matem_sessia_1


векторы векторынан қанша рет ұзын. 2
функцияның анықталу облысын тап [-4;4]
QUOTE M1 (2, 3) и QUOTE M2 (-1, 4) нүктелері арқылы өтетін түзудің бұрыштық коэффицентін табу керек QUOTE -13
анықтауышы үшін алгебралық толықтауышын есепте. –8
анықтауышын есепте. 0
анықтауышының минорын есепте. 7
анықтауышының мәнін есепте 30
және нүктелері арқылы өтетін түзудің бұрыштық коэфициенті қандай. 7
және нүктелері арқылы өтетін түзудің бұрыштық коэффициентін табу керек.
және , векторларының скаляр көбейтіндісін табу керек. 6
және векторларының айырмасының модулін анықтаныз. 13
жүйенің анықтауышын тап. 6
матрицаларын көбейт
мен - ның қандай мәндерінде және векторлары коллинеар болады
неге тең
нүктесінен 2x-y+2z+3=0 жазықтығына дейінгі ара қашықтықты табу керек.
нүктесінен 4x+3y+10=0 түзуіне дейінгі ара қашықты табу керек. 2
- ның қандай мәнінде және векторлары өзара перпендикуляр болады. –6
функцияның туындысын тап
функциясы үшін, тап.
функциясының қандай нүктелерде экстремумы бар? -2;2
функциясының өсу аралығын анықта (-∞;-1)(3;∞)
(1, -2, 1), (3, 1, -1) нүктелері арқылы түзу жүргізілген. Осы түзудің бағыттаушы векторын табу керек. (2, 3, -2)
(2, -1) және (3, 2) нүктелерімен түзу жүргізілген. Осы түзудің Оу өсімен қиылысу нүктесін табу керек. (0, -7)
, . және , векторларының скаляр көбейтіндісін табу керек. 6
. функциясының анықталу облысын табыңыз.

0
эллипсініңэксцентриситеті: е = 3/5
: эллипсініңэксцентриситеті:
Гипербола фокусы: с = 5
Гипербола эксцентриситеті: ε = 6/5
Гипербола эксцентриситеті: ε = 5/4
Гипербола эксцентриситеті: ε = 13/5
гиперболасының фокусы:
қисығына асимптота қандайx = 2
тік асимптотасын табыңыз. х = 1/2
тікасимптотасынтабыңыз. x = -2
тікасимптотасынтабыңыз. асимптоталарыжоқ
тікасимптотасынтабыңыз.асимптоталарыжоқ
тікасимптотасынтабыңыз. х = - 1/2
тікасимптотасынтабыңыз. х = 0
тікасимптотасынтабыңыз. х = 1
тікасимптотасынтабыңыз.х = -1
тік асимптотасын табыңыз. х = 4
тікасимптотасынтабыңыз.х = 1/2
функциясының y(- 1) мәнін табыңыз. -2.5
функциясының y(0) мәнін табыңыз.-1
функциясының y(0) мәнін табыңыз. -3
функциясының y(-1) мәнін табыңыз. -6
функциясының y(1) мәнін табыңыз.0
функциясының y(1) мәнін табыңыз. -0.5
функциясының y(2) мәнін табыңыз.1
функциясының y(- 1) мәнін табыңыз.1
функциясының y(- 2) мәнін табыңыз.-15
функциясының y(-1) мәнін табыңыз. -3
функциясының y(2) мәнін табыңыз.3
функциясының анықталу облысын табыңыз.
функциясының анықталу облысын табыңыз.
функциясының анықталу облысын табыңыз.
функциясының анықталу облысын табыңыз.[- 3; 3]
функциясының анықталу облысын табыңыз.
функциясының анықталу облысын табыңыз.
функциясының анықталу облысын табыңыз.[0; 4]
функциясының анықталу облысын табыңыз.
функциясының анықталу облысын табыңыз.
функциясының анықталу облысын табыңыз.[-4; 4];
функциясының анықталу облысын табыңыз.[-2; ∞)
функциясының үзіліс нүктесін табыңыз.
функциясының үзіліс нүктесін табыңыз. 0
функциясының үзіліс нүктесін табыңыз. 0
функциясының үзіліс нүктесін табыңыз. 0
функциясының үзіліс нүктесін табыңыз. -1
функциясының үзіліс нүктесін табыңыз.2
функциясының үзіліс нүктесін табыңыз.функция үзіліссіз
функциясының үзіліс нүктесін табыңыз.1
функциясының үзіліс нүктесін табыңыз.2
функциясының үзіліс нүктесін табыңыз.x = - 2
функциясыныңх = 0 нүктесіндеүзіліссіз
функциясыныңх = 0 нүктесінде2 – шітектіүзіліснүктесіболады
функциясыныңх = -1 нүктесінде2 – шітектіүзіліснүктесіболады
функциясыныңх = 2 нүктесінде2 –шітектіүзіліснүктесіболады
функциясыныңх =1 нүктесінде2 – шітектіүзіліснүктесіболады
эллипсініңфокусы:
эллипсініңфокусы: с = 2
эллипсініңфокусы: с = 3
эллипсініңфокусы:
эллипсініңэксцентриситеті:
эллипсініңэксцентриситеті: ε = 12/13
{0, 1, 3} және {2, -2, -2} векторларының скаляр көбейтіндісін анықтаңыз: –8
{1, 1, 2} және {2, 1, 0} векторларының скаляр көбейтіндісін табыңыз 3
{3, -1, -2} және {1, 2, -1} векторларының қосындысын табу керек. {4, 1, -3}
{3, -1, -2} және {1, 2, -1} векторларының скаляр көбейтіндісін табу керек. 3
{-3, 2, 0} және {4, -2, 5} векторларының скаляр көбейтіндісін табу керек. -16
{4, -2, -4} және {6, -3, 2} векторларының скаляр көбейтіндісін табу керек. 22
{6, 2, -3} және {-3, 0, 4} векторларының арасындағы бұрышын табыныз: cos =
={2, 1, 2}, ={3, 0, 4} векторларының арасындағы бұрыштың косинусын табу керек.
={-3, 2, 0} және ={4, -2, 5} векторларының скаляр көбейтіндісін табу керек. -16
=5, =2 . және векторларының скаляр көбейтіндісін табу керек. –5
2x+3y+4=0 түзуіне перпендикуляр түзудің бұрыштық коээфициентін табу керек.
2x+3y+5=0 түзуінің бұрыштық коэффициентін табу керек.
2x-y+3z -10=0 Oy осімен қиылысу нүктесінің ординатасын жазыңыз. -10
3x-y+5=0 және 2x+y-7=0 түзулерінің арасындағы бұрышты табу керек.
4x-3y+15=0
4x-5y+z+3=0 жазықтығының нормаль векторын табу керек.
5x+3y-3=0 түзуінің параллель түзудің бұрыштық коээфициентін табу керек.
5x-3y+4=0 түзуінің бұрыштық коэффициентін табу керек.
5x-y+3=0 түзуінің бұрыштық коээфициентін табу керек. 5
9x2+25y2=225 эллипсінің фокусы: с = 4
a- ның қандай мәнінде ax-2y-1=0 және 6x-4y+5=0 түзулері параллель болады. a=3
a- ның қандай мәнінде ax-4y+5=0 және 2x+3y+1=0 түзулері перпендикуляр болады. a=6
A(0, 5) және B(-3, 1) нүктелері арқылы өтетін түзудің жалпы теңдеуін табу керек.
A(1, -3) және B(3, -5) нүктелері берілген. AB кесіндісінің ортасын табу керек. (2, -4)
A(2, -1) нүктесінен түзуіне дейінгі ара қашықтықты табу керек. 3
A(2, -3, 4) және B(4, 3, 7) нүктелерінің ара қашықтығын табу керек. 7
A(2, -3, 5) және B(4, 5, 7) нүктелерінің ортасын табу керек. C(3, 1, 6)
A(3, -1, 2) және B(-1, 2, 1) нүктелеріберілген. векторының координатасын табу керек(4, -3, 1)
A(3, -1, 2) және B(-1, 2, 1) нүктелеріберілген. векторының координатасын табу керек (4, -3, 1)
A(3, 2) және B(5, 2) нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуін табу керек. y-2=0
A(3, -4) және B(-3, 4) нүктелері берілген. /AB/ кесіндісінің ұзындығын табу керек. 10
B(2; 0) нүктесіарқылыөтіп, центріС(2; -1) болатыншеңбердіңтеңдеуінжаз.(x – 2 )2 + (y + 1)2 = 1
B(6; 2) нүктесіарқылыөтіп, центріС(2; -1) болатыншеңбердіңтеңдеуінжаз. (x – 2 )2 + (y + 1)2 = 25
C-ның қандай мәнінде мына түзу координатаның бас нүктесі арқылы өтеді.4x+3y+c=0 C=0
f(x) = x2 – x + 1 функциясының f (a) мәнін табыңыз. a2 – a + 1
f(x) = x2 – x + 1 функциясының f (- 1) мәнін табыңыз. 3
f(x) = x2 – x + 1 функциясының f (- 2) мәнін табыңыз. 7
f(x) = x2 – x + 1 функциясының f (1) мәнін табыңыз. 1
f(x) = x2 – x + 1функциясының f (2) мәнін табыңыз. 3
f(x) функциясы x = a нүктесінде үзіліссіз деп аталады, егерфункциябұлнүктетөңірегіндеанықталсажәне
f(x) функциясы x = aнүктесіндеүзілісті, егер
f(x) функциясыанүктесінде 1 – шітектіүзілістіболады, егеркелесішартміндеттітүрдеорындалса: өзаратеңемесжәнеақырлышектербарболса
f(x) функциясыанүктесінде 2- шітектіүзілістіболады, егеркелесішартміндеттітүрдеорындалса:
f(x) функциясы өзінің анықталу облысындағы кез-келген х үшін жұп деп аталады, егер . . . . f(-x) = f(x)
f(x) функциясы өзінің анықталу облысындағы кез-келген х үшін тақ деп аталады, егер f(-x) = - f(x)
Y= - x 2+ 2x функциясының мәнер жиынын табыңыз.(-∞; ∞);
y=f(x) функциясының нүктесіндегі туындысы мынаған тең y=f(x) функциясына нүктесінде жүргізілген жанаманың көлбеулік бұрышының тангенсіне тең.
y=ln() функциясының туындысын анықта 1
y=x2 +2x және y=4x+3 қисықтарының қиылысу нүктелерін тап -1;3
А(-1; 5) нүктесіцентрі С(2; 1) болатыншеңбергетиісті. Шеңбердің R радиусын тап. R = 5
А(5; 5) нүктесіцентрі С(2; 1) болатыншеңбергетиісті. Шеңбердің R радиусын тап. R = 5
Анықтауышты тап ∆= 29
Анықтауышты транспонирлегенде . . . . мәні өзгермейді
Анықтауыштын анықта 33
Анықтауышы теңдеулер жүйесінің неше шешімі бар? біреу
анықтауышын есепте. 0
берілген болғанда х-ті анықта.
Біріншітамашашек:
Бірінші тамаша шектің формуласы
векторының модулін табу керек 7
векторының ұзындығын табыныз: 7
Гипербол аның канондық теңдеуі:
Гипербола фокусын тап, егертеңдеуі:
Гипербола эксцентриситетіқабылдайтынмәні:
Гипербола эксцентриситеті: , егер - нақты жарты ось
Гиперболаның фокус аралығы:
Дифференциалданатын функциясының графигін (а, b) аралығында ойыс дейміз, егер ол осы интервалда өзінің кез-келген жанамасынан . . . жатса. жоғары
Егер және болса, мәнін анықта
Егер болса, анықта 2cos 2x
Егер болса , анықта -0,2
Егер болса, қандай функция болады? шексіз аз
Егерболса, онда х = а түзуіу = f(x) қисығына асимптота
Егер f(x) функциясықандайдабіранүктеаймағындаанықталыпжәнеболса, ондаасаны … депаталады.бұлфункцияныңшегі
Егер анықтауыштың параллель екі жолын орындарымен ауыстырсақ, онда анықтауыштың..... таңбасы өзгереді
Егер барлық жолдарды сәйкес бағандарға ауыстырса, анықтауыш өз мәнін өзгертпесе, оның қасиеті қалай аталады: транспонирлеу
Егер үзіліссіз функциясы х=с кризистік нүктесі бар кейбір интервалдардың барлық нүктелерінде туындысы бар болса және егер аргументтің кризистік х=с нүктесінің сол жағынан оң жағына өткенде туындының таңбасы терістен оңға ауысса, онда функция осы нүктеде min нүктесі
Егер х=с нүктесінің аймағы табылса, y=f(x) функциясы х=с нүктесінде мах мәнге ие, нүктелер үшін келесі теңсіздік орындалады
Екі жолы пропорционал анықтауыш нольге тең
Екіншітамашашек:
есепте. амал орындалмайды
және векторларының арасындағы бұрыштың косинусын табу керек.
және векторларының скаляр көбейтіндісін табу керек. 30
және матрицаларын көбейт
Жүйелік теңдеуді шешу үшін Крамер әдісі бойынша қай формулаларды пайдаланады
жүйесін шешуге арналған Крамер формуласын көрсет ,
Квадраттық А матрицасы ерекше деп аталады, егер detA=0
Квадраттық А матрицасы ерекше емес деп аталады, егер detA≠0
Келесі векторлардың қайсысы QUOTE x+2y-3z=4 жазықтығына нормаль вектор болады.
Келесі векторлардың қайсысы түзуінің бағыттауышы векторы болады? (4, 6)
Көбейтіндіні есепте
Қай векторлар коллинеар c={-2, 1, -3}, d={4, -2, 6}
Қай векторлар коллинеар? c={1, 2, -3}, d={-2, -4, 6}
Қай нүкте (х - 2)2 + (у – 3)2 = 25 шеңберіне тиісті? A(6; 0)
Қайнүкте (х - 4)2 + (у - 3)2 = 25 шеңберінетиісті?C(4; 8)
Қайнүкте (х - 4)2 + (у + 3)2 = 25 шеңберінетиісті? D(0; 0)
Қайнүкте (х + 4)2 + (у - 3)2 = 25 шеңберінетиісті? В(0; 0)
Қайнүкте (х + 4)2 + (у + 3)2 = 25 шеңберінетиісті? E(0; 0)
Қандай векторлар коллинеар векторлар болады. {3, 2, -4}, {6, 4, -8}
Қандайдабіранүктесіндеболса, онда f(x) функциясыанүктесіндеүзілісті
М (-1, 2) және М (2, 3) нүктелері арқылы өтетін түзу жүргізілген. Осы түзудің абцисса осімен қиылысу нүктесінің абциссасы қандай? –7
М (3, 1) нүктесінен түзуіне дейінгі ара қашықтықты табу керек 2
М нүктесі АВ кесіңдісінің ортасы, А=(2, 7, 6), М=(3, 1, 7). В нүктесінің координаталары қандай В=(4, -5, 8)
М(-2, -4, 3) нүктесінен жазықтығына дейінгі ара қашықтықты табу керек. 4
М(3, 1) нүктесінен QUOTE 3x-4y=5 түзуіне дейінгі ара қашықтықты табу керек. 2
Матрицалардың көбейтіндісін тап.
Матрицалардың қосындысын тап
Мына анықтауыштарды есепте 0
Мына анықтауыштарды есепте 1
Мына анықтауыштарды есепте 40
Мына матрицаның кері матрицасын тап
нүктесінен 4x-3y+15=0 түзуіне дейінгі қашықтықты табу керек. 5
Өзара перпендикуляр векторлар қайсысы? c={2, 4, -3}, d={1, 0,
Өзара перпендикуляр векторларды анықтау керек.
Өзара перпендикуляр векторларды анықтау керек.{3, -2, 4}, {2, 3, 0}
Парабола теңдеуіболы у2 = - 8 х. парабола директриссасын тап.х = 2
Парабола теңдеуі у2 = - 4 х, Парабола фокусынанықта. F(-1; 0)
Парабола теңдеуі у2 = - 4 х, Парабола директриссасынанықта .х = 1
Парабола теңдеуі у2 = 4 х, парабола директриссасынанықта.х = - 1
Парабола теңдеуі у2 = 4 х, парабола фокусынанықта. F(1; 0)
Парабола теңдеуі у2 = - 6 х, парабола директриссасынанықта.х = 1,5
Парабола теңдеуі у2 = 6 х. парабола фокуксынанықта. F(3/2; 0)
Парабола теңдеуі у2 = 8 х. парабола фокусынанықтаF(2; 0)
Параболаның канондық теңдеуі:
Периодтыфункциянытабыңыз: y = sin x
Р-ның қандай мәнінде және түзулері паралель болады?
Р-ның қандай мәнінде түзуі түзуіне параллель болады? 2
Теңдеудің түбірін тап
теңдеулер жүйесі үшін тап : –6
теңдеулер жүйесінің анықтауышын тап 15
Туындысы f(x)-ке тең немесе дифференциалы f(x)dx өрнегіне тең функция ... қасиеті анықталмаған интегралдың
түзуінің бағыттаушы векторын табу керек. (5, 4)
ұмтылғанда функциясы қандай? үзіліссіз
Үзіліснүктелеріқанша? 2 жәнежаймаланатынүзіліснүктесі
Функцияжұпдепаталады, егерf(- x ) = f( x )
функция өсімшесінің аргумент өсімшесіне қатынасының, –тің нолге ұмтылғандағы шегі …. f(x) функциясының туындысы
Функциятақдепаталады, егерf(- x ) = - f( x )
функциясы үшін вертикаль асимптотаның теңдеуін жаз. x=1
функциясы үшін кризистік нүктелерді анықта –2 и 0
функциясының туындысын тап
функциясының туындысын тап
функциясының туындысын тап 1
х = а түзуі у = f(x) қисығына асимптота ,егер
Х-тың мәнінде және векторлары коллинеар болады. 1
ЦентріС( - 4; 3), радиусы R = 6 болатыншеңбердіңтеңдеуінжаз.(х + 4)2 + (у - 3)2 = 36
центріС( - 4; -2), радиусы R = 4 болатыншеңбердіңтеңдеуінжаз. (х + 4)2 + (у + 2)2 = 25
ЦентріС(4; - 3), радиусы R = 5 болатыншеңбердіңтеңдеуінжаз.(х - 4)2 + (у + 3)2 = 25
Шек
Шек:
Шек 0
Шек0
Шек қасиетінің дұрыс емесі: және, онда , мұндағы
Шек:
Шекті анықта
Шекті анықта 2 ln a
Шекті есепте
Шекті есепте
Шекті есепте
Шекті есепте
Шекті есепте 1
Шекті есепте 7
Шекті есепте 0,5
Шекті есепте 0
Шекті есепте –4
Шектіесептеңізe2 ;
Шектің мәнін анықта:
Шектің мәнін анықта: 2,4
Шектіңмәнінтап
Шектіңмәнінтап
Шектіңмәнінтап
Шектіңмәнінтап
Шектіңмәнінтап
Шектіңмәнінтап
Шектіңмәнінтап
Шектіңмәнінтап
Шектіңмәнінтап
Шектіңмәнінтап
Шектіңмәнінтап
Шектіңмәнінтап
Шектіңмәнінтап0
Шектіңмәнінтап0
Шектіңмәнінтап0
Шектіңмәнінтап 8
Шектіңмәнінтап: - 0.6
Шектіңмәнінтап:
Шектіңмәнінтап:
Шектіңмәнінтап: 1
Шектіңмәнінтап: 1/2
Шектіңмәнінтап: 1
Шектіңмәнінтап: 2a
Шектіңмәнінтап: 0.5
Шектіңмәнінтап: 1/4
Шектіңмәнінтап:
Шеңбердің канондық теңдеуі:
Шеңбердіңтеңдеуі (х - 6)2 + (у + 4)2 = 25. Радиусы мен центрініңкоординаталарынанықта. С(6; -4), R = 5
Шеңбердіңтеңдеуі (х - 2)2 + (у + 3)2 = 16. Радиусы мен центрініңкоординаталарынанықта. С(2; -3), R = 4
Эллипс эксцентриситеті қабылдайтын мәні:
Эллипстің канондық теңдеуі:
Эллипстің фокус аралығы: , егер
Эллипстің эксцентриситеті: , егер

Приложенные файлы

  • docx 18014226
    Размер файла: 431 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий