Robocha_programa_navch_distsiplini_KP_ZCh___201..

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТННІ ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ

Кафедра кримінально-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. першого проректора
з навчально-методичної
та наукової роботи
підполковник міліції
О.М. Обушенко

_______________ 2012


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

напрям підготовки 6030401 – «Правознавство»
для студентів 2 курсу юридичного факультету
Дніпропетровськ – 2013
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальне право» для студентів 2 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 6030401 – «Правознавство» / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. - 153 с.

РОЗРОБНИКИ:
Дячкін О.П., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.
Соболь О.І., викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.
Швидка А.С., викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
Кириченко А.В., викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
Розглянуто на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін
17.08. 2013, протокол № 1


Рекомендовано Науково-методичною радою університету
__.__.20__, протокол №__
Завідуючий кафедрою кримінально-правових дисциплін
доктор юридичних наук, професор (В.М. Тертишник)
«_____»___________________ 2013 року
©____________________, 2013 рік
©____________________, 2013 рік
1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліниденна
форма навчання

Кількість кредитів – 7
Галузь знань
0304 „Право”
Вибіркова


Напрям підготовки
6.030401 «Правознавство»


Модулів – 4
Спеціальність:
Рік підготовки
2012-2013

Змістових модулів – 4Загальна кількість годин - 252

Семестр 3,4Лекції – 54год.

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної / індивідуальної роботи
студента – 2
Освітньо-кваліфікаційний
рівень: «бакалавр»
Семінарські/практичні
заняття – 64 год.Самостійна робота – 63 год.Індивідуальна
робота – 63 год.Форми підсумкового контролю: залік, екзаменПримітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 1:1.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є набуття та поглиблення знань про кримінальне право як галузь права та науку, про поняття кримінальної відповідальності, значення кримінального права в реформуванні законодавства, визначення завдань та формування напрямків кримінально-правової політики, а також визначення принципів дії, структуру та види тлумачень закону про кримінальну відповідальність; визначення місця, яке займає кримінальне право та закон про кримінальну відповідальність в системі інших галузей правових знань та встановлення його зв'язку з іншими навчальними дисциплінами, з’ясування значення для практичної діяльності майбутніх правознавців, формування вмінь та навичок здійснення кримінально-правової кваліфікації, правильного тлумачення та реалізації норм закону про кримінальну відповідальність.
Мета дисципліни – підготовка висококваліфікованого фахівця і особистості з таким рівнем знань, умінь та навичок в галузі кримінального права, який забезпечить його ефективну діяльність в органах внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю на користь національних інтересів України.
Складовими мети є:
освітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста;
розвиваюча – формувати та розвивати правові знання студента, уміння аналізувати норми кримінального закону; виробляти навички самостійного аналізу процесів криміналізації, декриміналізації, умінь застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації, давати вірну кваліфікацію злочину;
виховна – формувати ціннісні орієнтири студента відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненню української держави; формувати у майбутніх юристів правову свідомість та правову культуру, професійні та особистісні якості.

Завдання дисципліни полягає в тому, щоб забезпечити:
- поглиблене вивчення положень кримінального законодавства та його застосування в практичній діяльності правоохоронця;
- придбання навиків правильного, глибокого кримінально-правового аналізу суспільно небезпечних діянь і застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів;
- опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, що забезпечує знання існуючих проблем кримінального законодавства, шляхів розв'язання спірних положень, самоудосконалення фахового рівня;
- формування досконалих навичок щодо прийняття обгрунтованих і законних рішень при кваліфікації злочинів;
- розвиток правової свідомості як передумови опанування національного законодавства, а також досвіду кримінального законодавства та права інших держав;
- формування правової культури фахівця української держави в сфері правоохоронної діяльності, почуття відповідальності перед людиною, суспільством та державою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
1) на понятійному рівні:
предмет кримінального законодавства і права;
систему кримінального законодавства і права;
принципи, мету і завдання кримінального права;
методологію кримінального права;
зміст всіх інститутів кримінального права та їх органічний взаємозв'язок;
2) на фундаментальному рівні:
теоретичні положення кримінального закону та його тлумачення;
вчення про злочин і покарання;
наукові основи кваліфікації злочинів;
3) на практично-творчому рівні:
керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України з питань застосування кримінального законодавства;
слідчу та судову практику та її сучасні тенденції;
концепцію реформування кримінального законодавства України.

вміти:
1) на репродуктивному рівні:
вільно відтворювати знання з теорії і практики кримінального права;
2) на алгоритмічному рівні:
володіти кримінально-правовими поняттями і категоріями;
3) на евристичному рівні:
самостійно здійснювати юридичний аналіз суспільно небезпечних діянь;
вміло використовувати набуті під час навчання навички в практичній діяльності при застосуванні кримінального закону;
4) на творчому рівні:
здійснювати творчий пошук при розв’язанні нетипових завдань та проблемних питань при застосуванні норм кримінального права;
доводити обгрунтованість і законність своїх рішень при застосуванні положень кримінального закону.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Поняття кримінального права. Закон про кримінальну відповідальність. Злочин, склад злочину. Об’єкт злочину. Об’єктивна сторона злочину.

Тема 1. Поняття, система, предмет, завдання і принципи кримінального права України. Наука кримінального права
Поняття кримінального права як самостійної галузі права і як науки.
Кримінальне право як галузь права. Ознаки кримінального права. Соціальна обумовленість кримінального права. Співвідношення кримінального права і кримінальної політики.
Кримінальне право як засіб охорони соціальних цінностей і встановленого в суспільстві правопорядку. Докорінна реформа кримінального права у зв'язку із створенням демократичної, правової держави, прийняттям Конституції України у 1996 році та Кримінального кодексу України 2001 року (який вступив в законну силу 1.09.2001 року). Необхідність реформування кримінального законодавства в Україні на сучасному етапі розвитку державності. Залежність реформи кримінального законодавства від реформування інших галузей права (кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого, адміністративного, господарського, цивільного та ін.). Внесення змін до чинного Кримінального кодексу України та їх необхідність.
Кримінальне право в системі права України. Кримінальне право і суміжні галузі права (кримінально-процесуальне право, кримінально-виконавче право, адміністративне право).
Система кримінального права. Загальна і Особлива частини. Поняття і система Загальної частини.
Наука кримінального права. Розвиток науки кримінального права. Наступність у науці кримінального права. Розробка наукою основних інститутів кримінального права. Вплив науки кримінального права на законодавчу і правозастосовчу діяльність, на формування юридичного мислення і правової свідомості населення.
Предмет і завдання науки кримінального права. 3в'язок науки кримінального права з суміжними науками (кримінологією, правовою статистикою, криміналістикою, судовою медициною, юридичною психологією, психіатрією та ін.). Методи науки кримінального права. Роль науки кримінального права в розробці нового кримінального законодавства України. Система курсу кримінального права. Кримінальний закон.
Вчення про злочин; вчення про покарання; кримінальне право зарубіжних держав; критичний підхід до використання літератури, яка видана до проголошення незалежності України.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про систему Загальної частини КК України, про поняття, предмет, метод, завдання, функції та принципи кримінального права України.
Ключові слова та поняття: “кримінальне право”, “кримінальний закон”, “Кримінальний кодекс”, „поняття, система, предмет, завдання принципи Кримінального права України”, „наука кримінального права”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про систему Загальної частини КК України, про поняття, предмет, метод, завдання, функції та принципи кримінального права України, систему кримінального права і суміжні галузі права, про науку кримінального права та її методи.

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність та її підстава
Поняття кримінального закону України, його ознаки і значення. Задачі кримінального законодавства України. Кримінальний закон як єдине джерело кримінального права. Законодавство України про кримінальну відповідальність. Загальнопревентивна роль кримінального закону. Точне виконання кримінального закону – необхідна умова зміцнення правопорядку і законності. Види кримінальних законів (Кодекс, окремі кримінальні закони, закони тимчасової дії та ін.). Відповідність Законів України про кримінальну відповідальність положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
Структура (побудова) Кримінального кодексу України. Загальна і Особлива частини Кримінального кодексу України, їх єдність і взаємозв'язок. Структура статей Особливої частини Кримінального кодексу; диспозиції і санкції. Види диспозицій і санкцій. Кримінально-правові норми. Види кримінально-правових норм: визначальні (дефінітивні), роз'яснювальні, заохочувальні і норми-заборони.
Тлумачення кримінального закону: поняття і значення. Види тлумачення за суб’єктом: аутентичне (легальне, офіційне); судове; доктринальне; засоби тлумачення: граматичне, логічно-систематичне, історичне та ін. Результати (обсяг) тлумачення: буквальне, обмежене і розширене.
Роль Верховного Суду України в тлумаченні кримінальних законів (прецедент тлумачення законів).
Неприпустимість аналогії в кримінальному праві.
Принципи чинності закону про кримінальну відповідальність: у часі, по території, за колом осіб, універсальний принцип дії закону.
Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Вступ кримінального закону в силу. Обов’язкове опублікування кримінального закону як необхідна умова його застосування.
Час вчинення злочину і його вплив на межі кримінальної відповідальності особи. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність в часі.
Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України. Поняття території України. Поняття місця вчинення злочину. Вилучення з-під юрисдикції судів України осіб, які вчинили злочин на території України та користуються дипломатичним імунітетом.
Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України та особами без громадянства за межами України. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцем за межами України. Правові наслідки засудження особи за межами України.
Видача злочинців (екстрадиція). Дія міжнародних договорів на території України, що регулюють питання правової допомоги у розшуку злочинців, розкритті та розслідуванні злочинів.
Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності (ст.2 КК). Поняття кримінальної відповідальності. Питання про кримінальну відповідальність у галузі кримінального права. Кримінально-правові відносини: їх суб'єкт та зміст. Кримінальні відносини і кримінальна відповідальність. Виникнення і припинення кримінальної відповідальності.
Кримінальна відповідальність і кримінальне покарання.
Філософське обгрунтування кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин. Питання про свободу волі в кримінальному праві.
Підстава кримінальної відповідальності. Фактична та юридична підстава кримінальної відповідальності. Питання про юридичну підставу кримінальної відповідальності в науці і законодавстві.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про поняття кримінального закону, кримінально-правову норму, її особливості, тлумачення закону про кримінальну відповідальність, його значення та види.
Ключові слова та поняття: «закон про кримінальну відповідальність», «диспозиція», «описова диспозиція», «бланкетна диспозиція», «відсилочна диспозиція», «проста диспозиція», «санкція», «тлумачення закону про кримінальну відповідальність».
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про поняття кримінального закону України, його ознаки і значення, задачі кримінального законодавства України, Кримінальний закон як джерело кримінального права, законодавство України про кримінальну відповідальність.

Тема 3. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів
Соціальна природа злочину. Залежність поняття злочину від соціально-економічних відносин, що існують у суспільстві на тому чи іншому етапі розвитку. Історично мінливий характер поняття злочину. Криміналізація і декриміналізація суспільно небезпечних діянь.
Визначення поняття злочину: формальне; матеріальне; формально-матеріальне; їх сутність. Поняття злочину в чинному КК України: передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.
Ознаки злочину. Суспільна небезпека як матеріальна ознака злочину. Значення суспільної небезпеки. Характер та ступінь суспільної небезпеки. Протиправність як формальна ознака злочину. Неприпустимість застосування статей Особливої частини КК за аналогією. Співвідношення суспільної небезпеки і протиправності.
Винність як ознака злочину; її зміст та значення.
Караність як невід'ємна ознака злочину. Співвідношення караності як ознаки злочину і фактичного призначення покарання за злочин. Органічна єдність ознак злочину.
Значення ст.11 КК для визначення поняття злочину. Проблема удосконалення поняття злочину в кримінальному праві України.
Місце злочину в системі правопорушень. Критерії відмежування злочинів від інших правопорушень. Питання про відмежування злочинів та інших правопорушень у науці кримінального права. Співвідношення понять злочину, злочинності та правопорушення.
Класифікація злочинів ст.12 КК залежно від їх тяжкості та її значення. Критерії класифікації (ступінь тяжкості, родовий об`єкт, потерпілий, предмет, налсдіки, спосіб вчинення, місце та час вчинення, суб`єкт, форма вини, мета). Проблема удосконалення класифікації злочинів у чинному законодавстві.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про злочин та його ознаки.
Ключові слова та поняття: “злочин”, “поняття злочину”, “ознаки злочину”, “класифікація злочинів”, “види злочинів”, “малозначність діяння”, “суспільно-небезпечне діяння”, “правопорушення”, “криміналізація”, “декриміналізація”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про поняття злочину та його ознаки. Значення ч.2 ст.11 КК для поняття злочину, класифікацію злочинів та її практичне значення, відмінність злочину від інших правопорушень.

ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
Поняття складу злочину і його значення. Вичерпний перелік складів злочинів у чинному законодавстві. Співвідношення понять злочину і складу злочину.
Елементи складу злочину, їх зміст, органічна єдність. Об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона як елементи складу злочину, їх ознаки. Обов'язкові і факультативні ознаки складу злочину, значення такого розподілення ознак складу злочину: 1) як конститутивних ознак; 2) як кваліфікуючих ознак; 3) як обставин, що обтяжують відповідальність при призначенні покарання.
Види складів злочину залежно від 1) їх тяжкості: прості, кваліфіковані, особливо кваліфіковані, привілейовані; 2) особливостей конструкції: матеріальні, формальні, усічені; 3) наявності наслідків: з матеріальною шкодою, з фізичною шкодою, з ідеологічною шкодою.
Склад злочину і кваліфікація злочину. Поняття кваліфікації злочину і її значення.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про склад злочину, ознаки елементів складу злочину.
Ключові слова та поняття: “склад злочину”, “об’єкт злочину”, “предмет злочину”, “об’єктивна сторона злочину”, “суб’єкт злочину”, “суб’єктивна сторона злочину”, “види складів злочинів”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про поняття складу злочину, елементи, ознаки складу злочину, види складів злочинів, про роль складу злочину при кваліфікації злочинів.

Тема 5. Об'єкт злочину, Об'єктивна сторона злочину
Поняття об’єкту злочину. Значення об'єкту злочину в структурі елементів його складу для характеристики суспільної небезпечності злочину. Характер суспільної небезпечності злочину. Ступінь суспільної небезпечності злочину. Їх значення для правильного визначення об`єкту злочину та його кваліфікації.
Суспільні відносини, інтереси, блага як об’єкт злочину. Об'єкт злочину і об'єкт кримінально-правової охорони. Структура суспільних відносин: суб’єкти, соціальний зв'язок між ними, предмет суспільних відносин.
Класифікація (види) об'єктів злочину. Загальний об'єкт злочину. Родовий (спеціальний, груповий) об'єкт злочину. Видовий об`єкт злочину. Безпосередній (конкретний) об'єкт злочину. Порядок визначення родового, видового та безпосереднього об`єктів злочину та їх значення.
Основний (головний) і додатковий безпосередні об'єкти.
Поняття предмету злочину та його місце в структурі складу злочину. Предметні та безпредметні злочини. Значення правильного встановлення предмету злочину для кримінальної відповідальності. Відмінність предмету злочину від об’єкту злочину. Описання предмету злочину в диспозиціях статей Особливої частини КК.
Потерпілий як ознака об`єкту злочину. Значення встановлення категорії потерпілого для кваліфікації злочину (посягання щодо працівників правоохоронних органів, суду та ін.).
Поняття об'єктивної сторони злочину. Ознаки складу злочину, які характеризують об’єктивну сторону: обов'язкові та факультативні. Значення об'єктивної сторони для оцінки суспільної небезпечності, кваліфікації злочину, а також відмежування одного складу злочину від іншого.
Суспільно небезпечне діяння, його поняття та форми. Суспільно небезпечна дія чи бездіяльність злочинного діяння як зовнішні акти поведінки людей, які вчиняються в реальній дійсності.
Поняття та ознаки дії в кримінальному праві. Поняття та ознаки бездіяльності. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність. Правовий (юридичний) обов'язок діяти певним чином та наявність можливості виконати обов'язок, який покладено на особу.
Значення нездоланної (непереборної) сили, фізичного і психічного примусу для вирішення питання про кримінальну відповідальність за суспільно небезпечне діяння (дію чи бездіяльність).
Поняття суспільно небезпечних наслідків. Суспільно небезпечні наслідки як ознака об'єктивної сторони злочину. Їх види та значення в кримінальному праві. Злочини з матеріальними та формальними складами: значення такого розподілення.
Причинний зв'язок в кримінальному праві та його значення. Вирішення питання про причинний зв'язок між дією чи бездіяльністю і суспільно небезпечним наслідком у науці кримінального права. Об'єктивний характер причинного зв'язку. Вимоги, що пред’являються до співвідношення діяння та наслідків для встановлення між ними причинного зв'язку.
Розподіл причинного зв'язку на необхідний і випадковий, безпосередній і опосередкований причинний зв'язок та ін.
Встановлення причинного зв’язку при наявності так званих особливих умов з боку потерпілого. Особливості причинного зв'язку при злочинній бездіяльності.
Спосіб, знаряддя, засоби, обставини (обстановка, умови), місце, час вчинення злочину як факультативні ознаки, що характеризують об'єктивну сторону злочину; їх значення. Спосіб, знаряддя, засоби, обставини, місце, час вчинення злочину як:
конститутивні (конструктивні) ознаки конкретного складу злочину;
кваліфікуючі ознаки;
обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність при призначенні покарання.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про об’єкт злочину, об’єктивну сторону складу злочину, їх ознаки.
Ключові слова та поняття: “діяння”, “дія”, “бездіяльність”, “суспільно-небезпечні наслідки”, “причинний зв’язок”, “види об’єктів злочину”, “триваючий злочин”, “продовжуваний злочин”, “матеріальний склад злочину”, “формальний склад злочину”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про поняття об’єкта злочинів, його структуру та значення, класифікацію об’єктів злочину та її значення, предмет злочину, його поняття та місце в структурі складу злочину, про відмінність предмета злочину від об’єкта злочину, поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони, суспільно-небезпечне діяння, його поняття, ознаки та форми (дія чи бездіяльність), поняття, ознаки і види суспільно-небезпечної дії., про бездіяльність, її поняття, ознаки та умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.


Змістовий модуль 2

Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину. Стадії злочину. Співучасть у злочині. Множинність злочинів.

Тема 6. Суб’єктивна сторона злочину
Поняття суб’єктивної сторони складу злочину та її значення. Ознаки суб’єктивної сторони: обов’язкові і факультативні. Поняття вини та її значення для кримінальної відповідальності.
Форми вини в кримінальному праві України, їх значення для кваліфікації злочину і призначення покарання. Умисна форма вини, необережна форма вини, змішана (подвійна, складна) форма вини.
Умисел і його види. Поняття прямого і непрямого умислу, їх інтелектуальні і вольові моменти (ознаки). Відмінність прямого умислу від непрямого. Види умислу в залежності від моменту виникнення: раптовий, заздалегідь сформований; в залежності від ступеня передбачення наслідків: визначений, невизначений, альтернативний.
Умисел в злочинах з формальним складом. Спеціальні види умислу, їх характеристика і значення.
Мотив і мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину. Значення мотиву і мети для кваліфікації злочину як:
конститутивних (конструктивних) ознак складу злочину;
кваліфікуючих ознак;
обставин, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність при призначенні покарання.
Поняття необережної форми вини та її ознаки. Необережність та її види. Значення боротьби з необережними злочинами.
Злочинна самовпевненість та її інтелектуальний і вольовий моменти (ознаки). Відмежування злочинної самовпевненості від непрямого умислу.
3лочинна недбалість, її об'єктивний і суб’єктивний критерії. Їх значення.
Випадок (казус) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків, його відмінність від злочинної недбалості.
Подвійна, складна (змішана) форма вини і її значення для кваліфікації злочину. Поняття та види помилок в кримінальному праві. Юридична помилка, її види і вплив на кримінальну відповідальність. Фактична помилка, її види і вплив на вирішення питання про кримінальну відповідальність. Помилка в:
об`єкті злочину;
предметі злочину;
потерпілому;
злочинності чи незлочинності діяння;
причинному зв`язку та в наслідках злочину.
Випадки, які приєднуються до помилок і помилка щодо особи; відхилення дії чи удару.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про суб’єктивну сторону складу злочину.
Ключові слова та поняття: “суб’єктивна сторона злочину”, “вина”, “мотив”, “мета”, “емоційний стан”, “умисел”, “необережність”, “казус”, “змішана форма вини”, “юридична помилка”, “інтелектуальний момент”, “вольовий момент”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про поняття, ознаки і значення суб’єктивної сторони злочину, вину: поняття, зміст, її форми та значення, про умисну форму вини: поняття, зміст і види умислу, про мотив і мету (ціль) вчинення злочину: їх поняття і види та значення для кримінальної відповідальності, про необережну форма вини, про казус в кримінальному праві та його відмінність від злочинної недбалості, про змішану (подвійну, складну) форму вини, про помилку в кримінальному праві, її поняття, види і значення для кримінальної відповідальності.

Тема 7. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт злочину)
Поняття суб'єкту злочину в законі про кримінальну відповідальність. Обов'язкові та факультативні ознаки суб’єкту злочину. Загальний і спеціальний суб'єкт злочину в кримінальному праві. Ознаки та види спеціального суб'єкту, його значення для кваліфікації злочину.
Суб’єкт злочину та особа злочинця. Суб`єкт злочину та його тлумачення в кримінальному праві та процесі, кримінології. Їх відмінності.
Проблема визнання юридичних осіб суб'єктами окремих злочинів.
Загальний та понижений вік кримінальної відповідальності. Особливості визначення віку кримінальної відповідальності за відсутністю офіційних даних, що його підтверджують; критерії встановлення в законі пониженого віку кримінальної відповідальності. Злочини, за вчинення яких в кримінальному законі встановлено понижений вік відповідальності (ст.22 КК).
Осудність як обов’язкова ознака суб'єкту злочину. Поняття осудності та її значення. Форма неосудності та її види. Форми неосудності за чинним КК України.
Поняття неосудності у кримінальному праві України. Критерії неосудності: медичний (біологічний) і юридичний (психологічний). Ознаки медичного критерію неосудності: хронічна душевна хвороба, тимчасовий розлад душевної діяльності, слабоумство, інший хворобливий стан психіки (розлад психіки). Значення медичного критерію для визнання особи неосудною.
Ознаки юридичного критерію неосудності. Характеристика інтелектуальної та вольової ознак юридичного критерію неосудності та їх співвідношення. Значення юридичного критерію неосудності. Співвідношення юридичного та медичного критеріїв неосудності. Наслідки визнання особи неосудною.
Обмежена осудність в кримінальному праві, її поняття та ознаки. Вплив визнання особи обмежено осудною на призначення покарання і застосування примусових заходів медичного характеру.
Відповідальність за злочини, вчинені у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин. Її обгрунтування в кримінальному законі України.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про ознаки суб’єкта злочину.
Ключові слова та поняття: “суб’єкт злочину”, “осудність”, “неосудність”, “обмежена осудність”, “вік кримінальної відповідальності”, “спеціальний суб’єкт”, “фізична особа”, “юридична особа”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про поняття суб’єкта злочину, його ознаки та види, про осудність як необхідну умову кримінальної відповідальності, про неосудність та її критерії, про застосування до неосудних осіб примусових заходів медичного характеру, про вік кримінальної відповідальності., про відповідальність неповнолітніх, про обмежену осудність, про кримінальну відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів та інших одурманюючих речовин.

Тема 8. Стадії злочину
Поняття і види стадій вчинення злочину за чинним кримінальним законодавством.
Готування до злочину, його поняття, об'єктивні і суб'єктивні ознаки. Види підготовчих дій. Підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змовлення на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину. Відмежування готування до злочину від виявлення наміру. “Голий умисел” та його правові наслідки. Відповідальність за готування до злочину за КК України.
Правові наслідки готування до злочину невеликої тяжкості.
Замах на злочин, його поняття, об'єктивні та суб'єктивні ознаки. Види замаху на злочин: закінчений та незакінчений; замах на непридатний об'єкт та замах з непридатними засобами. Значення такого розподілу. Відмежування замаху від готування до злочину.
Закінчений та незакінчений злочин. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочину у складах з матеріальним, формальним та усіченим складом.
Підстава кримінальної відповідальності за готування та замах на злочин. Кваліфікація готування та замаху на злочин. Обставини, які належить враховувати при призначенні покарання за готування та замах на злочин.
Добровільна відмова при незакінченому злочині та добровільна відмова від доведення злочину до кінця, її поняття та ознаки. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна відмова. Підстави усунення кримінальної відповідальності за добровільну відмову від доведення злочину до кінця. Наслідки добровільної відмови від доведення злочину до кінця та їх значення.
Дійове каяття у здійсненні злочину. Відмінність дійового каяття від добровільної відмови від доведення злочину до кінця.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про стадії вчинення умисного злочину.
Ключові слова та поняття: “стадії злочину”, “попередня злочинна діяльність”, “готування до злочину”, “замах на злочин”, “незакінчений злочин”, “закінчений злочин”, “добровільна відмова”, “замах на непридатний об’єкт ”, “момент закінчення злочину”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про поняття і види стадій, закінчений злочин., незакінчений злочин і його види, про готування до злочину та його відмінність від виявлення умислу, про замах на злочин та його види, про добровільну відмову від вчинення злочину та її відмінність від діяльного каяття.

Тема 9. Співучасть у злочині
Поняття і значення співучасті у злочині і її об’єктивні та суб'єктивні ознаки.
Умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину. 3міст цієї ознаки.
Суб’єктивні ознаки співучасті. Спільність умислу співучасників.
Особливості інтелектуального моменту умислу співучасників. Питання про можливість одностороннього суб'єктивного зв'язку між співучасниками. Вольовий момент умислу співучасників. Питання про можливість співучасті в злочинах, які вчинені з необережності. Відокремлення співучасті від "необережного заподіяння".
Значення мотиву та мети при вчиненні злочину у співучасті.
Види співучасників та їх визначення в КК. Виконавець та співвиконавець злочину. Організатор злочину. Підбурювач до злочину. Способи підбурювання. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки підбурювання. Пособник злочину. Види пособництва. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки пособництва. Відокремлення пособництва від підбурювання.
Підстави та межі відповідальності співучасників. Залежність відповідальності співучасників від дій виконавця. Відповідальність організаторів та учасників організованої групи і злочинної організації.
Форми співучасті. Питання про форми співучасті в науці кримінального права. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією. Відповідальність та кваліфікація дій співучасників при різних формах співучасті.
Призначення покарання співучасникам. Спеціальні питання відповідальності співучасників. Опосередковане виконання. Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом. Співучасть у при провокації злочину.
Ексцес виконавця. Види ексцесу виконавця: кількісний та якісний. Кваліфікація дій співучасників при ексцесі. Невдале підбурювання та пособництво.
Добровільна відмова співучасників. Добровільна відмова виконавця. Відповідальність інших співучасників при добровільній відмові виконавця. Особливості добровільної відмови підмовника та пособника.
Поняття причетності до злочину. Види причетності: переховування, неповідомлення, потурання. Відповідальність за причетність до злочину.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про співучасть у злочині, кваліфікацію діяння співучасників в умисному злочині.
Ключові слова та поняття: “співучасть”, “види співучасників”, “форми співучасті”, “група осіб”, “попередня змова”, “організована група”, “злочинна організація”, “виконавець”, “організатор”, “підбурювач”, “пособник”, “добровільна відмова”, “причетність до злочину”, “ексцес виконавця”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про поняття співучасті у злочині, її об’єктивні та суб’єктивні ознаки, види співучасників та їх характеристика, форми співучасті, підстави та межі відповідальності співучасників злочину, спеціальні питання відповідальності за співучасть, співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом, поняття і види ексцесу виконавця, відповідальність інших співучасників при ексцесі виконавця, поняття і види причетності до злочину та її правові наслідки, добровільну відмову при співучасті та її особливість щодо конкретного виду співучасника про відповідальність за невдале підбурювання та пособництво.

Тема 10. Множинність злочинів
Поняття множинності злочинів. Соціальна та юридична характеристика множинності злочинів та її значення.
Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів: прості та ускладнені одиничні злочини (триваючі, продовжувані та складні злочини).
Види множинності злочинів.
Сукупність злочинів та її ознаки. Види сукупності злочинів: ідеальна та реальна сукупність. Відмежування ідеальної сукупності від одиничного злочину. Відмежування сукупності злочинів від конкуренції норм. Кваліфікація злочинів при ідеальній та реальній сукупності. Значення сукупності злочинів для кваліфікації злочину та призначення покарання.
Повторність злочину та її ознаки. Види повторності: повторність, не пов'язана із засудженням (фактична повторність) та повторність, пов'язана із засудженням (рецидив). Види фактичної повторності: повторність тотожніх, однорідних та різнорідних злочинів.
Неодноразовість, систематичність та вчинення злочину у вигляді промислу як види повторності тотожних злочинів. Повторність та реальна сукупність злочинів. Значення повторності для кваліфікації злочину та призначення покарання.
Рецидив злочину: поняття та ознаки. Види рецидиву: загальний, спеціальний, простий, складний (багаторазовий), пенітенціарний, особливо небезпечний. Значення рецидиву для кваліфікації злочину і для призначення покарання. Умови, порядок та правові наслідки визнання особи рецидивістом.
Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів. Врахування їх при:
кваліфікації злочинів та призначенні покарання;
вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених КК.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про множинність злочинів та її кримінально-правове значення.
Ключові слова та поняття: “множинність злочинів”, “одиничний злочин”, “триваючі злочини”, “продовжувані злочини”, “складні злочини”, “сукупність злочинів”, “повторність злочинів”, “рецидив злочинів”, “правові наслідки повторності (сукупності, рецидиву)”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про поняття та юридичну характеристику множинності злочинів, одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів, про види одиничних злочинів: прості та ускладнені одиничні злочини (триваючі, продовжувані та складні), поняття та види сукупності злочинів, повторність як вид множинності злочинів та її види і значення для кваліфікації, про рецидив злочинів та його види.


Змістовий модуль 3

Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття покарання. Види покарань. Призначення покарання.

Тема 11. Обставини, що виключають злочинність діяння
Поняття, ознаки і види обставин, що виключають злочинність діяння. Обставини, які передбачені КК та іншими законодавчими актами (Закон України «Про міліцію» та ін.).
Поняття необхідної оборони. Правова оцінка заподіяння шкоди при, так званій, «передчасній» і «запізнілій» обороні. Оцінка використання технічних та інших пристосувань, які вживаються для захисту від посягання.
3авдання шкоди при необхідній обороні тому, хто посягає. Мета необхідної оборони – захист від суспільно небезпечних посягань. Співрозмірність необхідної оборони.
Вплив на відповідальність особи, яка перебувала в стані необхідної оборони застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для:
захисту від нападу озброєної особи;
захисту від нападу групи осіб;
відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення.
Врахування суб’єктивного ставлення особи, що захищається, до заподіяння шкоди. Правові наслідки заподіяння шкоди особою, яка перебувала в стані сильного душевного хвилювання, викликаного суспільно небезпечним посяганням, що не відповідало небезпечності посягання чи обстановці захисту.
Перевищення меж (ексцес) необхідної оборони. Його поняття і ознаки. Відповідальність за ексцес оборони.
Уявна оборона. Відповідальність при уявній обороні. Інститут необхідної оборони в діяльності співробітників органів внутрішніх справ. Межі кримінальної відповідальності при уявній обороні за заподіяну шкоду (з урахуванням вікових, розумових, освітніх, психологічних та інших особистих характеристик особи, яка захищалася).
Підстави і ознаки затримання особи, яка вчинила злочин. Вимушений характер завдання шкоди особі, яка вчинила злочин при її затриманні. Відповідність заподіяння шкоди при затриманні небезпеці вчиненого посягання і обставинам затримання. Врахування суб’єктивного ставлення затриманої особи до шкоди, яка була завдана.
Відповідальність за заподіяння шкоди, яка не була необхідною для затримання особи, яка вчинила злочин. Кримінально-правові питання затримання особи, яка вчинила злочин в діяльності співробітників органів внутрішніх справ.
Поняття, підстави і ознаки крайньої необхідності. Неможливість усунення небезпеки, що загрожує інакше як шляхом завдання шкоди – єдина підстава крайньої необхідності.
Суспільна небезпека, що безпосередньо загрожує:
особі;
охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб;
суспільним інтересам;
інтересам територіальної громади;
інтересам держави.
Джерела небезпеки. Завдання шкоди інтересам так званих «третіх осіб». Вимушеність завдання шкоди в стані крайньої необхідності.
Об'єктивні ознаки крайньої необхідності. Характер дій в стані крайньої необхідності. Своєчасність крайньої необхідності. Межі завдання шкоди в стані крайньої необхідності.
Врахування суб'єктивного ставлення особи до шкоди, яка завдається в стані крайньої необхідності. Відповідальність за заподіяння шкоди більш значної, ніж відвернута при крайній необхідності.
Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони і дій, спрямованих на затримання особи, яка вчинила злочин.
Фізичний або психічний примус – його поняття та ознаки. Межі кримінальної відповідальності особи за заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо ця особа зазнала фізичного примусу, внаслідок якого вона зберігала можливість керувати своїми діями, а також психічного примусу.
Виконання наказу або розпорядження – його поняття та ознаки. Межі відповідальності особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо вона була вчинена з метою виконання законного наказу або розпорядження. Підстави визнання законними наказу або розпорядження:
віддання їх відповідною особою;
в належному порядку;
в межах повноважень;
за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов'язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина.
Межі кримінальної відповідальності особи, яка виконала явно злочинний наказ або розпорядження. Усвідомлення злочинного характеру наказу чи розпорядження.
Діяння, пов'язане з ризиком – його поняття і ознаки. Межі відповідальності особи при заподіянні шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети. Відповідальність особи при заздалегідь створюваній загрозі для життя інших людей або загрозі екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій.
Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації – його поняття та ознаки. Вимушеність заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до чинного закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності. Межі кримінальної відповідальності особи за вчинення у складі організованої групи чи злочинної організації:
особливо тяжкого умисного злочину, пов'язаного з насильством над потерпілим;
умисного тяжкого злочину, пов'язаного з спричиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про обставини, що виключають злочинність діяння, їх кримінально-правове значення.
Ключові слова та поняття: “обставини, що виключають злочинність діяння”, “крайня необхідність”, “необхідна оборона”, “перевищення меж необхідної оборони”, “уявна оборона”, “затримання особи”, “фізичний примус”, “психічний примус”, “діяння, пов’язане з ризиком”, “виконання наказу або розпорядження”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про поняття, ознаки і види обставин, що виключають злочинність діяння, необхідну оборону та умови її правомірності., про значення необхідної оборони у боротьбі зі злочинністю, перевищення меж необхідної оборони та його правові наслідки, уявну оборону, кримінально-правові наслідки за заподіяння шкоди у стані уявної оборони, затримання особи, що вчинила злочин, крайню необхідність, умови її правомірності, відмінність від необхідної оборони, фізичний або психічний примус як обставину, що виключає злочинність діяння.

Тема 12. Звільнення від кримінальної відповідальності
Поняття звільнення особи, яка вчинила злочин від кримінальної відповідальності. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. Умови такого звільнення:
вчинення злочину невеликої тяжкості;
щире покаяння після вчинення злочину;
активне сприяння розкриттю злочину;
повне відшкодування завданих злочином збитків або усунення заподіяної шкоди.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим. Умови такого звільнення:
вчинення вперше злочину невеликої тяжкості;
примирення винного з потерпілим;
відшкодування завданих злочином збитки або усунення заподіяної шкоди.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки. Умови такого звільнення:
вчинення вперше злочину невеликої або середньої тяжкості;
щире покаяння після вчинення злочину;
передача особи, яка вчинила злочин, на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням;
дотримання протягом року з дня передачі на поруки певних правил (виправдання довіри колективу, неухилення від заходів виховного характеру, непорушення громадського порядку).
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки. Умови такого звільнення:
вчинення вперше злочину невеликої або середньої тяжкості;
на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене діяння втратило суспільну небезпечність або особа перестала бути суспільно небезпечною.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Умови такого звільнення. Строки давності притягнення до кримінальної відповідальності:
два роки (вчинення злочину невеликої тяжкості, за який законом передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі);
три роки (вчинення злочину невеликої тяжкості, за який законом передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі);
п`ять років (вчинення злочину середньої тяжкості);
десять років (вчинення тяжкого злочину);
п`ятнадцять років (вчинення особливо тяжкого злочину).
Зупинення перебігу строків давності та їх поновлення. Незастосування строків давності у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 449-451, 454 КК.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про звільнення від кримінальної відповідальності.
Ключові слова та поняття: “звільнення від кримінальної відповідальності”, “дійове каяття”, “примирення винного з потерпілим”, “передача особи на поруки”, “строки давності”, “зміна обстановки”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про поняття та правові підстави звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності, умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям та примиренням винного з потерпілим, умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки та із зміною обстановки, умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Тема 13. Поняття покарання. Види покарання
Поняття та ознаки покарання за кримінальним законом України.
Кара як ознака покарання. Елементи кари. Соціальна природа покарання. Мета покарання. Питання про мету покарання в теорії кримінального законодавства України та в науці кримінального права. Виправлення засуджених як мета покарання. Загальне та спеціальне попередження.
Система та види покарань. Поняття, ознаки та значення системи покарань за кримінальним законодавством. Система покарань в історії кримінального права та за чинним кримінальним законодавством України. Проблеми удосконалення системи покарань.
Класифікація (види) покарань. Основні та додаткові покарання; безстрокові, строкові, та непов'язані з встановленням строків; загальні та спеціальні. Покарання, які пов'язані з виправно-трудовим впливом на засудженого.
Основні покарання: громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі.
Додаткові покарання: позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна.
Покарання, які можуть бути застосовані як в якості основних, так і в якості додаткових: штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Правила призначення основного та додаткового покарання.
Характеристика основних і додаткових покарань за чинним кримінальним законодавством України.
Громадські роботи – їх зміст, термін і вид. Порядок відбування покарання у вигляді громадських робіт. Наслідки злісного ухилення від відбування громадських робіт. Порядок заміни громадських робіт обмеженням волі або арештом. Обчислення строків громадських робіт, замінених обмеженням волі або арештом. Обмеження у призначенні громадських робіт щодо осіб, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей віком до восьми років, жінкам, які досягли п'ятдесятип'ятирічного віку, чоловікам, які досягли шістдесятирічного віку, а також військовослужбовцям строкової служби.
Виправні роботи – їх зміст, термін і вид. Суми відрахувань із заробітку засудженого до виправних робіт в доход держави. Обмеження у призначенні виправних робіт щодо вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, до непрацездатних, до осіб, що не досягли шістнадцяти років, та тих, що досягли пенсійного віку, а також до військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, нотаріусів, суддів, прокурорів, адвокатів, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. Порядок та терміни заміни виправних робіт на інші види покарань особам, які стали непрацездатними після винесення вироку суду.
Службове обмеження для військовослужбовців – його зміст і термін. Коло осіб, до яких застосовується службове обмеження: засуджені військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової служби. Умови застосування цього виду покарання і розмір відрахувань із суми грошового забезпечення засудженого в доход держави. Правові наслідки службового обмеження для військовослужбовців: засуджений не може бути підвищений на посаді, у військовому званні, строк покарання не зараховується в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання.
Арешт – його зміст і термін. Порядок та місця відбування арешту для різних категорій засуджених. Обмеження в застосуванні арешту щодо осіб віком до шістнадцяти років, вагітних жінок та до жінок, які мають дітей віком до восьми років.
Обмеження волі – його зміст і термін. Кримінально-виконавчі установи, в яких засуджені відбувають покарання у вигляді обмеження волі. Обмеження волі не застосовується щодо неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та до інвалідів першої і другої груп.
Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців – його зміст і термін. Категорії засуджених військовослужбовців, щодо яких застосовується цей вид покарання. Обмеження у застосуванні тримання в дисциплінарному батальйоні.
Позбавлення волі на певний строк – його зміст і терміни. Види кримінально-виконавчих установ, в яких відбувають покарання засуджені до позбавлення волі на певний строк.
Довічне позбавлення волі – його зміст і випадки застосування. Обмеження у застосуванні довічного позбавлення волі щодо осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років, жінок, які були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку.
Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу – його зміст і випадки застосування.
Конфіскація майна – її зміст, види і випадки застосування. Підстави та порядок призначення конфіскації майна. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України. Відмінність конфіскації майна як виду покарання від спеціальної конфіскації. Задоволення майнових претензій за рахунок конфіскованого майна.
Штраф – його зміст, розміри і випадки застосування. Закон України від 17.06.1992 року «Про порядок застосування кримінальних покарань та заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу». Заміна штрафу іншими видами покарань. Наслідки злісного ухилення від сплати штрафу. Порядок заміни та обчислення штрафу іншими видами кримінальних покарань.
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю – його зміст, термін і випадки застосування. Обмеження у застосуванні цього виду покарання щодо народних депутатів України, сільських, селищних, міських голів, депутатів представницьких органів місцевого самоврядування. Обчислення строків виконання цього виду покарання за умов приєднання його як додаткової міри до різних видів основних покарань. Наслідки ухилення від виконання цього виду покарання.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про покарання та його види.
Ключові слова та поняття: “поняття покарання”, “види покарань”, “мета покарання”, “види покарань”, “система покарань”, “громадські роботи”, “виправні роботи”, “конфіскація майна”, “арешт”, “обмеження волі”, “позбавлення волі”, “довічне позбавлення волі”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про поняття, ознаки та мета покарання за Кримінальним кодексом України, види, класифікацію та систему покарань.

Тема 14. Призначення покарання
Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України. Призначення покарання у межах, установлених у санкції статті, що передбачає відповідальність за вчинений злочин. 3начення положень Загальної частини кримінального законодавства для призначення покарання. Урахування при призначенні покарання:
ступеня тяжкості вчиненого злочину;
особи винного;
способу та мотивів вчиненого злочину;
характеру та розміру заподіяної шкоди;
обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.
Роль правосвідомості при призначенні покарання та значення індивідуалізації покарання для досягнення його цілей.
Правила призначення більш м`якого чи більш суворого покарання, ніж передбачено відповідними статтями Особливої частини КК (ст.ст.70, 71).
Обставини, які пом'якшують покарання – їх поняття, види та зміст. Перелік обставин, які пом`якшують покарання:
з'явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину;
добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди;
вчинення злочину неповнолітнім;
вчинення злочину жінкою в стані вагітності;
вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин;
вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність;
вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого;
вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності;
виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених КК.
Обставини, які обтяжують покарання – їх поняття, види та зміст. Перелік обставин, які обтяжують покарання:
вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів;
вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою чи злочинною організацією;
вчинення злочину на грунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату;
вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку;
тяжкі наслідки, завдані злочином;
вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані;
вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;
вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного;
вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством;
вчинення злочину з особливою жорстокістю;
вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій;
вчинення злочину загально-небезпечним способом;
вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів;
вбивство заручника.
Порядок та умови визнання обставин, які обтяжують покарання, такими.
Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті. Умови призначення покарання в таких випадках.
Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Умови призначення покарання в таких випадках.
Призначення покарання за сукупністю злочинів. Правила призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення покарання за окремі злочини, які входять в сукупність злочинів. Призначення остаточного (загального) покарання за сукупністю шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим. Призначення остаточного покарання за сукупністю шляхом повного чи часткового складання. Межі призначення покарання за сукупністю злочинів.
Порядок призначення за сукупністю злочинів додаткових покарань. Особливості призначення за сукупністю злочинів різнорідних основних та додаткових покарань.
Призначення покарання за сукупністю вироків. Правила призначення покарання за сукупністю вироків. Межі застосування повного чи часткового складання покарань за сукупністю вироків. Порядок призначення за сукупністю вироків додаткових покарань. Можливість використання поглинання покарань за сукупністю вироків. Особливості (порядок) призначення різнорідних основних та додаткових покарань за сукупністю вироків.
Порядок призначення покарань при одночасному збігу декількох злочинів та сукупності вироків. Відмінність правил призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків.
Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення. Співвідношення складання покарань та зарахування строку попереднього ув`язнення. Обчислення строків покарання. Строки покарання обчислюються в роках та місяцях. При заміні або складанні покарань, а також у разі зарахування попереднього ув'язнення допускається обчислення строків покарання у днях.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про правила і принципи призначення покарання.
Ключові слова та поняття: “призначення покарання”, “правила складання покарань”, “обчислення строків покарання”, “пом’якшуючі обставини”, “обтяжуючі покарання”, “сукупність злочинів”, “сукупність вироків”, “зарахування строку попереднього ув’язнення”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про загальні засади і принципи призначення покарання, призначення покарання за сукупністю злочинів, призначення покарання за сукупністю вироків, обставини, які пом’якшують і обтяжують покарання, їх види і характеристика, призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті, призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, про правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення.

Змістовий модуль 4.
Звільнення від покарання. Погашення і зняття судимості. Примусові заходи медичного характеру, примусове лікування. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Загальна характеристика міжнародного кримінального права.

Тема 15. Звільнення від покарання
Поняття і значення звільнення від покарання. Види такого звільнення, критерії їх поділу.
Правові підстави звільнення від покарання та його відбування:
заміна призначеного судом покарання більш м'яким;
пом'якшення призначеного покарання (крім звільнення, пом`якшення на підставі закону України про амністію чи акта помилування;
з випробуванням.
Правові наслідки звільнення особи від покарання та його відбування. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням
Іспитовий строк при звільненні від покарання, його термін та умови.
Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.
Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. Види строків давності виконання обвинувального вироку (2, 3, 5, 10, 15 років). Зупинення, перебіг та відновлення строків давності при ухиленні особи від відбування покарання.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, його поняття та умови застосування.
Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким, її поняття та умови застосування.
Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, його поняття та умови застосування.
Звільнення від покарання за хворобою, його поняття та умови застосування. Правові підстави визнання хвороби засудженого такою, що дає підстави для звільнення від відбування покарання.
Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування. Амністія, її види та порядок застосування. Обмеження у застосуванні амністії. Помилування, його види та порядок застосування.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про звільнення від кримінального покарання та його відбування.
Ключові слова та поняття: “звільнення від покарання “,”звільнення від відбування покарання”, “умовно-дострокове звільнення від відбування покарання”, “заміна невідбутої частини покарання більш м’яким”, “звільнення від покарання”, “амністія”, “помилування”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про звільнення від покарання та його відбуття, його види і значення.

Тема 16. Погашення і зняття судимості
Поняття, кримінально-правове значення та правові наслідки судимості. Порядок погашення та зняття судимості. Зняття судимості щодо осіб, які були реабілітовані.
Поняття, строки та правові наслідки погашення судимості. Обчислення строків погашення судимості.
Відмінність зняття судимості від погашення судимості.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про погашення та зняття судимості.
Ключові слова та поняття: “судимість”, “погашення судимості”, “строки погашення судимості”, “зняття судимості”, “правове значення судимості”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про поняття судимості як кримінально-правової категорії, про правові наслідки судимості, поняття і строки погашення судимості, обчислення строків погашення судимості, поняття зняття судимості, види і підстави зняття судимості, відмінність погашення судимості від зняття судимості.

Тема 17. ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Поняття та мета заходів кримінально-правового характеру щодо фізичних і юридичних осіб, примусових заходів медичного характеру. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.
Види примусових заходів медичного характеру:
надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку;
госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом;
госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом;
госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом.
Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру. Порядок та правові підстави таких дій. Припинення застосування примусових заходів медичного характеру через змінення психічного стану особи на краще.
Примусове лікування, його поняття та умови призначення. Види спеціальних лікувальних установ, що здійснюють примусове лікування.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про заходи кримінально-правового характеру щодо фізичних і юридичних осіб, примусові заходи медичного характеру, примусове лікування.
Ключові слова та поняття: „заходи кримінально-правового характеру”, “примусові заходи медичного характеру”, “примусове лікування”, “види спеціальних лікувальних установ”, “амбулаторна психіатрична допомога”, “лікарський нагляд”, “госпіталізація”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про поняття і мета примусових заходів медичного характеру, категорії осіб, до яких судом застосовуються примусові заходи медичного характеру, види примусових заходів медичного характеру та їх характеристику, про умови та підстави їх застосування, про продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, про примусове лікування.

Тема 18. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
Правові підстави та порядок притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років.
Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру, його поняття та умови. Наслідки ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього примусових заходів виховного характеру.
Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх. Основні і додаткові покарання, що можуть бути застосовані до неповнолітніх.
Основні види покарань, що застосовуються до неповнолітніх:
штраф;
громадські роботи;
виправні роботи;
арешт;
позбавлення волі на певний строк.
Додаткові покарання, що можуть бути застосовані до неповнолітніх:
штраф;
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Розмір штрафу та перелік доходів, на які він може бути звернений.
Виправні роботи, їх термін та особливості їх призначення неповнолітнім. Сума відрахувань із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт.
Арешт, його термін і місця відбування.
Позбавлення волі на певний строк та його термін. Види установ, де відбувають покарання неповнолітні, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі.
Призначення покарання неповнолітнім, його порядок та умови.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Іспитовий строк, що встановлюється неповнолітнім.
Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру, його умови та правові наслідки.
Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання у зв'язку із закінченням строків давності, його умови та правові наслідки. Види строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та виконання обвинувального вироку для неповнолітніх.
Умовно дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх та умови його застосування. Правові наслідки вчинення нового злочину під час умовно-дострокового звільнення від покарання.
Погашення та зняття судимості. Дострокове зняття судимості.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.
Ключові слова та поняття: “звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх”, “звільнення від відбування покарання”, “покарання, що застосовуються до неповнолітніх”, “примусові заходи виховного характеру”, “призначення покарання неповнолітнім”, “застереження”, “обмеження дозвілля”, “особливі вимоги до неповнолітнього”, “нагляд батьків”, “спеціальні навчально-виховні установи”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх, поняття та види примусових заходів виховного характеру, їх відмінність від кримінального покарання.

Тема 19. Загальна характеристика міжнародного кримінального права
Загальна характеристика кримінального законодавства держав, що входять до СНД.
Кримінальне законодавство Російської Федерації, Білорусі, Казахстану.
Кримінальне законодавство розвинутих зарубіжних держав: Англії, США, Франції, Німеччини. Англо-американська континентальна (франко-німецька) системи кримінального права. Реформи кримінального законодавства, що здійснюються в останній час в деяких зарубіжних розвинутих державах.
Основні інститути Загальної частини кримінального права зарубіжних держав.
Поняття злочину. Класифікація злочинів. Вина та її форми. Неосудність. Замах на злочин. Співучасть. Обставини, що усувають злочинність діяння. Система кримінальних покарань. Заходи безпеки. Умовне засудження. Звільнення від покарання.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про міжнародне кримінальне право та кримінальне право іноземних держав.
Ключові слова та поняття: “кримінальне законодавство іноземних держав”, “реформи кримінального законодавства”, “джерела кримінального права”, “школи кримінального права”, “зарубіжне кримінальне законодавство”.
Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про поняття міжнародного кримінального права та кримінального права іноземних держав, систему кримінального права, основні інститути Загальної частини кримінального права зарубіжних держав, поняття злочину, класифікацію злочинів, вину та її форми, неосудність, замах на злочин, співучасть, обставини, що виключають злочинність діяння, систему кримінальних покарань, заходи безпеки, умовне засудження, звільнення від покарання, загальну характеристику кримінального законодавства держав, що входять до СНД.


4. Структура навчальної дисципліни

№ теми
Назви розділів і тем
Всього годин
Кількість годин за видами занять
Самост.р. / індив.р.
Використання ТЗН та інших дидактичних засобів
Взаємозв'язок з іншими дисциплінами
З викладачемВсього
Лекцій
Семінарів
Практичн.
1.
Поняття, система, предмет, завдання і принципи кримінального права України. Наука кримінального права
9
2
2
 
 
7
мультимедійна презентація
Кримінальний процес, т.1,2, Кримінологія, т.1., Кримінально-виконавче право, т. 1

2.
Закон про кримінальну відповідальність
16
8
4
2
2
8
мультимедійна презентація
Конституційне право, т.1, Актуальні проблеми кримінального права, т. 1-5

3.
Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів
15
8
4
2
2
7
мультимедійна презентація
Кримінологія, т.1; Актуальні проблеми кримінального права, т. 1-5

4.
Поняття та ознаки складу злочину.
15
8
4
2
2
7
мультимедійна презентація
Кримінологія, т.1; Актуальні проблеми кримінального права, т. 1-5

5.
Об'єкт злочину. Об'єктивна сторона злочину.
15
8
4
2
2
7
мультимедійна презентація
Кримінологія, т.1; Актуальні проблеми кримінального права, т. 1-5

 
Модульний контроль № 1
2
2
 
 
 
 
 
 

 
Усього за модуль
72
36
18
8
8
36
 
 

6.
Суб'єктивна сторона злочину.
15
8
4
2
2
7
мультимедійна презентація
Конституційне право, т.1, Актуальні проблеми кримінального права, т. 1-5

7.
Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину).
14
6
4
2
 
8
мультимедійна презентація
Кримінологія, т.1; Актуальні проблеми кримінального права, т. 1-5

8.
Стадії злочину.
15
8
4
2
2
7
мультимедійна презентація
Кримінологія, т.1; Актуальні проблеми кримінального права, т. 1-5

9.
Співучасть у злочині
15
8
4
2
2
7
мультимедійна презентація
Кримінологія, т.1; Актуальні проблеми кримінального права, т. 1-5

10
Множинність злочинів
11
4
2
 
2
7
мультимедійна презентація
Кримінологія, т. 8

 
Модульний контроль № 2
2
2
 
 
 
 
 
 

 
Усього за модуль
72
36
18
8
8
36
 
 

 
Усього за семестр
144
72
36
16
16
72
 
 

 
Форма підсумкового контролю
Залік
 
 
 


 
 

11
Обставини, що виключають злочинність діяння
20
10
4
2
4
10
мультимедійна презентація
Кримінологія, т. 4

12
Звільнення від кримінальної відповідальності
11
6
2
2
2
5
мультимедійна презентація
Кримінологія, т. 4; Кримінально-виконавче право, т.1-8

13
Поняття покарання. Види покарань.
9
4
2
2
 
5
мультимедійна презентація
Кримінологія, т. 4; Кримінально-виконавче право, т.1-8

14
Призначення покарання
13
6
2
2
2
7
мультимедійна презентація
Кримінологія, т. 4; Кримінально-виконавче право, т.1-8

 
Модульний контроль № 3
2
2
 
 

 
Усього за модуль
55
28
10
8
8
27
 
 

15
Звільнення від покарання.
9
4
2
 
2
5
мультимедійна презентація
Кримінологія, т. 4; Кримінально-виконавче право, т.1-8

16
Погашення і зняття судимості
11
6
2
2
2
5
мультимедійна презентація
Кримінологія, т. 4, 8

17
Заходи кримінально-правового характеру щодо фізичних і юридичних осіб
11
6
2
2
2
5
мультимедійна презентація
Кримінологія, т. 4; Судова медицина і психіатрія, т. 1,2

18
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
11
6
2
2
2
5
мультимедійна презентація
Кримінологія, т. 4

19
Загальна характеристика міжнародного кримінального права.
9
2
 
2
 
7
мультимедійна презентація
Міжнародне кримінальне право, т.1-7

 
Модульний контроль № 4
2
2
-
-
-
-
 
 

 
Усього за модуль
53
26
8
8
8
27
 
 

 
Усього за семестр
108
54
18
16
16
54
 
 

 
Форма підсумкового контролю
Екзамен
 
 


5. Теми семінарських занять
Тема № 2. Закон про кримінальну відповідальність та її підстава
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План:
Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки, джерела, завдання і значення.
Кримінальний кодекс України, його структура (побудова) та структура і види кримінально-правових норм Особливої частини Кримінального кодексу. Види диспозицій і санкцій.
Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття, види і значення. Роль Верховного Суду України в тлумаченні законів про кримінальну відповідальність.
Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. Аналогія права і аналогія закону.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: «закон про кримінальну відповідальність», «диспозиція», «описова диспозиція», «бланкетна диспозиція», «відсилочна диспозиція», «проста диспозиція», «санкція», «тлумачення закону про кримінальну відповідальність», “структура кримінально-правової норми”, “кримінальна відповідальність”, “зворотна дія закону”, “чинність закону”, “тлумачення закону”.

Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.9, 4.11, 4.29, 4,36, 4.41, 4.70, 4.83, 4.91, 4.95.
Тема 3. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План:
Поняття злочину та його ознаки.
Значення ч.2 ст.11 КК для поняття злочину.
Класифікація злочинів та її практичне значення.
Відмінність злочину від інших правопорушень.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “злочин”, “поняття злочину”, “ознаки злочину”, “класифікація злочинів”, “види злочинів”, “малозначність діяння”, “суспільно-небезпечне діяння”, “правопорушення”, “криміналізація”, “декриміналізація”.

Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.13, 4.20, 4.26, 4.28, 4.29, 4.31, 4.32, 4.33, 4.37, 4.42, 4.43, 4.45, 4.50, 4.52,
Тема 4. Склад злочину
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План:
Поняття складу злочину,
Елементи, ознаки складу злочину.
Види складів злочинів.
Кваліфікація злочинів.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “склад злочину”, “об’єкт злочину”, “предмет злочину”, “об’єктивна сторона злочину”, “суб’єкт злочину”, “суб’єктивна сторона злочину”, “види складів злочинів”.

Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.3, 4.11, 4.35, 4.40, 4.61, 4.82, 4.83, 4.97, 4.98, 4.99.

Тема № 5. Об'єкт злочину, Об'єктивна сторона злочину
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План:
Поняття об’єкта злочинів, його структура та значення. Класифікація об’єктів злочину та її значення.
Предмет злочину, його поняття та місце в структурі складу злочину. Відмінність предмета злочину від об’єкта злочину.
Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони.
Суспільно-небезпечне діяння, його поняття, ознаки та форми (дія чи бездіяльність). Поняття, ознаки і види суспільно-небезпечної дії. Бездіяльність. Поняття, ознаки та умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “діяння”, “дія”, “бездіяльність”, “суспільно-небезпечні наслідки”, “причинний зв’язок”, “види об’єктів злочину”, “триваючий злочин”, “продовжуваний злочин”, “матеріальний склад злочину”, “формальний склад злочину”.

Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.10, 4.16, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.27, 4.34, 4.35, 4.38, 4.39, 4.40, 4.44, 4.48, 4.49, 4.53, 4.61, 4.63, 4.67, 4.68, 4.69, 4.74, 4.76, 4.89, 4.92, 4.97.

Тема 6. Суб’єктивна сторона злочину
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План:
Поняття, ознаки і значення суб’єктивної сторони злочину.
Вина. Поняття, зміст, її форми та значення.
Умисна форма вини. Поняття, зміст і види умислу. Мотив і мета (ціль) вчинення злочину. Їх поняття і види та значення для кримінальної відповідальності.
Необережна форма вини. Поняття, зміст та її види.
Казус в кримінальному праві та його відмінність від злочинної недбалості. Змішана (подвійна, складна) форма вини. Помилка. Її поняття, види і значення для кримінальної відповідальності.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “суб’єктивна сторона злочину”, “вина”, “мотив”, “мета”, “емоційний стан”, “умисел”, “необережність”, “казус”, “змішана форма вини”, “юридична помилка”, “інтелектуальний момент”, “вольовий момент”.

Рекомендована література до Теми 6: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.12, 4.15, 4.18, 4.21, 4.30, 4.49, 4.57, 4.79.

Тема 7. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт злочину)
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План:
Поняття суб’єкта злочину, його ознаки та види.
Осудність як необхідна умова кримінальної відповідальності. Неосудність та її критерії. Застосування до неосудних осіб примусових заходів медичного характеру.
Вік кримінальної відповідальності. Відповідальність неповнолітніх.
Обмежена осудність. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів та інших одурманюючих речовин.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “суб’єкт злочину”, “осудність”, “неосудність”, “обмежена осудність”, “вік кримінальної відповідальності”, “спеціальний суб’єкт”, “фізична особа”, “юридична особа”.

Рекомендована література до Теми 7: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.100 – 4.106.

Тема 8. Стадії злочину
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План:
Поняття і види стадій. Закінчений злочин.
Незакінчений злочин і його види. Готування до злочину та його відмінність від виявлення умислу.
Замах на злочин та його види.
Добровільна відмова від вчинення злочину та її відмінність від діяльного каяття.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “стадії злочину”, “попередня злочинна діяльність”, “готування до злочину”, “замах на злочин”, “незакінчений злочин”, “закінчений злочин”, “добровільна відмова”, “замах на непридатний об’єкт ”, “момент закінчення злочину”.

Рекомендована література до Теми 8: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.108 – 4.120.

Тема 9. Співучасть у ЗЛОЧИНі
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План:
Поняття співучасті у злочині, її об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Форми співучасті. Види співучасників та їх характеристика.
Підстави та межі відповідальності співучасників злочину. Спеціальні питання відповідальності за співучасть. Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом.
Поняття і види ексцесу виконавця. Відповідальність інших співучасників при ексцесі виконавця.
Поняття і види причетності до злочину та її правові наслідки.
Добровільна відмова при співучасті та її особливість щодо конкретного виду співучасника. Відповідальність за невдале підбурювання та пособництво.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: : “співучасть”, “види співучасників”, “форми співучасті”, “група осіб”, “попередня змова”, “організована група”, “злочинна організація”, “виконавець”, “організатор”, “підбурювач”, “пособник”, “добровільна відмова”, “причетність до злочину”, “ексцес виконавця”.

Рекомендована література до Теми 9: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.121 – 4.158.

Тема № 11. Обставини, що виключають злочинність діяння
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План:
Поняття, ознаки і види обставин, що виключають злочинність діяння.
Необхідна оборона та умови її правомірності. Значення необхідної оборони у боротьбі зі злочинністю. Перевищення меж необхідної оборони та його правові наслідки. Уявна оборона. Кримінально-правові наслідки за заподіяння шкоди у стані уявної оборони.
Затримання особи, що вчинила злочин. Умови правомірності. Відповідальність за перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.
Крайня необхідність, умови її правомірності. Відмінність від необхідної оборони. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “обставини, що виключають злочинність діяння”, “крайня необхідність”, “необхідна оборона”, “перевищення меж необхідної оборони”, “уявна оборона”, “затримання особи”, “фізичний примус”, “психічний примус”, “діяння, пов’язане з ризиком”, “виконання наказу або розпорядження”.

Рекомендована література до Теми 11: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.159 - 4.194.

Тема 12. Звільнення від кримінальної відповідальності
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План:
Поняття та правові підстави звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.
Умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям та примиренням винного з потерпілим.
Умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки та із зміною обстановки.
Умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “звільнення від кримінальної відповідальності”, “дійове каяття”, “примирення винного з потерпілим”, “передача особи на поруки”, “строки давності”, “зміна обстановки”.

Рекомендована література до Теми 12: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.249 – 4.273.

Тема № 13. Поняття покарання. Види покарання
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План:
Поняття, ознаки та мета покарання за Кримінальним кодексом України.
Види та система покарань.
Покараня, пов’язані з ізоляцією від суспільства. Позбавлення волі як вид покарання, його види і строки.
Покараня, не пов’язані з ізоляцією від суспільства. Штраф. Підстави призначення і розміри. Правові наслідки неможливості сплати штрафу.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “поняття покарання”, “види покарань”, “мета покарання”, “види покарань”, “система покарань”, “громадські роботи”, “виправні роботи”, “конфіскація майна”, “арешт”, “обмеження волі”, “позбавлення волі”, “довічне позбавлення волі”.

Рекомендована література до Теми 13: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.195 – 4.248.

Тема 14. Призначення покарання
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План:
Загальні засади і принципи призначення покарання.
Призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення покарання за сукупністю вироків.
Обставини, які пом’якшують і обтяжують покарання. Їх види і характеристика.
Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті.
Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.
Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “призначення покарання”, “правила складання покарань”, “обчислення строків покарання”, “пом’якшуючі обставини”, “обтяжуючі покарання”, “сукупність злочинів”, “сукупність вироків”, “зарахування строку попереднього ув’язнення”.

Рекомендована література до Теми 14: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.195 – 4.248.

Тема № 16. Погашення і зняття судимості
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План:
Поняття судимості як кримінально-правової категорії. Правові наслідки судимості.
Поняття і строки погашення судимості. Обчислення строків погашення судимості.
Поняття зняття судимості. Види і підстави знаття судимості.
Відмінність погашення судимості від зняття судимості.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “судимість”, “погашення судимості”, “строки погашення судимості”, “зняття судимості”, “правове значення судимості”.

Рекомендована література до Теми 16: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.274 – 4.281.
Тема № 17. ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План:
Поняття і мета заходів кримінально-правового характеру щодо фізичних і юридичних осіб, поняття примусових заходів медичного характеру.
Категорії осіб, до яких судом застосовуються примусові заходи медичного характеру.
Види примусових заходів медичного характеру та їх характеристика. Умови та підстави їх застосування.
Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру.
Примусове лікування.
Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: „заходи кримінально-правового характеру щодо фізичних і юридичних осіб”, “примусові заходи медичного характеру”, “примусове лікування”, “види спеціальних лікувальних установ”, “амбулаторна психіатрична допомога”, “лікарський нагляд”, “госпіталізація”.

Рекомендована література до Теми 17: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.282 – 4.297.

Тема 18. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План:
Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру.
Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх та їх характеристика. Особливості їх призначення.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням та від кримінальної відповідальності і відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Погашення та зняття судимості та відмінність від погашення і зняття судимості з дорослих осіб.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх”, “звільнення від відбування покарання”, “покарання, що застосовуються до неповнолітніх”, “примусові заходи виховного характеру”, “призначення покарання неповнолітнім”, “застереження”, “обмеження дозвілля”, “особливі вимоги до неповнолітнього”, “нагляд батьків”, “спеціальні навчально-виховні установи”.

Рекомендована література до Теми 18: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.298 – 4.313.
Тема 19. Загальна характеристика міжнародного кримінального права
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План:
Поняття міжнародного кримінального права та кримінального права іноземних держав.
Системи кримінального права. Основні інститути Загальної частини кримінального права зарубіжних держав: Поняття злочину. Класифікація злочинів. Вина та її форми. Неосудність. Замах на злочин. Співучасть. Обставини, що виключають злочинність діяння. Система кримінальних покарань. Заходи безпеки. Умовне засудження. Звільнення від покарання.
Загальна характеристика кримінального законодавства держав, що входять до СНД.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “кримінальне законодавство іноземних держав”, “реформи кримінального законодавства”, “джерела кримінального права”, “школи кримінального права”, “зарубіжне кримінальне законодавство”.

Рекомендована література до Теми 19: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.314 – 4.326.
6. Теми практичних занять
Тема № 2. Закон про кримінальну відповідальність та її підстава
Практичне заняття № 1 – 2 год.
План
1. Устинов, який мешкав у Бердичеві, вирішив позбавитися своєї тещі, яка постійно скаржилася на нього його дружині і підбивала її розірвати з ним шлюб. З цією метою він поклав у багажник автомобіля тещі саморобний вибуховий пристрій, який повинен був вибухнути через 8 годин після від’їзду. Коли теща сіла в автомашину і завела двигун, стався вибух і вона загинула.
визначте місце і час вчинення злочину;
чи зміниться місце і час, якщо автомобіль вибухнув через 8 год., коли теща на автомобілі в’їхала в Бєларусь;
чи зміниться місце і час, якщо Устинов є громадянином Росії;
визначте місце вчинення злочину, якщо Устинов є громадянином Польщі.
2. Щербатенко, громадянин України, під час поїздки до Польщі, вчинив наїзд на пішохода у Кракові, від чого останній загинув. Щербатенко втік з місця пригоди. Через місяць, перебуваючи у Німеччині, Щербатенко намагався пронести на борт літака пістолет, який придбав у невстановленої особи в Німеччині, але при митному огляді пістолет було виявлено і вилучено.
визначте місце вчинення обох злочинів;
визначте, за яким кримінальним законом Щербатенко повинен нести відповідальність в кожному випадку;
яким чином повинні діяти правоохоронні органи Польщі та Німеччини.
3. Громадянин України Громчак відбув покарання за умисне вбивство при обтяжуючих обставинах. Після звільнення він переїхав у Росію, де працював за контрактом, який уклав на 1 рік. Протягом цього часу він вчинив 3 квартирні крадіжки та один розбійний напад. Під час затримання його працівниками міліції Росії, він вчинив опір і наніс одному із них легкі тілесні ушкодження.
визначте місце вчинення злочинів;
визначте, за яким кримінальним законом Громчак повинен нести відповідальність;
яким чином повинен діяти суд при розгляді справи щодо Громчака.
4. Васильєв купався в озері у 40 метрах від берега, тримаючись за автомобільну камеру, заповнену повітрям. Коли до нього став підпливати незнайомець (яким виявився Крамар), Васильєв попередив його, що не вміє плавати і просив близько до нього не підпливати. Однак, Крамар, намагаючись пошуткувати, підплив до Васильєва і схопився за камеру. Внаслідок різкого поштовху камера перевернулася і обидва плавці погрузилися у воду. Після цього Крамар винирнув і поплив до берега, а Васильєв через 5 хв потонув. Ознайомтеся зі змістом статей 115-119 КК.
Визначте час вчинення злочину.
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо принципів його дії, навички застосування кримінального закону у просторі, у часі та за колом осіб.
Рекомендована література до теми 2: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.9, 4.11, 4.29, 4,36, 4.41, 4.70, 4.83, 4.91, 4.95.

Тема 3. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів
Практичне заняття № 1 – 2 год.
План
1. Ігнатьєв, під час чергування на фермі взяв один мішок (12 кг) сіна. Він вночі відніс його додому.
Чи є дії Ігнатьєва суспільно небезпечними?
2. Осипов, побачивши біля свого будинку автомобіль з включеним двигуном, вирішив покататися. Він сів в автомобіль, закрив дверці. В цей час з під’їзду вийшов чоловік і закричав на нього, куди він зібрався. Осипов встиг лише натиснути на педаль газу і проїхати 2,5 м. Чи є в діях Осипова ознаки злочину?
3. Ромазанов серед ночі прийшов до свого приятеля Корсуна і розповів йому, що годину тому він розбив вікно в аптеці і взяв там пляшку з медичним спиртом. Разом вони випили цей спирт.
Чи є ознаки злочину в діях Романова та Корсуна? Можуть вони бути притягнені до кримінальної відповідальності?
4. Під час прогулянки з собакою Шевчук нацькував її на п’яного Демидова, який лежав на лаві у парку. Собака покусала Демидова, внаслідок чого останній перебував на лікарняному 20 днів.
Чи є ознаки злочину в діях Шевчука? Яка відповідальність повинна наступати для Шевчука?
5. Малахов в стані сп’яніння вирішив покінчити життя самогубством. Для досягнення цієї мети він угнав пустий автобус і на значній швидкості спрямував його на товсте дерево. Внаслідок цього Малахов заподіяв собі тяжке тілесне ушкодження, пошкодив автобус, заподіявши автопідприємству значні матеріальні збитки.
Чи є дії Малахова злочинними?

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо ознак злочину, малозначного діяння, навички застосування кримінального закону щодо розмежування злочинних діянь від незлочинних, злочину від правопорушення та аморального проступку.

Рекомендована література до теми 3: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.13, 4.20, 4.26, 4.28, 4.29, 4.31, 4.32, 4.33, 4.37, 4.42, 4.43, 4.45, 4.50, 4.52,


Тема 4. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ Складу злочину
Практичне заняття № 1 – 2 год.
План
1. Визначте види складів злочину, передбачених розділами ІІ, IV, VI Особливої частини КК.
2. Лікар-хірург Палєв, працюючи старшим судовим лікарем плавбази “Севастополь”, під час знаходження плавбази у плаванні, зробив за грошову винагороду операції з переривання вагітності 10 жінкам – членам екіпажу і працівникам переробних цехів. Наказом головного лікаря пароплавства проведення планових абортів у морі заборонено, і вагітні жінки повинні списуватися на берег. Медичних протипоказань для проведення абортів не було.
ознайомтеся зі змістом ст.134 КК і визначте, чи є в діях Палєва склад даного злочину. Свою відповідь мотивуйте.
3. Нестеров взяв у пункті прокату холодильник і телевізор терміном на 1 рік з метою їх продажу та отримання грошей. Гроші від продажу пропив. Через рік, коли строк договору сплинув, він заявив, що повертати речі не збирається і відшкодовувати їх вартість також не буде.
визначте місце і час вчинення злочину;
ознайомтеся зі змістом ст.190 КК і визначте, чи є підстава для притягнення Нестерова до кримінальної відповідальності. Свою відповідь мотивуйте.
4. Власюк під час весілля свого друга в ресторані розв`язав сварку з одним із гостей, взяв на столі пляшку, розбив її об стілець і загостреними краями наніс два удари в обличчя Потапенку, спричинивши йому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Ознайомтеся зі змістом статей 257, 115, 121, 122, 296 КК.
Визначте, чи є в діях Власюка ознаки злочинів, які види складів злочинів передбачені в зазначених статтях КК. Розкрийте наслідки злочину та їх вплив на межі відповідальності Власюка.
5. З метою одержання підвищеної пенсії Полін вніс додаткові відомості в трудову книжку про свою роботу в районах Крайньої Півночі, хоча насправді там не працював. Він подав трудову книжку до органів соціального захисту населення. Через два роки було виявлено, що він не працював в районах Крайньої Півночі. За цей час Полін незаконно одержав суму, що становила 68 мінімальних розмірів заробітної плати.
ознайомтеся зі змістом ст.190 КК і визначте, чи є в діях Палєва склад даного злочину. Свою відповідь мотивуйте.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо ознак злочину, складів злочинів різних видів, навички застосування кримінального закону при розмежуванні злочинніх діянь від незлочинни.
Рекомендована література до теми 4: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.3, 4.11, 4.35, 4.40, 4.61, 4.82, 4.83, 4.97, 4.98, 4.99.

Тема № 5. Об'єкт злочину, Об'єктивна сторона злочину
Практичне заняття № 1 – 2 год.
План
1. Пашутін придбав у невстановленої особи імітаційні запали до учбово-імітаційних гранат та піропатрони і без передбаченого законом дозволу зберігав їх у своїй квартирі, що розташована на 5 поверсі дев’ятиповерхового будинку. Вироком суду Пашутіна засуджено за ч.1 ст.263 КК України. Визначте родовий, безпосередній головний, безпосередній додатковий об’єкти та предмет даного складу злочину. Чи вірно суд оцінив діяння Пашутіна?
2. Савчук, працюючи на автонавантажувачі, у порушення інструкції з техніки безпеки, навантажив і почав перевозити по території меблевої фабрики надгабаритний вантаж, частина якого впала на одного з учнів професійно-технічного училища, які були на фабриці на екскурсії, заподіявши йому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Судом Савчука було засуджено за ч.2 ст.276 КК України.
Чи правильно суд визначив об’єкт вчиненого Савчуком злочину?
Визначте:
родовий, видовий та безпосередній об'єкти злочину;
предмет та знаряддя злочину.
3. Бердін та Хромов вирішили вкрасти запчастини до іномарки зі складу підприємства “Аргон” і запропонували приєднатися до них Антропову. Останній, схваливши цей намір, йти з ними відмовився, але попросив вкрасти один глушник для нього і залишити в обумовленому місці, пообіцявши за це "могорич". Бердін і Хромов уночі через стелю проникли до складу і викрали запчастин на 12500 грн. Глушник вони залишили в канаві для Антропова, який потім забрав його додому.
Визначте:
чи є в діях учасників подій склад злочину;
об`єктивну сторону діянь кожного та її ознаки;
які із цих ознак впливають на межі відповідальності всіх осіб і яким чином.
4. Вариков розпивав горілку з Кочканом. Після того, як була випита 3 пляшка, виникла сварка, під час якої Вариков вдарив Кочкана лезом сокири по голові, але останній закрив голову рукою і удар прийшовся по ній. При повторній спробі нанести удар Кочкан відхилив голову і удар прийшовся по правому передпліччю. Тоді Вариков підняв потерпілого і відвів у будинок. Кочкану було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження.
Визначте: об`єктивну сторону діяння Варикова та всі її ознаки;
спосіб вчинення злочину та його вплив на відповідальність;
наслідки та їх значення для кваліфікації злочину.
5. Бистров виготовив із нарізної мисливської рушниці обріз. З цим обрізом Бистров з метою викрадення відеоапаратури проник до будинку обласного телерадіокомітету, обеззброїв і зв'язав сторожа, засунувши йому в рот великий кляп. Потім Бистров викрав радіоапаратуру на загальну суму 25 тис. грн. Кляп перекрив дихальні шляхи і сторож помер.
Ознайомтеся зі змістом статей 185-188, 115, 121 КК.
Визначте: об`єктивну сторону діянь Бистрова та її ознаки;
час і місце злочинів, вчинених Бистровим;
предмет і знаряддя злочину, їх вплив на межі відповідальності;
поняття та види наслідків за умов задачі і їх вплив на кваліфікацію діяння.
6. Проніна заявила усно, а потім написала на ім’я начальника міліції про те, що її намагався зґвалтувати Волоцько. При цьому, як доказ, вона представила порване плаття і просила притягти Волоцька до відповідальності. Під час розслідування з’ясувалося, що Проніна обмовила Волоцька через те, що той не виконав обіцянки одружитися з нею після інтимних стосунків між ними. Зміст заяви вона підтвердила на допитах її як потерпілої.
Визначте:
чи є в її діях склад злочину;
визначте родовий та безпосередній об’єкти;
охарактеризуйте об`єктивну сторону даного злочину та всі її ознаки;
визначте вид складу злочину за конструкцією.
7. Гартнер, яка працювала тренером з плавання в басейні "Олімпієць", дала групі новачків – учням молодших класів – завдання і простежила, як вони зі спеціальними дощечками в руках спускалися до басейну. Потім вона підійшла до колеги по роботі. Раптом почулися крики дітей, які кликали на допомогу. Кинувшись у воду, один з тренерів підняв з дна басейну потонулу дівчинку. Після надання першої допомоги її негайно було доставлено до реанімаційного відділення лікарні, але врятувати не вдалося.
Ознайомтеся зі змістом статей 115, 119 КК. Визначте:
форму об`єктивної сторони діяння Гартнер;
ознаки об`єктивної сторони складу злочину;
суспільно небезпечні наслідки та вид складу злочину;
чи повинна Гартнер відповідати за смерть дівчинки.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо ознак об’єктивних елементів складу злочину, навички застосування кримінального закону при розмежуванні об’єктів злочину, ознак предмета злочину, потерпілого від лочину, знаряддя злочину, навички розмежування різних форм злочинного діяння, з’ясування значення наслідків діяння та причинного зв’язку між діянням та наслідком.
Рекомендована література до теми 5: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.10, 4.16, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.27, 4.34, 4.35, 4.38, 4.39, 4.40, 4.44, 4.48, 4.49, 4.53, 4.61, 4.63, 4.67, 4.68, 4.69, 4.74, 4.76, 4.89, 4.92, 4.97.

Тема 6. Суб’єктивна сторона злочину
Практичне заняття № 1 – 2 год.
План
1. 14-річний Савченко підмовив 13-річного Томова взяти з дому мисливську рушницю його батька та боєприпаси до неї з метою постріляти. На що той погодився. В лісі вони зробили кілька пострілів по деревам, а потім вийшли до озера, в якому купалися їх знайомі. Савченко запропонував Томову налякати їх пострілом з рушниці по воді у напрямку купальників. Томов погодився і з відстані 50 метрів зробив постріл по воді в бік купальників. Пострілом було поранено у голову неповнолітнього К., який через неділю помер у лікарні від ускладнення, що сталося від попадання у кров пораненого інфекції, яка містилася у ставковій воді.
Визначте:
суб`єктивну сторону діянь Савченка та Томова;
форму вини та цілі, які переслідував кожен із них;
ставлення до наслідків та його значення для кваліфікації дій Савченка і Томова.
2. Димитров з метою помститися директору ПП Томенку за те, що дружина його покинула і пішла жити до Томенка, заклав у його автомобіль, що знаходився на стоянці, вибуховий пристрій. Коли Томенка та його водій Морев сіли у автомобіль, а останній увімкнув запалювання, пролунав вибух, від якого Морев загинув, а двом перехожим були завдані тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження. Автомобіль Томенка було знищено, чотири автомобілі, що знаходились на стоянці, зазнали значних пошкоджень. Томенко отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Визначте:
суб`єктивну сторону діяння Димитрова;
мету і мотив його дій;
емоційний стан та його вплив на відповідальність Димитрова.
3. Грабова Н., повернувшись додому з відрядження, виявила свого чоловіка Грабова В. у ліжку з її подругою. Вона стала завдавати їм ударів руками та різними предметами, що попадалися у кімнаті, викрикувати лайливі слова на адресу чоловіка та колишньої подруги. А коли чоловік її вдарив рукою по обличчю, Грабова Н. вихопила зі своєї сумки газовий пістолет і, приставила його до грудей чоловіка, зробила постріл, від якого він загинув на місці, отримавши проникаюче вогнепальне поранення.
Варіант. Грабова приготувала вечерю і запросила чоловіка та його коханку до столу, запропонувавши випити за знайомство. У горілку обом вона влила смертельну дозу отрути, від якої наступила смерть чоловіка та його коханки.
Визначте:
суб`єктивну сторону діянь Грабової Н. та Грабова В.;
мотив і мету їх дій;
емоційний стан Грабової Н. та його вплив на межі відповідальності.
4. Заненко, перебуваючи у неприязних стосунках з сусідом Рибіним, бажаючи помститися, звернувся до дільничного з заявою про те, що Рибін вдома виробляє самогон та продає його, а на отримані гроші будує сину дім, при цьому скупляє та міняє за самогон завідомо крадені на залізниці будівельні матеріали.
Перевіркою було встановлено, що Рибін дійсно вдома мав самогонний апарат та близько 10 літрів самогону, які, як він пояснив, мав для особистих потреб. На всі будівельні матеріали він надав документи, які засвідчували законність їх придбання.
Визначте:
суб`єктивну сторону діянь Заненка;
мету і мотиви його дій;
вплив на межі відповідальності мотиву і мети.
5. Якунін, працюючи керівником державного підприємства, отримав дозвіл на прийом додатково 50 робітників-ремонтників для забезпечення виконання термінового завдання по капітальному ремонту залізничних вагонів. Використовуючи своє службове становище, Якунін прийняв на роботу в якості ремонтників своїх близьких родичів та знайомих, які не мали належної кваліфікації, а також знайомих головного інженера, за що отримав від кожного по 2000 грн.
Для виконання завдання по ремонту вагонів Якунін заставляв працювати інших працівників як у ранні часи, так і в позаробочі. Гроші, що виділялись на ремонт – нараховували прийнятим на роботу, які фактично не працювали. Завдання по ремонту вагонів було не виконано. Затримка склала понад 1 місяць.
Визначте:
суб`єктивну сторону діянь всіх учасників подій;
мету і мотиви кожного із учасників;
ставлення до вчинюваних діянь і до їх наслідків;
вплив на межі відповідальності кожного їх учасників подій.
6. Махков вдома зробив самопал, який взяв з собою на вечірку. Там він похвалявся зброєю і на пропозицію Колієнка перевірити її на придатність до стрільби зробив кілька пострілів картеччю по дереву і стовпу, а потім один постріл у неосвітлене вікно будинку гр. Сорокіної, яка на той час проходила повз нього. Сорокіній було спричинене тяжке тілесне ушкодження – вогнестрільне поранення в шию.
Визначте:
суб`єктивну сторону діянь всіх учасників подій;
мету і мотиви кожного із учасників;
ставлення до вчинюваних діянь і до їх наслідків;
вплив на межі відповідальності кожного їх учасників подій.

7. 16-річний Затула запропонував 14-річним Чепелю та Безкровному для розваги натягти через проїзну частину дороги капроновий шнур, а сам пішов у своїх справах. Чепель і Безкровний ввечері того ж дня взяли у останнього капроновий шнур для висушування білизни, натягли його через дорогу, прив’язали його кінці до дерев. Самі ж сховалися в кущах, і бачили мотоцикліста, який перекинувся на дорозі, але злякалися, що він упав і лежить й втекли. Ревченко, рухаючись на мотоциклі без освітлення, наїхав на цей шнур, упав і від отриманих тілесних ушкоджень через 2 дні помер у лікарні.
Визначте:
суб`єктивну сторону діянь всіх учасників подій;
мету і мотиви кожного із учасників;
ставлення до вчинюваних діянь і до їх наслідків;
вплив на межі відповідальності кожного їх учасників подій.
8. Точенко, повертаючись з полювання, не розрядив рушницю і не розібрав її. Вдома він поставив рушницю біля стіни у коридорі, а сам пішов відпочивати. Коли його дружина мила підлогу, вона не помітила як зачепила рушницю. Від падіння на підлогу стався постріл, яким було завдане поранення – тяжке тілесне ушкодження її малолітньому сину, який був у кімнаті.
Визначте:
суб`єктивну сторону діянь всіх учасників подій;
мету і мотиви кожного із учасників;
ставлення до вчинюваних діянь і до їх наслідків;
вплив на межі відповідальності кожного їх учасників подій.
9. Лисяний, перетинаючи на власних «Жигулях» пішохідний перехід, невдало «крутонув» кермом у бік пішохода, який переходив вулицю. Той у відповідь (спеціально чи рефлекторно) кинув у лобове скло автомобіля гаманець з дрібними монетами. Якихось пошкоджень від цього не сталося, однак Лисяний розвернув машину і, наздогнавши свого «кривдника» та значно збавивши швидкість, виїхав на хідник, передньою частиною машини збив «кривдника» і поїхав далі. Пішохід, який дістав середньої тяжкості тілесні ушкодження, залишився на асфальті.
Ознайомтеся зі статтями 122, 128 і 286 КК та коментарями до них.
Визначте форму і вид вини цього злочину.
10. Озброєний обрізом мисливської рушниці Жолобов з метою викрадення відеоапаратури проник до будинку обласної телерадіокомпанії, під погрозою вбивства зв'язав сторожа, засунувши йому в рот великий кляп. Кляп перекрив дихальні шляхи, і сторож помер.
Ознайомтеся зі статтями 187, 115 і 119 КК. Визначте форму і вид вини у вчинених Жолобовіш злочинах.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо форм та видів вини, навички застосування кримінального закону при розмежуванні злочинних діянь від казусу, умисної та необережної форм вини, інтелектуального та вольового моментів вини.
Рекомендована література до теми 6: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.12, 4.15, 4.18, 4.21, 4.30, 4.49, 4.57, 4.79.

Тема 8. Стадії злочину
Практичне заняття № 1 – 2 год.
План
1. Шамшуров і Адреєв зустріли ввечері на вулиці Богатинську, яка поверталась з роботи, і вирішили її зґвалтувати. Вони втягли ту до порожньої квартири будинку, поклали на ліжко і почали роздягати, тримаючи за руки, ноги і затискуючи рота. Богатинська вчинила опір, вирвала руку, кричала, витягла з куртки ножиці і вдарила ними Шамшурова. В цей час у двері квартири хтось постукав. Шамшуров і Андреєв, злякавшись, що їх можуть затримати, вистрибнули у вікно і втекли. Як вирішити справу? Визначить стадії вчиненого злочину.
2. Протягом двох років Скажутіна перебувала у неприязних стосунках з 64-річною Богдановою. Під час чергової сварки Скажутіна вдарила Богданову кулаком в обличчя, а потім ногою. Богданова впала і головою ударилась об асфальт, отримавши при падінні тілесне ушкодження середньої тяжкості. Скажутіну засуджено за умисне заподіяння цього ушкодження. Чи правильно кваліфіковано дії винної? Визначить стадії вчиненого злочину.
3. Артамонов, скориставшись неуважністю продавця, взяв 44 гривні виручки з ящика прилавка та вийшов з гастроному. Наступного дня таким же способом він взяв з виручки 40 гривень, але цього разу про давець побачила дії Артамонова та схопила його за руку, але той вирвався і вибіг ч магазину разом з грошима. Дайте кримінально-правову оцінку діям Артамонова. Визначить стадії вчиненого злочину.
4. Фарбуй, учень школи естрадно-циркового мистецтва, побився об заклад з новими знайомими, які не знали його майбутньої професії, що він може непомітно витягти в тролейбусі у будь-якого громадянина гаманець з кишені й так само непомітно покласти його назад. Витягти з кишені пасажира гаманець Фарбуй зумів, але потім обставини склалися так, що непомітно покласти його назад уже не було можливості. Гаманець зі значною сумою грошей та документами залишився у Фарбуна. Його засуджено за крадіжку, що завдала значної шкоди потерпілому.
Варіант. У той самий день Фарбун вислав усе поштою додому потерпілому. Ознайомтесь зі статтями 185 і 356 КК Чи правильно вирішено справу? Визначить стадії вчиненого злочину.
5. Шабурова засуджено за те, що він у нетверезому стані керував мотоциклом і, порушивши правила безпеки руху, наїхав на 12-річного Пономарьова, заподіявши йому тяжке тілесне ушкодження. Потерпілого залишив без допомоги і зник з місця події. Матеріалами справи встановлено, що під час наїзду від удару мотоцикла хлопчик упав на коляску, потім на дорогу, а далі встав і самостійно пішов до квартири свого діда, звідки був доставлений до лікарні. Це бачив Шабуров, який вважав, що небезпеки для життя хлопчика немає. Ознайомтеся зі статтями 286 і 135 КК.. Чи повинен Шабуров відповідати за залишення в небезпеці? Визначить стадії вчиненого злочину.
6. Бригадир комплексної будівельної бригади Чорновід наказав робітникам бригади Пивовару й Галушці наглушити в безлюдному місці риби у річці за допомогою електроструму і видав для цього моток електродроту. Під час цих незаконних дій було смертельно травмовано Люльку, який самовільно приєднався до браконьєрів. Чорновода засуджено за співучасть у незаконному зайнятті рибним промислом і за вбивство через необережність. Вважаючи себе невинуватим у вбивстві, Чорновід подав апеляцію. Ознайомтеся зі статтями 119 і 249 КК.. Чи мас Чорновід відповідати за смерть Люльки? Визначить стадії вчиненого злочину.
7. Командир пасажирського літака ТУ-134А Закусалов всупереч правилам безпеки руху імітував «сліпий» політ на висоті 400 метрів при підльоті до аеропорту. Він наказав бортмеханіку Тюлькіну закрити лобове вікно шторкою сліпого польоту і в такому стані продовжував зниження літака до висоти восьми метрів над землею. Це призвело до того, що літак приземлився з підвищеною вертикальною швидкістю і загорівся. Внаслідок катастрофи загинули другий пілот, дві бортпровідниці та 29 пасажирів. Ознайомтеся зі статтями 276, 115 і 119 КК.. Визначте ставлення Закусалова до факту порушення правил безпеки руху повітряного транспорту та наслідків катастрофи. Як це впливає на кваліфікацію дій Закусалова? Визначить стадії вчиненого злочину.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо ознак закінченого та незакінченого злочину, навички застосування кримінального закону щодо розмежування готування, замаху та закінченого злочину, добровільної відмови від продовження злочину та дійового каяття.
Рекомендована література до теми 8: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.108 – 4.120.

Тема 9. Співучасть у ЗЛОЧИНі
Практичне заняття № 1 – 2 год.
План
1. Робочі Сидоренко і Вальченко працювали на будівництві будинку. Під час роботи Сидоренко запропонував викинути із вікна другого поверху колоду, не відаючи, що під вікном знаходиться підсобний робочий Шульга. Вальченко викинув колоду, внаслідок чого тяжко поранив Шульгу.
Варіант. Вони разом викинули колоду із вікна другого поверху за пропозицією Сидоренка.
Визначте:
чи можна визнати Сидоренка і Вальченка співучасниками;
в чому виражається об’єктивний зв’язок між діями учасників події;
чи зміниться оцінка діяння Сидоренка та Вальченка за варіантом.
2. Троценко був переданий до суду за обвинуваченням у тому, що він, будучи міліціонером лінійного посту залізничної станції, затримав на путях станції під час чергування Кузененка з викраденими із вагону речами та відпустив його, а вилучені у злодія речі – привласнив.
Ознайомтеся зі змістом ст.185, 364, 365 КК.
Визначте:
чи є дії Троценка злочинними;
чи може Троценко бути визнаним співучасником злочину, який вчинив Кузененко;
які ролі виконували Троценко і Кузененко.
3. В лікарні отруїлося троє хворих. Асистент аптеки Коробко помилково відпустила медсестрі Антонович в мензурку замість ліків, що були вказані у рецепті, екстракт беладони у кількості 18 гр. Лікар терапевтичного відділення Кисель, отримавши від медсестри мензурку з ліками (без етикетки), не перевірила, які ліки відпущені аптекою і наказала медсестрі видати хворим по 5 гр. ліків кожному.
Визначте:
чи є дії Коробко, Антонович та Кисель злочинними;
чи можна визнати вказаних осіб співучасниками або організованою групою;
у чому виражається суб’єктивний зв’язок між співучасниками злочину і організованою групою;
яку мету переслідував кожен із учасників події.
4. Між подружжям Іванченко склалися крайньо неприязні стосунки. Особливо вони загострилися після приїзду Рубцової, матері дружини Іванченка, яка також сварилася із зятем з приводу його пияцтва. Крім того, зять неодноразово бив її. У зв’язку з цим Рубцова вирішила позбавитися Іванченка. З цією метою вона купила у невстановленої особи пістолет, який вручила Проніну, і домовилась з ним про вбивство зятя. Про все це Рубцова повідомила своїй дочці. Та не побажала втручатися в цю справу, але пообіцяла матері не повідомляти про наміри і, знаючи про час вчинення злочину, виїхала за місто. Невдовзі після її від’їзду додому прийшов Пронін і вбив Іванченка.
Ознайомтеся зі змістом ст.115 КК.
Визначте:
чи є дії Рубцової та дружини Іванченка злочинними;
об`єктивні та суб`єктивні ознаки діяння і наслідків;
які ролі названих осіб у подіях;
яким чином суд повинен визначити межі відповідальності всіх учасників події.
5. Два брати Данилки та троє їх друзів разом вчинили декілька збройних нападів на громадян і вбивств. Так, вони вбили сім’ю Бродського і викрали з його дому значну суму грошей, вбили міліціонера Устинова і забрали його табельну зброю, вчинили ряд інших злочинів (грабежів, розбоїв, вимагань).
Дружина Данилка Івана – Данилко Марія, довідавшись від чоловіка про вбивство міліціонера, на його прохання, викинула в річку його черевики та його брата, на яких була кров, замила кров на його штанях, сховала переданий їй чоловіком пістолет. Про інші злочини, вчинені її чоловіком, вона не знала. Ознайомтеся зі змістом ст.115, 185-187, 189, 257 КК. Визначте: чи є злочинними дії кожного із учасників події; форму об’єднання зазначених осіб; роль кожного із названих осіб; межі відповідальності кожної особи.
6. Філатов люто ненавидів Леонова. Він підмовив Рогачова, якому щойно виповнилося 13 років, вистрелити із рушниці, завіряючи, що вона заряджена тільки порохом і постріл тільки злякає Леонова. Рогачов підійшов до Леонова і вистелив, але рушниця була заряджена картеччю і Леонова було вбито. Ознайомтеся зі змістом ст.115 КК.
Визначте:
чи є дії Леонова та Рогачова злочинними;
які ролі виконують учасники події;
форму об`єднання Філатова та Рогачова;
межі відповідальності Філатова і Рогачова.
7. Голод, Кукленков, Аведян та Задікян вирішили займатися розкраданням запасних частин до автомобіля “ВАЗ” з цеху, в якому Голод працював майстром, а Кукленков пресувальником. У січні 2001 року вони відкрили цех, завантажили у автомобіль п’ять контейнерів із запасними частинами, домовились з водієм Афанасьєвим і контролером позавідомчої охорони Вдовенко та вивезли запчастини з цеху. Афанасьєву і Вдовенко вони дали по 300 грн. У лютому таким же чином вони викрали запчастин на суму 295 тис. грн., заплативши водіям Курушину і Вдовенку по 400 грн., а у березні – на суму 250 тис. грн., заплативши водіям Прошину і Вдовенку також по 400 грн., але відразу після виїзду із території цеху були затримані працівниками міліції. Вдовенко й інші водії вартості викрадених запасних частин не знали. Визначте:
форму об’єднання учасників подій;
ролі всіх учасників;
межі відповідальності кожного із учасників подій.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо множинності суб’єктів злочину, меж кримінальної відповідальності співучасників, принципів кваліфікації злочинів при співучасті, навички застосування кримінального закону при кваліфікації діяння та призначенні покарання співучасникам злочину, розмежування співучасті у злочині та причетності до злочину.
Рекомендована література до теми 9: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.121 – 4.158.

Тема № 10. Множинність злочинів
Практичне заняття № 1 – 2 год.
План
1. Мажаров, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керував автобусом, яким перевозив людей з поля у село. Незважаючи на заборонні звуковий та світловий сигнали, Мажаров намагався проїхати залізничний переїзд, але допустив зіткнення з електропоїздом. В результаті зіткнення загинуло сім пасажирів, що їхали в автобусі, та ще 12 з них отримали тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження. 3 вагони електропоїзду зійшли з рейок, загинув помічник машиніста, а мотоцикліст та шестеро пасажирів отримали тяжкі тілесні ушкодження, кілька десятків пасажирів отримали середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження. Затримка руху поїздів на дільниці склала 14 год.
Визначте:
чи має місце множинність злочинів та її вид;
чи має місце реальна або ідеальна сукупність злочинів;
який вид злочину (триваючий, продовжуваний, складний).
2. Кутько під час самовільних розкопок у місцях бойових дій знайшов одну гранату Ф-1 з запалом та пістолет ТТ, які приніс додому, після цього пістолет почистив і змастив. Через деякий час він взяв пістолет з собою на дискотеку, де мав намір показати його своїм друзям. На дискотеці Кутько було затримано нарядом міліції, а пістолет вилучено. Під час обшуку вдома у Кутько було знайдено і вилучено гранату. В результаті експертних досліджень було встановлено, що граната відноситься до боєприпасів, а пістолет придатний для стрільби.
Визначте:
чи має місце множинність злочинів та її вид;
чи має місце реальна або ідеальна сукупність злочинів;
який вид злочину (триваючий, продовжуваний, складний).
3. Придко разом зі своїм сином Михайлом протягом трьох місяців скоїли на залізничній станції Синельникове чотири крадіжки кришок колісних пар залізничних вагонів, вкравши відповідно 6, 8, 8, і 12 кришок, кожна з яких була вартістю в 2 мінімальні розміри встановленої заробітної плати, які здавали потім на пункт прийому металобрухту. 12 березня вони знову з метою вчинення крадіжки пішли на залізничну станцію, де зняли 12 штук кришок з вагонів потягу, що зупинився на станції. Вдвох вони двічі відносили зняті кришки додому у гараж, де потім очистили їх від змащення, а потім вирішили знову піти на станцію, щоб викрасти додатково кришки, але при підході до станції вони були затримані співробітниками міліції.
У зв’язку з розукомплектуванням колісних пар вагонів, потяг, відправлений зі станції, було поставлено під загрозу аварії.
Визначте:
чи має місце множинність злочинів та її вид;
чи має місце реальна або ідеальна сукупність злочинів;
який вид злочину (триваючий, продовжуваний, складний).
4. Горянов, з метою вчинення нападів на громадян, а також підприємства торгівлі та інші установи, вступив у зговір з Турієвим та Кроминим. Втрьох вони здійснили напад на пост ВОКР і, вбив при цьому стрілка, заволоділи автоматом ППШ. Протягом року вказані особи скоїли 15 нападів на будинки і квартири громадян, АЗС, магазини, де під загрозою застосування зброї викрадали гроші, коштовності, цінні речі. Всього за вказаний період вони викрали індивідуального, колективного та державного майна на суму, що у 350 разів перевищує встановлений розмір мінімальної заробітної плати. Під час останнього нападу Горянов вбив оператора АЗС, який вчинив опір нападникам.
Визначте:
чи має місце множинність злочинів та її вид;
чи має місце реальна або ідеальна сукупність злочинів;
який вид злочину (триваючий, продовжуваний, складний).
5. Свиренко, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов до кафе, де став чіплятися до відвідувачів, а коли ті йому зробили зауваження, став нецензурно лаятися, кинув пляшку у вітрину, на якій розбив дві пляшки спиртних напоїв, перекинув стіл, а коли до кафе зайшли наряд ППС з двома дружинниками та звернулися з вимогою припинити свої дії, Свиренко ще більше став лаятися, намагався перекинути інші столи, при затриманні став вириватися, штовхав міліціонерів, вдарив дружинника І. кулаком в обличчя, спричинивши йому легке тілесне ушкодження без розладу здоров’я.
Визначте:
чи має місце множинність злочинів та її вид;
чи має місце реальна або ідеальна сукупність злочинів;
який вид злочину (триваючий, продовжуваний, складний).
6. Ланенко та раніше судимий за незаконне зберігання без мети збуту наркотичних засобів Циганюк за попередньою домовленістю удвох вчинили крадіжку чоловічого костюму в ЦУМі. Повертаючись вдвох додому, у тролейбусі Ланенко намагався витягти гаманець з кишені Кошикової, але був помічений одним із пасажирів і разом з Циганюком був затриманий. Під час особистого обшуку у Ланенка було вилучено 3 жіночих гаманця, а у Циганюка 100 гр. гашишу.
Визначте:
чи має місце множинність злочинів та її вид;
чи має місце реальна або ідеальна сукупність злочинів;
який вид злочину (триваючий, продовжуваний, складний);

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо видів множинності злочинів та її значення для встановлення меж кримінальної відповідальності особи, що вчинила 2 та більше злочинів, навички застосування кримінального закону при розмежуванні повторності, сукупності та рецидиву злочинів.
Рекомендована література до теми 10: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.121 – 4.158.
Тема № 11. Обставини, що виключають злочинність діяння
Практичне заняття № 1 – 2 год.
План
1. Неповнолітні Зіновьєв та Астахов вночі у дворі жилого будинку намагались здійснити крадіжку колес з автомобіля Нозенка. Почувши у дворі підозрілий шелест, Нозенко вийшов на балкон і з 2-го поверху двічі вистрілив з мисливської рушниці в напрямку Зіновьєва, наказавши йому при цьому підняти руки. Астахов утік, а Зіновьєв підняв руки і почав просити Нозенка не стріляти, оскільки він нічого не зробив. Але Нозенко ще двічі вистрілив у Зіновьєва, який стояв з піднятими руками, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження, в результаті чого йому було ампутовано руку.
Визначте:
вид обставин, що виключають злочинність діяння в діях Зіновьєва;
чи перебував Нозенко в стані необхідної оборони;
які ознаки присутні в діях Зіновьєва та Нозенка;
чи повинен Нозенко нести кримінальну відповідальність за спричинення шкоди здоров`ю Зіновьєва.
2. Повертаючись вночі додому, Гармашев повинен був іти через яр. Спускаючись туди і побоюючись, що на нього можуть напасти, він розкрив складаного ножа. В яру він зустрів Орлова і Прохорова, які йшли з роботи. Зіткнувшись з Орловим, Гармашев наніс йому ножем удару у груди, чим заподіяв тяжке тілесне ушкодження. Він пояснив свої дії тим, що прийняв Орлова і Прохорова за грабіжників, оскільки раніше в цьому місті неодноразово були напади на його сусідів та знайомих.
Визначте:
чи є в діях Гармашева обставини, що виключають злочинність діяння;
вид обставин, що виключають злочинність діяння в діях Гаршева;
чи перебували Гармашев, Орлов в стані необхідної оборони;
які ознаки присутні в діях Гармашева та Орлова;
чи повинен Гармашев нести кримінальну відповідальність за спричинення шкоди здоров`ю Орлова.
3. Сташков почув вночі, що хтось ходить по горищі його будинку. Він зарядив рушницю, вийшов на подвір’я і крикнув: “Хто там?” Невідомий зіскочив з горища і сховався за рогом будинку, а потім кинувся на Сташкова. Останній вистрілив у нього і вбив. Убитим виявився Фенін, неодноразово раніше судимий за крадіжки.
Визначте:
чи є в діях Сташкова обставини, що виключають злочинність діяння;
вид цих обставин та їх ознаки;
чи повинен Сташков нести кримінальну відповідальність за заподіяння смерті Феніна.
4. Від’їжджаючи у відпустку, Тарасов для захисту своєї квартири від злодіїв приладнав над дверима важку болванку, яка падала на того, хто відчиняв двері. У його відсутність лопнула труба з холодною водою, було залито три нижні поверхи і начальник ЖЕК дав вказівку інженеру з техніки безпеки відчинити квартиру для ліквідації аварії. Коли слюсар відчинив двері, то дістав тяжке поранення, оскільки пристрій спрацював.
Варіант. Пристрій спрацював, коли до квартири проникли злодії, які намагались її обікрасти. При цьому одному з них було спричинено тяжкі тілесні ушкодження, від яких він у лікарні помер.
Визначте:
чи мають місце обставини, що виключають злочинність діяння;
вид та ознаки цих обставин;
чи повинен Тарасов нести кримінальну відповідальність за заподіяння шкоди здоров`ю слюсаря;
чи повинен Тарасов відшкодувати мешканцям залитих квартир вартість ремонтних робіт.
5. Добровольський, перебуваючи у нетверезому стані, близько 12-ї години ночі помилково заліз через вікно до будинку Сергеєва, вважаючи, що це будинок його знайомої Шовкун. Сергеєв, який також був у нетверезому стані, прийняв Добровольського за злодія і почав його бити, нанісши кілька ударів дерев’яною підставкою для квітів. Добровольський внаслідок цього отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Варіант. Від одержаних травм Добровольський помер через 3 дні в лікарні.
Визначте:
чи є в діях Сергєєва обставини, що виключають злочинність діяння;
вид та ознаки цих обставин;
як кваліфікувати дії Добровольського;
чи повинен Сергєєв нести відповідальність за заподіяння шкоди Добровольському.
6. Ємельянов та Афанасьев запросили знайомих дівчат Лобову та Шурину на квартиру Афанасьева. Коли дівчата близько 23 год. йшли до них, біля самого під`їзду їх зустрів п’яний Остриков, незнайомий їм раніше. Він у цинічній формі запропонував їм вступити з ним у статевий зв’язок, а потім збив з ніг Лобову і потягнув її у парк. Шурина почала кричати, її почули Ємельянов і Афанасьєв. Останній, взявши молоток, разом з Ємельяновим вибігли на допомогу. Ємельянов вдарив Острикова ногою, а Афанасьев молотком по руці. Остриков встав, намагаючись напасти на Афанасьєва. Однак, хлопці почали бити Острикова, поки той не затих. За висновком судово-медичної експертизи Остриков отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Варіант. Остриков помер через 5 днів від травматичного шоку внаслідок великої кількості тілесних ушкоджень.
Визначте:
чи є в діях Ємельянова, Афанасьєва обставини, що виключають злочинність діяння;
вид та ознаки цих обставин;
як кваліфікувати дії Острикова;
чи повинні Ємельянов, Афанасьєв, Лобова та Шурина нести відповідальність за заподіяння шкоди Острикову.
7. Альпіністи Сурмілін та Рюмін заблукали в горах. Почався буран, це ускладнило орієнтування, і Рюмін звалився у прірву. Він повиснув на мотузці, яка зв’язувала його із Сурміліним. Той спробував витягти Рюміна, але не зміг цього зробити і перерізав мотузку, побоюючись, що загине разом з Рюміним. Рюмін упав на нижню площадку і зламав хребет, залишився інвалідом 1 групи.
Варіант. Рюмін упав в ущелину і загинув.
- Визначте:
чи є в діях Сурміліна обставини, що виключають злочинність діяння;
вид та ознаки цих обставин;
як кваліфікувати дії Сурміліна.

Практичне заняття № 2 – 2 год.
План
8. Під час масових безпорядків до кімнати будинку, в якій знаходились п’ять військовослужбовців строкової служби, з натовпу перед будинком у вікно влетіла граната. Сержант Єфімов схопив її і викинув назад у вікно. Від її розриву чотири чоловіки загинуло, а сім – отримали тілесні ушкодження.
Визначте:
чи є в діях Єфімова обставини, що виключають злочинність діяння;
вид та ознаки цих обставин;
чи повинен Єфімов нести кримінальну відповідальність за заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян.
9. Після катастрофи у Чорному морі туристського лайнера багато його пасажирів потрапило у воду. На рятувальному плоту, розрахованому на 12 чоловік, зібралося близько 20, а люди все ще намагались вилізти на нього, чіплялись за борти. Матрос Кобрін, який був на плоту, побоюючись, що пліт не витримає і перевернеться, відштовхував зайвих людей. Багато з них врятуватися не змогли.
Визначте:
чи є в діях Кобріна обставини, що виключають злочинність діяння;
вид та ознаки цих обставин;
чи повинен Кобрін нести відповідальність за те, що відштовхував людей від плоту.
10. Співробітники міліції здійснювали операцію по затриманню двох рекетирів у той момент, коли потерпілий передавав їм гроші. Спільники рекетирів, які із-за будинку на трьох автомобілях спостерігали за цим, вибравши момент, рвонули на співробітників міліції. Тим вдалось ухилитись від автомобілів, що мчались на них. Але злочинці розвернули автомобілі і вирішили повторити маневр. Співробітники міліції зробили кілька пострілів у повітря. Злочинці почали втікати. З метою їх затримання капітан Тюрін зробив кілька пострілів по колесах автомобілів. Куля зрикошетила й потрапила в голову одному із злочинців. Він помер на місці пригоди.
Визначте:
чи є в діях працівників міліції обставини, що виключають злочинність діяння;
чи вірно діяв Тюрін;
правову основу дій Тюріна;
чи повинен Тюрін нести відповідальність за заподіяння смерті злочинцю.
11. Хворий Петров поступив непритомним до лікарні з неясною клінічною картиною захворювання. Для встановлення діагнозу необхідно було провести рентген, але батьки хворого згоди на це не дали і Петров помер. За висновком судово-медичної експертизи своєчасне проведення рентгену дало б можливість встановити правильний діагноз і врятувати хворого.
Варіант. Незважаючи на відсутність згоди батьків Петрова, лікар Головко дав вказівку провести рентген, що дозволило встановити правильний діагноз і застосувати правильні методи лікування. Петрова було врятовано.
Визначте:
чи є в діях Головка обставини, що виключають злочинність діяння;
вид та ознаки цих обставин;
чи повинен Головко нести відповідальність за смерть хворого.
12. П’яний Шевченко, знаходячись в гостях у Маскової, почав домагатися вступу з нею у статевий зв’язок. Маскова сказала, що вона хворіє на гонорею. Проте Шевченко знехтував цим, вважаючи, що вона його обманює і вступив з нею у статевий зв’язок, заразившись при цьому.
Визначте:
чи є в діях Маскової обставини, що виключають злочинність діяння;
вид та ознаки цих обставин;
чи повинна Маскова нести кримінальну відповідальність за зараження венеричною хворобою;
чи може бути притягнутий до кримінальної відповідальності Шевченко і за які дії.
13. Данилюк, у якої була семимісячна вагітність, звернулась до знайомого лікаря-гінеколога Шинкова з проханням перервати вагітність. Обстеживши Данилюк, Шинков почав відмовляти її від аборту, повідомивши, що наявні у неї захворювання роблять операцію дуже небезпечною для її життя, і вона може померти, але Данилюк наполягала на перериванні вагітності, оскільки батько дитини відмовився одружуватися з нею. Через дві години після операції Данилюк померла від внутрішньої кровотечі.
Визначте:
чи є в діях Шинкова обставини, що виключають злочинність діяння;
вид та ознаки цих обставин;
чи повинен Шинков нести відповідальність за смерть Данилюк.
14. Повертаючись о 23 год. додому, Фалько почув біля свого будинку крики дружини і малолітніх дітей, які кликали на допомогу. Підбігши, він побачив двох незнайомих чоловіків, які виходили з двору. Не знаючи, що трапилось з дружиною і дітьми, Фалько сильно розхвилювався і кілька разів ударив ногами і руками в різні частини тіла одного з незнайомців, а саме Горова, заподіявши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. За поясненнями Горова, він після вживання спиртних напоїв разом з незнайомими йому чоловіком прийшли до будинку Фалько, оскільки мав намір знайти жінку, щоб у неї заночувати, але невдовзі прийшов господар і побив його, а незнайомець втік.
Визначте:
чи є в діях Фалько обставини, що виключають злочинність діяння;
вид та ознаки цих обставин;
суб`єктивну сторону дій Фалька;
чи повинен Фалько нести кримінальну відповідальність за заподіяння шкоди Горову.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо ознак обставин, які виключають злочинність діяння, навички застосування кримінального закону при розмежуванні обставин, що виключають злочинність діяння від видів звільнення від кримінальної відповідальності та покарання, від малозначного діяння та правопорушення, казусу, визначення підстав та умов настання кримінальної відповідальності при перевищенні меж обставин, які виключають злочинність діяння.
Рекомендована література до теми 11: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.159 - 4.194.

Тема 12. Звільнення від кримінальної відповідальності
Практичне заняття № 1 – 2 год.
План
1. Суслова було затримано за вчинення кишенькової крадіжки. При перевірці його особи встановлено, що 4 роки тому він був затриманий за такий самий злочин, але йому вдалося втекти з приміщення органу внутрішніх справ.
Чи підлягає Суслов кримінальній відповідальності за першу крадіжку? Мотивуйте свою відповідь.
2. Шофер Глушко, внаслідок необережного поводження з бензином, спричинив тяжкі опіки вантажникові Махну, що працював разом з ним. Сам Глушко також постраждав, але доставив Махна до лікарні, дав свою кров для потерпілого і шкіру для пересадки. Проти нього порушено кримінальну справу за ст.128 ККУ, але в цей час він з автомашиною був відряджений у сусідню область для участі у ліквідації наслідків повені, де добре виявив себе і був відзначений подякою.
Чи є підстава для звільнення Глушко від кримінальної відповідальності? Мотивуйте свою відповідь.
3. Повертаючись з роботи, Баранов зустрів біля бару свого знайомого Волинця. Баранов запитав його про справі на роботі та сім’ю. Після цього Волинець наніс йому три удари кулаками в обличчя, спричинивши легкі тілесні ушкодження, і сказав, щоб той ніколи не торкався його сімейних справ, після чого розвернувся і пішов. Через півгодини Баранов звернувся до районного відділу міліції з заявою. Увечері наступного дня до Баранова додому прийшов Волинець, вибачився за те, що сталося і пояснив, що напередодні від нього пішла дружина, а Баранова він зустрів після бару, де випив горілки, і не зміг стримати емоцій. Волинець запропонував купити ліки. Баранов відповів, що це зайве, що він його пробачив і готовий піти з ним у міліцію, щоб владнати справи.
Чи є підстави для звільнення Волинця від кримінальної відповідальності? Мотивуйте свою відповідь.
4. Кравченко вирішила продати власний будинок. Покупець Григорович пообіцяв заплатити всю суму в кінці місяця, а поки що з дозволу господарки будинку розпочав ремонтні роботи. До обумовленого строку Григорович суму не вніс, а у відремонтований за його кошти будинок посилив своїх батьків-інвалідів. На вимогу Кравченко розрахуватися або виїхати з будинку Григорович відповів, що багато коштів вклав у будинок і зараз грошей немає. Строк виплати назвати відмовився, вказавши, що виїжджати з будинку теж не буде. Кравченко подала заяву у районний відділ міліції. Дізнавшись про це, Григорович заключив з Кравченко договір купівлі-продажу, повністю розрахувавшись з нею.
Чи підлягає Григорович кримінальній відповідальності? Мотивуйте свою відповідь.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо видів та принципів звільнення особи від кримінальної відповідальності, навички застосування кримінального закону щодо розмежування підстав та умов різних відів звільнення від кримінальної відповідальності.
Рекомендована література до теми 12: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.249 – 4.273.

Тема 14. Призначення покарання
Практичне заняття № 1 – 2 год.
План
1. Овчаренко, засуджено за крадіжку майна до 3 років позбавлення волі. Під час відбування покарання він вчинив напад на наглядача, заподіявши йому тяжке тілесне ушкодження. В процесі розслідування було встановлено, що після вчинення крадіжки, але до винесення вироку, Овчаренко зґвалтував неповнолітню Ящук, а також, погрожуючи ножем, відібрав у неї перстень і сережки.
В процесі судового розгляду звинувачення Овчаренко в усіх цих злочинах було підтверджено. Строк, відбутий ним за першим вироком, становив 2 роки.
Який порядок призначення покарання за сукупністю злочинів і декількома вироками одночасно? Мотивуйте свою відповідь.
Сформулюйте резолютивну частину другого вироку в частині, що стосується призначення покарання (строки покарання у вигляді позбавлення волі вкажіть в межах санкції відповідних статей).
2. Гапоненка було засуджено за крадіжку майна, вчинену за попереднім зговором групою осіб, до 4 років позбавлення волі з відбуванням покарання в установі виконання покарання загального режиму. Під час відбування покарання встановлено, що після першої крадіжки, але до винесення вироку, він вчинив крадіжку в складі організованої групи. На момент винесення другого вироку Гапоненко відбув половину строку покарання, призначеного за першим вироком.
Якими правилами слід керуватися при призначенні покарання Гапоненку у другому вироку? Мотивуйте свою відповідь.
3. Мартинов за вчинення хуліганства засуджений до 2 років обмеження волі; за умисне нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень до 2 років виправних робіт.
Який порядок призначення остаточного покарання за сукупністю злочинів? Яке остаточне покарання може бути призначене Мартинову? Мотивуйте свою відповідь.
4. Зінченка було засуджено за розбій з проникненням у житло до 10 років позбавлення волі. Відбуваючи це покарання, він заподіяв засудженому Савченку умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. За цей злочин його засуджено до 8 років позбавлення волі. До цього покарання суд частково приєднав не відбуту частину позбавлення волі за попереднім вироком і призначив остаточне покарання – 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в УВП суворого режиму.
Варіант. Відбуваючи покарання, Зінченко заподіяв Савченко умисне тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, за що був засуджений до 15 років позбавлення волі.
Чи правильно суд призначив Зінченко остаточне покарання за основною фабулою і за варіантом? Мотивуйте свою відповідь.
5. Колісенко визнаний винним у вчиненні крадіжки, що завдала значної шкоди потерпілому і хуліганства. За перший злочин його засуджено до 3 років позбавлення волі, за другий – до 3 років обмеження волі. Остаточне покарання: 3 роки позбавлення волі з випробуванням, на підставі ст.75 КК. Іспитовий строк Колісенку встановити 3 роки.
Чи вірне рішення прийняв суд? Мотивуйте свою відповідь.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо принципів призначення покарання, навички застосування кримінального закону при призначенні покарань різних видів, призначення покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків.
Рекомендована література до теми 14: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.195 – 4.248.

ТЕМА 15. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ.
Практичне заняття № 1 – 2 год.
План
1. Гуслія було затримано за вчинення кишенькової крадіжки. При перевірці його особи встановлено, що 4 роки тому він був затриманий за вчинення такого самого злочину, але тоді йому вдалось втекти з приміщення органу внутрішніх справ.
Чи підлягає Гуслій кримінальній відповідальності за вчинення першої крадіжки? Мотивуйте свою відповідь.
2. 17-річний Коломієць та 16-річний Павлов в універмазі підійшли до 12-річного Зленка і зажадали від нього гроші, погрожуючи в разі відмови побити його. Зленко віддав їм гроші, які в нього були, а коли ті вийшли з універмагу, повідомив про те, що сталось, військовий патруль. Коломійця і Павлова було затримано, проти них порушено кримінальну справу. Вони звинувачені у грабежі, вчиненому за попереднім зговором групою осіб. У процесі розслідування встановлено, що Павлов брав участь у грабежі під впливом Коломійця, він щиро розкаявся у вчиненому, позитивно характеризується за місцем навчання і проживання, тому судом його було звільнено від кримінальної відповідальності з застосуванням примусового заходу виховного характеру. Коломійця засуджено до 3 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком 2 роки.
Чи правильно Павлова було звільнено від кримінальної відповідальності? Мотивуйте свою відповідь.
3.Відмовивши в умовно-достроковому звільненні від покарання Гуденку, засудженому за умисне тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, до позбавлення волі строком на 6 років, суд в ухвалі зазначив, що той вчинив тяжкий злочин, а строк, який він відбув, не є достатнім для його перевиховання. З матеріалів справи видно, що Гуденко відбув 4 роки і 20 днів, має позитивні характеристики, до роботи ставиться сумлінно, є членом секції внутрішнього порядку.
Чи правильно вирішив цю справу суд? Мотивуйте свою відповідь.
4. За зловживання опікунськими правами Шустова притягнуто до кримінальної відповідальності до 2 років виправних робіт. Після відбуття третини строку покарання Шустов звернувся до адміністрації відділу з виконання кримінального покарання, що не пов’язано з позбавленням волі, з проханням підготувати подання до суду про заміну йому не відбутої частини покарання більш м’яким. Адміністрація відділу з виконання покарання не пов’язаного з позбавленням волі в проханні Шустову відмовила.
Чи законно відмовила адміністрація відділу з виконання покарання не пов’язаного з позбавленням волі засудженому Шустову? Мотивуйте свою відповідь.
5. Адміністрація установи виконання покарання для неповнолітніх та комісія у справах неповнолітніх звернулись до суду з клопотанням про умовно-дострокове звільнення неповнолітнього Коновалова, який відбув понад 1/3 призначеного судом строку покарання і своєю поведінкою та ставленням до праці та навчання довів своє виправлення.
Суд відмовив, зазначивши, що Коновалов раніше відбував покарання у вигляді позбавлення волі і до нього вже застосовувалося умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
Чи законні доводи суду? Мотивуйте свою відповідь.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо принципів звільнення від покарання та його відбування, навички застосування кримінального закону щодо підстав та умов різних видів звільнення від покарання.
Рекомендована література до теми 15: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.195 – 4.248.

ТЕМА 16. ПОГАШЕННЯ І ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ.
Практичне заняття № 1 – 2 год.
План
1. Лаптєв був засуджений за ст.115 ч.2 п.6 КК і йому було призначено покарання у виді позбавлення волі строком 12 р. з конфіскацією майна. Вирок вступив у законну силу 1.09.2001 р.
Визначте:
чи підпадає Лаптєв під амністію;
чи може до нього застосовуватися умовно-дострокове звільнення від покарання (мотивуйте свою відповідь);
строк погашення судимості.
Варіант. Вирок суду вступив у законну силу 20.08.1995 р. (Лаптєв був засуджений за ст.93 п “а” КК 1961 р. за умисне вбивство з корисливих мотивів).
Визначте:
строк погашення судимості;
строк і умови зняття судимості.
2. Мороха був визнаний винним у вчиненні крадіжки з проникненням у приміщення. Суд І інстанції призначив йому покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацію майна. Апеляційний суд скасував покарання у вигляді конфіскації майна, мотивуючи своє рішення тим, що вчинений Морохою злочин не є особливо тяжким. Вирок суду вступив у законну силу 10.09.2001 р.
Визначте:
чи вірно прийняв рішення суд І інстанції;
чи вірно прийняв рішення апеляційний суд;
яким повинно бути остаточне рішення суду;
строк погашення судимості;
строк зняття судимості.
3. Зайчуков був засуджений за ст.155 ч.1 КК до 3 років позбавлення волі. Після відбуття покарання він вчинив новий злочин і був засуджений за ст.153 ч.2 КК до 5 років позбавлення волі. Вирок суду вступив у законну силу з 20.10.2001 р.
Прокурор вніс протест, в якому зазначив, що суд невірно призначив покарання.
Визначте:
чи є вірним рішення суду;
чи є підстави задовольнити протест прокурора;
коли сплине строк погашення судимості Зайчукова.
4. Чугунова було засуджено за ст.310 ч.2, ст.309 ч.3 КК до 8 років позбавлення волі з призначенням примусового лікування від наркоманії. Вирок суду вступив у законну силу 15.10.2001 р.
Визначте:
чи є вірним рішення суду;
коли сплине строк погашення судимості Чугунова.
Варіант. Після відбуття 1/3 призначеного судом покарання Чугунов вчинив втечу із кримінально-виконавчої установи.
Визначте:
строк погашення судимості за кожний злочин.
5. Жаров був засуджений за ст.200 ч.1 КК до штрафу розміром 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вирок вступив у законну силу 18.09.2001 р., однак, Жаров не мав бажання сплачувати штраф, виписався зі своєї квартири у м. Луганську і переїхав до іншого міста.
22.12.2001 р. він був заочно засуджений судом до виправних робіт терміном 1,5 роки.
Визначте:
чи є вірним рішення суду;
строк погашення судимості.
Варіант. Після переїзду до м. Луганська Жаров вчинив новий злочин, передбачений ст.201 ч.1 КК і був засуджений 20.12.2001 р. до 5 років позбавлення волі
Визначте:
- строк погашення судимості за кожний злочин.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо поняття та значення судимості, навички застосування кримінального закону щодо підстав та умов погашення та зняття судимості, призначення покараня при наявності судимості.
Рекомендована література до теми 16: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.274 – 4.281.
ТЕМА 17. ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Практичне заняття № 1 – 2 год.
План
1. 15 річного Роденка, який 7 років страждає на олігофренією у формі дебільності, було затримано у ЦУМі, коли він намагався таємно викрасти чоботи. При затриманні він подряпав обличчя продавцю Калмиковій та вкусив її за руку.
Згідно висновку судово-психіатричної експертизи Роденко на момент вчинення діяння не був здатним повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними, потребує госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом.
Варіант. Роденко перебував у стані патологічного сп’яніння, викликаного вживанням пляшки легкого алкогольного напою після дорожньо-транспортної пригоди під час якої він міг загинути.
Визначте за основною фабулою і за варіантом:
яким чином повинен діяти слідчий у цій справі;
правову основу застосування до Роденка примусових заходів медичного характеру, їх вид, порядок призначення та термін;
коли і яким чином Роденко може бути звільнений від примусового лікування;
чи може Роденко притягуватися до кримінальної відповідальності. Мотивуйте свою відповідь.
2. Загальнов, перебуваючи у стані абстиненції, викликаної захворюванням наркоманією, вчинив відкрите викрадення лікарських препаратів з аптеки. Перебуваючи під вартою, він захворів на епілепсію і під час приступів являв небезпеку для свого життя та здоров’я. У проміжках між приступами хвороби Загальнов міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.
Варіант 1. Загальнов вчинив збройний напад, під час якого поранив ножем провізора аптеки.
Варіант 2. Загальнов вчинив збройний напад, перебуваючи у стані тяжкого простого наркотичного сп’яніння, під час якого не усвідомлював своїх дій.
Визначте за основною фабулою і за варіантами:
яким чином повинен діяти слідчий у цій справі;
правову основу застосування до Загальнова примусових заходів медичного характеру, їх вид, порядок призначення та термін;
коли і яким чином Загальнов може бути звільнений від примусового лікування;
чи може Загальнов притягуватися до кримінальної відповідальності. Мотивуйте свою відповідь.
3. Приватний підприємець Коробочкін, отримавши звістку про обставини, що призведуть до банкрутства його підприємства та зроблять неможливим вчасне повернення боргу одному з кримінальних авторитетів, після вживання 250 гр. коньяку, з рушниці вбив дружину і дитину, потім підпалив будинок і пострілом у груди важко поранив себе. На досудовому слідстві він пояснив, що після вживання коньяку втратив свідомість і не пам’ятає того, що чинив.
Варіант. Коробочкін, дізнавшись про скоєне, захворів на маніакально-депресивний психоз.
Визначте за основною фабулою і за варіантом:
яким чином повинен діяти слідчий у цій справі;
правову основу застосування до Коробочкіна примусових заходів медичного характеру, їх вид, порядок призначення та термін;
коли і яким чином Коробочкін може бути звільнений від примусового лікування;
чи може Коробочкін притягуватися до кримінальної відповідальності. Мотивуйте свою відповідь.
4. Авєрічєв притягувався до кримінальної відповідальності за заподіяння в стані сп’яніння Соловйовій та Миркиній, яких раніше не знав, ножем тяжкого та середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Під час судового засідання колишня дружина Авєрічєва дала свідчення про те, що він постійно виявляв ознаки агресивності, особливо після вживання спиртних напоїв хватав ножа і починав її переслідувати. Таким він став після повернення з відрядження у зону радіоактивного забруднення, з втратою можливості статевих зносин.
Судово-психіатричною експертизою було встановлено, що Авєрічєв хворий на шизофренію, що була обтяжена станом тяжкого фізіологічного сп’яніння. Діяння було вчинене в стані осудності. Сам Авєрічєв пояснив, що своїх дій не пам’ятає.
Варіант. Авєрічєв вчинив вказані дії у стані алкогольного психозу, викликаного вживанням спиртних напоїв у зв’язку з тим, що його покинула дружина. Після вчинення суспільно-небезпечного діяння Авєрічєв захворів тяжкою формою шизофренії.
Визначте за основною фабулою і за варіантом:
яким чином повинен діяти слідчий у цій справі;
правову основу застосування до Авєрічєва примусових заходів медичного характеру, їх вид, порядок призначення та термін;
коли і яким чином Авєрічєв може бути звільнений від примусового лікування;
чи може Авєрічєв притягуватися до кримінальної відповідальності. Мотивуйте свою відповідь.
5. Авілов і Бортник за попереднім зговором вчинили крадіжку державного майна шляхом проникнення у сховище. Під час перебування у СІЗО Авілов виявляє ознаки психічної хвороби. Призначеною судово-психіатричною експертизою було встановлено, що Авілов на момент вчинення крадіжки ніякими розладами психічної діяльності, які б не дозволяли йому усвідомлювати свої дії та керувати ними, не страждав. Перебуваючи під вартою у СІЗО, він захворів на сифіліс мозку, що позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії і керувати ними, потребує лікування у психіатричному закладі з посиленим наглядом.
Визначте:
яким чином повинен діяти слідчий у цій справі;
правову основу застосування до Авілова примусових заходів медичного характеру, їх вид, порядок призначення та термін;
коли і яким чином Авілов може бути звільнений від примусового лікування;
чи може Авілов притягуватися до кримінальної відповідальності. Мотивуйте свою відповідь.
6. Іхляєв, дізнавшись про позашлюбні стосунки дружини з його товаришем, розбив у квартирі меблі, посуд, накинувся із сокирою на дружину, але їй вдалося втекти. Після цього Іхляєв підпалив квартиру і сам, бажаючи піти з життя, залишився в ній. В лікарні, куди його доставили, Вайсман дізнався про те, що в квартирі крім нього знаходилася його 9 річна донька, яка, як він вважав, повинна була знаходитися в школі. З отруєнням продуктами горіння доньку доставили до лікарні.
У судовому засіданні виникли сумніви щодо стану його психічного здоров’я. Проведеною амбулаторною судово-психіатричною експертизою було встановлено, що Вайсман захворів на маніакально-депресивний психоз і не в повній мірі може усвідомлювати свої дії та потребує надання амбулаторної психіатричної допомоги.
Визначте:
яким чином повинен діяти слідчий у цій справі;
правову основу застосування до Вайсмана примусових заходів медичного характеру, їх вид, порядок призначення та термін;
коли і яким чином Вайсман може бути звільнений від примусового лікування;
чи може Вайсман притягуватися до кримінальної відповідальності. Мотивуйте свою відповідь.
7. Велькій, відбуваючи покарання у ВТУ за вчинення грабежу строком 5 років, через 1 рік і 3 місяці захворів на тяжку форму параної, під час приступів якої, становив небезпеку для оточуючих.
Варіант. Незважаючи на здійснювані заходи лікування, Гарбузюка не вдалося вилікувати від психічного захворювання.
Визначте за основною фабулою і за варіантом:
яким чином повинен діяти слідчий у цій справі;
правову основу застосування до Гарбузюк примусових заходів медичного характеру, їх вид, порядок призначення та термін;
коли і яким чином Гарбузюк може бути звільнений від примусового лікування;
чи може Гарбузюк притягуватися до кримінальної відповідальності. Мотивуйте свою відповідь.
8. Зінченко вчинив умисне тяжке тілесне ушкодження у стані сильного душевного хвилювання. До винесення судового вироку він захворів на шизофренію.
Варіант. Через два роки застосування до Зінченка примусових заходів медичного характеру було прийнято рішення про припинення їх застосування у зв’язку з його одужанням.
Визначте за основною фабулою і за варіантом:
яким чином повинен діяти слідчий у цій справі;
правову основу застосування до Зінченка примусових заходів медичного характеру, їх вид, порядок призначення та термін;
коли і яким чином Зінченко може бути звільнений від примусового лікування;
чи може Зінченко притягуватися до кримінальної відповідальності. Мотивуйте свою відповідь.
9. Карлов, хворий на сифіліс, вчинив крадіжку грошей у пасажирки в тролейбусі. Раніше він неодноразово відмовлявся від лікування.
Варіант. Карлов за вчинений злочин був засуджений до обмеження волі на строк 3 роки. Під час відбування покарання він захворів відкритою формою туберкульозу. Від лікування неодноразово відмовлявся.
Визначте за основною фабулою і за варіантом:
яким чином повинен діяти слідчий у цій справі;
правову основу застосування до Карлова примусових заходів медичного характеру, їх вид, порядок призначення та термін;
коли і яким чином Карлов може бути звільнений від примусового лікування;
чи може Карлов притягуватися до кримінальної відповідальності. Мотивуйте свою відповідь.
10. Калімаро, громадянин Італії, який проживав постійно в Україні і мав вид на проживання, перебуваючи у стані алкогольного психозу, вбив свою подругу, у якої проживав, та її доньку. Під час досудового слідства було встановлено, що Калімаро хворий на СНІД.
Визначте за основною фабулою і за варіантом:
яким чином повинен діяти слідчий у цій справі;
правову основу застосування до Калімаро примусових заходів медичного характеру, їх вид, порядок призначення та термін;
коли і яким чином Калімаро може бути звільнений від примусового лікування;
чи може Калімаро притягуватися до кримінальної відповідальності. Мотивуйте свою відповідь.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо поняття та значення примусових захоів медичного характеру, примусового лікування, навички застосування кримінального закону при кримінально-правовій кваліфікації діяння, що вчинене неосудною або обмежено осудною особою,при призначенні покарання особі, яка вчинила злочин у стані осудності, але потім захворіла на психічну хворобу, розмежуванні примусового лікування від примусових заходів медичного характеру.
Рекомендована література до теми 17: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.282 – 4.297.

ТЕМА 18. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ.
Практичне заняття № 1 – 2 год.
План
1. Які заходи застосовуються до неповнолітніх, які вчинили злочини:
примусові заходи виховного характеру; засудження; призначення покарання;
поміщення у спеціальну виховну установу (спецшколу, спецінтернат, спецучилище);
затримання працівниками міліції; поміщення в інтернат, дитбудинок.
2. Який максимальний термін позбавлення волі може бути призначений неповнолітнім:
від 1 до 2 років;
від 1 до 5 років;
від 1 до 10 років;
від 1 до 15 років.
3. Коли Завадський, який народився 1 квітня 1998 р. буде вважатися суб’єктом умисного вбивства з мотивів помсти:
- 1 квітня 2011 року;
- 1 квітня 2012 року;
- 2 квітня 2012 року;
- 2 квітня 2014 року.
4. Коли Федоров, який народився 6 лютого 1992 р. буде вважатися суб’єктом шахрайства? Визначте дату.
5. З якого віку наступає кримінальна відповідальність за статтями 115, 185, 188, 196, 201, 248, 412 КК ? Яким чином необхідно поступити щодо особи, яка вчинила зазначені злочини в день свого народження ? З якого часу можливо порушення кримінальної справи щодо таких осіб ?
6. Неповнолітній Шарай (14 років 3 міс.) наніс ножем удар в серце сусідці Карповій за те, що вона поскаржилася його батькам, що він облив її двері фарбою.
Визначте вид вбивства і статтю КК, за якою буде нести кримінальну відповідальність Шарай.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо особливостей кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх осіб, навички застосування кримінального закону при кваліфікації діяння, вчиненого неповнолітнью особою, визначення меж кримінальної відповідальності та призначення покарання.
Рекомендована література до теми 18: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.298 – 4.313.
7. Завдання для самостійної роботи

Тема № 1. Поняття, система, предмет, завдання і принципи кримінального права України. Наука кримінального права
Завдання 1. Схематично покажіть особливості взаємозв’язків кримінального права з іншими галузями права.
Завдання 2. Підготуйте огляд напрямків наукових досліджень з кримінального права співробітників ДДУВС, інших ВНЗ Дніпропетровська.
Завдання 3. Для кожного принципа кримінального права знайдіть приклад його втілення чи реалізації в кримінальному законі, іншому законодавстві.
Завдання 4. Розкрийте зміст кримінально-правового принципа справедливості.

Рекомендована література до теми 1: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.9, 4.11, 4.29, 4,36, 4.41, 4.70, 4.83, 4.91, 4.95.

Тема № 2. Закон про кримінальну відповідальність та її підстава
Ситуація до вирішення:
Костов їхав у поїзді «Одеса – Івано-Франківськ». Знаходячись у нетверезому стані, він з моменту посадки у вагон весь час шумів, співав непристойні пісні, чіплявся до сусідів. Коли поїзд відійшов від станції Роздільна (Україна), пасажир Чалий, що сів у вагон, зробив Костову зауваження і попросив його припинити хуліганити. У відповідь на це Костов схопив ніж, що лежав на столику вагона, і наніс ним Чалому удар у живіт. Чалому була подана медична допомога, а на станції Тираспіль (Республіка Молдова) його зняли з поїзда і доставили в лікарню, де через добу він помер від пошкодження кишечника і нирки.
Визначте місце вчинення Костовим злочину і вкажіть, чи підлягає він кримінальній відповідальності за законодавством України.
Чи має значення для вирішення питання про кримінальну відповідальність Костова його громадянство?
Варіант 1. Костов наніс удар Чалому після відходу поїзда від станції Окниця (Республіка Молдова), а помер Чалий у м. Сокіряни (Україна).
Варіант 2. Завдяки своєчасній медичній допомозі Чалий в обох випадках залишився живим.

Завдання 1. Визначте в кожному із розділів Особливої частини КК по одній кримінально-правовій нормі, що має:
просту диспозицію;
описову диспозицію;
відсильну диспозицію;
бланкетну диспозицію;
відносно визначену санкцію;
альтернативну санкцію.

Завдання 2. Продовжіть фразу:
Чинний КК України має своїм завданням:
Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується:
Диспозиція, яка не лише називає передбачений нею злочин, але й розкриває його ознаки (зміст), іменується:
Диспозиція, яка відсилає до іншої статті або частини чи пункту статті кримінального закону (закону про кримінальну відповідальність), де називається передбачений нею злочин чи описуються його ознаки або розкривається їх зміст, іменується:
Диспозиція, яка для з’ясування змісту ознак передбаченого нею злочину відсилає до нормативно-правових актів, що не є кримінальними законами (нормативних актів інших галузей права), називається:
Санкція, в якій передбачений лише один вид основного покарання, називається:
Санкція, яка встановлює точний розмір передбаченого нею покарання, називається:
Санкція, яка встановлює нижню (мінімальну) і верхню (максимальну) межі передбаченого нею покарання, називається:
Санкція, яка передбачає два чи більше основних видів покарань, лише один з яких і може бути застосований до винної у вчиненні злочину особи, називається:
Санкція, яка поряд с основним передбачає і додаткове покарання, називається:
Якщо санкція текстуально встановлює лише верхню (максимальну межу) відповідного виду покарання, то його мінімальний розмір:
Злочин визнається вчиненим на території України:
Злочин, вчинений у співучасті, визнається вчиненим на території України:
Якщо громадянин України вчинив злочин за її межами і там зазнав за нього покарання:
Якщо особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, вчинила злочин за її межами і там зазнала за нього покарання:
Громадянин України, який вчинив злочин за її межами:
Особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, за вчинений за її межами злочин:
Чи може дипломатичний представник іноземної держави у разі вчинення ним злочину на території України підлягати відповідальності за КК України?
Особа без громадянства, що не проживає постійно в Україні, за вчинений за її межами злочин:
Іноземець, який вчинив злочин за межами України:
Іноземці, які вчинили злочин на території України:
Особи без громадянства, які вчинили злочин на території України:
Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність) набирає чинності:
Згідно з чинним КК часом вчинення злочину визнається:
Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність), який частково пом(якшує відповідальність, а частково її посилює:
Зворотну дію в часі має кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність):
Особа, засуджена за діяння, караність якого кримінальним законом (законом про кримінальну відповідальність) усунена:

Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.9, 4.11, 4.29, 4,36, 4.41, 4.70, 4.83, 4.91, 4.95.

Тема 3. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів
Завдання 1. Прокоментуйте ознаку злочину суспільна небезпечність, поясність відмінність із поняттям суспільна шкідливість злочину.
Завдання 2. Знайдіть в тексті Особливої частини КК по 2 приклади злочинів кожної з класифікаційних груп, передбачених в ст. 12 КК України.
Завдання 3. З опублікованої практики судів України в кримінальних справах знайдіть випадки визнання діянь, що мають ознаки злочинів, малозначиними діяннями.
Завдання 4. Заповніть таблицю „Класифікація злочинів”:
Злочини невеликої тяжкості - це
Злочини середньої тяжкості - це
Тяжкі злочини - це
Особливо тяжкі злочини – цеРекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.13, 4.20, 4.26, 4.28, 4.29, 4.31, 4.32, 4.33, 4.37, 4.42, 4.43, 4.45, 4.50, 4.52,

Тема 4. Склад злочину.
Ситуація до вирішення:
Пузач систематично пиячив, бив свою дружину Пузач Марію, ображав сусідок по квартирі Покотило і Мерзотенко, погрожував убивством. Сусідки звернулися до міліції із заявою, і проти Пузача було порушено кримінальну справу за ст. 129 та ч. 1 ст. 296 КК України. Через день після цього Пузач знову напився і побив свою дружину. Потім він постукав до кімнати Покотило і, коли та відчинила двері, ударив її ножем. На крики про допомогу прибігла Мерзотенко. Пузач також ударив її ножем поблизу серця. Від отриманої травми Покотило померла, а Мерзотенко вижила.
1. Кваліфікуйте дії Пузача.
2. Що є підставою кримінальної відповідальності?
3. Розкрийте ознаки елементів всіх складів злочинів, які були вчинені Пузачем.
Відповідаючи на запитання, спирайтеся на ст. 115, 129, 296 КК України та постанову Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров’я людини” від 7 лютого 2003 р. № 2.
Завдання 2. Заповніть таблицю:

Функції складу злочину полягають у наступному:


Фундаментальна:
Гарантійна:
Процесуальна:
Розмежувальна:Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.3, 4.11, 4.35, 4.40, 4.61, 4.82, 4.83, 4.97, 4.98, 4.99.

Тема № 5. Об'єкт злочину, Об'єктивна сторона злочину
Ситуація до вирішення:
Касир одного з підприємств Іванюк мала одержати в банку 14.500 гривень для виплати заробітної плати робітникам і службовцям. В результаті помилки касира банку їй було передано замість 14.500 гривень – 15.500 гривень. Помітивши при перерахунку грошей переплату, Іванюк присвоїла 1000 гривень.
Ознайомтесь із змістом диспозиції статті 190 КК України та визначте загальний, родовий та безпосередній об’єкти і предмет злочину, вчиненого касиром Іванюк.

Завдання 1. Визначте родовий і безпосередній об’єкти злочинів, передбачених розділами II, III, VI Особливої частини КК України.

Завдання 2. Які із злочинів, передбачених розділами VI та VII Особливої частини КК України, посягають на два об’єкти і більше?
Завдання 3. Визначте і порівняйте об’єкти і предмети наступних складів злочинів: крадіжка (ст.185 КК), грабіж (ст.186 КК), розбій (ст.187 КК), вимагання (ст.189 КК), шахрайство (ст.190 КК).

Завдання 4. На прикладі складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України „Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини” заповніть схему: Види об’єктів злочину.Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.10, 4.16, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.27, 4.34, 4.35, 4.38, 4.39, 4.40, 4.44, 4.48, 4.49, 4.53, 4.61, 4.63, 4.67, 4.68, 4.69, 4.74, 4.76, 4.89, 4.92, 4.97.

Тема 6. Суб’єктивна сторона злочину
Ситуація до вирішення:
Думич купався в озері на глибокому місці в 40-50м від берега, тримаючись за наповнену повітрям автомобільну камеру. В цей час до нього підплив незнайомий йому Корягін. Думич попередив Корягіна про те, що він не вміє плавати, і просив не підпливати до нього. Про те, що Думич не вміє плавати попереджала Корягіна і сестра Думича, яка в цей час знаходилась на березі озера. Однак, Корягін, пустуючи схопився руками за камеру, яка від його різкого поштовху перевернулась, а Думич і Корягін опинились у воді. Корягін випірнув і поплив до берега, а Думич, який не міг плавати, потонув. Корягіна було засуджено за умисне вбивство Думича. В апеляційній скарзі адвокат просив перекваліфікувати дії засудженого на ст.119 КК України, посилаючись на те, що Корягін не бажав загибелі Думича, не знав його і не міг здогадуватися, що Думич не вміє плавати, оскільки останній знаходився далеко від берега. Визначіть та аргументуйте, чи підлягає скарга задоволенню?
Варіант. Корягін був спортсменом розрядником з плавання, і підпливаючи до Думича, вважав, що в разі потреби подасть йому необхідну допомогу. Однак, не дивлячись на вжиті зусилля, врятувати Думича йому не вдалось.

Завдання 1. Продовжіть фразу:
Суб’єктивна сторона складу злочину – це:
Вина це:
Як називається вид вини, якщо особа, яка вчинила злочин, усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання?
Як за законодавчим визначенням називається вид вини, якщо особа, яка вчинила злочин, усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання?
Як за законодавчим визначенням називається вид вини, якщо особа, яка вчинила злочин, передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення?
Як називається вид вини, якщо особа, яка вчинила злочин, не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити?
Вкажіть факультативні ознаки суб’єктивної сторони, які стають обов’язковими і враховуються при кваліфікації вчиненого злочину тільки у випадках, вказаних конкретною статтею (частиною статті) Особливої частини Кримінального кодексу України:
При вчиненні умисного злочину, який за своєю конструкцією є формальним, особа:
При вчиненні злочину з прямим умислом, який за конструкцією є матеріальним, особа:
Діяння охоплюються поняттям випадок (казус) якщо особа, яка його вчинила:
Інтелектуальна ознака, що впливає на зміст умисної вини, відображає:
Вольова ознака, що впливає на зміст умисної вини, відображає:
Злочини, в складах яких мотив і мета є обов’язковими ознаками, вчиняються:
Вольова ознака, що визначає зміст злочинної самовпевненості, характеризується тим, що:

Завдання 2. Заповніть таблиці:
1. Розмежування прямого та непрямого умислу.

Інтелектуальний момент

Вольовий момент

Вид умислу
Ставлення особи до вчинюваного діяння
Ставлення особи до наслідків


Прямий умисел

Непрямий умисел


2. Розмежування злочинної самовпевненості і злочинної недбалості.

Інтелектуальний момент

Вольовий момент

Вид необережності
Ставлення особи до вчинюваного діяння
Ставлення особи до наслідків


Злочинна самовпевненість
Законом не передбаченоЗлочинна недбалість
Законом не передбачено
Завдання 3. Заповніть схему „Інші, окрім визначених у законі, види умислу”. Називаючи види умислу, давайте їхні визначення.Завдання 4. З тексту Кримінального кодексу наведіть 8 прикладів злочинів зі змішаною формою вини, аргументуйте свою думку

Завдання 5. Заповніть схему „Помилка в кримінальному праві”. Називаючи види помилок, наводьте приклади.
Рекомендована література до Теми 6: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.12, 4.15, 4.18, 4.21, 4.30, 4.49, 4.57, 4.79.

ТЕМА 7. ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ)
Ситуація до вирішення:
Подружжя Погрібняків, збираючись на дачу, попросило сусідку Ненажеру на час їхньої відсутності перебувати у квартирі. Того ж дня увечері з метою вчинення крадіжки Іванченко та Загаров стали вибивати двері у квартирі Погрібняків. Почувши це, Ненажера сховалася в туалеті й зачинила за собою двері на засувку. Вважаючи, що у квартирі нікого немає, злочинці забрали цінні речі й пішли. Тільки після цього Ненажера подзвонила у міліцію.
1. Кваліфікуйте дії Іванченка та Загарова, враховуючи, що у ході попереднього слідства Загарова було визнано неосудним, і до нього суд застосував примусові заходи медичного характеру. Дайте поняття неосудності й охарактеризуйте її медичний і юридичний критерії.
2. Чи є підстави для притягнення Ненажери до кримінальної відповідальності?
Відповідаючи на запитання, спирайтеся на ст. 19, 26, 185 КК Українита постанову Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах про корисливі злочини проти приватної власності” від 25 грудня 1992 р. № 12.

Рекомендована література до Теми 7: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.100 – 4.106.

Тема 8. Стадії злочину
Ситуація до вирішення:
Грицюк задумав вбити Мініва і Василенка. З цією метою він виготовив із мисливської рушниці обріз, який зберігав і носив без відповідного на те дозволу.
Яку стадію незакінченого злочину утворюють виконані Грицюком дії?
Як вирішуються питання про відповідальність Грицюка?
Ознайомтесь зі ст. 115, ст. 263 КК України.
Варіант: Встановлено, що Грицюк напав на Мініва і Василенка, намагався застосувати зброю, але був затриманий ними до того, як намагався вистрілити.
На якій стадії закінчилась злочинна діяльність Грицюка в даному випадку?
В чому полягає відмінність між готуванням до злочину і замахом на злочин?

Завдання 1. Заповніть схему. Стадії злочинів, описаних в ситуації до вирішення:

Завдання 2. Заповніть схему. Поняття та види непридатного замаху.

Завдання 3. Заповніть схему. Добровільна відмова та діяльне каяття.
Інститути порівняння
Добровільна відмова
Діяльне каяття

Критерій порівнянняЗа змістом
За часомЗа правовими наслідкамиІнші
Завдання 4. Вирішіть тестові завдання:
1.Смагін вирішив виготовити гроші. Для цього він виготовив необхідне обладнання. Коли він виготовив кілька зразків, підбираючи необхідний колір, його було затримано. На виготовлених зразках номіналу купюр ще не було. Смагіна притягнуто до кримінальної відповідальності за виготовлення з метою збуту підробних грошей (ст. 199 КК). Визначіть стадію вчинення злочину:
а) приготування;
б) замах;
в) закінчений злочин.
2. Під час полювання Вопалюк, з порушенням встановлених правил, зробив кілька пострілів. Одним пострілом був і поранений Овчаренко, який знаходився на лінії вогню. Слідчий кваліфікував дії Вопалюка як замах на необережне вбивство (ст. 15,ч. 1 ст. 119 КК). Чи правильним є рішення слідчого?
а) так;
б) ні;
в) так за умови, що поранення сталося в життєво важливий орган.
3. Колесник вирішив обікрасти касу одного з підприємств.Для цього він виготовив та придбав необхідне знаряддя.Вночі він відключив сигналізацію, зробив пролом у стіні, відкрив двері, де знаходився сейф. Після кількох спроб Колесник зрозумів, що сейф відкрити він не зможе, і зник з місця події. Визначте стадію вчинення злочину:
а) ч. З ст. 15, ч. З ст. 185 КК,- незакінчений замах;
б) ч. 2 ст. 15, ч. З ст. 185, КК,- закінчений замах;
в) добровільна відмова.
4. Під час розмови Купріянов заявив своїм товаришам, що тепер знає, як можна «заробити» гроші. На його думку, захист практично будь-якого банківського рахунку можна подолати за допомогою сучасного комп'ютера. Купріянов вчинив:
а) оприлюднення наміру вчинення розкрадання;
б) приготування до вчинення розкрадання;
в) незакінчений замах на вчинення розкрадання.
5. У Крамаренка випадково опинились ключі від квартири сусідів Маслових. Встановивши відсутність Маслових, Крамаренко з метою вчинити крадіжку зайшов до їх квартири, але страх перед відповідальністю змусив його негайно піти геть. У діях Крамаренка має місце:
а) ч. З ст. 15, ч. З ст. 185 КК,- незакінчений замах на крадіжку чужого майна;
б) ч. 2 ст. 15, ч. З ст. 185, КК - закінчений замах на крадіжку чужого майна;
в) добровільна відмова від крадіжки чужого майна.

Рекомендована література до Теми 8: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.108 – 4.120.

Тема 9. Співучасть у ЗЛОЧИНі
Ситуація до вирішення:
Якимчук, Лупало та Сажнєв вирішили обікрасти квартиру Ячменевої. Пізно вночі, коли (за їхніми відомостями) Ячменева мала бути на чергуванні, вони втрьох підійшли до її дому. Сажнєв залишився на вулиці для спостереження, а Якимчук і Лупало через вікно проникли у будинок. Проте Ячменева через хворобу булла вдома. Побачивши злодіїв, вона стала кликати на допомогу. Тоді Якимчук ударив її ножем, через що вона померла. Схопивши найцінніші речі, Якимчук і Лупало вибігли на вулицю, де були затримані міліцейським патрулем. Сажнєва поблизу будинку вже не було, бо він утік, коли почув зойки потерпілої.
1. Вирішіть питання про відповідальність Якимчука, Лупала й Сажнєва.
2. Назвіть форми співучасті та види співучасників, спираючись на положення ст. 26–31 КК України та поняття про співучасть, а також постанову Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах про корисливі злочини проти приватної власності” від 25 грудня 1992 р. № 12.

Завдання 1: заповніть таблицю.
Розмежування співучасті у злочині та причетності до злочину.
Назва інституту

Співучасть у злочині

Причетність до злочину

Критерій розмежуванняЗавдання 2. Вирішіть тестові завдання:
1. Вкажіть обов’язкові ознаки співучасті у злочині:
1) участь у вчиненні будь-якого злочину декількох осіб;
2) умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину;
3) взаємна обізнаність співучасників злочину діяльність кожного з них;
4) спільність мотивів і мети злочину;
5) участь у вивченні злочину двох або більше осіб.
2. Назвіть склад злочину, передбачений статтею Особливої частини КК України, в якому співучасть є неможливою:
1) ст. 115 КК;
2) ст. 117 КК;
3) ст. 118 КК;
4) ст. 119 КК;
5) ст. 121 КК.
3. Борисенко, перебуваючи у пивного ларя, посварився з Митрофановим, який його вдарив. Борисенко сходив додому і повернувся з ножем. Побачивши в руках Борисенка ніж, Митрофанов кинувся тікати. Борисенко почав його переслідувати. В цей час вулицею йшов Токарський, який, жартуючи, підставив Митрофанову ногу, від чого той упав. Борисенко, скориставшись падінням Митрофанова, наніс йому кілька ударів ножем. Від тілесних ушкоджень Митрофанов помер на місці. Яку роль у вбивстві відіграють Борисенко і Токарський:
1) Борисенко і Токарський співучасники вбивства;
2) Токарський – є пособником вбивства;
3) Токарський є організатором вбивства;
4) Борисенко є виконавцем вбивства;
5) Токарський не є співучасником вбивства, Борисенко повинен відповідати за умисне вбивство.
4. Вкажіть на ознаки злочинної організації:
1) вчинення особливо тяжких злочинів (два і більше) групою осіб;
2) вчинення злочинів декількома злочинними угрупованнями, які спеціально об’єдналися з цією метою;
3) вчинення злочинів декількома особами(5 і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання з цією метою;
4) вчинення тяжких або особлива тяжких злочинів стійким ієрархічним об’єднанням декількох осіб(5 і більше), які за попередньою змовою зорганізувалися для реалізації такої мети або для керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб;
5) вчинення злочинів стійкою групою, до складу якої входять понад 5 осіб.

Рекомендована література до Теми 9: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.121 – 4.158.

Тема № 10. Множинність злочинів
Ситуація до вирішення:
Петренко на запрошення Кушніра прийшов на його квартиру. Однак, будучи в нетверезому стані, Кушнір з невідомих причин, не впустивши Петренка в квартиру, наніс йому удар кулаком в голову.
Втративши контроль над своїми діями, Петренко у відповідь наніс Кушніру удар в обличчя від якого останній впав. Збивши Кушніра з ніг, Петренко став наносити удари ногами по голові і туловищу, спричинивши потерпілому чисельні переломи нижньої челюсті, під’язичної кістки, хрящів гортані, 9 ребер, а також розрив аорти і селезінки від яких потерпілий помер.
Побачивши, що Кушнір мертвий, Петренко вирішив зняти з рук годинник вартістю 175 грн. та забрати з кишені гроші в сумі 100 грн.
В цей же день Петренко, скориставшись тим, що громадянка Крикун попросила його подивитись за її квартирою, зайшов в одну із її кімнат і викрав гроші та інші матеріальні цінності загальною вартістю 2500 грн.
Скільки злочинів вчинив Петренко?
Які види множинності злочинів мають місце в даному випадку?
Завдання 2. Заповніть таблицю: „Види множинності злочинів”:
Повторність- це:
Сукупність - це:
Рецидив - це:


Рекомендована література до Теми 10: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.9, 4.11, 4.29, 4,36, 4.41, 4.70, 4.83, 4.91, 4.95.

Тема № 11. Обставини, що виключають злочинність діяння
Ситуація до вирішення:
Увечері до Леоненка, що сидів поблизу свого будинку, підійшов не-одноразово судимий Пугач у нетверезому стані і почав вимагати гроші, які Леоненко нібито йому заборгував. Коли Леоненко заявив, що ніякого боргу за ним немає, Пугач схопив його за комірець сорочки, з погрозами вбити повалив на землю й сам упав поруч з ним. Підвівшись, Пугач вихопив з кишені фінський ніж і з криком “Заріжу!” накинувся на Леоненка. Той вихопив ніж із рук Пугача і, захищаючись (Пугач намагався задушити Леоненка руками), наніс йому поранення ножем і відбіг убік. Пугач несподівано підвівся та, схопивши цеглину, замахнувся на Леоненка. Тоді той ударив його ногою. Удар призвів до смерті Пугача.
1. Чи є в діях Леоненка склад злочину? Чи можна сказати, що Леоненко діяв у стані необхідної оборони?
2. Назвіть умови, за яких дії особи вважаються такими, що створюють наявність необхідної оборони. Чим необхідна оборона відрізняється від заходів щодо затримання злочинця?
Відповідаючи на запитання, спирайтеся на ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 55 Конституції України, ст. 36, 38 КК України і постанову Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах про необхідну оборону” від 26 квітня 2002 р. № 1.

Завдання 1: заповніть таблицю.
Необхідна оборона та крайня необхідність.
Назва інституту
Необхідна оборона
Крайня необхідність


Критерій порівнянняЗавдання 2: заповніть таблицю.
Необхіна оборона та уявна оборона.
Назва інституту
Необхідна оборона
Уявна оборона


Критерій порівнянняЗавдання 3. Продовжіть фразу:
Обставини, що виключають злочинність діяння – це такі обставини:
Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених КК України, а саме за:
Що визнається перевищенням меж необхідної оборони за КК України?
Які види обставин, що виключають злочинність діяння, передбачені чинним Кримінальним кодексом України?
Затриманням особи, яка вчинила злочин є:
Крайня необхідність – це:
Фізичний або психічний примус – це:
Виконання наказу або розпорядження – це:
Діяння, пов’язане з ризиком – це:
Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації – це:
Необхідна оборона вважається правомірною, якщо:
Уявною обороною вважаються дії:
Вкажіть умови правомірності затримання злочинця:
Суб’єктивними ознаками уявної оборони є:
Кримінально караним перевищенням меж необхідної оборони визнається:
Назвіть ознаки, що характеризують перевищення меж необхідної оборони:
Вкажіть, які ознаки характеризують законні наказ або розпорядження:
Ризик визнається виправданим, якщо:
Особа, яка вчинила злочин, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації, виконуючи при цьому відповідно до закону спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності такої групи чи організації підлягає кримінальній відповідальності лише за:
Покарання особі, яка вчинила злочин, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації, виконуючи при цьому відповідно до закону спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності такої групи чи організації, не може бути призначене на строк більший:
Рекомендована література до Теми 11: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.159 - 4.194.

Тема 12. Звільнення від кримінальної відповідальності
Ситуація до вирішення:
17-річний Шевчун та 16-річний Скрипаченко в універмазі підійшли до 13-річного Зленка і зажадали від нього гроші, погрожуючи в разі відмови побити його. Зленко віддав їм гроші, які в нього були, а коли ті вийшли з універмагу, повідомив про те, що сталося, наряд патрульно-постової служби міліції. Шевчуна і Скрипаченка було затримано, проти них порушено кримінальну справу. Вони звинувачені у грабежі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. У процесі розслідування встановлено, що Скрипаченко брав участь у грабежі під впливом Шевчуна і щиро розкаявся у вчиненому, позитивно характеризується за місцем навчання і проживання, тому судом його було звільнено від кримінальної відповідальності з застосуванням примусових заходів виховного характеру (застереження; обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього; передача неповнолітнього під нагляд батьків). Шевчуна ж звільнено від відбування покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки з встановленням іспитового строку 2 роки.
Чи правильно Скрипаченка звільнено від кримінальної відповідальності? Мотивуйте свою відповідь.

Завдання 1. Вирішіть кросворд:
По горизонталі:
Особа, яка вчинила тяжкий злочин у віці до 18 років, звільняється від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строку давності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минув строк ....?.... років.
Як називається така група видів звільнення від кримінальної відповідальності, коли таке звільнення не ставиться в залежність від подальшої поведінки особи після ухвалення рішення про її звільнення.
Як називається повне визнання особою своєї вини у скоєному злочині, негативна оцінка скоєного, співчуття потерпілому, добровільне з’явлення із зізнанням про вчинення злочину до правоохоронних органів тощо, яке є підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Особа, яка вчинила тяжкий злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строку давності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минув строк ....?.... років.
Як називається така група видів звільнення від кримінальної відповідальності, що зобов’язує суд (а не надає йому права) за наявності передбачених у законі підстав звільнити особу від кримінальної відповідальності.

По вертикалі:
Як називається відмова держави від засудження особи, що вчинила злочин, яка є проявом загальної тенденції розвитку сучасного кримінального законодавства у напрямку пом’якшення відповідальності за злочини невеликої та середньої тяжкості, вчинені вперше, яка одночасно не є виправданням особи.
Як називається група видів звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених нормами Особливої частини КК (в ст. 111, 114, 175, 212, 255, 258, 260, 263, 289, 307, 309, 311, 369).
Як називається досягнення угоди між винним і потерпілим, коли потерпілий замирився із своїм кривдником, задоволений вжитими останнім заходами по відшкодуванню завданих збитків або усуненню заподіяної шкоди і внаслідок цього не заперечує проти звільнення винного від кримінальної відповідальності.
Як називається компенсація заподіяних майнових збитків у грошовій чи іншій формі, відновлення особою своїми силами, за свій рахунок пошкодженої речі, компенсування заподіяної злочином шкоди, яка є умовою звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Як називається допомога правоохоронним органам у розкритті злочину, видачі чи виявленні знарядь та засобів вчинення злочину, майна, здобутого злочинним шляхом тощо, яка є умовою звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Рекомендована література до Теми 12: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.249 – 4.273.

Тема № 13. Поняття покарання. Види покарань

Завдання 1. Дайте відповідь на питання тесту:
1.Вкажіть на основний вид покарання:
а) арешт
б) обмеження дозвілля
конфіскація майна
г) примусові заходи медичного характеру
д) позбавлення, військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

2. Покарання за Кримінальним кодексом України це:
а) захід примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого
б) застосування примусових заходів кримінально-правового характеру до винних у вчиненні злочину осіб
в) засіб оцінки суспільством скоєного злочинного діяння та особи злочинця
г) застосування примусових заходів виховного характеру
д) завдання фізичних та моральних страждань засудженому

3. За вчинення одного злочину суд призначити покарання по розміру більше, ніж це передбачено Загальною частиною КК:
а) не може взагалі
б) не може згідно з положеннями Конституції
в) може призначити при наявності згоди прокурора
г) може на свій розсуд
д) може, якщо злочин тяжкий чи особливо тяжкий

4. Суд призначає покарання:
а) відповідно до положень Загальної частини КК
б) керуючись міжнародно-правовими нормами
в) керуючись своєю правосвідомістю
г) у відповідності до подання прокурора
д) за аналогією

5. За загальним правилом строки покарання обчислюються в:
а) роках, місяцях, днях та годинах
б) роках, м’ясцях та годинах
в) роках та місяцях
г) роках, місяцях, годинах та хвилинах
д) місяцях та годинах
Завдання 2. Вирішіть рівняння.

Рівняння 1.

13 EMBED Equation.3 1415 ,
де А – число класифікаційних груп злочинів залежно від ступеня тяжкості
В – число медичних критеріїв неосудності
С – число юридичних критеріїв неосудності
D – число видів співучасників злочину
Е – число обставин, що виключають злочинність діяння
F – загальна кількість кримінальних покарань
K – число основних кримінальних покарань
L – число додаткових кримінальних покарань
M – число змішаних кримінальних покарань, тобто таких, що можуть бути і основними, і додатковими
N – мінімальний розмір штрафу в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян

Рівняння 2.

13 EMBED Equation.3 1415 ,
де A – мінімальний розмір штрафу в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян
B – число годин громадських робіт, яке прирівнюється до одного неоподатковуваного мінімума доходів громадянн у випадку заміни штрафу громадськими роботами
C – строк тривалості виправних робіт (у місяцях) у випадку заміни штрафу виправними роботами, який прирівнюється до 4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
D – мінімальний строк тривалості позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основного покарання
E – максимальний строк тривалості позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основного покарання
F – мінімальний строк тривалості позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання
K – максимальний строк тривалості позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання
L – максимальний строк тривалості громадських робіт
M – максимальний строк тривалості громадських робіт (у годинах)
N – максимальний строк тривалості виправних робіт (у місяцях)

Рівняння 3.

13 EMBED Equation.3 1415 ,
де A – максимальний строк тривалості виправних робіт (у роках)
B – мінімальний відсоток відрахування із зарплати особи, яку засуджено до відбування виправних робіт
C – число обставин, які обтяжують покарання
D – максимальний відсоток відрахування із зарплати особи, яку засуджено до відбування виправних робіт
E – мінімальний строк арешту
F – максимальний строк арешту
K – мінімальний строк обмеження волі
L – максимальний строк обмеження волі
M – мінімальний строк позбавлення волі
N – число обставин, які пом’якшують покарання

Рекомендована література до Теми 13: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.195 – 4.248.

Тема 14. Призначення покарання
Ситуація до вирішення.
Чирва був засуджений за крадіжку з проникненням у житло (ч. 3 ст. 185 КК України) до п’яти років позбавлення волі. Через чотири роки він був звільнений умовно-достроково. Уже через місяць після звільнення Чирва вчинив кваліфіковане хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК України), а ще через місяць заподіяв своїй знайомій Покотило умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості (ст. 122 КК України), після чого був затриманий.
1. Визначте послідовність, порядок призначення та межі покарання Чирви.
2. У чому полягають загальні засади призначення покарання?
3. Чи має значення для визначення судом остаточної міри покарання той факт, що хуліганство й нанесення умисного тілесного ушкодження середньої тяжкості Чирва вчинив у стані алкогольного сп’яніння?
Відповідаючи на запитання, спирайтеся на положення ст. 65–73 КК України і постанову Пленуму Верховного Суду України “Про практику призначення судами кримінального покарання” від 24 жовтня 2003 р. № 7.

Завдання 1: заповніть таблицю.
Правила призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків.
Назва інституту

Призначення покарання за сукупністю злочинів

Призначення покарання за сукупністю вироків


Критерій порівняння
Рекомендована література до Теми 14: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.195 – 4.248.
Тема 15. Звільнення від покарання
Ситуація до вирішення:
Никодименка засуджено за діяння, передбачене ч. 2 ст. 213 КК України до покарання у виді обмеження волі на строк 3 роки. При призначенні покарання захисник Никодименка просив врахувати те, що вчинений підсудним злочин не є тяжким, а також те, що він є добрим сім’янином, позитивно характеризується за місцем праці та просив прийняти рішення про звільнення його від відбування покарання з випробуванням. Однак, суд йому відмовив у цьому, мотивуючи тим, що призначене покарання є верхньою межею, передбаченою санкцією ч. 2 ст. 213 КК України, тому такого роду звільнення не є доцільним.
Визначіть, який порядок і умови звільнення від відбування покарання з випробуванням передбачені чинним КК України?
Чи відповідає рішення суду чинному КК України?

Завдання. Продовжіть фразу:
Якщо призначена засудженому міра покарання перевищує санкцію нового закону, то:
Звільнення від відбування покарання з випробуванням допускається у випадку засудження особи до покарання у виді:
При звільненні від відбування покарання з випробування встановлюється іспитовий строк тривалістю:
У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд може покласти на засудженого такі обов’язки:
У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені такі додаткові покарання:
Після закінчення іспитового строку засуджений звільняється судом від призначеного йому покарання якщо:
Звільнена від відбування покарання з випробуванням вагітна жінка або жінка, яка має дитину віком до семи років, направляється судом для відбування покарання у випадку коли засуджена:
Звільнена від відбування покарання з випробуванням вагітна жінка або жінка, яка має дитину віком до семи років, направляється судом для відбування покарання у випадку коли засуджена:
Звільнена від відбування покарання з випробуванням вагітна жінка або жінка, яка має дитину віком до семи років, після закінчення іспитового строку:
Особа, яка засуджена до покарання менш суворого, ніж обмеження волі, звільняється від відбування цього покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком суду його не було виконано в такі строки:
Особа, яка засуджена до покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості, звільняється від відбування цього покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком суду його не було виконано в такі строки:
Особа, яка засуджена до покарання у виді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також яка засуджена до позбавлення волі на строк не більше п’яти років за тяжкий злочин, звільняється від відбування цього покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком суду його не було виконано в такі строки:
Особа, яка засуджена до покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років за тяжкий злочин, а також яка засуджена до позбавлення волі на строк не більше десяти років за особливо тяжкий злочин, звільняється від відбування цього покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком суду його не було виконано в такі строки:
Особа, яка засуджена до покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років особливо тяжкий злочин, звільняється від відбування цього покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком суду його не було виконано в такі строки:
Перебіг строків давності для звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку суду переривається у таких випадках:
Перебіг строків давності для звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку суду зупиняється у таких випадках:
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване до осіб, які відбувають покарання у виді:
Заміна невідбутної частини покарання більш м’яким може бути застосована щодо осіб, які відбувають покарання у виді:
Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким може бути застосована до засудженого, який:

Рекомендована література до Теми 15: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.195 – 4.248.

Тема № 16. Погашення і зняття судимості
Ситуація до вирішення:
Вироком місцевого суду, проголошеним 17 березня 2003р., Кулик був засуджений за хуліганство за ч. 1 ст. 296 КК до штрафу. 1 квітня 2003р. він знову грубо порушив громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю і винятковим цинізмом, за що його засуджено за ч. 3 ст. 296 КК як за хуліганство, вчинене особою, раніше судимою за хуліганство. Чи обгрунтовано Кулик засуджений за ч. 3 ст. 296 КК?
Завдання 1: заповніть таблицю.
Розмежування правил погашення судимості та зняття судимості.
Назва інституту

Погашення судимості

Зняття судимості

Критерій порівняння
Рекомендована література до Теми 16: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.274 – 4.281.

Тема № 17. ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Ситуація до вирішення:
15 річного Роденка, який 7 років страждає на олігофренією у формі дебільності, було затримано у ЦУМі, коли він намагався таємно викрасти чоботи. При затриманні він подряпав обличчя продавцю Калмиковій та вкусив її за руку.
Згідно висновку судово-психіатричної експертизи Роденко на момент вчинення діяння не був здатним повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними, потребує госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом.
Варіант. Роденко перебував у стані патологічного сп’яніння, викликаного вживанням пляшки легкого алкогольного напою після дорожньо-транспортної пригоди під час якої він міг загинути.
Визначте за основною фабулою і за варіантом:
яким чином повинен діяти слідчий у цій справі;
правову основу застосування до Роденка примусових заходів медичного характеру, їх вид, порядок призначення та термін;
коли і яким чином Роденко може бути звільнений від примусового лікування;
чи може Роденко притягуватися до кримінальної відповідальності. Мотивуйте свою відповідь.

Завдання 1. Продовжіть фразу:
Особа, яка під час відбування покарання захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої діяння або керувати ними:
У разі одужання особи, яка була звільнена від покарання у зв’язку з тим, що під час його відбування захворіла на психічну хворобу, що позбавила її можливості усвідомлювати свої діяння або керувати ними:

Рекомендована література до Теми 17: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.282 – 4.297.Тема 18. Особливості кримінальної відповідальності
неповнолітніх
Ситуація до вирішення:
Неповнолітній Шарай (14 років 3 міс.) наніс ножем удар в серце сусідці Карповій за те, що вона поскаржилася його батькам, що він облив її двері фарбою.
Визначте вид вбивства і статтю КК, за якою буде нести кримінальну відповідальність Шарай.

Завдання 1. Продовжіть фразу:
Підстави, за яких допускається застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру:
У випадку ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосованих до нього при звільненні від кримінальної відповідальності примусових заходів виховного характеру :
Вкажіть, які покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх:
Вкажіть, які з покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх лише як основні:
Вкажіть, які з покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх лише як додаткові:
Вкажіть, які з покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх і як основні, і як додаткові:
Штраф застосовується лише до неповнолітніх:
Розмір штрафу для неповнолітніх встановлюється судом залежно від:
Громадські роботи можуть бути застосовані до неповнолітнього:
Суд призначає неповнолітньому громадські роботи в межах:
Громадські роботи, застосовані до неповнолітнього, полягають:
Виправні роботи можуть бути застосовані до неповнолітнього:
Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт:
Арешт застосовується до неповнолітнього:
Покарання у виді позбавлення волі на певний строк особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку:
За вчинений повторно злочин невеликої тяжкості особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі на певний строк:
За вчинений злочин середньої тяжкості особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі на певний строк:
За вчинений тяжкий злочин особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі на певний строк:
За вчинений особливо тяжкий злочин особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі на певний строк:
За вчинений особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини, особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі на певний строк:
При призначення покарання неповнолітньому суд, крім обставин, передбачених в статтях 65-67 КК України враховує також:
При призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів або вироків остаточне покарання у виді позбавлення волі:
Звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням може бути застосоване лише у випадку його засудження до:
У випадку звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням іспитовий строк установлюється тривалістю:
До неповнолітнього можуть бути застосовані такі примусові заходи виховного характеру:
Які з примусових заходів виховного характеру можуть бути застосовані до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК України?
Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням до осіб, які вчинили злочини у віці до досягнення вісімнадцяти років, допускається лише у випадку їх засудження до:
Дострокове зняття судимості щодо особи, яка була засуджена за злочин, вчинений у віці до досягнення вісімнадцяти років, допускається лише за наявності таких умов:
Якщо неповнолітній, засуджений до сплати штрафу, не може його сплатити:

Рекомендована література до Теми 18: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.298 – 4.313.

Тема 19. Загальна характеристика міжнародного кримінального права
Завдання 1. Проаналізуйте сучасні реформи кримінального законодавства, що здійснюються в зарубіжних державах.
Завдання 2. Охарактеризуйте сучасні проблеми екстрадиції (видачі) злочинців: наведіть приклади вирішення.

Рекомендована література до Теми 18: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.314 – 4.326.8. Індивідуальні завдання

Тема № 1. Поняття, система, предмет, завдання і принципи кримінального права України. Наука кримінального права
Пропоновані теми рефератів та доповідей
Принципи кримінального права України.
Справедливість як принцип кримінального права.
З’язок кримінального права з суміжними галузями права.
Сучасний стан науки кримінального права.
Аналіз напрямків наукових досліджень з проблем кримінального права, що проводяться на базі навчального закладу.

Тема № 2. Закон про кримінальну відповідальність
та її підстава
Пропоновані теми рефератів та доповідей
Джерела закону про кримінальну відповідальність: дискусійні питання.
Поняття кримінально – правової норми, її особливості.
Структура і види кримінально-правових норм Особливої частини Кримінального кодексу. Види диспозицій і санкцій.
Загальна характеристика Кримінального кодексу України: історичний та порівняльний – правовий аспект.
Проблеми імплементації норм міжнародного права у кримінальне законодавство України.
Співвідношення норм міжнародного і національного права.
Актуальні питання підстави кримінальної відповідальності.
Роль Верховного Суду України в тлумаченні законів про кримінальну відповідальність.
Прецедент в кримінальному праві.
Проблеми чинності закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі.
Аналогія права і аналогія закону в кримінальному праві – міф чи реальність ?.
Актуальні проблеми інституту екстрадиції.

Тема 3. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів
Пропоновані теми рефератів та доповідей
Соціальна природа злочину.
Історично мінливий характер поняття злочину.
Криміналізація і декриміналізація суспільно небезпечних діянь в Україні – історія і сучасність.
Аналіз актуальної Концепції кримінально-правової реформи.
Кримінальний проступок, поняття та значення (Аналіз відповідних положень актуальної Концепції кримінально-правової реформи)
Класифікація злочинів за різними критеріями.
Значення законодавчої класифікації злочинів в інших, окрім кримінального, галузях права.

Тема 4. Склад злочину.
Пропоновані теми рефератів та доповідей
Співвідношення понять злочину і складу злочину.
Елементи складу злочину, їх органічна єдність.
Види складів злочину.
Склад злочину і кваліфікація злочину.
Поняття кваліфікації злочину і ії значення.

Тема № 5. Об'єкт злочину, Об'єктивна сторона злочину
Пропоновані теми рефератів та доповідей
Суспільні відносини як об’єкт злочину.
Структура суспільних відносин (суб’єкт, предмет, соціальний зв’язок).
Об’єкт злочину і об’єкт кримінально-правової охорони.
Предмет охоронюваних суспільних відносин.
Предмет злочину та предмет злочинного впливу.
Потерпілий як ознака об’єкта злочину.
Значення нездоланної (непереборної) сили, фізичного і психічного примусу при вчиненні суспільно-небезпечних діянь.
Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове значення.
Причинний зв’язок між діянням (дією чи бездіяльністю) і суспільно-небезпечними наслідками: поняття, види, кримінально-правове значення.
Факультативні ознаки об’єктивної сторони (місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину): поняття та значення.
Особливості дії та бездіяльності при вчиненні складних (складених), триваючих і продовжуваних злочинів.
Роль Верховного Суду України в дослідженні проблем вірного визначення об’єкта злочину.
Роль Верховного Суду України в дослідженні проблем вірного визначення об’єктивної сторони злочину.
Аналіз практики судів України в кримінальних справах щодо триваючих злочинів.
Аналіз практики судів України в кримінальних справах щодо продовжуваних злочинів.

Тема 6. Суб’єктивна сторона злочину
Пропоновані теми доповідей та рефератів:
Емоційний стан та його вплив на кваліфікацію діяння.
Відмінність прямого умислу від непрямого: проблеми кваліфікації.
Відмінність непрямого умислу від злочинної самовпевненості: проблеми кваліфікації.
Інтелектуальний і вольовий моменти вини.
Види умислу.
Мотив і мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину.
Мотив та мотивація – поняття та значення.
Необережність в кримінальному праві: дискусійні питання.
Юридична і фактична помилки та їх вплив на кримінальну відповідальність.

Тема 7. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт злочину)
Пропоновані теми доповідей та рефератів:
Факультативні ознаки суб’єкта злочину: види та значення.
Поняття та види спеціального суб’єкту.
Суб’єкт злочину та особа злочинця: питання розмежування.
Дискусійні питання визнання юридичних осіб суб’єктами окремих злочинів.
Кримінальна відповідальність юридичних осіб: досвід іноземних держав.
Стан сп’яніння як обставина, що обтяжує покарання: дискусійні питання.
Значення обмеженої осудності.
Пролеми інституту обмеженої осудності.
Вчинення злочину внаслідок впливу на психіку особи – питання кваліфікації.

Тема 8. Стадії злочину
Пропоновані теми доповідей та рефератів:
Замах на непридатний об’єкт (предмет) і замах непридатними знаряддями (засобами).
Об’єктивні та суб’єктивні ознаки попередньої злочинної діяльності.
Момент закінчення злочину з формальним, матеріальним, усіченим складом.
Добровільна відмова як самостійна обставина, що виключає злочинність діяння.
Добровільна відмова та діяльне каяття: питання розмежування.
Готування до злочину та його відмінність від виявлення умислу.

Тема 9. Співучасть у ЗЛОЧИНі
Пропоновані теми для доповідей та рефератів:
Регламентація інституту співучасті в чинному та попередньому кримінальному законодавстві.
Зміст суб’єктивних ознак співучасті: аналіз сучасних доктринальних поглядів.
Зміст об’єктивних ознак співучасті: аналіз сучасних доктринальних поглядів.
Особливості кваліфікації дій співвиконавця.
Інститут співучасті та питання кримінальної відповідальності юридичних осіб.
Співучасть: порівняльно - правовий аналіз відповідних норм чинного КК України та КК РФ.
Допомога потерпілого як особливий вид причетності до злочину.
Питання кваліфікації невдалої співучасті.
Розмежування співучасті у виді пособництва від спеціального виду причетності, передбаченого ст. 198 КК.
Види ексцесу виконавця.
Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом.
Причетність до злочину та її види.
Відповідальність близьких родичів за приховування злочину.
Добровільна відмова при співучасті.
Вчинення злочинів організованими групами та злочинними організаціями: аналіз актуальних статистичних даних.
Види злочинних об’єднань, зазначені в Особливій частині КК.

Тема № 10. Множинність злочинів
Пропоновані теми доповідей та рефератів:
Відмежування ідеальної сукупності від одиничного злочину.
Відмежування сукупності злочинів від конкуренції норм.
Кваліфікація злочинів при ідеальній та реальній сукупності.
Значення сукупності злочинів для кваліфікації злочину та призначення покарання.
Повторність злочину та її ознаки.
Види повторності: повторність, не пов'язана із засудженням (фактична повторність) та повторність, пов'язана із засудженням (рецидив).
Види фактичної повторності: повторність тотожних, однорідних та різнорідних злочинів.
Неодноразовість, систематичність та вчинення злочину у вигляді промислу як види повторності тотожних злочинів.
Повторність та реальна сукупність злочинів.
Значення повторності для кваліфікації злочину та призначення покарання.
Рецидив злочину. Його ознаки.
Види рецидиву.
Значення рецидиву для кваліфікації злочинів і для призначення покарання.

Тема № 11. Обставини, що виключають злочинність діяння
Пропоновані теми доповідей та рефератів:
Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння, в кримінальному праві України: порівняльно-правовий, історичний аспект.
Право на необхідну оборону. Значення необхідної оборони для посилення охорони особи, суспільних і державних інтересів.
Провокація необхідної оборони.
Перевищення меж необхідної оборони: проблеми теорії та практики.
Затримання особи, що вчинила злочин.
Крайня необхідність. Відмінність від необхідної оборони.
Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння.
Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації: проблеми кваліфікації.
Діяння, пов’язане з ризиком як обставина, що виключає злочинність діяння: проблеми інституту.
Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння.
Межі відповідальності особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам при наявності обставин, що виключають злочинність діяння
Джерела небезпеки при крайній необхідності.
Підстави визнання незаконними наказу чи розпорядження.
Нейролінгвістичне програмування: проблеми кваліфікації.
Негативний вплив масмедіа на психіку особи, яка вчинила злочин: дискусійні питання.
Значення необхідної оборони в діяльності ОВС, проблеми теорії та практики.
Особливості відповідальності працівників ОВС при перевищенні меж необхідної оборони.

Тема 12. Звільнення від кримінальної відповідальності
Пропоновані теми доповідей та рефератів:
Строки давності та порядок їх обчислення.
Підстави зупинення перебігу строків давності та їх поновлення.
Підстави переривання перебігу строків давності та їх поновлення.
Питання застосування строків давності притягнення до кримінальної відповідальності в залежності від видів вчинених злочинів.
Умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки та із зміною обстановки.
Проблеми інституту примиренням винного з потерпілим.
Розвиток відновлювального правосуддя в Україні.
Аспекти та значення процедури медіації при примиренні винного з потерпілим.
Випадки незастосування строків давності.

Тема № 13. Поняття покарання. Види покарання
Пропоновані теми доповідей та рефератів:
Проблеми досягнення мети покарання за КК України.
Види, класифікація та система покарань.
Довічне позбавлення волі як вид покарання.
Штраф як кримінальне покарання та адміністративне стягнення.
Актуальні проблеми неспіврозмірності розмірів штрафа та шкоди, завданої злочином.
Основні покарання, їх характеристика, умови і підстави застосування, правові наслідки в разі ухилення або неможливості їх виконання:
А. громадські роботи;
Б. виправні роботи;
В. службові обмеження для військовослужбовців;
Г. арешт;
Д. обмеження волі;
Е. тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;
Є. позбавлення волі на певний строк;
Ж. довічне позбавлення волі.
Додаткові покарання, їх характеристика, умови і підстави застосування, правові наслідки у разі ухилення або неможливості їх виконання:
А. позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;
Б. конфіскація майна. Перелік майна, що не підлягає конфіскації за вироком суду.
Основні-додаткові покарання, їх характеристика, умови і підстави застосування, правові наслідки у разі ухилення або неможливості їх виконання:
А. штраф;
Б. позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Тема 14. Призначення покарання
Пропоновані теми доповідей та рефератів:
Загальні засади і принципи призначення покарання.
Призначення покарання за сукупністю злочинів.
Призначення покарання за сукупністю вироків.
Обставини, які пом’якшують і обтяжують покарання. Їх види і характеристика.
Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті.
Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.
Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення.
Обчислення строків покарання.

Тема 15. Звільнення від покарання
Пропоновані теми доповідей та рефератів:
Звільнення від покарання та його відбування, його види і значення.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням та обов’язки, які покладає суд на особу, що звільняється.
Застосування додаткових покарань і правові наслідки звільнення.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.
Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.
Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.
Звільнення від покарання за хворобою.
Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування.
Проблеми помилування в Україні.

Тема № 16. Погашення і зняття судимості
Пропоновані теми доповідей та рефератів:
1. Поняття судимості як кримінально-правової категорії. Правові наслідки судимості.
2. Поняття і строки погашення судимості.
3. Обчислення строків погашення судимості.
4. Поняття зняття судимості. Види і підстави зняття судимості.
5. Відмінність погашення судимості від зняття судимості.
6. Погашення і зняття судимості з неповнолітніх.
7. Погашення судимості при перевищенні строків додаткового покарання тривалості іспитового строку.
8. Погашення судимості в залежності від тяжкості вчиненого злочину.
9. Правове значення судимості за вчинення злочину і засудження за нього особи за межами України.
10. Обчислення строків погашення судимості у разі дострокового звільнення від відбування покарання;
11. Обчислення строків погашення судимості у разі заміни невідбутої частини покарання більш м’яким.
12. Обчислення строків погашення судимості, якщо особа знову вчинила злочин.

Тема № 17. ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Пропоновані теми доповідей та рефератів:
Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.
Поняття і мета примусових заходів медичного характеру.
Види примусових заходів медичного характеру та їх характеристика. Умови та підстави їх застосування.
Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру.
Примусове лікування.
Види спеціальних лікувальних установ, що здійснюють примусове лікування.
Припинення застосування примусових заходів медичного характеру через зміну психічного стану особи на краще.
Правові наслідки припинення застосування примусових заходів медичного характеру щодо особи, яка вчинила злочин у стані осудності.

Тема 18. Особливості кримінальної відповідальності
неповнолітніх
Пропоновані теми доповідей та рефератів:
Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру.
Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх та їх характеристика. Особливості їх призначення.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням та від кримінальної відповідальності і відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Погашення та зняття судимості та відмінність від погашення і зняття судимості з дорослих осіб.
Основні види покарань, що застосовуються до неповнолітніх. Їх відмінність від покарань такого виду для дорослих.
Додаткові види покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх. Їх відмінність від покарань такого виду для дорослих.
Особливості призначення покарання неповнолітнім.
Особливості звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання неповнолітніх у зв’язку із закінченням строків давності.
Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх від відбування покарання.

Тема 19. Загальна характеристика міжнародного кримінального права
Пропоновані теми доповідей та рефератів:
Поняття міжнародного кримінального права та кримінального права іноземних держав.
Загальна характеристика кримінального законодавства держав, що входять до СНД.
Особливості кримінального права країн Європейського Союзу.
Міжнародний характер проблеми екстрадиції (видачі) злочинців: приклади вирішення.
Реформи кримінального законодавства, що здійснюються в останній час у деяких зарубіжних розвинутих державах.
Джерела кримінального права іноземних держав.
Основні напрямки (школи) у науці кримінального права зарубіжних країн.
Поняття та значення міжнародних стандартів в області кримінального судочинства.
Роль ООН в становленні міжнародного кримінального права.
Відповідальність за міжнародні злочини.
Відповідальність за злочини міжнародного характеру.9. Методи навчання
Вивчення курсу Кримінальне право (Загальна частина) здійснюється за допомогою прийнятих в юридичній науці методів наукового дослідження, а також окремих методів і прийомів наукового пізнання, з яких основними є:
історичний – вивчення нормативних матеріалів, літературних та інших джерел з питань кваліфікації злочинів;
порівняльно-правовий – аналіз та співставлення різних нормативних матеріалів;
діалектичний – як загальний науковий метод пізнання соціально-правових явищ в їх протиріччях, розвитку та змінах;
інші методи – формально-логічний, системно структурний, статистичний та інші.
Окрім того, при викладанні курсу Кримінального права широко використовуються інші загальноприйняті в педагогіці методи навчання: словесні, наочні, практичні, пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький, методи оволодіння новими знаннями, формування вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок, методи усного викладу знань, закріплення навчального матеріалу, самостійної роботи студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із застосування знань на практиці та вироблення вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок, методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й мотивація студента, контролю, самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, самокорекції, взаємокорекції в навчанні.

10. Методи контролю
Засоби діагностики знань використовуються з метою визначення ефективності вказаних методик навчання. В університеті, відповідно до наказу МОН України від 31.07.1998 № 285 „Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою”, педагогічний контроль розглядається як основна ланка, що забезпечує неперервність процесу виховання, освіти та професійної підготовки і має чотири пріоритетні функції: діагностичну, навчальну, організаційну та виховну.
У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічного працівника з студентом під час навчально-виховного процесу, педагогічний контроль являє собою систему перевірки результатів якості освіти та професійної підготовки й означає виявлення, вимір та оцінювання знань, умінь та навичок тих, хто навчається. Основним предметом оцінки результатів освіти є отримані результати навчання у вигляді умінь та навичок, а також результати виховання у вигляді сформованих світоглядних настанов та позицій, інтересів, мотивів і потреб особистості.
Засоби діагностики визначають рівень досягнення запланованих навчальних результатів, повинні мати прозорі критерії оцінювання, забезпечувати об’єктивний поточний та підсумковий контролі.
Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система об'єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням технічних засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролю знань студентів є складовими навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з дисципліни.
Для навчальної дисципліни „Кримінальне право (Загальна частина)” засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають:
- тестові завдання (для проміжного (по окремих темах) і підсумкового контролю знань);
- аудиторні контрольні роботи;
- перевірка виконання самостійної та індивідуальної роботи;
- модульний контроль;
- залік;
- екзамен.11.Розподіл балів, які отримують студенти:

Модуль 1 (М1)
Модуль 2 (М2)
ЕКЗАМЕН (Е)

Поточний контроль 1 (ПК1)
модульний контроль (МК1)
Поточний контроль 2 (ПК2)
модульний контроль (МК2)


Аудиторна робота
Самостійна робота
Індивідуальна робота

Аудиторна робота
Самостійна робота
Індивідуальна робота
·30

·15

·15


·30

·15

·15
·60

·40

·60

·40


М1=ПК1+МК1
·100
М2 = ПК2 + МК2
· 100


Підсумкова оцінка (П)=
М1+М2

·1002Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену(П) =
ПК1+ПК2

·100

·40


2

12. Критерії оцінювання
12.1. Критерії оцінювання аудиторної роботи
студентів на семінарських та практичних заняттях
БАЛИ
ПОЯСНЕННЯ

5
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

4
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

3
Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.

2
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення.

1
Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.

0
Відсутність на занятті


12.2. Критерії оцінювання самостійної роботи
студентів
БАЛИ
ПОЯСНЕННЯ

15
Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

12
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

10
Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.

8
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення.

5
Студент не виконав всіх завдань, пр. виконанні частини з завдань допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.

0
Студент не виконав жодного завдання


12.3. Критерії оцінювання індивідуальної роботи
студентів
БАЛИ
ПОЯСНЕННЯ

15
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

12
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

10
Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.

8
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення.

5
Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.

0
Індивідуальна робота не виконана


13. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалоюдля екзамену, курсової роботи, практики
для заліку

90-100
А
Відмінно


зараховано

83-89
В
добре


75-82
С68-74
D
задовільно


60-67
Е35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання

0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

14. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю
Поняття, предмет та завдання кримінального права.
Поняття кримінального закону України, його ознаки і значення. Завдання кримінального законодавства.
Структура (побудова) Кримінального кодексу України. Структура статей Особливої частини Кримінального кодексу України. Види диспозицій і санкцій. Види кримінально-правових норм та їх значення.
Тлумачення кримінального закону: поняття, види і значення.
Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність.
Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України та особами без громадянства за межами України.
Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину.
Поняття кримінальної відповідальності, її юридична підстава. Кримінальна відповідальність і кримінальне покарання.
Склад злочину, його поняття, види.
Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів та її практичне значення.
Поняття і види стадій вчинення злочину. Момент закінчення злочину з формальним, матеріальним та усіченим складом.
Добровільна відмова в кримінальному праві та її правові наслідки. Відмінність від дійового каяття.
Поняття і структура об’єкта злочину. Класифікація об’єктів злочину. Відмінність від предмета злочину.
Об’єктивна сторона злочину та її ознаки. Їх характеристика.
Значення нездоланної (непереборної сили, фізичного і психічного примусу при вчиненні суспільно-небезпечних діянь).
Поняття суб’єкта злочину, його ознаки і види.
Суб’єктивна сторона злочину, її ознаки та їх характеристика.
Поняття та види помилок в кримінальному праві. Їх значення для кримінальної відповідальності.
Поняття і ознаки співучасті. Види співучасників та їх характеристика. Форми співучасті.
Підстави та межі відповідальності співучасників злочину. Спеціальні питання відповідальності за співучасть.
Поняття ексцесу, його види та правові наслідки. Причетність до злочину, її види. Відповідальність за причетність до злочину.
Одиночний злочин, його види та їх характеристика.
Множинність злочинів. Поняття і види та їх характеристика. Конкуренція норм та її відмінність від сукупності злочинів.
Необхідна оборона та умови її правомірності. Перевищення меж необхідної оборони та його правові наслідки.
Уявна оборона. Відповідальність за заподіяну шкоду в стані уявної оборони.
Затримання особи, що вчинила злочин та умови правомірності затримання.
Крайня необхідність, умови її правомірності. Відмінність від необхідної оборони.
Виконання наказу або розпорядження. Діяння пов’язане з ризиком. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої злочинної групи чи злочинної організації.
Звільнення від кримінальної відповідальності. Її поняття і види.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям чи у зв’язку з примиренням винного з потерпілим.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки або із зміною обстановки.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.
Поняття та ознаки покарання. Система і види покарань та їх характеристика. Загальні засади і принципи призначення покарання. Обставини, які пом’якшують або обтяжують покарання.
Призначення покарання за сукупністю злочинів і сукупністю вироків.
Поняття звільнення від покарання та його види.
Звільнення від покарання у зв’язку з втратою особою суспільної небезпечності.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.
Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.
Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.
Амністія і помилування, їх поняття і відмінність. Види амністії.
Поняття судимості. Погашення і зняття судимості.
Примусові заходи медичного характеру. Примусове лікування.
Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності.
Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх і особливості їх призначення.
Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування.
Погашення і зняття судимості щодо неповнолітніх.

Завдання для підготовки до підсумкового контролю
Практичне завдання 1. Визначить та аргументуйте, чи є кожна з перелічених осіб спеціальними суб'єктами злочину: фізична, 18-річна особа, яка ухиляється від призову на строкову військову службу (ст. 335 КК), 14-річна матір, яка вчинила вбивство своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК), 25-річний слідчий, який вчинив вбивство з ревнощів (ч. 1 ст. 115 КК).

Практичне завдання 2. Підчас розвантажування вагону Коваленко приховав 2 ящика рибних консервів, а потім частинами за 4 дні непомітно виніс з території складу. Визначить та аргументуйте, як називається такий злочин за особливостями об’єктивної та суб’єктивної сторони: чи він є складним злочином, триваючим злочином чи продовжуваним злочином.

Практичне завдання 3. Перебуваючи у нетверезому стані, А. і В. вирішили «провчити» міліціонера П., який колись затримав їх за порушення громадського порядку. Зустрівши того на вулиці, вони почали його бити, а коли він упав, А. вихопив з кишені ножа і вдарив ним П. Від поранення останній помер. Встановлено, що ніж А. взяв «на всякий випадок» за кілька хвилин до зустрічі з П. Чи є в діях А. ексцес виконавця?

Практичне завдання 4. З метою одержання підвищеної пенсії Полін вніс додаткові відомості в трудову книжку про свою роботу в районах Крайньої Півночі, хоча насправді там не працював. Він подав трудову книжку до органів соціального захисту населення. Через два роки було виявлено, що він не працював в районах Крайньої Півночі. За цей час Полін незаконно одержав суму, що становила 68 мінімальних розмірів заробітної плати. Визначте ознаки суб’єктивної сторони в діях Поліна.

Практичне завдання 5. Вариков розпивав горілку з Кочканом. Після того, як була випита 3 пляшка, виникла сварка, під час якої Вариков вдарив Кочкана лезом сокири по голові, але останній закрив голову рукою і удар прийшовся по ній. При повторній спробі нанести удар Кочкан відхилив голову і удар прийшовся по правому передпліччю. Тоді Вариков підняв потерпілого і відвів у будинок. Кочкану було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження. Визначте стадію вчинення злочину, аргументуйте, чи була в діях винного добровільна відмова?

Практичне завдання 6. Бистров виготовив із нарізної мисливської рушниці обріз. З цим обрізом Бистров з метою викрадення відеоапаратури проник до будинку обласного телерадіокомітету, обеззброїв і зв'язав сторожа, засунувши йому в рот великий кляп. Потім Бистров викрав радіоапаратуру на загальну суму 25 тис. грн. Кляп перекрив дихальні шляхи і сторож помер. Визначте: що є предметами та знаряддями даних злочинів, їх вплив на межі відповідальності винного.

Практичне завдання 7. Під час прогулянки з собакою Шевчук нацькував її на п’яного Демидова, який лежав на лаві у парку. Собака покусала Демидова, внаслідок чого останній перебував на лікарняному 40 днів. Визначте, чи є ознаки злочину в діях Шевчука, адже сам особисто він на Демидова не нападав.

Практичне завдання 8. Нестеров взяв у пункті прокату холодильник і телевізор терміном на 1 рік з метою їх продажу та отримання грошей. Гроші від продажу пропив. Через рік, коли строк договору сплинув, він заявив, що повертати речі не збирається і відшкодовувати їх вартість також не буде. Визначте місце і час вчинення злочин, вплив на відповідальність Нестерова.

Практичне завдання 9. Грабова Н., повернувшись додому з відрядження, виявила свого чоловіка Грабова В. у ліжку з її подругою. Вона стала завдавати їм ударів руками та різними предметами, що попадалися у кімнаті, викрикувати лайливі слова на адресу чоловіка та колишньої подруги. А коли чоловік її вдарив рукою по обличчю, Грабова Н. вихопила зі своєї сумки газовий пістолет і, приставила його до грудей чоловіка, зробила постріл, від якого він загинув на місці, отримавши проникаюче вогнепальне поранення. Визначте ознаки суб`єктивної сторони діянь Грабової Н., мотив і мету їх дій; емоційний стан Грабової Н. та його вплив на межі відповідальності.

Практичне завдання 10. Сачко, працюючи на автонавантажувачі, у порушення інструкції з техніки безпеки, навантажив і почав перевозити по території меблевої фабрики надгабаритний вантаж, частина якого впала на одного з учнів професійно-технічного училища, які були на фабриці на екскурсії, заподіявши йому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Судом Сачка було засуджено за ч.2 ст.276 КК України. Визначте: родовий, видовий та безпосередній об'єкти злочину; предмет та знаряддя злочину.

Практичне завдання 11. Осипов, побачивши біля свого будинку автомобіль з включеним двигуном, вирішив покататися. Він сів в автомобіль, закрив дверці. В цей час з під’їзду вийшов чоловік і закричав на нього, куди він зібрався. Осипов встиг лише натиснути на педаль газу і проїхати 2,5 м. Чи є в діях Осипова ознаки злочину (проаналізуйте об’єктивну сторону діяння)?

Практичне завдання 12. Неповнолітній Шарай (14 років 3 міс.) наніс ножем удар в серце сусідці Карповій за те, що вона поскаржилася його батькам, що він облив її двері фарбою. Аргументуйте, чи підлягатиме Шарай кримінальній відповідальності (розкрийте його ознаки як суб’єкта злочину).

Практичне завдання 13. До таксі, що стояло на зупинці, підійшов п’яний Г. і почав вимагати висадити з машини пасажира К., а його відвезти в протилежному напрямку. Потім Г. Почав штовхати К., заподіяв йому удар рукою, К упав і, вдарившись головою об асфальт, дістав тяжке тілесне ушкодження. Визначте форму і вид вини Г.

Практичне завдання 14. Ш., 14 років, неодноразово вчиняв кишенькові крадіжки у міському транспорті. Під час нової крадіжки, він був затриманий працівниками міліції. На своє виправдання він заявив, що йому ще не має 16 років, тому він не відповідає за скоєне. З якого віку особа підлягає  кримінальній  відповідальності за крадіжку (ст.185 КК)?

Практичне завдання 15. Грицюк задумав вбити Мініва і Василенка. З цією метою він виготовив із мисливської рушниці обріз, який зберігав і носив без відповідного на те дозволу. Яку стадію злочину утворюють виконані Грицюком дії? Як вирішуються питання про відповідальність Грицюка?

Практичне завдання 16. Костов їхав у поїзді «Одеса – Івано-Франківськ». Знаходячись у нетверезому стані, він з моменту посадки у вагон весь час шумів, співав непристойні пісні, чіплявся до сусідів. Коли поїзд відійшов від станції Роздільна (Україна), пасажир Чалий, що сів у вагон, зробив Костову зауваження і попросив його припинити хуліганити. У відповідь на це Костов схопив ніж, що лежав на столику вагона, і наніс ним Чалому удар у живіт. Чалому була подана медична допомога, а на станції Тираспіль (Республіка Молдова) його зняли з поїзда і доставили в лікарню, де через добу він помер від пошкодження кишечника і нирки. Визначте місце вчинення Костовим злочину і вкажіть, чи підлягає він кримінальній відповідальності за законодавством України.

Практичне завдання 17. Б. повертався додому потягом. На одній із станцій до вагона зайшла жінка з корзиною свіжих огірків, які вона везла на ринок. Б. таємно викрав три огірки. Його було засуджено за крадіжку чужого майна. Проаналізуйте, чи правильно суд вирішив справу.

Практичне завдання 18. І., зайшовши у ресторан після полювання, побачив там П., який танцював зі своєю знайомою. І. був у неприязних стосунках з П. Вихопивши рушницю, І. з відстані 7 метрів тричі вистрілив у П., заподіявши тому смертельні поранення. Вироком суду дії І. були кваліфіковані за п.5 ч.2 ст.115 КК – умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Чи правильно судом визначено спосіб вчинення злочину?

Практичне завдання 19. Чергова по переїзду Б., не закривши шлагбаум, пішла до службового будинку дзвонити черговому по станції для з'ясування причин затримки швидкого пасажирського поїзда. В цей час на переїзді автомашина зіткнулася з маневровим тепловозом. В результаті аварії водій автомашини загинув. Чи знаходяться дії Б. в причинному зв'язку з наслідками, що наступили? Чи підлягає Б.  кримінальній  відповідальності?

Практичне завдання 20. С., вирішивши вбити Р., забіг за ним до приміщення банку, де знаходилися ще 14 осіб, та кинув гранату. Внаслідок його дій 5 чоловік загинуло, 7 отримали тілесні ушкодження. Вирішить питання про суб’єктивну сторону злочину.

Практичне завдання 21. Знаходячись на дискотеці, З. посварився з раніш незнайомими йому С. та П. Після закінчення дискотеки С. та П. відвели З. у двір дому та сильно побили його, завдав декілька ударів арматурними прутами по голові. Внаслідок заподіяних травм З. помер. Визначте форму та вид вини, з якою діяли винні.

Практичне завдання 22. В лікарні отруїлося троє хворих. Асистент аптеки Коробко помилково відпустила медсестрі Антонович в мензурку замість ліків, що були вказані у рецепті, екстракт беладони у кількості 18 гр. Лікар терапевтичного відділення Кисель, отримавши від медсестри мензурку з ліками (без етикетки), не перевірила, які ліки відпущені аптекою і наказала медсестрі видати хворим по 5 гр. ліків кожному. Визначте: чи є дії Коробко, Антонович та Кисель злочинними; чи можна визнати вказаних осіб співучасниками або організованою групою.

Практичне завдання 23. Робочі Сидоренко і Вальченко працювали на будівництві будинку. Під час роботи Сидоренко запропонував викинути із вікна другого поверху колоду, не відаючи, що під вікном знаходиться підсобний робочий Шульга. Вони разом викинули колоду із вікна другого поверху. Визначте: чи можна визнати Сидоренка і Вальченка співучасниками, відповідь аргументуйте.

Практичне завдання 24. З метою заволодіти грошима П., Р. та К. вирішили отруїти її. Вони придбали отруту, яка призначалася для знищення гризунів, та К. дала її П. під виглядом ліків від шлункового захворювання. У П. почалася нудота, ніяких інших наслідків не було. Експертиза встановила, що порошок був непридатний для отруєння людини. Чи підлягають Р. та К. кримінальній відповідальності?

Практичне завдання 25. С., керуючи автомобілем, пересувався вулицями міста з перевищенням швидкості, розраховуючи на те, що у випадку необхідності він, як водій з 16-річним стажем, встигне загальмувати. Він не впорався з керуванням та здійснив наїзд на З. Визначте форму та вид вини.

Практичне завдання 26. 19-річний Лазар Кабанович знадився до вживання наркотиків, про що батьки не знали. Бажаючи позбутися згубної пристрасті, він звернувся за допомогою до наркологічного диспансеру, де його взяли на облік. Медсестра диспансеру Фролова зателефонувала батькові Кабановича і запитала, чи знає він, що його син є наркоманом і його через це взято на облік. Через перехвилювання у батька Кабановича стався серцевий напад, і він одразу ж помер. Проаналізуйте ознаки суб'єктивної сторони складу злочину.

Практичне завдання 27. Точенко, повертаючись з полювання, не розрядив рушницю і не розібрав її. Вдома він поставив рушницю біля стіни у коридорі, а сам пішов відпочивати. Коли його дружина мила підлогу, вона не помітила як зачепила рушницю. Від падіння на підлогу стався постріл, яким було завдане поранення – тяжке тілесне ушкодження її малолітньому сину, який був у кімнаті. Визначте ознаки суб`єктивної сторони діяння Точенка.

Практичне завдання 28. Працівник міліції Г. затримав А. як підозрювану у вчиненні крадіжки хлібопродуктів на хлібозаводі. А. зауважила про безпідставність його підозрінь. Тоді Г. образив А. та двічі вдарив її по обличчю. Визначте родовий та безпосередній об’єкти в даному службовому злочині. Чи зміниться кримінально-правова оцінка його дій, якщо буде встановлено, що А. справді вчинила крадіжку на хлібозаводі?

Практичне завдання 29. Гартнер, яка працювала тренером з плавання в басейні "Олімпієць", дала групі новачків – учням молодших класів – завдання і простежила, як вони зі спеціальними дощечками в руках спускалися до басейну. Потім вона підійшла до колеги по роботі. Раптом почулися крики дітей, які кликали на допомогу. Кинувшись у воду, один з тренерів підняв з дна басейну потонулу дівчинку. Після надання першої допомоги її негайно було доставлено до реанімаційного відділення лікарні, але врятувати не вдалося. Визначте: форму об`єктивної сторони діяння Гартнер; ознаки об`єктивної сторони складу злочину; суспільно небезпечні наслідки.

15. Інформаційне та методичне забезпечення.
Рекомендована література

1. Основні нормативні акти:
1.1. Конституція України;
1.2. акти міжнародного права:
1.2.1.
1.3. закони:
1.3.1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року.
1.3.2. Закон України „Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за торгівлю людьми та втягнення в проституцію” №3316-IV від 12.01.2006 р.
1.3.3. Закон України „Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення виборчих прав громадян” №3504-IV від 23.02.2006 р.
1.3.4. Закон України „Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо запобігання терроризму” №170-V від 21.09.2006 р.
1.3.5. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” N 3207-VI від 7 квітня 2011 року.
1.4. підзаконні акти:
1.4.1.
1.5. постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, Верховного тощо):
1.5.1. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 7 від 04.06.2010 р. „Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки”;
1.5.2. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку” N 5 від 29.06.1990 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України N3 від 04.06.93, N12 від 03.12.97);
1.5.3. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 9 від 01.11.96 „Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”;
1.5.4. Постанова Пленуму Верховного Суду України 26.12.2003 N 16 „Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості”;
1.5.5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 р. № 7 “Про практику призначення судами кримінального покарання”;
1.5.6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 N 12 „Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності”;
1.5.7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 N 7 „Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування”;
1.5.8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 1 “Про судову практику у справах про необхідну оборону”;
1.5.9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.05.2002 р. № 6 “Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру”;
1.5.10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 2 “Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну не відбутої частини покарання більш м’яким”;
1.5.11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 17 “Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 28.12.1996 р. № 15 “Про практику направлення військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон”;
1.5.12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 1976 р. N 4 "Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" (в редакції постанови Пленуму від 3 березня 2000 р. N 3);
1.5.13. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 2 від 27.03.87 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу” (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України N3 від 04.06.93,N3 від 13.01.95, N12 від 03.12.97);
1.5.14. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 5 від 30.05.2008 р „Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи”;
1.5.15. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 10 від 06.11.2009 р. „Про судову практику в справах про злочини проти власності”;
1.5.16. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 2 від 26.03.93 „Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі” (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N 3 від 13.01.95 N 12 від 03.12.97 );
1.5.17. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 6 від 12.04.96 „Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів” (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду N 12 від 03.12.97);
1.5.18. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 10 від 18.06.99 „Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві”;
1.5.19. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 3 “Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами”;
1.5.20. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 4 “Про судову практику у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”;
1.5.21. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.05.2004 N 9 „Про деякі питання застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв'язку з набранням чинності Законом України від 22 травня 2003 р. "Про податок з доходів фізичних осіб";
1.5.22. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 5 “Про судову практику у справах про хабарництво”;
1.5.23. Постанова Пленуму Верховного суду України від 7.02.2003 р. № 2 “Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи”;
1.5.24. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. № 3 “Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”;
1.5.25. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 15 “Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень”;
1.5.26. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2004 р. № 2 “Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність”;
1.5.27. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 5 “Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх”;
1.5.28. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 08.10.2004 р. № 15 “Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів”;
1.5.29. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17 “Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля”;
1.5.30. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 р. N 5 „Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”;
1.5.31. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 р. N 8 „Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил” (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N 8 від 30.05.2008 р.);
1.5.32. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 N 13 „Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями”;
1.5.33. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 N 14 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті”;
1.5.34. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 N 10 „Про судову практику в справах про хуліганство”;
1.5.35. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 № 7 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва”.

2. Підручники:
2.1. Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина. (Посібник для підготовки до іспитів) / За заг. ред. В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2003. – 228.
2.2. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко, В.В.Бенківський та ін.: За ред. П.С.Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 512 с.
2.3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін.: Відп. ред. Контдратьєв Я.Ю.; Наук. ред. Клименко В.А. та Мельник М.І. – К.: Правові джерела, 2002. – 432 с.
2.4. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для юрид. вузів і фак. / М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.; За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Х.: Право, 2001. – 368 с.
2.5. Кримінальне право України. Загальна частина: Практикум. Навч. посіб. / За ред. проф. С.С.Яценка. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
2.6. Кримінальне право України. Особлива частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001. – 496 с.
2.7. Кримінальне право України: Практикум: Навч. посіб. / За ред. С.С. Яценка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.
2.8. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с.
2.9. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. Е.Л. Стрельцова. – Х.: ООО «Одиссей», 2002. – 672 с.
2.10. Уголовное право Украины. Общая часть. Учебник / Отв. ред. Кондратьев Я.Ю. / Под ред. Клименко В.А., Мельника Н.И. – К.: Атика, 2002. – 448 с.
2.11. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К., Атака, 2004 – 448 с.

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:
3.1. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.: За заг. Ред.. В.В. Сташиса, В.Я. Тація.- К.: Концерн «Видавничий Дім» «Ін Юре»; 2003 – 1196 с.
3.2. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – 656 с.
3.3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-го вид., переробл. та доп. / Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с. – (Нормативні документи та коментарі).
3.4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. – К.: Форум, 2001, у 2-х ч.
3.5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Каннон, 2001. – 1104 с.
3.6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид.,переробл. Та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Атака, 2003. – 1056 с.
3.7. Судово-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Упорядник і автор передмови М.І. Хавронюк. – К.: Юрисконсульт. – 2006. – 550 с.
3.8. Уголовный кодекс Украины. Комментарий: Под ред. Ю.А.Кармазина и Е.Л.Стрельцова. – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 960 с.
3.9. Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий . – 3-е изд., исправл. и дополн. / Отв. ред. С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2003. – 1088 с.
3.10. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга вторая «О наказании». – Х.: Харьков юридический, 2002. – 194 с.
3.11. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с.
3.12. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В. Савченко, В.В. Кузнєцов, О.Ф. Шанько. – К. Вид. Паливода А.В. 2005 – 640 с.
3.13. Сучасне кримінальне право України: Нормативно-правові документи та судова-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А.В. Савченко та ін.., За заг.ред. В.В. Кузнєцова – К., Вид. Паливода А.В., 2005 – 496 с.
3.13. Осадчий В. I., Плугатир В. С, Кузнецов В. В. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями: Навчальний посібник / За заг ред. В. І. Осадчого. - К.: Атіка, 2002.
3.14. Савченко А. В. Збірник тестів і завдань для практичних занять з кримінального права України: Особлива частина: Навч. посіб. - К.: Знання України, 2002.
3.15. Савченко А. В., Кузнецов В. В., Штанько О. Ф. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій. - К: Вид. ПАЛИВОДА Л В., 2С05.
3.16. Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А. В. Савченко та ін.; За заг. ред. В. В. Кузнецова. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005.
4. Монографії та інші наукові видання:
4.1. Храмцов, О. М. Щодо гіпнозу як способу вчинення злочину (кримінально-правовий та кримінологічний аспект) / О. М. Храмцов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2009. - Вип. 3 (46). - С. 54-62.
4.2. Дзюба, Ю. П. Деякі методологічні аспекти дослідження предмета злочину / Ю. П. Дзюба // Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наук. конф. (м. Харків, 15 травня 2009 року). - Харків, 2009. - С. 77-82
4.3. Колпаков, В. К. Розмежування злочинів, адміністративних і дисциплінарних проступків / В. К. Колпаков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - Київ, 2009. - Вип. 1. - С. 99-105
4.4. Радутний, Олександр Едуардович. Інформація як універсальний предмет злочинів / О. Е. Радутний // Держава і право : Збірник наукових праць. - 2009. - Вип.46. - С. 458-462
4.5. Івасик, Р. М. Встановлення характеру і розміру заподіяної шкоди / Р. М. Івасик // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 176-180
4.6. Коліушко, І. Б. Запровадження інституту кримінального проступку як необхідна складова реформи кримінальної юстиції в Україні / І. Б. Коліушко, О. А. Банчук // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.).
4.7. Шептуховський, С. Є. Щодо застосування у КК України терміна "злочин" у значенні кваліфікуючої ознаки діяння / С. Є. Шептуховський // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 293-296
4.8. Якимов, О. Ю. Проблемы определения категорий преступлений по законодательству России и Украины / О. Ю. Якимов, С. С. Якимова // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 2. - С. 320-323
4.9. Гуторова, Н. О. Проблеми подолання колізій між нормами кримінального законодавства та законодавства про кримінальну відповідальність / Н. О. Гуторова, В. М. Вересов // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 44-47
4.10. Пінчук, М. Г. Незаконний обіг зброї та проблеми вдосконалення чинного законодавства / М. Г. Пінчук // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 83-87
4.11. Попович, В. М. Щодо юридичної техніки оптимізації обсягів КК України та вдосконалення правозастосовної практики / В. М. Попович // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 92-98
4.12. Багіров, С. Р. Злочини з альтернативною формою вини: проблеми теорії та практики / С. Р. Багіров // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 148-150
4.13. Миколенко, О. М. Щодо розуміння малозначності діяння в Кримінальному кодексі України / О. М. Миколенко // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 225-227
4.14. Устрицька, Н. І. Повторність тотожних злочинів / Н. І. Устрицька // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 288-289
4.15. Якимова, С. В. Корисливий мотив: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти / С. В. Якимова // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 312-314
4.16. Грязнова, О. Б. Про окремі проблеми тлумачення поняття "насильство" у постановах Пленуму Верховного Суду України / О. Б. Грязнова // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 2. - С. 33-37
4.17. Демидова, Л. М. Криміналізація заподіяння майнової шкоди: поняття, підстави та їх види / Л. М. Демидова // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць. - Харків, 2009. - Вип. 18. - С. 53-65
4.18. Бантишев, Олександр Федорович. Проблеми визначення форми вини у злочинах зі змішаною протиправністю, пов’язаних з порушенням нормативно встановлених правил / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - К., 2009. - Вип. 21. - С. 163-169
4.19. Довгань, Н. Окремі аспекти класифікації поняття насильства / Н. Довгань // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної наук.-практ. конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.). - Львів, 2010. - С. Казміренко, В. Суспільна небезпека розбою / В. Казміренко // Право України. - 2010. - № 3. - С. 239-245
4.20. Карая, Тетяна Михайлівна. Деякі аспекти класифікації злочинів / Т. М. Карая // Захист прав, свобод та законних інтересів особи на досудових стадіях кримінального судочинства України : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 29-30 квітня 2010 р.). У 2-х ч. - Херсон ; Запоріжжя, 2010. - Ч. 2. - С. 208-210
4.21. Родіонова, Т. В. Деякі особливості класифікації злочинів насильницького спрямування / Т. В. Родіонова // Правова держава. - Одеса, 2010. - № 12. - С. 309-313
4.22. Соловйова, А. М. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, особливості при посяганнях на власність за кримінальним законом України / А. М. Соловйова // Право і суспільство. - 2010. - № 1. - С. 94-98
4.23. Клименко, Катерина Валеріївна. Проблеми визначення та диференціації злочинного насильства / К. В. Клименко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 23 квітня 2010 р.). В 2-х ч. - Запоріжжя, 2010. - Ч. 2. - С. 53-55
4.24. Шаблистий, Володимир Вікторович. Погроза як оцінне поняття кримінального закону / В. В. Шаблистий // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 23 квітня 2010 р.). В 2-х ч. - Запоріжжя, 2010. - Ч. 2. - С. 184-186
Калмиков, Дмитро. Деякі особливості змісту вини у злочинах з формальним складом / Д. Калмиков, М. Хавронюк // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 6. - С. 62-69
4.25. Алфьоров, С. М. Психолого-правові проблеми кримінальної відповідальності за погрозу / С. М. Алфьоров // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2010. - Вип. №1. - С. 158-165
4.26. Кудлач, Ю. Інститут кримінального проступку в національному законодавстві / Ю. Кудлач // Судоустрій України і проблеми судочинства : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 29 квітня 2010 р.). - Дніпропетровськ, 2010. - С. 179-182
4.27. Альошина, О. І. Втягнення у злочинну діяльність як спосіб провокації до вчинення злочину / О. І. Альошина // Актуальні проблеми протидії правопорушенням та злочинам у сфері громадської безпеки : матеріали наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 23-24 жовтня 2009 р.). - Дніпропетровськ, 2010. - С. 104-106
4.28. Кривенок, Ю. С. Ступінь тяжкості вчиненого злочину: поняття та зміст / Ю. С. Кривенок // Правова свідомість молоді в умовах розбудови демократичної держави : матеріали ІV всеукр. курсантсько-студентської конф. (м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2010 р.). - Івано-Франківськ, 2010. - С. 180-182.
4.29. Созанський, Т. І. Кваліфікація злочинів, передбачених однією і тією ж статтєю (частиною статі) КК України / Т. І. Созанський // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Львів, 2010. - Вип. 1. - С. 352-361. - (Серія юридична)
4.30. Гедз, М. В. Мета злочину за кримінальним правом України / М. В. Гедз // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Львів, 2010. - Вип. 1. - С. 362-369. - (Серія юридична)
4.31. Андреєнкова, Я. Критерії відмежування кримінального проступку як окремої категорії кримінальних правопорушень / Я. Андреєнкова // Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадського суспільства (Осінні юридичні читання) : тези доповідей Всеукр. курсантсько-студентської наук. конф. (м. Львів, 9 листопада 2007 р.). - Львів, 2007. - С. 5-6
4.32. Хавронюк, М. До питання про кримінальні проступки в контексті спеціалізації органів досудового розслідування / М. Хавронюк // Право України. - 2010. - № 9. - С. 120-131
4.33. Голосніченко, І. П. Запровадження кримінального проступку в законодавстві України: найближчі перспективи / І. П. Голосніченко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2010. - Спец. вип. №6, 2010. У 3-х ч., Ч. 2 : Кримінальна юстиція в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. - С. 177-181
4.34. Довгань, Н. Фізичне і психічне насильство: співвідношення понять / Н. Довгань // Вісник Львівського університету. - Львів, 2010. - Вип. 51. - С. 339-344. - (Серія юридична)
4.35. Демидова, Л. Майнова шкода в системі елементів злочину / Л. Демидова // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 1. - С. 52-55
4.36. Назимко, Є. С. Міжнародно-правові засади проведення депеналізації в Україні / Є. С. Назимко // Теорія і практика сучасного права : зб. матеріалів конф.(м. Херсон, 29 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - Т. 1. - С. 133-135
4.37. Гарасимів, Тарас Зеновійович. Філософсько-правове розуміння злочину / Т. З. Гарасимів // Держава і право. - 2011. - Вип. 51. - С. 11-17
4.38. Дудніков, А. Л. Правове та криміналістичне поняття способу вчинення злочину / А. Л. Дудников // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. праць. - Харків, 2010. - Вип. 10. - С. 55-61
4.39. Демидова, Л. Заподіяння майнової шкоди як одиничний злочин і його різновиди / Л. Демидова // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 2. - С. 131-134
4.40. Чорний, Р. Л. До питання визначення погрози в науці кримінального права / Р. Л. Чорний // Протидія злочинності: теорія та практика : зб. матеріалів ІІ міжвузів. наук.-практ. конф. студентів, курсантів, аспірантів та молодих учених (м. Луганськ, 15 жовтня 2010 р.). - Луганськ, 2011. - С. 44-51
4.41. Волков, К. Д. Кримінально-правові засади реформування системи кримінальної юстиції / К. Д. Волков // Протидія злочинності: теорія та практика : зб. матеріалів ІІ міжвузів. наук.-практ. конф. студентів, курсантів, аспірантів та молодих учених (м. Луганськ, 15 жовтня 2010 р.). - Луганськ, 2011. - С. 144-148
4.42. Кравченко, Р. В. Проблема кримінального проступку в Україні / Р. В. Кравченко // Протидія злочинності: теорія та практика : зб. матеріалів ІІ міжвузів. наук.-практ. конф. студентів, курсантів, аспірантів та молодих учених (м. Луганськ, 15 жовтня 2010 р.). - Луганськ, 2011. - С. 227-232
4.43. Сухицька, Наталія. Поняття злочину в українському і російському кримінальному праві / Н. Сухицька // Вісник прокуратури. - 2011. - № 2. - С. 107-117
4.44. Демидова, Л. Майно як предмет злочину / Л. Демидова // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 3. - С. 267-275
4.45. Голосніченко, І. П. Відмежування адміністративних проступків від кримінальних проступків, що посягають на службові відносини / І. П. Голосніченко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2010. - Спец. вип. № 8. У 3-х ч. : Проблеми вдосконалення законодавства про протидію відмиванню злочинних доходів і корупції (Донбаські правові читання), Ч. 3. - С. 59-66
4.46. Вакула, І. Правова природа непридатного замаху / І. Вакула // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 52. - С. 292-301
4.47. Русак, Анна Николаевна. О признаках обоснованного риска / А. Н. Русак, И. В. Шуленкова // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : материалы международ. науч.-практ. конф., посвящ. Дню белорус. науки (г. Минск, 21 января 2011 г.). - Минск, 2011. - С. 115-116
4.48. Берднік, І. В. Визначення поняття "фальсифікація" в Кримінальному кодексі України / І. В. Берднік // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 53-58
4.49. Дударець, Д. В. Структура винної причиновості / Д. В. Дударець // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 161-165
4.50. Калмиков, Д. О. Експлуатація дітей, що через малозначність не становить суспільної небезпеки / Д. О. Калмиков // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 195-201
4.51. Усатий, Г. О. Межі припустимості медіації у вирішенні кримінально-правового конфлікту / Г. О. Усатий // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Хавронюк, М. І. Адміністративна преюдиція - не наш шлях / М. І. Хавронюк // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 530-536
4.52. Хашев, В. Г. Малозначність як обставина, що виключає злочинність зловживання владою або службовим становищем / В. Г. Хашев // Центральноукраїнський правничий часопис Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС. - Кіровоград, 2011. - Спец. вип. 1. - С. 112-117
4.53. Прохніцький, О. В. Актуальні питання вчення про предмет злочину / О. В. Прохніцький // Центральноукраїнський правничий часопис Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС. - Кіровоград, 2011. - Спец. вип. 1. - С. 278-282
4.55. Кос, О. Д. Кримінальний проступок як структурний елемент політики в сфері боротьби зі злочинністю / О. Д. Кос // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2011. - Спец. вип. № 5. : Проблеми реформування кримінальної юстиції: український контекст і міжнародний досвід. - С. 130-134
4.56. Соболь, О. І. Питання класифікації злочинів в аспекті побудови кримінально-правових санкцій / О. І. Соболь // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2011. - Вип. №2. - С. 268-283
4.57. Фріс, П. Злочин і кримінальна провина: проблеми нормативного закріплення [Текст] / П. Фріс // Право України. - 2011. - № 9. - С. 42-49
4.58. Панов, М. Кримінальна протиправність як ознака злочину [Текст] / М. Панов // Право України. - 2011. - № 9. - С. 62-75
4.59. Дмитрук, М. Правова природа кримінального проступку / М. Дмитрук // Право України. - 2011. - № 9. - С. 309-314
4.60. Гавріш, В. В. Історія становлення норми про кримінальну відповідальність за незакінчений злочин / В. В. Гавріш // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2011. - Спец. вип. № 6: Розвиток держави і права в сучасних умовах: досвід, реалії, перспективи. - С. 198-205
4.61. Брич, Л. П. Роль суспільно небезпечних наслідків у розмежуванні складів злочинів та відмежуванні їх від складів адміністративних правопорушень / Л. П. Брич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 2. - С. 245-258
4.62. Гарасимів, Т. З. Філософсько-правове розуміння злочину / Т. З. Гарасимів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 3. - С. 412-420
4.63. Брич, Л. Значення суспільно небезпечного діяння у розмежуванні складів злочинів та відмежуванні їх від складів адміністративних правопорушень / Л. Брич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 53. - С. 290-306
4.64. Остапик, Я. Неповідомлення про злочин: позитиви та негативи декриміналізації діяння / Я. Остапик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 54. - С. 361-365
4.65. Когутич, І. Окремі аспекти феномену "злочин" в теорії та практиці професійного захисту / І. Когутич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 54. - С. 375-379
(Шифр в БД 67.9(4УКР)/В 53-027412)
4.66. Кравченко, Р. В. Проблема кримінального проступку в Україні / Р. В. Кравченко // Боротьба зі злочинністю: історія, сучасність та перспективи : матеріали міжнар. студент. наук.-практ. конф. інозем. мовами (м. Луганськ, 10 грудня 2010 р.). - Луганськ, 2011. - С. 251-253
4.67. Карчевський, М. В. Метод контекстної законодавчої оцінки суспільної небезпечності діяння / М. В. Карчевський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2011. - Вип. 3. - С. 51-64
4.68. Колеснікова, Т. Категорія наслідків злочину в кримінальному праві / Т. Колеснікова // Вісник прокуратури. - 2012. - № 3. - С. 82-89
4.69. Мазур, Н. І. Суспільна небезпека заздалегідь не обіцяного приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину / Н. І. Мазур // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2011. - Спец. вип. № 8: Розвиток держави і права в сучасних умовах: досвід, реалії, перспективи. - С. 370-374
4.70. Франчук, В. В. Зв'язок кримінально-правових норм з нормами інших галузей права, спрямованих на охорону економіки від злочинних посягань / В. В. Франчук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2011. - Спец. вип. № 8: Розвиток держави і права в сучасних умовах: досвід, реалії, перспективи. - С. 476-487
4.71. Соболь, О. І. Значення законодавчої класифікації злочинів / О. І. Соболь // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Запоріжжя, 2011. - Вип. № 4. - С. 560-568
4.72. Чаплинська, Ю. А. Самоуправство в КУпАП та КК України: проблеми розмежування / Ю. А. Чаплинська // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2011. - Вип. № 4. - С. 281-287
4.73. Соболь, О. І. Класифікація злочинів та питання формування кримінального проступку / О. І. Соболь // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2011. - Вип. № 4. - С. 358-367
4.74. Антонюк, Н. "Розкрадання" та "викрадення": співвідношення понять / Н. Антонюк // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 січня 2012 р.). - Львів, 2012. - С. 278-280
4.75. Остапик, Я. Особливості суб’єкта неповідомлення про злочин / Я. Остапик // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 січня 2012 р.). - Львів, 2012. - С. 322-324
4.76. Кваша, Оксана Олександрівна. Зміст та значення філософських категорій "можливість" і "дійсність" для кримінально-правових досліджень причинного зв’язку / О. О. Кваша // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 1. - С. 301-305.
4.77. Созанський, Т. І. Питання кваліфікації ідеальної сукупності злочинів у постановах Пленуму Верховного Суду України про злочини у сфері службової діяльності / Т. І. Созанський // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 255-258
4.78. Чупринський, Б. О. До питання про кваліфікацію злочинів, вчинених групою осіб та злочинною організацією / Б. О. Чупринський // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 288-290
4.79. Коваленко, М. Суб’єктивна сторона злочину як комплекс психічних процесів, що є умовами кримінальної відповідальності / М. Коваленко // Юридична наука та правоохоронна діяльність : Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. курсантів, студентів та слухачів (м. Дніпропетровськ, 15 травня 2009 р.). - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 10. - С. 208-210
4.80. Черниченко Л. Історико-правовий аспект розвитку інституту повторності злочинів у кримінальному законодавстві періоду XIV-XIXст. / Л. Черниченко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 4. - С. 125-128
4.81. Михайлишина, О. Кваліфікація діянь, вчинених особою у стані гіпнозу / О. Михайлишина // Судоустрій України і проблеми судочинства : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 29 квітня 2010 р.). - Дніпропетровськ, 2010. - С. 194-197
4.82. Созанський, Т. І. Кваліфікація злочинів, передбачених однією і тією ж статтєю (частиною статі) КК України / Т. І. Созанський // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Львів, 2010. - Вип. 1. - С. 352-361. - (Серія юридична)
4.83. Панов, М. Кваліфікація злочинів при бланкетній диспозиції закону про кримінальну відповідальність / М. Панов, Н. Квасневська // Право України. - 2010. - № 9. - С. 47-55
4.84. Авраменко О. В. Кримінально-правова кваліфікація злочинів, учинених у стані сильного душевного хвилювання / О. В. Авраменко // Південноукраїнський правничий часопис. - Одеса, 2010. - № 1. - С. 195-199
4.85. Кульчій І. М. Щодо проблеми кваліфікації гіпнозу як способу вчинення злочину / І. М. Кульчій // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 4. - С. 303-307
4.86. Омельяненко М. І. Конфіскація майна: поняття і перспективи законодавчої регламентації / М. І. Омельяненко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2010. - Спец. вип. № 8. У 3-х ч. : Проблеми вдосконалення законодавства про протидію відмиванню злочинних доходів і корупції (Донбаські правові читання), Ч. 2. - С. 105-117
4.87. Антипов В.В. Обставини, шо виключають можливість застосування певних видів покарань : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Антипов В.В ; Національна академія внутрішніх справ України - провідна установа. - К., 2005 (Київ). - 20 с. 100 экз.
4.88. Анчукова М.В. Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Анчукова М.В. ; Анчукова М.В ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - Харків, 2004 (Ірпінь). - 20 с.
4.89. Багіров С.Р. Причинний зв'язок у злочинах, шо вчиняються через необережність : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Багіров С.Р ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України . - К., 2005 (К.). - 20 с.
4.90. Васильев А.А. Проблеми осудності у кримінальному праві : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / ВасильевА.А. ; Національний університет внутрішніх справ . - Харків, 2005 (Харків). - 20 с.
4.91. Гацелюк В.О. Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / В.О. Гацелюк ; Львівський національний університет ім. І.Франка . - Львів, 2005 (Луганськ). - 19 с. 100 экз.
4.92. Лащук Є.В. Предмет злочину в кримінальному праві України: Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Є.В. Лащук; Національна академія внутрішніх справ України , [б. м.], 2007 (К.)
4.93. Мантуляк Ю.В. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Ю.В.Мантуляк ; Академія адвокатури України, [б. м.], 2006 (К.). - 17 с. 100 экз.
4.94. Марітчак Т.М. Помилка у кваліфікації злочинів: Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Т.М. Марітчак ; Львівський національний університет ім. І.Франка , [б. м.], 2003 (Львів). - 16 с. 100 экз.
4.95. Моісеєв О.І. Кримінально-правова юрисдикція України щодо злочинів, вчинених за її межами: Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / О.І. Моісеєв ; Націоанальна юридична акдемія ім. Я. Мудрого (К.), [б. м.], 2007 (Харків). - 20 с. 100 экз.
4.96. Горох О.П. Покарання за злочини у сфері обігу наркотичних засобів: Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / О.П. Горох; Київський національний університет внутрішніх справ , [б. м.], 2007 (К.). - 21 с. 100 экз.
4.97. Брич Л. Розмежування складів злочинів, спільною ознакою яких є суспільно небезпечні наслідки у вигляді шкоди здоров’ю людини: співвідношення складів злочинів / Л. Брич // Вісник Львівського університету. - Львів, 2010. - Вип. 50. - С. 230-242.
4.98. Костенко, О. М. Вчення про склад злочину: методологічні аспекти / О. М. Костенко // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 68-71
4.99. Маслак Н. В. Склад злочину як юридична підстава кримінальної відповідальності / Н. В. Маслак // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 222-224
4.100. Бурдін, В. М. Псевдонеосудність - злочин sui generis / В. М. Бурдін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Львів, 2009. - Вип. 3. - С. 191-202. - (Серія юридична)
4.101. Плугатир Максим. Особа, що має право доступу до комп’ютерної інформації як суб’єкт злочину, передбаченого ст.362 КК України ; М. Плугатир // Юридична Україна. - 2010. - № 1. - С. 113-116
4.102. Головчук, В. Предмет та суб’єкт незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації, потребують розширення / В. Головчук // Право України. - 2010. - № 1. - С. 194-200
4.103. Микитчик, Олександр. Особливості суб’єкта злочину, передбаченого ст.135 Кримінального кодексу України "Залишення в небезпеці" / О. Микитчик, В. Бабаніна // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 1. - С. 134-137
4.104. Бурдін, В. М. Кримінально-правова політика по відношенню до осіб з психічними аномаліями / В. М. Бурдін // Політика української держави у сфері боротьби зі злочинністю : зб. матеріалів всеукр. наук.-теорет. семінару (м. Івано-Франківськ, 17 грудня 2009 р.). - Івано-Франківськ, 2009. - С. 22-25
4.105. Марчак, В. Я. Окремі психологічні аспекти застосування кримінально-правової категорії "обмежена осудність" / В. Я. Марчак // Політика української держави у сфері боротьби зі злочинністю : зб. матеріалів всеукр. наук.-теорет. семінару (м. Івано-Франківськ, 17 грудня 2009 р.). - Івано-Франківськ, 2009. - С. 42-48
4.106. Тузов, Дмитро Анатолійович. Інстинкти в маніакальних злочинах / Д. А. Тузов // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 1. - С. 276-279.
4.107. Гавриш, В. В. Проблеми кримінальної політики у сфері боротьби з незакінченими злочинами / В. В. Гавриш // Політика української держави у сфері боротьби зі злочинністю : зб. матеріалів всеукр. наук.-теорет. семінару (м. Івано-Франківськ, 17 грудня 2009 р.). - Івано-Франківськ, 2009. - С. 66-69
4.108. Красницький, І. В. Окремі проблеми вчення про стадії злочину у кримінальному праві України / І. В. Красницький // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 200-203
4.109. Устрицька, Н. І. Види повторності злочинів за чинним КК України / Н. І. Устрицька // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 267-270
4.110. Вакула, І. Окремі аспекти готування до злочину / І. Вакула // Вісник Львівського університету. - Львів, 2010. - Вип. 50. - С. 253-259. - (Серія юридична)
4.111. Сердюк, П. П. Теорія кримінально-правових відносин та взаємодія інститутів повторності злочинів, звільнення від покарання, судимості у КК України / П. П. Сердюк // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 265-268
4.112. Вакула, І. Непридатний замах як вид замаху на злочин / І. Вакула // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної наук.-практ. конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.). - Львів, 2010. - С. 308-309
4.113. Будневська, Л. Добровільна відмова співвиконавця від вчинення злочину / Л. Будневська // Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадського суспільства (Осінні юридичні читання) : тези доповідей Всеукр. курсантсько-студентської наук. конф. (м. Львів, 9 листопада 2007 р.). - Львів, 2007. - С. 23-24
4.114. Гродецький, Юрій. Остаточність добровільної відмови / Ю. Гродецький // Вісник прокуратури. - 2010. - № 9. - С. 65-70
4.115. Городецький, Юрій. Усвідомлення можливості доведення злочину до кінця / Ю. Городецький // Вісник прокуратури. - 2010. - № 12. - С. 74-81
4.116. Задоя, Костянтин. Співвідношення резолюцій XVIII конгресу міжнародної асоціації кримінального права щодо підготовки злочинних діянь із змістом нормативних приписів Кримінального кодексу України та теоретичних положень науки кримінального права України / К. Задоя // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 12. - С. 156-158
4.117. Щутяк, Л. С. Поняття та ознаки замаху на злочин за кримінальним правом України / Л. С. Щутяк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 1 (2). - С. 357-366.
4.118. Вакула, І. Стадії вчинення злочину: історично-правовий аспект / І. Вакула // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 53. - С. 314-321
4.119. Вакула, І. Стадії вчинення злочину: історично - правовий аспект / І. Вакула // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 січня 2012 р.). - Львів, 2012. - С. 284-287
4.120. Гуменюк, Ю. Ступінь тяжкості діяння як критерій при призначенні покарання за незакінчений злочин / Ю. Гуменюк // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 січня 2012 р.). - Львів, 2012. - С. 298-301
4.121. Біла, Ю. В. Проблемні питання кваліфікації злочинів, вчинених групою осіб за попередньою змовою / Ю. В. Біда // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. №4. - С. 167-175
4.122. Фесенко, Є. В. Форми вчинення злочину за співучасті: проблемні питання / Є. В. Фесенко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - Донецьк, 2009. - Вип. 3. - С. 95-99
4.123. Павликівський, В. І. Особливості добровільної відмови співвиконавців злочину / В. І. Павликівський, В. В. Шалахіна // Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наук. конф. (м. Харків, 15 травня 2009 року). - Харків, 2009. - С. 71-74
4.124. Проценко, Микола Вікторович. Ознаки організованості злочинів: вплив на методику розслідування / М. В. Проценко // Держава і право : Збірник наукових праць. - 2009. - Вип.46. - С. 466-473
4.125. Ткаченко, В. В. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб / В. В. Ткаченко // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 265-267
4.126. Чупринський, Б. О. До питання про кваліфікацію злочинів, вчинених групою осіб та злочинною організацією / Б. О. Чупринський // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 288-290
4.127. Єфремов, С. О. Учасники організованої злочинної діяльності: проблеми законодавчого відображення / С. О. Єфремов // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 2. - С. 50-53
4.128. Гриниха, І. М. Виконавець та особа, що відповідає як виконавець за злочини, вчинені групою осіб за попередньою змовою / І. М. Гриниха // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 169-171
4.129. Єфремов, С. О. Законодавче визначення поняття "організатор злочину" та проблеми його застосування / С. О. Ефремов // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 187-191
4.130. Попович, Н. Є. Ієрархічність злочинної організації як ознака форми співучасті / Н. Є. Попович // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 249-251
4.131. Смирнова, Ангелія. Кримінально-правові ознаки співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів шляхом легалізації грошових коштів / А. Смирнова // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 4. - С. 129-132
4.132. Заруцький, О. Кримінально-правова охорона прав і свобод людини від злочинних посягань, що скоюються у співучасті / О. Заруцький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали Х регіональної наук.-практ. конференції (м. Львів, 5-6 лютого 2004 р.). - Львів, 2004. - С. 360-361
4.133. Кузьмін, Сергій Аркадійович. До питання про наукове визначення організованої групи, як структурної складової організованої злочинності / С. А. Кузьмін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - К., 2009. - Вип. 20. - С. 215-221
4.134. Кузьмін, Сергій Аркадійович. До питання визначення об’єктивних ознак організованої групи корисливо-насильницької спрямованості / С. А. Кузьмін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - К., 2009. - Вип. 21. - С. 225-230
4.135. Гриниха, І. Опосередковане вчинення злочину: деякі питання вини / І. Гриниха // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної наук.-практ. конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.). - Львів, 2010. - С. 313-314
4.136. Угленко, О. Ю. Кримінально-правові ознаки організованої групи / О. Ю. Угленко // Проблеми протидії корисливо-насильницькій злочинності : матеріали наук.-практ. семінару (м. Кіровоград, 29 березня 2007 р.). - Кіровоград, 2007. - С. 71-73
4.137. Тростюк, Зоя Аполлінаріївна. Про деякі логічні дефекти регламентації інституту співучасті у злочинів в Кримінальному кодексі України / З. А. Тростюк // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 2. - С. 260-263
4.138. Кваша, Оксана Олександрівна. Значення причинного зв’язку для визначення групового злочину / О. О. Кваша // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 3. - С. 241-244
4.139. Абакумова, Юлія Вікторівна. Суперечливі питання визначення ознак співучасті у теорії кримінального права / Ю. В. Абакумова // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 5 листопада 2010 р.). В. 3-х ч. - Запоріжжя, 2010. - Ч. 2. - С. 6-10
4.140. Павликівський, В. І. Особливості добровільної відмови співвиконавця злочину / В. І. Павликівський, В. В. Шалахіна // Право і суспільство. - 2010. - № 2. - С. 111-115
4.141. Кваша, О. О. Щодо ролі організатора у забезпеченні стійкості організованої злочинної групи / О. О. Кваша // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2010. - Спец. вип. №6. У 3-х ч., Ч. 1 : Кримінальна юстиція в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. - С. 34-37
4.142. Павликівський, В. І. Особливості добровільної відмови пособника злочину / В. І. Павликівський, В. В. Шалахіна // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2010. - Спец. вип. №6. У 3-х ч., Ч. 1 : Кримінальна юстиція в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. - С. 51-53
4.143. Данилевський, А. Щодо кримінально-правового змісту поняття транснаціональної організованої злочинності / А. Данилевський // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 1. - С. 56-59
4.144. Лазаренко, Володимир. Поняття причетності до злочину / В. Лазаренко // Вісник прокуратури. - 2010. - № 12. - С. 58-61
4.145. Щедров, І. В. Кримінально-правова характеристика конститутивних ознак поняття "злочинна організація" / І. В. Щедров // Держава і право. - 2010. - Вип. 49. - С. 515-520
4.146. Беницький, А. С. Форми злочинної організації / А. С. Беницький // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2010. - Спец. вип. № 8, У 3-х ч.: Проблеми вдосконалення законодавства про протидію відмиванню злочинних доходів і корупції (Донбаські правові читання), Ч. 1. - С. 26-36
4.147. Абакумова, Ю. В. Суперечливі питання визначення поняття та ознак співучасті у теорії кримінального права / Ю. В. Абакумова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2010. - Вип. 4 (51), Ч. 1. - С. 141-151
4.148. Орловський, Р. С. До питання про підстави кримінальної відповідальності співучасників / Р. С. Орловський // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 373-376
4.149. Горбачов, Дмитро Миколайович. Особливості співучасті у злочинах із спеціальним суб’єктом / Д. М. Горбачов // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 2. - С. 251-254
4.150. Слободяник, Т. М. Окремі питання співучасті у злочинах, що вчиняються разом з неповнолітніми / Т. М. Слободяник // Боротьба з правопорушеннями у молодіжному середовищі: вітчизняний та міжнародний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 2 червня 2010 р.). - Донецьк, 2010. - С. 197-200
4.151. Щедров, Ігор Всеволодович. Банда і злочинна організація: проблема співвідношення понять / І. В. Щедров // Держава і право. - 2011. - Вип. 52. - С. 460-466
4.152. Оньша, А. О. Співвиконавство як проста форма співучасті у злочині / А. О. Оньша // Центральноукраїнський правничий часопис Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС. - Кіровоград, 2011. - Спец. вип. 1. - С. 201-204
4.153. Мазур, Н. І. Сутність і форми причетності до злочину: постановка проблеми / Н. І. Мазур // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2011. - Спец. вип. № 5. : Проблеми реформування кримінальної юстиції: український контекст і міжнародний досвід. - С. 145-149
4.154. Масяйкін, Герман Іванович. Проблеми правового регулювання протидії особам, які займають найвище становище в злочинній ієрархії / Г. І. Масяйкін // Сучасні проблеми теорії та практики оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 3 червня 2011 р.). - Запоріжжя, 2011. - С. 80-82
4.155. Лазаренко, Володимир. Юридична природа приховування злочину / В. Лазаренко // Вісник прокуратури. - 2011. - № 9. - С. 68-73
Кваша, О. О. Посередництво у хабарництві як особливий вид співучасті у злочині / О. О. Кваша // Держава і право. - 2011. - Вип. 53. - С. 461-467
4.156. Андрусяк, Ганна Миколаївна. Співучасть у злочині, вчиненому при перевищенні меж необхідної оборони / Г. М. Андрусяк // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 3. - С. 261-264
4.157. Гриниха, І. Проблема добровільної відмови від злочину співвиконавцем злочину / І. Гриниха // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 січня 2012 р.). - Львів, 2012. - С. 294-297
4.158. Хилюк, С. Кваліфікація заздалегідь обіцяного сприяння учасникам злочинних організацій / С. Хилюк // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 6. - С. 92-96
4.159. Альошина, О. І. Провокація як обставина, що виключає злочинність діяння / О. І. Альошина // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. №4. - С. 137-144
4.160. Дячук, С. І. Оцінка виконання наказу (розпорядження) у кримінальному праві: шляхи вдосконалення правової регламентації / С. І. Дячук // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 169-173
4.161. Іванюк, Т. І. Вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності як обставина, що пом’якшує покарання / Т. І. Іванюк // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 173-176
4.162. Константинов, Д. С. Поняття терміна "вимушене" в ч. 1 ст. 43 КК України / Д. С. Константинов // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 198-200
4.163. Храмцов, О. М. Щодо визначення примусу як кримінально-правової категорії та обставини, що виключає злочинність діяння / О. М. Храмцов // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 282-284
4.164. Гао, А. Про необхідну оборону як обставину, що виключає злочинність діяння / А. Гао // Юридична наука та правоохоронна діяльність : Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. курсантів, студентів та слухачів (м. Дніпропетровськ, 15 травня 2009 р.). - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 10. - С. 192-195
4.165. Костюк, І. Про психічний примус як ознаку, що виключає злочинність діяння / І. Костюк // Юридична наука та правоохоронна діяльність : Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. курсантів, студентів та слухачів (м. Дніпропетровськ, 15 травня 2009 р.). - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 10. - С. 215-217
4.166. Савченко, А. В. Порівняльний аналіз обставин, що виключають злочинність діяння, за кримінальним законодавством України та США / А. В. Савченко // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 2. - С. 286-289
4.167. Дульський, О. О. КК України: проблеми і перспективи боротьби з організованою злочинністю і корупцією / О. О. Дульський // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 175-181
4.168. Лашкет, О. С. Відмова від поняття "перевищення меж необхідної оборони" як один із напрямів удосконалення ст. 36 КК України / О. С. Лашкет // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 207-209
4.169. Ющик, О. Перевищення меж діяння, пов’язаного з ризиком та відповідальність за кримінальним правом України / О. Ющик // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали Х регіональної наук.-практ. конференції (м. Львів, 5-6 лютого 2004 р.). - Львів, 2004. - С. 374-375
4.170. Аніщук, Вікторія Василівна. Розвиток законодавства про уявну оборону: історико-правовий аналіз / В. В. Аніщук // Держава і право. - 2010. - Вип. 47. - С. 539-544
4.171. Шевченко, А. Є. Вплив обставин, що виключають юридичну відповідальність під час виконання службових обов’язків працівниками ОВС / А. Є. Шевченко, О. Л. Стрельник // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - Донецьк, 2009. - Вип. 4. - С. 15-19
4.172. Михайлишина, О. Кваліфікація діянь, вчинених особою у стані гіпнозу / О. Михайлишина // Судоустрій України і проблеми судочинства : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 29 квітня 2010 р.). - Дніпропетровськ, 2010. - С. 194-197
4.173. Романенко, Л. Необхідна оборона як обставина, що виключає злочинність діяння / Л. Романенко // Судоустрій України і проблеми судочинства : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 29 квітня 2010 р.). - Дніпропетровськ, 2010. - С. 203-204
4.174. Аніщук, Вікторія Василівна. Обставина, що виключає злочинність діяння: поняття та юридична природа / В. В. Аніщук // Держава і право. - 2010. - Вип. 48. - С. 493-498
4.175. Лашкет, О. С. Окремі аспекти дослідження кримінально-правової норми про необхідну оборону / О. С. Лашкет // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2010. - Спец. вип. №6. У 3-х ч., Ч. 1 : Кримінальна юстиція в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. - С. 123-128
4.176. Аніщук, В. В. Визначення ознак, які є обов’язковими для обставини, що виключає злочинність діяння / В. В. Аніщук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2010. - Спец. вип. №6. У 3-х ч., Ч. 1 : Кримінальна юстиція в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. - С. 252-256
4.177. Горбачова, Г. М. Щодо права на необхідну оборону проти незаконних дій посадових осіб / Г. М. Горбачова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2010. - Спец. вип. №6. У 3-х ч., Ч. 1 : Кримінальна юстиція в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. - С. 269-273
4.178. Гусар, Леся. Проблемні питання при перевищенні меж необхідної оборони / Л. Гусар // Вісник прокуратури. - 2010. - № 10. - С. 59-68
Кульчій, Інна Миколаївна. Щодо проблеми кваліфікації гіпнозу як способу вчинення злочину / І. М. Кульчій // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 4. - С. 303-307
4. 179. Аніщук, В. В. Відмежування уявної та необхідної оборони / В. В. Аніщук // Держава і право. - 2010. - Вип. 50. - С. 551-556
4.180. Пунь, С. Т. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 43 КК України) як обставина, що виключає злочинність діяння: проблеми правозастосування / С. Т. Пунь // Протидія злочинності: теорія та практика : зб. матеріалів ІІ міжвузів. наук.-практ. конф. студентів, курсантів, аспірантів та молодих учених (м. Луганськ, 15 жовтня 2010 р.). - Луганськ, 2011. - С. 104-109
4.181. Аніщук, Вікторія Василівна. Місце уявної оборони у системі кримінального права України / В. В. Аніщук // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 1. - С. 280-283
4.182. Андрусяк, Ганна Миколаївна. Співрозмірність як умова правомірності необхідної оборони / Г. М. Андрусяк // Держава і право. - 2011. - Вип. 51. - С. 573-579
4.183. Гусар, Леся. Історичні етапи правового закріплення інституту необхідної оборони / Л. Гусар // Вісник прокуратури. - 2011. - № 4. - С. 112-119
4.184. Бондарчук, Олександр. Захист власності як різновид права на необхідну оборону за кримінальним законодавством США / О. Бондарчук // Юридична Україна. - 2011. - № 6. - С. 106-112
4.185. Примаченко, Виталий Федорович. Основополагающая проблема задержания лица, совершившего преступление, как обстоятельства, исключающего преступность деяния по уголовному законодательству Украины / В. Ф. Примаченко // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : материалы международ. науч.-практ. конф., посвящ. Дню белорус. науки (г. Минск, 21 января 2011 г.). - Минск, 2011. - С. 112-113
4.186. Лащук, Н. Р. Види та розміри шкоди, яка може бути правомірно заподіяна захисними засобами, що вражають автономно / Н. Р. Лащук // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 289-294
4.187. Лісова, Н. В. Склад діяння вчиненого в стані крайньої необхідності / Н. В. Лісова // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 300-307
4.188. Примаченко, В. Ф. Характеристика суб’єктів, які можуть здійснювати затримання особи, яка вчинила злочин, на підставах ст. 38 КК України / В. Ф. Примаченко // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 401-405
4.189. Орловський, Б. М. Інститут необхідної оборони: порівняльно-правовий аналіз / Б. М. Орловський // Держава і право. - 2011. - Вип. 53. - С. 530-535
4.190. Андрусяк, Ганна Миколаївна. Співучасть у злочині, вчиненому при перевищенні меж необхідної оборони / Г. М. Андрусяк // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 3. - С. 261-264
4.191. Навроцький, В. О. Система обставин, що виключають злочинність діяння, передбачених Загальною частиною КК України / В. О. Навроцький // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія "Юридичні науки". - Львів, 2010. - Вип. 4. - С. 205-213
4.192. Бикмашев, Виталий Абдулхаевич. Мнимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния в уголовном законодательстве Украины / В. А. Бикмашев // Современные проблемы уголовной политики : материалы всерос. науч.-практ. конф. (г. Краснодар, 1 октября 2010 г.). - Краснодар, 2010. - Т. 1. - С. 150-152
4.193. Примаченко, В. Ф. Проблеми співвідношення затримання особи, яка вчинила злочин, та інших обставин, що виключають злочинність діяння, із нормами Конституції України / В. Ф. Примаченко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2011. - Вип. № 4. - С. 333-338
4.194. Сибаль, О. Окремі питання розмежування обставин, що виключають злочинність діяння, із суміжними кримінально-правовими поняттями / О. Сибаль // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 січня 2012 р.). - Львів, 2012. - С. 332-335
4.195. Макаренко, А. С. Теоретичні аспекти здійснення суддівського розсуду при призначенні покараня / А. С. Макаренко // Вісник Верховного Суду України. - 2011. - № 6. - С. 44-48
4.196. Митрофанов, Ігор. Актуальні проблеми системи покарань / І. Митрофанов // Юридична Україна. - 2011. - № 6. - С. 113-118
4.197. Назимко, Єгор. Компаративістський метод дослідження інституту покарання / Є. Назимко // Юридична Україна. - 2011. - № 7. - С. 79-86
4.198. Ковтун, Н. Практика застосування конфіскації майна з огляду на рішення Європейського Суду з прав людини / Н. Ковтун // Право України. - 2011. - № 7. - С. 93-95
4.199. Макаренко, А. Призначеня покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання, та деякі проблеми врахування суддівського розсуду / А. Макаренко // Право України. - 2011. - № 7. - С. 241-250
4.200. Ковтун, Наталка. Застосування покарання у виді конфіскації майна / Н. Ковтун // Вісник прокуратури. - 2011. - № 8. - С. 56-59
4.201. Макаренко, Анастасія. Критерії призначення покарання в Україні / А. Макаренко // Вісник прокуратури. - 2011. - № 8. - С. 60-63
4.202. Книженко, Оксана. Урахування обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання, при встановленні кримінально-правових санкцій / О. Книженко // Вісник прокуратури. - 2011. - № 8. - С. 80-84
4.203. Мартинишин, Г. Правова природа сукупності вироків: поняття та кримінально-правове значення / Г. Мартинишин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 52. - С. 334-341
4.204. Байлов, А. В. Форми ухилень від відбування покарання у виді громадських робіт / А. В. Байлов, С. І. Халимон // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2010. - Вип. 4 (51), Ч. 1. - С. 152-158
4.205. Шиян, Д. С. Застосування позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при звільненні засудженого від покарання та його відбування / Д. С. Шиян // Право і суспільство. - 2011. - № 1. - С. 211-216
4.206. Гелих, Л. В. Проблемні аспекти співвідношення категорій "покарання" і "кримінально-правова санкція" / Л. В. Гелих // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 121-124
4.207. Дудоров, О. О. Особливості призначення покарання за незакінчений злочин / О. О. Дудоров // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 165-174
4.208. Книженко, О. О. До питання взаємозалежності та взаємообумовленості санкцій та заходів кримінально-правового впливу / О. О. Книженко // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 231-234
4.209. Коновалова, А. Ю. Щодо принципу закріплення покарань залежно від ступеня їх суворості у санкціях статей Особливої частини КК України / А. Ю. Коновалова // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 240-242
4.210. Мина, В. В. Поняття мети покарання у контексті процесу формування стандартів європейського гуманізму / В. В. Мина // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 321-324
4.211. Музика, А. А. Щодо кримінально-правового поняття призначення покарання / А. А. Музика, О. П. Горох // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 338-345
4.212. Навроцька, В. В. Стимулювання до дачі правдивих показань шляхом надання гарантії призначення м’якшого покарання певного строку та розміру / В. В. Навроцька // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 345-347
4.213. Палій, М. В. Деякі питання кримінально-правового статусу спеціальної конфіскації майна / М. В. Палій, Є. С. Назимко // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 377-382
4.214. Рябчинська, О. П. Дискреційні повноваження суду при призначенні кримінального покарання / О. П. Рябчинська // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 406-411
4.215. Мина, Володимир Валентинович. Виправлення засудженого як мета покарання крізь призму філософії права / В. В. Мина // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 2. - С. 63-66
4.216. Назимко, Єгор. Методологія дослідження інституту покарання й її рівні / Є. Назимко // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 8. - С. 134-137
4.217. Ковальов, С. І. Порівняльний аналіз кримінального покарання і адміністративного нагляду / С. І. Ковальов // Центральноукраїнський правничий часопис Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС. - Кіровоград, 2011. - Спец. вип. 1. - С. 65-68
4.218. Сторчак, Н. А. Проблеми застосування позбавлення волі / Н. А. Сторчак // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2011. - Спец. вип. № 5. : Проблеми реформування кримінальної юстиції: український контекст і міжнародний досвід. - С. 184-191
4.219. Федорак, Л. М. Активне сприяння розкриттю злочину як обставина, що пом'якшує покарання / Л. М. Федорак // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2011. - Спец. вип. № 5. : Проблеми реформування кримінальної юстиції: український контекст і міжнародний досвід. - С. 192-194
4.220. Хорошун, О. В. Кримінально-виконавча характеристика покарання у виді довічного позбавлення волі / О. В. Хорошун // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2011. - Вип. №2. - С. 283-289
4.221. Дудоров, О. О. Заміна смертної кари на довічне позбавлений волі: акт гуманізму чи посилення відповідальності? / О. О. Дудоров, М. В. Мазур, А. О. Данилевський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2011. - Вип. 2. - С. 101-115
4.222. Таран, Володимир Олександрович. Проблема смертної кари в умовах розбудови правової держави / В. О. Таран // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 23 квітня 2011 р.). - Запоріжжя, 2011. - в 2-х ч, Ч. 2. - С. 23-26
4.223. Борисов, В. Питання караності злочину у конституційному судочинстві (на прикладі заміни смертної кари довічним позбавленням волі) [Текст] / В. Борисов, С. Гізімчук // Право України. - 2011. - № 9. - С. 147-157
4.224. Сташис, В. Роль та значення покарання у системі запобігання злочинності / В. Сташис // Право України. - 2011. - № 9. - С. 167-173
4.225. Музика, А. Інститут призначення покарання: поняття і загальна характеристика / А. Музика, О. Горох // Право України. - 2011. - № 9. - С. 174-183
4.226. Шиян, Д. С. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в системі покарань за кримінальним законодавством України / Д. С. Шиян // Право і суспільство. - 2011. - № 3. - С. 175-181
4.227. Лемішко, Юлія. Урахування обставин, які обтяжують покарання, у судовій практиці / Ю. Лемішко // Вісник прокуратури. - 2011. - № 10. - С. 63-68
4.228. Мина, В. В. Філософсько-правовий аспект мети покарання в історико-правовому вимірі / В. В. Мина // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 2. - С. 467-477
4.229. Щеулова, І. Д. Превентивна роль застосування покарання / І. Д. Щеулова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 3. - С. 328-335
4.230. Мостепанюк, Л. О. Особливості заміни окремих видів покарань в процесі їх відбування / Л. О. Мостепанюк // Держава і право. - 2011. - Вип. 53. - С. 467-472
4.231. Назимко, Є. С. Інститут покарання у світлі класичної європейської позитивістської школи права / Є. С. Назимко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - Донецьк, 2011. - Вип. 2. - С. 15-20
4.232. Книженко, Оксана Олександрівна. Виправлення як мета покарання та її вплив на кримінально-правові санкції / О. О. Книженко // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 3. - С. 253-256
4.233. Книженко, О. О. Правила конструювання кримінально-правових санкцій: проблеми визначення / О. О. Книженко // Право і безпека: Юриспруденція. Економіка. Техніка. Психологія. Соціологія. - Харків, 2011. - № 2 (39). - С. 204-207
4.234. Мартинишин, Г. Р. Окремі аспекти законодавчого визначення невідбутої частини покарання, призначеної за попереднім вироком / Г. Р. Мартинишин // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія "Юридичні науки". - Львів, 2010. - Вип. 4. - С. 236-242
4.235. Василаш, В. Проблеми визначення підстав призначення покарання за наявності обставин, що пом'якшують покарання / В. Василаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 3-4 лютого 2011 р.). - Львів, 2011. - С. 281-284
4.236. Гуменюк, Ю. Окремі проблеми судової дискреції (розсуду) при призначенні покарання / Ю. Гуменюк // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 3-4 лютого 2011 р.). - Львів, 2011. - С. 288-291
4.237. Назимко, Є. С. Загальний огляд політико-правових процесів установлення міри покарання в кримінально-правових санкціях / Є. С. Назимко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012 . - № 1. - С. 67-72
4.238. Назимко, Є. Правова експертиза як засіб подолання помилок у встановленні міри покарання в кримінально-правових санкціях / Є. Назимко // Юридична Україна. - 2012. - № 2. - С. 109-113
4.239. Назимко, Є. С. Використання психологічних та соціологічних методів під час дослідження інституту покарання / Є. С. Назимко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - Донецьк, 2011. - Вип. 4. - С. 104-113
4.240. Сарнавський, О. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців як вид покарання / О. Сарнавський // Право України. - 2012 . - № 3/4. - С. 446-451
4.241. Мозгова, Вікторія Анатоліївна. Поняття альтернативних покарань: теоретичний аспект / В. А. Мозгова // Держава і право. - 2012. - Вип. 55. - С. 52-57
4.242. Назимко, Є. С. Особливості впливу та шляхи оптимізації соціально-правових та міжнародних факторів щодо встановлення міри покарання в санкціях Кримінального кодексу України / Є. С. Назимко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Запоріжжя, 2011. - Вип. № 4. - С. 521-528
4.243. Хорошун, О. В. Історико-правовий аналіз покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні / О. В. Хорошун // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Запоріжжя, 2011. - Вип. № 4. - С. 588-593
4.244. Савка, І. М. Кумулятивний фізіологічний афект як пом'якшуюча провину обставина / І. М. Савка // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. - Львів, 2011. - Вип. 2. - С. 71-84
4.245. Книженко, О. О. Кримінально-правова санкція як юридична конструкція / О. О. Книженко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2011. - Вип. № 4. - С. 314-320
4.246. Василаш, В. Призначення покарання за наявності двох чи більше спеціальних правил призначення покарання / В. Василаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 січня 2012 р.). - Львів, 2012. - С. 288-291
4.247. Гуменюк, Ю. Ступінь тяжкості діяння як критерій при призначенні покарання за незакінчений злочин / Ю. Гуменюк // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 січня 2012 р.). - Львів, 2012. - С. 298-301
4.248. Мартинишин, Г. Врахування загальних засад призначення покарання при призначенні покарання за сукупністю вироків / Г. Мартинишин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 січня 2012 р.)
4.249. Шимончук, І. В. Застосування інституту звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, та його роль у досягненні цілей кримінальної відповідальності / І. В. Шимончук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Львів, 2009. - Вип. 2. - С. 225-234. - (Серія юридична)
4.250. Шило, О. Г. Проблеми правового регулювання порядку застосування амністії / О. Г. Шило // Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наук. конф. (м. Харків, 15 травня 2009 року). - Харків, 2009. - С. 207-210
4.251. Мойсик, В. Р. Помилування як правовий інститут / В. Р. Мойсик // Вісник Верховного Суду України. - 2010. - № 4. - С. 35-43
4.252. Дрьомов, С. В. Проблемні питання визначення підстави та умов звільнення від кримінальної відповідальності / С. В. Дрьомов // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 166-169
4.253. Ніколаєнко, Т. Б. Юридична природа звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки / Т. Б. Ніколаєнко // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 224-230
4.254. Фідря, Ю. О. Про деякі проблеми застосування ст. 75 КК України / Ю. О. Фідря // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 273-276
4.255. Яцишин, М. М. Виправлення засудженого як одна з підстав умовно-дострокового звільнення від відбування покарання / М. М. Яцишин, С. М. Мирончук // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 299-302
4.256. Вуєв, В. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності / В. Вуєв // Юридична наука та правоохоронна діяльність : Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. курсантів, студентів та слухачів (м. Дніпропетровськ, 15 травня 2009 р.). - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 10. - С. 188-192
4.257. Колесник, К. Звільнення від кримінальної відповідальності: порівняльно-правовий аналіз / К. Колесник // Юридична наука та правоохоронна діяльність : Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. курсантів, студентів та слухачів (м. Дніпропетровськ, 15 травня 2009 р.). - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 10. - С. 210-212
4.258. Ященко, А. М. Потерпілий від злочину в контексті звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 46 КК України / А. М. Ященко // Правова освіта та правова наука в Україні в умовах сучасних трансформаційних процесів : тези доповідей міжнародної наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24-25 грудня 2009 р.). - Запоріжжя, 2009. - С. 273-276
4.259. Письменський, Євген. Звільнення від відбування покарання з випробуванням / Є. Письменський // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 2. - С. 113-117
4.260. Назимко, Єгор. Формальний елемент підстави застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання / Є. Назимко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 2. - С. 126-128
4.261. Бондаренко, О. С. Ефективність застосування звільнення від кримінальної відповідальності в Україні / О. С. Бондаренко, О. І. Плужнік // Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конференції (м. Одеса, 19 лютого 2010 р.). - Одеса, 2009. - С. 43-44
4.262. Педан, Виктор. Вопросы процесуального применения освобождения от уголовной ответственности в связи с малозначительностью деяния / В. Педан, Ю. Фролов // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 3. - С. 142-144
4.263. Сичук, Олена. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки / О. Сичук // Вісник прокуратури. - 2010. - № 4. - С. 92-97
4.264. Музика, А. А. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" № 12 від 23 грудня 2005 р.: думки щодо спірних положень / А. А. Музика // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 78-83
4.265. Понятовская, Т. Г. Природа амнистии в ретроспективном и сравнительном аспектах / Т. Г. Понятовская // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 88-92
4.266. Батюк, О. В. Актуальні питання дослідження інституту звільнення від кримінальної відповідальності / О. В. Батюк // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 148-150
4.267. Дульський, О. О. КК України: проблеми і перспективи боротьби з організованою злочинністю і корупцією / О. О. Дульський // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 175-181
4.268. Красницький, І. В. Про звільнення від покарання за чинним КК України та його відмежування від суміжних кримінально-правових інститутів / І. В. Красницький // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 200-203
4.269. Куц, В. М. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності / В. М. Куц // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 204-206
4.270. Сердюк, П. П. Теорія кримінально-правових відносин та взаємодія інститутів повторності злочинів, звільнення від покарання, судимості у КК України / П. П. Сердюк // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 265-268
4.271. Назимко, Є. С. Інститут звільнення від відбування покарання з випробуванням: реформування з урахуванням зарубіжного досвіду / Є. С. Назимко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 4/5. - С. 218-224
4.272. Письменський, Є. О. Звільнення від покарання за психічною хворобою (ч. 1 ст. 84 КК України) / Є. О. Письменський // Теорія і практика сучасного права : зб. матеріалів конф.(м. Херсон, 29 жовтня 2010 р.). - Херсон, 2010. - Т. 1. - С. 131-133
4.273. Письменський, Євген. Підстави та правові наслідки звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років / Є. Письменський // Вісник прокуратури. - 2011. - № 1. - С. 100-108
4.274. Муратова, С. О. Погашення судимості: питання удосконалення за чинним КК України / С. О. Муратова // Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наук. конф. (м. Харків, 15 травня 2009 року). - Харків, 2009. - С. 91-95
4.275. Соловій, О. Я. Інститут судимості та його значення для подальшої демократизації кримінально-правової політики Української держави / О. Я. Соловій // Політика української держави у сфері боротьби зі злочинністю : зб. матеріалів всеукр. наук.-теорет. семінару (м. Івано-Франківськ, 17 грудня 2009 р.). - Івано-Франківськ, 2009. - С. 107-110
4.276. Сердюк, П. П. Переосмислення сутності судимості - необхідність, що породжена поступом кримінально-правової думки / П. П. Сердюк // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 252-255
4.277. Сердюк, П. П. Теорія кримінально-правових відносин та взаємодія інститутів повторності злочинів, звільнення від покарання, судимості у КК України / П. П. Сердюк // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 265-268
4.278. Кирись, Б. О. Покарання, що полягає у довічному позбавленні засудженого свободи, у кримінальному законодавстві зарубіжних держав / Б. О. Кирись // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Львів, 2010. - Вип. 1. - С. 266-286. - (Серія юридична)
4.279. Білоконев, В’ячеслав Миколайович. Проблемні питання врахування, знятої чи погашеної судимості, при призначенні покарання винній особі / В. М. Білоконев // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 5 листопада 2010 р.). В. 3-х ч. - Запоріжжя, 2010. - Ч. 2. - С. 19-23
4.280. Расюк, А. О. Судимість як конструктивний елемент повторності та рецидиву злочинів: проблемні питання / А. О. Расюк // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2010. - Спец. вип. №6. У 3-х ч., Ч. 1 : Кримінальна юстиція в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. - С. 222-227
4.281. Григоренко, А. М. Правові наслідки судимості / А. М. Григоренко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2011. - Спец. вип. № 5. : Проблеми реформування кримінальної юстиції: український контекст і міжнародний досвід. - С. 197-200
4.282. Гаєвий, Володимир. Законодавство про застосування примусових заходів медичного характеру потребує удосконалення / В, Гаєвий // Вісник прокуратури. - 2010. - № 2. - С. 58-63
4.283. Музика, А. А. Недолугість ст. 96 КК України ми розуміємо так: це не безвихідь, а реальна підстава для зміни закону / А. А. Музика, О. П. Горох // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 86-95
4.284. Книга, М. М. Інститут примусових заходів медичного характеру: проблеми реформування / М. М. Книга // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 180-183
4.285. Соколянський, С. Чи доцільне існування в кримінальному і кримінально-процесуальному законодавстві України інституту примусових заходів виховного характеру до осіб, які не досягли віку притягнення до кримінальної відповідальності / С. Соколянський // Юридична наука та правоохоронна діяльність : Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. курсантів, студентів та слухачів (м. Дніпропетровськ, 15 травня 2009 р.). - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 10. - С. 243-247
4.286. Лень, В. В. Примусові заходи медичного характеру: питання деінституалізації / В. В. Лень, В. В. Лень // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 215-218
4.287. Корж, Ю. Інститут примусових заходів медичного характеру в Україні та Сполучених Штатах Америки / Ю. Корж // Судоустрій України і проблеми судочинства : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 29 квітня 2010 р.). - Дніпропетровськ, 2010. - С. 168-170
4.288. Лень, Валентин Валентинович. Оптимізація і деінституціалізація видів примусових заходів медичного характеру - нагальна потреба сьогодення / В. В. Лень, М. М. Книга // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 5 листопада 2010 р.). В. 3-х ч. - Запоріжжя, 2010. - Ч. 2. - С. 98-106
4.289. Клименко, В. Проблема примусового лікування обмежено осудних осіб / В. Клименко, Т. Приходько // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 10. - С. 144-147
4.290. Клименко, Вадим. Проблема вдосконалення законодавства про примусове лукування обмежено осудних осіб / В. Клименко, Т. Приходько // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 5. - С. 142-145
Погребняк, О. С. Щодо визначення правової природи справ про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку / О. С. Погребняк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2010. - Вип. 4 (51), Ч. 2. - С. 222-230
4.291. Козаченко, Олександр Васильович. Бінарність лікувальних заходів у кримінальному праві України / О. В. Козаченко // Протидія наркозлочинності: вітчизняний та міжнародний досвід співпраці правоохоронних та судових органів : матеріали укр.-нім. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 26-27 травня 2011 р.). - Донецьк, 2011. - С. 115-119
4.292. Митрофанов, Ігор Іванович. Сутність і роль примусових заходів лікування в системі кримінально-правових засобів протидії наркозлочинності / І. І. Митрофанов // Протидія наркозлочинності: вітчизняний та міжнародний досвід співпраці правоохоронних та судових органів : матеріали укр.-нім. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 26-27 травня 2011 р.). - Донецьк, 2011. - С. 238-241
4.293. Старук, Ю. О. Окремі кримінально-правові наслідки застосування до осіб примусових заходів медичного характеру / Ю. О. Старук // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 470-474
4.294. Кахнич, Василь. Особливості провадження у справах про застосування примусових заходів медичного характеру / В. Кахнич // Вісник прокуратури. - 2011. - № 9. - С. 74-82
4.295. Книга, М. Підстави припинення примусових заходів медичного характеру: деякі проблеми законодавчого закріплення / М. Книга // Юридична Україна. - 2012. - № 3. - С. 91-97
4.296. Книга, М. М. інститут примусових заходів медичного характеру за Кримінальним кодексом України 2001 року: основні здобутки та деякі пропозиції щодо подальшого вдосконалення / М. М. Книга // Право і суспільство. - 2011. - № 6. - С. 152-157
4.297. Книга, М. Проблеми правової регламентації продовження та зміни примусових заходів медичного характеру / М. Книга // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 4. - С. 131-134
4.298. Трубников, В. М. Система заходів кримінально-правового впливу щодо неповнолітніх правопорушників / В. М. Трубников // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. - С. 114-120
4.299. Бандура, М. Особливості застосування покарань до неповнолітніх / М. Бандура // Юридична наука та правоохоронна діяльність : Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. курсантів, студентів та слухачів (м. Дніпропетровськ, 15 травня 2009 р.). - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 10. - С. 186-188
4.300. Гулякевич, Д. Л. Уголовно-правовая охрана прав и интересов ребенка: сравнительный анализ норм уголовных кодексов Беларуси и Украины / Д. Л. Гулякевич // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 2. - С. 217-221
4.301. Гончар, Т. О. Проблеми застосування та шляхи удосконалення деяких норм Загальної частини КК України щодо кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх / Т. О. Гончар // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. - С. 167-169
4.302. Матвеева, Л. Г. Влияние разъяснений пленума Верховного Суда Украины по делам несовершеннолетних на развитие ювенального законодательства / Л. Г. Матвеева // Probleme interdisciplinare in materia prevenirii si combaterii criminalitatii juvenile la etapa contemporana : Материалы международной научно-практической конференции (5 октября 2007 г.). - 2007. - С. 171-177. - (Название издания и материалы конференции на трех языках)
4.303. Коновалова, А. Ю. Арешт як вид покарання неповнолітніх осіб / А. Ю. Коновалова // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць. - Харків, 2009. - Вип. 18. - С. 227-234
4.304. Ковтун, Н. До питання про розвиток додаткових покарань для неповнолітніх / Н. Ковтун // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної наук.-практ. конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.). - Львів, 2010. - С. 323-324
4.305. Палюх, Л. Деякі питання правового регулювання звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності / Л. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної наук.-практ. конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.). - Львів, 2010. - С. 340-341
4.306. Кірсанов, М. В. Невідповідності кримінально-правового та кримінально-процесуального законодавства як перешкода застосування примусових заходів виховного впливу на неповнолітніх / М. В. Кірсанов // Реалізація державної політики стосовно дітей, молоді, сімей та затвердження гендерної рівності в суспільстві на території Донецької області : матеріали регіонального круглого столу (м. Донецьк, 18 лютого 2009 р.). - Донецьк, 2010. - С. 176-180
4.307. Копил, Тетяна Олександрівна. Особливості призначення покарання неповнолітньому злочинцю / Т. О. Копил // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 23 квітня 2010 р.). В 2-х ч. - Запоріжжя, 2010. - Ч. 2. - С. 62-64
4.308. Антонов, Костянтин Володимирович. Проблемні питання призначення додаткових покарань неповнолітнім / К. В. Антонов, Ш. Б. Давлатов // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 5 листопада 2010 р.). В. 3-х ч. - Запоріжжя, 2010. - Ч. 2. - С. 10-13
4.309. Король, Дар’я Юріївна. Кримінальна відповідальність неповнолітніх за законодавством України та деяких зарубіжних держав / Д. Ю. Король // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 5 листопада 2010 р.). В. 3-х ч. - Запоріжжя, 2010. - Ч. 3. - С. 206-209
4.310. Овчаренко, Вікторія Василівна. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні / В. В. Овчаренко // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 5 листопада 2010 р.). В. 3-х ч. - Запоріжжя, 2010. - Ч. 3. - С. 217-220
4.311. Федічкіна, Анастасія Ігорівна. Окремі аспекти кримінальної відповідальності неповнолітніх за кримінальним законодавством України та окремих країн СНД / А. І. Федічкіна // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 5 листопада 2010 р.). В. 3-х ч. - Запоріжжя, 2010. - Ч. 3. - С. 235-238
4.312. Синчук, Олена. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру / О. Синчук // Вісник прокуратури. - 2010. - № 10. - С. 54-58
4.313. Орлеан, А. М. Актуальні проблеми реформування кримінального законодавства у сфері захисту дитини від трудової та сексуальної експлуатації / А. М. Орлеан // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. - С. 368-373
4.314. Карпов, Олександр Никифорович. Правові основи екстрадиційного арешту / О. Н. Карпов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - К., 2009. - Вип. 20. - С. 291-298
4.315. Березняк, В. С. Запит про екстрадицію та деякі проблеми його оформлення відповідно до міжнародних стандартів у сфері кримінального судочинства / В. С. Березняк // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства : матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 29 травня 2009 р.). - Дніпропетровськ, 2010. - С. 43-45
4.316. Нестеренко, С. С. Закінчення строків давності як інструмент захисту прав людини в інституті екстрадиції / С. С. Нестеренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 7. - С. 66-74
4.317. Філяніна, Л. А. Теоретичні аспекти співвідношення понять "видача особи", яка скоїла суспільно небезпечне діяння, та "передача злочинця" / Л. А. Філяніна // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2010. - Вип. №2. - С. 219-224
4.318. Дроздов, О. Екстрадиція в кримінальному судочинстві України / О. Дроздов // Вісник прокуратури. - 2010. - № 11. - С. 49-60
4.319. Філяніна, Л. А. Взаємодія правоохоронних органів України та іноземних держав при здійсненні видачі осіб, які вчинили злочин / Л. А. Філяніна // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2010. - Вип. №3. - С. 317-322
4.320. Яковенко, С. С. Сучасний стан правового регулювання видачі правопорушників (екстрадиції) в Україні / С. С. Яковенко // Протидія злочинності: теорія та практика : зб. матеріалів ІІ міжвузів. наук.-практ. конф. студентів, курсантів, аспірантів та молодих учених (м. Луганськ, 15 жовтня 2010 р.). - Луганськ, 2011. - С. 332-336
4.321. Макаров, Марк. Відображення принципів екстрадиції у кримінально-процесуальних нормах / М. Макаров // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 7. - С. 131-134
4.322. Макаров, Марк. Нормативне регулювання екстрадиції в Україні / М. Макаров // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 8. - С. 121-124.
4.323. Березняк, В. С. Історія становлення та розвитку інституту екстрадиції в Україні / В. С. Березняк // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2011. - Вип. №2. - С. 302-309
4.324. Мотиль, Віктор Іванович. Місце та роль екстрадиції у правовій системі України / В. І. Мотиль // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 грудня 2010 р.). - К., 2010. - С. 13-15
4.325. Березняк, В. С. Стаття 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року в контексті екстрадиції / В. С. Березняк // Право і суспільство. - 2011. - № 4. - С. 137-142
4.326. Татаров, О. Ю. Екстрадиція: деякі проблеми теорії і практики / О. Ю. Татаров // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 4. - С. 387-400

5. Інші джерела:
Перелік рекомендованих періодичних видань:
Адвокат
Вісник Академії прокуратури України
Вісник Верховного Суду України
Вісник Конституційного Суду України
Вісник прокуратури
Вестник Московского университета
Вестник Московского университета МВД России
Влада. Людина. Закон
Государство и право
Держава і право
Закон и право
Законность
Міліція України
Офіційний вісник України
Підприємництво, господарство і право
Право і практика
Право і суспільство
Право України
Российский следователь
Современное право
Честь і закон
Юридический вестник
Юрист-правоведъ
6. Інтернет-ресурси:
6.1. Офіційний cайт Верховної Ради України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.2. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]и (сайт ВРУ)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.3. Сайт нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.4. Офіційний cайт Верховного Суду України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.5. Офіційний сайт представництва Президента України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.6. Офіційний сайт Міністерства Юстиції України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.7. Офіційний cайт [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.8. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.9. Офіційний cайт Третейської палати України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.10. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.11. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.12. Академія правових наук України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.13. Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.14. Юридичний факультет Академії управління та інформаційних технологій
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.15. Юридичний факультет Київського національного економічного університету
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.16. Юридичний сайт Київського національного університету внутрішніх справ
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.17. Освітній портал Харківського національного університету ім. В.Н. Карабіна
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.18. Бібліотека національного університету державної податкової служби України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.19. Юридичний факультет Запорізького державного університету
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.20. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.21. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.22. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]питань "LIGA ONLINE"
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.23. Юридичний сайт "[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]"
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.24. Віртуальна Школа Права
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.25. Національна бібліотека України ім.. В.І. Вернадського
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.26. Національна Парламентська бібліотека України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.27. Бібліотека ім. Лесі Українки
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.28. Бібліотека Верховної Ради України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.29. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.30. Електронний каталог Рівненської державної обласної бібліотеки
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.31. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6.32. Київська безплатна юридична консультація On-line
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]13PAGE 15


13PAGE 142715


13PAGE 15


13PAGE 1415315Загальний об’єкт злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК:

Родовий об’єкт злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК:

Видовий об’єкт злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК:


Основний:

Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК:

Обов’язковий:

Додатковий:

Факультативний:

Види умислу

За моментом виникнення

За ступенем визначеності

Помилка в кримінальному праві

Юридична
(невірне уявлення особи про кримінально-правовий зміст діяння)

Фактична
(помилка особи відносно фактичних об’єктивних ознак вчинюваного діяння)

Закінчений злочин:


Замах:


Готування:

Непридатний замах

Замах із непридатними засобами - це...
Готування:

Замах на непридатний об’єкт – це...
Готування:

Приложенные файлы

  • doc 18007312
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий