fin_rinok

hkjh1. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота над навчальною дисципліною „Фінансовий ринок” включає наступні форми:
1. опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
2. підготовка до семінарських, практичних занять;
3. виконання домашніх завдань;
4. підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;
5. систематика вивченого матеріалу перед написанням модулів та іспитом;
6. виконання індивідуальних завдань.
Опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу здійснюється студентами самостійно у позааудиторний час.
Підготовка студентів до семінарських, практичних занять; 6.3. виконання домашніх завдань; 6.4. підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю; 6.5. систематика вивченого матеріалу перед написанням модулів та іспитом – студентами проводиться самостійно згідно розкладу занять.
Для самостійного виконання вдома студентам пропонюється завдання по розв'язанню задач.
Контроль за самостійною роботою здійснюється шляхом перевірки правильності виконання домашнього завдання, усного опитування, написання та перевірки контрольних робіт, модульного контролю, відповідей на тести, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів.
Виконання індивідуальних завдань.
Індивідуальні завдання включають: написання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання), розв’язання кейсу, виконання розрахункових, графічних робіт, організація та виступ у дискусійному клубі (або на студентській конференції) - за вибором студентів.

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання
Написання контрольної роботи створює для студента можливість навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, реформувати та узагальнювати їх матеріали, вивчати та оцінювати основні проблеми і шляхи їх подолання, які стосуються фінансового ринку України та країн з розвинутою економікою, виробляти пропозиції з метою їх подолання.
Загальні вимоги до написання контрольної роботи.
Обсяг має бути в межах 25-30 сторінок стандартного формату А4 у друкованому вигляді. Зміст контрольної роботи повинен відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. У разі наявності декількох точок зору на те чи інше питання, необхідно висвітлити їх усі.
При використанні статистичних даних, студент повинен орієнтуватися на їх достовірність та відповідність часовим параметрам.
Етапи підготовки контрольної роботи.
Вибір теми.
Самостійне складання попереднього плану.
Підбір літературних джерел та фактичного матеріалу згідно плану.
Узгодження з викладачем плану контрольної роботи та внесення необхідних змін до нього та до списків джерел інформації.
Безпосередня робота над написанням.
Захист.
Оформлення контрольної роботи.
Слід уникати в роботі книжкових висловів та фраз. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати протиріч між її частинами та в тексті взагалі.
Кожне питання, що зазначене в плані, повинно мати свій заголовок. Нумерація сторінок починається з титульного аркуша арабськими цифрами у верхньому правому куті зверху. На титульному аркуші номер не проставляється.
Зміст роботи подається на другій сторінці. Цифровий матеріал, що застосовується в роботі, супроводжується точним посиланням на відповідні джерела. Окремо нумеруються таблиці та графічний матеріал. Заголовки таблиць, графіків, діаграм повинні відповідати змісту матеріалу та вказувати на об'єкт та період до якого відносяться дані. В таблицях вказують одиниці виміру, а в графіках та діаграмах - масштаб (за необхідності). Таблицю або графік розміщують після першого посилання в тексті на неї. Громіздкі матеріали бажано розмістити у додатках.
Заголовки розміщують справа над таблицею та її тематичним заголовком. Використану літературу та законодавчі акти рекомендується наводити в наступній ієрархічній послідовності:
Конституція України.
Законодавчі акти Верховної Ради України.
Укази Президента України.
Постанови Кабінету Міністрів.
Нормативні докумен ти.
Статистичні збірники та звітні матеріали міністерств і відомств.
Монографічна література й підручники.
Періодичні видання.
На останній сторінці студент ставить свій підпис і дату закінчення роботи.
Теми контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий ринок”
Сегменти та суб'єкти фінансового ринку.
Інструменти фінансового ринку.
Учасники фінансового ринку.
Розвиток зарубіжних фінансових ринків (на прикладі конкретної країни).
Особливості розвитку фінансового ринку в Україні в 2000-2011 роках.
Стратегія розвитку фінансового ринку України.
Цінні папери як вид фінансових інструментів в Україні.
Основні тенденції розвитку сучасних зарубіжних фінансових ринків.
Тенденції розвитку фінансового ринку України.
Розвиток фондових ринків країн Східної Європи.
Розвиток фондових ринків в країнах Латинської Америки.
Державне регулювання фінансового ринку, його значення.
Державне регулювання фінансового ринку в Україні.
Саморегулівні організації, їх функції та роль на фінансовому ринку.
Розвиток саморегулювання на фінансовому ринку України.
Міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку.
Розвиток законодавства в сфері функціонування ринку капіталів (фондового ринку) в Україні.
Мегарегулятори на фінансовому ринку.
Правові основи розвитку інфраструктури фінансового ринку в Україні.
Держава на фінансовому ринку.
Особливості регулювання фінансового ринку в США.
Особливості регулювання фінансового ринку в європейських країнах (за вибором).
Міжнародні норми вексельного права та особливості застосування векселів в Україні.
Особливості регулювання ринку банківських позичок.
Професійна діяльність на ринку цінних паперів.
Фінансові інститути як посередники на фінансовому ринку України.
Інститути інфраструктури та їх значення для функціонування ринку цінних паперів.
Особливості функціонування інститутів спільного інвестування в Україні.
Розвиток Національної депозитарної системи України.
Інституційні інвестори на фінансовому ринку зарубіжних країн.
Фінансові компанії (лізингові, факторингові, форфейтингові – за вибором) та їх роль на фінансовому ринку.
Небанківські депозитні фінансові інститути в Україні.
Кредитні спілки в Україні.
Ломбарди як фінансові установи.
Поняття та основні види ризиків на фінансовому ринку. Оцінювання ризиків.
Ціноутворення на ринку акцій та його особливості в Україні.
Ціноутворення на ринку облігацій та його особливості в Україні.
Ціноутворення на ринку ф’ючерсів та його особливості в Україні.
Ціноутворення на ринку опціонів та його особливості в Україні.
Фондовий ринок як ринок довгострокових цінних паперів.
Ринок облігацій, його призначення та структура.
Особливості формування ринку капіталів в Україні.
Іпотечне кредитування в Україні.
Зарубіжний досвід іпотечного кредитування.
Розвиток ринку іпотечних цінних паперів в Україні.
Розвиток ринку державних цінних паперів в Україні, його особливості.
Розвиток світових ринків акцій (на прикладі будь-якої країни).
Ринок акцій в Україні: особливості розвитку.
Технічний аналіз, його особливості та значення на фінансовому ринку України.
Фундаментальний аналіз, його особливості та значення на фінансовому ринку України.
Ринок похідних цінних паперів, його особливості та причини розвитку.
Проблеми та перспективи розвитку ринку похідних фінансових інструментів в Україні.
Ринок опціонів та його розвиток в Україні.
Ф'ючерсні та форвардні ринки , особливості розвитку в Україні.
Свопи як похідні фінансові інструменти.
Грошовий ринок як ринок короткострокових цінних паперів, його суб'єкти та інструменти.
Суб'єкти ринку банківських позичок.
Фінансові інструменти грошового ринку.
Банківські операції та інструменти.
Розвиток фондових бірж в західних країнах.
Організатори торгівлі цінними паперами в Україні.
Фондові біржі, їх значення як організаторів торгівлі.
Основи організації та роботи фондової біржі в Україні (на прикладі однієї з фондових бірж).
Біржові операції, їх види та значення.
Фондові індекси та рейтинги: їх значення для біржової торгівлі.
Позабіржова торгівля: її значення, причини розвитку.
Розвиток нових для українського біржового ринку фінансових інструментів.
Волатильність біржових фінансових інструментів.
Злиття та поглинання.
Альтернативні теорії фінансового ринку (хаосу, когерентних ринків, катастроф, шуму, рефлексивності тощо).
Фрагментарність українського фондового ринку.
Розвиток сучасних технологій біржової торгівлі в Україні.
Операції страхових компаній та банків з цінними паперами.
Особливості діяльності диверсифікованих ІСІ в Україні.
Особливості діяльності недиверсифікованих ІСІ в Україні.
Особливості діяльності венчурних ІСІ в Україні.
Світовий досвід спільного інвестування.

1.7.2. Виконання рефератів, розрахункових, графічних робіт, розв’язання кейсу.
Виконання розрахункових, графічних робіт, розв’язання кейсу дозволяє студенту навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, формує навички самостійної науково-дослідної та практичної роботи, сприяє формуванню професійно значущих якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців, розвитку та поглибленню наукових і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності.
Для самостійної роботи пропонується виконання робіт за наступними напрямками:
1.7.2.1. Використання фундаментального підходу до оцінки цінних паперів на фондовому ринку України.
На конкретному прикладі (за переліком, що визначає викладач) студент здійснює розрахунок показників, що характеризують цінні папери емітента та визначає внутрішню вартість цінних паперів для обґрунтування висновків щодо доцільності інвестування в них коштів.
1.7.2.2. Використання можливостей застосування технічного аналізу на фондовому ринку України.
На конкретних прикладах (за переліком, що визначає викладач) студент застосовує графічні методи технічного аналізу для обґрунтування висновків щодо доцільності інвестування коштів в цінні папери емітента.
1.7.2.3. Розв’язання кейсу
Завдання видає викладач кожному студенту індивідуально.
Результати проведеної роботи оформлюються студентом згідно з вимогами до оформлення контрольної роботи для студентів заочної форми навчання але обсяг роботи від 10 до 15 сторінок.
1.7.4. Підготовка матеріалів до семінарів–дискусій та наукових студентських конференцій.
Студенти, що бажають прийняти участь у науковій роботі, можуть підготувати засідання дискусійного клубу, матерали для участі у семінарі–дискусії або на наукову студентську конференцію. Для самостійної роботи пропонується написання доповіді та організація засідання дискусійного клубу, семінара–дискусії для студентів, які зацікавлені у поглибленому вивченні дисципліни. Підготовка та проведення дискусійного клубу, семінара–дискусії та наукової студентської конференції відбувається в позааудиторний час.
Контроль за виконанням індивідуальних завдань (п.6.7.4 ) здійснюється шляхом обговорення доповідей, розгляду підготовлених матеріалів, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів в позааудиторний час.
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
з дисципліни „Фінансовий ринок”
для студентів спеціалізації “Фінанси ” (6508)
Види самостійної роботи
Планові терміни виконання
Форми контролю та звітності
Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

І. Обов’язкові

За виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях

Підготовка до семінарських, практичних занять
Відповіді на семінарських (практичних) заняттях, результати експрес-контролю.Активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття
Протягом семестру
Відповіді на питання
4Оперативний письмовий контроль
4Змістовні доповнення при обговоренні питань, участь у мозковому штурмі
1Пілотне опитування
2Разом за роботу на семінарських заняттях


30


За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт
-//-
Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт
7 за 1 модуль 7х2=14

Разом балів за обов’язкові види робіт
44

ІІ. Вибіркові

За виконанням завдань для самостійного опрацювання

2.1. Розв’язання кейсу
-//-
Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР
6

2.2. Виконання розрахункових, графічних робіт за заданою тематикою
-//-
Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР
6


2.3 .Організація засідання дискусійного клубу та виступ у дискусійному клубі (або на студентській конференції)
-//-
Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР
6

Разом балів за вибіркові види СРС
6

Всього балів
50

Будь-яка письмова робота може бути виконана лише один раз. Доопрацювання і переписування не дозволяються. За несамостійну роботу і використання недозволених джерел (списування) студент отримує 0 балів. У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об’єктивних причин студент має право, за дозволом декана, виконати їх до останнього семінарського (практичного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.


Види самостійної роботи
Планові терміни виконання
Форми контролю та звітності
Максимальна кількість балів

Вечірня форма навчання
І. Обов’язкові

За виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях

Підготовка до семінарських, практичних занять
Відповіді на семінарських (практичних) заняттях, результати експрес-контролю.Активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття
Протягом семестру
Відповіді на питання
4Оперативний письмовий контроль
4Змістовні доповнення при обговоренні питань, участь у мозковому штурмі
1Пілотне опитування
2Разом за роботу на семінарських заняттях


30


За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт
-//-
Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт
7 за 1 модуль 7х2=14

Разом балів за обов’язкові види робіт
44

ІІ. Вибіркові

За виконанням завдань для самостійного опрацювання

2.1. Розв’язання кейсу
-//-
Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР
6

2.2. Виконання розрахункових, графічних робіт за заданою тематикою
-//-
Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР
6


2.3 .Організація засідання дискусійного клубу та виступ у дискусійному клубі (або на студентській конференції)
-//-
Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР
6

Разом балів за вибіркові види СРС
6

Всього балів
50

Будь-яка письмова робота може бути виконана лише один раз. Доопрацювання і переписування не дозволяються. За несамостійну роботу і використання недозволених джерел (списування) студент отримує 0 балів. У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об’єктивних причин студент має право, за дозволом декана, виконати їх до останнього семінарського (практичного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.Види самостійної роботи
Планові терміни виконання
Форми контролю та звітності
Максимальна кількість балів

Заочна форма навчання

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.1. Підготовка до модульної контрольної роботи
До іспиту
Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт
10

Разом балів за обов’язкові види СРС
10

2. ВИБІРКОВІ ЗАВДАННЯ

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2. Написання контрольної роботи за заданою проблематикою
До початку сесії
Обговорення під час аудиторних занять, ІКР
10

Разом балів за вибіркові види СРС
10

Всього балів за СРС
20

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПИСЬМОВИХ РОБІТ
Будь-яка письмова робота може бути виконана лише один раз. Доопрацювання і переписування не дозволяються.
За несамостійну роботу і використання недозволених джерел (списування) студент отримує 0 балів.
Письмова контрольна робота (п.1.1) оцінюється в 10 балів.2. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Індивідуально-консультативна робота з навчальної дисципліни “Фінансовий ринок” проводиться в таких формах:
Перевірка виконання індивідуальних завдань студентів:
- реферату - здійснюється викладачем, який проводить семінари, на протязі семестру, в якому виконується зазначена робота,
- виконання розрахункових, графічних робіт за заданою тематикою - здійснюється викладачем, який проводить семінари, на протязі семестру, в якому виконується зазначена робота),
- аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій за заданою тематикою - здійснюється викладачем, який проводить семінари, на протязі семестру, в якому виконується зазначена робота).
Перевірка виконання письмових завдань поточного контролю:
- оперативного письмового контролю,
- модульних завдань.
Здійснюється викладачем, що проводить семінари, на протязі семестру, в якому виконуються відповідні завдання.
Захист реферату та аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій за заданою тематикою. Проводиться викладачем, який проводить семінари, відповідно до затвердженого графіку.
Надання консультацій:
Проведення цільових консультацій (а) перед модулем та (б) перед іспитом. Консультація проводиться в активній формі з використанням методу прес-конференції. При цьому при наданні консультацій перед виконанням модуля до неї можуть залучатися найбільш підготовлені студенти (за їх бажанням).
Консультації студентів з приводу виконання індивідуальних завдань:
а) затвердження плану реферату, аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій за заданою тематикою, виконання розрахункових, графічних робіт та в процесі роботи над ними. Проводиться науковим керівником відповідно до графіку;
б) у процесі проведення пошуково-аналітичної роботи та наукових досліджень і підготовки доповідей для участі в роботі дискусійного клубу та науковій студентській конференції;
в) під час укладання бібліографії.
Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком, що доводиться до відома студентів з врахуванням поточного розкладу занять.


Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з дисципліни “Фінансовий ринок” на __ семестр 200_/200_ н.р.


п/п
Форма індивідуально-консультатив-ної роботи

Навчальні тижні, дата. час, місце проведення ІКР

Кіль-кість годинІ
ІІ
ІІІ
ІV
V
VI
VII
ХVI


Денна форма навчання

1.
Індивідуальні завдання
8

2.
Консультації
10

3.
Перевірка виконання завдань СРС
10


Разом
28

Вечірня форма навчання

1.
Індивідуальні завдання
4

2.
Консультації
4

3.
Перевірка виконання завдань СРС
10


Разом
18

Заочна форма навчання

1.
Індивідуальні завдання
4

2.
Консультації
6

3.
Перевірка виконання завдань СРС
10


Разом
203. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни

Фінансові інститути та їх класифікація.
Емітенти, позичальники, інвестори, кредитори, фінансові посередники в Україні.
Учасники фінансового ринку. Класифікація учасників.
Фінансові інструменти. Класифікація фінансових інструментів.
Цінні папери як вид фінансових інструментів в Україні.
Сегменти фінансового ринку.
Ринок грошей та ринок капіталів.
Ринок цінних паперів та ринок банківських позичок.
Фондовий ринок як складова ринку цінних паперів та ринку капіталів.
Основні тенденції розвитку сучасних фінансових ринків.
Інтернаціоналізація та глобалізація фінансових ринків.
Процес сек'юритизації, його значення для фінансового ринку.
Тенденції розвитку фінансового ринку України.
Види регулювання фінансового ринку.
Розвиток регулювання фінансового ринку в країнах з розвинутою ринковою економікою.
Міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку. Рекомендації “Групи 30”.
Міжнародне співробітництво з регулювання фінансових ринків. Резолюції Міжнародної організації комісій з цінних паперів.
Регулювання фондового ринку в країнах-членах Європейського Союзу.
Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду.
Принципи Базельського комітету з банківського нагляду та регулювання. Директиви Ради ЄС з регулювання банківської діяльності та нагляду.
Основи правового регулювання фінансового ринку в Україні.
Правові норми регулювання фінансового ринку.
Правове регулювання фондового ринку в Україні.
Правові основи розвитку в Україні ринку банківських позичок. Пруденційне банківське регулювання.
Валютне регулювання і валютний контроль в Україні.
Органи державного контролю та нагляду на фінансовому ринку.
Контрольні функції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України.
Контрольні функції Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
Самоорганізація учасників фінансового ринку. Саморегулівні організації, їх місце та роль у регулюванні фінансового ринку.
Саморегулівні організації та їх повноваження в Україні.
Ціноутворення на фінансовому ринку. Ціна капіталу.
Ринкова вартість фінансових інструментів.
Ціна кредиту – процент. Визначення і види процентних ставок.
Реальна процентна ставка. Номінальна процентна ставка
Структура процентних ставок фінансового ринку.
Теорії зміни термінової структури процентних ставок (“чистих” очікувань, переваги ліквідності, сегментації ринку).
Дохідність депозитних та кредитних операцій.
Поточна (дивідендна) дохідність акції. Дохід (чистий прибуток) на акцію. Коефіцієнт сплати дивідендів. Курс (ціна) акції.
“Внутрішня” вартість акції. Ціна акції з рівномірним приростом дивіденду (модель Гордона). Ціна акції з нерівномірним приростом дивіденду.
Дохідність облігації: поточна, до часу погашення, повна реалізована. Період окупності (рівняння Макоулі). “Внутрішня” вартість відсоткової облігації. “Внутрішня” вартість дисконтної облігації.
Визначення вартості інвестиційних сертифікатів.
Поняття та основні види ризиків на фінансовому ринку. Оцінювання ризиків.
Теорія ефективного фінансового ринку та її значення. Форми ефективності фінансового ринку.
Теорія портфелю Г. Марковіца.
Ефективний портфель. Диверсифікація як метод зменшення ризику.
Модель оцінки капітальних активів (МОКА) її фінансове значення.
Ринковий портфель. Можливості застосування МОКА в Україні.
Графічний аналіз ризику та дохідності. Лінія ринку капіталів. Лінія ринку цінних паперів. Лінія характеристики цінного паперу.
Індекс Шарпа. Індекс Тренора. Коефіцієнт варіації.
Модель арбітражного ціноутворення та її значення.
Фундаментальний аналіз, його значення для прийняття стратегічних рішень.
Методи фундаментального аналізу. Етапи аналізу.
Переваги та недоліки фундаментального аналізу.
Технічний аналіз. Значення технічного аналізу для прийняття рішень на фінансовому ринку.
Основні об’єкти та методи технічного аналізу. Переваги та недоліки технічного аналізу.
Ринок банківських позичок як складова фінансового ринку.
Суб'єкти ринку банківських позичок.
Фінансові інститути ринку банківських позичок в Україні.
Банки в Україні. Універсальні та спеціалізовані. Організаційно-правові форми банку в Україні.
Банківські операції та інструменти. Депозитний та кредитний договір. Угоди РЕПО. Банківські акцепти.
Фінансові компанії: лізингові, факторингові, форфейтингові.
Небанківські депозитні фінансові інститути в Україні. Кредитні спілки. Ломбарди.
Місце і роль ринку цінних паперів у структурі фінансового ринку. Інструменти ринку цінних паперів. Емісійні цінні папери. Неемісійні цінні папери.
Пайові цінні папери.
Акція як частка у статутному капіталі акціонерного товариства та класичний інструмент ринку капіталів. Класифікація акцій.
Інвестиційні сертифікати як пайові інструменти ринку капіталів України.
Боргові цінні папери.
Облігації. Класифікація облігацій. Державні облігації. Облігації місцевих позик та їх особливості. Облігації підприємств.
Казначейські зобов’язання.
Ощадні (депозитні) сертифікати.
Вексель як інструмент ринку цінних паперів України.
Іпотечні цінні папери.
Порядок випуску, реєстрації та розміщення цінних паперів в Україні. Особливості випуску цінних паперів в Україні у бездокументарній формі.
Професійна діяльність на ринку цінних паперів України.
Діяльність з торгівлі цінними паперами (торговці цінними паперами).
Діяльність з управління активами.
Особливості функціонуванні інститутів спільного інвестування в Україні. Інвестиційні фонди.
Пенсійні фонди.
Депозитарна діяльність.
Національна депозитарна система в Україні, сфера її діяльності та учасники. Два рівні депозитарної системи.
Реєстри та реєстратори власників іменних цінних паперів.
Зберігачі цінних паперів в Україні.
Депозитарії. Кліринг та розрахунки з цінних паперів. Кліринговий депозитарій, розрахунковий банк.
Національний депозитарій України: основи організації та функції.
Діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів.
Фондова біржа – організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.
Кваліфікаційні ознаки фондової біржі. Вимоги до фондових бірж. Функції сучасної фондової біржі.
Організаційно-правова форма та організаційна структура фондової біржі.
Члени біржі. Види членства. Вимоги до членів та їх представників на фондовій біржі. Біржове місце.
Види біржового посередництва. Брокери. Дилери. Спеціалісти. Біржові маклери.
Допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на біржі.
Лістинг та його доцільність. Основні вимоги до емітентів. Вилучення цінних паперів з біржового котирування (делістинг).
Біржові доручення (накази).
Методи визначення біржових цін. Фіксингове котирування. Безперервне котирування (мультифіксинг).
Причини появи та розвитку ринку похідних фінансових інструментів, їх особливості.
Учасники ринку та мотивація їхньої участі. Хеджування. Спекуляція.
Види похідних фінансових інструментів.
Форвардні контракти та їх особливості. Поняття відкритої, довгої та короткої позиції.
Ф’ючерсні контракти, їх значення. Ф’ючерсні біржі. Роль розрахункової палати біржі. Початкова та варіаційна маржа. Ф’ючерсна ціна.
Опціони та їх особливості. Американський та європейський опціони. Опціон на купівлю, опціон на продаж.
Ціна опціону – премія. Модель Блека-Шоулза для оцінки опціонів.
Контракти “своп”. Процентні ”свопи”. Валютні “свопи”.
Варранти, права власників.
Комбінація опціонів. Стеллажна угода. Стредл. Стренгл. Стреп. Стріп. Спред.
Глобальні (ГДР) та американські депозитарні розписки (АДР).
Особливості розвитку ринку похідних фінансових інструментів в Україні.
Поняття валютного ринку. Типи валютних ринків.
Функції валютного ринку.
Регулювання валютних курсів.
Валюта і валютний курс. Фактори, що впливають на валютний курс.
Валютні операції. Операції “спот”. Термінові угоди. Форвардні угоди. Ф’ючерсні угоди. Опціоні угоди з валютою. Операції “своп”. Валютний арбітраж.
Особливості функціонування валютного ринку в Україні.
Види інформації на фінансовому ринку. Порядок розкриття інформації.
Фондові індекси та рейтинги як індикатори фондового ринку.
Рейтинги та їх значення для функціонування фінансового ринку.
Індекси та інші показники, що відображають рух цін на організаційно-оформлених ринках.

3.2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит
Задача 1.Інвестор має портфель, що складається з двох цінних паперів: А та Б. Частка цінного паперу А складає 35%,цінного паперу Б- 65%.Стандартне відхилення доходів складає:
по цінному паперу А - 20%,
по цінному паперу Б - 25%.
Визначте максимальне та мінімальне значення стандартного відхилення доходів портфеля, що складається з двох акцій.
Розв’язання.
1.Для портфеля, що складається з двох активів, стандартне відхилення визначається за формулою:
( = 13 EMBED Equation.3 1415,
де ( - стандартне відхилення доходів,
( - частка кожного виду цінного паперу в портфелі,
( - коефіцієнт кореляції доходів цінних паперів, що складають портфель.
2.Максимальне стандартне відхилення доходів портфеля буде, коли (=+1, мінімальне – при (=-1.
Якщо (=+1, то стандартне відхилення доходів портфеля буде визначено за формулою:
( = ХА(А+ХБ(Б=0,35*20%+0,65*25%=23,25%.
Якщо (=-1, то стандартне відхилення доходів портфеля буде визначено за формулою:
( = IХА(А - ХБ(Б I=0,35*20% - 0,65*25%=9,25%.

Відповідь: Максимальне стандартне відхилення доходів портфеля (та, відповідно, максимальний ризик портфелю) 23,25%,мінімальне стандартне відхилення доходів портфеля (мінімальний ризик)- 9,25%.

Задача 2.Коефіцієнт дивідендних виплат корпорації складає 0,5 ,доход на звичайну акцію 4 гр. од. Щорічний приріст дивідендів – 5% .Ціна сплаченого капіталу 12%. Визначте ціну звичайної акції.
Розв’язання.
Для розв’язання використовується формула :
Ц=13 EMBED Equation.3 1415,
Де Ц – ціна акції,
Do –останній сплачений дивіденд
r – ціна сплаченого капіталу
k – щорічний темп прирісту дивідендів
Останній сплачений дивіденд може бути визначений з формули розрахунку коефіцієнту дивідендних виплат :
К=Д / Доход на акцію13 EMBED Equation.3 1415Д=К*Доход на акцію = 0,5*4=2 гр. од.
Визначаемо ціну акції
Ц=2(1+0,05)/(0,12-0,05)=30 гр. од.
Відповідь : ціна акції 30 гр. од.

Задача 3.Визначте поточну доходність облігації з купонною ставкою 14%, номіналом 1000 гр. од. Поточна ціна облігації:
а)850 гр. од.
б)1200 гр. од.
Розв’язання.
Поточна доходність облігації визначається за формулою:
Пот.дох.=(Номінал*Куп.ставка)/Поточна ціна

Для облігації, що має поточну ціну 850 гр. од.:
Пот.дох.=(1000*14%)/850=16,5%

Для облігації, що має ціну 1200 гр. од.:
Пот.дох.=(1000*14%)/1200=11,7%.

Відповідь: Поточна доходність облігації: а)16,5%, б)11,7%.
Задача 4. Безризикова ставка дорівнює 0,08, доход по акції Х складає 10%, по акції У -13%, стандартне відхилення доходів по Х=2, по У= 4, ( по Х=0,9, по У=1,2. Яка акція є більш інвестиційне привабливою? Зробить необхідні розрахунки.
Розв’язання.
1) Індекс Шарпа для акції Х = 13 EMBED Equation.3 1415
Індекс Шарпа для акції У = 13 EMBED Equation.3 1415
Відповідь:Акція У більш приваблива
2) Індекс Трейнора для Х = 13 EMBED Equation.3 1415
Індекс Трейнора для У = 13 EMBED Equation.3 1415
Відповідь:Акція У більш приваблива
3) Коефіцієнт варіації:
СV для Х = 13 EMBED Equation.3 1415
СV для У = 13 EMBED Equation.3 1415
Відповідь: Більш привабливою є акція Х.
Задача 5. Коефіцієнт дивідендних виплат корпорації складає 0,5 , поточний дохід (чистий прибуток) на звичайну акцію 4 гр. од. Щорічний приріст дивідендів – 5% .Ціна сплаченого капіталу 12%. Визначте ціну звичайної акції.
Розв’язання.
Для розв’язання використовується формула:
Ц=13 EMBED Equation.3 1415, де :
Ц – ціна акції,
Do –останній сплачений дивіденд
r – ціна сплаченого капіталу
k – щорічний темп прирісту дивідендів
Останній сплачений дивіденд може бути визначений з формули розрахунку коефіцієнту дивідендних виплат :
К=Д / Доход на акцію13 EMBED Equation.3 1415Д=К*Доход на акцію = 0,5*4=2 гр. од.
Визначаемо ціну акції
Ц=2(1+0,05)/(0,12-0,05)=30 гр. од.
Відповідь : ціна акції 30 гр. од.
Задача 6. Компанія на протязі 3 років планує виплачувати дивіденди зі щорічним приростом 10%, в подальшому ріст буде на рівні 5%. Визначте сьогоднішню вартість акції за умови, що очікувана ставка доходу складає 12%. В останній рік дивіденд дорівнював 2,5 грош.од. Поясніть, чому при розрахунку ціни акції вам не потрібно показника її номінальної вартості.
Розв’язання.

1). Д1 = 2,5*(1+0,1)=2,75
Д2 = 2,75*(1+0,1)=3,03
Д3 = 3,03*(1+0,1)=3,3
2). Можлива ціна через 3 роки:
13 EMBED Equation.3 1415
3) Знаходимо теперішню вартість майбутні грошовий потоків:
PV(Д1) = 2,75*PVIF (n=1, r=12%)=2,46
PV(Д2) =3,03*PVIF (n=2, r=12%)=2,42
PV(Д3) =3,3*PVIF (n=3, r=12%)=2,35
PV(Р3) = 49,5*PVIF (n=3, r=12%)=35,2
4) Можлива ціна акції:
2,46+2,42+2,35+35,2=42,4 гр. од.
Відповідь: можлива ціна акції 42,4 гр. од.
Задача 7. Облігація номіналом 1000 дол. з купонною ставкою 12% випущена на 3 роки. Очікувана доходність: а)11%, б)14%. Визначте ціну облігації у цих випадках.
Розв’язання.
1) Можлива ціна, якщо ставка доходності 11%:
13 EMBED Equation.3 1415
2) Якщо очікується доходності 14%:
13 EMBED Equation.3 1415.
Відповідь: Ціна зменшиться і буде нижче номінальної вартості
Задача 8. Компанія купила облігації на суму 106 тис. грош. од. при номінальній вартості 100 тис. грош. од. До строку погашення залишилося 3 роки. Купонна ставка 13%. Припустимо , що через рік очікувана ставка ринку складе 12 %. За якою ціною компанія може продати облігації через рік? Який дохід отримає компанія від цієї облігації за умови продажу по визначеній ціні? Якою буде доходність?
Розв’язання.
Прогнозна ціна= 13 EMBED Equation.3 1415
Дохід =( 101691 – 106000) +13000 = 8691гр.од.
Дохідність = 8691/106000 = 0,082 або 8,2%.
Відповідь: Прогнозна ціна 101691 гр.од., дохід 8691 гр.од.,дохідність 8,2%.

3.3.СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни „Фінансовий ринок”
Оцінювання знань студентів здійснюється на основі:
(а) результатів поточної успішності (б) екзамену.
Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу дорівнює 100 балів.
підсумкова оцінка
(максимум 100)
=
оцінка за поточну успішність
+
оцінка за екзамен


ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ І ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
Об’єктом оцінювання є знання окремих складових робочої програми навчальної дисципліни.
Оцінюванню підлягає:
матеріал, викладений на лекціях,
питання, розглянуті та обговорені на семінарських і практичних заняттях,
матеріал, опрацьований самостійно
Позитивні оцінки студент отримує:
за систематичну та активну роботу на семінарських заняттях. При цьому Оцінюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, виконання завдань оперативного письмового контролю на семінарському занятті; результати пілотного опитування, участь у тренінгах, ділових іграх та інші форми роботи, які застосовуються в поточному навчанні студентів.
Систематична та активна робота студентів на семінарських заняттях формує «ціну заняття»
за презентацію індивідуальних завдань, передбачених робочою програмою дисципліни.
Оцінюванню підлягають: підготовка і презентація роботи з проблемних питань на основі самостійного опрацювання теми в цілому чи окремих питань, експертної оцінки на основі виконання розрахунків, а також участь у роботі дискусійного клубу і щорічної наукової студентської конференції КНЕУ (секція кафедри фінансові ринки)
за виконання контрольних (модульних) робіт, Оцінюванню підлягають: теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання задач, розв’язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо. Завдання для виконання контрольних (модульних) робіт розробляє викладач, який проводить семінарські заняття.
За семестр може бути не більше 2-х модульних контрольних робіт.

Технологія оцінювання знань студентів за результатами поточного контролю
Оцінювання поточної успішності студентів проводиться в балах, які виставляються до журналу.
Максимальна сума балів поточного контролю в кожному семестрі – 50, які розподіляються наступним чином:
Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях
30

презентація індивідуальних завдань
6

Виконання контрольних (модульних) робіт
7 х 2 шт.

Оцінювання систематичності та активності роботи:
1.
відповіді на питання за темою семінару
0-4 балів

2.
виконання завдань оперативного письмового контролю
0-4 бали

3.
пілотне опитування
0-2 бали

4.
змістовні доповнення
0-1 бал

5.
участь у науково-пошуковій творчій роботі, дискусійних клубах, конференціях, тренінгах, ділових іграх, тощо
0-6 балів


Критерії оцінювання поточної систематичності та активності роботи студента:
Рівень знань
Критерії оцінювання
БалиУсні відповіді
Оперативний контроль
Пілотне опитування

Відмінний
повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
правильне розуміння змісту програмного матеріалу,
здатність до аргументації, вміння проводити порівняльний аналіз,
знання актуальних фактичних даних відповідно до теми
4
4
2

Дуже добрий
повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
правильне розуміння змісту програмного матеріалу,
неповна або недостатньо вагома аргументація, незначні помилки в порівняльному аналізі,
недостатня обізнаність з фактичним матеріалом
3
3
2

Добрий
повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
у цілому правильне розуміння змісту програмного матеріалу, можливі несуттєві помилки,
деякі труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
значні помилки з фактичними даними
2
2
1,5

Задовільний
неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
є значні помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,
значні труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
необізнаність з фактичними даними
1
1
1

Незадовільний
підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття, на рівні ознайомлення з матеріалом,
є грубі помилки у розумінні змісту програмного матеріалу або його нерозуміння
нездатність до порівняльного аналізу та аргументації,
необізнаність з фактичними даними
0
0
0


«Ціна» заняття
«Ціна» заняття залежить від:
А) індивідуальної активності та рівня підготовки студента,
Б) видів завдань, які пропонуються викладачем за темою семінарського заняття відповідно до форми його проведення.
«Ціна заняття» за поточну аудиторну роботу становить:
Види робіт
Максимальна кількість балів
Кількість робіт за семестр
Максимальна «ціна» виконання завдання за семестр

Усна відповідь
4
3
12

Оперативний письмовий контроль
4
4
16

Пілотне опитування
2
1
2

Доповнення
1

-

РАЗОМ
х

30

Основною формою навчання в теоретичному фундаментальному курсі «Фінансовий ринок» є співбесіда та усні відповіді.
У зв’язку з тим, що кожний студент групи не може давати відповіді на програмні питання на кожному семінарі, «ціна» одного заняття встановлюється на рівні 4 балів.
Якщо студент в результаті сумування балів за поточну аудиторну роботу, виставлених до журналу, отримує більше 30 балів, викладач у колонку загального підсумку балів за поточну аудиторну роботу за семестр проставляє 30 балів.


Індивідуальна «ціна» заняття для студента може бути визначена за наступною формою:
Види робіт \ бали
0
1
2
3
4
РАЗОМ

Повна відповідь на питання семінару (усне опитування)Оперативний письмовий контрольПілотне опитуваннях
х


Змістовні доповнення, конструктивна участь в обговоренні проблемних питань, мозковому штурмі тощо


х
х
х


«Ціна» заняття за темою
х
х
х
х
хПрезентація індивідуальних завдань – 0-6 балів.
Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:
Рівень знань
Кількість балів
Критерій оцінювання*

Відмінний
6
Чітка постановка актуальної проблеми, високий рівень систематизації матеріалів, висока якість аналізу, вагома аргументація, обґрунтованість і конкретність висновків

Добрий
5
Недостатній рівень (у незначній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Задовільний
3
Нечітко поставлена проблема, низька якість систематизації матеріалів, описовий характер фактичних даних, невагома аргументація, недостатня обґрунтованість висновків

Незадовільний
0
Відсутність чіткої постановки проблеми, несистематизований матеріал, описовий характер даних, відсутність аргументації, необґрунтованість і неконкретність висновків

* Під час оцінювання викладач обов’язково враховує (1) самостійність проведення дослідження, (2) якість представлення результатів дослідження, вміння самостійно викладати текст (без зачитування)

Виконання 1 контрольного (модульного) завдання – 0-7 балів.
Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:
Рівень знань
Кількість балів
Критерій оцінювання – це рівень розкриття завдань модуля


7 балівВідмінний
7

90-100%

Дуже добрий
6

80-89 %

Добрий
5

70-79 %

Задовільний
3

60-69%

Мінімальний
2

50-59 %

Незадовільний
0

0-49 %


За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів (без права повторного виконання модуля.).
Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському занятті, сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, скласти їх до останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає викладач, який проводить семінари.

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Підсумковий контроль з дисципліни для студентів спеціалізації "Фінанси" (6508) проводиться у формі іспиту.
Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної фінансової проблеми.
Готуючись до іспиту, студент самостійно здійснює систематизацію вивченого матеріалу, а також інших тем і питань для самостійного опрацювання, які включено до програми курсу.
Іспит проводиться за розкладом екзаменаційної сесії. Екзамени проводяться комісією у складі: лектор потоку, викладачі, що проводять семінарські заняття. Склад комісії призначає кафедра.
Іспити в письмовій формі проводяться за єдиними білетами, які складаються кафедрою. Кожен білет має своєрідний номер, в якому вказується номер білета, ряд і місце в аудиторії, де проводиться іспит (наприклад, № 7 (5/4) білет №7, ряд 5, місце 4). Номер білета записується в бланк письмової роботи. Нумерація білетів проводиться комісією, що приймає іспит.
На іспит виносяться вузлові питання, задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння систематизувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні аналітичних завдань тощо.

Технологія оцінювання знань студентів за результатами пІДСУМКОВОГО контролю
Кожне з питань екзаменаційного білету оцінюється залежно від рівня знань від 2 до 5 балів (відповідно до шкали оцінювання Міністерства освіти і науки України). Для переведення результатів екзамену до 100-бальної шкали, набрані бали множаться на 2 (крім незадовільної оцінки).

Оцінювання питань екзаменаційного білету

Рівень знань
Оцінка одного питання білету за 100-бальною шкалою

Відмінний
10

Добрий
8

Задовільний
6

Незадовільний
0


Відповідь, яка оцінюється на “відмінно” має відповідати таким вимогам:
повний, розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленого питання або проблеми;
повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;
виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;
здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;
уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;
демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;
знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;
знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;
засвоєння питань програми курсу відповідно до основної та додаткової літератури.
Відповідь, яка оцінюється на “добре” має відповідати таким вимогам:
згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано хоча б одна з цих вимог (якщо вона явно потрібна для вичерпного розкриття питання);
або:
у цілому правильно розкритий за зазначеними вимогами зміст відповіді, але допущені незначні помилки під час:
а) використання цифрового матеріалу;
б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;
в) формулювання назв провідних фінансових та кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться, а відносно міжнародних (особливо учасником яких є Україна) у переліку країн учасниць;
г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання.
Відповідь, яка оцінюється на “задовільно” має відповідати таким вимогам:
згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано хоча б одна з цих вимог (якщо вона явно потрібна для вичерпного розкриття питання);
або:
у цілому правильно розкритий за зазначеними вимогами зміст відповіді, але допущені значні помилки під час:
а) використання цифрового матеріалу;
б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;
в) формулювання назв провідних фінансових та кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться, а відносно міжнародних (особливо учасником яких є Україна) у переліку країн учасниць;
г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання.
Відповідь оцінюється на “незадовільно” за таких обставин:
згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано три чи більше вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
одночасно допущені дві чи більше значні помилки, які визначені у критерії оцінки питання в 6 балів;
зроблені під час відповіді висновки не є правильними чи загальновизнаними при відсутності у відповіді студента доказів і раціональних аргументів на їх користь;
характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді, або давши відповідь не на поставлене в білеті питання.
Виконання студентами екзаменаційного завдання повинно носити виключно самостійний характер: за використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається з іспиту та одержує 0 балів.

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів включно (для студентів заочної форми навчання – від 0 до 100 балів включно):
У разі якщо відповіді студента оцінено менше ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються в загальній підсумковій оцінці.
Загальна підсумкова оцінка за вивчення курсу “ФІНАНСОВИЙ РИНОК” дорівнює сумі балів, отриманих протягом семестру в ході поточного контролю;
якщо студент отримав від 30 до 60 балів (а для студентів заочників від 30 до 100 балів), тоді загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит. При цьому, якщо студент отримав більше 100 балів, до відомості виноситься сума в 100 балів.

Оцінювання знань студентів, що складають іспит, здійснюється за 100-бальною шкалою. Бали переводяться в 4-бальну шкалу та шкалу за системою ЕСТS у такому порядку:

Оцінка за шкалою КНЕУ
Оцінка за національною шкалою
Оцінка за шкалою ECTS

90-100
відмінно
A

80-89
добре
B

70-79

C

66-69
задовільно
D

60-65

E

21-59
незадовільно
з можливістю повторного складання
FX

0-20
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
F

* Враховує поточну і підсумкову успішність (за умови, що на іспиті студент набрав не менше 30 балів)
Результати перевірки фіксуються в екзаменаційній відомості та при позитивній оцінці – в заліковій книжці студента.
Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання
Студенти протягом семестру виконують обов’язкові і вибіркові завдання.
Система поточного контролю знань передбачає виконання контрольної роботи (модульний контроль - обов’язкове завдання). Письмова контрольна робота виконується за білетами, оцінюється у 0 - 10 балів.
Вибіркові завдання виконуються також до початку семестру. До вибіркових завдань належать написання контрольної роботи, реферату, аналітичний огляд наукових публікацій за тематикою, що визначена викладачем, підготовка ситуаційного завдання. За підготовку вибіркового завдання студент одержує 10б. Виконується одне із зазначених завдань.

3.4. Завдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання.
Задачі
1.Безризикова ставка дорівнює 0,08 , очікуваний доход ринку - 0,15, ( цінного паперу - 1,2. Визначте очікуваний доход за акцією. Намалюйте графік.\
2. Безризикова ставка дорівнює 0,08, доход по акції Х складає 10%, по акції У -13%, стандартне відхилення доходів по Х=2, по У= 4, ( по Х=0,9, по У=1,2. Яка акція є більш інвестиційне привабливою? Зробить необхідні розрахунки.
3. Очікуваний доход по акції може скласти 18%, ринкова премія дорівнює 6%, очікуваний доход ринку = 15%. Визначте ( по акції, складіть графік.
4. Акція приносить доход в 15%, але в майбутньому можливе зростання на 2%. Очікуваний доход ринкового портфеля 15%, ( по акції 1,2. Визначте ставку доходу за безризиковим цінним папером.
5. Кореляція доходу по цінному паперу з ринковим доходом складає 0,8, стандартне відхилення по цінному паперу = 0,15, стандартне відхилення ринкового доходу =0,25. Визначте ( цінного паперу.
6. Інвестор придбав дві акції до портфелю у співвідношенні 60% та 40 %. Акції мають однакове стандартне відхилення доходів – 0,33. Якщо коефіцієнт кореляції складає +1,0, то яким буде стандартне відхилення портфеля інвестора?
7. Інвестор має портфель, що складається з двох цінних паперів: А та Б. Частка цінного паперу А складає 35%,цінного паперу Б- 65%.Стандартне відхилення доходів складає:
по цінному паперу А - 20%,
по цінному паперу Б - 25%.
Визначте максимальне та мінімальне значення стандартного відхилення доходів портфеля, що складається з двох акцій.
Ціна на акції на біржі склала 1,7 дол., останній виплачений дивіденд – 17 центів. За останні 10 років валовий прибуток корпорації та її дивіденди виросли на 5%. Визначте доходність акції (в% ) в наступні роки.
Корпорація виплачує дивіденди в розмірі 30% від прибутку, який призначений для акціонерів, що володіють простими акціями. Щорічний приріст дивідендів складає 5%. Поточний дохід (чистий прибуток) 1,5 гр.од. на акцію. Якою буде ціна акції, за умови, що ціна сплаченого капіталу дорівнює 12%.
10. Коефіцієнт дивідендних виплат корпорації складає 0,5 , поточний дохід (чистий прибуток) на звичайну акцію 4 гр. од. Щорічний приріст дивідендів – 5% .Ціна сплаченого капіталу 12%. Визначте ціну звичайної акції.
11. Компанія на протязі 3 років планує виплачувати дивіденди зі щорічним приростом 10%, в подальшому ріст буде на рівні 5%. Визначте сьогоднішню вартість акції за умови, що очікувана ставка доходу складає 12%. В останній рік дивіденд дорівнював 2,5 грош.од. Поясніть, чому при розрахунку ціни акції вам не потрібно показника її номінальної вартості.
12. Облігація номіналом 1000 дол. з купонною ставкою 12% випущена на 3 роки. Очікувана доходність: а)11%, б)14%. Визначте ціну облігації у цих випадках.
13. Компанія купила облігації на суму 106 тис. грош. од. при номінальній вартості 100 тис. грош. од. До строку погашення залишилося 3 роки. Купонна ставка 13%. Припустимо , що через рік очікувана ставка ринку складе 12 %. За якою ціною компанія може продати облігації через рік? Який дохід отримає компанія від цієї облігації за умови продажу по визначеній ціні? Якою буде доходність?
14. Банк має наступний портфель облігацій:
Вид облігацій
Номінальна вартість, гр.од.
Ринкова вартість, грош. од.
Строк до погаш. (років)

Облігації з нульовим купоном
100000
63720
6

8 -% казначейські
600000
590000
8

11-% облігації корпорації
200000
180000
10

ВСЬОГО
900000
833720
Х

Припустимо, що через рік очікуваний доход ринку за всіма облігаціями скоротиться. Він буде: 8% - за облігаціями з нульовим купоном; 7% - за казначейськими облігаціями; 9% - по облігаціям корпорацій. Визначте ринкову вартість портфеля облігацій через рік.
15. Визначте поточну дохідність облігації з купонною ставкою 14%, номіналом 1000 гр. од. Поточна ціна облігації:
а)850 гр. од.
б)1200 гр. од.
16. Визначте доходність облігації до часу погашення. Номінал –1000 грош.од., купонна ставка 15%, строк – 5 років. Поточна ціна: 900 грош. од.
17. Опціон на купівлю акцій А має ціну виконання 55 гр.од. премія складає 2 гр.од. Яким буде фінансовий результат для покупця та продавця опціону, який не має акцій А в своєму портфелі, якщо ціна акції на момент виконання опціону складе:
1) 50 гр.од.;
2) 52 гр.од.;
3) 55 гр.од.;
4) 57 гр.од.;
5) 60 гр.од.
18. Припустимо, що компанія придбала акції М по ціні 56 гр.од. за акцію і бажає їх реалізувати через 6 місяців. Компанія вирішила використати стратегію виписки опціону на купівлю для хеджування. Ціна виконання 64 гр.од., строк виконання – 6 місяців. премія опціону на купівлю – 5,0. Заповніть наведену таблицю:
Можлива ціна акції М протягом 6 місяців
Прибуток або збитки на акцію продавця опціону на купівлю

50


56


66


72


Яким був би результат, якщо компанія не використовувала би стратегію виписки опціону?
19. Ви придбали 6-місячний казначейський вексель номіналом 10 000 гр.од. за 9000 гр.од., та продали його через 90 днів за 9100 гр.од. Який дохід Ви отримали? Якою була дохідність?
Тестові питання
Коефіціент
· в Моделі оцінки капітальних активів є показником виміру...
Диверсифікація портфелю цінних паперів – це..
Доходність фінансового інструменту, в МОКА розраховується за допомогою формули
Максимальний ризик портфелю, що складається з двох активів, можна визначити за допомогою наступної формули..
.Мінімальний ризик портфелю, що складається з двох активів, можна визначити за допомогою наступної формули..
Ринкова премія за ризик може бути визначена за допомогою наступної формули ...
Безризикові активи в теорії – це...
Коефіциєнт ( є показником виміру...
Ризик в теорії портфеля кількісно вимірюється за допомогою показника..
Стандартне відхилення доходів портфеля, що складається з двох активів, розраховується за наступною формулою...
Несистематичний ризик – це...
Стандартне відхилення доходів портфелю, що складається з двох активів та має коефіциєнт кореляції між доходами активів (-1), розраховується за наступною формулою...
Диверсифікація портфелю цінних паперів – це...
Систематичний ризик-це...
Брокерська діяльність на фінансовому ринку
Позабіржова торговельно-інформаційна система – це
Розрахунково-клірінгова діяльність на фондовому ринку України здійснюється
Національна депозитарна система України має наступні рівні
Зберігачем на ринку цінних паперів України може бути
Дозвіл на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів в Україні не може отримати торговець, який:
До депозитних фінансових інститутів відносять:
Що таке спеціалізований ощадний банк?
Що таке діяльність по випуску цінних паперів?
До депозитарної діяльності відносять:
Депозитарій в Україні може створюватися у формі: .
До функцій реєстраторів відносять
Фінансові посередники в узькому розумінні-це
Що таке комерційна діяльність по цінних паперах?
Що таке комісійна діяльність по цінних паперах?
До контрактних фінансових інститутів відносять
Організаторами трогівлі на ринку цінних паперів України є
Депозитарії в Україні обслуговують:
До верхнього рівня Національної депозитарної системи України входять .
Що таке спеціалізований ощадний банк в Україні?
Що таке спеціалізований банк?
Фінансові посередники в узькому розумінні-це
Торговець цінними паперами в Україні не може здійснювати торгівлю:
Опосередкованими учасниками НДС України є:
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку підпорядкована:
. Саморегулівним організаціям не можуть бути делеговані повноваження державних органів щодо:
Координаційна рада з питань функціонування ринку цінних паперів України є:
. Видами регулювання фінансового ринку є: .
Здійснення заходів по підвищенню інформаційної забезпеченості та прозорості фінансового ринку є:
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку підзвітна:
Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів України видає:
Координаційну раду з питань функціонування ринку цінних паперів України очолює:
Видами регулювання фінансового ринку є:
Міжнародна організація Комісій з цінних паперів видає рекомендації та резолюції, що стосуються:
.До системи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку входять:
Саморегулівна організація створюється з метою:
Склад та Положення про Координаційну раду з питань функціонування ринку цінних паперів України затверджує:
Рекомендації Групи 30-ти стосуються:
Сертифікація та ліцензування діяльності професійних учасників фінансового ринку є:
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку утворюється у складі:
Попередження зловживань та правопорушень на фінансовому ринку є:
Міжнародна організація Комісій з цінних паперів видає рекомендації та резолюції, що стосуються:
Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, його заступники члени призначаються та звільняються
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку свої повноваження щодо розробки та впровадження правил, стандартів та вимог щодо здійснення операцій на фондовому ринку може делегувати:
Термін повноважень Голови та членів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Створення нормативної бази, що забезпечує функціонування фінансового ринку є:
Грошовий ринок є частиною
Первинний ринок цінних паперів – це
Фізичні особи як суб’єкти фінансового ринку України не можуть бути
В чому різниця між пайовими та борговими фінансовими інструментами?
.Фінансовий ринок залежно від терміну залучення фінансових ресурсів має наступні сегменти:
Фізичні особи як суб’єкти фінансового ринку України можуть бути
До стандартизованих фінансових інструментів відносять
Дайте визначення поняття „дізінтермедіація”.
Фондовий ринок є частиною Інструментами грошового ринку є
До не стандартизованих фінансових інструментів відносять
В чому різниця між фінансовими фондами (ресурсами) та заощадженнями
До основних ознак ринку капіталів відносять .
Цінні папери можуть бути
.Юридичні особи як суб’єкти фінансового ринку не можуть бути
До основних ознак грошового ринку відносять
Процес сек’юритизації – це
Біржовий ринок цінних паперів - це
В чому різниця між фінансовим та фондовим ринком?
Вторинний ринок цінних паперів – це
Учасники фінансового ринку – це
До стандартизованих фінансових інструментів відносять
До організованого ринку цінних паперів відносять
В чому різниця між фінансовим ринком та ринком цінних паперів?
Інвестори на фінансовому ринку – це
До похідних фінансових інструментів відносять
В чому різниця між стандартизованими та не стандартизованими фінансовими інструментами?
Неорганізований фінансовий ринок – це
До пайових фінансових інструментів відносять
Емітентами цінних паперів в Україні можуть бути
В чому різниця між первинним та вторинним ринками?3.5.ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
ДЕННА ТА ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___

Поясніть сутність та значення теорії ефективного фінансового ринку. Дайте характеристику форм ефективності фінансового ринку.
2. Що таке технічний аналіз? Назвіть його основні принципи, об’єкти, методи. Які можливості використання технічного аналізу на фінансовому ринку України?
3.
3.1.До похідних фінансових інструментів відносять:
акції
векселі
опціони
депозитні сертифікати
3.2. Ціна акції з постійним темпом приросту дивидендів може бути визначена за допомогою формули: (Де: D0 – останній сплачений дивіденд у поточному році, D1 - дивіденд у наступному році, r - ставка доходу, яку очікують одержати інвестори, g – постійний темп приросту дивіденду):
1) D0 (1+ g)/( r -g)
2) D0 /( r -g)
3) D1 /( r+g)
4) D0 /( r+ g)
3.3. У випадку ліквідації акціонерного товариства (АТ) власники простих акцій:
1) повністю втрачають право на інвестовані кошти
2) мають право вимагати повернення всіх інвестованих коштів
3) мають право на отриманя частини майна після задоволення вимог кредиторів та власників привілейованих акцій
4.
4.1. Ринковий наказ-це
1) замовлення купити ЦП за ціною, що не перевищує обумовлену, або продати за ціною, що не нижче, ніж обумовлена
2) купити і продати по ринковій ціні або купити по мінімуму і продати по максимуму
3) замовлення купити або продати ЦП в той момент, коли ціна досягне обумовленого рівня
4.2. Котирування – це:
1) механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу
2) механізм здійснення контролю за цінними паперами
3) механізм визначення взаємних зобов”язань
4.3. До боргових цінних паперів можна віднести:
1) акції
2) ощадні сертифікати
3) казначейські зобов’язання
4) вірні відповіді: 1) та 2)
6) вірні відповіді 2) та 3)
5. Інвестиційний фонд придбав у свій портфель облігації на загальну суму 98 млн. гр. од. при номінальній вартості 100 млн. гр. од. До строку погашення залишилося 4 роки. Купонна ставка 10 %. Припустимо, що через рік очікувана ставка доходності на ринку становитиме 13 %. За якою ціною інвестиційний фонд може продати облігації через рік? Якій дохід він отримає за рік володіння облігацією за умови продажу її за визначеною ціною? Якою буде доходність інвестування за рік?

6. Безризикова ставка на ринку 6%, дохідність акції А очікується в розмірі 11%, акції В 14%; стандартне відхилення доходів акції А становить 0,2, акції В 0,3; ( по акції А дорівнює 0,9, по акції В дорівнює 1,2. Яка акція є більш інвестиційно привабливою? Зробить необхідні розрахунки, поясніть свою відповідь.


ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___


Поясніть сутність та значення теорії ефективного фінансового ринку. Дайте характеристику форм ефективності фінансового ринку.
2. Інститути спільного інвестування як фінансові посередники. Види, типи інститутів спільного інвестування в Україні.
3. Що таке технічний аналіз? Назвіть його основні принципи, об’єкти, методи. Які можливості використання технічного аналізу на фінансовому ринку України?
4. Які угоди називають угодами „своп”? Загальна характеристика, види та типи свопів.
5. Необхідність міжнародного співробітництва в сфері регулювання фінансових ринків. Роль Міжнародної організації комісій з цінних паперів, її основні завдання та напрямки діяльності.
6.
6.1.До похідних фінансових інструментів відносять:
акції
векселі
опціони
депозитні сертифікати
6.2. Ціна акції з постійним темпом приросту дивидендів може бути визначена за допомогою формули: (Де: D0 – останній сплачений дивіденд у поточному році, D1 - дивіденд у наступному році, r - ставка доходу, яку очікують одержати інвестори, g – постійний темп приросту дивіденду):
1) D0 (1+ g)/( r -g)
2) D0 /( r -g)
3) D1 /( r+g)
4) D0 /( r+ g)
6.3. У випадку ліквідації акціонерного товариства (АТ) власники простих акцій:
1) повністю втрачають право на інвестовані кошти
2) мають право вимагати повернення всіх інвестованих коштів
3) мають право на отриманя частини майна після задоволення вимог кредиторів та власників привілейованих акцій
7.
7.1. Ринковий наказ-це
1) замовлення купити ЦП за ціною, що не перевищує обумовлену, або продати за ціною, що не нижче, ніж обумовлена
2) купити і продати по ринковій ціні або купити по мінімуму і продати по максимуму
3) замовлення купити або продати ЦП в той момент, коли ціна досягне обумовленого рівня
7.2. Котирування – це:
1) механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу
2) механізм здійснення контролю за цінними паперами
3) механізм визначення взаємних зобов”язань
7.3. До боргових цінних паперів можна віднести:
1) акції
2) ощадні сертифікати
3) казначейські зобов’язання
4) вірні відповіді: 1) та 2)
6) вірні відповіді 2) та 3)
8.
8.1. Фінансовий ринок залежно від характеру здійснення угод має наступні сегменти:
грошовий ринок та валютний ринок
грошовий ринок та ринок капіталів
грошовий ринок, ринок капіталів, ринок товарних фондів
ринок строкових угод та негайних платежів (спот)
організований та неорганізований
8.2. . Ціна облігації з фіксованою ставкою купонних платежів може бути визначена за допомогою формули: (Де: С – розмір купонного платежу у i-ому періоді, N – номінальна вартість , r- ставка доходу, яку очікують одержати інвестори, n –кількість купонних виплат до погашення):
1) 13 EMBED Equation.3 1415 N
· (1 + r )n
2) 13 EMBED Equation.3 1415
3) 13 EMBED Equation.3 1415N
· rn
8.3. Процес дезинтермедіації на сучасному фінансовому ринку – це:
збільшення безпеки на ринку
відмова від фінансового посередництва
відмова від послуг тих фінансових посередників, що використовують не стандартизовані фінансові інструменти
учасники ринку звертаються до послуг, що надають професійні учасники ринку цінних паперів

9. Інвестиційний фонд придбав у свій портфель облігації на загальну суму 98 млн. гр. од. при номінальній вартості 100 млн. гр. од. До строку погашення залишилося 4 роки. Купонна ставка 10 %. Припустимо, що через рік очікувана ставка доходності на ринку становитиме 13 %. За якою ціною інвестиційний фонд може продати облігації через рік? Якій дохід він отримає за рік володіння облігацією за умови продажу її за визначеною ціною? Якою буде доходність інвестування за рік?

10. Безризикова ставка на ринку 6%, дохідність акції А очікується в розмірі 11%, акції В 14%; стандартне відхилення доходів акції А становить 0,2, акції В 0,3; ( по акції А дорівнює 0,9, по акції В дорівнює 1,2. Яка акція є більш інвестиційно привабливою? Зробить необхідні розрахунки, поясніть свою відповідь.


4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.
Основна література
А. зАКОНИ ТА ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
Конституція України // Закони України в 12 томах. ВРУ, т. 10 , с. 5-40.
Про акціонерні товариства// Закон України від 17 вересня 2008 року
Про господарські товариства // Закон України від 19 вересня 1991 року №1576-ХП.//Закони України в 12 томах, т.2, с.189-212.
Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) / Закон України від 15.03.2001 р. №2299-ІІІ / Цінні папери України, 2001. - №18 – с.11-22.
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг // Закон України від 12.08.2001р. № 9742 - Офіційний вісник України, 2001.
Про обіг векселів в Україні / Закон України від 5.04.2001 р. №2374-ІІІ / Цінні папери України, 2001. - №21 – с.9-28.
Про банки і банківську діяльність. Закон України від 7 грудня 2000 року №872-ХП.//Урядовий кур’єр від 17січня 2001 року.
Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23 лютого 2006 року
Про приватизаційні папери / Закон України від 6 березня 1992 року // Закони України в 12 томах, т.3, с.132-136.
Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України //Постанова ВРУ від 22.09.95 №342/95- ВР// Відомості ВРУ №33 від 15.08.1995р.
Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні // Закон України від 30 жовтня 1996 року №448/96-ВР.//Закони України в 12 томах, т.11, с.177-188.
Про Національну депозитарну систему України та особливості електронного обігу цінних паперів // Закон України від 10 грудня 1997 року №710/ВР //Відомості ВРУ №15 1997р., с 67.
Про кредитні спілки // Закон України від 20.12.2001 р.
Про недержавні пенсійні фонди // Закон України від 10.07.2003 р.
Про систему валютного регулювання і валютного контролю// Декрет Кабінету міністрів Українивід 19.02.1993 р.
Правила випуску і обігу фондових деривативів // затв. Рішенням ДКЦПФР від 24 червня 1997 р. №13
Б. Посібники та монографії
1.Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. пособие – М.:1998.- 348 с.
2.Васильєва, В,В. Фінансовий ринок: навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 368 с.
3.Зимовець В.В., Зубик С.П. Фінансове посередництво: Навч. посібник._- К.: КНЕУ, 2004 – 288 с.
4.Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004.
5. Леонов Д.А, Льовочкін С.В., Хоружий С.Г. Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції: Монографія/ За наук. Ред. В.М. Федосова – К.: УІРФР, 2008.- 848 с.
6.Маслова С.О., Опалов О. А. Фінансовий ринок: Навч. посібник - 3-тє вид., виправлене. - К. : Каравела, 2004. - 344 с.
7.Мендрул О.Г., Павленко І.А.Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посібник - К.:КНЕУ,2000.
8.Мертенс А. Инвестиции. Курс лекций по современной финансовой теории.- К.: Киевское инвестиционное агенство, 1997, стр. 169-175.
9.Міжнародні фінанси: Підручник/ О.І. Рогач, А.С.Філіпенко та ін., за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. -784с.
10.Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник._- К.: КНЕУ, 1999.
11.Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2000.
12.Підхомний, О. М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках: Навч. посібник - К. : Кондор, 2007. - 184 с.
13.Смагін В. Л. Формування та розвиток фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки: Монографія - К. : КНЕУ, 2008. - 227 с.
14.Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.
15.Суторміна В.М., Дегтярьова Н. В. Фінансовий ринок: Навч.-методичний посібник для самост. вивчення дисципліни; - Вид. 2-ге. - К. : КНЕУ, 2008. - 172 с.
16.Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2008. - 535с.
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
Агарков М.М. Учение о ценных бумагах.М.: Финстатинформ, 1993.
Биржевое дело: Учебник. / Ред. Галанов В.А. и др. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
Боди З., Мертон Р. Финансы.: Пер. с англ. : Уч. пос. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2000. – 592 с.
Гордон В.Б. Роль деривативів на ринках, що розвиваються // Финанси України. – 2005. – № 1 , С. 70-76.
Гоффе В. Зарубіжний досвід правового регулювання оперцій на ринку деривативів // Ринок цінних паперів України. – 2004. – №5-6. – С.45-52.
Дегтярьова Н. В. Значення гіпотези ефективного ринку // Ринок цінних паперів України. –2002. – №5-6. – С.21-25.
Дегтярьова Н. В., Виходцев О.Г. Ефективний ринок цінних паперів// Ринок цінних паперів України. –2002. – №1-2.- С.12-18.
Дегтярьова Н. В.Теоретичні засади інвестування на ринку цінних паперів // Ринок цінних паперів України. –2002. – № 9-10. – С.33-39.
Деривативы: курс для начинающих: пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2002.
Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч.посібник. – К.: Майстер-Клас, 2005. – 191 с.
Дорси Т. Метод графического анализа „крестики нолики” важнейший метод для прогнозирования и отслеживания поведения рыночных цен. Пер. с англ. – М.: ИК Аналитика, 2001.
Іваницька О.М.Фінансові ринки: Навч. посібник – К.:УАДУ,1999.
Ковни Ш., Такки К. Стратегии хеджирования. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 208с.
Концепція регулювання фінансового ринку України (проект) / Цінні папери України, № 1 – 10 січня 2002 р.
Меркулов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям.- М.: Инфра-М., 1996
Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок.-М: Перспектива,1995
Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. - М.:Экзамен,2000.
Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. – М.: Экзамен, 2000. – 768 с.
Михальський В.В. Роль фінансового ринку в економічному розвитку реального сектора вітчизняної економіки: Монографія. – К.: Ніка-Центр, 2005.-293 с.
Моррис Г.Л. Японские свечи: метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем: Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2001.
Недержавне пенсійне забезпечення та фінансовий ринок: світовий досвід і України: Збірник нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичних матеріалів. – К.: Укр. агенство фінансового розвитку, 2002. – 250 с.
Павлов В.І. та ін. Цінні папери в Україні: Навч.посібник – 2-е вид. – К.: Кондор, 2004. – 400 с.
Примостка Л. Роль строкового ринку в стабілізації економічної системи // Ринок цінних паперів України – 2004 –№5-6– С.21-24.
Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія.-К.: КНЕУ, 2001.
Програма розвитку фондового ринку України на 2001-2005 роки / Цінні папери України, № 52 – 28 грудня 2000р.
Ревуцька Н. Сучасні похідні інструменти на фінансовому ринку // Цінні папери України, № 25 (313), 24 червня 2004 р. – С.16-17.
Рейтингування акціонерних товариств в Україні: Посібник / Мартинов О.Л., Прилипко С.І. , ред. Щелкунов В.І. – К.: Наукова думка, 2005. – 172с.
Рынок облигаций. Курс для начинающих: Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 336 с.
Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие / Ред. Е.Ф. Жуков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 399 с.
Сіржук Р. Активізація ринку корпоративних облігацій. // Цінні папери України, № 27 – 17 липня 2003р.,С.10.
Словник-довідник фінансового ринку / Уклад. Фещенко В.В. – К.: Українське агентство фінансового розвитку, 2005. – 321 с.
Сохацька О.М Біржова справа: Підручник. –Тернопіль, Карт-бланш, 2003. – 602 с.
Сохацька О.М. Міжнародні ф’ючерсні ринки: теоретико-методологічні аспекти: Монографія.-Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 454 с.
Сутормина В.Н. Правовые основы функционирования финансового рынка в Украине.-К.:НАУ,1999.
Технический аналіз: курс для начинающих: Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2001.
Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія / За наук. ред. В.Федосова. – К.: КНЕУ,2002. – 387 с.
Чесноков А.С. Инвестиционная стратегия и финансовые игры. М.: Паимс, 1994.
Шапран Н. Фундаментальний аналіз акцій в Україні: оцінка впливу мікроекономічних факторів на формування ринкової вартості акцій // Економіст. - 2005 р. - № 11. – С. 53-57.
Шарп У.Ф., Александер Г. Дж., Бейли Дж. В. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М., 1997.
Эрлих А.А. Технический анализ товарных и финансовых рынков.-М.: Инфра-М., 1996.
13PAGE 15


13PAGE 143415
Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 17981824
    Размер файла: 453 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий