TRENIROVKA

Макроекономічні показники в системі національних рахунків
Задача 11.
Національний дохід країни становить 300 млрд. грн., використовуваний дохід - 270 млрд. грн., перевищення непрямих податків над субвенціями у підприємницькому секторі 35 млрд.грн., споживання домашніх господарств - 210 млрд.грн., дефіцит торгівельного балансу (перевищення імпорту над експортом) дорівнює 8 млрд. грн.
Визначити:
Суму прямих податків.
Державні витрати, якщо дефіцит державного бюджету складає 10 млрд. грн.
Чисті інвестиції.
Задача 12.
За даними таблиці розрахувати:
Обсяг ВНП за доходами.
Обсяг ВНП за витратами.

Показники
Млрд. грн.

Відсоток за кредит
10

Валові інвестиції
55

Заробітна плата робітників і службовців
210

Нерозподілений прибуток корпорацій
99

Непрямі податки, податкові зобов'язання
25

Рентні платежі власникам орендного майна
20

Податки на прибуток корпорацій
48

Чистий експорт товарів та послуг
25

Державні закупки товарів та послуг
100

Чисті приватні інвестиції
40

Доходи від власності
23

Чисті субсидії державним підприємствам
7

Дивіденди
17

Споживчі видатки
280

Задача 13.
Розрахувати ВВП за таких умов (млрд. грн.): валовий випуск становить 1000, матеріальні витрати - 500, податок на додану вартість - 200, інші продуктові податки - 80, субсидії дорівнюють 10.
Задача 14.
Розрахувати чистий валовий продукт (ЧВП) за таких умов (млрд. грн.): споживчі видатки становлять 60, валові інвестиції - 12, амортизація - 8, державні видатки - 6, трансферти- 2, експорт - 10, імпорт дорівнює 12.
Задача 15.
Розрахувати валовий національний наявний дохід країни за таких умов (млрд. грн.): ВВП дорівнює 1000, поточні трансферти від інших країн - 20, поточні трансферти іншим країнам - 5, чисті первинні доходи зовнішні від'ємні і дорівнюють 8.
Задача 16.
У 2007 р. реальний ВВП становив 650 млрд. грн., у 2008 р. номінальний ВВП збільшився до 840 млрд. грн., а ціни зросли на 18 %. Обчислити приріст реального ВВП у 2008 р.
Задача 17.
У 2007 р. реальний ВВП країни становив 214 млрд. грн. В 2008 р. реальний ВВП збільшився на 4 %, а ціни зросли на 22 %. Розрахуйте номінальний ВВП у 2008 р.
Задача 18.
За даними таблиці розрахуйте внесок сільського господарства у створення ВВП (млрд. грн.):

Виробництво
Кінцева сума продажу
Купівля товарів, необхідних для виробництва

Зерна
20000
5 800

Соняшнику
5 000
2200

Цукрових буряків
3 500
1850

Молока
17000
9 870

М'яса ВРХ
9100
7 450

М'яса свиней
8 700
6 820

Яйця
2 600
1980

Інше
1300
840

Задача 19.
У 2000 р. номінальний ВВП країни становив 400 млрд. грн. У 2008 р. дефлятор ВВП складає 1,26 відносно 2006 р. Реальний ВВП за 2000-2006 рр. збільшився на 37 %.
Обчисліть обсяг номінального ВВП у 2008 р.

Ринок праці
Задача 1.
Визначте статус осіб, перерахованих нижче, з погляду їхньої належності до зайнятих і до робочої сили, якщо вони класифікуються в такий спосіб: зайняті (3); безробітні (Б); ті, які не входять до складу робочої сили (Н).
Працівник, звільнений за власним бажанням.
Працівник, переведений на режим роботи неповного робочого дня.
Учитель, що за станом здоров'я більше не може працювати.
Звільнений робітник, що протягом тривалого часу не міг знайти роботу і тому припинив її пошуки.
Студент, що вчиться на денному відділенні вищого навчального закладу.
Автомеханік, що вчиться на вечірньому відділенні навчального закладу.
Домогосподарка, що займається тільки своїм будинком і родиною.
Домогосподарка, що частину часу працює як бібліотекар.

Задача 2.
Населення країни становить 3,5 млн. осіб, з них 600 тис. осіб - діти та хворі психіатричних лікарень, 850 тис. осіб пенсіонери,
безробітні - 250 тис. осіб, 100 тис. осіб шукають роботу і зайняті неповний робочий день.
Визначте величину робочої сили та офіційний рівень безробіття.
Задача 3.
Чисельність населення області на 1 січня 2007 р. становить 3,6 млн. осіб. Середньорічний темп приросту населення у попередні 5 років склав 8 %.
Обчислити ймовірну чисельність населення області на 1 січня 2008 р.
Задача 4.
В економіці країни зайнято 32 млн. осіб. Кількість безробітних становить 7 млн. осіб. Через деякий час із загальної чисельності зайнятих 800 тис. осіб втратили роботу, а 1,5 млн. осіб припинили пошук роботи.
Визначте за цих умов чисельність зайнятих (працюючих), кількість безробітних та рівень безробіття.
Задача 5.
Чисельність населення Полтавської області на початок 2008 р. становила 2,7 млн. осіб. Коефіцієнт працездатності населення становить 48,6 %, коефіцієнт працездатності населення працездатного віку - 97,5 %. У народному господарстві зайнято 940 тис. осіб. Чисельність зареєстрованого незайнятого населення працездатного віку становила 45,8 тис. осіб.
Визначити:
Чисельність працездатного населення.
Чисельність працездатного населення працездатного віку.
Чисельність економічно активного населення.
Загальний рівень зайнятості населення.
Рівень зайнятості населення працездатного віку.
Рівень зайнятості економічно активного населення.
Рівень безробіття.

Задача 6.
Номінальний ВВП (V) у 2008 р. дорівнює 250 млрд. грн. Природний рівень безробіття в цьому ж році дорівнює 8 %, фактичний рівень безробіття - 10 %.
Яким би мав бути потенційний обсяг виробництва в 2008 році за законом Оукена?
Задача 7.
Рівень фактичного безробіття становить 12 %, природного - 6 %. Фактичний ВВП дорівнює 190 млрд. грн.
Визначте за цих умов втрати ВВП від циклічного безробіття.
Задача 8.
У 2006 р. економіка країни розвивалась в умовах повної зайнятості при рівні безробіття 7 %.
Визначити:
1.3а даними 2007 р. різницю між фактичним і потенційним обсягом ВВП (у абсолютному і відносному виразі).
2. Використовуючи закон Оукена, визначити рівень безробіття у 2008 р. (|3 = 2,5).

Роки
Потенційний ВВП, млрд. грн.
Фактичний ВВП, млрд. грн.

2006
1000
1000

2007
1800
1730

2008
2000
1850

Задача 9.
Чисельність населення країни становить 50 млн. осіб. Із них 12 млн. осіб - діти до 16 років, а також особи, що перебувають у тривалій ізоляції, 14 млн. осіб вибули зі складу робочої сили, З млн. осіб безробітні і 0,5 млн. осіб працівники, що зайняті неповний робочий день і шукають роботу.
Визначте рівень безробіття та величину робочої сили.
Задача 10.
Кількість населення країни становить 45 млн. осіб. Частка робочої сили у населенні дорівнює 64 %. Один зайнятий створює за рік продукції на 25 тис. грн. Фактичний ВВП країни становить 620 млрд. грн. Природна норма безробіття складає 6 %.
Розрахуйте рівень безробіття і ВВП-розрив.
Задача 11.
Визначте рівень безробіття у національній економіці за таких умов: чисельність населення країни становить 53 млн. осіб, особи у віці до 16 років, а також ті, хто перебуває у тривалій ізоляції-
14 млн. осіб, особи, які вибули зі складу робочої сили 11 млн. осіб, природний ВВП дорівнює 526,4 млрд. грн., природна норма безробіття складає 6 %, фактичний ВВП становить 95 % природного ВВП.
Задача 12.
На початок року чисельність робочої сили становила 35 млн. осіб, чисельність безробітних 6 млн. осіб. Протягом року за умов незмінної робочої сили знайдуть роботу 4 млн. осіб, а втратять -2 млн. осіб.
Визначити:
Коефіцієнт звільнення.
Коефіцієнт працевлаштування.
Рівень безробіття на початок та на кінець року.
Зміну рівня безробіття за рахунок безробітних, які знайдуть роботу протягом року.
Зміну рівня безробіття за рахунок зайнятих, які втратять роботу протягом року.

Товарний ринок
Проблемні ситуації
Ситуація 1.
Студент стверджує: "Якщо ми перебуваємо у стані спаду, продовжуючи якомога довше підвищувати сукупний попит, ми можемо добитися повної зайнятості без збільшення рівня інфляції." Дайте оцінку правильності цього твердження.
Ситуація 2.
Уряд стимулює виробництво аграрної продукції шляхом надання її виробникам субсидій. Як це вплине на рівновагу на ринку сільськогосподарської продукції?
Ситуація 3.
Політики говорять, що спостереження Дж. М. Кейнса про те, що заробітна плата та ціни є негнучкими пояснює, чому наша економіка є здатною пристосовуватися до довготривалої рівноваги після спаду економічного попиту. Дайте оцінку правильності цього твердження.
Ситуація 4.
Інфляція та дефляція боргу впливають на сукупний попит внаслідок того, що рівень цін змінюється, але їх відносять до нецінових чинників сукупного попиту. Чому?
Ситуація 5.
Чи містить ринкова економіка певні властиві їй механізми саморегулювання, які допомагають досягти і втримати високий рівень виробництва при повній трудовій зайнятості?
Задачі
Задача 1.
Природний обсяг виробництва становить 800 одиниць, криву АБ описує рівняння Y=1700-15Р. Через певний проміжок часу природний обсяг виробництва збільшився на 30 %, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: Y = 2 540 - 20 Р.
На скільки відсотків за цей період змінився рівноважний рівень цін?
Задача 2.
Економіка країни характеризується такими видами витрат (млрд. грн.): С = 45 + 0,7 (Y - Т + ТК); I = 23 + 0,12 Y; 0 = 55; Ш = 20 - 0,06 Y; Т = 150; ТК = 10.
Визначити обсяг ВВП (Y) за витратами.

Задача 4.
Економіка країни перебуває у стані довгострокової рівноваги, за якої реальний ВВП дорівнює потенційному і становить 500 млрд. грн., а рівень цін - 1,5.
До яких наслідків призведе різке зменшення ВВП до 420 млрд. грн. при незмінному сукупному попиті? (При розв'язанні цієї задачі скористайтеся моделлю АD - АS).
Задача 5.
Номінальний ВВП країни у 2008 р. становить 220 млрд. грн., споживчі витрати складають 56 % ВВП, внутрішні валові інвестиції -14 %, чистий експорт - 2 % ВВП.
Розрахуйте обсяг державних закупівель товарів та послуг у грошовому виразі.
Задача 6.
Економіка країни характеризується такими показниками (млрд. грн.): Y = 240; С = 40 + 0,75 (Y - Т); Т = 40; I = 35; О = 50; NE=8.
Розрахуйте обсяг АD, який у грошовій формі визначається сукупними витратами.
Задача 7.
Національна економіка перебуває у стані довгострокової рівноваги і крива довгострокової сукупної пропозиції є вертикальною лінією на рівні Y = 6 600 млн. грн. Крива короткострокової сукупної пропозиції є горизонтальною на рівні Р = 1,0. Криву АD описує рівняння Y = 5,5M/P.
Внаслідок дії зовнішніх чинників відбулося несприятливе збурення сукупної пропозиції і рівень цін підвищився до 1,5. Якщо Національний банк не втручається в економіку і крива АБ не переміщується, то яким буде нове рівноважне значення V у короткостроковому періоді?
Задача 8.
Природний обсяг виробництва становить 8 000 одиниць, криву АВ описує рівняння Y = 8 200 - 2 Р. Через певний проміжок часу природний обсяг виробництва збільшився на 50 %, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: Y = 12350 - 2 Р.
На скільки відсотків змінився рівноважний рівень цін за даний період?
Задача 10.
У таблиці представлені три варіанти функції АD:

Рівень цін, грн.
Реальний обсяг ВНП, млрд. грн.(1)
(2)
(3)

250
1400
1900
400

225
1500
2000
500

200
1600
2100
600

175
1700
2200
700

150
1800
2 300
800

125
1900
2400
900

100
2000
2 500
1000

Побудуйте криві сукупного попиту АБЬ АБ2 і АБ3 відповідно до представлених трьох варіантів.
Визначте рівноважний обсяг ВНП і рівноважний рівень цін для кожного із трьох варіантів.15

Приложенные файлы

  • doc 17981283
    Размер файла: 95 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий