TRENIROVKA

Макроекономічні показники в системі національних рахунків
Задача 11.
Національний дохід країни становить 300 млрд. грн., використовуваний дохід - 270 млрд. грн., перевищення непрямих податків над субвенціями у підприємницькому секторі 35 млрд.грн., споживання домашніх господарств - 210 млрд.грн., дефіцит торгівельного балансу (перевищення імпорту над експортом) дорівнює 8 млрд. грн.
Визначити:
Суму прямих податків.
Державні витрати, якщо дефіцит державного бюджету складає 10 млрд. грн.
Чисті інвестиції.
Задача 12.
За даними таблиці розрахувати:
Обсяг ВНП за доходами.
Обсяг ВНП за витратами.

Показники
Млрд. грн.

Відсоток за кредит
10

Валові інвестиції
55

Заробітна плата робітників і службовців
210

Нерозподілений прибуток корпорацій
99

Непрямі податки, податкові зобов'язання
25

Рентні платежі власникам орендного майна
20

Податки на прибуток корпорацій
48

Чистий експорт товарів та послуг
25

Державні закупки товарів та послуг
100

Чисті приватні інвестиції
40

Доходи від власності
23

Чисті субсидії державним підприємствам
7

Дивіденди
17

Споживчі видатки
280

Задача 13.
Розрахувати ВВП за таких умов (млрд. грн.): валовий випуск становить 1000, матеріальні витрати - 500, податок на додану вартість - 200, інші продуктові податки - 80, субсидії дорівнюють 10.
Задача 14.
Розрахувати чистий валовий продукт (ЧВП) за таких умов (млрд. грн.): споживчі видатки становлять 60, валові інвестиції - 12, амортизація - 8, державні видатки - 6, трансферти- 2, експорт - 10, імпорт дорівнює 12.
Задача 15.
Розрахувати валовий національний наявний дохід країни за таких умов (млрд. грн.): ВВП дорівнює 1000, поточні трансферти від інших країн - 20, поточні трансферти іншим країнам - 5, чисті первинні доходи зовнішні від'ємні і дорівнюють 8.
Задача 16.
У 2007 р. реальний ВВП становив 650 млрд. грн., у 2008 р. номінальний ВВП збільшився до 840 млрд. грн., а ціни зросли на 18 %. Обчислити приріст реального ВВП у 2008 р.
Задача 17.
У 2007 р. реальний ВВП країни становив 214 млрд. грн. В 2008 р. реальний ВВП збільшився на 4 %, а ціни зросли на 22 %. Розрахуйте номінальний ВВП у 2008 р.
Задача 18.
За даними таблиці розрахуйте внесок сільського господарства у створення ВВП (млрд. грн.):

Виробництво
Кінцева сума продажу
Купівля товарів, необхідних для виробництва

Зерна
20000
5 800

Соняшнику
5 000
2200

Цукрових буряків
3 500
1850

Молока
17000
9 870

М'яса ВРХ
9100
7 450

М'яса свиней
8 700
6 820

Яйця
2 600
1980

Інше
1300
840

Задача 19.
У 2000 р. номінальний ВВП країни становив 400 млрд. грн. У 2008 р. дефлятор ВВП складає 1,26 відносно 2006 р. Реальний ВВП за 2000-2006 рр. збільшився на 37 %.
Обчисліть обсяг номінального ВВП у 2008 р.

Ринок праці
Задача 1.
Визначте статус осіб, перерахованих нижче, з погляду їхньої належності до зайнятих і до робочої сили, якщо вони класифікуються в такий спосіб: зайняті (3); безробітні (Б); ті, які не входять до складу робочої сили (Н).
Працівник, звільнений за власним бажанням.
Працівник, переведений на режим роботи неповного робочого дня.
Учитель, що за станом здоров'я більше не може працювати.
Звільнений робітник, що протягом тривалого часу не міг знайти роботу і тому припинив її пошуки.
Студент, що вчиться на денному відділенні вищого навчального закладу.
Автомеханік, що вчиться на вечірньому відділенні навчального закладу.
Домогосподарка, що займається тільки своїм будинком і родиною.
Домогосподарка, що частину часу працює як бібліотекар.

Задача 2.
Населення країни становить 3,5 млн. осіб, з них 600 тис. осіб - діти та хворі психіатричних лікарень, 850 тис. осіб пенсіонери,
безробітні - 250 тис. осіб, 100 тис. осіб шукають роботу і зайняті неповний робочий день.
Визначте величину робочої сили та офіційний рівень безробіття.
Задача 3.
Чисельність населення області на 1 січня 2007 р. становить 3,6 млн. осіб. Середньорічний темп приросту населення у попередні 5 років склав 8 %.
Обчислити ймовірну чисельність населення області на 1 січня 2008 р.
Задача 4.
В економіці країни зайнято 32 млн. осіб. Кількість безробітних становить 7 млн. осіб. Через деякий час із загальної чисельності зайнятих 800 тис. осіб втратили роботу, а 1,5 млн. осіб припинили пошук роботи.
Визначте за цих умов чисельність зайнятих (працюючих), кількість безробітних та рівень безробіття.
Задача 5.
Чисельність населення Полтавської області на початок 2008 р. становила 2,7 млн. осіб. Коефіцієнт працездатності населення становить 48,6 %, коефіцієнт працездатності населення працездатного віку - 97,5 %. У народному господарстві зайнято 940 тис. осіб. Чисельність зареєстрованого незайнятого населення працездатного віку становила 45,8 тис. осіб.
Визначити:
Чисельність працездатного населення.
Чисельність працездатного населення працездатного віку.
Чисельність економічно активного населення.
Загальний рівень зайнятості населення.
Рівень зайнятості населення працездатного віку.
Рівень зайнятості економічно активного населення.
Рівень безробіття.

Задача 6.
Номінальний ВВП (V) у 2008 р. дорівнює 250 млрд. грн. Природний рівень безробіття в цьому ж році дорівнює 8 %, фактичний рівень безробіття - 10 %.
Яким би мав бути потенційний обсяг виробництва в 2008 році за законом Оукена?
Задача 7.
Рівень фактичного безробіття становить 12 %, природного - 6 %. Фактичний ВВП дорівнює 190 млрд. грн.
Визначте за цих умов втрати ВВП від циклічного безробіття.
Задача 8.
У 2006 р. економіка країни розвивалась в умовах повної зайнятості при рівні безробіття 7 %.
Визначити:
1.3а даними 2007 р. різницю між фактичним і потенційним обсягом ВВП (у абсолютному і відносному виразі).
2. Використовуючи закон Оукена, визначити рівень безробіття у 2008 р. (|3 = 2,5).

Роки
Потенційний ВВП, млрд. грн.
Фактичний ВВП, млрд. грн.

2006
1000
1000

2007
1800
1730

2008
2000
1850

Задача 9.
Чисельність населення країни становить 50 млн. осіб. Із них 12 млн. осіб - діти до 16 років, а також особи, що перебувають у тривалій ізоляції, 14 млн. осіб вибули зі складу робочої сили, З млн. осіб безробітні і 0,5 млн. осіб працівники, що зайняті неповний робочий день і шукають роботу.
Визначте рівень безробіття та величину робочої сили.
Задача 10.
Кількість населення країни становить 45 млн. осіб. Частка робочої сили у населенні дорівнює 64 %. Один зайнятий створює за рік продукції на 25 тис. грн. Фактичний ВВП країни становить 620 млрд. грн. Природна норма безробіття складає 6 %.
Розрахуйте рівень безробіття і ВВП-розрив.
Задача 11.
Визначте рівень безробіття у національній економіці за таких умов: чисельність населення країни становить 53 млн. осіб, особи у віці до 16 років, а також ті, хто перебуває у тривалій ізоляції-
14 млн. осіб, особи, які вибули зі складу робочої сили 11 млн. осіб, природний ВВП дорівнює 526,4 млрд. грн., природна норма безробіття складає 6 %, фактичний ВВП становить 95 % природного ВВП.
Задача 12.
На початок року чисельність робочої сили становила 35 млн. осіб, чисельність безробітних 6 млн. осіб. Протягом року за умов незмінної робочої сили знайдуть роботу 4 млн. осіб, а втратять -2 млн. осіб.
Визначити:
Коефіцієнт звільнення.
Коефіцієнт працевлаштування.
Рівень безробіття на початок та на кінець року.
Зміну рівня безробіття за рахунок безробітних, які знайдуть роботу протягом року.
Зміну рівня безробіття за рахунок зайнятих, які втратять роботу протягом року.

Товарний ринок
Проблемні ситуації
Ситуація 1.
Студент стверджує: "Якщо ми перебуваємо у стані спаду, продовжуючи якомога довше підвищувати сукупний попит, ми можемо добитися повної зайнятості без збільшення рівня інфляції." Дайте оцінку правильності цього твердження.
Ситуація 2.
Уряд стимулює виробництво аграрної продукції шляхом надання її виробникам субсидій. Як це вплине на рівновагу на ринку сільськогосподарської продукції?
Ситуація 3.
Політики говорять, що спостереження Дж. М. Кейнса про те, що заробітна плата та ціни є негнучкими пояснює, чому наша економіка є здатною пристосовуватися до довготривалої рівноваги після спаду економічного попиту. Дайте оцінку правильності цього твердження.
Ситуація 4.
Інфляція та дефляція боргу впливають на сукупний попит внаслідок того, що рівень цін змінюється, але їх відносять до нецінових чинників сукупного попиту. Чому?
Ситуація 5.
Чи містить ринкова економіка певні властиві їй механізми саморегулювання, які допомагають досягти і втримати високий рівень виробництва при повній трудовій зайнятості?
Задачі
Задача 1.
Природний обсяг виробництва становить 800 одиниць, криву АБ описує рівняння Y=1700-15Р. Через певний проміжок часу природний обсяг виробництва збільшився на 30 %, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: Y = 2 540 - 20 Р.
На скільки відсотків за цей період змінився рівноважний рівень цін?
Задача 2.
Економіка країни характеризується такими видами витрат (млрд. грн.): С = 45 + 0,7 (Y - Т + ТК); I = 23 + 0,12 Y; 0 = 55; Ш = 20 - 0,06 Y; Т = 150; ТК = 10.
Визначити обсяг ВВП (Y) за витратами.

Задача 4.
Економіка країни перебуває у стані довгострокової рівноваги, за якої реальний ВВП дорівнює потенційному і становить 500 млрд. грн., а рівень цін - 1,5.
До яких наслідків призведе різке зменшення ВВП до 420 млрд. грн. при незмінному сукупному попиті? (При розв'язанні цієї задачі скористайтеся моделлю АD - АS).
Задача 5.
Номінальний ВВП країни у 2008 р. становить 220 млрд. грн., споживчі витрати складають 56 % ВВП, внутрішні валові інвестиції -14 %, чистий експорт - 2 % ВВП.
Розрахуйте обсяг державних закупівель товарів та послуг у грошовому виразі.
Задача 6.
Економіка країни характеризується такими показниками (млрд. грн.): Y = 240; С = 40 + 0,75 (Y - Т); Т = 40; I = 35; О = 50; NE=8.
Розрахуйте обсяг АD, який у грошовій формі визначається сукупними витратами.
Задача 7.
Національна економіка перебуває у стані довгострокової рівноваги і крива довгострокової сукупної пропозиції є вертикальною лінією на рівні Y = 6 600 млн. грн. Крива короткострокової сукупної пропозиції є горизонтальною на рівні Р = 1,0. Криву АD описує рівняння Y = 5,5M/P.
Внаслідок дії зовнішніх чинників відбулося несприятливе збурення сукупної пропозиції і рівень цін підвищився до 1,5. Якщо Національний банк не втручається в економіку і крива АБ не переміщується, то яким буде нове рівноважне значення V у короткостроковому періоді?
Задача 8.
Природний обсяг виробництва становить 8 000 одиниць, криву АВ описує рівняння Y = 8 200 - 2 Р. Через певний проміжок часу природний обсяг виробництва збільшився на 50 %, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: Y = 12350 - 2 Р.
На скільки відсотків змінився рівноважний рівень цін за даний період?
Задача 10.
У таблиці представлені три варіанти функції АD:

Рівень цін, грн.
Реальний обсяг ВНП, млрд. грн.(1)
(2)
(3)

250
1400
1900
400

225
1500
2000
500

200
1600
2100
600

175
1700
2200
700

150
1800
2 300
800

125
1900
2400
900

100
2000
2 500
1000

Побудуйте криві сукупного попиту АБЬ АБ2 і АБ3 відповідно до представлених трьох варіантів.
Визначте рівноважний обсяг ВНП і рівноважний рівень цін для кожного із трьох варіантів.


Ринок грошей

Задача 1.
Грошова маса країни характеризується наступними показниками:

Показники
Млрд. грн.

Невеликі строкові вклади
1630

Великі строкові вклади
645

Чекові внески
448

Внески на без чекових ощадних рахунках
300

Готівка
170

Визначити:
Величи
·ну Мі.
Величину М2.
Величину М3.
Задача 2.
Грошова маса країни характеризується такими показниками (млрд. грн.): готівкові гроші становлять 6,2, строкові депозити - 4,2, поточні рахунки - 3,5, розрахункові рахунки підприємств - 3,4, кошти клієнтів за трастовими операціями банків - 1,9, кошти Держстраху - 2,75.
Чому дорівнює М2?
Задача 3.
Національний дохід країни у 2007 р. становив 220 млрд. грн., а грошовий попит - 50 млрд. грн. У 2008 р. національний дохід збільшився на 12 %, а швидкість обертання грошей і рівень цін не змінилися.
Чому дорівнює попит на гроші у 2008 р.?
Задача 4.
Загальні резерви комерційного банку становлять 220 млн. грн. Депозитні внески дорівнюють 950 млн. грн. Обов'язкова норма резервування знаходиться на рівні 20 %.
Як зміниться пропозиція грошей, якщо банк використовує надлишкові резерви для кредитування?
Задача 5.
У таблиці наведені макропоказники, що характеризують грошовий ринок:
Компоненти грошової маси
Обсяг, млрд. грн.

Готівка
600

Невеликі строкові вклади
1200

Депозитні сертифікати
530

Чекові (поточні) вклади
410

Внески на безчекових ощадних рахунках
325

На основі даних таблиці розрахуйте грошові агрегати Мх та М2.
Задача 6.
Банківські депозити збільшилися на 200 млн. грн. Норма банківських резервів на цей період становить 25 %. На скільки може зрости пропозиція грошей?
Задача 7.
Початковий приріст депозитів комерційного банку "Полтава-Банк" становить 100 тис. грн., а його обов'язкові резерви збільшилися на 20 тис. грн., норма резервування і норма депонування дорівнюють нулю.
Чому дорівнює приріст депозитів банківської системи?Інфляційний механізм

Задача 1.
Номінальний дохід Петра Івановича збільшився на 6 %, рівень цін - 12 %. Як і на скільки змінився реальний дохід?
Задача 2.
Індекс цін у 2007 р. становив 99,5 %, у 2008 р. - 102,7 %. Обчисліть темп інфляції у 2008 р. відносно 2007 р.
Задача 3.
Якщо у 2007 р. індекс цін становив ПО %, а у 2008 р. - 121 %, то яким є темп інфляції?
Задача 4.
Розрахувати темп інфляції у 2008 р. за таких умов: індекс цін у 2007 р. становив 110%, індекс цін у 2008 р. знаходитиметься на рівні 120 %.
Задача 5.
Розрахуйте темп інфляції для 2008 р. за таких умов: у 2007 р. номінальний ВВП становив 205 млрд. грн., реальний ВВП дорівнював 188 млрд.грн. У 2008 р. очікується одержати номінальний ВВП 216 млрд. грн. за індексу цін 127 %.
Задача 6.
Розрахувати темп інфляції у 2008 р. за таких умов: номінальний ВВП у 2007 р. становив 1200 млрд. грн., у 2008 р. прогнозується його збільшення до 1400 млрд. грн. Реальний ВВП у 2007 р. дорівнював 1100 млрд. грн., а у 2008 р. - 1200 млрд. грн.

Задача 7.
Реальний обсяг виробництва дорівнює 75 млрд. грн. Рівень цін становить 110 %. Кількість грошей, що знаходиться в обігу складає 20 млрд. грн.
Розрахувати швидкість обертання грошей в економіці.

Споживання, інвестиції та ВВП
Задача 1.
Функція заощаджень домогосподарств має вигляд 8 = 0,3 Y - 50, інвестиції складають 100 млн. грн.
Визначте рівноважне значення національного доходу.
Як зміниться рівноважний національний доход, якщо обсяг заощаджень збільшиться на 30 млн. грн.?
Задача 2.
У 2007 р. ВВП дорівнював 80 млрд. грн., у 2008 р. - 90 млрд. грн., споживання у попередньому році становило 60 млрд. грн., а у 2008 р. - 67 млрд. грн.

Обчислити граничну схильність до споживання у приватній закритій економіці.
Задача 3.
Споживання домогосподарств характеризується наступними даними: функція споживання має вигляд С= 10+ 0,75 Y у, ставка податку складає 20 %, загальний дохід дорівнює 800 млрд. грн., дотації становлять 60 млрд. грн.
Визначити обсяг заощаджень та середню норму споживання.
Задача 4.
Заповніть таблицю і представте на графіку функції споживання та заощадження:

У, млрд. грн.
С, млрд. грн.
8, млрд. грн.
МРС
МР8

550

-40600

-20650

0700

30750

50800

70850

90900

ПО950

130Задача 5.
Споживання домогосподарств характеризується даними: функція споживання С = 25 + 0,8 Yу, ставка податку складає 20 %, загальний доход дорівнює 250 млрд. грн.
Визначити зміну обсягу заощаджень, якщо автономне споживання зросте на 7 млрд. грн.
Задача 6.
Для умов країни інвестиційна функція задана рівнянням (млрд. грн.):
І = 1000 - 60 r,
де г - реальна відсоткова ставка.
Визначити обсяг інвестицій, якщо номінальна відсоткова ставка дорівнює 22 %, а темп інфляції - 8 %.


Задача 7.
У 2007 р. автономні інвестиції країни становили 200 млрд. грн., коефіцієнт еластичності інвестицій до реальної відсоткової ставки (b) дорівнює 0,45, реальна відсоткова ставка (г) - 22 %. У 2008 р. автономне інвестування збільшилося на 70 млрд. грн., а реальна відсоткова ставка зменшилася на 2 %.
Обчисліть приріст інвестицій у 2008 р.
Задача 8.
У таблиці наведено дані про інвестиційні проекти:

Вартість інвестиційних проектів, млн. грн.
25
40
11
17
35
16
19

Очікувана норма прибутковості проекту, %
19
22
10
14
20
11
17

Визначте сукупний інвестиційний попит, якщо відсоткова ставка становить 18 %.
Задача 9.
Яким повинен бути національний дохід, щоб при автономному споживанні 100 млн.грн., граничній схильності до споживання 0,75 та податковій ставці 20 % задовольнити попит підприємств на інвестиції в обсязі 160 млн. грн.?
Задача 10.
Економіка країни характеризується такими даними (млрд. грн.): С = 200 + 0,75 Y; I = 35; G = 70.
Визначте рівноважний обсяг національного виробництва (ВВП), величину заощаджень і споживання.
Задача 11.
Економіка країни у короткостроковому рівноважному стані характеризується такими даними (млрд. грн.): сумарні автономні витрати становлять 150, рівноважний обсяг національного виробництва (ВВП) - 1300. При збільшенні автономних витрат на кінець року на 70 млрд. грн., ВВП збільшився до 1510 млрд. грн.
Визначте мультиплікатор автономних витрат.


Сукупні видатки і ВВП


Задача 1.
В умовах економічної рівноваги фактичний номінальний ВВП дорівнює 1100 млрд.грн., потенційний ВВП 1000 млрд.грн., гранична схильність до споживання (МРС) - 0,75.
Розрахувати інфляційний розрив.
Задача 2.
За умов економічної рівноваги реальний ВВП становить 1000 млрд.грн., потенційний ВВП 1200 млрд.грн., гранична схильність до заощадження (МР8) - 0,25.
Розрахувати рецесійний розрив.
Задача 3.
В умовах приватної економіки закритого типу ВВП дорівнює 1200 млрд. грн., фактичні сукупні витрати становлять 900 млрд. грн. Обчислити незаплановані інвестиції у товарні запаси.
Задача 4.
За умов рівноважної приватної економіки закритого типу споживання складає 750 млн. грн., заощадження дорівнює 250 млн. грн., незаплановані інвестиції становлять - 150 млн. грн.
Чому дорівнює рівноважний ВВП?
Задача 5.
Економіка країни характеризується такими даними (млрд. грн.): V = C + I + G; C = 350 + 0,8 Y; I = 40; G = 75.
Визначте рівноважний обсяг національного виробництва (ВВП), величину заощаджень і споживання.
Задача 6.
Інвестиційна функція задана рівнянням 1=1200 -15 г.
Визначте обсяг інвестицій, якщо і = 23 %, а % = 10 %.
Задача 7.
Яким має бути рівноважний ВВП в умовах приватної закритої економіки, щоб при автономному споживанні (Са) у 85 млрд. грн. і граничній схильності до споживання (МРС) 0,75 попит на автономні інвестиції (Іа) дорівнював 160 млрд. грн.

Задача 8.
Економіка країни характеризується такими даними (млрд. грн.): І = 50; С =155 + 0,8 V. Визначити:
Початковий рівноважний ВВП.
Рівноважний ВВП, якщо інвестиції збільшуються 20 млрд. грн.
Мультиплікатор інвестицій.
Задача 9.
В умовах приватної економіки закритого типу фактичний ВВП дорівнює 423 млрд. грн., сукупні витрати - 395 млрд. грн. Обчислити незаплановані інвестиції у товарні запаси.
Задача 10.
В умовах приватної економіки закритого типу споживання становить 120 млрд. грн., заощадження - 35 млрд. грн., незаплановані інвестиції дорівнюють - 18 млрд. грн.
Обчислити рівноважний ВВП.
Задача 11.
В умовах економічної рівноваги фактичний ВВП становить 250 млрд. грн., потенційний ВВП - 280 млрд. грн., схильність до заощадження - 0,2.
Розрахувати величину рецесійного розриву, якщо у період його усунення ціни зростуть на 10 %.
Задача 12.
За умов економічної рівноваги фактичний номінальний ВВП становить 640 млрд. грн., потенційний - 590 млрд. грн., схильність до споживання - 0,8.
Розрахувати інфляційний розрив.
Задача 13.
На початок року ВВП країни становив 430 млрд. грн., інвестиції -57 млрд. грн. На кінець року ВВП збільшився до 495 млрд. грн. за рахунок зростання інвестицій до 70 млрд. грн.
Розрахуйте величину мультиплікатора інвестицій на кінець року.

Економічна динаміка
Задача 1.
Визначте, до яких із двох фаз економічного циклу рецесії (Р) або зростання (3) відносяться перераховані процеси:
Ріст інвестицій у приватному секторі.
Скорочення прибутку.
Ріст податкових надходжень.
Збільшення попиту на працю.
Падіння курсу акцій.
Ріст інфляції.
Збільшення виплат по безробіттю.
Зниження рівня відсоткової ставки.


Задача 2. Економіка країни характеризується наступними даними:

Роки
Чисельність населення, тис. осіб
Обсяг ВНП, млн. грн.

2002
320
1240

2003
318
1190

2004
319
1198

2005
321
1210

2006
323
1264

2007
320
1205

2008
317
1180

Визначити:
Обсяг ВНП у розрахунку на душу населення.
Приріст ВНП у 2005 р. порівняно з 2004 р.
Абсолютну величину приросту ВНП у 2003 р. у порівнянні з 2002 р.
Приріст ВНП у розрахунку на душу населення у 2008 р. порівняно з 2007 р.
Задача 3.
Реальний ВВП країни становив 210 млн.грн. у 2007 р., а в 2008 р. - 279 млн. грн. Населення країни збільшилось з 42 тис. осіб у 2007 р. до 45 тис. осіб у 2008 р.
Визначити:
Темпи зростання ВВП.
Темпи зростання ВВП на душу населення.
Задача 4.
Реальний ВВП країни у 2007 р. становив 46 млрд. грн., чисельність населення - 25,0 млн. осіб. У 2008 р. очікується одержати реальний ВВП обсягом 65 млрд. грн., а приріст населення складає 4,0 %.
Визначте темп приросту реального ВВП на душу населення у 2008 р.


Задача 5.
Економіка описується наступними даними: функція споживання має вигляд С = 0,4 Y + 80, І = 100 млрд. грн. У результаті державних асигнувань обсяг інвестицій збільшився на 10 млрд. грн.
Визначте зміну рівня доходу в результаті дії акселератора, якщо У = 2.
Задача 6.
В Україні відношення приросту капіталу до приросту продукту (к) становить 4, а у Грузії - 3,5. Гранична схильність до заощадження в Україні дорівнює 0,25, у Грузії - 0,18.
Використовуючи модель Домара-Харрода, визначити темпи економічного зростання у цих країнах.
Задача 7.
Економіка країни описана виробничою функцією V = а К0,5L0,5.
Відомо, що темп приросту основного капіталу дорівнює 5 % на рік, а чисельності населення - 3 % на рік. Загальна продуктивність факторів виробництва зростає з темпами у 4 % на рік.
Визначте темпи зростання обсягів виробництва.

Задача 8.
Розрахувати згідно із законом Оукена відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП за таких умов: фактичне безробіття становить 8 %, фрикційне - 2 %, структурне безробіття - 4 %.
Задача 9.
Розрахувати згідно із законом Оукена втрати реального ВВП внаслідок циклічного безробіття за таких умов: циклічне безробіття у країні становить 2 %, фактичний номінальний ВВП дорівнює 120 млрд. грн., індекс цін знаходиться нарівні 120 %.

15

Приложенные файлы

  • doc 17980613
    Размер файла: 191 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий