sillabus_MM_docx-1Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті
«Экономика және басқару» факультеті
«Экономиканы мемлекеттік реттеу» кафедрасы
СИЛЛАБУС
(Пәннің оқу бағдарламасы)
MM 3301 «МУНИЦИПАЛДЫ МЕНЕДЖМЕНТ»
«5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы
Оқыту нысаны
Күндізгі оқыту
Барлық кредит саны 3
Курс 4
Семестр 7
Емтихан (семестр) 7
Барлық сағаттар,
соның ішінде: 135
Лекциялар (сағаттар) 30
Практикалық (семинар) сабақтар (сағаттар) 15
Зертханалық сабақтар (сағаттар) -
СОӨЖ (сағаттар) 30
СӨЖ (сағаттар) 60
Алматы, 2014
Оқытушы туралы мәлімет: Камали Қарлығаш Мағауқызы, «Экономиканы мемлекеттік реттеу» кафедрасының доценті, экономика ғылымдарының кандидаты. Ол жүзге жуық жарияланымдардың авторы. Солардың ішінде «Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу» оқу құралын атап өтуге болады. Ол 2001, 2003 және 2004 жылдары «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша білім беру мемлекеттік стандарттарын (бакалавриат, магистратура), кафедраның оқитын пәндерінің типтік және оқу бағдарламаларын, эликтивті пәндер каталогын, жұмыс оқу жоспарларын, студенттердің білімін рейтингтік бағалау бойынша, курстық, дипломдық жұмыстарды орындау, диплом алды тәжірибеден өту және мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының студенттерін қорытынды мемлекеттік аттестациялауға арналған әдістемелік нұсқауларды әзірлеуге қатысқан және қатысуда.
Пәннің пререквизиті: «Менеджмент»
Пәннің постреквизиті: Дипломдық жұмыс, «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша магистратурада оқылатын пәндер.
Пәннің сипаттамасы: Мунициципалды құрылымдардағы салалардың даму тенденциясы мен оған ықпал ететін көрсеткіштер жүйесін тереңірек меңгере отырып, жергілікті жердің әлеуметтік-экономикалық дамуына талдау жасау мүмкіндігіне қол жеткізеді
Пәнді оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасы білім беру стандартының типтік бағдарламасына сәйкес қазіргі кезде жергілікті жерлердің басқарушылық астарларына ерекше назар аударылады. Жергілікті аумақтың демографиясын болжауға, мөлшерлік жоспарлауға, әлеуметтік сфера дамуының макрокөрсеткіштерін негіздеу мен осы жердің халқының өмір сүру деңгейінің төменгі деңгейін анықтау әдістеріне көп көңіл бөлінуі тиіс.
Пәнді оқытудың міндеті: Муниципалды құрылымдардың әлеуметтік-экономикалық дамуына талдау жасау; муниципалды құрылымдардағы әлеуметтік дамудың макроэкономикалық көрсеткіштерінің жүйесі, тұтыну мөлшерліктерінде қажеттілік көрінісі; индикативті жоспарлаудың есептеу жүйесіне тұтыну мөлшерліктерінің рөлі; еңбек нарығын қалыптастыру; т.б. болып табылады.
Пәннің құзіреттілігі: Студенттер жергілікті жерлердегі басқарушылық қызметтің негізгі міндеттерін, болжау мен жоспарлауда қолданылатын негізгі көрсеткіштерді, жергілікті жерлердегі бюджет құрылымы мен оның кірісі мен шығысын, жергілікті басқарудың механизмдерін білулері керек
жергілікті бюджеттің атқарылуы мен құрылу қағидаларын қолдана отырып талдау жасай білулері тиіс
басқару мәселелерін жоспарлау арқылы жергілікті жердің әлеуметтік-экономикалық дамуын анықтай алуларына дағдыланулары керек.
ТАҚЫРЫПТЫҚ-КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАР
№ Тақырыптың аты Сағат саны
Барлығы Дәріс Практикалық сабақ СОӨЖ СӨЖ
1 Басқарудың мәні 7 1 1 1 4
2 Муниципалды менеджмент ғылыми пән ретінде. 9 2 1 2 4
3 Муниципалды басқарудың даму тарихы. 9 2 1 2 4
4 Жергілікті атқарушы және өкілетті билік органдарының арақатынасы 9 2 1 2 4
5 Өкілетті және атқарушы билік органдарының басқарудағы ұйымдық іс-әрекетінің негізі. 9 2 1 2 4
6 Жергілікті басқару органдарының іс-әрекетін жоспарлау. 9 2 1 2 4
7 Жергілікті басқару органдарының материалдық-қаржылық негіздері. 8 2 1 2 3
8 Жергілікті басқарудың экономикалық механизмі. 9 2 1 2 4
9 Орталық және аймақтық экономикалық басқару органдары: жауапкершілікті бөлу және өзара қатынас механизмі. 9 2 1 2 4
10 ҚР-ның аймақтық саясаты 8 2 1 2 3
11 Аймақтық экономикалық реформаларды басқару үрдісі. 8 2 1 2 3
12 ҚР-ның әкімшілік-территориалық құрылысының реформасы 5 1 - 1 3
13 Жергілікті бюджеттің кіріс бөлігін көбейту жолдары. 9 2 1 2 4
14 Аймақтың әлеуметтік-экономикалық мәселелері. 9 2 1 2 4
15 Унитарлы мемлекеттердегі муниципалды басқару. 9 2 1 2 4
16 Федеративті мемлекеттердегі муниципалды басқару. 9 2 1 2 4
Барлығы: 135 30 15 30 60
Дәріс (лекция), практикалық және зертханалық сабақтар жоспары
Тақырып
№ Дәріс жоспары Практикалық сабақ жоспары
1.Басқарудың
мәні 1.Ұйымдастыру басқарудың негізі.
2. Басқару қызметін іске асырудағы,
басқарушылық үрдісінің
анықтамасы ретінде.
3.Басқару қызметтері: жоспарлау,
ұйымдастыру, жұмыстар,
ынталандыру, бақылау, басқарудағы
шешім қабылдау үрдісі. 1. Күрделі ұйымдардың мінездемесі:
мақсатқа жетудегі ресурстарды
жинақтау; сыртқы ортаға тәуелділік;
горизонтальді және вертикальді еңбек
бөлінісі.
2.Басқару қызметін іске асырудағы,
басқарушылық үрдісінің анықтамасы
ретінде.
3.Ұйымның стратегиясын жасау.
4. Басқарушы кадрлармен жұмыс.
2. Муниципалды
менеджмент
ғылыми пән
ретінде. 1.Аймақтық басқару ғылыми пәнінің
басқару саласы ретінде.
2.Муниципалды менеджменттің
анықтамасы.
3.Муниципалды басқарудың аймақтық
негізі.
4.Муниципалды менеджменттің пәні
және әдісі. 1.ҚР-ғы аймақтық басқару реформасы.
2.Муниципалды басқарудың аймақтық
негізі.
3.Муниципалды менеджменттің пәні және
әдісі.
4.Муниципалды менеджменттің теориялық
базасы.
5. Ғылыми пәннің жүйесі
3. Муниципалды
басқарудың
даму тарихы. 1.Муниципалды басқарудың нақты теориясы.
2. Аймақтық басқарудың негізгі түрлері.
3. Аймақтық басқарудың қазіргі заманғы
тенденциясы мен дамуы.
1.Жергілікті басқарудың англо-саксондық
түрі.
2. Жергілікті басқарудың
француздық моделі.
3.Аймақтық басқарудың германдық
түрі.
4 Жергілікті
атқарушы және
өкілетті билік
органдарының
арақатынасы 1. ҚР-ның атқарушы және өкілетті билік
органдарының жергілікті жүйесі.
2.Аймақтық өкілетті органдардың
қызметі мен өкілеттілігі.
3.Жергілікті әкімшіліктердің
құрылымы: бөлімшелердің басқару
нұсқалары, облысты, қаланы, ауданды
басқару кестесі, жергілікті басқару
әкімшілігінің аппараты, әр түрлі
деңгейлердегі әкімшілік
басшыларының өзара бағыныштылық
қағидасы. 1. Әр түрлі деңгейдегі маслихаттардың
арақатынасы.
2. Тиісті аймақтағы жергілікті әкімшілік
басқарушысының мемлекетті
басқарудағы қызметі.
3.Әр түрлі деңгейдегі жергілікті
әкімшіліктердің басқарушыларының
өкілеттілігі.
5 Өкілетті және атқарушы билік органдарының басқарудағы ұйымдық іс-әрекетінің негізі. 1.Маслихат іс-әрекетінің формасы:
сессия, тұрақты және уақытша
комиссиялар.
2.Аймақ халқымен тікелей және кері
байланысты ұйымдастыру.
1.Маслихат іс-әрекетін қамтамасыз етудегі
маслихат хатшысының міндеттері.
2.Тұрақты және уақытша комиссиялардың
жұмыстарын ұйымдастыру.
3. Маслихат депутаттарының құқықтары
мен міндеттері.
6 Жергілікті
басқару
органдарының
іс-әрекетін
жоспарлау. 1.Қазақстан аймақтарының
бағдарламалы-мақсатты жоспарлары.
2. Аймақтық органдардың жергілікті
жерлерге сәйкес жан-жақты
бағдарламалы дамуы.
3.Жергілікті әкімшілікпен қаржылық,
халықтың ақшалай табысын, еңбек
ресурсын, жерді және т.б. балансын
құру. 1.Индикативті жоспардың мақсаты мен
оған қойылатын талаптар.
2. Индикатор ретінде қолданылатын
көрсеткіштер.
3.Индикативті жоспардың жүйесі.
4.Муниципалды органдардың ішкі
қызметінде жоспарлауды қолдану.
7 Жергілікті
басқару органдарының материалдық-қаржылық негіздері. 1.Жергілікті басқарудың қаржылық
ресурстары..
2.Жергілікті биліктің қаржылық
бюджет саясат.
3.Жергілікті салықтардың фискалды,
реттеуші және бақылаушы
функциялары.
4.Дотациялар, субвенциялар және
ссудалар.
5.Бюджет аралық қатынастар.
6.Жергілікті органдардың облыстағы
коммуналды меншікті басқару
өкілеттілігі, тиісті аумақтағы
кәсіпорындар мен мекемелермен
арақатынасы. 1.Жергілікті бюджеттің атқарылуы мен
құрылу қағидалары
2.Бюджетті реттеудегі облыстың, жергілікті
әкімшіліктің және маслихаттың
өкілеттілігі.
3.Жергілікті бюджет шығыстары.
4.Облыстағы жергілікті қаржылар мәселесі.
5.Әлеуметтік бағыттағы жергілікті бюджет
балансына кезеңді өткізу.
6.Муниципалды объектілерді құру,
қолдану, иемдену, жалдау. Облыстағы
коммуналды меншіктің мәселелері.
8 Жергілікті
басқарудың
экономикалық
механизмі. 1.Тиісті аумақтың экономикалық
дамуының негізгі мақсаттары мен
қағидалары.
2.Муниципалды шаруашылық
құрылымындағы жан-жақты
әлеуметтік шаруашылықтар:
өнеркәсіптік.
3.Құрылыстық, аграрлық, сауда-
қызметтік, тұрғын-үй коммуналдық
және мәдени-тұрмыстық. 1.Облыстағы қайта өңдеу циклін толық
қамтамасыз ету.
2.Аймақтық нарықтың дамуы: тауарлы,
өндіру құралдарының нарығы, қарыз
капиталының нарығы, еңбек нарығы,
бағалы қағаздар нарығы, сақтандыру
нарығы және т.б.
9 Орталық және
аймақтық
экономикалық
басқару
органдары:
жауапкершілікті
бөлу және өзара
қатынас
механизмі. 1.Аймақтық дамудағы басқару
органдарының республикалық
тапсырмалары.
2.Аймақтың құқықтары.
3.Орталық және жергілікті билік
өкілеттілігін бөлудің концептуалды
моделі.
4.ҚР-ның аймақтық саясаты. ҚР-ның
аймақтық саясаттың құру қағидалары.
5.Қазақстан аймақтарының түрлерге
бөлінуі: өнеркәсібі дамыған аймақтар;
аграрлы аймақтар; пайдалы
қазбаларды өндіруге және өңдеуге
бағытталған аймақтар; экологиялық
апатты және артта қалған аймақтар. 1.Аймақтық саясаттың стратегиялық және
тактикалық тапсырмалары,
перспективалық мақсаттары.
2.Нарық шаруашылығындағы аймақтық
саясат
3. Мемлекеттік аймақтық саясатты іске
асырудың құралдары мен механизмдері.
4.ҚР-ның экономикасын қайта құру және әр
аймаққа мемлекеттің ерекше саясатын
жүргізуі.
5.Аймақтық басқаруды оңтайландыру.
10.ҚР-ның
аймақтық
саясаты 1.Аймақтық саясаттың стратегиялық
және тактикалық тапсырмалары,
перспективалық мақсаттары
2. ҚР-ның аймақтық саясатының құру
қағидалары
3. Аймақтық талдау тәсілдері 1. Нарық шаруашылығындағы аймақтық
саясат
2. Аймақтық талдау тәсілдері
3. Аймақтық басқаруды оңтайландыру
11 Аймақтық
экономикалық
реформаларды
басқару үрдісі. 1.Меншікті жекешелендіру және
мемлекет иелігінен шығару. 2.Кәсіпкерлікті қолдау.
3.Қаржылық сектордың дамуы. 4.Жергілікті әкімшілік балансына
қаржылық, халықтың ақшалай
табысын, еңбек ресурсы, жер және
т.б. тіркелуі.
5.Жергілікті басқару органдарымен
басқа да жоспарлы актілерді
қабылдау.
6. Муниципалды органдардың ішкі
қызметінде жоспарлауды қолдану. 1.Бәсекелестікке бейім ортаны құру және
экономиканы демонополизациялау. 2.Нарықтық инфрақұрылымның құрылуы. 3.Облыс әкімдерінің аймақтардағы
бағдарламалық реформаларды тереңдетуі.
12.ҚР-ның
әкімшілік-
территориялық
құрылысының
реформасы 1.Әкімшілік-территориялық өзгерістер
әлеуметтік-экономикалық
реформасының туындысы
2. Мемлекеттің экономикалық,
географиялық, саяси, демографиялық
жағынан тиімсіз территориялық бөлінісі Реформаның мақсаты мен міндеттері.
Мемлекеттің әкімшілік-территориялық бөлінісін оңтайландыру, салдары мен себептері
13. Жергілікті
бюджеттің
кіріс бөлігін
көбейту
жолдары 1.Жергілікті бюджет тапшылығы:
себептері мен салдары.
2.Тапшылықты қарыз арқылы жабу. 3.Ішкі және сыртқы инвестицияны
тартудың саяси және экономикалық
ынталары.
4. Жергілікті басқарушы органдардың
шығаратын қарыз міндеттемелерінің
түрлері.
5.Әр инвесторлар топтарына
муниципалды қарыздарды тарту
деңгейі.
6.Қарызды іске асырудағы
инвесторлардың тәуекелі: қаржы
нарығыныңтәуекелі, инфляция
тәуекелі, өтімділік тәуекелі, саяси
тәуекел, несие тәуекелі. 1. Муниципалды қарыздарды
ұйымдастыру.
2.Қазақстан нарығындағы муниципалды
бағалы қағаздардың пайда болуы мен
дамуы
3.Эмитент тәуекелі – анықтамасы және
түрлері.
4.Тиісті аймақтың экспортқа бағытталған
өндірістік дамуы.
5.Муниципалды кәсіпорындардың толық
немесе жартылай коммерциялық негізге
өтуі.
14. Аймақтың
әлеуметтік-
экономикалық
мәселелері. 1.ҚР-ның шалғай аудандарының
әлеуметтік-экономикалық мәселелері: 2.Аймақтық жұмыспен қамту
мәселелері.
3.Аймақтық жұмыссыздық деңгейі. 4.Жаңа жұмыс орындарын ашу, шағын
және орта бизнесті дамыту.
5.Халықты өмірлік маңызды
қызметтермен қамтамасыз ету
мәселелері: білім, денсаулық сақтау,
тұрғын үймен және коммуналды
тұрмыстық қызметпен..
6.Кедейшілік деңгей. Минималды
тұтыну қоржыны және кедейлік шегі,
ҚР-ғы сандық көрсеткіштер. 1.Шалғай аудандардың нарық жағдайында
концептуалды және ұйымдық мәселелері.
2.Шағын және орта қалалардың
депрессивтік мәселелері.
3.Кедейлікті әлеуметтік құбылыс ретінде
көрсетудегі сипаттамалар.
4.Қазіргі кездегі ҚР-ғы кедейлікті шешу
жолдары.
15. Унитарлы
мемлекеттердегі
муниципалды
басқару. 1.Франциядағы аумақтық басқару. 2.Италиядағы жергілікті басқару
жүйесі.
3.Жергілікті бюджет және жергілікті
салық жүйесі.
1.Францияда жергілікті және өзін-өзі
басқарудағы орталықтандырудың
жоғарғы көрсеткіші.
2.Аймақтық ұйымдық құрылым: коммуна,
департамент, аймақ.
3.Жергілікті басқарушы аппарат. Жергілікті
органдардың қаржысын басқару. Аймақ
аралық әрекеттестік.
4.Италия экономикасын мемлекеттік
реттеу.
16. Федеративті
мемлекеттердегі
муниципалды
басқару. 1.Германиядағы муниципалды басқару. 2.Қоғамдастықтың құрылымдық
ұйымының түрлері: бургомистрлік,
солтүстік германдық және оңтүстік
германдық түр.
3.Аудандық, қалалық, жергілікті
басқару органдары.
4.АҚШ-ғы аумақтық басқару.
Жергілікті биліктің экономикалық
қызметтері.
5. Ресей Федерациясындағы
муниципалды басқарудың дамуы.
РФ-ның әкімшілік-аумақтық
құрылымы. Муниципалды
демократия 1.Германияда мемлекеттік басқарудың
субъектілері: федерация, жер,
қоғам,аудан.Бавария жеріндегі аймақтық
құрылымдық саясат.
2.АҚШ-та муниципалды менеджменттің 4
түрі. Әр штат субъектісіндегі өзін-өзі
басқару формасының әр түрлілігі.
Қалалық және ауылдық коммуна мен
округтердегі жергілікті өзін-өзі
басқарудың ұйымдастырылуы. 3.Жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі
қызметі. Жергілікті билік органдарының
өкілеттілігі.
СОӨЖ-ЫН ЖҮРГІЗУ ЖОСПАРЫ (КЕҢЕС БЕРУ)

Тапсырма тақырыбы СОӨЖ-ын жүргізу нысаны (түрі)
Күндізгі оқу нысаны
1 Басқару қызметтері: жоспарлау, ұйымдастыру, жұмыстар, ынталандыру, бақылау, басқарудағы шешім қабылдау үрдісі. ауызша, баяндама. Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде өзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау жүргізу арқылы тақырып бойынша сұрақтарға талдау жүргізу
2 ҚР-ғы аймақтық басқару реформасы. Муниципалды басқарудың аймақтық негізі. Ауызша. Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде өзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау жүргізу арқылы тақырып бойынша сұрақтарға талдау жүргізу
3 Орта ғасырлық мемлекеттің қалалық және ауылдық қоғамы – буржуазиялық муниципализмнің туындысы. XIXғ.муниципалды реформасы. Аймақтық басқарудың теориялық негізі. Еркін қоғамның теориясы. Ауызша, баяндама
Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде өзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау жүргізу арқылы тақырып бойынша сұрақтарға талдау жүргізу
4 ҚР-ның жергілікті және әкімшілік бөлінісі. ҚР-ның атқарушы және өкілетті билік органдарының жергілікті жүйесі. Депутаттардың жиналысы маслихаттар – облыстық, қалалық, аудандық халықтың жергілікті өзін-өзі басқару формасы. Аймақтық өкілетті органдардың қызметі мен өкілеттілігі. Ауызша
Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде өзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау жүргізу арқылы тақырып бойынша сұрақтарға талдау жүргізу
5 Маслихат іс-әрекетінің формасы: сессия, тұрақты және уақытша комиссиялар. Депутаттардың өкілеттілігін іске асырылуы. Тұрақты және уақытша комиссиялардың жұмыстарын ұйымдастыру. Маслихат депутаттарының құқықтары мен міндеттері. Аймақ халқымен тікелей және кері байланысты ұйымдастыру. Ауызша, баяндаманы талқылау
Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде өзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау жүргізу арқылы тақырып бойынша сұрақтарға талдау жүргізу
6 Қазақстандағы трансформациялық жүйені экономикалық жоспарлау. Жүйені мемлекеттік реттеудегі және оның әдісі мен тәсілдерін іске асырудағы өзгерістер мен қайта бағалауды жоспарлау.. Облыстардың алғашқы қаржы-несиелік балансы, сол арқылы бюджет қаражатын өзі құрып, өзі бөлуі. Жергілікті мемлекеттік органдардың басты мақсаттары. 1993ж. жоспардың болжамы. Аймақ экономикасының дамуының басым бағыттары. 1994 жылы болжам құрудан индикативті жоспарға өту. Ауызша
Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде өзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау жүргізу арқылы тақырып бойынша сұрақтарға талдау жүргізу
7 Жергілікті басқарудың қаржылық ресурстары. Жергілікті бюджеттің атқарылуы мен құрылу қағидалары. Бюджетті реттеудегі облыстың, жергілікті әкімшіліктің және маслихаттың өкілеттілігі. Жергілікті салықтардың фискалды, реттеуші және бақылаушы функциялары. Ауызша, дискуссия
Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде өзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау жүргізу арқылы тақырып бойынша сұрақтарға талдау жүргізу
8 Тиісті аумақтың экономикалық дамуының негізгі мақсаттары мен қағидалары. Экономикалық механизмның эволюциясы: жаңа ынталандыру формалары және шаруашылық субъектілерінің стилі мен мінез-құлқы. Облыстағы (қалауынша) қайта өңдеу циклін толық қамтамасыз ету. Ауызша, конспектіні тексеру
Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде өзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау жүргізу арқылы тақырып бойынша сұрақтарға талдау жүргізу
9 Аймақтық дамудағы басқару органдарының республикалық тапсырмалары. Орталық және жергілікті билік өкілеттілігін бөлудің концептуалды моделі Ауызша, конспектіні тексеру
Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде өзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау жүргізу арқылы тақырып бойынша сұрақтарға талдау жүргізу
10 Қазақстан аймақтарының түрлерге бөлінуі: өнеркәсібі дамыған аймақтар; аграрлы аймақтар; пайдалы қазбаларды өндіруге және өңдеуге бағытталған аймақтар; экологиялық апатты және артта қалған аймақтар. Ауызша, баяндаманы талқылау
Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде өзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау жүргізу арқылы тақырып бойынша сұрақтарға талдау жүргізу
11 Меншікті жекешелендіру және мемлекет иелігінен шығару. Кәсіпкерлікті қолдау. Қаржылық сектордың дамуы. Нарықтық инфрақұрылымның құрылуы. Облыс әкімдерінің аймақтардағы бағдарламалық реформаларды тереңдетуі. Жергілікті әкімшілік балансына қаржылық, халықтың ақшалай табысын, еңбек ресурсы, жер және т.б. тіркелуі. Ауызша
Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде өзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау жүргізу арқылы тақырып бойынша сұрақтарға талдау жүргізу
12 Мемлекеттің экономикалық, географиялық, саяси, демографиялық жағынан тиімсіз территориялық бөлінісі. Реформаның құқықтық және басқарушылық аспектілері Ауызша
Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде өзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау жүргізу арқылы тақырып бойынша сұрақтарға талдау жүргізу
13 Қазақстан нарығындағы муниципалды бағалы қағаздардың пайда болуы мен дамуы. Қарыз классификациясы: инвестициялық, әлеуметтік, бюджеттік. Қарыздарды ұйымдастыру кезіндегі эмитеттердің қабылдайтын шешімдер мен шешетін мәселелер.Жергілікті басқарушы органдардың шығаратын қарыз міндеттемелерінің түрлері. Ауызша
Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде өзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау жүргізу арқылы тақырып бойынша сұрақтарға талдау жүргізу
14 Шағын және орта қалалардың депрессивтік мәселелері. Халықты өмірлік маңызды қызметтермен қамтамасыз ету мәселелері: білім, денсаулық сақтау, тұрғын үймен және коммуналды тұрмыстық қызметпен және оны шешу жолдары. Кедейшілік деңгей Ауызша, баяндаманы талқылау
Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде өзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау жүргізу арқылы тақырып бойынша сұрақтарға талдау жүргізу
15 Унитарлы мемлекеттердегі муниципалды басқару ерекшеліктері (Франция, Италия) Ауызша
Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде өзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау жүргізу арқылы тақырып бойынша сұрақтарға талдау жүргізу
16 Федеративті мемлекеттердегі муниципалды басқару ерекшеліктері (Германия. АҚШ, Ресей) Ауызша
Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде өзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау жүргізу арқылы тақырып бойынша сұрақтарға талдау жүргізу

СӨЖ-НАН БЕРІЛГЕН ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ МЕН ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ

Тапсырма тақырыбы Бақылау нысаны (түрі) Тапсыру уақыты
Күндізгі оқу нысаны
1 Басқару қызметтерін жоспарлау, ұйымдастыру
Ұйымның стратегиясы Қорғау
сұрақ-жауап 7 апта
2 Муниципалды басқарудың аймақтық негізі
Муниципалды басқарудың экономикалық механизмі Конспектіні тексеру,
сұрақ-жауап 7 апта
3 Муниципалды басқару теориясы
Аймақтық басқарудың түрлері Қорғау,
сұрақ-жауап 7 апта
4 Аймақтық өкілетті органдардың қызметі мен өкілеттілігі
Жергілікті әкімшіліктердің құрылымы Қорғау,
сұрақ-жауап 7 апта
5 Маслихат депутаттарының құқытары мен міндеттері.
Аймақ халқымен тікелей және кері байланысты ұйымдастыру Қорғау
сұрақ-жауап 7 апта
6 Жергілікті мемлекеттік органдардың басты мақсаты
Индикативті жоспардың жүйесі Конспектіні тексеру,
сұрақ-жауап 7 апта
7 Жергілікті салықтардың функциялары
Бюджет аралық қатынастар Қорғау,
сұрақ-жауап 7 апта
8 Тиісті территорияның экономикалық дамуының негізгі мақсаттары мен қағидалары
Облыс экономикасына инвестиция тарту мәселелері Қорғау,
сұрақ-жауап 7 апта
9 ҚР-ның әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық бағыттары
Орталық және жергілікті билік өкілеттілігін бөлу моделі Қорғау
сұрақ-жауап 14 апта
10 Аймақтық саясаттың стратегиялық және тактикалық бағыттары
Мемлекеттік аймақтық саясатты іске асырудың құралдары Конспектіні тексеру,
сұрақ-жауап 14 апта
11 Кәсіпкерлікті қолдау механизмдері
Қазақстанда қаржылық сектордың дамуы Қорғау,
сұрақ-жауап 14 апта
12 Мемлекеттің әкімшілік-территориялық бөлінісін оңтайландыру
Әкімшілік-территориялық құрылымның факторы Қорғау,
сұрақ-жауап 14 апта
13 Ішкі және сыртқы инвестицияларды тартудың механизмдері
Тиісті аймақтың экспортқа бағытталған өндірістік дамуы. Қорғау
сұрақ-жауап 14 апта
14 Унитарлы мемлекеттердегі муниципалды басқарудың тәжірибесі Конспектіні тексеру,
сұрақ-жауап 14 апта
15 Федеративті мемлекеттердегі муниципалды басқару тәжірибесі Қорғау,
сұрақ-жауап 14 апта
16 Курстық жұмысты аяқтау Курстық жұмысты қорғау 14 апта

Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі
1.Муниципальный менеджмент – М., 1998. Учебное пособие
2. Барабашев Г.В. Муниципальные органы современного капиталистического государства.
– М., МГУ, 1971.
3. Сборник «Реформы местного управления в странах Западной Европы»- М., ИНИОН,
1993.
4.Харлов Э. Местные органы власти в Европе№- М., 1992
5. Михайлов Д.Н. – Управление городом в условиях рынка – М., 1991.
6. Изард, Уолтер – Методы регионального анализа. – М., 1966
7. Эдвард Хилл – Как оздоровить местную экономику. – М., Дело LTO, 1995.
8. Закон РК «О местном государственном управлении РК»- Алматы 2001
9. Кубаев К.Е. Местное самоуправление. – Алматы: Казак Университеті, 2003
10.Кубаев К.Е. Формирование принципов и функций местного самоуправления в РК
//Транзитная экономика, 2002. №4-5
11.Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления [Текст]:
учебное пособие / В. П. Орешин. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 320 с.
12. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления : учебное пособие/
О. М. Рой. -3-е изд.. -СПб.: Питер, 2009.-368 с.. -(Учебное пособие).
13. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления : учебник/ Р. Т.
Мухаев. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-575 с..
Қосымша:
Фишер С. И др. – Экономика – перевод с англ., М., Дело LTO, 1993
Эволюция государственности Казахстана – материалы международной конференции, -Алматы, 1996
Ильясов К., Саткалиева В. И др. «Государственный бюджет»
Уваров В.Н. Государственная служба. – Алматы: 1996г.- 224с.
Государственное управление // Под ред. Козбаненко В.А. – М.,СТАТУТ, 2000г., с.81-108
Технологические карты производства продукции
Кубаев К.Е. Формирование организационной структуры и экономического механизма местного самоуправления в РК // Саясат, 2002г., № 12.
8 Стратегия вхождения РК в число 50-ти конкурентоспособных стран мира. Послание
Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстан, Астана, 2006.
К экономике знаний через инновации и образование. Лекция Президента РК в Евразийском национальном университете им. Л.Н.Гумилева // Казахстанская правда от 26 мая 2006г.
10.Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики. Послание Главы государства народу Казахстан // Казахстанская правда, 7 февраля 2008г.
Нормативтік-құқықтық негізі:
1.Закон «О местном самоуправлении».
2.Закон «Об иностранных инвестициях».
3.Концепция региональной политики.
Курстық жұмыстың тақырыптары
1. Муниципалды басқарудың теориялық-методологиялық негіздері
2. Жергілікті жерлер экономикасына инвестиция тарту және оныі тиімділігі
3. Қазақстан нарығындағы муниципалды бағалы қағаздардың пайда болуы мен дамуы
4. Аймақтардың экспортқа бағытталған өндірістік дамуы.
5. ҚР-ның шалғай аудандарының әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері
6. Аймақтық жұмыспен қамту мәселелері
7. Шағын және орта қалалардың депрессивтік мәселелері
8. Қазіргі кезде ҚР-ғы кедейшілікті шешу жолдары.
9. Жергілікті жерлерге ішкі және сыртқы инвестицияны тартудың саяси және
экономикалық жолдары
10. Муниципалды құрылымдарда әлеуметтік-экономикалық дамуды кешенді басқару
11. Муниципалды құрылымдардағы стратегиялық жоспарлау.
12.Муниципалды құрылымдар әлеуметтік-экономикалық жүйе ретінде.
13. Муниципалды құрылымдағы инфрақұрылым.
14. Жергілікті өзін-өзі басқарудың реттеушілік рөлі.
15. Муниципалды басқарудың ерекшеліктері.
16. Муниципалды қызмет пен муниципалды саясат.
17.Муниципалдық құрылымдардағы салықтық төлемдер түрлері.
18. Қаржылық ресурстарды муниципалды басқарудағы бюджеттілік.
19.Муниципалды бағытталған бағдарламалар.
20.Жұмысбастылық пен еңбек қатынастарын муниципалды реттеу.
21. Муниципалдық тұрғын үй саясаты.
22. Халықтың жекелей бөлігін әлеуметтік қолдауды муниципалды басқару.
23. Білім беру мен денсаулық сақтауды муниципалды басқару.
24. Мәдениет, бұқаралық ақпарат құралдары муниципалды басқару.
25.Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуы.
26.Муниципалды деңгейде салықтық, баға және тарифтік реттеу.
27. Ауылдық жерлер муниципалды басқарудың объектісі ретінде.
28. Ауылдық жерлерде өзін-өзі басқару жүйесі.
29. Ауылдық жерлерде экономиканы муниципалды реттеу.
30. Жергілікті жерлерде муниципалдық әлеуметтік саясат.
31. Аймақтардағы сыртқы экономикалық қызметтің рөлі.
32. Муниципалды құрылымдардағы жолаушылар тасымалдауды реттеу
33. Муниципалды құрылымдардағы халықты әлеуметтік қорғау саясаты
34. Агроөнеркәсіп саясатын жүргізуде жергілікті өзін-өзі басқару органдарының рөлі.
35. Көлік кешенін муниципалды басқару.
36. Муниципалдық қаржы жүйесі.
37. Муниципалдық құрылымдардың әлеуметтік-экономикалық дамуына инвестицияларды
тарту ерекшеліктері
38.Қалалардың тұрақты дамуы және эволюциясы.
39. Білім беруді муниципалды басқару
40. Әлеуметтік саясатың мемлекеттік және муниципалды негізі.
41. Муниципалды құрылымдардың типологиясы
42. Муниципалды құрылымдардағы аумақ
43. Муниципалды басқарудың тұжырымдамасы
44. Муниципалды басқарудың стратегиялық тәсілі
45. Муниципалды құрылымдардағы адами дамудың рөлі
46. Коммуналды шаруашылықты муниципалды басқару
47. Құрылысты муниципалды басқару
48. Тұтыну нарығын муниципалды реттеу
49. Әлеуметтік саясаттың мемлекеттік және муниципалды негіздері
50 Әлеуметтік қорғау мекемелерін муниципалды басқару
51. Экономиканы муниципалды басқару
52. Муниципалды құрылымдарда әлеуметтік-экономикалық дамуға инвестицияларды
тарту
53.Муниципалды биліктің қызметін ұйымдастыру
54. Қалаларды муниципалды басқару ерекшеліктері
55. Ауылдық жерлерде муниципалды басқару ерекшеліктері
56. Жерді және табиғи ресурстарды қолдануды муниципалды басқару
57. Муниципалды қаржы жүйесі
58. Муниципалды мүлікті басқару
59. Муниципалды құрылымдарда дағдарысқа қарсы басқару
60. Қалалық жолаушылар тасымалын муниципалды басқару
61. Муниципалды қызметтің стратегиясы
62. Муниципаларалық байланыстардың рөлі
63. Жергілікті өзін-өзі басқару және мемлекет
64.Жергілікті өзін-өзі басқарудың құқықтық негіздері
65.Шаруашылық субъектілерді муниципалды басқару
66. Муниципалды бұқаралық ақпарат құралдары
67.Муниципалды басқару тиімділігі
68. Жергілікті жерлер муниципалды басқарудың объектісі ретінде
69. Ауылдық жерлерде муниципалды әлеуметтік саясат
70. Жергілікті бюджет тапшылығы: себептері мен салдары.
Студенттің білімін бағалаудың жүйесі
Ағымдағы үлгерім бағасы – ағымдағы бақылау мен аралық бақылаудың бағасынан шығарылады. Үлгерімді ағымдық бақылау – магистрантты оқу пәннің әрбір тақырыбы бойынша сабақты жүргізетін оқытушымен оқу жетістіктерін жүйелі түрде тексеру.
Аралық бақылау оқу пәннің ірі бөлімдері (модульдерінен) аяқталғанда жүргізіледі.
Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерім бағасын және қорытынды бақылауды қосады. Пән бойынша қорытынды бағаның 60% ағымдағы үлгерім бағасы (жіберу рейтингі) құрайды. Пән бойынша қорытынды бағаның 40% емтихан бағасы құрайды.
Студенттің білімін бағалау балды-рейтингті баңбалы жүйе бойынша дәстүрлі баға шкаласына сәйкестендіріліп алмастырылды.
СТУДЕНТТЕРГЕ РЕЙТИНГ ҚОЮ ШКАЛАСЫ
№ Бағалау құрылымы апта Барлығы
2 3 4 5 6 7 8 ВСК 1
1 Лекция 100 100 100 100 100 100 100 -
2 Практикалық сабақ 100 100 100 100 100 100 100 -
3 СОӨЖ 100 100 100 100 100 100 100 -
4 Курстық жұмыс (СӨЖ) 100 -
Барлығы 0-100%
№ Бағалау құрылымы апта Барлығы
9 10 11 12 13 14 15 ВСК 2
1 Лекция 100 100 100 100 100 100 100 -
2 Практикалық сабақ 100 100 100 100 100 100 100 -
3 СОӨЖ 100 100 100 100 100 100 100 -
4 Курстық жұмыс (СӨЖ) 100 -
Барлығы 100%
ҚОРЫТЫНДЫ БАҒАНЫ ЕСЕПТЕУ
Пән бойынша қорытынды бағаның пайыздық құрылымы келесі формуламен есептеледі:
И% = Р1+Р2 х 0,6 + Э х 0,4
2
мұнда:
Р1 –1-ші рейтингті бағалаудың пайыздық құрылымы;
Р2 – 2-ші рейтингті бағалаудың пайыздық құрылымы;
Э – емтихан бағасының пайыздық құрылымы (тест-емтихан).
Білім алушылардың балдық-рейтингтік оқу жетістіктерінің бағасын дәстүрлік баға шкаласына ауыстыру
Таңбалық жүйе бойынша баға Сандық эквивалент бойынша баға Оқу пәнін меңгерудің % мазмұны Дәстүрлі жүйе бойынша баға
A 4,0 95-100 Өте жақсы
A- 3,67 90-94 B+ 3,33 85-89 Жақсы
B 3,0 80-84 B- 2,67 75-79 C+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
C 2,0 65-69 C- 1,67 60-64 D+ 1,33 55-59 D 1,0 50-54 F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз

АКАДЕМИЯЛЫҚ ТӘРТІП САЯСАТЫ
№ Мінез-құлықты бағалау шарттары
Балл саны
1. Сабаққа кешігіп келу –0,1
2. Сабақ уақытысында ұялы телефонмен қолдану –0,5
3. Еңбек тәртібін бұзу –0,5
4. Плагиат –4
5. Сабақтан себепсіз қалу - 2
6. СӨЖ,СОӨЖ дер кезінде тапсырмау - 4

Приложенные файлы

  • docx 17966064
    Размер файла: 77 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий