sillabus_nov_2016-2017


СЕМЕЙ Қ. МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ ПӘНДЕР КАФЕДРАСЫ
Силлабус
бакалавриат МЖМБС
Пән: саясаттану, экономикалық теория негіздері,әлеуметтану
Пәннің коды: Soс 1104, OET 1110. Pol 1107
Мамандығы: 5В 130100 «Жалпы медицина»
Оқу сағатының/кредиттің* көлемі: 135 сағ.
Оқу курсы және семестрі: 1 курс, 1 семестр
Семей 2016 ж.
Силлабус (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және кафедрасында Әлеуметтану типтік оқу бағдарламасы негізінде құрылған.
Автор: т.ғ.м., Сергазина Г.М., Казыбаев С.К., Тусмаганбетова Д.Г., Алимханов Н
Кафедра отырысында талқыланған _____________2016 ж. №____ хаттама
Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к. _____________ Сергазина Г.М.

Оқытушылар жайлы мәліметтер:

№ Т.А.Ә
Лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы Ғылыми ықыласы және жетістіктері/категориясы
1. Сергазина Г.М. т.ғ.к. ШҚО әлеуметтік-экономикалық, экологиялық дамуы
2. Нургазы Куаныш Тарих магистрі Шеттегі Қазақстардың әлеуметтік, мәдени мәселелері. Қазақ халқының мәдени-философиялық дамуы
3. Казыбаев С.К. Аға оқытушы Халықтардың ұлттық өзіндік санасының дамуы (қазақ халқының мысалында)
4. Тусмаганбетова Д.Г. Преподаватель, магистр экономики Проблемы инвестирования в РК
5. Алимханов Н.С. Преподаватель, магистр экономики Продовольственная безопасность РК
Байланыс ақпаратты: кафедраның орналасқан жері (мекен жайы, корпус, аудитория)
Телефондар, электрондық мекен жайы
Семей қаласы: Ленина-3, 3- қабат
315-каф.меңгерушінің кабинеті
317- лаборанттар бөлмесі
318,316- оқытушылар бөлмесі
301-314,324,201,207,211,210,205 – оқу бөлмелері
Пәннің саясаты:
Пән саясаты – бұл білімалушының (студент, интерн, резидент, магистрант, докторант) оқу материалын анағұрлым толық меңгеруіне және оқытушылар мен білімалушылардың нәтижелі әріптестігіне бағытталған осы пәнді меңгеру үрдісінде білімалушыға кафедраның қоятын жалпы талаптары.
Білімалушы міндетті:
Білімді, шеберлікті, практикалық дағдыларды - біліктіліктерді толық көлемде меңгеру.
Таңдалған білім траекториясы бойынша біліктіліктерге жету үшін бірінші курстан бастап электронды нұсқада «Портфолио» жинау.
Оқытушыларға, қызметкерлерге және білімалушыларға құрметпен қарау.
Семей қ. ММУ Ұжымдық этика Кодексін, соның ішінде «Сыртқы түріне талаптар» тарауын білу және қатаң сақтау.
Университеттің ішкі тәртіп ережелерін сақтау.
Өрткеқарсы қауіпсіздік ережелерін сақтау.
Мұнтаздай таза және тәртіпті болу, Университетте, емханаларда өзін лайықты ұстау, сабақтарда, холлдарда, дәліздерде тыныштықты және тазалықты сақтау.
Білімалушы сабақ басталғаннан соң (оқытушы сабақты нақты бастағаннан соң) аудиторияға тек оқытушының рұқсатымен кіріп шыға алады.
Пән бойынша оқу бағдарламасын толық меңгеру үшін дәрістерге, практикалық (зертханалық, семинарлық) сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Клиникалық кафедраларда профессордың немесе доценттің қарауына, дәрігерлер консилиумдарына міндетті түрде қатысу.
БОӨЖ (білімалушылардың оқытушы жетекшілігімен өздік жұмысына) қатысуда кафедраның талаптарын орындау.
Дәрістерге, практикалық, зертханалық және семинар сабақтарға, емтихандарға медициналық форма киіп қатысу.
Клиникалық кафедраларға СЭС рұқсаты бар санитарлық кітапшаның болуы.
Кафедра мүлкіне ұқыптылықпен қарау, үстелдер үстін ластамау, жазу жазбау, мүлікті сындырған жағдайда келтірілген зиянның орнын толтыру.
Үшкір өкшесі бар аяқ киімді киюге тыйым салынады.
Кафедра өміріне белсене қатысу (СҒЖ үйірмесіне, кафедра іс-шараларына және т.б. қатысу).
Мамандық бойынша ғылыми-практикалық, патологоанатомиялық конференциялармен ассоциациялардың жұмысына қатысу.
Дәрістер, сабақтар кезінде ұялы телефондарды өшіріп қою.
Емтихандарға ұялы телефондарды, i-Pad,басқа ақпараттық қызмет көрсету құралдарын алуға тыйым салынады. Білімалушы ұялы телефонды, i-Pad, шпаргалкалар және б. еске түсіру құралы ретінде пайдаланса:
-емтиханның ауызша түрі немесе дифференциалды сынақ кезінде жауап жоққа шығарылады емтиханнан шығарылып соңынан акт жасалады; қайталап билет таңдау мүмкіндігінен айырылады, «0» баға қойылады.
емтиханның тестілік түрінде – емтиханнан шығару негізінде тестілеу аяқталады, жауап толық жоққа шығарылады, «0» баға қойылады.
пәндер бойынша тестілерді ықпалдаса тапсыру кезінде шпаргалка табылса, тест аяқталады, осы пән бойынша «0» баға қойылады, басқа пәндер бойыынша басталмаған тестілер жалғастырылады.
Шпаргалкалар және ұялы телефондар, i-Pad және басқа ақпараттық қызмет көрсету құралдарын пайдалану кезінде аппеляцияға беруге тиым салынады.
Себепсіз жағдайлар бойынша босатылған сабақтарды білімалушы 2 апта бойы қосымша оқыту түрі ретінде (ҚОТ) ақылы негізде өткізіледі, ҚОТ көрсетуге келісім шарт жасалады.Егер білімалушының қосымша оқыту түріне және факультативті сабақтарға қажеттілігі болған жағдайда, онда да ҚОТ көрсетуге келісім шарт жасалады. ҚОТ барлық түрлері ақылы негізде өткізіледі. Білімалушы белгілі себептермен (стационарда емделсе, төтенше жағдайлар болған кезде: табиғат апаты, апаттар және басқалар) басқадай себептермен сабақ босатқан жағдайда топ старостасы немесе куратор бір тәулік ішінде кафедраны және деканатты (телефонмен және басқадай жолмен) болған жағдай туралы хабардар етуге тиісті және үш күн ішінде осы жағдайды куәландыратын құжат әкелуі керек. Ақтау құжаттары болып табылады: студенттік емханадан анықтама (нөмірі емхананың анықтама беру журналындағы нөмірмен бірдей болуы керек), жақындарының қайтыс болуы туралы куәлік, донорлық анықтама, некелесу туралы куәлік, баланың туу туралы куәлігі. Интерндер, резиденттер, магистранттар, докторанттар жұмысқа жарамсыздығы парағын беруі керек. Ақтау құжаттары болмаған жағдайда себепсіз болып саналады. Жалған анықтамалар берген жағдайда рұқсатнама берілмейді және білімалушыға қатысты ішкі тәртіп Ережелеріне сәйкес әкімшілік шаралар қолданылады.
Білімалушының сабақтарды себепті және себепсіз босатқан жағдайда деканаттан рұқсатнаманы сабаққа шыққаннан кейін 7 күн ішінде алуы керек.
Деканаттан алынған рұқсатнамалар оқу топтарының журналдарында сақталады.
Кафедраларда өтелімдер сабақтан тыс уақытта өтелімдерді өткізу туралы Ережеге сәйкес өткізіледі, жай күндері де рұқсат етіледі (сол сияқты теориялық кафедраларда кезекші оқытушы 18.00 дейін болуы керек).
Білімалушы себепті жағдаймен босатылған сабақтарды сабаққа шыққан күннен бастап бір ай ішінде өтеуі керек.
Білімалушы сабақтарды себепсіз босатқан жағдайда сабаққа шыққан күннен бастап 2 апта ішінде қосымша оқыту түрі (ҚОТ) ретінде ақылы түрде ҚОТ көрсетуге келісім шартты құрумен жүргізіледі.
Дәрістерді босатқан жағдайда себептерге қарамай білімалушы дәріс материалдарының конспектісі болуы керек және оны дәріскерге көрсетуі керек, босатқан дәрістерді өтеуі керек. Дәрістер тегін өтеледі, өтеулер журналында міндетті түрде тіркеумен кафедра өтелімдері кестесіне сәйкес және деканатқа босатылған дәрістердің болуы мен өтелуі бойынша мәліметтер беріледі. Дәрісті өтеу үшін деканаттан рұқсатнама талап етілмейді.
Өтелмеген екі және одан да көп дәрістер болған жағдайда пән бойынша ЖРБ сынақ кітапшасына қойылмайды және білімалушы осы пән бойынша емтиханға жіберілмейді .
Әскери кафедрадан өтумен байланысты білімалушының дәрістерді босатуы жеке кесте бойынша өтеледі.
Кафедраға рұқсатнамамен бірге растайтын құжат көшірмесі беріледі. Білімалушы себепті жағдаймен босатылған 2 сабақты бір ретте өтеуіне болады.
Себепті жағдаймен босатылған сабақты өтеу кезінде қағаз журналда «бж» дөңгелектенеді және алынған баға қағаз және электронды журналға енгізіледі. Электронды журналға бағаларды қою өтеулерден кейінгі бір тәулік ішінде жүргізіледі. Босатылған сабақтар мен дәрістерді өтеуді қабылдау сессияға 3 күн қалғанда тоқтатылады.
Егер білімалушы себепті жағдайлармен қорытынды бақылауды босатқан жағдайда және бір ай ішінде өтемесе, журналда «бж» орнына «0» қойылады және оның рейтингі автоматты түрде төмендетіледі.
Бекітілген мерзімде білімалушы екі және одан да көп сабақтарды өтемеген жағдайда аттестатталмаған деп саналады.
Білімалушылардың аттестатталуы туралы мәліметтерді уақыттылы беруге кафедра меңг. арнайы жауапты.
Білімалушы ағымдағы үлгеріміне бақылау оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша өткізіледі.
Оқытушы бағаларды күнделікті жариялауы керек және дубликат үшін топтар старосталарына оқу журналын беруіп отыруы керек.
Оқу пәнін бір оқытушы ғана жүргізуге болмайды. Оқу ісі меңгерушісі алынатын ставкаларды есепке алумен ПОҚ бөлуі керек.
Соңғы сабақта пән бойынша жіберу рейтингісінің бағасы (ЖРБ) есептеледі, жетекші оқытушымен сынақ кітапшасында ЖРБ қойылады.
Ағымдағы сабақтарда және қорытынды бақылауда алынған қанағаттанарлықсыз бағалар өтелмейді. Қанағаттанарлықсыз бағалар болған кезде білімалушы төмен ЖРБ алады, ол өз ретінде емтихандарға жіберуге әсер етеді.
Білімалушы пәннің аудиторлық сабақтарының (дәрістер, практикалық) жалпы сағат көлемінен себепсіз 50% және одан да көп босатса, онда пән бойынша аралық аттестаттау (емтиханға/дифф.сынаққа) жіберілмейді және жазғы (ақылы) семестрден өтуі керек.
Білімалушы жазғы (ақылы) семестрден өткен кезде себепті жағдайлармен (денсаулығына байланысты) босатса, бірақ GPA жинамаса, онда ол академиялық қарыздармен курстан курсқа ауыстырылады. Академиялық қарыздарды жою мерзімі – бір академиялық мерзім.
Кафедра әрбір практикалық дағды (ҚКЕБ, ҚПЕБ, науқас төсегі қасындағы мини – клиникалық емтихан және б.) бағасының әдісін анықтауы керек, білімалушылармен дағдылар семестр бойы тапсырылады, оқу журналына қойылады, барлығы қосылады да, практикалық дағдыларға қорытынды баға сессия кезінде емтихандық ведомстіге қойылады.
ЖРБ сынақ кітапшасының оң жағына қойылады. Дифференциалды сынақ бағасы шәкіртақы тағайындауға әсер етеді.
Осы семестрдің оқу жоспарымен қарастырылған семестрдің барлық пәндері бойынша оқу бағдарламасын орындау шарттары барлық сынақтарды тапсыру/ алуда білімалушылар аралық және қорытынды аттестаттауға жіберіледі. Емтихан сессиясына жіберу деканат өкімімен сессияға 3 күн қалғанда рәсімделеді, сонымен қатар білімалушы сынақ кітапшасына «сессияға жіберілді» мөртабаны қойылады, онсыз білімалушының емтиханға кіруге құқығы жоқ.
Семестр аяқталғаннан кейін емтихандық сессияға рұқсатнама алу үшін 1 күн беріледі.
Егер жіберу рейтингісі бойынша және қорытынды бақылаудан да (емтихан/дифф сынақтан) білімалушы оңды баға алса ғана қорытынды баға есептеледі. Сонымен бірге оңды баға болып 50% -дан 100% -ға дейінгі баға болып саналады, қанағаттанарлықсыз баға - 0 -дан 49% -ға дейінгі баға болып саналады.
Егер интеграцияның бір пәні немесе аралас пәндер бойынша «Жалпы медицина» мамандығы 4,5 курстары білімалушысы «F» алса, онда білімалушы жазғы (ақылы) семестр кезінде «F» бар пәнді ғана өтейді. Толық пән бойынша қорытынды баға ақылы семестрді өткеннен кейін қойылады.
Егер емтихан екі және одан да көп кезеңдерден тұрған жағдайда және білімалушы кезеңдердің бірінен «0» алса, онда ол білімалушы үшін емтиханның келесі кезеңіне өту үшін кедергі болып табылмайды, емтихан бағасы әрбір кезеңнің үлес салмағына сәйкес саналады. Егер емтихандық баға 19,8 баллды құраған жағдайда, яғни 40%, онда қортынды баға есептеледі.
Егер емтихан үш кезеңнен тұрған жағдайда, онда тестілік емтихан үлес салмағы 20 % құрайды, практикалық дағдылар 10%, ауызша жауап - 10%. Егер емтихан тек қана ауызша сұраудан және практикалық жағдыдан тұрса онда тиісінше әрбіреуі -20%.
Аралық аттестаттау бойынша оңды бағаны көтеру мақсатында қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
Пән бойынша апелляцияға өтініштерді беру емтиханнан кейін келесі күннен кешіктірмей 12 сағатқа дейін білімалушы бастамасы бойынша мынадай жағдайларда өткізіледі:
түсініксіз немесе орынсыз тұжырым;
дұрыс жауап жоқ;
бірнеше дұрыс жауаптар;
-пәннің жұмыс бағдарламасында көрсетілген оқу бағдарламасы шегінен шығатын сұрақтар.
Аралық аттестаттау нәтижелері бойынша «қанағаттанарлықсыз» бағасы бар және аппеляциялық комиссияның теріс шешімін алған білімалушы ақылы негізде пәнді қайтадан өтеді.
Білімалушы белгілі себептермен (стационарда емделсе, төтенше жағдайлар болған кезде: табиғат апаты, апаттар және басқалар) сабақ босатқан жағдайда топ старостасы немесе куратор бір тәулік ішінде кафедраны және деканатты (телефонмен және басқадай жолмен) болған жағдай туралы хабардар етуге тиісті және үш күн ішінде осы жағдайды куәландыратын құжат әкелуі керек. Ақтау құжаттары болып табылады: студенттік емханадан анықтама (нөмірі емхананың анықтама беру журналындағы нөмірмен бірдей болуы керек). осы жағдайда білімалушыға деканның өкімімен емтиханды жеке кесте бойынша тапсыру тұрақталады.
Білімалушыны курстан курсқа ауыстыру студенттің үлгерімінің орта баллы (GPA) негізінде жүргізіледі.
Егер білімалушы қажетті өту баллының GPA санын ала алмаса, білім грантынан айрылуымен қайталау курсын өтеді немес өз еркімен оқудан шығарылады.
Толық көлемде курс бағдарламасын орындаған білімалушы, бірақ өту баллын (GPA) жинай алмаған, өзінің үлгерімінің орта баллын көтеру мақсатында ақылы негізде пәнді қайта жазғы (ақылы) семестрде оқуға мүмкіндік беріледі («Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы» пәнінен басқа, ол бойынша мемлекеттік емтихан тапсырылады) және және қайта емтихан тапсырады.
Қайта тапсырғанда алынған оңды баға шәкіртақыны тағайындауға әсер етпейді.
Академиялық демалыстан кейін оқуға келген немесе бір мамандықтан екінші мамандыққа ауысқан кезде білімалушы барлық курсты толық өтуі және емтихан тапсыруы қажет.
«Қазіргі заманға Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханнан студент «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда, ол ақылы негізде осы пәнге қайта жазылады, қайтадан келесі академиялық мерзімде немес жазғы семестрде оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, ағымдағы бақылаудың талаптарын орындайды, рұқсатнама алады және мемлекеттік емтиханды қайтадан тапсырады. (ҚР білім және ғылым Министрінің №125 бұйрығы 85т. 18 наурыз 2008ж.)
«Қазіргі заманға Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан оңды бағасын оны көтеру мақсатында қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. (ҚР білім және ғылым Министрінің №125 бұйрығы 85т. 18 наурыз 2008ж.)
Бітіруші емес курс білімалушыларына сессия қорытындылары бойынша академиялық қарыздарды жою үшін ақылы семестр 6 апта ұзақтығымен жазғы мезгілде ғана өткізіледі.
Жұмыс және жеке оқу жоспарының және жұмыс оқу бағдарламаларының талаптарын орындамаған бітіруші курс студенті жазғы семестрді өтпей оқытудың қайталау курсына қалады. (ҚР білім және ғылым Министрінің №94 бұйрығы 99 тарауы 16 наурыз 2011 ж.)
1. Кіріспе
Әлеуметтану
Адам және қоғам жайлы басқа ғылымдардың қатарында әлеуметтануға әлеуметтік өмір, тұлғаның әлеуметтік өзара іс әрекеті туралы ғылым ретінде ерекше орын беріледі. Социум мәселелері қаншалықты күрделі болса, оларды шешуде жеке тұлға және оның адам мен қоғам жайлы білімі үлкен рөл атқарады. Әлеуметтану адамдар өз өмірін қамтамасыз ету үшін, қоғамдық қатынастарды реттеу, жаңа ұрпақты жалғастыру және қоғамды тұтастық ретінде сақтау үшін өздері қалыптастыратын күрделі әлеуметтік жүйелерді, әлеуметтік институттарды түсінуге көмекетеседі. Әлеуметтану адамзат өлшемендегі қандайда болсын құбылысты қарастыруға, оның әлеуметтік механизмдерін және әлеуметтік салдарын көруге мүмкіндік береді. Оқу курсында «әлеуметтік», «әлеуметтік қатынастар», «әлеуметтік іс-әрекет», «әлеуметтік бақылау», «әлеуметтік институт», «әлеуметтік және адамгершілік нормалар», «тұлға», «тұлғаның әлеуметтенуі», «әлеуметтік орта», «әлеуметтік үрдістер» және т.б. категориялар мен ұғымдардың мағынасы қарастырылады. Әлеуметтануда әлеуметтік өмірді ғылыми тануға, адамның әлеуметтік шындықпен байланысын тану сияқты мәселелерді қарастыру ерекше орын алады. Ол үшін әлеуметтік ойлау мен білімді игеру қажет.
Пәннің мақсаты: «Әлеуметтану» курсын оқыту студенттердің қажетті білім алуын және болашақ маман ретінде қоршаған әлеуметтік әлем туралы ғылыми танымның методологиясын меңгеруді мақсат етеді, сонымен қатар, әлеуметтік институттар, әлеуметтік құрылымдар мен әлеуметтік қатынастардың қызмет ету және даму ерекшелігі жайлы, адамның әлеуметтік шындықпен өзара байланысы және әлемдік қауымдастықтың даму тенденциялары жайлы мағлұмат береді.
Оқытдың міндеттері:
студенттердің қоғам, әлеуметтік қауымдастықтар мен әлеуметтік топтардың пайда болу табиғаты, әлеуметтік үрдістер мен әлеуметтік өзгерістердің түрлерімен бағыттарын талдаудағы әлеуметтік көзқарас жайлы ғылыми танымды меңгеруі;
әлеуметтік қозғалыстардың пайда болуы және дамуының негізгі жағдайлары мен типологиясын, әлеуметтік дамудың факторларын, әлеуметтік өзара байланыстың формаларын анықтау және талдай білу;
студенттердің тұлға, әлеуметтену формалары, бағыттары және ерекшеліктері жайлы, әлеуметтік мінез-құлықты реттеудің негізгі заңдылықтары мен формалары жайлы әлеуметтік көзқарас тұрғысындағы ғылыми танымды меңгеру;
әлеуметтік зерттеулердің методологиясы мен әдісі жайлы білімдерін қолдана білу;
Оқытудың соңғы нәтижелері:
«Әлеуметтану» пәнін оқытудың соңында
Студент білу керек:
әлеуметтік білімді жүйе ретінде;
әлеуметтік-гуманитарлық таным жүйесіндегі әлеуметтік білімнің алатын орны;
әлеуметтанудың категориялары мен заңдарын және олардың әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің аралас категорияларымен байланысын;
жалпы әлеуметтік теорияның негізгі мектептері, қалыптасу кезеңдері мен мәселелері және оның қазіргі жағдайы;
әлеуметтік білімнің салалық құрылымы жайлы.
Студент істей білу керек:
әлеуметтанудың объектісі мен пәнін анықтау;
әлеуметтік ой-пікірлердің негізгі бағыттарына бағдар ұстау;
әлеуметтік жүйелерді ажырата білу;
әлеуметтік теориялардың алғышарттарын, құрылымын, мәселелері мен қайшылықтарын талдай білу;
нақты әлеуметтік зерттеулердің методологиялық алғышарттарын жасай білу;
жалпы әлеуметтанудың моделдеріне, принциптеріне және әдістеріне сүйене отырып әлеуметтік ақпаратты талдай білу;
әлеуметтік мәдениеттің дағдыларын меңгеру;
әлеуметтік қайшылық жағдайларды білу, оларға бағдар ұстау;
әртүрлі әлеуметтік тақырыптарға пікірталастар, дебаттар жүргізу.
4. Реквизитке дейінгі:
Саясаттану, Қазақстан тарихы, психология негіздері, экономикалық теория негіздері, құқық негіздері, Философия негіздері.
5. Реквизиттен кейінгі: жоқ
6. Пәннің қысқаша мазмұны:
Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде қоғам және оның даму заңдылықтарын зерттеуге бағытталған философия білімінің саласы болып табылады. Курстың мазмұны әлеуметтік қатынастарды оқу барысындағы әртүрлі теориялық перспективаларды салыстыратын жалпы әлеуметтанудың негізгі саласын қамтиды. Курстың негізгі тақырыптары әлеуметтік қатынастардың күрделі әлеуметтік субъектілерінің көптүрлілігі идеясының маңына жинақталған. Мысал ретінде қазіргі қоғамдардағы стратификациялық қатынастардың дамуына әсер ететін қоғамның дәстүрлі жіктер мен үрдістерге жіктелуі.
Экономикалық теория негіздері
1. Кіріспе
Экономикалық теория негіздерін оқыту студенттердің теоретикалық деңгейін жоғарлатуға және ғылыми-негізделген экономикалық көзқарастың қалыптасуына жағдай жасайды:
Берілген пәнді оқу барысында студент экономикалық теорияның жалпы негіздерін және де әртүрлі экономикалық жүйелердегі қоғамның әртүрлі даму этаптарындағы әлеуметтік-экономикалық қатынастарының даму заңдылықтарын қамтиды
«Экономикалық теория негіздері» пәнін оқудағы объектісі микро-, макро- және мего деңгейдегі нарық субъектілерінің арасындағы, мемлекет пен қоғам арасындағы туындайтын әлеуметтік-экономикалық қатынастар заңдылықтары мен Қазақстандағы нарықтық экономикасының әлеуметтік бағытталған үлгісінің артықшылықтары мен ерекшеліктері болып табылады.
2. Пәннің мақсаты: студенттерге әртүрлі экономикалық жүйедегі қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтары мен эволюциясын және де адамның мемелкеттік экономикалық және әлеуметтік саясатты іске асыру жағдайындағы экономикалық принциптер мен ынталы мінез қулқын теоретикалық түрде жеткізу.
3. Оқыту мақсаттары: негізгі теориялық көз-қарастарды білу; экономикалық көріністің болмысын жүйелі түрде білу, қоғамның әртүрлі экономикалық жүйелеріндегі әлеуметтік экономикалық даму заңдылықтарын;шектелген ресурстар жағдайындағы нарықтың өзін-өзі реттеу механизмін білу;экономиканы мемлекеттік реттеу принциптерін білу;жаһандану жағдайындағы Қазақстан Республикасының әлеуметтік экономикалық дамудағы ұлттық қызығушылықтар мен стратегиялық артықшылықтарды білу;ақпаратты бақылау және жүйелендіру, экономикалық болмыстарды, олардың өзара қарым-қатынастарын танып білу әдісінде логиканы және диалектиканы қолдана білу;
4. Оқытудың соңғы нәтижесі
«Экономикалық теория негіздері» бойынша оқу нәтижелерінің қорытындысы бойынша
Студент білу керек:
- экономикалық мәселелерді зерттеудегі теориялық негіздердің қалыптасуын; --- экономикалық жүйедегі қоғамдық әлеуметтік экономикалық заңдылықтарының көріністері;
- шектелген ресурстар нарықтық өзіндік реттеу механизмін;
- экономиканы мемлекеттік реттеу принциптерін;
- жаһандану жағдайындағы ҚР экономикалық әлеуметтік экономикалық дамуына стратегиялық бағыттарды білу керек.
Студент істей алу керек:
- Экономикалық құбылыстар қарым-қатынастары логика мен диалектиканы қолдану да ақпараттық жүйені қадағалай алу керек
- Аналитикалық ойлау дағдыларын, әлеуметтік – экономикалық мәселелерді шешудегі тиімді жолдарын қарастыруды.
5. Реквизитке дейінгі:
Қазақстан тарихы
Саясаттану
Философия
Реквизиттен кейінгі:
Әлеуметтік гигиена және денсаулықсақтауды ұйымдастыру, денсаулықсақтау экономикасы, саясаттану, әлеуметтану.
6. Пәнің қысқаша мазмұны
Қызмет көрсету саласы мен өмірге қажетті игіліктері пайдалануда, айырбастауда, бөлуде және өндіру процестерінде адамдар арасындағы экономикалық қарым қатынастар.
Экономикалық процестердің ғылыми талдау әдістері. Қоғамдық өндірістің жалпы негіздері. Шикізаттар және олардың шектеулілігі. Меншік: мәні және формалары. Экономикалық жүйелердің негізгі типтері және үлгілері. Нарықтық экономика элементтері. Нарықтық экономика жағдайындағы жеке ұдайы өндіріс мәні және заңдылықтары. Экономикадағы өнім, табыс өндірісі. Ұлттық есеп жүйесі. Қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамуы. Ақша несие жүйесі. Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу.
Саясаттану
7.Сабақтардың тақырыптық жоспары
Дәрістердің тақырыптық жоспары

Дәрістердің тақырыптарының атауы Сағ. саны
Әлеуметтану 2
1. Әлеуметтану ғылым және оқу пәні ретінде. Әлеуметтанудың қалыптасу және даму тарихы 2
2. Қоғам тұтас жүйе ретінде. Әлеуметтік стратификация 3. Әлеуметтік институттар және әлеуметтік үрдістер.Большая страна-большая семья 2
4. Жеке тұлғаның әлеуметтенуі 2
5. Әлеуметтік қарама-қайшылықтар 2
6. Әлеуметтік зерттеулердің әдісі және техникасы 2
7. Қазіргі замандағы жанұя және репродукция мәселелері 2
8. Қазіргі уақыттағы Қазақстандағы білім: мәселелері және жетістіктері 2
9. Қазіргі уақыттағы Қазақстан Республикасындағы медицина жағдайы. Экономикалық әлеуметтану мәселелері 2
Экономикалық теория 10. Кіріспе. Экономикалық теория пәні және әдісі. 2
11. Қоғамдық өндіріс және оның құрылымы 12. Қоғамдық шаруашылық нысандары. Тауарлы шаруашылық. Ақша. Нарық: түрлері, құрылымы, үлгілері. 2
13. Бәсеке және монополия. Капитал (қорлар), айналым және ауыспалы айналым. Өндіріс шығындары. Өндіріс факторларынан түскен табыстар. 2
14 Ұлттық экономика жүйе ретінде. Экономикалық тепе- теңдік және экономикалық өсім 2
15 Экономикалық циклдар, инфляция және жұмыссызды. 2
16 Мемлекеттік реттеу: маңызы, мақсаттары, құралдары. 17 Мемлекеттің әлеуметтік және аймақтық саясаты. 2
18 Халықаралық экономикалық қатынастар. Сыртқы экономикалық қатынастарды реттеу. 2
Саясаттану 19 Саясаттану ғылым ретінде. Саяси ғылымның қалыптасуы және дамуыyның негізгі кезеңдері. Қазақстандағы саяси ой тарихы 2
20 Әлеуметтік-этникалық қауымдастықтар және ұлт саясаты. Қоғамның саяси жүйесі. Саяси режимдер 2
21 Мемлекет және азаматтық қоғам. Нация единого будущего. 2
22 Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар. Саяси үрдіс және саяси қызмет. 2
23 Саяси сана және саяси мәдениет. Қоғамды демократияландыру және саяси жаңғыру 2
24 Саяси элита және саяси көшбасшы. 2
25 Әлемдік саясат және халықаралық қатынас. Саяси технологиялар 2
26 Қазіргі заманның жаһандық мәселелері. Саяси болжамдау 2
Барлығы 36
Тәжірибелік (семинарлы) сабақтардың тақырыптық жоспары

тақырыптарының атауы Сағаттар саны
Әлеуметтану 1. Әлеуметтану ғылым және оқу пәні ретінде. Әлеуметтанудың қалыптасу және даму тарихы 2
2. Қоғам тұтас жүйе ретінде. Әлеуметтік стратификация 2
3. Әлеуметтік институттар және әлеуметтік үрдістер. Жеке тұлғаның әлеуметтенуі. 4. Әлеуметтік қарама-қайшылықтар. Әлеуметтік зерттеулердің әдісі және техникасы 2
5. Қазіргі замандағы жанұя және репродукция мәселелері. Қазіргі уақыттағы Қазақстандағы білім: мәселелері және жетістіктері. Қазіргі заманғы жастар 2
6. Экономикалық әлеуметтану мәселелері. Қазіргі уақыттағы Қазақстан Республикасындағы медицина жағдайы.
Аралық бақылау 1
1
Экономикалық теория негіздері 10. Кіріспе. Экономикалық теория пәні және әдісі. Қоғамдық өндіріс және оның құрылымы 2
11. Қоғамдық шаруашылық нысандары. Тауарлы шаруашылық. Ақша. Нарық: түрлері, құрылымы, үлгілері. 2
12. Бәсеке және монополия. Капитал (қорлар), айналым және ауыспалы айналым. Өндіріс шығындары. Өндіріс факторларынан түскен табыстар. 2
13. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Экономикалық тепе- теңдік және экономикалық өсім. Экономикалық циклдар, инфляция және жұмыссыздық. 2
14. Мемлекеттік реттеу: маңызы, мақсаттары, құралдары. Қаржы жүйесі. Мемлекеттік бюджет 2
15. Мемлекеттің әлеуметтік және аймақтық саясаты. Халықаралық экономикалық қатынастар. Сыртқы экономикалық қатынастарды реттеу. 2
Саясаттану 16. Саясаттану ғылым ретінде. Саяси ғылымның қалыптасуы және дамуыyның негізгі кезеңдері. Қазақстандағы саяси ой тарихы 2
17. Қоғамдық өмір жүйесіндегі саясат. Билік саяси феномен ретінде 2
18. Әлеуметтік-этникалық қауымдастықтар және ұлт саясаты. Қоғамның саяси жүйесі. Саяси режимдер. Мемлекет және азаматтық қоғам. 2
19. Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар. Қоғамды демократияландыру және саяси жаңғыру. Саяси үрдіс және саяси қызмет. Саяси сана және саяси мәдениет 2
20. Саяси элита және саяси көшбасшы.Саясат жанжалдар. Әлемдік саясат және халықаралық қатынас. Қазіргі заманның жаһандық мәселелері. 2
21. Саяси технологиялар. Саяси болжамдау. Егеменді Қазақстанның саяси мәселелері 2
Барлығы 36сағ.
8. Студенттердің өздік жұмысына арналған тапсырмалар
Студенттің өздік жұмысын (СӨЖ) ұйымдастырудың жоспары

Әлеуметтану

СӨЖ тақырыбы/
тақырыпшасы СӨЖ тапсырмалары/ өткізу түрі СӨЖ бақылау түрлері СӨЖ бақылау кестесі (мерзімі) Сағ. саны
1. Әлеуметтану ғылым және оқу пәні ретінде:
1.1. Әлеуметтану заңдары және категориялары Әлеуметтанудың негізгі ұғымдары мен заңдары жайлы глоссарий құру Глоссарий
жазу 2 апта 2
2. Әлеуметтанудың қалыптасу және даму тарихы:
2.1. Қазақстандағы әлеуметтанудың дамуы Қазақстандағы әлеуметтік ойдың дамуына үлес қосқан ғалымдар мен негізгі кезеңдеріне тоқталу Буклет дайындау 2 апта 2
3. Қоғам тұтас жүйе ретінде
3.1. Қоғам типологиясы Әртүрлі қоғам типологиясының анализін беру және салыстыру Презентация 3 апта 2
4. Әлеуметтік стратификация
4.1. Әлеуметтік топтар және олардың әртүрлілігі Жұмыста «Әлеуметтік топ» және олардың әртүрлілігі түсінігін ашып қарастыру Презентация 4 апта 2
5. Әлеуметтік институттар және әлеуметтік үрдістер
5.1. Мемлекет және азаматтық қоғам Мемлекет пен азамат-тық қоғамның ерекше-ліктері мен маңызын қарастыра отырып графалогиялық кесте дайындау Графалогиялық кесте 5 апта 2
6. Жеке тұлғаның әлеуметтенуі
6.1. Тұлғаның негізгі түрлері және типтері «Тұлға типологиясы-ның салыстырамалы анализін жасау» Презентация 6 апта 2
7. Әлеуметтік қарама-қайшылықтар
7.1. Әлеуметтік шиеленстерді шешу жолдары Әлеуметтік қарама-қайшылыққа қатысты түсініктер оларды шешу жолдарына қатысты сызба-нұсқа құру Графалогиялық кесте 7 апта 2
8. Әлеуметтік зерттеулердің әдісі және техникасы
8.1. Әлеуметтік зерттеудегі анкета әдісі: мәні және әртүрлілігі Анкетаның құрылы-мын, құрастыру ережесін сақтай отырып, белгілі бір тақырыпта топта зерттеу жүргізу Анкета әдісі бойынша топта зерттеу жүргізу 8 апта 2
9. Қазіргі замандағы жанұя және репродукция мәселелері
9.1. Қазіргі уақыттағы жанұя және Қазақстандағы демографиялық жағдай Қазақстандағы демог-рафиялық саясаттың, мемлекет саясатының дамуындағы жанұя-ның әлеуметтік-эконо-микалық маңызын аша отырып презентация дайындау Презентация 9 апта 2
10. Қазіргі уақыттағы Қазақстандағы білім: мәселелері және жетістіктері
10.1. Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесін қайта құру «ҚР-ғы білім беру жүйесін модерниза-циялаудың негізгі бағыттары мен маңызы қандай?» деген сұрақты ашу Презентация 10 апта 2
11. Экономикалық әлеуметтану сұрақтары
11.1. Өндірісті басқарудағы инноватика мәселелері Басқаруға еңгізілген жаңалықтардың кезеңдері, жолдары және маңызы жайлы кесте дайындау Графалогиялық кесте 11 апта 2
12. Қазіргі уақыттағы Қазақстан жастары
12.1. Қазақстанның студент жастары, олардың ерекшеліктері және мәселелері «Студент жастардың ерекше қырлары қандай?» деген сұрақты ашатын презентация дайындау Презентация 12 апта 2
13. Саясат әлеуметтануы
13.1. Саяси партиялардың қоғам өміріндегі әлеуметтік рөлі Саяси партиялардың қоғам дамуындағы маңызы жайлы сызба-нұсқа дайындау Графалогиялық кесте 13 апта 2
14. Мәдениет әлеуметтануы
14.1. Субмәдениет түсінігі және түрлері Мәдениет түсінігін, мәнін, субмәдениет түрлерін аша отырып, презентация дайындау Презентация 14 апта
2
15. Қазіргі уақыттағы Қазақстан Республикасындағы медицина жағдайы
15.1. ҚР-ғы денсаулық сақтау жүйесінің құрылымы Денсаулық сақтау жүйесінің құрылымы мен қызметін қарастыра отырып, презентация дайындау Презентация 14 апта 2
Экономикалық теория негіздері

№ СӨЖ тақырыбы/тақырыпшасы СӨЖ тапсырмалары/өткізу түрі СӨЖ бақылау түрлері СӨЖ бақылау кестесі (мерзімі)
1. Экономикалық теорияның пайда болуы және дамуы
Экономикалық теорияның пайда болуы және дамуы Портфолио дайындау Ауызша сұрау 2 апта
2. Өндіріс: шикізаттар, факторлары, тенденциялары
2.1. Өндіріс: шикізаттар, факторлары, тенденциялары Реферат дайындау Жазбаша жұмыс 3 апта
3. Экономикалық институттар. Жеке меншік және кәсіпкерлік.
3.1. Экономикалық институттар. Жеке меншік және кәсіпкерлік. Реферат дайындау Жазбаша жұмыс 4 апта
4. Шаруашылықты ұйымдастыру типтері. Ақшаның пайда болуы, мәні және әдістері.
4.1. Шаруашылықты ұйымдастыру типтері. Ақшаның пайда болуы, мәні және әдістері. Графологиялық кесте дайындау Жазбаша жұмыс 5 апта
5. Нарық және оның қызмет көрсету заңдары. Сұраныс және ұсыныс жән олардың заңдары.
5.1. Нарық және оның қызмет көрсету заңдары.
5.2. Сұраныс және ұсыныс жән олардың заңдары. Эссе дайындау
Графологиялық кесте дайындау Жазбаша жұмыс
Жазбаша жұмыс 6 апта
7 апта
6. Нарық субъектілерінің өзара қарым-қатынас түрлері: бәсекелестік және монополия.
6.1. Нарық субъектілерінің өзара қарым-қатынас түрлері: бәсекелестік және монополия. Презентация дайындау Ауызша сұрау 8 апта
7. Табыстарды бірінші ретті бөлу жүйесі.
7.1. Табыстарды бірінші ретті бөлу жүйесі. Реферат дайындау Жазбаша жұмыс 6 апта
8. Ұлттық шаруашылық: оның ерекшеліктері және көрсеткіштері.
8.1. Ұлттық шаруашылық: оның ерекшеліктері және көрсеткіштері. Презентация дайындау Ауызша сұрау 9 апта
9. Экономикалық тепе – теңдік және экономикалық өсім. Ұлттық шаруашылықтың экономикалық өсімі.
9.1. Ұлттық шаруашылықтың экономикалық өсімі. Презентация дайындау Ауызша сұрау 10 апта
10. Макроэкономикалық тұрақсыздық: циклдар, инфляция, жұмыссыздық.
10.1. Макроэкономикалық тұрақсыздық: циклдар, инфляция, жұмыссыздық. Эссе дайындау Жазбаша жұмыс 11 апта
11. Мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаты, құралдары.
11.1. Макроэкономиканы реттеуші: нарық немесе мемлекет. Презентация дайындау Ауызша сұрау 12 апта
12. Мемлекеттік қаржы және бюджет
12.1. Мемлекеттік қаржы және бюджет Презентация дайындау Ауызша сұрау 13 апта
13. Тұрғындарды әлеуметтік қорғау жүйесі
13.1. Тұрғындарды әлеуметтік қорғау жүйесі Реферат дайындау Жазбаша жұмыс 14 апта
14. Дүниежүзілік экономика. Ұлтаралық экономикалық қатынастр және олардың формалары. Жаһандық мәселелер.
14.1. Дүниежүзілік экономика. Ұлтаралық экономикалық қатынастр және олардың формалары. Жаһандық мәселелер. Презентация дайындау Ауызша сұрау 15 апта
9. Негізгі және қосымша әдебиет:
Негізгі
Әлеуметтану
Социология /под ред.: Лавриненко В.Н. 2010
Әженов, М. С. Білім социологиясы [Текст] : учебник / М. С. Әженов, М. С. Садырова, Ә. Т. Омарова. - Алматы : Эверо, 2011. - 124 с : б
Социология /под ред.: Габдуллина К.Г. 2010
Немировскаий В.Г. Общая социология 2014
Әбсаттаров Р. Дәкенов М. Әлеуметтану 2010
Әбсаттаров Р.Б.,Дәкенов М. Әлеуметтану: өзекті мәселелер.-Т.1.-Алматы: Карасай, 2013.- 408 б.
Әбсаттаров Р.Б.,Дәкенов М. Әлеуметтану: өзекті мәселелер.-Т.2.-Алматы: Карасай, 2013.- 408 б.
Әженов М.С.Білім социологиясы.- Алматы: Эверо, 2011.-124 б.
9. Нысанбаев, Ә Социология : учебное пособие / Ә Нысанбаев. - Алматы : "ЭВЕРО", 2009,2014. - 206 с. : ил.
10. Турманова, Ж. Е. Әлеуметтік жұмыс тарихы мен теориясы / Ж. Е. Турманова. - Қарағанды: ЖК "Ақ Нұр", 2013. - 364 б.
11.Биекенов К. Ү. Әлеуметтану. Ұғымдар мен баламалар.- Алматы: Эверо.- 2011.-400 б.
Қосымша әдебиеттер:
1. Лавриненко В.И. – Социология: учебник для вузов, М.-Юнити-Дана, 2010г., 448с.
2. Волков Ю.Г. –Социология – под общей ред. Дкотора философских наук, проф. В.И. Добренькова-Изд-во 3-е-Ростов н/Дону: Феникс, 2010г.
Экономикалық теория негіздері
Негізгі
Назарбаев Н.А. Казахстан-2050. г.Астана.
Назарбаев Н.А. Послания Президента страны народу Казахстана
Экономическая теория. Учебник под ред. Видяпина В.И., А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, М., 2007г.
Биғалиева Р.К. Менеджмент және денсаулық сақтауды ұйымдастыру.-Алматы: Эверо, 2013.- 304 б.
Корпоративті басқару: Қазақстандық мазмұн: учебное пособие / ред. С. А. Филин. - Алматы, 2010. - 384 б.
Мауленова С.С. Экономикалық теория:.оқу құралы. - Алматы «Эверо»,2014-184 б.
Нарматов С.Р. Экономикалық теория. :оқу құралы. - Алматы «Эверо»,2014г
8. Нарматов, С. Р. Экономикалық теория Лекциялар курсы: учебник / С. Р. 9. Нарматов, А. С. Нарматова. - Алматы : Эверо, 2014. - 656 с. : ил.
9. Рахыпбеков Т. К. Финансовый менеджмент в здравоохранении: учебник / Т. К. Рахыпбеков. - 3-е изд., доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 310 с. : ил.
10.Ювица Н.В. Финансовый менеджмент: Уч. пособие. -2-е изд.-Алматы: Эверо, 2014-260с.
11.Джакупова Д.Е.Bases of Economic Theory .:учебное пособие.- Алматы «Эверо»,2014г
Қосымша әдебиеттер:
Борисов Е. Основы экономической теории.М., 2000.
Тусмаганбетова Д.Г. «Bases of economic theory» Эверо, г.Алматы 2015г.
Мамедов О.Ю. Современная экономика- Ростов н/Дону. 1997г.
Николаева И.П. Экономическая теория. Учебник.М., 1998.
Камаев В.А. Основы экономической теории. М., 1997г.
Спиридонов И.А. Мировая экономика. М., 2001г.
9. Басовский М.Е. Мировая экономика.М., 2001г.
Саясаттану
Негізгі
1. Президент Н.А. Назарбаев и современный Казахстан. Том I. Н.А. Назарбаев и социально-экономическое развитие Казахстана: сборник документов и материалов в трех. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2010. -256 с.
2. Президент Н.А. Назарбаев и современный Казахстан. Том II. Н.А. Назарбаев и казахстанская стратегия политических реформ: сборник документов и материалов в трех томах. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2010.- 280 с.
3.Президент Н.А. Назарбаев и современный Казахстан. Том III. Н.А.Назарбаев и внешняя политика Казахстана: сборник документов и материалов в трех. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2010. - 340 с.
4.Председательство Республики Казахстан в ОБСЕ и региональные вызовы: Сборник материалов «круглого стола» (г. Алматы, 14 июля 2010 г.) - Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 2010. — 76 с.
5. Асан, А. Т. Қазақстаң дін жөніндегі мемлекеттік саясаты: монография / А. Т. Асан, А. С. Балапанова, Т. А. Козырев. - Алматы : Қазақ университеті, 2013. – 201 б.
6. Әбсаттаров Р САЯСАТТАНУ НЕГІЗДЕРІ: 2 -томдық Оқу қуралы. т.1 / Р Әбсаттаров. - Алматы: Қарасай, 2011. - 424 б. сур.
7. Бисембаев, А. А. Қазақстан Республикасындағы саяси жобалаудың негізгі элементтері. Қазақстандық реформаның әдіснамасы: монография / А. А. Бисембаев, Ғ. Т. Қойшыбаев. - Астана: БПО, 2010. - 184 б.
8. Рахымбаева, А. Саясаттану (дәрістер жинағы ) : учебное пособие / А. Рахымбаева. - 2-басылым. - Астана : Фолиант баспасы, 2012. - 232 с.
9. Сыдыков Ұ. Саясаттану.: оқулық.- Алматы «Эверо»,2012ж..
10. Асан, А. Т. Религия и государственная политика Казахстана: монография / А. Т. Асан, А. С. Балапанова, Т. А. Козырев. – Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 242 ил.
11. Бисембаев, А. А. Основные элементы политического проектирования в Республике Казахстан. Методология казахстанских реформ: монография / А. А. Бисембаев, Г. Т. Койшыбаев. - Астана: ИПЦ, 2010. - 188 с.
12. Зозуля, Т. Н. Прикладная политология: учебное пособие / Т. Н. Зозуля, С. М. Сакенова. - Алматы: Эверо, 2014. - 216 с.: ил
13. Косов, Г. В. Саясаттану және әлеуметтану негіздері. Медицина училищелері мен колледждеріне арналған оқулық / Г. В. Косов, Э. М. Аванесьянц. - М. : ГЭОТАР-медиа, 2016. - 208 б : с.
14. Насыров, А. Н. Политология: учебник / А. Н. Насыров. - Алматы : Эверо, 2012. - 368 с. : ил.
15. Усенов, Садилбек. Идеи Нурсултана Назарбаева-идеология независимого Казахстана : учебное пособие / С. Усенов. - Алматы : [б. и.], 2014. - 280 с. : ил.
16.Сыдыков Ұ Саясаттану.-Алматы.: ЭВЕРО,2015
17. Жанпейісова Қ.Д. Дюсембекова Саясаттану Алматы.: ЭВЕРО,2015
Қосымша әдебиеттер:
1. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. -М., 1994.
2. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис, 1992. № 4.
3.Валиханов Ч. Избранные произведения. -А., 1990.
4.Вебер М. Избранные произведения. -М.1991.
5. Коэн Джин JI. Гражданское общество и политическая теория / Пер. с анг. Общ.ред. И.И. Мюрберг. -М.: Весь мир, 2003.
6. Политология. Учебник под ред. Мухаева Р.Т.- М., 1997.
7. Голосов Г.В. Сравнительная политология-Новосибирск, 1994г.
8. Демидов Г.В., Долгов В.М., Мальков А.В.-Политология: учебник для вузов-М., 2007г.
9. Основы политологии. Курс лекций под ред. Капесова М.К.- Алматы, 1 995г.
10. Политология. Учебно-методическое пособие- Алматы, 1995г.
11. Политология. Курс лекций под ред. проф. Мустафина Алматы, 1994.
12. Григорьев В.К. Курс лекции по политологии- Алматы, 1997г
Әлеуметтану
Негізгі әдебиеттер:
Социология /под ред.: Лавриненко В.Н. 2010 г.
Әженов, М. С. Білім социологиясы [Текст] : учебник / М. С. Әженов, М. С. Садырова, Ә. Т. Омарова. - Алматы : Эверо, 2011. - 124 с. : б.
Социология /под ред.: Габдуллина К.Г. 2010 г.
Немировскаий В.Г. Общая социология 2014 г.
Әбсаттаров Р. Дәкенов М. Әлеуметтану 2010 ж.
Қосымша әдебиеттер:
Волков Ю.Г. –Социология – под общей ред. Дкотора философских наук, проф. В.И. Добренькова-Изд-во 3-е-Ростов н/Дону: Феникс, 2007г.
Павленок П.Д., Савинов Л.И.-Социология: учебное пособие –Москва-изд-во –торговая корпорация «Дашков и К», 2007г.-580с.
Әлеуметтану : оқулық / ред. Ә. Х. Түрғынбаев. - [б. м.] : Білім, 2001. - 160 с. : ил
Социология /под ред.: Габдуллина К.Г. 2007
Оспанов С.И.-Социология права: учебное пособие для вузов –Алматы: Раритет, 2002г.-336с.
10. Оқытудың және сабақ берудің әдістері:
Дәрістер: презентация
Тәжірибелік сабақтар: шағын топтардағы жұмыс, ауызша сұрау, жұппен жұмыс, пікірталас, «дөңгелек стол».
Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ): оқулықтармен және қосымша әдебиеттермен, Power Point форматында презентация дайындау, буклет дайындау, анкета әдісі бойынша зерттеу жүргізу, графологиялық кесте, глоссарий құрастыру.
11. Білімді бағалаудың критерийлері және ережелері:
Ағымды бақылау – ауызша сұрау әдісі
Аралық бақылау – тестілеу әдісі
Қорытынды бақылау – ауызша сұрау әдісі
Әріптік жүйе бойынша бақылау Балдардың сандық эквиваленті Пайыздық көрсеткіші Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
А 4,0 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94 В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84 В- 2,67 75-79 С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
С 2,0 65-69 С- 1,67 60-64 D+ 1,33 55-59 D 1,0 50-54 F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз
Әр пән бойынша білім деңгейінің жетістіктері келесідей анықталады.
Қорытынды баға ҚБ = РРБ х 0,6 + ҚББ х 0,4, мұнда:
ҚБ - қорытынды баға
РРБ - рұқсат алу рейтингілік баға
ҚББ – қорытынды бақылау бағасы (пән бойынша емтихан)
Рұқсат алу рейтингілік бағасы (РРБ) пән бойынша білімнің қорытынды бағасының (ҚБ ) 60% құрайды.
Қорытынды бақылау бағасы ( ҚББ) пән бойынша білімнің қорытынды бағасының (ҚБ ) 40% құрайды.
Рұқсат алу рейтингілік бағасы (РРБ) академиялық кезең ағымында алған барлық бағалар жинағы орташаарифметикалық саны сияқты есептеледі.

Приложенные файлы

  • docx 17965180
    Размер файла: 85 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий