SILLABUS_2016__1178_A_1178


СМЖ ЖМУ Е/ПОӘК.09-2016Ф.4.09-26
Заң факультеті
Қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасы
БЕКІТЕМІН
Бірінші проректор - ОӘЖ
жөніндегі проректор
____________ Л. Еркінбаева
«_____» ___________2016 ж.
Қылмыстық-атқару құқығы пәнінің
ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІККЕШЕНІ
Мамандықтар: 5В030100 - «Құқықтану»
Оқу формасы: күндізгі, қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша
Талдықорған 2016 ж.
Оқу -әдістемелік кешендіоқубағдарламасынасәйкес 5B030100 «Құқықтану», мамандығы үшін аға оқытушы Б.Е.Молдабеков кұрастырған_______________________
(оқытушының қолы)
Қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының отырысында қарастырылды
«»______________20____ ж.№____хаттама
Кафедра меңгерушісі__________PhD докторы А.Алтынбекқызы
«_____»________________ 20____жыл.№______хаттама
Заң факультетініңәдістемелікбюросы мақұлдаған.
Әдістемелік бюроныңтөрайымы:___________Б.К.Амирова
СМЖ ЖМУ Е/ПОӘК.09-2016Ф.4.09-28
Заң факультеті
Қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасы
С И Л Л А Б У СҚылмыстық - атқару құқығы пәні бойынша
5В030100 – «Құқықтану»мамандығы үшін
Оқытутүрі:қүндізгі, қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша
Курс:2,3
Семестр:4,6
Кредитсаны: 3
Барлықсағат саны: 135, соның ішінде
Дәріс: 30
Практикалық сабақтар: 15
СӨЖ (оның ішінде ОСӨЖ):90
Аралықбақылаулар:2
Емтихан:4,6 семестр
Талдықорған2016ж.
Оқытушытуралыдеректер
Молдабеков Болат Есенғалиұлы,қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының ағаоқытушысы.
Телефон:87014682872, [email protected]
Офис: қылмыстық құқықтық пәндер кафедрасы – 226 ауд.
Оқыту уақыты – сабақ кестесі бойынша
Консультацияуақыты – кафедра кестесібойынша
Пән:ҚР Қылмыстық-атқару құқығы
Уақыт:Бекітілгенбойынша
Кредит: 3
Пәннің пререквизиттері:
- ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы бөлім және ерекше бөлім),
- ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы
Пәнніңпостреквизиттері:
Осыпәннегізіндестуденттер:
- ҚРдақабылданғаннормативтікзаңактілеріментанысады
- Құқықтуралыбілімдерінөмірліктәжірибесіндеқолданабіледі.
Пәнгеқысқашатүсініктеме.Бұл пән «Қылмыстық-құқықтық қатынастар» модулінің тандау компоненті болып саналады.Қылмыстық – атқару құқығы дәстүрлі Жалпы, Ерекше және Арнаулы бөлімдерге бөлінеді. Жалпы бөлімде қылмыстық-атқарудың құқықтық теориясы мәселелері үйретіледі: ҚР қылмыстық-атқару заңдары; сотталғандардың құқықтық жағдайы; жазаны орындайтын мемлекеттік мекемелері мен органдардың жүйесі; жазаны орындау құқығының негізін реттеу. Ерекше бөлім әр –түрлі қылмыстық жазаны атқаруға арналған.Негізгі басты назар бас бостандықтан айыруды атқаруға бөлінген. Алдымен сотталғандардың бас бостандықтарынан айырылғанын жіктеу, еңбекті режимді,сотталғандармен тәрбие жұмысын жүргізуді құқықпен реттеу, олардың материалдық тұрмыс жағдайын қамтамасыз ету, медициналық көмек көрсетумен қатар әр түрлі түзеу мекемелерінде жазаны өтеудің ерекшелік түйінді проблемаларына көңіл аударылған. Арнаулы бөлімде қылмыстық жазаны атқарудың халықаралық деңгейін ашып көрсетеді де халықаралық актілерге сипаттама береді.Пәннің бағдарлама мазмұны төрт модулге бөлінген.
Курстың мақсаты: Қазақстан Республикасының қылмыстық–атқару заңдарының мақсаттары әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, сотталғандарды түзеу, сотталғандардың да, өзге адамдардың да жаңа қылмыстар жасауының алдын алу болып табылады.
Курстың міндеттері: Аталған мақсаттарға сәйкес қылмыстық–атқару заңдарының міндетті жазаларды өтеудің тәртібі мен жағдайларын реттеу, сотталғандарды түзеу құралдарын анықтау, олардың құқықтарын, бостандығы мен заңды мүдделерін қорғау, оларға әлеуметтік бейімделуге көмек көрсету деп саналады.
Осыпәндіоқытаотырыпстуденттерментренингтар,пікірталастар,ізденіс жұмыстарынжасатаотырып,олардыңҚР-ныңКонституциялықнегіздері,мемлекеттегібастытұлға-Президент,жоғарызаңшығарушыорган-Парламент,атқарушы-Үкімет,жоғарғы сотбилігіқызмееттерін ажыратып,азаматтардыңәлеуметтік-экономикалық,саяси,жекеқұқықтарынбілуінемүмкіндікбереді.
Студенттердің меңгеретін білімі мен іскерлігі:
- Қылмыстық-атқару құқығының теориялық және тәжірибелік негіздерін;
- кәсіби қызметін табысты жүзеге асыру үшін қажетті тілдік, сөйлеу және дискурстық құзыреттерін жетілдіру;
- Заңгер кәсіби қазақ тілі ғылмы ретундегі негізгі принциптерін;
- жеке заң мамандықтарының кәсіби тілі қызметінің ізгілікті аспектілерін;
Осы пәнді оқыту үрдісінде келесі компетенцияларды қалыптастыруға бағытталған:
а) Түйіндікқұзіреттілік (ТҚ)
- кәсіби қызметінде заман талабына сай білімді болу;
- алған білімі негізінде құқықтың әр саласынан хабары болып, білімін көрсете білуі;
- үнемі ізденісте болу.
б) Пәндік құзіреттілік (ПҚ)
- сөйлеу шеберлігі, дауыс мәнері, өзіне қарата білу қабілеті мен мәдениетті болуы, қызметінде ортамен тіл табысуға бейім болуы;
- инновациялық технологияларды қолдану шеберлігінің болуы;
- өзінің жан-жақтылығын арттыруға ұмтылысының болуы;
в) Арнайы құзіреттілік (АҚ)
- теориялық алған білімін, дағдыларын іс жүзінде дұрыс пайдалана білуі;
- біліктілігі жоғары, тәжірибесі мол адамдардың тәжірибесінен үлгі алып, кеңейтіп, қолдана білуі;
- нормативтік-құқықтық актілер туралы білімінің болуы мен оның өзгерістеріне ілесе алуы, нормативтікқұқықтыққұжаттарменжұмысжасайбілуі тиіс;
- кез келген тығырықтан шығу үшін шешім қабылдай білу қабілеті мен сын айта білу, ойын жүзеге асыру қабілетінің болуы.
Пән білімініңжалпы баллдық бағасының бөлінуі
Бағаланатын бағдар
(позиция) 1-8 аптадағы бағалау мөлшері 9-15 аптадағы бағалау мөлшері Баллдың максималдық (жоғары) мөлшері Электронды журналға балл қоюдың кезеңі
Арнайы зерттеушілік 1 1 Әрбір бағалауға 100 баллдан 8 және 15 апта
ӨЖ 1 1 Әрбір ӨЖ –ге 100 баллдан 4,7,11,
14 апталарда
Аралық бақылау 1 1 Әр аралық бақылауға 100 баллдан 8 және 15 аптада
Кіру рұқсатының рейтенгісі R1 100 8 апта
Кіру рұқсатының рейтенгісінің R2 100 15 апта
Академиялық кезеңдегі кіру рұқсатының рейтенгісі R= (R1 + R2)/2 100 15 апта
Дифф.сынақ
(реферат) ДС 100 16-17 апта
Қорытынды баға І = R*0.6+E*0.4 100 Білімді бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі
Әріппен белгіленген баға Бағаныңцифрлік эквиваленті Пайыздық мөлшері Дәстүрлі түрде бағалау
A 4.0 95-100 Өте жақсы
A- 3.67 90-94 B+ 3.33 85-89 Жақсы
B 3.0 80-84 B- 2.67 75-79 C+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық
C 2.0 65-69 C- 1.67 60-64 D+ 1.33 55-59 D 1 50-54 F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз
Баға қоюдын критерийлері
Бақылау түрі Максимальдық баға Оқытушыныңжурналына балл қойылатын мерзімі
Ағымдық бақылау:
қатысу: 1 сағ.-5 балл
үй тапсырмасын орындауы
практикалық сабақтың орындалуы
белсеңділігі (лекция барысындағы жауаптары....)
ОСӨЖ сабақтарына қатысу жәнетапсырмаларының орындалуы 100
15
15
20
20
30 Әр апта сайын
СӨЖ 1*
Тапсырма 1
Тапсырма 2
Тапсырма 3
Тапсырма 4 100
25
25
25
25 4 апта
СӨЖ 2
Тапсырма 1
Тапсырма 2
Тапсырма 3
Тапсырма 4 100
25
25
25
25 7 апта
СӨЖ 3
Тапсырма 1
Тапсырма 2
Тапсырма 3
Тапсырма 4 100
25
25
25
25 11 апта
СӨЖ 4
Тапсырма 1
Тапсырма 2
Тапсырма 3 100
30
35
35 14 апта
Аралық бақылау 1: Презентация
Сабаққа қатысуы
Үй тапсырмасын орындауы
Глоссарий, тест 100
10
50
40 8апта
Аралық бақылау 2: коллоквиум
Сұрақ 1- баға 1
Сұрақ 2- баға 2
Сұрақ 3- баға 3
Қорытынды баға: (баға1+баға2+баға3)/3 100
100
100
100 15 апта
*СӨЖмазмұны силлабустағыСӨЖге арналған кестеде көрсетілген
Кредиттік технологя жүйесінің өзіне тән ерекшелігі жинақтаушы жүйе қоланылады, яғни білім алушының оқудағы жетістік деңгейі, әр пәннің қорытынды бағасымен анықталады, ол рейтингтен (қорытынды бағаның 60%) және емтихан бағасынан (40%) құралады. Рейтинг студенттің әр пәннен академиялық кезеңде жинаған балынан құралады.Соған сәйкес білім алушының оқу жетістігі үшін (күнделікті сабақтағы жауап беруі, үй тапсырмасын тапсыруды, СӨЖ; аралық бақылау және т.б) 100 баллдық шкала бойынша бағаланады және соңғы рейтинг барлық бақылау кезеңінде алған бағанын орташа арифметикалық сумасымен шығарылады.
Силлабуста әрбір бақылау түріне қойылатын баллдың критериикөрсетілуі тиіс. Осы мақсатта оқытушы пәннің (спецификасын) өзіне тән ерекшелігін, студенттің мүмкіндігіне сәйкес қойылатын талаптарды ескереді, сонымен бірге оқытушы жалпы белгіленгенталаптарды да ескеруі тиіс.
«Ағымдық бақылау» параметрінде сабаққа қатысу, практикалық, лабораториялық жәнеүй тапсырмаларының орындалуын бақылау ескеріледі. Студенттің дәріс сабағындағы белсенділігін де ескеру керек. Балл қойылады: қатысқаны үшін, сабақ барсыныда лектордыңтарапынан қойылған проблемалық сұрақтарды талқылауғаат салысқаны үшін, лекторға сұрақ қойғаны үшін,сыни тұрғыдан ойлауына;практикалық (семинар) және ОСӨЖ сабақтарындағы студенттің барлық қатысу мүмкіндіктері бағаланады. Балл қойылады: мәселенің шешімін тапқаны үшін, үй және тест тапсырмаларын орындағаны үшін, оқытушы тарапынан қойылған сұрақтарға жауап бергені үшін,тақтада практикалық жұмыс жүргізгені үшін, бүкіл сабақтың барысында студенттің белсеңді ат салысқаны үшін, ОСӨЖ тапсырмаларын дайындауда және қорғауға өзіндік шығармашылқ ізденістерін танытқаны үшін және т.б. Әр оқытушы өз пәнінен жүргізілетін жұмыс түрлерін, тапсырмаларынпәннің өзіне тән ерекшелігін және бағдармадағы мазмұнын ескере отырып дербес анықтайды, әр аралық бақылаудағы білімді бағалаудың рейтингтік жинақталған жүйесін жасайды.
СӨЖ-ге қойылатын жоғары 100 балл тапсырманың түріне және мазмұнына (ауыр, жеңілдігіне) байланысты бөлінеді, оның негізіне белгіленген талаптар, тапсыру мерзімінің сақталуы тапсырмалар мөлшері, орындалу сапасы жатады.
Әрпәннің мақсаты мен міндеті ескеріле отырып, білім алушының дайындық дәрежесі және өздік жұмысқа бөлінген сағат санын есепке алып СӨЖ формасы (нышаны) мен түрі таңдап алынады. Әрбір СӨЖ талапқа сәйкес бірнеше тапсырмалардан тұрады. Силлабуста әрбір тапсырманың мазмұны мен маңыздылығы және соған сәйкес сол тапсырманы орындағандағы балы көрсетілуі тиіс.
Бағдарламада көрсетілген студенттің қосымша іс-әрекетіне «ғылыми баяндамалары, мақалалары, олимпиядаға конкурс, жарыстарға қатысуы халықаралық грант, жобаларға қатысуы және т.б) үстеме балл бонустар қарастырылып, семестрдегі жинаған балына қосылады. Жіберіп алған сабақтарын және маңызды бақылауқорсонында жүргізіледі. Негізсіз себептермен жіберілген сабақтар және оларды мерзімінен кеш өтеуге балл қойылмайды. Себепсіз сабақ жіберіп алған жағдайда, еңбек тәртібін бұзған кезде, сабаққа кешігіп келгенде, СӨЖ және ОСӨЖ тапсырмаларын аралық бақылау және үй жұмыстарын орындамау немесе өз уақытында тапсырмағанжағдайдабалл кемітіледі.
Аралық бақылау нышанын (форма) оқытушының өзі анықтайды, оның коллоквиум, жобаны қорғау, тұсаукесер (презентация), эссе жазба бақылау жұмысы т.б. болуы мүмкін. Силлабуста әрбір аралық бақылаудың нышаны және бағалау критерилері көрсетілуі тиіс. Осы негізінде, оқытушы семестр бойына студенттің үлгерімін және сабаққа қатысуын қадағалайды.
Сабақ үлгерімінің және қатысудың жиынтық рейтингтік бағасын оқытушы әр аптаның соныңда университеттің жергілікті жүйесіарқылы қояды.
Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
№ Мазмұны Сағат саны Апта
Модуль 1. Қылмыстық-атқару жүйесінің сипаттамасы
1
Дәріс. Қылмыстық атқару құқығының ұғымы, мәні, мақсаты мен міндеттері 2 1апта
Семинар.Құқықтың саласыретіндегі қылмыстық-атқаруқұқығы 1 ОСӨЖ.Қылмыстық-атқаруқұқығыкурсыныңпәнімен жүйесі 1 2 Дәріс.Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару заңдары 2 2 апта
Семинар.Қылмыстық-атқарузаңдарының түсінігі, маңызы, мақсаттарымен түрлері 1 ОСӨЖ.Қылмыстық – атқару құқығы нормаларының түсінігі, мазмұны, түрлерімен құрылымы 1 Модуль 2. Қылмыстық-атқару құқығында жазаның түсінігі
3 Дәріс. Жазаны орындауды құқықтық реттеу және түзеу шараларын жасау 2 3апта
Семинар.Қылмыстық жазалардың түрлерімен қылмыстық-атқаруықпалы шараларының түсінігі 1 ОСӨЖ.Бас бостандығынанайыруқылмыстық жазаның түріретінде 1 4 ДәрісМемлекеторгандарыменмекемелерініңжазаатқаружүйесі 2 4 апта
Семинар. Жазаатқаратынмемлекеторгандарыменмекемелерініңтүрлеріжәнеміндеттері 1 ОСӨЖ. Жазаныатқарушымекемелерменоргандардың соттарыменжәнебасқадақылмыспен күресжүргізетінмемлекеттікоргандарменөзаракөмекәрекеттестігі 1 СӨЖ 1:
1. Қылмыстық-атқару құқығының түсінігі, пәні және курс жүйесі.
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару заңдары.
3. Жазаны орындауды құқықтық реттеу және түзеу шараларын жасау.
4. Жазаны өтеудегі тұлғалардың құқықтық жағдайы. 19 5 Дәріс. Қазақстан Республикасындағы сотталғандардың құқықтық жағдайы 2 5 апта
Семинар. Қылмыстықжазасыменсотталғанадамдардыңқұқықтықжағдайының түсінігі 1 ОСӨЖ.Сотталғандардың құқығыменміндеттері. Бас бостандығынанайырылуға сотталғандардыңтәртіптік,материалдықжәнеқылмыстық жауапкершілігі 1 6 Дәріс. Жазаны орындаушы мекемелер мен органдар, олардың қызметтеріне бақылау жасау 2 6 апта
Семинар. Жазаныорындау мекемелерімен органдарықызметкерлерінің құқықтық жағдайы, оларға қойылатын талаптармен оларды әлеуметтікқорғау
1 ОСӨЖ.Жазаны орындайтын мекемелер мен органдар
қызметкерлерініңқауіпсіздігінқамтамасыз ету 1 7 Дәріс.Сотталғандардыңеңбегінқұқықтық реттеу 2 7 апта
Семинар. Сотталғандардың еңбегінұйымдастырудыңнегізгіпринциптері ментүрлрі 1 ОСӨЖ.Бас бостандығынанайыруғасотталғандардыңеңбекетужағдайлары жәнеоған төлеу 1 СӨЖ 2:
1. Сотталған адамдардың негізгі міндеттері, құқықтары.
2. Жазаны орындаушы мекемелер мен органдар, олардың қызметтеріне бақылау жасау.
3. Сотталған адамдардың міндетті еңбек қызметімен байланысты емес жазалардың орындалуы.
4. Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаны орындау тәртібі. 19 Модуль 3. Қылмыстық-атқару жүйесінде жазаның тәртібі мен ерекшеліктері 8 Дәріс. Жазаны өтеуден босату. Түзетуәсерлерінің қорытындысынбаянды ету. 2 8 апта
Семинар. Жазаныөтеуденбосатудың құқықпенреттеу,оның түрлеріменнегіздері 1 ОСӨЖ.Жазаданбосатылғанадамдардыәлеуметкебейімдеу 1 Аралық бақылау 1 9 Дәріс. Басбостандығынанайырмайтүзеужұмыстарытүріндегіжазаныөтеудіңжағдайымен тәртібі 2 9апта
Семинар. Түзеу жұмыстарынасотталғандармен жүргізілетін тәрбиежұмысы 1 ОСӨЖ.Түзеужұмыстарынөтеп жүргенадамдарға қолданылатынмадақтауменжазалау шаралары 1 10 Дәріс. Қоғамнан оқшаулауға байланысты емессотталғандардыңжазаны өтеужағдайларыментәртібі 2 10 апта
Семинар. Белгілібірлауазымдыболу немесебелгілібірқызметпенайналысуқұқығынанайырутүріндегіжазаныатқарудың жағдайлары ментәртібі 1 ОСӨЖ. Айыппұлтүріндегіжазаныатқару жағдайлары мен тәртібі
1 11 Дәріс. Тәрбиелеуколонияларындажазаныөтеу 2 11 апта
Семинар. Тәрбиелеуколонияларының түрлері және жазаныөтеурежимінің ерекшеліктері 1 ОСӨЖ.Кәмелеткетолмағансотталғандрғтүзеу шараларынқолдануды құқықпен реттеу 1 СӨЖ 3:
1. Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны орындау тәртібі мен шарттары.
2. Қоғамнан оқшаулауға байланысты жазаның тәртібі мен жағдайлары.
3. Түзеу мекемелерінде сотталған адамдарға тәрбиелік ықпал ету.
4. Әскери қызметпен сотталғандарға жазаны орындау. 19 Модуль 4. Ерекше сотталғандардың құқықтық реттелуі
12 Дәріс. Әскери қызметпен сотталғандарға жазаны орындау 2 12 апта
Семинар. Әскериқызмет бойыншашектеутүріндегіжазаныөтеу 1 ОСӨЖ.Тәртіптікәскерибөлімде ұстау түріндегіжазаны өтеудің жағдайларымен тәртібі 1 13 Дәріс.Қылмыстықжазаныатқарудың Халықаралық деңгейі 2 13 апта
Семинар. Кейбіршетелдердегі қылмыстықжазаныөтеудің тәртібі 1 ОСӨЖ.Сотталғандарменайналысужөніндегі Халықаралықактілер 1 14 Дәріс. Өлім жазасы түріндегі жазаның орындалуы 2 14 апта
Семинар. Қазақстан Республикасындағыжәнешетелдердіңкүшібарзаңдарындағыөлімжазасы. 1 ОСӨЖ.Өлім жазасытүріндегіжазаны орындау 1 СӨЖ 4:
1. Жазаны өтеуден босату.
2. Өлім жазасы түріндегі жазаның орындалуы.
3. Қылмыс жасаған айыптылар мен күдіктілерді қамауға алу. 18 15 Дәріс. Бас бостандығынанайыруғасотталғандарды топтастыру 2 15 апта
Семинар. Сотталғандарғажазаныатқаратынмекемелер түрінбелгілеу 1 ОСӨЖ.Бас бостандығынанайырылғандар отырған жерлердегі сотталғандардыесепкеалу, бөлужәнеаудару 1 Аралық бақылау 2 Дифф. сынақ Барлығы:дәрістер-
семинар
СӨЖ (және де ОСӨЖ) 30
15
90 Практикалық (семинарлық) сабақтарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау.
№ 1 Семинар. Қылмыстық атқару құқығының ұғымы, мәні, мақсаты мен міндеттері.
Қылмыстықжазаныатқарусаласындағысаясаттыңталабы -заңда жазаныңмақсатыменмаңызынбекітудіңқажттілігінесебепшіболужәнежазаныорындаутәртібінанықтау.Жазаныатқаруәрекетіқұқықтыәдейі реттеудіталапетеді дежеке саласыбарекенінүшжағдайбелгілейді:құқықтыерекшерттеупәнініңбарлығы,құқықтыреттеуәдісі,құқықтықнормаларжүйесі. Қылмыстық-атқаруқұқығы өзалдынажекеқұқықсаласыболыпесептеледі,себебіол жекерәнімен, құқықтық реттеуәдісімен,нормалау жүйесіменбелгіленеді.
Қылмыстық атқару құқығын құқық саласы ретінде қарастырыңыз. Қылмыстық атқару құқығының принциптерін, пәні мен жүйесіне сызба сызыңыз.
Әдебиет:
1. Ағдарбеков Т. Құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 260 б.
2. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 560 бет.
3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм: Оқулық Алматы: Жетiжарғы,1999.-320б.
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық -атқару құқығы.- Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 256б.
5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу құқығы: Ерекше бөлім. Сотқа дейінгісатылар.- Алматы: КазГУ, 2002.- 304б
№ 2 Семинар. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару заңдары.
Қылмыстық-атқарузаңдарының түсінігі, маңызы, мақсаттарымен түрлерін анықтап қарастырыңыз.Қылмыстық – атқару құқығы нормаларының түсінігі, мазмұны, түрлерімен құрылымы құқықтық негізі неде. Қылмыстық-атқару құқық қатынастарын әзірлеп қарастырыңыз.
Әдебиет:
1. Ағдарбеков Т. Құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 260 б.
2. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 560 бет.
3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм: Оқулық Алматы: Жетiжарғы,1999.-320б.
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық -атқару құқығы.- Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 256б.
5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу құқығы: Ерекше бөлім. Сотқа дейінгісатылар.- Алматы: КазГУ, 2002.- 304б
6. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық атқару құқығы бойынша жазбаша тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Алматы:Қазақ университетi, 2005.- 104бет.
7. Аграрное право: Сборник нормативных актов РК.- Алматы: Юрист, 2005.- 122с.
№ 3 Семинар. Жазаны орындауды құқықтық реттеу және түзеу шараларын жасау.
Қылмыстық жазалардың түрлерімен қылмыстық-атқаруықпалы шараларының сызбасын сызыңыз. Бас бостандығынанайыруқылмыстық жазаның түріретінде арнайы оқулықтарды пайдаланып анықтаңыз.
Әдебиет:
1. Ағдарбеков Т. Құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 260 б.
2. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 560 бет.
3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм: Оқулық Алматы: Жетiжарғы,1999.-320б.
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық -атқару құқығы.- Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 256б.
5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу құқығы: Ерекше бөлім. Сотқа дейінгісатылар.- Алматы: КазГУ, 2002.- 304б
6. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық атқару құқығы бойынша жазбаша тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Алматы:Қазақ университетi, 2005.- 104бет.
№ 4 Семинар. Мемлекеторгандарыменмекемелерініңжазаатқаружүйесі.
Тақырыпты толықтай ашу үшін арнайы оқулықтар қолданып жазаатқаратынмемлекеторгандарыменмекемелерініңтүрлеріжәнеміндеттерін қарастырыңыз. Жазаныатқарушымекемелерменоргандардың соттарыменжәнебасқадақылмыспен күресжүргізетінмемлекеттікоргандарменөзаракөмекәрекеттестігін толықтай анықтаңыз.
Әдебиет:
1. Ағдарбеков Т. Құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 260 б.
2. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 560 бет.
3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм: Оқулық Алматы: Жетiжарғы,1999.-320б.
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық -атқару құқығы.- Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 256б.
5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу құқығы: Ерекше бөлім. Сотқа дейінгісатылар.- Алматы: КазГУ, 2002.- 304б
6. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық атқару құқығы бойынша жазбаша тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Алматы:Қазақ университетi, 2005.- 104бет.
7. Алпысбаева М.А.Правовое положение УВД области в системе органов внутреннихдел. Учеб.пособие.- Алматы: Данекер, 2000.- 70 с.
8.Правоохранительные органы Республики Казахстан: Сборник нормативных правовыхактов. Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 184с.
9. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан. Алматы:Юрист, 2003.- 84с.
№ 5 Семинар. Қазақстан Республикасындағы сотталғандардың құқықтық жағдайы.
Қылмыстықжазасыменсотталғанадамдардыңқұқықтықжағдайының түсінігін қарастырыңыз. Сотталғандардың құқығыменміндеттері туралы сызба сызыңыз. Бас бостандығынанайырылуға сотталғандардыңтәртіптік,материалдықжәнеқылмыстық жауапкершілігін анықтаңыз.
Әдебиет:
1. Ағдарбеков Т. Құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 260 б.
2. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 560 бет.
3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм: Оқулық Алматы: Жетiжарғы,1999.-320б.
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық -атқару құқығы.- Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 256б.
5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу құқығы: Ерекше бөлім. Сотқа дейінгісатылар.- Алматы: КазГУ, 2002.- 304б
№ 6 Семинар. Жазаны орындаушы мекемелер мен органдар, олардың қызметтеріне бақылау жасау.
Жазаныорындау мекемелерімен органдары қызметкерлерінің құқықтық жағдайы, оларға қойылатын талаптармен оларды әлеуметтікқорғау арнайы әдебиеттерді пайдаланып тақырыпты ашыңыз. Жазаны орындайтын мекемелер мен органдар қызметкерлерініңқауіпсіздігінқамтамасыз ету туралы кесте құрыңыз.
Әдебиет:
1. Ағдарбеков Т. Құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 260 б.
2. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 560 бет.
3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм: Оқулық Алматы: Жетiжарғы,1999.-320б.
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық -атқару құқығы.- Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 256б.
5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу құқығы: Ерекше бөлім. Сотқа дейінгісатылар.- Алматы: КазГУ, 2002.- 304б
6. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық атқару құқығы бойынша жазбаша тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Алматы:Қазақ университетi, 2005.- 104бет.
№ 7 Семинар. Сотталғандардыңеңбегінқұқықтық реттеу.
Сотталғандардың еңбегінұйымдастырудыңнегізгіпринциптері ментүрлерін көрсетіп сызба сызыңыз. Бас бостандығынанайыруғасотталғандардыңеңбекетужағдайлары жәнеоған төлеу тақырыбын қарастырыңыз.
Әдебиет:
1. Ағдарбеков Т. Құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 260 б.
2. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 560 бет.
3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм: Оқулық Алматы: Жетiжарғы,1999.-320б.
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық -атқару құқығы.- Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 256б.
5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу құқығы: Ерекше бөлім. Сотқа дейінгісатылар.- Алматы: КазГУ, 2002.- 304б
6. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық атқару құқығы бойынша жазбаша тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Алматы:Қазақ университетi, 2005.- 104бет.
7. Жампейісов Д.Ә.Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы: ОқулықАстана: Фолиант, 2007.- 664б.
8. Ахметов А.Еңбек құқығы: Алматы: Заңәдебиеті, 2005.- 405бет.
№ 8 Семинар. Жазаны өтеуден босату. Түзетуәсерлерінің қорытындысынбаянды ету.
Жазаныөтеуденбосатудың құқықпенреттеу,оның түрлеріменнегіздерін қарастырып, сотталғандардыжазаны өтеуденбосату тәртібі мен жазаданбосатылғанадамдардыәлеуметкебейімдеуіне тоқталыңыз.
Әдебиет:
1. Ағдарбеков Т. Құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 260 б.
2. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 560 бет.
3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм: Оқулық Алматы: Жетiжарғы,1999.-320б.
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық -атқару құқығы.- Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 256б.
5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу құқығы: Ерекше бөлім. Сотқа дейінгісатылар.- Алматы: КазГУ, 2002.- 304б
6. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық атқару құқығы бойынша жазбаша тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Алматы:Қазақ университетi, 2005.- 104бет.
7. Қазақстан Республикасының Қылмыстық атқару кодексi.-Алматы:Юрист,2003.- 79б
№ 9 Семинар. Басбостандығынанайырмайтүзеужұмыстарытүріндегіжазаныөтеудіңжағдайымен тәртібі.
Бас бостандығынанайырмайтүзеужұмыстарытүріндегіжазаны өтеудіңжағдайы мен тәртібін көрсетіңіз. Түзеу жұмыстарынасотталғандармен жүргізілетін тәрбиежұмысы мен түзеужұмыстарынөтеп жүргенадамдарға қолданылатынмадақтауменжазалау шараларына толық сипаттама беріңіз.
Әдебиет:
1. Ағдарбеков Т. Құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 260 б.
2. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 560 бет.
3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм: Оқулық Алматы: Жетiжарғы,1999.-320б.
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық -атқару құқығы.- Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 256б.
5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу құқығы: Ерекше бөлім. Сотқа дейінгісатылар.- Алматы: КазГУ, 2002.- 304б
6. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық атқару құқығы бойынша жазбаша тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Алматы:Қазақ университетi, 2005.- 104бет.
7. Қазақстан Республикасының Қылмыстық атқару кодексi.-Алматы:Юрист,2003.- 79б
8. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару құқығы: Оқу құралы.- Алматы: Жетiжарғы, 2002.- 256 бет.
9. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть. Кн. 1:Алматы:Жетi жарғы,2005.- 424с.
10. Алпысбаева М.А.Правовое положение УВД области в системе органов внутреннихдел. Учеб.пособие.- Алматы: Данекер, 2000.- 70 с.
№ 10 Семинар. Қоғамнан оқшаулауға байланысты емессотталғандардыңжазаны өтеужағдайларыментәртібі.
Белгілібірлауазымдыболу немесебелгілібірқызметпенайналысуқұқығынанайырутүріндегіжазаныатқарудың жағдайлары ментәртібіне жеке тоқталыңыз. Қоғамдықжұмыстарғатарту түріндегі жазаны атқаруына сипаттама беріңіз. Айыппұлтүріндегіжазаныатқару жағдайлары мен тәртібіне кесте құрыңыз.
Әдебиет:
1. Ағдарбеков Т. Құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 260 б.
2. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 560 бет.
3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм: Оқулық Алматы: Жетiжарғы,1999.-320б.
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық -атқару құқығы.- Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 256б.
5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу құқығы: Ерекше бөлім. Сотқа дейінгісатылар.- Алматы: КазГУ, 2002.- 304б
6. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық атқару құқығы бойынша жазбаша тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Алматы:Қазақ университетi, 2005.- 104бет.
7. Алауов Е.О.Как уберечся от преступника. Алматы:Жетi жарғы, 1996.- 144 с.
№ 11 Семианр. Тәрбиелеуколонияларындажазаныөтеу.
Тәрбиелеуколонияларының түрлері және жазаныөтеурежимінің ерекшеліктеріне сызба сызыңыз. Кәмелеткетолмағансотталғандрғатүзеу шараларынқолдануды құқықпен реттеуді қарастырыңыз.
Әдебиет:
1. Ағдарбеков Т. Құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 260 б.
2. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 560 бет.
3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм: Оқулық Алматы: Жетiжарғы,1999.-320б.
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық -атқару құқығы.- Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 256б.
5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу құқығы: Ерекше бөлім. Сотқа дейінгісатылар.- Алматы: КазГУ, 2002.- 304б
6. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық атқару құқығы бойынша жазбаша тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Алматы:Қазақ университетi, 2005.- 104бет.
№ 12 Семинар. Әскери қызметпен сотталғандарға жазаны орындау.
Әскериқызмет бойыншашектеутүріндегіжазаныөтеу бойынша кесте құрыңыз.Сотталғанәскери қызметкерлерге қатыстықамаудыатқаружәне тәртіптікәскерибөлімде ұстау түріндегіжазаны өтеудің жағдайларымен тәртібіне сипаттама беріңіз.
Әдебиет:
1. Ағдарбеков Т. Құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 260 б.
2. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 560 бет.
3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм: Оқулық Алматы: Жетiжарғы,1999.-320б.
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық -атқару құқығы.- Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 256б.
5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу құқығы: Ерекше бөлім. Сотқа дейінгісатылар.- Алматы: КазГУ, 2002.- 304б
6. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық атқару құқығы бойынша жазбаша тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Алматы:Қазақ университетi, 2005.- 104бет.
№ 13 Семинар. Қылмыстықжазаныатқарудың Халықаралық деңгейін.
Кейбіршетелдердегі қылмыстықжазаныөтеудің тәртібіне жеке тоқталыңыз.Сотталғандарменайналысужөніндегі Халықаралықактілерді толықтай зерттеңіз.
Әдебиет:
1. Ағдарбеков Т. Құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 260 б.
2. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 560 бет.
3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм: Оқулық Алматы: Жетiжарғы,1999.-320б.
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық -атқару құқығы.- Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 256б.
5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу құқығы: Ерекше бөлім. Сотқа дейінгісатылар.- Алматы: КазГУ, 2002.- 304б
6. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық атқару құқығы бойынша жазбаша тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Алматы:Қазақ университетi, 2005.- 104бет.
7. Абайдельдинов Е.М.Соотношение международного и национального права РеспубликиКазахстанАлматы:азақуниверситетi, 2002.- 271 с.
8. Абельдинов А.К.Конституционное право зарубежных стран: Учебник Абельдинов , О. Копбаев.- Алматы: Жетi жарғы, 1997.- 152 с.
№ 14 Семинар. Өлім жазасы түріндегі жазаның орындалуы.
Қазақстан Республикасындағыжәнешетелдердіңкүшібарзаңдарындағыөлімжазасының қолдану тәртібін қарастырыңыз. Өлім жазасытүріндегіжазаны орындау қалай орындалатының анықтаңыз.
Әдебиет:
1. Ағдарбеков Т. Құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 260 б.
2. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 560 бет.
3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм: Оқулық Алматы: Жетiжарғы,1999.-320б.
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық -атқару құқығы.- Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 256б.
№ 15 Семинар. Бас бостандығынанайыруғасотталғандарды топтастыру.
Бас бостандығынан айыруғасотталғандарды топтастыруын, сотталғандарғажазаныатқаратынмекемелер түрінбелгілеуін, бас бостандығынанайырылғандар отырған жерлердегі сотталғандардыесепкеалу, бөлужәнеаударуын арнайы оқулықтар қолданып қарастырыңыз.
Әдебиет:
1. Ағдарбеков Т. Құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 260 б.
2. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 560 бет.
3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм: Оқулық Алматы: Жетiжарғы,1999.-320б.
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық -атқару құқығы.- Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 256б.
5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу құқығы: Ерекше бөлім. Сотқа дейінгісатылар.- Алматы: КазГУ, 2002.- 304б
6. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық атқару құқығы бойынша жазбаша тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Алматы:Қазақ университетi, 2005.- 104бет.
7. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Общая и Особенная часть.Алматы: Жетi жарғы,2007.- 992с.
8. Қазақстан Республикасының Қылмыстықкодексiне түсiнiк.- Алматы: ЖШС Баспа,2001.- 704б.
СӨЖ мақсаты: студенттердіңзерттелетінтақырыптардаашық талқылауды, қиындық туғанмәселелербойыншадауласудыжәне дискуссияғатүсуді,оларды танымқызметтерін ынталандыруға және қылмыстықатқаруқұқығы пәнібойыншаалғанбілімдерінбекіту.Осыжұмыстарберілгентапсырманықабылдағандаолардың ойлауқабілетімен ғылымиізденіскеитермелейді.
Тапсырмалардыңмақсатыпәнтақырыптарынтереңүйрену, жоспардағыкөрсетілгентапсырмаларды немесежеке тақырыптардыоқыпүйренугеынталандыру, оқыпүйрету.
Міндеттеркелесідей:
- негізгіоқужүктемелеріноқыпүйрену,кейіналғантәлімдердібекітужолындастуденткекөмеккөрсету.
- ғылыми-зерттеу жұмыстарымен шұғылдануғабаулу;
- оқу материалдарыноқу барысындалогикалық ойлаументворчестволыққабілетіндамыту.
- студенттердіңжан-жақтыақпараталуына оқытушының білгірлігін қамтамасызету.
- жан-жақтытақырыптыталдағандаоныңішіненрационалды, логикалықойлауқабілетінесепкеалу
- Студенттіңойлаутанымқабілетінарттыру.
- оқужәнезерттеу процесстерін сабақтастыраотыруғажағдайжасау.
СӨЖ орындаудағыметодикалықнұсқаулар:
Кредиттікжүйеменоқукезінде СӨЖсабақ өткізудіңнегізгі түріболыптабылады.Олар дәрістіккурстардың тереңірек қабылдауынажәнебекітілуінежағдайжасайды.Жәнеоларкелесіжұмыс барысындақажететеді:
негізгіоқулықтармен
оқулықтаржәнеоқу құралдарымен
ғылыми- монографияларменғылымизерттеужұмыстарымен.
Студенттердіңөзіндікжұмыстарыніскеасыруүшінжәнеалғанбілімдерінбақылауүшінтексерудікелесітүрлеріқолданылады:ауызшасұрау,жазбашажауап,үйтапсырмаларын қорғаужәне презентация, коллоквиум,дискуссия, дебат, баяндама, дөңгелекстол т.б.
Жалпыбақылаужәнеоның қорытындысы СОӨЖ, семинарсабақтарындажәнестуденттердің СӨЖсабақтарындақорытындылады.
СӨЖ –дің күнтізбелік – тақырыптық жоспары
№ Тапсырмалардың мазмұны Сағат саны Тапсыру
мерзімі Тексеру формасы
1.
1. Қылмыстық-атқару құқығының түсінігі, пәні және курс жүйесі.
2.Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару заңдары.
3. Жазаны орындауды құқықтық реттеу және түзеу шараларын жасау.
4. Жазаны өтеудегі тұлғалардың құқықтық жағдайы. 20 4 Тақырыптың жоспары, конспект
баяндау
Тест сұрақтарын құрастыру
конспект
2. 1. Сотталған адамдардың негізгі міндеттері, құқықтары.
2. Жазаны орындаушы мекемелер мен органдар, олардың қызметтеріне бақылау жасау.
3. Сотталған адамдардың міндетті еңбек қызметімен байланысты емес жазалардың орындалуы.
4. Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаны орындау тәртібі. 20 7 реферат
Эссе
баяндау
конспект
3. 1. Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны орындау тәртібі мен шарттары.
2. Қоғамнан оқшаулауға байланысты жазаның тәртібі мен жағдайлары.
3. Түзеу мекемелерінде сотталған адамдарға тәрбиелік ықпал ету.
4. Әскери қызметпен сотталғандарға жазаны орындау. 20 11 Аннотация, тезистер
конспект
конспект
Тест сұрақтары
4. 1. Жазаны өтеуден босату.
2. Өлім жазасы түріндегі жазаның орындалуы.
3. Қылмыс жасаған айыптылар мен күдіктілерді қамауға алу. 15 14 тезистер
Сөздік құрастыру
реферат
Барлығы 75 СӨЖ арналған материалдар
Үлестірмелі материал № 1.
1. Пәні: «Қылмыстық – атқару құқығы»
Барлық кредит саны – 2.
Тапсырма № 1.
Факультет: «Заңтану»
Курс 1 семестр 2
Оқытушы: Молдабеков Б.Е.
Тапсырманың мақсаты: Қылмыстық жазаны атқару саласында мемлекеттің саясаты, қылмысты -атқару заңдары мен жазаны атқару органдарының даму тарихы туралы түсініктеме беру.
1.Қылмыстық -атқару құқық жүйесін, принциптерін анықтаңыз.
Пайдаланатын әдебиеттер: 1, 2, 21
2. Пәні: «Қылмыстық – атқару құқығы»
Барлық кредит саны – 2.
Тапсырма № 2.
Факультет: «Заңтану»
Курс 1 семестр 2
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының қылмыстық -атқару заңдары.
Оқытушы: Молдабеков Б.Е.
Тапсырманың мақсаты: Қылмыстық-атқару заңдарының басқа заңдармен өзара әрекет етуі және өзара ара қатынасын ажырату.
1.Қылмыстық атқару құқығы нормаларын белгілейтін тәртіп ережесін өзіндік ерекшелігіне байланысты жеке – жеке түрге жіктеп, конспект жазыңыз.
Пайдаланатын әдебиеттер: 4, 6, 31, 39, 45.
3. Пәні: «Қылмыстық – атқару құқығы»
Барлық кредит саны – 2.
Тапсырма № 3.
Факультет: «Заңтану»
Курс 1 семестр 2
Тақырыбы:Жазаны орындауды құқықтың реттеу және түзеу шараларын жасау.
Оқытушы: Молдабеков Б.Е.
Тапсырманың мақсаты: Қылмыс жасаған адамды қылмыскер ретінде танып, кінәсіне қарап оны жазаға тартуды алып көрсету.
1.Қылмыстық жазаны орындауды құқықтық реттеу жолдарын ашып көрсетіңіз, түзеу шараларына жеке – жеке түсінік беріңіз.
Пайдаланатын әдебиеттер: 3, 15, 27, 28, 44, 51.
Үлестірмелі материал № 2.
4. Пәні: «Қылмыстық – атқару құқығы»
Барлық кредит саны – 2.
Тапсырма № 1.
Факультет: «Заңтану»
Курс 1 семестр 2
Тақырыбы:Мемлекет органдары мен мекемелерінің жаза атқару жүйесі.
Оқытушы: Молдабеков Б.Е.
Тапсырманың мақсаты: Студенттерге еліміздегі пеницентиярлық жүйені атқаратын органдар мен мекемелерді түсіндіру.
1.Жазаны атқарушы мекемелер мен органдарының басқа да құқық жүйесі органдарының өзара көмек әрекеттесдігінің ажырату, схема жасау.
Пайдаланатын әдебиеттер: 3, 14, 15, 31, 34
5. Пәні: «Қылмыстық – атқару құқығы»
Барлық кредит саны – 2.
Тапсырма № 2.
Факультет: «Заңтану»
Курс 1 семестр 2
Тақырыбы:Қазақстан Республикасындағы сотталғандардың құқықтық жағдайы.
Оқытушы: Молдабеков Б.Е.
Тапсырманың мақсаты: Қылмыстық жазамен сотталған адамдардың құқықтық жағдайын ашып көрсету.
1.Сотталғандардың құқығы мен міндеттерін, олардың тәртіптік, материалдық және қылмыстық жауапкершіліктерін жіктеңіздер.
Пайдаланатын әдебиеттер: 3, 14, 15, 31, 34, 35, 45, 46, 50.
6. Пәні: «Қылмыстық – атқару құқығы»
Барлық кредит саны – 2.
Тапсырма № 3.
Факультет: «Заңтану»
Курс 1 семестр 2
Тақырыбы:Жазаны орындау мекемелері мен органдары, олардың қызметтеріне бақылау жасау.
Оқытушы: Молдабеков Б.Е.
Тапсырманың мақсаты:Жазаны орындау мекемелер мен органдары қызметкерлерінің құқықтық жағдайын, оларға қойылатын талаптарды, түсініктерін жүктеу.
1.Жазаны атқаратын мекемелер мен органдар қызметкерлері құрамына кіретіндерді жіктеңіз.
Пайдаланатын әдебиеттер: 3, 4, 5, 19, 20, 32, 47.
7. Пәні: «Қылмыстық – атқару құқығы»
Барлық кредит саны – 2.
Тапсырма № 4.
Факультет: «Заңтану»
Курс 1 семестр 2
Тақырыбы:Сотталғандардың еңбегін құқықтық реттеу.
Оқытушы: Молдабеков Б.Е.
Тапсырманың мақсаты: Сотталғандардың еңбегін ұйымдастырудың негізгі принциптері мен түрлеріне анықтама жасау.
1.Бас бостандығын айырылғандарды еңбекке тарту жөніндегі қылмыстық атқару, еңбек Кодексіндегі баптарды конспектілеңіз.
Пайдаланған әдебиеттер: 3, 4, 5, 22, 17, 18, 30.
Үлестірмелі материал № 3.
8. Пәні: «Қылмыстық – атқару құқығы»
Барлық кредит саны – 2.
Тапсырма № 1.
Факультет: «Заңтану»
Курс 1 семестр 2
Тақырыбы:Жазаны өтеуден босату. Түзеу әскерлерінің қорытындыларын баянды ету.
Оқытушы: Молдабеков Б.Е.
Тапсырманың мақсаты: Жазаны өтеуден босатудың құқық саласының әр түрлі нормалармен реттелетіндігін көрсету.
1.Жазаны өтеуден босатудың негіздерін жіктеп, ашып көрсетіңіздер.
Пайдаланатын әдебиеттер: 4, 5, 14.
9. Пәні: «Қылмыстық – атқару құқығы»
Барлық кредит саны – 2.
Тапсырма № 2.
Факультет: «Заңтану»
Курс 1 семестр 2
Тақырыбы: Бас бостандығынан айырмай түзеу жұмыстары түріндегі жазаны өтеудің жағдайы мен тәртібі.
Оқытушы: Молдабеков Б.Е.
Тапсырманың мақсаты: Түзеу жұмыстарына сотталғандардың жазаны өтеудің белгіленген тәртібін сақтауға, оның міндеттілігі туралы анықтама беру, оның жазаның басқа түрлерінен ажырату
1.Түзеу жұмыстарына сотталғандар мен жүргізілетін тәрбие жұмысының мәні мен мақсатын ажыратып, баяндама жасаңыз.
Пайдаланатын әдебиеттер: 3, 4, 5, 6, 30.
10. Пәні: «Қылмыстық – атқару құқығы»
Барлық кредит саны – 2.
Тапсырма № 3.
Факультет: «Заңтану»
Курс 1 семестр 2
Тақырыбы:Қоғамнан оқшаулауға байланысты емес сотталғандардың жазаны өтеу жағдайлары мен тәртібі түсіндіру
Оқытушы: Молдабеков Б.Е.
Тапсырманың мақсаты:Қоғамнан оқшаулауға байланысты емес сотталғандардың жазаны өтеудегі ерекшеліктерін түсіндіру, оның прогрессивтік мәнін ұғындыру.
1.Сотталғандардың қоғамнан оқшаулауға байланысты емес жазалардың түріне кіретін жазаларды саралаңыз.
Пайдаланған әдебиеттер: 3, 4, 5, 6, 30, 36.
11. Пәні: «Қылмыстық – атқару құқығы»
Барлық кредит саны – 2.
Тапсырма № 4.
Факультет: «Заңтану»
Курс 1 семестр 2
Тақырыбы: Тәрбиелеу колонияларында жазаны өтеу.
Оқытушы: Молдабеков Б.Е.
Тапсырманың мақсаты: Тәрбиелеу колонияларында кәмелетке толмаған сотталғандарға түзеу шараларын қолдану ерекшеліктерін түсіндіру.
1.Тәрбиелеу колонияларының түрлері және жазаны өтеу режимінің ерекшеліктерін жеке – жеке жіктеп, пікірталас өткізіңдер.
Пайдаланған әдебиеттер: 3, 4, 5, 6, 10, 37.
Үлестірмелі материал № 4.
12. Пәні: «Қылмыстық – атқару құқығы»
Барлық кредит саны – 2.
Тапсырма № 1.
Факультет: «Заңтану»
Курс 1 семестр 2
Тақырыбы:Әскери қызметпен сотталғандарға жазаны орындау.
Оқытушы: Молдабеков Б.Е.
Тапсырманың мақсаты: Сотталған әскери қызметкерлерге қатысты қамауды атқару ерекшеліктеріне көңіл аударып, түсіндіру.
1.Тәртіптік әскери бөлімде ұстау түріндегі жазаны өтеудің жағдайлары мен тәртібінің ерекшеліктерін жіктеп қараңыз.
Пайдаланған әдебиеттер: 3, 4, 5, 6, 49, 52.
13. Пәні: «Қылмыстық – атқару құқығы»
Барлық кредит саны – 2.
Тапсырма № 2.
Факультет: «Заңтану»
Курс 1 семестр 2
Тақырыбы:Қылмыстық жазаны атқарудың халықаралық деңгейі.
Оқытушы: Молдабеков Б.Е.
Тапсырманың мақсаты: Салыстырмалы түрде кейбір шетелдердегі қылмыстық жазаны өтеу тәртібінің ерекшеліктеріне тоқталып түсіндіру.
1.Сотталғандармен айналысу жөніндегі Халықаралық актілерді жинақтап, конспекті жасаңыздар.
Пайдаланған әдебиеттер: 3, 4, 5, 6, 11, 13, 26, 28, 38.
14. Пәні: «Қылмыстық – атқару құқығы»
Барлық кредит саны – 2.
Тапсырма № 3.
Факультет: «Заңтану»
Курс 1 семестр 2
Тақырыбы: Өлім жазасы түріндегі жазаның орындауы.
Оқытушы: Молдабеков Б.Е.
Тапсырманың мақсаты: Қазақстан Республикасындағы және шетелдердің күші бар заңдарындағы өлім жазасы, кейінгі кезде мараторийге байланысты өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасының ерекшеліктерін түсіндіріп жіктеңіз.
1.Өлім жазасы түріндегі жазаны орындау, немесе оған мараторий бойынша өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасының қолданыстағы ең қатаң жаза екенін көрсетіңіздер, конспект жазыныздар.
Пайдаланған әдебиеттер: 14, 15, 18, 33, 53.
15. Пәні: «Қылмыстық – атқару құқығы»
Барлық кредит саны – 2.
Тапсырма № 4.
Факультет: «Заңтану»
Курс 1 семестр 2
Тақырыбы:Бас бостандығынан айыруға сотталғандарды топтастыру.
Оқытушы: Молдабеков Б.Е.
Тапсырманың мақсаты:Бас бостандығынан айыруға сотталғандарды топтастыру түсінігін студенттерге ұғындыру, түсіндіру.
1.Бас бостандығынан айырылғандар отырған жерлердегі сотталғандарды есепке алу, бөлу және аудару ерекшеліктерін жіктеу, конспект жазыңыздар.
Пайдаланған әдебиеттер: 7, 8, 9, 12, 25, 40.
Глоссарий
N Ұғымы Мазмұны
1 Сот Сот төрелігін жүзеге асыру,құқық бұзұшыларға мәжбүрлеу шараларын қолдану жолдарымен қоғамның және азаматтардың құқықтары мензаңды мүдделерін заңсыз қолсұғұшылықтан қорғайтын мемлекеттік орган.
2 Жаза Сот үкімі бойынша қылмыс жасады деп танылған азаматтарға қатысты әр елдің Қылмыстық заңдарында көрсетілген баптарға сәйкес қолданылатын мәжбүрлеу шарасы.Жазаның негізгі мақсаты әлеуметтік әділетті қалпына келтіру, заң бұзған адамдарды тәрбиелеп,қайта қатарға қосу,оларды алдағы уақытта жаңа қылмыс жасаудан сақтандыру болып табылады.Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі бойынша,жаза белгілеу кезінде қылмыстың сипаты мен қоғамға қатер төндіру дәрежесі, айыпкердің жеке басы, оның мінез- құлқы, жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар ескеріледі.
3 Қамау Сотталғанды қоғамнан қатаң оқшаулау жағдайында белгіленген барлық жазалау мерзіміне (бір айдан алты айға дейін) ұстауды айтады.
4 Түрме Өте қауіпті дәрежедегі қылмыскерлерді ұстайтын түзеу мекемелерінің бірі.Осыған байланысты басқа түзеу мекемелерімен салыстырғанда түриеде барынша қатаң оқшауда ұсталады.
5 Айыппұл заңбелгіленген жағдайлары мен мөлшерінде соттың шешімімен салынып ақшалай өндіріліп алуын айтады.
6 Режим Қылмыстық - атқару құқығының нормаларымен реттелген тәртіп пен орындау жағдайы және бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу деп түсініледі.
7 Қылмыс Қылмыстық кодекс бойынша жазалаумүмкіндігімен тыйым салынынған, қоғамға қауіпті әрекет немесе әрекетсіздік. Жекеадамға, қоғамға немесе мемлекетке зиян келтірмегенжәне зиян келтіру қаупін туғызбаған іс-әрекет немесе әрекетсіздік қылмыс болып табылмайды. Бұланықтамадақылмыстың формальды белгісіде(қоғамдыққауіптілік)қамтылады.Сондай-ақ айыптылық пен жазаланушылық та қылмыстың қажетті белгісіне жатады.
8 Өлімжазасы заңғабелгіліжазалардыңішіндегіең қатал шарасы.
9 Түзеу колониялары Кәмелетке толған бас бостандығынан айыруғасотталғандарды ұстайтын түзеу мекемелерінің негізгі түрі.
10 Уәкілеттілік етуші нормалар Субъектілерге заңмен белгіленгеншеңберде, мінез-құлық түрінтаңдаудыұсынады.
11 Рұқсат беру Нормативтік жарлықпен тікелей көзделген рұқсат.Ерік беру- тікелейтыйым салынбағанныңбәрінеерікберу.
12 Мадақтаушы нормалары Сотталғандардың заң қабылдайтын мінез-құлқына жағдай жасауға бағытталған.
13 Қорғаушы нормалар Қылмыстықжазаныатқару процесіндепайда болатын құқыққатынастарын қорғауды қамтамасыз етугешақыратын нормалар.
14 Гипотеза Арнайы шарттан тұрады,егер ол бар болса, бұл норма қолданылуы мүмкін.Әдетте ол заң тарауы аталуында айтылады.
15 Диспозиция нормасы Бұл мінез-құлық ережесі, мұнда субъектілерге құқық пен бұл құқықміндеттемелерін байланыстыру үлесін беру көрсетіледі.Ол құқық қатынастарына қатысушы жақтардыңтиісті тәртібін, әдеттегідей заң баптары мазмұнын бейнелейді.
16 Санкция нормасы Бұл диспозициядаайтылған ережені бұзған кездегі негативтік салдар.
17 Әлеуметтікбейімделу Жеке адамның әлеуметтік ортаға тән нормаларын әлеуметтіккөзқарастарын,нұсқауларын ұғып алуды, бас бостандығынан айырудыөтеген адамға еркін қоғамдатұратыназаматтардыңмінез-құлықтарын,әдеттерін үйренуді айтады.
18 Қылмыстық-атқару кодексі (ағылш.criminal-executive code;немісше Strafexekutivgesetzbuclin; лат.codex-заңдардыңжинағы) – Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңдарыныңмақсаттары:
* әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру,
* сотталғандарды түзеу,
*сотталғандардың да, өзге адамдардың да жаңа қылмыстаржасауыныңалдын алу.
Аталған мақсаттарға сәйкес қылмыстық-атқарузаңдарының міндеті:
* жазаларды өтеудің тәртібі мен жағдайларын реттеу,
* сотталғандарды түзеу құралдарын анықтау,
* олардыңқұқықтарын, бостандығы мен заңдымүдделерін қорғау,
* оларғаәлеуметтікбейімделудекөмеккөрсету.
19 Қылмыстық-атқару құқық қатынастары Қылмыстық-атқару құқықнормаларыменреттелген,мемлекеттің тиісті органдары мен сотталғандардың жазаны атқару немесе өткеру кезінде пайда болатын қоғамдық қатынастар.
20 Қылмыстық-атқару қатынастарының құрамдас бөлімдері (элементтері) Субъектілер мен басқада құқыққатынастарға қатысушылар; құқық қатынастар маңызы; құқық қатынастар объектілері;заңақиқаттары.
21 Құқық қатынастарының субъектілері Субъективтік құқық пен міндеттерінің көп көлеміне ие болатын оның жан-жақтарын айтады.
22 Құқық қатынас объектісі Оның субъектілерінің немесе қатысушыларының белгілі заңды талабы бола алады.(Мысалы, сотталғандардың түзеу мекемелерінен қысқа мерзімге шығуы,жолығуға, сәлемдеме, тағам алуға рұқсат етілуі т.с.с.)
23 Заң шындықтары Әрекеті немесе уақиғаны көрсетеді,осыған байланысты қылмыстық-атқару құқық қатынастарыпайда болады, өзгереді немесе тоқтатылады.
24 Адам құқығы Олсубъективтіқұқықшамаменемес, қайтажеке тұлғаның Конституциядажәнезаңдабекітілгеннақты мүмкіндігі.
25 Саяси құқықтар Оладамныңмемлекеттікжәне қоғамдық-саяси өміріндегі оның саяси тағдыры мен еркіндігін өзі шешуді қамтамасыз ету мүмкіндіктері, мемлекетті басқаруға қатысуы;
26 Жазаны орындау Мәжбүрлеу акциясы,ол мемлекет жағынан күш қолдану арқылықамтамасыз етіледі,ол тиісті құқық шектелу қиыншылығынаапарыпсоқтырады.
27 Заңдыміндет Ол құқық нормаларымен алдын ала жазылып қойылған объективті қажеттілігі,құқық қатынас субъектісініңқұқықты өкілеттік адам тілегіне лайықты сипаты.
28 Заңды мүдде түсінігі Ол заңмен белгіленгенқұқық пен бостандықтын мазмұнын қамтымайтын, бірақ мемлекет жағынан қорғалуға тиісті және құқық нормаларымен сақталатын жеке адамның қажетті талабы.
29 Жазалаудың мақсаты Әлеуметтікәділеттілікті қалпына келтіру, сотталғандарды түзеумен қатар сотталғандардың және басқаадамдардыңқылмысжасауынболдыртпаудыескерту екендігі баршаға мәлім.
30 Қылмыстық-атқару құқығы Материалдық құқықты және жазаны орындау процесінде, қылмыстық құқықтың процессуалдық құқығы ретінде жүзеге асырылуды қамтамасыз етеді.
31 Сотталғандарды топтастыру Түзеу амалдарын даралап қолдану арқылы біртектес сотталғандардытопқа бөлуді айтамыз.
32 Жазаны орындауды жекелендіру
Ол еңбекпен түзеу құқығының нормаларыбелгіленген,әрбір сотталғанның жеке басын сипаттайтын мәліметін еске ала отырып жалпы режим ережесін қолдану және тиісті еңбекпен түзеу принциптерімен әсер ету.
33 Заң өлшемімен топтастыру Ол барлық бас бостандығынан айырылғандарды сыр-сипатымен жасалған қылмыстың қоғамға қауіптілік дәрежесіне және қылмыскердің жеке басының қоғамға қауіптілігіне байланысты топтарға бөлуді айтады.
34 Физиологиялық өлшеммен топтастыру Бұл барлық бас бостандығынан айыруға сотталғандарды жынысына,жасына,денсаулығына байланысты бөлу.
35 Педагогикалық өлшеммен топтастыру Бұл бас бостандығынан айыруға сотталғандарды тікелей педагогиканың міндетіне байланысты,қандайда болмасын топтың біреуінде шешуге тура келетін, сондай-ақ педагогикалық әсер етудің тиісті амалдары менәдістерін қолданудың орындылығымен бөлуге болады.
36 Психологиялық өлшеммен топтастыру Бұл әр адамның қасиетіне байланысты топқа бөлу.Мұндай бөлу жалпы және пенитенциарлық психологияныңмінез- құлық түрін топтастыру мәліметтеріне сүйенуі тиіс.
37 Репатриация Әскери тұтқындардың, қоныс аударылғандардың.Отанға қайта оралуы
38 Жасақ Әрбір сотталғанды заңдарды,қоғам тұрмысының ережелерін қатаң сақтауға,адал еңбек етуге тәрбиелеуге бағытталған жұмыстың орталығы болып табылады.
39 Қылмыстық-атқару құқығының нормасы Субъектілердіңтиістімінез-құлықүлгісінжәне қатысушылардың (мемлекеттік органдардың,ұйымдардың,қоғамдық құрылымдардың,лауазымды адамдардың,сотталғандардың және жеке адамдардың) құқықтық қатынасын айтамыз.
40 Ұстау режимі Сотталғандарды түзеу және тәрбиелеудің бүтін жүйесінің басқарылатын құрылым элементі,ол мынандай функцияларды іске асыруды қамтамасыз ету үшін жасалады; жазалауды, тәрбиелеуді,жабдықтауды,реттеуді,профилактикалауды (қылмыстықжекелей және жалпылайескерту функциясы).
41 Режимді қамтамасыз ету тәсілдері (амалдары) Қылмыстық-атқару заңдарындағыбелгіленген негізгі талаптарын сақтауға бағытталған, соныменбірге түзеу мекемесінде құқық тәртібін қолдауға бағытталған.
42 Міндеттеуші нормалар Субъектілерденбелгілі бір қимылістеуді талап етеді.
43 Қылмыстық-атқару құқығында заңдылық принципі
Заңның үстемдігін және жазаны атқаруды реттейтінбасқа да нормативтікактілералдында артықшылығын білдіреді.
44 Техникалық-кәсіптікке үйрету Сотталғандарды міндетті түрде мамандыққа үйрету болып есептеледі.
45 Түзеу жұмыстары Бұл жазалаушарасы сотталғандарды міндетті түрде еңбекке тарту болғандықтан,жұмысқа жарамсыз азаматтарғақолданылмайды.
46 Қылмыстық-атқару құқығы принциптері Қылмыспен күресуді реттейтін құқықтың жалпы принциптеріне және оның салалық принциптеріне негізделіпсүйенеді.
47 Қоғамдық жұмыстар Сотталғанныңнегізгі жұмысынан немесе оқуынан бос уақытында қоғамдықпайдалыжұмыстытегін орындауын айтады.Оның түрлерінжергіліктіатқару органдары немесе жергілікті өзін-өзі басқару органдарыбелгілейді.
48 Қылмыстық-атқару заңдары Қылмыстықжазаныңбарлық түрлерін атқаруды реттейтінзаңдардан құралады.
49 Бас бостандығынан шектеу Сотталғанды қоғамнан оқшауламай, арнайы мекемеде оны бақылау жүргізу жағдайындабір жылдан бес жыл мерзімге дейін ұстау болады.
50 Мүлікті тәркілеу Сотталғанның жеке меншігіндегімүлігінің барлығын емес, бір бөлігінмемлекеттің меншігіне тегін беруге мәжбүр етуді айтады.
51 Реттеуші нормалар Субъектілердің құқығы мен міндеттерін және басқа да қылмыстық-атқару құқық қатынастарына қатынасушыларды белгілейді.Құқық пен міндеттердің белгіленген түрініңтәуелділігіне байланыстыоларөз кезегінде, уәкілеттілікетуші және тыйым салушы болып бөлінеді.
52 Жазаны өтеуден босату Азаматтың құқық жағдайын өзгертетін заңның ақиқаты айтылады.Оныңпайда болуыменәдетте түзету құқыққатынастары тоқтатылады да азаматтың құқықтықмәртебесіорнына келтіріледі.
53 Сотталғандарды босатуға дайындау Құқық бұзұшыларды түзету жөніндегі түзеу мекемелерініңісәрекетіндегіең бір маңызды кезеңі.
54 Ерік беру Тікелей тыйым салынбағанның бәріне ерік беру.
55 Азаматтың құқығы Қандайда бір игілікті кепілді түрде пайдаланудың мүмкіндігі.Бұл адамның мемлекеттің ұйымдасқан қоғамындағы мінез-құлқының ресми өлшемі.
56 Қылмыс саясаты Қылмыспен күресу бағытын,түрлерін,оныменкүресуге арналған мемлекет органдары қызметінің мазмұны мен міндеттерінбелгілейді.
57 Әкімшілік бақылау Заңмен көзделген, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған, бірақ мінез-құлқындақайталама қылмыс істеумүмкіндеп қауіптенетін адамдарға профилактикалық шара ретінде қолданылатын қадағалауды айтамыз.
Білімгерлердің білім оқу жетістіктерін бақылау және бағалауға арналған 1 және 2 аралық бақылау материалдары
1-ші аралықбақылау тапсырмалары.
1. ҚР Қылмыстық –атқару заңдары.
2. ҚР сотталғандардың құқықтық жағдайы.
3. Мемлекет органдары мен мекемелерінің жаза атқару жүйесі.
4. Жазаны орындату мекемелері мен органдарының қызметкерлері.
5. Жазаларды атқарудың құқықтық негіздерін реттеу.
6. Бас бостандығынан айыруға сотталғандарды топтастыру.
7. Бас бостандығынан айыру орындарындағы ұстау режимін құқықтық реттеу.
8. Сотталғандардың еңбегін құқықтық реттеу.
9. Түрмелерде жазаны өтеу.
10. тәрбиелеу колонияларында жазаны өтеу.
11. Қамау.
12. Қоғамнан оқшаулауға байланысты емес сотталғандардың жазаны өтеу жағдайлары мен тәртібі.
13. Жазаны өтеуден босату.
14. Қылмыстық жазаны атқарудың халықаралық деңгейі.
2-ші аралықбақылау тапсырмалары.
Бас бостандығынан айыруоргандарынанбосатылған адамдарға әкімшілік бақылау жүргізу
Ұлыбританиядажазаны өтеу ерекшеліктері
тәрбиелеу колонияларында жазаны өтеу
Бас бостандығынан айырылуға сотталғандардыңтәртіптік,материалдық жәнеқылмыстық жауапкершілігі
Құқық саласыретіндегіқылмыстық-атқаруқұқығы
Тәрбиелеуколонияларыныңтүрлеріжәне жазаныөтеурежимінің ерекшеліктері
Қамау түріндегі жазаны өтеу
Жаза атқарушы мекемелер мен органдарын тергеу органдарымен әрекеттестігіжазасы түріндегі жазаны өтеу
Бас бостандығынан айыру органдарындағырежимнің түсінігі, мазмұны мен оның негізгі функциясы
Қылмыстық-атқару құқығының принциптері
Өлім жазасы түріндегі жазаны өтеу
Пенитенциарлық жүйе мәселелері туралыхалықаралық бірлесулер
Жазаны атқарушы мекемелер мен органдардыңсоттармен және басқада қылмыспен күрес жүргізетін мемлекетттік органдармен өзара көмек әрекеттестігі
Бас бостандығынан айыру қылмыстық жазаның түрі ретінде
Қылмыстық- атқару құқығы пәні бойынша дифференциалдық сынақ бойынша реферат тақырыптары
Қылмыстық- атқару құқығының ұғымы
Жазаны атқарушы мекемелер мен органдарға бақылау жүргізу
Әр түрлі режимдегі түзеу мекемелерінде сотталған ер адамдардың жазаны өтеу ерекшеліктері
Қылмыстық жазалардың түрлері мен қылмыстық-атқару ықпалы шараларының түсінігі
Бас бостандықтарынанайырылғандарды медициналық- санитарлық, материалдық- тұрмыстық жақтармен қамтамасыз ету
Жазаны өтеуден босатылу негіздері
Қылмыстық- атқару құқығының мақсаты мен міндеттері
Жазаатқаратынмемлекет органдар мен мекемелердің түрлері және міндеттері
Белгілі бір лауазымда болу немесе белгілі бірқызметпен айналысу құқығынан айырутүріндегі жазаны атқарудың жағдайлары мен тәртібі.
Басбостандығынан айырмай түзеу жұмыстары түріндегі жазаы өтеудің жағдайы мен тәртібі
Тәртіптік әскерибөлімде ұстау түріндегі жазаның жағдайы
Сотталғандарғатүзеумекемесіндежалпы блімберуде және кәсіби техникалық оқытуда тәрбие жұмысын құқықтық реттеу
Мемлекеттіңқылмыстық жазаны орындаудағы саясатымен оның қылмыспен күресудегі орны
Кейбіршетелдегі қылмыстық жазаны өтеудің тәртібі
Қылмыстық-атқару құқығының қатынастары
Қылмыстық – атқару заңдарының түсінігі
Сотталғандарғажазаны атқаратын мекемелер түрін белгілеу
Бас бостандығынан айыруоргандарынанбосатылған адамдарға әкімшілік бақылау жүргізу
Ұлыбританиядажазаны өтеу ерекшеліктері
тәрбиелеу колонияларында жазаны өтеу
Бас бостандығынан айырылуға сотталғандардыңтәртіптік,материалдық жәнеқылмыстық жауапкершілігі
Құқық саласыретіндегіқылмыстық-атқаруқұқығы
Тәрбиелеуколонияларыныңтүрлеріжәне жазаныөтеурежимінің ерекшеліктері
Қамау түріндегі жазаны өтеу
Жаза атқарушы мекемелер мен органдарын тергеу органдарымен әрекеттестігіжазасы түріндегі жазаны өтеу
Бас бостандығынан айыру органдарындағырежимнің түсінігі, мазмұны мен оның негізгі функциясы
Қылмыстық-атқару құқығының принциптері
Өлім жазасы түріндегі жазаны өтеу
Пенитенциарлық жүйе мәселелері туралыхалықаралық бірлесулер
Жазаны атқарушы мекемелер мен органдардыңсоттармен және басқада қылмыспен күрес жүргізетін мемлекетттік органдармен өзара көмек әрекеттестігі
Бас бостандығынан айыру қылмыстық жазаның түрі ретінде
Мекемелер аумағында немесе оның сыртындаорналасқан кез келген объектілерде сотталғандар менқамалғандарды еңбекке тартудың ерекшеліктері
Мерзімдісағаттан тыс жұмысқа еңбекақы төлеу
Сотталғандардың жеке еңбекпен айналысуының ерекшеліктері
Мейрам күндерімен жеті сайынғы демалыс күндеріндегі жұмысқажалақы төлеу
Жапониядағықылмыстық жазаны өтеу
Қылмыстықжазаны өтеудің Франциядағы ерекшеліктері
Бас бостандығынанайыруғасотталғандарды топтастыру
Жазаны атқарушы органдармен мекемелердің полицияаппараттарымен өзара әрекеттестігі
Қылмыстық – атқару құқығы курсының пәні мен жүйесі
Сотталғандардың құқығы мен міндеттері
Кәмелеткетолмаған сотталғандарға түзеу шараларын қолдануда құқықпен реттеу
Қылмыстық-атқару құқығы нормаларының түсінігі, мазмұны, түрлері, құрылымы
Түзеу жұмыстарына сотталғандармен жүргізілетін тәрбие жұмысы
Өлімжазасы және халықаралық пен регионалдық құжаттар
Қосымша жазаларды өтеу
Бас бостандығынан айырылғандаротырған жерлердегі сотталғандарды есепке алу, бөлу және аудару
Қылмыстық- атқару заңдарының түсінігі, маңызы, мақсаттары мен түрлері
Сотталғандардыматериалдық- тұрмыстық қамтамасыз ету
Түзеу жұмыстарын өтеу жағдайлары
Қылмыстық жазамен сотталған адамдардың құқықтық жағдайының түсінігі
Сотталғандардың еңбегін ұйымдастырудың негізгі принциптері мен түрлері
Түзеуәсерлерінің қорытындысын баянды ету
Сотталғандарды жазаны өтеуден босату тәртібі
Қоныстану колонияларындағы жазаны өтеу
Кәмелеткетолмағандарғақатысыбарәділет соттыжүргізу жөніндегі БҰҰ ең аз үлгідегі Ережесі
Бас бостандығынан айырылуға сотталғандардың еңбек етужағдайлары және оған онытөлеу
ГФР- дажазаны өтеу
Қылмыстық-атқару нормаларының құрамы: гипотиза, диспозиция, санкция
Мемлекет органдары менмекемелерінің қызмет көрсетудің негіздері
Сотталғандарға медициналық қызмет көрсетудің негіздері
Түрмелерде жазаны өтеу
Қамау жазасы
ҚР-ғы жәнешет елдердің күші бар заңдарындағы өлім жазасы
Жазадан босатылғанадамдардыәлеуметтік өмірге бейімдеу
Мүгедектердің еңбегін төлеу
Жазаны орындау мекемелеріменоргандарының қызметкерлері
Сотталғанәскериқызметкерлерге қытасты қамаудыатқару
Әр түрлі режимдегі түзеу мекемелеріндесотталған әйел адамдардың жазаны өтеу ерекшеліктері
Сотталғандармен айналысу жөніндегі халықаралық актілер
Еңбекпен түзеу заңдарының реформасы
Тәрбиелеуколонияларының түрлері
Қамау
Жазаны өтеуденбосатуды құқықпен реттеу, оның түрлерімен негіздері
Айыппұлтүріндегі жазаныатқаружағдайлары мен тәртібі
Қоғамдықжұмыстарға тарту түріндегі жазаны атқару
Жекеөндіріс әрекеті
Жазаны орындайтын мекемелермен органдардың қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Мемлекеттік- қоғамдық жәнеқоғамдық құрылыстардың жазаны атқарушымекемелер мен органдардың жұмысына қатысуы
Қылмыстықжазаны атқарудың халықаралық деңгейі
Түзеужұмыстарын өтеп жүрген адамдарға қолданылатын мадақтаумен жазалау шаралары
Бас бостандығынанайырылған адамдарды жалпыбілім беру ментехникалық мамандыққаүйрету
Сотталғанәскериқызметкерлерге қатыстықамауды атқару
Қоғамдықоқшаулауғабайланысты емес сотталғандарды жазаны өтеу жағдайлары мен тәртібі
Мемлекеттіңқылмыспен күресудегі орны
СМЖ ЖМУ Е/ПОӘК.09-2016Ф.4.09-33
Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыздандыруларының картасы
(пәнің атауы)
№ Шифр Әдебиет атауы Бар болуы Ескерту
Кітапханада % қамсыздандырылған Негізгі
1 Х628(2К)-321 У26 Уголовно-исполнительное право РК: Сборник нормативно-правовых актов.- Алматы: «Дәнекер», 2011.- 275. 5 2 Х628.10(2К)-3 У26 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан. Официальный текст.- Алматы: «Юрист», 2014.. 2 3 Х628.(2К) – 411 У25 Уголовно – исполнительное право. Учебник. Москва: ООО «Проспект» 2014. – 400. 1 4 Х628.332
Ж15 Жадбаев, С.Х.Правопарядок и поведение несовершенолетних / С.Х Жадбаев.- Алматы: «Юрист», 2012.- 112 7 5 У26 В.И. Селиверстова. Уголовно – исполнительное право: Учебник – М.: Проспект, 2010. – 400 6 Х628.103(2К)я7 Ш76
Шнарбаев Б.К.Наказание по уголовному законодательству РК: Учебное пособие / Б.К. Шнарбаев.- Астана: «Данекер», 2012.- 95. 1 7 Х628.
(2К) 398
Уголовно – исполнительное право. Учебное пособие. В вопросах и ответах и схемах. Авт. Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Москва. Изд. ООО «Проспект». 2014. - 224. 1 8 Х628.101(2К)1
Ж63 Жетписбаев, Б.А.
Концептуально-теоретические проблемы девиантного поведения и правовой социализации несовершеннолетних в РК/ Б.А Жетписбаев, А.К Айтпаева.- Алма-Ата: Юридическая литература, 2012.- 26 3 9 Х628
У26 Уголовная ответственность: методология познания, законодательное закрепление и правоприменительные коррекции: Международная коллективная монография: На основе материалов Международного научно-практического семинара, посвященного исследованию вопросов понимания уголовной ответственности. 15 мая 2010 года.- Костанай, 2010.- 256
1 10 Х916.8
У26 Уголовная юстиция: Проблемы международного сотрудничества: Международный научно-исследовательский проект [Текст].- М.: БЕК, 1995.- 296 с.
2 11 Х628.103(2К)я7
Ш76 Шнарбаев, Б.К. Наказание по уголовному законодательству РК [Текст]: Учебное пособие / Б.К. Шнарбаев.- Алматы: Данекер, 2002.- 95с.
1 Қосымша
1
Х910(2К)А13
Абайдельдинов Е.М.Соотношение международного и национального права РеспубликиКазахстан (проблемы становления приоритетности) Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 271 8 2 Х80я73А14
Абельдинов А.К.Конституционное право зарубежных стран: Учебник Алматы: «Жетi жарғы», 2007.- 152.
8 3 Х621(2К)1я73А31
Административное право Республики Казахстан.Часть особенная.- Алматы: «Жетi жарғы», 2008. -286 5 4 Х628(2К)я73А28
Ағыбаев А.Н.Парақорлық үшін қылмыстық жауаптылық: Оқу құралы. Алматы: Қазақ университетi, 2005.- 177 3 5 Х628(2К)я7А23
Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық атқару құқығы бойынша жазбаша тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Алматы:
Қазақ университетi, 2007.- 104 3 6 Х629.3(2К)я73А23
Ағыбаев А.Н.Алдын ала тергеудің аяқталуы: Оқу құралы Алматы: «Жетi жарғы», 2008.-163. 4 7 Х0я73А 22 Ағдарбеков Т.Құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 260 10 8 Х628.11(2К)я73А23 Ағыбаев Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Алматы: «Жетi жарғы», 2011.- 632 8 9 Х627(2К)-32А17 Абузярова Н.А.Комментарий к Закону "О труде в Республике КазахстанАлматы: «Жетi жарғы», 2011.- 208 9 10 Х628.10(2К)я73А23
Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм: Оқулық Алматы: Жетiжарғы, 2011.-384. 13 11 Х2(0)3я73А32 Айтжан Б.Е.Рим құқығы: Оқу құралы / Б.Е. Айтжан, А.М. Хусаинова.- Алматы:
Жетi жарғы, 2005.- 80 бет. 9 12 Х628.10(2К)-3я73Қ 18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық -атқару құқығы.- Алматы: «Жетi жарғы», 2002.- 256б. 9 13 Х629.1(2К)А38
Акпарова Р.П.Органы прокуратуры РК Алматы: «Фолиант», 2009.- 331. 10 14 Х624я73А32
Айтжан Б. Е.Отбасы құқығы: Оқу құралы. Алматы: «Жетi жарғы», 2006.- 112 5 15 Х627(2К)я73А32 Айымханова Н.Қазақстан Республикасының еңбек құқығы: Оқу құралы. Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 240 бет 5 Демонстрациалық материал (с.қ. Интернет)
1 Слайд «Уголовно-исполнительное право» (в схемах)
Слайд «Уголовно-исполнительное право» (лекции) 2 www.zakon.kzwww.adilet.kzwww.law.kzwww.google.kzwww.ru.wikipedia.org/wiki/Уголовно-исполнительное_правоhttp://mvd.gov.kz/portal/page/portal/CriminalExecutive/kuis_pages/kuis_mvd/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A3%D0%98%D0%A1Дәрістер кешені
Дәріс 1.Қылмыстық - атқару құқығының ұғымы, мәні, мақсаты мен міндеттері
Жоспар:
1. Құқықтың саласыретіндегі қылмыстық-атқаруқұқығы
2.Қылмыстық-атқару құқығының принциптері
3.Қылмыстық- атқаруқұқығы ғылымы
4. Қылмыстық-атқаруқұқығыкурсыныңпәнімен жүйесі
Негізгі ұғымдар:Қылмыс саясаты,Қылмыстық атқарудыңқұқықтықжүйе принциптері.
Қылмыстықжазаныатқарусаласындағысаясаттыңталабы -заңда жазаныңмақсатыменмаңызынбекітудіңқажттілігінесебепшіболужәнежазаныорындаутәртібінанықтау.Жазаныатқаруәрекетіқұқықтыәдейі реттеудіталапетеді дежеке саласыбарекенінүшжағдайбелгілейді:құқықтыерекшерттеупәнініңбарлығы,құқықтыреттеуәдісі,құқықтықнормаларжүйесі. Қылмыстық-атқаруқұқығы өзалдынажекеқұқықсаласыболыпесептеледі,себебіол жекерәнімен, құқықтық реттеуәдісімен,нормалау жүйесіменбелгіленеді.
Құқықсаласыөзалдынажекесалаекендігінеоныңбүтінбірнормаларжүйесінденемесебірнешенормативтікактілердедайындалуы куә. 1971 жылдан Еңбкпентүзеукодексіқолданылуда,сондықтанқылмыстық-атқаружүйесі барекендігінекүмәндануғанегізжоқ.
Қылмыстық-атқаруқұқықжүйесіпринциптерініңбірлігіменолардыңөзарабайланысынакөңіл аударғанжөн.Қылмыстық-атқаруқұқығыжалпықұқықтық, салааралықпринциптергенегізделген.Ол өзмаңызынсақтапотырып,жазаның ерекшеөзгешелігіөзіншежөнгесалынады.
Принциптердегеніміз- құқықтықсананыңнұсқауы,негізгі ережелеріменқұқықжүйесін құрудың бастамасы ғана емес,сонымен біргеқұқық нормаларыніскеасырудыбілдіреді.
Қылмыстық-атқруқұқықғылымықұқықсаласынасәйкескелгенімен,оның пәніқылмыстық-атқару құқығыныңмаңызынанедәуіркең.Оғанмемлекеттіңқылмыстықжазаныатқарусаласындағысаясаты.Қазақстанның қылмыстық-атқарузаңыныныңжәнежазаныатқару органдарыныңдаму тарихы,заңшығаружүйесіменоныңбасталуы,мазмұны, қарастырып отырғанқұқықсаласыныңқұрылу нормасы, құқықтыққатынастар, шетелдердіңқылмыстық-атқаруқұқығы,сотталғандарменайналысутуралыХалықаралық актілерікіреді.
Қылмыстық-атқаруқұқығығылымныңәдістемелікнегізіқұқықтың жалпытеориясыболыпесептеледі.Бұл ғылымныңтеориялықжағдайы, қағидаттары мен ұғым аппараты,зерттеуәдістерінің – барлығы құқықсаласыныңнегізіболыпсаналады.
Қылмыстық-атқаруқұқығыкурсыдәстүрлі Жалпы, Ерекше және Арнаулыбөлімдергебөлінеді.Жалпы бөлімде қылмыстық-атқарудыңқұқықтық теориясымәселелеріүйретіледі: Қазақстан Республикасықылмыстық-атқарузаңдары; сотталғандардың құқықтықжағдайы; жазаны орындайтын мемлекеттікмекемелерімен органдарыныңжүйесі; жазаны орындау құқығыныңнегізін реттеу.Жалпы бөлімгежаңа тарауенгізілді. Ол- жазаныорындайтынмекемелерменоргандардақызметістеушілерге, сондай-ақолардыңқұқықжағдайлары,қауіпсіздігіменқызметінде заңдылықтықамтамасызетугеарналған.
Ерекшебөлімәр түрліқылмыстық-жазаныатқаруғаарналған.Негізгібастыназарбасбостандықтан айырудыатқаруғабөлінген.Алдымен,сотталғандардыңбасбостандықтарынанайырылғандарынжіктеу,еңбекті,режимді, сотталғандармен тәрбие жұмысын жүргізуді құқықпенреттеу,олардыңматериалдық-тұрмысжағдайынқамтамасыз ету,медициналыққызмет көрсетуменқатарәртүрлітүзумекемелеріндежазаныөтеудіңерекшеліктүйіндіпроблемаларынакөңілаудырылған
Екіншібөлімдежазанықоғамнанбөлмейөтеупроблемалары,ал үшіншібөлімдежазаданбосатужәнежазаданбосатылғанадамдардыәлеуметтікбейімдеумәселелеріқаралған.
Арнаулыбөлімдеқылмыстық жазаныатқарудыңхалықаралықдеңгейінашыпкөрсетедіде Халықаралықактілерге сипаттамабереді.
Дәріс 2.Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару заңдары
Жоспар:
1. Қылмыстық-атқарузаңдарының түсінігі, маңызы, мақсаттарымен түрлері
2. Қылмыстық – атқару құқығы нормаларының түсінігі, мазмұны, түрлерімен құрылымы
3.Қылмыстық-атқару құқық қатынастары
Негізгі ұғымдар:Қылмыстықатқарузаңдары. Норма- ереже, мінез-құлық ережесі.Санкция нормасы.
Қазақстан Республикасыныңқылмыстық-атқарузаңдары осы Кодекстен және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарынан, сондай-ақ жазаны және сотталғандарға қылмыстық-құқықтық ықпалетудiң өзге де шараларын атқару мен өтеудiң тәртiбiн және жағдайларын белгiлейтiн нормативтiкқұқықтықактілерден тұрады. Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқарузаңдарының мақсаттары әлеуметтiк әдiлеттiлiктi қалпына келтiру, сотталғандарды түзеу, сотталғандардың да, өзге адамдардың да жаңа қылмыстар жасауының алдын алу болып табылады. 
Аталған мақсаттарға сәйкес қылмыстық-атқару заңдарының мiндетi жазаларды өтеудiң тәртiбi мен жағдайларын реттеу, сотталғандарды түзеу құралдарын аныќтау, олардың құқықтарын, бостандығы мен заңды мүдделерiн қорғау, оларға әлеуметтiк бейiмделуге көмек көрсету деп саналады. Сотталған әскери қызметшiлердi жазалау осы Кодекске, өзге де заңдар мен нормативтiк құқықтықактiлерге, сондай-ақ қазақстан Республикасы Қорғанысминистрлiгi бекiткен сотталған әскери қызметшiлердiң қылмыстық жазаларды өтеу ережелерiне сәйкес атқарылады. Сотталған әскери қызметшiлер ҚазақстанРеспубликасының заңдарына сәйкес жазасын өтейдi және әскери қызметтен өтедi. Оларға осы баптың 1-тармағында аталған нормативтiк құқықтық актiлерде көзделген шектеулер қолданылады. Қазақстан Республикасының аумағында жазасын өтеушi сотталғандарға ҚазақстанРеспубликасының қылмыстық-атқару заңдары қолданылады. 
Сотталғандардың қылмыстық жазаларды атқаруы, сондай-ақ оларға түзеу амалдарын қолдану мен босатылатындарға көмек көрсету жазаның осы түрiн атқару кезiнде қолданылып жүрген заңдарға сәйкес жүзеге асырылады. 
Қылмыстық –атқаруқұқығықұрылымыжағынанқарайтынболсақ, ол әр түрлінормативтікжарлқтардан, тікелейайтсақ, бөлімнен тұратынаталған құқық саласыныңқұрастырылған, біртұтас жүйелі құқықтықбілім. Норма- ереже,мінез-құлық ережесі.Заңдықнормазаңда көрсетіліп,бекітілгенмінез-құлықережесі.Норма- құқықтыңқұрылымдықэлементтерінің бірі.Онықұру- құқықтық реттеудіқажетететінжәнеосығанбайланыстықұқық нормасымазмұнынбілдіретін тиісті қоғамдыққатынастардың болуқорытындысы.Қылмыстық-атқару құқығыныңнормасы депсубъектілердіңтиістімінез-құлықүлгісінжәнқатысушылардыңқұқықтыққатынасынайтамыз.Ондажалпығабірдейміндетті ереже қойылады, жарлыққа байланысты
Қылмыстық- атқаруқұқығынормаларынбелгілейтінтәртіпережесінөзіндікерекшелігінебайланыстыжеке-жекетүргежіктеугеболады. Айтылғанқұқық нормаларыныңнегіздері: а) реттеуші; ә) мадақтаушы; б) қорғаушы болып бөлінеді.
Реттеушінормаларсубъектілердіңқұқығыменміндеттерінжәнебасқа дақылмыстық-атқаруқұқыққатынастарынақатысушылардыбелгілейді.Заңәдебиетінде құқықтыреттеудегітыйымсалунормасыныңекі тәсіліерекшеленеді: рұқсатберужәне ерік беру.Рұқсатберу-нормативтік жарлықпен тікелей көзделгенрұқсат. Ерікберу-тікелей тыйымсалынбағанныңбәрінеерікберілген.
Қылмыстық-атқару құқығыныңмадақтаушынормалары сотталғандардың заң қабылдайтын мінез-құлқынажағдай жасауғабағытталған.Қылмыстық- атқаруқұқығыныңмадақтаушнормаларыныңайырмашылығы – ол текқұқыққатынасыныңжалғыз субъектісіне, мекемесіненемесежазаныатқарушыбасқабірорганәкімшілігінемақтауғақұқық береді.Екіншісубъект – сотталғандарқосымшалайықтымадақтауға құқықберудіталап ете алмайды,ол үшінеңбексіңіруітиіс.Әкімшілікмадақтауғашешімқабылдағандасотталғандардыңтәртібінжақсыдепсипаттайтынмағлұматтардыбасшылыққаалады.
Қорғаушынормалар – қылмыстықжазаныатқарупрцесіндепайдаболатынқұқыққатынастарынқорғаудықамтамасызетугешақыратыннормалар.
Қылмыстық-атқаруқұқық нормаларынақтыжазаныөтеужағдайымен тәртібінбелгілейотырып,жазаныатқаружағдайындажәнепроцесіндепайдаболатынқоғамдыққатынастардымемлектмүддесіндереттеп,оғанқұқыққатынастарыныңмаңызынбереді.
Қылмыстық-атқару құқық қатынастарыныңесебінекіретіндер: жазаныорындайтынмемлекетмекемелерімноргандары,бақылаукомиссиялары, лауазымдыадамдар,кәмелеткетолмағандартуралыкомиссиялар,еңбекұжымдары, сотталғандаржәнеолардыңжақын-жуықтары.
Дәріс 3. Жазаны орындауды құқықтық реттеу және түзеу шараларын жасау
Жоспар:
1. Қылмыстық жазалардың түрлерімен қылмыстық-атқаруықпалы шараларының түсінігі
2. Бас бостандығынанайыруқылмыстық жазаның түріретінде
Негізгі ұғымдар:Қылмыстық жаза.
Қылмысжасағанадамдықылмыскердептанып, кінәсінеқарайоны жазағатарту,барлықкәсіпорындар, мекемелер, ұйымдар, лауазымды адамдар мен азаматтарорындауғатиістідеміндетті.
Қылмыстықжазазаң тарапынаналғандажазағатартылғаназаматтардыңқұқықтықжағдайынөзгертетінқосымшақұқықшектеу болып есептеледі.
Қазақстан Республикасының Қылмыстықкодексіндегіжазалау жүйесіғылыми тұрғыданалыпқарасақәліжетілмеген.Ондажазалаудың 12 түрібелгіленген. Жазажүйесінің шамадан тыс кеңеюініңтеріссалдарыбар.Қылмыстық-құқытқыреттеу әдісібасқақұқықсалаларынатәнәдістерденөзгешелігіболуытиіс, себебі әңгімебасқадайқұқықбұзуданмаңыздытүрдеайырмашылығы брқылмысүшінжазалаужөніндеболыпотыр.Шын соттәжірибесі қылмыстықжазаныңәр түрлілігінқабылдамауығажап емес,ол негізіненмыналарменшектледі.Бас бостандығынан айыру,түзеужұмыстары,шарт қойыпсоттау,айыпсалу,өлімжазасыментоқталады.
Басбостандығынанайыруданміндеттітүрдееңбеккетартыпшарттыбосатуменбас бостандығынан айыруорындарыменміндетті түрдееңбекке тартып шарттыбосатуинституттары жойылғанболатын.
Негізіненқылмыстықжазалаужүйесіменкелісеотырып, Қазақстан Республикасы Қылмыстықкодексіндайындағандарға теория жағынанкейбіртілекайтқымыз келеді,біздің ойымызшаолардыжүйегекелтіруінжақсартатүссекболареді.
ҚазақстанРеспубликасы қылмыстық Кодексіндайындағандар жаңажаза түрін – қамаудыенгізді,оныбас бостандығынан айыруменбайланыстырмайды, дұрысындаол қылмыстық-құқықтықшараболғандықтанбасбостандығынанайыруболыпқалабереді.
Құқықнормаларыменсотталғандардыңеңбегі толығырақреттелген, солай болғандықтанқоғамдыққатынастардыңбұлкатегориясы жазаныөтеушілердіңөтемаңыздыталабынқозғайды.Құқық нормасысотталғандардыңміндетті түрдееңбекетуін, оларды еңбекке тартудыңжағдайынжәнеақытөлеудің тәртібінбелгілейді.
Сотталғандардытүзеугебағытталған тәрбиепроцесінеқылмыстықжазаныатқартушыоргандарменбіргежалпы қоғамқатысады.Қылмыстықжазанықолданудыңтеріссалдарынескереотырып,онықылмыспенкүресудіңуниверсалдыамалыретіндеқарауғаболмайды.Сондықтан тәрбиелеу процесіндегіжолын қуушылықжазаныөткерукезінде де,оданбосатылғаннанкейіндеәлеуметтікбақылауөтемаңызды.
Бас бостандығынан айыру – жазалаудыңең қаталтүрініңбірі. Олбасбостандығынан айыруға сотталғандардың құқық шектеуінің көлемінен, заңменбелгіленгенжәнеең алдыменқылмыстық-атқарутағыбасқада нормативтікактілерденшығады.Бас бостандығынан айырудың мәні-қылмыстық жазаның түрі ретіндекөрінгенімен, сотталғанерекшеқұқықпен,яғнимемлекеттіңарнайымекемесіндесотөкімібелгілегенмерзімкезіндетұруғаміндеттеледі.
Сотталғандыжазаныңэлементі- бас бостандығынанайырукезіндеерекшеқұқықшектеуретіндебасқажазаларданбөлектеп,жазаныңжалпыжүйесіндеоныөтеқаталетіпкөрсетеді.
Бас бостандығынанайыруедәуіржазалауәрекетіне иеболаалады.Олқылмыстық-атқаруамалдарыжиынтығыныңәсерімен сотталғандарғаүлкенықпал етуге,олардың мінез-құлқын, жұмыс қалпын өзгертугемүмкіндігібар.Бірақзаң әдебиетіндеәділкөрсетілгендей, бостандықтанайырутабиғатынақарама – қайшылықтән,солайболғандықтан:
адамды қарапйым қоғам жағдайында өміргебарыншаикеметумақсатында,онықоғамнаноңашалауғамәжбүр етеді;
қылмыскердіңойындағықате түсінігімензиянды әдеттерінжою мақсатындаоныңтерісәсерібұлжағынанөтеұнамсыз ортағаорналастырылады;
адамныңбелсенділігі,пайдалы әрекеткеқабілеттілігіқылмыскерлер тұрмыс салтынантүгелдейқолүзуге өтекеректі,бірақбостандығынан айыруқайткендедеадамдыдербестігіненайырады.
Дәріс 4. Мемлекеторгандарыменмекемелерініңжазаатқаружүйесі
Жоспар:
1. Жазаатқаратынмемлекеторгандарыменмекемелерініңтүрлеріжәнеміндеттері
2. Жазаныатқарушымекемелерменоргандардың соттарыменжәнебасқадақылмыспен күресжүргізетінмемлекеттікоргандармен өзара көмек әрекеттестігі
Негізгі ұғымдар:Қамауда ұстау.Түзеумекемелері.
Біздіңелдеқылмыспенкүресудіболжауарнайыпрофилактикажұмысынұйымдастыруды,алдыналақылмыстыескертужәнеоныістеугемүмкіндікберетінсебептеріменжағдайынбелгілеуді, соныменқатаржасалғанқылмыстытергеужәнесоттақарау,жазаныбелгілеуменорындаудыталап етеді.Көрсетілгенқылмыспенкүресудіңарнайышараларыныңбарлықжиынтығніскеасырумемлекеторгандарынажүктелген.
Қылмыстық іс жүргізузаңдарымен үкімді атқару, онымен айналысуүкімшығаратынсотқажүктелген. Үкімді орындаутуралыжарлықтысотнемесесот төрағасыүкімніңкөшірмесімен қосаүкіморындауміндеттелгенорганғажібереді.Ол органүкімніңорындалғанытуралысол сотқадереу хабарлайды.
Сотшешімінорындауүшінмемлекеттиістіжазаныатқаратынарнайымекемелерменоргандарқұрады,сондай-ақжазаныатқарубасқабір жекеоргандарғаөзгедеміндеттерменбіргежүктеледі.
Жазаныөтеудібасқаратынтүзеу мекемелеріменоргандарныңнегізгіміндеттерімынлар:
1. Соттыңнемесе әскериүкіміменбелгіленгентиістіқылмыстықжазанылайықтытүрдеатқару.
2.Сотталғандардызаңдынақтылыорындаужәнеқоғамдықтұрмысережесінсыйлаурузындатүзету мен тәрбиелеу.
3.Сотталғандардыңөздерініңжаңақылмысжасамауынескерту
4. Басқаадамдардың жаңаданқылмысжасамауынескерту.
Қылмыспенкүресужүргізетінмемлекеттіңбарлық құқық қорғауоргандарыныңқызметі өзара байланысты.Бұл өзара байланыс жалпы мақсатқа, яғнибіздіңелдеқылмыспенкүресугебағытталған.
Жазаныатқарушытүзеумекемелеріненбасқа даоргандардыңалдынақойылғанміндеттердітиімдіорындауыүшін тергеу,сот,прокуратура, милиция органдарымен белсенді қызметістеуітиіс.Осымемелекеттікоргандардыңәрбіреуімен өзаракөмектесеәрекетжасаусипатыныңөзіндікерекшелігідебар.Ол қылмыспенкүресу кезеңініңерекшеліктеріменсебептерінен, мемлекеттікорганныңқылмыспенкүресудегіорны менрөлініңөзгешелігіменсебепшіболады,көрсетілгеноргандардыңәрекететужағдайларынажәнетағыбасқаларменбелгіленеді.
Тергеуоргандарыжазаныатқарушымекемелерменоргандарәкімшілігінесотталғандардыңжекебасын,олардың мінез-құлқынанықтайтынмағлұматтарарқылытексеругекөмектеседі. Соныменқатартүзеумекемелерініңәкімшілігітергеушіоргандарғабұрынбасбостандығынан айыруорындарындажазаныатқарғанайыпталушыныңжекебасынтексеругежәне қамауғаалынғанғадейінгіістеген,қылмыстықжазағатаратылмағанқылмысынашуғакөмеккөрсетеалу ы мүмкін.
Түзеумекемелеріменбасқа дақылмыстықжазаны атқарушыоргандарөздерініңкүнделіктіқызметіндежазаныатқарудызаңдылықтысақтаудыбақылапотыратын прокуратураоргандарыменәрдайымөзарабайланыстаболады.Бұлфункцияныорындай отырып, прокуратураоргандарықылмыспенкүресжүргізетін басқадаоргандардыңжұмысынүйлестіріп отырады,ал олөз кезегіндеоргандардың жұмысындағыкемшіліктеріменолқылықтарынтауыпжәнеолардыжойып, болдырмауынталапетеді.
Дәріс 5.
Тақырып 5.Қазақстан Республикасындағы сотталғандардың құқықтық жағдайы
Жоспар:
1. Қылмыстықжазасыменсотталғанадамдардыңқұқықтықжағдайының түсінігі
2.Сотталғандардың құқығыменміндеттері. Бас бостандығынанайырылуға сотталғандардыңтәртіптік,материалдықжәнеқылмыстық жауапкершілігі
Негізгі ұғымдар:Азаматтық құқығы.Пенитенциярлықжүйе.Жазаны орындау.
Заң бойыншаадамтеңдігіноғанзаңдықұқық пенбостандықберунегізіндетануазаматтық қоғамныңбастыбелгісініңбірі.
Жекетұлғаныңқұқықтықмәртебесінегізінконституциялыққұқы,бостандықпеназаматтарміндеттеріжатады. Жеке тұлғаныңқұқықтықмәртебесініңерекшеайырмашылығы- оныңтұрақтылығымен біршамаөзгермейтіндігі.
Азаматтыңқұқығыдегеніміз – қандайдабір игіліктікепілдітүрде пайдаланудыңмүмкіндігі.Бұладамныңмемлекеттіңұйымдасқанқоғамындағымінез-құлқыныңресмиөлшемі.
Адам құқығы-ол субъективтіқұқықшамаменемес,қайтажекетұлғаның Конституциядажәнезаңдабекітілгеннақтымүмкіндігі.Заңшығарушытек қанашынқоғамдыққатынастарданшығатын,алдыналақұрылғанәлеуметтік- экономикалықжәнесаясимүмкіндігібарқұқықтыбекітеалады.
Көбірек тарағантоптастырулартөмендегідейболады:
- саяси құқықтар-оладамныңмемлекеттікжәнеқоғамдық-саясиөміріндегіоныңсаяистағдырымен еркіндігінөзішешудіқамтамасызетумүмкіндіктері, мемлекеттібасқаруғақатысуы;
- жекеазаматтыққұқығыменбасбостандығы;
- оладамныңзаңсызжәне орынсызжекеөміріне,ішкісезімінеараласпау,жекебасыныңтәуелсіздігінқамтамасызетугебағытталғанмүмкіндігі;
-Әлеуметтік-экономикалыққұқық пенбасбостандықтар
-олөндіріспен материалдықигіліктібөлусаласындағыжекеадаммүмкіншілігі,экономикалықжәнеоғанбайланыстырухани талаптардыңсайкелуіжәнеадамқалауынабайланыстылығы;
-мәдениетқұқықтарымен басбостандықтарыоладамныңру хани,мәдениигіліктері,яғнижетістіктердіпайдаланумүмкіншіліктері,олардыөзіне лайықтыынтасыменқабілеттілігінеқарайжасауғақатынасу.
Қазақстандаадамқұқығынсақтаудыңмаңыздыкомпонентініңбірі-оғансотталғандардыңқұқынбұзудыескертужәнебақылаужатады.
Сотталғандарменжұмысжасаубарысында,олар қоғамнаншығарылыпқалғандаремес,қайтаоныңмүшесіболып қалаберетіндігінеерекшекөңілаударукерек. Сондықтансотталғандардықоғамөмірінеқайтарумақсатындақоғамдықұйымдардытүзеуоргандарыменбіргеқызмететугежұмылдырукерек.
Сотталғандардыңқұқыменбасбостандығысотүкіміменжәне Қазақстан Республикасызаңындакөрсетілгенмерзімгеғанашектелуімүмкін.
Мемлекетжағынансотталғандардыңқұқықтық жағдайыжақсарақалса,ондайда заңныңкерікүшіболуытиіс.Егер дезаңменқандай даболмасынқұқықбұзғаныүшінсазайын тартужеңілдетілсе, тіптібұләрекеттіңзаңғақайшылығыжойылса,мұндайзаңныңміндетті түрдекерікүшіболады.
Жазаныорындау – мәжбүрлеуакциясы, ол мемлекетжағынанкүшқолдануарқылықамтамасызетіледі,ол тиістіқұқықшектелуқиыншылығынаапарыпсоқтырады.
Қазіргізамандаадамқұқығытуралыхалықаралықнормаларәділсотжүргізусаласындажекеадамқұқығыныңмәртебесінеелеулі түрдеәсеретеді.Қазақстанның халықаралықшартты бекіту актімемлекетүшінзаңдарынөзінеалғанміндеттерінесәйкестендірудіңқажеттілігінкөрсетеді. Халықаралыққұқықбірте-біртежан-жақтыболуда,ал оныңнормалары менпринциптері халықаралықбірлестіктіңбарлықмемлекеттерінеміндетті.
Құқықтықмемлекетқұрумақсатынқойған қазақстанда заңғанегізделгенведомстволықактілердісалыстырмалытүрдеөзгертугеболадыжәнеолайетуқажеттілігібүгінгікүнталабынантуындапотыр.
Қазіргікездеқұқықжүйесіндегіқайшылықтыжеңіпшығу,ішкібіртұтас,қарама-қайшылықсыззаңқұруөтеқажет.
Қылмыстықжазаныатқарудыңжаңазаңынқабылдауқажеттіксебебі,оныбіздіңелдіңөзінеалғанхалықаралыққұқықміндеттемелерінесәйкестендіругебайланысты.
Құқықтымемлекеттіңсипаты- ол азаматтардыңөмірсүрукезіндеқұқыменбасбостандығыныңкепілдігіжәнемызғымастығы, жәнеазаматпенмемлекеттіңөзаражауапкершіліктіорнатуыменқолдаупринципіболыптабылады.
ҚазақстанРеспубликасыныңқылмыстық-атқарузаңдарынасәйкессотталғандартиістімәртебегеиеболаалады,оныңнегізгісубъективтіқұқық,заңдыміндеттеріжәнеолардыңҚазақстан Республикасыазаматтарыүшінбелгіленгензаңды талаптарыменқосақылмыстық-атқарузаңдары,сот үкіміменшығатынрежиммазмұнықойғаншектеулерболыпесептеледі.
Субъективтікқұқықдепмемлекет кепілболатынжәнеқұқықнормаларыменқамтамасызетілгенадамныңбелгілібіркезеңдегіісіненемесетиістіигіліккеиеболыппайдалануды айтамыз.Заңдымүддетүсінігідегеніміз- олзаңменбелгіленгенқұқықпенбостандықтыңмазмұнынқамтымайтын,бірақмемлекетжағынанқорғалуғатиістіжәнеқұқықнормаларыменсақталатынжекеадамныңқажеттіталабы.
Қылмыстық-атқарукодексісотталғандардың негізгіміндеттерінбылайбелгілеген:
1. Сотталғандар осы Кодекспен, өзге де нормативтiк құқықтық актiлермен және үкiммен белгiленген құқықтық шектеулерден туындайтын талаптарды сақтауға мiндеттi. 
2. Сотталғандар жазаларды атқарушы мекемелер мен органдар әкiмшiлiктерiнiң өздерiнiң мiнез-құлқына арнап белгiлеген заңды талаптарын орындауға мiндеттi. 
3. Сотталғандардың өздерiне жүктелген мiндеттердi, сондай-ақ жазаларды атқарушы мекемелер мен органдар әкiмшiлiгiнiң заңды талаптарын орындамауы Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады
Сотталғандардыңішіндежазаныатқарукезінде,тағыдақылмысжасапқылмыстықжауапқатартылатынжағдайтәжірибедежиікездесіптұрады.Жауапкершіліктіңмұндайдәрежесітек қанақылмыстыңауырлығынан,жауапкердіңжекебасынанемесжәне тағыбасқажауаптыжеңлідететіннемесе ауырлататынжағдайларғабайланыстыболыпкеледі.Сотжазатағайындағандақылдмыстыңбұрынғықылмыстықжазаныатқарукезіндеістелгенінескеалуы тиіс.Бұл- жауапкершіліктіауырлататынжағдай,сондықтанескеалыныпқолданғандабұрынғыжазаныңжиынтығыменүкімшығарады.
Алсотүкіміжаңа қолданғанжазағатүгелдейнемесежарым-жартылайбұрынғыжазаныңөтелмегенбөлігінқосады.Жаңаістегенқылмысыүшінбасбостандығынан айыруғасотталған адамбұрынғыданқаталрежимдіколонияғанемесетүрмегенжіберіледі.
Дәріс 6. Жазаны орындаушы мекемелер мен органдар, олардың қызметтеріне бақылау жасау
Жоспар:
Жазаныорындау мекемелерімен органдары қызметкерлерінің құқықтық жағдайы,оларға қойылатын талаптармен оларды әлеуметтікқорғау
Жазаны орындайтынмекемелерменоргандарқызметкерлерініңқауіпсіздігін қамтамасыз ету
Негізгі ұғымдар: Ішкі істер органы. Жазаныатқарушымекемелер.
Қазақстан Республикасының ішкіістероргандарықызметкерлерініңқұқықжағдайларықорғалуынаҚазақстан Республикасының Конституциясыкепілдікетедіжәне олар 1993 ж. 15 шілдедегі «Қазақстан Республикасыішкіістероргандарытуралы» 1992 ж. 22 маусымдағы «Қазақстан Республикасыныңішкіәскерлері туралы» Қазақстан Республикасызаңдарымен,қылмыстық-атқарузаңдарымен,ЕТМ-ніңішкітәртіп Ережелерімен, сондай-ақжекелегенеңбекзаңдарыменбелгіленген.
Ішкіістероргандарықызметкерлеріне, оныңішіндеқылмыстық-атқаружүйесімекемелеріменоргандарыныңқызметкерлерінезаңмен үлкенөкілдікберу,ол жазаныатқарыпжүргенмекемелерменоргандардыңалдындатұрғанқылмыспенкүресусаласындағыміндеттердіорындаудықамтамасызетугешақырылады.
Қылмыстықжазаныңалдындатұрғанмақсатқажету,көбінесежазаныатқарушымекемелермен органдарқызметкерлеріәрекетінің тиімділігіменбелгіленеді.
Жазаныатқаратын мекемелермен органдарқызметкерлеріқұрамынакіретіндер: түзеумекемелеріқызметкерлерінің қатардағыжәнебасқарушықұрамы, ІІО –ныңтүзетужұмысыинспекциясыныңқызметкерлері,полицияныңкейбірқызметкерлері, Қазақстан РеспубликасыІІМ-ніңішкіәскерлерініңтүзеу мекемесінкүзететінжәнебақылайтынәскериқызметкерлері, түзеу мекемесініңеріктіжалдамалыжұмысшыларыменқызметшілері.
Жазаныатқаратынмекемелерменоргандарқызметкерлерініңқұқық жағдайы- қылмыстықжазаныатқару кезіндегіжүктелген функциясынорындаудаоныңөкілдерінің құқығы менміндеттерініңжиынтығынқұрайды.
Жазаныатқарушы мекемелерменоргандардыңқызметкерлерінеқұқықтарменміндеттержүктеу-олқылмыстықатқартужүйесіоргандарыныңалдынақойылғанмақсаттардықамтамасыз ету. Түзеумекемесімен тергеуқаласыныңбастықтарыанықтауоргандарықызметініңуәкілеттілігінорындайды.Түзеумекемесібастығына,оныңқарауындағықызметкерлергеқұзырлығышегіндетиістіжедел-іздестіружәнебасқадақылмыстықісжүргізузаңындабелгілегендей,қылмыстыжәнеоныжасағанадамдытабумақсатындашарақолдануміндетіжүктеледі.
Түзеумекемесіндегіқызметкерлердіңжұмысерекшелігінескереотырып, тиістізейнеткешығатынқызмет мерзіміқысқартылған.
Ішкіістер органдарының қызметкерлері, олардың отбасы мүшелерініңмедициналықкөмекалуға,жеңілдетілгенсанаториймен курорттаемделуге, медициналық-әлеуметтікқамтамасызетілугеқұқығы бар.
Қазақстан Республикасызаңдарыменішкіістероргандарыныңқызметкерлерінеәлеуметтікқорғаукепілдігі берілген, бұл-мемлекеттіңбұлжұмыстыңерекшелігінесепкеалыпкөрсетілген қамқорлығыныңайғағы.
Бас бостандығынанайыруоргандарындаеңқауіпті, бірнешеретсотталған, әлеуметтік-өнегелілігіжағынан төменазаматтаржазаөтеуде. Жазаныөтеукезіндесотталғандардыңбәрібірдейтүзелужолынатүсебермейді,олардыңкейбіреулеріжазаныөткерукезіндережимталаптарынбұзабереді, жаңаданқылмысжасаудыойластырыпжүредіжәнемекеменқызметкерлерініңзаңдыталабынабелсендітүрдеқарсылықкөрсетеді. Бас бостандығынанайыруорындарындағысотталғандаржағынан қылмысістеудіңөзгешелігібар,ол түзеумекемесіқызметекрлеріненаманатқаадамұстапнемесеоларғашабуылжасау,сондай-ақбасқалайда зорлапкүшқолдану.Жоғарыдабаяндалғандаржазаныатқарушымекемелер меноргандарқызметкерлерінің қауіпсіздігінсотталғандардың қылмыстықнемесебасқалардыңқауіптіәрекеттеріненқорғаудыңмаңыздысебептеріболады.
Бас бостандығынан айыруоргандарындақызметететіндердіңөміріне, денсаулығынақастандықжасағаныжәнеорганқызметкерлерініңдербесқұқығынақолсұққаныүшінжоғарыдәрежедегіқылмыстықжазақолданукөзделген. Бұлшаралардыүш топқабөлугеболады:
1. Түзеумекемесіқызметкерлерініңөміріне,денсаулығынаарнайызиянкелтіругебағытталғанәрекетке қылмыстықзаңдарнормаларыбелгіленгенқылмыстықтүрдежауапқатарту. Ондайқылмыстарғажататындар: бас бостандығынанайыруорындарынан немесе күш пайдаланып және басқалардың өмірі менденсаулығынақауіп-қатеркелтіруәдісіменқашу, түзеу мекемесіәкімшілігінің талабынақасақана бағынбау, мұнда түзеу мекемесі қызметкерлеріне күш қолдануменбайланысты,түзеумекемесіәкімшілігініңжұмысынашабуылжасауарқылыкеселкелтіру.
2. Лауазымдыадамдарғакүшқолданғаныүшінкөрсетілгенжауапкершілікноромалары.
3. Жекеадамныңөміріне,денсаулығына, бостандығына, абыройынақарсыбағытталғанқылмыстардықарастыратынқылмыстықзаңнормалары.
Түзеумекемесіқызметкеріқаруқолданылғанбарлықжағдайдақоршағаназаматтардыңқауіпсіздігінқамтамасызетушараларынзардап шеккендергекүттірмеймедициналықкөмеккөрсетугеміндетті,одан кейінөзініңтікелейбастығынатүсіндіруітиісжәнебұлоқиғатуралы прокурорғахабарланады.
Түзеумекемесіқызметкерлерінің, ішкіәскердіңәскериқызметкерлерініңқауіпсіздікшараларыменқаруқолдануыҚазақстанРеспубликасы ІІМоргандарыныңүнемібақылауындаболады.
Дәріс 7. Сотталғандардыңеңбегінқұқықтық реттеу
Жоспар:
Сотталғандардың еңбегінұйымдастырудыңнегізгіпринциптері ментүрлрі
Бас бостандығынанайыруғасотталғандардыңеңбекетужағдайлары жәнеоған төлеу
Негізгі ұғымдар:Азап шектірмеу талабы. Жеке өндірісәрекеті.
Сотталғандардыңеңбек проблемасыкөпаспектілі,сондықтанмұнықараудың белгілі бір өзіндікқиындығы бар. Бұлтуралы ТМДелдеріндесотталғандардыңеңбегінпайдаланудыңорындылығыжөніндеәрдайымайтыс,таласпікірлер болып жүр.
Сотталғандардың еңбегін пайдалануда қарсылары төмендегідей негізгідәлелдердікелтіреді:
а)бұрынғыелдеріндесотталғандардыңеңбегіқалыптантысұлғайтылыпкөрсетілген. Егердеолзаңдаресмитүрде мәлімденіп жәнесотталғандардыңтүзеудіңнегізгіамалыретіндеқаралғанболса,алтәжірибедееңбекпентүзеуколонияларыныңбарлықәрекетішынмәнісіндеөндірістік тапсырмаларды орындауғабағынғанболатын.Еңбекпен түзеу мекемелері өндірістік кәсіпорынретіндежұмысжасап, жоспарорындапжәнепайдаәкелугеміндеттіболған.Біріншіорындақалай даболсаөндірісжоспарынорындауміндетіқойылған,алтүзеумақсатыекіншіорынғаысырылған;
ә)сотталғандарістейтінкәсіпорындарышығарғанөнімдердіңсапасыкөбінесетөменболды.Сондықтаннарықтықэкономикалыққарым-қатынасқакөшкендеоныңкөбі талапетілмейқалды,кәсіпорынөнімкөлемінкенеттентөмендетіпалды.
Негізгі принциптерініңбірі- олсотталғандареңбегі, оларғаазапшектірумеуталабы.Бұлжағдай ҚазақстанРеспубликасызаңдарындадабелгіленген.Ал Қазақстан РеспубликасыҚылмыстық-атқарукодексініңжалпыбөлімінормаларындабұлжағдайжанаматүрдеескерілген.
ҚазақстанРеспубликасыныңҚылмыстық – атқарукодексіндесотталғандардыеңбеккежұмылдырудыұйымдастыру туралыжеке тарауберілген.Ондасотталғандардытүрлішееңбеккетартужөніндебірқатарбаптар берілген.Сотталғандардыңеңбегінұйымдастыруүлгілерінзерттеумақсатындабұлзаңбөлімініңмазмұнынынбаяндауорындысияқты.Олсотталғандардыңеңбекәрекетініңкелесітүрлерінбелгілейді.
түзеу мекемелерініңкәсіпорындарыжүйесінде;
қылмыстық-атқаружүйесіндегімемлекеттіккәсіпорындарында;
әр түрліменшікнысанындағымекемеаумағынданемесесыртындағыкәсіпорынобъектілерінде;
мекемедегіжай шаруашылыққызметтерінде;
дербес еңбекқызметіменайналысуды.
Түзеу мекемесіндежазаныөтепжүргенадамдардыңаптадағыжұмыскүнінің ұзақтығы Қазақстан Республикасыныңеңбек туралы Заңыбелгілегеннормаданасаалмайды.Демалыспен мейрамкүндерісотталғандаржұмыстанбосатылады,алолардыбұлкүндеріжұмысқатартуқажетболса,ондаоларғадемалыскүндерібір айдыңішіндеберіледі.
Бас бостандығынан айрылғанадамдардыңеңбегі,оныңсанымен сапасына сәйкеснормаларменхалықшаруашылығы салачсындаұқсаскүші бар бағағатиістітөленеді.
Сотталғанныңеңбегінсыйлықжүйесімен төлеу,жұмысшыларғатариф арқылыеңбекмөлшерінеқарайтөленетін,мамандықтар менжұмыстардың тізіміндекөрсетілгеныссы,ауыр, зиянды, өтезиындыжағдайдағы жұмыстардаістейтін, осығанлайықтыхалық шаруашылығындаістейтін жұмысшыларменқызметкерлерге төленетін коэффиценттермен еңбекақыға қосымшатөлеудіңбасқа түрлерібұларғадатаратылады. Бірақкөпжылсіңіргенеңбегі үшінсыйберілмейді.
Еңазмөлшердегіеңбекақынысотталғандардыңесепбетінетүсіруүшінай сайынжасақбастығыцех бастығыменнемесеағашеберменбірлесеотырыпжәнееңбектіұйымдастыруменеңбекақысыныңбөлімбастығытексергенненкейін түзеумекемесініңбастығынемесеоныңорынбасарыбекітеді.
Сотталғандардыңеңбек ақысынанұсталымдаралынғаннанкейінгіқалғандарыоныңесепбетінекіргізіледіжәнебелгіленгенретпенаударуесебіарқылыоларпайдаланаалады.
Дәріс 8. Жазаны өтеуден босату. Түзетуәсерлерінің қорытындысынбаянды ету.
Жоспар:
1. Жазаныөтеуденбосатудың құқықпенреттеу,оның түрлеріменнегіздері
2. Сотталғандардыжазаны өтеуденбосату тәртібі
3. Жазаданбосатылғанадамдардыәлеуметкебейімдеу
Негізгі ұғымдар:Жазаныөтеуден. Әлеуметтікбейімдеу.
Жазаны өтеуден босату – құқық саласының әр түрлі нормаларымен реттеледі: қылмыстық,қылмыстықісжүргізужәнеқылмыстық-атқаруқұқығы.
Қазақстан Республикасының қылмыстық заңдарындажазаданбосатубірмағынадатүсіндірілмейді. Ғылыми әдебиетте бір жөнгекелтіружәнежазаданбосатудыңмүмкінжағдайларын топтастыру қорытындысында, олүш топқабіріктірілгенболатын:
а) жазанытағайындағаншабасқашараларменөзгертіп,сондай-ақ өзгертпейбосату; ә) жазанытағайындағаннанбастапоныөтеуден босату; б) жазаныөтеукезіндеоданбосату немесеөтеудікейінгеқалдыру.Қылмыстық-атқаруқұқығыныңсаласынажазаныөтеуденбосатудыңтексоңғытобыныңтүрлерікіреді.Әрине, бұғанүкімдіорындаудыкейінгеқалдырудақолданғанжағдайдағыжазаныөтеуденбосатуқосылмайды.
Жазаныөтеуден босатудепазаматтыңқұқықтықжағдайынөзгертетінзаңныңақиқатыайтылады.Оныңпайдаболуыменәдеттетүзетуқұқыққатынастарытоқтатыладыдаазаматтыңқұқықтық мәртебесіорнынакелтіріледі.
Жазаныөтеуденбосатудың негіздерімыналарболыпесептеледі:
сот үкімібойыншатағайындалғанжазамерзімінөтеу;
іс бойыншаақтауүкімі шығарылғаннемесеіс жүргізудіңқысқартылуынабайланыстысотүкімікүшініңжойылуы;
жазаныөтеуденшартты-мерзіміненбұрынбосату;
жазаның өтелмегенбөлігінжазаныңнеғұрлымжұмсақтүріменауыстыру;
кешірімжасаунемесерақымшылықету;
ауырнауқастанунемесемүгедектік;
заңдакөзделген өзгеденегіздер.
Жазаныөтеуденбосатудыңтүрлеріменнегіздерінбелгілейтінқұқықтықіс тәртібінреттеу,жалпыалғандажазаныөтеудідараландыруғажұмысістейдіжәнеоныңмақсатынажетуінемүмкіндікбереді.
Түзеумекемелеріәкімшілігініңжасақбастығыменбосатылғандардыеңбекпентұрмыстықжағдайынорналастыружөніндегіағаинспекторыкеректіжағдайдаолардың тұрмыстықжәнежұмысқаорналастиырумүмкіндігінбіледі және алдын алакөмеккөрсетугешарақолданады.Қазірнарықтықжағдайғакөшукезіндемұндайкөмеккөрсетумүмкіндігітөмендепкетті.
Түзеумекемелерінен босатылатын, денсаулығыбойыншаұдайыкүтімгемұқтажадамдар,сондай-ақ 16жасқатолмағандартұратынжерінеалыпкетугекелгенадамдарғанемесе түзеу мекемесініңқызметкерінеертіпжіберіледі.
Қазақстан Республикасы соттарымен сотталған ТМД-нің басқареспубликаларының азаматтары ҚазақстанРеспубликасытүзеумекемелеріндежазаныөтегенненкейінөзреспубликасынакеткендежолбилеті Қазақстан Республикасыныңшекарасынадейінқамтамасыз етіледі.
Сотталғандардың әлеуметтік бейімдеу проблемасын қайталанбақылмыстарыменкүресу бағытының бірі ретінде қарау тиіс.Шынында, бас бостандығынан айыруорындарынанбосатылғанжәне әлеуметтік көмекалаалмағанадамдардыңжылсайынғытасқыны,алдыменқаңғыбастықтың,үйсіздердіңсебебібола тұра,соныменбіргеоларбостандықөміргебейімделеалмайқайтаданқұқықбұзуменқылмысжолынатүсіпқылмыстықжағдайдыөршітетүсуде.
Әлеуметтікбейімделудепжекеадамныңәлеуметтікортағаикемделуін,оныңәдет-ғұрпын, осыортағатән нормаларынәлеуметтіккөзқарастарын, нұсқауларынұғыпалуды,басбостандығынанайыруды өтегенадамғақоғамда тұратыназаматтардыңмінез-құлықтарын,әдеттерінүйренуінайтады.
Бақылау мен тәрбие жұмысынжүргізудіңбастымақсаты- ол босанғандажаңажағдайдабейімделуүшінкөмектесу, туындағанміселелердішешугежәрдемдесу, босағаннанкейінгібіріншіуақыттажиібайқалатынқылмысістеудіболдырмау.
Сотмерзіміненбұрын шарттытүрдебосатылғандардыөзбетіменнемесееңбекұжымыныңсұрауымен, бірақоныңкелісіміменбақылаудыміндеттей алады.
Мұндайадамдарментәрбиежұмысын, олардың түзелуін бекітуретіндежұртшылықтыңкөмегінсізұйымдастырумен үйлестірудіжәнеолардыңдәлесебінтезбелгілемейтиімдіжүргізумүмкінемес.
Дәріс 9.Басбостандығынанайырмайтүзеужұмыстарытүріндегіжазаныөтеудіңжағдайымен тәртібі
Жоспар:
1.Бас бостандығынанайырмайтүзеужұмыстарытүріндегіжазаны өтеудіңжағдайы мен тәртібі
2. Түзеу жұмыстарынасотталғандармен жүргізілетін тәрбиежұмысы
3. Түзеужұмыстарынөтеп жүргенадамдарға қолданылатынмадақтауменжазалау шаралары
Негізгі ұғымдар:Түзеужұмысынасотталғандар. Түзеужұмыстары.
Бас бостандығынанайырмайтынжұмысорнындағытүзеужұмыстары Қазақстан Республикасыныңзаңындакөрсетілген.
Бұданбасқа кәмелетке толмағандаржөніндеайтқанда,олардыңмінез-құлқынқадағалауменөндірістікмамандық алуынқамтамасыз етукеректігіесепкеалынады.
Түзеу жұмыстарынасотталғанныңжалақысынанмемлекетпайдасынасотүкіміменбелгіленгенмөлшерде ұстапқалынады, бірақжиырмапайызданаспауы тиіс.
Түзеужұмыстарықылмыстық Кодексбаптарындажиіреккөрсетілген,бірақ оларқоғамныңоқшауланбайтыннегізіненжеңілқылмыс жасағанадамдарғақолданылуымүмкін. Түзекжұмыстары -бұл жазалау шарасысотталғандардыміндеттітүрдееңбекке тартуболғандықтан,жұмысқа жарамсызазаматтарғақолданылмайды.
Түзеужұмыстарынасотталғандаржазаныөтеудіңбелгіленгентәртібінсақтауға,бұл жазаныатқаратын органныңшақыруыбойыншабаруғаміндетті. Бұл талаптысебепсізорындамағынаүшінсотталғанжауапқатартылуымүмкін.
Түзеужұмысынасотталғандаржазаныжұмысжасапжүргенорнында,қандай даболмасынменшіктегіұйымдаөтейді.
Түзеужұмысынасотталғанадамдарсотталғанғадейінгіжұмысістегенөндірісте, мекемеде, ұйымда, соллауазымында,қызметіндежұмысжасапқалабереді. Түзеужұмыстарынасотталғанадамдардыңжұмысорнына, инспекциясотталғанныңқұжатын алғаннанкейінкәсіпорнының, мекеменің,ұйымның, әкімшілігінеүкімніңкөшірмесінжәнебелгіленгентүрдехабарламақағазжібереді.Түзеужұмысатарынөткеріп жүргенсотталғандарүшін Заңменбұлқылмыстықжазаныөтеужағдайларыментәртібініңшаралары,оныменбайланыстықұқықшектеулерібелгіленген,ал оныңмақасыт – сотталғандарғатәрбиелікәсеретуболады. Түзеужұмыстарыжазасынөткерукезіндеинспекцияның рұқсатынсызсотталғандардыөз тілегібойыншажұмыстаншығаруғаболмайды.
Түзеужұмыстарыжазалаушарасыболыпесептеледі.Сотталғандардытүзеумақсатында ҚазақстанРеспубликасыҚАК-нің 7- бабындакөрсетілгенамалдардыяғни:жазаны атқару мен өтеудiң белгiленген тәртiбi (режимi), тәрбие жұмысы, қоғамдық-пайдалы еңбек, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта бiлiм алу, кәсiптiк даярлық пен қоғамдық ықпал ету. 
Тәрбиежұмысыныңтүрлеріәралуанболуымүмкін,олар:жекелеп,топтапәңгімежүргізу,жақын туыстарымен қарым-қатынас жасауға,әсіресесотталғанкәмелетке толмаған болсакөңіл бөлу.Тәрбиежұмысынжүргізгенде, көбінесежекелейәңгімелесугеназараударукерек,ондатек қанажұмысістеуіжағынанбірге,оныңқоғамдықжерлердегі,отбасындағы, үйіндегімінез-құлқынакөңіл аударғанжөн.
Түзеужұмыстарына сотталғанжазаөтеужұмысынанқасақанажалтарса,жазаныңбұлтүрінатқарушыоргансотқаөтелмегенмерзімніңорнынажазаныңбасқа түрінбелгілеугеұсынысенгізеді.
Дәріс 10. Қоғамнан оқшаулауға байланысты емессотталғандардыңжазаны өтеужағдайларыментәртібі
Жоспар:
1.Белгілібірлауазымдыболу немесебелгілібірқызметпенайналысуқұқығынанайырутүріндегіжазаныатқарудың жағдайлары ментәртібі
2.Қоғамдықжұмыстарғатарту түріндегі жазаны атқару
3.Айыппұлтүріндегіжазаныатқару жағдайлары мен тәртібі
Негізгі ұғымдар:Қоғамдықжұмыстар. Айыппұл.
Сотталғандарды қоғамнаноқшаулауғабайланысты емесжазалардыңтүрінетүзеужұмыстарынанбасқа, кіретіндер: белгілібір лауазымдаболу немесебелгілібір қызметпенайналысу құқынан айрыутүріндегі жазаныатқару; айыпақы,қоғамдық жұмыстарға тарту; бас бостандығын шектеу.Қосымшажазаларғажататындар: арнаулы, әскеринемесеқұрметтіатақтан, сыныптықшеннен,дипломатиялықдәрежеден, сыныптықмамандықтан, мемлекет наградаларынан айыру;мүлікті тәркілеу. Жоғарыдаайтылғанқылмыстық жазалардыңкейбіреулеріайыпақыжәне белгілібірлауазымда болу немесебелгілібірқызметпенайналысу құқынанайыру сияқтыларынегізгі,сондай-ақ қосымшада жазалартүрінде қолданылуымүмкін.
Жазалаудыңбұлтүрлерінің ерекшелігі –ол, бұл қылмыстардың жазалау шараларының,мысалығбасбостандығынанайыруғасотталғандармен салыстырғандақуғын-сүргінікемемес.
Белгілібір лауазымдаболу немесебелгілібір қызметпенайналысуқұқығынанайырудысот ҚазақстанРеспубликасы ҚК-нің 41 бабынасәйкесбіржылданбес жылғадейінгімерзімгежазаныңнегізгітүріретіндетағайындайды.
Бұл жазанынегізгісіретіндеөтеуді,соныменбіргенегізгігеқосымшасыретіндегіайыпақы, түзеужұмыстарыжәнедешартты түрдесотталғанныңжазаатқаруынұйымдастырудысотталғанның тұрғанжеріндегі қылмыстық-атқаруинспекциясыжүзегеасырады.
Соттыңбелгілібірлауазымдаболунемесебелгілібірқызметпенайналысуқұқынан айырутуралы үкімніңорындалмауынакінәлі өкіметөкілдері, мемлекетқызметкерлері, жергіліктіөзін-өзібасқаруорганыныңқызметкерлері, мемлекет мекемелерінің, коммерциялық немесеөзгедеұйымдардыңқызметкерлері, сондай-ақсотүкімініңталаптарын бұзушысотталғандар Қазақстан Республикасыныңзаңдарындабелгіленгентәртіппенжауапбереді.
Қоғамдық жұмыстардепсотталғанныңнегізгіжұмысынаннемесеоқуынанбосуақытындақоғамдықпайдалыжұмыстытегінорындауынайтады.Оныңтүрлерінжергіліктіатқаруоргандарынемесежергіліктіөзін-өзібасқаруоргандарыбелгілейді. Қоғамдық жұмыстарғатарту түріндегіжаза жөніндегісот үкімісоттың тиістіқарарының көшірмесіменқосақылмыстық-атқаруинспекциясынакеліп түскенкүнненбастапонкүнмерзімненкешіктірілмейатқарылады.
Қоғамдықжұмыстарғатарту түріндегіжазаныөтеуденқасақанажалтарушысотталғандаржөніндеқылмыстық-атқаруинспекциясы Қазақстан Республикасы қылмыстық Кодексінің 42-бабыныңекінші тармағынасәйкессотқақоғамдық жұмыстардыжазаныңбасқа түрлеріменауыстырутуралыұсынысжасайды.
АйыппұлҚазақстан Республикасы ҚК –нің 40- бабынданегізгі немесеқосымшажаза түріндекөрсетілген.
Айыппұл деп заңбелгілеген жағдайларыменмөлшеріндесоттыңшешіміменсалынып ақшалай өндіріліп алынуын айтады. Айыппұлмөлшеріжасағанқылмыстың сыр-сипатыменауырлығынабайланыстыжәнежауапкердің мүлікжағдайын ескеріпбелгіленеді. Айыппұл сотталушыныңжекемүлігіненнемесежалпыменшіктегіоныңүлесіненөндіріліпалынады.
Айыппұлөндіріпалу үкіміорындалғанда,орындау парағыүкіморындалғанытуралыбелгі істеліпөкім шығарған сотқақайтарылады.
Дәріс 11.Тәрбиелеуколонияларындажазаныөтеу
Жоспар:
1. Тәрбиелеуколонияларының түрлері және жазаныөтеурежимінің ерекшеліктері
2.Кәмелеткетолмағансотталғандарғатүзеу шараларынқолдануды құқықпен реттеу
Негізгі ұғымдар:Тәрбиелеуколониялары.
Режимніңжеңілдетілгенқасиетідегеніміз тәрбиелеуколонияларындажеңілдіктержасау.
Соңғыжылдарыкәмелеткетолмағандарарасында қылмыс көбейді.Қазіргіуақыттажасөспірімдер қазіргіауқыттажасөспірімдереліміздіңеңқылмысзардабынаұшырағанбөлігіболыпотыр.Бас бостандығынан айыружүйесіндетүзеуықпалыныңобъектісікәмелеткетолмағандар болғандықтантүзеуколонияларыайырықшаорыналады.
Тәрбиелеуколонияларыжалпыжәнекүшейтілгенрежимдіколонияларболыпбөлінеді. Жалпырежимдітәрбиелеуколонияларында кәселеткетолмаған,алғашретбас бостандығынанайыруғасотталғанерадамдаржазаныөтейді.Күшейтілгенрежимдітәрбиелеуколонияларындакәмелетке толмағанбұрынбас бостандығынан айырутүріндегіжазаныөткергенерадамдаржазаныөтейді. Түзеужолынатүспеген тәрбиелеуколониясындаотырғансотталғандартүзеумекемесініңжалпырежимінеауыстырылуымүмкін.Кәмелеткежеткенсотталғанадамдардытәрбиелеуколонияларындақалдырубасқасотталғанкөпшіліккежағымдыықпалын тигізеді,бір талапқоюғамүмкіндікбередіжәне тәрбиелеу әсерініңсабақтастығынбілдіреді.Мұнымен қатар, ол жасөспірімдержасындағыларғақылмыскерлік «мәдениетті» және «жалғанқылмыскерарманшылдығын»үйренудіазайтады, яғни кәмелеткежетпегенсотталғандарғакеріәсерін тигізуіназайтады.
Тәрбиелеуколонияларындажазаатқарыпжүргенадамдарғазаңшығарушы, үлкендергеқолданылатынтүзеуәрекетініңшараларын,кейбіререкшеліктеренгізіпбелгілейді.Мысалы,режимніңмаңызы - өмірдежәне тұрмыстақатаң тәртіптелгенболатынболса,ал тәрбиелеуколонияларындағыкәмелеткетолмағандарүшінжазажеңілдетілген түрде болады. Тәрбиелеу колониясында режимнің «Жеңілдетілген»қасиетідегенімізмынада:
а)кездесудің көбірек берілуінде,сәлемдеме,бандерольберусаныныңкөбейтілуінде,ұстаужағдайыжақсыжергеаударудағымерзімніңқысқартылуында;
ә) тәрбиелеу колониясысыртынашығуғарұқсатетілгендігінде;
б) жекелепбөлектенгенбөлімшелердіңжоқтығында;
в) оқ ататын қарудыңқолданылмауында;
г)сотталғанның психикасыназиянкелтіретін тәртіптікшаралардықолдануғарұқсат етілмейтіндігінде.
Кәмелеткетолмағандардыеңбекке тәрбиелеудіңде кейбіререкшеліктерібар:
а) олардыңталабынмамандығынақарайеске алаотырыпеңбеккедағдыландырудыүйретумақсатыныңмаңыздылығы;
ә) біріншіорындаөндірістік-оқуәрекеті мен техникалық мамандыққаүйретуқойылады;
б) кәмелеткетолмағандардытүндежұмысістеуге, зиянды жұмысқамерзімінентысжәнедемалыскүндеріжұмысқапайдалануғарұқсатетілмейді;
в) техникақауіпсіздігіережесін сақтауға жоғарыталап қойылады;
г) еңбекжарысынұйымдастыруғаайрықшамаңызберілуі.
Тәрбиелеу колониясындажалпыбілімберумынандайболады:
а) үйретудіеңжоғарыдәрежедетәрбиелеуәрекеттері менбайланыстыру;
ә)мектептегі педагогикалықпроцесті тәрбиелеуколониясындағыбарлықтәрбиелікжұмысыментығызбайланыстыру;
б)педагогикаұжымыменмекемеәкімшілігініңбарлықбастыназарыжалпыбілімдіүйретугеаударылуы тиіс.
Дәріс 12.Әскери қызметпен сотталғандарға жазаны орындау
Жоспар:
1. Әскериқызмет бойыншашектеутүріндегіжазаныөтеу
2. Сотталғанәскери қызметкерлерге қатыстықамаудыатқару
3.Тәртіптікәскерибөлімде ұстау түріндегіжазаны өтеудің жағдайларымен тәртібі
Негізгі ұғымдар:Әскеритәртіптік бөліміне. Тәртіптікәскерибөлім.
Әскериқызметбойынша шектеу әскериқызметтішартпенжасапжүргендергежәнеәскериқызметке шақырылуыбойыншаістепжүргенофицерлерге Қазақстан Республикасықылмыстықкодексініңайрықшабөлімініңбаптарынасәйкес көрсетілгенәскериқызметкеқарсықылмысістегеніүшін, сондай-ақтүзеужұмыстарыныңорнынаәскериқызметтішарттытүрдеістепжүргенсотталғанәскериқызметкерлертағайындалады. Әскерибөлімніңкомандирісотталғанәскериқызметкерменоныңқылмысыныңсипатыменқоғамдыққауіптілікдәрежесін, жекебасын,сондай-ақмінез-құлқыменәсекриқызметкекөзқарасынескереотырып тәрбиежұмысынжүргізеді.
Қамауға сотталған әскериқызметкерлергежазаны абақтыдаөтейді. Офицерлер, прапоршиктер, мичмандар,сержанттық, старшиналықжәнеқатардағыәскериқұрамдардың қызметкерлерібөлек-бөлекжәнебасқа данегіздердеотырғандарданда бөлекұсталады.
Қамауғасотталғанәскериқызметкерлер жазаныөтеу үшінүкімдіөтеутуралысоттыңөкіміалынғаннанкейінәскерижарғыларда белгіленген тәртіппенүшкүнмерзімдеабақтығажіберілуітиіс.
Сотталғандарғаүлгігі мінез- құлқыүшіналғыс айтунемесебұрынқолданылғанжазанымерзіміненбұрыналу түріндегімадақтаушараларықолданылады.
Жазаныөтеутәртібінбұзғаныүшінсотталғанғасөгіс жариялаунемесеон тәулік мерзімгедейінгіжалғызадамдықкамерағаауыстырутүріндегіжазаларқолданылуымүмкін. Қамау түріндегіжазаныөтеууақытыәскериқызметістеудіңсаясимерзімінежәнекезектіәскериатақберукезеңіжылдарынаесептелмейді.
Тәртіптікәскерибөлімдеұстау-шақырубойыншаәскердегіәскериқызметкерлерге,әскериқызметтешартбойыншаістепжүргенқатардағылармен сержанттарқұрамындағылауазымдаістепжүргендерге, егер де оларсоттыңүкімшығарукезінезаңменбелгіленгеншақырумерзімінбітірмегенболса, тағайындалады. Бұлжаза Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің айрықшабөлімбаптарынасәйкесжағдайлардағыәскердеістегенқылмыстары үшін,сондай-ақсотістіңжағдайы менжауапкер жекебасынескереотырып,екіжылданаспайтынбосатндығынан айырудыңорнына,сол мерзімгетәртіптікәскерибөлімдеұстаудыорындыдептапсаондаүшайданекіжылға дейінгімерзімгебелгіленеді.
Тәртіптікәскерибөлімде ұстаутүріндегіжазаныерекшетәртіптік батальондарнемесеерекше тәртіптікроталаратқарады.Тәртіптікәскерибөлімдердіңұйымдыққұрылымыменолардыңсанын Қазақстан РеспубликасыныңҚорғанысминистрлігібелгілейді.
Тәртіптікәскерибөлімдергежалпыбасшылықтықұрылымныңтиістібөлімшелеріарқылы Қазақстан РеспубликасыныңҚорғанысминистрлігііскеасырады.
Сотталғандарқолма-қолесепайырыспайсатыпалуынанемесепосылкалармен,бандерольдеріменжәне сәлемдемелерімен рұқсатетілетінбіріншікезектегі қажеттінәрселер мен тамақ өнімдерініңтізбесін Қазақстан Республикасының Қорғанысминистрлігіанықтайды.
Тәртіптікәскерибөлімдеұстаутүрінддегіжазаны өтеушіденсаулықжағдайы бойыншаәскери-дәрігерліккомиссияәскериқызметкежарамсызнемесебейбітуақыттажарамсыздептанылған. Адамдардысотжазаданмерзіміненбұрын босатуы, нежазасыныңөтелмегенбөлігіннеғұрлымжұмсағыменауыстыруымүмкін.
Дәріс 13.Қылмыстықжазаныатқарудың Халықаралық деңгейі
Жоспар:
1.Кейбіршетелдердегі қылмыстықжазаныөтеудің тәртібі
2. Сотталғандарменайналысужөніндегі Халықаралықактілер
Негізгі ұғымдар:Ұлыбританиялық пенитенциярлық жүйесі. Францияда пенитенциарлық.
Шет мемлекеттердіңзаңдарыжазаныңедәуіртүрлерін қолданады. Әлемніңәр түкпіріндегіжазаныатқарудыұйымдастыруы мен құқықтықреттеудіңтәсілдерітуралы түсінікбөлу үшінбұлмәселелердіңқалайшешілетіндігінжеке-жекемемлекеттердіңтәжірибесінен АҚШ, ЕуропадажәнеАзиядан байқапқарайық. Сотталғандарменайналысужөніндегіхалықаралықбірлесудің тарихыөте ұзақкезеңдіқамтиды.Бірлесудіұйымдастырудыңтиістібір түрі ХІХғасырдыңортажерінекеледі.Жеке адамдарұйымдастырғанбірнешехалықаралықтүрмелерконгрестіөткізілгенболатын. Үшконгрестенеістелетіншаралардыңдақайырымдылықжағыбасымболады.Бұлконгрестердеталқыланғанмәселелердіңнегізі- уақыттабасым болғанымырашылдардыңсаясиой-пікіріболды.Бастыпікіржалғыздапқамаужүесініңтөңірегіндеболған.Ол барлықжағдайғада ұсынылғанжәнесөзсізпайдалыдеп есептелген.
Бұлкезеңдегі түрме конгрестері бірқатар Халықаралық актілерменондапенитенциарлық істіәріқарайжақсартаберутуралымемлекеттергеұсынысретіндешешімқабылданды. Конгрестердетүрмедежалғыздапқамаудыңорындылығытуралы мәселелері,бас бостандығынанайырудыңөтеурежимінұйымдастыру,ондағыадамдардыңеңбекетуі,жұртшылықтыңқылмыстылардыәлеуметтендіругеүйретуге қатысуыжәнебасқада пенитенциарлықсаясатпен тәжірибемәселелеріталқыланды. қамалғандар тәртіптік түрде мекемені күту қызметтерінетағайындалмауларыкерек.Бірақбұл ережеөзіне-өзіжұмысістеужүйесінекедергікелтірмеуітиіс,себебі,ондағытиістіәлеуметтік, тәрбиелік немес спорттықжұмыстардыжүргізуұсталғандардыңөздерінежүктеледі. Тәртіпті бұзу меноғанжазақолдануөтенақтылыболуы керек.Сотталғандарғақандайжазықтарынаоларжауапберукеректілігіменқорғануғамүмкіндікберілетіндігітолықтүсіндірілуітиіс.Тәнжазасыжәнебасқақатаң,адамгершіліккежатпайтын немесеқорлау жазасына тыйым салынған. Жазаныөтепжүргенбарлық ұсталғандар жазаныөтейалатындығындәрігеранықтауы керек.
Дәріс 14.Өлім жазасы түріндегі жазаның орындалуы
Жоспар:
1.Қазақстан Республикасындағыжәнешетелдердіңкүшібарзаңдарындағыөлімжазасы.
2.Өлім жазасытүріндегіжазаны орындау
Негізгі ұғымдар:Өлімжазасынаморатории.Өлімжазасы.
1. Өлiм жазасына сотталған адамды ұстаудың жағдайы оны күшейтiлген күзетпен және жалғыз адамдық камерада оқшаулаумен қамтамасыз етiлуге тиiс. 
2. Сотталушы кешiрiм жасау туралы өтiнiш берген жағдайда үкiмнiң орындалуы Қазақстан Республикасының Президентi шешiм қабылдағанға дейiн тоқтатыла тұрады. 
3. Сотталушы кешiрiм жасау туралы өтiнiш беруден бас тартқан жағдайда тергеушiлiк оқшаулау орнының әкiмшiлiгi прокурордың қатысуымен тиiстi акт жасайды.
4. Сот үкiмiнiң заңды күшiне енуi, Қазаќстан Республикасы Бас прокурорының қадағалау тәртiбiмен соттың үкiмiне қарсылық жасау үшiн негiздердiң жоқтығы туралы және iстi қадағалау тәртiбiмен қарау үшiн негiздердiң жоқтығы туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Төрағасының қорытындылары, сондай-ақ кешiрiм жасау туралы өтiнiштiң қабылданбағаны туралы хабарлама немесе сотталушының кешiрiм жасау туралы өтiнiш беруден бас тартќаны туралы акт өлiм жазасы түрiндегi жазаны орындау үшiн негiз болып табылады. 
5. Өлiм жазасы туралы үкiм ол күшiне енген кезден бастап ерте дегенде бір жыл өткеннен кейін, сондай-ақ өлім жазасын орындауға мораторийдің күші жойылғаннан соң ерте дегенде бір жыл өткеннен кейін орындалады. 
1. Үкiм заңды күшiне енгеннен кейiн сотталушының заңда белгiленген тәртiппен кешiрiм жасау туралы өтiнiш беруге құқығы бар. Қазақстан Республикасының Президенті өлім жазасын орындауға мораторий енгізген жағдайда, сотталғанның мораторий енгізілгенге дейін не ол қолданылған уақытта өтініш бергеніне немесе бермегеніне қарамастан, мораторийдің күші жойылғаннан кейін дебір жыл ішінде кешірім жасау туралыөтінішпен жүгінуге құқығы бар.
2. Ол заңда көзделген тәртiппен қажеттi азаматтық-құқықтық және неке-отбасылыққатынастарды ресiмдеуге;заң көмегiн алуға және ұзақтығы мен санына шек қойылмай адвокатпен кездесуге;қажеттi медициналық көмек алуға;хаттарды шек қойылмай алуға және жiберуге;зайыбымен, жақын туыстарымен ай сайын бiрқысқа мерзiмдi кездесуге; дiн қызметшiсiмен кездесуге;күн сайын ұзақтығы отыз минут болатын сейiлдеудi пайдалануға; тамақ өнiмдерi мен бiрiншi кезекте қажеттi нәрселердi сатып алуға қатаң режимдегi түзеу колониясында ұсталатын сотталғандар үшiн көзделген мөлшерде ақша жұмсауға құқылы. 
3. Өздерi жөнiндегi сот үкiмi заңды күшiне енген, бiраќ кешiрiм жасау мәселесi шешiлмеген не кешiрiм жасау туралы өтiнiшi ќанағаттандырылған өлiм жазасына сотталғандар жазасын одан әрi өтеу үшiн түзеу мекемесiне жiберiлгенге дейiн ұсталады. 
4. Өздерi жөнiндегi кешiрiм жасау туралы өтiнiш қабылданбаған өлiм жазасына сотталғандар үкiмдi орындау үшiн тиiстi мекемелерге жiберiлгенге дейiн осы Кодекстiң 127-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда ұсталады. 
1. Өлiм жазасы жария етпей ату жолымен орындалады. Бiрнеше адамға қатысты өлiм жазасын орындау әрбiреуiне қатысты жеке және өзгелерi жоқта орындалады. 
2. Өлiм жазасын орындау кезiнде прокурор, өлiм жазасы атќарылатын мекеменiң өкiлi және дәрiгер болады. 
3. Сотталушының өлгенiн дәрiгер куәландырады. Сот үкiмiнiң орындалғаны туралы хаттама жасалады, оған осы баптың 2-тармағында аталған адамдар қол қояды.
4. Жазаны атқарған органның әкiмшiлiгi үкiм шығарған сотқа, сондай-ақ сотталушының жақын туыстарының бiрiне өлiм жазасының атқарылғаны туралы хабарлауға мiндеттi. Өлiктiң жерленген жерi туралы туыстарына жерленген кезден екi жыл өткен соң хабарланады.
5. Азаматтық хал актiлерiн жазу органына әкiмшiлiк белгiлеген үлгiде хабарлама жiбередi және туыстарына олардың өлуi туралы куәлiктi қайдан алуына болатын орынды хабарлайды.
Дәріс 15. Бас бостандығынанайыруғасотталғандарды топтастыру
Жоспар:
1.Бас бостандығынан айыруғасотталғандарды топтастыру
2.Сотталғандарғажазаныатқаратынмекемелер түрінбелгілеу
3. Бас бостандығынанайырылғандар отырған жерлердегі сотталғандардыесепкеалу, бөлужәнеаудару
Негізгі ұғымдар:Сотталғандарды топтастыру. Психологиялық өлшемментоптастыру.
1. Бас бостандығынан айыруға сотталған адамдар тергеушiлiк оқшаулау орнының әкiмшiлiгi соттың үкiмi заңды күшiне енгенi туралы хабарламаны алған күннен бастап он күн мерзiмнен кешiктiрiлмей жазасын өтеуге жiберiледi. Осы мерзiм iшiнде сотталушының туыстарымен немесе өзге адамдармен қысқа мерзiмдi кездесуге құқығы бар. Сотталғандарды түзеу мекемелерiне жiберу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi белгiлейдi.
2. Тергеушiлiк оқшаулау орнының әкiмшiлiгi сотталушының қалауы бойынша туыстарының бiрiн не заңды өкiлiн оның жазасын өтеу үшiн қайда жiберiлiп отырғаны туралы хабардар етуге мiндеттi.Бас бостандығынан айыруға сотталғандар жазасын өтеу орнына жiберiледi және бiр жазасын өтеу орнынан екiншiсiне айдап апару арқылы ауыстырылады.
Сотталғандарды орнын ауыстыру кезiнде оларды мекеме (жөнелтушi орган) маусымдық киiммен, аяқ киiммен, сондай-ақ жолдағы бүкiл кезеңде сотталғандар үшiн белгiленген нормалар бойынша тамақпен қамтамасыз етедi. Сотталғандардың орнын ауыстыру мемлекет есебiнен жүзеге асырылады.
Сотталғандардың орнын ауыстыру тәртiбi осы Кодекске сәйкес қабылданатын нормативтiк құқықтықактiлермен белгiленедi.
1. Бас бостандығынан айыруға сотталғандарға мiнез-құлқына және еңбекке көзқарасына қарай түзеу мекемесiнiң түрi өзгертiлуi мүмкiн.2. Өзiн жақсы жағынан көрсеткен сотталғандар жазасын одан әрi өтеу үшiн:сотталғандар түрмеде сот үкiмi бойынша тағайындалған мерзiмiнiң кемiнде жартысын өтегеннен кейiн түрмеден түзеу колониясына; ұстаудың жеңiлдетiлген жағдайларындағы сотталғандар ауыр емес және орташа ауыр қылмыстар жасағаны үшiн жаза мерзiмiнiң кемiнде төрттен бiрiн, ауыр қылмыстар жасағаны үшiн жаза мерзiмiнiң кемiнде үштен бiрiн өтегеннен кейiн, ал аса ауыр қылмыстар жасағаны үшiн сотталғандар немесе бас бостандығын айыруды өтеуден шартты мерзiмiнен бұрын босатылған және жазаның өтелмей қалған кезеңiнде жаңа қылмыстар жасаған сотталғандар жаза мерзiмiнiң кемiнде үштен екiсiн өтегеннен кейiн жалпы және ќатаң режимдегi түзеу колонияларынан колония-ќонысқа ауыстырылуы мүмкiн.
3. Мыналар: қылмыстардың аса қауiптi қайталануы жағдайында сотталғандар; өмiр бойы бас бостандығынан айыруға сотталғандар, сондай-ақ өмiр бойы бас бостандығынан айыру кешiрiм жасау тәртiбiмен белгiлi бiр мерзiмге бас бостандығынан айыруға ауыстырылып сотталғандар;өлiм жазасы кешiрiм жасау тәртiбiмен бас бостандығынан айыруға ауыстырылып сотталғандар; мiндеттi емделуден өтпеген, сондай-ақ жабық үлгiдегi медицина мекемелерiнде арнайы емдеудi талап ететiн сотталғандар;колония-қонысқа ауыстыруға жазбаша түрде келiсiм бермеген сотталғандар колония-қонысқа көшiрiлуге жатпайды.
4. Жазаны өтеудiң белгiленген тәртiбiн қасақана бұзушылар болып табылатын сотталғандар:колония-қоныстан бұрын сот айқындаған түрдегi түзеу колониясына;сот үкiмi бойынша өздерi жiберiлген колония-қоныстан жалпы режимдегi түзеу колониясына;жалпы және қатаң режимдегi түзеу колонияларынан түрмеге өздерi жiберiлген режим түрiндегi түзеу колониясында жазаның қалған мерзiмiн өтеуге үш жылдан аспайтын мерзiмге түрмеге ауыстырылуы мүмкiн.
5. Түзеу мекемесiнiң түрiн өзгертудi түзеу мекемесi бастығының ұсынуы негiзiнде сот жүзеге асырады.
ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі әдебиеттер және қосымшаәдебиеттер:
1. Абайдельдинов Е.М.Соотношение международного и национального права РеспубликиКазахстанАлматы:азақуниверситетi, 2002.- 271 с.
2. Абельдинов А.К.Конституционное право зарубежных стран: Учебник Абельдинов , О. Копбаев.- Алматы: Жетi жарғы, 1997.- 152 с.
3. Абузярова Н.А.Комментарий к Закону "О труде в Республике КазахстанАлматы: Жетiжарғы, 2001.- 208 с.
4.Абузярова Н.А.Обеспечение законности в трудовых отношениях .Алматы: Жетi жарғы,1997.- 192 с.
5.Абузярова Н.А.Трудовое право: Учебник Алматы: Юрист, 2002.-264 с.
6. Аграрное право: Сборник нормативных актов РК.- Алматы: Юрист, 2005.- 122с.
7. Ағдарбеков Т. Құқық негіздері: Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 260 б.
8. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 560 бет.
9. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм: Оқулық Алматы: Жетiжарғы,1999.-320б.
10.Ағыбаев А.Н.Алдын ала тергеудің аяқталуы: Оқу құралы Алматы: Жетi жарғы, 2004.-136 бет.
11. Ағыбаев А.Н.Қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық атқару құқығы бойынша жазбаша тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Алматы:Қазақ университетi, 2005.- 104бет.
12.Ағыбаев А.Н.Парақорлық үшін қылмыстық жауаптылық: Оқу құралы. Алматы: Қазақуниверситетi, 2005.- 177бет
13. Административное право Республики Казахстан.Часть особенная.- Алматы: Жетiжарғы, 1998-286 б.
14. Айтжан Б.Е.Рим құқығы: Оқу құралы / Б.Е. Айтжан, А.М. Хусаинова.- Алматы:Жетi жарғы, 2005.- 80 бет.
15. Айтжан Бақыт Е.Отбасы құқығы: Оқу құралы. Алматы: Жетi жарғы, 2006.- 112б.
16. Айымханова Н.Қазақстан Республикасының еңбек құқығы: Оқу құралы. Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 240 бет
17.Акпарова Р.Н.Органы прокуратуры РК Алматы: Дәнекер, 1999.- 33 с.
18. Алауов Е.О.Как уберечся от преступника. Алматы:Жетi жарғы, 1996.- 144 с.
19.Алауханов Е.Қылмыстық құқық; Ерекше бөлім: Оқу құралы.- Алматы:Жетi жарғы,2001.- 224 бет
20.Алпысбаева М.А.Правовое положение УВД области в системе органов внутреннихдел. Учеб.пособие.- Алматы: Данекер, 2000.- 70 с.
21.Амирханова И.Правовое обеспечение индивидуального предпринимательства:Проблемы теории и практики: Учебное пособие.- Алматы:Қазақ университетi, 2003.- 209с.
22.Андрианов И.И.Жилищное законодательство.Практические вопросы.М.: Юридическаялитература, 1988.- 382 с
23.Ахатов У. А.Дәстүрлі қазақ құқығы және құл иелену: Оқу құралы Алматы: Қазақуниверситетi, 2006.- 118бет
24.Ахметов А.Еңбек құқығы: Алматы: Заңәдебиеті, 2005.- 405бет.
25. Әпенов С.М.Қылмысқа қатысушылық: Заң әдебиеті, 2007.- 173б.
26. Борчашвили И.Ш.Уголовная ответственность несовершеннолетних: Учебное пособиеАлматы: Жетi жарғы, 2007.- 56с.
27.Борчашвили Исидор Ш.Воинские преступления (понятие и квалификация): Учебноепособие Алматы: Жетi жарғы, 2006.- 168с
28.Давыдова Л.Банковское право Республики Казахстан: Учеб. пособие. Алматы: Жетiжарғы, 2004.- 640с
29. Джекебаев У.С.Основные принципы уголовного права Республики КазахстанАлматы: Жетi жарғы, 2001.- 256с.
30.Жадбаев С.Х.Криминология: Краткий курс лекции .Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 144с.
31.Жампейісов Д.Ә.Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы: ОқулықАстана: Фолиант, 2007.- 664б.
32.Кодекс Республики Казахстан: О налогах и других обязательных платежах вбюджетLEM, 2008.-396с.
33.Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Общая и Особенная часть.Алматы: Жетi жарғы,2007.- 992с.
34. Кодекс Республики Казахстан: Об административных правонарушениях от 30 января2001 года №155-II Алматы: LEM, 2008.- 388с.
35. Қазақстан РеспубликасыЖоғарғы Соты Пленумы қаулыларыныңжинағы.1961-1997.-Алматы: БОРКИ, 1998.- 244б.
36.Қазақстан Республикасының Қылмыстықкодексiне түсiнiк.- Алматы: ЖШС Баспа,2001.- 704б.
37. Қазақстан Республикасының Қылмыстық -атқару құқығы.- Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 256б.
38.Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу құқығы: Ерекше бөлім. Сотқа дейінгісатылар.- Алматы: КазГУ, 2002.- 304б
39.Қазақстан Республикасының Қылмыстық Iс жүргiзу кодексi.- Алматы: Жетi жарғы, 1998.-368б.
40.Қазақстан Республикасының Қылмыстық атқару кодексi.-Алматы:Юрист,2003.- 79б
41.Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi.- Алматы: Жетi жарғы, 1997.- 560б.
42.Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару құқығы: Оқу құралы.- Алматы: Жетiжарғы, 2002.- 256 бет.
43.Наумов А.В.Қылмыстық құқығы. Жалпы бөлім: Лекциялар Астана:Фолиант, 2001.-660б.
44. Наумов А.В.Ресей қылмыстыққұқығы. Жалпы бөлім: Лекциялар курсыАстана:Фолиант, 2005.- 712б.
45. Правоохранительные органы: Учебник для вузов М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.- 384с
46. Правоохранительные органы Республики Казахстан: Сборник нормативных правовыхактов. Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 184с.
47. Пятаков В.А.Семейное право: Конспект 2005.- 144с.
48. Рахметов С.М.Преступления против мира и безопасности человечества. Алматы: Жетiжарғы, 1998.- 104с.
49. Сысалов М.П. Теория оперативно-розыскной деятельности в РК Алматы: Данекер,2003.- 326с.
50.Тессман С.А.Двойная форма вины: понятие, содержание значение: Учебное пособиеАлматы: Данекер, 2004.- 69с.
51.Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан. Алматы:Юрист, 2003.- 84с.
52. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть. Кн. 1:Алматы:Жетi жарғы,2005.- 424с.
Нормативтік актілер:
Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 ж.(02.02.2011 өзгерістер мен толықтырулар)
ҚР Қылмыстық Кодексі. Алматы. «Юрист» 2015.
ҚР Қылмыстық процесуалдық кодексі. Алматы. «Юрист» 2015.
ҚР Қылмыстық - атқару кодексі.Алматы. «Юрист» 2015.
Арнайы аудиториялар, кабинеттер, зертханалардың тізімі
№ Арнайы аудиториялар,кабинеттер, зертханалардың тізімі Саны Ауданы (кв.м.)
1 Сот залы – 231 аудиторияда:
Жүргізілетін пәндер: Азаматтық іс жүргізу, Қылмыстық іс жүргізу 1 36 кв.м.
2 Криминалистикалық лаборатория 223 а аудиторияда:
Жүргізілетін пәндер: Криминалистика, Криминология, Қылмыстық іс жүргізу құқығы 1 20 кв.м.

Приложенные файлы

  • docx 17965001
    Размер файла: 144 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий