Kontrolna_robota_z_metodiki_vikladannya_ukrayin..

1.1. ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

У системі навчання у вищій школі значне місце посідає самостійна навчальна діяльність студента, зокрема виконання завдань контрольної роботи. Запропонований навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам філологічного факультету заочної форми навчання в написанні контрольної роботи з методики навчання української мови.
Основне призначення контрольної роботи з методики мови полягає не тільки в перевірці якості засвоєння тих теоретичних питань, що висвітлювалися на лекційних, практичних та лабораторних заняттях. Виконання завдань контрольної роботи має також і навчальне значення, оскільки дозволяє вдосконалювати професійну майстерність майбутнього вчителя-словесника.
Контрольні роботи з методики навчання української мови рівневі. Вони передбачають письмове опитування та оцінювання професійних компетентностей студентів з методики мови за трьома рівнями: орієнтаційно-репродуктивним (ОР), понятійно-аналітичним (ПА) та продуктивно-синтетичним (ПС). До складу контрольних робіт увійшли завдання різних типів (тести, завдання на зіставлення лінгводидактичних понять та формулювання їхніх визначень, побудову розгорнутої відповіді, завдання творчого характеру тощо). Це дозволяє перевірити глибину теоретичної підготовки майбутніх учителів-словесників, а також виявити рівень сформованості того комплексу методичних умінь і навичок, яких набувають студенти-філологи в процесі засвоєння курсу методики української мови, а саме: вмінь аналізувати й зіставляти лінгводидактичні поняття, відновлювати й формулювати їх визначення, будувати розгорнуті відповіді на актуальні питання курсу, розробляти конспекти уроків та їх фрагменти.
Орієнтаційно-репродуктивний рівень забезпечує перевірку рівня теоретичних знань студентів шляхом виконання ними завдань тестового характеру закритого типу. Такі завдання дають змогу здійснити за короткий час зріз рівня засвоєння теоретичних основ, понять і термінів із методики мови. Вони містять переважно завдання обрати правильне повне визначення лінгводидактичного терміна, визначити зміст методичного поняття (визначити перелік видових понять, що входять до його складу), визначити, якому терміну відповідає подана дефініція та под.
Понятійно-аналітичний рівень має на меті перевірку вмінь висловлюватися на методичну тему, розкривати зміст лінгводидактичних понять і явищ, виконувати завдання як репродуктивного (наприклад, продовжити визначення поняття, виправити помилку у формулюванні або класифікації, розкрити зміст поняття та под.), так і узагальнювально-аналітичного характеру (наприклад, скласти схему родо-видових відношень поняття, зіставити суміжні поняття методики мови, навести зразки завдань до окремого розділу шкільного курсу української мови тощо).
Продуктивно-синтетичний рівень спрямований на перевірку творчих умінь і навичок моделювання, розробки й оформлення власного конспекту уроку з української мови із застосуванням згаданих вище теоретичних положень.

1.2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Контрольна робота виконується студентом на окремих аркушах формату А-4. На кожній сторінці залишаються широкі поля для зауважень рецензента (параметри сторінки: ліве поле – 3 см, верхнє та нижнє – по 2 см, праве – 1 см). Контрольна робота починається титульним аркушем:

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботиДругою сторінкою контрольної роботи має бути той варіант, що визначений для кожного студента.
Під час виконання завдань рекомендується не порушувати їх послідовність, не забуваючи зазначати рівень. Наприклад, завдання, що подані в I-му (орієнтаційно-репродуктивному) рівні, передбачають вибір одного правильного з кількох пропонованих варіантів(орієнтовно: 1-а, 2-г, 3-б, 4-д, 5-а). Виконання завдань II-го (понятійно-аналітичного) рівня передбачає розгорнуте міркування лінгводидактичного характеру. Завдання III рівня (продуктивно-синтетичного) спрямоване на перевірку вмінь і навичок моделювати, розробляти та оформлювати конспект уроку української мови і виконується згідно з методичними настановами до його розробки й оформлення.
Представлена студентом контрольна робота має бути правильною за змістом, чіткою та охайною за оформленням. Вона оцінюється за бальною шкалою відповідно до рівнів сформованості знань, умінь і навичок:
I рівень (ознайомчо-орієнтаційний) - 15 б. (5 завдань x 3 б.)
II рівень (понятійно-аналітичний) - 30 б. (2 завдання x 15 б.)
III рівень (продуктивно-синтетичний) - 45 б. (1 завдання x 45 б.)

Критерії оцінювання:
“відмінно” – 83-90 б.;
“добре” – 52-82 б.;
“задовільно” – 30-51б.;
“незадовільно” – від 0 до 29 б.
Роботи студентів заочної форми навчання диференційовано не оцінюються, за них виставляється залік. Час співбесіди за змістом контрольної роботи визначається викладачем згідно з графіком навчального процесу.

Вимоги до оформлення плану-конспекту уроку української мови

План-конспект уроку повинен містити:
формулювання теми уроку;
визначення його мети;
конкретний зміст кожної частини уроку, види робіт;
дидактичний матеріал із вказівкою на його джерело.
Оформлення конспекту уроку може бути різним у залежності від його типу та мовного матеріалу, що вивчається. Наводимо одну із можливих схем конспекту уроку:

Орієнтовна схема конспекту уроку української мови

Тема уроку (клас): ______________________________________________
Загальноосвітня (навчальна) мета: _________________________________
Розвивальна мета: _______________________________________________
Виховна мета: __________________________________________________
Тип уроку: _____________________________________________________
Засоби навчання (обладнання): ____________________________________
Методи та прийоми роботи: _______________________________________
Міжпредметні зв’язки: ___________________________________________
Внутрішньопредметні зв’язки: ____________________________________


План уроку (орієнтовний)

1. Перевірка домашнього завдання. (5 хв.)
2. Актуалізація опорних знань. (5 хв.)
3. Повідомлення теми і мети уроку. (1-2 хв.)
4. Пояснення нового матеріалу. (15 хв.)
5. Вправи на закріплення одержаних знань (10 хв.)
6. Підсумки уроку. (4 хв.)
7. Завдання додому та інструктаж до його виконання. 3-4 хв.)

Хід уроку:
Назва етапу уроку. Зміст роботи.
...

У кінці конспекту наводиться список використаної навчально-методичної літератури, до якого обов’язково входять чинні шкільна програма з української мови та підручник. До конспекту можуть додаватися ескізи наочності, картки тощо.
Наведені вище етапи уроку та розподіл часу між ними є орієнтовними для такого типу уроку, як урок вивчення нового матеріалу.


1.4. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО НИХ

ВАРІАНТ 1

I рівень (ОР)

Хто з названих учених класифікує методи навчання української мови за рівнями пізнавальної діяльності:
А
Б
В
Г
Д

М.Пентилюк
Л.Федоренко
І.Олійник
І.Лернер
В.Мельничайко

До специфічних прийомів навчання мови належать:
А
Б
В
Г
Д

мовний розбір
аналіз
дидактичний матеріал
класифікація
зіставлення

Який із поданих видів опитування перевіряє сформованість умінь і навичок з мови:
А
Б
В
Г

фронтальне
індивідуальне
ущільнене
тематична атестація

Який із методів навчання ґрунтується на рецептивній діяльності учнів:
А
Б
В
Г

пояснювально-ілюстративний
репродуктивний
дослідницький
частково-пошуковий

Який із поданих рівнів забезпечує репродуктивне засвоєння мовного матеріалу:
А
Б
В

сприймання й відтворення пояснюваного вчителем матеріалу
багаторазове повторення матеріалу за зразком
засвоєння знань шляхом розв’язання проблемних завдань


II рівень (ПА)

Сформулюйте основні вимоги до виготовлення наочності з української мови.
Назвіть принципи навчання української мови та коротко схарактеризуйте їх.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Звуки мови і звуки мовлення (5 клас).
Позначення звуків мовлення на письмі в українській мові. Алфавіт (5 клас).
Склад і наголос в українській мові (5 клас).
Уподібнення приголосних звуків в українській мові (5 клас).

Рекомендована література:
Біляєв О. Про вивчення фонетики в школі // УМЛШ. – 2004. – № 7-8.
Вашуленко М.С. Орфоепія й орфографія в 1-3 класах. Посібник для вчителів. – К., 1982.
Гревцева Г., Надточій О. Алгоритмічний підхід до розв’язання складних питань орфографії // Дивослово. – 1998. - № 2.
Девдера М. Орфоепічні норми (урок у 5 класі) // Урок української. – 2000. – № 5-6. – С.40.
Качуровський І. Мова і фонетика // Урок української. – 2001. - № 6. – С. 24-28.
Кратасюк Л. Узагальнення і систематизація знань з теми “Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія” // Дивослово. – 2000. - № 7.
Миронюк Н.М. Орфоепія в 4-8 класах. – К., 1986.
Мосенкіс І. Милозвучність нашої мови гідна не лише захоплення, а й вивчення // Урок української. – 2004. - № 3. – С.43-44.
Пазяк О. З історії літери ґ // Урок української. – 2002. – № 10.
Панфілова М. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу з теми “Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія” // УМЛШ. – 2002. - № 1.
Передрій Г. Про вивчення фонетики у 5 класі. – К., 2004.
Передрій Г. Про цікаві завдання й ігрові форми роботи з української мови // Дивослово. – 2001. - № 1.
Передрій Г. Про вивчення фонетики у 5 класі (Лінгвістичний аспект) // Дивослово. – 2004. - № 11.
Передрій Г. Про вивчення фонетики у 5 класі // Дивослово. – 2004. - № 11.
Пещак М. Комп’ютерне відтворення сучасної української орфоепії // Дивослово. – 2003. - № 2.
Підгайний Т. Проблемні задачі з фонетики // УМЛШ. – 2002. - № 12.
Самійленко В. Дбаймо про фонетичну красу мови // Урок української. – 2003. - № 2. – С.28-29.
Сербенська О. Феномен звукового мовлення. Складні випадки наголошування слів // Урок української. – 2004. - № 8-9. – С.17-23.
Симоненкова Л.М. Вивчення фонетики і морфології в умовах місцевих говорів. – К., 1986.
Скуратівська Г. Формування загальнонавчальних умінь під час вивчення фонетики, графіки, орфоепії, орфографії // УМЛШ. – 2003. - № 8.
Романюк Є. У майстерні слова (Урок з елементами програмованого навчання в 5 класі) // Дивослово. – 2004. – № 5.
Романюк Є. Наголос в українській мові (урок-пошуковий діалог. 10 клас) // Дивослово. – 2005. - № 9. – С. 6.
Скуратівська Г. Формування загальноосвітніх умінь під час вивчення фонетики, графіки, орфоепії, орфографії // УМЛШ. – 2003. - № 8.
Тоцька Н. Фонетика і фонологія. – К., 1993.
Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Завдання і вправи. – К., 1995.
Хом’як І. Наукові основи навчання орфографії в середній школі. – Рівне: ППФ “Волинські обереги”, 1998. – 228 с.
Хом’як І. Навчання орфографії у зв’язку зі словотвором // Урок української. – 2002. - № 7.
Чорноус В. Подвоєння букв на позначення збігу однакових звуків // Дивослово. – 2000. - № 7.
Шаповал М. Фонетика. Приголосні (Тести) // Дивослово. – 2005. - № 9.
Ющук І. Орфоепія. Фонетичні закони і правопис // Дивослово. – 2004. - №3.
Ющук І. Фонетичні закони мови та правила правопису // Урок української. – 2004. - № 3. – С.43-44.

ВАРІАНТ 2

I рівень (ОР)

Хто з названих учених класифікує методи навчання української мови за джерелом знань:
А
Б
В
Г
Д

М.Пентилюк
Л.Федоренко
І.Олійник
І.Лернер
В.Мельничайко

До загальнодидактичних прийомів навчання мови належать:
А
Б
В
Г
Д

мовний розбір
аналіз
дидактичний матеріал
класифікація
зіставлення

Який із поданих видів опитування проводиться з допомогою карток:
А
Б
В
Г

фронтальне
індивідуальне
ущільнене
тематична атестація

Який із методів навчання ґрунтується на продуктивній діяльності учнів:
А
Б
В
Г

пояснювально-ілюстративний
репродуктивний
дослідницький
частково-пошуковий

Який із поданих рівнів забезпечує рецептивне засвоєння мовного матеріалу:
А
Б
В

сприймання й відтворення пояснюваного вчителем матеріалу
багаторазове повторення матеріалу за зразком
засвоєння знань шляхом розв’язання проблемних завдань


II рівень (ПА)

Сформулюйте основні вимоги до дидактичного матеріалу з української мови.
Назвіть власне методичні принципи навчання української мови та коротко схарактеризуйте їх.III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Спрощення в групах приголосних (5 клас).
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (5 клас).
Позиційні чергування у-в, і-й (5 клас).
Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без- (5 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу до варіанту № 1.


ВАРІАНТ 3

I рівень (ОР)

Лінгводидактика – це термін, що вживається для позначення:
А
Б
В
Г

теоретичних основ методики мови
практичної методики української мови
методики викладання мови
методів, прийомів і засобів навчання мови

Хто з названих учених розробляв наукові засади методики мови в 40-ві роки XX ст.:
А
Б
В
Г
Д

І.Олійник

М.Пентилюк
С.Чавдаров
К.Ушинсь-кий
С.Караман

Яка змістова лінія шкільної програми подає перелік мовленнєвознавчих понять, необхідних для засвоєння на уроках української мови?
А
Б
В
Г

мовна
мовленнєва
соціокультурна
стратегічна

Основна мета навчання української мови в школі полягає в:
А
Б
В
Г

засвоєнні норм української мови
опрацюванні лінгвістичної теорії
формуванні комунікативних умінь і навичок учнів
формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості

Яка змістова лінія чинної шкільної програми з української мови допомагає учням оволодіти прийомами мисленнєвої діяльності:
А
Б
В
Г

мовна
мовленнєва
стратегічна
соціокультурна


II рівень (ПА)

Розкрийте основні положення Концепції мовної освіти в 12-річній школі.
Назвіть основні етапи розвитку методики української мови як науки.
III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Основні правила переносу в українській мові (5 клас).
Правопис ненаголошених голосних [е], [и], [о] в коренях слів (5 клас).
Співвідношення звуків і букв в українській мові. Звукове значення букв я, ю, є, ї (5 клас).
Правопис частки НЕ з різними частинами мови (7 клас).

Рекомендована література:
Бардаш М.В. Навчання орфографії у восьмирічній школі. – К., 1966.- 133с.
Блик О.П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія: Посібник для вчителів. – К.: Рад. шк.., 1988. – 128с.
Богоявленский Д.Н. Психология усвоения орфографии. – М., 1966.
Бондаренко Н. Будова слова. Словотвір. Орфографія // Дивослово. – 2004. - №4. – С.42-44.
Вітюк В. Психологічні фактори формування орфографічних умінь і навичок // УМЛШ. – 2005. - №6. – С.5-7.
Горбачук В.Т. Види диктантів і методика їх проведення. – К., 1989. – 96с.
Грибіниченко Т.О. Збірник диктантів з української мови. – К., 1998. – 272с.
Гревцева Т., Надточій О. Алгоритмічний підхід до розв’язання складних питань орфографії // Дивослово. - №2. – 1998. – С.22-24.
Гумецька М. Роздуми про психологію викладання мов // українська мова і література в школі. – 1992. - №1. – С.50-54.
Дорошенко О.А. Навчальні диктанти інформаційної дії // Українська мова і література в школі. – 1990. - №11. – С.6-10.
Козачук Г.О. Підвищення грамотності учнів. – К., 1995. – С.6-89.
Комендант С.С. Диктант для старшокласників // Дивослово. – 1997. – №11. – С.33-37.
Кошарна О. Засіб підвищення грамотності учнів // Дивослово. – 1999. - №7. – С.34-36.
Кравець М. Відмінювання, правопис, вживання займенників у мовленні // Дивослово. – 2005. - №3. – С.24-25.
Кратасюк Л. Узагальнення і систематизація знань із теми “Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія” // Дивослово. – 200. - №7. – С.40-42.
Миколин М.М. Крок до грамотності / роздум з приводу уроків роботи над помилками // УМЛШ. – 1990. - №6. – С.18-21.
Омельчук С., Кравець М. Практикум з правопису української мови // Дивослово. – 2005. - №3. – С.20-24.
Пазяк О. З історії літери ґ // Урок української. – 2002. - №10. - с.22.
Панчук О. Як викликати “невідкладну ігрову допомогу” (Формування орфографічних умінь і навичок) // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. - №4. – С.10-19.
Петруня М.К. Навчальні диктанти (5-8 класи) // Дивослово. – 1998. - №5. – С.29-38.
Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. – М., 1992. – 192с.
Райська Л. Удосконалення навичок правопису НЕ // Дивослово. – 2000. - №4. – с.38-40.
Синиця І.О. Психологія писемної мови учнів 5-8 класів. – К., 1965.
Текучев А.В. Об орфографическом и пунктуационном минимуме для средней школы. – М., 1976. – с.4-21.
Ужченко В.Д., Ужченко Т.Г. Збірник диктантів з української мови для 5-11 класів. – К., 1997.
Хом'як І. Зв'язок у вивченні орфографії та граматики // Урок української. - 2002. – №9. – с.38-41.
Хом’як І. Навчання орфографії у зв’язку зі словотвором // Урок української. – 2002. - №7. – с.38-42.
Хом’як І. Визначення орфограми у писемному мовленні // Дивослово. – 2000. - №2. - с.29-31.
Хом’як І. Навчання орфографії в сучасних умовах // УМЛШ. - 1999. - №2. - c.4-6.
Шкуратяна Н.Г. Методика вивчення орфографії: Посібник для вчителів. – К., 1985.
Яворська С. Система роботи над орфографічними помилками // Дивослово. – 1998. – №3. - с.22-24.
Яворська С. Орфографічний розбір як вправа // Дивослово. – 1997. - №4. – с.18-19.

ВАРІАНТ 4

I рівень (ОР)

Які принципи покладено в основу чинної шкільної програми з української мови:
А
Б
В
Г

лінійний
особистісної орієнтації
наочності
взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку

Який із поданих типів уроків української мови ґрунтується на міжпредметних зв’язках:
А
Б
В
Г

урок розвитку комунікативних умінь і навичок
урок повторення, узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок
інтегрований урок
урок формування знань, умінь і навичок

Зміст яких із поданих документів структуровано за чотирма змістовими лініями:
А
Б
В
Г

програма
стандарт мовної освіти
концепція мовної освіти
підручник

Основу соціокультурної лінії шкільного курсу рідної мови становлять:
А
Б
В
Г

міжпредметні зв’язки
тексти українознавчої тематики
життєвий досвід учнів
види робіт із розвитку мовлення

Який структурний елемент є обов’язковим на уроці формування вмінь і навичок:
А
Б
В
Г

актуалізація опорних знань
виконання тренувальних вправ
повторення вузлових питань розділу
аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченогоII рівень (ПА)

Виконайте лінгвометодичний аналіз визначення дієслова із шкільного підручника з рідної мови для 6 класу:
Дієсловом називається самостійна частина мови, що означає дію або стан предмета і відповідає на питання що робити? що зробити? що роблять? що зроблять?
Визначте зміст поняття “означення” та покажіть його схемою родо-видових відношень.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] в коренях слів (5 клас).
Орфографічний словник. Орфограма. Орфографічна помилка (5 клас).
Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, я, є, ю. Правопис буквосполучень ьо, йо (5 клас).
Правила вживання м’якого знака (5 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу до варіанту № 3.
ВАРІАНТ 5

I рівень (ОР)

Загальнодидактичною є класифікація уроків
А
Б
В
Г
Д

О.Текучовим
С.Чавдаровим
В.Онищуком
О.Біляєвим
Є.Дмитровсь-ким

Скільки існує типів орфограм?
А
Б
В
Г

5
7
6
4

Аудіювання є
А
Б
В

продуктивним видом мовленнєвої діяльності
репродуктивним
рецептивним

Які із засобів навчання є додатковими:
А
Б
В
Г

програма
підручник
словники
тестові завдання

Важливим компонентом уроку якого типу є актуалізація опорних знань:
А
Б
В
Г

урок засвоєння знань
урок формування ЗУН
урок повторення, узагальнення і систематизації ЗУН
урок контролю ЗУН


II рівень (ПА)

Чи є чинна шкільна програма з української мови засобом навчання? Аргументуйте свою думку.
Назвіть тему й головну думку тексту, до якого складено такий план:
Зміни у природі.
Відліт перелітних птахів.
Завершення польових робіт.
Наша допомога колгоспові.III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Правила вживання апострофа (5 клас).
Подвоєння та подовження приголосних (5 клас).
Написання и, і в словах іншомовного походження (5 клас).
Правопис апострофа та м’якого знака в словах іншомовного походження (5 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу до варіанту № 3.ВАРІАНТ 6

I рівень (ОР)

Хто з названих учених класифікує методи навчання української мови за рівнями пізнавальної діяльності:
А
Б
В
Г

М.Пентилюк
Л.Федоренко
І.Олійник
І.Лернер

До специфічних прийомів навчання мови належать:
А
Б
В
Г
Д

мовний розбір
аналіз
дидактичний матеріал
класифікація
зіставлення

Яке орфографічне поняття називається “орфографічною пильністю”?
А
Б
В
Г

уміння правильно виділяти орфограму
уміння виправляти орфографічні помилки
уміння застосовувати орфографічне правило
уміння бачити орфограму

Які з умінь є синтаксичними?

А
Б
В
Г

уміння визначати частини мови
уміння аналізувати речення
уміння визначати члени речення
уміння розставляти розділові знаки

Який етап є необхідним для уроку будь-якого типу?
А
Б
В
Г


оголошення теми й мети уроку
вивчення нового матеріалу
робота з узагальнення й систематизації знань
підсумки
повторення

II рівень (ПА)

Розкрийте зміст методичної підготовки вчителя-словесника.
Схарактеризуйте види визначень за будовою і повнотою.


III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Правопис прикметників із суфіксами зьк-, цьк-, зьк- та іменників і з суфіксами –ств, -зтв, -цтв (6 клас).
Складні слова. Правопис сполучних голосних у складних словах (6 клас).
Правопис великої букви і лапок у власних назвах (6 клас).
Написання не з іменниками (6 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу до варіанту № 3.


ВАРІАНТ 7

I рівень (ОР)

Яка змістова лінія чинної шкільної програми подає перелік орієнтовних тем для робіт із розвитку мовлення ?
А
Б
В
Г

мовна
мовленнєва
соціокультурна
стратегічна

Дотримання яких із нормативних методичних документів є обов’язковим для всіх загальноосвітніх шкіл на території України:
А
Б
В
Г
Д

програма
стандарт
концепція мовної освіти
підручник
програма

Скільки принципів має українська орфографія?
А
Б
В
Г

5
3
4
6

Хто з учених класифікує уроки за їх метою та змістом:
А
Б
В
Г

О.Текучов
С.Чавдаров
В.Онищук
О.Біляєв

Які з поданих принципів навчання лексики і фразеології є власне методичними (специфічними):
А
Б
В
Г

вироблення лексико-стилістичної пильності
уваги до лексичного багатства мови
комунікативно-діяльнісний
міжпредметних зв’язків


II рівень (ПА)

Розкрийте міжпредметні зв’язки методики мови як наукової дисципліни.
Сформулюйте основні труднощі у засвоєнні учнями лексичних норм української мови.
III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Написання букв –а (-я), -у (-ю) в родовому відмінку іменників II відміни чоловічого роду (6 клас).
Написання суфіксів іменників (6 клас).
Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові (6 клас).
Правопис не з дієсловами (7 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу до варіанту № 3.
ВАРІАНТ 8

I рівень (ОР)

Які з названих аспектів є основними за сучасними концепціями мовної освіти:
А
Б
В
Г

українознавчий
лінгвістичний
психологічний
педагогічний

Який із різновидів таблиць забезпечує вивчення мовного матеріалу укрупненими частинами:
А
Б
В
Г
Д

демонстраційні
порівняльні
словникові
опорні
узагальнюва-льні

Який із поданих рівнів забезпечує репродуктивне засвоєння мовного матеріалу?
А
Б
В
Г

сприймання й відтворення пояснюваного вчителем матеріалу
багаторазове повторення матеріалу за зразком
засвоєння знань шляхом розв’язання проблемних завдань
сприймання й відтворення пояснюваного вчителем матеріалу

У якому класі за шкільною програмою передбачено систематичне вивчення курсу фонетики:
А
Б
В
Г

5
6
7
8

Аудіювання – це
А
Б
В
Г

створення висловлювань
відтворення тексту
сприймання тексту
сприймання й розуміння тексту


II рівень (ПА)

Сформулюйте основні вимоги до сучасного уроку української мови.
Назвіть аспекти навчання фонетики й графіки в школі.III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення (6 клас).
Зміни приголосних при творенні слів (6 клас).
Творення і правопис складноскорочених слів (6 клас).
Правопис складних слів разом і через дефіс (6 клас). Написання слів із пів- (6 клас).

Рекомендована література:
Гопштер Є. Комунікативно-діяльнісний напрямок вивчення словотвору // УМШЛ.- 2005.- №5. – с.6-8.
Кващук А. Будова слова в українській мові ( у запитаннях і відповідях) // УМЛШ. – 2002.- №7. – с.39-42.
Клименко Н.Ф. Як народжується слово. – К., 1994.
Литвин І.В., Литвин Л.П. Словотвір: Дидактичний матеріал з української мови. – К., 1997.
Львова С.И. Активизация морфемного канала восприятия слова при обучении морфемики и словообразования // Русская слвесность. – 1995. - №3. – с.29-36.
Онкович Г. Вправа на словотвір // УМЛШ.- 2000.- №2. – с.7-8.
Ощипко І.Й. Вивчення теми “Будова слова” та ”Словотвір” у школі. – Львів, 1998.
Плющ М.Я. Словотворення та вичення його в школі. – К., 1985.
Сікорська З.С. Морфемний аналіз слова // УМЛШ. – 1984. - №8. – с.44-48.
Сікорська З.С. Україно-російський словотворчий словник. – К., 1995.
Ярохно Д. Цей незвичайний звичайний суфікс ( Урок у 6 кл.) // Урок української. – 2001. - №9.


ВАРІАНТ 9

I рівень (ОР)

Яка змістова лінія шкільної програми подає перелік лінгвістичних понять, необхідних для засвоєння на уроках української мови?
А
Б
В
Г

мовна
мовленнєва
соціокультурна
стратегічна

Комунікативно-діяльнісний аспект навчання мови передбачає:
А
Б
В
Г
Д

формування комунікати-вних умінь і навичок учнів
формування комунікативних умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності
розвиток мовлення учнів
різні види робіт із розвитку мовлення
навчання учнів писати твори

Уміннями визначати мовні одиниці, явища та аналізувати їх є
А
Б
В
Г

мовленнєві
мовні
комунікативні
правописні

Урок – це
А
Б
В
Г

метод навчання
сукупність прийомів навчання
організаційна форма навчально-виховного процесу
засіб навчання

Які із цих причин виникнення орфографічних помилок є об’єктивними?
А
Б
В


незнання учнем орфографічного правила
недостатньо проведено роботу з попередження помилок
недостатня кількість годин, відведених на вивчення орфограми
вплив орфографії російської мовиII рівень (ПА)

Які види таблиць вам знайомі? Чим вони розрізняються?
Проаналізуйте фрагмент уроку, на якому вивчалися правила відсутності апострофа у словах: “Після оголошення теми та мети уроку вчитель ставить учням проблемне запитання:
Чому у слові в’язкий пишемо апостроф, а у слові цвях – ні?
Учні, як правило, не можуть відповісти.
Тоді пропонуємо проаналізувати слова: морквяний, свято, духмяний, у яких виділено іншим кольором сполучення бя, мя, вя, пя і підкреслено попередній приголосний.
Після спостереження та аналізу даного мовного явища учні розв’язують проблему і самостійно формулюють правило.
Далі пропонуємо класу дві групи слів для аналізу: розм’якнути, зв’язковий, торф’яний, верф’ю.
Школярі зіставляють слова першої групи з раніше записаними і роблять висновки. Після цього вчитель пояснює написання двох останніх слів, звертаючи увагу на те, що перед буквою на позначення губного стоїть буква р, саме це і визначає наявність апострофа”.
Які методи і прийоми були використані вчителем-словесником? Обґрунтуйте їх доцільність.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Правопис суфіксів прикметників (6 клас).
Написання не з прикметниками (6 клас).
Написання н та нн у прикметниках (6 клас).
Написання складних прикметників разом і через дефіс (6 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу до варіанту № 3.


ВАРІАНТ 10

I рівень (ОР)

Який із названих аспектів навчання української мови ґрунтується на знаннях учнів про історію і культуру свого народу:
А

В
Г
Д

україно-знавчий
лінгвісти-
ний
психологічний
педагогіч-ний
комунікативний

2. Яка кількість кольорів є оптимальною для оформлення таблиці з української мови:
А
Б
В
Г
Д

2
3
4
1
5

Який структурний елемент уроку встановлює зв’язки нової теми з матеріалом, вивченим раніше:
А
Б
В
Г

перевірка домашнього завдання
фронтальне опитування
актуалізація опорних знань
підсумки

Які види позакласної роботи належать до систематичних:
А
Б
В
Г

Гурток
Мовний журнал
Мовний тиждень
олімпіада

При вільному диктанті текст:
А
Б
В


записується повністю
записується не дослівно з творчими змінами
записується не дослівно за частинами з 2-3-х речень
детально переказується


II рівень (ПА)

Розкрийте міжпредметні зв’язки методики мови як наукової дисципліни.
Назвіть відомі вам типи мовлення та коротко схарактеризуйте їх.III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Написання й відмінювання прізвищ прикметникової форми (6 клас).
Правопис ь в числівниках (6 клас).
Правопис складених числівників (6 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу до варіанту № 3.


ВАРІАНТ 11

I рівень (ОР)

Який із поданих видів опитування перевіряє сформованість умінь і навичок з мови:
А
Б
В

ущільнене
фронтальне
індивідуальне

Структура уроку української мови залежить від
А
Б
В
Г
Д
Е

мети
теми
типу уроку
класу
віку учнів
обладнання кабінету

Який статус має вигук за чинною шкільною програмою з рідної мови?
А
Б
В

самостійної частини мови
службової частини мови
особливої частини мови.

Яка помилка називається орфографічною?
А
Б
В
Г

помилка у структурі слова
помилка в написанні слова
помилка у вимові слова
помилка у вживанні слова

Читання є
А
Б
В

продуктивним видом мовленнєвої діяльності
репродуктивним
рецептивним


II рівень (ПА)

Визначте мету і змоделюйте структуру уроку засвоєння знань з теми “Ступені порівняння прислівників” (7 клас).
Визначте шляхи попередження негативного впливу інтерференції на засвоєння учнями граматичного матеріалу з української мови.
III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Фразеологія. Поняття про фразеологізми. Джерела української фразеології (5 клас).
Походження слова. Етимологічний словник (5 клас).
Групи слів за походженням: власне українські та запозичені слова (6 клас).
Рекомендована література:
Баранов Н.П. Методика лексики и фразеологии: Пособие для учителя. – М., 1988.
Бондаренко Н. Лексикологія (5 клас) // Дивослово. – 2003. - №9. – с. 51.
Бондаренко Н. Фразеологія (5 клас) // Дивослово. – 2004. - №9. – с.45.
Веремійчук І Кросворди “Сільськогосподарська лексика”, ”Побутова лексика” // Дивослово. – 1996. - №2. – с.55-56.
Вихованець І. Таїна слова. – К., 1990.
Гайдар Т. Збагачення мовлення учнів 5-6 класів засобами українського фольклору // УМЛШ. – 2005. – №4. – С.13-19.
Голуб Н. Лексика усного мовлення учнів // Дивослово. – 1997. - №1. – с.51.
Груба Г. Тематичний словник синонімів // Урок української мови в шолі. – 2001. - №4. – с.31.
Груба Г. Засвоєння синонімічних форм на міжпредметній основі // Дивослово. –1998. – №7.
Дибіяк Н. Дещо про формування сучасної української літературної лексики // Дивослово. – 1996. - №12.
Дороз В. Вивчення української лексики у 5-6 класах шкіл з багатонаціональним контингентом // Дивослово. – 2005. - №10. – с.4.
Дятчук В.В., Пустовіт Л.О. Семантична структура і функціонування лексики української літературної мови. – К.: Наукова думка, 1983.
Жовтобрюх М.А. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Лексика. Фразеологія. Фонетика. Посібник для студентів-заочників. – К.: Радянська школа, 1961. – 131с.
Кожуховська Л. Урок з фразеології у 9 класі (на матеріалі “Енеїди” І Котляревського) // Дивослово. – 1999. - №4. – с.30.
Кучеренко І. Функціонально-стилістичний аспект вивчення термінології у старших класах // Термінологія і сучасність, 2003. – с.157-158.
Кратасюк Л. Система уроків з теми “Лексикологія” в 10 класі з поглибленим вивченням української мови // Дивослово. – 2002. - №7. – с.24.
Марченко Л. Робота з лексичними синонімами на уроках української мови. – К., 1964.
Мельничайко В.Я. Робота з граматичними синонімами на уроках української мови в 4-8 класах. – К., 1975.
Мєдвєдєв Ф. Українська фразеологія. – Х., 1978.
Мироненко Т. Формування образного мислення учнів на уроках лексикології (5 клас) // Дивослово. – 2003. – №1. – с.37.
Москаленко М.А. Сучасна українська літературна мова: Лексичний, фонетичний і граматичний аналіз. – Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів /Н.А.Москаленко, М.М.Фащенко/. – Київ-Одеса, 1980. – 159с.
Онкович Г.В. Фразеологізми як національно-культурний компонент українознавства // Дивослово. – 1994. - №9. – с.12-16.
Передрій Г.Р., Смолянінова Т.М. Лексика і фразеологія української мови. – К., 1983.
Селігей А. А. Семантична мотивація лексики як засіб активізувати учнівську цікавість // Дивослово. – 2005. - №9. – с.50.
Синиченко О. Уроки української лексики // Урок української мови. – 2002. – №№ 3-9, 11-12; 2003. – №№ 1-4, 7-12.
Скрипник Л. Фразеологія української мови. – К., 1973.
Суровая Т.И. Лексическая подготовка к изложению. – К., 1990.
Теклюк В. Фразеологізми як синтаксичні одиниці в публіцистиці // Дивослово. – 2002. - № 1. – с.14.
Тесленко О. Міжпредметні зв’язки як дидактична умова підвищення рівня знань учнів з фразеології // Дивослово. - 2000. - №1. – с.37.
Тібій С. Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології (урок української мови в 10 класі) // УМЛШ. – 2005. - №5. – с.32-35.
Ужченко В. Вивчення фразеології в середній школі. – К.: Рад. школа, 1990.
Усатенко Т.П. Лексична семантика і розвиток мовлення учнів. – К., 1984.
Хом’як О. Вивчення лексики в поєднанні з орфографією // Дивослово. – 2002. - №6. – с.20.
Черноусова Н.С. Словарная работа на уроках русского языка в 4-8 класах. – К., 1983.
Шкуратяна Н. Лексичний рівень культури мовлення // Рідні джерела. – 2002. - №1. – с.16-18.

ВАРІАНТ 12

I рівень (ОР)

Який із поданих рівнів забезпечує репродуктивне засвоєння мовного матеріалу:
А
Б
В

сприймання й відтворення пояснюваного вчителем матеріалу
багаторазове повторення матеріалу за зразком
засвоєння знань шляхом розв’язання проблемних завдань

Хто з учених класифікує уроки української мови за основною їх метою – формуванням мовної особистості:
А
Б
В
Г
Д

О.Текучов
С.Чавдаров
М.Пентилюк
О.Біляєв
О.Федоренко

Які з поданих вправ формують навички правильної вимови звуків?
А
Б
В
Г

акустичні
артикуляційні
диктанти
списування

Яке з поданих питань із теми “Іменник” є проблемним?
А
Б
В
Г


Яка самостійна частина мови називається іменником?
Чим найчастіше виступає іменник у реченні?
Чому незмінювані іменники не поділяються на відміни?
Коли Не з іменниками пишеться окремо?
До якого роду належать іменники “водій”, “слюсар”?

Недоліком вільного диктанту є:
А
Б
В
Д

можливість заміни учнем слів із сумнівним для нього написанням синонімічним словом
недослівний характер запису тексту
наявність роботи з розвитку мовлення учнів
складність методики проведення

II рівень (ПА)

Чи є Державний стандарт з української мови засобом навчання? Аргументуйте.
Розкажіть про методику проведення пунктуаційного аналізу. Наведіть зразки завдань (не менше 3-х), що передбачають частковий пунктуаційний аналіз речення.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Частини мови. Загальна характеристика частин мови (6 клас).
Іменник як самостійна частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль (6 клас).
Рід іменників. Іменники спільного роду (6 клас).
Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або множини (6 клас). Відмінки іменників, їх значення (6 клас).

Рекомендована література:
Арсеній А. Відмінюємо прикметникиграючись // Урок української. – 2000. - №3. - с. 36-38.
Арсій А. Гра зі словом дієсловом // Урок української. 2000. - №9. - С.33-36.
Арсій А. Прислівник у лінгвістичних іграх // Урок української. - 2000. - №1. – с.36-40.
Арсій А Розряди займенників - це цікаво // Урок української - 2000. - №5-6-С.38-90.
Арсірій А. Прислівник. Способи творення прислівників // Дивослово. – 1994. – №4.
Біда С. Прислівник як частина мови (конспект уроку для словесника-початківця) // Дивослово. – 1997. – №3.
Бондаренко Н. Вивчення прислівника в 7 кл. // УМШЛ.-2005.- №1.
Бурда К. Критерії відбору вправ у процесі вивчення теми « Прийменник» // УМШЛ.- 2004.- №5. - с.19-24.
Вдовенко Л. Самостійні частини мови. Іх синтаксична роль (матеріали до уроків у 5 класі) // Дивослово. – 2003. –№4. - с.62-63.
Вітрук О. Дієприкметник. Дієприслівник // Дивослово. – 1996. – №11.
Гаврилюк О. Відміни іменників та їх групи: соціокультурна лінія. Рідний край // Дивослово. – 2006. - №10. – с.17-19.
Глазова О. Матеріали до уроків мови у 7 класі (IV чверть) // Дивослово. – 2001. – №2. – с.24-34.
Денисюк А. Не лише знаємо, а й можемо це довести ( система залікових уроків 6 кл.) // Урок української. – 2002. - №11-12. – с.28-32.
Дмитренко Г. Займенник ( 6 кл.) // Урок української. – 2000.- №10.- С.30-36.
Додук Г. Робота з дієслівними експресами // Урок української. – 2000. - №1.
Дика Н. Робота над граматичними (морфологічними) помилками // Дивослово. – 2000. – №12.
Дудко І. Неозначені займенники // Дивослово. – 2002. – №5. – с.16-19.
Дудко І. Семантико-граматичні та функціональні особливості займенників // Дивослово. – 2007. - №2. – с.2-6.
Дубовик С. Застосування методики взаємного навчання на уроках української мови в школі ( вивчення тем «Прислівник» і «Дієприслівник» ) // УМШЛ.- 2004.- №4. – с.6-9.
Ісак Н. У гості до чарівника Прислівника // Урок української. – 2001. - №10.
Кващук А. Про прийменник і сполучник для допитливих учнів (запитання, завдання і відповіді) // Дивослово. – 2004. – №2. - с.35-39.
Ключко М. Урок–подорож (повторення та узагальнення теми “Дієприкметник”) // Дивослово. – 1994. – №5.
Копаліані Л. До теми “Прислівник” // Дивослово. – 1999. – №2.
Копаліані Л. До теми “Частка” // Дивослово. – 1998. – №11. – с.16-17.
Кровець Н. Відмінювання, правопис, вживання займенників у мовленні (урок з практикуму української мови у 9 класі) // Дивослово. – 2005. – №2 . - с.24-25.
Мартинюк О. Особливі форми дієслова (7 клас) // Дивослово. – 2002. – №10. – с.30-39.
Мішура О. Іменник (урок КВК у 6 класі) // Дивослово. – 2005. – №6. - с.9-10.
Микитюк О. Числівник // Дивослово. – 2003. – №3. - с.27-32.
Чух Г. Дієприслівник // Дивослово. – 2005. - №11. – с.6-7.
Нагрибельна І. Методика вивчення сполучника в середній школі // УМЛШ.- 2002. - №6.
Нагрибельна І. Вивчення службових частин мови у 7 класі функціонально-стилістичний підхід) // Дивослово. – 2002. – №6. – с.24-28.
Нікітіна Г.В. Дієприкметник. Дієприслівник. Прислівник. 7 кл. // Уроки української мови. – 2005. - №10. – с.57-73.
Новосьолова В. Формування культури вираження емоцій і волевиявлення учнів у процесі вивчення вигука // УМШЛ.- 2004.- №7-8. – с.18-21.
Новосьолова В. Робота та збагачення мовлення учнів емоційно забарвленою лексикою у процесі вивчення морфології // УМШЛ.- 2003.- №8.
Новосьолова В. Вивчення дієприкметника на уроках рідної мови в 7 кл. // УМШЛ.-2004.- №4. – с.10-17.
Обийкіна С. Вивчення теми “Дієприкметник” у філогічних класах ліцею // Дивослово. – 2000. – №6. – с.22-24.
Оголевець А. Вивчаючи числівник // Дивослово. – 1998. – №11. – с.19-21.
Онкович Г., Барабаш Г., Оникович А. Український рік у прикметах і прикметниках // УМЛШ.- 2000.- №4. – с.17-21.
Павленко О. Тести для перевірки знань ( Відокремлені члени речення. Дієприкметник, дієприслівник) // Урок української. – 2001. - №1. – с.38-40.
Пахолок З. Подвоєні прислівники: особливості опрацювання // Урок української. - 1999. - №6.
Пелейшок Є., Шевчук Т. Робота з прислівниками та загадками // Урок української. - 2002. – №5-6. – с.20-22.
Піддубня О.С. Самостійні частини мови / підсумковий урок; 7 кл. // Урок української. – 2006. - №10. – с.42-43.
Палей И.Р. Применение определений, правил и терминов в школьном преподавании грамматики // Очерки по методике русского языка. – Москва:Просвещение, 1965. – с.157-177.
Плетньова Л. Про деякі недоліки у побудові тестових завдань множинного вибору ( на матеріалі морфології ) // УМШЛ. -2003.- №7. – с.21-25.
Плетньова Л. Вибір змісту тестів з морфології // УМШЛ.- 2004.- № 7-8. – с. 9-15.
Пономаренко В. Повторення, узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії // Урок української. – 2004. - №11-12. - С.34-36.
Павленко С. Прикметникові пристрасті // Дивослово. – 1994. – №12.
Пахолок З. Подвоєні прислівники: Особливості опрацювання // Дивослово. – 1999. – №3.
Передрій Г. Дієприслівник // Дивослово. – 1994. – №12.
Передрій Г. Дієслово // Дивослово. – 1994. – №4.
Петраківська Л. Прислівник (розробка уроку у 7 класі) // Дивослово. – 2002. – №7.
Мовчун Л. Бесіди про мову: числівник // Початкова школа. – 2005. - №3. – с.27-31.
Рудницька О. Коли мислі стають кольоровими (конспект уроку в 6 кл.) // Урок української. –2004. - №2.
Садовнікова О. Розвиток творчої самостійності старшокласників у процесі вдосконалення та поглиблення знань з української мови ( на прикладі вивчення морфології) // УМШЛ.-2003.- № 7. – с.16-21.
Слободинська Т. Яку ж дію називає дієприслівник? // Урок української. – 2001. - №10.
Содомора А. Числівник // Урок української. – 2000. - №10.- С.51-52.
Співак О. Як уникати невластивих українській мові форм активних дієприкметників теперішнього часу? // Урок української. – 2001. - №5.
Співак О. Про керування дієслів // Урок української. – 1999. - №7-8.
Самодай Л. Прикметник як частина мови (6 клас) // Дивослово. – 2003. – №12. - с.42-43.
Сердунич Л. Як вивчити відмінки // Дивослово. – 2001. – №7.
Симоненкова Л. Остаф Я. Числівник // Дивослово. – 1994. – №7.
Тимченко Т. Кросворд до теми “Дієприслівниковий зворот” // Дивослово. – 1997. – №4.
Топун В. Вивчення теми « Вигук» в 7 кл. // УМЛШ.- 2000. - №1.
Чабан С. Числівник (тести) // Дивослово. – 1997. –№10.
Чак Є. Мовний етикет... і займенник// Дивослово. – 1997. – №12. - с.10-14.
Чух Г. Дієприслівник (конспект уроку в 7 класі) // Дивослово. – 2005. – №11. - с.6-7.
Шелехова Г. Займенник // Дивослово. – 1995. – №9.
Шулевич О. Часи дієслова (конспект уроку в 6 кл.) // Дивослово. – 2002. – №5.
Швоя М. Мандрівка чумацькими шляхами( Іменник: узагальнення і систематизація знань у 6 кл.) // Урок української. – 2001. - №9.
Шелехова Г. Особливості вивчення розділу «Частка» у 7 кл. // УМШЛ.- 2004.- №7-8.
Шелехова Г. Вивчення розділу « Займенник» у шостому класі // УМШЛ.-2002.- №5.
Шкільник М. Формування в учнів граматичних понять та категорій іменника. Посібник для вчителів мови восьмирічної школи. – Київ: Радянська школа, 1962.- 112с.
Ющук І. Вивчення числівників в 6 класі // Дивослово. – 2005. – №1. - с.14-19.
Ярмолюк Я. Вивчення розділу «Дієприслівник» у 7 кл. // УМШЛ. – 2004.- №4.


ВАРІАНТ 13

I рівень (ОР)

Уміння користуватися нормативними мовними засобами – це вміння
А
Б
В
Г

мовленнєві
мовні
комунікативні
номінативні

Які види позакласної роботи належать до епізодичних:
А
Б
В
Г
Д

гурток
мовний журнал
робота в МАН
олімпіада
мовний тиждень

Який принцип є основним при вивченні морфології?
А
Б
В
Г

наступності
урахування вікових особливостей учнів
науковості
вивчення на синтаксичній основі

Яке з поданих питань до теми “Ступені порівняння прикметників” є проблемним?
А
Б
В
Г

Скільки ступенів порівняння має прикметник?
За допомогою яких морфем утворюються форми вищого ступеня порівняння прикметників в українській мові?
Чому ступені порівняння можуть утворюватися тільки від якісних прикметників?
Які ступеневі форми називаються аналітичними?

Виберіть слова, написання яких регулюється тільки фонетичним принципом?
А
Б
В

дуб, ніжка
зима, веселий
розпис, щасливий


II рівень (ПА)

Як у чинних шкільних підручниках реалізовано соціокультурну змістову лінію програми з української мови?
Назвіть основні пунктуаційні вміння, що повинні бути сформовані в учнів 8 класу.
III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни (6 клас).
Відмінювання іменників I відміни (6 клас).
Відмінювання іменників II відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку (6 клас).
Відмінювання іменників III та IV відмін (6 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу до варіанту № 12.


ВАРІАНТ 14

I рівень (ОР)

Комунікативна змістова лінія шкільного курсу мови містить:
А
Б
В
Г

відомості про мову
відомості про мову і мовлення
відомості про мовлення, перелік основних видів робіт, умінь та навичок з розвитку мовлення
перелік культурологічних тем, що орієнтують учителя на добір відповідних текстів для уроків з розвитку мовлення

Основна мета вивчення української мови в школі полягає в:
А
Б
В
Г

засвоєнні норм української мови
опрацюванні лінгвістичної теорії
формуванні комунікативних умінь і навичок учнів
формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості

Які з поданих принципів навчання фонетики є власне методичними (специфічними):
А
Б
В
Г

зв’язку теорії з практикою
зіставлення звукової й писемної форм мови
чітке розмежування звуків і букв
комунікативно-практична спрямованість у навчанні фонетики

4. За яким принципом класифікують частини мови у школі?
А
Б
В

семантичним
структурним
структурно-семантичним

В історії навчання пунктуації визначилися три погляди
А
Б
В

інтонаційний, смисловий, граматичний
інтонаційний, морфологічний, фонетичний
інтонаційний, фонетичний, граматичний
II рівень (ПА)

Назвіть вимоги, яким має відповідати шкільний кабінет української мови. Наведіть приклади дидактичного матеріалу, що може входити до його оформлення.
Проаналізуйте навчально-проблемну ситуацію:

Під час уроку виникла дискусія. Одні учні вважають, що в реченні Змолоду треба набратися знань, щоб не пуста була твоя власна криниця слово щоб - сполучник, тому його потрібно писати разом, інші – займенник що з часткою б.
Як ви поясните школярам різницю між сполучниками щоб, зате, проте, якщо і омонімічними самостійними частинами мови з прийменниками або частками? Які прийоми для цього ви використаєте?

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини (6 клас).
Особливості творення іменників (6 клас).
Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль (6 клас).
Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні (6 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу до варіанту № 12.


ВАРІАНТ 15

I рівень (ОР)

Яка змістова лінія чинної шкільної програми подає перелік лінгвістичних понять, необхідних для засвоєння на уроках української мови?
А
Б
В
Г

мовна
мовленнєва
соціокультурна
стратегічна

Показ учням ролі української мови в різних галузях науки, життєвих ситуаціях забезпечується принципом
А
Б
В
Г
Д

доброві-льності
практичної спрямованості
вибірковості
доступно-сті
зв’язку теорії з практикою

Скільки частин мови вивчається за шкільною програмою?
А
Б
В
Г

12
9
8
10

Під час вивчення яких із цих тем обов’язковим буде використання орфографічного словника?
А
Б
В
Г

написання м’якого знака
правопис не з іменниками
ненаголошені голосні в коренях слів, написання яких не перевіряється наголосом
правопис префіксів з-, с-, роз-, без-

Пунктограмою називається :
А
Б
В

розділовий знак, що вибирається або не вибирається за допомогою правила з ряду можливих розділових знаків
розділовий знак
порушення норм пунктуації

II рівень (ПА)

Схарактеризуйте підручник як засіб навчання мови. Назвіть види роботи з підручником на уроках української мови.
Підготуйте до поданого тексту систему різнорівневих завдань із пунктуації. Зробіть методичний коментар до них.
Сотні тисяч слів у нашій мові, але першими я б поставив три: народ, праця, хліб. Це три корені, на яких тримається наша держава. Це сама суть нашого ладу. І ці корені переплелися між собою так міцно, що ні зірвати їх, ні роз’єднати не можна. Хто не знає, що таке хліб і праця, той перестає бути сином свого народу. Той втрачає найкращі духовні якості народні, стає відщепенцем, безликою істотою, не вартою поваги. Хто забуває, що таке праця, піт і втома, той перестає цінувати хліб. Який би з цих трьох могутніх коренів не був пошкоджений у людині, вона перестає бути справжньою людиною, у ній з’являється всередині гнилизна, червоточина (В.О.Сухомлинський).
III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Ступені порівняння якісних прикметників та їх творення (6 клас).
Поділ прикметників на групи за відмінюванням. Відмінювання прикметників (6 клас).
Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники (6 клас).
Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль (6 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу до варіанту № 12.


ВАРІАНТ 16

I рівень (ОР)

Які з названих аспектів є основними за сучасними концепціями мовної освіти:
А
Б
В
Г

українознавчий
лінгвістичний
психологічний
педагогічний

Яка змістова лінія чинної шкільної програми допомагає учням оволодіти прийомами мисленнєвої діяльності:
А
Б
В
Г

мовна
мовленнєва
стратегічна
соціокультурна

У якому класі за шкільною програмою передбачено систематичне вивчення курсу лексики і фразеології:
А
Б
В
Г

5
6
7
8

Які теми необхідно повторити для актуалізації знань учнів на уроці засвоєння нових знань із теми ”Відмінювання порядкових числівників”?
А
Б
В
Г
Д

відмінювання прикметників
відмінювання займенників
граматичні категорії порядкових числівників
відміню-вання іменників
розряди числівників за будовою

Скільки видів мовленнєвої діяльності виділяється в методиці?
А
Б
В

3
4
5


II рівень (ПА)

Визначте напрями методичної підготовки вчителя-словесника.
Проаналізуйте навчально-проблемну ситуацію і дайте відповіді на запитання.
Один із студентів-практикантів використав на уроці узагальнення і систематизації знань про розділові знаки в складносурядних реченнях пояснювальний і попереджувальний диктанти. Інший організував роботу зі схемами, написання твору-мініатюри. Хто із практикантів, на ваш погляд, дібрав більш ефективні види робіт (матеріал в обох класах учні засвоїли добре)? Поясніть свою думку.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Поділ числівників на групи за значенням та будовою (6 клас).
Відмінювання числівників в українській мові (6 клас).
Творення числівників (6 клас).
Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль (6 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу до варіанту № 12.


ВАРІАНТ 17

I рівень (ОР)

Які з поданих принципів є традиційними:
А
Б
В
Г

гуманізації
науковості
послідовності
розвивального характеру навчання

Зі скількох етапів складається процес вивчення лексики і фразеології в школі:
А
Б
В
Г
Д

2
3
4
5
1

У якому варіанті не всі слова є числівниками?
А
Б
В
Г

перший, вісімдесятий, стотисячний, стоповерховий
вісім, сорок, п’ять, трійка, десять
десятеро, троє, четверо, дванадцятеро

три четвертих, одна друга, одна десята

Морфологічна помилка – це порушення норм:
А
Б
В
Г

вживання слів та їх форм
утворення граматичних форм слів

утворення граматичних форм слів, словосполучень, речень
написання слів


Який із принципів навчання синтаксису є власне методичним (специфічним)?
А
Б
В
Г

наочності
комунікативної спрямованості
системності
вивчення синтаксису в поєднанні з розвитком зв’язного мовлення


II рівень (ПА)

Як у чинних програмах з української мови реалізується комунікативно-діяльнісний підхід до навчання мови?
Проаналізуйте навчально-проблемну ситуацію і дайте відповіді на запитання.

У реченні Піший кінного не дожене (Нар.тв.) учень слово кінного визначив як означення. Як ви поясните йому помилку? Які прийоми ви застосуєте для попередження подібних помилок.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Розряди займенників за значенням (6 клас).
Відмінювання і правопис особових займенників. Приставний н в особових займенниках (6 клас).
Написання неозначених і заперечних займенників (6 клас) (6 клас).
Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль (7 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу до варіанту № 12.


ВАРІАНТ 18

I рівень (ОР)

Який із поданих видів опитування дозволяє швидко перевіряти знання значної кількості учнів:
А
Б
В
Г

фронтальне
індивідуальне
ущільнене
усне

Який із методів навчання ґрунтується на рецептивній діяльності учнів:
А
Б
В
Г
Д

пояснювально-ілюстративний
репродук-тивний
частково-пошуковий
дослід-ницький
проблемний

3. Який із поданих типів уроків української мови ґрунтується на міжпредметних зв’язках української мови?
А
Б
В
Г

урок розвитку комунікативних умінь і навичок
урок повторення, узагальнення й систематизації ЗУН
інтегрований урок
урок засвоєння знань

4.Перекази поділяються на усні й письмові за
А
Б
В
Г

обсягом


наявністю творчих елементів
типом мовлення
формою мовлення

5.При якому принципові вибір правильного написання слова залежить від його лексичного значення?
А
Б
В
Г

фонетичному
морфологічному
історичному
диференціювальному


II рівень (ПА)

Як у чинних програмах з української мови реалізується українознавчий аспект навчання мови?
Які типи термінів засвоюють учні за шкільною програмою. Схарактеризуйте кожен із них.


III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Форми дієслова (7 клас).
Інфінітив та особові форми дієслова (7 клас).
Вид дієслова: доконаний і недоконаний вид (7 клас).
Часи дієслова. Теперішній час (7 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу до варіанту № 12.

ВАРІАНТ 19

I рівень (ОР)

За часом пояснення диктанти поділяються на:
А
Б
В
Г

пояснювальні, коментовані

словникові, вибіркові, текстуальні вільні
попереджувальні, коментовані, пояснювальні
попереджувальні та пояснювальні

Які з принципів є специфічними (власне методичними) під час навчання будови слова й словотвору в школі?
А
Б
В
Г

зв’язку теорії з практикою
функціонально-стилістична спрямованість
проблемності
урахування структури і семантики значущих частин слова

Які теми необхідно повторити для актуалізації опорних знань учнів на уроці з теми ”Способи творення прикметників”?
А
Б
В
Г

відмінювання прикметників

прикметник як самостійна частина мови
розряди прикметників за значенням
способи словотворення


Який частиномовний статус за шкільною програмою мають дієприкметник та дієприслівник?
А
Б
В
Г

окремої частини мови
особливої форми дієслова
прикметника або прислівника
особової форми дієслова

Які з пунктуаційних помилок є негрубими?
А
Б
В


заміна одного розділового знака іншим
пропуск розділового знака
пропуск одного з двох сполучуваних розділових знаків
зайвий розділовий знак
II рівень (ПА)

Як класифікуються засоби навчання за каналом надходження інформації? Наведіть приклади.
Розкрийте зміст поняття “внутрішньопредметні зв’язки на уроках української мови”.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Минулий час дієслова. Зміна дієслів у минулому часі (7 клас).
Майбутній час дієслова (7 клас).
Дієслова I та II дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу (7 клас).
Способи дієслів: дійсний, умовний, наказовий (7 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу до варіанту № 12.


ВАРІАНТ 20

I рівень (ОР)

Лінгводидактика – це термін, що вживається для позначення:
А
Б
В
Г

теоретичних основ методики мови
методики української мови
методики викладання мови
методів, прийомів і засобів навчання мови

Який із видів диктантів за часом пояснення найчастіше використовується на етапі формування первинних умінь і навичок?
А
Б
В
Г

попереджувальний

коментований
пояснювальний
усі види

3. Які із цих причин виникнення орфографічних помилок є суб’єктивними?
А
Б
В
Г

незнання учнем орфографічного правила

вплив орфографії російської мови

недостатньо проведено роботу з попередження помилок
недостатня кількість годин, відведених на вивчення орфограми

4.Синтаксична помилка – це різновид помилок
А
Б
В
Г

граматичних

стилістичних
лексичних
мовленнєвих

5.Яка з пунктограм є безваріантною?
А
Б
В
Г

розділові знаки при звертаннях

кома при узагальнювальних словах і однорідних членах речення
розділові знаки в безсполучниковому складному реченні
тире між підметом і присудком


II рівень (ПА)

Чи є повторення вивченого і актуалізація опорних знань одним і тим же структурним елементом уроку української мови? Поясніть відповідь.
Назвіть типи лексичних вправ і наведіть зразки завдань до них.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Творення дієслів умовного способу (7 клас).
Творення і правопис дієслів наказового способу (7 клас).
Безособові дієслова (7 клас).
Способи творення дієслів (7 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу до варіанту № 12.


ВАРІАНТ 21

I рівень (ОР)

Соціокультурна змістова лінія шкільного курсу мови містить:
А
Б
В
Г

відомості про мову
відомості про мову і мовлення
відомості про мовлення, перелік основних видів робіт, умінь та навичок з розвитку мовлення
перелік культурологічних тем, що орієнтують учителя на добір відповідних текстів для уроків з розвитку мовлення.

2.Основна робота з розвитку мовлення полягає в:
А
Б
В
Г
Д

засвоєнні норм української мови
опрацюванні лінгвістичної теорії
формуванні комунікативних умінь і навичок учнів
формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості
формува
нні комуніка
тивної компетенції

Скільки етапів формування мовленнєвих умінь і навичок виділяють вітчизняні лінгводидакти?
А
Б
В
Г

2
3
4
5

4. Мовна компетенція – це
А
Б
В

знання мовних одиниць та їх виражальних можливостей
володіння мовленнєвими вміннями та навичками
вміння відтворювати картину світу на основі активного володіння мовою

Об’єктом методики розвитку мовлення школярів є
А
Б
В

зміст, форми і методи роботи над розвитком мовлення на уроках української мови
процес розвитку мовлення школярів
процес вивчення української мови в школі


II рівень (ПА)

Назвіть шляхи засвоєння мовленнєвознавчих понять на уроках української мови.
Які комунікативні вміння формуються в учнів під час роботи над творами? Які з них, на Вашу думку, є соціально значущими?
III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку розвитку мовлення на одну із пропонованих тем (за вибором):
Загальне уявлення про спілкування і мовлення. Види мовленнєвої діяльності (5 клас).
Тема і основна думка висловлювання (5 клас).
Стилі мовлення (5 клас).
Навчальний переказ тексту-розповіді за простим планом (5 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу на стор. 179-192.

ВАРІАНТ 22

I рівень (ОР)

Перекази поділяються на докладні, вибіркові й стислі за:
А
Б
В
Г

обсягом
типом мовлення
наявністю творчих елементів
за формою мовлення

Який із поданих рівнів забезпечує репродуктивне засвоєння мовного матеріалу:
А
Б
В

сприймання й відтворення пояснюваного вчителем матеріалу
багаторазове повторення матеріалу за зразком
засвоєння знань шляхом розв’язання проблемних завдань

Якому з етапів формування мовленнєвих умінь і навичок відповідає подана характеристика: “забезпечення мотивуючого впливу на учнів” ?
А
Б
В
Г
Д

кумуляція
мотивація
усвідомлення
тренування
узагальнення

4.За яким критерієм тексти поділяються на первинні, вторинні, первинно-вторинні?
А
Б
В

за характером авторства
за способом розгортання змісту
за способом передачі фабули

5.Який вид мовленнєвої діяльності є рецептивними?
А
Б
В

аудіювання
говоріння
читання


II рівень (ПА)

Назвіть види читання та коротко схарактеризуйте їх.
Дайте характеристику текстів-розповідей і коротко розкрийте методику роботи над ними.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку розвитку мовлення на одну із пропонованих тем (за вибором):
Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі за картиною (5 клас).
Усний твір-опис тварини за власним спостереженням (5 клас).
Докладний усний переказ тексту-опису художнього стилю (5 клас).
Усний докладний переказ тексту наукового стилю (5 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу на стор. 179-192.


ВАРІАНТ 23

I рівень (ОР)

Твори поділяються на описи, розповіді, роздуми за:
А
Б
В
Г

обсягом
типом мовлення
наявністю творчих елементів
за формою мовлення

Який із поданих рівнів забезпечує продуктивне засвоєння мовного матеріалу:
А
Б
В

сприймання й відтворення пояснюваного вчителем матеріалу
багаторазове повторення матеріалу за зразком
засвоєння знань шляхом розв’язання проблемних завдань

Якому з етапів формування мовленнєвих умінь і навичок відповідає подана характеристика: “накопичення лінгвістичних знань” ?
А
Б
В
Г
Д

кумуляція
мотивація
усвідомлення
тренування
узагальнення

4.За яким критерієм тексти поділяються на моно аспектні, багатоаспектні, тексти-розповіді, -роздуми, -описи?
А
Б
В

за характером авторства
за способом розгортання змісту
за способом передачі фабули

5.Який вид мовленнєвої діяльності є продуктивним?
А
Б
В

аудіювання
говоріння
читанняII рівень (ПА)

Назвіть види творів та коротко схарактеризуйте їх.
Дайте характеристику текстів-описів і коротко розкрийте методику роботи над ними.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку розвитку мовлення на одну із пропонованих тем (за вибором):
Усний твір-опис тварини в художньому стилі за картиною (5 клас).
Письмовий твір-опис тварини за власним спостереженням (5 клас).
Докладний письмовий переказ тексту-опису наукового стилю (5 клас).
Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю стилю (5 клас).
Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу на стор. 179-192.


ВАРІАНТ 24

I рівень (ОР)

Якому з видів читання відповідає подана характеристика: “увага звертається на деталі, які аналізуються й оцінюються; таким способом читаються підручники, наукові тексти”?
А
Б
В
Г

ознайомлювальне
поглиблене
читання-перегляд
вибіркове

Який із поданих рівнів забезпечує рецептивне засвоєння мовного матеріалу:
А
Б
В

сприймання й відтворення пояснюваного вчителем матеріалу
багаторазове повторення матеріалу за зразком
засвоєння знань шляхом розв’язання проблемних завдань

Якому з етапів формування мовленнєвих умінь і навичок відповідає подана характеристика: “виявлення рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок” ?
А
Б
В
Г
Д

кумуляція
мотивація
усвідомлення
тренування
узагальнення

4.За яким критерієм тексти поділяються на безперервно-фабульні та пепервно-фабульні?
А
Б
В

за характером авторства
за способом розгортання змісту
за способом передачі фабули

5.Який вид мовленнєвої діяльності є репродуктивним?
А
Б
В

аудіювання
говоріння
читання


II рівень (ПА)

Розкрийте методику роботи над переказом-перекладом.
Прочитайте уважно фрагменти учнівських творів? Відредагуйте їх, визначивши тип припущених помилок.

1) Яка чудова і своєрідна краса нашого міста восени. Усе своє вбрання клени поскидають на землю. Коли йдеш парком, під ногами приємно шелестить, наче розказує щось, співає про когось. У цьому шелесті – мелодія, чарівна мелодія. Більш за все я люблю сквери і парки в нашому місті. 2) Раннім ранком я люблю любуватися оточуючою природою, золотавими фарбами осіннього лісу. 3) Моя подруга ростом вища мене. 4) Ми разом з Оксаною слухаємо теле- й радіопередачі. 5) На картині описаний хлопчик, дивлячись у сад і спершись на палицю. 6) На галявині ми знайшли багато грибів і боровиків. 7)Золоті ворота – видатний пам’ятник історії Київської Русі, символ її мужності й незалежності. 8 )Зі смотрових площ Золотих воріт відчиняється прекрасна панорама міста.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку розвитку мовлення на одну із пропонованих тем (за вибором):
Докладний письмовий переказ тексту-опису художнього стилю за самостійно складеним планом (5 клас).
Усний відгук про висловлювання товариша на лінгвістичну тему (5 клас).
Усний твір-оповідання про випадок із життя (5 клас).
Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі (5 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу на стор. 179-192.


ВАРІАНТ 25

I рівень (ОР)

Якому з видів читання відповідає подана характеристика: “використовується для попереднього ознайомлення з книгою, читається зміст, передмова, заключна частина”?
А
Б
В
Г

ознайомлювальне
поглиблене
читання-перегляд
вибіркове

Твори поділяються на усні й письмові за
А
Б
В
Г
Д

метою проведення
формою мовлення
ступенем самостійності
типом мовлення
джерелами матеріалу

Якому з етапів формування мовленнєвих умінь і навичок відповідає подана характеристика: “опрацювання правил-орієнтирів, текстів-зразків, спрямованих на перехід від номінативних до комунікативних умінь і навичок” ?
А
Б
В
Г
Д

кумуляція
мотивація
усвідомлення
тренування
узагальнення

4.За яким критерієм перекази поділяються на докладні, стислі, вибіркові?
А
Б
В
Г

за наявністю творчих елементів
за обсягом
за типом мовлення
за формою мовлення

5.Який вид мовленнєвої діяльності може бути як продуктивним, так і репродуктивним?
А
Б
В

аудіювання
письмо
читання


II рівень (ПА)

Розкрийте методику роботи над вибірковим переказом.
Напишіть рецензію на твір старшокласниці. Чи відповідає назва твору його змісту? Визначте головну думку твору.

Лісова прогулянка
І знову весна. Іду й прислухаюся до тихого шамотіння дерев, їх похитує там, угорі, вітерець, що загадковим трепетом наповнює увесь ліс.
Як добре недільним ранком весело і безтурботно вийти на прогулянку по свіжому повітрю. Ліс, як завжди, зустрічає мене щиро і привітно. Милують око перші проліски. Вони такі ніжні і тендітні, що я шкодую їх вирвати. Особливо багато квітів навколо пагорбів, де добре пригріває сонечко. Могутні дерева доброзичливо приймають на своєму гіллі весняне птаство. Несподівано я бачу маленьку білочку. Вона зовсім не боїться і підпускає мене досить близько, а потім раптово зривається і втікає. В лісовому багатоголоссі раз од разу чути монотонний стукіт дятла. Всі по-своєму готуються до зустрічі з весною. Дуже гарно вітер розчесав коси молодим берізкам. Тепер вони впевнені у тому, що навкруги ні в кого немає такого пишно оздобленого вбрання.
Весна – це особлива пора року, період оновлення і пробудження природи. Мабуть, той ніколи не зможе по-справжньому оцінити красу природи, хто ні разу не відчув магічної сили весни.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку розвитку мовлення на одну із пропонованих тем (за вибором):
Докладний усний переказ тексту-опису художнього стилю за самостійно складеним планом (5 клас).
Письмовий твір-опис предмета за власним спостереженням (5 клас).
Письмовий твір-оповідання про випадок із життя (5 клас).
Усний твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі (5 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу на стор. 179-192.


ВАРІАНТ 26

I рівень (ОР)

Якому з видів читання відповідає подана характеристика: “швидкий перегляд друкованого тексту з метою пошуку потрібних слів, прізвищ; цим способом оволодівають у процесі спеціального тренування”?
А
Б
В
Г

ознайомлювальне
поглиблене
читання-сканування
вибіркове

Твори поділяються на контрольні й навчальні за
А
Б
В
Г
Д

метою проведення
формою мовлення
ступенем самостійності
типом мовлення
джерелами матеріалу

Який із видів мовленнєвої діяльності забезпечує усне спілкування в діалогічній та монологічній формах?
А
Б
В
Г

аудіювання
читання
говоріння
письмо

4.За яким критерієм перекази поділяються на творчі й перекази-переклади?
А
Б
В
Г

за наявністю творчих елементів
за обсягом
за типом мовлення
за формою мовлення

5.Якому з видів мовленнєвої діяльності відповідає подана характристика: “полягає в кодуванні інформації за допомогою графічних засобів мови”?
А
Б
В

аудіювання
письмо
читання


II рівень (ПА)

Назвіть шляхи формування аудіативних умінь і навичок учнів.
Виправте помилки в реченнях з учнівських творчих робіт. Як вони називаються й позначаються?
1. Кожний літературний персонаж має свої індивідуальні риси. 2. У школі я дружу зі своїми друзями. 3. Гуманізм і людяність – найголовніші риси героїв “Прапороносців”. 4. Треба написати свою автобіографію 5. Квіти вражали барвистістю веселкових барв. 6. З вулиці доносились крики людських голосів. 7. Поет завоював світову вдячність. 8. Молодь охоче їдуть за кордон. 9. Дивлячись на картину, вона нам подобається. 10. Під вагою вантажу пароплав покривився на бік. 11. Я чекав ранку і коли почне світати. 12. У мовленні він уживав місцеві слова й діалектизми. 13. Він людина передових і прогресивних поглядів. 14. Ще зовсім молодими юнаками пішли вони на заробітки. 15. У січні місяці багато релігійних свят. 16. Це дуже здібний і перспективний на майбутнє спортсмен. 17. Шевченко писав вірші, поеми, повісті і прозу. 18. Минуло вже два роки, і брат ще не закінчив навчання в інституті. 19. Усі школярі вже повернулися з занять, які вчилися в другу зміну. 20. Вивчаючи маршрути Карпат, ми літом поїдемо туди відпочивати.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку розвитку мовлення на одну із пропонованих тем (за вибором):
Твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учня в художньому стилі(5 клас).
Замітка в газету інформаційного характеру (5 клас).
Лист рідним або друзям (5 клас).
Докладний письмовий переказ тексту художнього стилю з елементами опису приміщення (6 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу на стор. 179-192.


ВАРІАНТ 27

I рівень (ОР)

Якій із фаз мовленнєвої діяльності відповідає подана характеристика: “визначення завдань і умов спілкування; усвідомлення й відбір змісту висловлювання, його теми”?
А
Б
В
Г

орієнтування
планування
реалізація
контроль

Твори поділяються на колективні й індивідуальні за
А
Б
В
Г
Д

метою проведення
формою мовлення
ступенем самостійності
типом мовлення
джерелами матеріалу

Основою якого з видів мовленнєвої діяльності є операції зорового сприйняття тексту й розуміння інформації, що потрапляє через зоровий канал?
А
Б
В
Г

аудіювання
читання
говоріння
письмо

4. Який із принципів мовленнєвої підготовки учнів ґрунтується на врахуванні найважливішої функції мовлення в процесі спілкування – передавати думки?
А
Б
В
Г

взаємозв’язок розвитку усних і писемних видів мовленнєвої діяльності
єдність розвитку мовлення й мислення
зв’язок розвитку мовлення з формуванням мовної компетенції
зв’язок розвитку мовлення з формуванням стратегічної компетенції

5.Те, що повідомляється в тексті, задум автора називається
А
Б
В

тема тексту
головна думка тексту
зміст тексту
II рівень (ПА)

Назвіть основні комунікативні вміння й навички, що формуються у процесі роботи над переказом.
Розробіть завдання для редагування текстів.
III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку розвитку мовлення на одну із пропонованих тем (за вибором):
Твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учня в художньому стилі (5 клас).
Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю (6 клас).
Докладний письмовий переказ тексту-роздуму (6 клас).
Докладний письмовий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (6 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу на стор. 179-192.


ВАРІАНТ 28

I рівень (ОР)

Якій із фаз мовленнєвої діяльності відповідає подана характеристика: “складання програми дії: систематизація матеріалу, визначення послідовності його викладу”?
А
Б
В
Г

орієнтування
планування
реалізація
контроль

За яким критерієм твори поділяються на твори на лінгвістичні теми, за картиною, телепередачею тощо?
А
Б
В
Г
Д

метою проведення
формою мовлення
ступенем самостійності
типом мовлення
джерелами матеріалу

Вміння вибрати мовні засоби, адекватні відтворюваній дійсності та зрозумілі співрозмовнику називається
А
Б
В
Г

багатство мовлення
точність мовлення
виразність мовлення
правильність мовлення

4. Який із принципів мовленнєвої підготовки учнів ґрунтується на спільних навчальних, розвивальних і виховних цілях на уроках, що представляють словесність?
А
Б
В
Г

взаємозв’язок розвитку усних і писемних видів мовленнєвої діяльності
єдність розвитку мовлення й мислення
взаємозв’язку роботи з розвитку мовлення на уроках мови і літератури
зв’язок розвитку мовлення з формуванням стратегічної компетенції

5.Смислове ядро тексту, його узагальнений зміст; те, про що йдеться в тексті, називається
А
Б
В

тема тексту
головна думка тексту
зміст тексту


II рівень (ПА)

Складіть зіставну таблицю: Типи мовлення: розповідь – опис.
Які завдання може мати творчий переказ? Запропонуйте 5 завдань до творчого переказу розповідного тексту художнього стилю з теми “Лісова прогулянка”.III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку розвитку мовлення на одну із пропонованих тем (за вибором):
Письмовий твір-опис природи за картиною в художньому стилі (6 клас).
Письмовий твір-оповідання на основі побаченого (6 клас).
Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей (6 клас).
Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі (6 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу на стор. 179-192.


ВАРІАНТ 29

I рівень (ОР)

Якій із фаз мовленнєвої діяльності відповідає подана характеристика: “побудова висловлювання з дотриманням стилю, типу мовлення, літературних норм”?
А
Б
В
Г

орієнтування
планування
реалізація
контроль

Якій формі мовлення відповідає подана характеристика: “процес мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування”?
А
Б
В
Г

монолог
діалог
усне мовлення
писемне мовлення

Вміння добирати різноманітні, неоднорідні за значенням, формою і стилістичним забарвленням мовні одиниці називається
А
Б
В
Г

багатство мовлення
точність мовлення
виразність мовлення
правильність мовлення

4. Який із принципів мовленнєвої підготовки учнів ґрунтується на розвиткові в них загальнопізнавальних, організаційних, естетико-етичних, творчих умінь, ціннісних орієнтацій; опануванні стратегій мовленнєвої діяльності, спрямованої на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем?
А
Б
В
Г

взаємозв’язку розвитку мовлення з формуванням стратегічної компетенції
єдності розвитку мовлення й мислення
взаємозв’язку роботи з розвитку мовлення на уроках мови і літератури
зв’язку розвитку мовлення з формуванням стратегічної компетенції

5.Основною метою тексту якого типу мовлення є повідомлення про те, що, де, коли відбулося?
А
Б
В

опис
розповідь
роздум


II рівень (ПА)

Складіть зіставну таблицю: Типи мовлення: розповідь – роздум.
Чим вибірковий переказ відрізняється від стислого? Як це позначається на методиці їх проведення?
III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку розвитку мовлення на одну із пропонованих тем (за вибором):
Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі (6 клас).
Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (7 клас).
Усний стислий переказ тексту наукового стилю (7 клас).
Усний твір-опис процесу праці за власними спостереженнями наукового стилю (7 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу на стор. 179-192.


ВАРІАНТ 30

I рівень (ОР)

Якій із фаз мовленнєвої діяльності відповідає подана характеристика: “перевірка й удосконалення тексту”?
А
Б
В
Г

орієнтування
планування
реалізація
контроль

Якій формі мовлення відповідає подана характеристика: “передбачає висловлювання однієї особи ”?
А
Б
В
Г

монолог
діалог
усне мовлення
писемне мовлення

Дотримання норм літературної мови називається
А
Б
В
Г

багатством мовлення
точністю мовлення
виразністю мовлення
правильністю мовлення

4. Вправа, в основі якої лежить відтворення змісту висловлювання і складання тексту за готовим матеріалом називається?
А
Б
В
Г

диктант
твір
переказ
читання

5.Основною метою тексту якого типу мовлення є повідомлення про те, яким є той чи інший предмет?
А
Б
В

опис
розповідь
роздум


II рівень (ПА)

Назвіть основні аудіативні вміння й навички, що формуються в учнів на уроках української мови.
Назвіть тему й головну думку тесту, до якого складено такий план:
1. Зміни у природі.
2. Відліт перелітних птахів.
3.Завершення польових робіт.
4.Наша допомога колгоспові.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку розвитку мовлення на одну із пропонованих тем (за вибором):
Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю (7 клас).
Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці в художньому стилі (7 клас).
Розписка (7 клас).
Усний твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю (7 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу на стор. 179-192.


ВАРІАНТ 31

I рівень (ОР)

Скільки типів мовлення виділяється в методиці?
А
Б
В
Г

2
3
4
5

Якій формі мовлення відповідає подана характеристика: “передбачає висловлювання 3-х і більше осіб”?
А
Б
В
Г

монолог
діалог
усне мовлення
полілог

Логічність мислення, взаємозумовленість етапів розгортання думки лежать в основі
А
Б
В
Г

логічності мовлення
точності мовлення
виразності мовлення
правильності мовлення

4. Вправа, в основі якої лежить відтворення змісту висловлювання і складання тексту за готовим матеріалом називається?
А
Б
В
Г

диктант
твір
переказ
читання

5.Основною метою тексту якого типу мовлення є повідомлення про те, яким є той чи інший предмет?
А
Б
В

опис
розповідь
роздум


II рівень (ПА)

Чи можна стверджувати, що перекази є своєрідною ланкою для написання самостійних творчих робіт? Обґрунтуйте свою думку.
Складіть зіставну таблицю: Типи мовлення: роздум – опис.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку розвитку мовлення на одну із пропонованих тем (за вибором):
Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі(7 клас).
Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом (7 клас).
Замітка дискусійного характеру в газету в публіцистичному стилі (7 клас).
Докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини (7 клас).


Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу на стор. 179-192.


ВАРІАНТ 32

I рівень (ОР)

Скільки видів мовленнєвої діяльності виділяється в методиці?
А
Б
В
Г

2
3
4
5

Вживання слова міроприємство є помилкою?
А
Б
В
Г

лексичною
стилістичною
граматичною
орфографічною

Тренувальна вправа, спрямована на самостійний зв’язний виклад учнями думок і почуттів називається
А
Б
В
Г

твір
переказ
диктант
читання

4.Коротка передача змісту тексту є характерною для переказу
А
Б
В
Г

докладного
стислого
вибіркового
творчого

5.Розкриття постійних ознак, що не змінюються в часі є характерним для?
А
Б
В

опису
розповіді
роздуму


II рівень (ПА)

Складіть орієнтовний план уроку, на якому учні пишуть твір-опис за картиною Т.Шевченка “Катерина” в художньому стилі. Сформулюйте тему й мету цього уроку. Яку підготовчу роботу ви проводитимете?
Назвіть основні комунікативні вміння й навички, що формуються в учнів у процесі роботи над переказом.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку розвитку мовлення на одну із пропонованих тем (за вибором):
Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю на основі побаченої телепередачі (8 клас).
Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (8 клас).
Письмовий вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному стилі (8 клас).
Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (8 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу на стор. 179-192.
ВАРІАНТ 33

I рівень (ОР)

Скільки видів переказів виділяється в методиці за обсягом?
А
Б
В
Г

2
3
4
5

Вживання слова слідуючий є помилкою?
А
Б
В
Г

лексичною
стилістичною
граматичною
орфографічною

Яким видом мовленнєвої діяльності є читання?
А
Б
В

продуктивним
репродуктивним
рецептивним

4. Усний або письмовий виклад вихідного тексту, що не лише відтворює зміст, а й містить у собі окремі творчі елементи, є характерним для переказу
А
Б
В
Г

докладного
стислого
вибіркового
творчого

5.Розкриття дії, подій, що змінюються в часі є характерним для?
А
Б
В

опису
розповіді
роздуму


II рівень (ПА)

Якою може бути головна думка твору із теми “Осінь у місті”? Складіть його орієнтовний план.
Розкрийте методику роботи над творами-описами за картиною.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку розвитку мовлення на одну із пропонованих тем (за вибором):
Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (8 клас).
Конспект. Тематичні виписки (8 клас).
Усний твір-опис пам’яток історії і культури за картиною в публіцистичному стилі (8 клас).
Письмовий твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням) (8 клас).

Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу на стор. 179-192.
ВАРІАНТ 34

I рівень (ОР)

Скільки видів творів виділяється в методиці за типом мовлення?
А
Б
В
Г

2
3
4
5

Вживання слова приймати в словосполученні приймати участь є помилкою?
А
Б
В
Г

лексичною
стилістичною
граматичною
орфографічною

Яким видом мовленнєвої діяльності є аудіювання?
А
Б
В

продуктивним
репродуктивним
рецептивним

4. Якнайповніше відтворення змісту вихідного тексту є характерним для переказу
А
Б
В
Г

докладного
стислого
вибіркового
творчого

5.За скількома напрямами здійснюється робота з розвитку мовлення в школі за чинною програмою?
А
Б
В

2
3
4


II рівень (ПА)

Розкрийте методику роботи над мовленнєвознавчими поняттями в школі.
У чому полягає словникова робота під час підготовки до написання твору-опису за картиною? Доберіть систему завдань для проведення такої роботи за самостійно дібраною картиною.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку розвитку мовлення на одну із пропонованих тем (за вибором):
Усне повідомлення на тему про мову, що вимагає зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі (8 клас).
Письмовий твір-роздум на суспільну тему в публіцистичному стилі (8 клас).
Протокол (8 клас).
Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю (9 клас).


Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу на стор. 179-192.

ВАРІАНТ 35

I рівень (ОР)

Скільки видів переказів виділяється в методиці за типом мовлення?
А
Б
В
Г

2
3
4
5

Вживання форми прикметника більш красивіший є помилкою?
А
Б
В
Г

лексичною
стилістичною
граматичною
орфографічною

Яким видом мовленнєвої діяльності є читання?
А
Б
В

продуктивним
репродуктивним
рецептивним

4. Якій формі мовлення відповідає подана характеристика: “завжди вмотивоване, ситуативне, емоційно забарвлене, має двобічний характер”?
А
Б
В
Г

монолог
полілог
діалог
усне мовлення

5.Який із напрямів роботи з розвитку мовлення в школі передбачає формування правильності мовлення учнів?
А
Б
В

збагачення словникового запасу учнів і розвиток граматичної будови їх мовлення
засвоєння норм української літературної мови
формування вмінь і навичок зв’язного мовлення


II рівень (ПА)

Розкрийте зміст понять “комунікативна компетенція” та “мовна особистість”.
Доберіть систему вправ і завдань для опрацювання поняття “стиль мовлення” в 5 класі.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку розвитку мовлення на одну із пропонованих тем (за вибором):
Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (9 клас).
Тези прочитаного. Складання тез (9 клас).
Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі (8 клас).
Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю (9 клас).
ВАРІАНТ 36

I рівень (ОР)

Яка змістова лінія чинної шкільної програми подає перелік орієнтовних тем для робіт із розвитку мовлення ?
А
Б
В
Г

мовна
мовленнєва
соціокультурна
стратегічна

Дотримання яких із нормативних методичних документів є обов’язковим для всіх загальноосвітніх шкіл на території України:
А
Б
В
Г
Д

програма
стандарт
концепція мовної освіти
підручник
програма

Скільки принципів має українська орфографія?
А
Б
В
Г

5
3
4
6

Хто з учених класифікує уроки за їх метою та змістом:
А
Б
В
Г

О.Текучов
С.Чавдаров
В.Онищук
О.Біляєв

Які з поданих принципів навчання лексики і фразеології є власне методичними (специфічними):
А
Б
В
Г

вироблення лексико-стилістичної пильності
уваги до лексичного багатства мови
комунікативно-діяльнісний
міжпредметних зв’язків


II рівень (ПА)

Розкрийте міжпредметні зв’язки методики мови як наукової дисципліни.
Сформулюйте основні труднощі у засвоєнні учнями лексичних норм української мови.
III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Написання букв –а (-я), -у (-ю) в родовому відмінку іменників II відміни чоловічого роду (6 клас).
Написання суфіксів іменників (6 клас).
Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові (6 клас).
Правопис не з дієсловами (7 клас).


ВАРІАНТ 37

I рівень (ОР)

Який із названих аспектів навчання української мови ґрунтується на знаннях учнів про історію і культуру свого народу:
А

В
Г
Д

україно-знавчий
лінгвісти-
ний
психологічний
педагогіч-ний
комунікативний

2. Яка кількість кольорів є оптимальною для оформлення таблиці з української мови:
А
Б
В
Г
Д

2
3
4
1
5

Який структурний елемент уроку встановлює зв’язки нової теми з матеріалом, вивченим раніше:
А
Б
В
Г

перевірка домашнього завдання
фронтальне опитування
актуалізація опорних знань
підсумки

Які види позакласної роботи належать до систематичних:
А
Б
В
Г

Гурток
Мовний журнал
Мовний тиждень
олімпіада

При вільному диктанті текст:
А
Б
В


записується повністю
записується не дослівно з творчими змінами
записується не дослівно за частинами з 2-3-х речень
детально переказується


II рівень (ПА)

Розкрийте міжпредметні зв’язки методики мови як наукової дисципліни.
Назвіть відомі вам типи мовлення та коротко схарактеризуйте їх.III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Написання й відмінювання прізвищ прикметникової форми (6 клас).
Правопис ь в числівниках (6 клас).
Правопис складених числівників (6 клас).ВАРІАНТ 38

I рівень (ОР)

Уміння користуватися нормативними мовними засобами – це вміння
А
Б
В
Г

мовленнєві
мовні
комунікативні
номінативні

Які види позакласної роботи належать до епізодичних:
А
Б
В
Г
Д

гурток
мовний журнал
робота в МАН
олімпіада
мовний тиждень

Який принцип є основним при вивченні морфології?
А
Б
В
Г

наступності
урахування вікових особливостей учнів
науковості
вивчення на синтаксичній основі

Яке з поданих питань до теми “Ступені порівняння прикметників” є проблемним?
А
Б
В
Г

Скільки ступенів порівняння має прикметник?
За допомогою яких морфем утворюються форми вищого ступеня порівняння прикметників в українській мові?
Чому ступені порівняння можуть утворюватися тільки від якісних прикметників?
Які ступеневі форми називаються аналітичними?

Виберіть слова, написання яких регулюється тільки фонетичним принципом?
А
Б
В

дуб, ніжка
зима, веселий
розпис, щасливий


II рівень (ПА)

Як у чинних шкільних підручниках реалізовано соціокультурну змістову лінію програми з української мови?
Назвіть основні пунктуаційні вміння, що повинні бути сформовані в учнів 8 класу.
III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни (6 клас).
Відмінювання іменників I відміни (6 клас).
Відмінювання іменників II відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку (6 клас).
Відмінювання іменників III та IV відмін (6 клас).

ВАРІАНТ 39

I рівень (ОР)

Які з поданих принципів є традиційними:
А
Б
В
Г

гуманізації
науковості
послідовності
розвивального характеру навчання

Зі скількох етапів складається процес вивчення лексики і фразеології в школі:
А
Б
В
Г
Д

2
3
4
5
1

У якому варіанті не всі слова є числівниками?
А
Б
В
Г

перший, вісімдесятий, стотисячний, стоповерховий
вісім, сорок, п’ять, трійка, десять
десятеро, троє, четверо, дванадцятеро

три четвертих, одна друга, одна десята

Морфологічна помилка – це порушення норм:
А
Б
В
Г

вживання слів та їх форм
утворення граматичних форм слів

утворення граматичних форм слів, словосполучень, речень
написання слів


Який із принципів навчання синтаксису є власне методичним (специфічним)?
А
Б
В
Г

наочності
комунікативної спрямованості
системності
вивчення синтаксису в поєднанні з розвитком зв’язного мовлення


II рівень (ПА)

Як у чинних програмах з української мови реалізується комунікативно-діяльнісний підхід до навчання мови?
Проаналізуйте навчально-проблемну ситуацію і дайте відповіді на запитання.

У реченні Піший кінного не дожене (Нар.тв.) учень слово кінного визначив як означення. Як ви поясните йому помилку? Які прийоми ви застосуєте для попередження подібних помилок.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Розряди займенників за значенням (6 клас).
Відмінювання і правопис особових займенників. Приставний н в особових займенниках (6 клас).
Написання неозначених і заперечних займенників (6 клас) (6 клас).
Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль (7 клас).

ВАРІАНТ 40

I рівень (ОР)

Лінгводидактика – це термін, що вживається для позначення:
А
Б
В
Г

теоретичних основ методики мови
методики української мови
методики викладання мови
методів, прийомів і засобів навчання мови

Який із видів диктантів за часом пояснення найчастіше використовується на етапі формування первинних умінь і навичок?
А
Б
В
Г

попереджувальний

коментований
пояснювальний
усі види

3. Які із цих причин виникнення орфографічних помилок є суб’єктивними?
А
Б
В
Г

незнання учнем орфографічного правила

вплив орфографії російської мови

недостатньо проведено роботу з попередження помилок
недостатня кількість годин, відведених на вивчення орфограми

4.Синтаксична помилка – це різновид помилок
А
Б
В
Г

граматичних

стилістичних
лексичних
мовленнєвих

5.Яка з пунктограм є безваріантною?
А
Б
В
Г

розділові знаки при звертаннях

кома при узагальнювальних словах і однорідних членах речення
розділові знаки в безсполучниковому складному реченні
тире між підметом і присудком


II рівень (ПА)

Чи є повторення вивченого і актуалізація опорних знань одним і тим же структурним елементом уроку української мови? Поясніть відповідь.
Назвіть типи лексичних вправ і наведіть зразки завдань до них.

III рівень (ПС)

Розробіть розгорнутий конспект уроку вивчення нового матеріалу з української мови на одну із пропонованих тем (за вибором):
Творення дієслів умовного способу (7 клас).
Творення і правопис дієслів наказового способу (7 клас).
Безособові дієслова (7 клас).
Способи творення дієслів (7 клас).


Рекомендована література:
Див. рекомендовану літературу на стор. 179-192.
ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Підручники й методичні посібники

Баранов М., Ладыженская Т., Ипполитова Н., Ивченков Т. Методика преподавания русского языка. – М.: Просвещение, 1990.
Баранов М.Т., Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в школе: Учебник для студентов высших учебных заведений (под ред. М.Т.Баранова). – М.: Издательский центр “Академия”, 2000. – 368с.
Біляєв О., Мельничайко В., Пентилюк М. та ін. Методика вивчення української мови. Посібник для вчителів. – К.: Освіта, 1987.
Біляєв О. Сучасний урок української мови. – К.: Рад. школа, 1981.
Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах: Підручник для студентів вищих закладів освіти / за ред. М.І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2000.
Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Кол. авторів за ред. М.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2004. – 400с.
Буслаев Ф. Преподавание отечественного языка. – М.: Просвещение, 1992. – 312с.
Вікова психологія / за ред. Г.С.Костюка. – Київ: Радянська школа, 1976. – 269с.
Грибан Г., Кучерук О. Практикум з методики викладання української мови. – Київ: Кондор, 2003. – 160с.
Караман С. Методика навчання української мови в гімназії. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Київ: Ленвіт, 2000. – 270с.
Кучеренко Н. Дидактичний матеріал з рідної мови. Морфологія: Посібник для вчителя. – К.: Освіта, 1992.
Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І. Пентилюк: М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман та ін. – К.: Ленвіт, 2004. – 400с.
Олійник І., Іваненко В., Рожило Л., Скорик О. Методика навчання рідної мови в середній школі. – К.: Вища школа, 1989.
Пентилюк М. Вивчення української мови в школах з російською мовою навчання: Методичний посібник для вчителя. – К.: Рута, 2000.
Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах. Посібник для студентів пед. ун-тів та інститутів.- Київ: Ленвіт, 2003. – 302с.
Текучев А. Методика русского языка в средней школе. – Москва: Просвещение, 1980. – 414с.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5-12 класи. – К.: Ірпінь, 2005. – 176с.
Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – с.54-73.

Словники і довідникова література
Азимов Э., Щукин А. Словарь методических терминов. – Санкт-Петербург, 1999. – 151с.
Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: КомКнига, 2005. – 576с.
Ганич Д., Олійник І. Словник лінгвістичних термінів. – Київ, 1994. – 245с.
Гончаренко С.Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, 1997. – 374с.
Краткий психологический словарь / Ред. –сост. Л. Карпенко; под. общ. ред. А. Петровского, М. Ярошевского. – 2-е изд., расш. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 512с.
Кочан І.Н., Захлюпана Н.М. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Львів, 2002.
Львов М.Словарь-справочник по методике русского языка. – Москва, 1988.
Педагогическая энциклопедия. Т 4. – М.: Советская энциклопедия, 1968. – 856с.
Педагогическое речеведение. Словарь-справочник. – Изд. 2-е./ Под ред. Т.А. Ладыженской и А.К. Михальской /. – М.: Флинта, Наука, 1998. – 312с.
Словник-довідник з української лінгводидактики / за заг. ред. М. Пентилюк /. – Київ: Ленвіт, 2003.
Стріха А.Д., Гуревич А.Ю. Цікава граматика. – К., 1991.
Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 88с.
Наумчук М.М., Лушпинська Л.П. Словник-довідник основних термінів і понять з методики української мови. – Тернопіль: Астон, 2003.
Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів /за ред. С.Я.Єрмоленко/. – Київ: Либідь, 2001. – 224с.
Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М. (співголова), Тараненко О.О. (співголова), Зяблюк М.П. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Вид-во “Укр. енцикл.” ім. М.П. Бажана, 2004. – 824с.

Навчально-методична література

Актуальные вопросы формирования интереса в обучении. Учебное пособие для студентов педагогических институтов / Под. ред.Г.И. Шукшиной. – М.: Просвещение, 1984.
Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразоватерльной школе. – М.: Просвещение, 1985.
Бабанский Ю. Методы обучения // Педагогика. – М., 1983.
Білоусенко П., Явір В. Проблемно-ситуативні завдання на уроках рідної мови. – К.: Освіта, 1990.
Білоусенко П. Мовознавчі студії в школі. – Запоріжжя, 2000.
Бєляєв О.М. Сучасний урок української мови. – К.: Радянська школа, 1981. – 176с.
Біляєв О. Концепція інтенсивного навчання мови. // Українська мова і література в школі. – 1991. – 36. – с.26-30.
Біляєв О.М., Симоненкова Л., Скуратівський Л.В., Шелехова Г.Т. Навчання української мови в 10-11 класах: Посібник для вчителя. – К.: Освіта, 1998. – 143с.
Біляєв О. Проблема методів у навчанні мови // Українська мова і література в школі. – 1980. – 310. – с.57-67.
Біляєв О., Скуратівський Л., Симоненкова Л., Шелехова Г., Пашковська Н. та ін. Концепція навчання державної мови в школах України // Дивослово. – 1996. - №1. – с.16-21.
Біляєв О.М., Вашуленко М.С., Плахотник В.М. Концепція мовної освіти в Україні // Рідна школа. – 1994. - №9. – с.71-73.
Бондаревский В.Б. Воспитание интереса к знаниям и потребности к самообразованию: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1985.
Бугайчук Ф. Диференційоване навчання як ефективний спосіб активізації пізнавальної діяльності (З практики роботи) // УМЛШ. – 2000. - №6. – с.14.
Вопросы психологии познавательной деятельности школьников и студентов. – Москва, 1988.
Выготский Л. Мышление и речь. Избранные психологические исследования. – М.: Высшая школа, 1956. – 230с.
Выготский Л. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1996. – 416с.
Выготский Л. Педагогическая психология. – Москва, 1991. – 479с.
Гончарук П.А. Психологія навчання. – К., 1985.
Глазова О.П. Українська мова. Матеріали до уроків. Посібник для вчителя. – Харків: Ранок, 2000.
Глухова Г.А. Позакласна робота як засіб піднесення ефективності уроку. – К., 2004.
Гордєєва Л.М. Українська мова. Плани-конспекти уроків. 6 клас. – 2-е вид. – Харків, 2002.
Грипас Н. Робота над текстом на уроках мови в 4-6 класах. – К.: Рад. школа, 1989.
Гурло І. Види розбору на уроках мови у 5-11 кл. // Урок української мови. - 1999 - №7-8 .
Дайри Н.Г. Основное усвоить на уроке. – Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1987.
Державна національна програма “Освіта / XXI століття”/ - К.: Райдуга, 1994. – 62с.
Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Освітня галузь “Мови і літератури”// Дивослово. – 2004. - №4. – 76-81.
Дидактика средней школы / Под ред. М.Н.Скаткина. – М., 1980.
Десятченко Н. Моделі сучасних уроків // Завуч. – 2002. - №35. – с.5.
Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови. – К., 1995.
Дороз В. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української мови // Дивослово. – 2005. - №10.
Дубравська Д.М.Основи психології: Навчальний посібник. – Львів: Світ, 2001. – 280с.
Єрмоленко С., Мацько Л. Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) мови // Дивослово. – 1994. – 37. – с.28-33.
Златів Л.М., Бондарчук Т.М. Уроки рідної мови. 5 клас. – Книга для вчителя. – Тернопіль, 2003.
Капинос В. Оценка речевых умений // Русский язык в школе. – 1988. - №1. – с.29-38.
Конаржевский Ю.А. Анализ урока. – М., 2003.
Копитіна І.В. Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах. – Х.: Вид.”Ранок”, 2002.
Лернер И. Дидактическая система методов обучения. – М.: Знание, 1976. – 64с.
Лернер И. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 185с.
Маркова А. Психология усвоения языка как средства общения. – Москва, 1974.
Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: Учебное пособие. – Минск: “Тетрасистемс”, 2005. – 256с.
Матюшкин А. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – М.: Просвещение, 1972. – 143с.
Махмутов М. Современный урок. – М.: Педагогика, 1985. – 243с.
Махмутов М.И. Проблемное обучение – М.: Педагогика, 1975.
Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью. – Київ, 1984.
Мельничайко В. та ін. Удосконалення змісту і методів навчання української мови. – К.: Рад. школа, 1982. – 160с.
Мельничайко В. Лінгвістика тексту в шкільному курсі рідної мови. – К.: Рад. школа, 1986.
Мельничайко В. Творчі роботи на уроках рідної мови. – К.: Рад. школа, 1984.
Менчинская М.А. Психология усвоения понятий. – Москва: Известия АПН РСРСР. Т.28., 1950. – с.3-16.
Міжпредметні зв’язки в навчанні мови // О. Біляєв, В.Мельничайко, М.Пентилюк та ін.: Посібник для вчителів. – К.: Перун, 1987. – с.62-77.
Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI ст.: Проект // Освіта України. – 2001. - №29. – с.4-6.
Національна система виховання: Концепція. – К.: 1991.
Онкович Г. Українознавство і лінгводидактика. – Київ : “Логос”, 1997. – 108с.
Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології. – К., 2003.
Павлов В.А.Работа над лингвистическими терминами в 4-6 классах как средство развития речи учащихся. – Рязань, 1987. – 88с.
Палей И.Р. Применение определений, правил и терминов в школьном преподавании грамматики // Очерки по методике русского языка. – Москва: Просвещение, 1965. – с.157-177.
Пашковская Н. Лингводидактические методы обучения русскому языку. Пособие для учителя. – К.: Рад. школа, 1996. – 192с.
Педагогічні інновації у сучасній школі: Науково-методичний збірник. – К.: Освіта, 1994.
Пентилюк М. Комунікативне спрямування у навчанні рідної мови // Сучасні аспекти педагогічного процесу. – Херсон, 1995. – Вип.1. – с.6-10.
Пентилюк М.І., Окуневич Т.Г. Сучасний урок української мови. – Х.: Вид. група “Основа”, 2007. – 176с.
Передрій Г. Про цікаві завдання й ігрові форми роботи з української мови. – К., 2003.
Петруня М. Дидактичний матеріал з мови (5-11 класи) // Дивослово. – 1998. – № 3-4.
Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок: Книга для вчителя. – К.: Радянська школа, 1989.
Пометун О., Пироженко Л.Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник. – К., 2004.
Потиха З., Розенталь Д. Лингвистические словари и работа с ними в школе: Пособие для учителя. – Москва: Просвещение, 1987. – 128с.
Сердобинцев Н.Я. Лингвистические термины и изучение их в школе // Исследования по лексике и фразеологии русского языка и методике их изучения. – Саратов, 1965. – с.3-11.
Скуратівський Л. Пізнавальні завдання з рідної мови. – К.: Рад.школа, 1987.
Стельмахович М. Етнопедагогічні основи методики рідної мови // Українська мова і література в школі. – 1993. - №5-6. – с.19-23.
Стріха Л. Цікава граматика: Посібник для вчителя. – К.: Рад.школа, 1991.
Турило І. Види розбору на уроках мови у 5-11 кл // Урок української. - 1999. – № 7-8.
Федоренко Л. Принципы обучения русскому языку. – Москва, 1973.
Форми навчання в школі / за ред. Ю.І. Мальваного. – К.: Освіта, 1992.
Фрумкина Р.М. Психолингвитика. – М., 2003. – 320с.
Шанский Н.М. Русская лингводидактика и языкознание// РЯШ. – 1976. - №6.
Шкільник Проблемний підхід до вивчення частин мови. – К., 1981.
Яворська С. Т. Становлення і розвиток методики навчання української мови в середній школі: У 2-х кн. / за ред. А.П.Загнітка. – Слов’янськ: ПП ”Канцлер”, 2004. – Книга I (XVIст. – 20-ті роки XX ст.). – 250с.
Яворська С. Т. Становлення і розвиток методики навчання української мови в середній школі: У 2-х кн. / за ред. А.П. Загнітка. – Слов’янськ: ПП ”Канцлер”, 2004. – Книга II (30-90-ті роки XX ст.). – 187с.


13PAGE 15


13PAGE 141515Міністерство освіти і науки України
Запорізький національний університет
Філологічний факультет


кафедра загального
і слов’янського мовознавства


Контрольна робота
з методики навчання української мови


студента (-ки) IV курсу
групи _______________
заочної форми навчання
прізвище, ім’я, по батькові

Перевірив: учене звання, прізвище та ініціали викладачаЗапоріжжя – 2013Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 17964498
    Размер файла: 675 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий