Grupy_ta_respondenty

8 Розпод іл груп археографічної краєзнавчої експедиц ії практики з проекту « Усна історія Дніпропетровського наці онального університету імені Олеся Г ончара » № Сфера відповідальності Група ПІБ Закріплені респонденти 1 Інтерв ’ юер Святець Ю.А. 1. Поляков Микола Вікторович, 1946 р.н., ректор університет у 2. Іваненко Валентин Васильович, 1948 р.н., проректор з нау ково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання моло ді моб.тел.: 0677760905 Технік Ващенко В.В. Транскриптор ІІ-08- 2 Жукова А.М. Відповідальний викладач-дослід ник Святець Ю.А. 2 Інтерв ’ юер ІІ-10-2 Гасанова А. 0672684973 1. Дуднік Наталія Федорівна , 1937 р.н., доцент кафедри геології та гідрогеології, к.гео лог.мін.наук, д.т. 475585 2. Дінець Петро Семнович, 1929 р.н., ст. викл. к афедри географії, на пенсії з 1995 р., д.т. 7601522, вул. Лени Голикова, 63 3. Зеленська Любов Іванівна, 1953 р.н., зав. к афедри фізичної та економічної географії, професор, т. 7448603 Технік ІІ-10-2 Ляше нко О. Транскриптор ІІ-10-2 Ткачук О. 0665688682 Відповідальний ви кладач-дослід ник Відповідальний по ф-ту Святець Ю.А. Безуглий Віталій Вікторович , заступник декана ГГФ . 744-82-65 3 Інтерв ’ юер ІІ-10-2 Сідько М. 0957904826 1. Євграшкіна Галина Петрівна, 1938 р.н., зав. каф.гідрометеорології та геоекології, професо р, доктор геолог.наук. т.- 791-70-64. 2. Богданович Володимир Володимирович, 1948 р.н., дека н, доцент кафедри геології та гідрогеології, кандидат геологічних наук. Т.- 47-43-57. 3. Матисіна Зінаїда Альфредівна, 1927 р.н., професор кафедри експерим ентальної фізики, 745-07-17 (дом.) Технік ІІ-10-2 Сєриш ева О. 0937806821 Транскриптор ІІ-10-2 Зобова Є. 0930333179 0974954891 7617374 Відповідальний викладач-досл ід ник Відповідальний по ф-ту Святець Ю.А. Лягушин Сергій Федорович , доцент кафедри теоретичн ої фізики, 760-85-16 (каф.) Безуглий Віталій Вікторович , заступник дека на ГГФ . 744-82-65. 4 Інтерв ’ юер ІІ-10-2 Ситник А. 0661302412 1. Корк іна Марія Петрівна, 1931 р.н., професор кафедри теоретичної фізики, 46-78-29 (дом.) 2. Ваняшин Володимир Степанович, 1931 р.н., с.н.с. кафедр и теоретичної фізики, 47-54-65 (дом.)/096 4435737 3. Савчук Варфоломій С тепанович, 1945 р.н., професор кафедри теоретичної фізики, 68-65-91 (дом.)/097 9760009 Технік ІІ-10- 3 К амишан Д. Транскриптор ІІ-10-2 Антіпіна К. 0634055673 Відповідальн ий викладач-дослід ник Відповідальний по ф-ту Ващенко В.В. Лягушин Сергій Федорович , доцент кафедри тео ретичної фізики, 760-85-16 (каф.) 5 Інтерв ’ юер ІІ-10-2 Скитяшина А. 0957321218 1. Скал озуб Володимир Васильович, 1949 р.н., зав. кафедри, професор кафедри теоретичн ої фізики, 096 2280228 2. Коваленко Олександр Володимирович, 1953 р.н., зав. к афедри, професор кафедри радіоелектроніки, 96-76-08 (дом.) 3. Дробахін Олег Олегович , 1957 р.н., зав. кафедри, про фесор кафедри прик лад ної та комп’ ю тер ної ра діо фізики, 42-03-07 (дом.) Технік ІІ-10- 3 Струк Д. Транскриптор ІІ-10-2 Фоменко Л. 0984707772 Відповідальний викладач-досл ід ник Відповідальний по ф-ту Ващенко В.В. Лягушин Сергі й Федорович , доцент кафедри теоретичної фізики, 760-85-16 (каф.) 6 Інтерв ’ юер ІІ-10-2 Іщенко Н. 0959069052 1. Карцев Юрій Андрійович – проф. кафедри економічної теорії, 1923 р.н., контактний телефон 47-40-46; 2. Бакіна (Ломова) Людмила Іннокентієвна – пен сіонер, 1936 р.н., кон тактний те лефон 46-24-14; 3. Лисенко Вікторій Андрійович – пенсіонер, 1936 р.н., контактний телефон 726-83-44; Технік ІІ-10-2 Шала г інова К. 0638988557 Транскриптор ІІ-10-2 Худенко О. 0964209642 Відповідальний викладач-дослід ник Святець Ю.А. 7 Інтерв ’ юер 1 ІІ-10-2 Гуденкова А. 0937423701 378-10-30 1. Стукало Вадим Вікто рович, 1950 р.н., директора Палацу студентів, т. 744-81-37; 2. Вінокурова Людмила Григорівна, 1944 р.н., керівник з разкового театру танцю «Рассвет» Палацу студентів, т.760-15-99. 3. Циганок Людмила Павлівна, 1936р.н., професор кафедри хімії та хімічної технології ВМС., р. тел. 760-84-29 , моб.тел. 096-219-75-41 4. Курочкін Олександр Федорович, 1941 р.н., доцент, нині на пенсії, д.тел . 68-82-45 Інтерв ’ юер 2 ІІ-10-2 Кувал дін Є. 0993689041 Технік ІІ-10-2 Кова льчук Б. Транскриптор ІІ-10-2 Фоменко М. 0663665438 Відповідаль ний викладач-дослід ник Відповідальні по фак-ту Репан О.А . Коваленко Валерій Сергійович , доцент кафедри фізичної та неорганічної хімії., р. тел. 776-82-53, моб.тел. 099-405-46-42 Шинкаренко Наталія Василівна , методист І кат., Палац с тудентів, т. 744-81-37 8 Інтерв ’ юер ІІ-10-3 Глоба К. 0679866669 1. Хмеловс ька Світлана Олексан дрівна, 1938 р.н., доцент кафедри харчових техно логій, р. тел.776-82-30, д. тел. 763-58-90 2. Коваленко Валерій Сергійович, 1948 р.н., доце нт кафедри фізичної та неорганічної хімії., р. тел. 776-82-53, моб.тел. 099-405-46-42 3. Федаш Володимир Петрович, 1938 р.н., доцент, нині на пенсії, д.тел. 46-71-74 Технік ІІ -10-1 Ісакова О. 0930145670 670551 Транскриптор ІІ-10-3 Швед Н. Відповідальний викладач-досл ід ник Відповідальний по фак-ту Репан О.А. Коваленко Валерій Сергійович , доцент кафедри фізичної та неорганічної хімії., р. тел. 776-82-53, моб.тел. 099-405-46-42 9 Інтерв ’ юер ІІ-10-2 Сєркова І. 0987636748 1. Гарнаєва Альбіна Юріївна, 1940 р.н., к.б.н., доцент кафедри ф ізіології людини і тварин, пенсіонерка; м.т. 06841678160 2. Булахов Валентин Леонтійович, 1933 р.н., к.б.н., професор кафедри зоології та е кології; м.т. 0962324925 3. Травлєєв Анатолій Павлович, 1929 р.н., д.б.н., член-кор. АНУ, проф есор кафедри ботаніки та екології; р.т. 7765849 Технік ІІ-10-3 Штенгел ов а К. 0986786705 Транскриптор ІІ-10-3 Ц и сар В. 0665551397 Відповідальний викладач-досл ід ник Відповідальна по ф-ту Репан О.А. Чаус Тетяна Григорівна , заступник декана з виховної роботи, доцент кафедри фізі ології людини і тварин, факультет біології, екології та м едицини, р.т. 7765666, м.т. 0663932519 10 Інтерв ’ юер ІІ-10-1 Порохня Н. 0961395994 1. Гнатенко Пе тро Іванович, завідуючий кафедрою філософії, професор (тел. 067-499-52-91); 2. Городяненко Віктор Георгійович, професор кафедри соціології, (тел. 093-638-03-84). Технік ІІ-10-3 Чурина Д. 0954070973 Транскр иптор ІІ-10-3 Кузьміна Н. 0967115228 0665729227 Відповідальний викладач-досл ід ник Відповідальний по ф-ту Виноградов Г.М. Іщенко Ігор Васильович , заступник декана факультету з виховної роботи , до цент , тел. 097-355-68-56. 1 1 Інтерв ’ юер ІІ-10-3 Сахурія Б. 0981222061 1. Клюєв Волод имир Петрович, 1947 р.н., проф. кафедри фундаментальних дисциплін, директор ЦП ДО, роб. тел.: 744-53-74 2. Мартиненко Василь Григорович, 1947 р.н., зав. кафедри фундаментальних дисци плін, доцент, роб. тел.: 744-53-74 3. Антоненко Анатолій Михайлович, 1948 р.н., доцент кафедри фундаментальних ди сциплін, керівник НМК підвищення кваліфікації ЦПДО, тел.: 745-54-23 Технік ІІ-10-3 Стеценко Л. Транскриптор ІІ-10-3 Шульга І. 0669864135 Відповідальний викладач-досл ід ник Відповідальний по ф-ту Виноградов Г.М. Клочко В ладислав О легович , методист вищої категорії Ц ПДО, 7445374 12 Інтерв ’ юер ІІ-10-3 Омельян А. 0938557278 0957776373 1. Аврахов Федір Іва нович, р.н. 06.12.1937, доц. кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу, к.т.н ., 2. Петришин В італій Іванович, р.н. 27.09.1937, доц. кафедри теоретичної та прикладної механіки, к.ф.-м. н., 3. Турчин Валер ій Миколайович, р.н. 19.07.1947, зав. кафедри статистики й теорії ймовірності, к. ф.-м . н., доцент. Технік ІІ-10-3 Кравченко Р. 0973154926 Транскриптор ІІ-1 0-3 Орешко К. 0509234845 Відповідальний викладач-дослід ник Відповідальний по ф-ту Жер е бцова Л. Ю. Хамініч Олександр В ас ильович , декан ММФ , професор , р.т. 7609461; м.т. 0974634545 13 Інтерв ’ юер ІІ-10-2 Копиленко Л. 0982199515 1 . Демченко Володимир Дмитрови ч, 1947 р.н, декан ФСЗМК, м.т. 0933907935 2. Алек сандрова Т етяна Іванівна, 1947 р.н, завідувач лабораторії телебач ення, радіо та фотосправи ФСЗМК 3. Бикова Надія Михайлівна, 1944 р.н., працювала доценто м кафедри масової та міжнародної комунікації ФСЗМК, д.т. 7762772 Технік ІІ-10-3 Став ицький А. 0993327946 Транскриптор ІІ-10-3 Зуб А. 0975832730 Відповідальний викладач-дос лід ник Відповідальний по ф-ту Жере бцова Л. Ю. Жарко Світлана Юріївна , заст. декана з виховної роботи ФСЗМК, м.т. 0667259879 14 Інтерв ’ юер ІІ-10-1 Беззу б Д. 0963959753 1. Бойцун Лілія Георгіївна, 1939 р.н., доцент кафедри мат. аналізу і теорії функцій, доцент 2. Меньшиков Юрій Леонідович, 1944 р.н., доцент кафедри диференційних рівнянь, доцент 3. Сясєв Валерій Опанасович, професор кафедри аерогідро - механіки та енергомасопереносу, доцент Технік ІІ-10-2 Зава дський Д. Транскриптор ІІ-10-1 Зюбін А. 0638370587, 7455700 Відпові дальний викладач-дослід ник Відповідальний по ф-ту Жеребцо ва Л.Ю. Хамініч Олександр Васильович, декан ММФ , проф есор , р.т. 7609461; м.т. 0974634545 1 5 Інтерв ’ юер ІІ-10-1 Бойська М. 0975177581 1.Гусєв Віктор Андрійович, 1947 р.н., професор кафедри зарубіжної літератури, тел.: 0675629782 2. Заверталюк Нінель Марківна, 1933 р.н., професор кафедри української літерат ури, тел. 0675608816 3. Ліпіна Вікторія Іванівна, 1947 р.н., завідувач кафедри порівняльної філолог ії східних та англомовних країн, тел.: 0672864006 Технік ІІ-10-1 Налісний Є. 0637296022 Транскриптор ІІ-10-1 Заб є лін І. 0638665490 Відповідальний викладач-дослід ник Відповідальний по ф-ту Іщенко О.В. Попова І рина С тепанів на , декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства, професор , р.т . 3749881 16 Інтерв ’ юер ІІ-10-1 Євдокимова М. 0978670153 1. Меньшиков Ігор Іванович, 1937 р.н., п рофесор кафедри загального та російського мовознавства, тел.: 0676324093 2. Мисливець Надія Миколаївна, 1934 р.н., доцент кафедри української літератур и, тел..: 0957228361 3. Олійник Наталя Петрівна, 1956 р.н., доцент, завідувач кафедри української лі тератури, тел..: 0506733088 4. Пономарьова Людмила Василівна, 1946 р.н., доцент кафедри романської філолог ії, тел..: 0509801726 Технік ІІ-10-1 Волко ва Н. 0969867787 Транскриптор ІІ -10-3 Войцеховська Н. 0671773154 Відповідальний викладач-дослід ник Відповідальний по ф-ту Виноградов Г.М. Попова Ірина Степанівна, декан факу льтету української й іноземної філології та мистецтвознавства, профес ор , р.т. 3749881 1 7 Інтерв ’ юер ІІ-10-1 Ярмолюк А. м.т.: 0978759586 д.т.: 7533092 1. Носенко Елеоно ра Львівна, 1935 р.н., доктор психологічних наук, проф. кафедри педагогічної т а вікової психології факультету психології; роб. тел. 745-51-34 2. Байсара Людм ила Іванівна, 1939 р.н., к. філол. Наук, доцент кафедри педагогічної та вікової п сихології факультету психології; дом. тел.: 7933640; м.тел.: 0505643072 3. Коробов Євгеній Тимофійович, 1938 р.н., в.о. зав. кафедри педагогіки та корекц ійної освіти факультету психології, канд. пед. наук, доцент кафедри педаг огіки та корекційної освіти; м. тел.: 0955781786; дом. тел.: 47-36-63 4. Дубич Станіслав Якович, 1937 р.н., канд. медичних наук, доц. кафедри за галь но ї та медичної психології факультету психології; дом. тел.: 65-79-63 Технік ІІ-10-1 Сми рнова Д. 0996492334 7718859 Транскриптор 1 ІІ -10-1 Ковальова О. 0665940029 Транскриптор 2 ІІ-10-1 Філатова О. 0933426743 Відповідаль ний викладач-дослід ник Відповідальний по ф-ту Ващенко В.В. Бондаренко Зоя Петрівна , доц. кафедри педагогіки та корекційної психології, конт. т ел. 7453110, 0503622299 1 8 Інтерв ’ юер ІІ-10-1 Лапенко М. 0970425314 1. Калашніков Віктор Михайлович, 1946 р.н., п рофесор кафедри міжнародного права, тел..: 0504803335 2. Грабильніков Анатолій Васильович, 1939 р.н., заступник декана юридичного фа культету, доцент кафедри теорії держави і права, конституційного права т а державного управління, тел..: 0973663003 3. Чистоколяний Віталій Михайлович, 1937 р.н., старший викладач кафедри адміні стративного та кримінального права, тел..: 0675677339 Технік ІІ-10-1 Гречка Ю. 0667267526 Транскриптор ІІ-10-1 Шостаковський Р. (05669)30014 Відповідальн ий викладач-дослід ник Відповідальний по ф-ту Посунько О.М. Марков Карло Анатолійович , професор кафедри теорії держав и і права, конституційного права та державного управління, тел.: 0505146007 19 Інтерв ’ юер ІІ-10-1 Федор енко І. 0975355718 1. Вінниченко Олександр Миколайович, 1936 р.н., д.б.н., профес ор кафедри фізіології та інтродукції рослин; м.т. 681771523 2. Рябов Федір Павлович, 1923 р.н., к.б.н., доцент кафедри загальної біології та во дних біоресурсів; м.т. 0930240291 3. Вінніков Альберт Іванович, 1947 р.н., д.б.н., професор кафедри мікробіології т а вірусології; м.т. 0677907092 4. Бачинський П етро Петрович, 1932 р.н., д.м.н., професор кафедри клінічної та лабораторної діа гностики; м.т. 0984140303 Технік ІІ-10-2 Ларин а К. 0638291551 Транскриптор 1 ІІ-10-1 Савіна Н. 0634739333 Транскриптор 2 ІІ-10-1 Кашуба І. 0938690746 Відповідальний викладач-дослід ник Відповідальна по ф-ту Іщенко О.В. Чаус Тетяна Григорівна , заступник декана з виховної роботи, доцент кафедри фізі ології людини і тварин, факультет біології, екології та м едицини, р.т. 7765666, м.т. 0663932519 20 Інтерв ’ юер ІІ-09-3 Ярошенко Я.Г. 1. Ковальова Ірина Федорівна, 1930 р.н., проф . кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Технік-транс криптор ІІ-09-5 Пупкова Д.С. Відповідальний викладач-дос лід ник Ващенко В.В. 2 1 Інтерв ’ юер ІІ-09-3 Асташенкова А.А. 1. Абрамовський Євген Романович, 1932 р.н., колишній секрета р парткому і проректор, дом. тел. 7769070 Технік-транскриптор ІІ-09-3 Михалик М.О. Відповідальний викладач-досл ід ник Посунько О.М. 2 2 Інтерв ’ юер ІІ-09-5 Грушко І.О. 1.Авраменко Віктор Іванови ч, 1938 р.н., колишній голова профкому, моб.тел.: 0678016392 Технік-транскриптор ІІ-09-5 Довбиш К.В. Відповідаль ний викладач-дослід ник Ващенко В.В. 2 3 Інтерв ’ юер ІІ-09-5 Стрільчук А.В. 1. Кубишкіна Світлана Василівна, 1937 р.н., директор наукової бібліотеки ДНУ ім. Олеся Гончара, р.т. 7608501, д.т. 683768 Технік-транск риптор ІІ-09-5 Стрільчук М.В. Відповідальни й викладач-дослід ник Посунько О.М. 24 Інтерв ’ юер ІІ-09-5 Продан Х.В. 1.Болебрух Анатолій Григор ович, 1940 р.н., професор кафедри історіографії, джерелознавства та архівозн авства, моб. тел..: 0963843730 Технік-транск риптор ІІ-09-5 Комлєва О.Ю. Відповідаль ний викладач-дослід ник Відповідальна по ф-ту Святец ь Ю.А. 25 Інтерв ’ юер ІІ-09-4 Лєвий О.В. 1. Варєх Нонна Василівна, 1941 р. н., доцент, кафедра математичного моделювання, тел.: 3736576 Технік-транскриптор ІІ-09-4 Шапка А.В. Відповідаль ний викладач-дослід ник Відповідальний по ф-ту Ващен ко В.В. Сірик С.Ф., заступник декана з ОВР 26 Інтерв ’ юер ІІ-09-4 Сміянова О.А. 1.Стороженко Іван Се ргійович, 1930 р.н., головний науковий співробітник НДЛ археології та історі ї Придніпров’ я, 0962228676 Технік-транск риптор ІІ-09-4 Безрук А.В. Відповідальний викладач-дослід ник Ващенко В.В. 27 Інтерв ’ юер ІІ-09-2 Огерь О. 1.Ісаєв Леонід Миколайович , 1940 р.н., ст. викладач кафедри математичного забезпечення ЕОМ, тел..: 7534107 Технік-транскр иптор ІІ-09-2 Номеровченко К. Відповідальний викладач-дослід ник Відповідальний по ф-ту Ващенко В. В. Сірик С.Ф., за ступник декана з ОВР 28 Інтерв ’ юер ІІ-11у-1 Білоус Т. 0976991568 1 . Кар пов Олег Миколайович, 1941 р.н., професор кафедри математичного забезпеченн я ЕОМ, тел..: 7634214 2. Хмельников Олександр Григорович, 1944 р.н., колишній сек ретар комітету комсомолу і заступник секретаря парткому, проректор Технік- транскр иптор ІІ-11у 1 Камишан І. 0968478153 Відповідальний викладач-дослід ник Відповідальний по ф-ту Іщенко О.В. Сірик С.Ф., з аступник декана з ОВР 2 9 Інтерв ’ юер ІІ-10-1 Сухомлин О. 0634027309 1. Джур Євген Олексійович, 1941 р.н., професор, завідувач ка федри технології виробництва, р.т. 3731230, м.т. 0676362333. 2. Пронь Людмила Володимирівна, 1939 р.н., професор кафедри двигунобудування, р.т. 3731272, д.т. 466450. 3 . Говоруха Ніна Марківна, 1940 р.н., головн ий бухгалтер, тел. 3749850 4 . Ус Олександр Овдійович, 1928 р.н., началь ник юридичного відділу, тел..: 3749836 Технік ІІ-11у -1 Берло А. 0930794670 Транскриптор 1 ІІ-11у-1 Вахтурова О. 0934284517 Транскриптор 2 ІІ-11у-1 Овчарова Н. 0637849056 Відповідальний викладач -дослідник Відповідальний по ф -ту Іщенко О.В. Хащина Олександр Івано вич , заступник декана ФТФ з виховної роботи, р.т. 3731258, м.т. 0503202716 30 Інтерв ’ юер ІІ-10-2 К оновалова К. 0632434974 0965461686 1. Малайчук Валентин Павлович, 1925 р.н., професор кафедри радіоелектронної автоматики, р.т. 3731226, м.т . 0675891519 2. Ларін Володимир Олексійович, 1937 р.н., професор кафедри систем автоматично го управління, р.т. 7766097, д.т. 7445111 3. Чабаненко Жанна Михайлівна, доцент ФМЕ, р.т. 683071, 0963305001 Технік ІІ-11у -1 Данилова К. 0632444533 Транскриптор 1 ІІ-11у-1 Антонова О. 0960474221 Транскриптор 2 ІІ-11у-1 Чичкань Є. 0987432757 Відповідальний викладач -дослідник Відповідальний по ф -ту Антипенко Г.С. Хащина Олександр Івано вич , заступник декана ФТФ з виховної роботи, р.т. 3731258, м.т. 0503202716 3 1 Інтерв ’ юер ІІ-10-2 Фещенко Д. 0981257114 1. Шептун Юрій Дмитро вич, 1937 р.н., професор, завідувач кафедри робото технічних систем, р.т. 3731225, м.т . 0676339481 2. Якушкін Михайло Олександрович, 1938 р.н., професор кафедри систем автоматич ного управління, м.т. 0675639102 3 . Сич Леонід Васильович, 1948 р.н., провідн ий інженер кафедри комп ’ ютерних технол огій, тел.. 3734096 Технік ІІ-10-1 Ярошевич А. Транскриптор 1 ІІ-10-3 Лісняк О. Відповідальний викладач -дослідник Відповідальний по ф -ту Антипенко Г.С. Хащина Олександр Івано вич , заступник декана ФТФ з виховної роботи, р.т. 3731258, м.т. 0503202716 3 2 Інтерв ’ юер ІІ-10-3 Коваленко О. 0999614855 1. Городничий Валерій Васильович, 1942 р.н., доцент, в.о. завідувача кафедри радіоелектронної автом атики, м.т. 0667506567 2. Куделя Валерій Григорович, 1939 р.н., старший викладач кафедри проектування і конструкцій, м.т. 0681825956 Технік ІІ-10-3 Пронько М. Транскриптор 1 ІІ-11у-1 Байрамова Ф. 0633286554 Відповід альний викладач -дослідник Відповідальний по ф -ту Іщенко О.В. Хащина Олександр Івано вич , заступник декана ФТФ з виховної роботи, р.т. 3731258, м.т. 0503202716 3 3 Інтерв ’ юер ІІ-11у-1 Ялтаєва О. 0994739139 1. Краснікова Рената Дмитрівна, 1942 р.н., доцент кафедри проектування і конструкцій, р.т. 3731271, м.т. 0952037284. 2. Панфілов Григорій Йосипович, 1930 р.н., пенсіонер, д.т . 7445111, м.т . 0684061697. Технік ІІ-11у -1 Патлаха В. 0939435928 Транскриптор 1 ІІ-11у-1 Олійник Д. 0938381368 Транскриптор 2 ІІ-11у-1 Горковська О. 0934291444 Відповідальний викладач -дослідник Відповідальний по ф -ту Іщенко О.В. Хащина Олександр Іванович , заступ ник декана ФТФ з виховної роботи, р.т. 3731258, м.т. 0503202716 3 4 Інтерв ’ юер ІІ-09-5 Губрієнко П. 1. Самінська Валерія Іванівна, 1933 р.н., зав. відділом рідкі сних і цінних книг р.т. 7608501, д.т. 7439282 2. Алманов Дмитро Спиридонович, 1943 р.н., начальник відді лу капітального будівництва, тел.. 7765896 3. Гребеник Тетяна Вікторівна, 1944 р.н., зав. відділом комп лектування фондів бібліотеки, р.т. 7608501 Технік-транск риптор ІІ-09-4 Гавриленко Є. Відповід альний викладач -дослідник Антипенко Г.С. 35 Інтерв ’ юер ІІ-09-5 Губрієнк о П. 1 . Яку нін Віктор Кузьмич, 1939 р.н., професор кафедри української історії та етнопо літики, тел..: 7435460 Технік-транскриптор ІІ-09-4 Гавриленко Є. Відповідальний викладач -дослідник Відповідальний по ф -ту Анти пенко Г.С. Дяченко О.В., заступник декана історичн ого факультету з виховної роботи

Приложенные файлы

  • rtf 17961016
    Размер файла: 469 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий