Vprava_7


Вправа 7. Доведіть, що слово «філософія» не є терміном. Назвіть відомі вам словосполучення із цим словом. У разі потреби послуговуйтесь довідковою літературою.
Вправа 8. Перекладіть українською мовою терміни. Послуговуючись термінологічним словником, з'ясуйте значення виділених слів.
Деление (действие), деление (на части, шкалы), извлекать корень, обильный, отклонение (результат), отклонение (действие), зеркальное отображение, отображение (воспроизведение), получать (о результате), получать (добывать), получать (о значении, форме), счет (действие), счет (вычисление), азотноватистокислый, загуститель, конгломерат, емкость, заблуждение, лишение, обременение, юрисдикция.
Вправа 9. Запишіть терміни у формі родового відмінка однини. Схарактеризуйте виділені терміни за схемою: 1) дефініція (що означає термін);
ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний);
походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).
Апорія, аналог, визначник, вектор, дециметр, модус, епюр, кодекс, кабель, полімер, стандарт, постулат, кюрі, ексикатор, акредитив.
Вправа 10. Зредагуйте словосполучення. Укажіть терміносполуки і поясніть їх значення.
Штриховка геометричної фігури, друкувати текст врозрядку, штамповка деталей, включити світло, стержень економічної політики, по ліву сторону, залишитися в стороні, з усіх сторін, на всі чотири сторони, протирічить програмі, прийти до себе, згортання крові, перебувати в лікарні, скрипіч-ний ключ, іншими словами, справа в тому, вирішувати задачу, в самий раз, органи самоуправління, втратити свідомість, розписатися у відомостях, користуватися льготами, відпала необхідність, в силу закону, в силу обставин, в строгому смислі слова, вступати в силу, залишаємо за собою право, немає смислу, попереджати хворобу, служити підставою, у протилежність, у цьому відношенні, це не має відношення до справи, це не рахується, явна помилка.
Вправа 11. Запишіть визначення 4-5 термінів вашого майбутнього фаху. Складіть речення так, щоб між підметом та присудком в одному випадку ставилося тире, в іншому - не ставилося. Обґрунтуйте наявність чи відсутність тире між підметом та присудком.
Взірець. Білінгв - людина, яка володіє двома мовами і почергово (з ура хуванням конкретної конситуації) використовує її у міжкультурній комупіка ції. Білінгв означає людину, яка володіє двома мовами і почергово (і ур;і.\\ ванням конкретної конситуації) використовує її у міжкультурній комуністи
Вправа 12. Порівняйте значення термінів асиміляція, дисиміляція^ мовознавстві, біології, філософії.
Вправа 13. Випишіть зі словника 10 термінів іншомовного походження (відповідно до фаху). З'ясуйте їх значення та поясніть написання. Доберіть українські відповідники.
Вправа 14. З'ясуйте значення іншомовних термінів. Доберіть до них українські відповідники. Чи виправдане вживання англіцизмів?
Варіабельний, інтеракція, екзил-пот, інтенція, маркетинг, кастинг, провайдер, промоція (промоушн), спічрайтер, трейдер, дайджест.
Вправа 15. Перекладіть українською мовою загальновідомі комп'ютерні терміни.
Адрессная рассылка, бегущая строка, граница рабочего стола, двойной щелчок, загрузить, настройка, по возрастанию, по умолчанию, приложение, ссылка, отмена, удалить.
Вправа 16. Доберіть власне українські синоніми до іншомовних слів. Які з наведених слів є загальнонауковими термінами? Поясніть їх значення.
Ігнорувати, рентабельний, саміт, фіаско, імідж, ритуал, компенсація, асоціація, ажіотаж, ліміт, сурогат, еквівалентний.
Конденсувати, інфекційний, домінувати, сертифікат, форвард, структура, конфліктний, візит, спонсор, нюанс, вето, вестибуль, акомпанемент, спектакль, спікер, екземпляр, корпорація, інцидент, персона.
Вправа 17. Доберіть 10-15 термінів, до складу яких входять інтернаціональні словотворчі елементи: авто-, анти-, гіпер-, інтер-, мета-, моно-, нео-, пост-, прото-, превдо-, суб-, екстра-, інтра-.
Впрлпп 18. Підготуйтеся до участі в груповій дискусії на тему «Становлення української фахової мови: історія і перспективи».
< >/'/і тичині пітнішої <>/;/ іні.чніо/нчтн nia час дискусії:
І І Ірооїк-мп фамшоїо мїишепня 'пі шляхи їх розв'язання на сучасному етапі.
( Ч'оГиїишкіі функціопужіния професійного жаргону в усному мов-іісііні фахіїщін.
Витоки термінології Вашої галузі.
Роль термінологічних словників у підвищенні культури фахового мовлення.
Поєднання запозичених і питомих елементів у сучасній українській термінології.
Зв'язок мови професійного спілкування з науковим стилем.
Перспективи розвитку фахової мови Вашої галузі.
526
527

Приложенные файлы

  • docx 17959783
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий