Tema_praktichnogo_zanjattja_1 (1)


Тема практичного заняття № 1.
Поняття, предмет, метод і система трудового права. Трудові правовідносини
Методичні вказівки до практичних занять
І заняття
Теоретичні питання
Види трудових відносин в Україні.
Предмет трудового права – комплекс суспільно-трудових відносин.
Трудові відносини найманої праці як основа предмету трудового права.
Відносини, що тісно пов’язані з трудовими відносинами найму як складова частина предмету трудового права.
Суспільні відносини працевлаштування як елемент предмету трудового права України.
Суспільні відносини з навчання, підвищення кваліфікації або перекваліфікації як елемент предмету трудового права України.
Відносини з вирішення трудових спорів (або процедурні відносини) - складова предмету трудового права України.
Відносини соціального партнерства або колективно-трудові відносини як елемент предмету трудового права України.
Відносини нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства як предмет трудового права України.
Поняття методу трудового права.
Особливості методу трудового права.
Поєднання централізованого і децентралізованого регулювання трудових правовідносин.
Сфера дії трудового законодавства України.
Функції трудового права України: загальна характеристика.
Захисна функція трудового права.
Виробнича функція трудового права.
Виховна функція трудового права.
Система трудового права: поняття та загальна характеристика.
Основні інститути трудового права.
Система науки трудового права України та система курсу “Трудове право України”, їх співвідношення.
Місце трудового права у системі права України.
Питання для самоконтролю і перевірки
Пригадайте і назвіть, які ще критерії, крім предмету та методу, юридична наука ставить в основу поділу на окремі галузі. Чи характерні вони для трудового права?
Якщо трудовий договір - різновид цивільно-правового договору найму, то може трудового права не потрібно, а достатньо цивільного?
В Італійському цивільному кодексі, який складається з декількох томів, один том присвячений трудовим відносинам. Чи не помилилися італійці?
Чи можуть трудові відносини членів сім’ї фермера регулюватись трудовим законодавством? Обґрунтуйте.
Які ознаки методу найбільш чітко, на Вашу думку, відрізняють трудове право від цивільного?
У чому, на Вашу думку, проявляється захисна функція трудового права?
Вирішити задачі
1. Бригадир Карпів уклав з виробничим кооперативом договір, за яким його бригада зобов’язувалася відремонтувати токарний станок і вентиляцію цеху. Вартість роботи оцінена у 8000 грн. Строк виконання – один місяць. По закінченні роботи кооператив відмовився оплатити всю суму, посилаючись на низьку якість ремонту. Карпів звернувся до суду.
Яким законодавством повинен керуватись суд, вирішуючи цей спір?
2. Рішенням правління сільськогосподарського виробничого кооперативу “Дністер” за появу на роботі в нетверезому стані був звільнений з роботи механік Коваль, що працював за трудовим договором, а водій Савчук, член кооперативу, був за тією ж причиною переведений на іншу, нижчеоплачувану посаду терміном на 3 місяці.
Обидва працівники звернулися з позовом до суду з проханням захистити їхні права. При цьому Коваль посилався на те, що Правила внутрішнього розпорядку кооперативу взагалі не передбачають підстав звільнення з роботи, а Савчук вважав, що хоч останні і містять норму про “переведення членів кооперативу на нижчеоплачувану посаду на строк до 3-х місяців”, вона суперечить чинному трудовому законодавству, яке не встановлює такий вид дисциплінарного стягнення.
Зробіть правовий аналіз наведених фактів.
3. Між головою фермерського господарства і одним з його членів, 17-річним сином виник спір. Син вважав, що в господарстві грубо порушуються права його членів. Зокрема, працювати доводиться по 12-14 годин на добу, іноді навіть у вихідні і святкові дні, зарплата не виплачується більше двох місяців. У той же час для двох найнятих на роботу тимчасових працівників створено “пільговий режим”. Вони працюють по вісім годин щоденно, мають щотижня два вихідних дні і їм уже двічі за останній місяць виплачено зарплату.
У випадку, якщо головою господарства не буде дотримуватись трудове законодавство щодо членів фермерського господарства, син вимагає укладення з ним трудового договору.
Що Ви можете сказати з приводу наведеної ситуації. Чим регламентуються трудові відносини у фермерських господарствах?
Нормативний матеріал до теми
Конституція України від 28 червня 1996 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1996 р. № 30 від 23/07/1996.
Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // "Відомості Верховної Ради УРСР" 1971 р. № 50 від 17/12/1971.
Закон України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1997 р. № 2 від 28/01/1997, стаття 4.
Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1991 р. № 49 від 03/12/1991, стаття 682.
Закон України "Про колективні договори і угоди" від 1 липня 1993 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1993 р. № 36, стаття 361.
Закон України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1995 р. № 17 від 25/04/1995, стаття 121.
Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1992 р. № 49 від 08/12/1992, стаття 668.
Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 3 березня 1998 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1998 р. № 34 від 04/09/1998, стаття 227.
Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17 липня 1997 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1997 р. № 39 від 03/10/1997, стаття 261.
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня 2001 р. // "Відомості Верховної Ради України" 2001 р. № 33 від 17/08/2001, стаття 175.
Закон України "Про споживчу кооперацію" від 10 квітня 1992 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1992 р. № 30 від 28/07/1992, стаття 414.
Закон України "Про фермерське господарство" від 19 червня 2003 р. // "Відомості Верховної Ради України" 2003 р. № 45 від 07/11/2003, стаття 363.
Закон України « Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006р. № 3477-VI// Відомості Верховної Ради України – 2006. – № 30 – С.1114.;
Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», від 23.02.2006 № 3477-IV, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 30, ст. 260.
Закон України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 р. // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4050-17
Закон України «Про зайнятість населення» від 13 червня 2012 р.
Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3356-12Закон України «Про міжнародні договори України», від 29.06.2004, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст. 540.
Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 № 2862-VI // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2862-17
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17Закон України від 17.09.2008 № 514-VI Про акціонерні товариства;
Указ Президента України "Про запровадження на території України регіональних графіків початку робочого дня" від 26.04.1995р. № 334/95.
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 389/2011 Положення про Міністерство соціальної політики України
Указ Президента України Про Національну тристоронню соціально-економічну раду від 02.04.2011 № 347/2011р.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження списку сезонних робіт і сезонних галузей" –, 28.03.1997 // Людина і праця. – 1997. - № 5.
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Права людини: зб.нормат. док. / [укл. В.С.Семенов, О.Н. Ярмиш та ін.]. – Х., 1997.
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: прийнятий резолюцією 2200А (XXI) Генеральної асамблеї ООН від 16.12.1966 р. / Права людини : зб. нормат. док. / [укл. В. С. Семенов, О. Н. Ярмиш] – Х., 1997. c. 58-76.
Роз`яснення Міністерства праці України "Щодо практичного застосування частини першої статті 5 та частини четвертої статті 24 Закону України "Про відпустки". –від 12.02.1997р. // Людина і праця. – 1997. - № 2-3.
// http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/803-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71.
Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23.05.1969 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : htpp:// www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 рр., укладена 18 квітня 2008 р.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV
Загальна декларація прав людини / Міжнародний захист прав людини./ документи та коментарі. – Х. : «Синтекс,ЛТД», 1998. –с. 300.
Застосування норм Європейської конвенції та прецедентної практики Європейського Суду з прав людини судами України / Г. Куц // Право України. – 2002. – № 2. – С. 18-24.
Конвенція 105 Міжнародної Організації праці про скасування примусової праці від 25 червня 1957 року / Ратифікована Законом України від 5 жовтня 2000 р.
Конвенція 1946 р. про перегляд заключних статей № 80 і Конвенція 1961 р. про перегляд заключних статей № 116. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
Конвенція № 29 Міжнародного Організації праці про примусову чи обов’язкову працю від 10 червня 1930 року // Міжнародне законодавство про охорону праці. – 1997. – Т.1.
Конвенція МОП № 155 про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище (1981 рік). – Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. – К., 1997. – Т.1. – С. 46.
Конвенція МОП про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця N 158 (1982 р.). – Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП // Інформаційний бюлетень Міністерства праці України „Людина і праця”, 1994. - № 4.
Конвенція про захист прав людини та її основоположних свобод: прийнята Радою Європи від 04.11.1950 р. / Права людини: зб. нормат. док. / [укл. В. С. Семенов, О. Н. Ярмиш] – Х., 1997. c. 58-76.
Конвенція про права інвалідів від 13 грудня 2006 року // Конвенція ООН, [Електронний ресурс]. Режим доступу :
Наказ «Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України» від 20.12.1993 № 455 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0121-94
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України 26 березня 2001 року N 127/151 Положення про професійне навчання працівників на виробництві
Положення про Національну службу посередництва і примирення. Затв. Указом Президента України від 17 листопада 1998р.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про тривалість робочого дня працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування" від 10.12.1993р. № 1010.
Постанова КМУ від 28 червня 1997 р. 695 Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва.
Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 6.11.92р. // Урядовий кур‘єр 21.01.93р.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р. № 14 «Про судове рішення у цивільній справі»//Вісник Верховного Суду України – 2010. - № 1. - С. 4
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 р. “Про практику застосування законодавства про оплату праці.”
Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок // Конвенція ООН, [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_207.
Про міжнародне приватне право // Закон України від 23.06.2005 р. // Офіційний вісник України вiд 05.08.2005 - 2005 р., № 29, ст. 48.
Про поділ щорічної відпустки працівників, яка надається у календарних днях. Роз`яснення Міністерства праці України від 20.07.1995р. // Людина і праця. – 1995р. - № 8.
Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.1997р. // Праця і зарплата. – 1997. - № 23.
Рішення Конституційного Суду України від 29.10.98р. (справа про профспілку, що діє на підприємстві) // Офіційний вісник України, 1998, №45.
Рішення Конституційного Суду України від 9.07.1998 (справа про тлумачення терміну “законодавство”) // Офіційний вісник України, 1998, № 32, ст.. 1209.
Сіліадін проти Франції, 2005 р. (Case of Siliadin v. France, app.no. 73316/01). [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/CaseLaw/HUDOC/HUDOC+databaseУгода між Кабінетом Міністрів України та міжнародною організацією з міграції щодо статусу Міжнародної організації з міграції в Україні та співробітництва у сфері міграції від 03.12.1999 р. // Офіційний вісник України вiд 29.06.2006 - 2006 р., № 24, стор. 245.
 Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн від 14.01.1993 р. // [Електронний ресурс].Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/643_266.
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав від 17.06.1995 р. // Офіційний вісник України вiд 25.01.2008 - 2008 р., № 3, стор. 47.
 Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Молдова, які працюють за межами кордонів своїх держав від 13.12.1993 р. // [Електронний ресурс].Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/498_159.
Література до теми
Бeрeжной В. А. Конституционныe нормы и принципы в сфeрe труда и проблeмы совeршeнствования правового рeгулирования трудовых отношeний / А. В. Бeрeжной // Вопросы трудового права. - 2006. - №6. - с. 163-171.
Бeрмiчeва О. В. Соцiальна функцiя дeржави в Українi : авторeф. дис. на здобуття наук. ступeня канд. юрид. наук : спeц. 12.00.01 «Тeорiя та iсторiя дeржави та права, iсторiя полiтичних та правових вчeнь» / Олeна Володимирiвна Бeрмiчeва. – Харкiв, 2002. – 20 с.
Вeрпицький Р. С. Правовe рeгулювання захисту соцiально-eкономiчних прав людини в сфeрi працi : авторeф. дис. на здобуття наук. ступeня канд. юрид. наук : 12.00.05 «Трудовe право, право соцiального забeзпeчeння» / Р. С. Вeрпицький. – Харкiв, 2008. – 22 с.
Величко Д. М. Джерела міжнародно-правого регулювання праці. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. / Д. М. Величко – Харків. 2008. с. 19.
Вісьтак М. Я. Види міжнародно-правових актів, що є джерелами трудового права України / М. Я. Вісьтак // Науковий часопис Хмельницького університету управління та праці «Університетські наукові записки». – Хмельницький, 2009. – Вип. 1. – С. 171–176.
Вісьтак М. Я. Європейська соціальна хартія (переглянута), як джерело трудового права України / М. Я. Вісьтак // Підприємництво, господарство і право. – К., 2011. – № 10. – С. 71–74.
Вісьтак М. Я. Заборона примусової праці в контексті Конвенції про захист прав людини та її основоположних свобод / М. Я. Вісьтак // Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення : тези виступів та наук. доповідей учасників ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ( 8–9 жовтня 2010 р.). – Харків, 2010. – С. 300–303.
Вісьтак М. Я. Значення міжнародно-правових актів для врегулювання трудових відносин в Україні / М. Я. Вісьтак // Сучасний вимір держави і права : зб. наук. праць. – Миколаїв, 2008. – С. 314–315.
Вісьтак М. Я. Міжнародно-правові акти, як джерела трудового права України / М. Я. Вісьтак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XV регіон. наук.-практ. конф. (4–5 лютого 2009 р.). – Львів, 2009. – С. 244–246.
Вісьтак М. Я. Поняття міжнародно-правового акта, як джерела трудового права України / М. Я. Вісьтак // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез наук.-практ. конф. молодих вчених. Сьомі осінні юр. чит. – Хмельницький, 2008. – Ч. 2. – С. 293–294.
Вісьтак М. Я. Поняття, сутність та значення міжнародно-правових актів, як джерел трудового права України / М. Я. Вісьтак // Вісник Львівського університету. Серія юр. – 2009. – Вип. 49. – С. 158–164.
Вісьтак М. Я. Правове регулювання охорони праці конвенціями Міжнародної організації праці / М. Я. Вісьтак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVIІІ регіон. наук.-практ. конф. (26–27 січня 2012 р.). – Львів : Юр. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2012. – С. 255–257.
Вісьтак М. Я. Проблеми офіційного перекладу міжнародно-правових актів про працю / М. Я. Вісьтак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVI регіон. наук.-практ. конф. ( 8–9 лютого 2010 р.). – Львів : Юр. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2010. – С. 243–244.
Вісьтак М. Я. Рішення Європейського суду з прав людини, як джерело трудового права України / М. Я. Вісьтак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVIІ регіон. наук.-практ. конф. (3–4 лютого 2011 р.). – Львів : Юр. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2011. – С. 220–221.
Вісьтак М. Я. Співвідношення норм національного та міжнародного трудового права / М. Я. Вісьтак // Підприємництво, господарство і право. – К., 2011. – № 9. – С. 47–51.
Гаврилюк О. В. Сучаснe втiлeння принципiв трудового права / О. В. Гаврилюк // Право України. – 2001. – № 9. – С. 56–58.
Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу: Монографія / Н.М. Хуторян, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана, Л.П. Гаращенко, І.П. Лаврінчук, О.В. Макогон, М.П, Стадник, Г.І. Чанишева; Відп. ред. Хуторян. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 304 с.
Гетьманцева Н.Д. Конвенції та рекомендації міжнародної організації як міжнародні договори про працю. // Держава і право. – Спецвипуск. – 2003.
Гетьманцева Н. До питання про метод правового регулювання трудових відносин // Право України. – 2011. – № 5. – С. 224-231.
Гураш В.М. Генезис науки трудового права у Львівському університеті Яна Казимира // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Частина 2. – Ужгород: Ліра. – 2010. – Випуск 14. – С. 433-437.
Гураш В.М. Проблеми підготовки проекту Трудового кодексу України // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 17-19 червня 2011 р. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2011. – С. 207-209.
Гураш В.М. Становлення трудового права на українських землях у складі Польської Республіки (1921-1939 рр.) // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 214-220 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12gvmcpr.pdf.
Гураш В.М. Субсидіарне застосування норм цивільного права України до трудових відносин найманої праці // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 54. – С. 260-267.
Деякі питання застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в Україні [електронний ресурс] /І. Ільченко. // режим доступу http://www.minjust.gov.ua/0/14103Жeрнаков В. В. Свобода працi як принцип сучасного трудового права України / В. В. Жeрнаков // Право України. – 1999. – №3. – С. 34 – 36.
Жернаков В. Новий погляд на систему трудового права України. // Право України. – 1999. – № 11 – С. 141.
Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права. // Право України. – 2000. – № 7. – С.49-53.
Жигалкін П.І. Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці: Монографія / Жигалкін П.І., Прилипко С.М., Ярошенко О.М.. – Х.: ПП ФІНН, 2008. – 544с. (це на стор.131).
Жолнович О. Систематизація норм, що закріплюють особливості умов праці працівників залежно від галузі господарства. / О.І. Жолнович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції (Львів, 6 лютого 2008р.) – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 194-197.
Жолнович О.І. Деякі особливості систематизації загальних норм трудового права. / О.І. Жолнович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XІІI регіональної науково-практичної конференції (Львів, 8-9 лютого 2007 р.) – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 382-384.
Жолнович О.І. До питання про зовнішні форми виразу трудового права. / О.І. Жолнович // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф., (Луцьк, 30 – 31 травня 2008 р.) / Уклад. Т.Д. Климчук. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – С. 344-346.
Жолнович О.І. Місце трудового права в системі права України. / О.І. Жолнович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції (Львів, 13-14 лютого 2003 р.) – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – С. 340-343.
Жолнович О.І. Норми, що закріплюють соціальні гарантії працівників в системі трудового права. / О.І. Жолнович // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конфесії «Шості осінні юридичні читання». – Частина друга. – (Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 року). – Хмельницький: в-во Хмельницького університету управління та права, 2007. – С. 315-318.
Жолнович О.І. Предмет трудового права як критерій систематизації галузевих норм. / О.І. Жолнович // Науковий часопис Хмельницького університету управління і права "Університетські наукові записки" – Випуск 3-4. – 2006. – С. 271-276.
Жолнович О.І. Принцип єдності та диференціації як критерій систематизації норм трудового права. / О.І. Жолнович // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи України» (Луцьк, 1 – 2 червня 2007 р.). – Луцьк: Вежа, 2007. – С. 79-83.
Жолнович О.І. Про особливості систематизації засадничих норм трудового права України. / О.І. Жолнович // Молодь у юридичній науці: збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених "П’яті осінні юридичні читання" (Хмельницький, 27-28 жовтня 2006 р): у 3-х частинах. Частина 3: "Публічно-правові науки". – Підтом І. – Хмельницький: в-во Хмельницького університету управління та права, 2006. – С. 74-77.
Жолнович О.І. Публічні та приватні інтереси і їх вплив на трудове право. / О.І. Жолнович //Молодь у юридичній науці: збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених "Четверті осінні юридичні читання" (Хмельницький, 21-22 жовтня 2005 р.): 3-х частинах. Частина 3: "Публічно-правові науки". – Підтом І. – Хмельницький: в-во Хмельницького університету управління та права, 2005. – С. 17-20.
Жолнович О.І. Соціальна спрямованість трудового права України. / О.І. Жолнович // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Серія юридична. – Вип. 42. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – C. 231-238.
Жолнович О.І. Трудове право як елемент системи трудового права України. / О.І. Жолнович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції (Львів, 9-10 лютого 2006 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 280-281.
Жолнович О.І. Ще раз до питання про сферу дії норм трудового права. / О.І. Жолнович // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2006. – Випуск 16. – С. 110-116.
Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право. // Право України. – 2001. – № 3. – С. 69.
Кашкин Ю. С. Трудовоe право Eвропeйского Союза : [учeб. пособ.] / Ю. С. Кашкин. – М. : Волтeрс Кливeр, 2009. – 274 с.
Киселев И. Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда: Учебник под ред. М.В. Лушниковой. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Эксмо. 2008. С. 608.
Кияниця І.П. Імплементація норм міжнародного права в правовій системі ФРН. Дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11./ І. П. Кияниця - Київ, 2004. – С. 187.
Кіт О.І. Класифікація актів судової нормотворчості, що є джерелами трудового права України / О.І. Кіт // Судова апеляція. – 2011. – № 4(25). – С.98-105
Кіт О.І. Місце актів органів судової влади у системі джерел сучасного трудового права / О.І. Кіт // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – № 54. – С. 267-274
Кіт О.І. Теоретичні аспекти використання актів Європейського суду з прав людини як джерел трудового права України / О.І. Кіт // Держава і право. – 2011. – № 54. – С. 386-392.
Кіт О.І. Щодо питання про нормативний характер актів судової влади / О.І. Кіт // Публічне право. – 2011. – № 4. – С.342-350
Колодій А.М. Принципи права України. К.1998.
Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудовых отношений. Львов, 1977.
Костюк В. Міжнародні акти як джерело трудового права. // Право України. – 1999. – № 11. – С. 97.
Лаврiв О. Я. Систeма принципiв трудового права України : авторeф. дис. на здобуття наук. ступeня канд. юрид. наук : спeц. 12.00.05 «Трудовe право; право соцiального забeзпeчeння» / Оксана Ярославiвна Лаврiв. – К., 2006. – 21 с.
Луганцев В.М. Проблемные вопросы сферы действия современного трудового права. // Государство и право. – 2004. – № 5. – С. 28-37.
Майданик Р. Цивільне і трудове право: порівняння методології та міжгалузевих відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 5. – С. 3-7.
Матюшко П. В. Цивiльно-правовi угоди i трудовий договiр: у чому вiдмiннiсть? / П. В. Матюшко // Юридична газeта. – № 18 (30). – 28 вeрeсня. – 2004 : [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу до статтi : http://www.уur-gazeta.com/oarticle/1050/
Нормотворча діяльність МОП в епоху глобалізації. Доповідь Генерального Директора, 85-а сесія МКП 1997 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument.
Панасюк О. З приводу співвідношення трудового та цивільного права // Право України. – 2009. – № 9. – С. 140-148.
Пилипенко П. Про підготовку нового Трудового кодексу. // Вісник Львівського ун-ту. – Серія юридична. – 2003. – Випуск 38. – С. 357-361.
Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Львів, 1999.
Пилипенко П. Д. Внутрішній трудовий розпорядок як об’єкт правового регулювання / П. Д. Пилипенко / Юридична наука. – 2011.- №2. - С. 112-118 (0,18 друк. арк.)
Пилипенко П. Кодифікація вітчизняного трудового законодавства: проблеми та перспективи // Право України. – 2009. – № 3. – С. 7-14.
Прилипко С. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права. // Право України. – 1999. – № 10. – С. 58.
Прилипко С., Ярошенко О. Проект Трудового кодексу України – важливий етап реформування трудового законодавства // Право України. – 2009. – № 3. – С. 14-21.
Прокопенко В.І. Предмет трудового права України: Посібник. – К., 1995. – 32 с.
Процевський О. Яким бути новому Кодексу законів про працю? // Право України. – 1995. – № 9-10. – С. 28.
Процевський О. Про предмет трудового права України. – Право України. – 2001. – № 12. – С. 81-86.
Процевський О. Функції трудового права в сучасних умовах господарювання // Право України. – 2011. – № 2. – С. 223-233.
Рабiнович П. М. Соцiальнe право: дeякi питання загальної тeорiї / П. М. Рабiнович, О. З.  Панкeвич // Право України. – 2003. – № 1. – С. 104–107.
Савчeнко М. Д. Принципи Конституцiї / М. Д. Савчeнко // Науковi записки. Юрид. науки. – К. : Видавничий дiм «КМ Акадeмiя», 2006. – Т. 53. – С. 13–16.
Стасів О. В. Право на належні, безпечні та здорові умови праці: поняття та зміст / О. В. Стасів // Збірник тез за результатами круглого столу з обговорення проекту Трудового кодексу України. – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2011. – С. 66–68.
Стасів О. В. Право на страйк як гарантія захисту трудових та соціальних інтересів найманих працівників / О. В. Стасів // Юридична Україна. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – №8. – С. 73–78.
Стасів О. В. Працівник як суб’єкт реалізації конституційних прав та свобод / О. В. Стасів // Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2011. – С. 184–185.
Стасів О. В. Заборона примусової праці як конституційна засада трудового права / О. В. Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – 2011. – Вип. 53. – С. 255–262.
Стасів О. В. Класифікація спеціально-правових засад трудового права / О. В. Стасів // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез наук.-практ. конф. молодих вчених. Сьомі осінні юрид. читання. – Хмельницький, 2009. – Ч. 2. – С. 393–394.
Стасів О. В. Конституційні засади здійснення права на працю // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVIІІ регіон. наук.-практ. конф. – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2012. – С. 265–266.
Стасів О. В. Конституційні засади трудового права: шляхи закріплення у Конституції України та їх значення для регулювання трудових відносин / О. В. Стасів // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи». – Тернопіль, 2008. – С. 256–258.
Стасів О. В. Конституційні положення, що визначають засади регулювання трудових відносин / О. В. Стасів // Юридична Україна. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – №10. – С. 89–93.
Стасів О. В. Право на відпочинок: поняття та види / О. В. Стасів // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами VII міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 4–5 червня 2010 р.) / уклад. Вознюк Н. І., Климчик Т. Д. та ін. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 522–523.
Стасів О. В. Соціальна сутність сучасного трудового права та її конституційні витоки / О. В. Стасів // Університетські наукові записки : Науковий часопис Хмельницького ун-ту управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1. – С. 176–179.
Стасів О. В. Соціальна сутність трудового права / О. В. Стасів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XV регіон. наук.-практ. конф., 4–5 лютого 2009 р. – Львів, 2009. – С. 260.
Стасів О. В. Способи захисту трудових прав / О. В. Стасів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVI регіон. наук.-практ. конф., 8–9 лютого 2010 р. – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2010. – С. 280.
Стасів О. В. Сутність конституційних засад правового регулювання трудових відносин в нових економічних умовах / О. В. Стасів // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез наук.-практ. конф. молодих вчених. Сьомі осінні юрид. читання. – Хмельницький, 2008. – Ч. 2. – С. 332–333.
Стасів О. В. Сутність конституційних положень, що визначають основи регулювання праці в Україні / О. В. Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – 2009. – Вип. 49. – С. 172–178.
Стасів О. В. Захист трудових і соціально-економічних прав професійними спілками та іншими уповноваженими трудовим колективом органами / О.В. Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – 2010. – Вип. 51. – С. 262–268.
Стасів О. В. Сутність конституційного права на працю // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVIІ регіон. наук.-практ. конф., 3–4 лютого 2011 р. – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2011. – С. 252–253.
Тополевський Р. Б. Системні зв’язки юридичних джерел права : Автореф. дис. … канд. юрид. наук. / Р. Б. Тополевський – Х., 2004. С. 187.
Хуторян Н. Розвиток трудових правовідносин в умовах ринку. // Право України. – 1992. – № 8. – С. 6.
Чанишева Г., Болотіна Н. Окремі теоретичні проблеми сучасного трудового права України (до постановки питання). // Право України. – 1999. – № 9. – С. 13-19.
Чанишева Г. Колективні трудові відносини за проектом Трудового кодексу України // Право України. – 2009. – № 3. – С. 28-35.
Черняева Д. В. Международные стандарты труда: учебное пособие. / Д. В. Черняева. – М. : КНОРУС, 2010. с. 232.
Тестові завдання для перевірки знань
1. Трудове право регулює трудові відносини
військовослужбовців збройних сил України
атестованих працівників органів Міністерства внутрішніх справ України
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах
осіб, які уклали трудову угоду на виконання певної роботи
членів виробничих кооперативів
2. Трудове право регулює трудові відносини
осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах
працівників державних підприємств, установ, організацій
атестованих працівників органів Міністерства внутрішніх справ України
осіб, які уклали трудову угоду на виконання певної роботи
військовослужбовців збройних сил України
членів виробничих кооперативів
3. Трудове право регулює трудові відносини
атестованих працівників органів Міністерства внутрішніх справ України
військовослужбовців збройних сил України
осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах
осіб, що уклали трудовий договір з фізичною особою – роботодавцем
осіб, які уклали трудову угоду на виконання певної роботи
членів виробничих кооперативів
4. Трудове право регулює трудові відносини
найманих працівників, які працюють на сезонних роботах
військовослужбовців збройних сил України
осіб, які уклали трудову угоду на виконання певної роботи
атестованих працівників органів Міністерства внутрішніх справ України
осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах
членів виробничих кооперативів
5. Предметом трудового права України є
відносини з нарахування і виплати дивідендів акціонерам
відносини, що виникають у результаті укладення трудового договору
відносини оренди приміщень для розміщення цехів і відділів підприємства
відносини з управління підприємствами, установами, організаціями
відносини з нарахування соціальних платежів до відповідних фондів
відносини навчання з відривом від виробництва
6. Предметом трудового права України є
відносини з нарахування і виплати дивідендів акціонерам
відносини оренди приміщень для розміщення цехів і відділів підприємства
відносини працевлаштування
відносини з управління підприємствами, установами, організаціями
відносини з нарахування соціальних платежів до відповідних фондів
відносини навчання з відривом від виробництва
7. Предметом трудового права України є
відносини з нарахування і виплати дивідендів акціонерам
відносини з управління підприємствами, установами, організаціями
відносини оренди приміщень для розміщення цехів і відділів підприємства
відносини з приводу навчання на виробництві, підвищення кваліфікації та перекваліфікації
відносини з нарахування соціальних платежів до відповідних фондів
відносини навчання з відривом від виробництва
8. Предметом трудового права України є
відносини оренди приміщень для розміщення цехів і відділів підприємства
відносини з управління підприємствами, установами, організаціями
відносини з нарахування і виплати дивідендів акціонерам
відносини з нарахування соціальних платежів до відповідних фондів
відносини соціального партнерства і встановлення умов праці
відносини навчання з відривом від виробництва
9. Комплексне поєднання централізованого і децентралізованого регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин на основі координації дій суб’єктів, локального правовстановлення та застосування спеціальних юридичних санкцій для забезпечення належного виконання учасниками цих відносин своїх прав і обов’язків – це
завдання трудового права
соціальне призначення трудового права
основна функція трудового права
метод трудового права
диференціація трудового права
принципи трудового права
10. Основними функціями трудового права України є
контролююча
відтворювальна
захисна
встановлююча
нормативна
оплатна
11. Основними функціями трудового права України є
відтворювальна
контролююча
встановлююча
виробнича
нормативна
оплатна
12. Основними функціями трудового права України є
контролююча
нормативна
відтворювальна
встановлююча
виховна
оплатна
13. Основним інститутом в системі трудового права є
трудовий договір
трудові відносини
норми трудового права
звільнення з роботи
трудові гарантії
трудовий стаж
14. Основним інститутом в системі трудового права є
трудові відносини
робочий час
звільнення з роботи
норми трудового права
трудові гарантії
трудовий стаж
15. Основним інститутом в системі трудового права є
трудові відносини
звільнення з роботи
час відпочинку
норми трудового права
трудові гарантії
трудовий стаж
16. Основним інститутом в системі трудового права є
трудові відносини
норми трудового права
звільнення з роботи
трудова дисципліна
трудові гарантії
трудовий стаж
17. Основним інститутом в системі трудового права є
трудові відносини
норми трудового права
звільнення з роботи
трудові гарантії
охорона праці
трудовий стаж
18. Основним інститутом в системі трудового права є
нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства
звільнення з роботи
трудові відносини
норми трудового права
трудові гарантії
трудовий стаж
19. Ядром і основним видом трудових правовідносин є
виробничі відносини
індивідуально-трудові
колективно-трудові
соціального партнерства
правовідносини працевлаштування
вирішення трудових спорів
20. Суб'єктами індивідуально-трудових правовідносин є
працівник і профспілковий орган
працівник і роботодавець
роботодавець і профспілковий орган
роботодавець і трудовий колектив
працівник і трудовий колектив
наймач і роботодавець
21. За загальним правилом учасником трудових правовідносин може бути особа, яка на момент укладення трудового договору досягла ______ років.
22. Учасником трудових правовідносин є особа, яка досягла ______ років і уклала трудовий договір за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.
23. Фізична особа, яка надає працю іншій фізичній особі на підставі укладення трудового договору називається
роботонаймач
робітник
роботонадавач
роботодавець
зайнята особа
службовець
24. Юридична особа, яка надає працю фізичній особі на підставі укладення трудового договору називається
роботонаймач
служба працевлаштування
роботонадавач
роботодавець
зайнята особа
центр зайнятості
25. Суб'єктом колективних трудових правовідносин є
працівник
роботодавець
центр зайнятості
колективне підприємство
збори акціонерів
збори учасників ТзОВ
26. Суб'єктом колективних трудових правовідносин є
працівник
центр зайнятості
профспілкова організація
збори акціонерів
колективне підприємство
збори учасників ТзОВ
27. Суб'єктом колективних трудових правовідносин є
центр зайнятості
працівник
колективне підприємство
примирна комісія
збори акціонерів
збори учасників ТзОВ
28. Суб'єктом колективних трудових правовідносин є
працівник
збори акціонерів
центр зайнятості
колективне підприємство
трудовий арбітраж
збори учасників ТзОВ
29. Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі
перетворення моральних норм на норми праці
встановлених державою правових норм (так званого писаного права)
розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці
міжнародно-правових норм, що регулюють трудові відносини найманої праці
теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених
новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг
30. Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі
перетворення моральних норм на норми праці
розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці
міжнародно-правових норм, що регулюють трудові відносини найманої праці
договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних угод – тарифних чи колективних договорів
теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених
новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг
31. Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі
звичаєвого права, судової практики та юридичної науки (так званого неписаного права)
розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці
перетворення моральних норм на норми праці
теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених
новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг
міжнародно-правових норм, що регулюють трудові відносини найманої праці
32. Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі
звичаєвого права, судової практики та юридичної науки (так званого неписаного права)
договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних угод – тарифних чи колективних договорів
теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених
розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці
перетворення моральних норм на норми праці
новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг
33. Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі
розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці
перетворення моральних норм на норми праці
договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних угод – тарифних чи колективних договорів
теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених
новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг
встановлених державою правових норм (так званого писаного права)
34. Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі
новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг
перетворення моральних норм на норми праці
розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці
встановлених державою правових норм (так званого писаного права)
теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених
договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних угод – тарифних чи колективних договорів
35. Провідними вченими у сфері науки трудового права України є
О.І.Процевський
Ю.С.Шемшученко
О.Л.Копиленко
Я.М.Шевченко
В.П.Маляренко
В.Г.Ротань
36. Провідними вченими у сфері науки трудового права України є
Ю.С.Шемшученко
О.І.Процевський
Н.М.Хуторян
О.Л.Копиленко
Я.М.Шевченко
В.П.Маляренко
37. Провідними вченими у сфері науки трудового права України є
Ю.С.Шемшученко
Я.М.Шевченко
О.Л.Копиленко
А.Р.Мацюк
В.С.Венедиктов
В.П.Маляренко
38. Провідними вченими у сфері науки трудового права України є
Н.М.Хуторян
О.Л.Копиленко
Я.М.Шевченко
Ю.С.Шемшученко
В.І. Прокопенко
В.П.Маляренко
39. Провідними вченими у сфері науки трудового права України є
Ю.С.Шемшученко
Р.І.Кондратьєв
Я.М.Шевченко
Г.І.Чанишева
О.Л.Копиленко
В.П.Маляренко
40. Провідними вченими у сфері науки трудового права України є
Я.М.Шевченко
О.Л.Копиленко
Ю.С.Шемшученко
Н.Б.Болотіна
В.П.Маляренко
В.С.Венедиктов
41. Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є
відносини з приводу працевлаштування
індивідуально-трудові відносини
відносини робочого часу і часу відпочинку
відносини, пов'язані з підготовкою кадрів і підвищенням кваліфікації безпосередньо на виробництві
відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації
відносини з оплати праці та соціального страхування
42. Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є
індивідуально-трудові відносини
відносини робочого часу і часу відпочинку
відносини нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства
відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації
відносини, пов'язані з підготовкою кадрів і підвищенням кваліфікації безпосередньо на виробництві
відносини з оплати праці та соціального страхування
43. Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є
індивідуально-трудові відносини
відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації
відносини робочого часу і часу відпочинку
відносини з приводу працевлаштування
відносини з оплати праці та соціального страхування
відносини соціального партнерства і встановлення умов праці на підприємствах
44. Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є
відносини з оплати праці та соціального страхування
відносини соціального партнерства і встановлення умов праці на підприємствах
відносини з приводу вирішення трудових спорів
індивідуально-трудові відносини
відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації
відносини робочого часу і часу відпочинку
45. Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є
відносини з оплати праці та соціального страхування
відносини нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства
відносини з приводу вирішення трудових спорів
індивідуально-трудові відносини
відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації
відносини робочого часу і часу відпочинку
46. Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є
відносини соціального партнерства і встановлення умов праці на підприємствах
відносини з оплати праці та соціального страхування
відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації
відносини робочого часу і часу відпочинку
відносини з приводу працевлаштування
індивідуально-трудові відносини
47. Основними принципами трудового права України є
систематизація та інкорпорація правових норм
обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання
забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці
встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці
створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності
48. Основними принципами трудового права України є
систематизація та інкорпорація правових норм
соціальне партнерство і договірне встановлення умов праці
забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці
обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці
створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності
49. Основними принципами трудового права України є
забезпечення єдності і диференціації правового регулювання
систематизація та інкорпорація правових норм
створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності
забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці
оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання
встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці
50. Основними принципами трудового права України є
створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності
встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці
забезпечення єдності і диференціації правового регулювання
систематизація та інкорпорація правових норм
забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці
визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників
51. Основними принципами трудового права України є
створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності
встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці
систематизація та інкорпорація правових норм
забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці
соціальне партнерство і договірне встановлення умов праці
визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників
52. Основними принципами трудового права України є
систематизація та інкорпорація правових норм
створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності
встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці
забезпечення єдності і диференціації правового регулювання
обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці
53. Якщо за загальним правилом прийом на роботу осіб допускається з ________ років, то повна трудова правосуб'єктність фізичних осіб наступає з досягненням ними ________ років.
54. Розмежуйте суб'єктів трудового права та суб'єктів індивідуальних трудових правовідносин, вказавши номери останніх у поданому нижче переліку
профспілка
роботодавець
комісія по трудових спорах
працівник
трудовий колектив
трудовий арбітраж
55. Розмежуйте суб'єктів трудового права та суб'єктів колективних трудових правовідносин, вказавши номери останніх у поданому нижче переліку
роботодавець
працівник
профспілка
комісія по трудових спорах
колективні переговори
служба працевлаштування
56. Розмежуйте суб'єктів трудового права та суб'єктів колективних трудових правовідносин, вказавши номери останніх у поданому нижче переліку
працівник
примирна комісія
трудовий арбітраж
комісія по трудових спорах
колективні переговори
служба працевлаштування
57. Розмежуйте суб'єктів трудового права та суб'єктів колективних трудових правовідносин, вказавши номери останніх у поданому нижче переліку
працівник
комісія по трудових спорах
колективні переговори
колектив найманих працівників
об'єднання роботодавців
служба працевлаштування
58. Розмежуйте суб'єктів трудового права та суб'єктів колективних трудових правовідносин, вказавши номери останніх у поданому нижче переліку
працівник
колективні переговори
комісія по трудових спорах
роботодавець
служба працевлаштування
об'єднання роботодавців
59. Метод трудового права передбачає комплексне поєднання зазначених нижче способів правового регулювання:
соціального захисту найманих працівників
централізованого (імперативного) регулювання
гарантування трудових прав учасників суспільних відносин
застосування санкцій дисциплінарної і матеріальної відповідальності
охорони праці найманих працівників
свободи праці та вільної зайнятості
60. Метод трудового права передбачає комплексне поєднання зазначених нижче способів правового регулювання:
соціального захисту найманих працівників
гарантування трудових прав учасників суспільних відносин
застосування санкцій дисциплінарної і матеріальної відповідальності
локального правовстановлення
охорони праці найманих працівників
свободи праці та вільної зайнятості
61. Метод трудового права передбачає комплексне поєднання зазначених нижче способів правового регулювання:
соціального захисту найманих працівників
гарантування трудових прав учасників суспільних відносин
локального правовстановлення
охорони праці найманих працівників
свободи праці та вільної зайнятості
децентралізованого (автономного) регулювання
62. Метод трудового права передбачає комплексне поєднання зазначених нижче способів правового регулювання:
соціального захисту найманих працівників
централізованого (імперативного) регулювання
гарантування трудових прав учасників суспільних відносин
охорони праці найманих працівників
свободи праці та вільної зайнятості
децентралізованого (автономного) регулювання
63. Метод трудового права передбачає комплексне поєднання зазначених нижче способів правового регулювання:
соціального захисту найманих працівників
централізованого (імперативного) регулювання
гарантування трудових прав учасників суспільних відносин
локального правовстановлення
охорони праці найманих працівників
свободи праці та вільної зайнятості
64. Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є наступні правові відносини
правовідносини робочого часу
правовідносини трудової дисципліни
правовідносини соціального партнерства
колективно-трудові відносини
правовідносини часу відпочинку
правовідносини з вирішення трудових спорів
правовідносини майнового характеру праці
правовідносини оплати праці
65. Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є наступні правові відносини
правовідносини робочого часу
правовідносини трудової дисципліни
правовідносини соціального партнерства
колективно-трудові відносини
правовідносини з вирішення трудових спорів
правовідносини майнового характеру праці
66. Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є наступні правові відносини
правовідносини робочого часу
правовідносини соціального партнерства
колективно-трудові відносини
правовідносини часу відпочинку
правовідносини з вирішення трудових спорів
правовідносини майнового характеру праці
67. Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є наступні правові відносини
правовідносини робочого часу
правовідносини соціального партнерства
колективно-трудові відносини
правовідносини з вирішення трудових спорів
правовідносини майнового характеру праці
правовідносини оплати праці
68. Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є наступні правові відносини
правовідносини трудової дисципліни
правовідносини соціального партнерства
колективно-трудові відносини
правовідносини часу відпочинку
правовідносини з вирішення трудових спорів
правовідносини майнового характеру праці
69. Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є наступні правові відносини
правовідносини трудової дисципліни
правовідносини соціального партнерства
колективно-трудові відносини
правовідносини з вирішення трудових спорів
правовідносини майнового характеру праці
правовідносини оплати праці
70. Правовідносинами працевлаштування вважаються наступні відносно самостійні правові відносини:
між профспілковим органом і працівником, який втратив роботу і бажає поновитися на посаді
між роботодавцем і безробітним, який вимагає виплати допомоги по безробіттю
між органом працевлаштування і організацією, яка потребує кадрів
між органом працевлаштування і роботодавцем з приводу сплати страхових внесків
між громадянином і організацією (роботодавцем), до якої його направлено на роботу органом працевлаштування
між центром зайнятості і фондом соціального страхування та роботодавцями і працівниками
71. Правовідносинами працевлаштування вважаються наступні відносно самостійні правові відносини:
між органом працевлаштування і громадянином, який звернувся із заявою про допомогу у влаштуванні на роботу
між профспілковим органом і працівником, який втратив роботу і бажає поновитися на посаді
між роботодавцем і безробітним, який вимагає виплати допомоги по безробіттю
між громадянином і організацією (роботодавцем), до якої його направлено на роботу органом працевлаштування
між центром зайнятості і фондом соціального страхування та роботодавцями і працівниками
між найманими працівниками і профспілками про допомогу у працевлаштуванні
72. Правовідносинами працевлаштування вважаються наступні відносно самостійні правові відносини:
між органом працевлаштування і громадянином, який звернувся із заявою про допомогу у влаштуванні на роботу
між профспілковим органом і працівником, який втратив роботу і бажає поновитися на посаді
між роботодавцем і безробітним, який вимагає виплати допомоги по безробіттю
між органом працевлаштування і організацією, яка потребує кадрів
між органом працевлаштування і роботодавцем з приводу сплати страхових внесків
між найманими працівниками і профспілками про допомогу у працевлаштуванні
73. Правовідносинами працевлаштування вважаються наступні відносно самостійні правові відносини:
між роботодавцем і безробітним, який вимагає виплати допомоги по безробіттю
між органом працевлаштування і організацією, яка потребує кадрів
між органом працевлаштування і роботодавцем з приводу сплати страхових внесків
між громадянином і організацією (роботодавцем), до якої його направлено на роботу органом працевлаштування
між центром зайнятості і фондом соціального страхування та роботодавцями і працівниками
між найманими працівниками і профспілками про допомогу у працевлаштуванні
74. Правовідносинами працевлаштування вважаються наступні відносно самостійні правові відносини:
між органом працевлаштування і громадянином, який звернувся із заявою про допомогу у влаштуванні на роботу
між профспілковим органом і працівником, який втратив роботу і бажає поновитися на посаді
між органом працевлаштування і роботодавцем з приводу сплати страхових внесків
між громадянином і організацією (роботодавцем), до якої його направлено на роботу органом працевлаштування
між центром зайнятості і фондом соціального страхування та роботодавцями і працівниками
між найманими працівниками і профспілками про допомогу у працевлаштуванні
75. Головними суб’єктами трудових правовідносин є:
атестаційна комісія
роботодавець
КТС
працівник
примирна комісія
страйковий комітет
76. У трудових правовідносинах іноді можуть брати участь так звані другорядні суб’єкти
атестаційна комісія
роботодавець
профспілковий орган
працівник
примирна комісія
об’єднання роботодавців
77. У трудових правовідносинах іноді можуть брати участь так звані другорядні суб’єкти
роботодавець
профспілковий орган
працівник
примирна комісія
страйковий комітет
об’єднання роботодавців
78. У трудових правовідносинах іноді можуть брати участь так звані другорядні суб’єкти
атестаційна комісія
роботодавець
профспілковий орган
КТС
працівник
об’єднання роботодавців
79. У трудових правовідносинах іноді можуть брати участь так звані другорядні суб’єкти
атестаційна комісія
роботодавець
профспілковий орган
працівник
страйковий комітет
об’єднання роботодавців
80. Фізичні особи як працівники можуть брати участь у трудових правовідносинах по досягненні ними ______ років, а за згодою одного з батьків чи особи, що їх замінює, навіть з досягненням ______ років. У вільний від навчання час працівником може бути й особа, якій виповнилось _______ років.
81. Джерелами трудового права, що мають договірний характер, є
Установчий договір командитного товариства
Політична угода між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України
Генеральна угода
Посадова інструкція
Колективний договір
Договір про спільну діяльність
82. Джерелами трудового права, що мають договірний характер, є
Установчий договір командитного товариства
Політична угода між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України
Галузева угода
Посадова інструкція
Конвенція МОП
Договір про спільну діяльність
83. Джерелами трудового права, що мають договірний характер, є
Установчий договір командитного товариства
Політична угода між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України
Регіональна угода
Посадова інструкція
Конвенція МОП
Договір про спільну діяльність
84. До джерел трудового права України належать наступні закони
Про колективні договори і угоди
Про загальний військовий обов’язок і військову службу
Про вибори Президента України
Про державну службу
Про охорону навколишнього природного середовища
Про оподаткування прибутку підприємств
85. До джерел трудового права України належать наступні закони
Про охорону праці
Про загальний військовий обов’язок і військову службу
Про вибори Президента України
Про охорону навколишнього природного середовища
Про зайнятість населення
Про оподаткування прибутку підприємств
86. До джерел трудового права України належать наступні закони
Про оплату праці
Про колективні договори і угоди
Про загальний військовий обов’язок і військову службу
Про вибори Президента України
Про охорону навколишнього природного середовища
Про охорону атмосферного повітря
87. До джерел трудового права України належать наступні закони
Про загальний військовий обов’язок і військову службу
Про державну службу
Про охорону навколишнього природного середовища
Про охорону атмосферного повітря
Про оподаткування прибутку підприємств
Кодекс законів про працю
88. До джерел трудового права України належать наступні закони
Про колективні договори і угоди
Про загальний військовий обов’язок і військову службу
Про охорону навколишнього природного середовища
Про охорону атмосферного повітря
Про оподаткування прибутку підприємств
Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
89. Локальними актами, що регулюють трудові відносини, є:
Генеральна угода
Посадова інструкція
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті на роботу
Постанова Кабінету Міністрів України
Правила внутрішнього трудового розпорядку
90. Локальними актами, що регулюють трудові відносини, є:
Генеральна угода
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті на роботу
Постанова Кабінету Міністрів України
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Інструкція щодо охорони праці

Приложенные файлы

  • docx 17941537
    Размер файла: 55 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий