grazh_proc


Адам сотта қарсы куәлік айғақ беруден бас тартуға құқылы:A) Өз-өзіне..C) Зайыбына.D) Жақын туысқандарына.
Азаматтық ic жүргізу кодексiне сәйкес қарсылық бiлдiру үшiн негіздер қарастырылған субъектілер:D) судья, прокурор, сарапшыЕ) аудармашы, сот отырысының хатшысыF) сот орындаушысы, сот приставы
Азаматтық ic жүргізу құқығының қайнар көздерi: А) Қазақстан Республикасының азаматтық ic жүргізу кодексіG) Қазақстан Республикасының Конституциясы. Н) Атқарушылық ic жүргізу және сот орындаушысының мәртебесі туралы заң.
Азаматтық ic жүргізу құқық қатынастарының туындау негiздерi: А) Азаматтық ic жүргізу нормасы. В) Заңды деректер. D) Азаматтық ic жүргізу құқық субъектiлiк.
Азаматтық ic жүргізудiң түсінігі:В) азаматтық iстердi шешу бойынша сот қызметі. С) азаматтық iстердi қарауда сот және басқа процеске қатысушылар әрекеттері. D) азаматтық ic жүргiзу құқығының нормаларымен реттелген соттың ic- әрекеті.
Азаматтық ic жүргізуде сот қолданатын мәжбүрлеу шаралары: А) Азаматтық ic жүргізу кодексi бойынша екі мәжбүрлеу шарасы қолданыладыВ) сот отырысы залынан шығарып жiберу.G) ерiксiз келтiру
Азаматтық ic жүргізудегi сот тапсырмасы дегеніміз: А) басқа аудандағы сотқа белгiлi бiр ic жүргізу әрекетін жасауға істі қараушы сот тапсырма бередi. G) басқа мемлекетттегі сотқа белгiлi бiр ic жүргізу әрекетін жасауға істі қараушы сот тапсырма бередi. Н) басқа калада долелдемелер жинау кажеттігі туралы өтiнiштi қанағаттандырған жағдайда тиiстi сотқа белгiлi бiр ic жүргізу әрекетін жасауға істі қараушы сот тапсырма бередi.
Азаматтық ic жүргізудегi тараптар: В) азаматтық ic жүргізудiң негiзгi субъектілері, оларсыз талап қоюмен ic жүргізу мумкін емес. F) талап қоюшы және жауапкер. G) даулы материалдық құқықтық қатынастың субъектiлерi.
Азаматтық iстердi қараудың мерзiмдері: А) Жұмысын қалпына келтіру, алимент өндiрiп алу туралы даулау істер бiр айға дейiнгi мерзімде шешіледі В) Сот талқылауына әзірлеу аяқталған күннен бастап екі айға дейiнгi мерзiмде қаралады.С) АIЖК-нің 174-бапта қарастырылған мерзімдер.
Азаматтық құқықтарды қорғау келесі нысандарда жүзеге асырылады:D) Соттық.F) Әкімшілік.H) Қоғамдық.
Азаматтық сот iciн жүргізу түрлері: А) Ерекше ic жүргізу.Е) Ерекше талап қоюмен ic жүргізу.G) Талап қою бойынша ic жүргізу.
Азаматтық сот iciн жүргізудің функционалдық қағидаларына жатқызуға болады: А) тараптардын тең құқықтылығы. F) диспозитивтiк. G) тараптардың айтысуы.
Азаматтық сот ісін жүргізу сатылары: А) бiрiншi caтыдағы сотта ic жүргізу.С) сот актiлерiне апелляциялық шағымдану, наразылық келтiруF) қадағалау тәртібімен ic жүргізу.
Азаматтық іс жүргізу құқығы келесі саладағы қоғамдық қатынастарды реттейді:B) Азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүргізу.C) Сот актілерін орындау.F) Сот пен іс жүргізушілердің қызметі.
Азаматтық іс жүргізу құқығының ғылымы – бұл келесі білімдердің жүйесі: B) Азаматтық сот өндірісінің заңдылықтары туралы. D) Сот төрелігін жүзеге асырудың теориясы туралы. E) Сот төрелігін жүзеге асыру туралы ойлар мен тәжірибе туралы.
Азаматтық іс жүргізу құқығының қағидаларына жатады: F) Заңдылық. G) Сот iciн жүргізу тiлi. Н) Сотта істі қараудың жариялығы.
Азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар көздеріне жатқызылады: A) 1999 ж. 13 шілдедегі ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы. D) 2010 ж. 2 сәуірдегі ҚР «Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы Заңы. F) 1995 ж. 30 тамыздағы ҚР Конституциясы.
Азаматтық іс жүргізу нысанының (форманың) белгісі болып табылады:C) Әмбебаптылық. F) Нормативтілік.H) Жүйелілік.
Азаматтық іс жүргізу сатысы дегеніміз: A) Сот өндірісінің бір бөлігі. B) Іс жүргізу әрекеттерінің белгілі бір тобы. E) Дербес мақсатқа жетуге бағытталған.
Азаматтық іс жүргізудің салалық қағидасы болып табылады: C) Диспозитивтілік.E) Тараптардың тең құқықтылығы.H) Сайысушылық.
Азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыруды ұйымдастыру қағидалары тобына жатқызылады: А) адамның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн сотта қорғау. В) жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу. F) сот төрелiгiн тек қана соттың жүзеге асыруы.
Апелляциялық тәртiппен сот шешiмiнiң күшін жоюдың не оны өзгертудiң негiздемелерi:А) ic үшін маңызы бар мән-жайлар шеңберiнiң дұрыс анықталмауы.Е) бiрiншi сатыдағы сот шешiмiнде баяндалған қорытындылардың істің мән- жайына сәйкес келмеуi. G) бiрiншi сатыдағы сот белгiленген ic үшін маңызы бар мән-жайлардың дәлелденбеуi.
Апелляциялық тәртіппен сот шешімінің күшін жоюға немесе оны өзгертуге негіздер:B) Іс үшін маңызы бар мән-жайлардың дәлелденбеуі.D) Материалдық нормалардың бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы.E) Іс жүргізу құқығы нормаларының бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы.
Апелляциялық шағым немесе наразылық мына жағдайларда қайтарылады:Е) шағымды, наразылықты қозғалыссыз қалдыру туралы судьяның ұйғарымдағы нұсқаулары белгіленген мерзімде орындалмағанда;G) егер шағымдану немесе наразылық келтіру мерзімі өтіп кетсеН) егер шағымды немесе наразылықты апелляциялық шағым немесе наразылық беруге (келтіруге) құқығы жоқ тұлға берсе
Арызды қараусыз қалдырудың негіздемелері:A) арызға қол қойған және оны берген адамның арызға қол қоюға және оны беруге өкілеттігі жоқ болса.D) талап қоюшы осы санаттағы істер үшін заңда белгіленген дауды алыдын ала сотқа дейін шешудің міндетті тәртібін сақтамаса және осы тәртіпте қолданудың мүмкіндігі жоғалмасаE) арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе
Бiтiмгершiлiк келiсiмiн жасау құқығын пайдаланады: А) даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшiншi тұлға.С) жауапкерЕ) талап қоюшы
Бірінші сатыдағы сот азаматтық істер бойынша сот актілерін келесідей нысанда қабылдайды:A) ШешімC) ҰйғарымE) Бұйрық
Бірінші сатыдағы сот шешімі заңды күшіне енеді:C) Апелляциялық шағымдау, наразылық беру мерзімі өтісіменE) Апелляциялық шағым берілмесеF) Апелляциялық наразылық келтірілмесе
Бірінші сатыдағы соттың шешiмiне апелляциялық шағым беруге құқылы:В) Жауапкер. G) Талапкер. Н) Үшiншi тұлға.
Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалардың сипаттамасы: С) процеске талап қою аркылы қатысадыЕ) талап қоюшының барлық құқықтарын пайдаланады және оның барлық мiндеттерiн атқарады. G) іс жүргізуге сот шешім шығарғанға дейін кіре алады
Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғаның құқығына жатпайды:А) бiтiмгершiлiк келiсiмiн жасау құқығы. В) талап қоюдың негiздемесi мен нысанасын өзгерту құқығы. С) талап қоюдан бас тарту құқығы.
Дәлелдемелер ретiнде жол беруге болмайтын нақты деректер: С) дәлелдеу барысында қазіргі ғылыми бiлiмге қайшы келетiн қолдана отырып алынған болса, олар накгы деректердің растығына әсер етсе немесе әсер етуі мүмкін болса. Е) күш қолдану, қорқыту, алдау, сол секiлдi өзге де заңсыз іс-әрекеттерді қолдана отырып алынған деректер.G) ic жүргізу іс-әрекетінің тәртібін айтарлықтай бұза отырып алынған деректер.
Дәлелдеуге жатпайтын фактілер: A) Жалпыға белгілі танылған.E) Бұрын белгіленген.G) Анықталды деп ұйғарылған фактілер.
Дереу орындалуға жататын шешімдер:C) Алимент алып беру туралыE) Жалақы алып беру туралыF) Жұмысқа қайта орналастыру туралы
Ерекше ic жүргізу тәртібімен қарайтын істер: С) Жылжымалы затты иесiз деп тану және жылжымайтын мүлiкке коммуналдық меншiк құқығын тану туралы. Е) Бала асырап алу туралы. Н) Нотариаттык әрекеттерге немесе оларды жасаудан бас тартуға шағымдар бойынша.
Ерекше өндіріс дегеніміз:A) ерекше өндірісте мәлімдеушілер және мүдделі адамдар қатысады және талап қою өндірісінің кейбір институттары қолданылмайдыC) ерекше өндірісте құқық туралы дау жоқ және қарама-қарсы мүдделі тараптар жоқH) құқық туралы дауды шешумен байланысты емес заң деректерді сот анықтайтын және азаматтың құқықтық мәртебесі анықталатын азаматтық іс жүргізудің түрі
Ерекше талап қоюмен ic жүргізу бойынша қаралатын iстep: С) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы істер қарауға уәкілетті органдардың (лауазымды адамдардың) қаулыларына дау айту туралы icтер бойынша ic жүргізу. D) сайлауға, референдумдарға қатысушы азаматтар мен қоғамдық бiрлестiктердiң сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздар бойынша ic жүргізу. F) жергiлiктi аткарушы органдардың азаматтардың алкаби ретiнде қылмыстық сот iciн жүргізуге катысу құқықтарын бұзатын шешiмдерiне, әрекеттеріне (әрекетсiздiгiне) дау айту жөнiндегi арыздар бойынша ic жүргізу.
Заңда көзделген келесі жағдайларда істі қарау жабық сот отырысында жүзеге асырылады: B) Бала асырап алу құпиясын сақтау.D) Жеке, отбасылық құпияларды сақтау.F) Коммерциялық құпияны сақтау.
Куә ретінде жауап алуға жатпайтын тұлғалар:B) Судья.E) Тең талапкер мен тең жауапкер. H) Дін қызметшілері.
Қарсы талап қою: В) Қарсы жалпы талап қою ережелерiн сақтап қоюға болады.G) Қарсы талап ic қарап жатқан сотқа берiледi. Н) Жауапкер бiрiншi сатыдағы сот шешiмi қабылданғанға дейiн қарсы талап қоя алады.
Мамандандырылған экономикалық соттарға бағынысты азаматтық істер: С) тараптары заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын азаматтар мүлiктiк және мүлiктiк емес даулар жөнiндегi істер.Е) корпоративтiк даулар. Н) тараптары заңды тұлғалар болып табылатын мүлiктiк және мүлiктiк емес даулар женiндегi істер.
Материалдық құқық нормалары бұзылған немесе дұрыс қолданылмаған деп есептеледі, егер сот:C) Қолданылуға тиісті заңды қолданбаса. D) Қолданылмауға тиісті заңды қолданса.F) Заңды дұрыс түсіндірмесе.
Мемлекеттiк баж қайтарылмайды: D) талап қоюшы талап қоюдан бас тартқан жағдайларда. G) ic тараптардың бiтiмгершiлiк келiсiмiмен аяқталған жағдайпарда. Н) талап қоюшы өз талаптарын азайтқан жағдайларда.
Мемлекеттiк орган азаматтық ic бойынша қорытынды бередi: А) қорытынды сот үшін мiндеттi емесС) заңда көрсетiлген жағдайда D) жазбаша нысанда
Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының және басқа да тұлғалардың азаматтық ic жүргізуге қатысу негiздерi:А) субъектілердің өздерінің құқықтары мен мүдделерiн қорғау мүмкiндігінің болмауы. Е) заң арнайы уәкілет берген жағдайда іс жүргізуге қатысады.G) бұзылған құқықтар мен мүдделердің айрықша әлеуметтік маңыздылығы.
Өткiзiлiп алынған ic жүргізу мерзiмiн қалпына келтiруге құқылы:В) мерзiм дәлелді себептермен өткiзiлiп алынса, судья қалпына келтiре аладыЕ) сот F) істі өндірісіне кабылдаған сот
Прокурор міндетті емес:С) Ic бойынша мемлекеттiк баж төлеугеG) Ic бойынша сот шығындарын өтеугеН) Бiтiмгершiлiк келісiм жасау
Прокурордың азаматтық іс жүргізуге қатысуы келесі жағдайларда міндетті болады: B) Заңда көзделгенде. D) Мемлекеттік және қоғамдық мүддені қорғау қажет болғандаF) Мемлекеттің мүдделерін қозғайтын істер бойынша.
Прокурордың талап қоюдағы мiндеттерiнiң негiзгi мақсаты: В) азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерiн қорғауF) заң бұзушылықты жоюға сот тәртібімен уақытылы және тиiмдi шара қолдану. G) қоғамдық және мемлекеттiк мүдделердi қорғау.
Сарапшының мiндеттерi: А) жүргiзiлген зерттеулер мен берiлген қорытындыға байланысты мәселелер бойынша айғақ беруге. F) өзінің алдына қойылған мәселелер бойынша негiзделген және объективтi қорытынды беруге. G) соттың шақыруы бойынша келуге.
Сенімхатта қарастырылатын өкiлдiң арнайы өкiлеттiктерi: С) талап қою талаптары мен талап қоюды танудан толық немесе iшiнара бас тарту G) талап қоюдың нысанасын немесе негiздемесiн езгерту Н) талап арызға қол қою
Сот iсті басқа соттың қарауына мына жағдайларда бередi: В) істі аталған сотта қарау кезiнде оның істің соттылық ережелерiн бұза отырып қабылдағаны анықталса. Е) тұрғылықты жерi бұрын белгiсiз болған жауапкер істі өзінің тұрғылықты жерi бойынша сотқа беру туралы өтiнiш жасаса. G) бiр немесе бiрнеше судьяға қарсылық бiлдiрiлгеннен кейiн, сондай-ақ назар аударуға тұратын басқа мән-жайлар бойынша судьяларды ауыстыру немесе аталған сотта істі қарау мүмкін болмаса.
Сот актісі:B) Сот төрелігінің ерікті актісіC) Құқық қолдану актісіF) Барлық жеке және заңды тұлғалар үшін міндетті акт
Сот арызды қозғалыссыз қалдыру туралы ұйғарым шығарады:А) Мемлекеттік баж төленбесеС) Талап арыздың нысаны мен мазмұны сақталмасаЕ) Талап арызға қоса тіркелетін құжаттары болмаса.
Сот бұйрығы шығарылады, егер талап негізделсе: C) Кәмелетке толмаған балалар үшін алименттерді өндіріп алу туралы талапқаE) Нотариалды куәландырылған мәмілеге. H) Төленбеген вексельге наразылыққа.
Сот келесідей заңдық фактілерді анықтау туралы істерді қарайды: C) Адамдардың туыстық қатынастарын.G) Жазатайым жағдайды.H) Адамның біреудің асырауында болуы.
Сот орындаушысының қаулысын санкциялау: А) Сот орындаушысының қаулысы сотқа материал түскен күні қаралуға тиiс. С) Соттын ұйғарымына АIЖК белгіленген тәртіпппен шағымдануға немесе наразылық бiлдiруге болады. Н) Сот атқарушылық әрекеттерде санкция бередi немесе санкция беруден бас тартады, бас тарту туралы дәлел келтiрiлген ұйғарым шығарады.
Сот төрелiгiн жүзеге асыруда судьялардың тәуелсіздігі қағидасын бiлдiредi: В) судья тәуелсізF) судья ҚР Конституциясына бағынадыG) судья ҚР заңдарына бағынады
Сот төрелігін жүзеге асыруға көмектесуші тұлғалар тобына кіреді: A) Куә.C) Аудармашы.H) Сарапшы.
Сот ұйғарымын шығару тәртібі:D) Дербес іс жүргізу құжаты түрінде сот шығарады. F) Күрделі емес мәселелер бойынша сот отырыс залынан шықпай-ақ ұйғарым шығарады.G) Ұйғарым шығарылғаннан кейін дереу жарияланады.
Сот шешімнің заңды күшін сипаттайтын белгілер:A) Жалпы міндеттілігі.C) Преюдициалдық.H) Орындаушылығы.
Сот шешіміне қойылатын талаптар:A) ЗаңдыD) НегіздіE) Сот отырысында зерттелген дәлелдемелерге ғана негізделеді
Сот шешімінің негізділігі дегеніміз – соттың:C) Шешімде сот отырысында анықталған іс үшін маңызды мән-жайларды мазмұндауыE) Қорытындыларды растайтын дәлелдемелерді сипаттауыH) Өз қорытындыларын істің мән-жайларына сәйкес баяндауы
Сот шешімінің орындалуын қайта бұрып атқару жағдайлары:C) Заңды күшiне енiп, орындалған сот шешiмiнiң күшi жойылғанда.F) Сот талап қоюдан бас тарту туралы жаңа шешiм шығарғанда.G) Іс бойынша iс жүргiзудi тоқтату туралы ұйғарым шығарған жағдайда.
Сот шығындарының құрамы:В) Мемлекеттiк баж және ic жүргізуге байланысты шығындар.F) Мемлекеттiк баж. G) Ic жүргізуге байланысты шығындар.
Сот іс бойынша іс жүргізуді қысқартады, егер:C) Талап қоюшы өз талабынан бас тартса. G) Жауапкерге іздестіру жарияланғанда. H) Іс азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қарауға жатпаса.
Сот іс жүргізуді келесі негіздер бойынша тоқтата тұруға міндетті:C) Істе тарап болып табылатын азамат қайтыс болғанда.E) Істе тарап болып табылатын заңды тұлға қайта құрылған, таратылғанда.G) Тарап әрекет қабілеттілігінен айырылғанда.
Сот ісін жүргізу тілі қағидасы бойынша: A) Сот ісі мемлекеттік тілде жүргізіледі. B) Сотта ана тілінде сөйлеу құқығы қамтамасыз етіледі. H) Іс материалдары тегін аударылады.
Сотта өкілдер бола алмайтын тұлғалар:D) судьяларE) тергеушілер H) прокурорлар мен өкілді органдардың депутаттары.
Сотта істі қараудың жариялылығы қағидасы бойынша: A) Сотта істі қарау ашық жүргізіледі. C) Сотта істі қарау барысын жазып алуға рұқсат берілген.D) Дыбыс жазуды, бейне жазуды пайдалауға рұқсат берілген.
Соттық дәлелдеу сатылары: А) Дәлелдемелер жинау. G) Дәлелдемелер ұсыну.Н) Дәлелдемелерді зерттеу және бағалау.
Соттың бiрiншi сатысындағы сот отырысы келесі бөлiмдерден тұpaды: В) әзірлеу бөлімі F) iсті мәні бойынша қарау бөлiмi.G) сот жарыссөздерi және прокурордың қорытындысы бөлімі
Сырттай ic жүргізу тәртібі бойынша ic қарау үшін қажет негiздемелер: В) жауапкер тиiстi түрде сот отырысының өтетін орны мен уақыты туралы хабарланса. С) ic бойынша талап қоюшы қарсы болмауы. G) жауапкер келмеген жағдайда.
Талап арызға қоса тiркелетiн құжаттар:F) талапкер өз талаптарын негiздейтiн мән-жайларды растайтын құжаттар, егер көшiрмелер оларда болмаса, жауапкерлер мен үшінші тұлғалар үшін бұл құжаттардың көшiрмелерi. G) мемлекеттiк баж төлеудi растайын құжат. Н) жауапкерлер мен үшінші тұлғалардың санына қарай талап арыздың көшiрмесi.
Талап арызды қабылдаудан бас тартудың негiздерi: Е) сол тараптардын арасындағы дау бойынша, сол нысана туралы және сол негiздер бойынша шығарылған соттың заңды күшіне енген шешiмi болса. F) арыз азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қарауға және шешуге жатпаса. Н) медиация тәртібімен реттеу туралы келiсiмдi бекiту туралы сот ұйғарымы болса.
Талап арызды қайтару: А) Арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе. Е) Ic осы соттың соттауына жатпаса. F) арызға оған қол қоюға өкілеттігі жоқ адам қол қойса;
Талап қоюды қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар: С) жауапкерге тиесiлi және оның өзiнде немесе басқа адамдарда болатын мүлiкке тыйым салу. F) басқа адамдардың мүлiктi жауапкерге беруiне немесе оған қатысты өзге де мiндеттемелердi орындауына тыйым салу. G) жауапкерге белгiлi бiр әрекеттерді жасауға тыйым салу. Талап қоюшының арнайы құқығы:А) Жауапкермен бiтiмгершiлiк келiсiм жасауғаВ) Талап қоюғаН) Талаптың нысанасы немесе негiздемесiн өзгертуге
Талап қоюшының таңдауы бойынша соттың соттауына жатқызылатын азаматтық істер: А) тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы талаптар. С) жалақыны өндіріп алу туралы талаптар. F) некені бұзу туралы талаптар, талап қоюшының денсаулық жaғдайы бойынша талап қоюшының жауапкер тұратын жерге баруы ол үшiн қиындық кeлтipeтiн жaғдайда.
Талаптың элементтері болып табылады:B) Пәні.D) Мазмұны.H) Негізі.
Тапсырма бойынша өкiлдiк ету: D) Заңды тұлғалардың кызметкерлері - осы заңды тұлғалардың істері бойынша. Е) АдвокаттарF) Өзге ортақ қатысушылардың сенімхаты бойынша
Ұл (қыз) асырап алу туралы ic сотта: С) асырап алу туралы ic сотта баланы асырап алушылардың өздерінің, қамқоршы және корғаншы органдар екілдерінің, прокурордың қатысуымен қаралады. G) баланы асырап алушылардың өздерінің қамкоршы және қорғаншы органдар өкілдерінің, прокурордың катысуымен қаралады. Н) баланы асырап алушылардың өздерінің қатысуымен қаралады.
Шешім қабылдаған сот іске қатысушылардың өтініші бойынша немесе өз бастамашылығымен қосымша шешім қабылдай алады, егер сот:D) Сот шығындары туралы мәселені шешпесе.E) Сот шешiмiнiң орындалуын қайта бұрып атқару туралы мәселенi шешпесе.G) Алып берілген соманың, берілуге тиісті мүліктің мөлшерін көрсетпесе.
Шешім шағарған сот жіберілген қателерді келесідей тәсілдермен жоя алады:B) Сөздік және арифметикалық қателіктерді түзету.E) Қосымша шешім шығару.G) Шешімді түсіндіру.
Шешім шығарған кезде шешілетін мәселелер:A) Сот дәлелдемелерге баға бередіC) Іс үшін маңызы бар қандай мән-жайлардың анықталғанын және анықталмағанын айқындайдыE) Іс бойынша қандай заң қолданылуға тиісті екенін айқындайды
Шешімнің мазмұны келесідей бөліктерден тұрады:A) КіріспеB) СипаттауE) Дәлелдеу және қарар
Іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындарға жатады: B) Жауапкерді іздестіру жөніндегі шығындар.D) Тараптарға хабарлау және сотқа шақыру жөніндегі шығындар.H) Сол жерде қарау жүргізілуге байланысты шығындар.
Іс жүргізу құқығы нормаларының бұзылуы және дұрыс қолданылмауы дегеніміз:C) Сот ісі жүргізіліп отырған тіл туралы ережені бұзу.E) істі бұл істі қарауға құқығы жоқ судья қараса;G) Істе сот отырысы хаттамасының болмауы.
Іске қатысушы тұлғалардың ic жүргізушiлiк мiндетi: А) талап арыздың көшiрмелерiн сотқа тапсыру. D) өздерiне берiлген барлық ic жүргізу құқықтарын адал пайдалану.F) заңда көзделген жағдайларда мемлекеттiк баж төлеу.
Іске қатысушы тұлғалардың құқықтары: D) ic материалдармен танысуға. Е) қарсылықтарын мәлімдеуге. F) дәлелдеме табыс етуге және оларды зерттеуге қатысуға.
Іске қатысушы тұлғалардың құрамына кiредi: С) мемлекеттiк органдар, жергiлiктi өзін-өзі басқару органдары. D) тараптар. Е) прокурор.
Істі әзірлеу міндеттері: В) істі дұрыс шешу үшін маңызы бар мән-жайларды айқындауD) тараптардың құқықтық қатынастарын және басшылыққа алынуға тиісті заңды анықтау F) іске қатысатын адамдардың құрамы мен процестің басқа да қатысушылары туралы мәселені шешу
Істі қарауды кейінге қалдыруға жол беріледі келесі жағдайларда: D) Процесcке қатысушылардың келмеуі.F) Қарсы талап қою.H) Қосымша дәлелдемелер ұсыну қажеттігі.
Істі сотта қарауға әзірлеудің мақсаты: С) Істің дұрыс шешуiн қамтамасыз ету. F) Істі уақытылы шешудi қамтамасыз ету. Н) Істің уақытылы және дұрыс шешілуін қамтамасыз ету.

Приложенные файлы

  • docx 17935976
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий