Kopia_KKR_Politekonomia

Тесты по политической экономии

1. Необхідність вільних ринкових відносин і відомість до мінімуму втручання держави в економіку відстоюють:
2. У чому укладається сутність методу наукової абстракції:
3. Проблема «Що, як і для кого виробляти» має відношення:
а) до будь-якого суспільства;
4. Основна проблема економіки укладається в:
5. Комплекс речей або предметів, за допомогою яких людина виробляє матеріальні блага, називають:
1. Якщо вивчається національна економіка як цілісна система, то це аналіз:
2. Представники якого напрямку сучасної економічної думки розглядають вплив на господарське поводження людей не тільки економічних, але й неекономічних факторів:
3. Яку функцію виконує економічна теорія при розробці методів раціонального господарювання, науковому обґрунтуванні економічної політики держави:
4. Основна проблема, з якою зіштовхуються всі економічні системи:
5. Зрушення кривої виробничих можливостей вправо свідчить про:
Представники якого напрямку економічної думки вважали, що «чистий продукт» створюється тільки працею працівників сільського господарства:
2. У чому укладається сутність аналізу як методу економічної теорії:
3. Альтернативні витрати - це:
4. Крапка поза кривою виробничих можливостей означає, що:
5. Визначите джерела інтенсивного шляху розвитку економічної системи:
1. Яке з положень комплексно розкриває предмет політичної економії:
2. Представники якого напрямку сучасної економічної теорії виступають за постійне державне втручання в економіку з метою досягнення повної зайнятості й рівноважного обсягу виробництва:
3. Стосовно до економічної теорії діалектичний метод складається:
4. Головна мета будь-якого виробництва складається:
5. Що з перерахованого не є інвестиційним ресурсом:
1. Яка зі шкіл економічної теорії була історично першою:
2. Які відносини формують соціально-економічну формацію:
3. Результатом якої функції політичної економії є формулювання економічних категорій, законів, принципів:
4. Одночасне й повне задоволення всіх потреб неможливо внаслідок:
5. Кожна крапка кривої виробничих можливостей являє собою:
1. Що з перерахованого не вивчає економічна теорія:
2. Представники якого напрямку сучасної економічної думки пріоритетними вважають грошові методи регулювання економіки:
3. Проблема «Що, як і для кого провадити» має відношення:
4. Загальна властивість економічних ресурсів:
5. Якщо суспільство прагне мінімізувати витрати й максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів, то
1. Яка з економічних шкіл уперше зробила предметом свого аналізу процес виробництва, а не сферу обігу:
2. У чому укладається сутність методу наукової абстракції:
3. Фактори виробництва - це:
4. Крапка поза кривою виробничих можливостей означає, що:
5. Що з перерахованого відносять до особистого фактору процесу виробництва:
1. Яка з економічних шкіл уперше зробила предметом свого аналізу процес виробництва, а не сферу обігу:
2. Яке з положень правильно характеризує структуру способу виробництва:
3. При розробці наукових прогнозів, перспектив суспільного розвитку економічна теорія виконує функцію:
4. Блага - це:
5. Загальна властивість економічних ресурсів:
1. Яка з економічних шкіл уперше зробила предметом свого аналізу процес виробництва, а не сферу обігу:
2. Необхідність втручання держави в економіку для досягнення повної зайнятості ресурсів і рівноважного обсягу виробництва відстоюють:
3. Стосовно до економічної теорії діалектичний метод складається:
4. Комплекс речей або предметів, за допомогою яких людина провадить матеріальні блага, називають:
5. Крива виробничих можливостей показує:
1. Процес суспільного відтворення включає наступні фази:
2. При розробці наукових прогнозів, перспектив суспільного розвитку економічна теорія виконує функцію:
3. Основна проблема економіки укладається в:
4. Неправильним є затвердження:
5. Якщо кількість застосовуваних ресурсів збільшується, то:
6. Економічний ріст може бути проілюстрований:
7. Власність - це:
8. Яка ознака характеризує тільки економічну систему чистого капіталізму:
9. Якою властивостю володіє товар як продукт для обміну:
10. Форма вартості, при якій одному товару, що перебуває у відносній формі, протистоїть безліч товарів-еквівалентів, називається:
6. Все те, із чого людина провадить матеріальні блага, називають:
7. Яке з визначень відображає сутність власності:
8. Натуральне господарство - це така форма організації економіки, при якій:
9. Споживна вартість товару - це:
10. Форма вартості, при якій всім товарам, що перебувають у відносній формі, протистоїть один товар-еквівалент,
6. Капітал як фактор виробництва - це:
7. Який з рівнів власності відображає факт влади суб'єкта над річчю, при якому розпорядження й присвоєння цієї речі обмежено існуванням і правами власника:
8. Товар - це:
9. Мінова вартість - це:
10. Форма вартості, при якій всім товарам, що перебувають у відносній формі, протистоїть один товар-еквівалент, називається: 6. В економіці людина розглядається, насамперед, як:
7. Власність на який об'єкт є визначальною в системі відносин власності й у всій системі виробничих відносин:
8. У чому знаходить свій прояв економічна відособленість товаровиробників:
9. Продукт праці, створений для обміну шляхом купівлі-продажу, називається:
10. Яке з визначень розкриває сутність споживної вартості товару:
6. Процес фактичного витягу корисних властивостей з об'єкта власності для задоволення конкретних потреб являє собою:
7. Якщо економічна влада централізована, основним економічним суб'єктом виступає держава, ринок не виконує функцію регулятора економіки, а в поводженні економічних суб'єктів спільний інтерес домінує над особистим, то це: 8. Якщо товарне виробництво засноване на великій приватній власності, машинній техніці й використанні найманої праці, воно є: 9. Яке з визначень розкриває сутність споживної вартості товару:
10. Форма вартості, при якій одному товару, що перебуває у відносній формі, протистоїть безліч товарів-еквівалентів, називається: 6. Робоча сила являє собою:
7. Повна економічна влада суб'єкта над об'єктом власності й повна відповідальність суб'єкта за результати користування означає:
8. Яка ознака є головною відмітною рисою натурального господарства:
9. Яке з визначень розкриває сутність вартості товару:
10. Здатність товару задовольняти ту або іншу потребу людини – це його: 6. Виберіть правильне визначення структури виробничих відносин:
7. З перерахованого виберіть ознаку, характерну для традиційної економіки:
8. Основною метою простого товарного виробництва є: 9. Що дає можливість дорівнювати друг до друга й обмінювати на ринку зовсім різні споживні вартості:
10. Чому згодом роль грошей надовго закріпилася за грошовими металами:
6. Крива виробничих можливостей показує:
7. Визначите, що входить у поняття "фактори виробництва":
8. Власність на який об'єкт є визначальною в системі відносин власності й у всій системі виробничих відносин:
9. Однією з причин виникнення товарного виробництва є:
10. Здатність товару задовольняти ту або іншу потребу покупця називається:
6. Власність - це:
7. Однією з причин виникнення товарного виробництва є: 8. Якою властивістюволодіє товар як продукт для обміну: 9. Форма вартості, при якій одному товару, що перебуває у відносній формі, протистоїть безліч товарів-еквівалентів, називається: 10. При покупці товару за готівку гроші виконують функцію:
6. Виділите ознаку, що характеризує тільки економічну систему чистого капіталізму:
7. Яке з визначень розкриває сутність товару як економічної категорії:
8. Що є зовнішньою формою прояву вартості товару: 9. Яке положення розкриває сутність грошей як економічної категорії:
10. Який різновид грошей виник у результаті виконання ними функції засобу платежу: 11. Який різновид грошей виник у результаті виконання ними функції засобу платежу:
12. Погіршення якості товарів при незмінному рівні цін є проявом:
13. Закон попиту встановлює залежність обсягу покупок на ринку від: 14. Чим можна пояснити зрушення кривої попиту на товар Х:
15. Що відбудеться із кривою попиту на фотоплівку при рості цін на фотоапарати: 11. Який товар із загального їхнього числа, представленого на регіональному ринку, виділився як товар-еквівалент:
12. Згідно з рівнянням Фішера прямий вплив на збільшення кількості грошей в обігу робить:
13. Річний ріст цін у країні на 8% свідчить про наявність:
14. Збільшення обсягу покупок товару на ринку графічно виражається:
15. Що відбудеться із кривою попиту на фотоплівку при рості цін на фотоапарати:
11. Векселі й банкноти виникли на підставі функції грошей: 12. Штучне стримування державою росту цін або підтримка їх на рівні нижче рівноважних (ринкових) і поява у зв'язку із цим стійкого дефіциту є проявом:
13. Яке з визначень попиту є правильним:
14. Переміщення крапки нагору по кривій попиту може бути пов'язане з:
15. Збільшення податків на доходи покупців викличе:
11. Форма вартості, при якій одному товару, що перебуває у відносній формі, протистоїть безліч товарів-еквівалентів, називається: 12. Відповідно до рівняння Фішера кількість грошей, необхідних для обігу:
13. При річному рості цін на 250% інфляція є: 14. Визначите, який з перерахованих нижче факторів викличе зсув кривої попиту на підручники по економіці вправо:
15. Підвищення цін на масло веде до збільшення попиту на:
11. Оплата комунальних послуг є виконанням грішми функції: 12. Що є проявом схованої інфляції:
13. Закон попиту полягає в тому, що якщо ціна товару падає обсяг покупок:
14. Абсолютно еластичний попит графічно зображується:
15. Пропозиція - це:
11. Виплата заробітної плати є виконанням грішми функції:
12. Штучне стримування державою росту цін або підтримка їх на рівні нижче рівноважних (ринкових) і поява у зв'язку із цим стійкого дефіциту є проявом:
13. Відповідно до закону попиту ріст ціни на товар приводить до:
14. Якщо два товари взаємозамінні, то ріст ціни на перший викличе:
15. Якщо смаки споживачів викликали інтерес до товару Х, це приведе:
11. У якому випадку гроші стають світовими грішми:
12. Більш високою ліквідністю володіють: 13. Річний ріст цін у країні на15% свідчить про наявність:
14. Переміщення крапки нагору по кривій попиту може бути пов'язане з:
15. З наведеного нижче на зміну попиту не впливає:
11. Чому гроші мають загальну здатність до обміну:
12. Визначите, яка формула виражає суть закону грошового обігу (рівняння Фішера):
13. Річний ріст цін у країні на 25% свідчить про наявність:
14. Відповідно до закону попиту ріст ціни на товар приводить до:
15. Ринковий попит не зміниться залежно від:
11. Визначите, яка формула виражає суть закону грошового обігу (рівняння Фішера): 12. У чому проявляється відкрита інфляція:
13. До яких соціально-економічних наслідків приводить інфляція: 14. Ринковий попит на конкретний товар не випробовує впливу:
15. Ціна на кожний з наведених нижче товарів знизилася на 10 %. Попит на який з них, найімовірніше, зросте
11. Більше високою ліквідністю володіють: 12. Річний ріст цін у країні на 25% свідчить про наявність:
13. Визначите, під впливом якого з перерахованих нижче факторів змінюється обсяг попиту на товар:
14. Крива попиту зміщається вліво, якщо:
15. Скорочення обсягу покупок товару на ринку графічно виражається:
16. Коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює:
17 Еластичність попиту на товар залежить від:
18. Зміна яких факторів викличе переміщення крапки ринкової кон'юнктури нагору по кривій ринкової пропозиції:
19. Ринок товарів і послуг перебуває в рівноважному стані, якщо:
20. Які з перерахованих товарів не є об'єктами купівлі-продажу на ринку факторів виробництва:
16. Еластичність попиту на товар Х за ціною дорівнює -3. Як зміниться величина попиту на нього при зниженні ціни на 10%: 17. Що таке пропозиція:
18. Цінова еластичність пропозиції перебуває в прямої залежності від:
19. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції дорівнює:
20 Крива попиту на товар QD = 480 - 2P. Крива пропозиції товару QS = 180 + 4P. Чому рівні рівноважний обсяг і ціна
16. Якщо збільшення ціни на 5% приводить до скорочення обсягу продажів на 8%, то попит на даний товар є: 17. Підвищення цін на ресурси зміщає:
18. Установлення на ринку ціни на товар вище рівноважної приводить:
19. Якщо продавці готові поставити на ринок необмежену кількість товару по однієї й тій же ціні, то пропозиція даного товару є:
20. Яка з перерахованих рис не відноситься до характеристики досконалої конкуренції:
16. З перерахованого нижче на зміну пропозиції не впливає:
17. Визначите, які причини можуть привести до зрушення кривій ринкової пропозиції товару вправо:
18. Еластичність пропозиції залежить головним чином від:
19. Рівноважна ціна Р* означає наступне:
20. Ознака ринку недосконалої конкуренції:
16. Рух по (уздовж) кривій пропозиції можливий тільки в тому випадку, якщо змінюється:
17. Поясните, що трапиться на ринку вільної конкуренції, якщо обсяг пропозиції перевищить обсяг попиту:
18. Еластичність пропозиції залежить головним чином від:
19. Що з перерахованого нижче відноситься до інфраструктури ринку:
20. Монополія - це:
16. Що таке пропозиція:
17. Підвищення цін на ресурси зміщає:
18. Ринок товарів і послуг перебуває в рівноважному стані, якщо:
19. Які з перерахованих товарів не є об'єктами купівлі-продажу на ринку факторів виробництва:
20. До якої моделі відноситься ринок, якщо на ньому функціонує єдина фірма, що провадить закупівлю сировини:
16. Закон пропозиції встановлює залежність кількості пропонованого продавцями (виробниками) товару на ринку від:
17. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції дорівнює:
18. Якщо держава встановить на товар Х граничну ціну на рівні вище рівноважної ціни, то:
19. Збільшення розміру капіталу (виробництва) за рахунок перетворення частини прибутку в додаткові засоби виробництва називається:
20. Яка з форм монополій являє собою угода між самостійними підприємствами про встановлення квот її учасників у загальному обсязі виробництва й реалізації продукції:
16. Ріст числа покупців на ринку приведе до:
17. Еластичність попиту на товар Х за ціною дорівнює -3. Як зміниться величина попиту на нього при зниженні ціни на 10%: 18. Закон пропозиції встановлює залежність кількості пропонованого продавцями (виробниками) товару на ринку від: 19. Збільшення дотацій виробникам зміщає:
20. Якщо однопроцентний ріст ціни на товар приводить до двопроцентного збільшення обсягу пропозиції на нього, то ця пропозиція є:
16. Що відбудеться із кривою попиту на яловичину при скороченні ціни на свинину:
17. Застосування нових технологій виробництва товару зміщає:
18. Продаж товару за ціною нижче ринкової або нижче собівартості виробництва - це:
19. Який з перерахованих факторів не впливає на еластичність попиту на товар:
20. Що відбудеться на ринку вільної конкуренції, якщо обсяг попиту перевищить обсяг пропозиції:
21. Яке завдання виконує інфраструктура ринку:
22. Проникнення капіталу в галузі, технологічно не пов'язані з основним виробництвом, називається:
16. Закон пропозиції характеризує:
17. Якщо будь-яка кількість товару продається за однаковою ціною, то ціновий попит на цей товар є:
18. Якщо збільшення ціни на товар на 10% приводить до збільшення обсягу пропозиції на ринку на 7%, то пропозиція даного товару є:
19. Ринок товарів і послуг перебуває в рівноважному стані, якщо:
20. Якщо пропозиція товару на ринку зовсім нееластично, то ріст попиту на нього приведе:
21. Збільшення розміру капіталу (виробництва) за рахунок перетворення частини прибутку в додаткові засоби виробництва називається:
22. У якій формі монополії підприємства, що входять у її склад, втрачають свою юридичну самостійність:
23. У якій з організаційно-правових форм підприємництва учасники несуть відповідальність за своїми обов'язками часткою у статутному фонді й особистому майні, пропорційно частці в статутному фонді:
24. Капітал – це: 25. Оборот капіталу - це:
називається: рівноважна ціна:
21. Цінова дискримінація - це:
22. Диверсифікація капіталу являє собою:
23. Що припускає солідарна відповідальність по зобов'язаннях фірми:
24. Які з перерахованих елементів відносяться до оборотного капіталу: 25. Яка з названих цінних паперів приносить її власникові доход у розмірі певного відсотка від номінальної вартості даного цінного папера:
21. Монополії, які поєднують підприємства суміжних галузей, а також галузей, не пов'язаних з основним виробництвом, називають:
22. Який основний критерій покладений в основу класифікації організаційно-правових форм підприємництва: 23. Частина капіталу, що багаторазово бере участь у процесі виробництва, не міняє свою натурально-речовинну форму й переносить свою вартість на готовий продукт у міру зношування, називається: 24. Негативні зовнішні ефекти приводять до того, що товар:
25. Що з перерахованого нижче не є суспільним благом (суспільним товаром): 21. Якщо реалізацією товарів займається 2-3 фірми розраховуючи на масового покупця, то це:
22. Збільшення розміру капіталу шляхом капіталізації частини прибутку - це:
23. Який з перерахованих методів конкурентної боротьби відноситься до цінових методів:
24. Кругообіг капіталу - це:
25. Негативні зовнішні ефекти приводять до того, що товар:
21. Продаж за різними цінами однієї й тієї ж продукції різним покупцям - це:
22. Яка з форм монополій являє собою угоду між самостійними підприємствами про встановлення квот її учасників у загальному обсязі виробництва й реалізації продукції:
23. До основного капіталу підприємства відноситься:
24. Ефективність використання капіталу виміряється:
25. Крива Лоренца за п'ять років зрушилася далі від бісектриси. Це означає:
воно ставить мету:
21. Які з перерахованих методів конкурентної боротьби відносяться до цінових методів:
22. Диверсифікація капіталу являє собою:
23. Що припускає солідарна відповідальність по зобов'язаннях фірми:
24. Які з перерахованих елементів відносяться до основного капіталу:
25. Що з перерахованого можна віднести до позитивних зовнішніх ефектів:
21. Цінова дискримінація - це:
22. Який основний критерій покладений в основу класифікації організаційно-правових форм підприємництва:
23. Капітал - це:
24. Ефективність використання капіталу виміряється:
25. Який з названих цінних паперів приносить її власникові доход у розмірі певного відсотка від номінальної вартості даного цінного папера:
21. Який критерій покладений в основу розподілу конкуренції на досконалу й недосконалу:
22. Якщо ринкова структура характеризується наявністю декількох фірм, що провадять однорідну або різну продукцію, контролем над ціною, наявністю істотних бар'єрів для входу в галузь, то вона є:
23. Які з перерахованих методів конкурентної боротьби відносять до нецінових методів:
24. Капітал – це: 25. Що являють собою трансферти:
найбільшою мірою:
23. Який основний критерій покладений в основу класифікації організаційно-правових форм підприємництва:
24. У якій з організаційно-правових форм підприємництва учасники несуть солідарну відповідальність за своїми обов'язками:
25 Суспільні товари (блага) відрізняються від приватних тим, що вони:
21. Яка з перерахованих рис не відноситься до характеристики досконалої конкуренції:
22. Яка з форм монополій припускає об'єднання комерційної діяльності її учасників шляхом створення єдиної контори по збуту продукції:
23. Який основний критерій покладений в основу класифікації організаційно-правових форм підприємництва:
24. Щорічні відрахування, рівні вартості спожитого за цей період капіталу, називаються:
25. Що з перерахованого нижче не є суспільним благом (суспільним товаром):


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 17935806
    Размер файла: 102 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий