Pitannya_do_KKR_KD_2014

І. Дайте визначення поняттю:
Комерційна діяльність на промисловому підприємстві – це сукупність процесів та операцій, спрямованих на здійснення матеріально-технічного забезпечення та збуту вироблених товарів з метою задоволення споживчого попиту та отримання прибутку.
Комерційна робота в торгівлі - це організація і управління комерційними процесами та операціями, пов'язаними з товарно-грошовим обміном з метою здійснення купівлі-продажу товарів, послуг і отримання прибутку.
Підприємництво - це самостійна, ініціативна господарська діяльність громадян, спрямована на отримання прибутку і здійснюється від свого імені на власний ризик і під свою майнову відповідальність або від імені та під майнову відповідальність юридичної особи –підприємства.
Прасол – це посередник, який здійснює закупівлю виробленої продукції безпосередньо у виробників і направляє її до спеціалізованих оптових торгових центрів для подальшого розповсюдження споживачам.
Офеня (коробейник) – це мандрівний роздрібний торговець , який пропонує безпосередньо споживачам , дрібні, досить дешеві, вузького асортименту товари.
Купець – оптовий та дрібнооптовий посередник, що займається торгівлею певних груп товарів.
Гість - купець, що торгує з іншими містами та країнами.
Комерційний процес означає послідовне виконання операцій, що забезпечують організаційні, економічні, соціальні, правові аспекти товарно-грошового обміну.
Комерційна операція сукупність прийомів і способів, спрямованих на забезпечення функціонування різних стадій системи товарно-грошового обміну.
Структура комерційної діяльності це сукупність взаємопов'язаних елементів, які взаємодіють відповідно до загальновизнаних принципів.
Принципи це вихідні положення, основні правила, які відображають природу комерційної діяльності й визначають особливості її організації на ринку товарів і послуг.
Товар продукт виробничо-економічної діяльності або природне багатство, яке має вартість і обмінюється на ринку в грошовій формі.
Товарна група це укрупнений поділ номенклатури товарів залежно від їх призначення.
Послуга це товар, який реально виявляється у формі діяльності, роботи, тобто не в матеріально-речовій формі.
Патент на винахід це свідоцтво компетентного Державного або міжнародного органу, яке видається винахіднику (розробнику) на його монопольне право розпоряджатися і використовувати винахід.
Ліцензія є дозволом (правом), що надається за винагороду власником (лщензіаром) іншій стороні (ліцензіату) на використання винаходу, який захищений патентом.
Якість це властивості й ознаки, які характеризують здатність товару задовольнити потреби, відповідати призначенню і вимогам, які ставляться до нього.
Конкурентоспроможність товару - це спроможність товару реально або потенційно задовольняти відповідні потреби краще, ніж аналогічний товар, представлений на ринку.
Юридична особа - це організація, підприємство, які наділені відокремленою власністю і можуть відповідати своїм майном за свої зобов’язання.
Суб'єкти комерційної діяльності це організації, які на основі юридично відокремленого майна в межах своєї компетенції безпосередньо здійснюють комерційну діяльність з метою отримання прибутку.
Магазин це підприємство роздрібної торгівлі, яке реалізує товари і надає послуги, що призначаються для остаточного споживання.
Аптека це стаціонарний пункт роздрібного продажу лікувальних засобів і товарів санітарії та гігієни, який займає окреме приміщення і має торговий зал для покупців, а також інші приміщення функціонального призначення.
Оптова база майновий комплекс, технологічно оснащений для забезпечення комерційних, торговельно-оперативних та торгово-технологічних процесів.
Товарні склади це спеціально пристосовані приміщення для зберігання товарних запасів і формування асортименту товарів.
Оптові продовольчі ринки це структуровані організаційно-правові форми, основною метою яких є реалізація оптових партій сільськогосподарської продукції й продуктів їх переробки.
Біржа особливий вид організаційно оформленого і регулярно функціонуючого ринку, де здійснюється торгівля 4045 видами біржових товарів або цінними паперами.
Брокерські фірми це суб'єкт ринку, провідною функцією якого є зведення контрагентів.
Дистриб'ютори це суб'єкти оптового ринку (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які володіють винятковим правом купівлі-продажу товару відповідної фірми.
Стопісти це фірми в країні імпортера, які здійснюють експертно-імпортні операції на основі спеціального договору консигнаційного складу.
Фектори торгові посередники, які виконують від імені експортера різноманітні операції: експортні, кредитні, страхові.
Лізингові фірми це суб'єкт ринку, основна діяльність якого полягає у здаванні в довгострокову оренду з викупом (фінансовий лізинг) машин, обладнання, транспортних засобів, комп'ютерної техніки.
Підприємство це самостійний суб'єкт, створений у порядку, встановленому законом, для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб і отримання прибутку через самостійне здійснення своєї діяльності, розпорядження готовою продукцією, отриманим прибутком після сплати всіх податків і обов’язкових платежів.
Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
Товарна марка це ім'я, назва, символ, малюнок чи їх поєднання, призначені для ідентифікації товарів чи послуг даного продавця і диференціації їх від товарів конкурентів.
Товарний знак це товарна марка, що зареєстрована у встановленому порядку і має юридичний захист.
Етика – це наука про поведінку людей та людські стосунки.
Етикет - це слово, що означає манеру поведінки, тобто правила чемності, ввічливості та толерантності що прийняті в певному суспільстві.
Шум - усе те, що приводить до перекручування повідомлення, що посилається, і прийнятого повідомлення.
Ідентифікація буквально означає уподібнення себе іншому.
Емпатія близька до ідентифікації, але тут мається на увазі не раціональне осмислення проблем іншої людини, а прагнення емоційно відгукнутися на її проблеми.
Рефлексія - це усвідомлення людиною того, як вона сприймається партнером по спілкуванню
Ділове спілкування - це насамперед комунікація, тобто обмін інформацією, значущою для учасників спілкування.
Переговори - це будь-який процес спілкування з ким-небудь, при якому ви намагаєтеся отримати від свого співрозмовника чи схвалення, чи згоди на допомогу від нього, чи конкретних дій.
Документ - це форма закріплення на конкретному матеріальному носії певної інформації щодо фактів, подій, явищ об'єктивної дійсності та розумової діяльності людини, призначена для переміщення у часі і просторі.
Запит - комерційний документ, що являє собою звернення покупця до продавця, імпортера до експортера з проханням дати докладну інформацію про товари і направити пропозиції на постачання товару.
Оферта - формальна пропозиція укласти комерційну угоду, яка містить всі головні умови угоди: асортимент, кількість, ціна, терміни, відповідальність сторін і т.п.
Інформаційний лист - це службовий лист, в якому адресант інформує адресата про якісь факти чи заходи.
Рекламний лист - це різновид інформаційних листів. Він містить детальний опис товарів чи послуг і надсилається конкретним адресатам, щоб спонукати їх скористатися запропонованим.
Супровідний лист - це такий службовий лист, у якому адресата інформують про направлення йому документів, що додаються до листа.
Лист-повідомлення - це такий службовий лист, у якому повідомляється про щось чи стверджується якийсь факт.
Гарантійний лист - це такий службовий лист, в якому гарантується виконання чогось, наприклад, оплати за послуги чи товари тощо.
Рекламація - комерційний документ, що являє собою пред'явлення претензії до сторони, що порушила прийняті на себе за контрактом (договором) зобов’язання і вимогу відшкодування збитків.
Попит – це синтетичне явище, яке характеризує потреби споживачів у певному товарі.
Кон’юнктура ринку визначається як сукупність умов, що характеризують ринкову ситуацію, яка склалася на ринку на певний момент або період часу.
Матеріально-технічне забезпечення (МТЗ) промислового підприємства (ПП) є сукупністю функцій по забезпеченню ресурсами всієї його функціональної діяльності.
Мета МТЗ – доведення до конкретних виробничих споживачів конкретних ресурсів відповідних властивостей і структури, визначеної кількості у точний час у певному місці з допустимими витратами.
Предмет МТЗ -- матеріально-технічні ресурси, що необхідні для забезпечення функціонування виробничого процесу підприємства.
Потреба до витрачання встановлює кількість матеріалів, які необхідні підприємству для виконання обсягу продажу та інших робіт, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції, для ремонтно-експлуатаційних потреб, капітального будівництва.
Потреба до постачання показує, скільки підприємство повинно отримати матеріалів із зовнішніх джерел.
Методи визначення потреби в ресурсах – це способи встановлення кількості матеріальних ресурсів, потрібних для здійснення виробничої та іншої діяльності підприємства.
Збутова діяльність – це сукупність всієї функціональної діяльності промислового підприємства (ПП) , що здійснюється після завершення виробничої стадії безпосередньо до продажу товару покупцю, доставки його споживачу, після продажного обслуговування.
Збут підприємством товару – це процес реалізації промислової продукції з метою задоволення потреб і запитів споживачів та отримання доходу.
Мета збуту – доведення до конкретних споживачів конкретного товару визначених споживчих властивостей в необхідної кількості, в точний термін, в певному місці, з мінімальними витратами.
Портфель замовлень – це кількість продукції, яка повинна бути вироблена за визначений період часу і передана покупцю згідно з замовленням або укладеними контрактами.
Договір - це домовленість двох або декількох сторін, спрямована на запровадження, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Контракт різновид господарського договору, в якому акцент переноситься зі строків і характеру взаємодії суб'єктів на предмет цієї взаємодії: його визначення, кількість, якість, умови передавання права власності на нього.
Угода різновид господарського договору, в якому акцент зміщується на певні умови взаємовідносин, права чи зобов'язання сторін.
Преамбула це вступна частина договору, в якій зазначається номер, місце і дата підписання договору, визначаються сторони (підприємства, фірми), від імені яких укладається договір
Специфікація невід'ємна частина договору, в якій обумовлюється кількість товарів, що підлягає постачанню, розгорнутий асортимент із щоквартальним розподілом і визначенням місячного і внутрішньо місячного постачання за термінами, передбаченими в тексті договору.
Відвантажувальна рознарядка це розпорядчий документ, у якому покупець за договором вказує своєму постачальнику, кому конкретно і за якою адресою, в які терміни, в якій кількості й асортименті він має відвантажити закуплений покупцем товар.
Неустойка (одноразовий платіж) стягається з постачальника за прострочення поставки або недопоставку товарів у відсотковому вираженні до вартості не поставлених у строк товарів.
Пеня наростаюча неустойка, що нараховується за прострочення виконання зобов'язань
Номенклатура продукції - це перелік найменувань виробів, завдання по випуску яких міститься в плані виробництва продукції.
Асортимент - це сукупність різновидів продукції за марками, найменуваннями, розмірами, типами, сортами, що відрізняються відповідними техніко-економічними показниками.
Стратегія – це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для їх досягнення.
Асортиментна політика - визначення набору товарних груп, найбільш кращого для успішної роботи на ринку, що забезпечує економічну ефективність діяльності підприємства в цілому.
Складська діяльність це планові та систематично реалізовані заходи підприємств щодо зберігання і сортування матеріальних запасів за умови забезпечення встановлених вимог до їхньої якості і кількості
Упаковка засіб або комплекс засобів, що забезпечує захист продукції від пошкоджень і втрат, навколишнього середовища від забруднень, а також процес обігу продукції.
Матеріальні запаси - це продукція виробничо-технічного призначення, яка знаходиться на різних стадіях виробництва і обігу, вироби народного споживання та інші товари, що очікують на вступ у процес виробничого або особистого споживання.
Логістика - наука про планування, організацію, управління, контроль і регулювання переміщення матеріальних та інформаційних потоків у просторі і в часі від їхнього первинного джерела до кінцевого споживача.
Матеріальний потік це сукупність товарно-матеріальних цінностей, які розглядаються на часовому інтервалі в процесі застосування до них різних логістичних операцій.
Логістична операція це відокремлена сукупність дій з реалізації логістичних функцій, спрямована на перетворення матеріального і/або інформаційного потоку .
Оптова торгівля це сфера підприємницької діяльності із закупівлі і відповідного перетворення товарів для подальшої їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності.
Інфраструктура оптового ринку це сукупність (комплекс) підприємств, установ, організацій, об'єктів, які організаційно, ресурсно, технічно забезпечують умови функціонування оптового ринку та його розвитку.
Асортимент товарів розуміють перелік, номенклатуру товарів, їх різновидів, сортів тощо, об'єднаних за певною ознакою.
Формування асортименту це процес добору груп, видів і різновидностей товарів відповідно до попиту населення з метою найбільш повного його задоволення.
Під оптовим продовольчим ринком розуміють суб’єкт комерційної діяльності, який утворено згідно з вимогами господарського законодавства, метою діяльності якого є забезпечення необхідних умов для здійснення операцій оптової купівлі-продажу наявних видів продовольства (сільгосппродукції та продуктів її переробки) і укладання відповідних комерційних угод.
Роздрібно-торговельне підприємство підприємство сфери торгівлі, яке реалізує споживчі товари в роздріб і надає послуги, призначені виключно кінцевим споживачам.
Формат торгівлі це сукупність параметрів, за якими визначається належність торговельного підприємства (як мережевого або незалежного) до одного з розповсюджених у світовій практиці видів
Торговий дім велика оптово-роздрібна фірма, яка здійснює операції купівлі-продажу за свій рахунок, займається експортом та імпортом товарів.
Торговий центр група торговельних об'єктів, зосереджена в одному місці, що за своїми типами, розмірами функціонально відповідають потребам торговельної зони, яка обслуговується.
Дисконтний магазин здійснює продаж товарів зі знижкою власникам спеціальних дисконтних карток, які можуть бути поіменні та на пред'явника.
Комісійний магазин магазин, що здійснює роздрібний продаж товарів, прийнятих від юридичних або фізичних осіб на комісійних засадах.
Магазин "Секонд хенд" реалізує зовсім дешеві непродовольчі товари, що були раніше у вжитку.
Бутик це спеціалізований магазин, який реалізує модні товари відомих марок (одяг, косметику) або товари рідкого попиту (вишукані марки вин) за високими цінами.
Стоковий магазин – це магазин, у якому розпродуються товари попередніх сезонів з уцінкою.
Аукціон (від лат. "аисtіо" продаж з публічного торгу) це спосіб продажу товарів, які мають індивідуальні властивості, з публічного торгу в установлений час і у визначеному місці за найвищу ціну.
Вітринний інвентар - це пристосування та обладнання, які слугують для показу товарів у вітрині, а також для рекламної викладки їх у торговому залі магазину.
Господарський ризик підприємства – загроза того, що підприємство понесе втрати у вигляді додаткових витрат або отримає доходи нижчі тих, на які воно розраховувало

ІІ. Встановіть відповідність інформації у виді комбінації цифр та літер:
Кожна логічно утворена пара оцінюється в 1 бал
1) суб’єктивні

А) експертні

2) об’єктивні

Б) евристичні та екстраполяційні

3) причинно-наслідкові

В) експлікативні

4) наївні

Г) сценаріїв

1АГ 2БВ 3АВ 4БГ


А) митні функції

1) відділ збуту

Б) формування портфелю замовлень

2) відділ ЗЕД

В) проведення цінової і товарної політики

3) відділ закупівель

Г) вартісний аналіз заготовчої сфери

4) відділ маркетингу

Д) складання графіків відвантаження продукціїЕ) організація сервісного обслуговування

1БД, 2А, 3Г, 4ВЕ
1) лімітні відомості

А) при стабільному випуску продукції і ритмічному виробництві, на основі централізованої доставки до цеху по вимозі

2) разові вимоги

Б) при видачі допоміжних і основних матеріалах, що використовуються епізодично

3) плани-карти

В) при великій номенклатурі ресурсів

4) лімітні карти

Г) для видачі дорогоцінних матеріалів, виписуються у натуральному і вартісному вираженні

5) видаткові фондові ордера

Д) на матеріали, які споживаються протягом місяця багаторазово

1В, 2Б, 3А, 4Д, 5Г
1) координована вертикальна система збуту

А) коли діяльність кожного суб’єкта здійснюється тільки для задоволення власних інтересів

2) горизонтальна система збуту

Б) здійснюється спільна діяльність для задоволення загальної мети і інтересів

3) комбінована система збуту

В) об’єднання декількох підприємств-виробників в єдину систему

4) традиційна вертикальна система збуту


Г) передбачає спільне використання різних форм і методів збуту і об’єднує всі можливі збутові системи

1Б, 2В, 3Г, 4А
1) Альтернативна неустойка

А) збитки, які відшкодовуються кредитору в сумі, що не покривається неустойкою.

2) Штрафна неустойка

Б) сплачується тільки неустойка, а збитки не відшкодовуються

3) Залікова неустойка

В) відшкодовується зверх понесених збитків

4) Виключна неустойка


Г) за вибором кредитора відшкодовуються або збитки або неустойка

1Г, 2В, 3А, 4Б


А) чисельність і склад населення, що обслуговується

1) загальні фактори вплину на асортимент

Б) технічна оснащеністьВ) купівельний попитГ) обсяг виробництва товарів

2) специфічні фактори вплину на асортимент

Д) тип і розмір магазинаЕ) наявність конкурентів у зоні діяльності даного магазину

1 ВГ, 2 АБДЕ
1) Глобальні завдання логістики
А) створення комплексних інтегрованих систем матеріальних, інформаційних та інших потоків

2) Загальні завдання логістики
Б) здійснення наскрізного контролю за потоковими процесами

3) Часткові завдання логістики
В) раціональний розподіл транспортних засобів


Г) скорочення часу перевезень

1А 2Б 3ВГ
1) Широкий асортимент

А) складається з незначної кількості товарних груп.

2) Вузький асортимент

Б) характеризується тим, що пропонуються окремі товарні групи в незначних варіантах.

3) Глибокий асортимент

В) включає велику кількість різноманітних товарних груп.

4) Дрібний асортимент

Г) виникає, якщо в товарній групі пропонуються багаточисельні альтернативні якості, кольори, зразки, розміри, форми, ціни та інше

1В 2А 3Г 4Б
1) Документи, які використовуються при прийманні товарів на склад

А) Товарно-транспортна накладнаБ) Картка обліку виконання договорів

2) Документи для розміщення товарів на складське зберігання


В) Картка кількісно-сумарного облікуГ) Рахунок-фактура

3) Документи, які використовуються при продажу і відпуску товарів із складу

Д) Товарна книга

1Б,Д 2В 3А,Г
1) Основні комерційні операції


А) що обумовлюють реалізацію окремих стадій систем товарно-грошового обміну

2) Особливі комерційні операції


Б) які обслуговують комерційні операції й комерційний процес загалом.

3) Допоміжні комерційні операції


В) які безпосередньо забезпечують процес обміну і зміну вартості, а також перехід власності

1В 2А 3Б
1) група А

А) об'єкти, що мають монопольне становище

2) група Б

Б) майнові комплекси або окремі будинки, споруди, приміщення, вартість яких не перевищує 1250 мінімальних заробітних плат

3) група В

В) об'єкти соціально-культурного призначення

4) група Г

Г) цілісні майнові комплекси, окремі будинки, споруди, приміщення, загальна вартість яких перевищує 1250 мінімальних заробітних плат

5) група Д

Д) об'єкти незавершеного будівництва або законсервовані об'єкти

1Г 2Б 3А 4Д 5Д
1) Ідентифікація

А) уподібнення себе іншому

2) Емпатія

Б) прагнення емоційно відгукнутися на її проблеми

3) Рефлексія

В) усвідомлення людиною того, як вона сприймається партнером по спілкуванню

1А 2Б 3В
1) Функції комерційної діяльності
А) клас: основні, особливі, допоміжні

2) Склад суб’єктів ринку
Б) клас: інтелектуальна власність

3) Характер об’єкта купівлі-продажу
В) клас: послуги


Г) клас: внутрішні, зовнішні

1А, 2Г, 3БВ
1) Споживчі товари
А) Консалтинг

2) Товари виробничого призначення
Б) Ліцензії

3) Інтелектуальна власність
В) Лікарські товари

4) Послуги
Г) Нерухомість

1В, 2Г, 3Б, 4А
1) Основні комерційні операції
А) Забезпечувальні операції

2) Особливі комерційні операції
Б) Торговельно-посередницькі операції

3) Допоміжні комерційні операції
В) Товарообмінні операції


Г) Орендні операції

1В, 2БГ, 3А
1) Основні комерційні операції
А) Супровідні операції

2) Особливі комерційні операції
Б) Операції купівлі-продажу

3) Допоміжні комерційні операції
В) Орендні операції


Г) Експортно-імпортні операції

1БГ, 2В, 3А
1)Функції комерційної діяльності
А) Промислове підприємство

2) Суб’єкти комерційної діяльності
Б) Товарно-грошові операції

3) Базис комерційної діяльності
В) Банківсько-кредитні установи

4) Інфраструктура комерційної діяльності
Г) Капітал

1Б, 2А, 3Г, 4В
1)Функції комерційної діяльності
А) Комерційні процеси та операції

2) Об’єкти комерційної діяльності
Б) Товари

3) Базис комерційної діяльності
В) Митна служба

4) Інфраструктура комерційної діяльності
Г) Інформаційне забезпечення

1А, 2Б, 3Г, 4В
1) Виробниче підприємництво
А) Товарні біржі

2) Комерційне підприємництво
Б) Фондові біржі

3) Фінансове підприємництво
В) Надання послуг

4) Консультативне підприємництво
Г) Управління персоналом

1В, 2А, 3Б, 4Г
1) Зовнішні чинники впливу на комерційну діяльність
А) Адміністративність

2) Внутрішні чинники впливу на комерційну діяльність
Б) Податкова система

3) Стримуючі чинники впливу на комерційну діяльність
В) Лібералізм економіки


Г) Суб’єкти і методи діяльності

1БВ, 2Г, 3А
1) Зовнішні чинники впливу на комерційну діяльність
А) Монополізм

2) Внутрішні чинники впливу на комерційну діяльність
Б) Ціна

3) Стримуючі чинники впливу на комерційну діяльність
В) Рівень доходів


Г) Податкова система

1ВГ, 2Б, 3А
1) Сфера роздрібної торгівлі
А) Аукціони

2) Сфера оптової торгівлі
Б) Аптеки

3) Сфера комерційного посередництва
В) Ресторани


Г) Товарні склади

1БВ, 2Г, 3А
1) Сфера роздрібної торгівлі
А) Товарні склади

2) Сфера оптової торгівлі
Б) Ремонт годинників

3) Сфера комерційного посередництва
В) Ресторани


Г) Біржі

1БВ, 2А, 3Г
1) за призначенням
(спрямованість)
А) стандартні документи

2) за формою створення
Б) інформаційні документи

3) за характером надходження
В) офіційні документи

4) спеціалізація за
змістом
Г) документи з адміністративних питань

1Б, 2А, 3В, 4Г
1) за призначенням
(спрямованість)
А) загальноуправлінські документи

2) за формою створення
Б) розпорядчі документи

3) за характером надходження
В) індивідуальні документи

4) спеціалізація за
змістом
Г) особисті документи

1Б, 2В, 3Г, 4А
1) «Прийом виходу»
А) Безпосередньо перед підписанням контракту один з партнерів висуває нові вимоги

2) «Прийом завищення вимог»
Б) Включення до складу обговорюваних проблем пунктів, котрі потім можна безболісно зняти під виглядом поступки, але наполягати аналогічного кроку з боку партнера

3) «Прийом висунення вимог в останню хвилину»
В) Прохання відкласти розгляд того або іншого питання до наступного засідання, щоб узгодити його з іншими фірмами-партнерами. Чи з колективом

4) «Прийом пакетування»
Г) Для обговорення пропонується не одне питання, а кілька, включаючи як привабливі , так і мало прийнятні для партнера пропозиції

1В, 2Б, 3А, 4Г
1) Комерційна таємниця
А) Відомості у вигляді документів, схем, виробів, що відносяться до конфіденційної інформації фірми та захищаються з боку служби безпеки від витоку, викрадення.

2) Носій комерційного секрету
Б) Особа, що знає про секрет фірми. Їх треба відрізню вати від джерел закритої інформації (схеми, документи, технологія, зразки товарів, ноу-хау)

3) Комерційний секрет
В) Відомості про ситуацію на ринку різних товарів та послуг.

4) Комерційна інформація
Г) Право юридичних та фізичних осіб, яке оформляється законодавством «на таємничість» визначених торгових, фінансових, виробничих операцій, а також документації про них.

1Г, 2Б, 3А, 4В
1) Колективна
А) Виробничі кооперативи

2) Індивідуальна
Б) Муніципальна

3) Державна
В) Релігійна організація

4) Інші форми власності
Г) Приватна

1А, 2Г, 3Б, 4В
1) Колективна
А) Муніципальна

2) Індивідуальна
Б) Спільні підприємства

3) Державна
В) Фонди

4) Інші форми власності
Г) Приватна

1Б, 2Г, 3А, 4В
1) Запит
Формальна пропозиція укласти комерційну угоду, яка містить всі головні умови угоди: асортимент, кількість, ціна, терміни і т.п.

2) Вільна оферта
Комерційний документ, що являє собою звернення покупця до продавця з проханням надати докладну інформацію про товари і направити пропозиції на постачання товару

3) Тверда оферта
Комерційний документ, що являє собою пред'явлення претензії до сторони, що порушила прийняті на себе за контрактом (договором) зобов’язання і вимогу відшкодування збитків

4) Рекламація
Прайс-лист, що надсилається будь-якому потенційному покупцю

1Б, 2Г, 3А, 4В
Підприємства матеріального виробництва
А) Складські

Підприємства сфери матеріальних послуг
Б) Видобувні

Підприємства сфери нематеріальних послуг
В) Вантажного транспорту


Г) Пасажирського транспорту

1Б, 2АВ, 3Г
1) Офеня
А) це мандрівний роздрібний торговець , який пропонує безпосередньо споживачам , дрібні, досить дешеві, вузького асортименту товари.

2) Гість
Б) це оптовий та дрібнооптовий посередник, що займається торгівлею певних груп товарів.

3) Прасол
В) це оптовий та дрібнооптовий посередник, що займається торгівлею певних груп товарів, що торгує з іншими містами та країнами.

4) Купець
Г) це посередник, який здійснює закупівлю продукції безпосередньо у виробників і направляє її до спеціалізованих оптових центрів для подальшого розповсюдження споживачам.

1А, 2В, 3Г, 4Б
1) Споживчі властивості
А) Водостійкість, світлостійкість

2) Фізичні властивості
Б) Естетичність форм, ремонтоздатність

3) Хімічні властивості
В) Антисептичність

4) Біологічні властивості
Г) Акустичність, термічність

1Б, 2Г, 3А, 4В
ІІІ. Практичні завдання
Проаналізуйте комерційну інформацію (на основі ситуації) на підприємстві та виявіть наявність комерційної таємниці, носіїв, можливі канали її втечі; розробіть заходи щодо захисту комерційної таємниці.
Порівняйте між собою основні методи прогнозування попиту.
Порівняйте між собою різні види транспорту, що використовується в логістиці.
Складіть зразок запиту та відповіді на нього, з’ясувати вимоги до їх складання.
Складіть зразок рекламації щодо затримання постачання продукції
Складіть зразок рекламації щодо поставки некомплектної продукції
Складіть зразок рекламації щодо поставки бракованої продукції
Порівняйте між собою маркетингову та збутову орієнтацію підприємств.
Складіть зразок типового договору постачання.
Викресліть схему розрахунків за допомогою платіжної доручення. Кому така форма розрахунків вигідна? Чому?
Розробіть рекомендації по роботі з секретними документами.
Викресліть схеми організаційних структур відділу збуту, поясніть їх переваги та недоліки.
Викресліть схеми організаційних структур відділу маркетингу, поясніть їх переваги та недоліки.
Скласти зразок договору купівлі-продажу.
Викресліть схему розрахунків за допомогою акредитива.
Проаналізуйте фактори, які впливають на формування асортименту в магазині, визначити різновиди попиту.
Складіть зразок рекламації щодо затримання оплати за продукцію
Складіть зразок твердої оферти та відповіді на неї, з’ясувати вимоги до її складання.
Наведіть чинники, які впливають на комерційну діяльність в Україні. Проаналізуйте наслідки впливу.
Наведіть структуру взаємодії комерційної діяльності із зовнішнім середовищем. Проаналізуйте вплив кожної складової.
Складіть зразок специфікації до договору постачання
Складіть зразок протоколу розбіжностей до договору купівлі-продажу
Складіть перелік критеріїв, за якими оцінюються постачальники (попередній та кінцевий відбір)
Наведіть та проаналізуйте особисті та професійні вимоги до особистості комерсанта
Складіть перелік заходів щодо підготовки до проведення ділових переговорів
Складіть три можливих зразка відповіді на рекламацію.
Складіть зразок вільної оферти
Складіть перелік питань, за якими проводиться аналіз ділових переговорів
Складіть перелік заходів щодо підготовки до участі у переговорах (як запрошена сторона)
Визначте конфліктні ситуації при проведенні переговорів та можливі варіанти їх запобігання

ІV. Тестові завдання з однією правильною відповіддю
Мандрівний роздрібний торговець , який пропонує безпосередньо споживачам , дрібні, досить дешеві, вузького асортименту товари - це:
а) офеня; б) прасол;
в) купець; г) гість.
Посередник, який здійснює закупівлю виробленої продукції безпосередньо у виробників і направляє її до спеціалізованих оптових торгових центрів для подальшого розповсюдження споживачам – це:
а) офеня; б) прасол;
в) купець; г) гість.
Комерційний процес не включає:
а) організаційні операції; б) правові операції;
в) торговельні операції; г) економічні операції.
До класу комерційних операції не входять:
а) основні; б) додаткові;
в) допоміжні; г) особливі.
До зовнішнього класу суб’єктів ринку відносяться:
а) міжнародні; б) локальні;
в) міжрегіональні; г) міжобласні.
До об’єктів комерційної діяльності не відносяться:
а) товар; б) послуга;
в) особливі об’єкти; г) специфічні об’єкти.
До товарообмінних функцій комерційної діяльності не відносяться:
а) бартерні операції; б) консигнаційні операції;
в) компенсаційні операції; г) прямий товарообіг.
До забезпечувальних функцій комерційної діяльності не відноситься:
а) вантажно-розвантажувальні; б) транспортні;
в) експедиційні; г) зберігання.
Клас споживчих товарів не включає в себе:
а) непродовольчі товари; б) продовольчі товари;
в) лікарські товари; г) промислові товари.
До сфери споживання відноситься:
а) особисте споживання; б) громадське споживання;
в) торговельне споживання; г) імпорт.
До принципів комерційної діяльності не відноситься:
а) товарно-грошові відносини; б) економічна свобода;
в) адаптивність; г) ризикованість.
Правова база відноситься до:
а) стримуючих чинників; б) зовнішніх чинників;
в) обмежуючих чинників; г) внутрішніх чинників.
До яких чинників відноситься монополізм:
а) обмежуючих; б) внутрішніх;
в) стримуючих; г) зовнішніх.
До яких чинників відносяться об’єкти діяльності:
а) обмежуючих; б) стримуючих;
в) внутрішніх; г) зовнішніх.
Вихідні положення, основні правила, які відображають природу комерційної діяльності й визначають особливості її організації на ринку товарів і послуг, це:
а) чинники комерційної діяльності; б) принципи комерційної діяльності;
в) складові комерційної діяльності; г) особливості комерційної діяльності.
Організація та управління комерційними процесами та операціями, пов’язаними з товарно-грошовим обміном, це:
а) підприємницька діяльність; б) комерційна діяльність;
в) торговельна діяльність; г) маркетингова діяльність.
Управління ринком з метою здійснення обміну для задоволення потреб споживачів, це:
а) підприємницька діяльність; б) комерційна діяльність;
в) торговельна діяльність; г) маркетингова діяльність.
Самостійна, ініціативна господарська діяльність громадян, спрямована на отримання прибутку і здійснюється від свого імені на власний ризик і під свою майнову відповідальність або від імені та під майнову відповідальність юридичної особи –підприємства, це:
а) підприємницька діяльність; б) комерційна діяльність;
в) торговельна діяльність; г) маркетингова діяльність.
Форма товарно-грошових відносин обміну і сфера обігу товарів та послуг, це:
а) підприємницька діяльність; б) комерційна діяльність;
в) торговельна діяльність; г) маркетингова діяльність.
Сукупність взаємопов’язаних елементів, які взаємодіють відповідно до загальновизнаних принципів, це:
а) чинники комерційої діяльності; б) структура комерційної діяльності;
в) складові комерційної діяльності; г) організації комерційної діяльності.
Організації, які наділені відокремленою власністю і можуть відповідати майном за свої зобов’язання, це:
а) підприємства; б) підприємці;
в) юридичні особи; г) фізичні особи.
Договірне об’єднання учасників для координації комерційної діяльності, яке діє на основі Положення і не має права втручатися у комерційну діяльність будь-якого учасника, це:
а) асоціація; б) корпорація;
в) консорціум; г) концерн.
Договірне об’єднання, яке делегує окремі повноваження управлінню цією структурою для централізованого регулювання діяльності кожного учасника, це:
а) асоціація; б) корпорація;
в) консорціум; г) концерн.
Тимчасове статутне формування для вирішення крупно масштабної проблеми, куди залучається промисловий, банківський і торговий капітал, це:
а) асоціація; б) корпорація;
в) консорціум; г) концерн.
Жорстке об’єднання підприємств промисловості, торгівлі, транспорту, банків на основі повної фінансової залежності від головного підприємства і централізації ресурсів, це:
а) асоціація; б) корпорація;
в) консорціум; г) концерн.
Юридичні особи, створені згідно з угодою юридичними і фізичними особами через об’єднання капіталу, майна для здійснення комерційної діяльності, це:
а) асоціація; б) господарське товариство;
в) промислове підприємство; г) кооператив.
Автономна асоціація осіб, які добровільно об’єдналися для забезпечення своїх економічних, соціальних і культурних потреб за допомогою підприємства, що перебуває у спільному володінні й управляється демократично, це:
а) корпорація; б) господарське товариство;
в) промислове підприємство; г) кооператив.
Комерційна діяльність – це:
а) сукупність фінансово-економічних знань та дій, які направлені на організацію, проведення та удосконалення процесу обігу товарів та послуг з метою досягнення соціального ефекту;
б) сукупність фінансово-економічних процесів, спрямований на досягнення мети організації та задоволення попиту;
в) сукупність організаційно-економічних операцій та процесів, спрямованих на здійснення купівлі-продажу товарів для задоволення потреб попиту та отримання прибутку;
г) сукупність фінансово-грошових відносин, спрямованих на задоволення потреб клієнтів і отримання прибутку.
Поняття „підприємницька діяльність” і „комерційна діяльність „ – це:
а) ідентичні поняття; б) взаємозалежні поняття;
в) КД є одним з видів ПД; г) ПД є одним з видів КД;
До основних функцій комерційної діяльності не відноситься:
а) формування комерційної політики;
б) комплексний підхід до комерційної роботи;
в) розвиток ринку товарів і послуг;
г) організація фінансово-економічної діяльності на підприємстві.
До ділових листів не має відношення:
а) запит; б) тверда оферта;
в) договір; г) претензія.
Класифікація документів не включає таку ознаку:
а) за назвою; б) за призначенням;
в) за гласністю; г) за напрямом руху;
Документ - це:
а) форма ведення ділової переписки між партнерами;
б) форма відображення законодавчих та розпорядливих актів;
в) форма закріплення певної інформації на конкретному носії;
г) носій певної інформації, що підтверджує факти або права на щось.
Запит - це:
а) звернення покупця до продавця з метою замовлення поставки конкретної продукції;
б) звернення покупця до продавця з проханням щодо надання інформації про товари;
в) звернення продавця до покупця з проханням укласти комерційну угоду;
г) звернення продавця до покупця щодо виявлення намірів на купівлю певних товарів.
Етикет – це:
а) манера поведінки людини в будь якому суспільстві;
б) вміння правильно поводитись з колегами та партнерами;
в) загально прийняти норми поведінки у певному суспільстві;
г) загально прийняти норми поведінки у будь якому суспільстві.
Аналіз переговорів проводиться у випадку:
а) при наявності конфліктних ситуацій;
б) після добре проведених переговорів;
в) при виявленні суттєвих недоліків;
г) завжди.
„Бути не зовсім відвертим” – продовжить висловлювання:
а) не значить обманювати;
б) не значить уходити від відповідальності;
в) значить досягати успіху в бізнесі;
г) значить створювати загадковий імідж.
Міжнародний кодекс підприємця-комерсанта не включає такі правила:
а) поважати себе та інших людей;
б) цінувати професіоналізм і компетенцію;
в) відноситись до праці як до джерела отримання прибутку;
г) відповідати за колектив, з яким працюєш.
Ситуації, які не можна віднести до конфліктних:
а) гра на повноваженнях; б) гра на відвертості;
в) навмисний оман; г) сумнівність намірів.
Відомості, які не є комерційною таємницею підприємства:
а) ноу-хау; б) винаходи, які знаходяться в стадії розробки;
в) засновницькі документи; г) угоди підприємства;
Відомості про ситуацію на ринку - це:
а) комерційна таємниця; б) комерційна інформація;
в) інформаційні відомості; г) промисловий шпіонаж.
Носіями комерційної таємниці є:
а) документи; б) посадові особи;
в) комп’ютерні засоби; г) технології.
Промислове шпигунство - це:
а) незаконне спостереження за процесом виробництва;
б) незаконний збір комерційної таємниці;
в) незаконне спостереження за процесом купівлі-продажу;
г) всі варіанти правильні.
Інформація, яка відноситься до ділової таємної інформації:
а) програмне забезпечення; б) конструкторські розробки;
в) фінансові відомості; г) заявки на патенти.
Інформація, яка відноситься до технічної таємної інформації:
а) інформація про маркетинг; б) організаційні схеми;
в) списки про персонал; г) дизайн.
Індиферентні цілі підприємства - це:
а) ефект досягнення однієї з яких характерний і для інших;
б) ефект досягнення однієї з яких обертається протилежним результатом для іншим;
в) ефект досягнення однієї з яких не залежить від реалізації інших;
г) ефект досягнення обох залежить від зовнішніх факторів.
Комплементарні цілі підприємства:
а) ефект досягнення однієї з яких характерний і для інших;
б) ефект досягнення однієї з яких обертається протилежним результатом для іншим;
в) ефект досягнення однієї з яких не залежить від реалізації інших;
г) ефект досягнення обох залежить від зовнішніх факторів.
Конкуруючі цілі підприємства:
а) відносно незалежні; б)
в) взаємодоповнюючі; г) залежні ззовні.
Господарське товариство, якого не існують в Україні:
а) акціонерне товариство;
б) товариство з обмеженою відповідальністю;
в) товариство необмеженою відповідальністю;
г) товариство з додатковою відповідальністю.
Господарське товариство, для якого не потрібен статут:
а) акціонерне товариство;
б) товариство з обмеженою відповідальністю;
в) повне товариство;
г) товариство з додатковою відповідальністю.
Господарське товариство, для якого не визначений розмір статутного фонду:
а) акціонерне товариство;
б) товариство з обмеженою відповідальністю;
в) командитне товариство;
г) товариство з додатковою відповідальністю.
До підприємств матеріального виробництва не відносяться:
а) переробні; б) здобуваючи;
в) складські; г) будівельні.
Продукт виробничо-економічної діяльності або природне багатство, яке має вартість і обмінюється на ринку в грошовій формі:
а) послуга; б) робота;
в) товар; ) винахід.
Товар, який реально виявляється у формі діяльності, роботи, тобто не в матеріально-речовій формі:
а) послуга; б) робота;
в) діяльність; г) винахід.
Укрупнений поділ номенклатури товарів залежно від їх призначення називається:
а) товарна група; б) товарна підгрупа;
в) видовий асортимент; г) внутрішньовидовий асортимент.
До особливостей послуги не відноситься:
а) невідчутність; б) непостійність;
в) недовговічність; г) нестандартність.
До блоку соціально-культурних послуг не відносяться:
а) виховання та освіта; б) фізична культура і спорт;
в) ритуальні послуги; г) побутові послуги.
До блоку інженерно-технічних послуг не відносяться:
а) інжинірингові послуги; б) ремонт домашньої техніки;
в) будівництво; г) комунікаційні послуги.
До особливих видів послуг відноситься:
а) правові; б) житлово-комунальні;
в) комунікаційні; г) інжинірингові.
Об'єкти, що мають монопольне становище відносяться до:
а) групи А; б) групи Б;
в) групи В; г) групи Г.
Рейтинг – це оренда терміном:
а) до 1 року; б) від 1 року до 3 років;
в) від 3 років до 5 років; г) більше 5 років.
Хай ринг – це оренда терміном:
а) до 1 року; б) від 1 року до 3 років;
в) від 3 років до 5 років; г) більше 5 років.
До об’єктів оренди не відносяться:
а) транспортні засоби; б) сільськогосподарське обладнання;
в) комплектні підприємства; г) комплектуючі для підприємств.
До результатів інтелектуальної праці не належать:
а) «ноу-хау»; б) зразки товарів;
в) товарні знаки; г) патенти.
Свідоцтво компетентного державного або міжнародного органу, яке видається розробнику на його монопольне право розпоряджатися і використовувати винахід – це:
а) патент на винахід; б) ліцензія на винахід;
в) «ноу-хау»; г) товарний знак.
Дозвіл, що надається за винагороду власником іншій стороні на використання винаходу, який захищений патентом – це:
а) патент на винахід; б) ліцензія на винахід;
в) «ноу-хау»; г) товарний знак.
Знання, технологічні прийоми, відомості науково-технологічного характеру, хоча й незапатентовані, являються складовими секретів даної фірми, що дозволяють їй робити продукцію високої якості – це:
а) патент на винахід; б) ліцензія на винахід;
в) «ноу-хау»; г) товарний знак.
Патент на винахід визначається на термін:
а) 5-10 років; б) 10-15 років;
в) 15-20 років; г) термін не обмежений.
Умови, коли ліцензіар реалізує право не одній , а багатьом фізичним і юридичним особам, зацікавленим у винаході – це:
а) проста ліцензія; б) складна ліцензія;
в) виняткова ліцензія; г) повна ліцензія.
Умови, коли ліцензіар забезпечує право ліцензіату монопольно використовувати винахід на визначений території країни – це:
а) проста ліцензія; б) складна ліцензія;
в) виняткова ліцензія; г) повна ліцензія.
Умови, коли ліцензіар надає лише ліцензіату виняткове право на використання винаходу без будь-яких обмежень у межах терміну дії угоди – це:
а) проста ліцензія; б) складна ліцензія;
в) виняткова ліцензія; г) повна ліцензія.
Вимоги до товарів не можуть бути регламентовані такими документами:
а) стандартами; б) технічними умовами;
в) винятковими ліцензіями; г) натуральними еталонами.
Властивості та ознаки, які характеризують здатність товару задовольнити потреби, відповідати призначенню і вимогам, які ставляться до нього:
а) якість; б) належність;
в) відповідність; г) надійність.
Властивості товару, які обумовлюють термін його зберігання та експлуатації:
а) фізичні; б) хімічні;
в) біологічні; г) споживчі.
Властивості товару, які обумовлюють його термічність, оптичність, акустичність:
а) фізичні; б) хімічні;
в) біологічні; г) споживчі.
Властивості товару, які обумовлюють його надійність, ергономічність, довговічність:
а) фізичні; б) хімічні;
в) біологічні; г) споживчі.
Відмінність конфіденційного діловодства від відкритого полягає в тому, що інформація повинна бути:
а) захищена від втрати;
б) захищена від недозволеного виходу за межі зони її функціонування;
в) варіанти а) і б);
г) захищена від будь якого втручання.
До структури внутрішніх факторів попиту не відноситься:
а) товар; б) ціна;
в) споживачі; г) місце;
До структури зовнішніх факторів попиту не відноситься:
а) конкуренти; б) споживачі;
в) незалежні посередники; г) законодавчі акти.
Діяльність підприємств з маркетинговою орієнтацією:
а) виробляється і продається тільки те, що буде куплено;
б) виробляється і продається тільки те, що можна виробити;
в) виробляється і продається тільки те, що багато коштує;
г) виробляється і продається тільки те, що було замовлене.
Виробничий процес на підприємствах з і збутовою орієнтацією:
а) досить жорсткий і починається з визначення потреби споживачів ;
б) досить жорсткий і враховує дії конкурентів на ринку товарів і послуг;
в) досить жорсткий і починається з аналізу виробничих можливостей підприємства;
г) досить гнучкий і враховує показники ємкості ринку на певний період часу.
Встановлює кількість матеріалів, які необхідні підприємству для виконання обсягу продажу та інших робіт, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції:
а) потреба до постачання; б) план МТЗ;
в) норма витрачання матеріалів; г) потреба до витрачання.
Розробка річного плану МТЗ починається:
а) з підрозділів підприємства;
б) з визначення генеральної стрічки виробництва;
в) з визначення конкурентоспроможності даного товару;
г) з аналізу потреб споживачів.
План збуту продукції – це
а) обсяг продукції і послуг, який визначається попитом у процесі дослідження ринку й буде реалізований у плановому році;
б) обсяг виробленої продукції, яку необхідно реалізувати за певний період часу;
в) система звітності підприємства по відношенню до своїх контрагентів;
г) система звітності підприємства перед керуючими органами за певний період виробничого циклу.
Вид стратегії, який допомагає реалізовувати проблемний товар, з сильною конкуренцією:
а) стратегія підсилювання; б) стратегія утримування;
в) стратегія підтримування; г) стратегія скорочення.
Форс-мажорні обставини - це:
а) стихійні лиха;
б)особливі обставини, які можуть впливати на стосунки між діловими партнерами;
в) обставини непередбаченої сили, що можуть впливати на нормальне виконання умов договору;
г) специфічні обставини в економічній ситуації країни, які перешкоджають виконанню партнерських стосунків.
Неустойка – це:
а) грошова сума, майно, або майнові права, які тимчасово залишаються недоторканими для того, щоб у випадку невиконання договірних зобов'язань можна було відшкодувати кредитору за їх рахунок його втрати;
б) визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредитору у випадку невиконання або неякісного виконання своїх обов'язків за договором;
в) грошова сума, що надається однією стороною другій стороні в рахунок належних їй платежів для підтвердження укладання договору та в забезпечення обов'язків по його виконанню;
Товари, що об’єднані за схожими ознаками:
а) товарні групи; б) підгрупи товару;
в) види товару.
Процес формування асортименту в магазинах складається з:
а) двох етапів; б) трьох етапів;
в) чотирьох етапів; г) п’яти етапів.
Стійкість асортименту товарів – це безперебійна наявність в продажу товарів, що:
а) передбачені в асортиментному переліку магазину;
б) користуються постійним попитом;
в) регулюються нормативними актами;
г) всі відповіді правильні
Основним об’єктом вивчення логістики є:
а) процеси, здійснювані торгівлею;
б) матеріальні та відповідні їм інформаційні потоки;
в) ринки і кон’юнктура конкретних товарів і послуг;
г) економічні відносини, які виникають у процесі доставки товарів та послуг від місць виробництва до місць споживання.
Не відповідає сучасній концепції логістики такий принцип:
а) побудова системи логістики на основі системного підходу;
б) пріоритет розподілу товарів над їх виробництвом;
в) встановлення максимального рівня обслуговування клієнтів;
г) ведення обліку логістичних витрат уздовж всього логістичного ланцюга.
Не входить у комплекс логістики:
а) продукт; б) споживач;
в) посередник; г) витрати.
Принципова відмінність логістичного підходу від передуючих моделей управління матеріальними ресурсами полягає в:
а) системі підготовки управлінського персоналу;
б) повній відмові від створення і зберігання запасів;
в) сприйнятті матеріальних об’єктів як єдиного потоку;
г) повній автоматизації процесів управління.
Не відповідають поняттю «матеріальний потік»:
а) завантаження готової продукції в транспортний засіб;
б) складування напівфабрикатів;
в) транспортування сировини на склад підприємства;
г) переміщення коштів з розрахункового рахунку покупця на розрахунковий розрахунок продавця.
Логістика як економічна наука сформувалася на основі ідеї та методів:
а) військової логістики; б) математичної логістики;
в) дослідження операцій; г) кібернетики.
До учасників торгів на оптовому ринку не відносяться:
а) власники товарів та їх представники; б) покупці;
в) персонал ринку; г) посередники;
д) контролюючі органи.
Принцип, що не притаманний функціонуванню магазинів-складів:
а) прямий доступ клієнта до товару; б) вузький асортимент товарів;
в) оптові ціни на товари; г) самостійне відвантаження товарів.
Вітринна коробка, яка розташована по довжині всього фасаду називається:
а) фасадна; б) стрічкова;
в) ланцюгова.
Однотоварні вітрини частіше використовуються для:
а) спеціалізованих магазинів;
б) універсальних магазинів;
в) комплексних магазинів;


15

Приложенные файлы

  • doc 17935553
    Размер файла: 318 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий