Plani_sem_pochnavch_Pravoznavstvo

Плани практичних занять,
завдання для індивідуальної та самостійної роботи.

Тема 1. Основи теорії держави.
План
Поняття держави та її ознаки.
Функції держави.
Механізм держави. Апарат держави.
Форми держави.
Форма правління.
Форма державного устрою.
Політичний режим
Правова держава.
Громадянське суспільство.

Завдання для індивідуальної роботи:
Підготувати реферати з таких питань:
Теорії походження держави.
Типи держави та права.
Загальна характеристика концепцій про сутність і соціальне призначення держави.
Демократичний режим.
Проблеми побудови правової держави в Україні.
Співвідношення громадянського суспільства і правової держави.

Завдання для самостійної роботи:
Самостійно опрацювати такі питання:
Яка з теорій походження держави має більш доказові аргументи на відміну від інших?
Порівняйте примус як один із засобів впливу, що застосовується органами держави, із примусом, який застосовується в первісному суспільстві?
Доведіть, що саме держава є центральним елементом політичної системи суспільства.
Дайте характеристику внутрішнім та зовнішнім функціям сучасної України.
Які риси характеризують правову державу?
Наведіть приклади сучасних держав із різним політичним режимом, формою правління, формою державного устрою.
Визначте переваги і можливі недоліки організації влади в президентській і парламентській республіках.

Основні нормативні акти:
Конституція України від 28 червня 1996 р. - К.: Преса України, 1996.
Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. - К.: Україна, 1991.
Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. II Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1991. - № 38. - Ст. 502.

Основна література:
Правознавство: Навч. посів. / За ред. П.Д. Пилипенка. -Львів: Новий Світ, 2003.
Правознавство: Підручник/ За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. - К.: Юрінком Інтер, 2004.
Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави. - К., 2001.
Теория государства и права. Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 2001.
Теорія держави і права: Навч. посіб. / За заг. ред. С.Л.Лисенкова, В.В.Копейчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
Хрестоматія з правознавства: Навч. посіб. / Уклад. Л.О. Лоха, О.Д. Наровлянський. - К., 2003.
Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч. посіб. / За заг. ред. І.П. Лаврінчук. - К.: Каравела, 2004.
Юридична енциклопедія: в 6 т. / Ред. кол.: Ю.С.Шемчушенко та ін. - К.: Укр. енцикл., 1998-2003 рр.

Додаткова література:
Васькович Й. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні // Право України. - 2000. - № 1.
Власов М. До проблеми розбудови в Україні правової держави: правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 5.
Вовк Ю. Ідея федералізму в Україні в контексті посилення впливу регіонів // Право України. - 2004. - №10.
Кравчук В. Місце і роль громадських організацій у громадянському суспільстві // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 9.
Магновський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість // Право України. - 2005. - N8 7.
Пелих Н. Функції української держави//Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 1.
Прокопець Л. Соціальна держава як політична реальність // Право України. - 2000. - № 12.
Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методологічні засади дослідження // Право України. - 2001. - № 8.
Саміло Г. Політичні партії як складова частина політичної системи демократичної держави // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 4.
Телешун С. Поняття державного устрою України: проблеми теорії і практики // Право України. - 2000. -№6.
Хомюк Г. Історичний огляд основних причин та умов формування соціальної держави // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 10.
Шкляр Т. Функції сучасної держави: поняття та проблеми класифікації // Підприємництво, господарство і право. - 2004.-№ 11.

Тема 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
План:
Поняття і ознаки права.
Правові норми.
Поняття системи права.
Джерела права.
Правовідносини.
Правомірна поведінка. Протиправна поведінка.
Юридична відповідальність.

Завдання для індивідуальної роботи:
Підготувати реферати з таких питань:
Система соціальних норм.
Характеристика основних джерел права.
Законодавчий процес в Україні.
Правопорушення та його склад.
Правова свідомість та правова культура.
Правове виховання як засіб підвищення рівня правосвідомості та правової культури.
Загальна характеристика основних галузей права України.

Завдання для самостійної роботи:
Самостійно опрацювати такі питання:
Які загально-соціальні та юридичні функції права Вам відомі?
Назвіть ознаки правопорушення.
Дайте визначення поняття юридичної відповідальності.
Розгляньте функції та мету юридичної відповідальності.
Порівняйте злочини та проступки.
Доведіть, що правопорушенням може бути не тільки дія, але й бездіяльність.

Основні нормативні акти:
Конституція України від 28 червня 1996 р. - К.: Преса України, 1996.
Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. - К.: Україна, 1991.
Закон України „Про всеукраїнський та місцевий референдуми" від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 33. - Ст. 443; 1992. - № 35. - Ст. 515.

Основна література:
Правознавство: Навч. посіб. / За ред. ПД.Пилипенка. -Львів: Новий Світ, 2003.
Правознавство: Підручник/ За ред. В.В.Копєйчикова, А.М.Колодія. - К.: Юрінком Інтер, 2004.
Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. - К., 2001.
Теория государства и права. Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 2001.
Теорія держави і права: Навч. посіб. / За заг. ред. С.Л.Лисенкова, В.В.Копейчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
Хрестоматія з правознавства: Навч. посіб. / Уклад. Л.О. Лоха, О.Д. Наровлянський. - К., 2003.
Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч. посіб. / За заг. ред. І.П. Лаврінчук.
К.: Каравела, 2004.
Юридична енциклопедія: в 6 т. / Ред. кол.: Ю.С.Шемчушенко та ін. - К.: Укр. енцикл., 1998-2003 рр.

Додаткова література:
Бойко Ю. Законотворчість: поняття та структура // Право України. - 2002. - № 5.
Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції // Право України. - 2004. - № 3.
Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові української держави // Право України. – 2005. - № 4.
Железняк Н. Правове регулювання нормотворчої діяльності // Право України. - 2002. - № 12.
Зелена О. Визначення підстав юридичної відповідальності: актуальні питання // Право України. -2003. - № 4.
Зелена О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми // Право України. - 2002. -№11.
Коростей В. Про функції права // Право України. - 2004. - № 9.
Косинський В. Законодавчий процес та процедура, їх основні стадії і етапи // Право України. - 1999. - №6.
Костицький В. Право як цілісність // Право України. - 2002. - № 2.
Лук'янець Д. Про структуру системи права // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 12.
Манжул К. Організація та проблеми проведення експертизи законопроектів // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 1.
Мурашин О. До питання про поняття правового акта // Підприємництво, господарство і право. - 2002. -№12.
Пронюк Н. Проблеми і перспективи законотворчості в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 10.
Рогач О. Кодекс в системі законодавчих актів України // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 5.
Тесленко М. Право як інструмент соціальної справедливості// Право України. - 2004. - № 7.
Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України//Право України.-1999.- № 1.
Ющик О. Право: у пошуках дефініції //Право України. -2003. -№6.

Тема 3. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
План:
Конституційне право України: поняття, предмет, метод.
Джерела конституційного права.
Загальні засади демократичного конституційного ладу України.
Народовладдя в Україні та форми його здійснення.
Виборче право та виборча система України.
Громадянство України.
Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України, гарантії їх дотримання.
Загальна характеристика системи органів державної влади.

Завдання для індивідуальної роботи:
Підготувати реферати з таких питань:
Історія українських конституцій.
Характеристика виборчої системи України: минуле та майбутнє.
Характеристика Закону України „Про громадянство" від 18.01.2001 року. -
Поняття та види референдумів.
Права, свободи та обов'язки громадян за Конституцією України.
Конституційний статус Верховної Ради України.
Інститут глави держави в Україні.
Теорія поділу влади: історія та сучасність.
Правовий статус народного депутата.
Місцеве самоврядування в Україні.
Правовий статус Автономної Республіки Крим.

Завдання для самостійної роботи:
Самостійно опрацювати такі питання:
1. Яке значення мало прийняття Декларації про державний суверенітет України?
Назвіть засади конституційного ладу країни за ступенем їх важливості.
Які види референдумів вам відомі?
Порівняйте вибори і референдум.
Які принципи виборчого права вам відомі?
Порівняйте мажоритарну виборчу систему та пропорційну.
Визначте правовий статус Автономної Республіки Крим.
Які підстави набуття громадянства України вам відомі?
В яких випадках втрачається громадянство України?
Основні нормативні акти:
Конституція України від 28 червня 1996 р. - К.: Преса України, 1996.
Закон України „Про громадянство" від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 4. - Ст. 65.
Закон України „Про всеукраїнський та місцевий референдуми" від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 33. - Ст. 443; 1992. - № 35. - Ст. 515.
Закон України „Про комітети Верховної Ради України" від 4 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 19. - Ст. 135; 1998. - № 40-41. - Ст. 250.
Закон України „Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21. -Ст. 190.
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні" (За станом на 5 березня 2001 року); Офіційне видання / Верховна Рада України.. - К: Парламентське вид-во, 2001.
Основна література:
Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильнип М.В. Місцеве самоврядування. Муніципальне право. -К., 2000.
Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш ОН. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Концерн .Видавничий Дім ,Ін Юре", 2004.
Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2000.
Конституційне право України І За ред. В.Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.
Муніципальне право України: Підручник. - К., 2001.
Правознавство: Навч. посіб. / За ред. П.Д. Пилипенка. -Львів: Новий Світ, 2003.
Правознавство: Підручник / За ред. В.В Копєйчикова, А.М. Колодія. - К.: Юрінком Інтер, 2004.
Хрестоматія з правознавства: Навч. посіб. / Уклад. Л.О. Лоха, О.Д. Наровлянський. - К., 2003.
Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч. посіб. / За заг. ред. І.П. Лаврінчук. - К.: Каравела, 2004.
Юридична енциклопедія: в 6 т. / Ред. кол.: Ю.С.Шемчушенко та ін. - К.: Укр. енцикл., 1998-2003 рр.

Додаткова література:
Агафонов С. Правовий статус Президента України // Право України. - 2000. - № 9.
Агафонов С. Історичний розвиток інституту глави держави в Україні // Право України. - 2001. - № 7.
Бородін І. Судова влада у теорії поділу влад // Право України. - 2002. - № 10.
Бульба О. Деякі аспекти реформування моделі поділу влади в Україні // Право України. - 2004. - № 4.
Бульба О. Законодавча влада як один з елементів принципу розподілу влад // Право України. - 2002. -№6.
Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України. - 2002. - № 5.
Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави; конституційно-правовий аспект // Право України. - 2003. - № 4.
Василюк С. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні // Право України.-2003.-№ 12.
Головатенко В. Окремі аспекти конституційно-правового статусу Президента України // Право України. - 1999. - № 5.
Граб В., Білик Ю. Місцеве самоврядування: закони і реальність // Віче. - 1998. - № 5.
Журавський В. Двопалатний парламент в Україні: проблеми формування // Право України. - 2001. - №3.
Калиновський Б. Місцеве самоврядування в Україні: інноваційні підходи до розв'язання проблем у законодавстві // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 8.
Комашко М. Делегування повноважень у сфері здійснення місцевого самоврядування: законодавчі аспекти // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 12.
Крупчан О. Референдум, світовий досвід і сьогодення України // Право України. - 2003. - № 8.
Любченко П. Переваги і недоліки пропорційної виборчої системи при формуванні місцевих рад // Право України. - 205. - № 8.
Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. - 2000. - № 8.
Погоріпко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і система // Право України. - 2002. - № 3.
Полешко А. Депутатська недоторканість: український та європейський досвід // Право України -1999.-№ 4.
Соколенко Ю. Поняття культурних прав і свобод людини і громадянина // Право України - 2005 -№2.
Тарасюк В. Кодифікація законодавства про місцеве самоврядування: теоретичні питання // Право України.-2000.-№11.
Хоменець Р. Окремі аспекти правового статусу іноземців у сфері місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право. - 2002. -№11.
Хоменець Р. Особливості правового статусу фізичних осіб як суб'єктів місцевого самоврядування // Право України. - 2001. - № 11.
Шаповал В. Конституційна категорія соціальної держави // Право України. - 2004. - № 5.
Шаповал В. Конституція як форма (джерело) конституційного права України (питання теорії) // Право України. - 1999.-№ 6.
Шатіло В. Місце Президента України в системі органів державної влади // Право України. - 2003. - №5.

Тема 4. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
План:
Поняття і система цивільного права України.
Поняття та склад цивільних правовідносин.
Правочини.
Право власності та інші речові права.
Зобов'язальне право.
Спадкове право.
Сімейне право України: поняття і предмет правового регулювання.

Завдання для індивідуальної роботи:
Підготувати реферати з таких питань:
Поняття та ознаки юридичної особи.
Характеристика способів забезпечення зобов'язання: неустойка, застава, порука, завдаток, гарантія, притримання.
Авторське право та суміжні права.
Відносини з опіки та піклування.
Спадкування за заповітом.
Шлюбний контракт.
Права та обов'язки батьків і дітей.

Завдання для самостійної роботи:
Самостійно опрацювати такі питання:
Охарактеризуйте підстави виникнення цивільних правовідносин.
Визначте суб'єкти та об'єкти цивільних правовідносин.
Якими особливостями відрізняються фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин?
Якими особливостями відрізняються юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин?
Дайте визначення правочину.
Хто є суб'єктами права власності?
Назвіть підстави виникнення права власності.
Назвіть істотні умови договору.
Що таке оферта і акцепт?
У чому полягають особливості позадоговірних зобов'язань?
Що таке спадкування? Хто може бути спадкодавцем і спадкоємцем?
Які умови та порядок укладання шлюбу передбачені сімейним законодавством?
У яких випадках шлюб визнається недійсним?


Практичні завдання:
Задача 1.
Учні училища під час перерви грали у футбол. Від удару м'яча 15-річним М. було розбито вікно кафе „Рута". Дрібне скло потрапило у страви, що готувалися на кухні кафе. У зв'язку з відмовою М. відшкодувати збитки адміністрація кафе звернулася до суду з позовом про відшкодування нанесених збитків (вартість розбитого скла, роботу по встановленню шибок, витрати на приготування зіпсованих страв).
Як може вирішити справу суд?
Задача 2.
Пенсіонер К. самотньо проживав у м. Коростені, мав будинок та присадибну ділянку, мотоцикл та інші речі. Потрапивши в автомобільну аварію, К. отримав струс мозку і часто скаржився на головний біль. Незабаром він продав своє майно за заниженими цінами і переїхав жити до своєї сестри. Донька К. звернулася до покупців з вимогою повернути майно, оскільки, за її поясненнями, батько після перенесеної травми став недієздатним.
Наскільки правомірні вимоги доньки К. ?
Задача 3.
Студент фармацевтичного училища, 15-річний І., взяв на човновій станції напрокат човен вартістю 50 грн. В призначений час І. човен не повернув, пояснивши, що його вкрали, коли він купався. Адміністрація станції звернулася в юридичну консультацію за роз'ясненням щодо того, чи буде нести матеріальну відповідальність І. та у якому розмірі.
Яка ваша думка з цього приводу?
Задача 4.
19.04.2003 р. на конференції керівників підприємств між директором ТОВ „Акація" та виконавчим директором ТОВ „Ластівка" в усній формі було укладено угоду щодо придбання ТОВ „Акація" у ТОВ „Ластівка" автозапчастин на загальну суму 8 000 грн. Згідно з домовленістю покупець мав здійснити повну передоплату. ТОВ „Акація" перерахувало визначену суму коштів на розрахунковий рахунок ТОВ „Ластівка", однак останнє відмовилось від поставки запчастин і повернуло гроші ТОВ „Акація". Керівництво ТОВ „Акація" стало вимагати від ТОВ „Ластівка" виконання укладеної 19.04.2003 р. угоди.
Наскільки правомірні вимоги ТОВ Акація"?
Задача 5.
При підготовці наукової статті К. були використані окремі частини наукової роботи В. без здійснення відповідних посилань на джерела.
Чи має В. право та підстави на звернення до суду? Зобов'язання якого характеру виникли в даному випадку?
Задача 6.
15.07.02 р. у місцевому виданні „Вечірнє місто" було опубліковано статтю про неякісне виконання замовлень співробітниками швейного ательє ТОВ „Катруся". У липні 2003 р. ТОВ „Катруся" звернулося до суду із позовом про спростування недостовірної інформації, вміщеної у виданні. Суд відмовив позивачу у прийнятті позову, мотивуючи свої дії тим, що у даному випадку минув строк позовної давності.
Дайте оцінку запропонованої ситуації
Задача 7.
Сімнадцятирічна М. звернулася з позовом до суду про стягнення з її чоловіка аліментів на користь дворічної доньки та самої М,, оскільки вона сама виховує дитину, а чоловік Н. проживає зі своїми батьками і не бере участі у вихованні та утриманні дитини, не підтримує саму М. Суд відмовив у позові, мотивувавши це тим, що М. є неповнолітньою і від її імені повинні виступати її батьки.
Дайте роз'яснення цієї ситуації.
Задача 8.
Двадцятирічний П. є студентом ВНЗ. Батько не проживає із сім'єю і відмовляється сплачувати аліменти на користь сина, мотивуючи це тим, що не має на це можливості, і до того ж П. є повнолітнім.
Дайте роз'яснення ситуації.
Задача 9.
Після смерті батьків М. його взяв на виховання П., в якого вже була дитина -донька О. Ставши дорослими, М. і О. вирішили
одружитися, та батько дівчини згоди на це не дав, вважаючи, що шлюб між родичами недопустимий. Врахувавши категоричні заперечення батька, орган реєстрації цивільного стану відмовив у реєстрації шлюбу.
Чи є підстави для оскарження такого рішення?
Задача 10.
Громадянка Л. призначена опікуном 12-річної О. Аліменти, які надходили від батька О., Л. отримувала і витрачала їх на ремонт квартири. У телефонній розмові О. Поскаржилася на це батькові. Батько звернувся до органу опіки й піклування за роз'ясненням.
Яка ваша думка з цього приводу?
Задача 11.
Подружжя О. пиячить. Діти - 8-річний П. та 14-річна Л. проживають з бабусею. Через деякий час батько став вимагати повернення дітей додому, хоч пиячити не припинив. Бабуся звернулася до органу опіки і піклування за допомогою і з проханням залишити дітей з нею.
Якою має бути відповідь? Як би цю справу вирішили ви?
Задача 12.
У подружжя М. двоє неповнолітніх дітей. Усі вони проживали у приватному будинку, який був власністю батька. Після припинення шлюбу між подружжям було укладено договір про те, що батько залишає їм будинок, а натомість - звільняється від обов'язку сплачувати аліменти на користь дітей.
Прокоментуйте ситуацію.
Задача 13.
І. була позбавлена батьківських прав за пияцтво та аморальну поведінку, яка негативно впливала на дітей. Над дітьми була встановлена опіка з боку тітки, сестри матері. Проте І. постійно вимагала зустрічі з дітьми, погрожуючи сестрі. Сестра-опікун заперечувала і звернулася за роз'ясненням до органу опіки і піклування.
Як орган опіки і піклування може вирішити цю справу? Дайте роз'яснення.
Задача 14.
Громадянка Воронова В.А. звернулася до виконавчого комітету міської Ради за місцем проживання із заявою про постановку її на облік потребуючих поліпшення житлових умов. Виконком відмовив Вороновій В.А. у її проханні, мотивувавши свою відмову тим, що вона вже перебуває на обліку потребуючих поліпшення житлових умов за місцем роботи.
Наскільки, на Вашу думку, правомірна відмова виконкому?
Задача 15.
У зв'язку із від'їздом у відрядження за кордон Коропчук К.К. надав Павлову П.В. у тимчасове користування свою однокімнатну квартиру (за договором оренди). За час проживання в квартирі Павлов облицював у ванній кімнаті стіни кахельною плиткою, приладнав до вхідних дверей поштову скриньку, вставив у вхідні двері інший замок. По поверненню Коропчука К.К. і виселенні Павлова останній став вимагати від власника квартири відшкодування витрат, пов'язаних із поліпшеннями, що були зроблені у помешканні. Коропчук відмовився відшкодувати зазначені витрати, мотивуючи це тим, що між ними не було відповідної домовленості і зроблені поліпшення не відповідають його планам. Павлов став вимагати від Коропчука зняти скриньку та замок і повернути йому речі. Від виконання вимоги Коропчук відмовився, пояснюючи це тим, що відокремлення скриньки та замка суттєво погіршить стан вхідних дверей. Павлов, вважаючи що його інтереси порушено, звернувся до суду.
Як на Вашу думку, чи є підстави у Павлова для звернення до суду?
Яке рішення може винести суд, керуючись чинним законодавством?

Основні нормативні акти:
Конституція України від 28 червня 1996 р. - К.: Преса України, 1996.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - 12-13 березня.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - № 21-22. - Ст. 135.
Закон України „Про авторське право та суміжні права” від 23 грудня 1993 р. // Відомості верховної Ради України. - 1994. - N8 13. - Ст. 94.
Закон України „Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - № 20. - Ст. 142.
Житловий кодекс Української РСР від ЗО червня 1983 р. зі змінами та доповн. - К., 2004.
Закон України .Про приватизацію державного житлового фонду" від 19 червня 1992 р. // ВідомостіВерховної Ради України. - 1992. - № 36. - Ст. 524.

Основна література:
Ариванюк ТО. Сімейне право України. Підручник/ За ред. В.С. Гопанчук. - К.: Істина, 2002.
Бондарєв Е.М., Бугай В.В. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навч. посібник / За ред. В.В. Васильченка. - Д., 2003.
Житлове законодавство України І Укладачі: М.КТалянтич, Г. І. Коваленко. - К.: Юрінком Інтер, 1998.
Правознавство: Навч. посіб. / За ред. П Д. Пилипенка. - Львів: Новий Світ, 2003.
Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. - К.: Юрінком Інтер, 2004.
Хрестоматія з правознавства: Навч. посіб. / Уклад. Л.О. Лоха, О.Д. Наровлянський. - К., 2003.
Цивільне право України І За ред. Я.М. Шевченко. - К., 2003.
Цивільне право України: Навч. посіб. / За заг. ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. - К.: Істина, 2004.
Цивільний кодекс України: Коментар. - X.: ТОВ „Одіссей", 2003.
Шпиталєнко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч. посіб. / За заг. ред. І.П. Лаврінчук.- К.: Каравела, 2004.
Юридична енциклопедія: в 6 т. / Ред. кол.: Ю.С.Шемчушенко та ін. - К.: Укр. енцикл., 1998-2003 рр.

Додаткова література:
Аврамова О. Понятие жилья и его правовое значение // Підприємництво, господарство і право. - 2000. -№11.
Боровська І. Право громадян на безпечне для життя та здоров'я довкілля як цивільне особисте немайнове право: історія виникнення, становлення і розвитку // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 4.
Галянтич М. Розвиток житлового законодавства України: цивільно-правові проблеми забезпечення житлових прав людини // Право України. - 2004. -№11.
Галянтич М., Махінчук В. Реалізація права на житло - як особисте немайнове благо // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 1.
Гелевей О. Способи визначення розміру неустойки // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - №7.
Жилінкоеа І. Шлюбний контракт: чинне законодавство та перспективи його розвитку // Право України.- 2000. - № 6.
Заіка Ю. Заповіт подружжя //
·Право України. - 2004. - № 4.
Заіка Ю. Спадкування домашнього майна // Підприємництво, господарство і право. - 2001 - № 5.
Заіка Ю. Спадкування заповіту під умовою // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 7.
Ігнатенко В. Договірні та позадоговірні зобов'язання // Підприємництво, господарство і право. -2002. -№11.
Кравчук В. Право на створення (заснування) юридичної особи // Підприємництво, господарство і право. - 2000. - № 7.
Крат В. Неустойка. Що переважить: майно чи гроші // Підприємництво, господарство і право. - 2002.- № 12.
Левик А., Яворська О. Межі здійснення права приватної власності на житло: проблеми і перспективи // Право України. - 2001. - № 9.
Левик А., Яворська О. Приватизація житла потребує законодавчого вирішення // Право України. -2000. -№11.
Лічман П. Поняття „житло" і його цивільно-правове значення // Підприємництво, господарство і право. -2004.-№11.
Лічман П. Про місце житлового права в системі національного права України // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 12.
Маломуж О. Шлюбний договір // Право України. - 2005. - № 1.
Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України // Право України. - 2004. - № 4.
Міхалев А. Договір поруки як засіб забезпечення зобов'язань // Підприємництво, господарство і право.-2001. - №8.
Новохатська Я. Щодо правової природи шлюбу // Право України. - 2002. - № 4.
Породько В. Умови правомірності обмежень житлових прав громадян // Право України. 2005. -№10.
Сахарук Д. Поняття і види форми правочину // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 12.
Скаржинський М. Поняття житла у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право. -2004.-№ 9.
Спасибо-Фатєєва І. Порука і гарантія як способи забезпечення зобов'язань // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 3.
Хатнюк Н. Юридична природа фіктивних та удаваних правочинів // Право України. - 2004. - № 4.
Шевченко О. Заповіт як підстава спадкування // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 8.
Штефан О. Авторське право та сучасні комп'ютерні технології // Право України. - 2005. - № 2.

Тема5. ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ

План:
Господарське право України: поняття і предмет правового регулювання.
Суб'єкти господарювання.
Майнова основа господарювання.
Господарські зобов'язання: поняття, підстави виникнення, порядок виконання. Господарський договір.
Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

Завдання для індивідуальної роботи:
Підготувати реферати з таких питань:
Підприємство як організаційна форма господарювання.
Правовий статус господарських товариств.
Об'єднання підприємств в Україні.
Ліцензування господарської діяльності.
Адміністративно-господарські санкції за Господарським кодексом України.
Порядок визнання суб'єкта господарювання банкрутом.
Торгово-промислові палати в Україні.
Договір франчайзингу за українським законодавством.

Завдання для самостійної роботи:
Самостійно опрацювати такі питання:
Що таке підприємництво?
Назвіть види підприємств колективної форми власності.
Що таке господарський договір?
Які установчі документи суб'єкта господарювання Вам відомі?
У чому полягають особливості казенних підприємств?
У чому полягають особливості правового статусу громадянина як суб'єкта господарювання?
Що включають в себе корпоративні права?
Дайте загальну характеристику зовнішньоекономічної діяльності.

Основні нормативні акти:
Конституція України вір, 28 червня 1996 р. К: Преса України, 1996.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - 14 березня.
Закон України „Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - Ст. 682.
Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 р. // Урядовий кур'єр. - 2000. - 2 серпня.
Закон України ,Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" від15 травня 2003 р. // Юридичний вісник. - 2003. - № 28 (12-18 липня).
Закон України „Про фермерське господарство" від 19 червня 2003 р. // Юридичний вісник. - 2003. -№33 (16-22 серпня).
Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в ред. від ЗО червня 1999 р. //Офіційний вісник України. - 1999. - № 33. - Ст. 1699.
Закон України „Про торгово-промислові палати в Україні" від 2 грудня 1997 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 52.


Основна література:
Вінник О.М. Господарське право: Курс пекцій. - К.: Атіка, 2004.
Господарський кодекс України: Коментар. - X.: ТОВ „Одіссей", 2004.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України І Кол. авт: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.
Правознавство: Навч. посіб. / За ред. П.Д. Пилипенка. - Львів: Новий Світ, 2003.
Правознавство: Підручник/ За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. - К.: Юрінком Інтер, 2004.
Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины: Учебное пособие. - X.:Одиссей, 2004.
Саніахметова Н. Правовий захист підприємництва в Україні: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 1999.
Хозяйственное право: Учебник / Под общ. ред. акад. Мамутова В.К. - К.: Юрінком Інтер, 2002.
Хрестоматія з правознавства: Навч. посіб. / Уклад. Л.О. Лоха, О.Д. Наровлянський. - К., 2003.
Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч. посіб. / За заг. ред. І.П. Лаврінчук. К.: Каравела, 2004.
Юридична енциклопедія: в6т. /Ред. гал.: Ю.С.Шемчушенко та ін. -К.: Укр. енцикл., 1998-2003 рр.

Додаткова література:
Артеменко С. Права акціонерів за законодавством України // Підприємництво, господарство і право.-2001.-№6.
Асєєва Н. Правовий механізм захисту інтересів сторін у процедурі банкрутства // Право України. -2005. - № 9.
Бейцун І. Проблема правосуб'єктності об'єднань юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 2.
Вінник О. Правове становище дочірніх підприємств // Підприємництво, господарство і право. - 2000. -№1.
Вінник О. Юридичне значення класифікації господарських товариств // Підприємництво, господарство і право. - 2000. - № 10.
Віхров О. До питання щодо ознак організаційно-господарських зобов'язань // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 7.
Доценко І. Поняття і статус підприємства державної форми власності // Право України. - 2005. - № 3.
Килимник І. Договор франчайзинга: анализ содержания // Підприємництво, господарство і право. -2000. - № 9.
Коломоєць Т. Щодо ефективності економічних штрафів // Право України. - 2001. - № 2.
Коростей В. Господарське право України як галузь права: проблеми та їх реалізація // Право України. - 2005. - № 12.
Кучеренко І. Повні та командитні товариства // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 7.
Любімов А. Теоретичний підхід до визначення поняття адміністративного процесу // Підприємництво, господарство і право. - 2004. -№11.
Ляпунова Н. Щодо фіктивного банкрутства // Право України. - 2000. - № 11.
Ляшенко В., Хахулін В., Боярчук П. Про необхідність створення правової бази розвитку франчайзингу в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2000. - № 10.
Окунєв О. Дочірні підприємства в Україні: проблеми та перспективи // Підприємництво, господарство і право. -2001.- №2.


Тема 6. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ.

План:
Кримінальне право України.
Кримінальний кодекс України.
Поняття злочину та його ознаки.
Поняття складу злочину.
Кримінальна відповідальність та її підстави.
Кримінальне покарання.
Поняття правоохоронного органу.
Органи прокуратури України. Органи внутрішніх справ.
Служба безпеки в Україні.
Судова система та органи юстиції.
Нотаріат в Україні.
Адвокатура в Україні.


Завдання для індивідуальної роботи:
Підготувати реферати з таких питань:
Стадії вчинення злочину.
Характеристика злочинів проти основ національної безпеки України.
Характеристика злочинів проти власності.
Співучасть у злочинах.
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
Підстави для звільнення від кримінальної відповідальності.
Правосуддя в Україні та принципи його здійснення.
Цивільне судочинство.
Господарське судочинство.
Кримінальне судочинство.
Правовий статус державної податкової служби.


Завдання для самостійної роботи:
Самостійно опрацювати такі питання:
Дайте визначення злочину і охарактеризуйте його ознаки.
Яка класифікація злочинів Вам відома?
Назвіть основні види кримінальних покарань.
Що таке судимість і коли вона виникає?
Що таке співучасть? Які види співучасті Вам відомі?
Які види злочинних груп розрізняють у кримінальному праві?
Порівняйте позбавлення волі і обмеження волі.
Порівняйте арешт і позбавлення волі.
Які принципи правосуддя закріплені в Конституції України?
В який спосіб здійснюється порядок розгляду цивільних справ?
Які види оскарження судових рішень Вам відомі?
Які правозахисні органи діють на території України?
Що таке нотаріат?
Що таке адвокатура?
Які принципи адвокатської діяльності Вам відомі?
Хто може бути адвокатом?
Які функції виконують органи юстиції?
Які обов'язки покладені законом на працівників міліції?


Основні нормативні акти:
Конституція України від 28 червня 1996 р. - К.: Преса України, 1996.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №25-26.-Ст. 131.

Основна література:
Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / За ред. В.А. Клименка, МІ. Мельника. - К.: Правові джерела, 2002.
Кримінальне право України: Особлива частина / За ред. МІ. Бемсанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - К.: Юрінком Інтер, 2001.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / За ред.М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К. - 2002.
Правознавство: Навч. посіб. / За ред. П.Д. Пилипенка. - Львів: Новий Світ, 2003.
Правознавство: Підручник / За ред. В.В.Копєйчикова, А.М.Колодія. - К.: Юрінком Інтер, 2004.
Хрестоматія з правознавства: Навч. посіб. / Уклад. Л.О. Лоха, ОД. Наровлянський. - К., 2003.
Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч посіб. / За заг. ред. І.П. Лаврінчук. -К: Каравела, 2004.
Юридична енциклопедія: в 6 т. / Ред. кол.: Ю.С.Шемчушенко та ін. - К.: Укр. енцикл., 1998-2003 рр.

Додаткова література:
Абросімова Ю. Загально соціальні причини та умови злочинності неповнолітніх в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8.
Антипов В. Проблеми застосування до неповнолітніх певних видів кримінального покарання // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 8.
Безклубний І. До питання про історію виникнення банків // Підприємництво, господарство і право - 2004.-№10.
Бульба В. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 6.
Вереша Р. Вина і склад злочину у кримінальному праві України: співвідношення понять // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 2.
Дрьомов С. Форми та способи протиправного заволодіння комп’ютерною інформацією за Кримінальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 2.
Заруба П. Злочин як соціальне явище // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 10.
Каменськип Д. Ухилення від оподаткування нелегальних доходів як злочин за федеральним законодавством США // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 1.
Корж В. Организованньїе преступньїе образования в сфере зкономики: понятие и видьі // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 6.
Кучанська Л. Кримінальне законодавство про злочини проти моральності: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8.
Кучерявенко М. До питання про систему фінансового права// Право України. - 2003. - № 4.
Мостепанюк Л. Довічне позбавлення: історія і сучасність // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - N8 8.
Музика А., Азаров Д. Про поняття злочинів у сфері комп’ютерної інформації//Право України. - 2003. -№4.
Музика О. Щодо поняття бюджету // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 5.
Нечай А. Предмет фінансового права на сучасному етапі // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 5.
Нечай А. Фінансова діяльність держави та фінансове право в сучасний період: їх поняття // Право України.-2000-№1.
Омелян О. Види бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 12.
Орлюк О. Правові засади діяльності філій Національного банку України // Право України. - 2003. - №8.
Остапенко Л. Проблемні питання кваліфікації умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 6.
Павленко Р. Основні форми і види незаконного нарковиробництва // Підприємництво, господарство і право. -2001.- №4.
Пришва Н. Щодо питання повноважень суб'єктів фінансових правовідносин // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 2.
Семчик О. Доходна частина бюджету як складова Державного бюджету України // Право України. - 2003. - № 9.
Соцький Ю Позбавлення волі в системі кримінальних покарань України (історичний, правовий та соціальний аспекти) // Право України. - 2003. - 9.
Фесенко Є. Захист людини від біологічних носіїв смерті (новела розділу XIII Особливої частини КК України) // Право України. - 2001. - № 12.
Хавронюк М. Поняття злочинного діяння за законодавством європейських країн // Підприємництво, господарство і право. - 200Й. - № 9.
Чернадчук В. Щодо бюджетних повноважень Національного банку України // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 7.
Чернадчук В. Щодо класифікації бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 5.

Тема 7 ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ. ПРАВОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ.
План:
Предмет і система трудового права.
Суб'єкти трудового права.
Колективний договір. Трудовий договір.
Робочий час і час відпочинку. Правове регулювання оплати праці.
Трудова дисципліна. Види відповідальності у трудовому праві.
Поняття права соціального захисту та соціального забезпечення.
Правові основи загальнообов'язкового державного соціального страхування. Пенсійне забезпечення в Україні.
Державна соціальна підтримка сім'ї, материнства й дитинства, інших категорій громадян. Право на охорону здоров'я та його реалізація в Україні.
Правові основи соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Завдання для індивідуальної роботи:
Підготувати реферати з таких питань:
Правове регулювання зайнятості та безробіття.
Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.
Особливості праці неповнолітніх.
Правове забезпечення охорони праці.
Порядок вирішення трудових спорів.
Колективні угоди та їх значення в регулюванні трудових відносин.
Поняття соціального партнерства.
Характеристика Закону України „Про соціальні послуги".
Поняття та види пенсій.
Поняття недержавного пенсійного забезпечення.

Завдання для самостійної роботи:
Самостійно опрацювати такі питання:
Що таке трудовий договір і які його правові властивості?
Які умови та порядок прийняття на роботу?
Яка мета та порядок проведення випробування при прийомі на роботу?
Які є підстави для розірвання трудового договору з ініціативи власника?
Які є підстави для розірвання трудового договору з ініціативи працівника?
Що таке робочий час і які види його тривалості вам відомі?
Охарактеризуйте особливості прийняття неповнолітніх на роботу.
На яких роботах заборонено використовувати працю неповнолітніх?
Що таке трудовий спір та які його види Вам відомі?
Який порядок розгляду індивідуальних трудових спорів?
У чому полягають особливості праці жінок?
Що таке основна зарплата і додаткова зарплата?
У чому полягає суть та завдання соціального захисту в Україні?

Основні нормативні акти:
Конституція України від 28 червня 1996 р - К.: Преса України, 1996.
Кодекс законів про працю України. - К., 2004.
Закон України „Про зайнятість населення" від 1 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991.-№ 14.-Ст. 170.
Закон України „Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. № 49. - № 668.
Закон України „Про відпустки" від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. – № 2. - Ст. 4.
Закон України „Про колективні договори і угоди" від 1 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 36. - Ст. 361.
Закон України „Про оплату праці" від 24 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. -№17.-Ст. 121.
Закон України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 34. - Ст. 227.
Закон України “ Основи законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 23. - Ст. 121.
Закон України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" від 5 жовтня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 48. - Ст. 409.
Закон України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 49-51. - Ст. 376.
Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення" від 9 липня 2003 р.
Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18 січня р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 14. - Ст. 71.
Закон України „Про соціальні послуги" від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 45. - Ст. 358.
Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 5. - Ст. 21.
Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 35. - Ст. 290.
Закон України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001 - № 42. - Ст. 213.
Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" від16 листопада 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 1. -Ст. 2.
Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 4. - Ст. 19.
Закон України „Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" від 12 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№11. -Ст. 152.
Закон України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 29. - Ст. 399.

Основна література:
Боднарук М.І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці: Рута, 2002.
Болотіна Н.Б. Трудове право України. - К.: Вікар, 2003.
Право соціального забезпечення в Україні І За ред. Б.С. Стичинського, І.В. Зуба та ін. - К.: Юридична книга, 2003.
Правознавство. Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. - К.: Юрінком Інтер, 2004.
Правознавство: Навч. посіб. / За ред. П.Д. Пилипенка. - Львів: Новий Світ, 2003.
Прокопенко В.І., Козак З.Я. Кодекс законів про працю України. Науково-практичний коментар / За ред. І.П. Лаврінчук. - X.: Консум, 2003. і
Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Т. Науково-практичний коментар до законодавства про працю України. - К.: А.С.К., 2003.
Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / За ред. П.Д. Пилипенка. - К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре", 2004.
Трудове право України: Збірник нормативно-правових актів / Упоряд. Л.А. Бущенко, І.А. Вєтухова. - X.: Консум, 2001.
Хрестоматія з правознавства: Навч. посіб. / Уклад. Л.О.Лоха, О.Д.Наровлянський. - К., 2003.
Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч. посіб. / За заг. ред. І.П. Лаврінчук. - К.: Каравела, 2004.
Юридична енциклопедія: в 6 т. / Ред. кол.: Ю.С.Шемчушенко та ін. - К.: Укр. енцикл., 1998-2003 рр.

Додаткова література:
Близнюк Е. Право работника на увольнение по собственному желанию и способи ега ограничения // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 1.
Болотіна Н. Соціальне право України: окремі теоретичні проблеми формування та розвитку // Право України. - 2000. - № 12.
Жернаков В. Запрет необоснованного отказа в приеме на работу как гарантия реализации права на труд // Підприємництво, господарство і право. - 2000. - № 7.
Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України. - 2001. - № 3.
Зайчук О. Правові засади діяльності Пенсійного фонду України//Право України. - 2004.-№ 8.
Кікіна С. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та його відмінність від системи оподаткування // Право України. - 2005. - № 8.
Ковальчук Ю. Професійні, вікові та інші вимоги при укладанні трудового договору // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 1.
Костицькип В. Соціально-економічні та правові проблеми запровадження страхової медицини в України // Право України. - 2001. - № 12.
КостюкВ. Міжнародні акти як джерело трудового права // Право України. -1999. - № 11.
Лазор В. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів: шляхи вдосконалення // Право України.2003. - № 8.
Лазор В. Юридична природа трудового договору в ринкових умовах // Право України. - 2000. - № 1.
Лаптій І. Оплата праці і заробітна плата: щодо питання термінології // Право України. - 2005. - № 7.
Маркіна Т. Юридичні умови визнання громадянина безробітним // Право України. - 2000. - № 6.
Мурашин О. Страйки: правові питання // Підприємництво, господарство і право. - 2000. - № 10.
Парпан Т. Про місце роботи і робоче місце працівника як умови трудового договору // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 6.
Пилипенко П. Право соціального забезпечення у системі соціального права // Право України. - 2004. -№10.
Пилипенко П. Про трудовий договір як юридичний факт і його сторони // Підприємництво, господарство і право. - 2000. - № 9.
Пилипенко П. Способи укладення трудового договору // Право України. - 2001. - № 4.
Прилито С. Право на пенсійне забезпечення та його реалізація в умовах ринкової економіки // Право України. - 2003. - № 2.
Приходько С. Держава і соціальний захист громадян // Право України. - 1999. - № 9.
Процевський О. Про предмет трудового права // Право України. - 2001. - № 12.
Пузирний В. Правовий захист жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу // Право України. - 2004. -№1.
Пузирний В. Правові аспекти регулювання праці біженців в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 2.
Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми// Право України. -2001. - №8.
Рєзнікоеа В. Право людини на інформацію про стан здоров'я//Право України. - 2004. - № 9.
Сивак С. Пенсійне страхування та пенсійна реформа: теоретичні основи // Право України. - 1999. - №10.
Сидоренко Т., Жуковіна Л. Правові засади реформування галузі охорони здоров'я: стан, проблеми, перспективи розвитку // Право України. - 2005. - № 12.
Сильченко С., Архиреев Д. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора: сущность и характеристика // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 6.
Стаховська Н. Соціальне забезпечення чи захист? // Підприємництво, господарство і право. - 2000.- № 8.
Стичинський Б. Право соціального забезпечення: проблеми становлення і розвитку // Право України. - 2002. - № 6.
Татаренко ґ. Моделі соціального страхування в контексті історії // Підприємництво, господарство і праве. - 2004. - № 7.
Татаренко Г. Пенсионньіе схемьі как базовий злємент организации негосударственнаго пенсионного обеспечения // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 10. 18
Угрюмова Г. Загальна характеристика дисциплінарної відповідальності і дисциплінарного проступку за українським трудовим правом // Право у країни - 2005. - № 5.
Чанишева Г. Право на колективні переговори: міжнародні стандарти і законодавство України // Підприємництво, господарство і право. - 2000. - № 12.
Щербина В. Поняття охоронної функції трудового права // Підприємництво, господарство і право. - 2000. -№12.
Щербина В. Проблеми формування поняття функцій трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 2. 19.
Яривіна Є. Поняття та проблеми реформування соціального обслуговування сімей з дітьми // Право України. - 2005.-№ 5.
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 17928202
    Размер файла: 218 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий