Metodichka_Pravoznavstvo

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка
Кафедра державного управління і праваМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»
для студентів напряму підготовки
«Облік та аудит», «Економічна кібернетика»
денної форми навчанняПолтава 2013
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Модуль1
Основи конституційного, адміністративного, цивільного та господарського права України

Тема 1 Основи конституційного права України
Питання:
Загальні засади конституційного ладу України.
Права, свободи та обов’язки людини і громадянина, гарантії їх дотримання.
Система органів державної законодавчої і виконавчої влади. Конституційний статус Президента України.
Місцеве самоврядування в Україні.
Поняття громадянства України. Порядок набуття і припинення громадянства України

Завдання 1
Надайте юридичну консультацію, посилаючись на норми чинного законодавства: Громадянин Білорусії хоче прийняти громадянство України. Він вільно розмовляє українською мовою, має власне кафе в Україні, не порушував законів України. Яких умов йому слід дотриматися ще, аби стати громадянином України?

Завдання 2
Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів забезпечення громадянських (особистих) і політичних прав громадян України. Прокоментуйте їх, посилаючись на норми чинного законодавства.

Завдання 3
Знайдіть помилки у тексті: Верховний Суд України прийняв рішення про позбавлення громадянина Шаробури громадянства України у зв'язку з тим, що він без згоди державних органів України добровільно вступив на службу у французький іноземний легіон та брав участь у військових діях в Африці. Прокоментуйте, посилаючись на норми чинного законодавства.

Завдання 4
Чи мають право особи у зазначених ситуаціях на набуття громадянства України? Якщо мають, то за якими підставами? а) дитина, що народилася в Україні, батьки якої громадяни Польщі, мають дозвіл на тимчасове проживання в Україні; б) дитина, що народилася в Україні під час переїзду її батьків із Росії на постійне проживання до Німеччини; в) особа без громадянства, дід якої народився на території Закарпатської України та емігрував до США у 1939 році; г) дитина (громадянин Росії), що була усиновлена, коли батько громадянин Росії, а мати - громадянка України; д) дитина, батьки якої померли (громадяни Молдови), виховується у державному дитячому будинку в Україні; е) громадянин України встановив опіку над своїм товаришем, громадянином Білорусії, який проживає в Україні і визнаний недієздатним; є) громадянин Німеччини, що придбав в Україні готельний комплекс; ж) громадянин Росії визнаний судом батьком дитини, що народилася в Україні у громадянки України.

Завдання 5
До паспортного столу Жовтневого райуправління внутрішніх справ м. Києва звернулась громадянка України П. із заявою про зміну громадянства її дитини. У заяві зазначалося, що 04.12.1989 р. П. одружилася з громадянином Швеції К. і в шлюбів 1991 р. народила дитину В. Дитині було надане громадянство Швеції (за згодою матері). У серпні 1998 р. шлюб був розірваний, і П. разом з дитиною повернулася в Україну. На підставі зазначеного громадянка П. просить змінити громадянство дитини, надавши їй громадянство України.
Чи має право дитина обирати громадянство? Дайте обґрунтовану відповідь на заяву громадянки.

Завдання 6
Громадянин А. отримав відстрочку від служби в Лавах Збройних Сил України строком з 18 до 23 років. Щоб уникнути служби він написав заяву про вихід з громадянства України. В заяві вказав, що майнових заборгованостей перед фізичними, юридичними особами немає. Чи буде йому дозволено вихід з громадянства. Дайте відповідь, посилаючись на чинне законодавство України.

Список рекомендованої літератури
Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВР. – 1996. – №30. – Ст.141.
Про вибори народних депутатів України: Закон України від 18 жовтня 2001 р. // ВВР. – 2004 – № 27-28. – Ст. 366.
Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 р. // ВВР. – 1999 – № 14. – Ст. 81.
Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 р. // ВВР. – 1991. – №33. – Ст. 443.
Про Конституційний Суд України: Закон України 16 жовтня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 49. – Ст. 272.
Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // ВВР. – 2001. – №13. – Ст.65.
Про статус суддів: Закон України 15 грудня 1992 р. // ВВР. – 1993. – № 8. – Ст. 56.
Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // ВВР. – 2002. – № 27-28. – Ст. 180.
Про третейські суди: Закон України від 11 березня 2004 р. // ВВР. – 2004. – № 35. – Ст. 412.
Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 320 с.
Правознавство: Підручник/ А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 792 с.
Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України: Навч. посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 632c.
Конституційний процес в Україні: спеціальний випуск // Стратегічні пріоритети. – 2008. - № 2. – С. 3-220
Конституція Україна. Про посилення судового захисту прав і свобод людини й громадянина. Рішення конституційного суду України // Право і практика. – 2006. - № 18. – С. 1-121
Багатоманітність України як потенціал подальшого розвитку національності держави / М. В. Оніщук // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2008. - № 11/12. – С. 17-19

Тема 2 Основи адміністративного права України
Питання:
Адміністративні відносини: поняття. Основні ознаки, суб’єкти, об’єкти, зміст.
Поняття та принципи державного управління
Поняття державної служби. Правовий статус державного службовця.
Адміністративні правопорушення (проступки) і його ознаки. Склад адміністративного правопорушення.
Адміністративна відповідальність і види адміністративних стягнень..

Завдання 1
Голова Волинської обласної держадміністрації видав рішення про дострокове звільнення з посади голову держадміністрації Локачинського району за порушення останнім рішень Кабінету Міністрів України.
Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

Завдання 2
Державною адміністрацією Жашківського району Черкаської області підготовлені і подані на затвердження районної Ради народних депутатів Правила торгівлі на ринку. Чи правомірні дії державної адміністрації?
Яким нормативним документом визначається компетенція державної адміністрації щодо затвердження правил, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність?

Завдання 3
Державною адміністрацією Буринського району Сумської області відмовлено у реєстрації молодіжної громадської організації на тій підставі, що її статут передбачає членство в ній при досягненні тринадцятирічного віку. Чи правомірне це рішення?

Завдання 4
За скоєння адміністративного правопорушення о 2220 до громадянина С. було застосовано адміністративне затримання. Які документи повинні бути складені при цьому? До якого часу громадянина С. повинні відпустити?

Завдання 5
Визначте, в якому випадку слід застосувати адміністративне стягнення:
а) Громадянин В. пошкодив у лісовому розсаднику кілька лісових культур.
б) Громадянин Р. здійснив незаконну порубку чагарників у заповіднику.
в) Громадянин Н. здійснив незаконну порубку дерев у лісі, що не заподіяло істотної шкоди.
г) Громадянин Г. порушив правила полювання.
д) Громадянин Ц. полював на птахів, занесених до Червоної книги України.
е) Громадянин Ш. полював на одному з об'єктів природно-заповідного фонду без заподіяння істотної шкоди.

Завдання 6
Перед Вами 12 тверджень. Визначте, чи є серед них помилкові? Відповідь обґрунтуйте:
- Всі особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, повинні подати відомості про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.
- До державних службовців можуть застосовуватися тільки ті дисциплінарні стягнення, які передбачені Законом "Про державну службу".
- Державний службовець не має права працювати за сумісництвом.
- При прийнятті на державну службу може встановлюватися стажування терміном до 2 місяців.
- Граничний вік перебування на державній службі однаковий для всіх осіб.
- Існує 8 основних категорій державних службовців і встановлюється 10 рангів державних службовців. Ранги присвоюються незалежно від категорії.
- Всі ранги державним службовцям присвоюються Кабінетом Міністрів України.
- Державна служба припиняється тільки на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України.

Список рекомендованої літератури
Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційне видання. - К.:Правнича студія, 2008. – 278 с.
Авер(янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 148 с.
Адміністративне право України/ Ред. Бандурка М.І. – К.: Хрінком Інтер, 2005. – 540 с.
Адміністративне право України: Підручник для студентів/ Ред. Ю.П. Битяк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
Беленчук І.А. Адміністративне право України: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2004. – 176 с.
Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 335 с.
Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). – К.: МАУП, 1998. – 52 с.
Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підр. – М.: Юрінком Інтер, 2001. – 736 с.
Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник/ Колпаков В.К., Кузьменко О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.
Законодавство України про адміністративні правопорушення// Бюлетень законодавства і юридична практика. – 2005. – №4. – 430 с.
Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность. – Х.: Одиссей, 2004. – 272 с.

Тема 3 Основи цивільного права України
Питання:
Цивільно-правові відносини: суб’єкти, об’єкти, зміст.
Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності.
Право власності і його законодавчий захист.
Поняття цивільно-правової угоди і цивільно-правового договору. Види договорів: договір купівлі-продажу, договір найму (оренди).
Поняття спадкування. Спадкування за законом і за заповітом. Черговість спадкування за законом..

Завдання 1
Вийшовши на пенсію, громадянин Ф. вирішив зайнятися сільським господарством. Для цього він придбав автомобіль ГАЗ. Щоб зібрати гроші, Ф. взяв гроші у борг. Але через місяць після придбання автомобіля у фірми “Укравто” у нього зіпсувався двигун. Відремонтувати двигун не вдалося, і Ф. звернувся з претензіями до фірми “Укравто”, яка відмовила в задоволенні претензії, тому що дефект припущено заводом, та запропонувала звернутися безпосередньо на Горьковський автозавод. До кого може звернутися громадянин Ф., до продавця чи до виготовлювача товару?

Завдання 2
Громадянин Н. здав до хімчистки своє зимове пальто із штучного хутра. Коли через два тижні він отримав замовлення, виявилося, що пальто після чистки непридатне до використання, бо тканина підкладки не витримала хімічної обробки. На вимогу Н. відшкодувати його збитки адміністрація хімчистки відмовила, мотивуючи це відсутністю своєї вини у тому, що сталося. Що можна порадити Н. у цьому випадку?

Завдання 3
Батько восьмирічного Миколи уклав від його імені угоду, за якою він став власником житлового будинку, який раніше належав громадянинові П. Через деякий час було підписано угоду про дарування громадянинові Н. автомобіля, що раніше отримав Микола у спадщину від своєї бабусі. Чи відповідають угоди вимогам законодавства?

Завдання 4
Костянтин У. домовився з Оксаною М. про купівлю велосипеда. Він сплатив гроші, отримав розписку і, зважаючи на сильний дощ та пізній час, вирішив за згодою Оксани забрати велосипед наступного дня. Але наступного дня, коли він прийшов до продавця, виявилося, що велосипед продано Валерію Д., який запропонував значно більшу суму. Але Костянтин вимагав передачі купленого ним велосипеда. Хто правий у цій ситуації?

Завдання 5
Після загибелі в автокатастрофі батьків п’ятнадцятирічний Віктор жив із своєю бабусею, яку було призначено опікуном. Але найбільше часу він проводив разом із своїм однолітком Сергієм та його батьком Н. Через рік на день народження Н. Віктор подарував батькові друга зібрання творів відомого письменника. На заперечення Н. Віктор запевнив, що це його власність, яка перейшла до нього у спадщину від батьків. Але через деякий час бабуся звернулася з вимогою до Н. повернути книги, мотивуючи це відсутністю своєї згоди на подарунок. Хто правий у цій ситуації?


Завдання 6
Працюючи у геологічній експедиції у віддаленому районі Карпат, громадянин Ф. дістав важку травму. Побоюючись за своє життя, він вирішив залишити заповіт. Написавши заповіт, він звернувся до начальника експедиції з проханням засвідчити його. Той, прочитавши заповіт вголос, висловив обурення щодо його змісту – своє майно Ф. заповідав не дружині, а сторонній особі, але після наполягань Ф. засвідчив документ. Чи відповідає ця процедура вимогам закону?

Список рекомендованої літератури
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). –1996. – № 30.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради, 2003, №№ 40-44, ст.356.
Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.A. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.
Цивільне право України : Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. –776 с.
Харитонов Є.О., Калітено О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчально-пратичний посібник / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 640с.
Цивільний кодекс України: Коментар. – X.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 856 с.
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Т. 1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 520 с.
Цивільне та сімейне право України: Підруч.: У двох томах / В.І.Борисова. – К.: Юріном Інтер, 2004


Тема 4 Основи господарського права України
Питання:
Поняття, предмет і методи господарського права. Господарський кодекс України.
Суб’єкти господарських правовідносин.
Порядок проведення державної реєстрації суб’єктів господарювання. Ліцензування та патентування видів господарської діяльності.
Реорганізація та ліквідація суб’єкта господарювання. Процедура банкрутства суб’єктів господарювання.
Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарських відносин в суді.


Завдання 1
Статутом ТОВ Допомога, засновниками якого є пенсіонер Криштальов В.Л. та ветеран Великої Вітчизняної війни Підпалий Н.Г. передбачені такі види діяльності: торгівельна та посередницька діяльність, виплата та доставка пенсій, маркетингові послуги, грошова допомога малозабезпеченим громадянам, надання всіх видів рекламних послуг, постачання природного та скрапленого газу, надання туристичних послуг, виробництво, постачання та передача електроенергії.
Чи всі з названих видів діяльності можуть здійснюватись зазначеним ТОВ? Дайте відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.

Завдання 2
ПАТ НДІгазбуд у зв’язку зі зміною місцезнаходження, зафіксованого в статуті, подало до реєструючого органу (в райдержадміністрацію) документи для його перереєстрації. Реєструючий орган відмовив ЗАТ в перереєстрації, мотивуючи своє рішення тим, що вона (перереєстрація) суперечить чинному законодавству України.
1. Чи є правомірною відмова реєструючого органу? Обгрунтуйте свою відповідь.
2. В яких випадках здійснюється перереєстрація суб’єкта підприємницької діяльності?

Завдання 3
Державне авіабудівне підприємство, не маючи можливості (через відсутність необхідних коштів) протягом останнього півріччя розплатитися з своїми кредиторами, а також у зв'язку з відмовою міністерства, до відання якого входило це підприємство, надати останньому фінансову допомогу, звернулося до господарського суду з заявою про порушення відносно підприємств справи про банкрутство. До заяви були додані: копії установчих документів підприємства, балансовий звіт за останній фінансово-господарський рік, перелік кредиторів підприємства.
1. Який сенс підприємству-боржнику виступати ініціатором порушення відносно себе справи про банкрутство?
2. Які фактичні підстави для порушення справи про банкрутство?
3. Які документи в цьому разі мають бути подані разом з заявою?
4. Які судові процедури можуть бути застосовані до підприємства-боржника?
5. Які особливості провадження у справі про визнання банкрутом державного підприємства?

Завдання 4
ВАТ "Експорт" звернулося до господарського суду з заявою про визнання ТОВ "Сервіс" банкрутом, оскільки згідно з актом звірки проведених розрахунків заборгованість останнього в розмірі 24000 гривень не була сплачена протягом трьох місяців.
1. Яку ухвалу має винести господарський суд?
2. Які умови встановлені для порушення провадження у справі про банкрутство? Обгрунтуйте свою відповідь.

Завдання 5
На підставі відповіді на претензію з визнанням заявлених претензійних вимог ТОВ "Світ" надіслало розпорядження до банку про безспірне списання з ЗАТ "Енерго" грошової суми у розмірі 35350 грн. Оскільки через чотири місяці після прийняття банком розпорядження про безспірне списання грошових коштів боржник був не в змозі виконати свої грошові зобов'язання, ТОВ "Світ" звернулося з заявою до господарського суду про визнання боржника (ЗАТ "Енерго") банкрутом. Ухвалою господарського суду заявнику було відмовлено у порушенні провадження у справі про банкрутство.
1. Чи відповідає зазначена ухвала вимогам законодавства України?
2. Які умови порушення провадження у справі про банкрутство? Дайте аргументовану відповідь

Завдання 6
Мирову угоду підписано зі сторони боржника арбітражним керуючим, зі сторони кредиторів-кредитором, який має найбільшу кількість голосів у комітеті кредиторів.
1. Чи належними особами підписано мирову угоду?
2. В яких випадках і на яких стадіях провадження у справі про банкрутство можливе укладення мирової угоди?
3. Назвіть сторони мирової угоди та осіб, які вправі її підписувати.

Список рекомендованої літератури
Закон України від 15 травня 2003р. „ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ” // ВВР України. – 2003. - № 31 – 32. – ст.263.
Закон України від 19 вересня 1991р. “Про господарські товариства” // ВВРУ –1991. -№ 49. – Ст. 682.
Закон України від 1 червня 2000р. “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Урядовий кур’єр. - 2000. – 2 серпня.
Господарський кодекс України : Офіційне видання. – К., 2007.
Господарське право України: Навч. Посібник/ Н. А. Саніахметова. – К.: А. С. К., 2006.- С.49-87.
Бондаренко В., Семиволос А. Продажа имущества предприятий – банкротов в новом законодательстве о банкротстве // Бизнес – 1999. – 27 сентября.
Джунь В. Про необхідність розширення кола реорганізаційних процедур інституту неспроможності // Право України – 2007. - №2 – С. 10-14.
Джунь В. Система антикризового управління як визначальний напрям реформи інституту неспроможності // Право України – 2007. - №4 – С. 88-89.
Логинов К. О банкротстве // Бизнес – 2006. – 27 сентября.
Федоровский В. Що призводить до банкрутства? // Діло. – 2005. - №18. – С. 11-12.
Модуль 2
Основи сімейного, трудового, екологічного та
кримінального права України
Тема 5 Основи сімейного права України
Питання:
Сім’я. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладання.
Умови і порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним.
Майнові та особисті немайнові права подружжя.
Шлюбний договір.
Взаємні права і обов’язки батьків і дітей. Позбавлення батьківських прав.
Опіка і піклування.

Завдання 1
Громадянин Н. після авіакатастрофи, в яку він потрапив, частково втратив розум і за рішенням суду був визнаний недієздатним. Але через 5 років він вийшов з лікарні, почав працювати, ще через рік одружився. Дружину він повідомив про рішення суду, але в ДОРАЦСі про це нічого не сказав. Два роки по тому суд повернув дієздатність Н. Але ще через три роки дружина звернулася з позовом до суду при визнання шлюбу недійсним, мотивуючи це недієздатністю Н. при його укладенні. Яке рішення має прийняти суд?

Завдання 2
Одружившись, Р. на вимогу майбутнього чоловіка О. дала йому розписку, згідно з якою вона зобов’язалася протягом сімейного життя не вступати на навчання чи роботу. Але після трьох років сімейного життя Р. виявила бажання вступити до вищого навчального закладу, О. заперечував, посилаючись на зобов’язання. Виник конфлікт. Хто правий у цій ситуації?

Завдання 3
Після розлучення громадянки Т. із своїм колишнім чоловіком Р., у них виник конфлікт. Р. вимагав, щоб колишня дружина змінила своє прізвище на дошлюбне, але Т. не погоджувалася. Конфлікт затягнувся і набув нової сили через два роки, коли Т. взяла новий шлюб і вирішила змінити прізвище сина, що жив з нею, на прізвище нового чоловіка, яке взяла собі і вона. Але Р. не дав згоди на це. Як вирішити цей конфлікт?

Завдання 4
Після припинення шлюбу громадянки В. з громадянином Ш. за рішенням суду Ш. повинен був виплачувати на двох своїх неповнолітніх дітей аліменти. Але невдовзі по тому Ш. почав часто змінювати місце роботи, влаштовувався працювати таким чином, щоб основний доход мати на роботі за сумісництвом, намагаючись зменшити аліменти. Внаслідок цього розмір аліментів постійно зменшувався і був недостатній для утримання дітей. Що можна порадити В., щоб вийти з цього становища?

Завдання 5
Навчаючись на п’ятому курсі університету, киянин Л. одружився з однокурсницею Р., яка приїхала на навчання із Закарпаття. Батьки Л. дали згоду на шлюб, а батьки нареченої на весілля не приїхали, пояснюючи це транспортними складностями. Після реєстрації шлюбу Р. було прописано у квартирі чоловіка, але вона майже не бувала тут. Постійні сварки з Л. та його батьками, відмова брати участь у веденні домашніх справ призвели до швидкого погіршення відносин. Уже через сім місяців постало питання про неможливість сімейного життя. Що можна порадити чоловіку-невдасі, щоб вийти із складної ситуації з найменшими втратами, адже Р. вимагає поділу майна та житлової площі?

Завдання 6
Одружившись, Р. на вимогу майбутнього чоловіка О. дала йому розписку, згідно з якою вона зобов’язалася протягом сімейного життя не вступати на навчання чи роботу. Але після трьох років сімейного життя Р. виявила бажання вступити до вищого навчального закладу, О. заперечував, посилаючись на зобов’язання. Виник конфлікт. Хто правий у цій ситуації?

Завдання
Громадянин Л.Петров і громадянка О.Мазуркова звернулися до РАГСу з проханням зареєструвати їх шлюб. Прийнявши заяву, співробітники РАГСу призначили строк реєстрації шлюбу через місяць після подання заяви. Але молоді не погодилися з цим, і пояснили, що багато років знають один одного, тому для них додаткові роздуми не потрібні, до того ж Л.Петров - геолог, через кілька днів повинен виїзджати в експедицію на весь польовий сезон більше ніж півроку.
Чи можна вирішити цю проблему?
Список рекомендованої літератури
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). –1996. – № 30.
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-III // Відомості Верховної Ради, 2002, N 21-22, ст. 135.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.
· К.: Істина, 2003.
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003
Цивільне та сімейне право України: Підруч.: У двох томах / В.І.Борисова. – К.: Юріном Інтер, 2004
Харитонов Є.О., Калітено О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчально-пратичний посібник / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 640с.


Тема 6 Основи трудового права України
Питання:
Трудовий договір: поняття, сторони і зміст. Контракт як форма трудового договору
Порядок укладення і розірвання трудового договору.
Робочий час і час відпочинку.
Дисциплінарна і матеріальна відповідальність працівників.
Колективний договір
Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів

Завдання 1
Визначте, в яких із наведених випадків винний буде притягнутий до матеріальної і дисциплінарної відповідальності. Чи можливе притягнення до інших видів відповідальності? Посилайтеся на норми чинного законодавства.
а) громадянин Р., працюючи на токарному верстаті, втратив пильність і внаслідок цього припустився браку в деталі;
б) громадянка П., працює кухарем ресторану. Внаслідок раптового вимикання електромережі зіпсовано їжу, що готувалася на електроплиті;
в) громадянка С. запізнилась на роботу.

Завдання 2
16-річний лаборант С. влаштувався на роботу в серпні. У березні він звернувся до директора заводу з проханням надати йому двотижневу відпустку для поїздки до родичів разом з батьками, які отримали відпустку на іншому підприємстві. Адміністрація відмовила йому, пояснюючи це, по-перше, виробничими обставинами та, по-друге, тим, що він відпрацював на підприємстві менше одинадцяти місяців. Але С. не погодився з аргументами адміністрації.
Дайте оцінку діям сторін. Розв’яжіть ситуаційне завдання посилаючись на норми чинного законодавства.

Завдання 3
Громадянин Ю. Працював викладачем у торгово-економічному інституті. На запрошення керівництва заводу “Електрон” він вирішив перейти на завод керівником наукової групи. Перехід на завод за погодженням з адміністрацією інституту проводився у порядку переведення. Але коли Ю. Звільнився з інституту та прийшов до відділу кадрів заводу, йому було відмовлено в прийнятті на роботу. Як пояснив директор заводу, за час оформлення переводу було знайдено кваліфікованішого працівника.
Як діяти громадянинові Ю., чи порушено закон?

Завдання 4
17-річний М. працює у вагонному депо слюсарем. Депо забезпечує ремонт вагонів електропотягів і працює в три зміни: перша зміна з 7 до 16 години, друга – з 16 до 24 годин та третя – з 0 до 7 годин. У зв’язку з виробничою необхідністю майстер запропонував М. погодився на це.
Чи відповідають дії майстра вимогам закону?

Завдання 5
Після закінчення середньої школи С. почала працювати в майстерні секретарем. Але через півтора місяця у зв’язку із вступом до інституту звільнилася з роботи. Адміністрація відмовила видати трудову книжку, пояснюючи це тим, що “робота мала для неї випадковий та тимчасовий характер”. Чи відповідають дії адміністрації вимогам законодавства?

Завдання 6
При укладенні трудового договору з прибиральницею Пилипченко директор школи вимагав принести такі документи: диплом про закінчення вищого навчального закладу, трудову книжку, паспорт, довідку про склад сім'ї, характеристику з попереднього місця роботи, відомості про прописку.
Коли Пилипченко принесла всі перелічені документи, директор відмовив їй у прийнятті на роботу, мотивуючи це тим, що вона проживає із сім'єю , яка складається з 5 чоловік, в однокімнатній квартирі й буде вимагати поліпшення житлових умов.
Пилипченко вважала відмову необґрунтованою і звернулася до суду.
Дайте відповідь на такі запитання:
Які документи необхідно подавати при працевлаштуванні?
Що таке необгрунтована відмова у прийнятті на роботу? Як суд вирішить цю справу?

Завдання 7
При прийнятті Мельника на роботу слюсарем директор заводу запропонував йому принести паспорт, трудову книжку, диплом про закінчення вузу, характеристику з останнього місця роботи, довідку про забезпечення Мельника і його сім'ї житловою площею і довідку про стан здоров'я. Коли той приніс потрібні документи, директор відмовив йому в прийнятті на роботу в зв'язку в тим, що в Мельника є тільки диплом про закінчення технікуму, він мешкає і прописаний в передмісті і потребує поліпшення житлових умов.
Чи обгрунтована відмова Мельнику в прийнятті на роботу?
Який загальний порядок прийняття на роботу?

Список рекомендованої літератури
Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. (змін. і доп.). Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08
Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 14. – Ст. 170.
Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.
Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.
Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Х.: Консум, 2000.– 480 с.
Правознавство: Підручник/ А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 792 с.
Правовий статус та інституційний характер служб зайнятості зарубіжних країн / Н. Зезека // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12. – С. 88-91
Міжнародно-правові аспекти захисту трудових прав Віл-інфікованих та хворих на СНІД осіб / Ірина Шашкова-Журавель // Юридична Україна. – 2008. - № 7. – С. 102-105
Трудовий договір з іноземцями за законодавством держав-членів Європейського Союзу / В. Костюк // Довідник кадровика. – 2008. - № 7. – С. 17
Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів / М. Грекова // Право України. – 2008. - № 4. – С. 50-53
Міжнародний досвід колективної договірної роботи / С. Кострюков // Юридична Україна. - 2008 - № 2. – С. 56-60
Європейська соціальна модель та вдосконалення прав найманих працівників за умов глобалізації / М. Золимер // Профспілки України. – 2007. - № 10. – С. 35-36
Трудові та профспілкові права в контексті глобалізації економіки / С. М. Мигаль // Юриспруденція: теорія і практика. – 2007. - № 8. – С. 26-29
Поняття та класифікація трудових гарантій / Н. Кохан // Юридична Україна. – 2006. № 12. – С. 61-66
Європейська політика зайнятості / М. Ларін // Юридичний вісник України. – 2006. – 22-28 квіт. (№ 16). – С. 11
Поняття функцій трудового права в умовах ринкових відносин / В. І. Щербина // Трудове право України. – 2006. - № 1. – С. 37-43
Структура службово-трудових правовідносин / М. І. Іншин // Трудове право України. – 2006. - № 1. – С. 26-31
Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту / Г. Угрюмова // Право України. – 2006. - № 1. – С. 40-43
Вирішення конфліктів у соціально-трудових відносинах: [Трудові спори] / Г. Осовий // Справочник кадровика. – 2005. - № 9. – С. 84-86

Тема 7. Тема. Основи екологічного права України
Питання:
Загальна характеристика законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Екологічні права і обов’язки громадян.
Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій та гарантії прав потерпілих громадян.
Природноресурсове право. Контроль в сфері охорони навколишнього природного середовища.
Природоохоронне право. Червона книга України.
Відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Завдання 1
Зростання масштабів антропогенної (людської) діяльності викликало необхідність запровадження особливого виду правової діяльності - проведення екологічної експертизи, оцінки впливу екологічно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище.
Визначте, при вирішенні яких питань проводиться екологічна експертиза та оцінка впливу екологічно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище.

Завдання 2
Громадянин Коваленко Н. звернувся до державного управління екологічної безпеки області із заявою про надання відомостей щодо екологічного стану району, в якому він проживає. Працівник секретаріату, який приймав заяву, після консультації з начальником управління Галушко К. запропонувала прийти через два місяця, коли буде закінчено проведення остаточних вимірів на території області, і що на даний час свіжих даних про екоситуацію регіону, в якому проживає Коваленко Н., немає. Крім того, заявника було заспокоєно, що стан навколишнього середовища поступово поліпшується. У проханні Коваленка Н. записатися на прийом до начальника управління з того ж питання було відмовлено. Не отримавши ніякої інформації щодо екологічного стану району, Коваленко звернувся із скаргою до органів прокуратури.
Чи було порушено екологічні права громадянина Коваленка Н.?

Завдання 3
У процесі будівництва комбінату хімпрепаратів ініціативна група громадян на чолі з хіміком Гайдученком В. звернулася до місцевої державної адміністрації з пропозицією провести громадську екологічну експертизу матеріалів розміщення зазначеного об’єкта, враховуючи, що його експлуатація може суттєво погіршити екологічну обстановку в регіоні та викликати непередбачені генетичні наслідки у населення. Місцева державна адміністрація відмовила у їх проханні, посилаючись на те, що за проектом даного будівництва вже проводилася державна екологічна експертиза і тому немає потреби у проведенні громадської екологічної експертизи.
Визначте, яким нормативним актом регламентуються дані відносини. Чи правомірною була відмова органів влади у проведенні громадської екологічної експертизи і хто може виступати в якості ініціатора проведення такої експертизи?

Завдання 4
Комплексною громадською екологічною експертизою встановлено, що в місті та на прилеглих до нього територіях є джерела екологічної шкідливості, які створюють постійний ризик підвищеної екологічної небезпеки. Найбільшу небезпеку становить місцевий металургійний комбінат. Внаслідок залпових викидів у навколишньому природному середовищі зафіксовано присутність сірчистого ангідриду з перевищенням допустимих концентрацій у 400 раз, кадмію - у 5 тис. раз, цинку - в 540 раз. Мало місце також отруєння 14 працівників на проммайданчику. Результати екологічної експертизи було доведено до органів екологічного контролю та адміністрації комбінату, а згодом обговорювалися на сесії міської Ради із залученням громадськості. Через тиждень до міського суду звернулася громадянка Мороз А., із позовом до металургійного комбінату про заборону його діяльності. У судовому засіданні представник відповідача по справі .доповів, що висновок громадської екологічної експертизи не є обов’язковим для виконання, а суд повинен враховувати офіційні дані лише спеціально уповноважених органів екологічного контролю.
На основі якого нормативного акта повинна вирішуватися дана справа? Чи дійсно результати та висновки громадської екологічної експертизи не можуть враховуватися органами влади у вирішенні конкретних ситуацій?
Список рекомендованої літератури
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами станом на 1 січня 2006 року. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.
Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2005 року. – К.: Форум, 2005. – 340 с.
Кодекс України про надра від 27.07.1994 р.
Водний кодекс України від 06.06.1995 р.
Земельний кодекс України від 25.10.2001 р.
Гірничий закон України від 06.10.1999 р.
Про охорону навколишнього середовища: Закон України від 25 червня 1991 р.
Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 р.
Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 21 червня 2001 р.
Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від 10 січня 2002 р.

Тема 8 Основи кримінального права України
Питання:
Поняття кримінальної відповідальності.
Поняття злочину та його ознаки.
Поняття кримінального покарання, його ознаки та види.
Співучасть у злочині.
Поняття складу злочину. Стадії злочину.
Поняття неосудності.
Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.

Завдання 1
У магазині «Дитячий світ» несподівано спрацювала сигналізація. Отримавши сигнал, на місце пригоди прибула група швидкого реагування, готова до затримання злочинців. Але застосовувати зброю не довелося. Грабіжниками виявилися два п'ятикласники, які перед закриттям магазину сховалися під прилавком. Коли магазин було закрито, хлопці набрали іграшок на кількасот гривень і спробували зникнути, але спрацювала сигналізація.
Чи вчинено злочин, ким, який? Чи є обтяжуючі або пом'якшуючі обставини?
Завдання 2
Неповнолітні П. та В. під керівництвом раніше судимого Б. розбили вітрину магазину та викрали звідти імпортну радіотехніку, яку потім сховали у свого знайомого Р. Через кілька днів міліція затримала Р., який зізнався у скоєному та допоміг знайти сховані речі. П. та Р. – учні 10 класу, характеризуються позитивно, В. після закінчення 9 класу не працює і не навчається, узятий на облік в інспекції у справах неповнолітніх за дрібне хуліганство, Б. раніше судимий, працює на заводі. Суд оголосив вирок – Б., П., В. та Р. засуджені до трьох років позбавлення волі кожний.
Чи вчинено злочин, який? Чи є обтяжуючі або пом’якшуючі обставини? Чи відповідає вирок суду вимогам закону?

Завдання 3
Визначити наявність правовідносин, хто є учасником та до яких галузей права можна віднести ці правовідносини.
Шість раз зривали стоп-кран провідники швидкого потягу Одеса - Санкт-Петербург. Таким чином вони виражали протест проти дій наряду міліції, який на станції Котовськ затримав за побиття пасажира провідника одного з вагонів. Внаслідок цього було порушено графік руху потягів.

Завдання 4
До п’ятикласника Сергія М., який гуляв на вулиці, звернулася за допомогою незнайома жінка. Вона розповіла, що живе поруч у квартирі на першому поверсі, живе одна. Вийшла до сусідки, не взявши із собою ключа, а тепер не може потрапити додому, бо двері зачинилися. Вона просила допомогти їй – влізти до кімнати через кватирку і відкрити двері зсередини. Хлопець виконав прохання та зібрався йти додому, але з’явилася міліція і затримала його та жінку. Жінка, як виявилося, раніше була судима за крадіжки і тепер, переконавшись, що кватирка замала для неї, використала хлопця для проникнення у квартиру.
Чи вчинено злочин, який? Чи є обтяжуючі або пом’якшуючі обставини?

Завдання 5
Після сварки у клубі нетверезі А., М. та П., озброївшись сокирами, стали ломитися в будинок до образника Д. Вони розбили шибки, погрожували підпалити будинок, почали ломитися у двері. Коли двері були вже майже розбиті, Д., попередивши нападників, вистрілив крізь двері з мисливської рушниці, що належала йому. А., зойкнувши, впав, коли його відтягли від дверей він вже не дихав. П. та М., відійшовши, продовжували кидати каміння та колоди у вікна дому, погрожували помстою. Д. вистрілив на звук, поранивши П. та перехожого С.
Чи вчинено злочин, який? Чи є обтяжуючі або пом’якшуючі обставини?

Завдання 6
Громадяни М. і Г. разом працювали на заготівлі сіна. Під час перерви вони жартували один з одним, а потім почали боротися. Під час боротьби Г. уперся головою в груди М. та спробував перекинути його через себе, той не піддався. Раптом Г. різко нахилив голову і одразу, збліднувши, впав. Через кілька хвилин він помер. Як встановила експертиза, під час останнього зусилля стався перелом шийних хребців, від чого Г. помер.
Чи вчинено злочин, який? Чи є обтяжуючі або пом’якшуючі обставини?

Завдання 7
Група хлопців 16-річні Віктор (керівник групи), Олександр, Дмитро, 14-річний Ігор і 12-річні Михайло та Сергій почала свою діяльність з викрадення у сусідній школі програвача. Потім викрали з шкільної їдальні близько 30 кг сосисок та ковбаси. При цьому вони не тільки вкрали продукти, а й розкидали хліб, розлили молоко з розірваних ними пакетів, побили посуд. Потім були й інші крадіжки, аж поки їх не спіймали на черговій справі.
Чи вчинено злочин, який? Чи є обтяжуючі або пом'якшуючі обставини?

Завдання 8
Ввечері біля станції метро автомобіль збив громадянина С., який переходив вулицю позначеним пішохідним переходом, і не зупиняючись, проїхав далі. Перехожі кинулися на допомогу, але всіх випередив хлопець, який підбіг до постраждалого, який лежав на проїзній частині, і схопивши його шапку, швидко зник. Люди викликали «швидку допомогу» й перенесли С. на тротуар, а лікар, який опинився поруч, зупинив кровотечу.
Чи вчинено злочин, який? Чи є обтяжуючі або пом'якшуючі обставини?

Список рекомендованої літератури
Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради – 2001- № 25-26, ст. 131.
Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія Ельга–Н, 2001. – 656 с.
Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. комент. / Ю. В. Баулін, В. I. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 2-ге вид., переробл. та доповн. Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. 1114 с.
Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. –К.: Атіка, 2004.- 488 с.
Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина Особлива: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. 542 с.
Кримінальне право України: Особлива частина / М. І. Бажанов, В. Я. Тацій, В. В. Сташис, І. О. Зінченко. К.: Юрінком Інтер; X.: Право, 2002. - 496 с.

Основна література
Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВР. – 1996. – №30. – Ст.141.
Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційне видання. - К.:Правнича студія, 2008. – 278 с.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради, 2003, №№ 40-44, ст.356.
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-III // Відомості Верховної Ради, 2002, N 21-22, ст. 135.
Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. (змін. і доп.). Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08
Господарський кодекс України : Офіційне видання. – К., 2007.
Кодекс України про надра від 27.07.1994 р.
Водний кодекс України від 06.06.1995 р.
Земельний кодекс України від 25.10.2001 р.
Про вибори народних депутатів України: Закон України від 18 жовтня 2001 р. // ВВР. – 2004 – № 27-28. – Ст. 366.
Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 р. // ВВР. – 1999 – № 14. – Ст. 81.
Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 р. // ВВР. – 1991. – №33. – Ст. 443.
Про Конституційний Суд України: Закон України 16 жовтня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 49. – Ст. 272.
Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // ВВР. – 2001. – №13. – Ст.65.
Про статус суддів: Закон України 15 грудня 1992 р. // ВВР. – 1993. – № 8. – Ст. 56.
Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // ВВР. – 2002. – № 27-28. – Ст. 180.
Про третейські суди: Закон України від 11 березня 2004 р. // ВВР. – 2004. – № 35. – Ст. 412.
Закон України від 15 травня 2003р. „ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ” // ВВР України. – 2003. - № 31 – 32. – ст.263.
Закон України від 19 вересня 1991р. “Про господарські товариства” // ВВРУ –1991. -№ 49. – Ст. 682.
Закон України від 1 червня 2000р. “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Урядовий кур’єр. - 2000. – 2 серпня.
Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 14. – Ст. 170.
Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.
Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.
Гірничий закон України від 06.10.1999 р.
Про охорону навколишнього середовища: Закон України від 25 червня 1991 р.
Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 р.
Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 21 червня 2001 р.
Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від 10 січня 2002 р.
Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 320 с.
Правознавство: Підручник/ А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 792 с.
Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України: Навч. посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 632c.
Конституційний процес в Україні: спеціальний випуск // Стратегічні пріоритети. – 2008. - № 2. – С. 3-220
Конституція Україна. Про посилення судового захисту прав і свобод людини й громадянина. Рішення конституційного суду України // Право і практика. – 2006. - № 18. – С. 1-121
Багатоманітність України як потенціал подальшого розвитку національності держави / М. В. Оніщук // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2008. - № 11/12. – С. 17-19
Авер(янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 148 с.
Адміністративне право України/ Ред. Бандурка М.І. – К.: Хрінком Інтер, 2005. – 540 с.
Адміністративне право України: Підручник для студентів/ Ред. Ю.П. Битяк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
Беленчук І.А. Адміністративне право України: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2004. – 176 с.
Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 335 с.
Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). – К.: МАУП, 1998. – 52 с.
Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підр. – М.: Юрінком Інтер, 2001. – 736 с.
Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник/ Колпаков В.К., Кузьменко О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.
Законодавство України про адміністративні правопорушення// Бюлетень законодавства і юридична практика. – 2005. – №4. – 430 с.
Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность. – Х.: Одиссей, 2004. – 272 с.
Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.A. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.
Цивільне право України : Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. –776 с.
Харитонов Є.О., Калітено О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчально-пратичний посібник / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 640с.
Цивільний кодекс України: Коментар. – X.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 856 с.
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.
Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Т. 1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 520 с.
Цивільне та сімейне право України: Підруч.: У двох томах / В.І.Борисова. – К.: Юріном Інтер, 2004
Господарське право України: Навч. Посібник/ Н. А. Саніахметова. – К.: А. С. К., 2006.- С.49-87.
Бондаренко В., Семиволос А. Продажа имущества предприятий – банкротов в новом законодательстве о банкротстве // Бизнес – 1999. – 27 сентября.
Джунь В. Про необхідність розширення кола реорганізаційних процедур інституту неспроможності // Право України – 2007. - №2 – С. 10-14.
Джунь В. Система антикризового управління як визначальний напрям реформи інституту неспроможності // Право України – 2007. - №4 – С. 88-89.
Логинов К. О банкротстве // Бизнес – 2006. – 27 сентября.
Федоровский В. Що призводить до банкрутства? // Діло. – 2005. - №18. – С. 11-12.
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003
Цивільне та сімейне право України: Підруч.: У двох томах / В.І.Борисова. – К.: Юріном Інтер, 2004
Харитонов Є.О., Калітено О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчально-пратичний посібник / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 640с.
Трудовий договір з іноземцями за законодавством держав-членів Європейського Союзу / В. Костюк // Довідник кадровика. – 2008. - № 7. – С. 17
Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів / М. Грекова // Право України. – 2008. - № 4. – С. 50-53
Міжнародний досвід колективної договірної роботи / С. Кострюков // Юридична Україна. - 2008 - № 2. – С. 56-60
Європейська соціальна модель та вдосконалення прав найманих працівників за умов глобалізації / М. Золимер // Профспілки України. – 2007. - № 10. – С. 35-36
Трудові та профспілкові права в контексті глобалізації економіки / С. М. Мигаль // Юриспруденція: теорія і практика. – 2007. - № 8. – С. 26-29
Поняття та класифікація трудових гарантій / Н. Кохан // Юридична Україна. – 2006. № 12. – С. 61-66
Європейська політика зайнятості / М. Ларін // Юридичний вісник України. – 2006. – 22-28 квіт. (№ 16). – С. 11
Поняття функцій трудового права в умовах ринкових відносин / В. І. Щербина // Трудове право України. – 2006. - № 1. – С. 37-43
Структура службово-трудових правовідносин / М. І. Іншин // Трудове право України. – 2006. - № 1. – С. 26-31
Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту / Г. Угрюмова // Право України. – 2006. - № 1. – С. 40-43
Вирішення конфліктів у соціально-трудових відносинах: [Трудові спори] / Г. Осовий // Справочник кадровика. – 2005. - № 9. – С. 84-86
Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія Ельга–Н, 2001. – 656 с.
Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. комент. / Ю. В. Баулін, В. I. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 2-ге вид., переробл. та доповн. Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. 1114 с.
Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. –К.: Атіка, 2004.- 488 с.
Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина Особлива: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. 542 с.
Кримінальне право України: Особлива частина / М. І. Бажанов, В. Я. Тацій, В. В. Сташис, І. О. Зінченко. К.: Юрінком Інтер; X.: Право, 2002. - 496 с.

13 PAGE \* MERGEFORMAT 14315Рисунок 115

Приложенные файлы

  • doc 17927937
    Размер файла: 207 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий