PRAVOZNAVSTVO_2009

\УКООПСПІЛКА
Полтавський університет споживчої кооперації України
Кафедра правознавстваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
для самостійного вивчення навчальної дисципліни
за КМСОНП

„ПРАВОЗНАВСТВО”

для студентів денної форми навчання спеціальностей:
6.080204, 6.080204і – Соціальна інформатика та напрямів підготовки:
6.030502 – Економічна кібернетика
6.030503 – Міжнародна економіка
6.030504 – Економіка підприємства
6.030505 – Управління персоналом і економіка праці
6.030507 – Маркетинг
6.030508 – Фінанси і кредит (програми проф. спрямування: „Фінанси”, „Банківська справа”)
6.030509 – Облік і аудит
6.030510 – Товарознавство і торгівельне підприємництво (програми проф. спрямування: „Товарознавство і комерційна діяльність”, „Товарознавство та експертиза в митній справі”, „Торгівельне підприємництво”)
6.030601 – Менеджмент організацій (програми проф. спрямування: „Менеджменит організацій”, „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, „Менеджмент туристичного бізнесу”)
6.051701 – Харчові технології та інженерія (програми проф. спрямування: „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”, „Технологія зберігання, консервування та переробки мяса”, „Технологія харчування”, „Організація ресторанного бізнесу”, „Ресторанна справа та сервіс”)
6.140101 – Готельно-ресторанна справа

Полтава 2009
Укладач: Харченко Т.О., кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства ПУСКУ.
Рецензенти:
Стрілець ВВ.  – доктор іст. наук, професор кафедри загальнотеоретичних дисциплін Полтавського факультету Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.
Кальян О.С. – канд.. юр. наук, доцент, завідувач кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права.

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри правознавства 8  вересня 2009 р., протокол № 1
Зав. кафедри _________ Лаврик Г.В.

УЗГОДЖЕНО
Декан факультету фінансів і обліку
____  _____________2009 р.
__________________ Коросташов О.М.

УЗГОДЖЕНО
Декан технологічного факультету
____  _____________2009 р.
__________________ Шкарупа В.Г.

УЗГОДЖЕНО
Декан факультету економіки та менеджменту
____  _____________2009 р.
__________________ Вахтін С.Р..

УЗГОДЖЕНО
Декан товарознавчо-комерційного факультету
____  _____________2009 р.
__________________ Тягунова Н.М.


УЗГОДЖЕНО
Керівник НМЦ управління якістю освітньої діяльності
____  _____________2009 р.
__________________ Огуй Н.І.

УЗГОДЖЕНО
Директор НЦ ____  _____________2009 р.
__________________ Герман Н.В.

© Харченко Т.О., 2009 р.
© ПУСКУ, 2009 р.

ЗМІСТВСТУП 4
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО» 6
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО» ....... 9
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 14
ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 16
Модуль 1. Теорія держаи і права і галузі публічного права:
Тема 1: ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА .. 20
Тема 2: КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ...................... 44
Тема 3: СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ ... 65
Тема 4: АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ....................... .. 82
Тема 5: КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ..................... ............ . 95
Тема 6: ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ.......................... ..... ...... 113
Модуль 2. Галузі публічного і приватного права:
Тема 7: ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.......................................... 127
Тема 8: ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ............................. ............. 149
Тема 9: СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ .. ........... 162
Тема 10: ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ.......................... ... 181
Тема 11: ТРУДОВЕ ПРАВО І ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ...... ............ 197
Тема 12: ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ....... 216
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ .... ............ 233
ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИХ РОБІТ ............................. ............ 235
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ... ............ 237
ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ............ 238

ВСТУП

На початку ХХІ століття абсолютного значення набуває необхідність правової освіти в усіх сферах суспільних відносин. В Україні становлення демократичної правової держави потребує суттєвого підвищення правової культури всіх верств населення, а особливо  підростаючого покоління й молоді. Сучасна національна правова освіта має виконувати важливе соціальне замовлення держави: формувати правовий інтелектуальний потенціал України, забезпечуючи висококваліфікованими фахівцями галузі народного господарства, науки, культури. Загальні шляхи вирішення цього завдання визначені у Програмі правової освіти населення України, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 р. й Указі Президента України від 18 жовтня 2001 р. (№ 992/2001) “Про національну програму правової освіти населення”.
Курс “Правознавство” є одним із напрямків реалізації загальнодержавної політики. У ході його вивчення відбувається формування основних правових знань, знайомство з правовою системою України, аналіз джерельної бази, розгляд правових ситуацій. Вивчення студентами вищих навчальних закладів правових дисциплін є важливою складовою їх професійної підготовки і умовою формування правової культури. Дисципліна “Правознавство” відповідно до освітньо-професійних програм підготовки бакалавра є гуманітарною навчальною дисципліною, що дає базові знання для вивчення студентами ПУСКУ в подальшому й інших правових дисциплін. Він спрямований на формування інформаційно-правового фундаменту та найнеобхідніших навичок і вмінь роботи з юридичним матеріалом.
Мета вивчення дисципліни “Правознавство” - опанування юридичної термінології в межах програми курсу, засвоєння найважливіших положень теорії держави і права та провідних галузей системи права України, формування правової свідомості та правової культури студентів. Предметом вивчення є правові відносини у суспільстві.
Завданнями курсу є:
засвоєння основних понять теорії держави і права;
формування чіткого уявлення про структуру національної системи права;
з’ясування особливостей предмета і метода правового регулювання провідних галузей права України;
ознайомлення з найважливішими правовими джерелами України та засвоєння їх фундаментальних положень;
формування вмінь і навичок самостійного пошуку необхідних нормативно-правових актів та правильного їх використання.
Студенти повинні знати:
визначення понять і категорій, що характеризують базові елементи механізму правового регулювання (норма права, джерела права, правові відносини, юридична відповідальність тощо);
форми, функції держави і структурні елементи її механізму;
перелік профілюючих, спеціальних і комплексних галузей права України, їх ідентифікуючі ознаки (предмет і метод правового регулювання);
назви, структуру і зміст основних положень найважливіших законодавчих актів України;
види юридичної відповідальності, їх юридичну природу та відмінності;
складові системи судових і правоохоронних органів, їх призначення;
основний зміст стадій цивільного, господарського і кримінального процесу.
Студенти повинні вміти:
знаходити в системі законодавства необхідний для вирішення конкретної юридичної ситуації нормативно-правовий акт;
виокремлювати елементи структури окремої норми права (гіпотезу, диспозицію і санкцію);
тлумачити зміст норми права, використовуючи базові поняття правознавства;
аналізувати поведінку суб’єкта права під кутом зору наявності в ній елементів складу правопорушення.
У змісті курсу особлива увага приділяється питанням теорії права, де розкриваються базові поняття і категорії правознавства. Серед тем, присвячених окремим галузям права, значна увага приділяється цивільному, і трудовому праву, що мають винятково важливе значення для професійної діяльності майбутніх фахівців.
Вивчення студентами курсу “Правознавство” ґрунтується на зумовленій особливостями правової системи України логіці викладення навчального матеріалу, що передбачає декілька етапів: 1) засвоєння базових положень теорії держави і права; 2) знайомство з основами міжнародного права, вплив якого безпосередньо відображається на системі та змісті національного права; 3) вивчення правових галузей, що мають переважно публічно-правову природу; 4) вивчення правових галузей, що мають переважно приватно-правову природу; 5) вивчення комплексних галузей права; 6) ознайомлення з судовою системою та системою правоохоронних органів України, діяльність яких покликана забезпечити правопорядок у суспільстві та захист прав фізичних і юридичних осіб.
Курс “Правознавство” тісно пов(язаний з низкою навчальних дисциплін (політологія, історія України, філософія та іншими), знання змісту яких є корисним, а інколи й необхідним для розуміння та глибокого засвоєння принципів і норм національної системи права. З іншого боку, набуття студентами знань з “Правознавства” сприятиме якіснішому засвоєнню ними неюридичних дисциплін, передбачених навчальними планами, оскільки дає основу для розуміння правового механізму регулювання різних сфер суспільних відносин.
Пропонований посібник укладений з метою оптимізації самостійної роботи студентів з навчальним матеріалом дисципліни. Він містить анотацію навчальної програми і тематичний план курсу, методичні рекомендації до вивчення кожної теми (поради, логічні схеми розгляду питань, термінологічний словник, план семінарського заняття, питання для самостійного вивчення, індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання, інформаційні джерела, порядок і критерії оцінювання знань студента, перелік питань до модульного та підсумкового контролів.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО»
Модуль 1. Теорія держаи і права і галузі публічного права
Тема 1. Теорія держави i права
Поняття держави і права. Основні закономірності виникнення держави і права. Теорії походження держави. Ознаки, функції, механізм, форма держави. Поняття права, його ознаки, функції та принципи. Правова система: поняття й структура. Джерела права та їх види. Правові відносини, їх ознаки, види, система. Правопорушення: поняття, причини, види, склад. Поняття, ознаки, принципи, функції, мета й види юридичної відповідальності. Поняття і види правосвідомості та правової культури. Поняття та ознаки громадянського суспільства та правової держави.

Тема 2. Конституційне право України
Конституційно-правові відносини та їх зміст. Конституція України – Основний Закон держави.
Загальні засади конституційного ладу України. Громадянство України як інститут конституційного права. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Народовладдя в Україні та форми його здійснення. Загальна характеристика системи органів державної влади в Україні. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні: поняття, система, повноваження, порядок формування й організація функціонування.

Тема 3. Судові та правоохоронні органи України
Поняття й основні принципи судоустрою та судочинства в Україні. Правовий статус суддів. Конституційний суд – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні: порядок формування, принципи діяльності. Характеристика системи судів загальної юрисдикції, порядок їх утворення та ліквідації. Принципи спеціалізації та територіальності. Цивільне, кримінальне та адміністративне судочинство. Поняття, система і функції правоохоронних органів України. Поняття, предмет і функції правозахисної діяльності.

Тема 4. Адміністративне право України
Поняття i предмет адміністративного права. Адміністративне право i державне управління. Види та суб’єкти адміністративних правовідносин. Джерела адміністративного права України. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки, склад. Адміністративна відповідальність суб'єктів адміністративного права. Адміністративне стягнення: поняття, види, порядок накладення. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Тема 5. Кримінальне право України
Поняття, завдання, функції і джерела кримінального права. Злочин: поняття, ознаки, склад, види, стадії вчинення. Співучасть у злочині. Кримінальна відповідальність: поняття, підстави притягнення і звільнення. Обставини, що виключають відповідальність. Покарання: поняття, мета, види, обставини, що обтяжують i пом'якшують покарання. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Тема 6. Фінансове право України
Фінансове право: поняття i предмет правового регулювання. Бюджетна система України. Правові засади податкової політики в Україні. Відповідальність за порушення законодавства про податки. Законодавство України про банки і банківську діяльність.

Модуль 2. Галузі публічного і приватного права
Тема 7. Цивільне право України
Поняття, принципи, функції, предмет цивільного права України. Цивільний кодекс України. Система цивільних правовідносин. Поняття, суб’єкти та зміст права власності в Україні. Загальна характеристика форм власності. Право інтелектуальної власності в Україні. Зобов’язальне право. Цивільно-правові договори: поняття, форми, умови укладення, класифікація. Спадкове право. Захист цивільних прав особи та його способи. Захист прав споживачів. Цивільно-правові засоби захисту прав покупців. Поняття цивільно-правової відповідальності та її види.Тема 8. Житлове право України
Поняття житлового права. Житловий кодекс України. Поняття та види житлового фонду. Соціальне житло. Право громадян на житло і форми його реалізації. Договір найму житлового приміщення. Житлові права й обов'язки. Правове регулювання приватизації державного житлового фонду. Відповідальність за порушення житлового законодавства.

Тема 9. Сімейне право України
Поняття, предмет, джерела сімейного права. Суб’єкти сімейних правовідносин. Поняття сім’ї та шлюбу. Заручини. Умови, порядок укладення шлюбу Визнання шлюбу недійсним. Порядок припинення шлюбу. Особисті немайнові права та обов'язки подружжя, батьків i дітей, інших членів сім’ї та родичів. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

Тема 10. Господарське право України
Поняття і джерела господарського права. Господарські правовідносини. Підприємницька діяльність: поняття, види, принципи здійснення, організаційно-правові форми, суб’єкти підприємницької діяльності. Правові основи інвестиційної діяльності в Україні. Поняття і суб’єкти банкрутства. Господарські спори. Особливості господарського судочинства.

Тема 11. Трудове право і право соціального забезпечення України
Поняття, система, предмет і джерела трудового права України. Трудовий договір: поняття, види, зміст, форми та порядок укладення. Підстави i порядок припинення трудового договору. Переведення на іншу на роботу. Поняття і види робочого часу і часу відпочинку. Поняття дисциплінарної і матеріальної відповідальність працівників. Індивідуальні i колективні трудові спори.
Поняття соціального захисту та його види. Пенсійне забезпечення в Україні та його види. Соціальний захист окремих категорій громадян.

Тема 12. Екологічне та земельне право України
Поняття, система, джерела екологічного права. Екологічні права та обов'язки громадян. Природноресурсове право. Право власності на природні ресурси. Право природокористування, його види. Права i обов'язки природокористувачів. Природоохоронне право. Правопорушення в галузі екології та відповідальність за їх вчинення.
Поняття земельного права. Земельне законодавство України. Види земель та їх правовий статус. Право та форми власності на землю. Орендні відносини землекористування.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО»

для напрямів підготовки:
6.030510 - Товарознавство і торгівельне підприємництво
6.030601- Менеджмент організацій
з/пНазва розділу,
модуля, теми

Кількість годин
за видами занятьРазом
ауди-торні
поза-
аудиторні
лекції
семінари
інд. робота
сам. роб.ота


Модуль 1. Теорія держаи і права і галузі публічного права


1
Теорія держави і права
12
4
2
1
5

2
Конституційне право України
10
2
2
1
5

3
Судові та правоохоронні органи України
7
-
-
1
6

4
Адміністративне право України
8
2
-
1
5

5
Кримінальне право України
10
2
2
1
5

6
Фінансове право України
7
-
2
1
4


Разом за 1 модулем
54
10
8
6
30


Модуль 2. Галузі публічного і приватного права


7
Цивільне право України
12
4
2
1
5

8
Житлове право України
6
-
-
1
5

9
Сімейне право України
8
-
2
1
5

10
Господарське право України
8
2
-
1
5

11
Трудове право і право соціального забезпечення України
12
4
2
1
5

12
Екологічне та земельне право України
8

2
1
5


Разом за 2 модулем
54
10
8
6
30Разом годин


108

20

16

12

60


для напряму підготовки 6.051701 - Харчові технології та інженерія
з/пНазва розділу,
модуля, теми

Кількість годин
за видами занятьРазом
ауди-торні
поза-
аудиторні
лекції
семінари
інд. робота
сам. роб.ота


Модуль 1. Теорія держаи і права і галузі публічного права


1
Теорія держави і права
12
4
2
2
4

2
Конституційне право України
10
2
2
2
4

3
Судові та правоохоронні органи України
7
-
-
1
6

4
Адміністративне право України
8
2
-
1
5

5
Кримінальне право України
10
2
2
1
5

6
Фінансове право України
7
-
2
1
4


Разом за 1 модулем
54
10
8
8
28


Модуль 2. Галузі публічного і приватного права


7
Цивільне право України
12
4
2
1
5

8
Житлове право України
6
-
-
1
5

9
Сімейне право України
8
-
2
1
5

10
Господарське право України
8
2
-
1
5

11
Трудове право і право соціального забезпечення України
12
4
2
1
5

12
Екологічне та земельне право України
8

2
1
5


Разом за 2 модулем
54
10
8
6
30Разом годин


108

20

16

14

58

для напряму підготовки 6.140101 - Готельно-ресторанна справа
з/пНазва розділу,
модуля, теми

Кількість годин
за видами занятьРазом
ауди-торні
поза-
аудиторні
лекції
семінари
інд. робота
сам. роб.ота


Модуль 1. Теорія держаи і права і галузі публічного права


1
Теорія держави і права
12
4
2
1
5

2
Конституційне право України
10
2
2
1
5

3
Судові та правоохоронні органи України
7
-
-
-
7

4
Адміністративне право України
8
2
-
1
5

5
Кримінальне право України
10
2
2
1
5

6
Фінансове право України
7
-
2

5


Разом за 1 модулем
54
10
8
4
32


Модуль 2. Галузі публічного і приватного права


7
Цивільне право України
12
4
2
1
5

8
Житлове право України
6
-
-
1
5

9
Сімейне право України
8
-
2
1
5

10
Господарське право України
8
2
-
1
5

11
Трудове право і право соціального забезпечення України
12
4
2
1
5

12
Екологічне та земельне право України
8

2
1
5


Разом за 2 модулем
54
10
8
6
30Разом годин


108

20

16

10

62для напрямів підготовки:
6.030502 – Економічна кібернетика
6.030503 – Міжнародна економіка
6.030504 – Економіка підприємства
6.030505 – Управління персоналом і економіка праці
6.030507 – Маркетинг
6.030508 – Фінанси і кредит
6.030509 – Облік і аудитз/пНазва розділу,
модуля, теми

Кількість годин
за видами занятьРазом
ауди-торні
поза-
аудиторні
лекції
семінари
інд. робота
сам. роб.ота


Модуль 1. Теорія держаи і права і галузі публічного права


1
Теорія держави і права
12
4
2
1
5

2
Конституційне право України
10
2
2
1
5

3
Судові та правоохоронні органи України
7
-
-
1
6

4
Адміністративне право України
8
2
-
1
5

5
Кримінальне право України
10
2
2
1
5

6
Фінансове право України
7
-
2
1
4


Разом за 1 модулем
54
10
8
6
30


Модуль 2. Галузі публічного і приватного права


7
Цивільне право України
12
4
2
1
5

8
Житлове право України
6
-
-
1
5

9
Сімейне право України
8
-
2
1
5

10
Господарське право України
8
2
-
1
5

11
Трудове право і право соціального забезпечення України
12
2
2
2
6

12
Екологічне та земельне право України
8
-
-
2
6


Разом за 2 модулем
54
8
6
8
32Разом годин


108

18

14

14

62

для спеціальності
6.080204, 6.080204і - Соціальна інформатика
з/пНазва розділу,
модуля, теми

Кількість годин
за видами занятьРазом
ауди-торні
поза-
аудиторні
лекції
семінари
інд. робота
сам. роб.ота


Модуль 1. Теорія держаи і права і галузі публічного права


1
Теорія держави і права
12
4
2

6

2
Конституційне право України
10
2
2

6

3
Судові та правоохоронні органи України
7
-
-

7

4
Адміністративне право України
8
2
-

6

5
Кримінальне право України
10
2
2

6

6
Фінансове право України
7
-
-

7


Разом за 1 модулем
54
10
6

38


Модуль 2. Галузі публічного і приватного права


7
Цивільне право України
12
2
2

8

8
Житлове право України
6
-
-

6

9
Сімейне право України
8
-
2

6

10
Господарське право України
8
2
-

6

11
Трудове право і право соціального забезпечення України
12
2
2

8

12
Екологічне та земельне право України
8
-
-

8


Разом за 2 модулем
54
6
6

42Разом годин


108

16

12

-

80


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

При вивченні дисципліни необхідно враховувати ряд чинників, що впливатимуть на систему і зміст засвоюваних знань.
Кожна тема повинна бути опрацьована студентом відповідно до навчальної програми, анотація якої розміщена в посібникові. Студентові потрібно дуже уважно ознайомитися з тематичним планом дисципліни відповідно до його напряму підготовки. Останній є погодинним тематичним плануванням дисципліни згідно з навчальним планом і визначає обсяг годин, відведених на вивчення кожної теми. Зауважимо, що з метою економії навчального часу, зміст матеріалу, що розглядається на лекційних і семінарських заняттях і питань, винесених на самостійне опрацювання, не дублюється. Тому студент під час самопідготовки самостійно знайомиться з частиною навчального матеріалу, користуючись методичними рекомендаціями викладача і порадами, викладеними у цьому посібникові до кожної теми.
Обовязковими компонентами самостійної підготовки студента є виконання певних навчальних завдань, а саме: ведення словника правничої термінології, опрацювання питань семінарського заняття (якщо воно передбачене тематичним планом) і питань теми, винесених на самостійне опрацювання. Ці форми навчальної діяльності складають елементарний рівень, вони виконуються всіма студентами академгрупи.
Важливою умовою є також усвідомлення змісту юридичних термінів, більшість з яких є врегульованими нормативно, а тому потребують чіткого відтворення. З цією метою пропонується до кожної теми перелік понять, зміст яких студентові потрібно розтлумачити й зафіксувати у створеному самостійно словничку правничої термінології (глосарії). Особливістю понятійного апарату з правознавства є тривалість його вивчення й розкриття змісту та інтегративність. Засвоєння окремих понять («робочий час») вичерпується одним заняттям (чи навіть його частиною). Інші, більш складні та загальні мають наскрізно проходити через ряд занять, а їхні ознаки розкриватися на ґрунтовному і більшому за обсягом навчальному матеріалі («держава»). І, нарешті, найбільш загальні проходять через весь курс, їхній зміст і ознаки розкриваються за допомогою усього матеріалу (правопорушення, юридична відповідальність). Поряд із правовими поняттями в курсі зустрічаються морально-етичні, історичні, філософські категорії тощо. При формуванні деяких юридичних понять («права людини») програма передбачає виділення не лише правових, а й філософських, і морально-етичних аспектів. Звичайно, різні сторони одного й того ж поняття забезпечують цілісне сприйняття категорії, але водночас і ускладнюють роботу з нею.
Наступним видом навчальної діяльності є складення опорного конспекту питань семінарського заняття. Записи мають фіксуватися в зошиті й за змістом відображати рекомендації, наведені до кожної теми.
Питання, винесені на самостійне вивчення, можуть бути опрацьовані студентом як в усній, так і в письмовій формі (опорний конспект у робочому зошиті) і перевірені під час індивідуального заняття у формі бесіди, бліц-опитування, тестування тощо.
Важливою складовою самопідготовки студента є індивідуальні завдання. Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення диференційованих умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Індивідуальні завдання опрацьовуються студентами самостійно під керівництвом викладача.
Перелік індивідуальних завдань укладений до кожної теми відповідно до двох рівнів – достатнього й високого (по 30 завдань кожного рівня). Індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом відповідно до його порядкового номера у списку академгрупи, залежно від обраного ним рівня складності.
Завдання достатнього рівня складності носять аналітично-пошуковий характер. Їх виконання потребує ґрунтовних знань теми, вимагає застосування аналітичних здібностей. Спектр завдань цього рівня досить широкий: від розв’язання задач і кросвордів до складення схем, таблиць за визначеною формою тощо. Більшість з них вимагає розгорнутої характеристики із залученням додаткової літератури.
Друга група завдань носить науково-дослідницький характер, спонукає до якнайповнішої реалізації можливостей студентів, рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної програми і має здібності й інтерес до такої роботи. Ці завдання складають варіативну частину модуля і їх виконання заохочується додатковою сумою балів.
Завдання високого рівня передбачають творчий підхід до виконання і вміння практичного застосуваня теоретичних знань. Це написання реферату чи есе з визначеної теми, розв’язання правової ситуації з підготовкою аналітичної записки, таке інше. Крім того, протягом вивчення курсу студент може виконати одну індивідуальну науково-дослідну роботу.
Вивчаючи дисципліну, насамперед, потрібно пам’ятати, що суспільні відносини перебувають у постійному розвитку, тому й ті з них, що регулюються нормами права (правовідносини), також є динамічними. Отже, при підготовці теми варто уточнювати зміст нормативного забезпечення того чи іншого питання та його актуальність, відповідність навчальної літератури, що використовується, чинним джерелам права. Тому для зручності користування подаються інтернет-адреси сайтів, на яких розміщена новітня інформація про стан нормативно-правивих актів, рекомендованих у списку джерел до кожної теми.


ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
Головною умовою успішного виконання індивідуальних завдань є уважне і вдумливе ознайомлення студентами зі змістом завдання й чітке дотримання схеми відповіді.
Індивідуальні завдання виконуються студентом на аркуші А4 в звичайній письмовій формі чи комп’ютерному наборі (див. Зразок оформлення індивідуального завдання). У правому верхньому кутку зазначається прізвище, ім’я, по-батькові студента, шифр академгрупи, дата виконання роботи. Далі по центру сторінки вказується тема, рівень складності, формулювання завдання. Нижче має міститися відповідь з дотриманням вимог до виконання певної групи завдань.
Зразок оформлення індивідуального завдання:

Москаленко Антон Сергійович, група ОА-11,
робота виконана 24.10.2009
Тема 2: Кримінальне право України
Високий рівень складності
Умови завдання:
Працівник швейної фабрики Вовченко під час обідньої переви зайшов на склад готової продукції до завідувачки складу Зоріної, яка була його сусідкою по дачі й у них з Вовченком виник земельний спір. Скориставшись її довірливістю, яка на деякий час залишила двері приміщення незамкненими, він вирішив помститися Зоріній, склав у пакет 5 костюмів і заховав їх на території фабрики з метою викрадення і подальшого продажу для придбання будматеріалів. Випивши «для хоробрості» горілки, Вовченко через прохідну пройшов на територію фабрики вночі, перекинув пакет через паркан 13-літньому синові Дмитру і вони разом віднесли їх додому. Наступного дня Вовченко повторив дії, винесши зі складу і сховавши на території фабрики ще 10 костюмів. Вночі він спробував забрати речі, але біля місця схованки постійно протягом ночі тривали ремонтні роботи і забрати костюми йому не вдалося. Крім того, очікуючи, Вовченко змерз, застудився і лежав вдома хворий. За два тижні він вийшов на роботу, заглянув до своєї схованки і побачив, що костюми намокли, взялися цвіллю й зіпсувалися. Зробіть юридичний аналіз ситуації.
Відповідь:
Скоєно кримінальне правопорушення – злочин.
Суб’єкт злочину – громадянин Вовченко, досяг віку кримінальної відповідальності і є осудним. Дмитро його 13-річний син, згідно зі ст.22 Кримінального кодексу України, не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, отже не може вважатися суб’єктом злочину.
Об’єкт злочину – 15 костюмів, що є власністю швейної фабрики.
Об’єктивна сторона злочину – таємне викрадення чужого майна у першому випадку, у другому – цей же злочин не було закінчено з причини, що не залежала від його волі.
Суб’єктивна сторона злочину – вина у формі прямого умислу. Корисливий мотив, помста.
Таким чином, дії Вовченка в першому епізоді слід кваліфікувати як крадіжку (ст. 185 ККУ), поєднану з проникненням у приміщення (п.3 ст.185 ККУ), а в другому епізоді – закінчений замах на крадіжку (п.2 ст. 15 ККУ). Участь Дмитра у викраденні майна співучасті не утворює, оскільки він не є суб’єктом кримінально-правових відносин (п.2 ст.22 ККУ). Вчиненя злочину з використанням малолітнього сина й у стані алкогольного сп’яніння є обставинами, що обтяжуюь покарання. Оскільки 15 костюмів можуть коштувати від ста до двохсот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів громадян, шкода, завдана потерпілому, може бути визнана як значна (п.3 ст.185 ККУ). Отже суд має підстави винести рішення по позбавлення волі громадянина Вовченка на строк від трьох до шести років. Крім того, він повинен відшкодувати майнову шкоду, заподіяну фабриці.

Вимоги до виконання окремих видів індивідуальних завдань:
– Підбірка літератури з визначеної проблеми – список повинен містити перелік спеціальної літератури (монографії, статті у наукових виданнях) та публікацій з проблеми в ЗМІ (усього 10-15 позицій). Потрібно зазначати, фондами якої бібліотеки Ви користувалися (обласної, ПУСКУ, інших) і вказувати шифр монографії, підручника тощо. Наприклад:
Бахарах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 368 с.
Обласна
б-ка
Х 3
Б30

– Підготовка електронного варіанту презентації – виконується і подається на електронному носієві (10-15 слайдів до теми, що мають текстовий супровід).
– Розробка тестових завдань до визначених тем – 7-10 запитань з чотирма варіантами відповіді, одна з яких правильна (виділяється курсивом).
– Складання кросворду – відбувається за заданою у посібникові формою. Студент має право змінити форму кросворда, але використати при цьому не менше 12-15 понять з теми. Головною вимогою до оформлення є чіткість і наукова відповідність формулювань слів.
– Юридичний аналіз ситуації – виконується за вказаним зразком, з обов’язковим посиланням на нормативно-правові акти. У задачі перед Вами моделюється певна ситуація, яка вимагає юридичного вирішення. Набуті при вивченні курсу теоретичні знання необхідно застосувати в практичній площині. Ваші роз’яснення та коментарі повинні бути розгорнутими, вичерпними. Пояснюйте статті кодексу або законів України, до яких апелюєте. Дайте визначення основних понять, які будете використовувати.
– Написання есе – (франц. essai – спроба, нарис, від лат. exagium – зважування) – це прозаїчний твір невеликого обсягу та вільної композиції, який виражає індивідуальні враження й міркування з конкретного приводу чи питання, не претендує на визначальне чи вичерпне трактування предмета. Як правило, есе пропонує новий, суб’єктивно забарвлений погляд на проблему, може мати філософський, науково-популярний чи суто белетристичний характер. Написання таких робіт має сприяти виявленню студентами не тільки наукового, але й творчого підходу до розуміння проблеми, розвиткові логічного мислення. Обсяг есе – до 5 сторінок комп’ютерного набору.
– Написання реферату на визначену тему – робота над рефератом складається з певних етапів (вибір теми, накопичення інформаційного матеріалу, підготовка та написання реферату, захист реферату). Реферат повинен мати таку структуру:
План – це логічна основа реферату. Від нього залежить структура, зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі якої складається попередній план з 2–3 пунктів. План не слід занадто деталізувати - в ньому даються основні, центральні питання теми у логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план реферату узгодити на консультації із викладачем. Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії. Суттєву допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, предметний), довідкова література (енциклопедії, словники, статистичні збірники), наукова та періодична література (монографії, журнали, газети).
Вступ – це частина реферату, що передує основному текстові. В ньому необхідно показати значення, актуальність проблеми, які розглядаються, обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде розкрита в рефераті.
Основна частина роботи повинна бути присвячена глибокому теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань, правильно ув’язати теоретичні положення із практикою, розкрити матеріал відповідно до складеного плану. Виклад основних питань завершується короткими висновками, де узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті.
Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів, скорочень. Важливе значення має правильне оформлення реферату. На титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали, прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться план реферату із наведенням сторінок відповідних розділів. Наведені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на джерела, з яких вони наведені та оформлені таким чином: [1, с. 25], де перша цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а друга вказує на номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраний на комп’ютері з одного боку аркуша формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє – 15 мм, ліве – 20 мм, праве – 10 мм, інтервал – 1,5. Кожний розділ плану розпочинається з нової сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у правому верхньому куті. Обсяг реферату 10–12 сторінок.
У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8–10 джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та загальної кількості сторінок по кожному літературному джерелу.
Підготовлений реферат захищається на семінарському або індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку його необхідно доопрацювати відповідно до наданих в ній рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо текст реферату є компіляцією тексту підручника; основні питання не розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки; реферат оформлено неправильно. Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків та помилок, вказаних у рецензії та складання короткого резюме реферату (визначення важливих понять, фактів, формулювання висновків), що буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті та вільному його викладу під час захисту.
Протягом вивчення дисципліни студент може виконати два реферати з різних тем.
– Індивідуальна науково-дослідна робота – виконується студентом протягом семестру. Тематика робіт подається окремо й охоплює весь навчальний матеріал. Структура науково-дослідної роботи ідентична вимогам до підготовки реферату, але її обсяг – 20-25 сторінок. Студент може представити її результати з відповідною мультимедійною презентацією на засіданні юридичного гуртка чи дискусійного клубу, виступити з доповіддю на студентській науковій конференції.
Модуль 1. Теорія держаи і права і галузі публічного права

Тема 1: ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Методичні поради до вивчення теми:
Теорія держави і права виконує роль методології правознавства. Отже, без глибокого засвоєння матеріалу цієї теми вивчення наступних буде подібним до зведення багатоповерхової будівлі без міцного фундаменту. Завдання-мінімум у процесі вивчення цієї теми – оволодіння змістом елементарних понять правознавства та ознайомлення з внутрішньою структурою права та його зовнішніми формами. Завдання-максимум полягає у виявленні теоретичних проблем у галузі знань про державу і право.
Розгляд питання про основні закономірності виникнення держави і права має на меті формування уявлення про ті чинники, які зумовлюють потребу сучасного суспільства в існуванні держави і права. Оскільки вони є різнорідними (економічними, політичними, соціальними, культурними), доцільно поміркувати над питанням про те, які з них можна вважати основними.
Повторюючи питання з теорії права, насамперед слід усвідомити зміст терміну «право», у зв’язку з чим виявити відмінність між природним і позитивним (юридичним) правом, а також дати визначення суб’єктивного й об’єктивного позитивного права. Основну увагу приділіть ознакам об’єктивного позитивного права, детальний аналіз яких дозволить дати розгорнуте визначення об’єктивного права. Значущим аспектом цього питання є також співвідношення понять «право» і «закон», що є подібним до співвідношення понять «зміст» і «форма».
Далі потрібно ознайомитися з поняттям функцій права. Для кращого запам’ятовування змісту питання види функцій варто зобразити у вигляді опорної схеми.
Центральним за значенням є питання про систему права. Відправною точкою у ньому є визначення поняття «система права», в якому відображаються її елементи та взаємозв’язок між ними. Оскільки первинним елементом є правова норма, слід дати визначення норми права і ознайомитися з її структурою (гіпотеза, диспозиція і санкція). Теоретично і практично значущою є класифікація норм права, для якої потрібно використати не менше п’яти критеріїв.
Наступний крок – з’ясування критеріїв об’єднання правових норм в інститути, підгалузі й галузі права. Такими критеріями виступають предмет і метод правового регулювання. Крім визначення цих понять, слід виявити перелік найхарактерніших методів правового регулювання.
Опанування змісту понять «норма права», «предмет правового регулювання», «метод правового регулювання» відкриває шлях до розуміння природи галузі права та відмінностей між окремими галузями права. Зверніть увагу, що й інститут, і підгалузь, і галузь права являють собою сукупність юридичних норм. Але лише у визначенні галузі права йдеться про метод регулювання, характерний саме для неї. Аналізуючи визначення інституту, підгалузі й галузі права варто звернути увагу і на відмінність у позначенні кола суспільних відносин, які регулюються відповідною сукупністю правових норм. Важливим аспектом питання про систему права є також класифікація інститутів і галузей права.
Переходячи до наступного питання теми – джерела права – доцільно виявити його взаємозв’язок з попереднім: система права розглядається як внутрішня форма права, тоді як джерела права – це його зовнішня форма. Питання включає: визначення поняття «джерела права» (у формальному розумінні); характеристику видів джерел права та з’ясування значення кожного з них для сучасних правових систем. Приділіть увагу аналізу нормативно-правового акту: його поняттю, ознакам, видам і різновидам.
Розглядаючи поняття, структуру і види правових відносин, слід мати на увазі, що це конкретні життєві відносини, врегульовані нормами права. Для їх виникнення необхідні три умови, якими є наявність: суб’єкта права; юридичної норми, адресованої цьому суб’єкту; юридичного факту, який породжує виникнення у суб’єкта певних прав і обов’язків на підставі юридичної норми.
Вивчення питання про правопорушення слід розпочати з відновлення у пам’яті змісту охоронної функції права. Проаналізувати поняття правопорушення, його складу і видів (злочини і проступки). Особливо уважно слід розглянути елементи складу правопорушення (об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона), а також критерії розмежування злочинів і проступків.
Питання про юридичну відповідальність є логічним продовженням попереднього, оскільки підставою притягнення особи до юридичної відповідальності є наявність в її поведінці складу правопорушення. Необхідно опрацювати такі аспекти питання: поняття ретроспективної юридичної відповідальності, її ознаки, функції, принципи і види.
Розгляд питань з теорії держави, винесених на семінарське заняття, варто розпочати із засвоєння поняття держави, її ознак. Відправним моментом повинно мати з’ясування співвідношення таких суспільних інститутів, як «держава» і «громадянське суспільство». Корисним буде порівняння декількох визначень поняття «держава», визначення того з них, яке містить всі істотні та юридично значущі ознаки держави. Серед ознак держави особливо детально слід проаналізувати державний суверенітет і, крім того, з’ясувати відмінність понять «суверенітет держави», «суверенітет народу», «суверенітет нації».
Для засвоєння питання про форми держави доцільно скласти опорну схему, основою якої є поняття форми держави, а трьома відгалуженнями – форма державного устрою, форма державного правління, політичний режим. Кожна з них має дрібніші відгалуження (наприклад, монархія і республіка як форми державного правління та їх різновиди). Факультативним завданням є характеристика конкретних держав сучасного світу під кутом зору їх форми.
Опорна схема допоможе опрацювати питання про механізм і апарат держави. Основними складовими у цьому випадку будуть види державних організацій. Найбільше уваги приділіть державним органам – їх поняттю і класифікації. Важливу частину питання становить теорія поділу влади. Майте на увазі, що влада держави залишається єдиною, а між державними органами розподіляються владні повноваження.
Питання про функції держави включає такі елементи, як поняття функцій держави, їх класифікація за декількома критеріями, форми реалізації. За основу доцільно взяти поділ функцій на внутрішні і зовнішні, і в межах кожної з цих двох груп виокремити різновиди за ознакою належності до окремих сфер суспільних відносин.
Завершується опрацювання блоку питань з теорії держави загальною характеристикою правової держави. Логіка його розгляду полягає у виявленні рис, які відрізняють правову державу від інших держав, складенні максимально повного переліку таких рис, аналізі їх значення і співвідношення. Вирішення цих завдань дозволить дати вичерпне визначення поняття «правова держава». Необхідно проаналізувати відповідність сучасних політико-правових реалій ідеалу правової держави та основні шляхи формування правової держави в Україні. Паралельно розглядається проблема співвідношення правової держави і громадянського суспільства.
Питання, винесені на самостійне опрацювання, мають на меті доповнити й поглибити зміст основного матеріалу. Зокрема, основні теорії виникнення держави і права слід розглядати в історичному контексті, крізь призму еволюції поглядів людства на сутність, місце і вплив держави і права на розвиток цивілізації. Друге питання акцентує увагу на взаємовпливах соціальних норм в загальній системі. Форми систематизації законодавства мають розглядатися як продовження питань системи права і джерел права. Проблеми правової культури і правового виховання, дотримання законності та правопорядку у зв’язку з високим рівнем їх актуальності варто розглядати в системі, простежуючи причинно-наслідкові зв’язки.
Завдання для самопідготовки

Елементарний рівень
1. Опрацювати питання лекційного заняття:
1. Правознавство як наука і навчальна дисципліна
2. Основні закономірності виникнення держави і права.
3. Поняття права та його ознаки.
4. Система права: норма, інститут, галузь права.
5. Джерела (форми) права.
6. Поняття, структура, види правовідносин.
7. Правопорушення: поняття, склад, ознаки, види.
8. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.
2. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:
Держава, історичний тип держави, форма держави, форма правління, форма державного устрою, форма політичного режиму, правова держава, соціальна держава, громадянське суспільство, механізм держави, апарат держави, державна влада, право, соціальні норми, правові норми, система права, галузь права, інститут права, джерела права, нормативно-правовий акт, правотворчість, законотворчість, система законодавства, правовідносини, правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, юридичні факти, правопорушення, юридична відповідальність, законність, правопорядок.
3. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.
План семінарського заняття:
1. Поняття держави та її ознаки.
2. Форма держави та її елементи.
3. Механізм і апарат держави.
4. Функції держави.
5. Загальна характеристика правової держави і громадянського суспільства.
4. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:
1. Основні теорії виникнення держави і права.
2. Право в системі соціальних норм.
3. Форми систематизації законодавства.
4. Правосвідомість і правова культура.
5. Законність і правопорядок.
Індивідуальні завдання:

Достатній рівень
Визначте історичний тип держав, вкажіть їхні основні риси та наведіть приклади держав, які відповідали б зазначеним характеристикам:
а) все населення держави ділилося на класи рабовласників і рабів, поряд з якими існував прошарок торгівців, ремісників, вільних селян тощо. Рабовласники, які становили меншість, володіли землею, засобами виробництва, рабами. їх захищали закони. Раби виступали товаром, який купували, продавали, обмінювали, не були членами держави, не мали майна. Необхідність проведення масштабних робіт вимагала великої кількості робочої сили, що зумовило значну роль держави; б) все населення держави поділялося на два класи: феодали і залежні селяни. Хоча селян і визнавали членами держави, проте вони не мали права власності на землю. У їхній власності перебували лише будинки та інвентар. Селян-кріпаків теж можна було обмінювати, продавати, дарувати. Вся земля, засоби виробництва знаходилися в руках феодалів. Для цього типу держави характерні централізація і концентрація влади (абсолютна монархія), побудова чітких інститутів влади, великий вплив церкви на всі сфери життєдіяльності людини та становлення права;
в) меншість населення у державі складають буржуа, в руках яких власність на засоби виробництва, більшість вільнонаймані селяни і робітники. Формування органів державної влади (парламенти) відбувається хоч і демократичним шляхом, проте із застосуванням різних цензів (майнових, станових). Держава і закони захищають капіталістичну систему, капіталістичний спосіб виробництва. Концентрація та централізація суспільної влади відбувається шляхом зрощення фінансового капіталу з державним апаратом.
Складіть таблицю за схемою:
Історичний тип держави
Характерні риси
Визначте історичний тип держав, вкажіть їхні основні риси та наведіть приклади держав, які відповідали б зазначеним характеристикам:
а) суспільство поділяється на "рівні" у правах і можливостях класи робітників та селян, а також прошарок інтелігенцію. Проголошуються рівність, права і свободи, повновладдя народу, принцип демократичного централізму (підпорядкування меншості більшості), які носять здебільшого декларативний характер. Забороняється приватна власність, підприємництво. Виробництво, засноване на державній та колективній власності, планове ведення господарства із надмірним регламентуванням та контролем державних органів. Усі найважливіші питання вирішуються на державному рівні від імені народу невеликою групою політичного керівництва. У таких державах політика визначає економіку;
б) економічною основою такого типу держав є приватна власність. Власниками є переважна більшість населення, що володіє засобами виробництва, надає послуги, виконує роботи тощо. У такому суспільстві є рівноправними усі форми власності державна, муніципальна, колективна, приватна, змішана. У державах такого характеру загальнолюдські цінності мають найвищий пріоритет, оскільки-забезпечують та захищають права і свободи людини. Органи влади формуються на демократичних засадах, шляхом рівних виборів без обмежень та цензів. Кожна людина, залежно від своїх здібностей, бажань, самореалізації, праці, бере участь в управлінні державою, обираючись до органів влади, самоврядування, обіймаючи ті чи інші посади... Держава існує для людини, а не людина для держави;
в) держави, в яких відбувається перехід від державної (колективної) до приватної власності, у державотворенні від тоталітарного ладу до демократичного?
Використовуючи знання з основ теорії держави і права, історії, географії тощо, заповніть таблицю “Форма держави”:
Країна
Форма правління
Форма державного устрою
Форма політичного режиму

Алжир
Бразилія
Велика Британія
Індія
Канада
Німеччина
Росія
Саудівська Аравія
Туреччина
Франція
Прочитайте уривки з нормативно-правових актів України. Про які ознаки держави йдеться?
а) "Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України";
б) "В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй";
в) "Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України";
г) "Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом";
ґ) "Українська РСР розвивається як суверенна національна держава в існуючих кордонах";
д) "Народ України єдине джерело державної влади у республіці";
є) "УРСР має право на власні Збройні Сили, внутрішні війська та органи державної безпеки";
·є) "УРСР виступає рівноправним учасником міжнародних відносин, активно сприяє укріпленню загального миру і безпеки".
Встановіть відповідність ознак виду форми правління. Наведіть по 5 прикладів держав з різними видами форми правління:

вид форми правління
ознаки
А) Парламентська республіка:


Б) Президентська республіка:
1. Наявність посади прем’єр-міністра, якого призначає парламент.
2. Чіткий розподіл сфер впливу владних структур і визначення терміну їхніх повноважень.
3. Підзвітність уряду парламентові.
4. Президент призначає уряд, який є політично відповідальним перед ним.
5. Президент має право вето щодо актів парламенту.
6. Затвердження парламентом нормативних актів президента.
7. Відповідальність посадових осіб, що реалізується через відкликання та відставку.
8. Президент за певних обставин може розпустити парламент.
9. Підзвітність уряду президентові.
10. Президент зобов’язаний діяти лише за згодою уряду.


Користуючись наведеними текстами, визначте форму правління, форму територіального устрою та політичного режиму Монако, вкажіть характерні їм риси (ознаки):
Законодавча влада формально здійснюється князем і Національною радою (складається з вісімнадцяти членів, формується на основі загальних і прямих виборів терміном на 5 років). Законодавчу ініціативу в Національній раді можуть здійснювати її члени та князь. Однак відповідне право глави держави нерідко реалізується через уряд. З іншого боку, глава держави наділений правом вето на закони, прийняті Національною радою, при цьому вето має абсолютний характер. За Конституцією, "управління князівством здійснюється під верховенством князя державним міністром, під орудою якого є Рада уряду". Ця конституційна формула дозволяє главі держави втручатися у процеси реалізації виконавчої влади. Необхідно також враховувати, що за князем збережене право за певних умов розпустити Національну раду. Вищим органом виконавчої влади є Рада уряду, очолювана державним міністром. До її складу, окрім глави уряду, входять три інші члени (радники). Усіх членів Ради уряду призначає на посади князь, проте вони несуть політичну відповідальність як перед главою держави, так і перед парламентом. Особливістю організації публічної влади в Монако, пов'язаною з незначними розмірами території і кількістю населення країни, є своєрідна територіальна інтеграція, симбіоз державного управління і місцевого самоврядування. За Конституцією, "князівство складає єдину общину". У країні утворено двоєдину муніципальну адміністрацію": шляхом загальних і прямих виборів формується Рада общини, у складі якої 15 радників. При цьому припускається сумісність мандата радника з мандатом члена Національної ради парламенту.
Вкажіть дату прийняття відомих правових пам’яток. Визначте назву державного утворення на території України, в межах якого регулювалися суспільні відносини цим правовим актом:
Правова пам’ятка
Дата прийняття
Державне утворення

«Правда Ярослава»І Універсал«Березневі статті» Богдана ХмельницькогоЗакон про форму української владиПерша Конституція УРСРУніверсал Трудового конгресуЗакон про тимчасове верховне правління та порядок законодавства в УНРКонституція Пилипа ОрликаІІ УніверсалГрамота до всього українського народуДруга Конституція УРСР
Визначте структурні елементи правовідносин:
а) Громадянин А. продав власний будинок громадянину Б.;
б) Бригаду малярів найняли для ремонту офісу підприємства, який вони успішно виконали;
в) Письменник уклав договір із видавництвом про друк свого твору;
г) За договором, укладеним між приватною школою та автопідприємством, автобус, що належить автопідприємству, щодня звозитиме дітей до школи і розвозитиме їх по домівках;
д) Громадянин К., власник автомобіля, звернувся до страхової кампанії про виплату страховки на автомобіль, застрахований уданій компанії, на який впало дерево внаслідок буревію.
Які види соціальних норм порушено у зазначених ситуаціях? Охарактеризуйте їх.
а) Діти розпалили вогнище у лісі, в результаті чого відбулося загорання;
б) Підліток не поступився місцем у тролейбусі бабусі;
в) Депутат Соціалістичної партії під час голосування у парламенті заявив, що у нього є власна позиція, яка розходиться із лінією партії, і він голосуватиме так, як вважає за потрібне;
г) Андрій та Марина одружилися всупереч волі батьків;
д) Мустафа і Кемаль мусульмани. Одного разу вони випили трохи вина і грали у карти. За цим заняттям їх застав мулла.
Вкажіть дату прийняття відомих правових пам’яток. Визначте назву державного утворення на території України, в межах якого регулювалися суспільні відносини цим правовим актом:

Правова пам’ятка
Дата прийняття
Державне утворення

Статут про державний устрій, права та вольності УНРПерший Литовський статутТретя Конституція УРСРІІІ УніверсалДругий Литовський статутЗакон про Державну Народну Раду УНР«Права, за якими судиться малоросійський народ»Третій Литовський статутЗакон про тимчасовий державний устрійЧетверта Конституція УРСРІV УніверсалВикористовуючи знання з основ теорії держави і права, історії, географії тощо, заповніть таблицю “Форма держави”:

Країна
Форма правління
Форма державного устрою
Форма політичного режиму

Австралія
Ватикан
Єгипет
Ірак
Іспанія
Китай
Кувейт
США
Хорватія
Японія

Класифікуйте види нормативно-правових актів за юридичною силою. Вкажіть вид систематизації законодавства:
Конституція України; Указ Президента України; Кримінальний кодекс України; Постанова Верховної Ради України; Закон України "Про вибори Президента України"; Закон України "Про всеукраїнський та місцевий референдуми"; Наказ Міністерства освіти і науки України; Ухвала Апеляційного суду України; Митний кодекс України; Військовий статут; Закон України "Про міліцію"; Положення про Малу академію наук і наукові товариства учнів України.
Складіть за хронологічним принципом таблицю:
Назва державного утворення на території України, час існування
Форма держави
Правова пам’ятка цього періоду, дата її створення


Класифікуйте джерела права:
а) За Конституцією України «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ»;
б) За Віденською конвенцією про правонаступництво держав у відношенні державної власності, державних архіві та державних боргів» 1983 року, при розподілі держави та утворенні на її території двох і більше держав-наступників: 1) нерухома власність держави-попередника переходить до тієї держави-наступника, на території якої вона знаходиться; 2) нерухома власність, що знаходиться за межами території держави-попередника, переходить до держав-наступників у "справедливих долях"; 3) рухома власність держави-наступника пов'язана з її діяльністю у відношенні територій, що є об'єктом правонаступництва, переходить до відповідної держави-наступника, уся інша рухома власність переходить до наступників у "справедливих долях...";
в) Видом "суду божого", згаданого у "Руській Правді", були так звані ордалії (випробування залізом та водою), що застосовувалися ще стародавніми слов'янами. При випробуванні водою підозрюваного, зв'язаного по руках та ногах, опускали на середину озера і якщо він спливав вважався винним, якщо ж випробуваний тонув його витягували і оголошували невинним;
г) У 1936 р. у Великобританії суд дозволив поліції входити до будь-яких публічних зборів, якщо "є розумні підстави підозрювати, що вони можуть викликати безладдя";
ґ) У колективному договорі, укладеному адміністрацією заводу з трудовим колективом встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: "зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці...";
д) За шаріатом (заснований на Корані та Сунні) під час свідчення дві жінки прирівнюються до одного чоловіка, правовірні мають право брати дві, три і навіть чотири дружини. Чоловік завжди має право на розлучення, а дружина такого права немає. Вона завжди повинна погоджуватися із чоловіком. Неодружені жінки зобов'язані закривати обличчя на людях. Забороняється правовірним також зображувати людей і тварин.
Використовуючи знання з основ теорії держави і права, історії, географії тощо, заповніть таблицю “Форма держави”:
Країна
Форма правління
Форма устрою
Форма режиму

Австрія
Ліхтенштейн
Мексика
Нідерланди
Норвегія
Пакистан
Туніс
Фінляндія
Чилі
Швейцарія
Визначте вид правопорушеннями, суб’єкт і об’єкт правопорушення:
а) Учень перейшов вулицю у забороненому місці;
б) Сусід О. позичив гроші сусідові В. під відсотки, котрий через зазначений час повернув позичену суму, але платити відсотки відмовився;
в) Троє підлітків побили у парку чоловіка, зламавши йому ніс та руку;
г) Робітник прийшов на роботу у нетверезому стані;
ґ) Студент не привітався з викладачем на вулиці міста;
д) Директор заводу незаконно звільнив інженера;
е) Фірма А із запізненням на 10 днів поставила фірмі Б картонні ящики під упаковку, через що фірма Б зазнала збитків;
є) Водій порушив правила дорожнього руху;
ж) Технологія очистки мінеральної води, що випускає приватне підприємство, не зовсім відповідає державним стандартам;
з) Через неуважність та недбалість робітник виготовив неякісні конденсатори;
и) За проведення операції хірург вимагає від родичів хворого 500 євро.

Складіть таблицю за схемою:
Функції
держави
Сфери впливу


Економічна
Політична
Гуманітарна

Внутрішні
Зовнішні

Визначте вид юридичної відповідальності, суб’єкт і об’єкт правопорушення:
а) За появу на роботі у нетверезому стані, охоронцю Н. оголосили догану,
б) За встановленням суду майстер зобов'язаний відшкодувати підприємству вартість вкраденої електродрилі;
в) За грабіж, відкрите вилучення чужого майна, громадянина С. осудили до 4 років позбавлення волі із конфіскацією майна;
г) За нецензурну лайку у автобусі та образливе приставання до пасажирів на громадян Ш. та Д., за рішенням суду, наклали штраф у розмірі по 100 гривень з кожного;
ґ) За невчасне повернення кредиту фірма А. сплачує неустойку у формі пені фірмі Б;
д) Верховний Суд України позбавив двох народних депутатів депутатських мандатів через порушення вимог щодо несумісності (продовжували працювати головами районних державних адміністрацій);
є) За скоєння злочину законодавчий орган держави усунув президента з посади у порядку імпічменту;
є) За безпідставну невиплату заробітної плати робітникам заводу протягом 2-х місяців директора було покарано штрафом у 3000 гривень.
Використовуючи знання з основ теорії держави і права, історії, географії тощо, заповніть таблицю “Форма держави”:

Країна
Форма правління
Форма державного устрою
Форма політичного режиму

Афганістан
Бельгія
Болівія
Греція
Данія
Ізраїль
Індонезія
Марокко
Об’єднані Арабські Емірати
Португалія
Визначте вид дієздатності:
а) Громадянин В., 13 років;
б) Громадянка К., 19 років, інвалід І групи;
в) Громадянин О., 25 років, визнаний судом таким, що зловживає алкогольними напоями, чим довів свою сім'ю до злиднів;
г) Громадянка Т., 38 років, хвора на імбецильність (слабоумство);
ґ) Громадянин С, 15 років;
д) Громадянин Ш., 17 років, осуджений до позбавлення волі на 3 роки;
є) Громадянка Б., 16 років, одружена;
є) Громадянин Ю., 17 років, визнаний батьком дитини;
ж) Громадянка 3., 17 років, розлучена;
з) Громадянин В, 16 років, зареєстрований як приватний підприємець;
и) Громадянка Ф., 16 років, хвора на шизофренію (хронічне психічне захворювання).
Чи мали місце у зазначених випадках правовідносини, якщо так, то які?
а) Учень заплатив сімдесят копійок за проїзд у маршрутному таксі та отримав від водія квиток;
б) Батько оформив сину доручення на право водіння власним автомобілем;
в) Семен та Світлана одружилися, взявши шлюб у костьолі;
г) Фірма А розірвала договір поставки із фірмою Б;
ґ) За порушення партійної дисципліни (статуту партії) з політичної партії виключили двох членів;
д) Хлопець поступився місцем бабусі у тролейбусі;
є) 3 поточного навчального року приватний ВНЗ збільшив оплату за навчання на 25 відсотків для студентів 3-4 курсів, перезаключивши з ними контракти на навчання.
Встановіть відповідність і наведіть приклади застосування:
Види джерел права
Ознаки


А) Правовий звичай:
Б) Правовий прецедент:
В) Релігійно-правова норма:
Г) Нормативний договір:
Д) Міжнародно-правовий акт:
Е) Нормативно-правовий акт:
Документ загального характеру, що укладається за взаємною домовленістю кількох суб’єктів і забезпечується державою.
Санкціонований державою релігійний канон, який набув загальнообов’язкового характеру.
Санкціоноване державою правило поведінки, усталене в суспільстві.
Документ міжнародного співтовариства, чинність якого з санкції держави поширюється на її територію.
Письмовий документ компетентного органу держави, у якому закріплено забезпечене державою правило поведінки загального характеру.
Судове чи адміністративне рішення щодо конкретної справи, яке стає обов’язковим для розгляду аналогічних справ у майбутньому.


Встановіть відповідність. Наведіть приклади структурних елементів права і законодавства:

ознакиА) Право:


Б) Законодавство(закон):
Є зовнішньою формою вираження правових норм.
Має певну юридичну силу.
На розвиток і формування здебільшого впливають об’єктивні фактори.
Є системою правових норм.
На формування і функціонування впливають фактори суб’єктивного характеру.
Структурними елементами є норми права.
Є загальнообов’язковим явищем.
Структурним елементами є розділи і статті, що містять у собі приписи.


Про які види соціальних норм йдеться, охарактеризуйте їх:
а) На день народження друзям обов'язково слід дарувати дарунки;
б) Діти повинні поважати та слухати своїх батьків;
в) Католицькі священики повинні дотримуватись целібату (обов'язок не вступати у шлюб);
г) Невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
д) За статутом Спілки афганців до організації мають право вступати особи, що несли військову службу у складі обмеженого військового контингенту в Афганістані?
Встановіть відповідність. Складіть правову ситуацію і визначте кожен елемент системи правовідносин:
Елементи системи правовідносин
Ознаки


А) Суб’єкти правовідносин:
Б) Об’єкти правовідносин:
В) Юридичний зміст:
Г) Фактичний зміст:
Д) Юридичні факти:

Суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів правовідносин.
Конкретні життєві обставини, передбачені правовою нормою, за яких виникають, змінюються чи припиняються суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів.
Учасники правовідносин.
Реальні соціальні блага, які задовольняють інтереси і потреби людей і з приводу яких виникають правовідносини.
Діяльність суб’єктів, у якій реалізуються суб’єктивні юридичні права та обов’язки сторін.

Розташуйте назви державних утворень, що існували на території України в хронологічній послідовності, визначте час їх існування і видатних державних діячів цього періоду (завдання виконайте у вигляді таблиці):
Велике князівство Литовське.
Українська Народна Республіка.
Велика Скіфія.
Київська Русь.
Українська Радянська Соціалістична Республіка.
Грецькі міста-держави Північного Причорномор’я.
Запорізька Січ.
Галицько-Волинська держава.
Українська козацька держава (Гетьманщина).
Українська держава (Гетьманат П.Скоропадського).
Використовуючи знання з основ теорії держави і права, історії, географії тощо, заповніть таблицю “Форма держави”:
Країна
Форма правління
Форма державного устрою
Форма політичного режиму

Андорра
Бруней
Іран
Італія
Катар
Колумбія
Лівія
Люксембург
Польща
Філіппіни
Визначте структурні елементи норм права. Яких елементів не має у зазначених нормах?
а) "Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на термін до двох років, або позбавленням волі до чотирьох років" (Кримінальний Кодекс України);
б) Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань (Конституція України);
в) Споживач при виявленні недоліків чи фальсифікації товару протягом гарантійного терміну в порядку та строки, встановлені законодавством, і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою; заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості; відповідного зменшення його купівельної ціни.... (Закон України "Про захист прав споживачів");
г) Участь в організованих без дозволу азартних іграх (карти, рулетка, "наперсток" та ін.) на гроші, речі та інші цінності, а також прийняття ставок приватними особами на спортивних та інших змаганнях тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої (Кодекс України про адміністративні правопорушення);
д) Якщо жінка має двох і більше неповнолітніх дітей, то дирекція заводу повинна надати їй додатково 3-5 днів до відпустки. Порушення цього права може бути оскаржено у комісії з трудових спорів чи в судовому порядку (із колективного трудового договору).
Складіть таблицю «Влада та соціальні норми у первісному суспільстві» за схемою:
Суспільна влада
Соціальні норми

Високий рівень

І. Поміркуйте над запропонованими проблемам і свої роздуми викладіть у формі есе:
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Свобода людей полягає в тому, щоб мати постійне правило для життя, загальне для всіх у суспільстві й встановлене законодавчою владою» (Дж. Локк). Що ви знаєте про автора цього висловлювання?
Пригадайте з курсу всесвітньої історії декілька відомих правових пам’яток. Як вони відображали правові уявлення історичних епох?
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Демократія – це уряд народу, з народу та для народу» (А. Лінкольн). Що ви знаєте про автора цього висловлювання і як ці слова співвідносяться з його діяльністю?
Яке значення в історії людства мало виникнення держави і права?
Чи існує історична закономірність в часі й умовах появи окремих теорій виникнення держави?
Виявіть ознаки взаємного впливу держави і права на сучасному етапі?
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Демократія – найгірша форма правління, якщо не брати до уваги всіх інших» (В. Черчілль). Що ви знаєте про автора цього висловлювання і як ці слова співвідносяться з його діяльністю?
У чому полягає динаміка законодавства? Наведіть приклади.
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Ми повинні бути рабами законів для того, щоб бути вільними» (Цицерон). Що ви знаєте про автора цього висловлювання і як ці слова співвідносяться з його діяльністю?
Який вплив має рівень правової культури населення країни на формування в ній правової держави?
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Демократія визнає найвищу цінність кожної окремої людини» (А. де Токвіль). Що ви знаєте про автора цього висловлювання і як ці слова співвідносяться з його діяльністю?
Використовуючи знання зі всесвітньої історії проаналізуйте, як трансформувалася форма держави в окремих країнах світу і які події спричиняли ці зміни. Для опису оберіть три країни.
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Сутність закону – любов до людини» (В.Шекспір). Що ви знаєте про автора цього висловлювання?
Проаналізуйте й обґрунтуйте свою точку зору щодо питання, які з сучасних держав можна вважити: а) правовими демократичними, б) такими, що будуються на правових засадах, в) неправовими авторитарними.
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Сутність права у рівновазі двох прав і, відповідно, інтересів – особистої свободи та суспільного блага» (В. Соловйов). Що ви знаєте про автора цього висловлювання?
Розкрийте роль держави і права як неодмінних атрибутів політичної влади.
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Свобода особи і держава – взагалі несумісні. Держава з усіма її інститутами є абсолютним злом» (М. Бакунін). Що ви знаєте про автора цього висловлювання і як ці слова співвідносяться з його діяльністю?
Викладіть свої думки щодо проблеми «Моральна обумовленість права».
Проаналізуйте, які чинники впливали на розвиток української державності на різних етапах її розвитку.
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «У демократії є свої недоліки: вона дуже зв’язує руки тим, хто її поважає, а ті, хто не поважає, - можуть усе» (В. Гавел). Що ви знаєте про автора цього висловлювання і як ці слова співвідносяться з його діяльністю?
Розкрийте роль держави та права в реалізації інтересів окремих соціальних верств і суспільства в цілому на різних етапах її розвитку.
Проаналізуйте переваги і можливі недоліки організації влади в президентських республіках. Аргументуйте свої твердження на прикладі окремих держав.
Найбільш розповсюдженою теорією виникнення держави є соціально-економічна або класова (марксистська) теорія. Поясніть, у чому полягають погляди на державу та право як продукти й атрибути класового суспільства. Наведіть приклади з історії розвитку різних держав.
Проаналізуйте переваги і можливі недоліки організації влади в парламентських республіках. Аргументуйте свої твердження на прикладі окремих держав.
Розкрийте залежність між рівнем соціально-економічного розвитку суспільства та існуючими у ньому державно-правовими інституціями.
Проаналізуйте теорії походження держави і права, висунувши аргументи «за» і «проти». Запропонуйте власну теорію.
Чи може нація повноцінно розвиватися без власної держави і системи права? Свої думки обґрунтуйте на прикладах.
Висловіть власне бачення перспектив розвитку держави і права у ХХІ столітті, обґрунтуйте його.
Використовуючи знання з історії України, охарактеризуйте державні утворення, що існували на українських землях до ХVІІІ століття включно, за таким планом: а) назва держави; б) час існування; в) форма держави; г) визначні державні діячі; д) основні події та етапи розвитку державності в цей період.
Поміркуйте над проблемою «Влада та соціальні норми у первісному суспільстві».

Завдання для самоконтролю знань

Тести для самоконтролю:
1. Ознакою будь-якої держави є:
а) наявність казенних підприємств;
б) наявність території, на яку поширюється влада держави;
в) наявність виборного органу влади;
г) наявність національної валюти.
2. Форма державного правління, при якій вищі державні органи обираються населенням або формуються загальнонаціональним представницьким органом:
а) монархія;
б) конфедерація;
в) унія;
г) республіка.
3. Механізм держави – це:
а) система органів державної влади, які видають нормативно-правові акти;
б) сукупність державних і громадських організацій;
в) система державних організацій, які забезпечують реалізацію функцій держави;
г) сукупність державних підприємств.
4. Функції держави за сферою суспільних відносин поділяються на:
а) економічні, політичні, гуманітарні;
б) постійні та тимчасові;
в) первинні та похідні;
г) основні та неосновні.
5. До структурних елементів норми права належать:
а) реституція;
б) диспозиція;
в) пролонгація;
г) колізія.
6. Галузь права – це:
а) загальнообов’язкове правило поведінки, що охороняється державою;
б) система правових норм, що регулюють своїм особливим методом якісно однорідну сферу суспільних відносин;
в) система правових норм, що регулюють конкретний вид чи сторону суспільних відносин;
г) офіційно-державний спосіб закріплення і зовнішнього вияву юридичних норм.
7. Підставою притягнення особи до юридичної відповідальності є:
а) незнання особою вимог закону;
б) наявність у поведінці особи складу правопорушення;
в) відсутність національного закону про ратифікацію Загальної декларації прав людини 1948 року;
г) досягнення особою 18-річного віку.
8. Об’єкт правопорушення – це:
а) дієздатна особа, яка скоїла правопорушення;
б) протиправне діяння, його шкідливий (суспільно небезпечний) результат і причинний зв’язок між ними;
в) суспільні відносини, що охороняються правом і на які посягає правопорушення;
г) внутрішнє психічне ставлення особи до вчиненого нею протиправного діяння та його наслідків.

Питання для самоконтролю:
1. Що називають державою?
2. Назвіть найважливіші ознаки держави.
3. Що називають громадянським суспільством?
4. Що розуміють під формою держави?
5. Які Ви знаєте елементи форми держави?
6. На які види поділяються держави за формою державного правління?
7. На які види поділяються монархії?
8. На які види поділяються республіки?
9. На які види поділяються держави за формою державного устрою?
10. Назвіть види державних режимів.
11. Що називають механізмом держави?
12. На які види поділяються державні організації?
13. Що називають апаратом держави?
14. Охарактеризуйте зміст принципу поділу державної влади.
15. Що називають функціями держави?
16. На які види поділяються функції держави?
17. Що називають правовою державою?
18. Чим правова держава відрізняється від інших держав?
19. Які існують значення терміну «право»?
20. Які розрізняють аспекти юридичного права?
21. Дайте визначення позитивного права.
22. У чому полягає загальність права?
23. У чому полягає формальна визначеність права?
24. Що називають функціями права і на які види вони поділяються?
25. Які функції права належать до спеціально юридичних?
26. Що називають системою права?
27. Дайте визначення норми права.
28. Яку структуру має норма права?
29. На які види поділяються правові норми залежно від характеру закріплених у них приписів?
30. Що називають інститутом права?
31. Що називають галуззю права?
32. За якими ознаками норми права розподіляються між галузями права?
33. Назвіть найважливіші методи правового регулювання.
34. На які види поділяються галузі права?
35. Що називають підгалуззю права?
36. Що називають формальними джерелами права?
37. Які види формальних джерел права Вам відомі?
38. На які види поділяються нормативно-правові акти за юридичною силою?
39. Які Ви знаєте види законів?
40. Які Ви знаєте види підзаконних нормативно-правових актів?
41. Що називається законодавством?
42. Які Ви знаєте форми систематизації законодавства?
43. Що називають правовими відносинами?
44. З яких елементів складається структура правовідносин?
45. Що називають юридичними фактами?
46. Що називають правопорушенням?
47. Які елементи включає склад правопорушення?
48. Які Ви знаєте види правопорушень?
49. Що розуміють під юридичною відповідальністю?
50. Які Ви знаєте види юридичної відповідальності?( Література до теми
Основна:
Гладкий С.О. Абетка правознавства + ( Електронний ресурс(: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.
Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс/ В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.
Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.
Правознавство: Підручник/За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія. – (8-е вид.( – К.:Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.
Додаткова:
Навчальні посібники:
Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія: Навчальний посібник для студентів вузів. – К.: Стилос, 2002. – 198 с.
Бабкіна О.В. Теорія держави і права в схемах і визначеннях: Навч. Посібник для студентів вузів. – К.: МАУП, 2004. – 144 с.
Васильев А.В. Теория государства и права: Учебник для студентов вузов. – 4е изд., перераб. и доп. – М.: Флинта; М.: МПСИ, 2005. – 436 с.
Вєрєдніков Ю.А. Теорія держави і права: Навчальний посібник для студентів вузів. – 4е вид., доп. і перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
Вишневский А.Ф. Общая теория государства и права: Учебное пособие для вузов / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбанюк, В.А. Кучинский. – Минск: Амалфея, 2004. – 689 с.
Волинка К.Г. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.
Загальна теорiя держави i права: Навч. посiбник / А.М. Колодiй; С.Л. Лисенков; В.П. Пастухов; О.Д. Тихомиров; за ред. В.В. Копєйчиков. – К.: Юрiнком Iнтер, 2000. – 312 с.
Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридич. спец. вузів / За ред. М.В. Цвік та ін. – Х.: Право, 2002. – 432 с.
Загальна теорiя права (зі схемами, кросвордами, тестами) + [Електрон. ресурс]: Пiдручник / М.С. Кельман; О.Г. Мурашин. – К.: Кондор, 2002. – 353 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.
История государства и права зарубежных стран. В 2х ч.: Учебник для вузов / Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. – 2е изд., стереотип. – М.: Издво НОРМА; Инфра, 1999 – 2000. – Т. 1-2.
Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів вузів. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2004. – 584 с.
Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник для вузів. – К.: Атака, 2005. – 592 с.
Кравчук М.В. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти): Навчальний посібник для студентів вузів. – 2е вид., змін. і доп. – К.: Професіонал, 2004. – 398 с.
Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти): Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 288 с.
Марченко М.Н. Теория государства в вопросах и ответах: Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2001. – 192 с.
Марчук В.М. Нариси з теорії права: Навч. посібник для студентів вузів. – К.: Істина, 2004. – 300 с.
Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник для студентов вузов / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М.: Юристъ, 2005. – 542 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.
Рабінович П. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. – 5е вид. – Одеса: Юридична література, 2002. – 176 с.
Скакун О.Ф. Теория государства и права. Теория государства. Теория демократии, прав человека. Теория права. Основные типы правовых систем мира. (Общее сравнительное правоведение): Учебник. – Х.: “Консум”, 2000. – 704 с.
Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник для вузів. – Харків: Консул, 2001. – 656 с.
Темнов Е.И. Теория государства и права: Учебное пособие для вузов. – М.: Право и закон ХХІ, 2004. – 239 с.
Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 2е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – 776 с.
Теорія держави і права: Підручник / Ред. С.Л. Лисенков. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.
Спеціальна література:
Антологія української юридичної думки: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. – Т. 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права . – К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2002. – 568 с.
Безродний С.Ф. та ін. Світова класична думка про державу і право: Навч. Посібник / С.Ф. Безродний, Г.Е. Ковальчук, О.С. Масний. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 400 с.
Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. В.А. Туманова. – М.: Междунар. отношения, 1998. – 400 с.
Ковальський В.С. Правотворчість: теоретичні та логічні засади / В.С. Ковальський, І.П. Позінцев. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 192 c.
Лазарев Б.М. Что такое правовое государство? – М.: Знание, 1990. – 62 с.
Лилак Д.Д. Мудрість прадавніх про право, закон, владу, правосуддя. – К.: Оріони, 2000. – 140 с.
Мамут Л.С. Государство в ценностном измерении. – Норма, 1998. – 45 с.
Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.): Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.
Фуллер Лон Л. Мораль права. – К.: Сфера, 1999. – 232 с.
Харт Х.Л.А. Концепція права / Перз з англ. – К.: Сфера, 1998. – 231 с.
Циппеліус Р. Юридична методологія. – К.: Реферат, 2004. – 174 с.
Ціцерон М.Т. Про державу. Про закони. Про природу богів / Пер. з лат. – К.: Основи, 1998. – 477 с.
Ющик О.І. Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні. – К.: Книга, 1997. – 194 с.
Ющик О.І. Теоретичні основи законодавчого процесу: Монографія. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 520 с.
Довідкова література:
Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: ИнфраМ, 1998. – 790 с.
Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.
Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.
Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник / Ред. Сухарев А.Я. – М.: Норма, 2000. – 834 с.
Словник законодавчих термінів. – К.: Видво Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.
Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія. Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 1998. – 672 с. Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 1998. – 747 с. Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с. Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с. Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.
Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.
Тема 2: КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Методичні поради до вивчення теми:
Конституційне право являє собою фундамент правової системи, що зумовлює важливість його вивчення. Розгляд теми доцільно розпочати зі з’ясування змісту поняття «конституція» та основних її видів. Виходячи із загальної класифікації конституцій, потрібно дати характеристику чинної Конституції України як писаної, унітарної, жорсткої.
Характеризуючи загальні засади конституційного ладу України необхідно визначити головні елементи державного і суспільного ладу, а саме – суверенність та незалежність, демократизм, соціальність. Виходити слід з того, що Україна є унітарною державою, джерелом влади якої є народ. Декілька аспектів цього питання теми заслуговують на особливу увагу, а саме: проголошення України правовою державою, в якій домінує принцип верховенства права; конституційний принцип політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності суспільного життя, який передбачає багатопартійність, рівноправність різних форм власності і господарювання, відсутність загальнообов’язкової ідеології.
Серед питань теми фундаментальне значення мають конституційні принципи правового статусу людини, особи, громадянина. Потрібно звернути увагу на те, що Конституція розрізняє правовий статус людини і правовий статус громадянина, та пояснити відмінність між цими поняттями. Наступним кроком буде ознайомлення зі змістом норм, що становлять інститут громадянства. Основними аспектами питання про громадянство є порядок набуття і припинення громадянства та принципи громадянства.
Конституція України фіксує права, свободи та обов’язки, котрі визначають найбільш важливі відносини держави з громадянами, фундамент правового статусу особи в суспільстві. Для належного засвоєння цього питання необхідно засвоїти зміст понять «право», «свобода», «обов’язок». Хоча в сучасній теорії конституційного права є декілька варіантів класифікації прав та свобод людини, рекомендуємо розглянути такі три групи: громадянські, політичні, соціально-економічні.
Вивчення питання про форми народовладдя та види виборчих систем слід почати зі Ст. 5 Конституції України, в якій зазначено: «Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування». Отже, потрібно розрізняти дві форми здійснення народовладдя, які доповнюють та збагачують одна одну: безпосередню та представницьку демократію. Для формування представницьких органів потрібна виборча система (мажоритарна, пропорційна чи змішана). Варто пригадати останні вибори, проведені до Верховної Ради України й органів місцевого самоврядування, та з’ясувати, за якою виборчою системою вони проводилися. Також необхідно визначити принципи виборчого права.
Далі слід зупинитися на видах виборчого права, яке може бути пасивним та активним. Потрібно пам’ятати, що виборче право реалізується громадянами за принципами виборчого права, які закріплені в Конституції України. Однією з реалій політико-правового життя України можна вважати інститут референдуму. Необхідно чітко засвоїти зміст поняття «референдум», розрізняти види референдуму.
Одне з питань теми, винесених на самостійне опрацювання, присвячене місцевому самоврядуванню в Україні. Вивчаючи його, потрібно засвоїти зміст поняття «місцеве самоврядування», визначити перелік суб’єктів місцевого самоврядування, компетенцію цих органів, права, обов’язки та повноваження депутатів місцевих рад, охарактеризувати види правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування.

Завдання для самопідготовки

Елементарний рівень
1. Опрацювати питання лекційного заняття:
1. Конституційне право як галузь права.
2. Поняття та види Конституцій. Джерела конституційного права України.
3. Конституційні засади державного та суспільного ладу України.
4. Загальна характеристика виборчих системи. Принципи виборчого права.
5. Конституційний принцип поділу влади. Загальна характеристика органів державної влади в Україні.
2. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:
Конституція, конституційний лад, конституційно-правовий статус, людина, особа, громадянин, апатрид, біпатрид, громадянство, референдум, вибори, виборча система, виборче право, законодавча влада, виконавча влада, судова влада, парламентаризм, законодавчий процес, глава держави, інаугурація, вето, імпічмент, уряд, місцева державна адміністрація, місцеве самоврядування, територіальна громада.
3. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.
План семінарського заняття:
Загальні засади конституційного ладу України.
Громадянство України.
Основні права, свободи й обов’язки людини і громадянина в Україні.
Народовладдя в Україні та форми його здійснення. Виборче право та виборча система в Україні.
4. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:
Види конституцій.
Порядок внесення змін і доповнень до Конституції України.
Органи місцевої державної виконавчої влади.
Система місцевого самоврядування в Україні.

Індивідуальні завдання:
Достатній рівень

Складіть таблицю «Ознаки правової держави в Конституції України» за схемою:
Ознаки правової держави, закріплені в Конституції України
Зміст конституційних норм, у яких розкриваються ознаки правової держави
Чи мають право особи у зазначених ситуаціях на набуття громадянства України? Якщо мають, то за якими підставами? а) дитина, що народилася в Україні, батьки якої громадяни Польщі, мають дозвіл на тимчасове проживання в Україні; б) дитина, що народилася в Україні під час переїзду її батьків із Росії на постійне проживання до Німеччини; в) особа без громадянства, дід якої народився на території Закарпатської України та емігрував до США у 1939 році; г) дитина (громадянин Росії), що була усиновлена, коли батько громадянин Росії, а мати - громадянка України; д) дитина, батьки якої померли (громадяни Молдови), виховується у державному дитячому будинку в Україні; е) громадянин України встановив опіку над своїм товаришем, громадянином Білорусії, який проживає в Україні і визнаний недієздатним; є) громадянин Німеччини, що придбав в Україні готельний комплекс; ж) громадянин Росії визнаний судом батьком дитини, що народилася в Україні у громадянки України.
Використовуючи норми Конституції України, складіть таблицю «Форма сучасної української держави» за схемою:
Складові форми держави
Закріплення їх в Конституції України
Чи мають право особи у зазначених ситуаціях на набуття громадянства України? Якщо мають, то за якими підставами? а) громадянин Польщі, який є співвласником приватного спільного підприємства, розташованого в Україні; б) особа без громадянства, що вчинила зумисне вбивство у Туреччині; в) особа (громадянин Румунії), що вийшла із в'язниці в Україні, де відбувала покарання (позбавлення волі на 5 років) за подвійне вбивство з необережності; г) професор Кембриджського університету, громадянин США; д) громадянин однієї із арабських країн, який є власником заводу в Україні і підозрюється у фінансуванні палестинських терористів.
Складіть таблицю «Громадянські (особисті) права та свободи громадян України» за схемою:
Види прав і свобод
Зміст основних положень
Приклади здійснення

Громадянин Білорусії хоче прийняти громадянство України. Вій вільно розмовляє українською мовою, має власне кафе в Україні, не порушував законів України. Яких умов йому слід дотриматися ще, аби стати громадянином України?
Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів забезпечення громадянських (особистих) і політичних прав громадян України. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.
Складіть таблицю «Реалізація економічних, соціальних та культурних прав громадян України» за схемою:
Назва права
Зміст основних положень
Приклади здійснення

Знайдіть помилки у тексті: Верховний Суд України прийняв рішення про позбавлення громадянина Шаробури громадянства України у зв'язку з тим, що він без згоди державних органів України добровільно вступив на службу у французький іноземний легіон та брав участь у військових діях в Африці. Прокоментуйте, посилаючись на норми законодавства.
Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів порушення громадянських (особистих) і політичних прав громадян України. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.
Складіть таблицю «Конституційні принципи правового статусу громадянин України» за схемою:
Принципи
Зміст принципу
Значення принципу


Відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян» забороняється діяльність організацій, програмні цілі яких спрямовані на: а) сприяння національно-культурному розвиткові регіону; б) боротьбу у виробленні державної політики; в) зміну конституційного ладу України насильницьким шляхом; г) порушення суверенітету і територіальної цілісності України; д) ліквідацію незалежності України; е) формування органів влади та представництво у їхньому складі; є) обмеження прав та свобод людини; ж) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; з) боротьбу за певну національну програму суспільного розвитку. При відповіді, посилайтеся на відповідні норми Закону «Про об’єднання громадян».
Визначте, посилаючись на норми законодавства, які права і свободи громадян України порушуються у ситуаціях, про які йдеться: а) громадянин здійснив самовільне захоплення невеликої дерев’яної будівлі господарського призначення, що знаходилася на межі його земельної ділянки; б) органи місцевого самоврядування заборонили зібрання громадян – прихожан греко-католицької церкви; в) листоноша, повернувшись після роботи додому, обговорювала з сусідками зміст телеграм, які вона розносила адресатам; г) під час засідання суду свідок назвав підсудного злочинцем; д) працівника звільнили з роботи за те, що він набув членства однієї з політичних партій; е) працівники міліції без санкції прокурора здійснили обшук у квартирі підозрюваного у скоєнні крадіжки; ж) один з чоловіків з’ясовував стосунки з іншим, використовуючи нецензурну лайку.
У Конституції України зазначено, що Україна є демократично правовою, соціальною державою. Проаналізуйте зміст розділів I, II цієї Конституції і визначте в яких її положеннях втілено ознаки правової держави, соціальної держави.
Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів реалізації громадянами України своїх політичних прав і обов’язків. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.
Складіть таблицю «Права дитини», посилаючись на Конвенцію про права дитини, за схемою:
Громадянські (особисті) права
Соціально-економічні
Культурні


Проаналізувавши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів забезпечення прав і свобод іноземних громадян та осіб без громадянства.
Розв’яжіть кросворд:
Питання по-горизонталі:
Нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою чи всенародним референдумом.
Індивідуально визначена сукупність соціально значущих властивостей людини, які сформовані у процесі суспільного життя.
Особлива процедура усунення Президента України з посади.
Форма державного правління в Україні.
Поняття, що означає правовий зв’язок між фізичною особою та державою, який знаходить свій прояв у їхніх взаємних правах і обов’язках.
Обговорення законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Основний документ, що засвідчує приналежність особи до держави.
Повноважний представник народу в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Затвердження вищим органом державної влади міжнародного договору та згода на його обов’язковість для країни.
Державний орган виконавчої влади в регіоні, який наділений правом представляти інтереси держави і приймати від її імені розпорядження.
Офіційне звернення особи в письмовій формі про прийняття до громадянства чи вихід з громадянства України.

Питання по-вертикалі:
Нормативно-правовий акт, що має найвищу юридичну силу в Україні.

1.

12.

2.3.4.


5.


6.

7.

8.

9.

10.


11.


Визначте єдність та відмінність понять «людина», «особа», «громадянин».
Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів виконання громадянами України своїх громадянських (особистих) прав. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.
Посилаючись на конституційні норми, визначте, які права людини було порушено у зазначених ситуаціях:
а) водій автомобіля збив пішохода. Від отриманих травм останній помер у лікарні;
б) у літньому таборі відпочинку старшокласники час від часу ввечері заходили до кімнат, де проживали діти молодшого віку і заставляли їх віджиматися, пересуватися на чотирьох кінцівках, гавкати як собаки тощо, погрожуючи за невиконання та повідомлення вожатим фізичною розправою;
в) двох неповнолітніх при виході із кінотеатру затримав наряд міліції. У відділенні міліції їм не повідомили причини затримання. Через чотири дні про це було повідомлено їхніх батьків, які прийшли і забрали дітей;
г) з міліцейського протоколу:"... Двоє осіб (за свідченнями очевидців, чоловік та жінка) 3.07.2009 року, виламавши двері, проникли до дачного будинку. Проте вони не встигли нічого викрасти і змушені були втекти, оскільки до будинку під'їхав автомобіль...";
ґ) директор приватного підприємства, використовуючи міні-АТС, часто прослуховував і час від часу втручався у телефонні розмови працівників, що працювали у його фірмі;
д) із газетної статті: "...Незабаром пройдуть слухання у суді, за позовом гр. К., щодо друку у місцевій газеті недостовірної інформації про нього та членів його сім'ї, коли він балотувався у депутати до міської ради";
е) 17-літній Андрій К. вирішив з'їздити у Польщу на запрошення свого друга. Але йому відмовили у видачі закордонного паспорта, оскільки через 8 місяців він підлягає призову до Збройних Сил України і раптом до цього часу не повернеться в Україну;
є) За рішенням глави обласної державної адміністрації місцевій телерадіостанції, кореспонденти якої у своїх репортажах гостро критикували дії місцевої влади, було відмовлено у виділені частотного ефіру, за "підрив державної безпеки й авторитету влади";
ж) з оголошення: "До російської школи приймаються діти, які розмовляють російською мовою, а їхні батьки є православними християнами".
Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів виконання громадянами України своїх економічних прав. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.
Посилаючись на конституційні норми, визначте, які права людини було порушено чи дотримано у таких ситуаціях:
а) працівниками підрозділу міліції по боротьбі із економічними злочинами було заарештовано групу осіб, що займалася виготовленням та збутом неліцензованих аудіо - та відеокасет;
б) громадянин К. після закінчення університету довгий час не міг знайти роботу за фахом і за порадою друзів вирішив розпочати власну справу, відкривши магазин;
в) громадянка Н. працює майстром на великому заводі. У зв'язку із складним економічним становищем уже 3 місяці їй не виплачують заробітну плату, у зимовий період не опалюють цехи, не вмикають освітлення;
г) міська рада заборонила проведення страйку робітників, котрі вимагають виплат заборгованої зарплати за 10 місяців і попередила керівників профспілки, що у випадку проведення несанкціонованого страйку він буде розігнаний нарядами міліції;
ґ) У зв'язку з тим, що у громадянки Н. є двоє неповнолітніх дітей, їй було надано до основної щорічної відпустки додаткову оплачувану відпустку терміном 5 днів;
д) Згідно із змінами до Державного бюджету України збільшується розмір одноразової допомоги при народженні дитини;
є) За рішенням міської ради громадянину О. (89 років, інвалід Великої Вітчизняної війни, пересувається на інвалідному візку) було надано нову квартиру на першому поверсі із пологим підйомом для інвалідної коляски;
є) Подружжя К. пенсіонери за віком. Чоловік і дружина отримують пенсії. Незважаючи на те, що вони мають пільги при сплаті комунальних послуг, їхніх пенсій їм ледве вистачає на те, щоб прогодуватися. Вони вже кілька років не купували собі нового одягу та взуття;
ж) громадянку Д. було доставлено до лікарні швидкою допомогою із діагнозом приступ апендициту і вона потребує операції. Проте лікар не поспішає проводити операцію, а хоче зустрітися із родичами Д., натякаючи їй, що він не буде проводити операцію поки її родичі не "проспонсорують" його;
з) громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримують від держави компенсації та пільги у зв'язку із втратою здоров'я, евакуацією, відселенням або самостійним переселенням.
Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів виконання громадянами України своїх соціальних прав. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.
Яких обов'язків дотримуються (не дотримуються) особи у зазначених ситуаціях? Посилайтеся на Конституцію України:
а) на приватному підприємстві заробітна плата виплачується робітникам частково за відомостями, а частково – у конвертах індивідуально кожному, без оформлення належних бухгалтерських документів;
б) громадянин Ж. на другий день після закриття сезону полювання вбив із мисливської рушниці дику козу;
в) клас учнів, перебуваючи у лісі, розпалив багаття із назбираних сухих гілок. Коли настав час йти додому, діти зібрали сміття, спалили його, а потім вогонь було ретельно затушено і присипано землею;
г) кандидат у народні депутати подав у виборчу комісію копію декларації про свої доходи, оригінал якої півроку тому подавав до податкової інспекції;
ґ) на пропозицію друзів, піти на кладовище і трохи там "порозважатися", Вадим відповів відмовою і їм не радив цього робити.
д) на початку святкової педагогічної ради з вручення атестатів про отримання повної загальної середньої освіти під час звучання перших нот Державного гімну України всі присутні у залі встали і припинили розмови;
е) на знак протесту проти дій уряду України прихильники приєднання Криму до Росії у центрі Севастополя спалили Державний прапор України;
є) громадянина С. (19 років) було виявлено працівниками міліції в селі за 90 км від місця проживання, переховуючись від призову до Збройних сил України;
ж) юнаки, яким виповнилося 16 років, проходять приписку до призивної дільниці у військкоматі;
з) троє підлітків побили перехожого, якого із чисельними синяками та двома зламаними ребрами було доставлено у лікарню.
Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів порушення прав і свобод іноземних громадян та осіб без громадянства. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.
Знайдіть помилки у тексті:
а) У Всеукраїнському референдумі, що призначається Президентом України, беруть участь громадяни України з 20 років. У референдумі не беруть участі психічно хворі люди, недієздатні, обмежені у дієздатності за рішенням суду. Референдум у місцях позбавлення волі проходить під наглядом цивільних незалежних спостерігачів.
б) Вибори до Верховної Ради України відбуваються за пропорційною системою у 225-ти багатомандатних виборчих округах У виборах беруть участь політичні партії, блоки та громадські організації.
в) Право законодавчої ініціативи в Україні мають Президент України, Національний банк України, народні депутати, Конституційний Суд України, Верховна Рада АРК.
г) Закони приймаються більшістю депутатів, підписуються головою ВРУ та Президентом. Президент має право накладати вето протягом 10 днів з моменту надходження до нього закону. ВРУ може подолати вето Президента 3/4 голосів і з цього моменту закон набуває чинності.
д) Новий закон "Про вибори народних депутатів України" набув чинності 1 січня 2008 р.
Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів виконання громадянами України своїх екологічних прав. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.
Намалюйте схему «Структура Верховної Ради України». Охарактеризуйте функції та діяльність двох структурних елементів.
Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів виконання громадянами України своїх культурних прав. Прокоментуйте їх, посилаючись на законодавство.

Високий рівень:
І. Зробіть юридичний аналіз ситуації:
Громадянин Р. просить надати відстрочку від призову його синові Павлу в зв’язку з тим, що його старший син Дмитро проходить військову службу у Військово-морських силах України. Яким є порядок розгляду цього питання? Які документи повинні бути додані до заяви? Чи буде задоволене прохання? Назвіть підстави для надання громадянам відстрочки від призову на військову службу.
Особа без громадянства, що проживає в Україні протягом останніх чотирьох років, має власну квартиру, отримує пенсію, вивчила українську мову, не притягувалася до юридичної відповідальності, подала заяву про прийняття до громадянства України. Яку відповідь вона отримає?
Батьки чотирнадцятирічного Антона К. переїжджають на постійне проживання у Росію, змінюючи громадянство України на російське. Антон не бажає переїжджати, змінювати громадянство і хоче далі жити в Україні з бабусею. Як буде вирішено ситуацію? Чи буде враховано думку Антона?
Депутат Верховної Ради Н. звернувся до керівництва одного з приватних банків з вимогою надати йому повну інформацію про фінансову діяльність банку за період 2005-2009 рр. Підставами для своєї вимоги депутат назвав: 1) на вимогу своїх виборців він проводить особисте депутатське розслідування діяльності банку; 2) як депутат Верховної Ради України він може звернутися за необхідною для розслідування інформацією і ніхто не може йому відмовити у наданні інформації чи ухилитися від пояснення. Порівняйте поняття «депутатське звернення» і «депутатське розслідування». Поясніть, яким чином має діяти Голова зазначеного банку?
Громадянин України переїхав на постійне проживання до Португалії. Через 10 років він вирішив повернутися в Україну і звернувся у посольство України в Португалії із проханням продовжити його закордонний паспорт, термін дії якого закінчився. У посольстві заявили, що його позбавлено громадянства України у зв'язку з довгим проживанням за межами країни і закінченням терміну дії його паспорта. Чи правильно поступили працівники посольства?
Сім'я громадян України вирішила переїхати до Італії і набути італійського громадянства, попередньо відмовившись від українського. Які кроки їм потрібно здійснити для відмовлення від громадянства України?
Громадянин України В. звернувся до Конституційного Суду України з конституційним поданням про порушення його конституційних прав, зокрема ст. 36 Конституції України, яке знайшло свій вияв у неправомірності його звільнення з військової служби на підставі членства у партії «Національної Злагоди». Дайте обґрунтовану відповідь на заяву громадянина Кононенка С. В. від імені Конституційного. Суду України.
У сім’ї громадянина Росії та громадянки України, що постійно проживає в Україні, с донька, яка народилася у Києві, та син, який народився у Москві під час перебування у батьків чоловіка. Як буде вирішено питання громадянства у даних ситуаціях?
Громадянка України народила дитину в Польщі, перебуваючи там у довгостроковому службовому відрядженні. Батьком дитини є особа без громадянства. Як буде вирішено питання із громадянством дитини?
Верховна Рада України внесла зміни до ст. 93 Конституції України, змінивши її текст словами: «... Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України протягом 15 днів з моменту надання їм статусу невідкладних». Президент України звернувся з конституційним поданням до Конституційного Суду України про неконституційність прийнятого рішення Верховною Радою України. Від імені Конституційного Суду України винесіть обґрунтоване рішення. Розкрийте механізм внесення змін до Конституції України.
Жінка, громадянка України, народила в Україні дитину, батьком якої є її чоловік, громадянин Сирії, який навчається в КДУ імені Тараса Шевченка. Як буде вирішено питання із громадянством дитини?
Рахункова палата Верховної Ради України, за дорученням Верховної Ради України, розпочала перевірку кошторису витрат апарату Кабінету Міністрів України та використання коштів загальнодержавних цільових фондів. Прем'єр-міністр України заборонив проведення перевірки, посилаючись на те, що сфера застосування повноважень Рахункової палати не поширюється на Кабінет Міністрів України. Проаналізуйте дії сторін цього спору. Розкрийте повноваження і сферу застосування повноважень Рахункової палати Верховної Ради України.
Сім'я Орлових (чоловік, дружина, дванадцятирічна донька, шістнадцятирічний син), що проживає в США п'ять років, отримала дозвіл від уряду країни на прийняття громадянства США. Передбачте дії батьків. Чи враховуватимуться у даній ситуації інтереси дітей?
Президент України звернувся з конституційним поданням до Конституційного Суду України про перевищення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Предметом конституційного подання став Закон «Про порядок управління майном Автономної Республіки Крим», прийнятий 12.03.1998 року Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Президент України наполягає на неконституційності дії Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Винесіть обґрунтоване рішення від імені Конституційного Суду України.
Дівчина після шлюбу з іноземцем має намір виїхати на постійне проживання до Туреччини, але не може вирішити – виходити з громадянства України чи ні. Що можна їй порадити?
Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатом в депутати (за партійним списком) громадянинові Романову К. О.- начальнику відділу кадрів Національної академії внутрішніх справ України, підполковнику міліції на підставі того, що: по-перше, у списки кандидатів в депутати від політичної партії можуть бути внесені тільки представники цієї партії; по-друге, співробітник міліції не може бути представником від політичної партії (як представник від партії, виконувати її рішення і розпорядження), оскільки чинне законодавство України забороняє цій категорії службовців бути членом політичної партії. Проаналізуйте тест і дайте обґрунтовану відповідь щодо правомірності відмови Центральної виборчої комісії.
У сім'ї громадян України із Хмельницького, що перебуває на заробітках в Італії, народилася дитина. Громадянином якої країни буде дитина?
24 грудня 2005 року Президент України видав розпорядження про встановлення заборони на ввезення до України диких тварин із Сомалі у зв'язку із поширенням у цій місцевості інфекційної хвороби, носіями якої є дикі тварини. Розгляньте постанову Президента України з точки зору її правомірності. Визначте коло осіб, які мають право встановлювати зазначені обмеження.
У сім'ї осіб без громадянства, що тимчасово перебувають на території України, народилася дитина. Чи має право вона на громадянство України?
До паспортного столу Печерського райуправління внутрішніх справ м. Києва звернулась громадянка України Орлова К. із заявою про зміну громадянства її дітей. У заяві зазначалося, що 18.06.1987 року Орлова К. вступила у шлюб із громадянином Франції Ж. Балю і у шлюбі народила двох дітей: Івана - 1989 року народження та Катерину - 1993 року народження. Дітям було надано (за згодою матері) громадянство Франції. У вересні 1997 року шлюб було розірвано і Орлова К. І. з дітьми повернулась до України. На підставі зазначеного, громадянка Орлова К. просить змінити громадянство дітей, надавши їм громадянство України. Чи має право дитина вибирати своє громадянство? Дайте обґрунтовану відповідь на заяву громадянки.
Чотирнадцятилітній громадянин Петров звернувся до місцевих органів виконавчої влади із заявою, що містила прохання про реєстрацію молодіжної організації, засновником якої він є. Мета даної організації (за заявою громадянина Петрова) вивчення прийомів рукопашного бою, правил користування холодною та вогнепальною зброєю, вивчення вибухових пристроїв та вибухових речовин. Чи буде зареєстровано дану організацію? Чому?
Громадянка П., 52 роки, вдова, інвалід І групи за зором, звернулася до призовної комісії з проханням надати відстрочку від призову на військову службу її єдиному сину Григорію, 18 років. Яким є порядок розгляду цього питання? Які документи повинні бути додані до заяви? Чи буде задоволене прохання? Назвіть підстави для надання громадянам відстрочки від призову на військову службу.
Громадянин Олександр К., народний депутат Верховної Ради України, перебуваючи за кермом власного автомобіля, нехтуючи забороною на виконання обгону на певній дільниці дороги, здійснив маневр обгону. Внаслідок порушення правил дорожнього руху він зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2103. В результаті зіткнення водій зазначеного автомобіля та його пасажир отримали незначні травми. Визначте, чи поширюється на громадянина Олександра К. імунітет від юридичної відповідальності? Чи можуть правоохоронні органи затримати Олександра К. на місці дорожньо-транспортної пригоди?
Громадянин Вітвицький надіслав заяву до обласної державної адміністрації із скаргою про недостатнє опалення у квартирі в зимовий період (температурний стовпчик ледь сягає + 16°С). Через 40 днів він отримав відповідь, що дане питання не у компетенції адміністрації. Дайте оцінку ситуації.
Громадянин Т., 24 роки звернувся до військкомату з проханням надати йому відстрочку від призову, оскільки разом з дружиною виховує 1,5 –річну доньку. Яким є порядок розгляду цього питання? Які документи повинні бути додані до заяви? Чи буде задоволене прохання? Назвіть підстави для надання громадянам відстрочки від призову на військову службу.
Чи отримають дозвіл на створення політичної партії в Україні близько 12 тисяч громадян України та Польщі віком від 16 до 25 років, що проживають компактно на прикордонних територіях, котрі вирішили утворити політичну партію, мета якої приєднання до Польщі частини Західноукраїнських земель, на яких вони проживають?
15 березня Президент України призначив нового голову обласної державної адміністрації (ОДА). Через місяць обласна рада висловила недовіру голові ОДА. За його усунення з посади проголосувало 44 депутати обласної ради з 80. Чи повинен Президент звільнити голову ОДА?
Громадянин С., 27 років, звернувся з проханням звільнити його від військової служби зв’язку з тим, що він є студентом православної духовної академії. Яким є порядок розгляду цього питання? Які документи повинні бути додані до заяви? Чи буде задоволене прохання? Назвіть підстави для звільнення від призову на військову службу.
Голова ОДА звернувся до Президента України із проханням звільнити ряд голів сільських, селищних рад та міських голів в області за невиконання рішень КМУ. Президент підписав указ про звільнення. Міські голови подали позови у суд на дії Президента. Яке рішення прийме суд?
Громадянка Є. звернулася з проханням надати відстрочку від призову її синові, 20 років, який потрапив до лікарні із загостренням апендициту. Яким є порядок розгляду цього питання? Які документи повинні бути додані до заяви? Чи буде задоволене прохання? Назвіть підстави для відстрочки від призову на військову службу.

ІІ. Поміркуйте над запропонованими проблемам і свої роздуми викладіть у формі есе:
Порівнявши зміст «Загальної декларації прав людини», прокоментуйте стан забезпеченості прав і свобод людини в Основному Законі України.
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Моя свобода розмахувати руками завершується там, де починається ніс мого ближнього» (Р. Емерсон). Що ви знаєте про автора цього висловлювання? Наведіть приклади зі свого студентського життя, які підтвердять необхідність поєднання ваших прав і обов’язків.
На підставі аналізу положень Конвенції про права дитини визначте й обґрунтуйте свою думку:
а) положення, які, на ваш погляд, є найважливішими;
б) положення, виконання яких можливо забезпечити в сучасних умовах України;
в) положення, виконати які за сучасних умов неможливо.
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Хоч загальне голосування і має темні боки, але попри все це єдиний спосіб розумного правління, бо воно є могутнім засобом стримування грубої сили» (В.Гюго). Що ви знаєте про автора цього висловлювання? Знайдіть в історії чи в сучасному законодавстві держав приклади обмеження принципів виборчого права (ценз загальності, осілості, майновий ценз тощо)
Підготуйте обґрунтований аналіз того, наскільки реальними та гарантованими є ваші конституційні права в сучасних умовах.
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Щоб зробити з людей справжніх громадян, їм необхідно дати можливість реалізовувати свої громадянські права і виконувати свої громадянські обов’язки» (С. Смайл, американський вчений ХХ ст.). Прокоментуйте, наводячи приклади, чи вдається вам у повному обсязі реалізовувати громадянські права і виконувати громадянські обов’язки?
Чим відрізняються невід’ємні права від набутих. Яку роль вони відіграють при визначенні правового статусу людини і громадянина?
Ваш знайомий вважає, що суттєвої різниці в становищі громадян України й осіб без громадянства немає. Чи згідні ви з цим? Що б ви могли йому відповісти?
Проаналізуйте, посилаючись на зміст свого правового статусу, які конституційні обов’язки ви уже виконуєте, а які – виконуватимете у майбутньому.
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Коли я можу робити те, що хочу, це означає, що я вільний, але те, чого я хочу, я хочу в силу необхідності» (Вольтер). Що ви знаєте про автора цього висловлювання? Як ці слова співвідносяться з правом на самовираження?
Уявіть собі, що Конституція України визначає не права і обов’язки громадян, а лише права. Спрогнозуйте можливі наслідки такої ситуації. Зробіть висновки стосовно доцільності існування конституційного принципу єдності прав і обов’язків громадян України.
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Справедлива влада над людьми встановлюється лише шляхом служіння цим людям» (Вольтер). Що ви знаєте про автора цього висловлювання? Розкрийте зміст механізму взаємовпливу населення і влади в Україні?
При обговоренні проекту Конституції України 1996 р. чимало депутатів Верховної Ради схилялись до думки, що України має бути проголошена федеративною республікою, оскільки до її складу входить АРК. Знайдіть власні аргументи щодо цієї проблеми.
Французький мислитель Ж. де Местр зазначав: «Кожен народ має такий уряд, на який він заслуговує». Як ви розумієте цей вислів? Як український народ може впливати на формування владних органів? Наведіть приклади з новітньої історії України.
Проаналізуйте зміст публікацій трьох українських видань різної політичної орієнтації щодо однієї суспільної події відповідно до плану: а) позиції яких політичних сил вони відображають;
б) яким є характер їхніх публікацій;
в) як у публікаціях забезпечуються конституційні права і свободи громадян України;
г) якою мірою публікація притаманні принципи об’єктивності, вірогідності і повноти інформації.
У сучасному світі існують різні думки стосовно смертної кари. Наскільки цей вид покарання відповідає змісту Конституції України в контексті дотримання прав і свобод людини? Якою є ваша позиція з цього питання? Обґрунтуйте її.
Яка виборча система, на вашу думку, найбільш адекватно відповідає умовам розвитку сучасної України?
Поміркуйте над проблемою «Суспільна необхідність і моральна обумовленість конституційних обов’язків громадян».
Порівняйте перелік політичних та громадянських (особистих) прав і свобод у Конституції України 1996 р. і Конституції 1978 р. З’ясуйте наявні відмінності. Про що вони свідчать?
Проаналізуйте, посилаючись на зміст свого правового статусу, які конституційні права і свободи ви уже реалізовуєте, а які – реалізовуватимете у майбутньому.
Доведіть, що конституційний статус громадян України відповідає міжнародно-правовим стандартам.
З’ясуйте позитивні і негативні сторони різних виборчих систем. Охарактеризуйте діючу виборчу систему України та запропонуйте свої рекомендації щодо її вдосконалення.
Проаналізувавши свою побутову поведінку, прокоментуйте її з точки зору дотримання конституційного законодавства, посилаючись на джерела.
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Свобода означає відповідальність. Ось чому багато хто відчуває страх перед нею» (Бернард Шоу). Що ви знаєте про автора цього висловлювання?
Які зі складових конституційного права на «достатній рівень життя» є, на вашу думку, головною? Якими б показниками ви охарактеризували поняття «достатній рівень життя»? У чому різниця між поняттями «достатній» і гідний рівень життя? Яким ви вважаєте рівень життя вашої родини: достатнім, гідним чи іншим? Обґрунтуйте свою відповідь.
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Втішатися природною свободою означає бути вільним від будь-якої вищої влади на землі, не підкорятися примхам людини або законодавчих органів, нею створених» (Дж. Локк). Що ви знаєте про автора цього висловлювання?
Чи потрібна народним депутатам України недоторканість? Спробуйте знайти її негативні і позитивні сторони, прикладами підкріплюючи свої міркування.
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного висловлювання: «Справедлива влада над людьми встановлюється лише шляхом служіння цим людям» (Вольтер). Що ви знаєте про автора цього висловлювання? Як ці слова співвідносяться з принципом свободи самовираження ?
Порівняйте статус депутатів місцевих Рад і народних депутатів України. Знайдіть спільні й відмінні позиції. Які б зміни внесли ви до законодавства про вибори народних депутатів?
Що ви знаєте про права і обов’язки студентів вашого вузу? Прокоментуйте стан дотримання навчальної дисципліни особисто вами та студентами вашої академгрупи.

Завдання для самоконтролю

Тести для самоконтролю:
1. Закон України «Про вибори народних депутатів України» закріпив:
а) мажоритарну виборчу систему;
б) пропорційну виборчу систему;
в) змішану систему виборів;
г) систему непрямих виборів.
2. За юридичною силою розрізняють такі види референдумів:
а) місцевий референдум;
б) імперативний;
в) всеукраїнський;
г) регіональний.
3. Прем’єр-міністра України призначає:
а) Верховна Рада України;
б) Президент України;
в) Конституційний Суд за згодою Президента України;
г) Президент України за згодою Верховної Ради України.
4. Суб’єктами місцевого самоврядування є:
а) адміністративно-територіальні одиниці;
б) територіальні громади сіл, селищ, міст;
в) місцеві осередки політичних партій;
г) виконкоми сільських, селищних і міських рад.
Питання для самоконтролю:
1. Що є предметом конституційного права?
2. Що називають конституцією?
3. Якою є чинна Конституція України за юридичними ознаками?
4. Чим відрізняються жорсткі та гнучкі конституції?
5. Назвіть загальні засади державного ладу, закріплені в Конституції України.
6. Яку державу називають соціальною?
7. Назвіть конституційні засади побудови та функціонування правової системи України.
8. На яких засадах побудоване суспільне життя в Україні?
9. Що називають громадянством?
10. Які Ви знаєте принципи громадянства України?
11. Що називають основним правом (свободою) людини?
12. Чим відрізняються за змістом терміни «право» і «свобода»?
13. Що називають основним обов’язком людини?
14. Які Ви знаєте види прав і свобод людини і громадянина?
15. Які обов’язки людини і громадянина закріплено в Конституції України?
16. Які Ви знаєте форми демократії?
17. Що називають виборчою системою?
18. Які Ви знаєте види виборчих систем?
19. Чим активне виборче право відрізняється від пасивного?
20. Які Ви знаєте принципи виборчого права?
21. Що таке референдум?
22. На які види поділяються референдуми за юридичною силою?
23. Вибори до яких представницьких органів проводяться в Україні?
24. Які функції виконує Верховна Рада України?
25. Який склад і яку структуру має Верховна Рада України?
26. Хто може бути народним депутатом України?
27. Охарактеризуйте правовий статус народного депутата України.
28. Охарактеризуйте правовий статус Президента України.
29. Які органи належать до виконавчої гілки влади?
30. Які функції виконує виконавча гілка влади?
31. Які органи місцевого самоврядування існують в Україні?

(  Література до теми
Основна
Гладкий С.О. Абетка правознавства + ( Електронний ресурс(: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.
Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс / В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.
Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.
Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія. – (8-е вид.( – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.
Додаткова
Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :
Конституція України.
Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України.
Про вибори народних депутатів України: Закон України.
Про вибори Президента України: Закон України.
Про вищу освіту: Закон України.
Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України.
Про громадянство України: Закон України.
Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України.
Про державну службу: Закон України.
Про зайнятість населення: Закон України.
Про Конституційний Суд України: Закон України.
Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України.
Про місцеві державні адміністрації: Закон України.
Про об’єднання громадян: Закон України.
Про політичні партії в Україні: Закон України.
Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України.
Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України.
Про статус народного депутата України: Закон України.
Навчальні посібники:
Авер(янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 48 с.
Балакірєва Р.С. Загальнi засади конституцiйного ладу України + [Електрон. ресурс]: Текст лекції. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. – 16 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.
Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 210 с.
Біленчук П.Д. та ін. Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2000. – 304 с.
Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 216 с.
Конституционное право зарубежных стран: Курс лекций / Сост. А.В. Якушев. – М.: Изд-во ПРИОР, 2000. – 336 с.
Конституційне право України: Підр. / За ред. В.Ф.Погорілко. – К.: Наук. думка, 2000. – 732 с.
Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2000. – 318 с.
Лахижа М.I. Вибори i референдум як конституцiйно-правовi засоби прямої демократiї + [Електрон. ресурс]: Текст лекцiй / М.I. Лахижа. – Полтава: РВВ ПКI, 2001. – 14 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.
Молдован В.В., Мелещенко В.Ф. Конституційне право: Опорні конспекти. Словник-довідник. – К.: Юмана, 1996. – 272 с.
Основи правознавства: Навч. посiбник / М.В. Логвiнова; В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2005. – 568 с.
Основи правознавства: Навч. посібник/О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.
Пронин С.В. Государственное управление зарубежных стран: Учеб. пособие / С.В. Пронкин; О.Е. Петрунина. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 416 с.
Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник/В.Е. Чиркин. – К.: Юристъ, 1997. – 568 с.
Шпиталенко Г.А. Основи правознавства: Навч. посiбник / Г.А. Шпиталенко; Р.Б. Шпиталенко. – К.: Каравела, 2004. – 376 с.
Довідкова література:
Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: ИнфраМ, 1998. – 790 с.
Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.
Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.
Словник законодавчих термінів. – К.: Видво Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.
Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998. Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 672 с. Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 747 с. Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с. Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с. Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.
Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.

Тема 3: СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

Методичні поради до вивчення теми:
Одним з найважливіших засобів, що забезпечують реалізацію прав і свобод громадян, є судова система держави. Сфера судового захисту суб’єктивних прав постійно розширюється, адже саме суд повинен забезпечити правильний та швидкий розгляд і вирішення цивільних, кримінальних, адміністративних та господарських справ.
Насамперед, потрібно усвідомити, що Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції, з’ясувати його завдання, порядок організації та діяльності, процедуру розгляду ним справ, форми звернення до нього та строки проваджень, правові акти, які видає цей суд за результатами розгляду справ, та момент набрання ними чинності.
Для кращого розуміння системи судів загальної юрисдикції з’ясуйте відмінність між ланкою судової системи та інстанцією. Враховуйте, що в результаті проведення «малої» судової реформи (червень 2001 р.) суди загальної юрисдикції за інстанціями поділяються на суди першої інстанції, суди апеляційної інстанції та суди касаційної інстанції. Для полегшення засвоєння матеріалу доцільно скласти схему судів загальної юрисдикції, систему яких складають: місцеві суди; апеляційні суди, Апеляційний суд України; Касаційний суд України; вищі спеціалізовані суди; Верховний Суд України. Проте слід враховувати, що рішенням Конституційного Суду України від 11.12.2003 р. норми Закону „Про судоустрій України», якими передбачено створення Касаційного суду України, втратили чинність. Опрацьовуючи питання, особливу увагу зверніть на господарські суди, які є спеціалізованими судами загальної юрисдикції та розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші, віднесені процесуальним законом до їх підсудності. Варто мати на увазі, що законом передбачено створення спеціалізованих судів й інших видів, зокрема, адміністративних судів. Крім того, необхідно враховувати декілька важливих моментів: по-перше, варто мати на увазі, що військові суди не є спеціалізованими судами (їх розглядають лише як різновид загальних судів загальної юрисдикції); по-друге, в Україні, крім державних судів, існують третейські суди, які також можуть розглядати певні категорії цивільних (господарських) справ.
У наступному питанні теми слід виходити з того, що судовий процес (судочинство) – це врегульований нормами процесуального права порядок судового розгляду справ. Розгляньте основні принципи судочинства. З погляду процесуального права, під принципами розуміють основні ідеї, уявлення про суд та правосуддя, які закріплюються в нормах процесуального права і стають його основними положеннями, що визначають характер процесуального права, порядок його здійснення та перспективи розвитку. В процесі роботи над питанням про форми судочинства важливо з’ясувати характерні риси кожної з них: цивільного, кримінального, господарського й адміністративного. Необхідно сформувати уявлення про стадії, які проходить справа у кожному із видів судочинства.
Вивчаючи тему, необхідно, насамперед, розрізняти правоохоронні та правозахисні органи. Функцією правоохоронних органів є здійснення правоохоронної діяльності, тобто державної правомірної діяльності, що полягає в забезпеченні законності та охороні правопорядку, виявленні або розслідуванні порушення права з обов’язковим дотриманням встановлених у законі процедур цієї діяльності.
До правоохоронних органів Закон України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» відносить органи прокуратури, органи внутрішніх справ, органи служби безпеки, митні органи, органи охорони державного кордону, органи й установи виконання покарань, органи державної податкової служби, органи державної контрольно-ревізійної служби, органи рибної охорони, органи державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.
Правозахисна діяльність полягає у захисті прав та інтересів фізичних і юридичних осіб стосовно спірних питань їхніх прав та охоронюваних законом інтересів, а також у наданні правової допомоги від обвинувачення. До переліку правозахисних органів (організацій) можна віднести Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органи юстиції України, нотаріат та адвокатуру.
Усі елементи системи правоохоронних та правозахисних органів діють в певному взаємозв’язку, в межах своєї компетенції та визначених законодавством завдань. Разом з тим, матеріал стосовно деяких елементів цієї системи доцільно опрацювати більш детально. Це стосується прокуратури, СБУ, міліції, нотаріату та адвокатури, оскільки саме цей матеріал є теоретичною основою для виконання індивідуальних завдань.

Завдання для самопідготовки

Елементарний рівень:
1. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:
Суд, судова влада, судова система України, правосуддя, юрисдикція, апеляція, касація, правоохоронний орган, правозахисний орган, міліція, прокуратура, органи внутрішніх справ, податкова служба, юстиція, прикордонна служба, нотаріат, державна виконавча служба.
2. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:
1. Конституційний Суд України.
2. Система судів загальної юрисдикції.
3. Поняття і конституційні засади судочинства.
4. Форми судочинства:
а) кримінальне судочинство;
б) цивільне судочинство;
в) господарське судочинство;
г) адміністративне судочинство.
5. Поняття правоохоронної та правозахисної діяльності.
6. Загальна характеристика правоохоронних та правозахисних органів України (поняття, порядок формування, склад, функції):
а) прокуратура України.
б) органи внутрішніх справ;
в) Служба безпеки України;
г) органи державної податкової служби;
ґ) митні органи;
д) органи охорони державного кордону;
е) Антимонопольний комітет України;
є) органи державної контрольно-ревізійної служби;
ж) Управління державної охорони;
з) органи й установи виконання покарань;
и) органи захисту прав споживачів;
і) спеціалізовані підрозділи галузевих органів державної виконавчої влади;
к) органи юстиції (Міністерство юстиції України, органи державної виконавчої служби, органи РАЦС, нотаріат);
л) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
м) адвокатура.

Індивідуальні завдання:
Достатній рівень:

Прокоментуйте: Президент України, як глава держави України, видав закон про зменшення кількості суддів Конституційного Суду України до 10 чоловік, і про призначення їх по 5 чоловік Президентом та ВРУ.
Скласти таблицю про значення і діяльність правоохоронних органів України:Прокуратура
Адвокатура
Органи внутрішніх
справ
Міліція
СБУ
Прикордонні війська
Державна податкова служба
Антимонопольний комітет
Органи захисту прав споживача

функції


структура


призначення чи обрання


форма діяльності


Уважно проаналізуйте розділ 11 Закону України “Про міліцію” та розділи 2 і 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виберіть і класифікуйте по групах заходи адміністративного примусу, що передбачені цими нормативними актами. Відповідно до наведеної схеми виберіть заходи адміністративного попередження, заходи адміністративного припинення і адміністративні стягнення:
Штраф
Адміністративне стягнення
КУпАП, ст.ст.41 – 42

Розв'яжіть кросворд:
Питання по-горизонталі:
Форма перегляду вищестоящим судом судових вироків, постанов і рішень судів нижчої інстанції, що набрали законної сили.
Особливий вид державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду і вирішення судових справ у визначеній законом процесуальній формі.
встановлені законом повноваження судових органів давати правову оцінку юридичним фактам, розв’язувати правові спори і вирішувати справи про правопорушення, вдаватися до юридичних санкцій.
Державна служба, що здійснює контроль та правильне обчисленням різноманітних надходжень до бюджетів.
Самостійний централізований орган державної влади, який забезпечує всемірне утвердження верховенства закону, захист від неправомірних посягань на суспільний і державний лад, права і свободи громадян.
Сукупність державних правозастосовних органів, одним із напрямів роботи яких є здійснення професійної діяльності з юридичної допомоги.
Добровільне професійне об’єднання юристів, що здійснює надання юридичної допомоги фізичним і юридичним особам.
Система органів юстиції, які мають право вчиняти дії з метою надання юридичним фактам і правам юридичної сили.
Найбільша структурна одиниця в системі органів внутрішніх справ.
Назва суду, який має право давати офіційне тлумачення Конституції та законів України .
Питання по-вертикалі:
Сукупність правових норм, які визначають завдання, принципи організації й діяльності, структуру і компетенцію судів.
1

11


2
3
4
5
6

7
8

9
10Обгрунтуйте, посилаючись на чинне законодавство, чи має право Президент України вперше призначити суддею міського суду особу, якій 29 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у податковій міліції 2 роки, проживає в Україні з народження та володіє державною мовою?
Заповніть таблицю:
Критерії порівняння
Присяжні засідателі
Народні засідателі

Наявність у судовій системі УкраїниКількість у судовому засіданніЗ кого обираютьсяУчасть сторін у процесі обрання засідателівПрава засідателів під час судового процесуУчасть у прийнятті рішенняСкладіть список додаткової літератури до питання «Державні податкові органи України».
Складіть схему судової системи України.
За наведеними прикладами визначте, який суд повинен розглядаті ці справи:
а) пограбування продовольчого магазину;
б) невідповідність Конституції України рішення Верховної Ради АРК;
в) несвоєчасна поставка металургійним комбінатом матеріалів машинобудівному заводу згідно з укладеною угодою;
г) розлучення громадянина А. з громадянкою Л.;
ґ) дотримання процедури імпічменту Президента України;
д) повернення заощаджень, вкладених громадянином К. в банк, який збанкрутував.
Громадянина Ю. було осуджено міським судом за крадіжку державного майна у особливо великих розмірах до 8 років позбавлення волі. Чоловік визнає свою вину, але не згоден із вироком суду. До якого суду він повинен звернутися і з якою заявою?
Складіть список додаткової літератури до питання «Митні органи України».
Розв'яжіть задачу: (ВхБ):Г = А:Ґ + Д, де:
А мінімальний вік судді Конституційного Суду України (КСУ); Б мінімальний юридичний стаж судді, що призначається вперше; В мінімальний термін проживання в Україні перед обранням кандидата в судді КСУ; Г кількість судових палат і колегій у Верховному Суді України; Ґ кількість ланок (видів), з яких складається судова система загальних місцевих судів України; Д термін, через який переглядаються списки народних засідателів та присяжних.
Заповніть таблицю:
Підрозділи міліції
Функції
Як діяти в наведених ситуаціях і до якого органу варто звернутися. Думку обґрунтуйте:
а) Вашого друга затримали працівники міліції, які, за його словами, забрали у райвідділі гаманець і мобільний телефон;
б) Телевізор, придбаний батьками у магазині, вийшов з ладу під час гарантійного строку, а сервісний центр відмовився його ремонтувати;
в) Вашого родича звинувачують у скоєнні злочину;
г) Ви стали свідком ДТП;
ґ) Повернувшись додому, виявили, що двері квартири кимось зламано;
д) Вашого батька попередили про звільнення, але він вважає його незаконним.
На які дії має право прокурор при виявленні порушень закону у зазначених ситуаціях:
а) Міська рада прийняла постанову, що суперечить чинному законодавству;
б) За результатами перевірки державного підприємства слідчими прокуратури було виявлено розкрадання майна підприємства в особливо великих розмірах його керівником;
в) Прокурор виявив незаконне звільнення робітника директором підприємства;
г) До прокуратури надійшла скарга трудового колективу пщприємства, у якій йшлося, що керівництво підприємства вимагає укладення колективного трудового договору із робітниками на невидцних для робітників умовах із порушенням трудового законодавства;
ґ) Прокурор виявив незаконне адміністративне затримання громадянина у районному відділі міліції;
д) Прокурор не погоджується із вироком суду у кримінальні справі?
Знайдіть помилки у тексті: Прокуратуру України очолює Верховний Прокурор України, якого призначає на посаду (звільняє) ВРУ терміном на 5 років не більше двох разів підряд. Відповідь обгрунтуйте, посилаючись на чинне законодавство.
Як діяти в наведених ситуаціях і до якого органу варто звернутися. Думку обґрунтуйте:
а) куплений товар виявився неякісним, продавець магазину відмовився замініти його;
б) повертаючись додому, господар квартири виявив сліди незаконного проникнення до свого приміщення сторонніх осіб;
в) громадянин, їдучи повз військову базу, помітив чоловіка, який фотографував літаки;
г) хлопця затримали працівники міліції й протягом 12 годин протримали в райвідділі, не пояснюючи причин затримання;
ґ) громадянка З. була звільнена з роботи під час декретної відпустки;
д) юнакові відмовили у відстрочці від призову на строкову військову службу, на якій він наполягав.
Розв'яжіть задачу: (Г:Ґ)хБ = В-А, коли:
А термін, на який призначаються судці Конституційного Суду України (КСУ); Б кількість судців КСУ, що призначаються ВРУ; В мінімальна кількість народних депутатів, що мають право на конституційне звернення до КСУ; Г кількість суддів КСУ; Ґ кількість сторін, що призначають судців КСУ.
Про які підрозділи міліції йдеться?
а) У результаті розсліцування працівниками міліції було знешкоджено і затримано особу, що скоїла подвійне вбивство;
б) Наряд міліції затримав поблизу кінотеатру групу підлітків, які перебували у нетверезому стані і образливо чіплялися до перехожих;
в) У приміщенні залу очікування аеропорту міліціонером було затримано гр. А., що намагався викрасти валізу гр. Л., про що було складено протокол у відділенні;
г) За значне перевищення швидкості водія автомобіля зупинив інспектор міліції;
ґ) На вході до приміщення обласної державної адміністрації черговий міліціонер надає дозвіл на вхід лише громадянам, що мають посвщчення особи;
д) Для підсилення забезпечення порядку на виступі відомої західної рок-групи начальником обласного управління міліції на стадіон було направлено взвод "Беркута";
є) Інспектор районного відділу міліції міста проводить розсліцування із злочину, скоєному громадянами В. (16 років), К. (20 років) і Б. (17 років).
Громадянин Ш. закінчив юридичний факультет університету. Що йому потрібно зробити, аби влаштуватися на роботу: а) адвокатом; б) нотаріусом. Відповідь обгрунтуйте, посилаючись на чинне законодавство.
Складіть список додаткової літератури до питання «Нотаріат в Україні».
Знайдіть помилки у тексті: Адвокатура державний правоохоронний орган, який сприяє захисту прав, свобод та інтересів громадян України і надає їм іншу юридичну допомогу. Відповідь обгрунтуйте, посилаючись на чинне законодавство.
Складіть список додаткової літератури до питання «Органи юстиції України».
Розв'яжіть задачу: (Г - Д) - (А + Ґ ) х В - Б = 1, коли:
А кількість функцій, покладених на прокуратуру за Конституцією України; Б термін, на який призначається Генеральний прокурор України; В кількість підрозділів, з яких складається міліція в Україні; Г час зберігання нотаріальних документів у державних нотаріальних архівах; Ґ термін стажування для особи, яка бажає стати нотаріусом; Д мінімальний стаж роботи за спеціальністю юриста, необхідний особі для того, щоб стати адвокатом.
Складіть список додаткової літератури до питання «Адвокатура в Україні».
За наведеними прикладами визначте, який суд повинен розглядаті ці справи:
а) жінка бажає розлучитися з чоловіком;
б) юнака обвинувачують у скоєнні пограбування;
в) Верховна Рада АРК прийняла рішення про створення Збройних Сил АРК;
г) залізницею під час перевезення вантажу фірми втрачено його частину;
ґ) Пенсійний Фонд України не здійснив індексацію пенсій пільговим категоріям.
Розташуйте зазначені етапи розгляду цивільної справи судом першої інстанції згідно з процедурою в порядку черговості:
а) судові дебати;
б) дослідження доказів;
в) заслуховування сторін;
г) підготовка судом рішення у справі у нарадчій кімнаті;
ґ) повернення суду у зал засідань та оголошення рішення;
д) доповідь у суді.
Заповніть таблицю:
Критерії
порівняння
Конституційний
Суд України
Суди загальної юрисдикціїЗагальні
Спеціалізовані

компетенція
кому належить право звернення
кількість судів
вимоги до суддів
порядок призначення суддів
За наведеними прикладами визначте, який суд повинен розглядаті ці справи:
а) підприємець прийшов уранці на роботу і виявив полиці свого магазину практично порожніми, а двері зламаними;
б) громадянин у магазині купив телевізор, який вийшов із ладу через два дні. Магазин відмовився здійснити обмін телевізора на вимогу покупця;
в) Верховна Рада України вважає, що Указ Президента України суперечіть конституційним нормам;
г) неповнолітнього хлопця затримали працівники міліції протягом доби, нічого не повідомивши батькам. При цьому хлопець отримав нервовий шок;
ґ) Полтавська міська Рада прийняла рішення про заборону неповнолітнім іком до 16 років перебувати на вулиці після 23 години. Молодіжна організація вважає це рішення незаконним.
Заповніть таблицю:
Функції органів прокуратури
У чому полягає виконання функції

Високий рівень:
І.Виконайте завдання:
Поясніть вислів:”У правосудді не можна відмовляти нікому”. Чи закріплений він у вигляді норми права в українському законодавстві? Обгрунтуйте, посилаючись на джерела права.
Виконайте реферат на тему «Судова реформа в Україні».
Виявіть відмінності між адміністративним провадженням і особливостями кримінального та цивільного процесу.
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного питання і викладіть її у формі есе: «Переваги та недоліки суду присяжних».
Використовуючи матеріали ЗМІ, охарактеризуйте діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Обґрунтуйте свою точку зору з наступного питання і викладіть її у формі есе: «Здобутки і прорахунки судової реформи в Україні».
Поміркуйте над такою проблемою: «Незалежність судової влади: міф чи реальність?». Викладіть свої думки у формі есе.
Виконайте реферат на тему «Виконання судових рішень: теорія і практика».
Поміркуйте над такою проблемою: «Чи потрібен Україні суд присяжних?». Викладіть свої думки у формі есе.
Виконайте реферат на тему «Особливості судочинства в європейських країнах».
ІІ. Зробіть юридичний аналіз ситуації:
Юнака на вулиці зупинив наряд міліції й запропонував пред’явити документи, вміст кишеней і сумки.
Дільничий пізно ввечері завітав до квартири і запропонував присутнім особам пред’явити документи, показати місце зберігання мисливської рушниці, яка господарем зареєстрована.
До шкільного класу завітала оперативно-слідча група, яка повідомила про проведення обшуку з метою виявлення вибухівки, що ніби-то тут прихована.
Дівчину (15 років) викликали до слідчого для допиту. Після його проведення дівчину було затримано і взято під варту як підозрювану в скоєнні злочину.
Галузева профспілка вирішила подати до суду позов на міністерство своєї галузі з приводу затримки виплати заробітної плати. Куди і як має подаватися позовна заяву?
Службовою перевіркою було встановлено, що районний прокурор вступив у члени Ліберально-демократичної партії України (оновленої). Чи є правомірним рішення прокурора?
Громадянка Ш. звернулась до керуючого справами (секретаря) виконкому районної у місті ради депутатів із скаргою на тяганину у вирішенні житлового питання. Вона записалась до секретаря на особистий прийом і з'явилась туди у супроводі адвоката, якому доручила представляти свої інтереси. Але секретар виконкому відмовився розмовляти з адвокатом, заявивши, що розмову буде вести лише з громадянкою Ш. за відсутності інших осіб.
Прокурор одержав повідомлення з суду про час слухання кримінальної справи за обвинуваченням громадянина М. у пограбуванні ним громадянина С. У відповідь прокурор повідомив, що не зможе з'явитись до суду і підтримати державне обвинувачення, бо завантажений іншими справами, а його помічник перебуває у відпустці.
У процесі розслідування кримінальної справи слідчий прокуратури викликав на допит як свідка адвоката підсудного М., вимагаючи пояснень, чому після зустрічі з адвокатом його підзахисний відмовився від своїх показань, які давав раніше.
До міської прокуратури надійшла анонімна заява, в якій повідомлялось, що адвокат Ф. є сполучною ланкою між підсудним Б. і його спільниками по злочинній організації і передає їм телефоном та через особисті зустрічі інформацію від підсудного Б. Прокурор міста у зв'язку з цим наказав встановити спостереження за адвокатом Ф. та здійснити прослуховування його телефонних розмов.
Під час розгляду у відкритому судовому засіданні цивільної справи суддя зробив зауваження присутньому в залі журналісту з приводу того, що той веде диктофонний запис, а це не передбачено правилами судочинства. Після повторної заборони запису, за розпорядженням судді, журналіста було видалено із залу судового засідання й оштрафовано.
Неповнолітні С, Л. (15 років) та К. (16 років) за попередньою змовою вчинили крадіжку громадського майна. Так, вони вкрали із секції «Юний технік» 2 магнітофони, DVD-плеєр, кілька моделей літаків. За клопотанням адміністрації школи, де навчались неповнолітні, суд розглянув кримінальну справу в актовому залі школи. На цьому процесі були присутні вчителі, батьки, представники районного відділу освіти, учні.
Громадянин М. заявив у суді клопотання про виклик перекладача, зазначивши, що судочинство ведеться українською мовою, а він українську мову розуміє досить погано. Але суддя виніс ухвалу про відмову у задоволенні клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що підсудний добре володіє російською мовою, і, у зв'язку з великою схожістю російської та української мов, необхідності в перекладачеві немає.
Прокурор розглянув скаргу громадянина Н. з приводу спричинення шкоди його майну громадянкою А. і роз'яснив заявникові, що йому потрібно звернутися з позовом для вирішення цієї справи до суду. Але це рішення прокурора громадянин Н. оскаржив до вищестоящого прокурора. Як слід вирішити прокуророві цю скаргу громадянина Н.?
Приватне підприємство "Прометей", в особі його директора громадянина К., звернулося до Конституційного Суду України (КСУ) із зверненням дати юридичну оцінку ряду указів Президента України, що стосуються підприємницької діяльності.
Київський районний суд м. Полтава розглянув справу про вчинення громадянином В. крадіжки. 12 вересня було винесено вирок, яким В. було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, та засуджено на 1 рік позбавлення волі. В. з таким вироком суду не погодився і 1 жовтня звернувся з апеляційною скаргою до Полтавського обласного суду.
Кабінет Міністрів України висунув кандидатуру на посаду судді Конституційного Суду України особи, яка є громадянином України, 38 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи суддею районного суду 12 років, проживає в Україні протягом 10 останніх років, володіє розмовною українською мовою.
а) На засіданні Ради Національної Безпеки та Оборони України розглядалося питання про призначення суддів Конституційного Суду України. В числі інших було запропоновано кандидатуру Петренка - громадянина України віком 35 років, що має стаж роботи 8 років та володіє державною мовою;
б) ТОВ "Буг", зареєстроване у Хмельницькому, вважає, що ПП "Ерудит", зареєстроване у Києві, порушило укладений між ними договір. До якого суду і в якому місті має право звернутися ТОВ "Буг"?
а) Громадянин України звернувся до Конституційного Суду України з проханням розглянути його справу, оскільки він незадоволений із рішенням міського та апеляційного судів.
б) Президент України вперше призначив суддею міського суду особу, якій 29 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у податковій міліції 2 роки, проживає в Україні з народження та володіє державною мовою.
а) Із конституційним поданням до Конституційного Суду України звернулося 55 народних депутатів;
б) Троє цивільних осіб та двоє військовослужбовців вчинили злісне хуліганство і були затримані працівниками міліції. Який суд має розглядати цю справу?

Завдання для самоконтролю знань

Тести для самоконтролю:
1. До повноважень Конституційного Суду України належить:
а) апеляційний перегляд цивільних і кримінальних справ;
б) офіційне тлумачення Конституції та законів України;
в) касаційний перегляд кримінальних справ;
г) внесення змін до Конституції України.
2. В Україні діють такі суди загальної юрисдикції:
а) арбітражні;
б) федеральні;
в) апеляційні;
г) конституційні.
3. Досудове слідство є стадією:
а) цивільного процесу;
б) господарського судочинства;
в) кримінального процесу;
г) конституційного судочинства.
4. Рішення місцевого суду в цивільних і кримінальних справах набирає законної сили:
а) після закінчення строку на подання касаційної скарги;
б) після закінчення строку на подання апеляції;
в) через 20 днів з моменту проголошення;
г) після перегляду наглядовою інстанцією.
5. За Конституцією України функціями прокуратури є такі:
а) підготовка проектів міждержавних угод України;
б) проведення дізнання і попереднього слідства;
в) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
г) загальний нагляд за додержанням законів.
6. Адвокатура – це:
а) державний орган, покликаний захищати права людини і держави;
б) добровільне професійне громадське об’єднання, покликане сприяти захисту прав і представляти законні інтереси фізичних та юридичних осіб;
в) сукупність усіх осіб, що мають вищу юридичну освіту і здійснюють правоохоронну діяльність;
г) громадська організація, зареєстрована Мінюстом України.
7. До системи правоохоронних органів України належать:
а) федеральне бюро розслідувань;
б) органи реєстрації суб’єктів підприємництва;
в) фінансова поліція;
г) нотаріат.
8. До повноважень нотаріусів належить вчинення дій, спрямованих на:
а) розслідування і розкриття злочинів;
б) надання документам виконавчої сили;
в) розгляд справ про адміністративні правопорушення;
г) загальний нагляд за додержанням законів.

Питання для самоконтролю:
Що розуміють під правосуддям?
Якими нормативними актами регламентуються судоустрій і судочинство в Україні?
З яких основних елементів складається судова система України?
Що розуміють під судовою підвідомчістю?
Що розуміють під підсудністю?
Який державний орган призначає (обирає) професійних суддів в Україні?
Як формується склад Конституційного Суду України?
Які повноваження здійснює Конституційний Суд України?
З яких питань може звернутися до Конституційного Суду громадянин?
Що є наслідком визнання Конституційним Судом закону чи іншого правового акта неконституційним?
З яких ланок складається система судів загальної юрисдикції?
Що розуміють під судовою інстанцією?
У чому виявляється спеціалізація судів загальної юрисдикції?
На які види поділяються місцеві суди?
Які повноваження надано законом місцевим судам?
Судові справи яких видів розглядають місцеві суди?
На які види поділяються апеляційні суди?
Які повноваження надано законом апеляційним судам?
Які судові палати утворюються у складі загальних апеляційних судів?
Які існують вищі спеціалізовані суди?
Які повноваження надано законом вищим спеціалізованим судам?
Які структурні підрозділи утворюються у вищому спеціалізованому суді?
Які судові палати діють у складі Верховного Суду України?
Що розуміють під судочинством?
Які є форми судочинства?
Які засади судочинства закріплено Конституцією України?
Що розуміють під кримінальним судочинством?
На які стадії поділяється кримінальний процес?
Що розуміють під цивільним судочинством?
На які стадії поділяється цивільний процес?
Що називають апеляцією?
Протягом якого строку може бути подана апеляція на рішення суду?
Яке рішення може прийняти суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляції?
У чому полягає головна відмінність між переглядом справи в апеляційному порядку і в касаційному порядку?Чим правоохоронні органи відрізняються від інших органів державної влади?
Які органи належать до системи правоохоронних органів України?
Яку діяльність називають правозахисною?
З яких ланок складається система органів прокуратури?
Які функції виконує прокуратура?
Що таке адвокатура?
Які види діяльності здійснюють адвокати?
Що таке міліція?
Які завдання закон покладає на міліцію?
З яких підрозділів складається міліція?
Які права має міліція?
Що таке Служба безпеки України?
Які завдання закон покладає на Службу безпеки України?
Що таке нотаріат?
Які органи (посадові особи), крім нотаріусів, можуть вчиняти нотаріальні дії?
Назвіть найважливіші повноваження нотаріусів ?Література до теми
Основна:
Гладкий С.О. Абетка правознавства + ( Електронний ресурс(: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.
Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс /В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.
Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.
Правознавство: Підручник/За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія. – (8-е вид.( – К.:Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.
Додаткова:
Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :
Конституція України.
Господарський процесуальний кодекс України
Кодекс адміністративного судочинства України
Кримінально-процесуальний кодекс України
Про адвокатуру: Закон України
Про виконавче провадження: Закон України
Про державну виконавчу службу: Закон України
Про державну податкову службу в Україні
Про Конституційний Суд України: Закон України
Про міліцію: Закон України
Про нотаріат: Закон України
Про прокуратуру: Закон України
Про Службу безпеки України: Закон України
Про статус суддів: Закон України
Про судоустрій України: Закон України
Цивільний процесуальний кодекс України
Навчальні посібники:
Авер(янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні / Авер(янов В.Б. – К.: Ін Юре, 1997. – 48 с.
Бойко В.Ф. «Мала» судова реформа в Україні: необхідність, сутність, проблеми та перспективи: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 72 с.
Васильев С.В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. – Харьков: Эспада, 2002. – 368 с.
Молдован В.В. Правоохоронні органи. Навч. посіб. – К.: Юмана, 1998. – 160 с.
Молдован В.В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН. Судові органи ООН: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 256 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.
Шпиталенко Г.А. Основи правознавства: Навч. Посібник. – К.: Каравела, 2004. – 376 с.
Довідкова література:
Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: ИнфраМ, 1998. – 790 с.
Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.
Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.
Словник законодавчих термінів. – К.: Видво Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.
Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998. Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 1998. – 672 с. Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 1998. – 747 с. Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с. Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с. Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.
Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.


Тема 4: АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Методичні поради до вивчення теми:
Термін «адміністративне» походить від латинського «administro» – управляю, керую. Тобто в якості синонімічного до терміну «адміністративне право» можна вживати «управлінське право».
При опрацюванні матеріалу теми слід враховувати наступне:
адміністративне право є однією з профілюючих галузей права, норми якої відіграють важливу роль у регулюванні відносин у багатьох сферах суспільного життя, в т. ч. у сфері підприємництва;
попри існування тісного взаємозв’язку адміністративного права та конституційного права слід розрізняти їх предмети: конституційне право закріплює статичні відносини (зокрема, структуру, будову державного апарату), тоді як адміністративне право регулює динамічні відносини (порядок і процедуру діяльності органів, з яких складається, передусім, виконавча гілка влади);
адміністративне законодавство на сьогодні не кодифіковане (Кодекс про адміністративні правопорушення вміщує норми лише адміністративно-деліктного права);
основним методом адміністративного права є імперативний (владний, наказовий) метод, але для регулювання адміністративно-правових відносин можуть використовуватися й інші методи;
метод адміністративного права слід відрізняти від методів управлінської діяльності (переконання і примус).
Обов’язковими для опрацювання аспектами першого питання теми є: поняття адміністративного права; предмет, метод і система адміністративного права; характеристика адміністративного законодавства; сучасна структура системи органів державної виконавчої влади в Україні; класифікація методів управлінської діяльності.
На особливу увагу заслуговує матеріал про правові форми державного управління, до яких відносять: видання правових актів управління; укладання адміністративних угод (договорів); здійснення інших юридично значущих дій (наприклад, реєстраційних). Практично значущим є поділ актів державного управління на види.
Управлінська діяльність здійснюється особами, які перебувають на державній службі. Тому варто приділити увагу і нормам адміністративного права, якими регулюється правовий статус державних службовців, порядок проходження ними служби, види (категорії) державних службовців, їх дисциплінарна відповідальність.
Питання теми, опрацьовані на лекційному занятті, варто повторити, оскільки цей матеріал також стане в нагоді при виконанні індивідуальних завдань. Особливо зверніть увагу на розгляд змісту поняття адміністративного проступку та його ознак, загальну характеристику суб’єктів адміністративної відповідальності та видів адміністративного стягнення. Важливим є з’ясування спільного і відмінного між кримінальним правопорушенням (злочином) і адміністративним проступком. Необхідно приділити увагу й особливостям відповідальності за адміністративні правопорушення працівників органів внутрішніх справ і військовослужбовців, а також питанню органів, які мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення, і стадії провадження у справі про адміністративні правопорушення. Ці питання є базовими елементами третього і четвертого питань, винесених на самостійне опрацювання. Із загальними засадами адміністративного судочинства Ви ознайомилися вивчення теми №3.

Завдання для самопідготовки

Елементарний рівень:
1. Опрацювати питання лекційного заняття:
Поняття, предмет і джерела адміністративного права України.
Адміністративні правовідносини.
Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення.
Адміністративна відповідальність: поняття, підстави та порядок притягнення.
2. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:
Адміністративне право, державне управління, державна служба, адміністративно-правові відносини, адміністративний проступок, адміністративна відповідальність, адміністративне стягнення, адміністративний примус.
3. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:
Поняття державного управління та співвідношення його з виконавчою владою.
Поняття державної служби.
Основи адміністративного процесу.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Індивідуальні завдання:
Достатній рівень:
І. Виконайте завдання:
Зазначте, посилаючись на чинне законодавство, за яке з названих правопорушень настає адміністративна відповідальність:
а) запізнення на роботу; б) самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків;
в) вигул бультер’єра без намордника у невстановленому місці;
г) поява на робочому місці в стані сп’яніння;
д) порушення правил користування бібліотечним фондом;
е) безквитковий проїзд у транспорті;
є) неправильне паркування автомобіля;
ж) перехід пішоходом дороги у невстановленому місці;
з) самовільне зайняття земельної ділянки;
і) порушення правил пожежної безпеки.
Складіть протокол про адміністративне правопорушення за участю неповнолітніх осіб (наприклад, дрібне хуліганство).
Розв'яжіть задачу: АхБ + В-Г = Ґ-Д, де:
А максимальний термін адміністративного арешту; Б максимальний термін застосування такого адміністративного стягнення, як позбавлення спеціального права; В кількість адміністративних стягнень; Г кількість адміністративних стягнень, які призначаються виключно за рішенням суду; Ґ максимальна вартість суми крадіжки, яка визнається дрібною; Д загальний термін розгляду і вирішення звернень громадян.
Посилаючись на законодавство, вкажіть, які з перерахованих органів наділені правом легалізації об'єднань громадян:
- Міністерство юстиції.
- Міністерство внутрішніх справ.
- Міністерство праці.
- Міністерство в справах молоді і спорту.
- Обласна державна адміністрація.
- Районний суд.
- Виконавчий комітет міської Ради народних депутатів.
- Районна Рада народних депутатів.
- Прокуратура.
- Управління юстиції м. Севастополя.
Поясніть, чому і які види адміністративних стягнень можуть застосовувати лише суди?
Розв'яжіть кросворд:
Питання по-горизонталі:
Адміністративне стягнення, яке носить характер морального осуду правопорушника.
Сукупність предметів відання, прав і обов’язків, якими наділений той чи інший державний орган або посадова особа.
Вид адміністративного стягнення.
Вид адміністративного стягнення.
Рішення органу державного управління з конкретного питання.
Примусова безоплатна передача майна у власність держави.

Питання по-вертикалі:
Ознака адміністративного правопорушення.
Вид адміністративного стягнення.
1
22

3

4

56

Перед Вами 12 тверджень. Визначте, чи є серед них помилкові? Відповідь обгрунтуйте:
- Всі особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, повинні подати відомості про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.
- До державних службовців можуть застосовуватися тільки ті дисциплінарні стягнення, які передбачені Законом "Про державну службу".
- Державний службовець не має права працювати за сумісництвом.
- При прийнятті на державну службу може встановлюватися стажування терміном до 2 місяців.
- Граничний вік перебування на державній службі однаковий для всіх осіб.
- Існує 8 основних категорій державних службовців і встановлюється 10 рангів державних службовців. Ранги присвоюються незалежно від категорії.
- Всі ранги державним службовцям присвоюються Кабінетом Міністрів України.
- Державна служба припиняється тільки на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України.
- Рішення про прийняття відставки державного службовця або відмову в ній приймається у 10-денний термін.
- У разі відставки державного службовця йому призначається пенсія з дня прийняття відставки.
- Скорочення бюджетних асигнувань може бути підставою для зменшення посадових окладів державних службовців, але не більш, ніж на 10 %.
- Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати 1 місяця.
За скоєння адміністративного правопорушення о 2220 до громадянина С. було застосовано адміністративне затримання. Які документи повинні бути складені при цьому? До якого часу громадянина С. повинні відпустити?
Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Адміністративне право»:


П

Р

А

В

О

З

Н

А

В

С

Т

В

О
Громадянин В., який раніше вчинив злочин - крадіжку державного майна, та громадянка В., що мала дитину у віці 7 місяців, займались заготівлею з метою збуту радіоактивно забруднених понад допустимий рівень ковбасних та молочних виробів. Назвіть обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність за це правопорушення.
Визначте, в якому випадку слід застосувати адміністративне стягнення:
а) Громадянин В. пошкодив у лісовому розсаднику кілька лісових культур.
б) Громадянин Р. здійснив незаконну порубку чагарників у заповіднику.
в) Громадянин Н. здійснив незаконну порубку дерев у лісі, що не заподіяло істотної шкоди.
г) Громадянин Г. порушив правила полювання.
д) Громадянин Ц. полював на птахів, занесених до Червоної книги України.
е) Громадянин Ш. полював на одному з об'єктів природно-заповідного фонду без заподіяння істотної шкоди.
Уважно проаналізуйте розділ 11 Закону України “Про міліцію” та розділи 2 і 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виберіть і класифікуйте по групах заходи адміністративного примусу, що передбачені цими нормативними актами. Відповідно до наведеної схеми виберіть заходи адміністративного попередження, заходи адміністративного припинення і адміністративні стягнення:
Штраф
Адміністративне стягнення
КУпАП, ст.ст.41 – 42

Розв'яжіть задачу: А : Б + В : Г = (Ґ + Д) : Е + Є, де:
А максимальний загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні громадянина (громадян); Б термін, протягом якого особа повинна сплатити адміністративний штраф; В максимальний відсоток відрахувань із заробітної плати при призначенні виправних робіт у адміністративному праві; Г загальна кількість форм звернень громадян; Ґ мінімальний вік, з якого настає адміністративна відповідальність; Д строк, протягом якого накладається стягнення за скоєне адміністративне правопорушення; Е максимальний загальний термін адміністративного затримання; Є термін, на який призначаються виправні роботи.
ІІ. Підготуйте список додаткової літератури до питання:
Суб’єкти адміністративного права.
Державне управління та напрямки його реформування в Україні.
Ознаки та особливості адміністративної відповідальності.
Принципи і структура адміністративного процесу.
Боротьба з адміністративними правопорушеннями.
Проблема кодифікації адміністративного права.
Правовий статус державних службовців.
Правові аспекти адміністративної реформи в Україні.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Адміністративні правовідносини.
ІІІ. Складіть план до питання:
Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
Джерела адміністративного права.
Система адміністративного права України.
Методи державного управління та їх класифікація.
Адміністративна правоздатність і дієздатність.
Особливості адміністративно-правового статусу посадових осіб.
Адміністративні стягнення.

Високий рівень:
Зробіть юридичний аналіз ситуації:
Голова Волинської обласної держадміністрації видав рішення про дострокове звільнення з посади голову держадміністрації Локачинського району за порушення останнім рішень Кабінету Міністрів України. Здійсніть юридичний аналіз ситуації.
Державною адміністрацією Жашківського району Черкаської області підготовлені і подані на затвердження районної Ради народних депутатів Правила торгівлі на ринку. Чи правомірні дії державної адміністрації? Яким нормативним документом визначається компетенція державної адміністрації щодо затвердження правил, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність?
Члени громадської організації, діяльність якої тимчасово була заборонена, звернулися до легалізаційного органу з клопотанням про поновлення діяльності організації у повному обсязі, тому що причини, які були підставою для цієї заборони, усунені. Якими повинні бути дії легалізуючого органу?
Державною адміністрацією Буринського району Сумської області відмовлено у реєстрації молодіжної громадської організації на тій підставі, що її статут передбачає членство в ній при досягненні тринадцятирічного віку. Чи правомірне це рішення?
Громадська організація “Злагода” подала до податкової інспекції перекручені дані про свої витрати і прибутки. Виявивши ці факти, податкова інспекція прийняла рішення про накладення на громадську організацію стягнення згідно ст.30 Закону "Про об'єднання громадян" і попередила її керівників, що при повторному порушенні фінансової дисципліни заборонить діяльність організації на 6 місяців. Здійсніть юридичний аналіз ситуації.
При оформленні на роботу гр. Приходька А.Г. працівник відділу кадрів заводу "Залив" вимагав від нього вказати в офіційних документах, чи є він членом якої-небудь політичної партії. Чи правомірні вимоги працівника відділу кадрів?
Виконавчий комітет сільської Ради народних депутатів звернувся в районний суд з поданням відносно громадської організації "Гуманітарні контакти", яка функціонує на його території. У документі зазначались факти систематичного грубого порушення організацією Закону "Про об'єднання громадян" і містилось прохання розглянути питання про її примусовий розпуск на підставі цього закону. Якою повинна бути реакція суду на подання виконавчого комітету?
Неповнолітні Олег (16 років) та Сергій (17 років) піц час перегляду фільму у кінотеатрі випили пляшку вина і під впливом алкоголю почали приставати до громадян, що сиділи перед ними, вживаючи нецензурну лексику. Як слід кваліфікувати дії хлопців? Які стягнення можуть бути застосовані до них?
Під час футбольного матчу, після несправедливого пенальті у ворота своєї команди, вболівальники влаштували бійку на стадіоні. Визначте ознаки та склад адміністративного правопорушення (проступку).
Під час концерту популярної рок-групи група фанатів (16-17 років) у відповідь на неодноразові зауваження міліціонерів, вступила у бійку із працівниками правоохоронних органів. Вкажіть ознаки адміністративного проступку, обставини, що пом'якшують та обтяжують відповідальність.
Працівники ДА1 зупинили водія, який був без шолома і керував мотоциклом у нетверезому стані. Визначте склад адміністративного проступку. Які стягнення можуть бути застосовані до водія?
Неповнолітній Юрко (17 років) пообіцяв своєму товаришу Антону (16 років) принести у міський парк відпочинку мисливську гвинтівку батька і постріляти з неї. Коли Юрко чекав Антона, його було затримано нарядом міліції. Як кваліфікувати дії Юрка? Яке стягнення може бути застосоване до нього? Чи буде притягнутий до відповідальності його батько?
Пізно ввечері у дворі багатоповерхового будинку група підлітків (16-17 років) про щось дуже голосно сперечалася, розмахуючи один перед одним руками. У цей час повз них проходили працівники кримінальної міліції у справах неповнолітніх, які затримали всю групу підлітків, доставили їх у найближчий відділ міліції, де було складено протокол за скоєння адміністративного проступку порушення громадського порядку. Оскільки неповнолітні вже притягувалися до адміністративної відповідальності, то на основі складеного протоколу начальник міліції прийняв рішення про адміністративний арешт хлопців на 20 діб та накладення на них штрафу. Проаналізуйте ситуацію. Чи правильно було прийнято рішення? Знайдіть помилки.
Громадянина Василя Орлова та його сина Вадима (13 р.) було затримано на надувному човні посередині озера рибінспектором, коли вони зі сітки витягували рибу. Вкажіть склад адміністративного правопорушення. Які адміністративні стягнення можуть бути застосовані?
Шістнадцятилітнього Петра було затримано охоронцем у супермаркеті під час спроби вкрасти дві пляшки пива. Хлопця доставили у відділ міліції, де його було допитано, а після цього накладено інспектором штраф у 50 гривень і відпущено додому. Які порушення працівниками міліції було допущено? Як кваліфікувати дії Петра?
Учні 9-го класу (14 років) святкували день народження свого товариша у нього вдома (батьки іменинника перебували на дачі). О 2320 діти вийшли на балкон квартири і голосно почали співати. На зауваження сусідів ніяк не реагували. Тоді один і сусідів зателефонував у міліцію і повідомив про ситуацію, що склалася. Як вирішити ситуацію? Яку відповідь він отримає у міліції? Чи скоїли неповнолітні адміністративне правопорушення?
Неповнолітнього Макара К. (13 років) було затримано контролером у тролейбусі, коли хлопець пред'явив посвідчення громадянина, що постраждав внаслідок чорнобильської катастрофи, яке виявилося фальшивим (хлопець виготовив його сам за допомогою сканера та комп'ютера). Як кваліфікувати дії Макара? Які правові наслідки скоєного правопорушення?
Водій транспортного підприємства Щуренко, здійснюючі міжміський рейс по маршруту Харків – Київ, вибився з графіку руху через незначний ремонт мікроавтобуса. Майже всі місця в мікроавтобусі були зайняті ще з Харкова, пасажири поспішали до столиці і дуже обурювалися з приводу запізнення. Водій Щуренко зателефонував на автовокзал у Полтаву, повідомив про ситуацію і з’ясував, що за годину до прибуття ніхто білетів на його рейс не брав. Водій вирішив не заїжджати на полтавський автовокзал і зекономити час. Диспетчер автовокзалу особисто розмовляла з Щуренко, з’ясувала про відсутність продажу білетів на цей рейс, і тому вирішила нічого не повідомляти по гучномовцю. Директор автовокзалу, не почувши звичної об’яви, почав з’ясовувати ситуацію і викликав диспетчера до кабінету. Працівниця своєї провини не визнавала і в усьому звинуватила водія Щуренка. Жодних скарг від пасажирів на вокзалі у Полтаві та від пасажирів, яких водій своєчасно доправив у Київ, не надходило.
Громадянка Лисиця влаштувалася продавцем у невеличкий продуктовий магазин, власником якого був її родич громадянин Вовк. Взимку продавчиня занедужала, попередивши родича і одержавши його згоду, закрила магазин і після обіду пішла додому. Наступного дня до власника завітали працівники податкової, зясувалося, що ввечері вони приходили перевіряти порядок здавання виторгу, але магазин був зачинений. Вовк намагався все виправдати несподіваною хворобою Лисиці та своєї недосвідченістю у торгівельному бізнесі. Інспектор податкової Ведмеденко був невблаганний та оштрафував власника продовольчого магазину. Через півроку, вже влітку громадянка Лисиця, просидівши півдня майже без покупців, закрила магазин та пішла додому збирати речі, бо наступного дня в неї починалася відпустка і вона від’їздила до Криму. За три останні дні роботи вона вторгувала менше однієї десятої звичного виторгу, тому вирішила, що віддасть цю незначну суму родичу особисто. Але на ранок її зателефонував розлючений Вовк і повідомив про черговий конфлікт з інспектором податкової Ведмеденком.
Під час спільного рейду служби санветконтролю та громадської організації споживачів «За якісну продукцію» на місцевому ринку виявили цілу групу громадян, які біля центрального входу продавали гриби. Перевірка показала, що у декількох громадян в кошиках були по 2-3 неїстівні отруйні гриби, а перевірка двох відер грибів громадянки Брехуненко показала, що вони їстівні, але з підвищеним радіоактивним фоном. Коли гриби почали вилучати окремі продавці не сперечалися, просили їх не штрафувати, а громадянка Брехуненко зчинила скандал, брутально лаяла перевіряючи та ще й зламала дозиметр одного з них, не давала складати протокол, погрожувала зв’язками з керівництвом ринку. Обурені перевіряючи викликали міліцію.
Громадянка Балакуча, яка працює старшим лаборантом на одній з кафедр місцевого університету, звернулася за консультацією до юриста. Ситуація наступна: батько студентки Необачної, яка захворіла, прийшов на кафедру за завданнями для доньки. Балакуча все йому пояснила, підготувала три методички та збірник завдань, але виявилося, що читацький квиток дочки Необачний забув вдома. Він дуже поспішав і попросив прийняти у заставу свій паспорт. Балакуча погодилась, але просила повернути матеріали якомога швидше. Паспорт вона поклала біля себе на столі. Необачний з’явився тільки після обіду, поспішав ще більше, кинув матеріали на стіл і зачепив ними чашку з кавою, яка пролилася на його ж паспорт і суттєво пошкодила документ. Необачний почав кричати і ображати Балакучу. Сказав, що напише заяву в міліцію і повідомить, що вона порушує закон і псує людям документи. Громадянка Балакуча розгубилась, вона не зрозуміла про які порушення їй говорив Необачний, вважала себе потерпілою від такого нахабства і звернулася за консультацією до юриста.
Громадянин Пупко вирішив бурхливо «по-дорослому» відзначити своє 15-річчя. Через два дні після святкування з родиною він запросив своїх приятелів, взяв гроші, які йому подарували родичі, і пішов з компанією у нічний клуб. Всі його приятелі були однолітками, але з ними пішов старший брат одного з хлопців, якому вже виповнилося 18 років. Повертаючись з клубу о другій ночі хлопці вирішили ще посидіти у дворі. По дорозі зайшли в цілодобовий магазин, і Пупко придбав дві пляшки горілки, пиво, цигарки. Компанія розмістилася у сусідньому дворі, почала розпивати алкогольні напої, голосно кричати та співати. Мешканці будинку негайно викликали міліцію, а одна з громадянок впізнала сина Пупків та подзвонила їм до дому. Батьки Пупка прибігли майже одночасно з приїздом міліції. Зчинився скандал, бо мати Пупка почала кричати, що її сина змусили викрасти гроші та навмисно впоїли. А Пупко-старший лаявся з сусідами і всіляко їм погрожував за те, що викликали міліцію. Наряд міліції доправив у дільницю всіх учасників події: і родину Пупків, і компанію Пупка-молодшого.
Дільничний міліціонер Хоробрий прийшов до громадянки Дрібної у зв’язку з систематичними скаргами її сусідів по під’їзду: сморід з квартири, постійні відвідувачі-п`яниці. Дільничний міліціонер почав розмову з громадянкою Дрібною і звинуватив її у виготовлені самогону, почав складати протокол про вилучення самогонного апарату. Дрібна дуже розлютилася, почала кричати, що це незаконно, бо вона виготовляє самогон виключно для власних потреб. В цей час в квартиру Дрібної постукали, то був місцевий п’яниця і хуліган, неодноразово судимий за крадіжки громадянин Впротивний. Він не побачив працівника міліції і почав домовлятися з Дрібною про пляшку самогону в борг. Коли ж побачив Хороброго, то спробував втекти, але йому завадили сусіди.
ІІ. Виконайте реферати на тему:
Органи влади та місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.
Суб’єкти та основні стадії адміністративного процесу.
Адміністративно-правовий статус Президента України.
Громадяни як суб’єкти адміністративного права.
Адміністративний нагляд у сфері економіки.
Співвідношення державного управління та виконавчої влади в політико-правовому аспекті.
Відшкодування матеріальних збитків, які заподіяні адміністративним правопорушенням.

Завдання для самоконтролю знань
Тести для самоконтролю:
1. Нормами адміністративного права регулюються відносини:
а) пов’язані зі злочином і покаранням;
б) у сфері державного управління;
в) між державою і платниками податків;
г) між орендодавцем і орендарем.
2. Кодексом про адміністративні правопорушення України передбачені такі види адміністративних стягнень:
а) догана;
б) неустойка;
в) виправні роботи;
г) звільнення.
3. Справи про адміністративні правопорушення мають право розглядати:
а) комісії з трудових спорів;
б) виконкоми селищних і сільських рад;
в) господарські суди;
г) Конституційний Суд України.
4. Адміністративний арешт не застосовується до:
а) осіб віком до 19 років;
б) пенсіонерів;
в) вагітних жінок;
г) інвалідів ІІІ групи.

Питання для самоконтролю:
1. Що є предметом адміністративного права?
2. Яким методом регулюються адміністративно-правові відносини?
3. Назвіть основний нормативний акт адміністративного законодавства.
4. Хто є обов’язковим учасником адміністративно-правових відносин?
5. Що називають державною службою?
6. Що таке адміністративне правопорушення?
7. Хто може бути притягнутий до адміністративної відповідальності?
8. У чому полягає адміністративна відповідальність?
9. Які Ви знаєте види адміністративних стягнень?
10. Які органи (посадові особи) розглядають справи про адміністративні правопорушення?

(  Література до теми
Основна
Гладкий С.О. Абетка правознавства + ( Електронний ресурс(: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.
Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс / В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.
Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.
Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія . – (8-е вид.( – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.
Додаткова
Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :
Конституція України.
Кодекс адміністративного судочинства.
Кодекс України про адміністративні правопорушення.
Митний кодекс України.
Про державну службу: Закон України.
Про державну податкову службу в Україні: Закон України.
Про державну виконавчу службу: Закон України.
Про заходи щодо впровадження Конвенції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 р.№ 810/ 98
Про звернення громадян: Закон України.
Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України.
Про місцеві державні адміністрації: Закон України.
Про Президента України: Закон України.
Про судоустрій України: Закон України
Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України.
Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р.
Навчальні посібники:
Авер(янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 48 с.
Адміністративне право України/ Ред. Бандурка М.І. – К.: Хрінком Інтер, 2005. – 540 с.
Адміністративне право України: Підручник для студентів/ Ред. Ю.П. Битяк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
Бахарах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 368 с.
Беленчук І.А. Адміністративне право України: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2004. – 176 с.
Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 335 с.
Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). – К.: МАУП, 1998. – 52 с.
Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій для студ. юр.вузів. – К.: Вентурі, 1998. – 208 с.
Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підр. – М.: Юрінком Інтер, 2001. – 736 с.
Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник/ Колпаков В.К., Кузьменко О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.
Спеціальна література:
Законодавство України про адміністративні правопорушення// Бюлетень законодавства і юридична практика. – 2005. – №4. – 430 с.
Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность. – Х.: Одиссей, 2004. – 272 с.
Довідкова література:
Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: ИнфраМ, 1998. – 790 с.
Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.
Словник законодавчих термінів. – К.: Видво Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.
Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998. Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 1998. – 672 с. Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 1998. – 747 с. Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с. Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с. Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.
Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.

Тема 5: КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Методичні поради до вивчення теми:
Кримінальне право являє собою одну з історично найдавніших і найважливіших галузей права. Її нормами регулюються суспільні відносини, пов’язані зі злочином і покаранням. Із врахуванням мети курсу увага під час аудиторних занять приділяється переважно питанням Загальної частини кримінального права: загальні положення і поняття, що застосовуються до злочинів усіх видів. Ознайомлення з Особливою частиною галузі, в якій визначаються конкретні види злочинів і встановлюються покарання, передбачається в режимі самостійної роботи.
Розгляд теми розпочніть із загальної характеристики галузі, її принципів і джерел. Далі слід зосередитись на структурі нині чинного Кримінального кодексу України та його дії у часі, просторі і щодо кола осіб. Зверніть увагу на відмінність у будові статей Загальної та Особливої частин КК, з’ясуйте зміст принципу територіальності і принципу громадянства, що характеризують дію КК, а також визначте поняття «зворотна сила закону». Врахуйте, що у КК 2001 р. втілено нові концептуальні положення, зокрема: розширено систему покарань, альтернативних позбавленню волі; санкції Особливої частини побудовані від менш до більш суворих; знижено покарання у вигляді позбавлення волі за необережні злочини; поширено положення, спрямовані на боротьбу з організованою злочинністю; декриміналізовано діяння, суспільна небезпечність яких не є великою.
Центральним поняттям кримінального права є поняття злочину як протиправного, суспільно-небезпечного, винного, караного діяння (дії чи бездіяльності). Кожну з ознак злочину необхідно охарактеризувати окремо. На увагу заслуговує перелік об’єктів, які охороняються кримінальним законом і класифікація яких може бути використана для поділу злочинів на групи і види. Доцільно виявити й інші критерії, серед яких обов’язковому розгляду підлягає виділення груп злочинів за ознакою ступеня їх суспільної небезпеки.
Питання про склад злочину має особливу практичну значущість, оскільки наявність у поведінці особи складу злочину є необхідною і достатньою підставою притягнення її до кримінальної відповідальності. Склад злочину становлять чотири групи ознак (об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона). Кожна з цих груп є обов’язковим елементом складу злочину, включає обов’язкові та факультативні ознаки. Необхідно звернути особливу увагу на: нетотожність понять «об’єкт», «предмет», «знаряддя» злочину; зміст поняття «неосудність» та «обмежена осудність»; класифікацію форм вини.
Питання про стадії вчинення злочину включає такі необхідні аспекти: поняття стадії злочину; перелік стадій злочину (готування до злочину, замах на злочин, закінчений злочин), характеристика кожної з них і взаємозв’язку між ними; характеристика добровільної відмови від доведення злочину до кінця. Слід звернути увагу на відмінність між злочинами з формальним і матеріальним складом та на розмежування добровільної відмови, діяльного каяття та явки з повинною.
Наступне питання – співучасть у злочині - має відправною точкою визначення співучасті. Необхідно врахувати, що співучасть матиме місце лише за умови наявності у осіб, які спільно скоюють злочин, усіх ознак суб’єкта злочину та умисного характеру дій кожного. Обов’язковими аспектами питання є поділ співучасті на види залежно від ступеня стійкості суб’єктивного зв’язку між співучасниками, а також характеристика ролей, які вони виконують. Слід приділити увагу і розмежуванню співучасті у злочині та причетності до злочину у формі переховування і недонесення.
В останньому питанні теми потрібно виділити такі аспекти: поняття кримінального покарання; мета покарання (згідно зі Ст. 22 КК України); види покарань. Зверніть увагу, що передбачені кримінальним законом види покарань становлять систему покарань і поділяються на основні, додаткові та змішані. Врахуйте останні законодавчі зміни щодо системи покарань, а саме – скасування смертної кари, введення нового виду покарання – довічного позбавлення волі, інших видів покарань.

Завдання для самопідготовки

Елементарний рівень:
1. Опрацювати питання лекційного заняття:
Поняття, предмет і джерела кримінального права України.
Поняття, ознаки та склад злочину.
Кримінальна відповідальність: поняття, підстави та порядок притягнення.
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
2. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:
Кримінальне право, злочин, склад злочину, стадії вчинення злочину, співучасть у злочині, кримінальна відповідальність, осудність особи, необхідна оборона, крайня необхідність, кримінальне покарання, амністія, помилування, судимість, примусові заходи виховного характеру.
3. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.
План семінарського заняття:
Стадії вчинення злочину.
Співучасть у вчиненні.
Кримінальне покарання та його види.
Обставини, що обтяжують та пом’якшують покарання.
4. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:
Загальна характеристика кримінального закону.
Кримінальна відповідальність та її підстави.
Обставини, що виключають злочинність діяння.
Особливості кримінального покарання неповнолітніх.

Індивідуальні завдання:
Достатній рівень:
І. Складіть список спеціальної літератури з теми:
Кримінальне законодавство європейських країн
Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Скоєння кримінальних правопорушень неповнолітніми.
Скасування смертної кари в Україні.
Загальна характеристика господарських злочинів.
Злочинність у молодіжному середовищі.
Покарання в кримінальному законодавстві зарубіжних країн.
Злочини проти особи.
Кримінальний кодекс України 2001 р. та внесення змін до нього.
Злочини проти прав і свобод людини і громадянина.
ІІ. Виконайте завдання:
Громадянин Шотландії одержав політичний притулок в Україні і оселився в Харкові. Згодом стало відомо, що у Глазго з необережності він спричинив тяжке тілесне ушкодження громадянинові України. Обгрунтуйте, чи повинна відповідати особа за КК України?
Розв’яжіть чайнворд:
Стійке злочинне угрупування.
Фізична непричетність особи до злочину.
Міжнародна організація кримінальної поліції.
Прихована злочинність.
Стан людини, який характеризується сильними і глибокими переживаннями.
Політика залякування, насильства.
Випадок, коли особа здійснює злочин після засудження за раніше вчинений злочин.
Безглузде, варварське знищення культурних і матеріальних цінностей.
Види злочинів щодо об’єкту посягань.
Відповідність людських знань об’єктивній реальності.
Захід припинення, який полягає у взятті під варту звинуваченого.47

91

6

102

311


5


8Дайте розгорнуту відповідь на питання, посилаючись на законодавство: у яких випадках можуть бути застосовані умовне покарання, відстрочка від виконання вироку?
Заповніть порівняльну таблицю:
Ознаки
Небхідна оборона
Крайня необхідність

Джерело небезпеки, яка відвертаєтьсяКому завдається шкодаРозмір шкоди
Право застосування
Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Кримінальне право»:


П

Р

А

В

О

З

Н

А

В

С

Т

В

ОПоміркуйте над проблемою, чим було викликане скасування смертної кари в Україні: внутрішньодержавною потребою чи зовнішньополітичною доцільністю?
Назвіть види злочинів, які ви вважаєте найнебезпечнішими для держави, суспільства, людини. Свою думку обґрунтуйте.
Поясніть, що означає норма «закон зворотної сили не має».
Поясніть, посилаючись на законодавство, чому закон вважає скоєння злочину групою більш небезпечним, ніж однією особою.
Розв’яжіть кросворд:
Питання по-горизонталі:
Свідок за давньоруським правом.
Знаряддя для тортур в Росії в XIV-XVIII ст.ст.
Грошовий штраф, що стягувався на користь князя в Київській Русі за вбивство вільної людини.
Розшук крадених речей за давньоруським правом.
Судове випробування в Київській Русі.
Питання по-вертикалі:
6. Нормативно-правовий акт, що має найвищу юридичну силу в Україні.
1


62

3

45
Викладіть свої міркування з проблеми, чи можливо побороти злочинність, застосовуючи жорстокіші покарання?
Розв’яжіть кросворд:
Питання по-горизонталі:
Захід примусу, що застосовується до особи, визнаної винною у вчиненні злочину.
Особа, яка умовляннями, погрозами схилила інших співучасників до вчинення злочину.
Суспільно небезпечне діяння, вчинене суб’єктом злочину.
Внутрішнє спонукання до злочину, психологічна причина злочину.
Умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину.
Вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями.
Тримання засудженого в умовах ізоляції.
Обов’язок особи, покладений на неї ККУ, не вчиняти злочини, а у разі виникнення – зазнати на собі впливу ККУ.
Здатність особи, яка вчиняє злочин, усвідомлювати характер своїх дій і вміння ними керувати.
Структурна складова норми Особливої частини ККУ, яка передбачає юридичні наслідки невиконання чи неналежного виконання правил поведінки.
Форма умислу, коли особа усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачає його суспільно небезпечні наслідки, але легковажно розраховує на їх відвернення.
Забороненість діяння відповідною нормою ККУ.
Таємне викрадення чужого майна.
Повне або часткове звільнення від кримінальної відповідальності й покарання певної категорії осіб, винних у вчиненні злочинів.
Вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин.
Суспільні відносини, що охороняються нормами права та на які посягає злочинне діяння.
Питання по-вертикалі:
Сукупність правових норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинними та які види та межі покарань застосовуються до осіб, котрі їх вчинили.
1

172


3


4

5


67

8
9

11


12


13

14
1516Чи може особа без громадянства стати державним зрадником? Аргументуйте відповідь.

Розв’яжіть кросворд:
Питання по-горизонталі:
Спільна умисна участь двох осіб у вчиненні злочину.
Дослідницькі дії, які проводяться різними спеціалістами з метою встановлення істини.
Невинне завдання шкоди.
Питання по-вертикалі:
Випадок, коли особа здійснює злочин після засудження за раніше вчинений злочин.
Посадова особа, яка здійснює нагляд за точним виконанням законів.
Особа, яка надала допомогу у вчиненні злочину.
Римський юрист, який першим дав визначення злочину.
Законодавчий акт, що містить у систематизованому порядку норми права.
Особа, яка здійснювала керівництво вчиненням злочину.
Повне або часткове звільнення від кримінального покарання осіб, які вчинили злочин.
Постанова суду по кримінальній справі про винність і покарання або про виправдання підсудного.
Передбачена кримінальним законом суспільно-небезпечна дія або бездіяльність.
Встановлений у суспільстві порядок відносин, заснований на точному виконанні правових норм.
1

10


5

7
8


6

13

4
9

112123
Визначте, чи поширюється дія ККУ на:
а) територію посольства України в Конго; б) територію села в Полтавській області;
в) літак американської авіакомпанії, який перебуває в аеропорту Бориспіль;
г) громадянина Німеччини, який вчинив злочин на території України;
д) громадянина України, який вчинив злочин на території Білорусії;
е) іноземного громадянина, консула іншої країни, який вчинив злочин на території України;
є) представника канадської торговельної фірми, громадянина України, який вчинив злочин на території України;
ж) військовослужбовця Збройних Сил України, який вчинив злочин під час виконання миротворчої місії;
з) посла України, який вчинив злочин на території іноземної держави;
і) особу без громадянства, яка вчинила злочин проти громадянина на території Туреччини.
Розв’яжіть кросворд:
Питання по-вертикалі:
Військовий злочин, що характеризується умисним невиконанням наказу .
Одна з ознак злочину, що передбачає можливість застосування до особи, визнаної судом винною у вчиненні злочину, кримінального покарання.
Суспільно небезпечне діяння, вчинене суб’єктом злочину.
Стадія вчинення злочину.
Протиправне заподіяння смерті людині.
Вид кримінального покарання, роботи строком від 6 місяців до 2 років, які відбуває засуджена особа без позбавлення волі.
Грошове стягнення, що накладається судом у випадках і в межах, установлених кримінальним законодавством.
Відкрите викрадення чужого майна.
Особа, стосовно якої винесено постанову про притягнення її до участі у кримінальній справі.
Структурна частина кримінально-правової норми, що визначає вид та розмір покарання за злочин.
Медичний критерій неосудності, що проявляється в крайній нерозвиненості інтелекту з незворотнім пониженням розумової здібності через хворобу мозку, недоумство.
Частина кримінально-правової норми, яка описує стандарти забороненої поведінки певного виду, називає чи описує ознаки конкретного злочину.
Уявлення особи про бажаний результат, якого вона прагне, вчиняючи злочин.
Питання по-горизонталі:
Забороненість діяння відповідною нормою ККУ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14Розв’яжіть кросворд:
Питання по-горизонталі:
Деліктоздатна фізична особа, котра вчинила правопорушення.
Співучасник злочину.
Вимога передачі чужого майна чи права на майно з погрозою насильства.
Форма вини.
Вид повного або часткового звільнення осіб від покарання та його відбування.
Суспільно небезпечне діяння, вчинене суб’єктом злочину.
Один із видів покарань, що застосовується у вигляді грошового стягнення.
Грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.
Умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні злочину.
Стадія вчинення злочину.
Психічний стан особи, за якого вона неспроможна внаслідок хворобливого стану психіки усвідомлювати свої дії або керувати ними в момент вчинення злочину.
Співучасник злочину.
Захід примусу, що застосовується до особи, визнаної винною у вчиненні злочину.
Стадія вчинення злочину.
Психічне ставлення особи до вчинюваного діяння.
Заволодіння чужим майном шляхом нападу, в ході якого застосовується насильство.
Питання по-вертикалі:
Сукупність правових норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинними та які види та межі покарань застосовуються до осіб, котрі їх вчинили.
117


23


45

6


7

89


10

11

12
13

14

15
16Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Кримінальне право»:


Н

Е

О

С

У

Д

Н

І

С

Т

ЬЯк ви ставитеся до введення застави у кримінально-процесуальному праві? Обгрунтуйте свою думку.
Складіть чайнворд з основних понять і категорій теми «Кримінальне право».
Високий рівень:
Зробіть юридичний аналіз ситуації:
Особливо небезпечний рецидивіст Шведов підмовив неповнолітніх Крупника (16 років), Ганжу (14 років) та Марченка (13 років) скоїти ряд крадіжок з квартир громадян. При цьому Крупник, Ганжа або Марченко проникали через кватирку вікна і передавали викрадені речі Шведову.
Рано вранці робітник геологорозвідувальної партії В. вийшов до річки. Здавалося всі геологи ще сплять, нічого не чути було і з будинку лісника, що стояв трохи вище по річці на її другому березі. Раптом за річкою в кущах він помітив крізь ранковий туман темний силует, затріщали кущі. “Ведмідь!” – подумав геолог, схопив з намету рушницю та вистрілив. Геологи, що схопилися після пострілу, перейшли на інший берег річки, але замість ведмедя знайшли пораненого лісника.
Після сварки у клубі нетверезі А., М. та П., озброївшись сокирами, стали ломитися в будинок до образника Д. Вони розбили шибки, погрожували підпалити будинок, почали ломитися у двері. Коли двері були вже майже розбиті, Д., попередивши нападників, вистрілив крізь двері з мисливської рушниці, що належала йому. А., зойкнувши, впав, коли його відтягли від дверей він вже не дихав. П. та М., відійшовши, продовжували кидати каміння та колоди у вікна дому, погрожували помстою. Д. вистрілив на звук, поранивши П. та перехожого С.
Під час проведення туристської подорожі в карельській тайзі Г. та П. пішли за дровами, але відійшли досить далеко від місця стоянки і заблукали. Їх блукання тайгою тривало три дні. Вони обходилися лише природною їжею та кількома кусками цукру, що були в них. На третій день вони натрапили на невеличку хатинку і, зламавши замок, увійшли до неї. Тут вони знайшли консерви, крупи та інші продукти, що допомогло їм відновити сили, а через два дні їх знайшов вертоліт, який після повідомлення їхніх товаришів про зникнення туристів у тайзі провадив пошук. Як виявилося пізніше, вони натрапили на склад продуктів геологічної партії, підготовлений до наступного сезону.
У селі Глущчиці вибухом двох артилерійських снарядів тяжко поранено 17 чоловік, двоє з них померло у лікарні. Як виявилося, рядовий М., збираючись у короткострокову відпустку додому, "прихопив" ящик з 18 снарядами. Приїхавши додому, поклав кілька з них до вогнища, вирішивши ознаменувати свій приїзд “салютом”.
Сімнадцятирічний Сергій М., працюючи на заводі, виготовив кілька саморобних фінських ножів і подарував їх своїм друзям-одноліткам Євгену Р. та Дмитру П. Дмитро постійно носив ніж із собою, пояснюючи це необхідністю захисту від можливого нападу хуліганів, а Євген поклав ніж вдома – він колекціонував різні види ножів.
До п’ятикласника Сергія М., який гуляв на вулиці, звернулася за допомогою незнайома жінка. Вона розповіла, що живе поруч у квартирі на першому поверсі, живе одна. Вийшла до сусідки, не взявши із собою ключа, а тепер не може потрапити додому, бо двері зачинилися. Вона просила допомогти їй – влізти до кімнати через кватирку і відкрити двері зсередини. Хлопець виконав прохання та зібрався йти додому, але з’явилася міліція і затримала його та жінку. Жінка, як виявилося, раніше була судима за крадіжки і тепер, переконавшись, що кватирка замала для неї, використала хлопця для проникнення у квартиру.

Неповнолітні П. та В. під керівництвом раніше судимого Б. розбили вітрину магазину та викрали звідти імпортну радіотехніку, яку потім сховали у свого знайомого Р. Через кілька днів міліція затримала Р., який зізнався у скоєному та допоміг знайти сховані речі. П. та Р. – учні 10 класу, характеризуються позитивно, В. після закінчення 9 класу не працює і не навчається, узятий на облік в інспекції у справах неповнолітніх за дрібне хуліганство, Б. раніше судимий, працює на заводі. Суд оголосив вирок – Б., П., В. та Р. засуджені до трьох років позбавлення волі кожний.
Громадяни М. і Г. разом працювали на заготівлі сіна. Під час перерви вони жартували один з одним, а потім почали боротися. Під час боротьби Г. уперся головою в груди М. та спробував перекинути його через себе, той не піддався. Раптом Г. різко нахилив голову і одразу, збліднувши, впав. Через кілька хвилин він помер. Як встановила експертиза, під час останнього зусилля стався перелом шийних хребців, від чого Г. помер.
Під час розвантаження хімічних речовин громадянин М. надихався пилом від цих хімікатів. Прийшовши додому він відчув, що його переслідує якесь страховисько. Через деякий час галюцинації зникли, але потім відновилися вже у вигляді кількох страховиськ. Тоді М. зарядив мисливську рушницю, що належала йому, та приготувався до відбиття нападу. В цей момент хтось відкрив двері та увійшов у дім. М. вистрелив і смертельно поранив свого рідного брата, який приїхав у гості.
У м. Алчевську інспектори дорожньо-патрульної служби міліції звернули увагу на трьох людей, що випивали у сквері. Їм було зроблено зауваження, але у відповідь почули лайку. Міліціонери спробували затримати порушників, але ті почали бійку з інспекторами. Викликаний наряд прийшов на допомогу та затримав порушників.
У родині відзначалося сімейне свято. Мати поклала дитину спати на ліжко між верхнім одягом запрошених та диванними подушками. До самого ранку у квартирі тривало свято, а потім стомлені батьки лягли спати. Вранці, стривожені довгим мовчанням дитини, батьки підійшли до ліжка. Дитина виявилася бездиханною На думку експертів, вона задихнулася, опинившись під одягом гостей.
Ввечері біля станції метро "Шулявська" невідомий автомобіль збив громадянина С., який переходив вулицю позначену пішоходним переходом, та, не зупиняючись, поїхав далі. Перехожі кинулися на допомогу, але всіх випередив хлопець, який підбіг до постраждалого, що лежав на проїжджій частині, та, схопивши його шапку, швидко зник. Інші люди викликали "швидку допомогу" та перенесли С. на тротуар, а лікар, що опинився поруч, зупинив кровотечу.
Група хлопців – 16-річні Віктор (керівник групи), Олександр, Дмитро, 14-річний Ігор та 12-річні Михайло та Сергій – почали свою діяльність з викрадення у сусідній школі програвача. Потім викрали з шкільної їдальні близько 30 кг сосисок та ковбаси. При цьому вони не лише вкрали продукти, а й розкидали хліб, розлили молоко з розчавлених ними пакетів, побили посуд. Потім були й інші крадіжки. Аж поки їх не спіймали на гарячому на черговій справі.
Автолюбитель повертався додому трасою Харків-Київ на власному автомобілі "Ніва" з причепом. Увечері, втомившись, він зупинився на узбіччі. Через кілька хвилин до "Ніви" під’їхав КАМАЗ, з нього вийшли троє, не кажучи ані слова вони пострілами з пістолета пробили передні колеса легкової машини і почали неквапливо виймати речі з причепа. На хазяїна "Ніви" ніхто не звертав уваги, і він, скориставшись цим, непомітно дістав із заднього сидіння машини мисливський карабін, що лежав там, і відкрив вогонь по нападниках. Не бажаючи потрапити під кулю, грабіжники залишили місце пригоди. Наступного ранку до лікарні звернулася людина з важким вогнестрільним пораненням – ним виявився один із грабіжників, пізніше були затриманий інші.
У ніч на неділю біля одного з барів М. Білої Церкви близько 20 молодих хлопців вчинили п’яну бійку. Зваживши на нечисленність наряду – лише три чоловіки – хлопці кинулися на міліціонерів та, збивши з ніг, почали їх бити ногами. Один з патрульних зробив попереджувальний постріл, а коли це не допомогло, відкрив прицільний вогонь. Одного з нападників було вбито, а інші кинулися хто куди.
Громадянин Т. їхав на велосипеді вулицею. Раптом він втратив свідомість внаслідок серцевого нападу. Велосипед, продовжуючи рух і наїхав на пішохода С., що переходив вулицю на позначеному переході. Внаслідок наїзду С. отримав важкі поранення, потрапив у лікарню і велосипедист. Після одужання С. звернувся до суду з вимогою відшкодування витрат з боку Т.
До міліціонера, що чергував на станції метро "Хрещатик", звернувся 15-річний хлопець: у нього тільки-но в метро вкрали гаманець. Хлопець розповів прикмети крадія і через кілька хвилин міліціонер упізнав крадія та затримав його. У нього було знайдено гаманець, а також шприці та наркотики. Затриманий виявився тричі судимим.
Співробітники ДАІ зупинили на контрольному пункті біля українського кордону два автопоїзди МАЗів. Під час огляду в кузовах було виявлено велику кількість кольорового металу. Тоді супровідник запропонував інспекторам ДАІ 700 доларів США. Запросивши понятих, співробітники міліції склали протокол.
Касир будівельного тресту Р. зустріла на вулиці циганку, яка пообіцяла за кілька хвилин зробити її щасливою. Але для цього ворожка попросила “позолотити ручку”. Її слова подіяли подібно гіпнозу. Касир кинулася на роботу і взяла із службового сейфа усю готівку – понад 10000 грн. Почаклувавши над рукою, ворожка раптом зникла разом з грошима.
Пасажир М., зайшовши до вагону, поставив у купе дорожню сумку та вийшов покурити на перон. Скориставшись цим, Р. узяв сумку та непомічений вийшов з вагона. У сумці виявилося близько 3000 грн., кілька тисяч російських карбованців та деякі речі.
П’ятнадцятирічний учень школи М. вскочив до ліфта, двері якого вже закривалися, та погрожуючи ножем, вимагав у жінки серги. Жінка закричала, її крик почув чоловік. Коли двері ліфта відчинилися на восьмому поверсі, де живе жінка, нападник одразу отримав удар молотком по лобі від чоловіка постраждалої жінки і втратив свідомість. Міліція, яку було викликано, затримала порушника, що прийшов до тями.
Співробітники ДАІ зупинили для перевірки нові автомобілі “Волга”, які рухалися з Москви до Одеси. Під час огляду машин було виявлено кілька бойових гранат Ф-1. Водії заявили, що придбали їх для захисту від можливих злочинців на дорозі.
В кинутому будинку були знайдені мертвими 18-річна Наталія Б. та 17-річний Юрій Ф. На тілі дівчини експерти нарахували близько 30 ножових ран. Швидко з’ясувалася і мета злочину – у дівчини зникли прикраси та сумочка з грошима, а з хлопця знято майже весь одяг.
Двоє безбілетних пасажирів відмовилися сплатити штраф контролерам. Коли контролери запропонували залишити салон тролейбуса, “зайці” зробили це, але й виштовхали контролера. А на зупинці порушники накинулися на контролерів і почали їх бити, застосовуючи при цьому каміння. Міліціонер, що опинився поруч, затримав безбілетників, які виявилися нетверезими.
У магазині “Дитячий світ” несподівано спрацювала сигналізація. Отримавши сигнал, на місце пригоди прибула група швидкого реагування, готова до затримання небезпечних злочинців. Але застосовувати зброю не довелося. Грабіжниками виявилися два десятирічні п’ятикласники, які перед закриттям магазину сховалися під прилавком. Коли магазин було закрито, хлопці набрали іграшок на кількасот гривень та спробували зникнути, але спрацювала сигналізація.
Касир одного з підприємств Л. звернулась у міліцію із заявою про те, що в неї викрадено 5000 грн. Виявилося, що близько 12 години дня до неї завітав її знайомий В. Двері до каси були відчинені, але у кімнаті нікого не було (касир на кілька хвилин вийшла до бухгалтерії). Скориставшись цим, В. прихопив гроші, що лежали на столі, та пішов геть. Через деякий час В. було затримано, він повернув гроші, які заховав у своєму дворі.
Трьох закоренілих злочинців перемогла чернівчанка Оксана М. Вони увірвалися до її квартири і, погрожуючи пістолетом, почали вимагати гроші та коштовності. Раптом жінка зробила блискавичний рух, вибила зброю, важко поранивши при цьому одного з нападників, а інші, шоковані такою ситуацією, позадкували до дверей та кинулися навтіки. Коли прибула міліція, жінка передала охоронцям порядку свій трофей – пістолет ТТ.
Група молоді поблизу готелю "Ялта" протягом тривалого часу порушували громадський порядок, було завдано побої чоловіку, який зробив зауваження. Під час припинення цих дій нарядом міліції, що прибув за викликом, нетверезий юнак В. кинув під ноги співробітникам міліції бойову гранату із зірваною чекою. Здавалося ще мить і станеться непоправне. Але співробітник міліції влучним ударом ноги відкинув гранату у безпечне місце, де вона і вибухнула, не завдавши нікому шкоди.
16-річний хлопець у день свого народження жорстоко побив свою однокласницю за те, що вона не захотіла з ним танцювати. Нанесені тілесні ушкодження призвели до серйозного розладу здоров’я потерпілої. Мати потерпілої подала позов до суду на батьків хлопця про відшкодування матеріальних збитків за лікування та за нанесену моральну травму.

Завдання для самоконтролю знань
Тести для самоконтролю:
1. Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності:
а) за кримінальним законом тієї держави, громадянами якої вони є;
б) за Кримінальним кодексом України;
в) за ККУ або Кодексом про адміністративні правопорушення;
г) за кримінальним законом держави, яка зазнала найбільшої шкоди від злочину.
2. Суб’єкт злочину – це:
а) фізична осудна особа, яка вчинила злочин;
б) особа, на яку посягає злочин;
в) суспільно небезпечне діяння, суспільно небезпечні наслідки і причинний зв’язок між ними;
г) внутрішня психічна сторона злочину, яка характеризується конкретною формою вини, мотивом і метою.
3. Злочини з формальним складом вважаються закінченими з моменту:
а) настання внаслідок злочинного діяння суспільно небезпечних наслідків;
б) вчинення злочинного діяння;
в) заподіяння тяжких тілесних ушкоджень;
г) встановлення особи злочинця.
4. Чинним Кримінальним кодексом України передбачені такі види покарань:
а) штраф;
б) смертна кара;
в) догана;
г) позбавлення волі на строк до 30 років.

Питання для самоконтролю:
1. Що є предметом кримінального права?
2. Що таке кримінальний закон?
3. З яких частин складається Кримінальний кодекс?
4. На які елементи поділяються статті Особливої частини Кримінального кодексу?
5. Які існують правила дії кримінального закону?
6. Що називають злочином?
7. Чим кримінальні правопорушення (злочини) відрізняються від адміністративних та інших проступків?
8. На які види поділяються злочини залежно від ступеня тяжкості?
9. Що називається складом злочину?
10. Що таке об’єкт злочину?
11. Що таке об’єктивна сторона злочину?
12. Що таке суб’єкт злочину?
13. Що таке суб’єктивна сторона злочину?
14. Які види злочинного умислу Вам відомі?
15. Які види злочинної необережності Вам відомі?
16. Які обставини виключають злочинність діяння і відповідальність за нього?
17. Що називають необхідною обороною?
18. Що таке стадії злочину?
19. Що називається готуванням до злочину?
20. Що називається замахом на злочин?
21. Що називається закінченим злочином?
22. Що називається добровільною відмовою від вчинення злочину?
23. Що називають співучастю у злочині?
24. Які розрізняють форми співучасті у злочині?
25. Які ролі можуть виконувати співучасники?
26. Що розуміють під кримінальним покаранням?
27. Що є метою кримінального покарання?
28. Які види покарань передбачені Кримінальним кодексом?

Література до теми
Основна
Гладкий С.О. Абетка правознавства + ( Електронний ресурс(: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.
Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс / В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.
Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.
Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія . – (8-е вид.( – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.
Додаткова
Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :
Конституція України.
Кримінальний кодекс України.
Навчальні посібники:
Гладкий С.О. Кримiнальне законодавство України + [Електрон. ресурс]: Текст лекцiї. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2003. – 19 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.
Кримінальне право і законодавство України. Частина загальна: Курс лекцій / За ред. Коржанського М. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.
Кримінальне право і законодавство України. Частина особлива: Курс лекцій / За ред. Коржанського М. – К.: Атіка, 2001. – 544 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
Панов В.П. Международное уголовное право: Учеб. пособ. / В.П. Панов. – М.: Инфра-М, 1997. – 320 с.
Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.
Уголовное право Украины: Общая часть: Учебник / Отв. ред Я.Ю. Кондратьев. – К.: Атика, 2002. – 448 с.
Довідкова література:
Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: ИнфраМ, 1998. – 790 с.
Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.
Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.
Словник законодавчих термінів. – К.: Видво Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.
Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998. Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 1998. – 672 с. Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 1998. – 747 с. Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с. Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с. Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.
Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.
Тема 6: ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Методичні поради до вивчення теми:
Фінансове право виникло на межі державного й адміністративного права. Тому тему можна певним чином вважати продовженням двох попередніх. Фінансове право являє собою сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері збирання, розподілу та використання органами державної влади та місцевого самоврядування коштів з метою забезпечення виконання покладених на них завдань і функцій.
Знайомлячись із загальною характеристикою фінансового права, слід виходити з того, що відносини, які регулюються нормами цієї галузі, мають владно-майновий характер. Необхідно з’ясувати особливості предмета і метода цієї галузі, сформувати уявлення про її систему та основні джерела. Зокрема, ознайомитися зі структурою Бюджетного кодексу України та інформацією щодо розробки Податкового кодексу.
Ключовими словами, навколо яких будується матеріал другого питання теми, виступають такі поняття: бюджет, бюджетна система, принципи бюджетної системи, бюджетний процес, бюджетна класифікація. Факультативним аспектом цього питання може бути проблема забезпечення бюджетної дисципліни.
Податкове право, яке є підгалуззю фінансового права, з огляду на його значущість для діяльності всіх суб’єктів господарювання заслуговує на найуважніше вивчення. Потрібно ознайомитися зі змістом поняття «податок», основними його ознаками; з’ясувати відмінність між податком та іншими обов’язковими платежами (зборами, митом); розглянути класифікацію податків за такими ознаками, як характер платника, форма обкладення, орган влади, що встановлює податок, характер використання податку, періодичність його стягнення.
Вивчаючи питання, необхідно ознайомитися і зі змістом понять «платник податку» та «об’єкт оподаткування». Для розгляду системи оподаткування України слід звернутися до Закону «Про систему оподаткування». Практично значущими є положення Закону „Про податок з доходів фізичних осіб».
У питанні про відповідальність за порушення фінансового законодавства перш за все потрібно приділити увагу загальним правилам, за якими стягуються не внесені у визначений термін суми податків, суми штрафів та інших фінансових санкцій. Також доцільно ознайомитися з нормами Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення.


Завдання для самопідготовки
Елементарний рівень:
1. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:
фінансова діяльність, фінансово-правові норми, фінансова політика, фінансовий контроль, фінансова дисципліна, бюджет, бюджетна система, бюджетна класифікація, бюджетний процес, податок, ставка податку, банки, страхування, страховики, страхувальники, штрафна санкція ( штраф ).
2. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.
План семінарського заняття:
Загальна характеристика фінансового права України.
Бюджет і бюджетна система.
Поняття податку та його види. Система оподаткування в Україні.
Законодавство України про банки і банківську діяльність.
Відповідальність за порушення фінансового законодавства.
3. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:
Податкова політика в Україні.
Податок з доходів фізичних осіб.

Індивідуальні завдання
Достатній рівень:
І. Виконайте завдання:
Намалюйте схему взаємозв’язку фінансового права з іншими галузями права України.
Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Фінансове право»:


П

Р

А

В

О

З

Н

А

В

С

Т

В

ООхарактеризуйте основні методи фінансового контролю, заповнюючи таблицю.
Назва методу
Характерні риси методу

Спостереження


Облік


Обстеження


Аналіз


Перевірка


Ревізія


Фінансово-економічна експертиза


Опрацювавши фінансове законодавство, дайте розгорнуту характеристику органам фінансового контролю України.
Заповніть таблицю «Органи фінансового контролю в Україні»:
Назва органів фінансового контролю
Структура органів фінансового контролю
Об’єкт перевірок з боку органів фінансового контролю
Заходи впливу на порушника фінансової дисципліни

Міністерство фінансів України
Контрольно-ревізійна служба
Державна пробірна палата
Національний Банк України

Опрацюйте самостійно наступні нормативні акти (№ з/п списку літератури: 17, 18, 20). Яким чином в їх змісті розкриті питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства?
Складіть таблицю «Розгляд та прийняття Державного бюджету України». В колонці «Зміст етапу» обов’язково посилайтесь на конкретну статтю Бюджетного кодексу України, в якій визначається зміст етапу, що розглядається.
Назва етапу
Зміст етапу
Учасники
Термін етапу

1.Представлення проекту закону про Державний бюджет
2.Підготовка ВРУ проекту закону
3.Розгляд проекту закону у першому читанні
4.Підготовка проекту закону про Державний бюджет на друге читання
5.Розгляд проекту закону у другому читанні
6.Розгляд проекту закону у третьому читанні
На основі опрацьованого нормативного акту (№ з/п списку літератури: 8 ) та вивчення питання за матеріалами підручника складіть таблицю:
Податкове правопорушення
Розмір штрафу

Несвоєчасне подання податкової декларації
10 НМДГ

Суб’єкт правопорушення – фізична особа, яка займає посади, що підпадають під визначення суб’єктів корупційних діянь
?

Неподання у встановлені терміни податкової декларації
?

Зниження суми податкових зобов’язань, заявлених у податковій декларації
?

Арифметична або методологічна помилка в податковій декларації
?

Платника податків (із.. Особу – посадовця ) засуджено за скоєння злочину щодо ухилення від сплати податків
?

Відчуження платником податків активів, які перебувають у податковій заставі, без попередньої згоди податкового органу
?

Складіть розгорнутий план питання «Правовий режим неподаткових платежів до бюджету», дайте визначення його основним поняттям.
Заповніть таблицю «Етапи кошторисного процесу» (з посиланням на норми), використовуючи нормативні акти ((№ з/п списку літератури: 13, 19) та навчальну літературу.
Назва етапів кошторисного процесу
Зміст етапів кошторисного процесу

1. Складання проектів кошторисів


2. Розгляд і затвердження кошторисів


3. Виконання кошторисів


4.Відповідальність за порушення порядку виконання кошторисівІІ. Підготуйте електронний варіант презентації з питань:
Податкова політика в Україні.
Податок з доходів фізичних осіб.
Бюджет і бюджетна система.
Поняття податку та його види. Система оподаткування в Україні.
Законодавство України про банки і банківську діяльність.
ІІІ. Складіть тестові завдання до питань, винесених на семінарське заняття та на самостійне опрацювання:
Бюджет і бюджетна система.
Законодавство України про банки і банківську діяльність.
Поняття податку та його види. Система оподаткування в Україні.
Податкова політика в Україні.
Податок з доходів фізичних осіб.
IV. Зробіть підбірку додаткової літератури з визначеної проблеми:
Правовий статус та загальна характеристика діяльності Контрольно-ревізійного управління України.
Фінансова діяльність держави: історичні аспекти та світовий досвід.
Правові відносини України з іноземними державами і міжнародними фінансово-кредитними організаціями в галузі державного кредиту.
Місцеві бюджети: правовий статус, значення та перспективи реформування.
Учасники бюджетного процесу: правовий статус та повноваження.
Порядок складання та затвердження місцевих бюджетів в Україні.
Особливості, зміст та значення податкового права та його вплив на фінансово-економічну діяльність.
Кошторис, як індивідуально-плановий акт, його зміст, порядок складання та затвердження.
Правові засади валютного регулювання.
Правове регулювання оподаткування фізичних і юридичних осіб.

Високий рівень
І. Зробіть юридичний аналіз ситуації:
Відповідно до Закону України ”Про банки і банківську діяльність” частка будь-якого із засновників (учасників) не повинна перевищувати 35 відсотків статутного фонду комерційного банку. Чи можуть бути засновниками комерційного банку одночасно підприємство та його дочірня структура у випадку, якщо їхні частки разом перевищують 35 відсотків статутного фонду банку?
У зв'язку з непередбаченими обставинами Закон України про Державний бюджет України набрав чинності 10 січня. Весь цей період Кабінет Міністрів України здійснював витрати на основі проекту цього закону. На яких умовах та чим повинен був керуватися Кабінет Міністрів України при здійсненні витрат Державного бюджету згідно з проектом закону?
Під час розгляду проекту Закону про Державний бюджет України на засіданні Кабінету Міністрів України Міністр Фінансів запропонував включити до законопроекту норму про можливість надання кредитів Національним банком України для фінансування поточного дефіциту на стадії виконання Державного бюджету. Чи може Закон про Державний бюджет України містити таку норму? Які джерела фінансування дефіциту бюджетів передбачено чинним законодавством?
У зв'язку з проведенням виборів у березні наступного року Верховна Рада України ухвалила постанову про продовження бюджетного періоду для Державного бюджету України на строк 3 місяці. Чи є правові підстави для такого рішення? За яких обставин Державний бюджет України може бути прийнято на інший період, ніж один календарний рік?
В середині травня 2009 р. в ході поточної роботи з документами та звітністю, заступник міністра фінансів України виявив недотримання доходів загального фонду Державного бюджету України. Ця цифра виявилась на 22% більшою від суми, передбаченої розписом державного бюджету на відповідний період.
Міністр фінансів в цей час був на лікарняному, прем’єр-міністр у тривалому закордонному відрядженні. Тому заступник міністра фінансів, схвильований ситуацією, зробив відповідні обрахунки та сформулював пропозиції, і передав матеріали у Бюджетний комітет Верховної Ради України.
Пройшло вже 10 днів, але ні про які законопроекти з внесення змін і доповнень у Закон України «Про Державний бюджет на 2009 рік» не було відомостей. Чиновник звернувся з заявою до свого керівника – міністра фінансів та виступив з відкритим листом про стан в країні та депутатську нерозважливість на сторінках українських інтернет-видань.
Контрольно-ревізійне управління в Полтавській області, розпочинаючи перевірку використання бюджетних коштів одним з вузів, звернулась до керівництва вузу з проханням подати для контролю всі грошові та бухгалтерські документи, а також документи, які б свідчили про укладені угоди. Керівник закладу відмовився подати документи про укладені угоди, посилаючись на те, що КРУ є органом фінансового контролю, а тому повинне працювати лише з фінансовою документацією.
За договором постачання кондитерська фабрика отримала від маслозаводу сировину для виробництва кондвиробів і поставила їх до магазину. До бюджету фабрика сплатила податки, а до державних позабюджетних фондів – страхові внески. Своїм працівникам фабрика сплатила зарплату та премію за четвертий квартал року, а до банка повернула кредит та сплатила проценти.
Міський голова одного з обласних центрів уклав угоду з будівельною організацією щодо реконструкції доріг міста. Для фінансування витрат він запропонував міській раді взяти кредит в одній з кредитних установ міста-побратима в Німеччині.
Громадянин К. виграв у телевізійній вікторині, що проводилася на одному з каналів російського телебачення. Чи підлягає цей виграш оподаткуванню.
У статті 30 Закону України “Про господарські товариства” вимагається, щоб засновники акціонерного товариства були держателями акцій на суму не менше 25 відсотків статутного фонду строком не менше як 2 роки. Чи можна вводити до складу засновників уже існуючого банку нових засновників у разі, якщо наявні засновники не в змозі забезпечити володіння 25 відсотками статутного фонду банку? Які ще є шляхи виходу із ситуації?
У середині року на території України трапилася повігь. Для проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха необхідно 100 млн. грн. За рахунок яких робіт можуть бути профінансовані ці роботи протягом року?
Підприємство "Полюс" не в змозі погасити власні податкові зобов'язання. Керівництво підприємства вирішило скористатися передбаченою законодавством можливістю відстрочення податкових зобов'язань. Визначте державний орган, який відповідно до чинного законодавства має право надання відстрочок по сплаті податків. Розкрийте умови та порядок надання розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платників податків.
Податковим інспектором державної податкової інспекції одного з районів м. Полтави була нарахована пеня за несвоєчасну сплату суми податку на прибуток приватним підприємством "Фантом ". Акт перевірки і рішення державної податкової інспекції про застосування фінансової санкції до приватного підприємства "Фантом" були прийняті через вісім місяців з дня виникнення податкового зобов'язання. Приватне підприємство "Фантом" оскаржило дії податкового органу в судовому порядку, посилаючись на ст.ст. 71, 179 Цивільного кодексу України про пропущення строку позовної давності. Яке рішення повинен прийняти суд?
Акціонерне товариство "Кентавр" надіслало до установи обслуговуючого банку платіжне доручення з метою перерахування до бюджету суми податкового зобов'язання з податку на прибуток. Платіжне доручення було отримано банком за три дні до закінчення строку сплати податку на прибуток за відповідний податковий період, але через недбалість працівника операційного відділу банку сума податку була перерахована лише на п'ятий робочий день після закінчення строку сплати податку. Визначте відповідальність банку за порушення порядку своєчасного внесення суми податку до бюджету.
Обласна державна адміністрація отримала від комерційного банку короткострокову позичку з метою покриття тимчасового касового розриву при виконанні загального фонду обласного бюджету. Після закінчення строку облдержадміністрація не повернула відповідну суму комерційному банку. Який порядок погашення заборгованості облдержадміністрації перед комерційним банком? Чи є бюджетним правопорушенням перевищення строку повернення короткострокових позичок, отриманих для покриття тимчасового касового розриву при виконанні загального фонду обласного бюджету?
Два підприємства за усною домовленістю своїх керівників постійно співробітничають у господарській та фінансовій діяльності, надаючи одне одному допомогу у вигляді перерахувань грошей. Підставами для перерахувань (переказів) коштів є усні вказівки (прохання) керівників. Розміри взаємної заборгованості повною мірою враховуються не в документах бухгалтерського обліку, а лише в блокнотах керівників цих підприємств. Чи є зазначені дії цих підприємств такими, що не порушують фінансову дисципліну?
Під час проведення ревізії на підприємстві ревізором були вилучені у бухгалтера чорнові записи, що стосуються ведення бухгалтерського обліку даного підприємства. Вилучення оформлено протоколом, копію якого вручено під розписку директорові підприємства. Чи є правомірними дії ревізора?
Під час проведення виїзної податкової перевірки фірми "Еліта " її директор та бухгалтер не надали первинні бухгалтерські документи для підтвердження розрахунків, які вказано у декларації. Якими мають бути дії співробітників районної податкової інспекції для визначення суми податкового зобов'язання?
Директор товариства з обмеженою відповідальністю "Південтранс" вніс до статутного фонду дочірнього підприємства "Південтрансбуд " основні засоби товариства з обмеженою відповідальністю "Південтранс" обладнання, яке перебувало у податковій заставі. Податковому органу цю інформацію директор товариства з обмеженою відповідальністю "Південтранс " не надав. Дайте правову оцінку дій директора товариства з обмеженою відповідальністю "Південтранс". Якими повинні бути дії директора по узгодженню операцій з активами, що перебувають у податковій заставі?
На сесії обласної ради народних депутатів було ухвалено рішення про зарахування до бюджету обласного значення 50% загального обсягу прибуткового податку, що справляється на території області. Ще 25% загального обсягу прибуткового податку, що справляється на цій території, мало бути перераховано до обласного бюджету з метою фінансування будівництва нового літовища. Визначте правомірність рішення обласної ради народних депутатів.
У зв'язку з проведенням виборів у березні наступного року Верховна Рада України ухвалила постанову про продовження бюджетного періоду для Державного бюджету України на строк 3 місяці. Чи є правові підстави для такого рішення? За яких обставин Державний бюджет України може бути прийнято на інший період, ніж один календарний рік?
Керівництво бюджетної установи з дозволу Фонду державного майна України здійснило продаж частини власних основних фондів. Під час проведення ревізії контрольно-ревізійним управлінням було встановлено, що частину коштів від продажу майна було направлено у рахунок погашення заборгованості бюджетної установи перед покупцем. Чи є укладення цієї угоди посадовою особою бюджетної установи бюджетним правопорушенням? Як повинні використовуватися подібні кошти?
На сесії обласної ради народних депутатів було прийнято рішення про створення позабюджетного фонду, джерелами якого має бути частина надходжень від збору за використання місцевої символіки та від збору за паркування автотранспорту. Обґрунтуйте правомірність рішення обласної ради. Розкрийте правову природу позабюджетних фондів.
У зв'язку з дефіцитом Державного бюджету Кабінет Міністрів одержав позику у розмірі 5 млн. грн. Ці кошти було використано для виплати пенсій населенню. Які існують джерела фінансування дефіциту Державного бюджету? Хто має право на здійснення запозичень? Який порядок використання грошових надходжень, отриманих у разі запозичення?
Обласна рада народних депутатів на закритому засіданні затвердила зміни до місцевого бюджету, в результаті чого було вирішено використати частину коштів спеціального фонду бюджету на фінансування утримання органів місцевої влади та органів прокуратури. Ці видатки було віднесено депутатами до таємних. Своє рішення депутати обґрунтували особливим значенням діяльності цих органів для держави та їх недостатнім фінансуванням. У зв'язку з проведенням закритого засідання ради її рішення не було опубліковано. Які принципи бюджетної системи було порушено? Розкрийте їх зміст? Які видатки віднесені законодавством до таємних?
У зв'язку з тим, що в Державному бюджеті на поточний рік не було передбачено котів на здійснення заходів щодо запобігання епідемії грипу, Міністр фінансів прийняв рішення про направлення 10 млн. грн. із резервного фонду Державного бюджету на покриття цих видатків. О
·бґрунтуйте рішення Міністра фінансів. Розкрийте правовий режим резервного фонду Державного і місцевих бюджетів в Україні.
Після березневого звіту про виконання бюджету виявлено недоотримання надходжень до доходної частини бюджету, що мають стійкий характер, зокрема суттєво зменшилися (на 25%) надходження від прибуткового податку з громадян. Вкажіть шляхи розв'язання ситуації? Як співвідносяться прибуткова та видаткова частина бюджету?
Закон про Державний бюджет не було прийнято до 1 січня, але депутати зобов'язалися прийняти його до 1 лютого планового року. У зв'язку з цим прийнято рішення про встановлення бюджетного періоду з 1 лютого до 31 грудня. Проаналізуйте ситуацію. Вкажіть порядок надходження та витрачання бюджетних коштів у разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України.

Завдання для самоконтролю знань
Тести для самоконтролю:
1. Нормами фінансового права регулюються відносини:
а) пов’язані зі злочином і покаранням;
б) у сфері державного управління;
в) між державою і платниками податків;
г) між орендодавцем і орендарем.
2. Система оподаткування – це:
а) сукупність державних органів, які збирають податки;
б) сукупність податків, зборів, інших платежів до бюджету та внесків у державні цільові фонди, що справляються в установленому законами порядку;
в) взаємовідносини податкових органів і платників податків;
г) сукупність законодавчих актів про оподаткування.
3. Фізичні особи, які не мають статусу підприємця, сплачують:
а) податок на додану вартість;
б) прибутковий податок;
в) акцизний збір;
г) комунальний податок.
4. Встановлення і скасування податків до державного бюджету і до державних цільових фондів здійснюється:
а) Кабінетом Міністрів України;
б) Державною податковою адміністрацією;
в) Верховною Радою України;
г) Президентом України.

Питання для самоконтролю:
1. Що є предметом фінансового права?
2. На які підгалузі поділяється фінансове право?
3. Назвіть основні нормативні акти фінансового законодавства?
4. Що називають бюджетом?
5. Що розуміють під бюджетним процесом?
6. Що таке податок?
7. Що називають системою оподаткування?
8. Які органи встановлюють та скасовують податки в Україні?
9. Кого називають платниками податків?
10. Що є об’єктом оподаткування?
11. На які види поділяються податки залежно від об’єкта оподаткування?
12. Чим реальні податки відрізняються від особистих?
13. Які загальнодержавні податки і збори передбачені законом?
14. Які місцеві податки і збори передбачені законом?


(  Література до теми
Основна
Гладкий С.О. Абетка правознавства + ( Електронний ресурс(: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.
Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс / В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.
Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.
Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія . – (8-е вид.( – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.
Додаткова
Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :
Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Інструкцією про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби: Наказ ДПА України від 17 березня 2001 року № 110.
Про аудиторську діяльність: Закон України.
Про банки і банківську діяльність: Закон України.
Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України.
Про державну податкову службу в Україні: Закон України.
Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету: Наказ Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57.
Про затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів: Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 26 листопада 1999 року № 107.
Про затвердження Інструкції про порядок здійснення розрахунків з Державним бюджетом України податком на додану вартість, акцизним збором та іншими платежами, доходами і зборами: Наказ Державної митної служби України від 30 червня 2000 року № 368/149.
Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні: Наказ Головного контрольно-ревізійного управління від 3 жовтня 1997 року № 121.
Про затвердження Порядку застосування статей 16412 та 16414 Кодексу України про адміністративні правопорушення органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні: Наказ ГоловКРУ України від 20 лютого 2002 року № 54
Про затвердження Порядку повернення бюджетних коштів, отриманих як субвенція, до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання: Постанова КМУ від 11 квітня 2002 року № 495.
Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
Про механізм зупинення операцій з бюджетними коштами: Постанова КМУ від 28 жовтня 2002 року № 1627.
Про Національний банк України: Закон України.
Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України.
Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами: Закон України.
Про Рахункову палату: Закон України
Про систему оподаткування: Закон України.
Про створення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій: Указ Президента України від 22 серпня 1996 року № 760/96.
Про страхування: Закон України.
Навчальні посібники:
Банкiвське право: українське та европейське: Навч. посiбник/П.Д. Бiленчук; О.Г.Диннiк; I.О.Лютий; О.В.Скороход. – К.:Атiка, 1999. – 400с.
Бюджетна система України: Навч. посібник/ Ред. С.І. Юрія, Й.М. Бескида. – К.: НІОС, 2000. – 400 с.
Гега П., Доля Л. Основи податкового права: Навч. посіб. – К.: Тов-во «Знання», 1999. – 273 с.
Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Особлива частина: Навчальний посібник .- К.: Алерта; КНТ, 2007.- 613с.
Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 150 с.
Іванов В.М. Бюджетна система: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 80 с.
Капаєва Л.М. Фiнансове право: Навч. Посiбник. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2004. – 248 с.
Качан О.О. Банкiвське право: Навч. посiбник / О.О. Качан. – К.: Юрiнком Iнтер, 2000. – 288 с.
Костюченко О.А. Банкiвське право: Пiдручник. – К.: ВД «Професiонал», 2004. – 544 с.
Органiзацiйно-правовi основи безпеки банкiвської дiяльностi в Українi: Навч. посiбник / М.I. Зубок; Л.В. Нiколаєва. – 2-е вид., доп. – К.: Iстина, 2000. – 88 с.
Орлюк О.П. Банкiвське право: Навч. посiбник / О.П. Орлюк. – К.: Юрiнком Iнтер, 2005. – 376 с.
Фінансове право: Навчальний посібник/ За ред. Л. К. Воронової. - К.: Вентурі, 2006.- 384 с.
Фінансове право: Підручник / Є. О. Алісов, Л. К. Воронова (кер. авт. кол. і відп. ред. С. Т. Кадькаленко.- X.: Консум, 2004.- 496 с.
Фінансове право України: Підручник / Г.В.Бех, О.О.Дмитрик, І.Є.Криницький; За ред.. М.П.Кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2006.- 320с.
Фiнансове право України: Пiдручник / За ред. М.П. Кучерявенко. – К.: Юрiнком Iнтер, 2004. – 320 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.
Довідкова література:
Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: ИнфраМ, 1998. – 790 с.
Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.
Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.
Словник законодавчих термінів. – К.: Видво Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.
Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998. Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 672 с. Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 747 с. Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с. Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с. Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.
Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.

Увага! Після завершення вивчення першого модуля на останньому семінарському занятті виконується підсумкова модульна робота. Тривалість виконання роботи – 20 хвилин.
Модуль 2. Галузі публічного і приватного права

Тема 7: ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Методичні поради до вивчення теми:
Цивільне право є однією з профілюючих галузей права, значення якої для суспільства підтверджується тим, що Цивільний кодекс визнають «конституцією громадянського суспільства». Для розуміння природи цієї галузі приділіть увагу вивченню предмета цивільно-правового регулювання, його відмінності від предметів інших правових галузей. Цивільне право регулює майнові та особисті немайнові відносини, учасниками яких є, головним чином, фізичні та юридичні особи. З’ясуйте різновиди як майнових, так і немайнових відносин. Наступний крок – ознайомлення з методом цивільно-правового регулювання. Це автономний або метод юридичної рівності сторін, природу якого легше зрозуміти шляхом порівняння з методами правового регулювання інших галузей права.
Потребує з’ясування і відмінність між поняттям цивільного права як галузі права та як галузі законодавства. При цьому необхідно встановити види джерел цивільного права та засвоїти структуру цивільного законодавства як системного утворення. Оскільки основним нормативним актом цієї галузі права є Цивільний кодекс 2003 р., доцільно ознайомитися з його структурою і найважливішими положеннями.
Вивчаючи питання про суб’єктів цивільного права, необхідно з’ясувати особливості їх правового становища у цивільно-правових відносинах. До базових понять теми належать поняття цивільної правоздатності та цивільної дієздатності. Визначте їх зміст, види дієздатності різних категорій осіб, підстави і порядок її обмеження. Розглядаючи види дієздатності, доцільно побудувати діаграму обсягу дієздатності різних категорій фізичних осіб, в основу якої слід покласти вид дієздатності (горизонтальна шкала) та обсяг прав (вертикальна шкала).
Далі необхідно з’ясувати поняття юридичної особи та її ознаки, роль юридичних осіб у цивільному праві; правоздатність і дієздатність юридичних осіб, їх індивідуалізація. Важливим є також питання про види, організаційно-правові форми юридичних осіб, порядок їх створення та припинення.
Одним з центральних інститутів цивільного права є інститут права власності. Вихідним пунктом у його вивченні є поняття власності в економічному розумінні. Слід з’ясувати його співвідношення з поняттям права власності, виявити відмінності у змісті поняття в об’єктивному і суб’єктивному розумінні. Відповідно до чинного законодавства, слід чітко визначити форми власності, встановити відповідних їм суб’єктів. Для подальшої роботи з матеріалом необхідне чітке розуміння всіх правомочностей власника (право володіння, право користування та право розпорядження), які в сукупності становлять зміст права власності. Слід з’ясувати об’єкти права власності, а також таку їх властивість, як оборотоздатність. Крім права власності Цивільний кодекс визнає і регулює окремі речові права на чуже майно, з видами і змістом яких необхідно ознайомитися.
Детального розгляду заслуговує й питання про способи захисту права власності, що має важливе практичне значення. А тому необхідно уважно розглянути поняття віндикаційного та негаторного позовів, з’ясувати відмінність між ними.
Розглядаючи перше питання другого заняття необхідно виходити з того, що правочин – це дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Необхідно засвоїти зміст норм щодо форми і видів правочину, а також умов його чинності, види недійсних правочинів.
Працюючи над питанням про цивільно-правовий договір та його види, необхідно засвоїти поняття договору, розглянути умови, які складають його зміст. Важливим є розуміння моменту, з якого договір вважається укладеним. Слід пам’ятати, що оскільки договір є правочином, то на нього поширюються умови дійсності правочинів. Необхідно запам’ятати загальне правило: одностороння відмова від виконання договору і зміна умов договору не допускаються (за винятком випадків, передбачених законом). Для кращого розуміння видів договорів рекомендується скласти схему класифікації договорів залежно від розподілу прав та обов’язків, від наявності зустрічного задоволення сторони в договорі, від моменту виникнення прав та обов’язків та ін. Доцільно також більш детально розглянути такі види цивільних договорів, як договір купівлі-продажу, договір майнового найму, договір підряду та договір позики.
Цивільно-правова відповідальність – це один з видів юридичної відповідальності. Ознайомтеся з ознаками, характерними для цивільно-правової відповідальності, з’ясуйте її функції та основні принципи. Важливо пам’ятати, що цивільно-правова відповідальність має майновий і компенсаційний характер. Необхідно засвоїти перелік умов, які становлять підставу цивільно-правової відповідальності, приділити увагу співвідношенню понять шкода та збитки; розглянути поняття моральної шкоди. Далі повинні бути розглянуті види цивільно-правової відповідальності. Особливої уваги потребує вивчення розміру цивільно-правової відповідальності. Необхідно мати на увазі, що у цивільному праві діє принцип повного відшкодування збитків. Варто розглянути особливості його прояву у договірних та позадоговірних зобов’язаннях, співвідношення збитків і неустойки (штрафу, пені).
Строки – це важливий різновид юридичних фактів. Звернути увагу, що Цивільний кодекс розрізняє поняття «строк» і «термін». Необхідно розглянути поняття і значення позовної давності, її види, з’ясувати початок перебігу, особливості обчислення, наслідки закінчення строку позовної давності, а також правила зупинення, переривання й поновлення строків позовної давності. Слід також усвідомити правила про вимоги, на які позовна давність не поширюється.
Важливим питанням теми є питання про спадкування. Необхідно усвідомити різницю між такими видами спадкування, як спадкування за законом і спадкування за заповітом. У першому випадку слід знати черги спадкоємців, а також порядок спадкування за правом представлення. У другому випадку потрібно розглянути такі поняття, як заповіт, право на обов’язкову частку в спадщині, заповідальний відказ. Суттєвим є з’ясування форми заповіту. Слід звернути увагу на такі поняття, як час відкриття спадщини, місце відкриття спадщини, склад спадщини, особи, які можуть бути спадкоємцями, усунення від права на спадкування.
Заслуговує на увагу таке поняття цивільного законодавства, як спадковий договір. Слід також опрацювати питання про виконання заповіту та прийняття спадщини, про відмову від спадщини. Практичне значення має вивчення такого питання, як видача свідоцтва про право на спадщину та розподіл спадкового майна.

Завдання для самопідготовки
Елементарний рівень:
1. Опрацювати питання лекційного заняття:
Загальна характеристика цивільного права і цивільних правовідносин.
Суб’єкти цивільних правовідносин.
Поняття і зміст права власності. Форми власності в Україні.
Поняття та види правочинів.
Зобов’язальне право. Поняття цивільно-правового договору та його видів.
Спадкове право.
2. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:
цивільне право, об’єкт цивільних правовідносин, фізична особа, юридична особа, цивільна правоздатність і дієздатність, правочин, договір, право власності, право інтелектуальної власності, представництво, довіреність, застава, неустойка, зобов’язання, конфіскація, притримання, реквізиція, спадкування, обов’язкові спадкоємці, відумерла спадщина, заповіт, позов.
3. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.
План семінарського заняття:
Речові права на чуже майно.
Захист права власності.
Позовна давність та її види.
Цивільно-правова відповідальність.
4. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:
Представництво у цивільному праві.
Окремі види договірних зобов’язань.
Недоговірні зобов’язання.
Загальна характеристика інтелектуальної власності.

Індивідуальні завдання:
Достатній рівень:
І. Підготуйте електронний варіант презентації з питань:
Захист авторських прав.
Правила торгівельного й побутового обслуговування споживачів.
Законодавство України про захист прав споживачів.
Цивільно-правові засоби захисту прав покупців.
Зобов’язальне право. Загальні положення про договір (ЦКУ: Книга п’ята, розділ І-ІІ).
Право інтелектуальної власності (ЦКУ: Книга четверта).
Недоговірні зобов’язання (ЦКУ: Книга п’ята, розділ ІІІ, підрозділ 2).
Спадкове право (ЦКУ: Книга шоста).
Суб’єкти цивільних правовідносин (ЦКУ: Книга перша, розділ ІІ, підрозділи 1-3).
Окремі види договірних зобов’язань (ЦКУ: Книга п’ята, розділ ІІІ, підрозділ 1).
ІІ. Виконайте завдання:
Розв’яжіть кросворд:
Питання по-горизонталі:
Сукупність речей і матеріальних цінностей, які перебувають у власності особи.
Умовне ім’я автора твору науки, літератури або мистецтва.
Безоплатне присвоєння результатів праці інших працівників.
Юридична особа, яка є суб’єктом цивільних правовідносин (приклад).
Документ, що посвідчує той чи інший факт.
Питання по-вертикалі:
Абстрактне грошове зобов’язання, виражене в письмовій, чітко визначеній законом формі.
Винагоода, що виплачується автору за створення твору науки, літератури або мистецтва.
Матеріальна цінність, яка вноситься на зберігання в державний заклад і підлягає по настанню певних умов поверненню особі, яка її внесла.
Звернення в державний орган з приводу порушення прав конкретної особи.
Цінний папір.
Іменний цінний папір.
Цінний папір, який дає його власникові прибуток у вигляді фіксованого проценту від номінальної вартості.
Відшкодування збитків.
13


1

2
12


8


6
3

10

11
9
7

4
5


Визначте, на підставі яких із зазначених подій, виникають цивільно-правові відносини. Посилайтесь в своїх коментарях на Цивільний кодекс України. Які галузі права будуть регулювати інші із зазначених подій (вказуйте статті відповідних законів або кодексів):
а) реєстрація відкриття;
б) придбання телевізора у магазині;
в) виключення зі школи;
г) смерть людини;
д) вступ на роботу;
е) скоєння ДТП з пошкодженням автомобілів.
Визначте право володіння, користування та розпорядження у наступних ситуаціях:
а) отримання будинку у спадок;
б) керування автомобілем за довіреністю;
в) купівля магнітофона за дешевою ціною у наркомана;
г) здача складу в оренду;
д) передача майна у користування;
е) знищення художником власної картини;
є) скупка краденого;
ж) продаж квартири власником.
Розв'яжіть задачу А:(БхВ)-Г = Ґ + Д, де:
А правочин повинен обов'язково укладатися у письмовій формі між фізичними особами на суму, що перевищує... грн.; Б кількість видів юридичних фактів в залежності від волі суб'єкта; В кількість видів дієздатності у цивільному праві в залежності від обсягу; Г вік, з якого настає неповна дієздатність; Ґ мінімальний вік, з якого неповнолітній несе цивільно-правову відповідальність; Д кількість книг, з яких складається Цивільний кодекс України.
Визначте форми і види власності:
а) міська школа;
б) залізничний вокзал;
в) майно товариства з обмеженою відповідальністю;
г) ранець школяра;
д) телевізор, куплений подружжям;
е) земля сільськогосподарського кооперативу;
є) майно осіб, котрі ведуть фермерське господарство;
ж) майно університету.
Розв’яжіть кросворд:
Питання по-горизонталі:
Розмір податку з одиниці оподаткування.
Фактична наявність землі на певних правових підставах, що обумовлюють відповідні права і обов’язки власника.
Напис посадової особи на документі, що надає йому сили.
Приховані різним способом гроші або цінні речі, власник яких не може бути встановлений або в силу закону втратив на них право.
Особлива перевага, надана законом окремим громадянам.
Угода сторін про заміну одного укладеного ними зобов’язання іншим.
Розпорядження громадянина своїм майном на випадок смерті, зроблене у встановленому законом порядку.
Вид угоди за кількістю учасників, що беруть на себе зобов’язання.
Точне відтворення тексту будь-якого документу.
Спеціальний дозвіл на право заняття підприємницькою діяльністю.
Нормативний акт загального характеру.
Користування землею у встановленому законом порядку.
Особа, яка спадкує майно.
Письмове уповноваження однієї особи іншою для представництва перед третіми особами.
Зневажливе ставлення до суті срави під виглядом дотримання формальності.
Питання по-вертикалі:
12. Віднайдення втраченої кимось речі.
17. Професійний посередник при укладанні торгівельних і біржових угод.
18. Договір, згідно якого одна особа безоплатно передає своє майно у власність іншій особі.
19. Особа, яка діє за дорученням іншої особи.
20. Перехід майна померлої особи до спадкоємців.
21. Тимчасова заборона, накладена органами державної влади на користування певним майном.
22. Спосіб захисту права власності.
23. Істотна умова договору купівлі-продажу.
11921

22


17

23
4


185
67


8

20
9


10
1112

13
23

14
15Визначте спадкоємців та їх частки, посилаючись на ЦКУ:
а) У громадянина Каштанова є дружина, її дочка від першого шлюбу, яку Каштанов удочерив, син, мати, брат;
б) Громадянин Довженко усе своє майно заповів рідному братові. Дружина померлого (48 років, працює бухгалтером), син (28 років, працює водієм), донька (17 років, навчається в університеті), мати (71 рік, пенсіонерка) в якості спадкоємців у заповіті названі не були;
в) Після смерті в автокатастрофі подружжя Остапових на їхнє майно претендують: син (21 років), донька (17 років), рідний брат померлого, мати померлої, громадянин Третяк (79 років, якого утримував померлий 8 років);
г) Онуфрієв проживав разом із дружиною дочкою та сином. Син неодружений, а донька, що померла за два місяці до смерті батька, була одружена і мала трьох дітей;
д) Після смерті громадянина Одаренка, який не залишив заповіту, на його майно претендують: дружина (54 років), син (28 років), донька дружини (удочерив за рік до смерті), перша дружина (59 років) та донька від першого шлюбу (30 років), рідний брат (62 роки), мати померлого (80 років).
Складіть претензійний лист приватного підприємця заводу-виробникові за постачання партії неякісного товару.
Розв’яжіть кросворд:
Питання по-горизонталі:
Особа, якій належить майно на підставі права спільної власності.
Вид об’єктів цивільних прав.
Пропозиція однієї особи іншій укласти угоду із зазначенням усіх її умов.
Економічна діяльність людей в умовах ринкових відносин з метою одержання прибутку.
Знайдення особою загубленої речі.
Довгострокове вкладання капіталу у виробництво.
Метод прийняття рішень, за якого обговорюване положення не ставиться на голосування , а приймається погодженням сторін.
Приховані цінні речі, власник яких невідомий або за законом втратив на них право власності.
Надання в борг товарів або грошей.
Суб’єкт права інтелектуальної власності.
Особа, яка надає певні гарантії і контролює їх здійснення.
Право особи вилучати з речі її корисні властивості.
Грошова сума, яка сплачується боржником кредиторові в разі невиконання зобов’язань.
Форма надання майна у користування; вид підприємницької діяльності.
Місце знаходження юридичної особи.
123

16

23
2628

4
18

521
24

196
7

27
20

17822

9


1011


25

12
13


14
15

Питання по-вертикалі:
11. Вид об’єктів цивільних прав.
Кредитна установа, що надає населенню позички за певний процент під заставу цінних речей.
Зобов’язання щодо виконання договору.
Один з видів об’єднання підприємців, що створюється з метою одержання прибутків шляхом встановлення монопольного панування на ринках збуту.
Підстава припинення права власності.
Операція по придбанню спеціальним суб’єктом права на стягнення боргу.
Цілеспрямовано сформований образ-уявлення фірми.
Фінансовий показник прибутків та витрат підприємства.
Грошова одиниця певної країни, яка бере участь у міжнародному економічному обміні.
Єдиний державний перелік, який містить відомості про юридичну особу.
Спосіб регулювання подібних за змістом цивільних відносин, не врегульованих певним актом цивільного законодавства.
Повнолітня дієздатна особа, яка добровільно бере на себе обов’язки стосовно малолітніх чи недієздатних осіб.
Заборона користуватися будь-яким майном, накладена органами влади.
Правовідношення, в якому одна сторона зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Посилаючись на закон, встановіть правомірність правочинів:
а) громадянка Кришталева хоч зробити свого 13 річного онука власником квартири;
б) громадянин Свищ у стані алкогольного сп'яніння продав золотий перстень за 50 гривень. Його дружина вимагає від покупця повернути перстень;
в) Михайло (17 років, навчається заочно у коледжі, працює у приватній фірмі) продав моторолер, подарований батьками, своєму товаришеві, оскільки йому не вистачало зароблених грошей для купівлі мотоцикла;
г) сімнадцятилітня Марина навчається в університеті на відмінно й на отриману стипендію придбала модні джинси;
д) мати п'ятикласника Сашка уклала договір купівлі-продажу від імені сина, за яким Сашко став власником легкового автомобіля.
Спадщина Ш. складається з автомобіля, дачі, внесків в ощадкасі та домашніх речей. Як розподілятиметься спадщина у кожному із запропонованих випадків:
а) Ш. не залишив заповіту. Склад сім’ї – дружина (51 рік), дочка (12 років), що проживали разом із померлим, та син (19 років), який живе окремо із своєю дружиною;
б) Ш. залишив заповіт, за яким все майно він заповів синові (22 роки) від першого шлюбу, що проживає окремо. Разом з Ш. проживали дружина (49 років) та дочка (15 років).;
в) Ш. залишив заповідальне розпорядження в ощадкасі, за яким вклад має бути переданий його товаришеві, щодо іншого майна заповіту немає. Ш. проживав один, родичів немає;
г) Ш. залишив заповіт, за яким все майно він заповів місцевому зоопарку. Разом з Ш. проживали дружина (56 років) та дочка (17 років);
д) Ш. не залишив заповіту. Склад сім’ї – дружина (56 рік), дочка (13 років), що проживали разом із померлим, та дружина померлого сина з двома дітьми.
Складіть договір про оренду приміщення під офіс.
Розв'яжіть задачу (А+Б)хВ = Г + Ґ + Д, де:
А вік, з якого настає повна дієздатність;
Б кількість видів спільної власності;
В кількість черг спадкоємців;
Гтермін, протягом якого після смерті автора охороняються майнові права;
Ґ вік, з якого особа набуває повної дієздатності, якщо вона бажає займатися підприємницькою діяльністю;
Д вік, до якого особа вважається частково дієздатною.
Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Цивільне право»:


Д

І

Є

З

Д

А

Т

Н

І

С

Т

ЬВписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Цивільне право»:


П

Р

А

В

О

З

Н

А

В

С

Т

В

ОВизначте, в яких із наведених випадків настане цивільна відповідальність, визначте її вид:
а) у магазині жінка втратила свідомість та, падаючи, розбила посуд, що стояв на вітрині;
б) захищаючись, військовослужбовець пострілами пошкодив автомобіль нападників;
в) група молодиків розгромила рекламний щит;
г) хлопець 13 років розбив м’ячем вікно;
д) двоє друзів – 17 і 21 року – не повернули відеокасети, які брали напрокат.
е) водій, не порушивши правил дорожнього руху, потрапив в аварію, внаслідок чого пошкоджено вантаж, який він перевозив.
Складіть договір від імені приватного підприємця про найм на півроку водія з власним автомобілем.
Розв’яжіть кросворд:
14

111

12
2

3
10

45


613


78


9Питання по-горизонталі:
Сторона в зобов’язанні, що повинна здійснити на користь іншої сторони (кредитора) певні дії.
Відстрочка виконання зобов’язань, встановлена урядом на певний час, у зв’язку з настанням надзвичайних обставин.
Вимога кредитора до боржника про сплату боргу.
Відшкодування збитків.
Збіг обставин, що створюють певне становище.
Здатність особи своїми діями набувати права і створювати для себе юридичні обов’язки.
Рівність сторін у взаємовідносинах.
Один із способів забезпечення зобов’язань.
Цивільно-правовий спосіб захисту права власності.
Питання по-вертикалі:
Примусове безоплатне вилучення майна у власність держави.
Юридичний спосіб захисту порушеного права.
Відшкодування збитків, що виникають внаслідок порушення зобов’язання.
Вид об’єктів цивільних прав.
Можливість розпоряджатися процесуальними засобами захисту.

Складіть чайнворд з основних понять і категорій теми «Цивільне право».
Посилаючись на ЦКУ визначте, у яких випадках для учасників правовідносин необхідно мати дієздатність, а у яких – достатньо правоздатності:
а) взяти позику;
б) купувати магнітофон;
в) бути власником квартири;
г) користуватися житловим приміщенням;
д) отримати автомобіль у подарунок;
е) брати тимчасове користування речі в пункті прокату;
є) бути автором статті в газеті;
ж) обміняти телевізор на іншу цінну річ;
з) продати будинок;
і) отримати гроші у спадщину.

Високий рівень:
Зробіть юридичний аналіз ситуації:

16-річний хлопець у день свого народження жорстоко побив свою однокласницю за те, що вона не захотіла з ним танцювати. Нанесені тілесні ушкодження призвели до серйозного розладу здоров’я потерпілої. Мати потерпілої подала позов до суду на батьків хлопця про відшкодування матеріальних збитків за лікування та за нанесену моральну травму.
Громадянин С. продав художникові П. картину, отримавши за неї 1000 грн. Під час переговорів щодо продажу П. запевнив С., що картину написано маловідомим автором, хоча П. знав, що насправді вона належить пензлю відомого художника Ярошевського. Через деякий час П. здав картину на аукціон, вказавши справжнього автора і початкову ціну 15000 грн. Довідавшись про це С. звернувся до суду, вимагаючи повернення йому картини.
Коли Олександра Н. проводжали до лав Збройних Сил, його дядько С. при свідках пообіцяв, що після повернення Н. із служби він передасть племінникові мотоцикл. Через 2 роки, коли Олександр повернувся додому, він нагадав про обіцянку, але С. відмовився передати мотоцикл, мотивуючи це тим, що суттєво змінилася економічна ситуація.
Будівельники П. та Р., працюючи на капітальному ремонті будинку, знайшли на горищі цього будинку кільканадцять золотих монет дореволюційного виготовлення. Одну з монет вони взяли для визначення проби, а інші сховали. У ювелірній майстерні, куди вони звернулися, їм визначили пробу, але зацікавилися походженням монети. Невдовзі П. та Р. були затримані під час спроби продати монети. Після вилучення інших монет та передачі їх фінансовому відділу райвиконкому П. та Р. звернулися з вимогою виплатити їм 25 % вартості скарбу.
Громадянин Н. здав до хімчистки своє зимове пальто із штучного хутра. Коли через два тижні він отримав замовлення, виявилося, що пальто після чистки непридатне до використання, бо тканина підкладки не витримала хімічної обробки. На вимогу Н. відшкодувати його збитки адміністрація хімчистки відмовила, мотивуючи це відсутністю своєї вини у тому, що сталося.
Після загибелі в автокатастрофі батьків п’ятнадцятирічний Віктор жив із своєю бабусею, яку було призначено опікуном. Але найбільше часу він проводив разом із своїм однолітком Сергієм та його батьком Н. Через рік на день народження Н. Віктор подарував батькові друга зібрання творів відомого письменника. На заперечення Н. Віктор запевнив, що це його власність, яка перейшла до нього у спадщину від батьків. Але через деякий час бабуся звернулася з вимогою до Н. повернути книги, мотивуючи це відсутністю своєї згоди на подарунок.
Батько восьмирічного Миколи уклав від його імені угоду, за якою він став власником житлового будинку, який раніше належав громадянинові П. Через деякий час було підписано угоду про дарування громадянинові Н. автомобіля, що раніше отримав Микола у спадщину від своєї бабусі.
Працюючи у геологічній експедиції у віддаленому районі Карпат, громадянин Ф. дістав важку травму. Побоюючись за своє життя, він вирішив залишити заповіт. Написавши заповіт, він звернувся до начальника експедиції з проханням засвідчити його. Той, прочитавши заповіт вголос, висловив обурення щодо його змісту – своє майно Ф. заповідав не дружині, а сторонній особі, але після наполягань Ф. засвідчив документ.
Шістнадцятирічний школяр В., його одноліток – слюсар заводу Ш. та двадцятирічний учень школи Л. зробили саморобний вибуховий пристрій та підірвали його у дворі свого будинку. Під час вибуху було пошкоджено автомобіль, що стояв поряд, та гойдалки на дитячому майданчику. Житлово-експлуатаційна дільниця та власник автомобіля звернулися до суду з вимогою відшкодувати збитки. Але винні почували себе досить спокійно, адже вони ще не досягли повноліття, тому їм нічого не загрожує.
Громадянці В. шлюбний вік за її заявою знижено до 16 років, вона одружилася з громадянином Р. У зв’язку з цим вона переїхала до чоловіка в місто, а старий будинок, у якому вона жила до того окремо від батьків і який отримала у спадщину від дідуся, продала громадянці А. під знесення за невелику суму. Але батьки В., довідавшись про це, заявили вимогу анулювати цю угоду, мотивуючи це тим, що В. – неповнолітня, їхньої згоди на продаж не отримано, а сума, що її сплатила А. не відповідає справжній вартості будинку. В. відмовилася.
Громадянин П. згодився допомогти своєму товаришеві М. На власній автомашині «Жигулі» П. перевозив домашні речі на нову квартиру. Під час однієї з поїздок автомобіль потрапив в аварію і перекинувся, М. був викинутий з автомашини та дістав тілесні ушкодження. Через деякий час, одужавши, М. почав вимагати відшкодування витрат, які він поніс, для лікування своїх травм та розбитого під час аварії телевізора. П. відмовився, мотивуючи це тим, що, як встановила технічна експертиза, його вини в аварії немає, у порушенні кримінальної справи було відмовлено. М. звернувся до суду.
Збираючись подорожувати Сергій Т. купив у магазині 10 банок м’ясних консервів. Але наступного дня, пакуючи консерви, хлопець виявив, що банки здуті. Вважаючи продукти недоброякісними, він звернувся до магазину з вимогою обміняти консерви.
Костянтин У. домовився з Оксаною М. про купівлю велосипеда. Він сплатив гроші, отримав розписку і, зважаючи на сильний дощ та пізній час, вирішив за згодою Оксани забрати велосипед наступного дня. Але наступного дня, коли він прийшов до продавця, виявилося, що велосипед продано Валерію Д., який запропонував значно більшу суму. Але Костянтин вимагав передачі купленого ним велосипеда.
Тринадцятирічний Віктор М. отримав у дарунок від бабусі магнітофон. Через два місяці він, за погодженням з бабусею, обміняв магнітофон на кінокамеру, яку сусід Сергій Т. привіз з-за кордону. Але батько, дізнавшись про це, почав вимагати від Сергія повернути магнітофон і забрати кінокамеру, мотивуючи це відсутністю своєї згоди на обмін. Але Сергій та Віктор не погоджувалися, аргументуючи це тим, що магнітофон – дарунок бабусі, а вона дала згоду на обмін.
Сімнадцятирічний Андрій Р. після закінчення школи влаштувався на роботу в НДІ ортопедії лаборантом. Через деякий час до директора НДІ прийшов батько Андрія та розповів, що його син недоцільно використовує свою зарплату – витрачає на колекціонування моделей автомобілів, поштових марок тощо, а додому приносить надзвичайно мало грошей, незважаючи на складні матеріальні умови сім’ї – мати Андрія – інвалід, непрацездатна, двоє сестер – школярки, батьківської зарплати не вистачає для життя. На прохання батька, директор дав вказівку видавати зарплату Андрія лише у присутності батька або самому батьку.
Громадянин С. взяв у борг 200 грн. у К. строком на один рік. Коли рік минув, С. повернув гроші телеграфним переказом. Отримавши 200 грн., К. зателефонував С. і сказав, що гроші треба було б повернути особисто, до того ж вони повернуті без урахування інфляції (знецінення) і навіть без урахування відсотків, що були б нараховані при зберіганні грошей у банку чи ощадкасі. Але С. відмовився виконати цю вимогу, вважаючи її незаконною.
Дванадцятирічний Олександр П. брав участь у кінозйомках і отримав винагороду – 400 грн. На ці гроші він придбав солодощі (2 грн.), блокнот і ручку (95 грн.) та годинник (350 грн.). Але батьки, вважаючи ці витрати нерозумними, звернулися до магазину з вимогою прийняти назад покупки та повернути гроші. Адміністрація відмовилася, посилаючись на те, що Олександр повідомив касира та продавця, що це його власні зароблені гроші.
Громадянин К., проходячи повз склад заводу “Радар”, помітив вогонь на горищі складу. Разом із працівником складу Б., що прибіг, помітивши вогонь, вони зламали двері сараю громадянина Ф., що стояв поряд, і взяли там драбину та відра для гасіння пожежі. Вогонь вдалося загасити, але при цьому згоріли куртка К. та драбина Ф. Крім того, К. дістав травму, для лікування якої він витратив суму грошей. К. та Ф. звернулися до суду з вимогами відшкодувати витрати, які вони понесли (К. вимагав відшкодування з боку заводу, а Ф. – з боку громадянина Б., що безпосередньо вчинив збитки).
Учні 11 класу Микола Р. та Тарас М., проходячи пізно ввечері повз закритий магазин, помітили пожежу, що виникла всередині приміщення. Микола, розбивши вітрину, почав гасити пожежу, збиваючи полум’я курткою, а Тарас викликав пожежних та кинувся на допомогу. Під час гасіння пожежі Тарас збив з вітрини сервіз, який при цьому розбився. Під час гасіння було пошкоджено також куртку Миколи. Пізніше адміністрація звернулася з вимогою до Миколи та Тараса відшкодувати вартість вітрини та сервізу, вважаючи, що ці втрати стали наслідком некваліфікованих дій підлітків.
Шістнадцятирічний Дмитро Ч. працював слюсарем та навчався у вечірній школі. Отримавши заробітну плату (60 грн.), він придбав у свого однолітка школяра Олега Р. собаку за 25 грн., уклавши письмову угоду. Мати Дмитра, довідавшись про покупку, почала вимагати від батька Олега забрати собаку назад та повернути гроші, мотивуючи це своєю незгодою з угодою, що її уклав неповнолітній син. Але батько Олега відмовився зробити це, вказавши, що дав попередню згоду своєму синові на продаж собаки. Мати Дмитра звернулася до суду.
Володя (17 років), за подаровані на день народження гроші, придбав відеомагнітофон. Через кілька днів бабуся з дідусем теж подарували йому до дня народження відеомагнітофон. Оскільки два магнітофони йому були непотрібні, Володя один магнітофон із доплатою обміняв у свого товариша Андрія на чудовий цифровий фотоапарат. Через місяць батьки Андрія, взнавши про обмін, звернулися до Володі з вимогою повернути фотоапарат, повертаючи відео та гроші. Але Володя та його батьки відмовилися.
За договором картонно-паперовий комбінат повинен був поставити 10 000 картонних ящиків для макаронної фабрики на 1 вересня. Але фабрика отримала лише 5 000 ящиків 10 вересня, а інших 5 000 2 жовтня, що призвело до зриву поставки продукції фабрикою. Дайте характеристику юридичній ситуації.
В одній із місцевих газет було опубліковано матеріал про консервний завод, де зазначалося, що його продукція випускається на застарілому обладнанні з недотриманням технологій і її споживання може зашкодити здоров'ю споживачів. У результаті громадяни міста практично перестали купувати продукцію заводу, що призвело до значних збитків.
Громадянин К. придбав у магазині музичний центр. При спробі вдома прослухати компакт-диск, дека не відкрилася. Наступного дня чоловік вирішив повернути музичний центр, але у магазині продавець порадив йому звернутися із своєю проблемою у сервісний центр.
Громадянин В., керуючи власним легковим автомобілем, здійснив наїзд на громадянина К. Проте до кримінальної відповідальності водія не було притягнуто, оскільки його визнали невинним у скоєні аварії. Разом з тим громадянин К. звернувся з вимогою до громадянина В. про відшкодування завданих йому збитків у результаті аварії. Після відмови потерпілого водій подав позов у суд.
Завод, що випускає шини за договором постачання, 5 років регулярно забезпечував автопідприємство шинами для вантажних автомобілів та тракторів, які доставлялися залізницею. Проте чергова партія шин не була поставлена вчасно, оскільки працівники залізниці оголосили страйк і повністю було припинено на кілька днів рух потягів.
Неповнолітньому Оресту (13 років) бабуся заповіла дачний ,, будинок. Орест із батьками та молодшим братом живуть в однокімнатній .квартирі. Його батьки за власним розсудом, намагаючись покращити житлові умови сім'ї, продали будинок і отримані кошти та свою однокімнатну квартиру обміняли на двокімнатну.
Учні дев'ятого класу збиралися у туристичний похід, закупивши у магазині багато різних банок консервованих продуктів. У школі під час складання рюкзаків було виявлено, що усі 10 банок із курячим паштетом здулися. Вважаючи, що консерви неякісні, учні вирішили повернути їх у магазин та забрати гроші.
Проїжджаючи повз дитячий майданчик на власному автомобілі, громадянин Сушилов побачив, що на дорогу вибіг хлопчик за м'ячем. Намагаючись врятувати йому життя, Сушилов змушений був звернути різко вправо і, виїхавши на тротуар, пошкодив паркан та ворота приватного будинку.
Коли дев'ятикласник Мишко вигулював собаку у парку поблизу проїжджої частини, спустивши її з повідка, вона раптово вибігла на дорогу. У цей час на шосе із-за повороту з'явився автомобіль, що рухався на невеликій швидкості. Водій автомобіля різко загальмував, та собака все одно на великій швидкості врізалась в автомобіль. У результаті було пошкоджено бампер, решітку радіатора, крило та фару автомобіля. Собака отримала численні ушкодження. У відповідь на вимогу водія відшкодувати збитки батьки хлопця заявили: «А хто нам відшкодовуватиме витрати на лікування?»

Завдання для самоконтролю знань

Тести для самоконтролю з теми:
1. Предметом цивільно-правового регулювання є:
а) трудові відносини;
б) податкові відносини;
в) майнові і деякі особисті немайнові відносини;
г) бюджетні відносини.
2. Цивільна правоздатність громадян виникає:
а) з моменту народження;
б) з моменту досягнення повноліття;
в) з моменту одержання паспорта;
г) з моменту вступу до громадянства країни.
3. Негаторний позов – це:
а) вимога власника відшкодувати збитки, завдані порушенням його права власності;
б) вимога власника усунути перешкоди, що заважають здійсненню його права власності;
в) вимога власника повернути йому майно, що перебуває в чужому незаконному володінні;
г) негативна відповідь на майнову вимогу.
4. Недійсним визнаються правочини, які:
а) укладені фізичними особами з іноземними юридичними особами;
б) укладені внаслідок помилки;
в) укладені в усній формі;
г) не передбачені Цивільним кодексом України.

Питання для самоконтролю:
1. Що є предметом цивільного права?
2. Які види майнових відносин регулюються цивільним правом?
3. Які види немайнових відносин регулюються цивільним правом?
4. Яким методом регулюються цивільно-правові відносини?
5. Хто може бути учасником цивільних відносин?
6. Що може бути об’єктом цивільних відносин?
7. Які речі називаються нерухомими?
8. З яких частин складається система цивільного права?
9. Який нормативний акт є основним у цивільному законодавстві?
10. Що називають цивільною правоздатністю?
11. Що називають цивільною дієздатністю?
12. Що називають цивільною деліктоздатністю?
13. Які види цивільної дієздатності передбачені законом?
14. У чому полягає часткова цивільна дієздатність?
15. У чому полягає неповна цивільна дієздатність?
16. За яких умов набувається чи надається повна цивільна дієздатність?
17. Що може бути підставою обмеження судом цивільної дієздатності фізичної особи?
18. У чому полягає обмежена цивільна дієздатність?
19. У чому полягає недієздатність фізичної особи?
20. Що називають юридичною особою?
21. Якою є цивільна правоздатність юридичної особи?
22. Коли виникає і припиняється цивільна правоздатність юридичної особи?
23. У чому полягає відмінність між такими організаційно-правовими формами юридичних осіб, як товариство й установа?
24. У чому полягає відмінність між підприємницькими і непідприєм-ницькими товариствами?
25. Які існують способи ліквідації юридичної особи?
26. Яким майном юридична особа відповідає за своїми зобов’язаннями?
27. Що називають особистим немайновим правом?
28. На які види закон поділяє особисті немайнові права фізичної особи?
29. Що розуміють під правом власності?
30. У чому полягає зміст права власності?
31. Які форми власності передбачені Цивільним кодексом?
32. Які види цивільних позовів використовуються для захисту права власності?
33. Які види речових прав на чуже майно передбачені Цивільним кодексом?
34. Що може бути об’єктом права інтелектуальної власності?
35. Які розрізняють види прав інтелектуальної власності?
36. Що називається зобов’язанням?
37. Що називається правочином?
38. У якій формі вчиняються правочини?
39. Які правочини можуть вчинятися усно?
40. Які правочини належить вчиняти у письмовій формі?
41. За яких умов правочин вважається дійсним?
42. Що називають цивільно-правовим договором?
43. Що становить зміст договору?
44. З якого моменту договір вважається укладеним?
45. Назвіть найпоширеніші види цивільно-правових договорів.
46. Що є змістом договору купівлі-продажу?
47. Що є змістом договору підряду?
48. Що є змістом договору позики?
49. Що називають спадкуванням?
50. Які види спадкування передбачені законом?
51. Хто може бути спадкоємцем?
52. Що називається заповітом?
53. Які черги спадкоємців встановлені законом?
54. Які особи можуть бути спадкоємцями за правом представлення?
55. Яким чином відбувається прийняття спадщини спадкоємцем?
56. Що є особливістю цивільно-правової відповідальності?
57. Що є основною формою цивільно-правової відповідальності?
58. У чому полягає моральна шкода, що підлягає відшкодуванню?
59. Що є підставою цивільно-правової відповідальності?
60. На які види поділяється цивільно-правова відповідальність за підста-вою виникнення?
61. За яких умов особа може нести цивільно-правову відповідальність без наявності вини?
62. Що називають позовною давністю? Які види (строки) позовної давності встановлені законом?


(  Література до теми
Основна
Гладкий С.О. Абетка правознавства + ( Електронний ресурс(: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.
Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс/В.М. Кириченко. – К.:Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.
Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.
Правознавство: Підручник/За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія. – (8-е вид.( – К.:Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.
Додаткова
Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :
Конституція України.
Про авторське право і суміжні права: Закон України.
Про власність: Закон України.
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України.
Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України.
Цивiльний кодекс України.
Навчальні посібники:
Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.
Цивiльне право України: У 2-х т. Т. 1: Пiдручник / За ред. В.I. Борисова. – К.: Юрiнком Iнтер, 2004. – 480 с.
Цивiльне право України: У 2 т. Т. 2: Пiдручник / За ред. В.I. Борисова. – К.: Юрiнком Iнтер, 2004. – 552 с.
Шимон С.I. Цивiльне право України [Текст]. У 2 ч. Ч. 1: навч.-метод. посiб. / С.I. Шимон. – К.: КНЕУ, 2006. – 304 с.
Шимон С.I. Цивiльне право України [Текст]. У 2 ч. Ч. 2: навч.-метод. посiб. / С.I. Шимон. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.
Спеціальна література:
Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи: зразки оформлення заяв, скарг, договорів. - К.: «Наукова думка», 2005.- 320с.
Науково-практичний коментар до цивiльного законодавства України: В 4 т.. – К.: А.С.К. – Т.1.: Загальнi положення. Особистi немайнові права фiзичної особи. Право власностi та iншi речовi права: В 4 т / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. – К.: А.С.К., 2004. – 928 с.
Науково-практичний коментар до цивiльного законодавства України: В 4 т.. – К.: А.С.К. – Т.2.: Право iнтелектуальної власностi. Зобов'язальне право: В 4 т / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. – К.: А.С.К., 2004. – 864 с.
Цивiльний кодекс України. Коментар / За аг. ред.. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. – Одеса: Юридична література, 2004. – 1112 с.
Довідкова література:
Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: ИнфраМ, 1998. – 790 с.
Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.
Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.
Словник законодавчих термінів. – К.: Видво Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.
Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998. Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 672 с. Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 747 с. Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с. Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с. Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.
Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.

Тема 8: ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Методичні поради до вивчення теми:
Тема «Житлове право» винесена на самостійне опрацювання. ЇЇ вивчення необхідно розпочати з характеристики основ теорії: дати визначення галузі права, що є предметом житлового права, вказати його функції і принципи. Варто зосередити увагу на джерелах житлового права, зокрема на сучасному стані нормативного забезпечення регулювання житлових відносин.
Житлові права і обов’язки громадян висвітлюються як через розкриття конституційних (Розділ ІІ Конституції України), так і галузевих норм. Виділіть форми реалізації людиною і громадянином права на житло.
Третє і четверте питання присвячені поняттям та видам житлового фонду, у якому, поміж іншим, необхідно вказати об'єкти, що належать до кожного виду житлового фонду. Для вивчення цього питання потрібно повторити матеріал попередньої теми «Цивільне право»: зміст права власності (Цивільний кодекс України. Книга третя: Право власності та інші речові права. Глави 28.32).
Зверніть увагу на особливості правового регулювання відносин користування жилими приміщеннями в будинках державного і громадського житлового фонду, користування службовими жилими приміщеннями і гуртожитками, зупиняючись на правах і обов’язках користувачів зазначених вище жилих приміщень і компетентних органів.
Акцентуйте увагу й на актуальному сьогодні питанні договірного режиму регулювання відносин користування жилим приміщенням: порядок укладення договору найму жилого приміщення, його умови, суб’єкти, підстави розірвання тощо. При цьому посилайтеся на відповідні норми Цивільного кодексу України (Книга п’ята: Зобов’язальне право; Розділ ІІІ: Окремі види зобов’язань; Глава 59: Найм (оренда) житла.
Також необхідно визначити порядок надання житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов: виділити категорії таких осіб, умови й процедура надання їм житла.
Висвітлюючи останнє питання теми, зупиніться на характеристиці й підставах юридичної відповідальності за порушення житлового законодавства. Зокрема, встановіть підстави притягнення до відповідальності за невиконання сторонами договору найму жилого приміщення. При вивченні даного питання скористайтеся відповідними джерелами адміністративного, кримінального і цивільного права.


Завдання для самопідготовки

Елементарний рівень:
1. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:
житлове право, житло, житловий фонд, субсидія, ордер, житлово-будівельний кооператив, гуртожиток, квартира, приватизація, право спільної власності, житловий спір.
2. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:
Загальна характеристика житлового права України та його джерел.
Житлові права й обов'язки.
Поняття та види житлового фонду. Соціальне житло.
Правове регулювання приватизації державного житлового фонду.
Відповідальність за порушення житлового законодавства.

Індивідуальні завдання:

Достатній рівень:
І. Виконайте завдання:

Розв'яжіть кросворд:
Питання по-горизонталі:
Тривала або постійна втрата працездатності особи чи значне обмеження її, що є підставою включення цих осіб до пільгових категорій для отримання житла.
Право особи визначати подальшу долю житла.
Угода сторін, спрямована на встановлення чи припинення житлових прав та обов’язків.
Особа, що надає житлове приміщення в оренду.
Конфлікт, що виникає з приводу порушеного житлового права.
Загальнообов'язкове, формально визначене правило поведінки, що регулює житлові відносини.
Частина житлового будинку, призначена для проживання однієї чи кількох сімей.
Вид житлового фонду.
Комплекс дозволених законом дій щодо громадян, житлові права яких потребують захисту, безпосередньо спрямовані на попередження порушення або відновлення порушених житлових прав.
Передбачена правовою нормою і забезпечена можливістю державного примусу міра належної поведінки зобов’язаного суб’єкта житлового права.
Елемент права власності, що виражається в наявності житла у суб’єкта.
Зворотна передача раніше приватизованого житлового приміщення у власність держави.
Одна з основних матеріальних умов життя людини, складова достатнього життєвого рівня.
Нормативно-правовий акт, у якому встановлено право людини на житло.
Відчуження житлових приміщень державного житлового фонду на користь громадян.
Допомога держави, здійснювана з метою відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у вигляді безготівкової допомоги малозабезпеченим сім’ям.
Заява до суду з вимоою відновлення порушеного житлового права.
Приміщення, призначене для спільного проживання кількох одиноких громадян, які не перебувають у сімейних стосунках, або для проживання окремих сімей, що надаються на період навчання чи праці.
Нормативно-правовий акт, в якому об’єднано і систематизовано норми, що регламентують житлові відносини.

20

1

21

2223


23

24
4


25

26
5


27

6
2829
78
30

9
10
11

31

32


33

12


34

13

35141516


17

18
19Питання по-вертикалі:
4. Письмове розпорядження на заселення житлового приміщення.
5. Державний орган, що розглядає житлові спори.
11. Юридична категорія, що виражає належність житла особі на відповідних умовах та у відповідних формах.
Встановлена житловим законодавством перевага, що надається певним категоріям громадян при отриманні житла.
Закріплена нормами права можливість вилучення корисних властивостей житлового приміщення для задоволення потреб та інтересів власника чи інших осіб.
Одиниця виміру житлової площі.
Передача власником житлового приміщення іншій особі в тимчасове володіння або користування за плату.
Особа, яка є суб’єктом зобов’язання і повинна здійснити на користь іншої сторони певні дії чи утриматися від них.
Грошові кошти, які надаються особі фінансовою установою для оплати будівництва житла.
Нормативно-правовий акт, який регулює найбільш важливі елементи житлових відносин.
Форма власності, за якою житлове приміщення належить окремій особі.
Юридична властивість особи, на підставі якої вона з народження має можливість реалізовувати конституційне право на житло.
Оренда житлового приміщення.
Добровільне об’єднання громадян, що утворюється для зведення і подальшого обслуговування будинку за рахунок власних коштів.
Особливий вид асигнування з державного бюджету для фінансування житлово-комунальних організацій з метою покриття витрат по обслуговуванню пільгових категорій населення.
Особа, яка має право посвідчувати договори купівлі-продажу житлового приміщення, найму житла тощо.
Житловий об’єкт.
Житло, яке надається в користування працівникам організацій, які через характер трудових відносин мають проживати за місцем роботи або поблизу нього.
Сукупність правових норм, що регулюють житлові відносини специфічними методами правового регулювання.

Посилаючись на законодавство, визначте категорії громадян, які мають право на першочергове та позачергове отримання житла.
Дайте відповідь на тестові завдання:
Розташування житлових приміщень у підвальних і цокольних приміщеннях:
а) забороняється;
б) забороняється, якщо відсутнє вікно;
в) дозволяється;
г) дозволяється, якщо є вікно і висота приміщення більше 2,5 м.
2. Прибудинкова територія включає:
а) територію перед будинком;
б) озеленені території;
в) майданчик для вигулу собак;
г) майданчик для тимчасового зберігання автомобіля.
3. Заява про взяття на квартирний облік подається:
а) до Ради народних депутатів;
б) до виконкому Ради народних депутатів;
в) до відділу кадрів за місцем роботи;
г) до ЖЕКу.
4. Право першочергового забезпечення житлом мають:
а) інваліди 3-ї групи;
б) сім'ї, що мають трьох і більше дітей;
в) учителі;
г) сім'ї осіб, які загинули на виробництві.
5. Термін дії ордеру становить:
а) 10 діб;
б) 15 діб;
в) 20 діб;
г) 30 діб.
Посилаючись на законодавство, визначте підстави для поліпшення житлових умов громадян.
Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Житлове право»:


П

Р

А

В

О

З

Н

А

В

С

Т

В

ОДайте відповідь на тестові завдання:
Рішення про взяття на квартирний облік ухвалюється:
а) протягом 15 днів;
б) протягом одного місяця;
в) протягом двох місяців;
г) протягом трьох місяців.
2. Право першочергового отримання житла мають:
а) інваліди війни;
б) працівники, які сумлінно працюють;
в) одинокі матері;
г) офіцери, які перебували на військовій службі понад 20 років.
3. Житлове приміщення надається:
а) особі, яка перебувала на обліку;
б) подружжю;
в) усім членам сім’ї, які перебували на обліку;
г) сім’ям, які потребують житла.
4. Науковим працівникам з науковим ступенем додатково надається при наданні житлових приміщень:
а) 2 кв.м;
б) 5 кв.м;
в) 10 кв.м;
г) 20 кв.м.
5. Висота стелі повинна бути не меншою за:
а) 2,5 м;
б) 2,8 м;
в) 3 м;
г) 2,6 м.
Зробіть підбірку публікацій ЗМІ з проблеми приватизації житла.
Порівняйте статуси власника та наймача житла за схемою:

Права
Обов’язки

ВласникНаймач
Перелічіть і дайте характеристику житлових прав і обов’язків неповнолітніх осіб.
Дайте відповідь на тестові завдання:
1. Визнання ордеру недійсним може бути на підставі:
а) смерті особи, яка його отримала;
б) смерті члена сім’ї, який вписаний в ордер;
в) наявності помилки в ордері;
г) виявлення неправдивих відомостей, які стали основою для видачі ордеру.
2. Відповідальність повнолітніх членів сім’ї наймача:
а) часткова;
б) солідарна;
в) субсидіарна;
г) змішана.
3. Наймач має право здавати в піднайом:
а) так, має;
б) ні, не має;
в) має за згодою всіх членів сім’ї;
г) має за згодою більшості членів сім’ї.
4. До об’єктів приватизації державного житлового фонду не належать:
а) кімнати в гуртожитках;
б) квартири в аварійному стані;
в) службові житлові приміщення;
г) квартири на території національних парків.
5. Інвалідам Чорнобильської катастрофи надаються пільги:
а) додатково 10 кв. м;
б) додаткова кімната;
в) квартира;
г) додаткова квартира.
Посилаючись на законодавство, визначте підстави набуття та припинення права власності на житло.
Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Житлове право»:Б

У

Д

І

В

Н

И

Ц

Т

В

ОСкладіть чайнворд з понять і категорій теми «Житлове право».
Посилаючись на законодавство, визначте порядок та підстави виселення громадян з житлових приміщень.
Дайте відповідь на тестові завдання:
1. У разі тимчасової відсутності наймача за ним зберігається житлове приміщення протягом:
а) трьох місяців;
б) шести місяців;
в) одного року;
г) трьох років.
2. Громадянин може приватизувати житло:
а) безоплатно один раз;
б) безоплатно кожне житлове приміщення;
в) безоплатно один раз у межах санітарної норми;
г) платно безліч разів.
3. При переході права власності на житло договір найму:
а) втрачає дію;
б) не втрачає дії;
в) зберігає силу до закінчення вказаного в ньому строку;
г) на розгляд суду.
4. Проведення робіт, пов’язаних з шумом у вихідні дні:
а) дозволяється;
б) забороняється;
в) дозволяється за згодою сусідів;
г) дозволяється за умови подальшої сплати моральних збитків сусідам.
5. Безоплатна передача квартир здійснюється з розрахунку:
а) 10 кв. м на кожну особу;
б) загальної житлової площі;
в) житлової площі всіх приміщень, у т.ч. нежитлових;
г) корисної житлової площі.
ІІ. Підготуйте електронний варіант презентації з питань:
Загальна характеристика житлового права України та його джерел.
Житлові права й обов'язки громадян України, осіб без громадянства та іноземців.
Найм (оренда) житла.
Поняття та види житлового фонду. Соціальне житло.
Правове регулювання приватизації державного житлового фонду.
Правовий статус державного житлового фонду.
Правовий статус соціального житлового фонду.
Правовий статус приватного житлового фонду.
Відповідальність за порушення житлового законодавства.
Право власності на житло.
Право користування житлом.
Підстави та порядок одержання житлового приміщення в будинках державного житлового фонду та соціального житлового фонду.
Правовий статус службових житлових приміщень.
Порядок приватизації громадського житлового фонду.
Правовий статус гуртожитків.

Високий рівень:
І. Зробіть юридичний аналіз ситуації:
Кравченки мають на правах приватної власності приватизовану двокімнатну квартиру. У 2004 р. шлюб між сторонами був розірваний. Чоловік після розірвання шлюбу пішов жити до матері, забрав усі свої речі. Дружина пред’явила до суду позов про визнання чоловіка таким, що втратив право користування спірною квартирою, оскільки він не здійснює оплату квартири й не проживає в ній з 2004 р. без поважної причини. Зазначені факти відповідачем не оспорюються.
Безпалько 1.01.1994 р. була одержана двокімнатна квартира, розмір пайового внуску за яку склав 6000 грн. Первинний пайовий внесок Безпалько склав 1500 грн. з подальшою виплатою пайового внеску щомісячно у розмірі 100 грн. 1.01.1996 р. Безпалько уклав шлюб, і спільно з дружиною виплатили пайовий внесок повністю в період подружнього життя. Після розлучення Безпалько замінив замки в квартирі й вигнав дружину, пояснивши, що квартира належить йому. Дружина подала позов про вселення й розділ квартири, оскільки вважає, що квартира є їхньою спільною власністю.
Громадянка Петрова звернулась до ЖЕУ зі скаргою, що її сусідка Прозорова утримує у своїй квартирі близько десятка гусей, що викликає неприємний запах.
Плаксін купив у Смішко будинок, але через місяць звернувся із заявою про розірвання договору, мотивуючи це тим, що продавець приховав від нього недоліки – прогнивши підлогу, віконні рами, стропила. Смішко проти позову заперечує, посилаючись на те, що до укладання договору Плаксін рік квартирував у цьому будинку, тому мав можливість його належним чином оглянути.
Думов подарував своєму онукові Сергію будинок, але при цьому отримав від нього розписку про те, що будинок за життя діда продаватися не буде. Через рік, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, Сергій продав будинок. Думов звернувся до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу будинку недійсним, надавши засвідчену начальником ЖКК розписку.
ІІ. Виконайте завдання:
Розробіть сценарій ділової гри (судове слухання), в основі якої – конфліктна ситуація, пов’язана з проблемою порушення правил найму житла.
Складіть від свого імені договір найму житлового приміщення.
Поміркуйте над запропонованою проблемою і свої роздуми викладіть у формі есе: «Чи повинна держава вирішувати житлові проблеми громадян».
Зробіть підбірку публікацій в ЗМІ з проблеми житлового будівництва в Україні й викладіть свої узагальнення у вигляді аналітичного огляду.
Розробіть сценарій ділової гри, в основі якої – конфліктна ситуація, пов’язана з проблемою позачергового надання квартири.
Порівняйте житлові права та обов’язки за законодавством України та держав пострадянського простору.
Зробіть підбірку публікацій в ЗМІ про ситуацію на ринку житла в Україні, охарактеризуйте динаміку процесів і викладіть свої узагальнення у вигляді аналітичного огляду.
Розробіть сценарій ділової гри, в основі якої – конфліктна ситуація, пов’язана з проблемою приватизації житла.
Порівняйте житлові права та обов’язки за законодавством України та європейських держав.
Зробіть підбірку публікацій в ЗМІ з проблеми кредитування житла в Україні й викладіть свої узагальнення у вигляді аналітичного огляду.
Розробіть сценарій ділової гри (надання юридичної допомоги), в основі якої – конфліктна ситуація, пов’язана з проблемою виселення наймача житлового приміщення за несплату комунальних послуг.
Укладіть перелік і вкажіть вимоги до оформлення пакету документів, необхідних для здійснення правочинів щодо розпорядження житлом.
Зробіть підбірку публікацій в ЗМІ з проблеми приватизації житлового фонду України й викладіть свої узагальнення у вигляді аналітичного огляду.
Розробіть сценарій ділової гри, в основі якої – конфліктна ситуація, пов’язана з необхідністю поліпшення житлових умов.
Укладіть перелік і вкажіть вимоги до оформлення пакету документів, необхідних для постановки на квартирний облік.
Зробіть підбірку публікацій в ЗМІ з проблеми порушення житлових прав в Україні й викладіть свої узагальнення у вигляді аналітичного огляду. Наведіть свої думки з приводу шляхів розв’язання подібних ситуацій.
Розробіть сценарій ділової гри (надання юридичної допомоги), в основі якої – конфліктна ситуація, пов’язана з проблемою порушення правил найму житла.
На основі чинного законодавства України обґрунтуйте (або спростуйте) можливість виселення наймача із приміщення за несплату комунальних послуг.
Розробіть сценарій ділової гри (надання юридичної допомоги), в основі якої – конфліктна ситуація, пов’язана з проблемою виселення власника із квартири у зв’язку з невиконанням ним зобов’язань по кредитному договору.
Зробіть підбірку публікацій в ЗМІ з проблеми відносин житлово-будівельних організацій з ошуканими вкладниками в Україні й викладіть свої узагальнення у вигляді аналітичного огляду. Наведіть свої думки з приводу шляхів розв’язання подібних ситуацій.
ІІІ. Напишіть реферат на тему:
Особливості правового регулювання житлових відносин на сучасному етапі розвитку українського суспільства
Сучасне житлове законодавство пострадянських країн.
Розвязання житлової проблеми: закордонний досвід.
Правове регулювання приватизації житлового фонду України.
Житлові права й обов'язки громадян України, осіб без громадянства та іноземців: порівняльний аналіз.
Завдання для самоконтролю знань
Тести для самоконтролю:
Предметом житлового права є:
а) житло;
б) житлові правовідносини;
в) відносини з надання квартир та будинків у користування;
г) права та обов’язки.
2. Функції житлового права:
а) регулятивна;
б) охоронна;
в) виховна;
г) попереджувальна.
3. Принципи житлового права:
а) недоторканості житла;
б) законності;
в) гарантованості судового захисту;
г) доступності судового захисту.
4. Житлові права громадян:
а) на недоторканість житла;
б) на соціальне житло;
в) на приватизацію;
г) на власність.
Питання для самоконтролю:
Які житлові права і обов’язки громадян встановлює чинне законодавство України?
Які існують види житлового фонду України?
Якими є підстави та порядок одержання житлового приміщення в будинках державного житлового фонду?
Які існують підстави і порядок приватизації квартир у будинках державного житлового фонду?
Які умови складають зміст договору найму житлового приміщення?
У чому полягає правовий статус житла спеціального призначення?
У чому полягає зміст права власності на житло?
Які існують підстави набуття та припинення права власності на житло?
Які підстави та порядок виселення громадян з житлових приміщень?
Які види юридичної відповідальності за порушення житлового законодавства встановлює закон?

(  Література до теми
Основна
Гладкий С.О. Абетка правознавства + ( Електронний ресурс(: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.
Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс / В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.
Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.
Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія . – (8-е вид.( – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.
Додаткова
Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :
Конституція України.
Житловий кодекс України.
Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України.
Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні
Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України.
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Цивiльний кодекс України.
Навчальні посібники:
Житлове право України: Навч. посібник / Галянтич М.К. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.
Цивiльне право України: У 2-х т. Т. 1: Пiдручник / За ред. В.I. Борисова. – К.: Юрiнком Iнтер, 2004. – 480 с.
Цивiльне право України: У 2 т. Т. 2: Пiдручник / За ред. В.I. Борисова. – К.: Юрiнком Iнтер, 2004. – 552 с.
Спеціальна література:
Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи: Зразки. – К.: Наукова думка, 2001. – 320 с.
Житлове право України: Наук.-практ. посібник / Мічурін Є.О., Сліпченко С.О., Соболєв О.В. – Х.: Еспада, 2001. – 318 с.
Цивiльний кодекс України. Коментар / За аг. ред.. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. – Одеса: Юридична література, 2004. – 1112 с.
Довідкова література:
Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.
Словник законодавчих термінів. – К.: Видво Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.
Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998.
Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 1998. – 672 с. Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 1998. – 747 с. Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с. Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с. Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.
Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.
Тема 9: СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Методичні поради до вивчення теми:
Сімейне право включає правові норми, які регулюють особисті та майнові стосунки у сім’ї між чоловіком та дружиною, батьками і дітьми, іншими членами сім’ї та родичами, а також порядок і умови укладання та припинення шлюбу, усиновлення тощо.
Насамперед, доцільним був би розгляд таких питань, як сім’я, природне право людини на сім’ю, на вибір організаційно-правових форм сімейного життя. Важливо усвідомити соціально-культурні витоки сімейного права: народні традиції, звичаї, моральні норми, біблейські канони тощо. Основним правовим джерелом сімейного права України є закон. Нині діє Сімейний кодекс України, прийнятий 10 січня 2002 р.
Далі слід з’ясувати поняття шлюбу як форми організації сімейного життя чоловіка і жінки. Ключовими аспектами питання є з’ясування договірної природи шлюбу, свободи шлюбу як принципу сімейного права, змісту права на шлюб, умов його виникнення та реалізації, поняття та значення шлюбного віку. Необхідно знати, які існують перешкоди до укладення шлюбу, підстави та наслідки визнання шлюбу недійсним, а також особисто-правові наслідки укладення шлюбу.
Розірвання шлюбу слід розглядати як прояв принципу свободи шлюбу. Працюючи над питанням, необхідно чітко розрізняти розірвання шлюбу в позасудовому порядку та на підставі рішення суду. Розгляньте суб’єктивні та об’єктивні підстави розлучення, правове значення рішення суду про розірвання шлюбу, момент розірвання шлюбу.
Розглядаючи особисті та майнові права й обов’язки подружжя, необхідно з’ясувати критерій, який покладено в основу такого поділу. Слід детально з’ясувати такі особисті права й обов’язки подружжя, як право на вільний вибір заняття, професії і місця проживання, вибір прізвища, рівність у правах та обов’язках.
З’ясовуючи майнові права та обов’язки подружжя, необхідно розрізняти спільну сумісну власність і роздільне майно подружжя. Цікавим є розв’язання проблеми презумпції спільної сумісної власності. Важливо також з’ясувати правовий режим вкладів, внесених на ім’я одного з подружжя, правовий режим житлового будинку та іншого майна, зареєстрованого на ім’я одного з подружжя. Необхідно також розглянути питання про поділ майна подружжя, аліментні відносини.
Працюючи над наступними питаннями, слід, в першу чергу, з’ясувати підстави виникнення прав та обов’язків батьків і дітей, а також розглянути питання про врегульовані нормами права особисті та майнові відносини між батьками і дітьми, сімейні та аліментні відносини між іншими членами сім’ї та родичами, а також процедуру усиновлення.
Щодо питання про опіку та піклування, необхідно з’ясувати: коло осіб, над якими встановлюється опіка та піклування; порядок призначення опікунів і піклувальників та вимоги до них; межі їх повноважень, зокрема правочини, для вчинення яких потрібен дозвіл органів опіки та піклування, та правочини, які вони не вправі вчиняти.
На увагу заслуговують такі статті сімейного законодавства, як заручини, шлюбний договір, патронат над дітьми та інші.

Завдання для самопідготовки

Елементарний рівень:

1. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:
сімейне право, шлюб, сім’я, дитина, подружжя, заручини, шлюбний договір, орган РАЦСу, особисті права та обов’язки, майнові права та обов’язки, аліменти, усиновлення, опіка, піклування, патронат.
2. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.
План семінарського заняття:
Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення та розірвання. Недійсність шлюбу.
Особисті немайнові та майнові права й обов’язки подружжя. Шлюбний договір.
Особисті немайнові та майнові права й обов’язки батьків і дітей.
Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування: усиновлення, опіка, піклування, патронат.
3. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:
Загальна характеристика сімейного права України та його джерел.
Порядок реєстрації та припинення шлюбу.
Особисті немайнові права та обов'язки інших членів сім’ї та родичів. Обов’язки по утриманню інших членів сім’ї та родичів.
Застосування сімейного законодавства України до іноземців та oci6 без громадянства. Застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів в Україні.
Індивідуальні завдання:

Достатній рівень:

І. Виконайте завдання:
Розв'яжіть задачу: А - Б + В = Г + Ґ, де:
А - шлюбний вік чоловіка; Б - мінімальна різниця у віці, яка повинна бути між усиновлювачем та усиновлюваним; В вік, до досягнення якого над неповнолітнім встановлюється опіка; Г – вік, до досягнення якого особа визнається малолітньою; Ґ мінімальний термін засудження до позбавлення волі одного із подружжя, який надає право іншому розірвати шлюб на підставі лише його заяви.
Визначте режим власності у подружжя, посилаючись на сімейне законодавство:
а) дружина мала дачу до одруження;
б) чоловік отримав у спадок квартиру;
в) гроші на банківському рахунку чоловіка, вщкритомуушлюбі (зароблені ним у вільний від роботи час на будівництві дач);
г) квартира, куплена під час подружнього життя на гроші зароблені чоловіком і оформлена на його ім'я (дружина у цей час не працювала);
ґ) золотий перстень із діамантом, куплений чоловіком дружині;
д) премія дружини;
є) дружина до укладення шлюбу мала легковий автомобіль, який під час подружнього життя капітально відремонтували; є) Чоловік на отриману страховку придбав телевізор;
ж) чоловік і жінка фактично припинили шлюбні відносини і, проживаючи окремо понад рік, придбали фотоапарат та швейну машинку;
з) на вимогу чоловіка рішенням суду було встановлено для подружжя режим окремого проживання, а через 3 дні дружина придбала меблі в їхню квартиру.
Розв’яжіть кросворд:
Питання по-горизонталі:
Це система заходів, спрямованих на забезпечення особистих і майнових прав та інтересів неповнолітніх дітей, які за віком чи станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки.
Первинний та основний осередок суспільства.
Сім’я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей, позбавлених батьківського піклування.
Основні засади, керівні ідеї, відповідно до яких здійснюється сімейно-правове регулювання та охорона сімейно-правових відносин.
Передача органом опіки та піклування дитини – сироти або дитини позбавленої батьківського піклування, на виховання у сім’ю іншої особи до досягнення нею повноліття за плату.
Брати і сестри, які мають спільних батьків.
Сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.
Шлюб, зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі.
Одиничне, формально – визначене, загальнообов’язкове правило поведінки, що регулює та охороняє сімейні відносини.
Договір, яким регулюється майнові відносини між подружжям.
Шлюбний вік для чоловіків.
Питання по-вертикалі:
Прийняття особою у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина.
112


2

3

4
5

6


7

8


91011

Знайдіть помилки в тексті, посилаючись на сімейне законодавство: Шлюб це сімейний союз жінки і чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану або через релігійний обряд у церкві після досягнення жінкою та чоловіком 18 років, а якщо у них є діти, можливе зменшення шлюбного віку на 2-3 роки за рішенням державного органу реєстрації актів цивільного стану із обов'язковим укладенням шлюбного договору напередодні одруження.
Від свого імені складіть текст шлюбного договору.
Розв'яжіть задачу: (А + Б + В) х Г - Ґ = Д, де:
А шлюбний вік жінок; Б вік, з якого над неповнолітнім встановлюється піклування; В кількість умов, дотримання яких необхідне для вступу у шлюб; Г термін, через який реєструється шлюб після подання заяви до органу реєстрації актів цивільного стану; Ґ вік, з якого береться до уваги думка дитини, щодо подальшого її місця проживання при розлученні батьків; Д граничний вік, до якого батьки повинні утримувати своїх дітей у випадку, якщо діти навчаються у вищих навчальних закладах.
Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Сімейне право»:


П

Р

А

В

О

З

Н

А

В

С

Т

В

О
Охарактеризуйте міжнародні пакти та угоди, пов’язані із захистом прав людини у сімейному житті.
Розв'яжіть задачу: (А + Б) : В = Г : Ґ - Д, де:
А - мінімальний вік, з якого особа може вступати у шлюб за дозволом (рішенням) суду; Б мінімальна кількість місяців після спливу яких дитина,
народжена дружиною, не вважатиметься такою, що походить від чоловіка після встановлення між ними судом режиму окремого проживання; В кількість підстав, передбачених законодавством для створення сім'ї; Г вік, з якого особа вважається неповнолітньою; Ґ кількість підстав припинення шлюбу; Д термін, протягом якого повинна бути зареєстрована новонароджена дитина.
Розв’яжіть кросворд:
Питання по-горизонталі:
Домовленість подружжя, спрямована на регулювання майнових прав і обов’язків.
Правова форма захисту прав та інтересів малолітніх осіб, які залишилися без батьківського піклування.
Жінка і чоловік, які перебувають між собою у шлюбі.
Суб’єкт сімейних правовідносин.
Суб’єкт сімейних правовідносин.
Один з подружжя.
Подання особами заяви про реєстрацію шлюбу.
Церковний обряд одруження.
Нормативно-правовий акт, що регулює сімейні відносини.
Засоби на утримання члена сім’ї, що стягуються в судовому порядку.
Власність подружжя, набута ним за час шлюбу.
Сім’я, що складається з одинокої матері (батька) і дитини.
Нерідна мати дітей чоловіка від попереднього шлюбу.
15

116

2


17

3


18
4
56

19

7

20
8
9

21
1022

23
11

1213


14


Питання по-вертикалі:
3. Система заходів, спрямованих на забезпечення особистих і майнових прав та інтересів неповнолітніх дітей, які за віком чи станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки.
7. Офіційне звернення особи в заклад або до посадової особи, не пов’язане з порушенням прав.
8. Юридична категорія, яка вказує на належність майна членам подружжя на відповідних умовах.
Суб’єкт сімейних правовідносин.
Один з подружжя.
Незареєстрований шлюб.
Нерідний батько дітей дружини від попереднього шлюбу.
Підстава припинення шлюбу.
Сім’я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей, позбавлених батьківського піклування.
Особиста приватна власність дружини та чоловіка.
Особа до досягнення нею повноліття.
У мусульманських країнах усі дружини господаря.
Повнолітня дієздатна особа, яка добровільно і без оплати бере на себе обов’язки стосовно малолітніх дітей.

Від імені Світлани та Богдана складіть текст шлюбного договіру. Вкажіть умови його дійсності.
У свідоцтві про народження дитини мати записана українкою, а батько поляком. Як вирішити питання про національну приналежність дитини?
Охарактеризуйте норми міжнародного й українського права, пов’язані із захистом прав дитини у сім’ї.
Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Сімейне право»:


У

С

И

Н

О

В

Л

Е

Н

Н

ЯЧому, на вашу думку, сім’я, материнство і дитинство потребують конституційного захисту?
Складіть чайнворд з понять і категорій теми «Сімейне право».
Заповнивши таблицю, визначте та порівняйте норми, що регулюють сімейні відносини. Які, на ваш погляд, є більш вагомі й ефективні? :
правові норми
норми моралі
У чому полягає принцип рівності прав чоловіка та жінки в сімейних відносинах?
Складіть таблицю «Підстави припинення шлюбу»:
Шлюб припиняється:

автоматично
шляхом розлучення
шляхом визнання шлюбу недійсним

Висловіть свою думку щодо доцільності укладання шлюбного договору. Обгрунтуйте її.
Розв’яжіть кросворд:
Питання по-горизонталі:
Шлюбний договір, укладений з порушенням умов.
Передача органом опіки та піклування дитини – сироти або дитини позбавленої батьківського піклування, на виховання у сім’ю іншої особи до досягнення нею повноліття за плату.
Суб’єкт сімейних правовідносин.
Власність подружжя, набута ним за час шлюбу.
Державний орган, уповноважений розглядати майнові спори подружжя.
Система заходів, спрямованих на забезпечення особистих і майнових прав та інтересів неповнолітніх дітей, які за віком чи станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки.
Одиничне, формально – визначене, загальнообов’язкове правило поведінки, що регулює та охороняє сімейні відносини.
Суб’єкти сімейних правовідносин, законні представники інтересів своїх неповнолітніх дітей.
Сім’я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей, позбавлених батьківського піклування.
10


11

1

12
13

2
3

1445
615

7

16
8
9


Питання по-вертикалі:
1. Дитина у віці 14-18 років.
Прийняття особою у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина.
Сім’я, що має трьох і більше дітей.
Період розвитку людини до досягнення повноліття.
Суб’єкт сімейних правовідносин.
Юридична категорія, яка вказує на належність майна членам подружжя на відповідних умовах.
Викуп за наречену у східних народів.
Нормативно-правовий акт, що регулює сімейні відносини.

Доведіть необхідність державної реєстрації шлюбу.
Розв’яжіть кросворд:
Питання по-горизонталі:
Альтернативна форма сімейного виховання.
Мала соціальна група людей, члени я кої пов’язані між собою кровноспорідненим зв’язком.
Офіційне звернення особи в заклад або до посадової особи, не пов’язане з порушенням прав.
Викуп за наречену у східних народів.
Особа до досягнення нею повноліття.
Прийняття особою у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина.
Питання по-вертикалі:
1. Родове ім’я громадянина.
Правова форма захисту прав та інтересів малолітніх осіб, які залишилися без батьківського піклування.
Засоби на утримання члена сім’ї, що стягуються в судовому порядку.
Шлюб, укладений без наміру створити сім’ю.
Жінка і чоловік, які перебувають між собою у шлюбі.

1

8


10


7

9
23


4


5

6


ІІ. Підготуйте електронний варіант презентації з питань:
Шлюбно-сімейні відносини за участю іноземного елемента.
Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів.
Конвенція про права дитини.
Декларація прав дитини.
Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.
Шлюбний договір.
Утримання в сімейних правовідносинах.
Високий рівень:
Зробіть юридичний аналіз ситуації:
Костів та Липова уклали шлюб у 2000 році. У 2004 році за спільно зароблені кошти вони купили квартиру. З кінця 2005 р. до початку 2006 р. Костів не проживав з своєю дружиною, не вів з нею господарства і на словах просив розлучитися. На початку січня 2006 р. Костів повернувся до Липової. У 2005 році Липова придбала меблевий гарнітур, а Костів - квартиру, куди й переїхало подружжя після примирення і перевезли з іншими речами гарнітур. Квартиру, куплену ними в 2004 р., вони у січні 2009 р. продали, і за кошти був зроблений вклад у банку на ім`я Костіва. У лютому Костів зняв гроші з вкладу (без відома дружини) і купив квартиру, зазначивши у договорі єдиним покупцем свою матір. Ще через півмісяця подружжя посварилося, і Костів звернувся з позовом про розірвання шлюбу і поділ майна.
Громадянці В. шлюбний вік за її заявою знижено до 16 років, вона одружилася з громадянином Р. У зв’язку з цим вона переїхала до чоловіка в місто, а старий будинок, у якому вона жила до того окремо від батьків і який отримала у спадщину від дідуся, продала громадянці А. під знесення за невелику суму. Але батьки В., довідавшись про це, заявили вимогу анулювати цю угоду, мотивуючи це тим, що В. – неповнолітня, їхньої згоди на продаж не отримано, а сума, що її сплатила А. не відповідає справжній вартості будинку. В. відмовилася. Хто правий у цій ситуації ?
Навчаючись на п’ятому курсі університету, киянин Л. одружився з однокурсницею Р., яка приїхала на навчання із Закарпаття. Батьки Л. дали згоду на шлюб, а батьки нареченої на весілля не приїхали, пояснюючи це транспортними складностями. Після реєстрації шлюбу Р. було прописано у квартирі чоловіка, але вона майже не бувала тут. Постійні сварки з Л. та його батьками, відмова брати участь у веденні домашніх справ призвели до швидкого погіршення відносин. Уже через сім місяців постало питання про неможливість сімейного життя. Що можна порадити чоловіку-невдасі, щоб вийти із складної ситуації з найменшими втратами, адже Р. вимагає поділу майна та житлової площі?
Нотова звернулась до Степанова з позовом про розірвання шлюбу і поділ спільного майна. До такого майна, на думку Нотової, зокрема, належали: меблевий гарнітур; вклад у банк у у сумі 9 тис. грн. (5 тис.грн. Степанов вклав до укладення шлюбу, а далі поповнював вклад після одруження); цегляний житловий будинок, побудований за час шлюбу на основі вдвічі меншого за площею, який належав Степанову до укладення шлюбу; зарплати чоловіка за останні півроку, яку Степанов ще не отримав як і всі інші працівники підприємства, де він працював. Нотова також вважала , що її особистою власністю є: телевізор, куплений нею під час шлюбу за позичені у матері кошти (проти купівлі телевізора чоловік категорично заперечував, але надалі ним часто користувався); норкова шуба, зі слів Нотової, подарована їй чоловіком на другий день після весілля; дача, яку вона успадкувала після смерті батька. Нотова з 5 років подружнього життя 4 роки не працювала, перебуваючи на утриманні чоловіка, 2 з них займалася доглядом за дитиною, а останній рік працювала, отримуючи зарплату втричі більшу, ніж чоловік. Натомість Степанов усі 5 років працював. За період шлюбу нічого не успадкував.
Громадянин Н. після авіакатастрофи, в яку він потрапив, частково втратив розум і за рішенням суду був визнаний недієздатним. Але через 5 років він вийшов з лікарні, почав працювати, ще через рік одружився. Дружину він повідомив про рішення суду, але в РАГСі про це нічого не сказав. Два роки по тому суд повернув дієздатність Н. Але ще через три роки дружина звернулася з позовом до суду при визнання шлюбу недійсним, мотивуючи це недієздатністю Н. при його укладенні. Яке рішення має прийняти суд ?
Назаров звернувся з позовом до Назарової про покладення частини відшкодування боргу за договором позики. У судовому засіданні було встановлено, що Назаров, перебуваючи у шлюбі з Назаровою, у 1999 році позичив у Білоноса 90 000 гривень строком на 3 роки. Цього ж року між Назаровою та Філімоновим було укладено договір про відступлення права вимоги на отримання квартири, яке належало Філімонову на підставі договору про дольову участь у будівництві житла, укладеному із асоціацією „Світбуд”. За цим договором Назарова передала Філімонову 90 000 гривень. Через деякий час подружжя Назарових вирішило розлучитись. Назарова без відома чоловіка розірвала договір цесії і отримала назад від Філімонова 90 000 гривень. Суд відмовив в задоволенні вимоги Назарова, мотивуючи своє рішення тим, що хоч на момент укладення договорів сторони й перебували в шлюбі, але могли кожен окремо укласти договори, розірвати їх, ці договори не мають правового режиму спільно набутого майна, тому вимоги Назарова про покладеня на Назарову відшкодування частини позики Білоносу є незаконними.
Одружившись, Р. на вимогу майбутнього чоловіка О. дала йому розписку, згідно з якою вона зобов’язалася протягом сімейного життя не вступати на навчання чи роботу. Але після трьох років сімейного життя Р. виявила бажання вступити до вищого навчального закладу, О. заперечував, посилаючись на зобов’язання. Виник конфлікт. Хто правий у цій ситуації ?
Громадянин П. та громадянка М. звернулися до РАГСу з проханням зареєструвати їх шлюб. Прийнявши заяву, співробітники РАГСу призначили строк реєстрації шлюбу через місяць після подання заяви. Але молоді не погодилися з цим, вони пояснили, що багато років знають один одного, тому для них додаткові роздуми не потрібні, до того ж П. – геолог, через кілька днів повинен виїжджати в експедицію на весь польовий сезон – більше ніж півроку. Можна вирішити цю проблему ?
Після припинення шлюбу громадянки В. з громадянином Ш. за рішенням суду Ш. повинен був виплачувати на двох своїх неповнолітніх дітей аліменти. Але невдовзі по тому Ш. почав часто змінювати місце роботи, влаштовувася працювати таким чином, щоб основний доход мати на роботі за сумісництвом, намагаючись зменшити аліменти. Внаслідок цього розмір аліментів постійно зменшувався і був недостатній для утримання дітей. Що можна порадити В., щоб вийти з цього становища ?
Після розлучення громадянки Т. із своїм колишнім чоловіком Р., у них виник конфлікт. Р. вимагав, щоб колишня дружина змінила своє прізвище на дошлюбне, але Т. не погоджувалася. Конфлікт затягнувся і набув нової сили через два роки, коли Т. взяла новий шлюб і вирішила змінити прізвище сина, що жив з нею, на прізвище нового чоловіка, яке взяла собі і вона. Але Р. не дав згоди на це. Як вирішити цей конфлікт ?
Громадяни М. та П. прийняли рішення про розлучення та звернулися до суду. Неповнолітній син за спільним рішенням мав залишитися з матір’ю М., але виникла суперечка щодо розподілу майна. Чоловік П. зазначив, що він протягом усього періоду перебування у шлюбі працював на двох роботах, отримуючи досить великі гроші, саме за них було придбано сучасну апаратуру, збудовано дачу. В той же час дружина М. тривалий час не працювала, була домогосподаркою. У зв’язку з цим П. вимагав виділити дружині 1/3 майна, а інші 2/3 залишити за ним. Яким має бути рішення суду?
Юрій (20 років) та Анжела (16 років, вагітна) вирішили одружитися, про що дівчина повідомила своїх батьків. Батьки Анжели проти шлюбу, оскільки хлопець не має вищої освіти, ніде не вчиться і не має постійного заробітку. Як буде вирішено ситуацію?
Олександра (18 років) вагітна. За словами дівчини, батьком дитини є її знайомий Микола (22 роки), який заперечує батьківство. Олександра бажає одружитися із Миколою, а хлопець не лише не бажає одружуватися, а й відмошіяється від утримання дитини у випадку народження. Як буде вирішено ситуацію?
Батьки Валентина та Маші товаришували з дитячих років своїх дітей, мріючи про їхній шлюб. Але Маша довго відмовлялася одружуватися із Валентином. Та лише після численних вмовлянь весілля таки відбулося. Чи буде визнано такий шлюб дійсним?
Тетяна та Юрій збираються одружитися. Мати Тетяни є двоюрідною сестрою батькові Юрія. У державному органі реєстрації актів цивільного стану хлопцеві та дівчині заявили, що вони не мають права одружуватися. Чи правильно поступили працівники державного органу реєстрації актів цивільного стану?
Громадянин Семиноженко звернувся до суду із заявою про розірвання шлюбу. Причиною цього, як вказано у заяві, був вступ дружини до педагогічного інституту без згоди чоловіка. Чи буде задоволено позов?
Антон та Олена вирішили одружитися і подали заяву до державного органу реєстрації актів цивільного стану. Оскільки Олена була єдиною дочкою у сім'ї, її батьки вирішили зайнятися організацією весілля. Вони замовили зал у кафе, купили Олені весільну сукню та поступово почали запрошувати гостей. За тиждень до весілля Антон заявив Олені, що він не хоче офіційно одружуватися і запропонував жити спільно деякий час, щоб краще взнати один одного. Чи дії Антона правомірні? Чи може Олена примусити Антона одружитися? Батьки Олени вимагають у суді відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди. Яке рішення прийме суд?
Маша та Максим одружилися тиждень тому. На подаровані гроші вони придбали телевізор, наручні годинники (кожному), кухонний комбайн (щоб Маші було зручніше готувати їжу), жіночу шкіряну куртку. А гроші, що залишилися, поклшга на рахунок у банку, відкритий на ім'я чоловіка. Визначте режими власності на придбані речі та банківський рахунок.
Богдан та Віра перебувають у шлюбі 6 років. З метою отримання необхідних коштів для започаткування власного бізнесу чоловік вирішив продати легковий автомобіль, куплений 2 роки тому на його ім'я. Дружина не хоче щоб чоловік займався бізнесом і заявляє, що чоловік не має права без її згоди продавати автомобіль. Прокоментуйте ситуацію. Як буде вирішено справу?
Сімнадцятирічний Мирослав закінчив школу і поступив до університету на контрактну форму навчання. Хлопець стверджує, що його батьки зобов'язані платити за навчання, оскільки він є неповнолітнім. Як буде вирішено ситуацію?
Подружжя Калашниковых проживало у власному будинку, побудованому 30 років тому. За роки експлуатації у будинку жодного разу не проводили капітального ремонту, оскільки грошей у подружжя на ремонт не було, то вони вирішили продати автомобіль, куплений на гроші, зароблені Калашниковим в Італії. Через рік після проведеного ремонту Калашников звернувся у суд із заявою про розірвання шлюбу та розподіл майна, претендуючи на три четвертих будинку. Свої вимоги він мотивував тим, що ремонт будинку було проведено за його кошти (автомобіль було куплено на зароблені ним особисто гроші за кордоном). Яке рішення прийме суд?
Перебуваючи у шлюбі, громадянка Мішина стаяа інвалідом II групи. Через 3 роки після цього вони з чоловіком розлучилися. Після розлучення Мішина звернулася із вимогою до колишнього чоловіка про сплату аліментів. Мішин відповів, що вони розлучені і вже не родичі, тому він їй нічого не винен. Жінка подала позов до суду. Як вирішиться справа?
Шлюб подружжя Броньків було розірвано у міському суді. Розглядаючи спір про розподіл спільно нажитого майна подружжям, суд зробив розподіл квартири, дачі, автомобіля. У зустрічному позові Остапа Бронько про розподіл грошових вкладів Марії Бронько, що знаходилися у банку, відмовив у зв'язку із відмовою колишньої дружини від вимоги про розподіл предметів домашнього вжитку. Чи є рішення суду правомірним? Чому?
Іван Іванович Іванов (55 років) внаслідок необережності став інвалідом II групи. Пенсії, яку він отримує по інвалідності, йому ледве вистачає на прожиття. А ще потрібно платити за квартиру та ліки. Тому він звернувся до суду із позовом про стягнення аліментів із свого сина (30 років, вчитель, має сім'ю та двоє дітей) з яким не підтримував стосунків впродовж останніх 25 років з моменту розлучення з матір'ю сина (не зустрічався, не спілкувався, не брав участі у вихованні), при цьому він сплачував аліменти на сина до його повноліття. Яке рішення прийме суд?
Громадянин А. має двох дітей, на утримання яких сплачує аліменти. З метою уникнення від сплати він почав постійно змінювати місце роботи та за основним місцем роботи отримувати невеликі кошти. Проте, мав різні види додаткового заробітку. Колишня дружина громадянина А. звернулася до суду з проханням вирішити справу ,оскільки грошей на утримання дітей явно недостатньо. Як може бути вирішена дана справа?
Андріїв у 2004 році звернувся з позовом до Андрієвої про розірвання шлюбу і поділ набутого за час шлюбу майна, зокрема, автомобіля ВАЗ-21063. Андріїва вважала, що ця машина не повинна включатися до складу спільного майна подружжя як подарована їй особисто, оскільки була виділена їй на роботі як передовику виробництва у 1992 році за пільговою ціною, що складала на той час одну четверту її реальної вартості. Андріїв у суді пояснив, що кошти на оплату пільгової вартості автомобіля позичав у банку на своє ім’я і борг виплачувався ним. Андріїва запропонувала виплатити чоловікові половину сплаченої у 1992 році суми. Водійські права були лише у Андріїва.
Петречко звернувся з позовом до своєї дружини про розірвання шлюбу і поділ майна, набутого в шлюбі, зокрема, акцій, зареєстрованих на ім’я дружини. На компенсацію Петречко не погоджувався, оскільки на його думку їх вартість значно зросла з 1993 року, коли вони були набуті. Дружина заперечувала проти поділу акцій і пояснила в суді, що інші акціонери теж проти прийняття її чоловіка як акціонера до товариства. Зваживши на пояснення дружини та за відсутності іншої оцінки акцій, суд присудив Петренкові відшкодування половини вартості акцій за ціною їх набуття у 1993 р.
Подружжя Карпових розірвало шлюб у 1993 році, однак, продовжувало проживати спільно, вести спільне господарство, у 1994 році у них народилася донька. У 2001 році Карпова звернулась до суду з позовом до Карпова про поділ квартири, набутої в 1992 році, а також земельної ділянки, придбаної теж з чоловіком у 2000 році. Суд відмовив в задоволенні вимоги про поділ майна, мотивуючи тим, що з моменту винесення рішення суду про розірвання шлюбу минуло більше трьох років.
На весіллі Софія та Костянтин одержали як подарунки 40 000 гривень. За ці гроші була придбана на ім’я дружини квартира. Через рік відносини між подружжям змінилися, у зв’язку з чим чоловік зажадав розподілу майна на рівні частини. Батько Софії стверджував, що 2000 дол. США він подарував особисто дочці, а не їм обом, тому частка дочки має бути більшою.
Краско, який перебував у другому шлюбі з Шатровою, розірвав і цей шлюб. Після цього Шатрова дізналася, що Краско до одруження з нею перебував у зареєстрованому шлюбі з Федоровою і не розривав його. Шатрова звернулася в юридичну консультацію з проханням роз'яснити їй, що може змінитися в результаті встановлення цього факту.Завдання для самоконтролю знань
Тести для самоконтролю:
1. Закон забороняє укладати шлюб між:
а) особами, які мають похилий вік;
б) особами, з яких хоча б одна визнана судом недієздатною;
в) особами, з яких одна сплачує аліменти;
г) особами, з яких одна є іноземцем.
2. У випадку розірвання шлюбу спільне майно, нажите подружжям у шлюбі, при відсутності шлюбного контракту ділиться:
а) у рівних частинах між подружжям;
б) між подружжям і дітьми;
в) між подружжям залежно від доходів кожного з них;
г) між подружжям залежно від майнового стану кожного з них.
3. Майно, яке одержане одним з подружжя під час шлюбу в дар або в порядку спадкування, є:
а) спільною сумісною власністю подружжя;
б) роздільною власністю;
в) спільною частковою власністю подружжя;
г) колективною власністю сім’ї.
4. Опіка встановлюється:
а) над неповнолітніми віком від 15 до 18 років;
б) над особами, визнаними судом недієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства;
в) над особами, що перебувають у наркотичній залежності;
г) над особами, визнаними судом обмежено дієздатними.

Питання для самоконтролю:
1. Що є предметом сімейного права?
2. Який нормативний акт є основним актом сімейного законодавства?
3. Що розуміють під сім’єю?
4. Що називається шлюбом?
5. Який шлюбний вік встановлено законом?
6. Які умови укладення шлюбу передбачені законом?
7. У яких випадках укладення шлюбу не допускається?
8. Які особи вважаються зарученими?
9. В яких випадках шлюб припиняється?
10. В якому порядку здійснюється розірвання шлюбу?
11. Які особисті права подружжя передбачені законом?
12. Яким є правовий режим майна, набутого подружжям за час шлюбу?
13. Яке майно є особистою приватною власністю кожного з подружжя?
14. Які права та обов’язки батьків передбачені законом?
15. Які права дітей передбачені законом?
16. У чому полягає відмінність між опікою і піклуванням?
17. Які вимого встановлює закон до усиновителів, опікунів, піклувальників, патронатних вихователів?

(  Література до теми
Основна
Гладкий С.О. Абетка правознавства + ( Електронний ресурс(: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.
Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс / В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.
Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.
Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія . – (8-е вид.( – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.
Додаткова
Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :
Конституція України.
Декларація прав дитини.
Деякі питання призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми: Постанова КМУ №13 від 11 січня 2007 року.
Конвенція про права дитини.
Концепція Державної програми підтримки сім'ї у 2006-2010. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів від 11 травня 2006 р. №259-р.
Концепція Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. №263.
Положення про державний комітет України у справах сім'ї та молоді. Затвердж. Указом Президента України від 16 червня 1999р.
Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні: Наказ Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 р. № 52/5, зі змінами (нова редакція) від 18 листопада 2003 р. № 140/5.
Про Декларацію про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок: Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1999 р. № 475-ХІV.
Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України.
Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України.
Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України.
Про затвердження Державної програми підтримки сім'ї на період до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 року №244.
Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. №564 зі змінами.
Про затвердження Положення про прийомну сім’ю. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. №56.
Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. № 1377.
Про затвердження Порядку передачі дітей, які є громадянами України, па усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996р.
Про Концепцію державної сімейної політики: Постанова Верховної Ради України від 17 вересня 1999 р. № 1063-ХІV.
Про органи реєстрації актів цивільного стану: Закон України.
Про охорону дитинства: Закон України.
Про перелік видів доходів, які враховуються при визначення розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. №146.
Про попередження насильства в сім’ї: Закон України.
Про проведення в Україні у 2004 році Року сім"ї: Указ Президента України від 6 лютого 2004 року.
Про соціальну роботу з дітьми та молоддю: Закон України.
Сімейний кодекс України.
Цивільний кодекс України.
Навчальні посібники:
Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.
Сімейне право: Навч. посібник / Ариванюк Т.О. та ін., за ред. Гопанчука В.С.– К.: Істина, 2002. – 304с.
Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.
Спеціальна література:
Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи: зразки оформлення заяв, скарг, договорів. - К.: «Наукова думка», 2005.- 320с.
Волинець Л. Права дитини в Україні: Проблеми та перспективи досліджень. /Український інститут соціальних досліджень: Інститут дитинства. – К.: Логос, 2000. – 74 с.
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/За ред. Ю.С.Червоного. – К.:Істина, 2003. – 464 с.
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003.
Довідкова література:
Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: ИнфраМ, 1998. – 790 с.
Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.
Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.
Словник законодавчих термінів. – К.: Видво Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.
Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998. Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 672 с. Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 747 с. Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с. Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с. Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.
Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.
Тема 10: ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Методичні поради до вивчення теми:
Вивчення теми необхідно розпочати з ознайомлення зі структурою Господарського кодексу України – основного нормативного акта господарського і підприємницького права. Корисним буде аналіз системи джерел правового регулювання господарської діяльності в цілому.
При характеристиці фізичних і юридичних осіб як суб’єктів господарської діяльності зверніть увагу на обмеження, встановлені для окремих категорій громадян, яким забороняється займатися підприємницькою діяльністю. З’ясуйте порядок державної реєстрації, перереєстрації, скасування державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності. Для цього слід знати: органи державної реєстрації; перелік документів, що подаються до органів державної реєстрації фізичними особами для провадження господарської діяльності без створення юридичної особи та власником (власниками) для державної реєстрації юридичної особи. Співставте перелік документів, необхідних для реєстрації зазначених суб’єктів підприємницької діяльності. Зверніть увагу на строки державної реєстрації суб’єктів, перелік етапів процедури реєстрації. Необхідно ознайомитися з підставами скасування державної реєстрації. Потрібно також з’ясувати випадки, коли діяльність суб’єкта може бути припинена. Слід розрізняти форми припинення діяльності (реорганізація , ліквідація), знати порядок, встановлений для припинення існування суб’єктів підприємництва внаслідок банкрутства.
З’ясуйте зміст поняття «підприємництво», ознаки підприємництва. Осмислення потребує така ознака підприємництва, як мета (одержання прибутку), оскільки саме за цією ознакою підприємницьку діяльність відрізняють від інших видів господарської діяльності. Визначте закріплені у законі принципи, на яких базується здійснення підприємницької діяльності. Виділіть види підприємництва залежно від наявності обмежень, встановлених для здійснення підприємницької діяльності та залежно від її функціонального призначення.
Підприємницька діяльність здійснюється у будь-яких організаційних формах за вибором підприємця. Основними організаційно-правовими формами підприємництва є діяльність без створення юридичної особи та зі створенням юридичної особи. Тому необхідно з’ясувати: статус приватних підприємців як суб’єктів підприємницької діяльності; поняття, ознаки та види господарських організацій і зокрема, поняття, характерні риси і види підприємств. Важливим є засвоєння поняття, видів, правових засад створення, функціонування і припинення діяльності господарських товариств. Важливою організаційно-правовою формою підприємницької діяльності є господарські об’єднання, які покликані здійснювати координацію господарської діяльності суб’єктів підприємництва. Тому слід з’ясувати поняття, види (добровільні та державні), організаційно-правові форми (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни) господарських об’єднань.

Завдання для самопідготовки
Елементарний рівень:
1. Опрацювати питання лекційного заняття:
Загальна характеристика господарського права і господарського законодавства.
Господарські правовідносини.
Підприємницька діяльність в Україні.
2. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:
банкрутство, банки, підприємницька діяльність, підприємство, підприємництво, інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, Антимонопольний комітет, право власності.
3. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:
Монополізм і конкуренція у підприємницькій діяльності.
Правові основи інвестиційної діяльності в Україні.
Поняття і суб’єкти банкрутства.
Особливості господарського судочинства.

Індивідуальні завдання:
Достатній рівень
І. Виконайте завдання:
Чи існує правовий режим нарахування дивідендів? Поясніть дію цього правового механізму.
Розв’яжіть кросворд:
Питання по-горизонталі:
Учасник господарських правовідносин.
Суб’єкт господарювання, що володіє контрольним пакетом акцій дочірнього підприємства.
Основна організаційно-правова форма здійснення господарської діяльності.
Грошове стягнення, що накладається за вчинення адміністративно-господарського правопорушення.
Перевірка бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.
Вид реорганізації господарюючого суб’єкта-юридичної особи, внаслідок якої припиняється його правоздатність.
Відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.
Вид колективного підприємства.
Підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених коштів.
Система заходів, що здійснюється під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання банкрутства боржника, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського стану боржника.
Установчий документ юридичної особи.
Встановлена законодавством перевага, що надається окремим господарюючим субєктам.
13

114


2


15
16


17

3


18
45


6

1920
789
21

10


1112

Питання по-вертикалі:
3. Відчуження господарської споруди з державного фонду у власність господарюючого суб’єкта.
10. Державний орган, уповноважений розглядати господарські спори.
Суб’єкт господарських правовідносин, якій належить майно на відповідних умовах та у відповідних формах.
Нормативно-правовий акт, у якому об’єднано і систематизовано господарсько-правові норми.
Вид господарської діяльності підприємства, спрямований на виготовлення товарів.
Сукупність відокремлених взаємопов’язаних норм господарського права, що регулюють якісно однорідні відносини.
Єдиний державний перелік суб’єктів господарювання, який містить відомості щодо їх найменування, предмету діяльності, місцезнаходження тощо.
Особа, що надає іншій у користування майно.
Особа, суб’єкт господарських правовідносин – організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
Юридична категорія, що виражає належність майна суб’єктові господарювання на відповідних умовах та у відповідних формах.
Сукупність правових норм, що регулюють господарські правовідносини специфічними методами правового регулювання.

Визначте яким чином характер та особливості суб’єкта господарювання впливають на процедуру державної реєстрації, надання суб’єктові ліцензії або патенту.
Опрацювавши теоретичний матеріал теми, заповніть таблицю «Права суб’єктів господарювання» (заповнюючи останню колонку, достатньо визначити «позитивний» - «негативний» ).
Вид прав
Зміст прав
Вплив на легітимацію

Дайте відповідь на питання:
а) Які суспільні відносини регулюються нормами господарського права?
б) У чому полягає правова сутність понять «народне господарство» і «господарська діяльність»?
в) Визначте суспільно корисні види господарської діяльності.
Складіть порівняльну таблицю:
Зміст діяльності
Комерційна господарська діяльність
Некомерційна господарська діяльність

ОзнакиСубєктиПредмет діяльностіПорівняйте статус казенного, приватного та орендного підприємств. Обов'язкові критерії для порівняння: статус майна; порядок розпорядження та установчі документи; управління підприємством; особливості правового статусу. Складіть порівняльну таблицю “Правовий статус деяких видів підприємств ”.
Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Господарське право»:


П

Р

А

В

О

З

Н

А

С

Т

В

О
В чому полягає тотожність і відмінність правового статусу філій та договірних підприємств? Оформлюйте свою відповідь у вигляді таблиці.
Посилаючись на норми чинного законодавства, складіть таблицю “Повноваження органів управління акціонерним товариством ”.
Органи управління товариством
Зміст повноважень

Складіть чайнворд з понять і категорій теми «Господарське право».
Проаналізуйте зміст статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та з’ясуйте основні поняття процесу банкрутства. Порівняйте зміст і сутність понять неплатоспроможність і банкрутство.
Відобразіть у вигляді схеми процес мирової угоди в справі про банкрутство, використовуйте відповідний розділ Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ».
Ознайомтесь з рекомендованою літературою і заповніть таблицю «Антимонопольний комітет України»:

Правовий статус


Основні завдання та функції


Компетенція


Повноваження


Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Господарське право»:

П
І
Д
П
Р
И
Є
М
Н
И
Ц
Т
В
О

Складіть коротку схему етапів створення акціонерного товариства (на прикладі ВАТ).
Поясніть, чим викликане ліцензування певних видів господарської діяльності. Посилайтесь на чинне законодавство України.
ІІ. Підготуйте електронний варіант презентації з питань:
Загальна характеристика господарського права і господарського законодавства.
Господарські правовідносини.
Підприємницька діяльність в Україні.
Монополізм і конкуренція у підприємницькій діяльності.
Правові основи інвестиційної діяльності в Україні.
Поняття і суб’єкти банкрутства.
Особливості господарського судочинства.
ІІІ. Зробіть підбірку додаткової літератури з визначеної проблеми:
Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Правовий режим вільних економічних зон: світовий досвід.
Вплив антимонопольного законодавства на розвиток української економіки.
Розвиток вільних економічних зон в Україні.
Корупція як злочин та її негативний вплив на господарську діяльність.
Акціонерні товариства.
Високий рівень
Зробіть юридичний аналіз ситуації:
Громадянин України Васильченко П.Р., сплативши реєстраційний збір у встановленому розмірі та маючи намір провадити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подав до органу державної реєстрації реєстраційну картку, три фотокартки, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера як платника податків, документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію, своє рішення за підписом усіх членів сім'ї про намір провадити підприємницьку діяльність, ксерокопію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дитини. Реєструючий орган відмовив Васильченку П.Р. у державній реєстрації.
Єдиний в Бєлозерському районі молокозавод встановив для постачальників молока ціни, в півтора рази нижчі, ніж в сусідніх районах та областях. Розташовані поблизу молокозаводу постачальники, не маючи можливості відвозити молоко на інші молокозаводи через значну відстань і відсутність у них відповідного транспорту, змушені були здавати молоко за цими цінами. Однак група фермерів, не погоджуючись з втратами від продажу молока за необґрунтоване низькими, як на їх думку, цінами, звернулася зі скаргою на дії Бєлозерського заводу до Антимонопольного комітету України.
ЗАТ НДІ «Газовидобування» у зв’язку зі зміною місцезнаходження, зафіксованого в статуті, подало до реєструючого органу (в райдержадміністрацію) документи для його перереєстрації. Реєструючий орган відмовив ЗАТ в перереєстрації, мотивуючи своє рішення тим, що вона (перереєстрація) суперечить чинному законодавству України.
Приватний підприємець Петренко П.П. надав всі необхідні документи для державної реєстрації в райдержадміністрацію, але через три дні він, не одержавши жодного повідомлення про реєстрацію, виїхав на приватному автомобілі з причепом до сестри в Російську Федерацію. Він віз повний причеп яблук. Під час митного огляду на кордоні він заявив, що є приватним підприємцем, але немає документу про держреєстрацію через незаконні дії влади, а яблука везе на продаж, бо вважає себе суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності.
До Антимонопольного комітету України звернулося акціонерне товариство "Б" (далі АТ "Б") із заявою про незаконне використання знака для товарів і послуг "Б" приватним підприємством "Т" (далі - ПП "Т"). АТ "Б" подало до Держпатенту України заявку на реєстрацію комбінованого знака для товарів і послуг (словесний елемент - "Б", що виконаний літерами українського алфавіту і являє собою єдине слово, і образотворчий елемент у вигляді райдуги, розміщеної над словесним елементом). ПП "Т" використовувало позначення "Б" (словесний елемент вищевказаного комбінованого знака для товарів і послуг АТ "Б"), зокрема в рекламі і під час здійснення торгової діяльності. Зібраними під час розгляду справи доказами доведено, що такі дії ПП "Т" можуть привести до змішування з діяльністю АТ "Б". Кваліфікуйте дії ПП "Т".
ТОВ «Продовольчі товари» успішно діяло в межах обласного центру і через два роки його учасники вирішили розширити свою діяльність, створивши дві філії та два представництва у декількох сусідніх областях. Для початку їх діяльності виділили кошти на проведення держреєєстрації цих відокремлених підрозділів, відкрили чотири банківських рахунки і запросили юриста, щоб розробив для них статути.
Акціонери ВАТ "Україна Інвестиції", що в сукупності володіють 8,5 акцій, поставили перед спостережною радою товариства вимогу про скликання позачергових загальних зборів акціонерів у зв’язку із прийняттям правлінням акціонерного товариства рішення, що суперечить інтересам акціонерів і виходить за межі компетенції правління. Спостережна влада відмовилася виконати ці вимоги, посилаючись на недоцільність такого кроку у зв'язку із запланованими на березень наступного року черговими загальними зборами акціонерів.
а) чи можуть акціонери-ініціатори проведення позачергових зборів скликати такі збори самі?; б) якими правами наділено меншість в акціонерному товаристві щодо управління справами товариства?; в) який вихід з цієї ситуації ви можете запропонувати?
Акціонер закритого акціонерного товариства "Омега" продав належні йому акції своєму приятелеві. Засновники цього товариства звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій на тій підставі, що установчим договором про заснування товариства була передбачена заборона відчуження акцій товариства третім особам без згоди самого товариства та його акціонерів, які мали переважне право на придбання акцій товариства, що відчужуються.
ВАТ «Молоко та сметана» через збій в роботі обладнання не постачало свою продукцію в мережу магазинів ТОВ «Харчі населенню» протягом тижня. Щоб забезпечити свої магазини продуктами, керівництву ТОВ «Харчі населенню» довелося їх закуповувати терміново в іншій області по значно вищим цінам. Дайте юридичну оцінку даної ситуації. Які умови та порядок відшкодування збитків в даному випадку?
Сімнадцяти довірчим товариствам, що порушили правила обігу приватизаційних паперів, Фонд державного майна зупинив дію ліцензій. Деякі з них привели свою діяльність і установчі документи відповідно до законодавства, а інші не подали ніякої інформації до Фонду державного майна про вжиті заходи. Які наслідки такої діяльності цих довірчих товариств?
Загальними зборами ВАТ "Завод ЗБК", що були скликані за ініціативою спостережної ради, останній делегувалося призначати склад правління, а правлінню-приймати рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств товариства.
а) чи є правомірним таке рішення?; б) які питання входять до виключної компетенції загальних зборів?; в) в якому порядку приймаються рішення цими зборами?
За рішенням спостережної ради акціонерного товариства був звільнений з роботи головний інженер-член правління, який працював в ньому за трудовим договором. Призначений на цю посаду тимчасово виконуючим обов'язки головного інженера начальник одного з цехів через брак досвіду не зміг забезпечити належне виконання покладених на нього обов'язків, в результаті чого було зірвано виконанні! договірних зобов'язань перед контрагентами АТ щодо розробки складного устаткування і відповідно сплачено штрафні санкції.
а) чи вправі спостережна рада звільняти з роботи члена правління?; б) яким чином і за рахунок яких осіб можна відшкодувати збитки, заподіяні АТ в результаті сплати штрафних санкцій?
Один із трьох засновників ЗАТ «Консул» через півроку після державної реєстрації товариства вирішив продати весь пакет акцій (80 відсотків), що належав йому на праві власності. Інші два засновника, що володіли відповідно 12 відсотками і 8 відсотками акцій, заперечували проти нього.
а) чи правомірні ці заперечення?; б) які обов'язки закон покладає на засновників АГ?
Майно державного підприємства "Спецбуд" належить йому на праві повного господарського відання. Здійснюючи розрахунки з постачальниками продукції, керівник підприємства вирішив передати у власність одного з постачальників автомобіль, який належить ДП "Спецбуд". Чи правомірне таке рішення керівника ДП "Спецбуд"? Який правовий титул майна, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством?
За рішенням керівництва казенне підприємство "Ресурси України", яке знаходиться у м. Харкові, вступило до асоціації "Український капітал" за погодженням з Харківською обласною радою. Прокурором області було винесено протест на прийняте казенним підприємством рішення. Чи правомірний протест прокурора? Чи має право казенне підприємство вступати до господарських об'єднань? Чи встановлені законодавством умови вступу казенного підприємства до господарських об'єднань?
Подайте перелік доказів, які можна було б надати в господарський суд з боку потерпілої сторони – мережі магазинів «Крамничка», які одержали свіжу і якісну ковбасу 2-го ґатунку замість делікатесних ковбас. Прокоментуйте свій вибір, обов’язково поясніть де і за якою процедурою буде здійснена експертиза продукції.
Підготуйте проект позовної заяви до господарського суду від суб’єкта підприємницької діяльності-фізичної особи Сидоренка П.П. з приводу безпідставної відмови укласти договір з боку місцевої компанії обленерго. Обов’язково надайте перелік документів, якими Сидоренко П.П. буде підтверджувати свою позицію в суді.
Постановою мера міста Конотоп місцевим податком на перепродаж автомобілів оподатковувалися всі підприємства, за винятком державних і підприємств споживчої кооперації. Кваліфікуйте дії мера, посилаючись на норми чинного законодавства.
Підготуйте претензійний лист на адресу ТОВ «Фінансова ініціатива» з приводу прострочення терміну орендної плати за офісне приміщення. Дайте перелік документів, які необхідно подати до цієї претензії. Обов’язково вмотивуйте суму претензії.
Підготуйте претензійний лист від імені заводу харчових концентратів своєму постачальнику – приватному підприємству «Барви природи», яке систематично, протягом трьох місяців, затримує постачання продукції на 10-12 днів. Додайте до претензійного листа перелік необхідних документів.
Ви є власником приватного підприємства «Світоч», яке не надає Вам бажаних прибутків. Вам необхідно ліквідувати це підприємство згідно з чинним законодавством. До того ж врахуйте наявність майнових претензій з боку Ваших кредиторів (борги за банківським кредитом та вимоги кредиторів - фізичних осіб).
Складіть претензійний лист з приводу порушень у виконанні договору постачання сільськогосподарської продукції від товаровиробника до замовника ( наприклад, хлібокомбінат, консервний завод тощо).
Приватний підприємець займається торгівельною діяльністю і діяльністю з надання побутових послуг та здійснює розрахунки з юридичними і фізичними особами в безготівковій формі. Чи потрібно у такому разі придбати торгові патенти?
На які нормативні акти Ви повинні спиратись при створенні спеціальної (вільної) економічної зони? Де на території Полтавської області Ви створили б спеціальну (вільну) економічну зону? Мотивуйте свій вибір.
Складіть претензійного листа з приводу постачання партії неякісного товару. Вкажіть перелік документів, які потрібно додати.
Міністерство необґрунтовано відмовило суб'єкту підприємницької діяльності у наданні ліцензії на здійснення певного виду діяльності. Визначте порядок і спосіб захисту порушених прав підприємця?
Фірма виконує ксерокопіювальні роботи у навчальному закладі. Чи потрібно придбати торговий патент на виконання цих робіт? Якщо так, чи потрібно придбати торговий патент на літні місяці, коли така робота виконуватися не буде?
Фірма відкриває спортклуб-бар із більярдними столами, що будуть здаватися відвідувачам спортклубу-бару з погодинною оплатою. Чи обов'язкове придбання фірмою торгових патентів для більярдних столів? Якщо так, то на який вид діяльності?
Складіть позовну заяву з приводу прострочення терміну постачання. Вкажіть перелік документів, які потрібно додати.
Складіть позовну заяву з приводу систематичної відсутності частини товару в упаковці при виконанні договору купівлі-продажу. Дайте перелік документів, які потрібно додати.

Завдання для самоконтролю знань
Тести для самоконтролю:
1. Забороняється займатися підприємницькою діяльністю:
1) особам, що не мають трудової книжки;
б) військовослужбовцям;
в) фізичним особам, які не створили юридичної особи;
г) особам, що не є членами Української спілки промисловців і підприємців.
2. Господарське товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, називається:
а) командитним;
б) акціонерним;
в) повним;
г) товариством з обмеженою відповідальністю.
3. Видами господарських товариств є:
а) селянське (фермерське) господарство;
б) товариство з обмеженою відповідальністю;
в) товариство захисту прав споживачів;
г) політична партія.
4. Скасування держреєстрації суб’єкта підприємництва здійснюється на підставі рішення суду в разі:
а) відсутності прибутку протягом 6 місяців;
б) провадження діяльності, що суперечить установчим документам;
в) несвоєчасного повідомлення підприємцем-громадянином про зміну свого сімейного стану;
г) відсутності товарного знаку.
Питання для самоконтролю:
Що таке господарське законодавство як галузь права?
Які види діяльності і чому ви віднесли б до господарської?
Які локальні нормативні акти мають найбільше значення в господарському праві?
Які способи державного регулювання економіки вам відомі?
Якими правами наділені суб’єкти господарських відносин?
В чому особливість суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб?
Які суб’єкти господарювання і чому можна назвати некомерційними?
Якими є ознаки й організаційно-правові форми підприємства підприємства.
Які документи належать до установчих документів підприємства?
Який порядок реєстрації підприємства?
Які способи реорганізації підприємства ви знаєте?
З яких заходів складається ліквідаційний процес?
Що становить правову основу господарських договорів?
Що таке господарські зобов’язання?
Як можна класифікувати господарську діяльність залежно від юридичної підстави?
Які специфічні функції виконує господарських договорів?
У чому полягають особливості укладання господарських договорів?
Хто може бути визнаний суб’єктом банкрутством.
Хто може звертатися із заявою про порушення справи про банкрутство?
З яких стадій складається провадження у справах про банкрутство?
В яких формах здійснюється державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності?
Які види ліцензій ви знаєте?
В якому вигляді можуть здійснюватись іноземні інвестиції в Україні?
Які державні гарантії захисту іноземних інвестицій установлені в законодавстві України?
Як здійснюється управління вільними економічними зонами?


(  Література до теми
Основна
Гладкий С.О. Абетка правознавства + ( Електронний ресурс(: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.
Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс/В.М.Кириченко. – К.:Центр учбової літератури, 2007. – 328с.
Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.
Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.
Правознавство: Підручник/За ред. В.В.Копєйчикова, А.М.Колодія. – (8-е вид.( – К.:Юрінком Інтер, 2007. – 752с.
Додаткова
Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :
Конституція України.
Господарський кодекс України.
Митний кодекс України.
Про акціонерні товариства: Закон України.
Про Антимонопольний комітет України: Закон України.
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України .
Про господарські товариства: Закон України.
Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України.
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України.
Про державну службу: Закон України.
Про захист економічної конкуренції: Закон України.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України.
Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України.
Про кооперацію: Закон України.
Про кредитні спілки: Закон України.
Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України.
Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18 лютого 1992 р.
Про оренду землі: Закон України.
Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №14 (02.04.91). – Ст. 168. (Втратив чинність з 1.01.2004 р., крім ст. 4 (згідно із Господарським кодексом України від 16.01.2003 р.), остання редакція – 23.02.2006 р.).
Про режим іноземного інвестування: Закон України.
Про фермерське господарство: Закон України.
Навчальні посібники:
Белянєвич О.А. Господарський договір та способи його укладання: Навчальний посібник. - К.: «Наукова думка», 2005.- 278с.
Бобкова А.Г. Правове регулювання вiдносин у процедурi банкрутства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2006. – 152 с.
Булгакова В.Д. Господарське право: Підручник. - К.: «Либідь», 2007.- 420с.
Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій. – К.: Атіка, 2005. – 624 с.
Вінник О.М. Господарське право: Підручник. - К.: «Наукова думка», 2007.- 560с.
Вінник О.М. Інвестиційне право: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2003.- 264с.
Господарське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової.- Х.: «Одіссей», 2005.- 608 с.
Господарське право: Навч. посібник/за ред. М.Л.Шелухiна. – К.:Центр навчальної лiтератури, 2006. – 616 с.
Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна. – К.: МАУП, 2005. – 424 с.
Дахно I.I. Антимонопольне право: Курс лекцiй. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 352 с.
Жук Л.А. та ін. Господарське право + [Електрон. ресурс]: Навч. Посібник. – К.: Кондор, 2003. – 400 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.
Жук Л.А. Господарське право: Навч. посiбник/Л.А.Жук, I.Л.Жук, О.М.Неживець. – К.:Кондор, 2007. – 400с.
Карлін М.I. Правовi основи пiдприємництва: Навч. посібник. – 2-ге вид., випр. i доп. – К.: Кондор, 2006. – 368 с.
Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: Учеб. пособие. – Харьков: Эспада, 2001. – 288 с.
Основи правознавства: Навч. посібник/М.В.Логвинова, В.К.Кафарський. – К.:Центр навчальної літератури, 2005. – 568с.
Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
Пiгач Я.М. Господарське законодавство: Навч. посiбник / Я.М. Пiгач, Л.М. Труфанова. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2005. – 624 с.
Пiдприємницьке право: Навч. посiбник / Л.В. Нiколаєва; О.В. Старцев; П.М. Пальчук; Л.М. Iваненко. – К.: Iстина, 2001. – 480 с.
Підприємницьке право: Підручник /За ред. О.В.Старцева/2-ге вид., перероб. і допов. – К.:Істина, 2005. – 600 с.
Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.
Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посібн. – 3тє вид., переробл. і доп. – К.:А.С.К.,2005. – 912 с.
Хозяйственное право: Учебник / Ред. Мамутов В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 910 с.
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України: Навч. посібник для студ. вузів. – Суми: Університетська книга, 2003. – 220 с.
Шелухiн М.Л. Господарське процесуальне право [Текст]: навч. Посiбник / М.Л. Шелухiн, О.М. Зубатенко. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2006. – 264 с.
Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник для студ. вузів. – 3є вид., перероб і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 654 с.
Спеціальна література:
Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи: зразки оформлення заяв, скарг, договорів. - К.: «Наукова думка», 2005.- 320с.
Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування законодавства про банкрутство / Укл. Б.М. Поляков, ВСУ, Вищий господарський суд України. – К.: Ін Юре, 2004. – 568 с.
Господарський кодекс України: Коментар / Ред. Саніахметова Н.О. – Харків: Одісей, 2004. – 846 с.
Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців / Ред. А.В. Дашкевич. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 239 с.
Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право: Свобода перемещения компаний в Европейском сообществе. – М.: Вальтерс Клувер, 2004. – 190 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. В.К.Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.- 688с.
Правове регулювання іноземних інвестицій/За ред. В.М.Коссака. - К.:Український центр правничих студій,2003.- 192с.
Теньков С. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів: Коментар, Довідковий матеріал, Судова практика / С. Теньков. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.
Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 384 с.
Саниахметова Н.О. Юридический справочник предпринимателя.- Харьков: «Одиссей», 2000.- 768с.
Довідкова література:
Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: ИнфраМ, 1998. – 790 с.
Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.
Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.:Большая российская энциклопедия,2000. – 800с.
Словник законодавчих термінів. – К.:Видво Основа;Центр розвитку українського законодавства,2000. –608с.
Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998. Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 672 с. Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 747 с. Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с. Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с. Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.
Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.
Тема 11: ТРУДОВЕ ПРАВО І ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

Методичні поради до вивчення теми:
Одним з основних прав та обов’язків людини і громадянина є конституційно закріплене право на працю, що дає можливість людині реалізувати себе як активного члена суспільства, розкрити творчий потенціал. Розпочати вивчення теми доцільно з ознайомлення з основними нормативними актами, що регулюють трудові відносини, головним серед яких є Кодекс законів про працю України, прийнятий 10 грудня 1971 р.
Розглядаючи питання про трудові правовідносини, доцільно пригадати визначення правовідносин взагалі, їх структури, а також понять правоздатність і дієздатність. Слід розрізняти трудові правовідносини та відносини інших видів (наприклад, цивільно-правові, що виникають з договору підряду), які пов’язані з використанням чужої праці. Також потрібно усвідомити, які права та обов’язки мають працівник і власник, що виступають сторонами трудових правовідносин. Центральним питанням теми є питання, присвячене інституту трудового договору. Трудовий договір, як і будь-який договір, має свій зміст, що складається з умов. Вони поділяються на похідні, тобто встановлені законодавством, та безпосередні – такі, що розробляються договірними сторонами (необхідні та додаткові). Далі розгляньте види трудових договорів, кожен з яких має свої особливості, які повинні бути чітко засвоєні. Слід приділити увагу таким поняттям, як «тимчасовий працівник» та «сезонний працівник». Зверніть увагу на такий особливий вид трудового договору, як контракт.
Важливе значення у трудових відносинах має законодавча регламентація переведення працівника на іншу роботу. Слід розрізняти поняття «переведення» на іншу роботу і «переміщення» працівника на тому ж підприємстві, установі чи організації. Ще одне питання стосується припинення трудового договору. Серед низки підстав особлива увага приділяється випадкам, коли трудовий договір припиняється з ініціативи працівника та з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Нерідко відбувається скорочення чисельності або штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, тому потрібно знати, яким категоріям працівників надається переважне право на залишення на роботі, права вивільнюваних працівників.
Потрібно запам’ятати, що чинне законодавство встановлює нормальну, скорочену і неповну тривалість робочого часу. Для окремих категорій працівників може встановлюватись ненормований робочий день. Законодавством встановлено також право на відпочинок. Слід розглянути види часу відпочинку (перерви протягом робочого дня, міжденні чи міжзмінні перерви, щотижневий безперервний відпочинок, святкові (неробочі) дні, відпустки).
Кожен працівник зобов’язаний відшкодовувати збитки, завдані внаслідок порушення покладених на нього трудових обов’язків. Цей обов’язок відображається в понятті «матеріальна відповідальність». Слід засвоїти: підстави матеріальної відповідальності; умови покладання на працівника матеріальної відповідальності; види.
Необхідним компонентом трудових правовідносин є трудова дисципліна, за недотримання якої можуть бути застосовані заходи дисциплінарного стягнення – догана або звільнення. Крім цього до порушника можуть бути застосовані заходи дисциплінарного впливу.
Опрацювання теми передбачає розгляд питання про індивідуальні та колективні трудові спори. З’ясуйте механізм розгляду трудових спорів, особливості розгляду колективних трудових спорів.
Розгляд питання про види соціального захисту в якості найважливіших включає такі аспекти: види пенсій, підстави їх призначення, механізм їх нарахування.

Завдання для самопідготовки
Елементарний рівень:
1. Опрацювати питання лекційного заняття:
Поняття і система трудового права України.
Характеристика джерел трудового права.
Колективний і трудовий договори: зміст, форма, сторони, порядок укладення і припинення.
Поняття і види робочого часу і часу відпочинку.
Трудова дисципліна.
Індивідуальні i колективні трудові спори та порядок хї розгляду.
2. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:
трудові правовідносини, суб’єкт трудових правовідносин, колективний договір, трудовий договір, контракт, трудова книжка, робочий час, час відпочинку, трудова дисципліна, дисциплінарне стягнення, матеріальна відповідальність, трудовий спір, трудовий арбітраж, примирна комісія, охорона праці, пенсії, здоров’я, допомога, малозабезпечена сім’я, право соціального захисту, прожитковий мінімум, сім’я з дітьми, соціальні послуги, соціальне обслуговування.
3. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.
План семінарського заняття:
Підстави i порядок припинення трудового договору.
Переведення на іншу на роботу: підстави i порядок.
Поняття дисциплінарної відповідальності.
Матеріальна відповідальність працівників.
4. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:
Особливості праці жінок та молоді.
Особливості трудових правовідносин за участю неповнолітніх осіб.
Поняття соціального захисту та його види.
Поняття й види пенсійного забезпечення в Україні.

Індивідуальні завдання:
Достатній рівень
І. Виконайте завдання:
Поміркуйте, чи потрібно конституційно закріплювати право людини на працю? Яким чином пов’язані право на працю і право на відпочинок?
Визначте, в яких із наведених випадків винний буде притягнений до матеріальної і дисциплінарної відповідальності. Чи можливе притягнення до інших видів відповідальності ? Посилайтесь на законодавство.
а) громадянин Р., працюючи на токарному верстаті, втратив пильність і внаслідок цього припустився дефекту в деталі;
б) громадянка П. працює кухарем ресторану. Внаслідок раптового вимикання електромережі зіпсовано їжу, що готувалася на електроплиті;
в) громадянка С. запізнилася на роботу.
Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Трудове право»:


П

Р

А

В

О

З

Н

А

С

Т

В

ОВизначте, в яких із наведених випадків винний буде притягнений до матеріальної і дисциплінарної відповідальності. Чи можливе притягнення до інших видів відповідальності ? Посилайтесь на законодавство.
а) громадянин Н. власною машиною завдав пошкоджень рекламному щиту, що стоїть на узбіччі;
б) громадянка Д. працюючи продавцем, грубо поводився з покупцями;
в) громадянин О., водій, у нетверезому стані виїхав з автобази і скоїв аварію, пошкодивши три автомашини.
Розв'яжіть задачу (А-БхВ)-Г = Ґ:Д + (Е-Є), коли:
А нормальна тривалість робочого часу;
Б час, що вважається у трудовому законодавстві закінченням нічного робочого часу;
В кількість видів матеріальної відповідальності;
Г кількість основних видів відпусток за трудовим законодавством;
Ґ тривалість робочого часу, що повинна встановлюватися для 17-літнього юнака;
Д кількість неробочих днів за трудовим законодавством;
Е мінімальний термін, через який робітник має право на щорічну відпустку в перший рік роботи;
Є термін з дня одержання згоди профспілки, протягом якого роботодавець має право звільнити працівника.
Заповніть таблицю:

колективний трудовий договір
індивідуальний трудовий договір

рівень, на якому укладають угодусторони договорузміст договоруформа договорустрок діїВизначте, яку систему оплати праці доцільно використати в кожному із зазначених випадків: а) токар; б) слюсар на збиральному конвеєрі автозаводу; в) лікар; г) охоронець банку; д) розповсюджувач лотерейних білетів; е) художник, який оформлює фойє Будинку культури.
Хто із зазначених осіб має право на скорочений або неповний робочий час:
а) 19-річний лаборант, який працює в ренгенкабінеті поліклініки;
б) 20-річний токар, який доглядає важко хвору матір;
в) 16-річний слюсар;
г) 23-річний тесля, який працює в третю зміну;
д) 30-річний вчитель;
е) 27-річна ткаля, яка має дитину.
Напишіть заяву про прийом на роботу. Посилаючись на статті КЗпП України, складіть список документів, які подасте разом із заявою.
Розв'яжіть задачу (А + Б)-В + Г = ҐхД + Е-2, коли:
А максимальний час з моменту виявлення керівником дисциплінарного правопорушення протягом якого накладається дисциплінарне стягнення;
Б кількість святкових днів за трудовим законодавством;
В час, через який надається обідня перерва;
Г мінімальна щорічна відпустка;
Ґ вік, з якого допускається прийом на роботу неповнолітніх за згодою одного із батьків;
Д максимальна обідня перерва;
Е максимальний термін випробування для робітників
Громадянин Н. є інвалідом ІІ групи з дитинства. Чи може бути йому призначена пенсія? Якщо так, то до якого виду пенсій вона належить?
Вивчивши трудове законодавство, заповніть таблицю. Обов’язково вказуйте статті КЗпП України, за якими формулюється відповідь:

Скорочений робочий час
Неповний робочий час

Кому надаєтьсяОбов’язковість наданняСтупінь зменшення робочого часуЧас наданняЗаробітна плата
Розв'яжіть задачу (А:Б + В + 2):Г = Ґ-Д, коли:
А тривалість робочого часу на тиждень у осіб, зайнятих на шкідливих роботах;
Б максимальний термін випробування для інженера;
В час, що вважається у трудовому законодавстві початком нічного робочого часу;
Г максимальний час з моменту скоєння дисциплінарного правопорушення, протягом якого накладається дисциплінарне стягнення;
Ґ термін, протягом якого КТС повинна розглянути скаргу робітника;
Д Термін нез'явлення на роботі робітника внаслідок тимчасової непрацездатності, понад який роботодавець має право його звільнити.
Посилаючись на законодавство, прокоментуйте зміст уривка із колективного договору: ЗАТ "Колос" працює з 5-денним робочим тижнем. Робочий день триває з 800 до 1900. Загальна перерва встановлюється з 1100 до 1300". Чи відповідає такий графік трудовому законодавству?
Розв'яжіть задачу (А-Б)-В + Г = Ґ, коли:
А максимальна загальна тривалість щорічної та додаткової віплусток;
Б мінімальна тривалість щотижневого безперервного відпочинку;
В термін, не рідше якого повинна виплачуватися заробітна плата;
Г кількість видів дисциплінарних стягнень;
Ґ кількість видів трудових договорів за строками.
Посилаючись на законодавство, дайте відповідь: Робочий день повара у шкільній їдальні розпочинається о 600. О котрій годині найпізніше повинен закінчуватися його робочий день у суботу?
Розв'яжіть задачу (А:Б) + В + Г = Ґ, коли:
А мінімальна обідня перерва;
Б термін, протягом якого виписується трудова книжка при першому
працевлаштуванні; В мінімальна щорічна відпустка;
Г максимальний термін переведення на іншу роботу у випадку аварії;
Ґ мінімальна відпустка для неповнолітніх.
Пекар М., перебуваючи у нетверезому стані, переплутав рецептуру тіста і випік 200 буханок неякісного хліба. Чи буде нести пекар матеріальну відповідальність? Відповідь обґрунтуйте.
Визначте чи має право роботодавець (власник) звільняти робітника за власною ініціативою у зазначених ситуаціях?
а) У результаті реорганізації підприємства;
б) У результаті відсутності на робочому місці без поважної причини по 2 години у понеділок та вівторок;
в) Через крадіжку електродвигуна із майстерні (є вирок суду);
г) Через те, що касир залишив після роботи незамкненим сейф, із якого нічого не пропало;
ґ) Перед початком ІІ зміни у роздягальні робітники Абашидзе, Червоняк, Смішний і Білоус випили по 200 грамів вина за народження сина у Білоуса;
д) Продавець Семакова перебувала на лікуванні 3 місяці і 20 днів, вийшла на роботу на 1 тиждень і знову лягла у лікарню на 1 місяць;
є) Проти якого порушено кримінальну справу за фактом співучасті у розкраданні майна підприємства.
Хто із перерахованих осіб має право на зменшення робочого часу (скорочений чи неповний робочий час)?
а) 16-літній токар;
б) 33-літній лікар-терапевт;
в) 20-літня бухгалтер, що має дванадцятилітню дитину;
г) 38-літній водій, що доглядає за хворим батьком; ґ) 25-літня секретарка (вагітна);
д) 28-літній слюсар, що працює у другу зміну до 200; є) 33-річний чоловік, що працює у забої.

До складу бригади, що працює позмінно (І зміна з 800 до 1600, а II - з 1600-2300), входять:
а) 25-літня М.;
б) 17-літній К.;
в) 28-літня О. (інвалід III групи);
г) 24-літня Ж. (має дворічну дитину);
ґ) 18-літній С. (навчається заочно в технікумі).
Щодо яких осіб порушено трудове законодавство?
Визначте терміни трудових договорів, що укладаються з:
а) робітником М. на час відпустки робітника К.;
б) робітником 3. на час збору зернових;
в) водієм власного легкового автомобіля для роботи у приватній службі таксі;
г) бригадою малярів про ремонт школи; ґ) директором школи у формі контракту;
д) продавцем у супермаркет.
Праця яких осіб регулюється та не регулюється КЗпП України:
а) Секретар-друкарка у приватній фірмі;
б) Приватний підприємець;
в) Двірник, що працює у ЖЕКу
г) Водій із власним автомобілем'для роботи у приватній службі;
ґ) Вчитель у школі;
д) Викладач у приватному ВНЗ;
е) Дружина фермера, що працює разом з чоловіком у фермерському господарстві.;
є) Приватний нотаріус.
Дайте оцінку ситуаціям, посилаючись на законодавство:
а) Випробувальний термін на 3 місяці встановлено для 16-літнього А., що влаштовується на завод робітником;
б) Випробувальний термін 1 місяць встановлено для 20-літнього С, звільненого із лав Збройних Сил України після строкової служби, який влаштовується водієм у автоколону,
в) Випробувальний термін 10 місяців встановлено для комерційного директора філіалу заводу, що переводиться із одного філіалу у інший;
г) Випробувальний термін 3 місяці встановлено для помічника архітектора міста, призначеного на цю посаду міським головою.
Визначте, чи правомірною є відмова у прийнятті на роботу у зазначених ситуаціях:
а) 16-річного Анатолія на тій підставі, що у нього немає письмового дозволу одного з батьків;
б) 17-річного Олексія забійником у шахту,
в) 28-річну Катерину начальником цеху, на тій підставі, що вона є членом однієї з політичних партій.
При прийнятті на роботу водієм громадянина С. (25 років) для укладення трудового договору власник приватного підприємства вимагає від нього такі документи:
1) паспорт;
2) військовий квиток;
3) довідку про склад сім'ї;
4) медичну довідку.
Які норми трудового законодавства дотримані, не дотримані, порушені?
Миколі К. під час влаштування на роботу на хімічний завод робітником у цех з виготовлення сірчаної кислоти було встановлено випробний термін 40 днів без оплати праці із тижневим навантаженням 40 годин. Які норми трудового законодавства порушено?
За умовами трудового договору, укладеного із сімнадцятилітнім Антоном 2 січня 2009 року для нього встановлюється:
а) 5 ленний робочий тиждень із 8-годинним робочим днем;
б) випробний термін 10 днів;
в) відпустка 25 календарних днів (з 1 грудня 2003 року).
Антон заявив, що хоче відпустку влітку, але власник пояснив, що відпустка надається лише через 11 відпрацьованих місяців. Які норми трудового законодавства було порушено при укладенні трудового договору із Антоном?
П'ятнадцятилітнього Тараса за дозволом батька було прийнято на роботу у магазин побутової техніки вантажником. Чи правомірні дії адміністрації магазину?
Визначте, чи буде особа нести матеріальну відповідальність у зазначених випадках. Якщо буде, то яку?
а) Тракторист підприємства продав солярку із бака трактора;
б) Токар загубив інструменти, отримані на складі по відомості;
в) Робітник залишив спецодяг на вулиці, який намок під дощем і став непридатним;
г) Через халатність начальника цеху щодо організації збереження матеріальних цінностей виявлено недостачу 3-х електродвигунів;
ґ) Токар С. у стані алкогольного сп'яніння виготовив 23 бракованих деталі;
д) У результаті вимкнення електроенергії згорів електродвигун верстата, на якому працював токар В.;
є) У касира Ш. (зарплата 800 грн) виявлено недостачу у касі 2400 грн;
є) Директор конструкторського бюро незаконно звільнив підлеглого;
ж) Фрезерувальник виготовив 15 бракованих деталей через неякісний метал;
з) Під час обідньої перерви робітник зламав пульт ввімкнення/вимкнення конвеєра, у зв'язку з чим прилад залишився у неробочому стані протягом трьох годин.

Високий рівень
Зробіть юридичний аналіз ситуації:
До директора малого підприємства звернулися з проханням прийняти на роботу Михайло, Артем та Павло. Громадянин Михайло – 17-річний випускник школи, що раніше не працював; Артем – має 30-річний стаж роботи зі спеціальності, за якою вона влаштовується на роботу, має велику кількість заохочень за відмінну працю; Павло працював до армії на цьому самому підприємстві. Усіх їх було прийнято на роботу. У наказі, що було видано і з яким чоловіки були ознайомлені, зазначалося, що їх прийнято на роботу з випробувальним строком один місяць. Коли минув місяць, усіх їх було звільнено з роботи як таких, що не пройшли випробувального строку. Оцініть дії адміністрації щодо кожного з працівників.
М. працював на заводі слюсарем-судноскладальником. Одного разу взимку на заводі сталася аварія тепломережі, роботи в цехах довелося припинити внаслідок низької температури. Адміністрація видала наказ про переведення бригади слюсарів, у тому числі М., на роботу, що її виконують слюсарі – сантехніки, строком на 1 тиждень для участі у ліквідації аварії. Але М. відмовився виконати наказ та продовжував приходити на своє звичайне місце роботи, пояснюючи це тим, що він уклав угоду на роботу саме слюсарем-судноскладальником, до того ж заробітна плата сантехніка набагато менша. Незважаючи на це, М. було звільнено з роботи за прогул. Чи відповідають законодавству дії працівника та адміністрації?
Інженер В. протягом тривалого часу намагався перейти на роботу до проектного інституту. Нарешті йому вдалося знайти можливість для переходу. Після бесіди директор наклав на заяві В. резолюцію та побажав успіху в роботі. Наступного дня В. прийшов на роботу, але через дві години він відчув себе погано і через деякий час “швидка допомога” відвезла його до лікарні, де йому було зроблено операцію. Коли майже через місяць він знову прийшов на робоче місце, начальник відділу, здивувавшись його появі, повідомив, що на його місце прийнято іншу людину – отже наказ про прийняття на роботу не був виданий. Чи допущено порушення закону?
Сімнадцятирічний Ігор Н. після закінчення одинадцятого класу працював на заводі токарем. Але через три місяці на підприємстві почалося скорочення працівників, за згодою профспілкового комітету хлопця було звільнено з роботи. Чи відповідають дії адміністрації вимогам закону?
Громадянин К. працював монтажником, але потім захворів. Медична комісія визнала його нездатним виконувати попередню роботу, у зв’язку з чим адміністрація видала наказ про його переведення на роботу обліковцем. Але К. не погодився з цим і зажадав поновлення його на попередній роботі, мотивуючи це тим, що він не давав згоди на переведення. Хто правий у цій ситуації, як її вирішити ?
Після побудови нового лабораторного корпусу відділ головного конструктора фабрики було переведено із заводоуправління, що міститься біля прохідної, до новобудови, яка розташована далі від входу на завод. Співробітники відділу звернулися зі скаргою на це рішення до комісії з трудових спорів, вважаючи, що таке переведення може бути здійснено лише за їхньою згодою. Вони мотивувати це, зокрема, тим, що до нового будинку веде близько кілометра розбитої дороги територією фабрики. Яке рішення повинна прийняти комісія?
Громадянку С. було прийнято на роботу ткалею з випробним строком два місяці. Але через тиждень вона два дні не з’являлася на роботі, а коли вийшла на третій день, не змогла дати поважних пояснень прогулу. Адміністрація видала наказ про звільнення С. з роботи. Чи не припущено порушень трудового законодавства ?
Громадянин П. влаштувався на роботу в конструкторське бюро на посаду інженера-конструктора з випробним строком три місяці. Але коли цей строк закінчився, йому запропонували продовжити його ще на три місці. Він погодився, але наприкінці цього додаткового строку його було звільнено як такого, що не витримав випробування. Чи відповідають дії адміністрації вимогам закону?
Громадянин Р., прочитавши оголошення у газеті, звернувся до відділу кадрів заводу з проханням прийняти його на роботу. Після бесіди, йому запропонували прийти за остаточною відповіддю через кілька днів. Але коли він вдруге завітав, йому відмовили у прийнятті на роботу, пояснивши, що після його візиту до них звернувся інший кандидат, який має більший досвід роботи. Р. вважає це порушенням його прав і звернувся до суду. Яким має бути рішення суду ?
Громадянин Р. подав заяву про звільнення за власним бажанням. Але при оформленні звільнення виявилася нестача деякого коштовного інструменту, що його було передано для використання Р. У день звільнення Р. видано трудову книжку, а гроші не були виплачені у зв’язку з тим, що Р. відмовився відшкодувати вартість втраченого інструменту. Р. звернувся до суду з вимогою виплатити зарплату йому за час з дня звільнення, підприємство заперечувало, бо трудову книжку Р. було видано, отже він мав змогу влаштуватися на роботу. Підприємство звернулося із зустрічним позовом, вимагаючи відшкодування за втрачений інструмент. Спробуйте вирішити цю справу.
Після закінчення середньої школи С. почала працювати в майстерні секретарем. Але через півтора місяця у зв’язку із вступом до інституту звільнилася з роботи. Адміністрація відмовила видати трудову книжку, пояснюючи це тим, що “робота мала для неї випадковий та тимчасовий характер”. Чи відповідають дії адміністрації вимогам законодавства?
Громадянин Ю. працював викладачем у торгово-економічному інституті. На запрошення керівництва заводу “Електрон” він вирішив перейти на завод керівником наукової групи. Перехід на завод за погодженням з адміністрацією інституту проводився у порядку переведення. Але коли Ю. звільнився з інституту та прийшов до відділу кадрів заводу, йому було відмолено в прийнятті на роботу. Як пояснив директор заводу. за час оформлення переводу було знайдено кваліфікованішого працівника. Як діяти громадянинові Ю., чи порушено закон ?
Сімнадцятирічний М. працює у вагонному депо слюсарем. Депо забезпечує ремонт вагонів електропотягів і працює в три зміни: перша зміна з 7 до 16 години, друга – з 16 до 24 годин та третя – з 0 до 7 годин. У зв’язку з виробничою необхідністю майстер запропонував М. погодився на це. Чи відповідають дії майстра вимогам закону ?
Шістнадцятирічний лаборант С. влаштувався на роботу в серпні. У березні він звернувся до директора заводу з проханням надати йому двотижневу відпустку для поїздки до родичів разом з батьками, які отримали відпустку на іншому підприємстві. Адміністрація відмовила йому, пояснюючи це, по-перше, виробничими обставинами та, по-друге, тим, що він відпрацював на підприємстві менше одинадцяти місяців. Але С. не погодився з аргументами адміністрації. Хто правий ?
Закінчивши дев’ятий клас, Андрій Ц. вирішив піти працювати і влаштувався теслею на завод. Два місяці все було добре – Андрій старанно працював, одночасно вступив до вечірньої школи. Але потім ситуація несподівано змінилася – Андрій почав запізнюватися на роботу, за що йому було оголошено догану. А потім Андрій внаслідок власної неуважності та недбалості зіпсував важливу деталь, яку обробляв. Після цього, отримавши згоду профспілкового комітету, адміністрація видала наказ про звільнення Андрія з роботи. Чи додержано у цій ситуації вимог трудового законодавства ?
Економіст взуттєвої фабрики В. відмовився виконати розпорядження начальника планового відділу про виконання обов’язків громадського вихователя неповнолітнього, який працював у відділі за направленням комісії у справах неповнолітніх. Вантажник М. не прийшов на збори трудового колективу, обговорювалися питання реорганізації підприємства. За ці порушення директор фабрики видав наказ, у якому обом працівникам було оголошено догану. Чи відповідають дії адміністрації трудовому законодавству?
Ч. працювала у санаторії завідуючою складом. Вирішивши перейти на інше місце роботи, вона подала заяву про звільнення за власним бажанням. Адміністрація перевірила наявність майна, яке було доручено Ч., і виявила нестачу деякої кількості речей. У зв’язку з цим адміністрація відмовилася звільнити Ч. та видати їй трудову книжку до того, як вона розрахується із санаторієм за втрачені речі. Чи правильно діяла адміністрація?
У проектному інституті працювали інженером Н. та проектувальником З. 10 вересня вони подали заяви про звільнення за власним бажанням. Н. звільняється у зв'язку з переведенням до нового місця служби її чоловіка-офіцера, просить звільнити її з 15 вересня. З. просить звільнити її з 12 вересня, бо така умова поставлена перед нею на новому місці роботи. Адміністрація видала наказ про звільнення їх з роботи 24 вересня. Чи права адміністрація у цьому випадку ? 1 вересня М. подав заяву про звільнення за власним бажанням. Але 12 вересня він звернувся до начальника цеху та повідомив, що змінив своє рішення та вирішив залишитися працювати. Незважаючи на це, 18 вересня його викликали до відділу кадрів і видали розрахунок та трудову книжку із записом про звільнення. М. звернувся до суду з вимогою поновити його на роботі. Яким буде рішення суду ?
Токар П., обробляючи деталь, припустився грубої недбалості і зіпсував коштовну деталь, яка після цього не підлягає використанню. За це йому було оголошено догану. Крім того, він був позбавлений премії за підсумками роботи за квартал. Адміністрація звернулася із позовом до суду щодо повернення матеріальної шкоди, яку вчинив П. виробництву. П. звернувся до профспілкового комітету за захистом своїх прав, які, на його думку, порушені, - за одну провину його покарано одразу трьома стягненнями. Що б ви відповіли працівникові ?
Робітник А. подав заяву про звільнення з заводу 1 березня. 15 березня він був запрошений до директора заводу, який повідомив, що його буде звільнено 28 березня, тому що заява потрапила до директора лише напередодні. Крім того, він зажадав від А. щоб той вказав у заяві причини чього звільнення. А. відмовився виконати цю вимогу та зажадав негайного звільнення. Хто правий у цій ситуації ?
Шістнадцятирічна Ганна працювала оператором ЕОМ у конструкторському бюро та заочно навчалася у технікумі. Згідно з правилами внутрішнього розпорядку її робочий тиждень становив 38 годин. Навесні вона звернулася до адміністрації з проханням надати їй відпустку для складання екзаменів у технікумі в червні, а одразу після цього надати чергову щорічну відпустку. Адміністрація відмовила Ганні, мотивуючи це хворобою кількох працівниць, які виконували такі самі функції, та надзвичайним напруженням з виконанням піврічного завдання.
Токар 6-го розряду звернувся із скаргою до директора заводу про те, що він уже тиждень виконує слюсарні роботи. За словами начальника цеху, вийшов із ладу підшипник швейцарського верстата, на якому працює токар. Уже замовили новий, але щоб його доставити потрібен час, проте токар відмовляється у подальшому виконувати трудові функції, не зазначені у трудовому договорі.
Медсестра К. звернулася у профспілковий комітет із проханням змінити рішення головного лікаря лікарні про переведення її із лор-відділення у травматологію. Хоча її зарплата та трудові функції не змінилися, вона не бажає там працювати, тому що у лор відділенні у неї друзі, а із старшою медсестрою травматології вона не може знайти спільної мови. Яку відповідь вона отримає у профспілці?
Робітник Лужков вирішив змінити роботу. За два тижні він попередив роботодавця про розірвання трудового договору і 1 серпня повинен був звільнитися. Але 30 липня Лужков повідомив власнику, що залишається на роботі, оскільки на місце, куди він збирався переходити, вже прийняли іншу людину. Власник відповів, що на його місце вже прийнято робітника Жаботинського у порядку переведення.
Директор автоколони повідомив водієві Косяку, що, у зв'язку з одночасною тривалою хворобою автослюсарів колони, його переводять на посаду автослюсаря терміном на 2 місяці із зменшенням заробітної плати на 100 гривень.
26-літню Марину взяли на посаду інженера із випробувальним терміном 3 місяці. Через 2 місяці її повідомили, що вона не підходить на цю посаду, оскільки у неї маленька дитина, яка часто хворіє (за цей час Марина була 2 рази у лікарняній відпустці.
Робітниця вирішила змінити роботу, оскільки зарплата на фабриці була невисокою і її часто затримували. У приватній фірмі, куди її запрошують працювати, зарплату виплачують регулярно та у два рази більшу. 14 вересня вона попередила майстра, що звільняється, а 15 вересня вже приступила до роботи у приватній фірмі.
Галина пройшла конкурсний відбір і влаштувалася поваром із високою зарплатою у престижний ресторан. За правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими власником, її робочий день триває з 1500 до 200 із обідньою перервою 1 год. при 5-денному робочому тижні. На її запитання чому робочий час встановлено із порушенням трудового законодавства, директор відповів, що це компенсується великою зарплатою і взагалі, якщо її щось не задовольняє, то її місце може зайняти одна із десяти інших претенденток. Дайте аналіз ситуації. Які норми трудового законодавства порушив власник? Як у даній ситуації діяти робітниці?
У зв'язку із необхідністю ліквідації аварії на водогоні, що постачає воду у місто, аварійна бригада працювала два дні (четвер, п'ятниця) у понадурочний час по 4 години. Коли начальник міськводо-каналу повідомив, що необхідно й у суботу працювати у понаднор-мований час, двоє робітників відмовилися. За що їх було звільнено. Робітники звернулися із скаргою про незаконне звільнення у профспілку. Яку відповідь вони отримають? Який порядок вирішення ситуації? Як буде вирішено справу?
Оксані О. (працює швеєю, має дитину 7 років, 8-годинний робочий день, 5-денний робочий тиждень) через день доводиться працювати по 1-2 години понад норму із-за виробничої необхідності. Вона звернулася до директора підприємства із проханням не залучати її додатково після роботи, оскільки вона не встигає забирати у ці дні дитину зі школи. У відповідь директор запропонував шукати іншу роботу.
Завдання для самоконтролю знань
Тести для самоконтролю:
1. Укладення трудового договору в письмовій формі є обов’язковим у випадку:
а) укладення трудового договору з членом профспілки;
б) укладення контракту;
в) укладення строкового трудового договору;
г) коли працівник не досяг віку 21 року.
2. У межах якого часу працівник повинен бути попереджений письмово про звільнення за скороченням чисельності або штату працівників?
а) за 1 тиждень;
б) за 1 місяць;
в) за 2 місяці;
г) за 3 місяці.
3. Кодексом законів про працю України передбачені такі види дисциплінарних стягнень:
а) штраф;
б) догана;
в) конфіскація майна;
г) позбавлення права займатися діяльністю певного виду.
4. Підставою притягнення працівника до матеріальної відповідальності у випадку вчинення ним протиправного діяння є наявність:
а) прямих дійсних збитків;
б) втраченої вигоди (не одержаних прибутків);
в) прямих дійсних збитків і не одержаних прибутків;
г) відмови працівника від переведення на іншу роботу в разі простою.

Питання для самоконтролю:
1. Що є предметом трудового права?
2. Який нормативний акт є основним актом трудового законодавства?
3. Що виступає об’єктом трудових правовідносин?
4. З досягненням якого віку виникає трудова правоздатність?
5. Що називають трудовим договором?
6. Які документи подаються особою, яка укладає трудовий договір?
7. Що розуміють під змістом трудового договору?
8. Чим необхідні умови трудового договору відрізняються від додаткових?
9. На які види поділяються трудові договори за ознакою строку?
10. Які працівники називаються тимчасовими?
11. Які працівники називаються сезонними?
12. У якій формі укладається трудовий договір?
13. Чим контракт як особливий вид трудового договору відрізняється від звичайного трудового договору?
14. Чим переміщення працівника відрізняється від переведення?
15. В яких випадках закон дозволяє переведення працівника без його згоди?
16. Які загальні підстави припинення трудового договору передбачені законом?
17. Яким чином працівник може розірвати безстроковий трудовий договір?
18. За яких умов працівник може достроково розірвати строковий трудовий договір?
19. Які підстави припинення трудового договору з ініціативи роботодавця передбачені законом?
20. Які види робочого часу передбачені законом?
21. Якою є нормальна тривалість робочого часу працівників?
22. Для яких працівників встановлюється скорочений робочий час?
23. Як регламентується тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час?
24. Що розуміють під неповною тривалістю робочого часу?
25. Що розуміють під ненормованим робочим днем?
26. Які види часу відпочинку передбачені законом?
27. Яка максимальна тривалість перерви для відпочинку і харчування встановлена законом?
28. Якою є передбачена законом тривалість міжденної (міжзмінної) перерви?
29. Якою є передбачена законом тривалість щотижневого безперервного відпочинку?
30. Які види відпусток передбачені законодавством?
31. Які види щорічних відпусток передбачені законом?
32. Що розуміють під матеріальною відповідальністю працівників?
33. Що є підставою матеріальної відповідальності?
34. Які існують види матеріальної відповідальності?
35. Які види дисциплінарних стягнень передбачено законом?
36. Який орган може застосувати до працівника дисциплінарне стягнення?
37. Протягом якого строку може бути застосовано дисциплінарне стягнення?
38. Як відбувається погашення (зняття) дисциплінарного стягнення?
39. Які розрізняють види трудових спорів?
40. Що називають колективним договором?
41. Які органи розглядають індивідуальні трудові спори?

(  Література до теми
Основна
Гладкий С.О. Абетка правознавства + ( Електронний ресурс(: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.
Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс / В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.
Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.
Правознавство: Підручник/За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія . – (8-е вид.( – К.:Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.
Додаткова
Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :
Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №170.
Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.96. № 992.
Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей.
Про відпустки: Закон України.
Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України.
Про зайнятість населення: Закон України.
Про збір на обов’язкове соціальне страхування.
Про колективні договори й угоди.
Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України.
Про оплату праці: Закон України.
Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні.
Про охорону праці: Закон України.
Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України.
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Навчальні посібники:
Болотіна Н.Б. Трудове право України + [Електрон. ресурс]: Пiдручник. – К.: Вiкар,2003. – 725 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.
Глазков В.М., Мірошник О.С. Матерiальна вiдповiдальнiсть працiвникiв за шкоду, заподiяну органiзацiї + [Електрон. ресурс]: Текст лекцiї. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 22 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.
Карпенко Д.О. Трудове право України: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 192 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.
Прокопенко В.І. Трудове право України: Пiдручник. – К.: Фiрма «Консум», 1998. – 480 с.
Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. – К.: Юрінком, 1996. – 288 с.
Трудове право України: Академiчний курс: Пiдручник / За ред. Н.М. Хуторян. – К.: Изд-во А.С.К., 2004. – 608 с.
Трудовое право Украины: Учеб.-справ. пособие / Под ред. Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной. – Харьков.: Одиссей, 1999. – 480 с.
Спеціальна література:
Василенко П.М. Правове регулювання працевлаштування громадян.-К.: Форум.-М.,1994. - 216 с.
Губанов А.П. Трудовые отношения: настоящее и перспективы. - М.: Высшая школа, 1992. - 356 с.
Дарюк В.М., Журавльов С.Ю. Словник юридичних термінів.-К.: Наукова думка, 1993. - 560 с.
Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь. - К.: Форум.-М., 1998. - 352 с.
Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні: Навчально-методичний посібник.-К.: „Інтер-Юрс“, 2000.-242 с.
Карпенко Д.О. Трудове право України: основні положення.-К.: Вища школа, 1997.-320 с.
Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 листопада 1997 р. – К.: Юрінком, 1997. – 1 040 с.
Колосов М. Консультация по трудовому законодательству.- М.: Профиздат, 1991.-240 с.
Куренной А.М. Трудовое право на пути к рынку.- М.:Дело, 1997.-368 с.
Лаповенко І., Чонтулі Г. Кримінально правова охорона трудових прав громадян.-К.: Світоч, 1990.-160 с.
Людина і праця: Довідник з правових питань/Укл. Козінцев І.П., Савенко Л.А. – К.: Юрінком, 1997. – 336 с.
Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю.-К.: А.С.К., 2001. - 1072 с.
Довідкова література:
Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: ИнфраМ, 1998. – 790 с.
Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.
Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.
Словник законодавчих термінів. – К.: Видво Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.
Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998. Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 672 с. Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 747 с. Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с. Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с. Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.
Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.Тема 12: ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Методичні поради до вивчення теми:
Екологічне право України як комплексна галузь права має свої теоретичні і методологічні засади, предмет, об’єкт і структуру. Працюючи з матеріалом, необхідно враховувати наступне:
екологічне право як галузь права становить сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів з метою реалізації інтересів різноманітних суб’єктів і забезпечення нормального екологічного стану в країні та в її окремих регіонах;
об’єктом екологічного права є сукупність природних, природно-соціальних умов і процесів, природних ресурсів і комплексів, екосистем та життя і здоров’я громадян, що підлягають охороні за допомогою норм екологічного права;
галузь екологічного права складається з таких підгалузей: земельного, водного, лісового, надрового, фауністичного, повітроохоронного, заповідного права і права екологічної безпеки;
відносини в зазначених підгалузях екологічного права регулюються Конституцією України, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» і поресурсовими законами і кодексами та іншими актами законодавства;
екологічні відносини мають схожість з цивільними майновими відносинами (йдеться, насамперед, про право власності на природні ресурси, право на відшкодування шкоди, завданої природному середовищу та здоров’ю громадян). Але водночас правовий режим екологічних відносин містить значну кількість імперативних приписів, виконання яких є обов’язковим для цих суб’єктів. Тобто, можна провести певні паралелі і з адміністративними відносинами.
Опрацьовуючи тему, слід з’ясувати: систему джерел екологічного права, структуру Земельного кодексу України та інших джерел цієї галузі; перелік екологічних прав та обов’язків громадян; поняття права природокористування та відмінність між його видами (загальне та спеціальне); форми власності, передбачені законодавством для окремих видів природних ресурсів; правові особливості оренди землі; види, форми і суб’єкти контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища; види екологічних правопорушень та види юридичної відповідальності за їх вчинення.


Завдання для самопідготовки

Елементарний рівень
1. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:
Екологічне право, екологічні правовідносини, екологічне право, принцип екологічного права, екологічні права громадян, загальне та спеціальне природокористування, екологічна безпека, природо – заповідний фонд, рослинний світ, тваринний світ, екологічне правопорушення, земельна ділянка, земельний кадастр.
2. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.
План семінарського заняття:
Поняття та система екологічного права.
Природноресурсове право.
Природоохоронне право.
Право екологічної безпеки.
Правопорушення в галузі екології та відповідальність за їх вчинення.
3. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:
Правовий режим використання надр і атмосферного повітря, водних і лісових ресурсів, рослинного і тваринного світу. Права та обов'язки природокористувачів.
Правові засоби охорони надр і атмосферного повітря, водних і лісових ресурсів, рослинного і тваринного світу.
Загальна характеристика земельного права і законодавства України.
Зміст права власності на землю.
Захист прав громадян і юридичних осіб на землю. Земельні спори.

Індивідуальні завдання:
Достатній рівень
І. Виконайте завдання:
Складіть чайнворд з понять і категорій теми «Екологічне та земельне право».
Назвіть території і об’єкти природно-заповідного фонду. Які заповідники, заказники, національні парки України Вам відомі?
Чи може колективне підприємство перетворитися на фермерське. Доведіть свою думку.
Зробіть порівняння у вигляді таблиці:
екологічна експертиза
екологічний аудит
Назвіть і охарактеризуйте суб’єкти управління в галузі використання і охорони земель.
Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Екологічне та земельне право»:


П

Р

А

В

О

З

Н

А

С

Т

В

ОНазвіть підстави і термін надання землі у тимчасове володіння й оренду. Хто є суб’єктами цих відносин?
Розв’яжіть кросворд:
1. Водокористувачі, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для збору води.
2. Процес раціонального використання людиною природних ресурсів, для задоволення різних потреб та інтересів.
3. В якому порядку відновлюються і захищаються усі екологічні права громадян.
4. Різновид юридичної відповідальності, яка застосовується до винних осіб за протиправні дії, що порушують екологічні вимоги у процесі невиконання функціональних та інших умов дисципліни праці, пов’язаних з використанням природних ресурсі, охороною навколишнього природного середовища, забезпеченням екологічної безпеки.
5. Кодекс України, що регулює правові відносини з метою забезпечення і збереження науково - обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки.
6. Вид стягнення, що застосовується в порядку притягнення до адміністративної відповідальності.
7. Об’єкт природноресурсового права.
8. Один із видів покарання, що застосовується за вчинення екологічних злочинів.
1.

2.3.

4.

5.


6.7.8.

Назвіть аргументи на користь існування приватної власності на землю.
Чи мають право іноземні громадяни мати земельну ділянку в Україні на правах приватної власності?
Порівняйте види природокористування і заповніть таблицю:
критерії порівняння
загальне
спеціальне

Оберіть правильну відповідь:
1.Правова охорона атмосферного повітря це:
а)система заходів, пов’язаних зі збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря
б)державне управління природокористуванням і охороною природи
в)відносини що виникають з приводу використання атмосферного повітря
г)додержання вимог, передбачених законодавством про охорону повітря
2.Земельні відносини це:
а)суспільні відносини, щодо володіння, користування, і розпорядження землею
б)охорона землі
в)право на землю
г)пріоритет вимог екологічної безпеки
3.Земельна ділянка:
а)певний відсоток землі
б)відсоток землі внесений до статутного фонду
в)певне місце розташування землі
г)частина земної поверхні з установленими межами з певним місцем розташування визначений правами
4.Усі водні об'єкти є власністю:
а)Президента України
б)Кабінету Міністрів України
в)Верховної Ради України
г)народу України
5.Економічна оцінка земель:
а) оцінка землі як природного ресурсу;
б) оцінка як право власності;
в) грошова оцінка землі;
г) порівняльна оцінка якості грунтів.

Зробіть порівняння у вигляді таблиці:
Державна екологічна експертиза
Громадська екологічна експертиза
Назвіть території і об’єкти, що підлягають особливій охороні. Які об’єкти природно-заповідного фонду Полтавщини Вам відомі?
Заповніть таблицю:
суб’єкти права власності на землю
на які землі мають право власності
Ознайомтеся з положеннями Цивільного кодексу України і підготуйте електронний варіант презентації з питання «Право власності на землю (земельну ділянку).
Ознайомтеся з положеннями Цивільного кодексу України і підготуйте електронний варіант презентації з питання «Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб».
Складіть чайнворд з понять і категорій теми «Екологічне та земельне право»
Заповніть таблицю:
Території природнозаповідного фонду:
підлягають охороні:
Оберіть правильну відповідь:
1. До водних об’єктів місцевого значення належать:
А)Поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків
Б) Внутрішні морські води та територіальне море
В) Підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання
Г) Підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання
2. Суб’єктами права комунальної власності на землю є :
А) Громадяни та юридичні особи
Б) Територіальні громади
В) Держава
Г) Особи без громадянства
3. У спільній сумісній власності можуть перебувати земельні ділянки:
А) Подружжя;
Б) Членів фермерського господарства, якщо інше не передбачено угодою між ними;
В) Співвласників жилого будинку;
Г) Усі відповіді вірні.
4. Від плати за користування надрами звільняються:
А) Користувачі надр - при організації геологічних об'єктів природно-заповідного фонду;
Б) Користувачі надр - за здійснення розвідки корисних копалин у межах гірничого відводу, наданого їм для видобування корисних копалин;
В) Користувачі надр - державні дитячі спеціалізовані санаторно-курортні заклади за здійснення видобутку мінеральних вод у частині, що використовується для лікування на їх території;
Г) Усі відповіді вірні.
5. Покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого призначається за:
А) Незаконної порубки лісу;
Б) Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів;
В)Порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки;
Г) Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля.
Заповніть таблицю «Кримінальна відповідальність за екологічні злочини»:
стаття ККУ
ознаки забороненої поведінки
санкція

Порівняйте право спільної сумісної власності на земельну ділянку та спільної часткової власності на земельну ділянку.
Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Екологічне та земельне право»:


З

Е

М

Л

Е

В

О

Л

О

Д

І

Н

Н

Я
Оберіть правильну відповідь:
1. До компетенції районних Рад у галузі регулювання водних відносин належить:
А)Організація інформування населення про стан водних об'єктів, про надзвичайні екологічні ситуації, які можуть негативно вплинути на здоров'я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод;
Б) Затвердження загальнодержавних, міждержавних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
В) Розпорядження водним фондом України;
Г) Встановлення правового режиму використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у зонах надзвичайних екологічних ситуацій.
2. Короткострокова оренда земельної ділянки складає темін не більше:
А) 1 року;
Б) 3років;
В) 5 років;
Г) 7 років.
3. Спеціальним правом природокористування є:
А) Право використання парків;
Б) Збирання дикорослих ягід;
В) Договір оренди землі;
Г) Право використання водойм для купання.
4. До об’єктів охорони тваринного світу не належать:
А) Дикі тварини;
Б) Частини диких тварин;
В) Домашні тварини;
Г) Продукти життєдіяльності диких тварин.
5. Право власності на земельну ділянку посвідчується:
А) свідоцтвом;
Б) сертіфікатом;
В) договором;
Г) державним актом.
Порівняйте курортні й лікувально-оздоровчі та рекреаційні зони.
Заповніть таблицю «Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення»:
стаття КУпАП
ознаки забороненої поведінки
санкція

Складіть чайнворд з понять і категорій теми «Екологічне та земельне право».
Класифікуйте території й об’єкти природно-заповідного фонду України юхарактеризуйте їх і складіть таблицю:
природні території та обєкти
штучно створені об’єкти
Зростання масштабів антропогенної (людської) діяльності викликало необхідність запровадження особливого виду правової діяльності - проведення екологічної експертизи, оцінки впливу екологічно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище. Визначте, при вирішенні яких питань проводиться екологічна експертиза та оцінка впливу екологічно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище.
Заповніть таблицю:

екологічна експертиза
екологічний контроль
екологічний моніторинг

Поняття
Форми
Завдання
Мета
Види

Високий рівень

І. Поміркуйте над запропонованими проблемам і свої роздуми викладіть у формі есе:
Згадайте і прокоментуйте літературні твори, сюжет яких містить земельний конфлікт між героями.
Згадайте й охарактеризуйте правові пам’ятки, що фіксували земельні відносини.
Чому земельні і сільськогосподарські відносини посідають особливе місце в історії нашої держави.
Пригадайте й зробіть опис історичних подій, в контексті яких піднімалося земельне питання.
Проаналізуйте історичні події, наслідком яких стало врегулювання земельних відносин.
Чому земля перебуває під особливою охороною держави і як Ви це розумієте?
Якими шляхами, на Ваш розсуд, має розвиватися земельна реформа в Україні.
Вивчить питання і зробіть аналіз проблем і перешкод на шляху впровадження земельної реформи в Україні.

ІІ. Виконайте реферати на тему:
Оптимізація системи органів державного управління України за роки незалежності.
Україна в системі міжнародного природоохоронного співробітництва.
Реформування земельного законодавства в Україні: стан проблеми.
Адаптація українського екологічного законодавства до європейських стандартів.
Червона книга України і Міжнародна Червона Книга: завдання правового регулювання.
Правовий статус об’єктів і територій природно-заповідного фонду України.

ІІІ. Зробіть юридичний аналіз ситуації:
Житловий будинок з трьох кімнат купили троє громадян – кожний по кімнаті. Між ними виник спір щодо порядкування земельною ділянкою. Визначіть підвідомчість і підсудність цієї справи. Який є порядок розгляду земельних спорів.
З листа до редакції газети «Сільський час»: «Мій син отримав сертифікат на право власності на земельну частку, а через рік звільнився з господарства і преїхав до міста. Чи не втратив він право на земельну частку. Чи залишиться за ним право на земельний пай, якщо він поїде працювати за контрактом за кордон?». Визначте коло правовідносин. Якими нормативно-правовими актами встановлюється порядок розпаювання земель сільгосппризначення? Вирішіть справу.
Громадянин Петров у 1999 р. отримав у постійне користування земельну ділянку для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,2 га. Того ж року він отримав у користування земельну ділянку для городництва площею 0,05 га. Які нормативи безоплатної приватизації земельних ділянок для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд? Чи має право Петров приватизувати дві зазначені земельні ділянки як одну присадибну земельну ділянку.
Гр-н Войтенко є членом садівницького товариства, в якому приватизував 0,1 га землі. Крім того, він приватизував присадибну земельну ділянку площею 0,08 га. Також йому були подаровані приватний будинок з присадибною ділянкою площею 0,1 га. Придбавши автомобіль, Войтенко звернувся до міської ради із заявою про безоплатну передачу йому у власність земельної ділянки площею 0,02 га для будівництва індивідуального гаража, але отримав відмову.
КСП «Перемога» на загальних зборах членів підприємства прийняло рішення про розпаювання земель, що були передані йому в колективну власність. Рішення, зокрема, передбачало, що право на земельну частку (пай) у повному обсязі набувають лише працюючі члени КСП, а пенсіонери з їх числа – лише на Ѕ паю. Однак пенсіонери Антонов і Болюта не погодилися ті звернулися до загальних зборів із заявою про виділення їм в натурі земельних паїв у повному розмірі. Однак загальні збори відмовили їм, аргументуючи тим, що це призведе до скорочення орних земель КСП. Крім того, ці пенсіонери вже мають на правах власності присадибні ділянки.
З листа до редакції газети «Сільський час»: «Я виходжу зі складу членів КСП, маю право на земельний пай і бажаю його отримати в натурі у місцевості поруч з селом біля річки. А в конторі КСП мені відповіли, що дадуть землю в кінці найдальшого від села поля, бо таким було рішення загальних зборів. Чи мжна його оскаржити?». Визначте коло правовідносин. Якими нормативно-правовими актами встановлюється механізм розподілу та виділення в натурі на місцевості земельних паїв? Вирішіть справу.
Громадянка Н., знаючи про те, що анакаптіс пірамідальний був занесений до Червоної книги України і є видом, що зникає, вирішила особисто зайнятися розведенням цієї рослини з метою подальшого її продажу і отримання прибутку. Під час реалізації її було попереджено про незаконність операцій із даною рослиною. Н. заперечила, оскільки ця рослина була вирощена особисто нею у домашніх умовах, а отже, ніякої шкоди природі вона не завдала. Визначте, яким нормативним актом регламентуються дані відносини. Дайте правову оцінку ситуації, що виникла у громадянки Н.
Громадянин Коваленко Н. звернувся до державного управління екологічної безпеки області із заявою про надання відомостей щодо екологічного стану району, в якому він проживає. Працівник секретаріату, який приймав заяву, після консультації з начальником управління Галушко К. запропонувала прийти через два місяця, коли буде закінчено проведення остаточних вимірів на території області, і що на даний час свіжих даних про екологічну ситуацію регіону, в якому проживає Коваленко Н., немає. Крім того, заявника було заспокоєно, що стан навколишнього середовища поступово поліпшується. У проханні Коваленка Н. записатися на прийом до начальника управління з того ж питання було відмовлено. Не отримавши ніякої інформації щодо екологічного стану району, Коваленко звернувся із скаргою до органів прокуратури.
У процесі будівництва комбінату хімічних препаратів ініціативна група громадян на чолі з хіміком Гайдученком В. звернулася до місцевої державної адміністрації з пропозицією провести громадську екологічну експертизу матеріалів розміщення зазначеного об'єкта, враховуючи, що його експлуатація може суттєво погіршити екологічну обстановку в регіоні та викликати непередбачені генетичні наслідки у населення. Місцева державна адміністрація відмовила у їх проханні, посилаючись на те, що за проектом даного будівництва вже проводилася державна екологічна експертиза і тому немає потреби у проведенні громадської екологічної експертизи. Визначте, яким нормативним актом регламентуються дані відносини. Чи правомірною була відмова органів влади у проведенні громадської екологічної експертизи і хто може виступати в якості ініціатора проведення такої експертизи?
Комплексною громадською екологічною експертизою встановлено, що в місті та на прилеглих до нього територіях є джерела екологічної шкідливості, які створюють постійний ризик підвищеної екологічної небезпеки. Найбільшу небезпеку становить місцевий металургійний комбінат. Внаслідок залпових викидів у навколишньому природному середовищі зафіксовано присутність сірчистого ангідриду з перевищенням допустимих концентрацій у 400 раз, кадмію - у 5 тис. раз, цинку - в 540 раз. Мало місце також отруєння 14 працівників на проммайданчику. Результати екологічної експертизи було доведено до органів екологічного контролю та адміністрації комбінату, а згодом обговорювалися на сесії міської Ради із залученням громадськості. Через тиждень до міського суду звернулася громадянка Мороз А., із позовом до металургійного комбінату про заборону його діяльності. У судовому засіданні представник відповідача по справі .доповів, що висновок громадської екологічної експертизи не є обов'язковим для виконання, а суд повинен враховувати офіційні дані лише спеціально уповноважених органів екологічного контролю. На основі якого нормативного акта повинна вирішуватися дана справа? Чи дійсно результати та висновки громадської екологічної експертизи не можуть враховуватися органами влади у вирішенні конкретних ситуацій?
До місцевої Ради народних депутатів звернулася група громадян з проханням створити парк місцевого значення на території пустиря, що знаходиться за територією жилої забудівлі. Створення парку, враховуючи наявність занедбаної водойми на території пустиря, не тільки допоможе відновити її, але й поліпшить загальну екологічну обстановку цієї місцевості. Місцева Рада відмовила у розгляді заяви, посилаючись на те, що організація подібних територій - у компетенції Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, куди й порекомендувала звернутися представникам громади. Чи повинна була місцева Рада народних депутатів прийняти до розгляду заяву громадян? Які органи влади здійснюють державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища?
На суміжних заболочених територіях фермери Кудрявченко та Миколайчук збудували закриту водойму-копань для поливу сільськогосподарських рослин. З метою ефективного використання та поповнення запасу води вони погодили графік користування природними ресурсами. Кудрявченко, крім того, на орендованій ділянці землекористування після отримання відповідного дозволу створив підприємство і розпочав добувати крейду, яку після очищення відправляв на реалізацію. У серпні поточного року рівень води у водоймі значно понизився, і Миколайчук звернувся до свого сусіда з проханням обмежити видобування крейди, оскільки це призвело до зменшення рівня підземних вод. Останній відмовився, вважаючи, що добувні роботи проводяться на відстані більш як 35 метрів і не можуть негативно впливати на рівень підземних вод, який понизився внаслідок засухи, що триває вже протягом трьох тижнів. У серпні державна екологічна експертиза підтвердила наявність причинного зв'язку між діями підприємця Кудрявченка та негативними наслідками, які мали тимчасовий характер. Яким нормативно-правовим актом регламентуються дані відносини? Визначте, чи були дії Кудрявченка правомірними? Обґрунтуйте.
Група громадян звернулася до адміністрації цегляного заводу із проханням надати інформацію про кількість викидів забруднюючих речовин. Велика кількість пилу, що була у повітрі, турбувала мешканців цього району, і вони хотіли пересвідчитися у тому, що наявність забрудників не перевищує допустимих лімітів і не впливає на здоров'я жителів району. Надані документи засвідчили, що підприємство дійсно додержується лімітів і викиди не перевищують встановлену норму. Однак громадяни не були остаточно впевнені у цьому і вирішили ініціювати проведення громадської екологічної експертизи. Результати експертизи показали велике перевищення завислих часток та інших забруднюючих речовин у викидах. Громадяни подали скаргу до суду про порушення їхніх прав на екологічно безпечний стан атмосферного повітря. Директор заводу заперечив свою провину, посилаючись на неякісність очисних споруд, які були придбані за кордоном і не відповідають стандартам щодо охорони атмосферного повітря, що виявилося після вводу обладнання в експлуатацію. А отже, колектив підприємства і він особисто не несуть юридичної відповідальності за дії, в яких немає ознак правопорушення. На підставі яких нормативних актів буде вирішуватись дана ситуація? Хто зобов'язаний відшкодувати збитки, заподіяні порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря? Чи можна вважати дії директора заводу правомірними?
На підставі рекомендації територіальної курортної ради органи місцевого самоврядування прийняли рішення про організацію лікування і відпочинку у курортній зоні м. Саки. Для організації відпочинку місцевого населення, а також створення необхідних економічних засад функціонування, підтримання правопорядку і розвитку курорту запроваджено платне перебування на міських пляжах, в лісопарку, парках відпочинку району та на прилеглих до нього прибережних територіях. Разом з тим, з метою забезпечення високого рівня надання сервісних послуг у курортній зоні, за ініціативою підприємців району, було створено ТОВ «Зірка». Об'єднання громадян звернулося з позовом до суду про визнання рішення органу самоврядування незаконним, оскільки, на їх думку, оплатне користування природними ресурсами обмежує можливості територіальної громади щодо вільного спілкування з. довкіллям, використання природних якостей курорту, зокрема оздоровчих властивостей морських вод. Яким нормативним актом регламентуються дані відносини? Чи підлягає, на вашу думку, позов задоволенню? Відповідь обґрунтуйте.
У місті Микулинці відкрився магазин з продажу грибів. Через деякий час у місті було виявлено захворювання, пов'язане із радіаційним забрудненням, що вкрай занепокоїло місцевих жителів. Ініціативна група громадян на чолі з Васильчуком К. організувала громадську екологічну експертизу, висновки якої показали, що гриби були завезені до Микулинців із радіоактивної зони, де спостерігався підвищений рівень радіації. Громадяни звернулися до місцевих органів міліції із вимогою закрити магазин та притягнути його власника до відповідальності на основі висновків екологічної експертизи. Однак їм було відмовлено на підставі некомпетентної відповіді органів внутрішніх справ у даній справі. Визначте, яким нормативним актом передбачено юридичну відповідальність за дане правопорушення. Чи була відмова органів міліції правомірною? Хто у даному випадку має розглядати цю справу?

Від свого імені складіть договір найму (оренди) земельної ділянки.

Завдання для самоконтролю знань

Тести для самоконтролю:
1. Суб’єктами права загального використання природних ресурсів є:
а) фізичні особи;
б) юридичні особи;
в) фізичні та юридичні особи;
г) державні підприємства та установи.
2. Згідно з Земельним кодексом в Україні існують такі форми власності на землю:
а) колгоспно-кооперативна;
б) особиста;
в) колективна;
г) комунальна.
3. Особи, винні у вчиненні екологічного правопорушення, не несуть відповідальність:
а) адміністративну;
б) матеріальну;
в) кримінальну;
г) дисциплінарну.
4. Договір оренди землі укладається:
а) в усній формі;
б) у письмовій формі;
в) в усній або письмовій формі;
г) у конклюдентній формі.

Питання для самоконтролю:
1. Що є предметом екологічного права?
2. З яких підгалузей складається екологічне право?
3. Який нормативний акт є основним актом екологічного законодавства?
4. Що розуміють під правом природокористування?
5. Що розуміють під правом загального користування природними ресурсами?
6. Що розуміють під правом спеціального користування природними ресурсами?
7. На які види природних об’єктів поширюється право власності українського народу?
8. На які категорії поділяються землі залежно від їх цільового призначення?
9. Які види прав на землю передбачені Земельним кодексом України?
10. Які форми власності на землю передбачені чинним законодавством?
11. На які види земельних ділянок в Україні можуть набувати права власності іноземці?
12. Хто може бути орендарем земельної ділянки в Україні?
13. У чому полягає особливість державної форми власності на природні ресурси?
14. Які екологічні права громадян закріплено законом?
15. Які екологічні обов’язки громадян закріплено законом?
16. Які види контролю в галузі охорони довкілля передбачено законом?
17. Юридичну відповідальність яких видів несуть особи, винні у вчиненні екологічного правопорушення ?

(  Література до теми
Основна
Гладкий С.О. Абетка правознавства + ( Електронний ресурс(: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.
Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс / В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.
Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.
Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія . – (8-е вид.( – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.
Додаткова
Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :
Конституція України.
Водний кодекс України.
Земельний кодекс України.
Кодекс законів про працю України.
Кодекс України про адміністративні правопорушення.
Кодекс України про надра.
Кримінальний кодекс України.
Лісовий кодекс України.
Цивільний кодекс України.
Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.: Закон України.
Про захист рослин: Закон України.
Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України.
Про охорону атмосферного повітря: Закон України.
Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України.
Про рослинний світ: Закон України.
Про Червону книгу України: Закон України.
Про оренду землі: Закон України.
Про фермерське господарство: Закон України.
Про форми власності на землю: Закон України.
Навчальні посібники:
Аграрне право України: Пiдручник / За ред. В.З. Янчук. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Юрiнком Iнтер, 2000. – 720 с.
Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України : Практикум для студентів юридичних вузів і факультетів. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 272 с.
Баб’як О.С. та ін. Екологічне право України : Навчальний посібник для вузів / О.С. Баб’як, А.Д. Біленчук, Ю.О. Чирва : Європейський університет управління, безпеки та інформаційно-правових технологій: Факультет охорони навколишнього середовища: Юрблагодійконсалтинг. – К.: Атіка, 2001. – 216 с.
Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і особлива частини): Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.
Бондар В.О. Екологічне право України у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник. – Х.: Ксилон, 2006. – 246 с.
Екологічне право: Особлива частина: Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів: Повний академічний курс (Київський університет ім. Т.Г.Шевченка; Юридичний факульет. За ред. В.І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 544 с.
Екологічне право. Академічний курс: Підручник /За ред.. Ю.С.Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2005. – 848 с.
Екологічне право України: Підручник /Гетьман А.П., Шульга М.В., Попов В.К. та ін.. / За ред.. А.П. Гетьмаа та М.В. Шульги. – Х.: Право, 2005. – 384 с.
Екологічне управління: Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.
Земельне право України: Підручник / Анісімова Г.В., Багай Н.О., Гетьман А.П. та ін.. /За ред. М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.
Комарницький В.М. Екологічне право: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін; Луганська академія внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. Кримський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ України. – 3-є вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.
Малишко М.І. Екологічне право України: Навчальний посібник ( За ред. В.З.Янчука. – К.: Видавничий дім „Юридична книга”, 2001. – 392 с.
Міжнародне право навколишнього середовища // Міжнародне право: Основні галузі: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2004. – С.502-538.
Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.
Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.
Спеціальна література:
Екологічне законодавство України: Збірник нормативних актів ( Ред. І.О.Заєць. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 416 с.
Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар /За ред.. В.І. Семчика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Видавничій дім «Ін Юре», 2004. – 748 с.
Михайліченко С.І. Правові засади здійснення екологічного контролю / С.І.Михайліченко, М.С. Михайліченко. – Полтава: Фірма „Техсервіс”, 2005. – 92 с.
Шевчук Ю.В. Конституційно-правові гарантії екологічних прав громадян в Україні. – К.: Геопринт, 2006. – 132 с.
Экологическое законодательство Украины. Сборник законодательных актов. – Харьков: Консум, 1996. – 190 с.
Довідкова література:
Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: ИнфраМ, 1998. – 790 с.
Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.
Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.
Словник законодавчих термінів. – К.: Видво Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.
Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998. Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 672 с. Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 747 с. Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с. Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с. Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.
Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.Увага! Після завершення вивчення другого модуля на останньому семінарському занятті виконується підсумкова модульна робота. Тривалість виконання такої роботи – 20 хвилин.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ТЕМ ПЕРШОГО МОДУЛЯ
Конституційно-правові акти в новітній історії України.
Історія прийняття Конституції України.
Конституція України і конституції розвинутих зарубіжних країн: порівняльна характеристика.
Конституційно-правовий статус АРК.
Роль органів місцевого самоврядування у системі «держава – суспільство».
Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування.
Організаційно-правова основа місцевого самоврядування.
Особливості правового статусу місцевого самоврядування в АРК, містах Києві та Севастополі.
Правові аспекти політичної реформи в Україні.
Права людини в Україні: правова норма і реальність.
Закономірності виникнення держави і права.
Основні етапи розвитку українського права.
Становлення громадянського суспільства в Україні: теорія і практика.
Основні правові системи сучасності: загальна характеристика.
Правосвідомість і правова культура в Україні.
Основні етапи розвитку української державності.
Історія виникнення й розвитку теорії про правову державу.
Шляхи та проблеми формування правової держави в Україні.
Становлення та розвиток української системи права на сучасному етапі (кін. ХХ - поч. ХХІ ст..).
Регулювання суспільних відносин у додержавний період.
Проблема кодифікації адміністративного права.
Правовий статус державних службовців.
Правові аспекти адміністративної реформи в Україні.
Покарання в кримінальному законодавстві зарубіжних країн.
Кримінальне законодавство європейських країн
Кримінальний кодекс України 2001 р. та внесення змін до нього.
Скасування смертної кари в Україні.
Загальна характеристика господарських злочинів.
Злочини проти особи.
Загальна характеристика злочинів проти прав і свобод людини і громадянина.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ТЕМ ДРУГОГО МОДУЛЯ
Проблеми організаційно-правового забезпечення приватизаційного процесу в Україні.
Міжнародні стандарти захисту сімейних прав.
Роль держави в управлінні господарською діяльністю: українські аспекти економіки, політики і права.
Проблеми реалізації права на працю в Україні.
Розвиток вільних економічних зон в Україні: економічно-правовий аналіз.
Історія шлюбно-сімейних правовідносин з найдавніших часів.
Антимонопольне законодавство: світовий досвід.
Корупція як злочин та її негативний вплив на господарську діяльність.
Забезпечення та реалізація трудових прав громадян в європейських країнах.
Сімейні правовідносини в країнах Заходу.
Державне управління в сфері природокористування, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки.
Трудове рабство в сучасному світі: проблема та шляхи її розв’язання.
Правовий режим вільних економічних зон: світовий досвід.
Пенсійна реформа в Україні: основні напрями і перспективи.
Права дитини в Україні.
Міжнародне природоохоронне співробітництво: організаційно-правовий аспект.
Роль Міжнародної Організації Праці в регулюванні трудових відносин.
Червона книга України.
Шлюбно-сімейні звичаї і традиції українського народу.
Правова охорона праці неповнолітніх.
Україна в системі міжнародного співробітництва в галузі екології.
Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Молодь і трудові правовідносини.
Відносини усиновлення за участю іноземного елементу.
Проблеми реформування земельного законодавства в Україні.
Акціонерні товариства: світовий досвід.
Екологічно-правова політика в Україні.
Регулювання сімейних відносин в країних Сходу.
Правові гарантії працюючих жінок.
Свобода підприємництва в Україні.


ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ
Правотворчість місцевого самоврядування в галузі екології.
Геноцид як кримінальне правопорушення: міжнародна практика застосування норми.
Шляхи формування правової культури в молодіжному середовищі.
Правове регулювання статусу національних меншин: міжнародний досвід й українська практика.
Інститут громадянства в античному світі.
Смертна кара в сучасному кримінальному законодавстві зарубіжних країн.
Історія парламентаризму в Європі.
Світова практика організаційно-правового регулювання мовного питання.
Боротьба за юридичне закріплення прав людини в історії стародавнього світу.
Боротьба за права і свободи людини в епоху середньовіччя та нового часу.
Становлення виборчого права в античних державах.
Формування виборчих систем і їх законодавче закріплення в країнах західної демократії.
Еволюція форми правління в стародавні часи та в епоху середньовіччя.
Проблема смертної кари в кримінальному законодавстві України.
Конституційна реформа в Україні.
Проблема злочинності серед молоді: світова практика й українські реалії.
Конституція України і Конституції розвинутих зарубіжних країн: порівняльна характеристика.
Посада Президента в системі державної влади зарубіжних країн.
Право на працю: з історії становлення .
Еволюція форми державного устрою європейських країн в епоху нового та новітнього часу.
Форма політичного режиму: з історії становлення та розвитку.
Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх співпраця з Україною.
З історії смертної кари.
Міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини.
Основні етапи становлення самостійної української держави на початку 90-х років ХХ століття.
Міжнародно-правові засоби захисту прав і свобод людини.
Основні засади державної сімейної політики України на сучасному етапі.
Прибутковий податок з громадян: практика світової податкової системи.
Інтелектуальна власність: суб’єктивне право і реальність.
Правотворчість місцевого самоврядування в сфері підтримання громадського порядку.КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Види самостійної роботи
Планові терміни виконання
Форми контролю та звітності
Кількість балів

1. Обов’язкові види СРС

1.1. Відвідування лекцій, опрацювання матеріалу, винесеного на самост. розгляд
Систематично, відповідно розкладу аудиторних занять
Перевірка під час модулів
5 балів (0,5х 10 лекцій)

1.2. Підготовка до семінарських (практ.) занять (+ питань, винесених на СРС)
Систематично, відповідно до розкладу аудиторних занять
Активна робота на семін. (практ.) заняттях, тестування, перевірка завдань
40 балів (8 занять х 5 балів)

1.3. Підготовка тем, винесених на СРС (без семін./практ. занять)
Систематично, відповідно до розкладу ІКР
Перевірка під час ІКР правильності виконання завдань, МКР
4 бали (2 теми х 2 бали)

1.4. Підготовка до модульних контрольних робіт (2 модулі)
Останнє заняття відповідного модуля
Перевірка правильності виконання модульних робіт
20 балів (10+10)

2. Вибіркові види СРС

2.1. Написання рефератів за визначеною тематикою
Згідно розкладу семінарських (практ.) занять
Захист рефератів під час семінарів чи ІКР
до 5 балів

2.2. Аналітичний огляд публікацій в ЗМІ; юридичний аналіз ситуації
Згідно розкладу семінарських (практичних) занять
Виступ на семінарі;
захист під час ІКР
до 3 балів

2.3. Участь у роботі клубу «Феміда», гуртка «ІнЮре», конференцій
Відповідно графіка роботи клубу, гуртка, конференцій
Наукова робота (доповідь), підготовка стінгазети
від 5 балів
до 15

2.4. Написання есе
Згідно розкладу семін./практ. занять чи ІКР
Захист під час ІКР
4

2.5. Завдання достатнього рівня
Згідно розкладу ІКР
Захист під час ІКР
2

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Поточний контроль
Перелік питань для модульного контролю:
Модуль 1:
Основні закономірності виникнення держави і права.
Поняття держави та її ознаки.
Суверенітет держави.
Форми державного устрою.
Форми державного правління.
Політичний (державний) режим.
Механізм і апарат держави.
Функції держави.
Загальна характеристика правової держави.
Поняття і ознаки права.
Функції права.
Норма права: поняття, структура, види.
Система права: поняття і структура.
Джерела (форми) права.
Закони і підзаконні нормативні акти.
Форми систематизації законодавства.
Поняття, структура і види правових відносин.
Правопорушення: поняття, склад, види.
Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.
Поняття і види конституцій, їх місце в системі законодавства.
Загальна характеристика Конституції України 1996 р.
Загальні засади конституційного ладу України.
Права, свободи і обов’язки людини і громадянина за Конституцією України.
Поняття і принципи громадянства України.
Форми народовладдя і види виборчих систем.
Виборча система України. Принципи виборчого права.
Система органів державної влади за Конституцією України.
Конституційні принципи судоустрою та судочинства в Україні.
Територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні.
Загальна характеристика судоустрою України.
Конституційний Суд України.
Система судів загальної юрисдикції.
Система адміністративних і господарських судів.
Поняття і форми судочинства.
Загальна характеристика системи правоохоронних органів України.
Предмет, метод, система і джерела адміністративного права України.
Адміністративне правопорушення.
Види адміністративних стягнень.
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.
Бюджетне право України.
Система оподаткування в Україні.
Банки і банківська діяльність.
Загальна характеристика Кримінального кодексу України.
Поняття, ознаки й види злочину.
Склад злочину.
Обставини, що виключають злочинність діяння.
Стадії вчинення злочину.
Співучасть у вчиненні злочину.
Кримінальне покарання та його види.
Особливості кримінальної відповідальності й покарання неповнолітніх.
Модуль 2
Предмет, метод, джерела і система цивільного права.
Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
Юридичні особи як суб’єкти цивільного права.
Поняття і зміст права власності. Речові права на чуже майно.
Форми власності в Україні.
Право приватної власності в Україні.
Захист права власності.
Цивільно-правові право чини: поняття, форми, види, умови чинності.
Поняття, зміст і форма цивільно-правового договору.
Види цивільно-правових договорів.
Цивільно-правова відповідальність.
Спадкування за законом і за заповітом.
Позовна давність.
Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення та розірвання.
Особисті і майнові права та обов’язки подружжя.
Права та обов’язки батьків і дітей.
Опіка і піклування.
Загальна характеристика трудового права і трудових правовідносин.
Поняття, зміст і види трудового договору.
Переведення на іншу роботу.
Підстави припинення трудового договору.
Припинення трудового договору з ініціативи працівника.
Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Робочий час і його види.
Час відпочинку і його види.
Матеріальна відповідальність працівників.
Дисциплінарна відповідальність працівників.
Індивідуальні та колективні трудові спори.
Види пенсійного забезпечення в Україні.
Суб’єкти господарського права.
Поняття, принципи і види підприємницької діяльності.
Організаційно-правові форми господарської діяльності.
Правові форми державного регулювання підприємництва.
Поняття, система і джерела екологічного права України.
Екологічні права і обов’язки громадян.
Право власності на природні ресурси.
Право природокористування.
Природоохоронне право.
Правопорушення в екологічній сфері.
Юридична відповідальність за скоєння екологічних правопорушень.

Приклад побудови завдань для поточного модульного контролю:
Полтавський університет споживчої кооперації України
Кафедра правознавства
Модульна контрольна робота №1 з дисципліни «Правознавство»
Варіант 1
Виконайте тестові завдання:
1. Ознакою будь-якої держави є:
1) Наявність казенних підприємств.
2) Наявність території, на яку поширюється влада держави.
3) Наявність виборного органу влади.
4) Розвиток взаємовигідних економічних зв’язків з сусідніми державами.
2. Верховна Рада України прийняла Конституцію України:
16 липня 1990 року.
24 серпня 1991 року.
28 червня 1996 року.
10 грудня 1998 року.
3. Знайдіть помилку. Фінансово-правові акти набувають чинності:
З часу опублікування.
Через сім днів з часу опублікування.
Через десять днів з часу опублікування.
З часу, зазначеного в іншому нормативно-правовому акті.
4. Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності:
1) За кримінальним законом тієї держави, громадянами якої вони є.
2) За Кримінальним кодексом України.
3) За Кримінальним кодексом або Кодексом про адміністративні правопорушення.
4) За кримінальним законом держави, яка зазнала найбільшої шкоди від злочину.
5. Нормами адміністративного права регулюються відносини:
1) пов’язані зі злочином і покаранням;
2) у сфері державного управління;
3) між державою і платниками податків;
4) між орендодавцем і орендарем.
Теоретичне завдання.
6. Правозахисні органи України.

Затверджені на засіданні кафедри правознавства
Протокол № ___від _______________________
Викладач _______ Завідувач кафедри_______Система нарахування балів за виконання навчальних завдань

види навчальних завдань
бали


Відвідування лекцій
0,5


Підготовка конспекту й термінологічного словника з теми
1


Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті
2


Тестування з теми
1


Написання контрольної роботи на занятті
2


Виконання та захист індивідуального завдання достатнього рівня
2


Виконання та захист індивідуального завдання високого рівня- юридичний аналіз ситуації
3


- аналітичний огляд публікацій в ЗМІ
3


- написання есе
4


- підготовка та захист реферату
5


- розробка сценарію ділової гри
5


Виконання модульної контрольної роботи за модулем:- завдання № 1
1


- завдання № 2
1


- завдання № 3
1


- завдання № 4
1


- завдання № 5
1


- завдання № 6
5


Іспит
40


Орієнтовна система нарахування балів
за видами навчальної роботи

назва змістового модуля, теми
вид навчальної роботи
бали

1
2
3


Модуль 1

Тема 1. Теорія держави і права
1. Відвідування лекції (4 год.)
1


2. Підготовка конспекту до семінарського заняття з теми
1


3. Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті
2

Тема 2. Конституційне право України
1. Відвідування лекції
0,5


2. Підготовка конспекту до семінарського заняття з теми
1


3. Виконання контрольної роботи на семінарському занятті
2


4. Тестування з теми
1

Тема 3. Судові та право-охоронні органи України
1. Тестування з теми
1

Тема 4. Адміністративне право України
1. Відвідування лекції
0,5


2. Тестування з теми
1

Тема 5. Кримінальне право України
1. Відвідування лекції
0,5


2. Підготовка конспекту до семінарського заняття з теми
1


3. Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті
2


4. Тестування з теми
1

Тема 6. Фінансове право України
1. Підготовка конспекту до семінарського заняття з теми
1


2. Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті
2


3. Тестування з теми
1

Модульна контрольна робота 1
10


Модуль 2

Тема 7. Цивільне право України
1. Відвідування лекції (4 год.)
1


2. Підготовка конспекту до семінарського заняття з теми
1


3. Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті
2


4. Тестування з теми
1

1
2
3

Тема 8. Житлове право України
1. Тестування з теми
1

Тема 9. Сімейне право України
1. Підготовка конспекту до семінарського заняття з теми
1


2. Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті
2


3. Тестування з теми
1

Тема 10. Господарське право України
1. Відвідування лекції
0,5


2. Тестування з теми
1

Тема 11. Трудове право і право соціального забезпечення України
1. Відвідування лекції (4 год.)
1


2. Підготовка конспекту до семінарського заняття з теми
1


3. Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті
2


4. Тестування з теми
1

Тема 12. Екологічне та земельне право України
1. Підготовка конспекту до семінарського заняття з теми
1


2. Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті
2


3. Тестування з теми
1

Модульна контрольна робота 2
10

Разом за поточну роботу
60

Іспит
40

Разом за семестр
100


Система нарахування додаткових балів
за видами навчальної роботи
Форма роботи
Вид роботи
Бали

1. Навчальна
Виконання й захист індивідуальної науково-дослідної роботи
15

2. Науково-дослідна
Участь у роботі правничого дискусійного клубу „Феміда” (підготовка й виступ з доповіддю, участь у дебатах, оформлення стінгазети)
10


Участь у роботі наукового гуртка „Ін Юре” (підготовка й презентація науково-дослідної роботи)
15


Підготовка публікації в наукових виданнях
10


Участь у роботі наукової студентської конференції: - університетській
5


- міжвузівській
10


- всеукраїнській
15


Оформлення сценарного плану дидактичної гри
5

Підсумковий контроль
Організація підсумкового контролю
Підсумкове оцінювання знань з дисципліни здійснюється у формі іспиту.
Завданнями іспиту є перевірка розуміння студентами програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язку між окремими розділами, здатності творчо використовувати накопичені знання, уміння сформулювати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни.
Умови допуску до екзамену. Кредитно-модульна система не передбачає обов’язкового семестрового екзамену для всіх студентів. Студент може автоматично отримати оцінку за екзамен, яка визначається як середнє арифметичне від суми оцінок за модулі за винятком випадків, коли за виконання ПМР студент отримав оцінку «незадовільно». Студент, який при першому складанні ПМР одержав «незадовільно» за один з модулів дисципліни, має складати екзамен. До екзамену допускаються студенти, які виконали всі види робіт, що передбачені програмою курсу як обов’язкові складові і набрали не менше 30 балів. У випадку пропуску занять з поважних причин студент може відпрацювати матеріал теми на індивідуальному занятті згідно з встановленим графіком до початку екзаменаційної сесії. Студент, який не відпрацював базові складові курсу і відповідно не набрав 30 балів за результатами поточного контролю, не допускається до складання екзамену, у відомість виставляється 0 балів. Якщо студент не з’явився на екзамен згідно з встановленим графіком, у відомості зазначається «не з’явився» та виставляється 0 балів. Студент, який з поважної причини не складав екзамен згідно з визначеним графіком, зобов’язаний надати відповідний документ і може скласти екзамен в інший день, призначений кафедрою правознавства.
Порядок складання екзамену. Екзамен проводиться в усній формі. На екзамен виносяться теоретичні питання, що передбачають знання вузлових питань програми курсу та вміння проектувати їх на вирішення типових практичних ситуацій. Під час складання екзамену студент не може користуватися додатковими матеріалами без дозволу викладача, у протилежному випадку він усувається від складання екзамену, у відомість виставляється 0 балів.
Підведення підсумку екзамену. Оцінка, одержана при складанні екзамену, заноситься у екзаменаційну відомість у визначеній шкалі та п’ятибальній шкалі у день складання. У випадку, коли відповіді студента оцінені менше ніж в 20 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів). Під час складання екзамену студент не може одержати оцінку нижчу, ніж та, яку він має за результатами ПМК. Студент, який не погоджується з оцінкою, має право звернутися до викладача та отримати обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди з рішенням викладача студент може звернутись з письмовою апеляцією до завідувача кафедри в день оголошення результатів. Завідувач кафедри та викладач мають розглянути апеляцію у присутності студента в день її подання з урахуванням робочих нотаток студента під час екзамену й усної співбесіди з ним та прийняти остаточне рішення щодо оцінки студента. У результаті апеляції оцінка не може бути зменшена. Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений термін, то оцінка, виставлена викладачем, є остаточною.
Умови перескладання екзамену. Оцінка, отримана студентом під час екзамену, є остаточною. Студент має право один раз перескласти екзамен у випадку, коли загальна підсумкова оцінка з дисципліни становить 35–59 балів відповідно до встановленої шкали. У такому випадку екзамен має бути складений студентом у термін, визначений деканатом.
Оцінка рівня знань при складанні іспиту
Питання, що виносяться на екзамен, оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів (включно). Екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних питань, що потребують розгорнутої усної відповіді, кожне з яких оцінюється за шкалою 15, 10, 5, 0 балів. Перші два питання білету визначають базові питання програми курсу й оцінюються в 15–0 балів, а третє питання визначає рівень опрацювання студентом частини курсу, віднесеної програмою на самостійне опрацювання і оцінюється в 10–0 балів. Система нарахування балів визначена наступним чином:
15 балів відповідають оцінці «відмінно» і виставляються, якщо відповідь студента є теоретично правильною, обґрунтованою, вичерпною; студент демонструє знання основної літератури та апелює до основних нормативно-правових актів, ознайомлений з додатковими інформаційними джерелами; викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки; наводить приклади вирішення типових практичних ситуацій у контексті тематичного теоретичного матеріалу.
10 балів відповідають оцінці «добре» і виставляються, якщо відповідь студента є загалом правильною; студент демонструє знання навчального матеріалу та основної літератури; викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки, але не наводить прикладів вирішення типових практичних ситуацій у контексті тематичного теоретичного матеріалу, припускається незначних помилок у формулюванні термінів, вирішенні практичних завдань.
5 балів відповідають оцінці «задовільно» і виставляються, якщо відповідь студента є фрагментарною або неповною; студент демонструє часткове знання навчального матеріалу, дає неповні відповіді, допускає грубі помилки при наведенні прикладів вирішення типових практичних ситуацій у контексті тематичного теоретичного матеріалу.
0 балів відповідають оцінці «незадовільно» і виставляються, якщо відповідь студента є неправильною або відсутня, або допущені грубі помилки, які свідчать, що студент не засвоїв навчальний матеріал, не вміє розв’язати елементарних практичних ситуацій.

Перелік питань для підсумкового контролю знань

Основні закономірності виникнення держави і права.
Поняття держави та її ознаки.
Суверенітет держави.
Форми державного устрою.
Форми державного правління.
Політичний (державний) режим.
Механізм і апарат держави.
Функції держави.
Загальна характеристика правової держави.
Поняття і ознаки права.
Функції права.
Норма права: поняття, структура, види.
Система права: поняття і структура.
Джерела (форми) права.
Закони і підзаконні нормативні акти.
Форми систематизації законодавства.
Поняття, структура і види правових відносин.
Правопорушення: поняття, склад, види.
Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.
Поняття і види конституцій, їх місце в системі законодавства.
Загальна характеристика Конституції України
Загальні засади конституційного ладу України.
Права, свободи і обов’язки людини і громадянина за Конституцією України.
Поняття і принципи громадянства України.
Форми народовладдя і види виборчих систем.
Виборча система України. Принципи виборчого права.
Система органів державної влади за Конституцією України.
Конституційні принципи судоустрою та судочинства в Україні.
Територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні.
Предмет, метод, система і джерела адміністративного права України.
Адміністративне правопорушення.
Види адміністративних стягнень.
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.
Система оподаткування в Україні.
Прибутковий податок з громадян.
Загальна характеристика Кримінального кодексу України.
Поняття і ознаки злочину.
Склад злочину.
Обставини, що виключають злочинність діяння.
Стадії вчинення злочину.
Співучасть у вчиненні злочину.
Кримінальне покарання та його види.
Предмет, метод, джерела і система цивільного права.
Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин.
Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин.
Поняття і зміст права власності. Речові права на чуже майно.
Форми власності в Україні.
Право приватної власності в Україні.
Захист права власності.
Цивільно-правові правочини: поняття, форми, види, умови дійсності.
Поняття, зміст і форма цивільно-правового договору.
Види цивільно-правових договорів.
Цивільно-правова відповідальність.
Спадкування за законом і за заповітом.
Позовна давність.
Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення та розірвання.
Особисті і майнові права та обов’язки подружжя.
Права та обов’язки батьків і дітей.
Опіка і піклування.
Загальна характеристика трудового права і трудових правовідносин.
Поняття, зміст і види трудового договору.
Переведення на іншу роботу.
Підстави припинення трудового договору.
Припинення трудового договору з ініціативи працівника.
Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Робочий час і його види.
Час відпочинку і його види.
Матеріальна відповідальність працівників.
Дисциплінарна відповідальність працівників.
Індивідуальні та колективні трудові спори.
Види пенсійного забезпечення в Україні.
Поняття, принципи і види підприємницької діяльності.
Суб’єкти підприємницької діяльності.
Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
Правові форми державного регулювання підприємництва.
Поняття, система і джерела екологічного права України.
Право природокористування.
Право власності на природні ресурси. Форми власності на землю.
Екологічні права і обов’язки громадян.
Відповідальність за порушення екологічного законодавства.
Загальна характеристика судоустрою України.
Конституційний Суд України.
Система судів загальної юрисдикції.
Система господарських судів.
Поняття і форми судочинства.
Загальна характеристика цивільного процесу.
Загальна характеристика системи правоохоронних органів України.
Прокуратура України.
Адвокатура.
Нотаріат.
Приклад побудови екзаменаційного білету
Полтавський університет споживчої кооперації України
Кафедра правознавства
Екзаменаційний білет №______
з дисципліни «Правознавство» для студентів напряму підготовки __
1. Правопорушення: поняття, склад, види.
2. Склад злочину.
3. Нотаріат.
4. Розв’язати задачу.
Затверджені на засіданні кафедри правознавства
Протокол № ___від _______________________
Викладач ______________________
Завідувач кафедри_______________________


Шкала переведення балів в 4-бальну та шкалу ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка за 100-бальною шкалою
Оцінка за національною шкалою

A
86–100
5 (відмінно)

BC
71–85
4 (добре)

DE
60–70
3 (задовільно)

FX
35–59
2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F
0–34
2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13PAGE 15
13PAGE 15


13PAGE 142315


13PAGE 15


  14 "$&*,.0246е

Приложенные файлы

  • doc 17927908
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий