Dimensions 72752 — Old St. Nick

Pattern Name: 72752 Old St. Nick Company: Daydreams Copyright: Dimensions Fabric: Plastic 14, White 45w X 75h Stitches Size: 14 Count, 8.16w X 13.61h cm Floss Used for Full Stitches: Symbol Strands Type Number Color 2 DMC 436 Tan. /Dimensions #6096 2 JP Coats 1001 White. /Dimensions #11001 2 JP Coats 2305 Tan-LT. /Dimensions #12305 2 JP Coats 2335 Coral Red-VY DK. /Dimensions #12335 2 JP Coats 3069 Salmon. /Dimensions #13069 2 JP Coats 3072 Garnet. /Dimensions #13072 2 JP Coats 3868 Terra Cotta-UL VY LT. /Dimensions #13868 2 JP Coats 5372 Old Gold-VY LT. /Dimensions #15372 2 JP Coats 5379 Beige Brown-MD. /Dimensions #15379 2 JP Coats 5388 Mocha Brown-LT. /Dimensions #15388 2 JP Coats 6018 Pistachio Grn-DK. /Dimensions #16018 2 JP Coats 6021 Pistachio Green-VY DK. /Dimensions #16021 2 JP Coats 7022 Royal Blue-LT. /Dimensions #17022 2 JP Coats 7182 Blue-VY DK. /Dimensions #17182 2 JP Coats 7976 Baby Blue-LT. /Dimensions #17976 2 JP Coats 8403 Pewter Grey-VY DK. /Dimensions #18403 1 1 JP Coats JP Coats 2335 3072 Coral Red-VY DK Garnet. /Dimensions #12335(1) + #13072(1) 1 1 JP Coats JP Coats 7976 1001 Baby Blue-LT White. /Dimensions #17976(1) + #11001(1) Floss Used for French Knots: Symbol Strands Type Number Color 2 JP Coats 2335 Coral Red-VY DK. /Dimensions #12335 1 JP Coats 8403 Pewter Grey-VY DK. /Dimensions #18403 2 JP Coats 8403 Pewter Grey-VY DK. /Dimensions #18403 Floss Used for Back Stitches: Symbol Strands Type Number Color 1 JP Coats 7022 Royal Blue-LT. /Dimensions #17022 1 JP Coats 7182 Blue-VY DK. /Not For Stitch! Cutting Lines! 1 JP Coats 8403 Pewter Grey-VY DK. /Dimensions #18403 Notes: Íàáðàíî Dos-au-mur. Ïîÿñíåí èÿ ê ñõåìå: 1. Ñòåæîê Backstitch äëÿ öâåòà #17182 - íå âûøèâàåòñÿ . Îí îáîçíà÷àåò ëèíèþ ðàçðåçà ïëàñòèêîâîé êàíâû. 2.  íàáîð âõîäèò öâåòíîå ïàñïàðòó. Ñìîòðè â àðõèâå. Êîëè÷åñòâî èñïîëüçóåìûõ íèòîê ïî ðåêîìåíäàöèè ïðîèçâîäèòåëÿ (êóñî÷êè ïî 18" èëè 46 ñì.) - â ñêîáêàõ -ïåðåâîä â ïàëèòðó DMC: 13868(3856) -> 1; 17022( 322) -> 2; 13069( 152) -> 1; 17182( 312) -> 3; 12335( 349) -> 6; 15372( 677) -> 3; 13072( 816) -> 3; 6096( 729) -> 2; 12305(3855) -> 2; 15388( 613) -> 3; 16018( 985) -> 3; 15379( 840) -> 2; 16021( 986) -> 2; 18403( 310) -> 3; 17976( 800) -> 2; 11001(b5200) -> 5;

Приложенные файлы

  • rtf 17921907
    Размер файла: 210 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий