hoz_pravo_cgu_special_2014

Господарське право – ФЦГЮ

І семестр


СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності
(2 години)
Специфіка господарсько-правового регулювання зобов`язальних відносин та окремих видів економічної діяльності.
Галузі господарської діяльності як предмет регулювання. Співвідношення діяльності із договірними відносинами.
Специфіка господарсько-правового регулювання договірних відносин
Колізії та дефекти в господарсько-правовому регулюванні економічної діяльності
Основні прийоми та способи тлумачення господарсько-правових актів. Спеціальні та загальні норми господарського законодавства.
Поняття, сутність та способи подолання прогалин в актах господарського законодавства.
Акти Конституційного суду та Вищого господарського суду в системі актів тлумачення господарського законодавства.

Завдання 1:
Наведіть приклади прогалин у регулюванні окремих видів господарської діяльності.
Завдання 2:
Наведіть приклади загальної та спеціальної норми господарського законодавства.
Завдання 3:
Наведіть приклади колізійних норм та колізійних договірних прив’язок.


Основна література:
Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.
Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.
Васьковський Е.В. Руководство к толкованию и применению законов. Для начинающих юристов. 1913 р.» // http://pravoznavec.com.ua/books/28/17/
Подцерковний О.П. Проблеми методології тлумачення в контексті галузевих, зокрема й господарсько-правових, досліджень // Актуальні проблеми держави і права: Збірник науковий праць. Вип. 50. / Ред. кол.: С.В.Ківалов (голова ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юрид. літ., 2009. – С. 243-250
Подцерковний О.П. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства // Право України. // Право України. – 2010. – № 4. – С. 265-274.
Подцерковний О.П. Загальні та спеціальні норми: проблеми виявлення та вирішення конкуренції // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 6. – С. 34-43
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.

Тема 2. Господарські договори та способи їх укладання (зміни, розірвання)
(4 години)
Заняття 1.
1. Поняття та ознаки господарського договору.
2. Функції господарського договору.
3. Класифікація господарських договорів. Типові та примірні господарські договори.
4. Зміст господарського договору. Поняття та види істотних умов господарського договору.
5. Форма господарського договору.
6. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів. Примус до укладання, зміни та розірвання господарського договору.
Заняття 2.
7. Загальний порядок виконання господарських договорів.
8. Способи забезпечення виконання господарських договорів, передбачені в законі.
9. Господарські акти, що фактично виконують функції забезпечення виконання господарських договорів.
10. Визнання господарського договору недійсним та неукладеним, правові наслідки.
11. Форми відповідальності за порушення господарських договорів.


Задача 1. Позивач ТОВ „Н” звернулося з позовом до господарського суду з вимогою стягнути з ПП «К» 10000 грн. за поставлену сільгосппродукцію. ПП «К» заперечило проти позову, зазначаючи, що між сторонами відсутні договірні відносини – замість договору позивач надав суду товарно-транспортну накладну – єдиний письмовий документ, що був підписаний сторонами. Як має поставитися суд до поданих документів та вирішити справу?

Задача 2. Між Одеською обласною державною адміністрацією та АТ «Трансзерно» було укладено договір концесії про будівництво та управління зерновим елеватором на строк 49 років. Одеська обласна державна адміністрація протягом року не повідомила Фонд державного майна про укладання відповідного договору. На цій підставі АТ «Трансзерно» звернулася до суду із позовом про визнання договору концесії недійсним. Визначте юридичну перспективу вирішення спору.

Завдання 1:
Складіть господарський договір та протокол розбіжностей до нього із модулюванням усіх даних та реквізитів цих документів.

Завдання 2:
Визначте основні види та проблематику роз`яснень Вищого господарського суду в сфері господарського договірного права.

Основна література
Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про концесії: Закон України вiд 16.07.1999 // ВВР, 1999, N 41, ст.372.
Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Верховного суду України від 06.11.2009 N 9 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-0
Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними : Постанова Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №11 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0011600-13
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Беляневич О.А. Господарське договірне право (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.

Тема 3. Правове регулювання господарсько-торгівельної та пов’язаної з нею діяльності
(4 години)
Заняття 1.
1. Поняття та функції господарсько-торгівельної діяльності.
2. Поставка продукції в сфері господарювання: договірне забезпечення, публічно-правові обмеження, права та обов’язки сторін, відповідальність.
3. Контрактація сільськогосподарської продукції та її договірне забезпечення.
4. Порядок прийняття продукції по кількості та якості.
5. Договір енергопостачання.
Заняття 2.
6. Міна (бартер) в сфері господарювання та його податкові обмеження.
7. Види, особливість укладання та виконання біржових угод.
8. Порядок здійснення роздрібної торгівлі та її договірного забезпечення.
9. Агентські угоди у сфері господарювання.
10. Договір зберігання на товарному складі.


Задача 1.
Голландська компанія "Nidera" закупила ячмінь в ТОВ "Арма" (Україна) на умовах CPT Odessa згідно з правилами Інкотермс 2000. Вагон з ячменем був підданий митним процедурам, завантажений та відправлений до станції призначення, проте навіть через 40 діб на станції Одеса-порт не з’явився. Компанія "Nidera" звернулася до ТОВ "Арма" з вимогою повернути попередню оплату та відшкодувати збитки у зв’язку з прострочкою поставки. ТОВ "Арма" порекомендувала звертатися з вимогами до Укрзалізниці. Визначте юридичну перспективу вирішення спору.

Задача 2.
Договір міни від 06.09.2004 р., укладений між Міністерством оборони України та ТОВ "Хрещатик " передбачав передачу незастосовуваного у повсякденній діяльності військ надлишкового майна (нежитловий будинок – пам’ятка архітектури національного значення) в обмін на житло для військовослужбовців. Договір було нотаріально посвідчено та зареєстровано у встановленому порядку, супроводжувався листом-погодженням Державної служби охорони культурної спадщини Міністерства культури і мистецтв України. Прокурор в інтересах держави звернувся до суду з позовом про визнання недійсним відповідного договору, посилаючись на порушення законодавства при його укладанні. Визначте, які підстави для задоволення позову можуть існувати у відповідній справі.

Завдання 1.
Складіть акт з прийняття продукції за кількістю із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Завдання 2.
Складіть зразок договору зберігання на елеваторі 150 тон зерна із використанням подвійного складського свідоцтва та моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів..

Основна література
Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.1995// ВВР. – 1995. - №493.
Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1.06.2010 // № 2462-VI
Про товарну біржу: Закон України від 10. 12.1991//ВВР. – 1992. - №10. – Ст. 139.
Інструкція П-6 від 15.06.1965 «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю» // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va006400-65
Інструкція П-7 від 25.04.66 «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю» // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va007400-66.
Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.1998// ВВР. – 1999. - № 5- 6. – Ст. 44.
Про практику застосування господарськими судами законодавства про постачання електричної енергії: оглядовий лист ВГСУ від 30.12.2011 №01-06/1872 // http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/949/
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.

Тема 4. Правове регулювання господарських операцій із державним (комунальним) майном та приватизації
(4 години)
Заняття 1.
1. Поняття, види господарських операцій із державним (комунальним) майном та приватизації, джерела їх правового регулювання.
2. Повноваження та функції державних органів у сфері управління державним майном.
3. Поняття та механізм реалізації державно-приватного партнерства.
4. Поняття та порядок реалізації державного замовлення. Державний контракт та порядок його укладання.
5. Порядок закупівлі товарів робіт та послуг за державні кошти.

Заняття 2.
1. Поняття й джерела регулювання приватизації державного та комунального майна. Поняття комерціалізації та корпоратизації.
2. Окремі відносини з приватизації, що підлягають особливому законодавчому регулюванню.
3. Об'єкти, суб'єкти приватизації.
4. Способи приватизації. Стадії приватизаційного процесу.
5. Приватизаційні угоди та їх умови, заходи відповідальності.

Задача 1. Державне підприємство "Вікторія" відмовилося від укладання державного контракту на постачання матраців на тій підставі, що ціна, яку пропонувала Державна служба України з надзвичайних ситуацій, не гарантує середньогалузеву 20% прибутковість виробництва матраців. ДСНС звернулася до господарського суду з позовом про спонукання ДП "Вікторія" до укладання держконтракту. 1. Визначте юридичну перспективу вирішення спору. 2. Визначте підсудність господарської справи.

Задача 2.
За результатами проведеного приватизаційного аукціону з купівлі-продажу туристичної бази вона була відчужена Підприємству А за 1000000 грн. Члени трудового колективу турбази звернулися до суду з вимогою визнати угоду приватизації недійсною у зв’язку із тим, що трудовий колектив не приймав участі у проведенні аукціону. Регіональне відділення ФДМУ надало суду докази, що затвердило план приватизації, розроблений комісією з приватизації, але протягом двадцяти днів після затвердження плану приватизації скарг на це рішення не поступало. Одеське регіональне відділення ФГУ просило суд відмовити у позові. Визначте юридичну перспективу вирішення спору.

Завдання 1. Складіть проект інформаційного повідомлення щодо проведення державної закупівлі із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Завдання 2.
Складіть проект рішення трудового колективу підприємства, що приватизується, про утворення організації, яка прийматиме участь у приватизації підприємства, із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів..

Основна література
Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Про управління об’єктами державної власності: Закон України від21.09.2006 // ВВР 2006, N 46, ст.456
Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010
Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст.. 348.
Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст. 350.
Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 07.07.1999 № 847-XIV
Про Державну програму приватизації : Закон України від 13.01.2012 № 4335-VI //[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4335-17
Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 // ВВР. – 1992. - №30. – Ст. 416.Про концесії: Закон України від 16.07.1999 // ВВР. – 1999. - №41. – Ст.. 372.
Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14.12.1999 // ВВР. – 2000. - №3. – Ст. 21.
Про господарську діяльність у Збройних силах України: Закон України від 21.09.1999 // ВВР. – 1999. - №48. – Ст. 408.
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.

Тема 5. Оренда, лізинг та концесія в господарських відносинах
(2 години)
Договір оренди в сфері господарювання: поняття та зміст.
Форма та порядок укладання (зміни, припинення) договору господарської оренди.
Особливості оренди об'єктів права державної й комунальної власності.
Концесійні договори в сфері господарювання та порядок здійснення концесійної діяльності.
Комерційна концесія як особлива форма господарського договору.
Поняття, види та суб’єкти лізингових операцій.

Задача 1. Одеський морський торгівельний порт звернувся до суду з вимогою про дострокове розірвання договору оренди, укладеного з ТОВ "Мрія" стосовно окремої будівлі. Вимоги ОМТП ґрунтуються на тому, що (1) ТОВ "Мрія" передало частину будівлі в суборенду без згоди ОМТП (2) ТОВ "Мрія" не здійснило поточний ремонт будівлі, хоча обов’язок щодо здійснення такого ремонту орендаря передбачений в договорі. Визначте юридичну перспективу вирішення спору.

Задача 2.
Державна фінансова академія за тиждень до закінчення строку дії договору оренди державного майна повідомила орендаря щодо відсутності наміру продовжувати дію договору оренди з Підприємством А та необхідність припинення договору. За півтора місяці після цього повідомлення Підприємство відмовилося звільняти приміщення, посилаючись на те, що Академія попередила Товариство про припинення з ним орендних відносин із порушенням порядку та строків, передбачених статтею 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Академія звернулась до суду з вимогою про виселення Підприємства. Визначте юридичну перспективу вирішення спору.

Завдання 1.
Складіть зразок договору оренди приміщення строком на 3 роки між двома підприємствами із умовами про розірвання договору, які не передбачено законодавством, із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література .
Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 // ВВР. – 1992. - № 30. – Ст. 416.
Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності: Закон України від 21.10.2010 №2624-VI // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2624-17
Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності: Закон України від 08.07.2011 №3687-VI // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3687-17
Про концесії: Закон України від 16.07.1999 // ВВР. – 1999. - № 41. – Ст.. 372.
Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14.12.1999 // ВВР. – 2000. - №3. – Ст. 21.
Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 // ВВР. – 1998. - № 16. – Ст.. 68.
Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна: Постанова пленуму ВГСУ від 29.05.2013 №12 // http://vgsu.arbitr.gov.ua/files/pages/29052013_12.pdf
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.

Тема 6. Правове регулювання діяльності транспорту
(2 години)
1. Поняття транспорту та діяльності транспорту як предмету правового регулювання.
2. Джерела регулювання діяльності різних видів транспорту.
3. Перевезення вантажів як господарська діяльність та її державні обмеження.
4. Договір перевезення вантажів та супутні із ним договори.
5. Договір транспортного експедирування.

Задача 1.
Залізнична станція подала на під’їзну колію підприємства «Мрія» відкритий вагон із металом (брус). Поверхневий підрахунок вказував на те, що не вистачає 3 одиниці вантажу. Приймачі продукції вирішили вимагати від станції складання комерційного акту. Натомість ані цього дня, ані наступного акт складено не було – вагон продовжував перебувати на під’їзній колії вантажоотримувача. Виникла загроза штрафу за простій вагонів. Працівники підприємства звернулися до юрисконсульта із запитом про те, яким чином їм діяти. Підготуйте консультацію.

Задача 2. Вантажовідправник відправив з Миколаєва до Одеси 30 тон олії у пластикових пляшках у критому вагоні. При розвантаженні вагону з’ясувалося, що у транспортній накладній було невірно зазначено назву товару – замість соняшникової олії була зазначено оливкова олія. Залізниця пред’явила до вантажовідправника позов про стягнення штрафу у розмірі, передбаченому ст. 122 Статуту залізниць. Відповідач заперечував проти позову, посилаючись на направлення ним телеграми на адресу Укразалізниці про помилку у транспортній накладній, що надійшла до моменту прибуття вантажу на станцію призначення. Визначте юридичну перспективу розгляду справи. Визначте юридичну перспективу розгляду справи.


Завдання 1.
Складіть зразок договору експедирування вантажу в морському торговельному порту із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література
Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144
Про транспорт: Закон України від від 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР.
Про автомобільний транспорт: Закон України від 05.04.2001 // ВВР. – 2001. - № 22. –Ст. 105.
Про залізничний транспорт: Закон України від 04.07.1996 // ВВР. – 1996. - № 40. – Ст. 183.
Статут залізниць України: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.98 № 457
Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів законодавства про відповідальність за порушення у галузі залізничного транспорту: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 02.02.2010 № 01-08/71
Повітряний кодекс від 04.05.1993 // ВВР. – 1993. - № 25. – Ст. 274.
Кодекс торговельного мореплавства від 23.05.1995 // ВВР. – 1995. - № 47, 48, 49, 50, 51, 52. – Ст. 349.
Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 // ВВР. – 2000. - №36. – Ст. 299.
Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15.05.1996 // ВВР. – 1996. - № 29. – Ст. 139.
Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України від 01.07.2004 // ВВР. – 2004. - № 52. – Ст. 562.
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.

Тема 7. Правове регулювання капітального будівництва

Заняття 1.
1. Поняття капітального будівництва та система будівельного законодавства.
2. Способи та стадії капітального будівництва.
3. Порядок та значення прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
4. Правовий статус суб’єктів капітального будівництва.
5. Дозвільні процедури в будівництві.
6. Основні функції та повноваження органів державного будівельного нагляду.
7. Відповідальність за порушення будівельного законодавства.
Заняття 2.
8. Договір підряду на капітальне будівництво. Порядок укладання, зміст, права і обов’язки сторін. Порядок зміни умов.
9. Порядок фінансування будівництва. Договірні форми залучення інвесторів.
10. Поняття, порядок створення та використання фондів операцій з нерухомістю.
11. Поняття, порядок створення та використання фондів фінансування будівництва. Різниця у ризиках, що виникають у інвестора при будівництві житла: а) при використанні цільових облігацій б) при укладанні договору участі в Фонді фінансування будівництва (ФФБ).
12. Інститути спільного інвестування і їх використання при фінансуванні будівництва.

Задача 1.
Міськрада виділила земельну ділянку житлово-будівельному кооперативу «Вимпел» для будівництва житлового будинку за умови зведення у будинку нежитлового приміщення для розміщення бібліотеки міськради. Після завершення будівництва ЖБК «Вимпел» відмовився від передачі нежитлового приміщення міськраді. Міськрада звернулася із позовом до господарського суду із позовом про визнання свого права власності, підтверджуючі свій внесок передачею ЖБК права на забудову земельної ділянки. ЖБК заперечив проти позову, посилаючись на відсутність договору спільної діяльності і, відповідно, права міськради вимагати визнання права власності на частину новобудови. Визначте юридичну перспективу вирішення спору.
Задача 2.
Підприємство-замовник капітального будівництва уклало договір підряду на капітальне будівництво із будівельною компанією на зведення торговельного комплексу та здійснило попередню оплату. Натомість, до завершення будівництва будівельна компанія пред’явила вимогу до підприємства щодо збільшення кошторису у зв’язку із суттєвим збільшенням вартості будівельних матеріалів протягом будівництва. Підприємство відмовилося збільшувати оплату. Досудове врегулювання не вирішило спір. Будівельна компанія звернулося до суду із вимогою про розірвання договору. Визначте юридичну перспективу вирішення спору.

Завдання 1.
Складіть акт готовності об'єкта будівництва до експлуатації та відповідний сертифікат із моделюванням усіх їх реквізитів.
.
Завдання 2.
Складіть цільову облігацію під будівництво житла із модулюванням усіх її даних та реквізитів.

Основна література
Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356
Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 // ВВР. – 1992. - № 52. – Ст. 683.
Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України №3038-VI від 17 лютого 2011 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності: Закон України від 14.10.1994 // ВВР. – 1994. - №46.- Ст. 411.
Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 // ВВР. – 1999. - № 31. – Ст. 246.
Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст.268 .
Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 // ВВР. - № 47. – Ст. 646.
Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 // ВВР. - №52. – Ст. 377.
Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: Указ Президента України від 19 лютого 1994 р. №55/94 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів: Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. N 461 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/461-2011-п
Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві: затв. Постановою КМУ від 1 серпня 2005 р. №668 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-п
Порядок державного фінансування капітального будівництва: затв. Постановою КМУ №1764 від 27 грудня 2001 р. // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1764-2001-п
Про практику вирішення спорів, пов’язаних із виконанням договорів підряду (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): оглядовий лист ВГСУ від 18.02.2013 №01-06/374/2013 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v_374600-13
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.

Тема 8. Ціноутворення та валютне регулювання у сфері господарювання

Ціна як правова та економічна категорія. Економічні теорії про ціни.
Види цін і їхня класифікація
Ціна як умова господарського договору.
Органи, здійснюючі регулювання цін, та їх повноваження.
Контроль за дотриманням дисципліни цін. Відповідальність у сфері ціноутворення
Законодавство про валютні операції в сфері господарювання.
Валютні обмеження в сфері господарювання. Порядок отримання ліцензії на здійснення валютних операцій.

Задача 1.
Сторони – суб’єкти господарювання уклали договір купівлі-продажу. З приводу ціни у договорі зазначалося, що ціна на кожну партію товару і строк розрахунків встановлюються продавцем у видатковій накладній на відпуск матеріальних цінностей в момент відвантаження. При цьому сторони обумовили, що ціна не може бути перевищувати рівня середніх цін на аналогічний товар у м. Києві. Покупець відмовився розраховуватися, позначивши про те, що ціна не узгоджена, адже видаткові накладні мають лише підпис продавця. Продавець подав позов про стягнення заборгованості, посилаючись на факт укладення договору. Яке рішення має прийняти господарський суд.

Завдання 1.
Складіть кошторис до договору підряду із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів..

Основна література
Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144
Цивільний кодекс України 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356
Про ціни і ціноутворення: Закон України від 21 червня 2012 р. № 5007-VI // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР
Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет від 19.02.1993 // ВВР. – 1993. - № 17. – Ст. 184.
Положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами: затв. Указом Президента України № 236/2012 від 30 березня 2012 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236/2012
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Положення про порядок надання небанківським фінансовим установами, національному оператору поштового зв’язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій: затв. Постановою правління НБУ №297 від 09.08.2002 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0712-02
Рішення Конституційного Суду України від 2 березня 1999 року справа N 2-рп/99 (справа про комунальні послуги)
Рішення Конституційного Суду України від 10 лютого 2000 року Справа N 1-21/2000у (справа про ціни і тарифи на житлово-комунальні та інші послуги)
Рішення Конституційного Суду України від 15 квітня 2004 року у справі N 1-7/2004 (справа про визначення мінімальної ціни на цукор).
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Подцерковний О.П. Ціна як умова господарського договору // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 6/2005. – С. 144-151.
Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.

Тема 9. Грошові зобов’язання господарського характеру
(4 години)
Заняття 1.
Гроші як об’єкт господарського зобов’язання. Юридичні ознаки та юридичні властивості грошей.
Поняття та функції грошового зобов’язання господарського характеру.
Система грошових зобов’язань господарського характеру та визначення їх в правових джерелах.
Вексель як грошове зобов’язання та його види. Облік векселів.
Договір факторингу у сфері господарювання.
Заняття 2.
Порядок та принципи виконання грошових зобов’язань господарського характеру.
Місце та строк виконання грошового зобов’язання господарського характеру.
Відповідальність за прострочення виконання грошових зобов’язань господарського характеру. Негативні проценти та штрафні санкції.
Примусове стягнення грошового боргу в сфері господарювання.

Задача 1.
Підприємство А уклало із Підприємством Б договір про купівлю металобрухту терміном платежу – 6 місяців з моменту поставки. Поставка відбулася 5 вересня 2012 року. Платіж було здійснено 8 березня 2013 р. Після отримання оплати Підприємство Б звернулося до підприємства А з вимогою про компенсацію процентів за користування комерційним кредитом протягом 6 місяців та 3 дні, визначивши ці проценти у розмірі облікової ставки НБУ за аналогією із статтею 1048 ЦК України. Спір розглядається судом. Запропонуйте рішення.

Задача 2.
ВАТ "Мортранс", що є замовником будівництва торгівельного комплексу, невчасно розрахувалося з генеральним підрядчиком будівельно-монтажним управлінням "БД-1". Оплата в сумі 100 тисяч грн. повинна була надійти 01 травня 2009 року, проте надійшла 01 квітня 2010 року. БМУ "БД-1" 1-го червня 2010 року звернулося з позовом до ВАТ "Мортранс" про стягнення штрафних санкцій за період прострочення. Договором підряду на капітальне будівництво передбачена пеня в розмірі 0,06% за кожний день прострочення оплати. Розрахуйте розмір позовних вимог, якщо облікова ставка НБУ з 30.04.2 12%; з 15.06.2009 – 11%, з 12.08.2009 – 10,25%, з 8.06.2010 – 9,5%, з 08.07.2010 – 8,5%, з 10.08.2010 – 7,75%. З'ясуйте також можливість компенсації інфляційних втрат та процентів, а у разі такої можливості – зробіть розрахунок.

Завдання 1.
Складіть зразок векселю, авалю та індосаменту на ньому із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів

Завдання 2.
Складіть розрахунок позову про стягнення суми боргу, пені, процентів та інфляційних витрат на підставі Задачі 2.

Основна література
Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 // ВВР. – 2001. - № 29. – Ст. 137.
Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет КМУ від iд 19.02.1993 // ВВР. -
Про обіг векселів в Україні: Закон України №2374-III від 5 квітня 2001 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2374-14
Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 р. № 543/96-ВР // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/543/96-вр
Рішення КСУ у справі за конституційним тлумаченням Козлова Дмитра Олександровича щодо офіційного тлумачення положень другого речення преамбули Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 11 липня 2013 р. №7-рп/2013 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-13
Про виконавче провадження: Закон України у редакції від від 04.11.2010 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/606-14
Женевська конвенція 1930 р. про Уніфікований закон про переказний і простий вексель
Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку ВГСУ): оглядовий лист ВГСУ від 29.04.2013 №01-06/767/2013 // http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/1198/
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.
Подцерковный О.П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине. – Одесса: "Студия "Негоциант", 2005. – 308 с.
Облікові ставки НБУ: http://www.bank.gov.ua/statist/Stat_data/discount_rate.htm
Індекси інфляції (індекси споживчих цін): http://www.ukrstat.gov.ua/ або http://www.dtkt.com.ua/show/0sid020.html#1
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 10. Правове регулювання банківської (фінансової) діяльності
(2 години)
1. Поняття та види банківської (фінансової) діяльності.
2.Суб’єкти банківської (фінансової) діяльності. Види та організаційно-правові форми банківських установ. Порядок створення банку.
3. Основні методи та органи державного регулювання банківської (фінансової) діяльності.
4. Договірні форми опосередкування банківської (фінансової діяльності).
5. Зміст кореспондентських відносин банківських установ та механізму міжбанківських розрахунків
6. Адміністративно-господарські санкції, що можуть застосовуватися до банківських установ за порушення порядку здійснення банківської діяльності

Задача 1.
АКБ «Одесабанк» звернулося до приватного підприємства А з позовом про визнання укладеного між ними договору купівлі продажу нерухомості недійсним, посилаючись на ту обставину, що в період укладання договору діяла постанова НБУ про заборону переоформлення, заміни, реалізації та інших дій з нерухомим майном банківської установи у зв’язку із застосуванням до АКБ «Одесабанк» заходів впливу за порушення банківського законодавства. З’ясуйте правомірність вимог позивача.

Завдання 1.
Складіть договір про кореспондентський рахунок у Національному банку України із моделюванням усіх його реквізитів та поясніть його значення.

Основна література
Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 // ВВР. – 2002. - № 1. – Ст. 1.
Про страхування: Закон України від вiд 07.03.1996 // ВВР. – 1996. -№ 18. - Ст. 78 .
Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 // ВВР. – 2001. - № 5 – 6. - Ст. 30.
Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23 лютого 2012 р. № 4452-VI // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4452-17/print1373723351561106
Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст.268 .
Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет від вiд 19.02.1993 // ВВР. – 1993. - № 17. - Ст. .184 .
Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: затв. Постановою НБУ №346 від 17.08.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12
Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затв. Постановою Правління НБУ від 16.08.2006 N 320
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів

Тема 11. Правове регулювання кредитних відносин
(2 години)
1. Поняття кредиту як економічної та правової категорії.
2. Види та форми кредиту.
3. Поняття кредитного договору та порядок його укладання (зміни, припинення).
4. Права, обов’язки та відповідальність сторін за кредитним договором.
5. Основні способи забезпечення виконання кредитних договорів. Поняття бланкового кредиту та порядок його надання.

Задача 1.
Одеська філія АКБ «Укрсіббанк» уклала кредитний договір про надання 100 000 грн в кредит підприємству Аверс. За півроку підприємство просило визнати договір недійсним на підставі того, що договір укладено особою, яка не мало на це право: стороною у договорі було зазначено Одеську філію АКБ «Укрсіббанк». В обґрунтуванні позову зазначалося, що філія банку діє від імені банку, а власних повноважень філія на укладання угод не має. АКБ «Укрсіббанк» просило в позові відмовити, посилаючись на наявність у директора філії повноважень на укладання правочинів від імені банку. Визначте юридичну перспективу вирішення спору. Визначте підсудність спору.

Завданя 1.
Розрахуйте річну кредитну ставку, якщо банк надав підприємству кредит 10000 грн. терміном на 1 рік із сплатою процентів у розмірі 1000 гривень річних в момент видачі кредиту.

Завдання 2.
Сформулюйте та запишіть умови договору щодо відкриття кредитної лінії банківської установи.

Основна література
Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 // ВВР. - 2002. - №1. - Ст. 1.
Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 // ВВР. – 2001. - № 5-6. - Ст.30 .
Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від вiд 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст.268
Про деякі питання практики, пов’язаних з укладанням і виконання кредитних договорів: оглядовий лист Вищого арбітражного суду України від 12.04.2001 №01-8/442 // http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/574/
Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів

Тема 12. Правове регулювання касових операцій та розрахунків
(4 години)
Заняття 1.
Поняття розрахункових правовідносин, їх передумови та підстави.
Прядок відкриття банківського рахунку
Правова характеристика договору банківського рахунку.
Класифікація розрахунків. Відмінності у формалізації різних способів (видів) розрахунків.
Правові підстави використання готівки в Україні та санкції за порушення відповідних норм.
Порядок касових операцій в Україні та санкції за порушення законодавства у сфері обігу готівки.
Форми готівкових розрахунків в Україні.
Заняття 2.
Поняття безготівкових розрахунків, їх принципи, економічні та юридичні властивості.
Класифікація безготівкових розрахунків.
Порядок розрахунків чеками.
Акредитивні розрахунки, їх форми та види.
Акредитивна угода та механізм акредитивного переказу коштів.

Задача 1. Сільськогосподарський кооператив "Зоря" отримав від ТОВ "Довіра" чек з чекової книжки, оформленої АКБ "Норд Банк", на оплату 23000 грн за поставлену продовольчу пшеницю. Проте по пред’явленні чека до сплати виявилося, що банк не здатний здійснити платіж через відсутність коштів на кореспондентському рахунку. СК "Зоря" звернулося з позовом до банку про стягнення суми чека. Визначте юридичну перспективу вирішення спору.

Задача 2.
У підтвердженні про відкриття акредитиву Укрексімбанк підтвердив відкриття акредитиву на умовах платежу за акредитивом проти рахунку, коносаменту, сертифікату сертифікату якості ТПП щодо поставленого на експорт зерно. Підприємство «Ранок» надало всі вказані документи в банківську установу в установлений термін. Банківська установа призначила перевірку наданих документів та з’ясувала в порту завантаження, що незалежною міжнародною організацією SGS була встановлена невідповідність фактичного завантаженого на судно зерна та вказаного в коносаменті. На цій підставі за акредитивом було сплачено за підтверджену SGS кількістю зерна. Підприємство «Ранок» звернулося до суду з позовом до Укрексімбанку про стягнення недоплачених сум. Чи мають бути задоволені вимоги позивача?

Завдання 1.
Складіть перелік документів, необхідних для відкриття підприємством банківського рахунку, та проект договору банківського рахунку із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Завдання 2.
Складіть Letter Of Credit на підставі самостійно змодельованих даних

Основна література
Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про платіжні системи та переказ коштів в України: Закон України вiд 05.04.2001 // ВВР. – 2001. - № 29, ст.137.
Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 // ВВР. - 2001. - № 5-6, ст.30.
Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України вiд 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст. 268.
Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет від 19.02.1993 // ВВР. – 1993. - № 17. - Ст. .184 .
Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: затв. Постановою НБУ №346 від 17.08.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12
Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: затверджена Постановою НБУ від 12.11.2003 р. №492 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03
Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затв. Постановою НБУ від 21.01.2004 р. №22 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затв. Постановою НБУ від 15.12.2004 р. №637 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05
Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою: Постанова НБУ №210 від 06.06.2013 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1109-13
Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями: затв.Постановою НБУ від 03.12.2003 р. №514 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1213-03
Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів(№500) 1993 р.: затв. Міжнародною торгівельною палатою // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_003
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.
Подцерковный О.П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине. – Одесса: "Студия "Негоциант", 2005. – 308 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів

Тема 13. Правове регулювання страхової діяльності в Україні
(2 години)
1. Поняття, функції та форми страхування.
2. Джерела регулювання страхової діяльності в України.
3. Об’єкти та суб’єкти страхування.
4. Державні обмеження щодо страхової діяльності.
5. Договір страхування: поняття, суттєві умови, порядок виконання.
6 Поняття франшизи та її значення.

Задача 1.
Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Ренійського району Одеської області звернулося із позовом до ПАТ «Механічний завод» із позовом про відшкодування страхових виплат та компенсаційної винагороди, сплаченої банківським установам у сумі 3194,64 грн. Позов було обґрунтовано тим, що у ПАТ "Механічний завод" стався нещасний випадок з потерпілим О.М.Мазіним, а тому роботодавець має відшкодувати відділенню виконавчої дирекції Фонду виплачену ним суму страхових виплат та компенсаційної винагороди, сплаченої банківським установам. Обґрунтуйте правомірність вимог позивача та визначте юридичну перспективу розгляду справи.

Завдання 1.
Складіть зразок страхового полісу із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів..

Основна література
Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про страхування: Закон України вiд 07.03.1996 // ВВР. – 1996. - № 18. - Ст. 78.
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 // ВВР. – 2002. - №1. – Ст. 1.
Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від вiд 01.07.2004 // ВВР. – 2005. - № 1. - Ст.1.
Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України вiд 09.07.2003 // ВВР. – 2003. -№ 49-5. – Ст. 376.
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від вiд 23.09.1999 // ВВР. – 1999. - № 46-47. - ст.403.
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: Закон України від 18.01.2001 //ВВР. - 2001. - № 14. - Ст.71.
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 // ВВР. – 2000. - № 22. - Ст.171.
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів

Тема 14. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності
(2 години)
Заняття 1.
1. Поняття інвестиційної діяльності та джерела її регулювання.
2. Поняття інноваційної діяльності та джерела її регулювання.
3. Поняття іноземних інвестицій та порядок їх реєстрації.
4. Державні заходи щодо стимулювання інвестицій та інновацій.
5. Інвестиційний договір: порядок укладання, основні та додаткові умови.
6. Підприємство з іноземними інвестиціями: правовий статус, порядок утворення та пільги.
7. Правовий статус та особливості діяльності інвестиційних фондів та інвестиційних компаній в Україні
8. Порядок інвестування резидентами України цінностей за межами України.


Задача 1.
Іноземний інвестор – акціонер товариства "Росава", заснованого за рік до виникнення спірної ситуації, – подав позов до суду про визнання недійсним рішення загальних зборів АТ. У позові іноземний інвестор зазначив, що правління АТ позбавило його можливості брати участь у роботі загальних зборів АТ, посилаючись на те, що іноземний інвестор не повністю сплатив вартість акцій, на які він підписався. Визначте юридичну перспективу вирішення спору.

Задача 2: Органи виконавчої влади м. Суми уклали з турецькою фірмою „К” договір концесії на будівництво автомобільної дороги, що забезпечує внутрідержавні перевезення пасажирів та вантажів. Згідно з умовами зазначеного договору працювати на будівництві дороги мають громадяни Туреччини. Прокурор звернувся до суду з вимогою визнати договір концесії недійсним. Визначте юридичну перспективу розгляду справи?

Завдання 1.
Складіть проект інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції із моделюванням усіх реквізитів.

Основна література
Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 //ВВР. – 1991. - N 47. - Ст. 646
Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96р. // ВВР. – 1996 - N 19. - ст. 80
Про інститути спільного інвестування: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5080-VI // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5080-17
Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року N 40-IV // ВВР. – 2002. - N 36. - Ст. 266.
Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 8 вересня 2011 р. №3715-VI
Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16 липня 1999 р. №991-XIV
Про наукові парки: Закон України від 25 червня 2009 р. N 1563-VI // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1563-17
Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14 вересня 2006 р № 143-V http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/143-16Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: Указ Президента України від 19 лютого 1994 р. №55/94 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55/94
Типовий договір (контракт) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній вільній економічній зоні: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1999 р. №1199 // http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1199-99-п
Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензії на здійснення інвестицій за кордон: затв. Постановою НБУ від 16.03.1999 р. №122 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0259-99
Вінник О. М. Інвестиційне право. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2005.
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів

Тема 15. Спеціальні режими господарювання
(2 години)
1. Поняття та види спеціальних режимів господарювання.
2. Ознаки і види спеціальних економічних зон.
3. Джерела правового регулювання створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, технопарків і територій пріоритетного розвитку.
4. Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах і територіях пріоритетного розвитку.
5. Особливості правового регулювання господарської діяльності в збройних силах України.
6. Особливості правового режиму офшорних зон.
7. Правовий режим прикордонної (прибережної) торгівлі.

Задача 1.
Військова частина А 2323 як підрядник уклала договір на виконання робіт із підприємством «К». Проте підприємство «К» відмовилося розрахуватися із підрядником, мотивуючи відсутністю належним чином оформленого договору у зв’язку із тим, що Міністерство оборони не давало згоди на укладання договору. Яке рішення має прийняти суд відповідно до цієї ситуації.

Завдання 1.
Визначте призначення, типи офшорних зон, що діють в світі, та можливість утворення таких зон в Україні.

Завдання 2.
Визначте історію утворення Порто-Франко на території м. Одеси.

Основна література
Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 // ВВР. – 2000. - № 23 - Ст. 176 .
Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000 // ВВР. – 2000. - № 28. - Ст. 224.
Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України вiд 13.07.2000 // ВВР. – 2000. - № 42. - Ст.348.
Про виключну (морську) економічну зону України: Закон  вiд 16.05.1995  № 162/95-ВР// Відомості Верховної Ради України вiд 23.05.1995 - 1995 р., № 21, стаття 152
Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон  вiд 13.10.1992  № 2673-XII// Відомості Верховної Ради України вiд 15.12.1992 - 1992 р., № 50, стаття 676.
Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торгівельного порту: Закон України від 23.03.2000 // ВВР. – 2000. - № 26ю - Ст.208.
Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України у редакції від 12 січня 2006 року N 3333-IV // ВВР. – 1999. № 40. -Ст.363.
Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіяї пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону «Порт Крим» в Автономній республіці Крим: Закон України від 21 грудня 2000 р. №2189-III // http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2189-14
Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р. №1777-XII // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1777-12/conv/print1360013093874505
Про господарську діяльність у збройних силах України: Закон України вiд 21.09.1999 // ВВР. - 1999. - № 48. - Ст.408.
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів

Тема 16. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
(4 годин)
Заняття 1.
Поняття і принципи зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Склад і класифікація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна правосуб'єктність.
Джерела регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Характеристика різновидів зовнішньоекономічної діяльності. Правові режими у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Методи тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД.
Антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи в сфері ЗЕД.
Заняття 2.
Основні форми розрахунків та механізм валютних обмежень в сфері ЗЕД.
Відповідальність за правопорушення в сфері державного регулювання ЗЕД. Види та форми.
Форма, зміст, облік (реєстрація) і порядок виконання зовнішньоекономічного договору.
Базові умови договорів поставки у ЗЕД згідно з правилами Інкотермс.
Порядок вирішення спорів між сторонами контрактів у ЗЕД. Обрання матеріального на процесуального права у випадку відсутності договірного застереження.

Задача 1.
Філія підприємства А звернулося із заявою про акредитацію до Чорноморської регіональної митниці із метою наступного оформлення митної операції в порту Одеси. Чорноморська регіональна митниця відмовилася від оформлення картки акредитації, вказавши на єдину реєстрацію учасників ЗЕД за місцезнаходженням підприємства – у Дніпровській регіональній митниці. Підприємство через свою філію звернулося до суду із позовом про спонукання до вчинення реєстраційних дій Чорноморською регіональною митницею. Визначте юридичну перспективу розгляду справи.

Задача 2.
Підприємство – резидент здійснило експорт сільгосппродукції у Російську Федерацію із терміном розрахунку 90 днів. Натомість за 80 днів в погашення боргу нерезидентом було видано, а резидентом - отримано вексель, терміном платежу 70 днів. Податкова інспекція застосувала санкції до Підприємства - резидента в розмірі 0,3% за кожний день прострочення із моменту звершення 90 денного терміну від дати здійснення експорту. Підприємство звернулося з позовом про визнання рішення ДПІ недійсним, посилаючись на те, що видача векселя припиняє попереднє грошове зобов’язання. Податкова інспекція звернулась із позовом до підприємства про визнання векселю недійсним у зв’язку із тим, що розрахунок векселем в іноземній валюті у ЗЕД заборонено законодавством України, крім того вексель не містить підпису бухгалтеру векселедавця – нерезиденту та не легалізовано у встановленому порядку. Оцініть доводи сторін. Яка юридична перспектива позовів.

Завдання 1.
Складіть заяву про реєстрацію представництва нерезидента із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Завдання 6.
Складіть зовнішньоекономічний контракт на підстав правил Інкотермс із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література
Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. // ВВР. 1991. – №29. – Ст.377.
Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. № 2709-IV // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2709-15
Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.98 // ВВР. – 1999. - N 5-6. - Ст. 44.
Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 р.) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_007
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 // ВВР – 1994. – № 40. – ст. 364.
Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 06.09.01 N 201 // сайт: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01
Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов Международной торговой палаты, редакция 1993 г., публ. МТП № 500.// Бизнес.- 1997. - № 43, 45.
Унифицированные правила по инкассо международной торговой палаты, редакция 1978г., публ.МТП № 332. // Бизнес. – 1997. – №43
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів

Тема 17. Правова робота в механізмі захисту прав суб’єктів господарювання
(4 годин)
Заняття 1.
1. Поняття та значення правової роботи в діяльності суб’єкта господарювання.
2. Види правової роботи та їх характеристика.
3. Поняття та функції юридичної служби на підприємстві. Взаємодія юридичної служби з іншими структурними підрозділами підприємства.
4. Поняття охорони та захисту прав (законних інтересів) суб’єктів господарювання.
5. Класифікація та загальна характеристика способів захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів, що вживаються юридичною службою підприємства.

Заняття 2.
6. Взаємодія юридичної служби з контролюючими та правоохоронними органами. Забезпечення законності при проведенні перевірок.
7. Взаємодія з податковими органами. Порядок адміністративно-податкового оскарження
8. Проблеми визначення підвідомчості господарських спорів у процесі правової роботи.
9. Тактика та стратегія захисту прав та інтересів суб’єкта господарювання юридичною службою (юристами).
10. Мистецтво ведення спору та інститут зловживання правами: сутність та розмежування.
11. Попередження неправомірного поглинання та захоплення підприємств (рейдерства) та усунення їх наслідків як функція юридичної служби.


Задача 1.
Керівництво суб’єкта господарювання не змогло потрапити в будинок правління господарського товариства, що було зайнято невідомими особами, які надали ухвалу суду про забезпечення позову шляхом встановлення тимчасового керівника підприємства. Які дії має запропонувати юридична служба для відновлення нормальної роботи підприємства?

Завдання 1.
Складіть положення про юридичну службу підприємства із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів..

Завдання 2: Наведіть приклад неправомірного поглинання та захоплення підприємств (рейдерства), що обговорювалося в ЗМІ, та визначте основні види неправомірних дій та засоби їх попередження.

Основна література
Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Господарський процесуальний кодекс від вiд 06.11.1991 № 1798-XII // ВВР. – 1992. - № 6. - Ст.56.
Податковий кодекс України від 02 грудня 2012 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Про звернення громадян: Закон України від02.10.1996 р. // ВВР. – 1996. - № 47. - Ст.256.
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 // ВВР. - 2007. - № 29. - Ст.389 .
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 // ВВР . - 2005. - №48. - Ст. 483.
ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації: ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1040 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1040-2008-п
Про практику розгляду судами корпоративних спорів: постанова № 13 від 24.10.2008 р. Пленуму Верховного суду України // http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-08
Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському судочинстві: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 15.03.2010р. №01-08/140 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v_140600-10
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Головань В. І. Правова робота і захист прав підприємців: Монографія. – Донецьк: юго-Восток, Лтд», 2003. – 168 с.
Коростей В.І. Організація правової роботи на підприємстві. – Курс лекцій. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 158 с.
Смітюх А.В, Рейдерство, поглинання та загарблення: співвідношення понять та класифікацій // Вісник господарського судочинства. – 3/2008. – С. 92-101
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів

13PAGE 15
13PAGE 15Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 17918414
    Размер файла: 246 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий