krok1.Stomat_2009

Крок1. Стоматологія-2009 1 До лікарні звернулася хвора 38-ми років із скаргами на те, що після перенесено го гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчу ття дотику їжі до передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури, в наслідок чого, попекла язик гарячим чаєм. Вкажіть, яка з гілок якого нерва при цьому була ушкоджена? A. Язиковий нерв нижньощелепної гі лки трійчастого нерва B. Язикові гілки язикоглоткового н ерва C. Верхній гортанний нерв блукаючо го нерва D. Барабанна струна лицевого нерва E. Язикові гілки під'язикового нерв а 2 Хворому, який надійшов до лікарні з отруєнням неякісною їжею, б уло промито шлунок розчином калію перманганату. Який механізм дії цього засобу? A. Порушення синтезу ферментів дих ального ланцюга B. Вивільнення атомарного кисню C. Вивільнення хлору D. Вивільнення йоду E. Руйнування мембран бактерій 3 У дитини 6-ти років, госпіталізованої в зв'язку з коревою пневмон ією, стоматолог виявив на слизовій оболонці щоки ділянку брудно-сірого к ольору розмірами 2х2,5 см без чітких меж. М'які тканини набряклі, тьмяні, з не приємним запахом. Який найбільш вірогідний діагноз встановлений стома тологом? A. Гангренозний стоматит B. Нома C. Флегмонозний стоматит D. Виразковий стоматит E. Пустульозний стоматит 4 При ендоскопічному обстеженні 12-ти палої кишки діагностовано п ухлину великого сосочка. У якому відділі кишки локалізується патологіч не утворення? A. Висхідна частина B. Горизонтальна частина C. Верхній вигин D. Низхідна частина E. Верхня частина 5 У хворого з карієсом нижнього лівого премоляра з'явилася припу хлість шиї вище під'язикової кістки. Підвищилася температура, з'явилася слинотеча, скорочення жувальних м'язів; хворий з утрудненням відкриває р от. Встановлено діагноз - флегмона дна ротової порожнини. Які м'язи будуть залучені у процес? A. Двочеревцевий і під'язиково-шило подібний B. Під'язиково-щічний і шилоязикови й C. Підшкірний і шилопід'язиковий D. Щелепно-під'язиковий і підборідн о-під'язиковий E. Щитопід'язиковий і груднино-під' язиковий 6 Під час підходу до щитоподібної залози з поперечного (коміропо дібного) доступу розтинається клітковинний надгруднинний простір. Пош кодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в даному простор і, є небезпечним? A. Сонна артерія B. Венозна яремна дуга C. Лімфатичні вузли D. Підключична артерія E. Внутрішня яремна вена 7 Хворий 60-ти років скаржиться на печіння язика, підвищене слинов иділення, явище глосалгії, котрі з'явились після 5 днів користування мета левим мостоподібним протезом. Об'єктивно: слизова оболонка ротової поро жнини набрякла, гіперемована. Який стоматит за характером запалення роз винувся у хворого? A. Гангренозний B. Катаральний C. Фібринозний D. Гнійний E. Виразковий 8 У хворої людини деформовані кістки щелеп. Гістологічно виявле но розростання на місці кісток клітинно-волокнистої пухлиноподібної т канини з примітивним остеогенезом без чітких меж. Для якого захворюванн я характерна така картина? A. Фіброзна дисплазія B. Амелобластома C. Остеосаркома D. Еозинофільна гранульома E. Паратиреоїдна остеодистрофія 9 При мікроскопічному дослідженні періодонта відзначено: повно кровні судини, набряк сполучної тканини з інфільтрацією поодинокими не йтрофілами. Який різновид ексудативного запалення в періодонті? A. Гнійне B. Катаральне C. Гнилісне D. Фібринозне E. Серозне 10 В процесі лікування парадонтозу застосовують антиоксиданти. Вкажіть, яка з наведених природних сполук використовується в якості ант иоксидантного засобу: A. Токоферол B. Холін C. Піридоксин D. Тіамін E. Глюконат кальцію 11 У хворої си мптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової обол онки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми з загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку? A. Lamblia intestinalis B Trichomonas buccalis C. Trypanosoma gambiense D. Trichomonas hominis E. Trichomonas vaginalis 12 При гнійному запаленні середнього вуха в па тологічний процес втягнена артерія, яка розташована на передній стінці барабанної порожнини. Що це за артерія? A. A. carotis externa B. A. meningea media C. A. auricularis posterior D. A. carotis interna E. A. temporalis superficialis 13 При обстеженні міміки хворого виявлено, що він не може свистіти , скласти губи трубочкою; під час сміху кутки рота не піднімаються догори, ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). На атрофію якого м'яза вказують дані симптоми? A. Жувальний м'яз B. М'яз сміху C. Коловий м'яз рота D. Шийний м'яз E. Великий виличний м'яз 14 У чоловіка 23-х років виникла перфорація твердого піднебіння, в д ілянці якого знайдено щільне утворення з чіткими межами. Після операції при мікроскопічному дослідженні цього утворення було виявлено: значни й осередок казеозного некрозу, який оточений грануляційною тканиною з е ндоваскулітом, клітинним інфільтратом, що складається з лімфоцитів, епітеліоїдних клітин, з перевагою пл азмоцитів. Яке найбільш вірогідне захворювання у хворого? A. Сифіліс B. Туберкульоз C. Лепра D. Склерома E. Саркома 15 У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового ро звитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено кератансульфати. Обмін яких речовин порушений? A. Глікозаміноглікани B. Фібронектин C. Гіалуронова кислота D. Колаген E. Еластин 16 Жінка 43-х років госпіталізована зі скаргами на біль у правому пі дребер'ї, свербіж шкіри. При тривалому обстеженні встановлено: зниження больової чутливості та швидкості згортання крові, жовтяничність шкірн их покривів, брадикардія, гіпотон ія. Що є найбільш вірогідною причиною даного симптомокомплекса? A. Печінкова жовтяниця B. Цукровий діабет C. Паренхіматозна жовтяниця D. Підвищення гемолізу еритроциті в E. Холемія 17 У людини під час активної фізичної праці підвищується концент рація вуглекислоти в крові. Це призводить до поглиблення та прискорення дихання, унаслідок чого в крові зменшується концентрація вуглекислоти та іонів водню. Завдяки цьому підтримується: A. Ортабіоз B. Анабіоз C. Імунітет D. Онтогенез E. Гомеостаз 18 Хворому при різкому підвищенні артеріального тиску призначен ий клофелін парентерально. Який його механізм дії? A. Блокує H-холінорецептори ганглії в B. Блокує 1 та 2 -ад ренорецептори C. Блокує 1 -адренорецептори D. Стимулює центральні імідазолов і 1 -рецептори E. Стимулює центральні 2 -ад ренорецептори 19 До клініки надійшов хворий з яскраво вираженою жовтяничністю шкіри, склер, слизових оболонок. Сеча кольору темного пива, аналіз показа в наявність у ній прямого білірубіну. Вміст жовчних пігментів в калі зни жений. Який тип жовтяниці спостерігається в хворого? A. Абсорбційна B. Паренхіматозна C. Кон'югаційна D. Обтураційна E. Гемолітична 20 При огляді порожнини носа виявлено викривлення задньої части ни носової перегородки. Яка кістка викривлена? A. Вертикальна пластинка піднебін ної кістки B. Латеральна пластинка крилоподі бного відростка C. Перпендикулярна пластинка реші тчастої кістки D. Леміш E. Медіальна пластинка крилоподіб ного відростка 21 Хвора на ра к нижньої щелепи 52-х років пройшла курс променевої терапії. Розмір пухлин и зменшився. Який з наведених механізмів ушкодження клітини найбільш об умовлює ефективність променевої терапії? A. Утворення вільних радикалів B. Лізис NK-клітинами C. Гіпертермія D. Мутагенез E. Тромбоз судин 22 Посів патологічного матеріалу від хворого на пульпіт було зді йснено на середовище Кітта-Тароцці. Які мікроорганізми планується виді лити? A. Ацидофільні B. Аеробні C. Гемолітичні D. Анаеробні E. Кислотостійкі 23 У хворого відсутній 16 зуб. На рентгенограмі в товщі альвеолярно го відростку визначається розрідження кістки з утворенням порожнини з чіткими межами, що містить недорозвинену коронку зуба. Мікроскопічно: ст інка порожнини вистелена багатошаровим плоским епітелієм і оточена фі брозною капсулою. Встановіть діагноз: A. Фолікулярна кіста щелепи B. Примордіальна кіста щелепи C. Кіста різцевого каналу D. Радикулярна кіста щелепи E. Кістозна амелобластома щелепи 24 Під час профілактичного огляду чоловіка, який працює шахтарем, лікар встановив зміни функціонального стану серця, що свідчать про серцеву недостатність в стаді ї компенсації. Що з нижче наведеного є головним підтвердженням компенса ції діяльності серця? A. Ціаноз B. Задишка C. Тахікардія D. Гіпертрофія міокарда E. Збільшення артеріального тиску 25 У немовляти внаслідок неправильного годування виникла вираже на діарея. Одним з основних наслідків діареї є екскреція великої кількос ті бікарбонату натрію. Яка форма порушення кислотно-лужного балансу має місце у цьому випадку? A. Метаболічний алкалоз B. Респіраторний алкалоз C. Респіраторний ацидоз D. Не буде порушень кислотно-лужног о балансу E. Видільний ацидоз 26 Внаслідок порушення розходження хромосом при мейозі утворили ся: яйцеклітина тільки з 22 аутосомами і полярне тільце з 24 хромосомами. Яки й синдром можливий у дитини при заплідненні такої яйцеклітини нормальн им сперматозооном (22+X)? A. Синдром Едвардса B. Синдром Шерешевського-Тернера C. Трисомія Х D. Синдром Дауна E. Синдром Клайнфельтера 27 Хворий 34-х років звернувся з приводу карбункулу на обличчі. Об'єк тивно: нещільний, безболісний набряк підшкірної клітковини, у центрі кар бункулу чорний струп, по периферії везикулярні висипання навколо карбу нкулу. Мікробіологічне дослідження з'ясувало наявність нерухомих стре птобацил, які здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є збудником даної хвороби? A. Bacillus antracis B. Bacillus megaterium C. Bacillus subtilis D. Staphylococcus aureus E. Bacillus anthracoides 28 При обстеженні лікарями СЕС працівників сфери громадського х арчування нерідко виявляється безсимптомне паразитоносійство, коли кл інічно здорова людина є джерелом цист, які заражують інших людей. Для пар азитування якого збудника неможл иве таке явище? A. Малярійний плазмодій B. Дерматотропні лейшманії C. Вісцеротропні лейшманії D. Дизентерійна амеба E. Кишкова трихомонада 29 У хворого на гепатоцеребральну дистрофію в сироватці крові зн ижений вміст церулоплазміну. Накопичення якого елемента в печінці, мозк у та нирках спостерігається у хворого? A. Залізо B. Кальцій C. Мідь D. Натрій E. Калій 30 Які профілактичні препарати слід ввести хворому з відкритою щ елепно-лицевою травмою, якщо він раніше ніколи не одержував профілактич них щеплень? A. Протиправцевий імуноглобулін і анатоксин B. Протиправцеву сироватку та анти біотики C. Вакцину АКДП та антибіотики D. Протисудомні препарати та анато ксин E. Правцевий анатоксин і антибіоти ки 31 Хворій на гострий бронхіт, яка скаржиться на утруднене дихання та кашель з густим в'язким харкотинням, призначено муколітик, стимулятор синтезу сурфактанту. Який муколітик призначено? A. Теофілін B. Амброксол C. Глауцин D. Натрію гідрокарбонат E. Морфіну гідрохлорид 32 У хворого через добу після апендектомії в крові виявили нейтро фільний лейкоцитоз з регенеративним зсувом. Який найбільш вірогідний м еханізм розвитку абсолютного лейкоцитозу в периферичній крові хворого ? A. Уповільнення еміграції лейкоци тів у тканини B. Посилення лейкопоезу C. Перерозподіл лейкоцитів в орган ізмі D. Зменшення руйнування лейкоциті в E. Активація імунітету 33 На прийомі стоматолог виявив у пацієнта каріозні порожнини на передніх зубах, які не мають додаткових антагоністів. Назвіть ці зуби: A. Верхні медіальні різці B. Верхні латеральні різці C. Верхні ікла D. Нижні латеральні різці E. Нижні медіальні різці 34 Яким буде скорочення м'язів верхньої кінцівки при утриманні (ал е не переміщенні) вантажу в певному положенні? A. Ізометричне B. Ексцентричне C. Концентричне D. Ауксотонічне E. Ізотонічне 35 Хвора госп італізована з діагнозом плеврит. В якому місці плевральної порожнини мі ститься найбільша кількість ексудату? A. Під коренем легенів B. Під куполом плеври C. Діафрагмально-медіастинальний синус D. Реберно-медіастинальний синус E. Реберно-діафрагмальний синус 36 Під час огляду лікар виявив пришийковий карієс нижніх правих р ізців. При цьому відзначено збільшення у розмірах групи лімфатичних вуз лів. Які лімфовузли збільшені? A. Лицеві B. Підпідборідні C. Глибокі шийні D. Поверхневі шийні E. Потиличні 37 Хворій, що хворіє на інсулінонезалежний цукровий діабет, призн ачили всередину глібенкламід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії ць ого препарату: A. Посилює утилізацію глюкози пери феричними тканинами B. Пригнічує -глюкозидазу і розпад полісахари дів C. Пригнічує всмоктування глюкози у кишечнику D. Пригнічує глюконеогенез у печін ці E. Стимулює виділення ендогенного інсуліну -клі тинами 38 У померлого від хронічної серцевої недостатності у віці 68-ми ро ків на розтині виявлені деформовані, потовщені стулки мітрального клап ану, що зрослися між собою, по краю змикання клапанів визначаються дрібн і (1-2 мм) тромби. Який ендокардит був п ричиною розвитку хронічної серцевої недостатності? A. Гострий бородавчастий B. Поліпозно-виразковий C. Зворотньо-бородавчастий D. Дифузний E. Фібропластичний 39 У дитини наявне порушення формування емалі та дентину зубів че рез знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може спр ичинити такі порушення? A. Тирокальцитонін B. Тироксин C. Паратгормон D. Соматотропний гормон E. Трийодтиронін 40 У хірургічному відділенні стоматологічної клініки мали місце випадки госпітальної стафілококової інфекції, викликаної штамами, які характеризувались множинною лікарською стійкістю. Така ознака визнача ється наявністю: A. Вірулентних бактеріофагів B. R-плазмід C. Екзотоксигенів D. F-плазмід E. Помірних бактеріофагів 41 До відділення черепно-мозкової травми надійшов хворий з пошко дженням великого крила клиноподібної кістки. Лінія перелому пройшла че рез остистий отвір. Яка судина постраждала? A. Поверхнева скронева артерія B. Задня глибока скронева артерія C. Латеральна крилоподібна артері я D. Передня глибока скронева артері я E. Середня оболонкова артерія 42 Хвороба Ха ртнепа зумовлена точковою мутацією лише одного гена, наслідком чого є по рушення всмоктування амінокислоти триптофану в кишечнику та реабсорбц ії її в ниркових канальцях. Це призводить до одночасних розладів у травн ій і сечовидільній системах. Яке генетичне явище спостерігається в цьом у випадку? A. Комплементарна взаємодія B. Плейотропія C. Кодомінування D. Полімерія E. Неповне домінування 43 Хворий надійшов до інфекційного відділення: шкіра суха, тургор шкіри знижений, випорожнення у вигляді рисового відвару. Поставлений ді агноз: холера. Яке порушення водно-електролітного балансу, найбільш ймов ірно, виникає при цьому захворюванні? A. Ізоосмотична гіпогідратація B. Гіпоосмотична гіпергідратація C. Гіперосмотична гіпогідратація D. Гіперосмотична гіпергідратаці я E. Гіпоосмотична гіпогідратація 44 Хворий звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчу ття в вусі. Об'єктивно: у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та в икликала її запалення? A. Барабанний отвір слухової труби B. Хоани C. Зів D. Глотковий отвір слухової труби E. Вхід до гортані 45 При огляді порожнини рота дитини педіатр виявила наявність ни жніх медіальних різців. Дитина розвивається нормально. Визначте її вік: A. 8-9 місяців B. - C. 6-7 місяців D. 13-14 місяців E. 10-12 місяців 46 Чоловік 48-ми років надійшов до лікарні із загостренням хронічн ого гломерулонефриту. Обстеження виявило наявність у хворого хронічно ї недостатності нирок. Чим пояснюється гіперазотемія при хронічній нир ковій недостатності? A. Порушення водно-електролітного обміну B. Зниження клубочкової фільтраці ї C. Зниження канальцевої екскреції D. Зниження канальцевої реабсорбц ії E. Порушення білкового обміну 47 У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Чере з 48 годин на місці введення туберкуліну з'явилаcя папула розміром до 8 мм у діаметрі. Який тип реакції гіп ерчутливості виник після введення туберкуліну? A. Реакція типу сироваткової хворо би B. Реакція типу феномен Артюса C. Атопічна реакція D. Реакція гіперчутливості ІІ типу E. Реакція гіперчутливості IV типу 48 В результаті травми порушено цілісність переднього корінця с пинного мозку. Визначте, які відростки яких нейронів при цьому пошкоджен о? A. Аксони чутливих нейронів B. Аксони рухових нейронів C. Дендрити чутливих нейронів D. Дендрити вставних нейронів E. Дендрити рухових нейронів 49 У дитини 10-т и місяців спостерігається висока збудливість, порушення сну, знижений т онус м'язів, запізніле прорізування зубів з недостатньо звапнованою ема ллю. Дефіцит в організмі якого вітаміну зумовлює такі зміни? A. Ретинол B. Холекальциферол C. Нікотинамід D. Рибофлавін E. Тіамін 50 У пункційному біоптаті встановлена дистрофія гепатоцитів, їх некроз, склероз з порушенням балочної і часточкової будови з утворенням несправжніх часточок, регенераторних вузлів. Який найбільш імовірний д іагноз? A. Хронічний гепатит B. Цироз печінки C. Прогресуючий масивний некроз пе чінки D. Хронічний гепатоз E. Гострий гепатит 51 Внаслідок травми у хворого спостерігається порушення функції слізної залози. Який нерв забезпечує її секрецію? A. N. occipitalis minor B. Chorda tympany C. N. auricularis magnus D. N. petrosus major E. N. petrosus minor 52 У хворого з синдромом Іценко-Кушінга спостерігаються стійка г іперглікемія та глюкозурія, гіпертензія, остеопороз, ожиріння. Синтез та секреція якого гормону збільшується в даному випадку? A. Кортизол B. Адреналін C. Тироксин D. Глюкагон E. Альдостерон 53 У дитини 9-ти років під час огляду порожнини рота стоматолог вия вив на щічній поверхні ясни у ділянці нижнього ікла утворення у вигляді вузлика діаметром 1 см, червоного к ольору, м'якої консистенції, що легко кровоточить при дотику. Під час мікр оскопічного дослідження утворення представлене великою кількістю дрі бних судин типу венул і капілярів, розділених тонкими прошарками сполуч ної тканини, з вогнищевою інфільтрацією лімфоїдними і плазматичними кл ітинами. Такі зміни характерні дл я: A. Радикулярної гранульоми B. Ангіоматозного епуліда C. Капілярної гемангіоми D. Папіломи E. Фіброзного епуліда 54 У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с, частота сер цевих скорочень - 40/хв. Що є водієм ритму серця? A. Права ніжка пучка Гіса B. Атріовентрикулярний вузол C. Ліва ніжка пучка Гіса D. Синусовий вузол E. Пучок Гіса 55 У хворої 38-ми років після прийому аспірину і сульфаніламідів сп остерігається посилений гемоліз еритроцитів, який викликаний недостат ністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Порушенням утворення якого коферм енту зумовлена ця патологія? A. Піридоксальфосфат B. ФАД-Н 2 C. ФМН-Н 2 D. НАДФ-Н E. Убіхінон 56 Хворий, відчувши передвісники нападу бронхіальної астми, прий няв без контролю лікаря кілька таблеток всередину через короткі проміж ки часу. Проте нетривале поліпшення стану відмітив тільки після вживанн я перших двох таблеток. Наступні прийоми препарату не покращили його ста ну. Яким явищем обумовлене зниження ефекту препарату? A. Звикання B. Кумуляція C. Залежність D. Тахіфілаксія E. Ідіосинкразія 57 Європеєць 40-ка років працює в одній з країн Південно-Східної Азі ї. Скаржиться, що йому важко переносити високу температуру при високій в ідносній вологості повітря. Причиною цього є утруднення віддачі органі змом тепла шляхом: A. Конвекції та теплопроведення B. Теплопроведення C. Випаровування D. Конвекції E. Випромінювання 58 На гістологічному препараті визначається орган, який має кірк ову та мозкову речовину. Кіркова речовина складається з зовнішньої зони, яка містить лімфатичні вуз лики, та паракортикальної зони. У мозковій речовині розташовані мозкові тяжі, синуси і трабекули. Який орган має дані морфологічні ознаки? A. Селезінка B. Лімфатичний вузол C. Тимус D. Наднирники E. Нирка 59 У хворих на поворотний тиф виникає лихоманка, яка характеризується кількаденними періодами високої гарячки, що чергується з періодами нормальної темпер атури. Така температурна крива називається: A. Febris hectica B. Febris continua C. Febris atypica D. Febris recurrens E. Febris intermittens 60 До гінеколога звернулася жінка 28-ми років з приводу безпліддя. П ри обстеженні знайдено: недорозвинені яєчники і матка, нерегулярний мен струальний цикл. При дослідженні статевого хроматину у більшості сомат ичних клітин виявлено 2 тільця Бара. Яка хромосомна хвороба найбільш вір огідна у жінки? A. Синдром Клайнфельтера B. Синдром Едвардса C. Синдром Шерешевського-Тернера D. Синдром Патау E. Синдром трипло-Х 61 У хворого внаслідок отруєння сулемою розвинулася гостра нирк ова недостатність, перебіг якої включав 4 стадії: перша - початкова, друга - олігоанурії, четверта - оду жання. Як називається третя стадія гострої ниркової недостатності? A. Поліурична B. Патохімічна C. Ішемічна D. Гемодинамічна E. Метаболічна 62 У експериментальних щурів, що тривалий час отримували лише вуг леводну їжу, спостерігалося накопичення води в тканинах. Який патогенет ичний механізм є головним у розвитку набряку в даному випадку? A. Дисрегуляторний B. Гіперосмолярний C. Мембраногенний D. Гіпоонкотичний E. Лімфогенний 63 Після відновлення кровообігу в ушкодженій тканині припиняєть ся накопичення лактату та зменшується швидкість споживання глюкози. Ак тивацією якого процесу зумовлені ці метаболічні зміни? A. Глюконеогенез B. Аеробний гліколіз C. Біосинтез глікогену D. Ліполіз E. Анаеробний гліколіз 64 Хворий 40-ка років помер від набряку головного мозку. В анамнезі к арбункул обличчя. На аутопсії відмічено повнокров'я та набряк тканини го ловного мозку. У білій речовині лівої півкулі виявлено дві порожнини роз мірами 6х5,5 та 5х4,5 см, що заповнені ве ршковоподібною рідиною жовтувато-зеленого кольору. Стінками порожнин є нервова тканина з нерівними краями. Яке ускладнення карбункула розвин улось у хворого? A. Гострі абсцеси B. Колікваційні некрози C. Емпієма D. Кісти E. Хронічні абсцеси 65 При диспансерному обстеженні хлопчику 7-ми років встановлено д іагноз - синдром Леша-Найхана (хворіють тільки хлопчики). Батьки здорові, а ле у дідуся за материнською лінією таке ж захворювання. Який тип успадку вання захворювання? A. Автосомно-рецесивний B. Автосомно-домінантний C. Рецесивний, зчеплений із статтю D. Домінантний, зчеплений із статтю E. Неповне домінування 66 Під час розтину померлого, що страждав на гіпертонічну хворобу , у речовині головного мозку виявлена порожнина, стінки якої мають іржав ий колір. Що передувало виникненню даних змін? A. Плазморагії B. Діапедезні крововиливи C. Гематома D. Абсцес E. Ішемічний інфаркт 67 До неврологічного відділення з приводу мозкового крововиливу надійшов хворий 62-х років у важкому стані. Об'єктивно: спостерігається наростання глибини та частоти диха ння, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відн овлюється. Який тип дихання виник у хворого? A. Біота B. Чейн-Стокса C. Апнейстичне D. Гаспінг-дихання E. Кусмауля 68 У медико-генетичну консультацію звернулося подружжя у зв'язку з народженням дитини з багатьма вадами розвитку (мікроцефалія, ідіотія, тощо). Жінка під час вагітності хворіла, але мутагенів та тератогенів не в живала. Каріотип батьків і дитини нормальний. Під час збору анамнезу з'ясовано, що сім'я у квартирі тримає ко та. Яке захворювання матері під час вагітності, найбільш вірогідно стало причиною вад розвитку у дитини? A. Лейшманіоз B. Балантидіаз C. Дизентерія D. Трихомоноз E. Токсоплазмоз 69 На мікропр епараті, зробленому з привушної слинної залози, визначається кінцеві се креторні відділи з сероцитами, що синтезують переважно ферменти. До яких залоз згідно класифікації за хімічним складом секрету вона належить? A. Білково-слизова B. Змішана C. Білкова D. Ферментативна E. Слизова 70 У хворого діагностована алкаптонурія. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології: A. ДОФА-декарбоксилаза B. Оксидаза гомогентизинової кисл оти C. Фенілаланінгідроксилаза D. Глутаматдегідрогеназа E. Піруватдегідрогеназа 71 При обстеженні пацієнта було виявлено аномалію розвитку емал і. З пошкодженням яких структурних компонентів зубного зачатка це пов'яз ано? A. Внутрішній емалевий епітелій ем алевого органа B. Пульпа емалевого органа C. Проміжний шар емалевого органа D. Шийка зубного емалевого органа E. Зовнішній емалевий епітелій ема левого органа 72 У пацієнта в стоматологічному кабінеті розвинувся напад брон хіальної астми, який вдалося усунути сальбутамолом. До якої групи лікувальних засобів належить це й препарат? A. 1 - 2 -адреноміметики B. - -адр еноміметики C. 2 -адреноміметики D. Симпатолітики E. -адреноміметики 73 У альпіністів, які тривалий час знаходились у високогірному ра йоні, спостерігалось збільшення кількості еритроцитів - більше 6*10 12 /л та гемоглобіну - більше 170 г/л у крові. Я кий механізм спричинив виникнення цього явища? A. Посилення здатності тканин утил ізувати кисень B. Посилення продукції еритропоет инів нирками C. Посилення процесів безкисневог о енергоутворення D. Послаблення гемолізу еритроцит ів у кровоносному руслі E. Послаблення внутрішньоклітинн ого гемолізу еритроцитів 74 У чоловіка виявлено протозойне захворювання, при якому вражен ий головний мозок і спостерігається втрата зору. При аналізі крові знайд ені одноклітинні організми півмісяцевої форми з загостреним кінцем. Зб удником цього захворювання є: A. Лямблія B. Трихомонада C. Лейшманія D. Амеба E. Токсоплазма 75 У хворого з переломом стегнової кістки в ділянці хірургічної ш ийки з'явились ознаки гострої правошлуночкової недостатності внаслідо к емболії легеневої артерії. Який вид емболії має місце? A. Метастатична B. Повітряна C. Тканинна D. Газова E. Жирова 76 До кардіол огічного відділення надійшов хворий з інфарктом міокарда. Для усунення болю було вирішено потенціювати дію фентанілу нейролептиком. Який з перелічених нейролептиків на йбільш придатний для нейролептаналгезії? A. Сульпірид B. Дроперідол C. Аміназин D. Трифтазин E. Галоперидол 77 Хворий 27-ми років звернувся до лікаря зі скаргою на наявність тв ердої пухлини попереду від козелка вушної раковини. Хірург-стоматолог, в идаляючи пухлину, виявив вену. Яка вена проходить у даній ділянці? A. V. jugularis interna B. V. jugularis externa C. V. facialis D. V. retromandibularis E. V. auricularis posterior 78 У жінки 30-ти років при тривалому використанні губної помади з фл юоресцуючою речовиною на облямівці губ розвинулись обмежена еритема, н езначне лущення; пізніше виникли поперечні дрібні борозни та тріщини. Пр и мікроскопічному дослідженні цієї зони ураження в сполучній тканині в иявлені сенсибілізовані лімфоцити і макрофаги, явища цитолізу. Який тип імунологічної гіперчутливості розвинувся на губі? A. IIІ тип (імунокомплексна цитотокс ичність) B. II тип (антитільна цитотоксичніст ь) C. IV тип (клітинна цитотоксичність) D. Гранулематоз E. I тип (реагінового типу) 79 Чоловік 42-х років, що протягом 8-ми років страждав на хронічний гр анулематозний періодонтит, хронічний гнійний остеомієліт нижньої щеле пи, помер при явищах хронічної ниркової недостатності. Яке ускладнення г нійного остеомієліту розвинулося в нирках? A. Жирова дистрофія B. Некроз епітелію звивистих канал ьців C. Атрофія D. Гіаліноз E. Амілоїдоз 80 Хворому з метою знеболення ввели розчин місцевого анестетику. Через декілька хвилин у хворого виникли задишка, тахікардія, втрата свід омості. Який шок розвинувся в хворого? A. Травматичний B. Кардіогенний C. Геморагічний D. Опіковий E. Анафілактичний 81 Під час рентгенівського дослідження була виявлена деформація нижньої стінки правої очниці. Який параназальний синус найімовірніше у ражений? A. Правий решітчастий лабіринт B. Лобна пазуха C. Лівий решітчастий лабіринт D. Клиноподібна пазуха E. Права верхньощелепна пазуха 82 У хворого алергічний нежить з рясним виділенням слизу, свербін ням, частим чханням. Який з перелічених засобів слід обрати у цьому випад ку, якщо відомо, що він вибірково блокує гістамінові рецептори? A. Нафтизин B. Преднізолон C. Мезатон D. Лоратадин E. Адреналіну гідрохлорид 83 В препараті сполучної тканини дерми шкіри, забарвленому судан ом-ІІІ і гематоксиліном, виявляються скупчення великих багатокутних кл ітин, які зафарбовуються в помаранчевий колір. Ядра мають сплощену форму , зміщені на периферію. Яка це ткан ина? A. Гіалінова хрящова B. Біла жирова C. Бура жирова D. Ретикулярна сполучна E. Пластинчаста кісткова 84 В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітел ієм, а задня поверхня - багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган? A. М'яке піднебіння B. Тверде піднебіння C. Ясна D. Губа E. Щока 85 Випадково вдарившись ліктем об край стола, студент відчув печі ння і поколювання на внутрішній поверхні передпліччя. Який нерв був трав мований в цьому випадку? A. N. medianus B. N. axillaris C. N. musculocutaneus D. N. radialis E. N. ulnaris 86 У хворого н а 2-гу добу після розвитку інфаркту міокарда відбулося різке падіння сис толічного артеріального тиску до 60 мм рт.ст. з тахікардією до 140/хв, задишкою, непритомністю. Який механізм є п ровідним у патогенезі шоку, що розвинувся? A. Пароксизмальна тахікардія B. Зменшення ударного об'єму крові C. Зниження об'єму циркулюючої кров і D. Інтоксикація продуктами некрот ичного розпаду E. Анафілактична реакція на міокар діальні білки 87 Після тривалого лікування антибіотиками у пацієнта розвинули ся симптоми стоматиту. У препаратах, приготованих зі слизової рота, вияв лені овальні поліморфні Грам-позитивні мікроорганізми, розташовані ск упченнями. Який з перелічених нижче мікроорганізмів може бути причиною таких проявів? A. S.aureus B. S.pyogenes C. C.perfringens D. C.pylori E. С.albicans 88 Cпортсмен-баскетболіст скаржиться на біль вище п'яти, що підсил юється під час ходіння. Сухожилок якого м'язу ушкоджено? A. M. triceps surae B. M. fibularis longus C. M. tibialis posterior D. M. fibularis brevis E. M. flexor digitorum longus 89 На препараті печінки внутрішньочасточкові капіляри мають шир окий просвіт, нерівномірний по всій довжині. Базальна мембрана у більшій частині капіляра відсутня. До якого типу відносяться такі капіляри? A. Соматичного типу B. Прекапіляри C. Синусоїдного типу D. Посткапіляри E. Вісцерального типу 90 На гістологічному препараті сформованого зуба виявляється об олонка, яка стійка до дії кислот, але зберігається лише на бічних поверхнях коронки зуба. Назвіть цю об олонку: A. Емаль B. Цемент C. Дентин D. Кутикула E. Пелікула емалі 91 При електронній мікроскопії в кірковій речовині нирки визнач аються структури, що вистелені призматичним епітелієм, для якого характ ерна щіточкова облямівка та глибокі складки плазмолеми у базальній час тині. Між складками розташована велика кількість мітохондрій. До якого в ідділу нефрона належать описані структури? A. Петля Генле B. Проксимальний каналець C. Ниркове тільце D. Прямий дистальний каналець E. Звивистий дистальний каналець 92 Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижнь ою щелепою з правого боку. Хірург-стоматолог виявив камінь у піднижньощелепній залозі. Видаляючи його, в ін запобігав кровотечі з артерії: A. A. facialis B. A. alveolaris inferior C. A. submentalis D. A. labialis inferior E. A. lingualis 93 При мікроскопічному дослідженні виділень з уретри хворого го стрим уретритом виявлені бобоподібної форми мікроорганізми діаметром до 1 мкм, розміщені попарно та розташовані всередині лейкоцитів. Які це мі кроорганізми? A. Гонококи B. Менінгококи C. Стрептококи D. Тетракоки E. Стафілококи 94 У дитяче відділення швидкою допомогою доставлена дівчинка 2-х р оків. Об'єктивно: дитина квола, апатична. Печінка збільшена, у її біоптаті - значний надлишок глікогену. Концентрація глюкози в крові нижча від норм и. Найбільш вірогідною причиною гіпоглікемії є: A. Знижена активність глюкозо-6-фос фатази B. Підвищена активність глюкокіна зи C. Знижена активність глікогенсин тази D. Знижена активність глікогенфос форилази E. Знижена активність глюкозо-1-фос фатуридинтрансферази 95 У дитини 5-ти років підвищилася температура до 40 o C, виникли різкий головний біль, блювання, неспокій, озноб. Через 4 дні з'явивс я геморагічний висип на шкірі, олігурія та надниркова недостатність, що і стало причиною смерті. Під час бактеріологічного дослідження мазків з глотки виявлений менінгокок. Яка форма менінгококової інфекції була в х ворого? A. Менінгококемія B. Менінгоенцефаліт C. Менінгококовий менінгіт D. - E. Менінгококовий назофарингіт 96 У тримісяч ного немовляти з'явився білий наліт на слизовій оболонці рота, язика та г уб. Лікар запідозрив кандидоз. На яке поживне середовище необхідно зроби ти посів досліджуваного матеріалу для підтвердження діагнозу? A. Ендо B. Левенштейна-Йєнсена C. Клауберга D. Сабуро E. Ру 97 Хвору 58-ми років готували до операції холецистектомії. В компле кс засобів премедикації наркозу було введено бензогексоній. Яка роль ць ого фармакопрепарату в наркозі? A. Розслаблення скелетної мускула тури B. Розслаблення гладенької мускул атури C. Редукція фази збудження D. Функціональна блокада вісцерал ьних рефлексів E. Підсилення ретроградної амнезі ї 98 Під час клінічного обстеження пацієнтки виявлено зниження ос новного обміну на 40%, збільшення маси тіла, зниження температури тіла, оду тлість обличчя, порушення статевих функцій, млявість і апатія, зниження інтелекту. Яке порушення функції і якої залози внутрішньої секреції при зводить до появи даних симптомів? A. Гіпофункція паращитоподібних з алоз B. Гіперфункція щитоподібної зало зи C. Гіпофункція щитоподібної залоз и D. Гіпофункція епіфізу E. Гіперфункція гіпофізу 99 Спортсмену необхідно підвищити спортивні результати. Для цьо го йому рекомендовано вживати препарат, який містить карнітин. Який процес в найбільшому ступені активує ться цією сполукою? A. Транспорт іонів кальцію B. Транспорт амінокислот C. Транспорт вітаміну K D. Транспорт глюкози E. Транспорт жирних кислот 100 При дослідженні біоптату збільшених шийних лімфатичних вузлі в молодої жінки виявлена проліферація лімфоцитів, ретикулярних клітин, гістіоцитів, великих і малих клітин Ходжкіна, багатоядерних клітин Бере зовського-Штернберга, численні еозинофіли, поодинокі вогнища казеозно го некрозу тканини лімфатичного вузла. Який найбільш імовірний діагноз? A. Туберкульоз B. Гострий лейкоз C. Метастаз раку легень D. Лімфосаркома E. Лімфогранулематоз 101 У хворої 40-ка років збільшена щитоподібна залоза. При пальпації залоза щільна, поверхня її дрібногорбиста. При гістологічному дослідже нні біоптату щитоподібної залози виявлено дифузну інфільтрацію тканин и лімфоцитами, плазматичними клітинами, утворення лімфоїдних фолікулі в. Яке захворювання у хворої? A. Спорадичний зоб B. Дифузний токсичний зоб C. Аутоімунний тиреоїдит D. Тиреоїдит Ріделя E. Ендемічний зоб 102 До кардіологічного відділення надійшов хворий з шлуночковою аритмією. Який препарат доцільно призначити? A. Амлодипін B. Прозерин C. Аміодарон D. Дротаверин E. Аміназин 103 Хворий надійшов до клініки з пораненням в ділянці шиї. При обст еженні виявлено пошкоджений нерв, розташований попереду переднього др абинчастого м'яза. Який нерв ушкоджено? A. Під'язиковий B. Діафрагмальний C. Шийний відділ симпатичного стов буру D. Язикоглотковий E. Блукаючий 104 В процесі ембріогенезу епітеліальний тяж, який має назву вести булярної пластинки, дає початок розвитку присінку порожнини рота. Який б іологічний механізм запрограмованої загибелі клітин забезпечує утвор ення з епітеліальної пластинки щічно-губної борозни? A. Паранекроз B. Мейоз C. Амітоз D. Апоптоз E. Некроз 105 При обстеженні у жінки встановлена недостатність активності ліпопротеїнліпази, котра гідролізує тригліцериди хіломікронів на пове рхні ендотелію капілярів жирової тканини. Які біохімічні порушення слі д очікувати? A. Гіперліпопротеїнемія ІІ Б типу B. Гіперліпопротеїнемія І типу C. Гіперліпопротеїнемія ІІІ типу D. Гіперліпопротеїнемія ІІ А типу E. Гіперліпопротеїнемія ІV типу 106 На тканину діють електричним імпульсом катодного напрямку, ам плітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це вик личе? A. - B. Потенціал дії C. Часткова деполяризація D. Гіперполяризація E. Змін не буде 107 У хворого круглясті виразки на обличчі, запалення та збільшенн я лімфатичних вузлів. Ці симптоми з'явилися після укусів москітів. Під час лабораторного дослідженн я виділень із виразок на обличчі виявлено одноклітинні безджгутикові о рганізми. Який діагноз найбільш вірогідний? A. Дерматотропний лейшманіоз B. Короста C. Міаз D. Токсоплазмоз E. Трипаносомоз 108 Під час рентгенологічного дослідження у хворого виявлена кіс та у ділянці премоляра, у порожнині якої міститься зуб. Мікроскопічно: ст інка кісти представлена сполучною тканиною і вистелена багатошаровим плоским епітелієм. Який найбільш вірогідний діагноз? A. Еозинофільна гранульома B. Фолікулярна кіста C. Примордіальна кіста D. Радикулярна кіста E. Епуліс 109 У сечі лікаря-стоматолога, зібраній наприкінці робочого дня, ви явлений вміст білку 0,7 г/л. У ранковій сечі таких змін не виявлено. Як назива ється це явище? A. Неселективна протеїнурія B. Органічна протеїнурія C. Функціональна протеїнурія D. Гематурія E. Позаниркова протеїнурія 110 У новонародженого виявляється гіперемія, набряк на слизовій р ота, невеликі ерозії з в'язкими слизово-гнійними виділеннями. У мазках з в иділень виявляється велика кількість лейкоцитів, що містять грамнегат ивні диплококи. Такі ж мікроорганізми розташовуються і поза лейкоцитам и. Який діагноз можна припустити? A. Токсоплазмоз B. Стафілококовий стоматит C. Вроджений сифіліс D. Гонококовий стоматит E. Бленорея 111 У 22-річної жінки внаслідок довготривалого вживання сульфаніла мідних препаратів з'явилися ознаки гемолітичної анемії, що зумовлюєтьс я спадковим порушенням синтезу ферменту пентозофосфатного циклу глюко зо-6-фосфатдегідрогенази, який забезпечує утворення в організмі: A. ФАД B. ФМН C. АТФ D. НАД E. НАДФ-Н 2 112 До кардіологічного відділення надійшов хворий з гіпертонічно ю хворобою. Для зниження артеріального тиску лікар призначив лікарськи й засіб, що блокує 1 та 2 -адренорецептори. Назвіть це й лікарський засіб: A. Прозерин B. Преднізолон C. Целекоксиб D. Анаприлін E. Індометацин 113 У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації ер итроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0 , (I) ,B (III), та не відбулася з сироваткою A (II). Досліджувана кров нал ежить до групи: A. B (III) B. A (II) C. 0 , (I) D. AB(IV) E. - 114 Дівчина 15-ти років була доставлена в лікарню з запаленням черво подібного відростка. У крові - ознаки анемії. У фекаліях виявлено яйця гел ьмінта, які мають лимоноподібну форму (50х30 мкм), з "пробочками" на полюсах. Як ий вид гельмінта паразитує у дівчинки? A. Гострик B. Волосоголовець C. Ехінокок D. Анкілостома E. Карликовий ціп'як 115 Пацієнт звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підреб ер'ї. При огляді лікар звернув увагу на те, що склери хворого пожовтішали. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ та негативну ре акцію на стеркобілін у калі. Для якого захворювання характерні такі симп томи? A. Гемолітична жовтяниця B. Гепатит C. Хронічний коліт D. Хронічний гастрит E. Жовчнокам'яна хвороба 116 Хворий 75-ти років звернувся до хірурга зі скаргами на виразку го мілки буруватого кольору, що довго не загоюється. При біопсійному дослідженні: дифузне розростання полім орфних атипових клітин, в цитоплазмі яких знаходиться бурий пігмент. Реа кція Перлса негативна. Багато патологічних мітозів та осередків некроз у тканини. Який найбільш імовірний діагноз? A. Рак шкіри B. Внутрішньодермальний невус C. Місцевий гемосидероз D. Меланома E. Трофічна виразка 117 Хворий протягом 5-ти років страждає на цукровий діабет. В резуль таті порушення дієти у нього розвинувся коматозний стан. Лікар швидкої д опомоги ввів глюкозу. Стан хворого покращився. Яка кома найбільш вірогід но була в хворого? A. Гіпоглікемічна B. Гіперглікемічна C. Ацидотична D. Гіпотиреоїдна E. Печінкова 118 На ізольованому серці вивчалася швидкість проведення збуджен ня в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість? A. У пучку Гіса B. У атріовентрикулярному вузлі C. У міокарді шлуночків D. У міокарді передсердь E. У волокнах Пуркін'є 119 У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена се креція якого гормону може спричинити такі зміни? A. Вазопресин B. Натрійуретичний C. Паратгормон D. Альдостерон E. Кортизол 120 При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої с тінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблу ка на травмованому боці. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку? A. N. oculomotorius B. N. infraorbitalis C. N. trochlearis D. N. ophthalmicus E. N. abducens 121 Після ДТП у водія відзначається деформація у середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо при спробі рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки тригранного січення, велика крововтрата. Я ка кістка може бути пошкоджена? A. Надколінок B. Надп'яткова C. Малогомілкова D. Стегнова E. Великогомілкова 122 Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно з робити трахеостомію. На рівні яких хрящових кілець трахеї частіше за все може знаходитися перешийок щитоподібної залози? A. II-ІV B. V-VI C. III-IV D. IV-V E. I-II 123 До стоматолога звернувся хворий зі скаргою на свербіж і печінн я у порожнині рота, підвищену температуру. Був встановлений діагноз: три хомонадний гінгівостоматит. Який засіб слід обрати для лікування? A. Гентаміцину сульфат B. Метронідазол C. Доксацикліну гідрохлорид D. Ампіцилін E. Ністатин 124 Під час виконання вагосимпатичної блокади за Вишневським вво дять розчин новокаїну по задньому краю груднино-ключично-соскоподібно го м'яза вище місця перетинання його з зовнішньою яремною веною. У межах я кого трикутника шиї виконують блокаду? A. Піднижньощелепний B. Лопатково-трапецієподібний C. Трикутник Пирогова D. Ключично-лопатковий E. Сонний 125 При гістологічному дослідженні екстирпованої пульпи зуба в ї ї периферичному шарі визначені клітини циліндричної форми. Яку назву мають ці клітини? A. Одонтобласти B. Міофібробласти C. Фібробласти D. Амелобласти E. Моноцити 126 У цитоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторно го циклу в апiкальній частині з'являються і зникають гранули секрету. До я ких структурних елементів можна віднести ці гранули? A. Лізосоми B. Екзоцитозні вакуолі C. Гранулярна ендоплазматична сіт ка D. Мікрофіламенти E. Включення 127 Людина, що тривало приймала ліки, не може припинити їх використ ання, так як при цьому виникають порушення психічних і соматичних функці й. Як називається синдром, що виникає при відмові від прийому лікарської речовини? A. Ідіосинкразія B. Кумуляція C. Тахіфілаксія D. Абстиненція E. Сенсибілізація 128 У хворого 70-ти років із серцевою недостатністю внаслідок безко нтрольного прийому дигоксину виникли екстрасистолія, блювання, погіршення зору, тривожність, пору шення сну, зменшення діурезу. Застосування препаратів якої групи є патог енетично виправданим у даному випадку? A. Блокатори рецепторів ангіотенз ину ІІ B. Стимулятори 1 -адренореце пторів C. Донатори оксиду азоту D. Блокатори калієвих каналів E. Донатори сульфгідрильних груп 129 Людина отруїлася грибами. Вони містять мускарин, який стимулює M-холінорецептори. За яким симптомом можна запідозрити отруєння неїстів ними грибами? A. Розширення бронхів B. Розширення зіниць C. Підвищення артеріального тиску D. Збільшення частоти серцевих ско рочень E. Звуження зіниць 130 Під час роз тину померлого м'які мозкові оболонки тьмяні, на їх поверхні наявні наша рування зеленувато-жовтого кольору, що захоплюють практично усю конвек ситальну поверхню півкуль головного мозку. При гістологічному дослідж енні спостерігається різке повнокров'я оболонок мозку з дифузною лейко цитарною інфільтрацією. Яке з нижче перерахованих захворювань найбіль ш вірогідне? A. Менінгококова інфекція B. Сибірка C. Грип D. Кір E. Туберкульоз 131 На розтині верхня частка правої легені збільшена, сірого кольо ру, безповітряна, з поверхні розрізу стікає каламутна рідина, на плеврі б агато фібринозних плівок. Мікроскопічно в альвеолах виявляється ексуд ат з присутністю нейтрофілів, десквамативних альвеолоцитів і ниток фіб рину. Стінка бронха інтактна. Який найбільш імовірний діагноз? A. Грипозна пневмонія B. Крупозна пневмонія C. Вогнищева пневмонія D. Інтерстиційна пневмонія E. Абсцес легень 132 Для прискорення загоєння опікової рани необхідно призначити засіб, який сприяє епітелізації шкіри та слизових оболонок. Визначте цей препарат: A. Аскорбінова кислота B. Нікотинова кислота C. Ергокальциферол D. Ретинолу ацетат E. Токоферолу ацетат 133 При дії на о рганізм несприятливих факторів у тимусі має місце перебудова органу, що супроводжується масовою загибеллю тимоцитів, виселенням їх у перифері йні органи, проліферацією епітеліоретикулоцитів. Як зветься таке явище? A. Акцидентальна інволюція тимуса B. Вікова інволюція тимуса C. Дистрофія тимуса D. Гіпотрофія тимуса E. Атрофія тимуса 134 До стаціонару надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба 12- ти палої кишки у фазі загострення. Аналіз шлункового соку показав підвищ ення секреторної та кислотоутворюючої функції шлунка. Оберіть препара т, який знизить секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H 2 -рецепторів: A. Ранітидин B. Екстракт беладони сухий C. Платифілін D. Метацин E. Атропін 135 В експерименті на тварині зруйнували середню частину завитки. Це призвело до порушення сприйняття звукових коливань такої частоти: A. Високої B. Високої та середньої C. Низької та середньої D. Низької E. Середньої 136 Хворому призначено препарат з вираженими ліпофільними власти востями. Яким буде головний механізм його всмоктування? A. Фільтрація B. Піноцитоз C. Активний транспорт D. Зв'язування з транспортними білк ами E. Пасивна дифузія 137 Внаслідок травми у чоловіка 35-ти років настав повний розрив спи нного мозку на рівні першого шийного сегменту. Як зміниться при цьому зо внішнє дихання? A. Стане поверхневим і частим B. Стане діафрагмальним C. Не зміниться D. Зупиниться E. Стане рідким і глибоким 138 При мікроскопічному дослідженні ендокринної залози з'ясувало ся, що її паренхіма складається з фолікулярних структур, стінка яких утв орена одношаровим кубічним епітелієм, а порожнина заповнена оксифільн ою речовиною. Який гормон секретує ця залоза? A. Окситоцин B. Кортизол C. Тироксин D. Альдостерон E. Паратирин 139 У хворого на хронічний мієлолейкоз виявлено ознаки анемії - зме ншення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні та поліх роматофільні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є пров ідним у розвитку цієї анемії? A. Зменшення синтезу еритропоетин у B. Хронічна крововтрата C. Дефіцит вітаміну B 12 D. Заміщення еритроцитарного рост ка E. Внутрішньосудинний гемоліз ери троцитів 140 Хворій 35-ти років з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено діа гностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з'ясува лося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті, зап овнені густим секретом. Надлишок якого гормону обумовлюють такі зміни в ендометрії? A. Тестостерон B. АКТГ C. Прогестерон D. Естрогени E. Соматотропін 141 У молодої жінки, яка зайшла до виробничого цеху з різким запахо м лакофарбової продукції, виник бронхоспазм. Подразнення яких рецептор ів викликало виникнення даного рефлексу? A. Периферичні хеморецептори B. Центральні хеморецептори C. Іритантні D. Рецептори плеври E. Юкстакапілярні 142 У 27-річного чоловіка при рентгенологічному дослідженні нижньо ї щелепи виявлено вогнище деструкції кісткової тканини, гістологічно в изначається пухлина, що складається із тяжів одонтогенного епітелію, не зрілої сполучної тканини і острівців диспластичного дентину. Діагност уйте пухлину: A. Складна одонтома B. Одонтоамелобластома C. Одонтогенна фіброма D. Дентинома E. Амелобластична фіброодонтома 143 У новонародженого спостерігається диспепсія після годування молоком. При заміні молока розчином глюкози симптоми диспепсії зникают ь. Про недостатню активність якого ферменту в новонародженого можна дум ати у цьому випадку? A. Ізомальтаза B. Сахараза C. Лактаза D. Амілаза E. Мальтаза 144 Під час голодування нормальний рівень глюкози підтримується за рахунок активації глюконеогенезу. Назвіть речовину яка може викорис товуватись як субстрат для цього процесу: A. Амоніак B. Аденін C. Гуанін D. Сечовина E. Аланін 145 Хворий надійшов до приймального відділення лікарні з отруєнн ям інсектицидом антихолінестеразної дії. Який препарат, що блокує M-холі норецептори, потрібно призначити в даному випадку? A. Пілокарпіну гідрохлорид B. Атропіну сульфат C. Бензогексоній D. Дитилін E. Мезатон 146 Під час мікроскопії мазку ексудату, отриманого від щура з асепт ичним перитонітом, з додаванням в ексудат пташиних еритроцитів, виявлен і макрофаги, оточені чужорідними еритроцитами. Якій стадії фагоцитозу в ідповідає описана картина? A. Прилипання B. Незавершеного фагоцитозу C. Внутрішньоклітинного перетрав лювання D. Наближення E. Занурення 147 У слині пацієнта виявлено підвищений вміст лактату. Активація якого процесу є основною причиною підвищення лактату? A. Глюкозо-лактатний цикл B. Розпад глікогену C. Гідроліз вуглеводів D. Аеробний розпад глюкози E. Анаеробний розпад глюкози 148 Ціанід калію, що є отрутою, потрапив до організму пацієнта і вик ликав смерть через декілька хвилин. Найбільш вірогідною причиною його токсичної дії було порушення активності: A. НАДФ-Н-дегідрогенази B. АТФ-синтетази C. Синтезу гемоглобіну D. Цитохромоксидази E. Каталази 149 Пацієнт, що хворіє на хронічний бронхіт, приймає синтетичний му колітичний препарат, який сприяє розріджуванню харкотиння. Назвіть цей препарат: A. Ацетилцистеїн B. Діазепам C. Еналаприл D. Гепарин E. Фуросемід 150 В гистопрепараті представлена тканина, що містить клітини, які позбавлені відростків, і мають кожна декілька десятків ядер, а одна з пов ерхонь клітки має гофровану зону, через яку відбувається секреція гідро літичних ферментів. Яка тканина представлена в препараті? A. М'язова B. Епітеліальна C. Нервова D. Кісткова E. Хрящова 151 Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта порушена смакова ч утливість передніх 2/3 язика та слиновиділення. Травмою якого нерва це вик ликано? A. Барабанна струна B. Великий кам'янистий нерв C. Малий кам'янистий нерв D. Глибокий кам'янистий нерв E. Під'язиковий нерв 152 Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекул і білка записано у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у м олекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю три плетів - від одного до шести. Як називається така особливість генетичног о коду? A. Триплетність B. Специфічність C. Виродженість D. Універсальність E. Неперекривність 153 У хворого з діагнозом злоякісного карціноїду різко підвищени й вміст серотоніну в крові. Оберіть амінокислоту, з якої може утворюватися даний біогенний амін: A. Треонін B. Аланін C. Триптофан D. Метіонін E. Лейцин 154 За медични м показанням пацієнту було проведено видалення частини однієї із струк тур ЦНС. В результаті видалення у пацієнта розвинулися атонія, астазія, і нтенційний тремор, атаксія, адіадохокінез. Частина якої структури ЦНС бу ла вилучена? A. Мозочок B. Базальні ганглії C. Рухова кора D. Гіпокамп E. Мигдалеподібний комплекс 155 Хвора з діагнозом пієлонефрит надійшла до урологічного відді лення. Після проведення обстеження відмічено приєднання інфекції, що су проводжувалося пієловенозним рефлюксом. Ураження якої структури призв ело до виникнення ускладнення? A. Прямі трубочки B. Екскреторні шляхи нирки C. Ниркове тільце D. Форнікальний апарат нирки E. Ниркові канальці 156 Пародонтит супроводжується активацією протеолізу в тканинах пародонту. Підвищення якого компоненту ротової рідини свідчить про акт ивацію протеолізу? A. Амінокислоти B. Біогенні аміни C. Глюкоза D. Органічні кислоти E. Холестерол 157 До відділення реанімації надійшов хворий з інфарктом міокард а. Який препарат необхідно ввести хворому для профілактики тромбоутвор ення? A. Бісептол-480 B. Димедрол C. Хінгамін D. Тироксин E. Гепарин 158 Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним відростком, який на певній відстані від перикаріону поділя ється на аксон і дендрит. Як називаються такі клітини? A. Біполярні B. Аполярні C. Мультиполярні D. Псевдоуніполярні E. Уніполярні 159 У хворого після захворювання печінки виявлено зниження вміст у протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до порушення: A. Антикоагулянтних властивостей крові B. Судинно-тромбоцитарного гемост азу C. Першої фази коагуляційного гемо стазу D. Фібринолізу E. Другої фази коагуляційного гемо стазу 160 Піддослідному щуру внутрішньоочеревинно введено 10 мл 40% розчин у глюкози. Через 60 хвилин у щура розвинувся коматозний стан внаслідок дег ідратації. Який механізм розвитку цього стану? A. Втрата води та солей B. Порушення кислотно-основного ст ану C. Зменшення секреції вазопресину D. Збільшення онкотичного тиску по заклітинної рідини E. Збільшення осмотичного тиску по заклітинної рідини 161 У хворого хронічна лівошлуночкова недостатність. Який з перер ахованих препаратів доцільно призначити хворому? A. Дигоксин B. Етимізол C. Бемегрид D. Вінпоцетин E. Пірацетам 162 Експериментально (дією мутагенних факторів) у клітині порушен о формування субодиниць рибосом. На якому метаболічному процесі це позн ачиться? A. Біосинтез білка B. Синтез АТФ C. Фотосинтез D. Біосинтез вуглеводів E. Біологічне окиснення 163 У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розв инувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерал ьного обміну є основною причиною остеопорозу? A. Гідроксилювання кортизолу B. Карбоксилювання глутамату C. Гідроксилювання лізину D. Гідроксилювання проліну E. Утворення 1,25(ОН) 2 D 3 164 Після закривання рота і стискання зубів відбувається його реф лекторне відкривання. З яких рецепторів починається зазначений рефлек с? A. Смакові рецептори B. Рецептори періодонту C. Пропріорецептори м'язів, що підн імають нижню щелепу D. Механорецептори слизової ротов ої порожнини E. Пропріорецептори м'язів, що опус кають нижню щелепу 165 З метою спе цифічної профілактики використана вакцина, яка містить в своєму складі мікроорганізми і знешкоджений формаліном екзотоксин. До яких вакцин во на належить? A. Жива B. Анатоксин C. Асоційована D. Хімічна E. Генно-інженерна 166 При дослідженні трубчастого органу встановлено, що його серед ня оболонка складається із гіалінових суцільних кілець. Який епітелій в истилає слизову оболонку цього органа? A. Одношаровий призматичний з обля мівкою B. Багаторядний призматичний війч астий C. Багатошаровий плоский незрогов ілий D. Одношаровий призматичний залоз истий E. Одношаровий кубічний 167 У студента під час складання iспиту сохне в роті. Причиною цього є реалізація таких рефлексів: A. Безумовних парасимпатичних B. Умовних та безумовних симпатичн их C. Умовних симпатичних D. Умовних парасимпатичних E. Безумовних симпатичних та парас импатичних 168 Що з наведеного може бути причиною збільшення енерговитрат ор ганізму людини на 100%? A. Споживання білкової їжі B. Споживання жирної їжі C. Споживання вуглеводної їжі D. Підвищення зовнішньої температ ури E. Зниження зовнішньої температур и 169 Хворий 35-ти років висловлює скарги на постійну спрагу, знижений апетит. За добу випиває 9 л води. Добов ий діурез збільшений, сеча знебарвлена, відносна густина - 1,005. Найбільш вір огідною причиною розвитку даної патології в хворого є пошкодження: A. Епіфізу B. Базальної мембрани капілярів кл убочків C. Аденогіпофізу D. Епітелію ниркових канальців E. Гіпоталамічних ядер 170 У людини під час нейрохірургічної операції подразнюють потил ичні частки кори великих півкуль головного мозку. Які відчуття це виклик атиме у хворого? A. Смакові B. Зорові C. Нюхові D. Слухові E. Дотикові 171 У альпініста при тривалому перебуванні в горах відбувається з більшення кількості еритроцитів з 5,0*10 12 /л до 6,0*10 12 /л$. Завдяки чому відбулася стимуляція еритропоезу? A. Збільшення pO 2 в артеріальній крові B. Збільшення pO 2 у клітинах C. Зменшення pO 2 у венозній крові D. Зменшення pO 2 в артеріальній крові E. Збільшення pO 2 у венозній крові 172 При лікуванні багатьох захворювань використовується фармаце втичний препарат кокарбоксилаза (тіамінпірофосфат) для забезпечення к літин енергією. Вкажіть, який метаболічний процес при цьому активується ? A. Декарбоксилювання амінокислот B. Декарбоксилювання біогенних ам інів C. Детоксикація шкідливих речовин у печінці D. Дезамінування глутамату E. Окисне декарбоксилювання пірув ату 173 Дослідженнями останніх десятиріч встановлено, що безпосередн іми "виконавцями" апоптозу в клітині є особливі ферменти - каспази. В утвор енні одного з них бере участь цитохром С. Вкажіть його функцію в нормальн ій клітині: A. Компонент H + -АТФазной системи B. Фермент бета-окиснення жирних ки слот C. Фермент дихального ланцюга пере носу електронів D. Компонент піруватдегідрогеназ ної системи E. Фермент ЦТК 174 Чоловік 55-ти років хворів на хронічний гломерулонефрит. Смерть настала при явищах хронічної ниркової недостатності. Макроскопічно: на поверхні епікарда і перик арда сірувато-білуваті ворсинчасті нашарування, після зняття яких добр е видно різко розширені і переповнені кров'ю судини. Який процес мав місц е в перикарді? A. Організація B. Артеріальне повнокров'я C. Геморагічне запалення D. Фібринозне запалення E. Проліферативне запалення 175 У студента 18-ти років під час фізичного навантаження реографіч но зареєстровано перерозподіл кровотоку між органами. У судинах яких ор ганів кровотік підвищився найбільшою мірою? A. Шлунково-кишковий тракт B. Печінка C. Головний мозок D. Нирки E. Скелетні м'язи 176 У хворої проведена операція кесарського розтину, при цьому бул а розрізана на значній ділянці стінка матки і вилучений плід. Яким чином відбудеться загоєння у ділянці ушитого ендометрію? A. Гіпертрофія гладеньких міоциті в B. Проліферація міосателітоцитів C. Утворення гладенької м'язової тк анини D. Формування сполучнотканинного рубця E. Формування поперечносмугастих м'язових волокон 177 На території певної місцевості була зареєстрована масова заг ибель гризунів. Виникло припущення, що причиною може бути збудник чуми. Я ку серологічну реакцію слід використати для швидкого встановлення збу дника цієї епізоотії? A. Пасивної гемаглютинації B. Аглютинації C. Нейтралізації D. Преципітації E. Зв'язування комплементу 178 У хворого видалений зуб, у якого коронка овальної форми, на жува льній поверхні два горбки. Корінь сильно здавлений у мезіо-дистальному н апрямку, його верхівка роздвоєна. Який зуб видалений? A. Другий верхній премоляр B. Перший нижній премоляр C. Перший верхній премоляр D. Другий нижній премоляр E. Ікло 179 У дитини 7-м и років, хворої на ангіну, був взятий мазок з поверхні мигдаликів і засіян ий на кров'яний агар. Через добу виросли колонії стрептококів, навколо як их середовище стало прозорим. Наявність якого фактора патогенності у зб удника виявило це дослідження? A. Бета-лактамаза B. Ендотоксин C. Лейкоцидин D. Гемолізин E. Нейрамінідаза 180 Під час мікроскопічного дослідження коронарної артерії у пом ерлого 53-х років виявлено звуження просвіту судини за рахунок фіброзної бляшки з домішком ліпідів. Найвірогідніша форма атеросклерозу: A. Доліпідна B. Атероматоз C. Ліпоїдоз D. Виразкування E. Ліпосклероз 181 Під час дослідження електронограми у клітині виявлено дестру кцію мітохондрій. Які клітинні процеси можуть бути порушені внаслідок ц ього? A. - B. Дроблення C. Кросинговер D. Поділ ядра E. Окиснення органічних речовин 182 Людина, що приймає блокатор мембранних циторецепторів синапс ів еферентних провідників автономної нервової системи, скаржиться на с ухість у роті. Які з рецепторів у неї заблоковані? A. -адренорецептори B. H 2 -рецептори C. -адренорецептори D. M-холінорецептори E. H-холінорецептори 183 У хворого має місце розумова відсталість, низький зріст, коротк опалі руки та ноги, монголоїдний розріз очей. Вивчення каріотипу показал о наявність трисомії за 21-ою парою хромосом. Як називається ця хромосомна аномалія? A. Синдром Тернера B. Хвороба Дауна C. Специфічна фетопатія D. Синдром Клайнфельтера E. Трисомія за X-хромосомою 184 При копрологічному дослідженні у фекаліях хворої знайдено яй ця дрібних розмірів із кришечкою. З анамнезу відомо, що жінка часто вжива є рибні страви. Який сисун паразитує в організмі? A. Котячий B. Кров'яний C. Ланцетоподібний D. Легеневий E. Печінковий 185 У людини опік кінчика язика. Сприйняття яких смакових подразни ків у неї буде порушено найбільше? A. Солодких B. Кислих C. Солоних D. Кислих та солоних E. Гірких 186 У хворого в ідмічається підвищена чутливість шкіри до сонячного світла. При відсто юванні сеча набуває темно-червоного кольору. Яка найбільш імовірна прич ина такого стану? A. Гемолітична жовтяниця B. Альбінізм C. Пелагра D. Порфірія E. Алкаптонурія 187 Який метод стерилізації доцільно використати для стоматологі чних інструментів, які не псуються від дії температури і вологості для г арантованого знищення вірусів, вегетативних та спорових форм мікроорг анізмів? A. Пастеризація B. Кип'ятіння C. Тиндалізація D. Прожарювання над полум'ям газово го пальника E. Автоклавування 188 Які зміни з боку ізольованого серця можна очікувати після введ ення до перфузійного розчину адреналіну? A. Зменшення сили скорочень B. Збільшення частоти і сили скороч ень C. Збільшення сили скорочень D. Збільшення частоти скорочень E. Зупинка серця в діастолі 189 У чоловіка під час операції з приводу пахвинної грижі хірург по шкодив вміст пахвинного каналу. Яку структуру пошкодив хірург? A. Lig. inguinale B. Funiculus spermaticus C. - D. Lig. teres uteri E. Urarchus 190 У порожнині матки було виявлене плідне яйце, не прикріплене до ендометрію. Якій стадії розвитку відповідає зародок? A. Нейрула B. Гаструла C. Морула D. Зигота E. Бластоциста 191 У хворого на есенційну артеріальну гіпертензію розвинувся гі пертонічний криз, що призвело до нападу серцевої астми. Який механізм се рцевої недостатності є провідним в даному випадку? A. Порушення надходження крові до с ерця B. Абсолютна коронарна недостатні сть C. Пошкодження міокарда D. Перевантаження серця збільшени м об'ємом крові E. Перевантаження серця підвищени м опором 192 У хворого на жовтяницю у крові виявлено збільшення загального білірубіну за рахунок непрямої його фракції. Сеча і кал інтенсивно забар влені. Який найбільш вірогідний механізм вказаних порушень? A. Порушення перетворення уробілі ногену в печінці B. Пошкодження паренхіми печінки C. Порушення утворення прямого біл ірубіну D. Підвищений гемоліз еритроцитів E. Утруднення відтоку жовчі з печін ки 193 Характерними ознаками холери є втрата організмом великої кіл ькості води та іонів натрію. Який механізм лежить в основі виникнення ді ареї при цьому? A. Гальмування синтезу вазопресин у в гіпоталамусі B. Активація аденілатциклази енте роцитів C. Посилення синтезу кортикотропі ну D. Окиснення альдостерону в корі на днирників E. Посилення секреції реніну кліти нами ниркових артеріол 194 У здорової людини визначають абсолютні пороги смакової чутли вості до різних речових. До якої з наведених речовин поріг буде найменши м? A. Хінін B. Хлорид натрію C. Глюкоза D. Сахароза E. Лимонна кислота 195 До відділення реанімації був доставлений хворий з інфарктом м іокарда. Який препарат необхідно ввести хворому для профілактики больо вого шоку? A. Промедол B. Целекоксиб C. Налоксон D. Анальгін E. Парацетамол 196 Хворому на сифіліс призначили лікарський засіб, в основі механ ізму дії якого лежить порушення утворення муреїну, що призводить до заги белі збудника. Визначить цей препарат: A. Азітроміцин B. Ципрофлоксацин C. Бійохінол D. Бензилпеніциліну натрієва сіль E. Доксацикліну гідрохлорид 197 Після вида лення другого великого кутнього зуба верхньої щелепи у хворого відміча ється кровотеча з альвеолярної комірки. З системи якої артерії спостері гається кровотеча? A. Висхідна глоткова B. Верхньощелепна C. Лицева D. Щелепно-під'язикова E. Нижня альвеолярна 198 Під час медичного обстеження учнів 1 класу поставлена проба Ман ту. З 35 учнів у 15 проба Манту була негативною. Що необхідно зробити дітям з н егативною пробою Манту? A. Ввести вакцину БЦЖ B. Ввести антитоксичну сироватку C. Зробити повторну пробу D. Дослідити сироватку крові E. Ввести вакцину антирабічну 199 Хворому із стрептококовою інфекцією ясен було призначено пре парат, що містить у своїй структурі бета-лактамне кільце. Який препарат в ідноситься до цієї групи? A. Бензилпеніциліну натрієва сіль B. Стрептоміцину сульфат C. Еритроміцин D. Левоміцетин E. Рифампіцин 200 У хворого з пухлиною в ділянці верхніх горбків чотиригорбково ї пластинки сталося випадіння зіничного рефлексу. Функція якого ядра черепних нервів найімовірніше п орушена? A. Рухового ядра окорухового нерва B. Рухового ядра додаткового нерва C. Рухового ядра блокового нерва D. Рухового ядра відвідного нерва E. Додаткового ядра окорухового не рва Ключі К рок 1. Стоматологія. 2009 рік № ТЗ 1 A 2 B 3 B 4 D 5 D 6 B 7 B 8 A 9 E 10 A 11 E 12 D 13 C 14 A 15 A 16 E 17 E 18 E 19 D 20 D 21 A 22 D 23 A 24 D 25 E 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A 31 B 32 B 33 E 34 A 35 E 36 B 37 E 38 C 39 C 40 B 41 E 42 B 43 A 44 D 45 C 46 B 47 E 48 B 49 B 50 B 51 D 52 A 53 B 54 B 55 D 56 D 57 C 58 B 59 D 60 E 61 A 62 D 63 B 64 A 65 C 66 C 67 B 68 E 69 C 70 B 71 A 72 C 73 B 74 E 75 E 76 B 77 D 78 C 79 E 80 E 81 E 82 D 83 B 84 A 85 E 86 B 87 E 88 A 89 C 90 D 91 B 92 A 93 A 94 D 95 A 96 D 97 D 98 C 99 E 100 E 101 C 102 C 103 B 104 D 105 B 106 C 107 A 108 B 109 C 110 D 111 E 112 D 113 B 114 B 115 E 116 D 117 A 118 B 119 D 120 E 121 E 122 A 123 B 124 B 125 A 126 E 127 D 128 E 129 E 130 A 131 B 132 D 133 A 134 A 135 E 136 E 137 D 138 C 139 D 140 C 141 C 142 D 143 C 144 E 145 B 146 A 147 E 148 D 149 A 150 D 151 A 152 C 153 C 154 A 155 D 156 A 157 E 158 D 159 E 160 E 161 A 162 A 163 E 164 B 165 C 166 B 167 C 168 E 169 E 170 B 171 D 172 E 173 C 174 D 175 E 176 D 177 D 178 C 179 D 180 E 181 E 182 D 183 B 184 A 185 A 186 D 187 E 188 B 189 B 190 E 191 E 192 D 193 B 194 A 195 A 196 D 197 B 198 A 199 A 200 E

Приложенные файлы

  • rtf 17897926
    Размер файла: 794 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий