gista_ekzamen_216


Цитология
Синцитийге://
тимустың эпителийлі бөлікшесіжатады //
сүйек кемігінің ретикулярлы тініжатады //
шеткі қан түзетін ағзалардың ретикулярлы тініжатады //
сперматогенді эпителийжатады //
эмальді ағзаның пульпасыжатады
***
Билипидті, интегральді, жартылай интегральді, мембраналы ақуызы бар жасуша құрылымы://
плазмолемма//
микротүтікшелер//
рибосома//
ядро//
жасуша орталығы
***
Екі жасуша плазмолеммасының бір-біріне өте жақын орналасып байланысатын жасушааралық байланыс түрі://
қарапайым//
тығыз//
саңылау арқылы//
нексус арқылы//
синапс арқылы
***
Нерв импульсін өткізуге://
десмосомақатысады //
жартылай десмосомақатысады //
синапсқатысады //
тығыз байланысқатысады //
саңылаулы байланысқатысады
***
Эпителий жасушасы мен базальді мембрана://
қарапайым байланыс арқылы байланысады//
тығызбайланыс арқылы байланысады//
жартылай десмосома арқылы байланысады//
синапс арқылы байланысады//
нексус арқылы байланысады
***
Жасуша плазмолеммасындағы гликокаликсте://
липидтердің қалың қабатыболады //
рибонуклеопротеидтер қабатыболады //
плазмолеммамен байланысқан гликопротеинді және гликолипидті комплекстері болады //
сульфаттанған гликозамингликандар қабаты болады //
микрофиламенттер мен микротүтікшелердің шоғырларыболады
***
Жасушаға пассивті түрде://
су молекулалары өтеді//
глюкозамолекулалары өтеді//
аминқышқылдарыөтеді//
Na+өтеді//
Са2+өтеді
***
8. Десмосомалық байланыста жасушаның://
плазмолеммасы бір-біріне жақын орналасады//
плазмолемма аралығы 20нм болады //
плазмолемма аралығында тығыз электронды аймағы бар //
плазмолемма аралығы 3 нм болып бөлінген//
плазмолемма аралығы 18нмболып бөлінген
***
9. Мембраналы органеллаға://
кірпікше жатады //
микротүтікше жатады //
рибосомажатады //
жасуша орталығыжатады //
эндоплазмалық торжатады
***
10.Мембраналы органеллаға://
рибосомажатады //
микротүтікшежатады //
лизосомажатады //
жасуша орталығы (центриоль) жатады //
микрофиламенттер жатады
***
11. Құрамында гидролитті ферменттері бар мембраналы органеллаға:
түйіршікті ЭПТжатады //
Гольджи аппаратыжатады //
лизосома жатады //
митохондрияжатады //
түйіршіксіз ЭПТжатады
***
12.Мембраналы органеллаға://
микротүтікшелержатады //
микрофиламенттержатады //
рибосомаларжатады //
полисомаларжатады //
Гольджи аппаратыжатады
***
13. Мембраналы органеллаға://
жасуша орталықтары (центриольдер)жатады //
микротүтікшелержатады//
филаменттержатады //
рибосомаларжатады //
митохондрияларжатады
***
14. Ақуыз синтезі://
түйіршіксіз эндоплазмалық тордажүреді//
түйіршікті эндоплазмалық тордажүреді//
митохондриялардажүреді//
лизосомалардажүреді//
жасуша орталығындажүреді
***
15. Жасушаішілік заттардың ыдырауына қатысатын ://
жасуша орталығы//
рибосомалар//
Гольджи аппараты//
эндоплазмалық тор
лизосомалар/
***
16. Біріншілік лизосомалар пайда болады://
микротүтікшелерде//
рибосомаларда//
Гольджи аппаратында//
миофибриллаларда//
периоксисомаларда
***
17. Қоректік заттарды жинақтаушы органелла://
Гольджи аппараты//
рибосомалар//
полисомалар//
кірпікшелер//
микротүтікшелер
***
18. Сутектің асқын тотығын ыдырататын оргенелла://
эндоплазмалық тор//
периксисомалар//
ядро//
диктиосомалар//
рибосомалар//
***
19. 5-10 жалпақ цистерналар мен майда көпіршіктерден құралған органелла://
түйіршіксіз эндоплазмалық тор//
түйіршікті эндоплазмалық тор//
Гольджи аппараты//
митохондрия//
лизосома
***
20. Ішкі мембранасы криста түзетін, қос мембранамен шектелген органелла://
митохондрия//
түйіршікті эндоплазмалық тор//
түйіршіксіз эндоплазмалық тор//
Гольджи аппараты//
рибосомалар
***
21.АТФ синтезі жүретін органелла://
жасуша орталығында//
микротүтікшелерде//
микрофиломенттерде//
митохондрияда//
рибосомаларда
***
22.Құрамында гидролитикалық ферменттер бар органеллалар://
митохондрия//
лизосома//
эндоплазмалық тор//
Гольджи аппараты//
кірпікшелер
***
23. Бұзылған органеллалардың жасушаішілік қорытылуы жүреді://
лизосомада
рибосомада
микротүтікшесінде//
микрофиломенттерде//
жасуша орталығында
***
24. Көмірсулар және липидтерді синтездейтін органелла://
түйіршіксіз эндоплазмалық тор//
пероксисомалар//
рибосомалар//
микротүтікшелер//
кірпікшелер
25. Периксоксисоманың маркерлі ферменті://
каталаза//
сукцинатдегидрогеназа//
липаза//
гиалуронидаза//
қышқыл фосфотаза
***
26. Секреторлы түйіршіктерді түзілетін органелла://
кірпікшелер//
Гольджи аппараты//
жасуша орталығы//
микротүтікшелер//
микрофиломенттер
***
27. Мембранасыз органеллаға жатады://
митохондрия//
рибосома//
микротүтікше//
лизосома//
эндоплазмалық тор
***
28. Мембранасыз органелла жатады://
Гольджи аппараты//
жасуша орталығы//
лизосома//
эндоплазмалық тор//
митохондрия
***
29. Рибосомалардың қызметі://
ақуыз синтездеу//
гликогенді синтездеу//
фагоцитозға қатысу//
ферменттер синтезіне қатысу//
заттарды тасмалдау
***
30. Жасушаішілік қаңқаны түзетін органелла://
митохондрия//
гольджи аппараты//
лизосомалар//
рибосомалар//
микротүтікшелер
***
31. Жасушаның пигментті қосындысына жататыны://
меланин//
бейтарап май//
гликоген//
сары уыз//
зимогенді түйіршіктер
***
32. Май тамшысы бар, жасуша қосындысының түрі://
секреторлы//
экскреторлы//
трофикалық//
фагоцитоздалған қалдықтар//
пигментті
***
33. Эритроциттердегі гемоглобин жасуша қосындысының қай түріне жатады://
трофикалық//
экскреторлы//
секреторлы//
пигментті//
нейтральді
***
34. Жасушаның трофикалық қосындылары://
гликоген//
меланин//
каротин//
билирубин//
гемосидерин
***
35. Рибосомалы РНҚ синтезіне қатысатын ядро құрылымы://
ядро қабығы//
ядрошық//
кариоплазмасы//
эухроматин//
гетерохроматин
***
36. Жасуша ядросындағы ядрошық митоздың қай сатысында жойылады://
интерфазада//
профазада//
метафазада//
анафазада//
телофазада
***
37.Митозда ядро қабығының майда фрагменттермен мембраналы көпіршіктерге айналатын сатысы://
интерфазада//
профазада//
метафазада//
анафазада//
телофазада
***
38. Ядродағы гетерохроматинінің эухроматиннен басым болуы, бұл://
жасуша бұзылуы//
жасушаның митозға өтуі//
жасуша транскрипциясының белсенділігінің әлсіздігі//
жасушалардың полиплоидиясы//
жасуша апоптозы
***
39. Ядроның эухроматинінің гетерохроматиннен басым болуы, бұл://
жасушаның бұзылуы//
жасушаның митозға өтуі//
жасуша транскрипциясының белсенділігінің жоғарылауы//
жасушалардың полиплоидиясы//
жасуша апоптозы
***
40. Жасушаның тіршілік цикліндегі ДНҚ редупликациясы мен жасуша орталығының екі еселенуі дегеніміз://
митоз//
тыныштық кезеңі//
пресинтетикалық кезеңі//
синтетикалық кезеңі//
постсинтетикалық кезеңі
***
41. Организмдегі соматикалық жасушалардың көпшілігі жасуша циклінің қайдай сатысында болады://
G0//
G1//
S//
G2//
M
***
42.Апоптоз дегеніміз://
жасушаның бағдарланған өлімі//
сыртқы факторлардың әсерінен жасушаның өлуі//
жасушаның аномальді түрде бөлінуі//
ядроның лизис үрдісі//
митоздың бірінші сатысына түсуі
***
43. Митоз сатыларындағы жасушаның хроматидтерінің жасуша полюстеріне ажырауы://
интерфазада//
профазада//
метафазада//
анафазада
телофазада
***
44. Митоздың соңғы сатысы://
интерфазада//
профазада//
телофазада
метафазада//
анафаза
***
45. Митоздың қай сатысында хромасомалар бөліну жіпшелеріне бекініп, экваторда орналасады:
профазада//
метафазада//
анафазада//
алғашқы телофазада//
соңғы телофазада
***
46. Жасушаның екіге бөлінуі митоздың қай сатысында жүреді://
интерфазада//
профазада//
метафазада//
анафазада//
телофазада
***
47. Митоздың қандай сатысында хромасомалардың екіге бөліну жұлдызшасы пайда болады://
профазада//
метафазада//
анафазада//
алғашқы телофазада//
соңғы телофазада
***
48. Соматикалық жасушаның митоз нәтижесінде пайда болған екі жас жасушасының хромосомалары қанша болады://
23//
92//
46//
20//
50
***
49. Мейоз жолымен бөлінетін жасушалар://
соматикалық жасушалар//
жыныс жасушалары//
организмнің барлық жасушалары//
қосындылары бар жасушалар//
макрофагтар
***
50. Мейоз аяқталғанда, жеке жасушалардың хромасома жиынтығы://
тетрапоидты//
диплоидты//
гаплоидты//
полиплоидты//
триплоидты
***
51. Митоз немен сипатталады://
тубулиндер, АТФ, РНҚ синтезімен//
жасушаның екі жас жасушаға бөлінуімен//
жасушаның уақытша бөлінуге қабілеттілігінің жоғалуымен//
РНҚ редупликациясымен//
ферменттердің синтезімен
***
52. Нуклеосома дегеніміз://
гистон молекуласының айналасындағы ДНҚ ілмектер//
полисомалар құрамындағы рибосомалар//
ақуыздар мен РНҚ комплексі//
эухроматин//
эндоплазмалық тордың бөлімі
***
53. Өзіндік ДНҚ және РНҚ-сы болатын органелла://
митохондрия//
рибосома
микротүтікше//
эндоплазмалық тор//
Гольджи аппараты
***
54. Фаголизасомалар дегеніміз://
біріншілік лизосомамен фагосоманың бірігуі//
қалдық денешік//
пероксисома//
жасуша орталығы//
рибосома
***
55. Пиноцитоз дегеніміз://
жасушаның суды жұтуы//
Nа+ иондарын жұту//
бактериялар мен макромолекулаларды жұту//
метаболиттерді шығару//
К+ иондарын шығару
***
56. Пиноцитоз, фагоцитоз, эндоцитоз ненің көмегімен жүзеге асырылады://
Гольджи аппаратымен//
жасуша мембранасымен//
фаголизосомамен//
периксисомамен//
рибосомамен
***
57.Жасушаның тұрақты органелласы://
эндоплазмалық тор//
микрофиламенттер//
микротүтікше//
центриолдер//
центросома
***
58. Жасушаның қозғалысын қамтамасыз ететін органелла://
митохондрия//
микротүтікше//
кірпікшелер//
лизосома//
периоксисома
***
59. Амитоз дегеніміз://
жасушаның жасуша циклынан шығуы//
жасушаның тікелей бөлінуі//
митоз сатысының қалыпсыз жүруі//
жасушалардың бөлінуі кезіндегі хромосомалардың тең емес бөлінуі//
жасушаның бөлінуінің митоздың бір фазаларында тоқтауы
***
60. Хроматин бұл://
рибосомалық РНҚ//
ядрошық//
ақуыз комплексіндегі ДНҚ//
нуклеоплазма//
ядро саңылауларының жиынтығы
***
Эмбриология
61. Пішіні шар тәрізді, сырты жылтыр және сәулелі тәж тәрізді қабықтармен қоршалған жыныс жасушасы://
овогония//
І реттік овоцит//
ІІ реттік овоцит//
жұмыртқа жасушасы//
редукциялық денешігі
***
62. Адамның жұмыртқа жасушасы құрамындағы сары уызына байланысты қайсысына жатады://
полилецитальды//
мезолецитальды//
олиголецительды//
телолецитальды//
алецитальды
***
63. Жұмыртқа жасушасындағы кортикальді түйіршіктерінің қызметі://
дистантты түрде әрекеттесуі//
контактілі түрде әрекеттесуі//
сперматозоидтың жұмыртқа жасушасына енуін тездетеді//
ұрық қабығын түзуге қатысады//
екі пронуклеустердің қосылуы
***
64. Адамның жұмыртқа жасушасындаға сары уыз қосындысының орналасуына байланысты://
изолецитальды//
телолецитальды//
алецитальды//
центролецитальді//
мезолецитальді
***
65. Сперматозоид пен жұмыртқа жасушасының ұқсастығы неде://
пішінінде//
мөлшерінде//
қозғалуында//
қоректік затында//
гаплоидты хромосома санында
***
66.Адам сперматозоидының ядросындағы хромосома саны://
анэуплоидты//
гаплоидты//
диплоидты//
тетраплоидты//
октоплоидты
***
67.Сперматозоидтың ядросы қайда орналасқан://
басында//
құйрығының байланысқан бөлігінде//
құйрығының негізгі бөлігінде//
құйрығының аралық бөлігінде//
құйрығының терминальді бөлігінде
***
68. Сперматозоидтың акросомасы ненің туындысы://
митохондриялардың//
біліктік жіпшесінің//
жасуша орталығының//
Гольджи аппаратының//
эндоплазмалық тордың
***
69. Сперматозоидтың акромосомасын құрайды://
хромосомалар//
пигменттер//
гидролитикалық ферменттер//
қоректік заттар//
ядро
***
70. Сперматозоидтың құйрығындағы остік жіпше://
микротүтікше//
аксонема//
басы//
центросома//
пероксисома
***
71. Сперматозоидтың акросомасы не үшін қажет://
капацитацияға//
реотаксиске//
хемотаксиске//
жұмыртқа жасушасының қабығын ерітуге//
қозғалуға
***
72. Жұмыртқа жасушасының ұрықтануы қайда жүреді://
жатыр түтігінің ампулярлы бөлігінде//
жатыр мойнында//
жатыр қуысында//
құрсақ қуысында//
қынапта
***
73. Аналық және аталық жыныс жасушаларының қосылып, зиготаның пайда болуы://
ұрықтану//
бөлшектену//
гаструляция//
ммплантация//
гистогенз бен органогенез
***
74. Сперматозоидтың реотаксис қабілеті – бұл://
контактілі жақындасу//
сперматозоидтың секретке қарсы жылжуы//
сингамия//
жұмыртқа жасушасының мөлдір қабығына енуі//
жұмыртқа жасушасының фоликулярлы қабығына енуі
***
75. Сперматозоидтың хемотаксис қабілеті – бұл://
гамондардың градиентті концентрациясымен жылжуы//
сперматозоидтың секретке қарсы жылжуы//
жұмыртқа жасушасымен жақындасуы//
жұмыртқа жасушасының мөлдір қабығына енуі//
жұмыртқа жасушасының фолликулярлы қабығына енуі
***
76. Капацитация дегеніміз://
сперматозоидтың белсенділігінің артуы//
ұрықтанған қабықшасының түзілуі//
сперматозоидтың жіпшелерінің жойылуы//
сұйыққа қарсы жылжуы//
гамондардың градиентті концентрациясымен жылжуы
***
77. Акросомальді реакция дегеніміз://
ұрықтанған қабықшасының түзілуі//
сперматозоид жіпшелерінің жойылуы//
акросома ферметтерінің синхронды түрде бөлінуі//
сперматозоидтың сұйыққа қарсы жылжуы//
гамондардың градиентті концентрациясымен жылжу
***
78. Моноспермия – бұл://
сперматозоидтың жұмыртқа жасушасын ұрықтандыра алмауы//
+бір сперматозоидтың жұмыртқа жасушасына енуі//
жұмыртқа жасушасына көптеген сперматозоидтардың енуі//
жұмыртқа жасушасы ядросымен сперматозоидтың ядросының қосылуы//
ұрықтану қабілеттілігінің шектеулігі
***
79. Сперматозоидың басы енгеннен кейін жұмыртқа жасушасының жылтыр қабықшасының тығыздалуы дегеніміз://
акросомальді реакция//
капацитация//
кортикальді реакция//
хемотаксис//
жұмыртқа жасушасымен жақындасуы
***
80. Адам зиготасының бөлшектенуі://
толық, тең, синхронды//
толық, тең емес, синхронды//
толық, тең емес, асинхронды//
толық емес, тең, синхроды//
толық емес, тең емес, асинхронды
***
81. Жұмыртқа жасушасының бөлшектенуі неге байланысты://
эмбриональді даму жағдайымен//
цитоплазмадағы саруыз мөлшерімен//
жұмыртқа жасушасының көлемімен//
жұмырқа жасушалардың түзілу мөлшерімен//
жұмыртқа жасушасының қабығының құрылымымен
***
82. Ұрықтанғаннан кейін, зиготаның бөлшектену үрдісі қай мезгілде басталады://
5 тәуліктен соң//
3 тәуліктен соң//
2 сағаттан соң//
5 сағаттан соң//
1 тәуліктен соң
***
83. Бөлшектену дегеніміз://
зиготаның қалыптасуымен жүретін жыныс жасушаларының қосылуы//
зиготаның бластомерлерге бөлініп, бластоцистаның пайда болуы//
ағзалардың бастамасының түзілуі//
біліктік ағзалардың пайда болуы//
ұрық жапырақшаларының түзілуі
***
84. «Ашық» және «күңгірт» түсті бластомерлер пайда болады://
ұрықтануда//
бөлшектенуде//
гаструляцияның бірінші сатысында//
гаструляцияның екінші сатысында//
гистогенезде
***
85. Адам бластуласындағы «ашық» бластомерлерінен қалыптасады://
эпибласт//
гипобласт//
трофобласт//
эмбриобласт//
бластоцель
***
86.Адам бластуласы қалай аталады://
дискобластула//
целобластула//
амфибластула//
бластоциста//
бластодерма
***
87. Бластула сатысында адам ұрығының орналасатын жері://
жатыр мойнында//
жатыр қуысында//
құрсақ қуысында//
қынапта//
жатыр түтігінде
***
88. Адам бластуласындағы «күңгірт» бластомерлерінен қалыптасады://
эпибласт//
гипобласт//
трофобласт//
эмбриобласт//
бластоцель
***
89. Жасушалардың орын ауыстыруы мен көбею үрдістері жүретін сатысы://
гаструляция//
бөлшектену//
ұрықтану//
морула//
имплантация
***
90. Имплантация үрдісі басталады://
3 тәулікте//
15 тәулікте//
7 тәулікте//
10 тәулікте//
1 тәулікте
***
91. Гаструляция үрдісі кезінде://
зиготаның бластемерлерге бөлінуі//
аналық және аталық жыныс жасушаларының қосылуы//
үш ұрық жапырақшасының пайда болуы//
бластоцистаның түзілуі//
моруланың түзілуі
***
92. Адамда имплантация үрдісі қандай екі сатыда жүреді://
адгезия, инвазия//
иммиграция, эпиболия//
инвагинация, эпиболия//
деляминация, иммиграция//
эпиболия, адгезия
***
93. Ұрықта тіндер мен ағзалардың қалыптасуы жүреді://
ұрықтануда//
бөлшектенуде//
гаструляцияның бірінші сатысында//
гаструляцияның екінші сатысында//
ұрық жапырақшаларының түзілу сатысында
***
94.Нефротомнан дамиды://
несеп шығару жүйесі//
жүйке жүйесі//
тыныс алу жүйесі//
асқорыту жүйесі//
эндокриндік жүйе
***
95. Жүйке түтігінен дамиды://
тыныс алу жүйесі//
асқорыту жүйесі//
жыныстық жүйесі//
жүйке жүйесі//
эндокриндік жүйе
***
96. Ганглиоздық пластинкадан қалыптасады://
бас миы//
мезинхима//
жұлын түйіні//
сезім ағзалары//
тері эктодермасы
***
97. Тері эпидермисі дамиды://
мезенхимадан//
ішек эндодермасынан//
тері эктодермасынан//
жүйке түтігінен//
мезодерманың спланхнотомынан
***
98.Дәнекер тінінің дамиды://
эктодермадан//
энтодермадан//
мезенхимадан//
мезодерманың спланхнотомынан//
жүйке пластинкасынан
***
99. Қанның шығу тегі://
эктодермадан//
мезенхимадан//
энтодермадан//
нефротомнан//
мезодерманың спланхнотомынан
***
100. Тегіс салалы бұлшық ет тіні дамиды://
нефротомнан//
жүйке түтігінен//
мезенхимадан//
энтодермадан//
эктодермадан
***
101. Асқазан, ішек эпителиінің шығу тегі://
мезодерма//
мезенхима//
эктодерма//
энтодерма//
жүйке түтігі
***
102.Симпластотрофобаст пен цистотрофобластан қалыптасқан, ұрықтан тыс ағза://
амнион//
саруыз қапшығы//
аллантоис//
біріншілік хорион//
плацента
***
103. Адам ұрығындағы амнионның қызметі://
қан түзу
қорғаныс//
эндокринді//
иммунды//
тасмалдау
***
104. Іші сұйықтыққа толған ұрықтан тыс ағза://
амнион//
саруыз қапшығы//
аллантоис//
хорион//
плацента
***
105. Адам ұрығындағы сарыуыз қапшығының қызметі://
қорғаныс//
қан түзу//
эндокринді//
несеп шығару//
секреторлы
***
106. Ұрықтағы алғашқы қан және жыныс жасушалары түзілетін ұрықтан тыс ағза://
амнион//
аллантоис//
сары уыз қабы//
плацента//
кіндік бау
***
107. Адам плацентасының түрі://
десмохориальді//
гемохориальді//
эпителиохориальді//
трабекулярді//вазохориальді
***
108. Ұрықты ана организмімен байланыстыратын ұрықтан тыс ағза://
сарыуыз қапшығы//
плацента//
амнион//
аллантоис//
хорион
***
109. Плацентаның нәрестелік бөлігі://
хорионның пластинкасы мен хорионның бүрлері//
жатырдың шырышты қабықшасынның түсетін бөлігі//
жатырдың бұлшықетті қабықшасы//
тамырлы эндотелий//
борпылдақ талшықты дәнекер тіні
***
110. Плацентаның аналық бөлігінің құрамында болатыны://
хорионның пластинкасы мен хорионның бүрлері//
жатырдың шырышты қабықшасынның түсетін бөлігі//
жатырдың бұлшықетті қабықшасы//
тамырлы эндотелий//
борпылдақ талшықты дәнекер тіні
***
Эпителий тіні
111. Ангиодермальды эпителий тіні орналасады://
нефронның проксимальді бөлімінде//
қан және лимфа тамырларында//
жатыр түтігінде//
жіңішке ішекте//
ауыз қуысында
***
112. Қуықта орналасатын эпителий тіні://
кірпікшелі көп қатарлы//
призмалы бір қатарлы//
мүйізделмейтін көп қабатты //
мүйізделетін көп қабатты//
ауыспалы көп қабатты
***
113. Бірқабатты призмалы жиектелген эпителий кездеседі://
жатыр мен жатыр түтігінде//
асқазанда//
кеңірдек пен бронхтарда//
жіңішке ішекте//
сірлі қабықшада
***
114. Терінің май бездерінің секреция түрі://
мерокринді//
эккринді//
микроапокринді//
макроапокринді//
голокринді
***
115. Көп қабатты мүйізделген эпителийдің кератоглиалинді түйіршіктері бар, қабаты://
базальды//
тікенекті//
дәнді//
жылтыр//
мүйізді
***
116. Бір қабатты жалпақ эпителий (мезотелий) кездеседі://
қан тамырларында//
сірлі қабықшада//
бүйрек өзекшелерінде//
ауыз қуысында//
асқазанда
***
117. Бүйректің проксимальды бөлімінде кездесетін эпителийдің шығу тегі://
эпитермальды//
эндодермальды//
эпендимоглиальды//
ангиодермальды//
целонефродермальды
***
118.Эпителийден дамитын тегіс бұлшықетті жасушалары (миоэпителиальды) кездеседі://
эктодермальды экзокринді бездерде//
энтодермальды экзокринді бездерде//
эктодермальды эндокринді бездерде//
мезодермалды эндокринді бездерде//
эндодермальды эндокринді бездерде
***
119. Эпителиоциттердің голокринді түрімен секрет бөлуінде қандай сатысы болмайды://
секретті синтездеуге қажетті шығыс өнімдерін сіңіру//
эндоплазмалық торда секреттің ситезделуі//
Гольджи аппаратына секретті тасмалдау//
Гольджи аппаратына секретті жинақтау//
секрециядан кейінгі эпителиоциттердің қалпына келуі
***
120. Эпителиоциттерді базальды мембранамен байланысын қамтамасыз ететін жасушааралық байланыс түрі://
жартылай десмосома//
десмосома//
тығыз байланыс//
нексус//
интердигитация
***
121. Эпендимоглиальді эпителий тіні кездеседі://
асқазанда//
жіңішке ішекте//
қан тамырларында//
бүйрек өзекшелерінде//
жұлын каналында
***
122. Кеңірдектегі көп қабатты кірпікшелі эпителийде, шырыш бөлетін жасушалары://
қысқа қыстырма жасушалар//
ұзын қыстырма жасушалар//
бокал тәрізді жасушалар//
кірпікшелі жасушалар//
жиектелген жасушалар
***
123. Бір қабатты жалпақ эпителийдің (мезотелий) шығу тегі://
эндодермадан//
эктодермадан//
мезодермадан//
мезенхимадан//
нейроэктодермадан
***
124. Бір қабатты жиектелген эпителийдің (ішектегі) дамуы://
энтодермадан//
эктодермадан//
мезодермадан//
мезенхимадан//
нейроэктодермадан
***
125. Көп қатарлы кірпікшелі эпителийдің (жатыр түтігіндегі) шығу тегі://
эндодермадан//
эктодермадан//
мезодермадан//
мезенхимадан//
нейроэктодермадан
***
126. Көп қабатты мүйізделетін эпителийдің дамуы://
энтодермадан//
эктодермадан//
мезодермадан//
мезенхимадан//
нейроэктодермадан
***
127.Бір қабатты безді эпителийдің (асқазан) дамуы://
энтодермадан//
эктодермадан//
мезодермадан//
мезенхимадан//
нейроэктодермадан
***
128.Бір қабатты кубты эпителий кездеседі://
өңеште//
бүйрек түбекшесінде//
сірлі қабықшада//
дистальді нефрон өзекшелерінде//
бронхтарда
***
129. Көп қатарлы кірпікшелі эпителий кездеседі://
өңеште//
бүйрек түбекшесінде//
сірлі қабықшада//
дистальді нефрон өзекшелеірнде//
бронхтарда
***
130. Көп қабатты мүйізделмейтін эпителий кедеседі://
өңеште//
бүйрек түбекшесінде//
сірлі қабықшада//
дистальді нефрон өзекшелерінде//
бронхтарда
***
131. Ауыспалы эпителийлер кездеседі://
өңеште//
сірлі қабықшада//
бүйрек түбекшесінде//
дистальді нефрон өзекшелерінде//
бронхтарда
***
132. Көп қабатты эпителийдің элеидинді заты бар қабаты://
базальды қабатында//
тікенекті қабатында//
дәнді қабатында//
жылтыр қабатында//
мүйізделген қабатында
***
133. Көп қатарлы кірпікшелі эпителийдің бағанды жасушалары://
кірпікшелі жасушалар//
бокал тәрізді жасушалар//
жиектелген жасушалар//
қысқа тірек жасушалар//
ұзын тірек жасушалар
***
134. Энтодермадан дамитын эпителий тінінің кездесетін жері:
ауыз қуысында//
өңеште//
тоқ ішекте//
бүйрек өзекшелерінде//
қуықта
***
135. Көп қабатты эпителийден бір қабатты эпителийдің айырмашылығы://
барлық жасушалары базальді мембранаға бекінген//
қан тамырларының болмауында//
қалпына келу қабілеттілігінің жоғарлығында //
жасушааралық затың болмауында//
жоғары жүйкеленуінде
***
136.Көздің қасаң қабығының сыртқы эпителийі://
бір қабатты жалпақ//
бір қабатты призмалы//
көп қабатты кірпікшелі//
көп қабатты мүйізделетін//
көп қабатты мүйізделмейтін
***
137. Көп қабатты мүйізделмейтін эпителий кездеседі://
асқазанда//
тілде//
сірлі қабықшада//
нефронның дистальді өзекшелерінде//
бронхтарда
***
138. Полярлық қасиеті бар тін://
жүйке тіні//
борпылдақ қалыптаспаған дәнекер тіні//
бұлшық ет тіні//
эпителий тіні//
сүйек тіні
***
139. Жасушааралық затымен, қан тамырлары болмайтын тін://
эпителиальді//
сүйек тіні//
жүйке тіні//
борпылдақ қалыптаспаған дәнекер тіні//
бұлшық ет тіні
***
140. Жабынды эпителийінің базальды мембранасының түзілуін қамтамасыз етеді://
қан плазмасы//
дәнекер тінінде орналасқан жүйке элементтері//
май тіні//
дәнекер тіні және эпителиоциттер//
бұлшық ет тіні
***
141. Жабынды эпителийдің орналасатын жері://
шекараларда//
түтікті ағзалардың кілегейлі қабығының өзіндік пластинкасында//
асқорыту түтікшелерінің негізгі кілегей астында//
тілдің дәнекер тінінің бұлшықеті арасында//
кеңірдектің фиброзды-шеміршек қабығында
***
142. Эпителий тінінің жасушалары бір-бірімен қалай байланысқан://
эластикалық талшықтардың торымен//
коллоген талшықтардың торымен//
аморфты заттардың сұйығымен //
әртүрлі байланыспен//
аморфты заттардың минералдануымен
***
143. Жабынды эпителийдің қызметі://
қорғаныс//
қан түзу//
жиырылу//
простогландиндер секрециясы//
жүйке импульстерін өткізу
***
144. Эпителий тінінің орналасқан жердегі жіңішке ішектің қызметінің бірі сору, осы қызметті атқаратын жасуша түрі://
көп қабатты мүйізделетін//
бір қабатты жалпақ//
ауыспалы//
бір қабатты көп қатарлы//
бір қабатты жиектелген цилиндрлі
***
145.Әр түрлі пішіндегі жасушалардан түзілген, бірақ барлығы базальді мембранаға бекінген эпителий://
бір қабатты куб тәрізді//
бір қабатты қыстырма//
бір қабатты жалпақ//
бір қабатты көп қатарлы//
ауыспалы
***
146. Көп қатарлы кірпікшелі эпителийдегі бокалды жасушалардың қызметі://
қалпына келтіреді//
шырышты бөледі//
фагоцитоз//
иммундық реакцияға қатысады//
гормондарды синтездейді
***
147. Көп қатарлы кірпікшелі эпителийдің бір жасушалы безі болып табылатын жасуша://
кірпікшелі//
базальді//
қысқа тірек//
ұзын тірек//
бокалды
***
148. Көп қатарлы кірпікшелі эпителий кездеседі://
өңеште//
асқазанда//
ішекте//
кеңірдекте//
бүйрек өзекшелерінде
***
149. Бір қабатты көп қатарлы кірпікшелі эпителиймен тысталған ағза://
өңеш//
асқазан//
ішек//
бүйрек өзекшелері//
жатыр түтігі
***
150.Базальді, тікенекті және беткейлік қабаттардан тұратын эпителий://
ауыспалы//
көп қабатты жалпақ мүйізделмейтін//
көп қабатты жалпақ мүйізделетін//
көп қабатты кірпікшелі//
бір қабатты қыстырма
***
151. Базальді, тікенекті, дәнді, жылтыр және мүйізделетін жасушалар қабатынан тұратын эпителий тіні://
ауыспалы//
көп қабатты жалпақ мүйізделмейтін//
көп қабатты жалпақ мүйізделетін//
көп қабатты кірпікшелі//
бір қабатты қыстырма
***
152. Бағаналы жасушалары бар көп қабатты жалпақ мүйізделетін эпителийдің қабаты://
дәнді//
базальді//
тікенекті//
жылтыр//
мүйізделетін
***
153. Цилиндр пішінді жасушалары бар көп қабатты жалпақ мүйізделетін эпителийдің қабаты://
базальді//
тікенекті//
дәнді//
жылтыр//
мүйізделетін
***
154. Пішіні көпбұрышты жасушалардан тұратын көп қабатты жалпақ мүйізделетін эпителий қабаты://
базальді//
тікенекті//
дәнді//
жылтыр//
мүйізделетін
***
155. Көп қабатты жалпақ мүйізделмейтін эпителийдің базальды қабатындағы жасушалардың пішіні://
жалпақ//
жұлдызшалы жасушалар //
полигональді//
призмалы жасушалар //
тармақталған
***
156. Көп қабатты жалпақ мүйізделмейтін эпителийдің тікенекті қабатындағы жасушалардың пішіні://
жалпақ жасушалар //
жұлдызшалы жасушалар //
көпбұрышты жасушалар //
призмалы жасушалар //
тармақталған
***
157.Ағзаның созылуына байланысты құрылысын өзгертетін эпителий түрі://
ауыспалы//
көп қабатты жалпақ мүйізделмейтін//
көп қабатты жалпақ мүйізделетін//
көп қабатты кірпікшелі//
бір қабатты қыстырма
***
158. Ауыспалы эпителийдің беткі қабатын түзетін жасушалары://
призмалы жасушалар//
базальды жасушалар//
эндокриндік жасушалар//
бір-біріне жинақталған, ұзартылған жасушалар//
эпителидің созылуына байланысты пішінін өзгертетін ірі жасушалар
***
159. Эндокринді бездер гормондарын қайда бөледі://
ауыз қуысына//
терінің бетіне//
қанға//
асқазан мен ішекке//
қуық
***
160. Эндокринді бездерге тән қасиет://
қыстырма бөлімдері//
жойылған өзектері//
бөлік аралық өзекшелердің болуы//
шығару өзегінің жоқтығы//
шығару өзегінің болуы
***
161. Голокринді түрдегі секрет бөлетін бездер://
ұйқы безі//
бауыр безі//
жақ асты безі//
май безі//
құлақ маңы безі
***
162. Апокринді түрдегі секрет бөлетін без://
ұйқы безі//
бауыр безі//
жақ асты безі//
сүт безі//
құлақ маңы безі
***
163. Апокринді түрдегі секрет бөлетін без://
ұйқы безі//
бауыр безі //
жақ асты безі//
тер безі//
құлақ маңы безі
***
164. Голокринді түрдегі секрет бөлетін бездердің жасушалары://
толығымен жойылады//
апикальді бөлімі жойылады//
базальді бөлім жойылады//
құрылымы толық сақталады//
апикальді бөліміндегі жиектері жойылады
***
165. Апокринді түрдегі секрет бөлетін бездердің жасушалары://
толығымен жойылады//
апикальді бөлімі жойылады//
базальді бөлім жойылады//
құрылымы толық сақталады//
апикальді бөліміндегі жиектері жойылады
***
166. Мерокринді түрдегі секрет бөлетін бездердің жасушалары://
толығымен жойылады//
апикальді бөлімі жойылады//
базальді бөлім жойылады//
құрылымы толық сақталады//
апикальді бөліміндегі жиектері жойылады
***
167. Эпителий жасушаларының аралық филаментері неден тұрады://
кератиннен//
актиннен//
десминнен//
тубулиннен//
виментиннен
***
168. Шығару өзекшелері тармақталған без://
қарапайым альвеолярлы//
эндокриндік//
қарапайым түтікшелі//
қарапайым альвеолярлы-түтікшелі//
күрделі
***
169.Шығару өзекшелері тармақталмаған без://
күрделі альвеолярлы//
эндокриндік//
күрделі түтікшелі//
күрделі альвеолярлы-түтікшелі//
қарапайым
***
170. Жүрек камераларын тыстайтын эпителий түрі://
ауыспалы//
бір қабатты жалпақ//
бір қабатты куб тәрізді//
көп қатарлы кірпікшелі//
бір қабатты призмалы
***
Қан . Қанның түзілуі
171. Қанның шығу тегі://
эктодерма//
энтодерма//
мезодерманың париетальді жапырақшасы//
мезодерманың висцеральді жапырақшасы//
мезенхима
***
172. Адам қанындығы қан плазмасының мөлшері://
55-60%
40-45%
20-30%
10-20%
1-5%
***
173. Құрамында гемоглобині бар қан жасушасы://
лимфоциттер//
моноциттер//
эритроциттер//
базофилдер//
эозинофилдер
***
174. Даму барысында ядросы мен органеллаларын жоғалтқан қан жасушасы://
моноцит//
лимфоцит//
эритроцит//
базофил//
эозинофил
***
175. Тыныс алу қызметін атқаратын қан жасушасы://
моноцит//
лимфоцит//
эритроцит//
базофил//
эозинофил
***
176. Эритроциттер қанша өмір сүреді://
8-12 сағат//
екі ай//
120 тәулік//
10-12 минут//
бір жыл
***
177. Екі бүйірі қысыңқы келген эритроциттің түрі ://
сфероцит//
стоматоцит//
эхиноцит//
дискоцит//
планоцит
***
178. Цитоплазмасында органеллаларының қалдықтары бар, ядросы жоқ қан жасушасының түрі://
нейтрофилдер//
базофилдер//
лимфоциттер//
ретикулоциттер//
моноциттер
***
179. Ер адамның қанындағы эритроциттер саны://
3,9-4,9х1012литр қанда//
3,9-5,0х1012литр қанда//
4,0-4,7х1012литр қанда//
4,0-5,0х1012литр қанда//
3,9-5,1х1012литр қанда
***
180. Әйел адамның қанындағы эритроциттер саны://
3,9-4,7х1012литр қанда//
3,9-5,0х1012литр қанда//
4,0-4,7х1012литр қанда//
4,0-5,0х1012литр қанда//
3,9-5,1х1012литр қанда
***
181. Қанда лейкоциттердің саны://
2,0-9,90х109литр қанда//
2,0-15,0х109литр қанда//
4,0-9,0х109литр қанда//
4,0-15,0х109литр қанда//
1,0-16,1х109литр қанда
***
182. Қандағы тромбоциттер саны://
150-300х109литр қанда//
150-320х109 литр қанда//
180-300х109литр қанда//
180-320х109литр қанда//
190-320х109литр қанда
***
183. Ересек адамда эритроциттердің құрамындағы фетальді гемоглобиннің мөлшері://
2%//
12%//
50%//
82%//
100%
***
184. Ересек адамда негізгі гемоглобиннің түрі://
нb A//
нb F//
нb S//
нb M//
нb G
***
185. Эритроциттердің диаметрі шамамен ://
7,5мкм//
1,0мкм//
22,5мкм//
120,0мкм//
500,0мкм
***
186. Қандағы лейкоциттердің пішіні://
дөңгелек//
тік бұрышты//
өсінділі//
жіп тәрізді//
цилиндр тәрізді
***
187. Қанның пішіндік элементтеріне жататын жасушалар://
фиброцитттер//
липоциттер//
пигментоциттер//
хондроциттер//
нейтрофилдер
***
188.Лейкоциттің гранулоциттер түріне жататын жасушасы://
нейтрофил//
моноцит//
эритроцит//
лимфрцит//
ретикулоцит
***
189. Қанда нейтрофильді лейкоциттердің болу уақыты://
1 жыл//
8-12 сағаттай//
1 ай//
120тәулік//
10-12 минут
***
190. Цитоплазмасында ұсақ дәндері бар және ядросы бірнеше сегменттелген қан жасушалары://
лимфоциттер//
моноциттер//
эритроциттер//
нейтрофилдер//
тромбоциттер
***
191. Цитоплазмасында лизосомасы көп қанның жасушасы://
нейтрофил//
базофил//
В-лимфоцит//
Т-лимфоцит//
эритроцит
***
192. Қабыну ошағындағы нейтрофилдердің қызметі://
антиденешіктерді синтездеу//
гистамин синтезіне қатысады//
гепаринді бөледі//
фагацитоз//
белсенді түрде көбейеді
***
193. Цитоплазмасында ірі базофильді түйіршіктері бар қанның жасушалары://
моноциттер//
лифоциттер//
эозинофилдер//
эритроциттер//
тромбоциттер
***
194. Құрамында гистаминаза ферменті бар қанның жасушасы://
базофил//
моноцит//
эритроцит//
В-лимфоцит//
эозинофил
***
195. Антипаразиттік қызметін атқаратын қанның жасушалары://
эозинофилдер//
базофилдер//
нейтрофилдер//
моноцитер//
эритроциттер
***
196. Лейкоциттің гранулоциттеріне жататын қанның жасушасы://
базофилдер//
лимфоциттер//
монциттер//
тромбоциттер//
эритроциттер
***
197. Цитоплазмасында ірі базофилді дәндері бар қанның жасушалары://
моноциттер//
лимфоциттер//
эозинофилдер//
нейтрофилдер//
базофилдер
***
198.Гистамин және гепаринді бөлетін қанның жасушалары://
нейтрофилдер//
эозинофилдер//
моноциттер//
базофилдер//
тромбоциттер
***
199. Қан тамырының қабырғасының өткізгіштік қасиетін реттейтін қан жасушалары://
нейтрофилдер//
эозинофилдер//
базофилдер//
моноциттер//
лимфоциттер
***
200. Цитоплазмасы жіңішкежиек түрінде, ядросы шар тәрізді ірі қан жасушалары://
лимфоциттер//
моноциттер//
эритроциттер//
базофилдер//
эозинофилдер
***
201. Плазмоциттерді түзетін жасушалар://
нейтрофилдер//
базофилдер//
В-лимфоциттер//
Т-лимфоциттер//
моноциттер//
***
202. Қанның агранулоциттеріне жатады://
моноциттер//
базофилдер//
сегментті ядролы нейтрофилдер//
эозинофилдер//
таяқша ядролы нейтрофилдер
***
203. Тіндерден көшіп, макрофагтарға айналатын қан жасушасы://
плазмоцит//
лаброцит//
макрофаг//
перецит//
липоцит
***
204. Қан моноциттерінің түрленуінен пайда болатын жасуша://
микроглиоцит //
олигодендроглиоцит//
протоплазматикалық астроцит//
эпендимоцит//
талшықты астроцит
***
205. Қандағы моноциттердің түрленуінен пайда болады://
остеокластар//
плазмоциттер//
остеоциттер//
ретикулоциттер//
тромбоциттер
***
206. Цитоплазмасында грануломер және гиаломер бөліктері бар қан жасушалары://
нейтрофилдер//
базофилдер//
лимфоциттер//
тромбоциттер//
эритроциттер
***
207. Пішінсіз әрі ядросыз топтасып орналасқан мегакариоциттердің үзінділері://
эритроциттер//
қан пластинкалары//
моноциттер//
лимфоциттер//
базофилдер
***
208. Сау адамның лейкоцитарлық формуласындағы лимфоциттердің пайызы://
1-2%//
4-6%//
7-8%//
19-37%//
45-70%
***
209. Ересек адамның лейкоцитарлық формуласындағы моноциттердің пайызы://
1-2%//
3-11%//
15-30%//
45-70%//
95%
***
210. Дені сау адамның лейкоцитарлық формуласындағы сегментті ядролы нейтрофилдердің пайызы://
1-2%//
2-9%//
47-72%//
95%//
15-30%
***
211. Қанның барлық жасушаларының бастамасы болып табылады://
мегакариобластар//
бағаналы жасушалар //
унипотенттік жасуша – ізашарлары//
макрофагттар//
ретикулярлы жасушалар
***
212. Тимуста түзілетін жасушалар://
В-лимфоциттер//
Т-лимфоциттер//
гранулоциттер//
моноциттер//
тромбоциттер
***
213. Эритропоэзде эритроциттердің цитоплазмасында жүретін үрдіс://
гемоглобиннің жинақталуы//
арнайы түйіршіктерінің пайда болуы//
лизосомаларының жинақталуы//
РНҚ синтезінің күшеюі//
митохондриялары көбеюі
***
214. Гуморальді иммунитеттің эффекторлы жасушалары болып табылады://
ретикулоциттер//
адипоциттер//
плазмоциттер//
Т-лимфоциттер//
фибробласттар
***
215. Жасушалық иммунитеттің эффекторлы жасушалары болып табылады://
ретикулоциттер//
адипоциттер//
В-лимфоциттер//
Т-лимфоциттер-киллерлер//
плазмоциттер
***
216. Организмнің иммундық қорғаныс қызметін атқаратын жасушалары://
фибробласттар//
ретикулоциттер//
лимфоциттер, макрофагтар, плазмоциттер//
эритроциттер, тромбоциттер//
адипоциттер
***
217. Постэмбриональді кезеңде эритроциттердің түзілуі жүреді://
тимуста//
көк бауырда//
сүйектің қызыл кемігінде//
лимфа түйіндерінде//
бадамшаларда
***
218. Эмбриональді кезеңде интраваскулярлы қанның түзүлуі жүреді://
көк бауырда//
сүйектің қызыл кемігінде//
тимуста//
ұйқы безінде//
сарыуыз қапшығында
***
219. Эмбриональді кезеңде бауырдағы қанның түзілу мерзімі://
3 тәулікте//
7 тәулікте//
6 айда//
5 аптада//
8 айда
***
220. Эмбриональді кезеңде тимустағы қанның түзілу мерзімі://
3 тәулікте//
7-8 аптада//
3 айда//
6 айда//
9 айда
***
221. Мерзімі жеткен эритроциттердің жойылады ://
лимфалық түйінде//
тимуста//
бүйрек паренхимасында//
көк бауырдың ақ пульпасында //
көк бауырдың қызыл пульпасында
***
222. Ересек адамда универсальді қан түзуші ағза болып саналады://
сүйектің қызыл кемігі//
сүйектің сары кемігі//
бауыр//
көк бауыр//
тимус
***
223. Ересек адамда қанның түзілуіне қатыспайтын ағза://
бадамшалар//
көк бауыр//
тимус//
бауыр//
құрт тәрізді өсінді
***
224. Ұрықта алғашқы қан жасушалары түзілетін ағза://
сүйектің қызыл кемігі//
сарыуыз қабшығы//
бауырд//
көк бауырд//
тимуст
***
225. Эритробластың цитоплазмасының оксифильді боялуын анықтайды://
билирубин//
липофусцин//
меланин//
РНҚ//
гемоглобин
***
226. Сүйектің қызыл кемігінің негізін (стромасын) қалыптастырады://
ретикулярлы тін//
май тіні//
ретикулоэпителий//
сүйек тіні//
тығыз қалыптасқан дәнекер тіні
***
227. Тимуста түзілетін қан жасушалары://
нейтрофилдер//
моноциттер//
эритроциттер//
Т-лимфоциттер//В-лимфоциттер
***
229. Гранулоцитопоэзде жүреді://
гемоглобиннің жинақталуы//
арнайы түйіршіктерінің жинақталуы//
көп ядролы жасушалар түзіледі//
жасушалардың көлемі ұлғаяды//
жасуша ядролары жойылады
***
230. В – лимфоциттердің антигенгетәуелсіз жіктелуі жүреді://
лимфа түйіндерінде//
көк бауырда//
бадамшаларда//
сүйектің қызыл кемігінде//
солитарлық лимфатикалық түйіндерінде
***
231. Мегакариоциттерден түзілетін қанның жасушалары://
нейтрофильдер//
моноциттер//
эритроциттер//
тромбоциттер//
лимфоциттер
***
232.Қанның алғашқы бағаналыжасушалары түзіледі://
сүйектің қызыл кемігінде//
сарыуыз қапшығында//
бауырда//
көк бауырда//
тимуста
***
233.Гранулоцитті лейкоциттерге жатады://
моноцит//
т-лимфоцит//
эозинофил
эритроцит//
тромбоцит
234. Сүйектің қызыл кемігіндегі гранулоцитопоэздің ұзақтылығы://
7 күн//
10 күн//
14 күн//
28 күн//
36 күн
***
235. Дамып жатқан эритроциттің ядросының жойылуына қатысатын жасушалар://
макрофагтар//
мегакариоциттер//
миелобласттар//
ретикулоциттер//
моноциттер
***
236.Цитоплазмасы әлсіз базофилді,ядросы бұршақ пішінді,қанның ірі жасушалары://
моноциттер//
лимфоциттер//
эозинофилдер
эритроциттер//
нейтрофилдер
Дәнекер тіндер
237.Дәнекер тінінің дамуы://
энтодерма//
эктодерма//
спланхнотом//
сегментті аяқша//
мезенхима
***
238.Дәнекер тінінде тасмалдау және қоректік қызметін атқаратын құрылымы://
коллаген талшықтары//
адипоциттері//
эластин талшықтары//
плазмоциттері//
жасушааралық затының аморфты компоненті
***
239.Дәнекер тіндерінде жасушааралық затының өткізгіштігін реттеуге қатысатын жасушалары://
тін базофилдері//
плазмоциттері//
макрофактары//
липоциттері//
перициттері
***
240.Құрамында жасушалық элементтері көп және талшықтары бар дәнекер тіні://
тығыз қалыптаспаған талшықты//
тығыз қалыптасқан талшықты//
борпылдақ қалыптаспаған талшықты//
ретикулярлы//
май тіні
***
241. Қан тамырларын бойлап жүретін дәнекер тіні://
тығыз қалыптаспаған талшықты//
тығыз қалыптасқан талшықты//
борпылдақ қалыптаспаған талшықты//
сүйек тіні//
шеміршек тіні
***
242.Құрамында талшықтары рет-ретімен орналасқан, жасушалары және жасушааралық заттары көп мөлшерде емес дәнекер тіні://
тығыз қалыптаспаған талшықты//
тығыз қалыптасқан талшықты//
ретикулярлы//
пигментті//
борпыдақ қалыптаспаған талшықты
***
243.Тығыз қалыптасқан дәнекер тіні кездеседі://
сіңірде, байламдарда//
қан түзетін ағзалардың негізінде//
тері дермасының торлы қабатында//
тері дермасының бүрлі қабатында//
қан тамырының адвентициясында
***
244.Сіңірді қалыптастырушы талшықтар://
коллагенді//
ретикулярлы //
эластинді//
тығыз талшықты//
талшықсыз
***
245.Пішіні өсінділі,сопақша келген ядросы бар дәнекер тінінің жасушасы://
гистоцит//
пісіп жетілген фибробласт//
плазмоцит//
тін базофилі//
адипоцит
***
246.Дәнекер тінінің жасушааралық затын синтездейтін жасушалар://
фибробласттар//
плазмоциттер//
тін базофилдер//
адипоциттер//
пигментоциттер
***
247.Фибробластардың негізгі қызметі://
жасушааралық затын синтездейді//
майды жинақтау //
меланинді синтездейді//
иммуноглобулиндерді синтездейді//
гормондарды синтездейді
***
248.Пішіні әртүрлі болатын,ядросы күңгірт, цитплазмасында лизосомалары және фагосомалары көп дәнекер тінінің жасушалары://
фибробластар//
плазмоциттер//
тін базофилдері//
пигментоциттер//
макрофагтар
***
249.Борпылдақ талшықты дәнекер тініндегі макрофагтың қызметі://
фагацитозға қатысады//
майды жинақтау //
пигмент меланинді синтездейді//
иммуноглобулиндерді синтездейді//
гормондарды синтездейді
***
250.Лизосомаларында қышқылдық фосфатазалы ферменттері басым жасушалар://
фибробласттар//
плазмоциттер//
адипоциттер//
макрофагтар//
тін базофилдері
***
251.Құрамында гепарин және гистамин түйіршіктері бар дәнекер тінінің жасушалары://
гистиоциттер//
фибробласттар//
плазмоциттер//
тін базофилдері//
адипоциттер
***
252.Судың метоболизміне және энергия түзіне қатысатын дәнекер тінінің жасушалары://
фибробласттар//
плазмоциттер//
макрофагтар//
тін базофилдері//
адипоциттер
***
253.Борпылдақ талшықты дәнекер тінінің тін базофильдері://
гистамин,гепари және гиалурон қышқылын синтездейді//
майды синтездейді//
фагацитозға қатысады//
иммуноглобулиндерді синтездейді//
гормондарды синтездейді
***
254.Пішіні шар тәрізді, цитоплазмасының көп бөлігін бір май тамшысы алып жататын дәнекер тінінің жасушасы://
фибробласт//
плазмоцит//
адипоцит//
тін базофилі//
пигментоцит
***
255.Адипоциттердің негізгі қызметі://
жасушааралық затын синтездейді//
майды жинақтау//
меланиннің синтезіне қатысады//
иммуноглобулиндерді синтездейді//
гормондарды синтездейді
***
256.Иммуноглобулиндерді синтездейтін дәнекер тінінің жасушасы://
гистоцит//
фибробласт//
плазматикалық жасуша//
тін базофилі//
адипоцит
***
257.Дәнекер тінінің қандай түрінде меланоцит жасушалары көп болады://
қоңыр май тінінде //
шырышты тінде//
борпылдақ қалыптаспаған талшықты//
борпылдақ қалыптасқан талшықты//
пигментті тінде
***
258.Құрылысы тор пішіндес, құрамында ретикулярлы жасушалары мен ретикулярлы талшықтары бар дәнекер тіні://
қалыптаспаған талшықты борпылдақ дәнекер тіні//
тығыз қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні//
борпылдақ қалыптаспаған дәнекер тіні//
ретикулярлы тіні//
май тіні
***
259.Қан жасушаларының жетілуіне жағдай жасау қызметін атқаратын дәнекер тіні://
ақ май//
борпылдақ дәнекер тіні//
ретикулярлы//
тығыз қалыптаспаған//
шырышты
***
260. Нәрестеде болатын, жасуша цитоплазмасы май тамшыларына толы, адипоциттерден тұратын дәнекер тіні://
қоңыр май тіні//
борпылдақ қалыптасқан дәнекер//
ретикулярлы тін//
тығыз қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні//
тығыз қалыптасқан талшықты дәнекер тіні
***
261.Нәрестеде дене жылуын сақтайтын дәнекер тіні://
ақ май тіні//
қоңыр май тіні//
ретикулярлы тін//
пигментті тін//
шырышты тін
***
262.Шырышты дәнекер тіні кездеседі://
харионда//
амнионда//
сарыуыз қапшығында//
кіндікте//
аллантоиста
***
263.Шырышты дәнекер тінінің құрамында://
май тіні//
гиалурон қышқылына бай іркілдек заты мен мукоциттер//
эластин талшықтары//
пигмент жасушалары//
ретикулярлы жасушалары
***
264.Өте берік және созылмайтын дәнекер тінінің талшықтары://
коллагенді//
ретикулярлы//
эластинді//
окситаланды//
элаунинді
***
265.Дәнекер тінінің серпімділігі мен созылғыштық қасиетін анықтайтын талшықтары://
коллагенді//
ретикулярлы//
окситаланды//
эластинді//
элаунинді
***
266.Тығыз қалыптаспаған дәнекер тіні кездеседі://
қан және лимфа тамырларының бойында//
сіңір және байламда//
түтікті ағзаларда шырыш асты негізінде//
терінің торлы қабатында//
қанжасау ағзаларында
***
267.Дәнекер тініне өтетін моноцит түрленеді://
меланоцитке//
макрофагқа//
тін базофиліне//
адвентициальді жасушаға//
липоцитке
***
268.Арнайы қасиеті бар дәнекер тіні://
шырышты тін//
бұлшықет тіні//
сүйек тіні//
жүйке тіні//
шеміршек тіні
***
269.Меланоцит ( пигментті жасуша) шығу тегі://
мезенхимадан дамиды//
жүйке айдарынан дамиды//
сүйек қызыл кемігінің ізашарынан дамиды//
дәнекер тінінен дамиды
***
270.Дәнекер тініне өткен В- лимфоцит түрленеді://
плазматикалық жасушаға//
макрофагқа//
лаброцитке//
перицитке//
фиброкластқа
***
271.Тығыз дәнекер тінінің борпылдақтан айырмашылығы://
негізгі аморфты заттың көп мөлшерде болуымен//
макрофагтың көп мөлшерде болуымен//
жасушааралық заттың көп болуымен//
жасушалары және аморфты заттың аз мөлшерде болуымен//
иммунологиялық реакцияға қатысуымен
***
272.Плазматикалық жасушаның қызметі://
қан плазмасының түзілуі//
фагоцитоз//
иммуноглобулинді синтездейді және бөледі//
жасушааралық затты синтездеу//
гистамин және гепаринді синтездеу
***
273.Адвентициальды жасуша://
антиденелерді өндіреді//
жасушааралық затты өндіреді//
тамыр қабырғасының өткізгіштік қасиетін реттейді//
дәнекер тіннің бағаналы жасушасы//
гистамин,серотонинді синтездейді
***
274. Миофибробластың қызметі://
хемотаксиске қабілетті//
жасушааралық заттарды синтездеумен қатар жиырылу қабілеттілігі бар//
гепарин, гистаминді синтездеу//
фагацитоз//
иммуноглобулиндерді синтездеу
***
275.Қалыптасқан дәнекер тінінің қалыптаспаған дәнекер тінінен айырмашылығы://
тығыздылығы нашар//
талшықтардың рет-ретімен орналасуы//
аморфты затының көп болуы//
жасушалық құрамының көп болуы//
талшықтарының торлы орналасуы
***
276.Перициттің қызметі://
меланинді синтездеп жинақтау//
иммуноглобулиндерді синтездеу//
фагоцитоз//
тамыр қабырғасының өткізгіштігін реттеу//
эластинді бөлу
***
277.Ретикулярлы талшықтар қайсысының құрамына кіреді://
терінің бүрлі қабатына//
сіңірге//
терінің торлы қабатына//
ағза фасций//
қанжасау ағзасының негізіне (строма)
***
278.Эластинді талшықтар://
фиброциттерден түзіледі//
созылғаннан кейін,бастапқы қалпына қайта келеді//
дәнекер тініне мықтылық береді//
қанжасау ағзасының негізін түзеді//
***
279.Фиброкластардың қызметі://
жасушааралық заттардың талшықты құрылымын түзеді//
негізгі аморфты заттарды өндіреді//
жасушааралық заттарды бұзады//
биогенді аминдерді жұтады//
гепарин,гистамин синтездейді
***
280.Дәнекер тінінің дефинитифті пішініндегі жасушасы болып табылады://
фибробласт//
фиброкласт//
фиброцит //
макрофаг//
миофибробласт
***
281.Гликозаминогликандар ненің құрамына кіреді://
коллагенді талшыққа//
негізгі (аморфты) затқа//
микрофибриллаға//
протофибриллаға//
адипоцитке
***
282.Жараның жазылуына қатысатын, дәнекер тіннің жасушасы://
фиброкласт//
адипоцит//
фибробласт//
меланоцит//
базофильді жасуша
***
283. Дәнекер тінінің негізгі жасушалары://
фибробласттар//
базофилдер//
эозинофилдер//
нейтрофилдер//
моноциттер
***
284. Қаннан дәнекер тініне өтетін жсушалар://
фиброциттер//
фибробласттар//
моноциттер//
адвентициалдық жасушалар//
миофибробласттар
***
285. Қан тамырының сыртқы қабатында орналасатын өсінділі жасуша://
меланоциттер//
адиноциттер//
перициттер//
фиброциттер//
лейкоциттер
***
286. Дәнекер тіні, фиброзды мембраналарды қалыптастырады://
борпылдақ талшықты дәнекер тіні//
тығыз қалыптасқан талшықты дәнекер тіні//
тығыз қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні//
ретикулярлы тіні//
ақ май тіні
***
287. Лизосомалары көп мөлшерде болатын жасуша://
макрофаг//
плазмоцит//
лаброцит//
фибробласт//
фиброцит
***
288. Тығыз қалыптасқан дәнекер тінінің қызметі://
майларды және суды жинақтайды//
тасымалдау//
тіректік//
шектеу//
қоректік
***
289. Қоңыр май тінінің қызметі://
тіректік//
тасымалдау//
жылуды сақтау//
шектеу//
ағзаның қаңқасын түзеді
***
290. Фибробласттар ситездеп және бөледі://
майларды//
органеллаларды//
хроматинді//
гликопротеидтерді//
меланинді
***
291. Қоңыр май тіні адипоциттеріне тән болады://
әр түрлі тығыз денешіктері бар//
түйіршікті эндоплазмалық торларының жақсы жетілуімен//
лизосоманың көп болуымен//
митохондриялары және ұсақ май тамшылары көп мөлшерде //
гликоген қорының көп болуы
***
292. Дәнекер тіндерінде гомеостазды реттеу қызметін атқаратын жасушалар://
тін базофильдері//
фибробласттар//
адипоциттер//
пигментоциттер//
перициттер
***
293. Судың метаболизміне және энергия түзуге қатысадын жасушалар://
ақ май тінінің адипоциттері//
плазмоциттер//
тін базофильдіері//
фибробласттар//
фиброкласттар
***
294. Коллагенді талшықтары бір бағытқа бағытталған және басым болады://
тығызқалыптасқан дәнекер тіні//
ретикулярлыдәнекер тіні//
борпылдақ талшықты дәнекер тіні//
тығыз қалыптаспаған дәнекер тіні//
шырышты дәнекер тіні
***
295. Негізгі заттарының талшықтардан көп болуымен сипатталады://
тығыз қалыптасқан дәнекер тіні//
ретикулярлы дәнекер тіні//
борпылдақ талшықты дәнекер тіні//
тығыз қалыптаспаған дәнекер тіні//
шырышты дәнекер тіні
***
296. Құрылымы тор тәрізді тін://
ретикулярлы//
шырышты//
ақ майлы//
қоңыр майлы//
пигментті
***
297. Коллаген талшықтары көп болуымен және әртүрлі бағытқа бағытталғандәнекер тінінің түрі://
тығыз қалыптасқан дәнекер тіні//
ретикулярлы//борпылдақ талшықты дәнекер тіні//
шырышты//
тығыз қалыптаспаған дәнекер тіні
***
298. Сіңірлерді қалыптастын дәнекер тінінің түрі://
борпылдақ талшықты дәнекер тіні//
тығыз қалыптасқан талшықты дәнекер тіні//
ретикулярлы тін//шырышты тін//
бұлшықет тіні
***
299.Организмнің макрофагалық жүйесін қалыптастыратын жасушалар://
фибробласттар//
миофибробласттар//
плазмоциттер//
борпылдақ дәнекер тінінің макрофагтары//
лаброциттер
***
300. Лаброцит дегеніміз://тін базофилі//
макрофаг//
фибробласт//
миофибробласт//
плазмоцит
***
301. Қоңыр май тінінің, ақ май тінінен айырмашылығы://
құрамында темір пигменті бар//
меланин//
каротин//
сфингомиелин//
қышқылдық фосфатаза
***
302. Шеміршек тіні дамиды://
борпылдақ талшықты дәнекер тінінен//
шырышты дәнекер тінінен//
мезенхимадан//
ретикулярлы дәнекер тінінен//
тығыз дәнекер тінінен
***
303. Шеміршек қабының сыртқы қабатын қалыптастырады://борпылдақ талшықты дәнекер тіні//
тығыз қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні//
тығыз қалыптасқан талшықты дәнекер тіні//
ретикулярлы тін//
май тіні
***
304. Шеміршек қабының ішкі қабатын түзеді://
жас хрондоциттер//
1-реттік хондроциттер//
2-реттік хондроциттер//
3-реттік хондроциттер//
прехондробласттар мен хондробласттар
***
305. Шеміршек қабығның астында орналасады://
прехондробласттар мен хондробласттар//
1-реттік хондроциттер//
2-реттік хондроциттер//
3-реттік хондроциттер//
жас хондроциттер//
***
306. Эмбриональді кезеңдегі гиалинді шеміршек тінінің интерстицальді өсуін
қамтамасыз етуші жасушалар://фибробласттар//
1-реттік хондроциттер//
хондрокласттар//
2-реттік хондроциттер//
3-реттік хондроциттер
***
307. Шеміршек тінінің репаративті жолымен қалпына келуіне қатысатын жасушалар://фибробласттар//
хондробласттар//
1-реттік хонроциттер//
2-реттік хондроциттер//
3-реттік хондроциттер
***
308. Хондробласттардың пішіні://
жарты шар тәрізді//
жұлдызшалы//
призмалы//
ұршық пішінді//
кубты
***
309. Шеміршек қабындағы көбеюге және жасушааралық заттарды синтездеуге қабілетті жасушалары://1-реттік хондроциттер//
2-реттік хондроциттер//
3-реттік хондроциттер//
хондробласттар//
фибробласттар
***
310. Шеміршек тінінің аппозиялық өсуі қандай жасушалардың бөлінуі арқылы жүреді://1-реттік хондроциттер//
2-реттік хондроциттер//
3-реттік хондроциттер//
хондробласттар//
фибробласттар
***
311. Жарақаттан кейінгі шеміршек тінінің жасушаларының және жасушааралық заттарын ыдырататын жасушаның түрі ://
прехондробласт//
хондробласт//
1-реттік хондроцит//
2-реттік хондроцит//
хондрокласт
***
312. Организмдегі гиалинді шеміршектің орналасқан жері://омыртқа аралық дискілерде//
көмейдің мүйіз тәрізді шеміршегінде//
кеңірдекте//
құлақ қалқаны//
көмейдің сына тәрізді жерінде
***
313. Эластинді шеміршектің, гиалинді шеміршектен айырмашылығы://негізгі затында//
эластинді талшықтарында//
коллагенді талшықтарында//
хондоциттерде//
шеміршек қабында
***
314. Эластинді шеміршек тіні кездеседі://құлақ қалқанында//
омыртқа аралық дискілерде//
қабырғаның төске байланысқан жері//
кеңірдекте//
сүйектің буын беткейінде
***
315.Ағзадағы эластинді шеміршектің кездесетін жері://
қабырғаның төске байланысқан жерінде//омыртқа аралық дискілерде//
кеңірдекте//
ірі бронхтарда//
көмейде
***
316. Талшықты шеміршектің кездесетін жері://қабырғаның төске байланысқан жерінде//
сүйектің буын беткейінде
кеңірдекте//
ірі бронтарда//
омыртқа аралық дискілерде
***
317.Шеміршектің қалыптасуының бірінші кезеңі дегеніміз://шеміршек қабының түзілуі//
хондрогенді аралшықтыңтүзілуі//
оппозициялық өсуі//
интерстициальді өсуі//
шеміршек тінінің дифференциялануы
***
318. Шеміршек қабының ішкі қабатының жасушалары:
хондробласттар//
хондроциттер//
хондрокласттар//
остеобласттар//
остеокласттар
***
319. Хондробластар түрленеді://
миофибробласттарға//
хондроциттерге//остеобласттарға//остеокласттарға//
тін базофиліне
***
320 Шеміршек қабығы жоқ, гиалинді шеміршек тіні кездеседі://
сүйектің буын беткейінде//
көмейде//
қабырғаның төске байланысқан жері//
ірі калибрлі бронхта//
орташа калибрлі бронхта
***
321.Омыртқааралық дискілер байланысады://
синдесмоз арқылы//
синхондроз арқылы//
синостоз арқылы//
артроз арқылы//
диартроз арқылы
***
322.Шеміршектің қоректенуін қамтамасыз етеді://
сүйек қабы//
хондроциттер//
остеобласттар//
шеміршек қабы//
хондрокласттар
***
323.Шеміршек тінінің интерцистиальді өсуі жүреді://
шеміршек қабығы арқылы//
хондрабластардың гликозааминогликандарды синтездеуі//
изогенді топтағы хондроциттердің бөлінуінен//
сүйек қабығы арқылы//
остеобласттар, остиоциттер арқылы
***
324.Гиалинді шеміршекте болатын талшық://
эластикалық//
оссеиінді//
коллагенді//
аргирофильді//
ретикулярлы
***
325.Остеокластарға түрленетін жасуша://
остеобласт//
хондробласт//
макрофаг//
моноцит//
базофил
***
326. Сүйек тініне өткен моноцит,түрленеді://
остеобластқа//
остеоцитке//
остеокластқа//
хондрокластқа//
ретикулоцитке
***
327. Ересек адамда ірі талшықты сүйек тінінің кездесетін жері://
жалпақ сүйекте//
түтікше сүйектің эпифизінде//түтікше сүйектің диафизінде//
түтікше сүйектің метафизінде//
бассүйегі тігісінде
***
328. Түтікшелі сүйектің бойлық өсуін қамтамасыз етеді://
метаэпифизарлық шеміршек пластинкалары//
эндост//
периост//
остеондар қабаты арқылы//
буын шеміршегі
***
329. Сүйек тінінде кальцидің шығуын көбейтеді://
витамин D3//
кальцитонин//паратирин//
эстроген//
соматотропин
***
330. Түтікшелі сүйек диафизінің құрлымдық-қызметтік бірлігі болып табылады://
остеоциттер//
остеобласттар//
остеондар//
остеокласттар//
оссеинді талшықтар
***
331. Түтікшелі сүйектің остеондық қабатын қалыптастырады://
эндост//
ортаңғы қабатының сүйекті пластинкасы//
сыртқы қабатының сүйекті пластинкасы//
ішкі қабатының сүйекті пластинкасы//
сүйек қабығы
***
332.Тікелей емес остеогенез жүреді://
перихондралды сүйектенуден//
энхондралды сүйектенуден//
қаңқаның түзілуінен//
шеміршектің дистрофиясынан//
шеміршекке қантамырларының өсуінен
***
333. Сүйек тініндегі жасуша аралық затты түзеді://
остеобласт//
остеоцит//
остеокласт//
фибробласт//
эндотелиоцит
***
334.Остеобласттар қатысады://
сүйек тінін түзуге//
терморегуляцияға//
антидененің бұзылуына//
сүйек тініндегі гомеостаздың сакталуына//
сүйек тініндегі шеміршектің бұзылуына
***
335. Көптеген өсінділері бар және бөлінуге қабілетін жоғалтқан сүйек тінінің жасушасы://
остеобласт//
остеоцит//
остеокласт//
фибробласт//
одонтобласт
***
336. Сүйек тінінің бұзылуына қатысатын жасуша://
энамеобласт//
одонтобласт//
остеобласт//
остеоцит//
остеокласт
***
337. Остеокласттың шығу тегі://
нейтрофиль//
моноцит//
базофиль//
лимфоцит//
эритроцит
***
338. Басмиының тігістерінде кездесетін сүйек тінінің түрі://
ірі талшықты сүйек тіні//
эластикалық шеміршек тіні//
талшықты шеміршек тіні//
гиалинді шеміршек тіні//
жіңішке талшықты сүйек тіні
***
339.Ірі талшықты сүйек тінінің жасушааралық затынында орналасады://
коллаген талшықтарының ретсіз //
коллаген талшықтары паралельді //
эластикалық талшықтар тор түрінде //
эластикалық талшықтар циркулярлы //
талшықтардың болмайды
***
340. Түтікті сүйектің диафизінің компакты затында тірек пластинкалары орналасады://
көршілес остеондар аралығында//
сыртқы генеральді пластинкалар аралығында //
ішкі генеральді пластинкалар аралығында //
периост қабатында//
эндостта
***
341. Түтікшелі сүйектің шеміршекті бастамасының энхондральді сүйектену үрдісі://
диафиздің бетінде сүйек тінінің жиналуыменбайланысты //
шеміршекті бастамасы ішінде пластинкалық сүйек тінінің жиналуыменбайланысты //
шеміршек ішіндегі қан тамырлардың айналасында талшықты сүйектің түзілуімен байланысты //
сүйек кемігіқуысының пайда болуымен байланысты//
эпифиздің бетінде сүйек тінінің жиналуы байланысты
***
342.Тікелей остеогенездің алғашқы кезеңі://
сүйекті трабекулалардыңтүзілуімен сипатталады//
остеогенді аралшықтың пайда болуыменсипатталады //
остеодтың қалыптасуыменсипатталады //
сүйекті манжетканың пайда болуыменсипатталады //
периосттың түзілуіменсипатталады
***
343. Түтікшелі сүйектің еніне өсуі://
сүйек қабы (периост) арқылы жүреді//
эндостарқылы жүреді //
метаэпифизарлы пластинка арқылы жүреді//
эпифизарқылы жүреді //
диафизарқылы жүреді
***
344.Түтікті сүйектің ұзынына өсуі://
периост арқылы жүреді //
эндостарқылы жүреді //
метаэпифизарлы пластинкаарқылы жүреді //
эпифизарқылы жүреді //
диафизарқылы жүреді
***
345.Шеміршектің оппозициялық өсуіне://
хондробласттарқатысады //
хондрокласттарқатысады //
фибробласттарқатысады //
периостқатысады //
остеоциттерқатысады
***
346. Периосттың (cүйек қабы)ішкі қабатында://
остеобласттарорналасады //
хондроциттерорналасады //
макрофагтарорналасады //
одонтобласттарорналасады //
энамелобласттарорналасады
***
347. Периосттың(сүйек қабы) астында://
сүйекті пластинкалардың ішкі қабатыорналасады //
остеонды қабатыорналасады //
эндосторналасады //
сүйекті пластинкалардың сыртқы қабатыорналасады //
сүйек кемігінің қуысы орналасады
***
348. Остеондар://
периосттың астында орналасады//
цилиндр тәрізді пластинкадан тұрады//
эндост түзеді//
сүйек миының қуысымен шектеседі//
периосттың сыртқы қабатын құрайды
***
349. Сүйекті пластинкалардың ішкі қабаты://
периосттың(сүйек қабы) астында орналасуымен сипатталады //
тек қана диафиздің компактты затының сүйек кемігі қуысымен шектесетін жерде жаксы дамумен сипатталады //
пішіні цилиндрлі пластинкалардан тұрады//
остеондардың арасында орналасуымен сипатталады //
ішкі қабатында остеобласттар болуымен сипаталады
***
350. Түтікшелі сүйек диафизінің қыстырмалы пластинкалары ://
остеондардың арасында орналасады//
периосттың астында орналасады//
периосттың сыртқы қабатын түзеді//
эндостта орналасады //
периосттың ішкі қабатын түзеді
***
351. Гиалинді шеміршек тіні://
коллагенді талшықтары параллельді орналасқан пластинкалардан тұруымен сипатталады //
коллагенді талшықтармен қатар эластикалық талшықтардан да тұрады//
коллагенді талшықтардан және ізвестелмегеннегізгі затыңан тұрады//
Ретсіз орналасқан төрекі коллаген талшықтарынан тұрады//
коллаген талшықтары шоғырларының параллельді орналасуымен сипатталады
***
352.Шеміршек қабының ішкі қабатында://
хондробласттарорналасады //
хондроциттерорналасады //
остеоциттерорналасады //
остеокласттарорналасады //
остеондарорналасады
***
353. Хондроциттер://
изогенді топтардың құрамындаорналасады//
сүйек қойнауларындаорналасады//
шеміршек қабығының ішкі қабатындаорналасады//
шеміршек қабығының сыртқы қабатындаорналасады//
сүйек балкаларының беткейінде орналасады
***
354. Остеоциттер://
изогенді топтарының құрамындаорналасады //
сүйек қойнауларында орналасады //
шеміршек қабығының ішкі қабатындаорналасады //
шеміршек қабығының сыртқы қабатындаорналасады //
сүйек балкаларының беткейіндеорналасады
***
355. Остеокласттар://
изогенді топтардың құрамындаорналасады//
сүйек қойнауларындаорналасады//
шеміршек қабығының ішкі қабатындаорналасады//
шеміршек қабығының сыртқы қабатындаорналасады//
жаңадан түзіліп жатқан сүйек балкаларының беткейіндеорналасады
***
356.Синдесмоз – үзіліссіз байланысты түзуге://
тығыз дәнекер тіні қатысады//
талшықты шеміршек қатысады //
сүйект тіні қатысады //
эластикалық шеміршекқатысады //
гиалинді шеміршекқатысады
***
357. Шеміршек://
меншікті қан тамырлары арқылықоректенеді//
шеміршек қабығының қан тамырларыарқылықоректенеді//
жасушааралық заттының қан тамырларыарқылықоректенеді //
интерстициальді тіндердің қан тамырларыарқылықоректенеді//
маңындағы сүйектің қан тамырлары арқылықоректенеді
***
358. Сүйек тініне://
гиалинді шеміршекжатады//
дөрекі талшықты тінжатады//
Трабекулярлы тінжатады//
ретикулярлы тінжатады//
талшықты шеміршек тіні жатады
***
359. Метаэпифизарлы пластинкасы://
буындар беткейі шеміршегінің өсу қызметін атқарады//
буындар беткейі шеміршегінің регенерациясықызметін атқарады //
түтікшелі сүйектің ұзына бойы өсу қызметін атқарады//
сүйек кабының дифференцировкасы қызметін атқарады//
остеонның түзілуіне атқарады
***
360. Гаверсов өзектері://
остеондардың орталығындаорналасады//
периосттың сыртқы қабатындаорналасады //
периосттың ішкі қабатындаорналасады//
эндосттаорналасады//
сүйек пластинкасының ішкі қабатындаорналасады
***
361. Сүйек тінінің бейорганикалық заты://
40-50 % құрайды//
20-30%құрайды //
70-80 %құрайды //50-60%құрайды //
30-40%құрайды
***
Бұлшыкет тіні.
362.Қаңқа бұлшықеті://
сомиттің дерматомынан дамиды//
сомиттің склеротомнандамиды//
+сомиттің миотомнандамиды//
спаланхнотомнандамиды//
мезенхимадандамиды
***
363. Ересек адамның миокард жасушаларының регенерациясы://
бағаналы жасушалар есебіненжүреді //
миобласттар есебіненжүреді//
миосателиттер есебіненжүреді//
кардиомиоциттер есебіненжүреді//
+жасушаішілікқалпына келу арқылыжүреді
***
364.Тегіс бұлшықеттің цитолеммасындағы кавеола://
+ Ca 2+ ионының қоймасы қызметін атқарады//
миозин филаменттерінің бекінуқызметін атқарады //
актин филаменттерінің бекінуқызметін атқарады //
С-тропониннің бекінуқызметін атқарады //
тегіс бұлшықет жасушалар арасында қозуды өткізу қызметін атқарады
***
365.Жүректің көлденең-жолақты бұлшықеті://
сомиттің дерматомынан дамиды//
сомиттің склеротомнандамиды//
сомиттің миотомнандамиды//
+спланхнотоманың висцеральды жапырақшасынандамиды//
мезенхимадандамиды
***
366.Қанқаның көлденен жолақты бұлшықет тінінің қалпына келуі://
симпласт ядросының бөлінуі есебінен жүреді//
+миосателиоциттың бөлінуі есебінен жүреді//
эндомизиядің бағаналы жасушаларыесебінен жүреді//
перимизиядіңбағаналы жасушалары есебінен жүреді //
миофибробласттаресебінен жүреді
***
367. Ішкі ағзалардың тегіс бұлшықет тіні://
+мезенхимадандамиды//
эктодермадандамиды//
энтодермадандамиды//
жүйке түтігінендамиды//
сомиттің мезодермасынандамиды
***
368.Тегіс миоциттің пішіні://
куб тірізді//
призма тірізді //
пирамида тірізді//
+ұршық тәрізді//
алмұрт тәрізді
***
369.Тегіс миоциттің цитоплазмасында кальций ионы бар құрылым://
митохондрия//
актинді филамент//
миозинді филамент//
Гольджи комплексі//
+агранулярлы ЭПТ көпіршіктері
***
370. Тегіс бұлшықет жасушасының актинді филаменттері өзара және плазмолеммасымен://
+тығыз денешіктер арқылыбайланысқан//
митохондрияарқылыбайланысқан//
лизосомаарқылыбайланысқан//
түйіршікті ЭПТарқылыбайланысқан //
тегіс ЭПТ өзектеріарқылыбайланысқан
***
371.Тегіс бұлшықет жасушалары арасында импульс://
десмосома арқылыберіледі//
интердигитацияарқылыберіледі//
+нексус арқылыберіледі//
адгезиялық белбеуарқылыберіледі//
тығыз байланысарқылыберіледі
***
372. Қанқа бұлшықетінің миосателлиоциттердің пішіні://
кубтәрізді//
призматәрізді //
+созыңқы келген//
дөңгелектәрізді //
пирамида тәрізді
***
373.Көлденең жолақты бұлшықет талшығының қалпына келуі://
сарколемма есебінен жүреді//
+миосателлиоциттер есебінен жүреді //
саркоплазма есебінен жүреді //
саркоплазмалық тор есебінен жүреді //
миофибрилла есебінен жүреді
***
374.Көлденең жолақты бұлшықет талшықтарының қоректенуін://
+ядро және жалпы органеллалар қамтамасыз етеді//
миофибриллалар қамтамасыз етеді///
телофрагма және мезофрагма қамтамасыз етеді//
сарколемма қамтамасыз етеді///
триада қамтамасыз етеді/
***
375. Көлденең жолақты бұлшықет талшығы саркомерінің жіңішке миофиломенттерін://
телофрагмақалыптастырады //
мезофрагмақалыптастырады //
+изотропты дискіқалыптастырады //
анизотропты дискіқалыптастырады //
Т- түтікшелеріқалыптастырады
***
376.Көлденең жолақты бұлшықет талшығы саркомерінің жуан миофиломенттерін ://
телофрагмақалыптастырады //
мезофрагмақалыптастырады //
изотропты дискіқалыптастырады //
+анизотропты дискіқалыптастырады //
Т- түтікшелеріқалыптастырады
***
377. Саркомербұл://
екі М жолақтар аралығындағы аймақ//
+екі Z жолақтар аралығындағы аймақ //
екі М және Z жолақтар аралығындағы аймақ //
жабық аймақ пен М жолақ аралығындағы аймақ //
жабық аймақ пен Z жолақ аралығындағы аймақ
***
378.Екі көршілес саркомерлер арасындағы шектеуші құрылымға://
Мжолағы жатады//
+Zжолағы жатады//
Н жолағы жатады//
Т –түтікшелер жатады//
жабық аймақ жатады
***
379.Жуан филаменттің айналасындағы алты жіңішке филаменты бар бұлшықет талшығы саркомерінің бөлігі://
Телофрагма болып табылады//
мезофрагмаболып табылады //
+жабық аймақболып табылады //
изотропты диск жатады//
А дискінің Н аймағы жатады
***
380.Көлденең жолақты бұлшықет талшығының жиырылуы барысында миозин://
тропомиозинменбайланысады//
небулинменбайланысады//
+актинменбайланысады//
титинменбайланысады//
миомезинменбайланысады
***
381.Көлденең жолақты бұлшықет талшығының триадасы://
+бір Т -түтікшесі мен екі саркоплазмалық тордың цистернасынан тұрады//
екі Т-түтікшесі мен бір саркоплазмалық тордың цистернасынан тұрады//
үш Т түтікшеден тұрады//
үш саркоплазмалық тордың цистернасынан тұрады//
бір Т түтікшеденжәне екі митохондриядан тұрады
***
382.Көлденең жолақты бұлшықет талшығының саркоплазмалық торының өзектерінде://
+кальций иондарыболады //
фосфар иондарыболады //
АТФ молекулаларыболады //
қышқыл фосфатаза молекуласыболады //
қышқылдық фосфатаза молекуласыболады
***
383 Қанқа бұлшықетінің ақ талшықтарына://
+миофибриллалардың көп болуы тән//
миоглобиннің құрамы жоғарыболуы тән //
миофибриллалардың аз болуы тән//
миофибрилла жоқтығы тән//
тотықтырушы ферменттердің көп болуы тән
***
384.Қанқа бұлшықетінің қызыл талшықтарына://
миофибриллалардың көп болуы тән//
+миоглобиннің құрамының жоғары болуы тән//
миофибриллалардың аз болуы тән//
миофибрилланың болмауы тән//
қышқылды ферменттің көп болуы тән
***
385. Көлденең жолақты бұлшықеттің эндомизийін://
+борпылдақ қалыптаспаған дәнекер тіні қалыптастырады//
тығыз қалыптаспаған дәнекер тініқалыптастырады //
тығыз қалыптасқан дәнекер тініқалыптастырады //
шырышты тінқалыптастырады //
ретикулярлы тінқалыптастырады
***
386.Көлденең жолақты бұлшықеттің перимизийін://
+борпылдақ қалыптаспаған дәнекер тініқалыптастырады //
тығыз қалыптаспаған дәнекер тініқалыптастырады //
тығыз қалыптасқан дәнекер тініқалыптастырады //
шырышты тінқалыптастырады //
ретикулярлы тінқалыптастырады
***
387.Көлденең жолақты бұлшықеттің эпимизийін://
борпылдақ қалыптаспаған дәнекер тініқалыптастырады //
+тығыз қалыптаспаған дәнекер тініқалыптастырады //
тығыз қалыптасқан дәнекер тініқалыптастырады //
шырышты тінқалыптастырады //
ретикулярлы тінқалыптастырады
***
388.Бұлшықет пен сіңірді://
+коллаген талшықтар байланыстырады//
эластикалық талшықтар байланыстырады //
окситаланды талшықтар байланыстырады //
ретикулярлы талшықтар байланыстырады //
элауниндіталшықтар талшықтары байланыстырады
***
389. Миоэпителиоциттер://
спланхнотомнан дамиды//
сомиттерден дамиды//
мезенхима дан дамиды//
энтодермадан дамиды //
+эктодермадан дамиды
***
390.Көздің нұрлы қабығының бұлшықет жасушалары://
спланхнотомнан дамиды//
миотомнан дамиды//
мезенхимадан дамиды//
энтодермадан дамиды//
+нейроглиядан дамиды
***
391.Қантамырлардың бұлшықеттіндері://
тері эктодермасынандамиды//
көз бокалынандамиды//
+мезенхимадандамиды//
миотомнандамиды//
миоэпикардиальді пластинкадандамиды
***
392. Қарашықтың жиырылуы мен босаңсуын қамтамасыз ететін бұлшықет тіндері://
тері эктодермасынандамиды//
+көз бокалынандамиды//
мезенхимадандамиды//
миотомнандамиды//
миоэпикардиальді пластинкадандамиды
***
393. Қанқа бұлшықеттері://
тері эктодермасынандамиды //
көз бокалынандамиды //
спланхотомнандамиды //
+мезодермадандамиды //
миоэпикардиальді пластинкасынандамиды
***
394.Жиырылғыш кардиомиоциттердің бұлшықеттіндері://
эктодермадандамиды//
спланхотоман дамиды//
мезенхимадандамиды//
сомиттендамиды//
+миоэпикардиальді пластинкадандамиды
***
395.Пейсмекер жасушалары://
жүрекше -қарынша түйінінде кездеседі//
+синусты түйінінде кездеседі//
Гисс шоғыры мен оның тармақтарындакездеседі //
бұлшықет талшықтарындакездеседі //
жүрекшедекездеседі
***
396.Миокардтың ауыспалы жасушалары://
+жүрекше -қарынша түйініндекездеседі //
синусты түйіндекездеседі //
Гисс шоғыры мен оның тармақтарындакездеседі //
бұлшықет талшықтары мен анастамоздардакездеседі//
жүрекшеде кездеседі
***
397. Пуркинье талшықтарының жасушалары://
жүрекшке- қарыншалық түйіндекездеседі//
синусты түйіндекездеседі//
+Гисс шоғыры мен оның тармақтарындакездеседі//
бұлшықетті талшықтары мен анастамоздардакездеседі//
жүрекшедекездеседі
***
398. Миокардтың жиырылғыш (жұмысшы) жасушалары://
жүрекше -қарыншалық түйіндекездеседі//
синусты түйіндекездеседі//
Гисс шоғыры мен оның тармақтарындакездеседі//
+функционалды бұлшықетті талшықтар мен анастамоздарындакездеседі//
жүрекшедекездеседі
***
399.Миокардтың секреторлы жасушалары://
жүрекше -қарыншалық түйіндекездеседі//
синусты түйіндекездеседі//
Гисс шоғыры мен оның тармақтарындакездеседі//
бұлшықетті талшықтары мен анастамоздардакездеседі//
+жүрекшедекездеседі
***
400. Миоэпителиоциттер://
+безді жасушаларының базальды мембранасының арасы мен бетінде орналасуымен сипатталады //
пішіні ұршық тәрізді болуымен сипатталады//
пішіні тік бұрышты болуымен сипатталады//
дөңес пішініді болуымен сипатталады//
Гисс шоғырында орналасқан
***
401. Қан тамырларындағы миоциттер://
безді жасушалардың арасында орналасуымен//
+пішіні ұршық тәріздіболумен сипатталады//
пішіні тік бұрышты болумен сипатталады//
дөңес пішіндіболумен сипатталады//
Гисс шоғырларында орналасуымен сипатталады
***
402. Көлденең жолақты бұлшықет талшығы://
безді жасушалардың арасында орналасуымен сипатталады//
ұршық тәрізді пішінімен сипатталады//
жасушаларының пішіні тік бұрышты болуымен сипатталады//
+ цитоқанқасын телофрагма мен мезофрагма қалыптастырады//
Гисс шоғырында орналасуымен сипатталады
***
403. Жиырылғыш кардиомиоциттер://
безді жасушаларының арасында орналасуымен сипатталады//
пішіні ұршық тәрізді болумен сипатталады//
+ядросы орталық бөлігінде орналасқан, пішіні тік бұрышты болумен сипатталады //
цитоқанқасын телефрагма қалыптастырады//
Гисс шоғырында орналасуымен сипатталады
***
404. Өткізгіш кардиомициттердің III тобы://
безді жасушаларының аралығында орналасқан//
пішіні ұршық тәрізді//
пішіні тік бұрышты болып келеді//
цитоқанқасы телофрагмадан түзілген//
+Гисс шоғыры мен аяқшаларында орналасқан
***
405. Миозинді филаменттер://
телефрагмадаорналасады //
мезофрагмадаорналасады //
А дискідеорналасады //
И дискідеорналасады //
+Н жолақтарындаорналасады
***
406. Актинді филаменттер://
телефрагмадаорналасады //
мезофрагмадаорналасады //
+А дискідеорналасады //
И дискідеорналасады //
Н жолақтарындаорналасады
***
407. Актинді және миозинді филаменттері://
телефрагмадаорналасады //
мезофрагмадаорналасады //
+А дискідеорналасады //
И дискідеорналасады //
Н жолақтарындаорналасады
***
408. Актинді филаменттерінің бекінетін жері://
+телефрагмада орналасқан//
мезофрагмадаорналасқан //
А дискіде орналасқан//
И дискідеорналасқан//
Н жолақтарындаорналасқан
***
409. Миозин филаменттерінің бекінетін жері://
Телефрагмада орналасқан//
+мезофрагмадаорналасқан//
А дискідеорналасқан//
И дискідеорналасқан//
Н жолақтарындаорналасқан
***
410. Саркомер дегеніміз://
екі изотропты дискінің аралығындағы аймақ//
екі анизотропты дискініңаралығы//
+екі телофрагманың аралығындағы аймақ//
екі мезофрагманың аралығы//
анизотропты және изотропты аймақтар
***
411. Миоглобин://
+симпластта оттекті сақтау қызметін атқарады//
Са2+ ионының сақталатын орны қызметін атқарады //
деполяризация толқындарын тарату қызметін атқарады//
актинді және миозинді филаменттері байланыстыру қызметін атқарады//
актинді және миозинді филаменттері ыдыратуқызметін атқарады
***
412. Миосимпласт://
сарколемманың құрылым бөлігі болып табылады//
+бұлшықет талшықтарыныңқұрылым бөлігі болып табылады //
миофибрилдардыңқұрылым бөлігі болып табылады//
десмосомалардыңқұрылым бөлігі болып табылады//
қондырмалы дисктердіңқұрылым бөлігі болып табылады
***
413. Тегіс бұлшықеттердің жиырылуын://
+вегетативті жүйке жүйесіқамтамасыз етеді//
соматикалық жүйке жүйесіқамтамасыз етеді //
тегіс миоциттердің автоматты жиыруықамтамасыз етеді//
жұлынның сұр затының мотонейрондарықамтамасыз етеді//
жұлын ганглиясының жүйке жасушасықамтамасыз етеді
***
414. Секреторлық кардиомиоциттер://
энокардта орналасқан//
+натрий уретралық факторды түзеді//
пішіні тік бұрышты болып келеді//
Гольджи аппараты нашар дамыған//
митохондрилар қатты дамыған
***
415. Көлденең-жолақты бұлшықеттерінің үштігі://
бір цистерналық саркоплазматикалық тордантұрады//
+екі цистерналық саркоплазматикалық тор және бір Т түтікшедентұрады//
бір Т түтікшеден тұрады//
саркоплазматикалық тор, екі цистернадантұрады//
қондырмалы дисктерден тұрады
***
416. Қан тамырларындың тегіс миоциттері://
эктодермадандамиды //
+мезенхимадандамиды //
энтодермадандамиды //
целомдық эпителидендамиды //
спланхнотомадандамиды
***
417. Миосателлиоцит://
+қалпына келу қызметін атқарады//
секреторлы қызмет атқарады//
жиырылғышқызмет атқарады //
импульс өткізуқызметін атқарады//
қоректікқызмет атқарады
***
418. Кардиомиоциттер://
эктодермадандамиды //
сомиттердендамиды //
мезенхимадандамиды //
энтодермадандамиды //
+мезодерманың висцеральді жапырақшаларынан дамиды
***
419. Эндокард://
эктодермадандамиды //
сомиттердендамиды //
+мезенхимадандамиды //
энтодермадандамиды //
жүйкелік туындыдандамиды
***
420. Миокард жиырылуын://
+пейсмекер жасушалары қамтамасыз етеді//
жүйке жүйесінің соматикалық бөлімі қамтамасыз етеді //
орталық жүйке жүйесіқамтамасыз етеді//
Пуркинье талшығықамтамасыз етеді//
жүйке жүйесінің вегетативтік бөліміқамтамасыз етеді
***
421. Қаңқа бұлшықетінің нейробұлшықеттік таралуының медиаторы://
норадреналин//
дофамин//
серотонин//
гистамин//
+ацетилхолин
***
422. Асқазанның жиырылуын://
қаңқаның көлденең жолақты бұлшықетқамтамасыз етеді //
+мезенхималы тегіс бұлшық етқамтамасыз етеді //
эпидермальды тегіс бұлшық етқамтамасыз етеді//
нейрвльды тегіс бұлшық етқамтамасыз етеді //
жүрек бұлшықетінің тініқамтамасыз етеді
***
423. Ішектің перистальтикасын://
қанқаның көлденең жолақты бұлшықеттің жиырылуы қамтамасыз етеді //
+мезенхимдік бастау алатын тегіс бұлшық еттерінің жиырылуы қамтамасыз етеді //
эпидермалық бастау алатын тегіс бұлшық еттерініңжиырылуы қамтамасыз етеді //
нейральды бастау алатын тегіс бұлшық еттерініңжиырылуы қамтамасыз етеді //
жүрек бұлшықетінің тінініңжиырылуы қамтамасыз етеді
***
424.Тілдің жиырылуын://
+қанқалық көлденең жолақты бұлшықетті талшықтарықамтамасыз етеді//
мезенхимадан дамитын тегіс бұлшықеттер қамтамасыз етеді//
эпидермистен дамитын тегіс бұлшықеттерқамтамасыз етеді//
нейральды дамитын тегіс бұлшықеттерқамтамасыз етеді//
жүрек бұлшықетінің тініқамтамасыз етеді
***
425.Бронх қуысының өзгеруін://
қанқалық көлденең жолақты бұлшықеттердің жиырылуы қамтамасыз етеді//
+ мезенхимадан дамитынтегіс бұлшықеттердіңжиырылуы қамтамасыз етеді///
нейральді тіннен дамитынтегіс бұлшықеттердіңжиырылуы қамтамасыз етеді///
эпидермальді тіннен дамитын тегіс бұлшықеттердіңжиырылуы қамтамасыз етеді///
жүрек бұлшықеттерідіңжиырылуы қамтамасыз етеді/
***
426.Қантамырлар бойымен қанның жылжуын://
көлденең жолақты қанқа бұлшықет тінініңжиырылуы қамтамасыз етеді//
мезенхимадан қалыптасатынтегіс бұлшықет тінініңжиырылуы қамтамасыз етеді//
нейральді тіннен қалыптасқантегіс бұлшықет тінініңжиырылуы қамтамасыз етеді//
эпидермальді тіннен қалыптасқан тегіс бұлшықет тінініңжиырылуы қамтамасыз етеді //
+жүрек бұлшықет тінініңжиырылуы қамтамасыз етеді
***
Жүйке тіні.
427. Жүйке тіні://
+жүйке жасушаларынан және нейроглиядантұрады//
фибробластық және ретикулярлық талшықтардантұрады//
ретикулярлық және май жасушаларынантұрады//
гистоциттер және коллагендік талшықтардан тұрады//
эпителиальді жасушалар және окситалагенді талшықтардан тұрады
***
428.Жүйке тіні://
энтодермадандамиды//
+эктодерманың дорзалды толуы -жүйке пластинкасынан дамиды//
мезодерма сомиттернен дамиды//
мезодерма спланхнатомнан дамиды//
мезенхимадан дамиды
***
429.Мултиполярлық нейроциттерге://
+бір аксон және көп дендрит болуы тән//
екі аксоннан және бір дендритболуы тән//
бір аксоннан және бір дендритболуы тән//
бір өсіндісі,соңында аксон және дендритке бөлінуі тән//
бір дендриттен және көп аксондардың болуы тән
***
430.Псевдоуниполярлы нейрондар://
+денесінен бір өсінді шығып,екіге бөлінуімен сипатталады//
нейронның қарама қарсы полюстарынан екі өсінді шығуымен сипатталады//
денесінен көптеген өсінділердің шығуымен сипатталады//
цитоплазмаларында нашар дамыған түйіршікті эндоплазмалық торыдың болуымен сипатталады//
цитоплазмасында нашар дамыған Гольджи комплексініңболуымен сипатталады
***
431. Биполярлы нерв жасушалары://
жұлын түйініндеболады //
жұлынның сұр затындаболады //
+көру мүшесіндеболады//
эндокринді бездердеболады
***
432.Псевдоуниполярлы нейрондар://
бас миының үлкен жарты шарындаорналасады//
жұлынның артқы мүйізіндеорналасады//
мишық қыртысында орналасады
+жұлынның түйініндеорналасады//
жұлынның алдыңғы мүйізінде орналасады
***
433.Цитоплазманың құрамында түйіршіктері және секреттамшылары бар жүйке жүйесіне://
+нейросекреторлы жасушалар жатады//
жүйке жасушасының қарапайым түрі жатады//
олигодендроглия жатады//
астроглия жатады//
микроглия жатады
***
434. Тек жүйке жасушасында кездесетін органеллаға://
+базофильдік заттар және нейрофибрилдер жатады//
митохондралар және тонофибрилдер жатады//
Гольджи комплексі және миофибрилдержатады//
лизосомалар және қалдық денешіктеріжатады//
центрсомалар және митохондриялар жатады
***
435.Жүйке жасушасының хромофильді субстанциясы дегеніміз://
митохондриялардың жиынтығы//
лизосомалар жиынтығы //
Гольджи аппартының қапшықтарының жиынтығы//
түйіршіксіз эндоплазмалық тордың түтікшелерінің жиынтығы//
+бос рибосомалар, полисомалар мен түйіршікті эндоплазмалық тор
***
436.Жүйке жасушаларының цитоплазмасындағы нейрофибриллалары://
плазмолемманың шығыңқы жері болып табылады//
түйіршіксіз эндоплазмалық тордың түтікшелеріболып табылады//
талшықты коллаген белоктарыболып табылады//
+күміспен өңделген нейрофиламенттер және нейротубулаларболып табылады//
Гольджи аппаратының элементтері болып табылады
***
437 .Жүйке жасушалары://
+жоғары дәрежелі ақуыз синтезімен сипатталады//
төменгі дәрежелі ақуыз синтезімен сипатталады//
ақуыз синтезіне қатыспайды//
жоғары фагоцитарлық белсенділікпенсипатталады//
ретроградтық токтың нейроплазмасының болмауыменсипатталады
***
438.Жүйке жасушасына://
+гранулярлық ЭПТ және Гольджи комплексінің күшті дамуытән//
жасуша орталығының қатыспауытән//
митохондрийдің болмауытән//
нейрофибриллдің болмауытән//
агранулярлық ЭПТ- тің болмауытән
***
439. Тітіркенуге жауап ретінде жүйке импульсін://
Эпендимоциттер қалыптастырады//
протоплазматикалық астроциттерқалыптастырады//
+нейроциттер қалыптастырады//
олигодендроглиоциттерқалыптастырады//
талшықты астроциттерқалыптастырады
***
440. Жүйке жасушасының басқа жасушалардан айырмашылығы құрамында://
Тонофибриллдер болады//
миофибриллдерболады//
+нейрофибриллалары және базофильді заттары болады//
жиектері болады//
кірпікшелері болады
***
441.Жүйке импульсінің өткізуге://
агранулярлық ЭПТ қатысады//
гранулярлық ЭПТқатысады//
микротүтікшелерқатысады//
Гольджи комплексінің цистернасы қатысады//
+плазмолеммалар
***
442. Медиаторлардың синтезін://
жасушалық орталық қамтамасыз етеді//
лизосомаларқамтамасыз етеді//
агранулярлық ЭПТқамтамасыз етеді//
+гранулярлық ЭПТқамтамасыз етеді//
митохондрияларқамтамасыз етеді
***
443. Миелинсіз жүйке талшығының импульсті өткізу жылдамдығы://
100-200м/с//
50-60м/с//
+1-2м/с//
150-200м/с//
200-250м/с
***
444. Миелинді жүйке талшығының импульсті өткізу жылдамдығы://
10-15 м/с//
2-10м/с//
1-2м/с//
+5-120м/с//
20-25м/с
***
445. Миеленді жүйке талшықтарының құрамына://
екі остік цилиндркіреді//
нейролеммоциттер тізбегінен құрылған 1 остік цилиндркіреді//
10-20 остік цилиндркіреді //
+бір остік цилиндр, миелинді қабат, нейролеммакіреді//
бес остік цилиндр және нейролеммакіреді
***
446.Биполярлы нейроцит://
жұлын түйіндеорналасады //
вегетативті түйіндеорналасады //
+ішкі құлақтың спиральді түйініндеорналасады //
мишықтаорналасады //
үлкен ми қыртысындаорналасады
***
447.Миеленсіз жүйке талшықтарының құрамына://
екі остік цилиндркіреді//
нейролеммоциттер тізбегінен құрылған 1 остік цилиндркіреді//
+10-20 остік цилиндрі,нейролеммоциттеркіреді//
бір остік цилиндр, миелинді қабат, нейролеммакіреді//
бес остік цилиндр және нейролеммакіреді
***
448.Осмий қышқылымен бояған кезде қара түске боялатын жүйке талшығының құрылымына://
ості цилиндр жатады//
Ранвье үзілістеріжатады //
+миеленді қабатжатады //
нейролеммажатады //
нейролеммоциттің ядросыжатады
***
449.Қанның бағаналы жасушасынан дамитын нейроглия жасушасына://
Эпендимоцит жатады//
талшықты астроцитжатады //
протопалзмалық астроцитжатады //
+микроглия жатады //
олигодендроглиоцитжатады
***
450.Фагоцитарлы белсенділігі бар нейроглия жасушасына://
эпендимоцит жатады //
талшықты астроцитжатады //
протоплазмалық астроцитжатады //
олигодендроглиоцитжатады //
+микроглиоцитжатады
***
451.Мононуклеарлы фагоцитарлы жүйеге жататын нейроглия жасушасына://
Эпендимоцит жатады //
талшықты астроцитжатады //
+микроглиоцитжатады//
протоплазмалық астроцитжатады //
олигодендроглиоцитжатады
***
452.Ми қарыншасын тыстайтын нейроглия жасушасына://
олигодендроглиоцитжатады //
+эпендимоцитжатады //
талшықты астроцитжатады //
протоплазмалық астроцитжатады //
микроглия жатады
***
453.Жұлын өзегін тыстайтын эпендимоглиоциттердің пішіні://
шеңбер тәрізді//
пирамидатәрізді //
+цилиндр тәрізді//
жұлдызша тәрізді //
жалпақ
***
454.Жұлын өзегін тыстайтын нейроглия жасушасына://
олигодендроглиоцитжатады//
талшықты астроцит жатады//
протоплазмалық астроцитжатады //
+эпендимоцитжатады//
микроглиоцитжатады
***
455.Жүйке талшығыныңдағы миелинді қабатын қалыптастырушы нейроглия жасушасына://
протоплазмалық астроцитжатады //
талшықты астроцитжатады //
микроглиоцитжатады //
+леммоцитжатады
эпендимоцитжатады //
***
456 Жүйке талшығындағы Шванн қабықшасын://
микроглия жасушасықалыптастырады //
талшықты астроцитқалыптастырады //
+леммоцитқалыптастырады //
протоплазмалық астроцитқалыптастырады //
эпендимоцитқалыптастырады
***
457. Шеткі жүйке жүйесінің нейроциттерінің денесін жабатын глиоциттер://
эпендимоциттер//
талшықты астроциттер//
протоплазмалық астроциттер//
микроглиоциттер//
+мантиялы глиоциттер
***
458. Жүйке жасушаларына өткізетін химиялық синапстар://
кальций ионы //
натрий ионы//
+нейромедиатор //
калий ионы//
фосфор ионы
***
459. Нейромедиаторларды қабылдайтын, рецепторлармен қамтылған химиялық синапстың құрылымына://
пресинапстық мембрана жатады//
синапстық қуыс жатады//
+постсинапстық мембрана жатады//
нейрофиламенттер жатады//
пресинапстық көпіршіктер
***
460. Жүйке импульсін өткізуге қатысатын заттарға://
кальций иондары жатады//натрий иондары жатады//+ацетилхолин, норадреналин//калий иондары жатады//фосфораиондары жатады
461.Жүйкеимпульсін тежейтін синапс://
аксо –соматикалық//
аксо- дендритикалық//
+аксо- аксональді//
сома–соматикалық//
дендро- дендритикалық
***
462. Фатер- Пачини денешігі://
терморецепторларғажатады//
механорецепторларғажатады//
+барорецепторларғажатады//
фоторецепторларғажатады//
хеморецепторларғажатады
***
463. Фатер- Пачини денешігінің ішкі колбасын://
+түрлері өзгерген леммоциттер қалыптастырады//
коллагенді талшықтардың өрімдеріқалыптастырады //
эластикалық талшықтардың өрімдеріқалыптастырады //
фибробластардың жиынтығықалыптастырады //
адвентициальды жасушалардың жиынтығықалыптастырады
***
464.Жылуды қабылдауға жауапты сезімтал жүйке ұшына://
Фатер -Пачини денешігі жатады//
сезімтал Мейснер денешігіжатады //
Краузе колбасыжатады //
+бос жатқан жүйке ұшыжатады //
Руффини денешігіжатады
***
465.Рефлекторлық доғаны түзуге://
+афферентті,ассоциативті және эфферентті нейроциттер жатады//
афференттік және ассоциативтінейроциттер жатады //
ассоциативті және эфференттінейроциттер жатады //
афферентінейроциттер жатады //
эфференттінейроциттер жатады
***
466. Бас миының эпендимоциттер://
+секреторлы қызмет атқарады//
тіректік,шектеуші қызмет атқарады//
қоректіқызмет атқарады //
жүйке талшықтарын қабатын түзуқызметін атқарады //
фагоцитарлы қызмет атқарады
***
467.Талшықты астроциттер://
секреторлықызмет атқарады //
+тіректік,шектеушіқызмет атқарады //
қоректікқызмет атқарады //
жүйке талшықтарын қабатын түзуқызметін атқарады //
фагоцитарлыққызметін атқарады
***
468.Протоплазмалы астроциттер://
секреторлы қызмет атқарады //
тіректік,шектеушіқызмет атқарады //
+қоректікқызмет атқарады //
жүйке талшықтарын қабатын түзуқызметін атқарады //
фагоцитарлыққызметін атқарады
***
469.Леммоциттер://
секреторлықызмет атқарады //
тіректік,шектеушіқызмет атқарады //
қоректікқызмет атқарады //
+жүйке талшықтарын қабатын түзуқызметін атқарады //
фагоцитарлыққызмет атқарады
***
470.Микроглия://
секреторлықызмет атқарады //
тіректік,шектеушіқызмет атқарады //
қоректікқызмет атқарады //
жүйке талшықтарын қабатын түзуқызметін атқарады //
+фагоцитарлыққызметін атқарады
***
471. Ості цилиндрді қалыптастыратын миелинді жүйке талшықтары://
+жүйке жасушаларының өсінділері түрінде беріледі//
мезаксонның орамытүрінде беріледі //
леммоциттің цитоплазмасы, ядросы мен плазмолеммасытүрінде беріледі //
екі леммоциттердің шекарасытүрінде беріледі //
ашық түсті жіңішке сызықтүрінде беріледі
***
472.Миелинді қабатты://
жүйке жасушасының өсінділеріқалыптастырады //
+мезаксонның спираль тәрізді орамықалыптастырады //
леммоциттің цитоплазмасы, ядросы мен плазмолеммасықалыптастырады //
екі леммоциттердің шекарасықалыптастырады //
ашық түсті жіңішке сызық(кертік)қалыптастырады
***
474.Жүйке жасушаларының апоптозы://
+эбриональді кезеңдежүреді //
туылғаннан кейінжүреді//
балалық шақтажүреді//
жасөспірім кезеңдежүреді//
ересек жастажүреді
***
475.Миелиннің негізгі биохимиялық компонентіне://
+майлар жатады//
ақуыздаржатады //
рибонуклеопротеидтержатады //
дезоксирибонуклеопротеидтержатады //
полисахаридтержатады
***
476.Фагоцитозға қабілетсіз жүйке тінінің жасушаларына://
протоплазмалы астроциттер жатады//
талшықты астроциттержатады//
микроглиоциттержатады//
+нейроциттержатады//
Шванн жасушаларыжатады
***
477.Жүйке талшығы бұл://
жүйке импульстары өткізбейтін нейрондардың тізбегі//
+ леммоциттермен жабылған жүйке жасушаларының өсінділері//
эффекторлы нейрондардың ұшы//
сезімтал нейрондардың ұшы//
астроциттердің өсінділері
***
478.Рефлекторлық доға- бұл://
+жүйке импульстарын өткізетін нейрондардың тізбегі//
жүйке жасушаларының өсінділері//
эффекторлы нейрондардың ұшы//
сезімтал нейрондардың ұшы//
астроциттердің өсінділері
***
479.Қызметтері бойынша жүйке жасушаларының көбі://
сезімтал болып келеді//
рецепторлыболып келеді//
+ассоциативтіболып келеді//
қозғалтқышболып келеді//
секреторлыболып келеді
***
480.Шеткі жүйке кесілген жағдайда://
+нейрон өсіндісінің шеткі бөлімібұзылады//
нейрон өсіндісінің орталық бөлімібұзылады//
барлық нейронбұзылады//
шеткі бөлімнің нейроглиясыбұзылады//
нейрон өсіндісінің орталық бөлімінің нейроглиясы бұзылады
***
481.Ранвье үзілісі бұл://
миелинсіз жүйке талшықтары//
+миелинді қабаты болмайтын көршілес Шваннжасушаларының шекарасы//
миелині бар ості цилиндр //
жүйке импульсінің жылдамдығы төмен//
жүйке импульсінің жылдамдығы бірқалыпты
***
482.Жүйке жасушаларының көбі өсінділерінің санына байланысты://
Аполярлы болып келеді//
униполярлыболып келеді//
псевдоуниполярлыболып келеді//
биполярлыболып келеді//
+мультиполярлыболып келеді
***
483.Псевдополярлы нейрон://
аполярлы нейроциттің түріне жатады//
+биполярлы нейроциттіңтүріне жатады//
униполярлы нейроциттіңтүріне жатады//
мультиполярлы нейроциттіңтүріне жатады//
нейробласттыңтүріне жатады
***
484.Псевдоуниполярлы нейроциттер://
+жұлын түйініндеорналасады//
вегетативті түйіндеорналасады //
ішкі құлақтың спиральді түйініндеорналасады //
мишықтаорналасады//
үлкен ми қыртысындаорналасады
***
Сезім ағзалары
485.Көздің мөлдір қабығын://
+көп қабатты тегіс мүйізделмеген эпителий тыстайды//
көп қабатты тегіс мүйізделгенэпителий тыстайды //
көп қатарлы куб тәріздіэпителий тыстайды //
призмалыэпителий тыстайды //
кірпікшеліэпителий тыстайды
***
488.Көз алмасының аққабығын://
борпылдақ талшықты дәнекер тіні қалыптастырады//
+тығыз талшықты қалыптасқан дәнекер тініқалыптастырады//
тығыз талшықты қалыптаспаған дәнекер тініқалыптастырады//
мезенхимақалыптастырады//
эпителийқалыптастырады
***
489.Көздің фиброзды қабықшасына://
нұрлы қабықша жатады//
+аққабықшажатады//
торлы қабықшажатады//
кірпікшелі дене жатады//
қабақжатады
***
490.Құлақ қалқанының негізін://
+эластикалық шеміршек қалыптастырады//
гиалинді шеміршекқалыптастырады//
дәнекер тініқалыптастырады//
талшықты шеміршекқалыптастырады//
ретикулофиброзды сүйек тініқалыптастырады
***
491.Дәм сезу буылтығы бар ағзаға://
+тіл жатады//
өңеш жатады//
жұтқыншақ жатады//
ерін жатады//
бадамша жатады
***
492.Мөлдір қабықтар саны://
2//
+5//
10//
3//
11
***
493.Мұрынның шырышты қабықшасын тыстайтын иіс сезу жасушасы://
+нейросенсорлы//
эндокринді//
кірпікшелі//
бокал тәрізді //
нейросекреторлы
***
494.Көздегі алмасындағы Шлеммов өзектерінің қызметі://
көз жасын ағызады//
көздің қабықшаларын қандандырады//
шыны тәрізді денешікті жаңартып отырады //
+көздің алдыңғы камерасына сұйықтықтыжібереді//
торлы қабықты қоректендіреді
***
495. Көздің торлы қабықшасының ганглиозды қабатын://
фоторецептолы жасушалардың денесіқалыптастырады//
фоторецепторлы жасушалардың өсінділері қалыптастырады//
биполярлы жасушалардың денесіқалыптастырады//
+мультиполярлы жасушалардың денесіқалыптастырады//
биполярлы жасушалардың аксондарықалыптастырады
***
496. Көздің шыны тәрізді денесінін://
+мөлдір желімтәрізді затқалыптастырады//
борпылдақ қалыптаспаған дәнекер тініқалыптастырады//
тығыз қалыптаспаған дәнекер тініқалыптастырады//
тығыз қалыптасқан талшықты дәнекер тініқалыптастырады//
май тініқалыптастырады
***
497. Ортаңғы құлақтың дабыл қуысы://
лимфамен толтырылған//
перелимфамен толтырылған//
эндолимфамен толтырылған//
+ауамен толтырылған//
қанментолтырылған
***
498. Сезім ағзаларының құрамында екіншілік сезімтал жасушалары://
иіс сезу ағзасында болады//
+естуағзасында болады//
Краузе колбасыболады//
көруағзасында болады//
Фатер -Пачини денешігі болады
***
499. Сыртқы есту жолын://
көп қатарлы кірпікшелі эпителий тыстайды//
+көпқабатты мүйізделген жалпақэпителий тыстайды//
көп қабатты мүйізделмеген жалпақэпителий тыстайды//
ауыспалыэпителий тыстайды//
бір қабатты жалпақэпителий тыстайды
***
500. Дәм сезу буылтығын://
бокалды және эндокринді жасушалар қалыптастырады//
кірпікшеліжасушалар қалыптастырады//
фибробласттарқалыптастырады//
+рецепторлы, тіректі және базальдыжасушалар қалыптастырады//
бағаналы және кірпікшесіз жасушалар қалыптастырады
***
501.Сыртқы құлаққа://
жатыршажатады//
оттолитті кристаларжатады//
+дабыл жарғағыжатады//
ұлужатады//
қапшықжатады
***

Приложенные файлы

  • docx 17897291
    Размер файла: 116 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий