gista

Крок 1. Стоматологія У препаратi червоного кiсткового
мозку людини визначаються скупчення
гiгантських клiтин, розташованих в тi-сному контактi з синусоїдними капiляра-ми. Назвiть форменi елементи кровi, якi
утворюються з цих клiтин:
A.Кров’янi пластинки
B. Еритроцити
C. Лейкоцити
D.Моноцити
E. Лiмфоцити
На гiстологiчному препаратi пухкої
сполучної тканини знайдено вiдносно ве-ликi клiтини, заповненi базофiльною ме-тахроматичною зернистiстю; гiстохiмi-чно встановлено, що гранули мiстять ге-парин та гiстамiн. Що це за клiтини?
A.Тканиннi базофiли (тучнi клiтини).
B. Фiбробласти
C. Макрофаги
D.Плазмоцити
E. Адипоцити
Морфологiчнi дослiдження селезiнки
виявили активiзацiю iмунних реакцiй в
органiзмi. В яких структурах даного ор-гану починається антигензалежна пролi-ферацiя Т-лiмфоцитiв?
A.Периартерiальна зона бiлої пульпи
B. Центральна зона бiлої пульпи
C. Мантiйна зона бiлої пульпи
D.Маргiнальна зона бiлої пульпи
E. Червона пульпа
У препаратi в одному з судин мiкро-циркуляторного русла середня оболонка
утворена 1-2 шарами гладеньких мiоци-тiв, якi розташованi поодинцi i мають спi-ралеподiбний напрямок. Зовнiшня обо-лонка представлена тонким шаром пу-хкої сполучної тканини. Вкажiть вид су-дини:
A.Артерiола
B. Венула
C. Капiляр
D.Посткапiляр
E. Артерiоловенулярний анастомоз
Шкiдливi екологiчнi чинники призве-ли до рiзкого падiння ендоцитозу i екзо-цитозу в клiтинах печiнки та кровi. Який
шар плазмолеми постраждав найбiльше?
A.Кортикальний
B. Лiпопротеїновий
C. Надмембранний
D.Iнтегральний
E. Глiкокалiкс
У ходi утворення плащового денти-ну у молочному зубi вiдбулося порушен-ня секреторної активностi одонтобластiв.
Утворення яких волокон змiниться?
A.Радiальнi колагеновi волокна Корфа
B. Ретикулярнi
C. Еластичнi
D.Тангенцiйнi колагеновi волокна Ебнера
E. Нервовi
При утвореннi зародка людини можна
спостерiгати появу у його складi поро-жнини, свiтлих дрiбних бластомерiв на
периферiї та темних великих бластоме-рiв на одному з полюсiв. Як називається
зародок на цiй стадiї розвитку?
A.Бластоциста
B. Морула
C. Зигота
D.Гаструла
E. Зародковий диск
При непрямому гiстогенезi кiсткової
тканини трубчастих кiсток мiж епiфiзар-ним та дiафiзарним центрами окостенiн-ня утворюється пластинка, що в подаль-шому забезпечує рiст кiсток у довжину.
Як називається ця структура?
A.Метафiзарна пластинка
B. Кiсткова манжетка
C. Кiсткова пластинка
D.Остеон
E. Шар внутрiшнiх генеральних пластинок
Пiд час мiкроскопiчного дослiджен-ня в залозi дитини 10-ти рокiв були визна-ченi тiльки серознi кiнцевi вiддiли, мiжча-сточковi протоки вистеленi двошаровим
чи багатошаровим епiтелiєм. Визначте
залозу:
A.Привушна
B. Пiд’язикова
C. Пiдщелепна
D.Печiнка
E. Пiдшлункова
Одна з тканин зуба постiйно вiдкла-дається в областi верхiвки кореня, що об-умовлює його видовження. Цей процес
компенсує стирання коронки i забезпе-чує постiйнiсть загальної довжини зуба.
Яка тканина зуба є репаративно актив-ною у постнатальному перiодi?
A.Цемент
B. Пухка сполучна
C. Щiльна сполучна
D.Кiсткова
E. Емаль
В гiстологiчному препаратi нижньої
щелепи ембрiону виявляється зубний за-чаток, в якому зу бний сосочок утворений
дрiбними зiрчастими базофiльно забарв-леними клiтинами. Я ка тканина утворює
цю частину зубного зачатку?
A.Мезенхiма
B. Епiтелiальна
C. Ретикулярна
D.Хрящова
E. Кiсткова


3.0 Гістологія
1
В мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в
виде макроэргических связей АТФ. Этот процесс происходит при участии органелл:
A * Митохондрий
B Гладкой ЭПС
C Лизосом
D Шероховатой ЭПС
E Клеточного центра


2
У 50-летней женщины на месте удаленного зуба регенерировала новая ткань. Какие
органеллы клеток, исходя из функции, наиболее активны при восстановлении ткани?
A * Рибосомы
B Центросомы
C Постлизосомы
D Гладкая ЭПС
E Лизосомы


3
У певних клітинах дорослої людини на протязі життя не спостерігається мітоз і
кількісний вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини:
A * Нейрони
B Ендотелію
C М’язові (гладкі )
D Епідерміс
E Кровотворні


4
Підтримка життя на будь-якому рівні зв'язано з явищем репродукції . На якому рівні
організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?
A * молекулярному
B субклітинному
C клітинному
D тканинному
E рівні організму


5
Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який
рівень організації передує і забезпечує існування життя на клітинному рівні:
A *Молекулярний
B Тканевий
C Організменний
D Популяційно-видовий
E Біоценотичний


6
На певному етапі онтогенезу людини між кровоносними системами матері і плоду
встановлюється фізіологічний зв’язок. Цю функцію виконує провізорний орган:
A *Плацента
B Жовтковий мішок
C Амніон
D Серозна оболонка
E Алантоіс


7
Хвора Б. 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали
збільшуватись в розмірі. Гіперфункція якої залози дасть подібні симптоми?
A *гіпофіза
B щитоподібної
C статевих
D наднирникових
E епіфіза


8
При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення
порожнини турецького сідла витончення передніх нахилених відростків, руйнування
різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити
таке руйнування кісток?
A *Гіпофіз
B Вилочкова залоза
C Епіфіз
D Щитовидної залози
E Наднирники


9
У хворого порушено відчуття смаку. При цьоми загальна чутливість зберігається. Які
сосочки язика не пошкоджені?
A *Ниткоподибні
B Валикоподібні
C Грибоподбні
D Листоподібні
E Всі


10
У пацієнта після пересадки чужорідного ниркового трансплантату розвинулась
реакція відторгнення. Визначте основні ефекторні клітини, які беруть участь у даній
імунологічній реакції.
A *Т- кілери
B В-лімфоцити
C Т-лімфоцити-супресори
D Т-лімфоцити-хелпери
E Плазмоцити


11
При інфекційних захворюваннях, інтоксикаціях у часточках тимуса зростає кількість
ретикулоепітеліоцитів, тілець Гасаля, стає ширшою площа мозгової речовини. Дайте
назву цім змінам у тимусі.
A *Акцидентальна інволюція
B В-імунодефіцит
C Тиміко-лімфатичний статус
D Вікова інволюція
E Т-імунодефіцит


12
Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на данний антиген.
При введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких
клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?
A *В-лімфоцитів.
B Еозинофілів
C Базофілів
D Т-лімфоцитів
E Моноцитів


13
В умовах експиременту в організм піддослідної тварини ввели антитіла проти
гормонів тимусу. Диференціація яких клітин порушиться в першу чергу?
A *Т-лімфоцитів
B Моноцитів
C Плазмоцитів
D Макрофагів
E В-лімфоцитів


14
При обстеженні хворого, який зазнав дії іонизуючого випромінювання, виявленно
пошкодження білої пульпи селезінки. Які клітини білої пульпи зазнають паталогічних
змін?
A *Лімфоцити
B Нейрофільні лейкоцити
C Базофільни лейкоцити
D Моноцити
E Тканинни базофили


15
У недоношеної дитини виявлено злипання стінок альвеол через відсутність
сурфактанту. Вкажіть, порушення функції яких клітин стінки альвеоли обумовлює
такий стан.
A *Альвеолоцитів ІІ типу
B Фібробластів
C Альвеолоцитів І типу
D Альвеолярних макрофагів
E Секреторних клітин Клара


16
У чоловіка 66 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина, що походить з
бронху середнього калібру. Який епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?
A *Одношаровий багаторядний війчастий
B Багатошаровий незроговілий
C Багатошаровий зроговілий
D Одношаровий призматичний
E Одношаровивий багаторядний перехідний


17
До аерогематичного бар'єру входить сурфактант, який видіграє захисну роль та
зменьшує поверхневий натяг. Визначте, які клітини утворюють сурфактант.
A *Альвеолоцити 2-го типу
B Секреторні клітини Клара
C Облямовані епітеліоцити
D Макрофаги
E Альвеолоцити 1-го типу


18
В гистологическом препарате челюсти эмбриона выявляется зубной зачаток.
Укажите, из каких элементов он состоит.
A *Эмалевого органа, зубного сосочка, зубного мешочка.
B Эмалевого органа и зубного сосочка.
C Зубного сосочка и зубного мешочка.
D Эмалевого органа и зубного мешочка.
E Эмалевого органа.


19
Перед прорезіванием зубов на их корне формируется твёрдая ткань, имеющая
характер грубоволокнистой кости. Как назівается єта ткань?
A *Цемент.
B Дентин.
C Эмаль.
D Рыхлую волокнистую соединительную.
E Плотную волокнистую соединительную


20
На продольном шлифе зуба в дентине видны канальцы. Что содержится внутри
канальцев?
A *Отростки дентинобластов.
B Отростки энамелобластов.
C Тела дентинобластов.
D Фибробласты.
E Эластические волокна


21
На шліфі зуба особи похилого віку в дентині виявили радіальні світлі смуги. Такі
ділянки мають назву:
A *Прозорий дентин.
B “Мертві шляхи”.
C Вторинний дентин
D Третинний дентин
E Іррегулярний дентин.


22
У хворого внаслідок травми ушкоджені передні корінці спинного мозку. Вкажіть, які
структури при цьому постраждають.
A * аксони мотонейронів і нейронів бокових рогів
B центральні відростки чутливих нейронів спинномозкових вузлів
C периферійні відростки чутливих нейронів спинномозкових вузлів
D аксони нейронів бокових рогів
E аксони мотонейронів


23
Після перенесеного вірусного захворювання хворий втратив здатність чути. Які
клітини спірального органа пошкоджені?
A * рецепторні волоскові клітини
B фалангові
C зовнішні підтримуючи
D внутрішні підтримуючи
E клітини стовпи


24
В результаті точкового крововиливу в сітківку ока хворий втратив здатність бачити
предмети в центрі поля зору. В якому місці сітківки стався крововилив?
A * жовта пляма
B ціліарна частина сітківки
C райдужна частина сітківки
D сліпа пляма
E судинна оболонка


25
Для посмугованої скелетної м’язової тканини характерні всі перераховані ознаки, крім:
A * клітинна будова
B здатність до скорочення
C наявність клітин сателітів
D наявність моторних бляшок
E наявність прошарків сполучної тканини


26
В експерименті в головному мозку тварини зруйнували шар гангліозних клітин у
передній центральній звивині Яка функція кори була пошкоджена?
A * рухова
B чутлива
C трофічна
D асоціативна
E захисна


27
Хворий, 60 років, тривалий час лікується з приводу хронічного гастриту. При ендоскопії
шлунка спостерігаються зміни з боку епітелію слизової оболонки. Який епітелій
зазнав змін?
A *Одношаровий циліндричний залозистий
B Одношаровий циліндричний каймистий
C Одношаровий циліндричний війчастий
D Одношаровий багаторядний
E Одношаровий плоский


28
При порушенні зв’язків між гепатоцитами печінки, що виникають внаслідок деяких
патологічних процесів, жовч може потрапляти в кров, викликаючи жовтяницю.
Порушеннями якого типу міжклітинних контактів можно пояснити це явище?
A *Щільного, пальцеподібного і десмосомного
B Пальцеподібного і щілинного
C синаптичного і десмосомного
D Десмосомного і щілинного
E Щілинного і щільного


29
У людей похилого віку часто з’являються скарги на біль в суглобах, який може бути
пов’язаним з віковими змінами тканинии, що вкриває суглобові поверхні. Яка тканина
їх вкриває?
A *Гіаліновий хрящ
B Кісткова
C Власне сполучна
D Епітеліальна
E Еластичний хрящ


30
При травмах скелетних м’язів процес регенерації посмугованої скелетної тканини
відбувається повільно. Які елементи скелетного м’язового волокна приймають участь
в його регенерації?
A *Міосателітоцити
B Міобласти
C Гладкі міоцити
D Міофібробласти
E Міоепітеліальні клітини


31
У хворого в результаті травми пошкоджені задні корінці спинного мозку. Відростки
яких з означених нижче клітин пошкоджені?
A *Чутливих нейронів
B Вставних клітин
C Моторних нейронів
D Пучкових клітин
E Асоціативних клітин


32
При артритах спостерігається розлад функції ковзання суглобових поверхонь. Яка
тканина ушкоджується?
A *Гіалінова хрящова тканина
B Пухка сполучна тканина
C Кісткова тканина
D Колагеново-волокниста хрящова тканина
E Ретикулярна тканина


33
Хронічний рініт супроводжується пошкодженням епітелію слизової оболонки
дихальной частини порожнини носа. Який епітелій пошкоджується при цьому?
A *Багаторядним призматичним вiйчастим
B Одношаровим кубiчним
C Багатошаровим плоским незроговiлим
D Багатошаровим плоском зроговiлим
E Одношаровим плоским


34
В препараті часточки привушної залози помітні протоки з великою кількістью
впорядковаено розташованих мітохондрій в базальній частині епітелію. Які це вивідні
протоки?
A *Посмуговані
B Загальні
C Міжчасточкові
D Вставні
E Внутрішньочасточкові


35
В препараті мімічної мускулатури виявляються міосимпласти. Яка це м’язова
тканина?
A *Поперечно-смугаста
B М’язово-епітеліальна
C Гладка
D Вісцеральна
E Серцева


36
Один з органів ротової порожнини являє собою декілька складок слизової оболонки, у
власній пластинці якої розташовані численні лімфоїдні фолікули. Який це орган?
A *Піднебінний мигдалик
B Язик
C Привушна залоза
D Під’язикова залоза
E Підщелепна залоза


37
В препараті привушної залози кінцеві відділи преставлені клітинами з круглими
ядрами та базофільною цитоплазмою. Які структури залози вони утворюють?
A *Білкові кінцеві відділи
B Слизові кінцеві відділи
C Сальні кінцеві відділи
D Фолікули
E Змішані кінцеві відділи


38
Відомо, що підщелепна слинна залоза має слизові кінцеві відділи, що складаються з
мукоцитів. Які ознаки характерні для цих клітин?
A *Зплощенніі ядра і світла цитоплазма
B Базофільна цитоплазма
C Округле ядро в центрі клітини
D Мікроворсинки
E Базальна посмугованість


39
Аналіз біопсійного матеріалу слизової оболонки шлунку людини, хворої гастритом
показав різке зменшення числа парієтальних клітин. Як це відображається на
означених нижче складових частинах шлункового соку?
A *Зменшення кислотності
B Збільшення кислотності
C Збільшення шлункового соку
D Зменшення шлункового соку
E Зменшення продукції слизу


40
Під час операції у хворого помилково була видалена ендокринна залоза, що призвело
до зниження кальція в крові. Яка це залоза з означених нижче?
A *Паращитовидна
B Гіпофіз
C Наднирник
D Щитовидна
E Епіфіз


41
Під час розвитку імунної реакції організму, як відповіді на патогенний агент,
Т-лімфоцити діференцюються у антигенреактивні кіллери, хелпери та супрессори. У
яких органах з означених нижче це не відбувається?
A *Вилочкова залоза (тимус)
B Селезінка
C Лімфатичний вузол
D Піднебінний мигдалик
E Лімфатичні вузли шлунка


42
У хворого (46 років), який потрапив в гематологічне відділення лікарні, виявлено
порушення процесів гранулоцитопоезу та тромбоцитопоезу. В якому з перелічених
органів відбувається патологічний процес?
A *Червоний кістковий мозок
B Вилочкова залоза (тимус)
C Селезінка
D Лімфатичний вузол
E Піднебінний мигдалик


43
В гистопрепарате представлена часть органа, содержащая многослойный плоский
неороговевающий эпителий и нижележащие соединительнотканніе пластики, не
содержащие сосудов. Какой это орган?
A *Роговица
B Хрусталик
C Слизистая оболочка пищевода
D Слизистая оболочка ротовой полости
E Сетчатка


44
В гистопрепарате пилорического отдела желудка представлены волокна, состоящие
из клеток веретеновидной формы, содержащие в центре цитоплазмы палочковидное
ядро. Какую ткань формироуют данные клетки?
A *Гладкую мышечную
B Рыхлую волокнистую соединительную
C Скелетную мышечную
D Эпителиальную
E Ретикулярную


45
На электронной микрофотографии представлен нейрон, наружный сегмент дендрита
которого состоит из замкнутых дисков. Какой нейрон представлен?
A *Палочковый фоторецепторный нейрон
B Горизонтальный нерон
C Ганглионарный нейрон
D Амакринный нейрон
E Колбочковый фоторецепторный нейрон


46
У біоптації слизової оболонки ротової порожнини виявляються морфологічні ознаки
ясен. Які особливості будови слизової оболонки ясен можна спостерігати в нормі?
A * Нерухомо зрощена з окістям, власна пластинка утворює високі сосочки, відсутня
м'язова пластинка
B Пухко зрощена з окістям, добре виражена м'язова пластинка
C Відсутня м'язова пластинка, підслизова основа добре розвинута
D Власна та м'язова пластинки відсутні
E Вміщує багато дрібних слинних залоз


47
Деякі захворювання слинних залоз зумовлені порушенням функціонування їх вивідних
проток. Які саме типи вивідних проток розрізняють в великих слинних залозах?
A * Внутрішньо-, міжчасточкові протоки та проток залози
B Внутрішньочасточкові, посмуговані, та загальний протоки
C Вставні, посмуговані та загальний протоки
D Внутрішньо- та міжчасточкові протоки
E Внутршньочасточкові та позазалозисті протоки


48
При обстеженні хворого на дифтерію виявлено поразку м’якого піднебіння та язичка.
Який епітелій, що вистелює ротову поверхню язичка, зазнав ушкодження?
A * Багатошаровий плоский
B Багаторядний призматичний
C Одношаровий багаторядний війковий
D Одношаровий призматичний
E Одношаровий плоский


49
При травмі пошкоджено ділянку ротової порожнини, яка має максилярну, проміжну та
мандибулярну зони. Який орган зазнав ушкодження?
A * Щока
B Язик
C Губа
D Тверде піднебіння
E М’яке піднебіння


50
Хворий, 53 років, скаржиться на погіршення смакової чутливості. При обстеженні лікар
помітив явища атрофії слизової оболонки деяких ділянок ротової порожнини. Де
найвірогідніше спостерігалися морфологічні зміни?
A *На верхній поверхні язика
B На нижній поверхні язика
C На корені язика
D На твердому піднебінні
E На яснах


51
В гистологическом препарате определяется слизистая оболочка, покрытая
многослойным плоским неороговевающим, местами – многослойным плоским
ороговевающим эпителием. В состав слизистой оболочки входит также собственная
пластинка, мышечная пластинка отсутствует. Определите место локализации такой
слизистой оболочки.
A *Ротовая полость.
B Пищевод.
C Тонкая кишка..
D Трахея.
E Желудок.


52
В гистологическом препарате определяется орган, основу которого составялет
скелетная поперечно-полосатая мышечная ткань. Орган имеет кожный,
промежуточный и слизистый отделы. Эпителий – многослойный плоский
ороговевающий в слизистом отделе переходит в многослойный плоский
неороговевающий. Назовите данный орган..
A *Губа.
B Твердое небо.
C Щека.
D Десна.
E Язык.


53
В гистологическом препарате видно мышечное образование ротовой полости,
состоящее из двух отделов: кожного и слизистого, в котором различают верхнюю,
промежуточную и нижнюю зоны. В промежуточной зоне слизистого отдела эпителий
многослойный плоский ороговевающий. Какое образование представлено в
препарате?
A *Щека
B Твердое небо
C Губа
D Десна
E Язык


54
В гистологическом препарате определяется образование ротовой полости, в основе
которого лежит костная ткань. Оно покрыто слизистой оболочкой, в которой виден
многослойный плоский ороговевающий эпителий. В образовании различают
жировую, железистую и краевую зоны. Во всех зонах собственной пластинки
слизистой оболочки коллагеновые волокна образуют мощные пучки, вплетающиеся в
надкостницу. Какое образование представлено в препарате?
A *Твердое небо.
B Десна.
C Губа.
D Щека.
E Язык.


55
В гистопрепарате головного конца зародыша, длиной 6 мм, на переднебоковой
поверхности шеи видны валикообразные возвышения, возникшие за счет разрастания
мезенхимы. Как называются данные образования жаберного аппарата?
A *Жаберные дуги.
B Жаберные карманы.
C Жаберные щели.
D Жаберные перепонки.
E Глоточные карманы.


56
В гистопрепарате головного конца зародыша 5-ти недель развития определяются
жаберные дуги. Укажите, что развивается из первой пары данных образований?
A *Нижнечелюстные и верхнечелюстные отростки.
B Нижнечелюстные отростки.
C Верхнечелюстные отростки.
D Наружный слуховой проход.
E Щитовидный хрящ.


57
У новорожденного ребенка обнаружена срединная расщелина губы и верхней
челюсти. Аномалия развития каких отростков вызывает данный порок?
A *Неслияние медиальных носовых отростков.
B Несращение медиальных носовых отростков с верхнечелюстными отростками.
C Несращение латеральных носовых отростков с верхнечелюстными.
D Несращение небных отростков.
E Несращение верхнечелюстных отростков.


58
В гистологическом препарате молочного зуба ребенка отмечается гипоплазия
(недоразвитие) эмали. Определите, с деятельностью каких клеток связаны эти
нарушения.
A *Внутренних эмалевых клеток.
B Клеток пульпы эмалевого органа.
C Наружных эмалевых клеток.
D Клеток промежуточного слоя эмалевого органа.
E Одонтобластов.


59
В гистологическом препарате развития зуба определяется эмалевый орган в форме
“колокольчика”, в котором видны наружные кубической формы эмалевые клетки,
высокие призматические внутренние клетки и центрально расположенные
отростчатые клетки, формирующие сеть. Какой период развития зуба представлен в
препарате?
A *Период формирования и дифференцировки зубных зачатков.
B Период закладки зубных зачатков.
C Период образования тканей коронки зуба.
D Период образования тканей корня зуба.
E Период прорезывания зуба.


60
В ходе образования плащевого дентина произошло нарушение синтетической
деятельности дентинобластов. Определите, на образовании каких волокон это
отразится.
A *Радиальных коллагеновых волокон Корфа.
B Тангенциальных коллагеновых волокон Эбнера.
C Ретикулярных волокон.
D Эластических волокон.
E Нервных волокон.


61
В гистологическом препарате развития зуба в одной из тканей в межклеточном
веществе видны коллагеновые волокна, имеющие радиальное и тангенциальное
направление. Определите, для гистогенеза какой ткани это характерно?
A *Дентина.
B Эмали.
C Цемента.
D Пульпы.
E Плотной оформленной соединительной ткани.


62
В гистологическом препарате зубного зачатка наружная поверхность эмалевого
органа неровная, в клетках внутреннего слоя наступили изменения полярности
клеток (инверсия ядер). Определите, началу какого процесса предшествуют
указанные изменения.
A *Энамелогенезу.
B Дентиногенезу.
C Пульпогенезу.
D Цементогенезу.
E Развитию периодонта.


63
На электронной микрофотографии поперечного шлифа зуба в эмали выявляются
образования овальной, полигональной или арочной формы состоящие из плотно
уложенных и упорядоченных кристаллов гидрооксиапатитов. Назовите данное
образование?
A *Эмалевая призма.
B Линии Ретциуса.
C Полосы Гунтера-Шрегера.
D Перикиматий.
E Коллагеновое волокно.


64
В гистологическом препарате продольного шлифа зуба в эмали определяются
чередования темных и светлых полос, шириной около 100 мкм, ориентированных
перпендикулярно поверхности дентина. Назовите данные структуры эмали.
A *Полосы Гунтера-Шрегера.
B Линии Ретциуса.
C Перикиматии.
D Эмалевые призмы.
E Неонатальная линия.


65
В гистологическом препарате шлифа зуба определяется бесклеточная ткань,
состоящая из межклеточного вещества пронизанного трубочками, в которых
располагаются отростки клеток. Какая ткань представлена в препарате?
A *Дентин.
B Эмаль.
C Пульпа.
D Цемент.
E Плотная соединительная ткань.


66
В гистологическом препарате шлифа коронки зуба в межклеточном веществе
дентина определяется небольшое количество коллагеновых волокон (волокон
Корфа), идущих в радиальном направлении. Назовите данный слой дентина?
A *Плащевой дентин.
B Околопульпарный дентин.
C Зернистый слой.
D Интерглобулярный дентин.
E Предентин.


67
В гистологическом препарате шлифа зуба в межклеточном веществе дентина
определяются коллагеновые волокна, идущие тангенциально к дентино-эмалевой
границе и перпендикулярно дентинным трубочкам (волокна Эбнера). Назовите
данный слой дентина?
A *Околопульпарный дентин.
B Плащевой дентин.
C Зернистый слой.
D Интерглобулярный дентин.
E Вторичный дентин.


68
В гистологическом препарате декальцинированного зуба видна обильно
васкуляризированная рыхлая волокнистая соединительная ткань, содержащая
разнообразные клетки. Дентинобласты имеют в этой зоне грушевидную форму и
располагаются в несколько рядов. О какой структуре зуба идет речь?
A *Коронковой пульпе.
B Корневой пульпе.
C Периодонте.
D Плащевом дентине.
E Околопульпарном дентине.


69
Хворий,30 років, звернувся до лікаря із скаргами на підвищення температури тіла до
тридцяти вісьми градусів,слабкість,болі у горлі. При обстеженні з’ясувалося, що язик
хворого вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в
утворенні цього нальоту?
A *Епітелій ниткоподібних сосочків
B Епітеліц листоподібних сосочків
C Епітелій грибоподібних сосочків
D Епітелій жолобкуватих сосочків
E Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика


70
Хворий,40 років, страждає від серцевих нападів. Лікар призначив йому прийом
нітрогліцеріну під язик. Які особливості будови слизової оболонки ротової порожнини
насамперед обумовлюють таку можливість прийому ліків?
A *Проникливість багатошарового плоского незроговілого епітелію
B Проникливість багатошарового плоского зроговілого епітелію
C Проникливість багатошарового плоского епітелію
D Наявність сосочків язика
E Наявність слинних залоз


71
При огляді ротової порожнини пацієнта стоматолог звернув увагу, що його язик має
грубі гипертрофовані сосочки, глибокі борозни. Лікар порадив хворому звернутися до
гастроентеролога. При обстеженні з’ясувалося, що у нього значно підвищена
кислотність шлункового соку. Гіперфункцією яких клітин у залозах слизової оболонки
шлунку переважно обумовлений цей стан?
A *Парієтальних екзокриноцитів власних залоз шлунку
B Екзокриноцитів шлункових залоз
C Додаткових мукоцитів
D Келихоподібних клітин
E Екзокринних панкреатоцитів


72
При огляді ротової порожнини пацієнта стоматолог помітив у нього значний тремор
язика. Крім того, був екзофтальм. Лікар порадив хворому звернутися до
ендокринолога. При обстеженні було встановлено діагноз базедової хвороби.
Гіперфункцією яких клітин переважно це викликано?
A *Тироцитів
B Паратироцитів
C Парафолікулярних клітин
D Ендокриноцитів клубочкової зони кори надниркових залоз
E Ендокриноцитів пучкової зони кори надниркових залоз


73
Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного зниження синтезу
білків у гепатоцитах. Які органели постраждали від інтоксикації найбільше?
A *Гранулярна ендоплазматична сітка
B Мітохондрії
C Мікротрубочки
D Лізосоми
E Комплекс Гольджі


74
У культурі тканин ядерним опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких
органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?
A *Рибосом
B Лізосом
C Ендоплазматичної сітки
D Мікротрубочок
E Комплексу Гольджі


75
Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Гензеновський
вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?
A *Хорди
B Нервових гребінців
C Нервового жолобка
D Нервової трубки
E Мантійного шару нервової трубки


76
За результатами вивчення плям крові на місці злочину судово-медичний експерт
визначив, що це кров жінки. За якими ознаками?
A *Наявність сателітів ядер в нейтрофілах
B Наявність мікроцитів і макроцитів
C Явища пойкілоцитозу
D Наявність специфічних гранул в еозинофілах.
E За кількістю еритроцитів.


77
Послаблення кровопостачання органу обумовлює розвиток гіпоксії, а вона активізує
функцію фібробластів. Об’єм яких елементів нарощується в цій ситуації?
A *Міжклітинної речовини
B Судин мікроциркуляторного русла
C Нервових елементів
D Паренхіматозних елементів органу
E Лімфатичних судин


78
Під час гетеротрансплантації органів виявлено відтторження трансплантту. Які
клітини головним чином забеспечують цей процес?
A * Т-кілери
B Макрофаги
C В-лімфоцити
D Т-хелпери
E Т-супресори


79
У цітоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апiкальній
частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів
можна віднести ці гранули?
A * До включень
B До мікрофіламентів
C До лізосом
D До екзоцитозних вакуолей
E До гранулярної ендоплазматичної сітки


80
У хворого пошкоджено целіарне тіло. Функція якого апарату ока при цьому страждає?
A *Акомадацiйний
B Світлопровідний
C Світловідчуваючий
D Захисний
E Трофічний


81
Сталася травма шкіри з пошкодженням сітчатого шару дерми. За рахунок діяльності
яких клітин станеться регенерація цього шару?
A *Фібробластів
B Макрофагів
C Лімфобластів
D Тканинних базофілів
E Плазматичних клітин


82
С возрастом у многих людей отмечается помутнение хрусталика /катаракта/. При
этом он становится не прозрачным, что приводит к частичной или полной слепоте.
Оптические свойства и химизм какого белка в цитоплазме хрусталиковых волокон
нарушаются?
A *кристалин
B витреин
C динеин
D родопсин
E йодопсин


83
У больного с подозрением на гломерулонефрит отмечается во вторичной моче
наличие альбуминов /альбуминурия/ и глюкозы /глюкозурия/ на протяжении двух
недель. Функция каких отделов почки нарушена?
A *проксимальных канальцев
B дистальных канальцев
C тонкого канальца
D собирательных трубочек
E юкстагломерулярного аппарата


84
У біопсійному матеріалі шкіри в епідермісі виявлені клітини з відростками які мають
гранули темно-коричневого кольору у цитоплазмі. Що це за клітини?
A *Меланоцити.
B Внутрішньоепідермальні макрофаги.
C Кератиноцити.
D Клітини Меркеля.
E Лімфоцити.


85
У дитини навколо подряпини на шкірі виникли ознаки запалення: біль, почервоніння,
набряк як ознаки негайної гіперчутливості. Які клітини крові обумовлюють ці зміни?
A * Базофіли
B Еозинофіли
C Нейтрофіли
D Лімфоцити
E Моноцити


86
У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських
клітин, розташованих в тісному контакті з синусоїдними капілярами. Назвіть формені
елементи крові, які утворюються з цих клітин.
A *Кров’яні пластинки
B Еритроцити
C Лейкоцити
D Моноцити
E Лімфоцити


87
В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який
оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний
малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?
A * Пухка волокниста неоформлена сполучна частина
B Щільна оформлена сполучна тканина
C Щільна неоформлена сполучна тканина
D Ретикулярна тканина
E Жирова тканина


88
У хворого з гострим ринітом виявлена гіперемія і підвищене утворення слизу у носовій
порожнині. Активність яких клітин епітелію слизової оболонки підвищена?
A * Келихопподібних
B Війчастих
C Мікроворсинчатих
D Базальних
E Ендокринних


89
У гістологічному препараті виявляються судини, що починаються сліпо, мають
вигляд сплющених ендотеліальних трубок, не містять базальної мембрани і
перицитів, ендотелій цих судин фіксований стропними філаментами до колагенових
волокон сполучної тканини. Які це судини?
A *Лімфокапіляри
B гемокапіляри
C артеріоли
D венули
E артеріо-венозні анастомози


90
У гістологічному препараті судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні
мембрани і є багато міоцитів у середній оболонці. До якого типу відноситься ця
судина?
A *Артерія м'язового типу.
B Артерія змішаного типу
C Вена з сильним розвитком м'язів
D Артерія еластичного типу
E Екстрааортанні лімфатична система


91
В експерименті у тварини шляхом звуження ниркової артерії отримано стійке
підвищення кров"яного тиску. Функція яких клітин нирок обумовлює цей ефект?
A *ЮГА-клітини
B Подоцити
C Ендотеліоцити
D Інтерстиційні клітини
E Клітини щільної плями


92
На обмеженій ділянці епідермісу внаслідок травми відсутні шари аж до росткового.
Назвати клітини, які послужать основним джерелом його регенерації.
A *Шар базальних клітин.
B Шари крилатих клітин.
C Шари зернистих клітин.
D Шари крилатих і зернистих клітин не зруйнованої ділянки.
E Клітини блискучого шару не зруйнованої ділянки.


93
В результаті травми голови у чоловіка 32 роки ушкодженні ампули півколових каналів.
Сприйняття яких подразнень буде порушено внаслідок цього?
A *Кутові прискорення
B Вібрації
C Гравітації
D Лінійні прискорення
E Вібрації та гравітації


94
Хворій, 35 років, з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено
діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося, що
слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті,заповнені густим
секретом. Надлишки якого гормону обумовлюють такі зміни в ендометрії?
A *Прогестерона
B Естрогенів
C Тестостерона
D Соматотропіна
E АКТГ


95
При морфологическом исследовании в гистопрепарате биопсийного материала
определяется сосуд неправильной формы, средняя оболочка которого образована
пучками гладких миоцитов и прослойками соединительной ткани. Укажите вид
данного сосуда:
A *Вена мышечного типа
B Артерия мышечного типа
C Лимфатический сосуд
D Венула
E Артериола


96
У хворого на хронічний ентероколіт виявлено порушення травлення та всмоктування
білків у тонкій кишці внаслідок недостатньої кількості дипептидаз у кишковому соці . У
яких клітинах порушено синтез цих ферментів?
A * Клітини Панета
B Стовпчасті з облямівкою
C Стовпчасті без облямівки
D Келихоподібні
E Ендокриноцити


97
При гістологічному обстеженні аспіраційного біоптату слизової оболонки шлунку у
хворого, що страждає на виразкову хворобу виявлено збільшення кількості
гландулоцитів, що мають оксифільні властивості цитоплазми. Утворення якого
компоненту шлункового соку забезпечують ці клітини?
A * Хлористоводневу кислоту.
B Слиз.
C Пепсиноген.
D Гастрин.
E Секретин.


98
На електронній мікрофотографії органа чуття видно волоскові клітини, на апікальній
частині яких розміщуються короткі мікроворсинки - стереоцилії та полярно розміщена
кіноцилія. Для якого органа чуття характерні дані клітини?
A *Орган рівноваги
B Орган зору
C Орган нюху
D Орган слуху
E Орган смаку


99
На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та
ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігрують до полюсів. В якій
фазі клітинного циклу знаходиться клітина?
A *В профазі
B В анафазі
C В метафазі
D В телофазі
E В інтерфазі


100
В гістологічному препараті трубчастої кістки на місці зламу виявляються ознаки
регенараторного процесу (мозоль). Яка тканина формує цю структуру?
A *Грубоволокниста кісткова
B Пухка сполучна
C Ретикулярна.
D Епітеліальна.
E Пластинчаста кісткова


101
На гістологічному препараті нирки в дистальному звилистому канальці виявляються
клітини, які щільно прилягають до ниркового тільця. Базальна мембрана їх дуже
тонка і не утворює складок. Ці клітини відчувають зміни вмісту натрію у сечі та
впливають на секрецію реніна юкстагломерулярними клітинами. Що це за клітини?
A *Клітини щільної плями
B Юкстагломерулярні клітини
C Мезангіальні клітини
D Подоцити
E Ендотелій капілярів клубочка


102
Мозкова речовина часточки кровотворного органа на гісто-логічному препараті має
світліше забарвлення і містить епі-теліальні тільця. Якому органу належать дані
морфологічні ознаки?
A *Тимусу.
B Лімфатичному вузлу.
C Селезінці.
D Печінці.
E Нирці.


103
На електронній мікрофотографії представлені структури у вигляді відкритих міхурців,
внутрішня поверхня яких вистелена одно-шаровим епітелієм, який утворений
респіраторними та секре-торними клітинами. Які це структури?
A *Альвеоли.
B Бронхіоли.
C Ацинуси.
D Альвеолярні ходи.
E Термінальні бронхи.


104
У недоношених дітей розвивається синдром дихальної недос-татності. Недостатність
якого компоненту аерогематичного бар'єру лежить в основі цієї патології?
A *Сурфактант
B Ендотелій капілярів
C Базальна мембрана ендотелію
D Базальна мембрана альвеолоцитів
E Альвеолоцити


105
В гістологічному препараті представлена тканина, основною структурною одиницею
якої є волокно, яке складається із сим-пласта і сателітоцитів, вкритих спільною
базальною мембраною. Для якої тканини характерна дана структура?
A *Скелетної поперечно-посмугованої м`язової тканини.
B Гладкої м`язової тканини.
C Серцевої м`язової тканини.
D Пухкої сполучної тканини.
E Ретикулярної тканини.


106
З ектодермального епітелію вистилки верхньої частини ротової ямки зародка людини
формується кишеня Ратке, яка направляється до основи майбутнього головного
мозку. Що розвивається з даного ембріонального зачатка?
A *Аденогіпофіз
B Нейрогіпофіз
C Медіальне підвищення
D Гіпофізарна ніжка
E Передній гіпоталамус


107
В стінці фолікулів та в міжфолікулярних прошарках сполучної тканини на території
щитовидної залози розміщуються великі ендокриноцити, секреторні гранули яких
осміо- і аргірофільні. Назвіть ці клітини:
A *Кальцитоніноцити
B Тироцити
C Паратироцити
D Пінеалоцити
E Пітуіцити


108
У новонародженого діагностовано порушення розвитку міокарду шлуночка. З
порушенням розвитку якого ембріонального джерела пов’язана ця патологія?
A *Міоепікардиальної пластинки.
B Парієтальної спланхноплеври
C Ентодерми
D Ектодерми
E Мезинхими


109
При гистологическом исследовании в области шейки собственной железы желудка
обнаруживаются мелкие клетки, имеющие высокое ядерно-цитоплазматическое
отношение и базофильную цитоплазму. Укажите функцию данных клеток.
A *Регенерация железистого эпителия
B Защитная
C Эндокринная
D Секреция ионов хлора
E Секреция пепсиногена


110
В результаті травми носа у чоловіка 30 років пошкоджена слизова оболонка, що
вкриває верхню частину верхньої раковини. До яких наслідків це призвело?
A * Порушення сприйняття пахучих речовин
B Порушення зволоження повітря
C Порушення секреторної активності келихоподібних клітин
D Порушення зігрівання повітря
E Порушення зігрівання і зволоження повітря


111
В гистопрепарате определяются концевые отделы желез, образованные клетками с
центрально расположенным круглым ядром и базофильной цитоплазмой.
Определите вид концевых отделов.
A *Серозные (белковые).
B Серомукозные
C Смешанные.
D Сальные.
E -


112
У хворого спостерегається збільшення розмірів селезінки та зменшення кількості
ерітроцитів периферійної крові. Підвищена функція яких клітин селезінки причетна до
цього явища?
A *Макрофагів
B Лімфоцитів
C Дендритних клітин
D Плазмоцитів
E Інтердигітуючі клітини


113
В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються по одинці та
ізогрупами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина
присутня в препараті?
A *Гіалінова хрящова тканина.
B Гладка м’язова тканина.
C Епітеліальна тканина.
D Волокниста хрящова тканина.
E Кісткова тканина.


114
При микроскопическом исследовании в препарате выявляется орган нервной
системы, состоящий из псевдоуниполярных нейронов, тела которых покрыты
глиальной и соединительнотканной оболочками. Определите данный орган.
A *Спинномозговой узел
B Вегетативный ганглий
C Спинной мозг
D Мозжечок
E Кора больших полушарий


115
При гистологическом исследовании биоптата кожи человека обнаружена только
плотная неоформленная соединительная ткань. Какой слой данного органа был
представлен для изучения?
A *Сетчатый слой дермы
B Эпидермис
C Сосочковый слой дермы
D Гиподерма
E Мышечная пластинка


116
При гістологічному дослідженні поперечного шліфу емалі виявлена лінійна смугастість
у вигляді концентричних кругів, яка направлена під кутом до дентиноемальового
з’єднання. Назвіть ці структури:
A *Лінії Ретціуса
B Смуги Гунтера-Шрегера
C Емалеві пластини
D Емалеві пучки
E Емалеві веретена


117
На мікропрепараті шкіри пальця дитини спостерігаємо, що епідерміс має ознаки
недостатнього розвитку. Назвіть який ембріональний листок в процесі розвитку був
пошкоджений:
A * Ектодерма
B Мезодерма
C Ентодерма
D Мезенхіма
E Ектомезенхіма


118
Позазародковий орган на ранніх етапах ембріогенезу має одношаровий плоский
епітелій, який з третього місяця набуває призматичної і кубічної форми, бере участь у
виробленні навколоплідних вод. Назвати цей орган:
A *амніон
B жовтковий мішок
C алантоїс
D пуповина
E плацента


119
В експерименті тварині нанесена травма рогівки. За рахунок чого буде відбуватися
регенерація її багатошарового епітелію?
A *Клітини базального шару епітелію
B Власна речовина рогівки
C Остистий шар епітелію рогівки
D Базальна мембрана
E Плоскі клітини


120
У гістологічному препараті яєчка у пухкій сполучній тканині, що розмежовує сім’яні
канальці помітні округлі клітини з оксифільною цитоплазмою. Які це клітини?
A *Гландулоцити
B Підтримуючи клітини
C сустентоцити
D сперматоцити
E сперматогонії


121
У препараті, забарвленому методом імпрегнації сріблом, виявляються клітини
грушовидної форми з добре виразними 2-3 дендритами. Назвіть структуру, що
досліджується.
A *Кора мозочку
B Спіральний орган внутрішнього вуха
C Сітківка органу зору
D Кора головного мозку
E Спинномозковий вузол


122
На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми
виділяються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі,
багато рибосом і меланосом. Назвіть цю клітину.
A *Меланоцити
B Кератиноцити
C Клітини Лангеганса
D Клітини Меркеля
E Тканинні базофіли.


123
Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових і
змішаних кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується?
A *Під’язикова
B Привушна
C Підщелепна
D Губна
E Щічна


124
У хворого з тяжкою травмою верхньої кінцівки спостерігається порушення процесів
регенерації хрящової тканини внаслідок пошкодження малодиференційованих клітин
хрящового диферону. Які клітини зазнали ушкодження?
A * Клітини внутрішнього шару охрястя
B Клітини зовнішнього шару охрястя
C Клітини у складі ізогенних груп
D Клітини зони молодого хряща
E Клітини, що надходять з кровоносних судин


125
В організм людини введено живу вакцину. Підвищення активності яких клітин
сполучної тканини можна очікувати?
A *Плазмоцитів та лімфоцитів
B Макрофагів і фібробластів
C Пігментоцитів і перицитів
D Адипоцитів і адвентиційних клітин
E Фібробластів і лаброцитів


126
На электронной микрофотографии фрагмента почечного тельца представлена
крупная эпителиальная клетка с большими и мелкими отростками. Последние
прикрепляются к базальной мембране капилляров. Назовите данную клетку.
A *Подоцит
B Юкставаскулярная клетка.
C Гладкий миоцит.
D Эндотелиоцит.
E Мезангиальная клетка.


127
При микроскопическом исследовании в препарате выявляется орган нервной
системы, состоящий из псевдоуниполярных нейронов, тела которых покрыты
глиальной и соединительнотканной оболочками. Определите данный орган.
A *Спинномозговой узел.
B Вегетативный ганглий.
C Спинной мозг.
D Мозжечок.
E Кора больших полушарий.


128
При гистологическом исследовании биоптата кожи человека выявляется только
плотная неоформленная соединительная ткань. Какой слой данного органа был
представлен для изучения?
A *Сетчатый слой дермы.
B Эпидермис.
C Сосочковый слой дермы.
D Гиподерма.
E Мышечная пластинка.


129
При експериментальному дослідженні хондрогістогенезу було ушкоджено склеротом.
Диференціювання яких клітин було порушено за цих умов?
A * Хондробластів
B Гладких міоцитів
C Міобластів
D Фібробластів
E Епідермоцитів


130
На мікропрепараті шкіри пальця дитини спостерігаємо, що епідерміс має ознаки
недостатнього розвитку. Назвіть який ембріональний листок в процесі розвитку був
пошкоджений:
A * Ектодерма
B Мезодерма
C Ентодерма
D Мезенхіма
E Ектомезенхіма


131
На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми
виділяються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі,
багато рибосом і меланосом. Назвіть цю клітину:
A *Меланоцити
B Кератиноцити
C Клітини Лангеганса
D Клітини Меркеля
E Тканинні базофіли


132
Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових і
змішаних кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується?
A *Під’язикова
B Привушна
C Підщелепна
D Губна
E Щічна


133
У хлопчика з травматичним ушкодженням верхньої кінцівки виявлений перелом
плечової кістки. За рахунок якої структури буде відбуватись репаративна регенерація
кістки?
A * Окістя
B Діафіз
C Епіфіз
D Шар зовнішніх генеральних пластинок
E Шар внутрішніх генеральних пластинок


134
За певних причин на 5 місяці після народження дитини порушено процес руйнування
гертвіговської піхви навколо зуба. Розвитку якої тканини зуба заважає ця обставина?
A * Цементу
B Зубного сосочка
C Зубного мішечка
D Пульпи
E Дентина


135
У двох препаратах зуба гістологічно виявляються: в одному - безклітинний цемент, в
другому - клітинний. З якої ділянки зуба виготовлено другий препарат?
A * З верхівки кореня
B З області шийки зуба
C З верхньої області зуба під яснами
D З коронки зуба
E З області границі між коронкою та коренем


136
При нестачі вітаміну А у людини відбувається порушення сутінкового зору. Вкажіть
клітини, яким належить означена фоторецепторна функція.
A * Паличкові нейросенсорні клітини
B Горизонтальні нейроцити
C Колбочкові нейросенсорні клітини
D Біполярні нейрони
E Гангліонарні нервові клітини


137
Сімейна пара скаржиться на неспроможність мати дітей. Після обстеження виявлено
- у чоловіка постраждав сперматогенний епітелій яєчка, що призвело до відсутності
сперматозоїдів в сім’яній рідині і як наслідок – до безпліддя. Який відділ сім’яника
простраждав?
A * Звивисті сім’яні канальці
B Прямі сім’яні канальці
C Сітка яєчка
D Протоки придатка
E Виносні протоки


138
На гістологічному препараті зріз щелепи зародку людини 2-го місяцю розвитку, яка
містить пошкоджений зубний епітеліальний орган. Яка гістологічна частина зуба не
буде розвинена?
A *Емаль
B Пульпа
C Цемент
D Періодонт
E Дентін


139
У новонародженої дитини недорозвинений тимус. Який вид гемопоезу буде
порушений?
A *Лімфопоез
B Моноцитопоез
C Еритропоез
D Гранулоцитопоез
E Мегакаріоцитопоез


140
При дії на організм несприятливих факторів у тимусі має місце перебудова органу, що
супроводжується масовою загибеллю тимоцитів, виселенням їх у периферійні
органи, проліферація епітеліоретикулоцитів. Як зветься таке явище?
A * Акцідентальна інволюція тимусу
B Вікова інволюція тимусу
C Гіпотрофія тимусу
D Дистрофія тимусу
E Атрофія тимусу


141
У новонародженого виявлено вроджену атрофію тимусу. Які клітини імунної системи
постраждають найбільше?
A * Т-лімфоцити
B В-лімфоцити
C Макрофаги
D Антигенпредставляючі клітини
E В-клітини пам’яті


142
При обстеженні пацієнта було виявлено аномалію розвитку емалі. З пошкодженням
яких структурних компонентів зубного зачатка це пов’язано?
A * Внутрішній емалевий епітелій емалевого органа
B Зовнішній емалевий епітелій емалевого органа
C Проміжний шар емалевого органа
D Пульпа емалевого органа
E Шийка зубного емалевого органа


143
На гістологічному препараті сагітального розрізу закладки нижньої щелепи
3,5-місячного плода людини спостерігається епітеліальний емалевий орган
оточений компактно розташованими мезенхімними клітинами. Як називається це
мезенхімне утворення?
A * Зубний мішечок
B Зубний сосочок
C Зовнішні емалеві клітини
D Внутрішні емалеві клітини
E Пульпа емалевого органа


144
В ембріогенезі ротової порожнини відбулося порушення розвитку емалі зубів. Яке
джерело розвитку зубів було пошкоджено?
A * Епітелій
B Мезенхіма
C Мезодерма
D Зубний мішечок
E Зубний сосочок


145
Під час розвитку зуба у складі емалевого органу з’являються клітини призматичної
форми, які мають шостикутове січення, ядро розташоване у центральній частині
клітини. Що це за клітини?
A * Преенамелобласти
B Зовнішні енамелобласти
C Камбіальні клітини
D Клітини пульпи емалевого органу
E Преодонтобласти


146
На гістологічному препараті органу ротової порожнини видно 3 зони: жирову,
залозисту, волокнисту. Що за орган у препараті?
A * Тверде піднебіння
B Ясна
C М’яке піднебіння
D Губа
E Щока


147
В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня
вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня -
багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?
A * М’яке піднебіння
B Ясна
C Тверде піднебіння
D Губа
E Щока


148
В ембріогенезі відбулось порушення зростання медіальни х носових і
верхньощелепних відростків. Які аномалії розвитку лиця слід очікувати в даному
випадку?
A *Латеральна розщелина верхньої губи
B Медіальна розщелина верхньої губи
C Незарощення носо-слізного каналу
D Готичне піднебіння
E Макростомія


149
На гістологічному препараті органу ротової порожнини під слизовою оболонкою
знаходиться добре розвинений шар жирової тканини. З якої ділянки зроблений
препарат?
A *Тверде піднебіння
B Щока
C Губа
D Язик
E Ясна


150
В ембріогенезі відбулась затримка зростання верхньо- і нижньощелепних відростків.
Які аномалії розвитку слід очікувати в даному випадку?
A *Макростомія
B Мікростомія
C Вовча паща
D Готичне піднебіння
E Розщелина верхньої губи


151
У результаті хімічного опіку бічної поверхні язика в 5-ти літньої дитини в цій області
відсутня смакова чутливість, що зв'язано з руйнуванням смакової сенсорної клітини.
Яка структура клітини бере участь у сприйманні подразнення?
A *Мікроворсинки на апікальній поверхні
B Латеральна поверхня
C Мікроворсинки на базальній поверхні
D Ядро
E Базальна мембрана


152
Експериментально у зародка в зубному зачатку був зруйнований зовнішній шар
зубного мішечка. Вкажіть, яка структура зуба не матиме свого подальшого розвитку?
A *Періодонт
B Емаль
C Дентин
D Цемент
E Пульпа


153
У пацієнта 42-х років, що страждає парадонтозом, у коронковій частині пульпи
виявлені округлі звапновані утворення діаметром 2-3 мм. Назвіть ці структури:
A *Дентиклі
B Інтерглобулярні простори
C Склерозований (прозорий) дентин
D Мертвий дентин
E Інтертубулярний дентин


154
При вивченні мазку крові людини з наявністю запального процесу можна бачити
велику кількість округлих клітин з сегментованим ядром (три і більше сегментівї) та
дрібною рожево-фіолетовою зернистістю в цитоплазмі.Які це клітини крові?
A *Нейтрофільні гранулоцити
B Ерітроцити
C Еозинофільні гранулоцити
D Базофільні гранулоцити
E Лімфоцити


155
У мазку крові людини , що страждає на алергію, можна бачити велику кількість клітин
округлої форми з сегментованим ядром і великими яскраво - рожевими гранулами в
цитоплазмі. Які це клітини?
A *Еозинофільні гранулоцити
B Нейтрофільні гранулоцити
C Ерітроцити
D Базофільні гранулоцити
E Лімфоцити


156
На электронной микрофотографии фрагмента почки представлена приносящая
артериола, в которой под эндотелием видны крупные клетки, содержащие
секреторные гранулы. Назовите данный вид клеток:
A *Юкстагломерулярные
B Мезангиальные
C Гладкомышечные
D Юкставаскулярные
E Интерстициальные


157
На электронной микрофотографии почечного тельца между капиллярами
сосудистого клубочка определяются отростчатые клетки, в цитоплазме которых
имеется большое количество филаментов. Назовите данные клетки:
A *Мезангиальные
B Адвентициальные
C Юкстагломерулярные
D Юкставаскулярные
E Фибробласты


158
Ребёнок повредил боковую поверхность языка. Какие сосочки языка при этом
повреждены вероятнее всего?
A * Листовидные
B Конические
C Желобоватые
D Нитевидные
E Грибовидные


159
У першому критичному періоді в матковій трубі з невідомої причини в зародку
відбулося розчинення оболонки запліднення. Яке ускладнення вагітності можливе в
цьому випадку?
A *Імплантація зародка в стінці труби
B Загибель зародка
C Інвагінація стінки бластоцисти
D Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби
E Утворення двох бластоцист


160
В полости матки был обнаружен эмбрион человека, не прикрепленный к эндометрию.
Какой стадии развития соответствует зародыш?
A *Бластоцисты
B Зиготы
C Морулы
D Гаструлы
E Нейрулы


161
Одужання організму від інфекційної хвороби супроводжується нейтралізацією
антигенів специфічними антитілами.Якими клітинами вони продукуються?
A * Плазмоцитами
B Фібробластами
C Тканинними базофілами
D Еозинофілами
E Т-лімфоуитами


162
Запалення характеризується розширенням кровоносних капілярів на ділянці
пошкодження, зменшенням кровообігу, підвищенням проникливості стінки судин.
Яким з клітин наведених нижче, належить головна роль в цьому?
A * Тканинним базофілам
B Фібробластам
C Плазмоцитам
D Еозинофілам
E Макрофагам


163
Продукуючи ряд гормонів плацента відіграє роль тимчасової ендокринної залози. Якій
гормон може бути визначений у крові жінки вже на третю-четверту добу після початку
імплантації, що використовується у медичній практиці для раннього діагностування
вагітності?
A * Хоріонічний гонадотропін
B Соматостатин
C Прогестерон
D Вазопресин
E Окситоцин


164
У гістологічному препараті кори наднирника видно дрібні полігональні клітини, які
утворюють округлі скупчення – “ та містять невелику кількість ліпідних включень. Яку
частину наднирника представлено у гістологічному препараті?
A * Клубочкова зона
B Проміжна зона
C Пучкова зона
D Сітчаста зона
E Мозкова речовина


165
У гістологічному препараті наднирника видно великі клітини кубічної форми
розташовані у вигляді тяжів та містять велику кількість ліпідних включень.
Яку частину наднирника представлено у гістологічному препараті?
A * Пучкова зона
B Клубочкова зона
C Проміжна зона
D Сітчаста зона
E Мозкова речовина


166
При дослідженні амніотичної рідини, одержаної при амніоцентезі (прокол амніотичної
оболонки), виявлені клітини ядра яких містять статевий хроматин (тільце Барра). Про
що з зазначеного це може свідчити?
A *Розвиток плода жіночої статті
B Розвиток плода чоловічої статті
C Генетичні порушення в розвитку плода
D Трисомія
E Поліплоїдія


167
На гістологічному препараті видно позазарод-ковий орган, який являє собою
міхурець, зв’язаний з кишковою трубкою. Стінка його зсередини вистелена епітелієм,
зовні утворена сполучною тканиною. На ранніх етапах ембріогенезу він виконує
функцію кровотворного органа. Назвати цей орган:
A *Жовтковий мішок
B Алантоїс
C Амніон
D Пуповина
E Плацента


168
Процес імплантації відбувається в два етапи: адгезія та інвазія. Морфологічним
проявом процесу адгезії бластоцисти є:
A *прикріплення бластоцисти до ендометрію
B руйнування епітелію ендометрію
C руйнування сполучної тканини ендометрію
D руйнування судин ендометрію
E формування лакун


169
В процесі ембріогенезу із трофобласта формується зачаток органа, який має
ендокринну функцію. Вкажіть правильну відповідь.
A *ворсинчастий хоріон (плодова частина плаценти)
B амніон
C жовтковий мішок
D алантоїс
E пуповина


170
У зв’язку з підозрою на внутрішньолікарняну інфекцію, проведено обстеження у
відділенні новонароджених пологового будинку. У кількох дітей, а також на деяких
предметах догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених
культур дають можливість встановити їхнє походження з одного джерела?
A *Фаготип
B Пігментоутворення
C Антигенна структура
D Біохімічна активність
E Антибіотикограма


171
У дитини двох років часто спостерігаються запальні процеси легень. З порушенням
функції яких органел клітин покривного епітелію бронхів це може бути пов’язано?
A *Війок
B Мітохондрій
C Ендоплазматичної сітки
D Мікроворсинок
E Лізосом


172
На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій від-сутні ядерця та
ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігрують до полюсів. В якій
фазі клітинного циклу знаходиться клітина ?
A *В профазі.
B В анафазі.
C В метафазі.
D Втелофазі.
E Вінтерфазі.


173
На электронной микрофотографии представлена клетка нейрального происхождения,
находящаяся в составе эпителия слизистой оболочки. Дистальная часть
периферического отростка клетки имеет булавовидное утолщение, от которого
отходят 10-12 ресничек. Что это за клетка?
A *обонятельные клетки
B биполярный нейрон спинномозгового узла
C сенсорные эпителиоциты органа вкуса
D палочковая зрительная клетка
E колбочковая зрительная клетка


174
В гистопрепарате представлена ткань, содержащая клетки, лишенные отростков и
имеющие каждая несколько десятков ядер, а одна из поверхностей клетки имеет
гофрированную зону, через которую происходит секреция гидролитических
ферментов. Какая ткань представлена в гистопрепарате?
A *Костная ткань
B Хрящевая ткань
C Эпителиальная ткань
D Нервная ткань
E Мышечная ткань


175
На электронной микрофотографии видна клетка отросчатой формы, содержащая в
глубоких инвагинациях плазмолеммы дифференцирующиеся лимфоциты. Для какого
органа характерна такая ультраструктура?
A *Тимус
B Красный костный мозг
C Селезенка
D Миндалина
E Печень


176
У больной произведена операция кесарева сечения, при этом была разрезана на
значительном протяжении стенка матки и извлечен плод. Каким механизмом
произойдет заживление в области ушитого миометрия?
A *Формирование соединительнотканного рубца
B Новообразование гладкой мышечной ткани
C Формирование поперечно-полосатых мышечных волокон
D Пролиферация миосателлитоцитов
E Гипертрофия гладких миоцитов


177
Клітину обробили речовиною, блокуючею процес фосфорилювання нуклеотидів в
мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений в першу чергу?
A * Ресинтез АТФ
B Синтез мітохондріальних білків
C Окислювальне фосфорилювання
D Інтеграція функціональних білкових молекул
E Фрагментація крупних мітохондрій на менші


178
На гістологічному препараті представлений орган нервової системи, зірчастої форми,
зовні вкритий сполучнотканинною капсулою, містить мультіполярні нейрони
різноманітні за функцією. Який це орган?
A *Вегетативний ганглій.
B Спинномозковий ганглій.
C Спинний мозок.
D Мозочок.
E Довгастий мозок.


179
На електронній мікрофотографії фрагменту кіркової речовини нирки виявляються
клітини щільної плями та юкстагломерулярні клітини з великими секреторними
гранулами. Яка структура нирки представлена на мікрофотографії?
A *Юкстагломерулярний апарат.
B Ниркове тільце.
C Фільтраційний бар'єр.
D Простагландиновий апарат.
E Судинний клубочок.


180
При мікроскопічному дослідженні ендокринної залози з’ясувалося, що її паренхіма
складається з фолікулярних структур, стінка яких утворена одношаровим кубічним
епітелієм, а порожнина заповнена оксифільною речовиною. Який гормон секретує ця
залоза?
A *тироксин
B альдостерон
C кортизол
D паратирин
E окситоцин


181
У зародка порушено процес сегментації дорзальної мезодерми й утворення сомітів. В
якій частині шкіри можливі порушення розвитку?
A *Дерма
B Волосся
C Сальні залози
D Епідерміс
E Потові залози


182
У процесі розвитку зуба в періодонті зберігаються залишки ембріональної кореневої
піхви Гертвіга, що носять назву епітеліальних острівців Малассе. Вони можуть бути
джерелом розвитку кіст або пухлин в області кореня зуба. Якими клітинами утворена
піхва Гертвіга?
A Клітинами емалевого органу
B Мезенхімними клітинами
C Пульпоцитами
D Одонтобластами
E Цементобластами


183
При електронній мікроскопії в кірковій речовині нирки визначаються структури, що
вистелені призматичним епітелієм, для якого характерна щіточкова облямівка та
глибокі складки плазмолеми у базальній частині. Між складками розташована велика
кількість мітохондрій. До якого відділу нефрона належать описані структури?
A *Проксимального канальця
B Звивистого дистального канальця
C Петлі Генле
D Ниркового тільця
E Прямого дистального канальця


184
На препараті печінки внутрішньочасточкові капіляри мають широкий просвіт
нерівномірний по всій довжині. Базальна мембрана у більшій частині капіляра
відсутня. До якого типу відносяться такі капіляри?
A Синусоїдного типу
B Вісцерального типу
C Соматичного типу
D Прекапіляри
E Посткапіляри


185
На мікропрепараті, зробленому з привушної слинної залози, розрізняємо кінцеві
секреторні відділи з сероцитами, що синтезують переважно ферменти. До яких залоз
за класифікацією за хімічним складом секрету вона належить?
A * Білкова
B Слизова
C Білково-слизова
D Сальна.
E Потова.


186
Слизова оболонка трубчастого органу вкрита перехідним епітелієм утворює поздовжні
складки. М’язова оболонка складається з двох шарів у верхній половині і трьох у
нижній. Який це орган?
A сечовід
B сечовий міхур
C стравохід
D пряма кишка
E маткова труба.


187
В препараті сполучної тканини дерми шкіри, забарвленому суданом - ІІІ і
гематоксиліном, виявляються скупчення великих багатокутних клітин, які
зафарбовуються в помаранчевий колір. Ядра мають сплощену форму, зміщені на
периферію. Яка це тканина?
A біла жирова тканина
B бура жирова тканина
C ретикулярна сполучна тканина
D гіалінова хрящова тканина
E пластинчаста кісткова тканина


188
Після закладки молочних зубів, на початку 5-місяця ембріогенезу певними чинниками
пошкоджено ростову властивість зубної пластинки позаду згаданих закладок. Який
можливий важкий наслідок?
A * Не відбудеться закладка постійних зубів.
B Порушиться утворення піхви Гертвіга.
C Не руйнуватиметься шийка емалевого органу.
D Постраждає процес утворення присінку ротової порожнини.
E Не відбудеться утворення дентину молочних зубів.


189
При дослідженні трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка
складається із гіалінових суцільних кілець. Який епітелій вистилає слизову оболонку
цього органу?
A багаторядний призматичний війчастий
B одношаровий призматичний залозистий
C одношаровий призматичний з облямівкою
D багатошаровий плоский незроговілий
E одношаровий кубічний


190
На мікропрепараті, зробленому з невідомого органа, виявлені ацинуси, які містять
10-15 клітин конічної форми з базофільною цитоплазмою, круглим ядром і добре
розвиненою гранулярною ендоплазматичною сіткою. Ацинус оточений базальною
мембраною, в розщепленні якої локалізуються міоепітеліальні клітини. З якого органа
зроблено зріз ?
A *Привушна слинна залоза
B Підшлункова залоза
C Легені
D Під’язикова зхалоза
E Печінка


191
Внаслідок вірусного процесу в підщелепних слинних залозах відбувся значний склероз
їх паренхіми і зменшилася продукція біологічно активних гормональних речовин.
Через те погіршилася регенерація слизової оболонки ротової порожнини. Причиною
цього є недостатній вміст у слині?
A * Фактора росту епітелія.
B Інсуліноподібного фактора.
C Тимоцит-трансформуючого фактора.
D Лізоциму.
E Паротину.


192
В процесі ембріогенезу епітеліальний тяж, який має назву вестибулярної пластинки
дає початок розвитку переддвер’я порожнини рота. Який біологічний механізм
запрограмованої загибелі клітин забезпечує утворення з епітеліальної пластинки
щічно-губної борозни?
A Апоптоз
B Некроз
C Мейоз
D Паранекроз
E Амітоз


193
При вивченні шліфу зуба людини 40 років на дентино-емалевій межі визначені
оптично щільні лінійні структури довжиною до 1/3 товщі емалі веретеноподібної
форми. Що за структури визначив дослідник?
A Емалеві веретена
B Дентиклі
C Емалеві пучки
D „Мертві” шляхи
E Каріозне ушкодження


194
Зроблено мікропрепарат м’якого піднебіння, на якому спостерігаються ротова і
носова поверхня. На ротовій поверхні виявлено пошкодження епітелію. Який епітелій
пошкоджено?
A *Багатошаровий плоский незроговілий
B Багатошаровий кубічний незроговілий
C Багатошаровий призматичний незроговілий
D Багатошаровий плоский зроговілий
E Багаторядний миготливий


195
На гістологічному препараті визначається орган, який має кіркову та мозкову
речовину. Кіркова речовина складається з зовнішньої зони, яка містить лімфатичні
вузлики, та паракортикальної зони. У мозковій речовині розташовані мозкові тяжі,
синуси і трабекули. Який орган має дані морфологічні ознаки?
A *Лімфатичний вузол
B Селезінка
C Нирка
D Тимус
E Наднирники


196
В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку.
Визначте, відростки яких нейронів при цьому пошкоджено?
A *Аксони рухових нейронів
B Дендрити рухових нейронів
C Аксони чутливих нейронів
D Дендрити чутливих нейронів
E Дендрити вставних нейронів


197
В результаті експресіії окремих компонентів геному клітини зародка набувають
характерних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей. Яку
назву має цей процес?
A *Диференціювання
B Капацитація
C Рецепція
D Детермінація
E Індукція


198
На гістологічному препараті сформованого зуба виявляється оболонка, яка стійка до
дії кислот, але зберігається лише на бічних поверхнях коронки зуба. Назвати цю
оболонку?
A *кутикула
B дентин
C пелікула емалі
D емаль
E цемент


199
Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним
відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як
називаються такі клітини?
A псевдоуніполярні
B уніполярні
C біполярні
D мультиполярні
E аполярні


200
При гістологічному дослідженні екстирпованої пульпи в її периферичному шарі
визначені клітини циліндричної форми. Яку назву мають ці клітини?
A Одонтобласти
B Фібробласти
C Моноцити
D Амелобласти
E Міофібробласти


Крок 1. Стоматологія
3.0 Гістологія
1
На гістологічному препараті пухкої сполучної тканини знайдено відносно великі клітини,
заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що
гранули містять гепарин та гістамін. Що це за клітини?
A * Тканинні базофіли (тучні клітини).
B Фібробласти
C Макрофаги
D Плазмоцити
E Адипоцити


2
Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар’єру є тришарова базальна
мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову її середнього електроннощільного шару.
Де міститься ця базальна мембрана?
A *В нирковому тільці
B в капілярах перитубулярної капілярної сітки
C в проксимальному канальці
D в тонкому канальці
E в дистальному прямому канальці


3
При мікроскопічному дослідженні внутрішніх статевих жіночих органів, що видалені під
час операції був знайдений ембріон побудований з двох бластомерів. Назвати місце його
локалізації при умові нормального розвитку.
A * Маткова труба, близько ампульної частини
B маткова труба, близько маткової частини
C порожнина матки
D черевна порожнина
E яєчник


4
На гістологічному зрізі однієї з ендокринних залоз видно округлі структури різних
розмірів, стінка яких утворена одним шаром епітеліальних клітин на базальній
мембрані, всередині ці структури містять гомогенну неклітинну масу. Яка це залоза?
A * Щитовидна залоза
B Надниркова залоза, кіркова речовина
C Прищитовидна залоза
D передня частка гіпофізу
E задня частка гіпофізу


5
Гістологічна картина ендометрію має наступні характерні ознаки: потовщення, набряк,
наявність звивистих залоз із розширеним просвітом, які секретують велику кількість
слизу, мітози в клітинах не спостерігаються, у стромі наявні децидуальні клітини. Яка
стадія менструального циклу відповідає описаній картині?
A *Секреторна (пременструальна).
B менструальна
C регенераторна
D проліферативна
E відносного спокою


6
Експериментальна тварина виділяє велику кількість сечі (поліурія) і має сильну спрагу
(полідипсія). Сеча не містить цукру. З порушенням функції яких клітин це пов’язано?
A * Нейросекреторні клітини супраоптичного ядра гіпоталамуса.
B фолікулярні ендокриноцити щитовидної залози
C паратироцити
D ендокриноцити клубочкової зони надниркової залози
E ендокриноцити мозкової речовини надниркової залози


7
В гістологічному препараті відділ нервової системи, в якому визначається пошарове
розташування нейроцитів, серед яких є клітини таких форм: зірчасті, веретеноподібні,
горизонтальні, пірамідні. Який це відділ нервової системи?
A * Кора великих півкуль головного мозку.
B Кора мозочка
C спинномозковий вузол
D вегетативний вузол
E спинний мозок


8
На електронній мікрофотограммі виявляються клітини альвеол, які входять до складу
аерогематичного бар’єру. Що це за клітини?
A * Респіраторні епітеліоцити альвеол
B секреторні епітеліоцити альвеол
C альвеолярні макрофаги
D клітини Клара
E мікроворсинчасті епітеліоцити


9
При запальних захворюваннях шлунку пошкоджується покривний епітелій слизової
оболонки. Який епітелій страждає при цьому?
A * Одношаровий призматичний залозистий
B Одношаровий плоский
C Одношаровий кубічний мікроворсинчастий
D Одношаровий кубічний
E Багатошаровий кубічний


10
При розтині померлого чоловіка 65 років, який страждав захворюванням легень,
патологічний процес переважно був локалізований у бронхах, де при гістологічному
дослідженні були чітко видні залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний
миготливий епітелій. В яких бронхах зміни?
A *Середні бронхи
B Головні бронхи
C Великі бронхи
D Малі бронхи
E Термінальні бронхіоли


11
При аналізі лікар-лаборант зробив додатковий висновок, що кров належить людині
жіночої статі. Особливості будови яких форменних елементів дає змогу зробити
заключення?
A *Нейтрофільних лейкоцитів
B Еритроцитів
C Лімфоцитів
D Моноцитів
E Базофільних лейкоцитів12
З віком у шкірі людини з"являються зморшки та складки. Зміни у яких структурах шкіри
головним чином викликають цей стан?
A *В еластичних волокнах
B В колагенових волокнах
C В епідермісі
D В аморфній речовині
E В підшкірній жировій клитковині


13
Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією гормонів на структури матки. Який
компонент стінки матки приймає у цьому найбільшу участь?
A *Серединний шар міометрію
B Ендометрій
C Внутрішній шар міометрію
D Поверхневий шар міометрію
E Периметрій


14
Опікову рану закрили шкірою свині (гетеротрансплантація). Назвати ефекторні клітини,
які відторгнуть трансплантат (шкіру свині).
A *Т-кілери
B Т-хелпери
C Т-супресори
D В-лімфоцити
E Природні кілери


15
У крові інфекційного хворого виявлено малу кількість специфічних антитіл. Функція яких
клітин сполучної тканини пригнічена?
A *Плазматичних
B Лімфоцитів
C Макрофагів
D Нейтрофільних гранулоцитів
E Лаброцитів


16
У хворої 42 років після операції резекції щитовидної залози з’явилися судоми.
Полегшення наступало при введені препаратів кальцію. Порушення функції яких
ендокринних залоз викликає цей стан?
A *Паращитовидних залоз
B Наднирників
C Яєчників
D Гіпофізу
E Епіфізу


17
В умовному експерименті в червоному кістковому мозку людини у поліхроматофільних
еритробластів зруйновано рибосоми. Синтез якого специфічного білка порушиться ?
A *Глобіну
B Фібриногену
C Колагену
D Еластину
E Ламініну


18
В умовах експерименту порушені структури щільного контакту між епітеліоцитами. Яка
функція епітелію постраждає?
A *Механічна
B Всмоктувальна
C Вітамін “Д”-продукуюча
D Секреторна
E Екскреторна


19
У жінки 40 років слаба родова діяльність обумовлена слабістю скоротливої здатності
міометрію. Щоб допомогти їй, який гормональний препарат потрібно ввести?
A *Окситоцин
B Гідрокортизон
C Дексаметазон
D Альдостарон
E Преднізолон


20
В результаті травми у чоловіка 47 років пошкоджені передні корінці спинного мозку.
Відростки яких нейронів пошкоджені?
A *Аксони нейронів рухових соматичних та вегетативних ядер
B Аксони чутливих псевдоуніполярних
C Дендрити чутливих псевдоуніполярних
D Дендрити рухових і аксони ядер бокових стовпів
E Дендрити і аксони чутливих псевдоуніполярнизх


21
В результаті травми носа у чоловіка 32 років пошкоджена слизова оболонка верхньої
носової раковини. До яких наслідків це призвело?
A *Порушення нюху
B Недостатнього зігрівання повітря
C Недостатнього зволоження повітря
D Недостатнього зігрівання і зволоження повітря
E Порушення очищення повітря


22
У дитини (10 років) виявлений гельмінтоз. Які зміни у лейкоцитарній формулі можна чекати?
A *Зросте кількість еозинофілів
B Зросте кількість тромбоцитів
C Зросте кількість еритроцитів
D Зросте кількість сегментоядерних нейтрофілів
E Зросте кількість базофілів


23
В експерименті у зародка кролика зруйновано міотом. Порушення розвитку якої
структури викликано цією маніпуляцією?
A *Скелетної мускулатури
B Осьового скелету
C Сполучної тканини шкіри
D Гладкої мускулатури
E Серозних оболонок


24
У хворого 30 років виявлена гіперфункція щитовидної залози. Яку форму при цьому
мають тироцити фолікулів?
A *Призматичну
B Полігональну
C Плоску
D Веретеноподібну
E Кубічну


25
При обстеженні хворого 26 років проведено гістологічне дослідження пунктату червоного
кісткового мозку і виявлено значне зменшення кількості мегакаріоцитів. Як це
відобразиться на співвідношенні форменних елементів периферичної крові?
A *Зменшиться кількість тромбоцитів
B Зменшиться кількість еритроцитів
C Зменшиться кількість еозинофілів
D Зменшиться кількість нейтрофілів
E Зменшиться кількість В-лімфоцитів


26
Хворій, 35 років, з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено
діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося,що
слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті,заповнені густим
секретом. Який гормон обумовлює такі зміни в ендометрії?
A *Прогестерон
B Естрогени
C Тестостерон
D Соматотропін
E АКТГ


27
Хвора, 40 років, звернулася до лікаря із скаргами на тахікардію,екзофтальм, підвищену
стомлюваність. знижену вагу тіла. З підвищенням функції яких клітин найвірогідніше це
може бути пов’язано?
A *Тироцитів
B Паратироцитів
C Парафолікулярних клітин
D Апудоцитів
E Ацедофільних ендокриноцитів


28
У дитини вроджений імунодифіцит. Страждає клітинний імунітет, що обумовлює часті
вірусні інфекції. Порушеннями в якому органі найвірогідшіше це викликано?
A *Тимусі
B Червоному кістковому мозку
C Лімфатичних вузлах
D Селезінці
E Піднебінних мигдаликах


29
При мікроскопічному дослідженні біопсійного матеріалу ендометрію жінки, що страждає
на безпліддя, виявлені зміни в його будові,обумовлені дією гормону прогестерону. Де
продукується цей гормон?
A *В жовтому тілі яєчника
B В фолікулах яєчника
C У передній частці гіпофізу
D У задній частці гіпофізу
E У гіпоталамусі


30
Після лікуванні пошкодженого ахілового сухожилку у хворого відновилася його функція.
Яким шляхом відбулася регенерація сухожилку?
A *Синтезу колагенових волокон
B Синтезу гіалінового хрящу
C Синтезу щільної неоформленої сполучної тканини
D Синтезу волокнистого хрящу
E Заміни розриву м’язовою тканиною


31
На препараті мазку червоного кісткового мозку людини серед клітин мієлоїдного ряду та
адипоцитів зустрічаються клітини зірчастої форми з оксифільною цитоплазмою, які
контактують соїми відростками. Які це клітини?
A *Ретикулярні
B Фібробласти
C Макрофаги
D Дендритні клітини
E Остеоцити


32
В биоптате лимфатического узла в мозговых тяжах обнаружены очаги повышенного
плазмоцитогенеза. Укажите, антигензависимая стимуляция каких иммунокомпетентных
клеток вызвала их образование?
A *В-лимфоцитов.
B Т-лимфоцитов.
C Макрофагов.
D Дендритных клеток.
E Интердигитирующих клеток.


33
В гистологическом препарате эндокринной железы выявляются эпителиальные тяжи,
состоящие из хромофильных (ацидофильных, базофильных) и хромофобных клеток.
Какой орган представлен в препарате?
A *Аденогипофиз
B Надпочечник.
C Нейрогипофиз
D Щитовидная железа.
E Эпифиз.


34
В гистологическом препарате небной миндалины выявляются крипты, эпителий которых
инфильтрирован лейкоцитами. Укажите, какой эпителий входит в состав данного органа?
A *Многослойный плоский неороговевающий.
B Однослойный призматический.
C Многослойный кубический.
D Многослойный плоский ороговевающий.
E Многорядный реснитчатый.


35
В гистологическом препарате железистого органа определяются только серозные
концевые отделы. В междольковой соединительной ткани видны протоки, выстланные
двухслойным или многослойным эпителием. Определите данный орган.
A *Околоушная железа.
B Подчелюстная слюнная железа.
C Поджелудочная железа.
D Подъязычная слюнная железа.
E Печень.


36
На электронной микрофотографии собственной железы желудка определяется крупная
клетка овальной формы, в цитоплазме которой видны система внутриклеточных
секреторных канальцев, большое число митохондрий. Назовите данную клетку.
A *Париетальная.
B Главная.
C Недифференцированная.
D Слизистая.
E Экзокринная.


37
При исследовании гистопрепарата соединительной ткани определяются нейтрофилы.
Какую функцию выполняют данные клетки, проникая из крови в ткани?
A *Фагоцитоз микроорганизмов.
B Трофическую.
C Опорную.
D Регулируют сокращение гладких миоцитов.
E Расширяют кровеносные сосуды.


38
При микроскопическом исследовании оболочек зародыша определяется хорион. Какую
основную функцию обеспечивает данный орган?
A *Обмен веществ между организмом матери и плода.
B Кроветворную.
C Продукцию околоплодных вод.
D Образование первичных половых клеток.
E Образование лимфоцитов


39
При захворюваннях слизової оболонки тонкої кишки страждає функція всмоктування.
Який епітелій відповідає за цю функцію?
A * Одношаровий призматичний з облямівкою
B Одношаровий кубічний
C Одношаровий призматичний війчастий
D Багатошаровий плоский
E Багатошаровий кубічний


40
При обстеженніі хворого з захворюванням тонкої кишки виявлено порушення процесів
пристінкового та мембранного травлення. З порушенням функції яких клітин це пов’язано?
A * Стовпчастих з облямівкою
B Стовпчастих без облямівки
C Келихоподібних
D Клітин Панета
E Ендокриноцитів


41
При ендоскопічному дослідженні у хворого з хронічним ентероколітом (запалення
кишки) спостерігається відсутність специфічних структур рельєфа тонкої кишки. Які
компоненти визначають особливості рельєфа слизової оболонки цього органу?
A * Циркулярні складки, ворсинки та крипти
B Поля, складки, ямки
C Гаустри, ворсинки, крипти
D Косо-спіральні складки
E Поля, ворсинки


42
Деякі захворювання тонкої кишки пов’язані з порушенням функції екзокриноцитів з
ацидофільними гранулами (клітини Панета). Де розташовані ці клітини?
A * На дні кишкових крипт
B На апікальній частині кишкових ворсинок
C На бокових поверхнях кишкових ворсинок
D У місці переходу ворсинок в крипти
E У верхній частині кишкових крипт


43
При деяких захворюваннях товстої кишки змінюються кількісні співвіддношення між
епітеліоцитами слизової оболонки. Які типи клітин переважають в епітелії крипт товстої
кишки в нормі?
A * Келихоподібні клітини
B Стовпчасті ворсинчасті епітеліоцити
C Ендокриноцити
D Клітини з ацидофільними гранулами
E Малодиференційовані клітини


44
При ректороманоскопії виявлено пухлину, яка походить з слизової оболонки кінцевого
відділу прямої кишки. З якого епітелію утворилася ця пухлина?
A * Багатошарового плоского незроговілого
B Одношарового призматичного залозистого
C Одношарового призматичного облямованого
D Одношарового кубічного
E Перехідного епітелію


45
При обстеженні хворого виявлено аномалію розвитку печінки. Яке ембрінальне
джерело зазнало пошкодження?
A * Ентодерма середнього відділу первинної кишки
B Ентодерма задньої стінки тулубової кишки
C Ентодерма передньої кишки
D Мезонефральна протока
E Ентодерма задньої кишки


46
При розростанні сполучної тканини в паренхимі печінки (фіброз) внаслідок хронічних
захворювань спостерігається порушення циркуляції крові в класичних часточках. Який
напрямок руху крові в таких часточках?
A * Від периферії до центра
B Від центра до периферії
C Навкруги дольки
D Від вершини до основи
E Від основи до вершини


47
В шкіру потрапило чужерідне тіло яке і призвело до запалення. Які клітини сполучної
тканини приймають участь в реакції шкіри на інородне тіло?
A *Нейтрофіли, макрофаги, фібробласти.
B Макрофаги.
C Меланоцити
D Ліпоцити.
E Адвентиційні клітини.


48
Відомо, що іони кальцію, поряд з іншими факторами, забезпечують скорочення мязової
тканини. З якими структурами взаємодіє кальцій під час скорочення?
A * Білком тропоніном тонких фібрил .
B Білком міозином товстих фібрил.
C Білком актином тонких фібрил.
D Актоміозиновим комплексом сарколеми.
E Білком кальсеквестрином.


49
В умовному експерименті дія токсичної речовини порушує механізм передачі нервового
імпульсу. Яка структура забезпечує виконання даної функції?
A *Синапс.
B Нейролема.
C Нейрофібрила.
D Мітохондрія.
E Субстанція Нісля.


50
На електронній мікрофотографії органу чуття спостерігаються клітини, перефіричні який
складаються з двох сегментів. В зовнішньому сегменті виявля-ються мембранні
напівдиски, а у внутрішньому – еліпсоїд. В якому органі знаходиться ця структура?
A *В органі зору.
B В органі смаку.
C В органі нюху.
D В органі рівноваги.
E В органі слуху.


51
У ембріона на 2-3 тижні виявлені гонобласти – попердники статевих клітин. В якому
матеріалі диференцюються ці клітини?
A *У жовтковому мішку
B В мезенхімі.
C В зародковій ектодермі.
D В дерматомах.
E В зародковій ентодермі.


52
Рання гаструляція зародка людини відбувається шляхом деля-мінації ембріобласта. В
якій структурі знаходиться зачаток нер-вової системи?
A *В епібласті.
B В трофобласті.
C В гіпобласті.
D В крайовій зоні гіпобласта.
E В центральній зоні гіпобласта.


53
Морфологічні дослідження селезінки виявили активізацію імунних реакцій в організмі. В
яких структурах даного органу починається антигензалежна проліферація Т-лімфоцитів?

A *Периартеріальна зона білої пульпи.
B Центральна зона білої пульпи.
C Мантійна зона білої пульпи.
D Маргінальна зона білої пульпи.
E Червона пульпа.


54
В гістологічному препараті досліджується кровотворний орган, який складається із різних
за формою часточок. В кожній часточці є коркова і мозкова речовина. Якому органу
належать дані ознаки?
A *Тимус.
B Лімфатичний вузол.
C Селезінка.
D Мигдалики
E Червоподібний відросток


55
На гістологічному препараті видно зародок курки на стадії дифе-ренціації мезодерми на
соміти, сегментні ніжки та спланхнотом. З якого матеріалу розвиваються осьовий скелет?
A *Склеротом.
B Дерматом.
C Нефротом.
D Спланхнотом.
E Міотом.


56
Процес дроблення зиготи завершується утворенням бластули. Який тип бластули
характерний для людини?
A *Бластоциста.
B Целобластула.
C Дискобластула.
D Амфібластула.
E Морула.


57
У хворого на глаукому спостерігається підвищення внутрішньо-очного тиску при
нормальній секреції водянистої вологи циліар-ним тілом. З ушкодженням яких структур
стінки очного яблука пов’язане порушення відтоку рідини з передньої камери ?
A *Венозного синуса.
B Циліарного тіла.
C Судинної оболонки.
D Війкового м’яза.
E Заднього епітелію рогівки.


58
У работника химического производства после вдыхания едких паров произошла гибель
части реснитчатых эпителиоцитов бронхов. За счет каких клеток произойдет
регенерация данного эпителия?
A *Базальных клеток
B Бокаловидных клеток
C Эндокринных клеток
D Реснитчатых клеток
E Безреснитчатых клеток59
На электронной микрофотографии представлена клетка макрофагической природы,
вдоль отростков которой располагаются эритроциты на разных стадиях
дифференцировки. Клетка какого органа представлена?
A *Красный костный мозг
B Тимус
C Селезенка
D Миндалина
E Лимфатический узел


60
У людей преклонного возраста наблюдается избыточная потеря массы костной ткани,
которая отражает развитие остеопороза. Активация каких клеток костной ткани
обуславливает развитие данного заболевания?
A *остеокластов
B остеобластов
C макрофагов
D тканевых базофилов
E остеоцитов


61
На электронной микрофотографии представлена клетка нейрального происхождения.
Терминальная часть дендрита клетки имеет цилиндрическую форму и состоит из 1000
замкнутых мембранных дисков. Что это за клетка?
A *Палочковая зрительная клетка
B Нейрон передних рогов спинного мозга
C Нейрон спинномозгового узла
D Нейрон коры больших полушарий
E Колбочковая зрительная клетка


62
В гистопрепарате представлена ткань, содержащая клетки, лишенные отростков и
имеющие каждая несколько десятков ядер, а одна из поверхностей клетки имеет
гофрированную зону, через которую происходит секреция гидролитических ферментов.
Какая ткань представлена в гистопрепарате?
A *Костная ткань
B Хрящевая ткань
C Эпителиальная ткань
D Нервная ткань
E Мышечная ткань


63
При гетеротрансплантації органу виявлено відторгнення трансплантату. Які клітини крові
забезпечують цей процес?
A *Т-лімфоцити - кілери.
B Т-лімфоцити-хелпери
C Т-лімфоцит-супресор
D Т-лімфоцит-О
E Т-лімфоцити-пам’яті


64
В мазку периферійної крові видно велику клітину із слабобазофільною цитоплазмою і
бобовидним ядром. Клітина є найбільшою серед видимих в полі зору. Яка це клітина?
A *Моноцит
B Макрофаг
C Плазмоцит
D Середній лімфоцит
E Малий лімфоцит


65
В мазку периферійної крові серед лейкоцитів переважають округлі клітини з
посегментованими ядрами. Дрібна зернистість в їх цитоплазмі фарбується як кислими,
так і основними барвниками. Як називаються ці клітини?
A *Сегментоядерні нейтрофіли
B Базофіли
C Еозинофіли
D Юні нейтрофіли
E Моноцити


66
В гистопрепарате представлен орган, строму которого составляют ретикулярная ткань,
адипоциты, макрофаги, остеогенные клетки. Какой орган представлен в препарате?
A *Красный костный мозг
B Селезенка
C Тимус
D Лимфатический узел
E Миндалина


67
В препарате представлен орган, в ретикулярной строме которого располагаются зрелые
форменные элементы крови и видны лимфоидные образования. Какой орган
представлен на препарате?
A *Селезенка
B Лимфатический узел
C Миндалина
D Тимус
E Красный костный мозг


68
В гистопрепарате представлен орган, в котором лимфоциты образуют три вида
лимфоидных структур: лимфатические узелки, мозговые тяжи и синусы. Какой орган
представлен?
A *Лимфатаческий узел
B Селезенка
C Тимус
D Миндалина
E Красный костный мозг


69
На микропрепарате представлен орган дольчатого строения строму котрого составляют
эпителиоциты отросчатой формы. Какой орган представлен?
A *Тимус
B Красный костный мозг
C Селезенка
D Миндалина
E Лимфатический узел


70
Під час клінічного обстеження у 35-річної жінки із захворюванням нирок в сечі виявлені
клітини крові, фібриноген, що вірогідно пов’язано з порушенням ниркового фільтру. З
яких структур складається цей фільтр?
A *Ендотелій капілярів клубочка, тришарова базальна мембрана, подоцити.
B Тришарова базальна мембрана.
C Ендотелій капілярів, базальна мембрана
D Подоцити, базальна мембрана.
E Ендотелій, подоцити.


71
При електронній мікроскопії нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним епітелієм.
В епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел.
Цитоплазма утворює складки. Ці клітини забезпечують реабсорбцію води з первинної
сечі у кров. Темні клітини за будовою і функцією нагадують парієтальні клітини шлунку.
Які канальці представлені у мікроскопічному препараті?
A *Збірні ниркові трубочки.
B Проксимальні канальці.
C Дистальні канальці.
D Висхідні канальці петлі Генле.
E Нисхідні канальці петлі Генле.


72
В гістологічному препараті представлений поперечний зріз стінки порожнистого органу, слизова оболонка якого вкрита багатоша-ровим плоским незроговілим епітелієм. Який це орган?
A *Стравохід.
B 12-пала кишка.
C Товста кишка.
D Матка.
E Апендикс.


73
На гістологічному препараті підслизова основа тонкої кишки заповнена кінцевими
секреторними відділами білкових залоз. Який відділ кишки представлений на препараті?
A *12-пала кишка.
B Товста кишка.
C Голодна кишка.
D Клубова кишка.
E Апендикс.


74
На гістологічному препараті стінки тонкої кишки на дні крипт знайдено розташовані
групами клітини, в апікальній частині яких містяться великі ацидофільні секреторні
гранули; цитоплазма забарвлена базофільно. Які це клітини?
A * Клітини Панета.
B Клітини без облямівки.
C Ендокринні клітини.
D Келихоподібні клітини.
E Стовпчасті з облямівкою.


75
В гістологічному препараті паренхіма органа представлена часточками, які мають форму
шестигранних призм і складаються з анастомозуючих пластинок, між якими лежать
синусоїдні капіляри, які радіально сходяться до центральної вени. Який анатомічний
орган має дану морфологічну будову?
A *Печінка.
B Підшлункова залоза.
C Тимус.
D Селезінка.
E Лімфатичний вузол.


76
Артерії великого калібру під час систоли розтягуються і поверта-ються у вихідний стан під
час діастоли, забезпечуючи стабільність кровотоку. Наявністю яких елементів стінки
судини це можна пояснити?
A *Еластичних волокон.
B М’язових волокон.
C Ретикулярних волокон.
D Колагенових волокон.
E Великою кількістю фібробластів.


77
Внутрішню оболонку судини (інтиму) зсередини вистеляє епітелій. Назвіть його.
A *Ендотелій.
B Мезотелій.
C Епідерміс.
D Перехідний епітелій.
E Багаторядний епітелій.


78
В епітелії повітроносних шляхів є клітини з куполоподібною апікальною частиною, на
поверхні якої розміщуються мікроворсинки. В клітині виявляється добре розвинений
синтетичний апарат, а в апікальній частині – секреторні гранули. Назвіть ці клітини.
A *Клітина Клара.
B Келихоподібна.
C Ендокринна.
D Клітина без облямівки.
E Камбіальна


79
Кінцеві відділи апокринових потових залоз містять міоепітеліальні клітини. Яка функція
цих клітин?
A *Скоротлива.
B Секреторна.
C Захисна.
D Регенераторна.
E Підтримуюча.


80
На гістологічному препараті хрящової тканини виявляються ізогенні групи клітин. Які
клітини є початковими в утворенні цих груп?
A *Хондроцити I типу.
B Хондробласти.
C Прехондробласти.
D Хондроцити II типу.
E Хондроцити III типу.


81
В гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, повер-хневий шар кіркової
речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами. Якому органу належить
дана морфологічна ознака?
A *Наднирнику.
B Лімфатичному вузлу.
C Селезінці.
D Щитовидній залозі.
E Яєчнику.


82
У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена?
A * Ядерний хроматин
B Ядерце
C Комплекс Гольджі
D Клітинна оболонка
E Ядерна оболонка


83
У крові дівчини 16 років, котра страждає аутоімунним запаленням щитовидної залози,
виявлено численні плазматичні клітини. З проліферацією та диференціюванням яких
клітин крові пов’язано збільшення кількості плазмоцитів?
A *В-лімфоцитів
B Т-хелперів
C Тканинних базофілів
D Т-кілерів
E Т-супресорів


84
При дослідженні поперечно-смугастого м(язового волокна після дії гідролітичних ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які саме структури зазнали ушкодження?
A *Актинові міофіламенти
B Тонофібрили
C Т - системи
D Саркоплазматична сітка
E Міозинові міофіламенти


85
Відомо, що альдостерон регулює вміст натрію в організмі. Які клітини наднирників
виробляють цей гормон?
A *Клітини клубочкової зони
B Епінефроцити
C Клітини сітчастої зони
D Клітини пучкової зони
E Норепінефроцити


86
У чоловіка 53 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина перикарду. Який
епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?
A *Одношаровий плоский
B Одношаровий багаторядний війчастий
C Перехідний
D Багатошаровий зроговілий
E Багатошаровий незроговілий


87
В гистологическом препарате биоптата эпидермиса кожи здорового взрослого человека
в базальном слое видны делящиеся клетки. Какой процесс обеспечивают данные клетки?
A *Физиологическую регенерацию.
B Дифференцировку.
C Адаптацию.
D Репаративную
E Апоптоз


88
При заживлении раны в области дефекта тканей развивается соединительнотканный
рубец. Какие клетки обеспечивают данный процесс?
A *Фибробласты.
B Макрофаги.
C Фиброциты
D Тучные клетки
E Меланоциты


89
В гистологическом препарате трахеи в составе многорядного мерцательного эпителия
видны невысокие клетки овальной или треугольной формы. Своей вершиной они не
достигают апикальной поверхности эпителия, в части клеток видны фигуры митоза.
Какую функцию выполняют данные клетки?
A *Являются источником регенерации.
B Входят в состав муко-цилиарного комплекса.
C Секретируют слизь.
D Секретируют сурфактант.
E Продуцируют биологически активные вещества.


90
При гистологическом исследовании биоптата красного костного мозга обнаружены
клетки гранулоцитарного ряда. Укажите, какие изменения происходит с ядром при
дифференцировки этих клеток.
A *Сегментация.
B Полиплоидизация.
C Пикноз
D Энуклеация.
E Увеличение размеров.


91
При обстеженні окуліст з'ясував, що пацієнт не розрізняє синій та зелений колір, при
нормальному сприйнятті іншої кольорової гами. З порушенням функції яких структур
сітківки це пов'язано?
A *колбочкові нейрони
B паличкові нейрони
C біполярні нейрони
D амакринні нейрони
E горизонтальні нейрони


92
Хімічний фактор подіяв на плазмолему клітини. В результаті клітина змінила свою
форму. Який шар плазмолеми взяв у цьому участь?
A * Кортикальний.
B Глікокалікс.
C Біліпідний.
D Гідрофільний.
E Гідрофобний.


93
На мікропрепараті тонкої кишки у власній пластинці слизової оболонки виявили
скупчення клітин кулястої форми з великими базофільними ядрами, які оточені вузьким
ободком цитоплазми. У більшості таких скупчень центральна частина світла і містить
менше клітин, ніж периферійна. До якої морфологічної структури належать такі скупчення?
A * Лімфатичний вузлик.
B Нервовий вузлик.
C Жирові клітини.
D Кровоносні судини.
E Лімфатичні судини.


94
На мікропрепараті з контурами бобоподібного органу спостерігається кіркова та мозкова речовина. Кіркова речовина представлена окремими кулястими вузликами діаметром 0,5 1 мм, а мозкова – мозковими тяжами. З якого органа зроблено гістологічний зріз?
A * Лімфатичного вузла.
B Нирки.
C Тимуса.
D Наднирника.
E Селезінки.


95
Зроблено гістологічний зріз через лімфатичний вузол. На мікропрепараті
спостерігається розширення його паракортикальної зони. Проліферація якого виду
клітин лімфатичного вузла обумовила цей процес?
A * Т-лімфоцитів.
B Береговіх макрофагів.
C Плазмоцитів.
D Макрофагів.
E Ретикулоцитів.


96
На мікропрепараті виявлено кулясті утворення з лімфоцитів. В середині утворень -
центральна артерія. Який орган досліджується?
A * Селезінка.
B Нирка.
C Тимус.
D Кістковий мозок.
E Лімфатичний вузол.


97
Після тривалого запалення слизової оболонки носової порожнини у хворого
спостерігаються зміни епітелію. Який епітелій зазнав змін?
A *Одношаровий багаторядний
B Одношаровий плоский
C Багатошаровий плоский
D Багатошаровий кубічний
E Багатошаровий циліндричний


98
Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар травматолог
встановив діагноз: розрив сухожилка. До якого типу сполучної тканини належить тканина,
що утворює сухожилок?
A *Щільної оформленої волокнистої тканини
B Щільної неоформленої волокнистої тканини
C Пухкої волокнистої сполучної тканини
D Ретикулярної тканини
E Хрящової тканини99
При дослідженні мазка крові хворого А. Виявлені клітини, які складають 0,5\% від
загального числа лейкоцитів, та мають S-образно зігнуте ядро, метахроматично
пофарбовані гранули в цитоплазмі. Назвіть ці клітини.
A * Базофіли
B Нейрофіли
C Еозінофіли
D Моноцити
E Лімфоцити


100
Студентові видано два гістологічні препарати. На обох- органи, які мають лімфатичні
вузлики. На першому препараті- тільки фолікули, а на другому- фолікули ексцентрично
містять судину. Визначте що це за органи?
A *Перший-лімфатичний вузол, другий-селезінка
B Перший-червоний кістковий мозок, другий-селезінка
C Перший-тимус, другий-селезінка
D Перший-печінка, другий- лімфатичний вузол
E Перший-печінка, другий-селезінкаКрок 1 Стоматологія Гістологія 1
В мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в
виде макроэргических связей АТФ. Этот процесс происходит при участии органелл:
A * Митохондрий
B Гладкой ЭПС
C Лизосом
D Шероховатой ЭПС
E Клеточного центра


2
У певних клітинах дорослої людини на протязі життя не спостерігається мітоз і кількісний
вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини:
A * Нейрони
B Ендотелію
C М’язові (гладкі )
D Епідерміс
E Кровотворні


3
Підтримка життя на будь-якому рівні зв'язано з явищем репродукції . На якому рівні
організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?
A * молекулярному
B субклітинному
C клітинному
D тканинному
E рівні організму


4
Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень
організації передує і забезпечує існування життя на клітинному рівні:
A *Молекулярний
B Тканевий
C Організменний
D Популяційно-видовий
E Біоценотичний


5
На певному етапі онтогенезу людини між кровоносними системами матері і плоду
встановлюється фізіологічний зв’язок. Цю функцію виконує провізорний орган:
A *Плацента
B Жовтковий мішок
C Амніон
D Серозна оболонка
E Алантоіс


6
Хвора Б. 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали
збільшуватись в розмірі. Гіперфункція якої залози дасть подібні симптоми?
A *гіпофіза
B щитоподібної
C статевих
D наднирникових
E епіфіза


7
При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення
порожнини турецького сідла витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних
ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке
руйнування кісток?
A *Гіпофіз
B Вилочкова залоза
C Епіфіз
D Щитовидної залози
E Наднирники


8
У хворого порушено відчуття смаку. При цьоми загальна чутливість зберігається. Які
сосочки язика не пошкоджені?
A *Ниткоподибні
B Валикоподібні
C Грибоподбні
D Листоподібні
E Всі


9
У пацієнта після пересадки чужорідного ниркового трансплантату розвинулась реакція
відторгнення. Визначте основні ефекторні клітини, які беруть участь у даній імунологічній
реакції.
A *Т- кілери
B В-лімфоцити
C Т-лімфоцити-супресори
D Т-лімфоцити-хелпери
E Плазмоцити


10
При інфекційних захворюваннях, інтоксикаціях у часточках тимуса зростає кількість
ретикулоепітеліоцитів, тілець Гасаля, стає ширшою площа мозгової речовини. Дайте
назву цім змінам у тимусі.
A *Акцидентальна інволюція
B В-імунодефіцит
C Тиміко-лімфатичний статус
D Вікова інволюція
E Т-імунодефіцит


11
Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на данний антиген. При
введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких клітин
крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?
A *В-лімфоцитів.
B Еозинофілів
C Базофілів
D Т-лімфоцитів
E Моноцитів


12
В умовах експиременту в організм піддослідної тварини ввели антитіла проти гормонів
тимусу. Диференціація яких клітин порушиться в першу чергу?
A *Т-лімфоцитів
B Моноцитів
C Плазмоцитів
D Макрофагів
E В-лімфоцитів


13
У недоношеної дитини виявлено злипання стінок альвеол через відсутність сурфактанту.
Вкажіть, порушення функції яких клітин стінки альвеоли обумовлює такий стан.
A *Альвеолоцитів ІІ типу
B Фібробластів
C Альвеолоцитів І типу
D Альвеолярних макрофагів
E Секреторних клітин Клара


14
У чоловіка 66 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина, що походить з бронху
середнього калібру. Який епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?
A *Одношаровий багаторядний війчастий
B Багатошаровий незроговілий
C Багатошаровий зроговілий
D Одношаровий призматичний
E Одношаровивий багаторядний перехідний


15
На продольном шлифе зуба в дентине видны канальцы. Что содержится внутри
канальцев?
A *Отростки дентинобластов.
B Отростки энамелобластов.
C Тела дентинобластов.
D Фибробласты.
E Эластические волокна


16
Після перенесеного вірусного захворювання хворий втратив здатність чути. Які клітини
спірального органа пошкоджені?
A * рецепторні волоскові клітини
B фалангові
C зовнішні підтримуючи
D внутрішні підтримуючи
E клітини стовпи


17
Для посмугованої скелетної м’язової тканини характерні всі перераховані ознаки, крім:
A * клітинна будова
B здатність до скорочення
C наявність клітин сателітів
D наявність моторних бляшок
E наявність прошарків сполучної тканини


18
Хворий, 60 років, тривалий час лікується з приводу хронічного гастриту. При ендоскопії
шлунка спостерігаються зміни з боку епітелію слизової оболонки. Який епітелій зазнав
змін?
A *Одношаровий циліндричний залозистий
B Одношаровий циліндричний каймистий
C Одношаровий циліндричний війчастий
D Одношаровий багаторядний
E Одношаровий плоский


19
У хворого в результаті травми пошкоджені задні корінці спинного мозку. Відростки яких з
означених нижче клітин пошкоджені?
A *Чутливих нейронів
B Вставних клітин
C Моторних нейронів
D Пучкових клітин
E Асоціативних клітин


20
Один з органів ротової порожнини являє собою декілька складок слизової оболонки, у
власній пластинці якої розташовані численні лімфоїдні фолікули. Який це орган?
A *Піднебінний мигдалик
B Язик
C Привушна залоза
D Під’язикова залоза
E Підщелепна залоза


21
Відомо, що підщелепна слинна залоза має слизові кінцеві відділи, що складаються з
мукоцитів. Які ознаки характерні для цих клітин?
A *Зплощенніі ядра і світла цитоплазма
B Базофільна цитоплазма
C Округле ядро в центрі клітини
D Мікроворсинки
E Базальна посмугованість


22
Аналіз біопсійного матеріалу слизової оболонки шлунку людини, хворої гастритом
показав різке зменшення числа парієтальних клітин. Як це відображається на означених
нижче складових частинах шлункового соку?
A *Зменшення кислотності
B Збільшення кислотності
C Збільшення шлункового соку
D Зменшення шлункового соку
E Зменшення продукції слизу


23
Під час операції у хворого помилково була видалена ендокринна залоза, що призвело до
зниження кальція в крові. Яка це залоза з означених нижче?
A *Паращитовидна
B Гіпофіз
C Наднирник
D Щитовидна
E Епіфіз


24
В гистопрепарате пилорического отдела желудка представлены волокна, состоящие из
клеток веретеновидной формы, содержащие в центре цитоплазмы палочковидное ядро.
Какую ткань формироуют данные клетки?
A *Гладкую мышечную
B Рыхлую волокнистую соединительную
C Скелетную мышечную
D Эпителиальную
E Ретикулярную


25
У біоптації слизової оболонки ротової порожнини виявляються морфологічні ознаки ясен.
Які особливості будови слизової оболонки ясен можна спостерігати в нормі?
A * Нерухомо зрощена з окістям, власна пластинка утворює високі сосочки, відсутня
м'язова пластинка
B Пухко зрощена з окістям, добре виражена м'язова пластинка
C Відсутня м'язова пластинка, підслизова основа добре розвинута
D Власна та м'язова пластинки відсутні
E Вміщує багато дрібних слинних залоз


26
Деякі захворювання слинних залоз зумовлені порушенням функціонування їх вивідних
проток. Які саме типи вивідних проток розрізняють в великих слинних залозах?
A * Внутрішньо-, міжчасточкові протоки та проток залози
B Внутрішньочасточкові, посмуговані, та загальний протоки
C Вставні, посмуговані та загальний протоки
D Внутрішньо- та міжчасточкові протоки
E Внутршньочасточкові та позазалозисті протоки


27
При травмі пошкоджено ділянку ротової порожнини, яка має максилярну, проміжну та
мандибулярну зони. Який орган зазнав ушкодження?
A * Щока
B Язик
C Губа
D Тверде піднебіння
E М’яке піднебіння


28
Хворий, 53 років, скаржиться на погіршення смакової чутливості. При обстеженні лікар
помітив явища атрофії слизової оболонки деяких ділянок ротової порожнини. Де
найвірогідніше спостерігалися морфологічні зміни?
A *На верхній поверхні язика
B На нижній поверхні язика
C На корені язика
D На твердому піднебінні
E На яснах


29
В гистологическом препарате определяется образование ротовой полости, в основе
которого лежит костная ткань. Оно покрыто слизистой оболочкой, в которой виден
многослойный плоский ороговевающий эпителий. В образовании различают жировую,
железистую и краевую зоны. Во всех зонах собственной пластинки слизистой оболочки
коллагеновые волокна образуют мощные пучки, вплетающиеся в надкостницу. Какое
образование представлено в препарате?
A *Твердое небо.
B Десна.
C Губа.
D Щека.
E Язык.


30
В гистопрепарате головного конца зародыша, длиной 6 мм, на переднебоковой
поверхности шеи видны валикообразные возвышения, возникшие за счет разрастания
мезенхимы. Как называются данные образования жаберного аппарата?
A *Жаберные дуги.
B Жаберные карманы.
C Жаберные щели.
D Жаберные перепонки.
E Глоточные карманы.


31
В гистопрепарате головного конца зародыша 5-ти недель развития определяются
жаберные дуги. Укажите, что развивается из первой пары данных образований?
A *Нижнечелюстные и верхнечелюстные отростки.
B Нижнечелюстные отростки.
C Верхнечелюстные отростки.
D Наружный слуховой проход.
E Щитовидный хрящ.


32
У новорожденного ребенка обнаружена срединная расщелина губы и верхней челюсти.
Аномалия развития каких отростков вызывает данный порок?
A *Неслияние медиальных носовых отростков.
B Несращение медиальных носовых отростков с верхнечелюстными отростками.
C Несращение латеральных носовых отростков с верхнечелюстными.
D Несращение небных отростков.
E Несращение верхнечелюстных отростков.


33
В гистологическом препарате развития зуба определяется эмалевый орган в форме
“колокольчика”, в котором видны наружные кубической формы эмалевые клетки,
высокие призматические внутренние клетки и центрально расположенные отростчатые
клетки, формирующие сеть. Какой период развития зуба представлен в препарате?
A *Период формирования и дифференцировки зубных зачатков.
B Период закладки зубных зачатков.
C Период образования тканей коронки зуба.
D Период образования тканей корня зуба.
E Период прорезывания зуба.


34
В гистологическом препарате развития зуба в одной из тканей в межклеточном
веществе видны коллагеновые волокна, имеющие радиальное и тангенциальное
направление. Определите, для гистогенеза какой ткани это характерно?
A *Дентина.
B Эмали.
C Цемента.
D Пульпы.
E Плотной оформленной соединительной ткани.


35
В гистологическом препарате зубного зачатка наружная поверхность эмалевого органа
неровная, в клетках внутреннего слоя наступили изменения полярности клеток (инверсия
ядер). Определите, началу какого процесса предшествуют указанные изменения.
A *Энамелогенезу.
B Дентиногенезу.
C Пульпогенезу.
D Цементогенезу.
E Развитию периодонта.


36
На электронной микрофотографии поперечного шлифа зуба в эмали выявляются
образования овальной, полигональной или арочной формы состоящие из плотно
уложенных и упорядоченных кристаллов гидрооксиапатитов. Назовите данное
образование?
A *Эмалевая призма.
B Линии Ретциуса.
C Полосы Гунтера-Шрегера.
D Перикиматий.
E Коллагеновое волокно.


37
В гистологическом препарате шлифа зуба определяется бесклеточная ткань, состоящая
из межклеточного вещества пронизанного трубочками, в которых располагаются
отростки клеток. Какая ткань представлена в препарате?
A *Дентин.
B Эмаль.
C Пульпа.
D Цемент.
E Плотная соединительная ткань.


38
В гистологическом препарате шлифа коронки зуба в межклеточном веществе дентина
определяется небольшое количество коллагеновых волокон (волокон Корфа), идущих в
радиальном направлении. Назовите данный слой дентина?
A *Плащевой дентин.
B Околопульпарный дентин.
C Зернистый слой.
D Интерглобулярный дентин.
E Предентин.


39
Хворий,30 років, звернувся до лікаря із скаргами на підвищення температури тіла до
тридцяти вісьми градусів,слабкість,болі у горлі. При обстеженні з’ясувалося, що язик
хворого вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в
утворенні цього нальоту?
A *Епітелій ниткоподібних сосочків
B Епітеліц листоподібних сосочків
C Епітелій грибоподібних сосочків
D Епітелій жолобкуватих сосочків
E Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика


40
Хворий,40 років, страждає від серцевих нападів. Лікар призначив йому прийом
нітрогліцеріну під язик. Які особливості будови слизової оболонки ротової порожнини
насамперед обумовлюють таку можливість прийому ліків?
A *Проникливість багатошарового плоского незроговілого епітелію
B Проникливість багатошарового плоского зроговілого епітелію
C Проникливість багатошарового плоского епітелію
D Наявність сосочків язика
E Наявність слинних залоз


41
При огляді ротової порожнини пацієнта стоматолог звернув увагу, що його язик має грубі
гипертрофовані сосочки, глибокі борозни. Лікар порадив хворому звернутися до
гастроентеролога. При обстеженні з’ясувалося, що у нього значно підвищена кислотність
шлункового соку. Гіперфункцією яких клітин у залозах слизової оболонки шлунку
переважно обумовлений цей стан?
A *Парієтальних екзокриноцитів власних залоз шлунку
B Екзокриноцитів шлункових залоз
C Додаткових мукоцитів
D Келихоподібних клітин
E Екзокринних панкреатоцитів


42
При огляді ротової порожнини пацієнта стоматолог помітив у нього значний тремор
язика. Крім того, був екзофтальм. Лікар порадив хворому звернутися до ендокринолога.
При обстеженні було встановлено діагноз базедової хвороби. Гіперфункцією яких клітин
переважно це викликано?
A *Тироцитів
B Паратироцитів
C Парафолікулярних клітин
D Ендокриноцитів клубочкової зони кори надниркових залоз
E Ендокриноцитів пучкової зони кори надниркових залоз


43
Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Гензеновський
вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?
A *Хорди
B Нервових гребінців
C Нервового жолобка
D Нервової трубки
E Мантійного шару нервової трубки


44
Послаблення кровопостачання органу обумовлює розвиток гіпоксії, а вона активізує
функцію фібробластів. Об’єм яких елементів нарощується в цій ситуації?
A *Міжклітинної речовини
B Судин мікроциркуляторного русла
C Нервових елементів
D Паренхіматозних елементів органу
E Лімфатичних судин


45
Під час гетеротрансплантації органів виявлено відтторження трансплантту. Які клітини
головним чином забеспечують цей процес?
A * Т-кілери
B Макрофаги
C В-лімфоцити
D Т-хелпери
E Т-супресори


46
У хворого пошкоджено целіарне тіло. Функція якого апарату ока при цьому страждає?
A *Акомадацiйний
B Світлопровідний
C Світловідчуваючий
D Захисний
E Трофічний


47
Сталася травма шкіри з пошкодженням сітчатого шару дерми. За рахунок діяльності яких
клітин станеться регенерація цього шару?
A *Фібробластів
B Макрофагів
C Лімфобластів
D Тканинних базофілів
E Плазматичних клітин


48
С возрастом у многих людей отмечается помутнение хрусталика /катаракта/. При этом
он становится не прозрачным, что приводит к частичной или полной слепоте.
Оптические свойства и химизм какого белка в цитоплазме хрусталиковых волокон
нарушаются?
A *кристалин
B витреин
C динеин
D родопсин
E йодопсин


49
У біопсійному матеріалі шкіри в епідермісі виявлені клітини з відростками які мають
гранули темно-коричневого кольору у цитоплазмі. Що це за клітини?
A *Меланоцити.
B Внутрішньоепідермальні макрофаги.
C Кератиноцити.
D Клітини Меркеля.
E Лімфоцити.


50
У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських
клітин, розташованих в тісному контакті з синусоїдними капілярами. Назвіть формені
елементи крові, які утворюються з цих клітин.
A *Кров’яні пластинки
B Еритроцити
C Лейкоцити
D Моноцити
E Лімфоцити


51
На гістологічному препараті пухкої сполучної тканини знайдено відносно великі клітини,
заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що
гранули містять гепарин та гістамін. Що це за клітини?
A * Тканинні базофіли (тучні клітини).
B Фібробласти
C Макрофаги
D Плазмоцити
E Адипоцити


52
Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар’єру є тришарова базальна
мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову її середнього електроннощільного шару.
Де міститься ця базальна мембрана?
A *В нирковому тільці
B в капілярах перитубулярної капілярної сітки
C в проксимальному канальці
D в тонкому канальці
E в дистальному прямому канальці


53
При мікроскопічному дослідженні внутрішніх статевих жіночих органів, що видалені під
час операції був знайдений ембріон побудований з двох бластомерів. Назвати місце його
локалізації при умові нормального розвитку.
A * Маткова труба, близько ампульної частини
B маткова труба, близько маткової частини
C порожнина матки
D черевна порожнина
E яєчник


54
На гістологічному зрізі однієї з ендокринних залоз видно округлі структури різних розмірів,
стінка яких утворена одним шаром епітеліальних клітин на базальній мембрані,
всередині ці структури містять гомогенну неклітинну масу. Яка це залоза?
A * Щитовидна залоза
B Надниркова залоза, кіркова речовина
C Прищитовидна залоза
D передня частка гіпофізу
E задня частка гіпофізу


55
Гістологічна картина ендометрію має наступні характерні ознаки: потовщення, набряк,
наявність звивистих залоз із розширеним просвітом, які секретують велику кількість
слизу, мітози в клітинах не спостерігаються, у стромі наявні децидуальні клітини. Яка
стадія менструального циклу відповідає описаній картині?
A *Секреторна (пременструальна).
B менструальна
C регенераторна
D проліферативна
E відносного спокою


56
Експериментальна тварина виділяє велику кількість сечі (поліурія) і має сильну спрагу
(полідипсія). Сеча не містить цукру. З порушенням функції яких клітин це пов’язано?
A * Нейросекреторні клітини супраоптичного ядра гіпоталамуса.
B фолікулярні ендокриноцити щитовидної залози
C паратироцити
D ендокриноцити клубочкової зони надниркової залози
E ендокриноцити мозкової речовини надниркової залози


57
На електронній мікрофотограммі виявляються клітини альвеол, які входять до складу
аерогематичного бар’єру. Що це за клітини?
A * Респіраторні епітеліоцити альвеол
B секреторні епітеліоцити альвеол
C альвеолярні макрофаги
D клітини Клара
E мікроворсинчасті епітеліоцити


58
При запальних захворюваннях шлунку пошкоджується покривний епітелій слизової
оболонки. Який епітелій страждає при цьому?
A * Одношаровий призматичний залозистий
B Одношаровий плоский
C Одношаровий кубічний мікроворсинчастий
D Одношаровий кубічний
E Багатошаровий кубічний


59
При розтині померлого чоловіка 65 років, який страждав захворюванням легень,
патологічний процес переважно був локалізований у бронхах, де при гістологічному
дослідженні були чітко видні залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний
миготливий епітелій. В яких бронхах зміни?
A *Середні бронхи
B Головні бронхи
C Великі бронхи
D Малі бронхи
E Термінальні бронхіоли


60
При аналізі лікар-лаборант зробив додатковий висновок, що кров належить людині
жіночої статі. Особливості будови яких форменних елементів дає змогу зробити
заключення?
A *Нейтрофільних лейкоцитів
B Еритроцитів
C Лімфоцитів
D Моноцитів
E Базофільних лейкоцитів


61
З віком у шкірі людини з"являються зморшки та складки. Зміни у яких структурах шкіри
головним чином викликають цей стан?
A *В еластичних волокнах
B В колагенових волокнах
C В епідермісі
D В аморфній речовині
E В підшкірній жировій клитковині


62
Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією гормонів на структури матки. Який
компонент стінки матки приймає у цьому найбільшу участь?
A *Серединний шар міометрію
B Ендометрій
C Внутрішній шар міометрію
D Поверхневий шар міометрію
E Периметрій


63
Опікову рану закрили шкірою свині (гетеротрансплантація). Назвати ефекторні клітини,
які відторгнуть трансплантат (шкіру свині).
A *Т-кілери
B Т-хелпери
C Т-супресори
D В-лімфоцити
E Природні кілери


64
У крові інфекційного хворого виявлено малу кількість специфічних антитіл. Функція яких
клітин сполучної тканини пригнічена?
A *Плазматичних
B Лімфоцитів
C Макрофагів
D Нейтрофільних гранулоцитів
E Лаброцитів


65
У хворої 42 років після операції резекції щитовидної залози з’явилися судоми.
Полегшення наступало при введені препаратів кальцію. Порушення функції яких
ендокринних залоз викликає цей стан?
A *Паращитовидних залоз
B Наднирників
C Яєчників
D Гіпофізу
E Епіфізу


66
В умовному експерименті в червоному кістковому мозку людини у поліхроматофільних
еритробластів зруйновано рибосоми. Синтез якого специфічного білка порушиться ?
A *Глобіну
B Фібриногену
C Колагену
D Еластину
E Ламініну


67
В умовах експерименту порушені структури щільного контакту між епітеліоцитами. Яка
функція епітелію постраждає?
A *Механічна
B Всмоктувальна
C Вітамін “Д”-продукуюча
D Секреторна
E Екскреторна


68
У жінки 40 років слаба родова діяльність обумовлена слабістю скоротливої здатності
міометрію. Щоб допомогти їй, який гормональний препарат потрібно ввести ?
A *Окситоцин
B Гідрокортизон
C Дексаметазон
D Альдостарон
E Преднізолон


69
У дитини (10 років) виявлений гельмінтоз. Які зміни у лейкоцитарній формулі можна
чекати?
A *Зросте кількість еозинофілів
B Зросте кількість тромбоцитів
C Зросте кількість еритроцитів
D Зросте кількість сегментоядерних нейтрофілів
E Зросте кількість базофілів


70
В експерименті у зародка кролика зруйновано міотом. Порушення розвитку якої структури
викликано цією маніпуляцією?
A *Скелетної мускулатури
B Осьового скелету
C Сполучної тканини шкіри
D Гладкої мускулатури
E Серозних оболонок


71
У хворого 30 років виявлена гіперфункція щитовидної залози. Яку форму при цьому
мають тироцити фолікулів?
A *Призматичну
B Полігональну
C Плоску
D Веретеноподібну
E Кубічну


72
Хворій, 35 років, з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено
діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося,що
слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті,заповнені густим
секретом. Який гормон обумовлює такі зміни в ендометрії?
A *Прогестерон
B Естрогени
C Тестостерон
D Соматотропін
E АКТГ


73
Хвора, 40 років, звернулася до лікаря із скаргами на тахікардію,екзофтальм, підвищену
стомлюваність. знижену вагу тіла. З підвищенням функції яких клітин найвірогідніше це
може бути пов’язано?
A *Тироцитів
B Паратироцитів
C Парафолікулярних клітин
D Апудоцитів
E Ацедофільних ендокриноцитів


74
У дитини вроджений імунодифіцит. Страждає клітинний імунітет, що обумовлює часті
вірусні інфекції. Порушеннями в якому органі найвірогідшіше це викликано?
A *Тимусі
B Червоному кістковому мозку
C Лімфатичних вузлах
D Селезінці
E Піднебінних мигдаликах


75
Після лікуванні пошкодженого ахілового сухожилку у хворого відновилася його функція.
Яким шляхом відбулася регенерація сухожилку?
A *Синтезу колагенових волокон
B Синтезу гіалінового хрящу
C Синтезу щільної неоформленої сполучної тканини
D Синтезу волокнистого хрящу
E Заміни розриву м’язовою тканиною


76
На препараті мазку червоного кісткового мозку людини серед клітин мієлоїдного ряду та
адипоцитів зустрічаються клітини зірчастої форми з оксифільною цитоплазмою, які
контактують соїми відростками. Які це клітини?
A *Ретикулярні
B Фібробласти
C Макрофаги
D Дендритні клітини
E Остеоцити


77
В биоптате лимфатического узла в мозговых тяжах обнаружены очаги повышенного
плазмоцитогенеза. Укажите, антигензависимая стимуляция каких иммунокомпетентных
клеток вызвала их образование?
A *В-лимфоцитов.
B Т-лимфоцитов.
C Макрофагов.
D Дендритных клеток.
E Интердигитирующих клеток.


78
В гистологическом препарате небной миндалины выявляются крипты, эпителий которых
инфильтрирован лейкоцитами. Укажите, какой эпителий входит в состав данного
органа?
A *Многослойный плоский неороговевающий.
B Однослойный призматический.
C Многослойный кубический.
D Многослойный плоский ороговевающий.
E Многорядный реснитчатый.


79
В гистологическом препарате железистого органа определяются только серозные
концевые отделы. В междольковой соединительной ткани видны протоки, выстланные
двухслойным или многослойным эпителием. Определите данный орган.
A *Околоушная железа.
B Подчелюстная слюнная железа.
C Поджелудочная железа.
D Подъязычная слюнная железа.
E Печень.


80
На электронной микрофотографии собственной железы желудка определяется крупная
клетка овальной формы, в цитоплазме которой видны система внутриклеточных
секреторных канальцев, большое число митохондрий. Назовите данную клетку.
A *Париетальная.
B Главная.
C Недифференцированная.
D Слизистая.
E Экзокринная.


81
При исследовании гистопрепарата соединительной ткани определяются нейтрофилы.
Какую функцию выполняют данные клетки, проникая из крови в ткани?
A *Фагоцитоз микроорганизмов.
B Трофическую.
C Опорную.
D Регулируют сокращение гладких миоцитов.
E Расширяют кровеносные сосуды.


82
При микроскопическом исследовании оболочек зародыша определяется хорион. Какую
основную функцию обеспечивает данный орган?
A *Обмен веществ между организмом матери и плода.
B Кроветворную.
C Продукцию околоплодных вод.
D Образование первичных половых клеток.
E Образование лимфоцитов


83
При захворюваннях слизової оболонки тонкої кишки страждає функція всмоктування.
Який епітелій відповідає за цю функцію?
A * Одношаровий призматичний з облямівкою
B Одношаровий кубічний
C Одношаровий призматичний війчастий
D Багатошаровий плоский
E Багатошаровий кубічний


84
При обстеженніі хворого з захворюванням тонкої кишки виявлено порушення процесів
пристінкового та мембранного травлення. З порушенням функції яких клітин це
пов’язано?
A * Стовпчастих з облямівкою
B Стовпчастих без облямівки
C Келихоподібних
D Клітин Панета
E Ендокриноцитів


85
При ендоскопічному дослідженні у хворого з хронічним ентероколітом (запалення кишки)
спостерігається відсутність специфічних структур рельєфа тонкої кишки. Які компоненти
визначають особливості рельєфа слизової оболонки цього органу?
A * Циркулярні складки, ворсинки та крипти
B Поля, складки, ямки
C Гаустри, ворсинки, крипти
D Косо-спіральні складки
E Поля, ворсинки


86
Деякі захворювання тонкої кишки пов’язані з порушенням функції екзокриноцитів з
ацидофільними гранулами (клітини Панета). Де розташовані ці клітини?
A * На дні кишкових крипт
B На апікальній частині кишкових ворсинок
C На бокових поверхнях кишкових ворсинок
D У місці переходу ворсинок в крипти
E У верхній частині кишкових крипт


87
При деяких захворюваннях товстої кишки змінюються кількісні співвіддношення між
епітеліоцитами слизової оболонки. Які типи клітин переважають в епітелії крипт товстої
кишки в нормі?
A * Келихоподібні клітини
B Стовпчасті ворсинчасті епітеліоцити
C Ендокриноцити
D Клітини з ацидофільними гранулами
E Малодиференційовані клітини


88
При обстеженні хворого виявлено аномалію розвитку печінки. Яке ембрінальне джерело
зазнало пошкодження?
A * Ентодерма середнього відділу первинної кишки
B Ентодерма задньої стінки тулубової кишки
C Ентодерма передньої кишки
D Мезонефральна протока
E Ентодерма задньої кишки


89
При розростанні сполучної тканини в паренхимі печінки (фіброз) внаслідок хронічних
захворювань спостерігається порушення циркуляції крові в класичних часточках. Який
напрямок руху крові в таких часточках?
A * Від периферії до центра
B Від центра до периферії
C Навкруги дольки
D Від вершини до основи
E Від основи до вершини


90
В шкіру потрапило чужерідне тіло яке і призвело до запалення. Які клітини сполучної
тканини приймають участь в реакції шкіри на інородне тіло?
A *Нейтрофіли, макрофаги, фібробласти.
B Макрофаги.
C Меланоцити
D Ліпоцити.
E Адвентиційні клітини.


91
Відомо, що іони кальцію, поряд з іншими факторами, забезпечують скорочення мязової
тканини. З якими структурами взаємодіє кальцій під час скорочення ?
A * Білком тропоніном тонких фібрил .
B Білком міозином товстих фібрил.
C Білком актином тонких фібрил.
D Актоміозиновим комплексом сарколеми.
E Білком кальсеквестрином.


92
При утворенні зародка людини можна спостерігати появу у його складі порожнини,
світлих дрібних бластомерів на периферії та темних великих бластомерів на одному з
полюсів. Як називається зародок на цій стадії розвитку?
A *Бластоциста
B Морула
C Зігота
D Гаструла
E Зародковий диск


93
На препараті м'якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня
оболонка, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка
побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за судина?
A *вена волокнистого типу
B Вена м'язевого типу зі слабким розвитком м?язевих елементів
C Артерія м'язевого типу
D Артеріола
E Артерія мішаного типу


94
У першому критичному періоді в матковій трубі з невідомої причини в зародку відбулося
розчинення оболонки запліднення. Яке ускладнення вагітності можливе в цьому випадку?
A *Імплантація зародка в стінці труби
B Загибель зародка
C Інвагінація стінки бластоцисти
D Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби
E Утворення двох бластоцист


95
У процесі вапнування міжклітинної речовини кісткової тканини вздовж колагенових
волокон відкладаються кристали гідроксиапатиту. Для реалізації цього процесу необхідна
присутність у міжклітинній речовині лужної фосфатази. Яка клітина продукує цей
фермент?
A * Остеобласт.
B Остеоцит.
C Остеокласт.
D Хондробласт.
E Хондроцит.


96
Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої
складається епітелію та нервової тканини. В епітеліальних трабекулах виявляється 2
типи клітин: хромофільні та хромофобні. Визначте даний орган.
A *Гіпофіз.
B Надниркова залоза.
C Гіпоталамус.
D Щитовидна залоза.
E Прищитовидна залоза.


97
В гістологічному препараті нижньої щелепи ембріону виявляється зубний зачаток, в
якому зубний сосочок утворений дрібними зірчастими базофільно забарвленими
клітинами. Яка тканина утворює цю частину зубного зачатку?
A *Мезенхіма.
B Епітеліальна.
C Ретикулярна.
D Хрящова.
E Кісткова.


98
При надмірному годуванні тварини вуглеводами в клітинах печінки при гістологічному
дослідженні виявлена значна кількість гранул глікогену. До якої групи структур клітини
відноситься глікоген?
A *Трофічні включення
B Секреторні включення
C Екскреторні включення
D Пігментні включення
E Органели спеціального призначення


99
Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини
щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина?
A *епітеліальна
B хрящова
C кісткова
D нервова
E м’язова


100
При гістологічному дослідженні мікропрепарату шкіри людини виявляється тільки щільна
неоформлена сполучна тканина. Який шар даного органу був представлений для
вивчення?
A *Сітчастий шар дерми
B Сосочковий шар дерми
C Підшкірна жирова клітковина (гіподерма)
D Епідерміс
E Базальний шар епідермісу1
В умовному експерименті дія токсичної речовини порушує механізм передачі нервового
імпульсу. Яка структура забезпечує виконання даної функції?
A *Синапс.
B Нейролема.
C Нейрофібрила.
D Мітохондрія.
E Субстанція Нісля.


2
На електронній мікрофотографії органу чуття спостерігаються клітини, перефіричні який
складаються з двох сегментів. В зовнішньому сегменті виявля-ються мембранні
напівдиски, а у внутрішньому – еліпсоїд. В якому органі знаходиться ця структура?
A *В органі зору.
B В органі смаку.
C В органі нюху.
D В органі рівноваги.
E В органі слуху.


3
У ембріона на 2-3 тижні виявлені гонобласти – попердники статевих клітин. В якому
матеріалі диференцюються ці клітини?
A *У жовтковому мішку
B В мезенхімі.
C В зародковій ектодермі.
D В дерматомах.
E В зародковій ентодермі.


4
Морфологічні дослідження селезінки виявили активізацію імунних реакцій в організмі. В
яких структурах даного органу починається антигензалежна проліферація Т-лімфоцитів?
A *Периартеріальна зона білої пульпи.
B Центральна зона білої пульпи.
C Мантійна зона білої пульпи.
D Маргінальна зона білої пульпи.
E Червона пульпа.


5
В гістологічному препараті досліджується кровотворний орган, який складається із різних
за формою часточок. В кожній часточці є коркова і мозкова речовина. Якому органу
належать дані ознаки?
A *Тимус.
B Лімфатичний вузол.
C Селезінка.
D Мигдалики
E Червоподібний відросток


6
Процес дроблення зиготи завершується утворенням бластули. Який тип бластули
характерний для людини?
A *Бластоциста.
B Целобластула.
C Дискобластула.
D Амфібластула.
E Морула.


7
У хворого на глаукому спостерігається підвищення внутрішньо-очного тиску при
нормальній секреції водянистої вологи циліар-ним тілом. З ушкодженням яких структур
стінки очного яблука пов’язане порушення відтоку рідини з передньої камери ?
A *Венозного синуса.
B Циліарного тіла.
C Судинної оболонки.
D Війкового м’яза.
E Заднього епітелію рогівки.


8
У работника химического производства после вдыхания едких паров произошла гибель
части реснитчатых эпителиоцитов бронхов. За счет каких клеток произойдет
регенерация данного эпителия?
A *Базальных клеток
B Бокаловидных клеток
C Эндокринных клеток
D Реснитчатых клеток
E Безреснитчатых клеток


9
На электронной микрофотографии представлена клетка макрофагической природы,
вдоль отростков которой располагаются эритроциты на разных стадиях
дифференцировки. Клетка какого органа представлена?
A *Красный костный мозг
B Тимус
C Селезенка
D Миндалина
E Лимфатический узел


10
У людей преклонного возраста наблюдается избыточная потеря массы костной ткани,
которая отражает развитие остеопороза. Активация каких клеток костной ткани
обуславливает развитие данного заболевания?
A *остеокластов
B остеобластов
C макрофагов
D тканевых базофилов
E остеоцитов


11
На электронной микрофотографии представлена клетка нейрального происхождения.
Терминальная часть дендрита клетки имеет цилиндрическую форму и состоит из 1000
замкнутых мембранных дисков. Что это за клетка?
A *Палочковая зрительная клетка
B Нейрон передних рогов спинного мозга
C Нейрон спинномозгового узла
D Нейрон коры больших полушарий
E Колбочковая зрительная клетка


12
В гистопрепарате представлена ткань, содержащая клетки, лишенные отростков и
имеющие каждая несколько десятков ядер, а одна из поверхностей клетки имеет
гофрированную зону, через которую происходит секреция гидролитических ферментов.
Какая ткань представлена в гистопрепарате?
A *Костная ткань
B Хрящевая ткань
C Эпителиальная ткань
D Нервная ткань
E Мышечная ткань


13
При гетеротрансплантації органу виявлено відторгнення трансплантату. Які клітини крові
забезпечують цей процес?
A *Т-лімфоцити - кілери.
B Т-лімфоцити-хелпери
C Т-лімфоцит-супресор
D Т-лімфоцит-О
E Т-лімфоцити-пам’яті


14
В мазку периферійної крові видно велику клітину із слабобазофільною цитоплазмою і
бобовидним ядром. Клітина є найбільшою серед видимих в полі зору. Яка це клітина?
A *Моноцит
B Макрофаг
C Плазмоцит
D Середній лімфоцит
E Малий лімфоцит


15
В мазку периферійної крові серед лейкоцитів переважають округлі клітини з
посегментованими ядрами. Дрібна зернистість в їх цитоплазмі фарбується як кислими,
так і основними барвниками. Як називаються ці клітини?
A *Сегментоядерні нейтрофіли
B Базофіли
C Еозинофіли
D Юні нейтрофіли
E Моноцити


16
В гистопрепарате представлен орган, строму которого составляют ретикулярная ткань,
адипоциты, макрофаги, остеогенные клетки. Какой орган представлен в препарате?
A *Красный костный мозг
B Селезенка
C Тимус
D Лимфатический узел
E Миндалина


17
В препарате представлен орган, в ретикулярной строме которого располагаются зрелые
форменные элементы крови и видны лимфоидные образования. Какой орган
представлен на препарате?
A *Селезенка
B Лимфатический узел
C Миндалина
D Тимус
E Красный костный мозг


18
В гистопрепарате представлен орган, в котором лимфоциты образуют три вида
лимфоидных структур: лимфатические узелки, мозговые тяжи и синусы. Какой орган
представлен?
A *Лимфатаческий узел
B Селезенка
C Тимус
D Миндалина
E Красный костный мозг


19
На микропрепарате представлен орган дольчатого строения строму котрого составляют
эпителиоциты отросчатой формы. Какой орган представлен?
A *Тимус
B Красный костный мозг
C Селезенка
D Миндалина
E Лимфатический узел


20
Під час клінічного обстеження у 35-річної жінки із захворюванням нирок в сечі виявлені
клітини крові, фібриноген, що вірогідно пов’язано з порушенням ниркового фільтру. З яких
структур складається цей фільтр?
A *Ендотелій капілярів клубочка, тришарова базальна мембрана, подоцити.
B Тришарова базальна мембрана.
C Ендотелій капілярів, базальна мембрана
D Подоцити, базальна мембрана.
E Ендотелій, подоцити.


21
При електронній мікроскопії нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним епітелієм. В
епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел. Цитоплазма
утворює складки. Ці клітини забезпечують реабсорбцію води з первинної сечі у кров.
Темні клітини за будовою і функцією нагадують парієтальні клітини шлунку. Які канальці
представлені у мікроскопічному препараті?
A *Збірні ниркові трубочки.
B Проксимальні канальці.
C Дистальні канальці.
D Висхідні канальці петлі Генле.
E Нисхідні канальці петлі Генле.


22
В гістологічному препараті представлений поперечний зріз стінки порожнистого органу,
слизова оболонка якого вкрита багатоша-ровим плоским незроговілим епітелієм. Який
це орган?
A *Стравохід.
B 12-пала кишка.
C Товста кишка.
D Матка.
E Апендикс.


23
На гістологічному препараті підслизова основа тонкої кишки заповнена кінцевими
секреторними відділами білкових залоз. Який відділ кишки представлений на препараті?
A *12-пала кишка.
B Товста кишка.
C Голодна кишка.
D Клубова кишка.
E Апендикс.


24
На гістологічному препараті стінки тонкої кишки на дні крипт знайдено розташовані
групами клітини, в апікальній частині яких містяться великі ацидофільні секреторні
гранули; цитоплазма забарвлена базофільно. Які це клітини?
A * Клітини Панета.
B Клітини без облямівки.
C Ендокринні клітини.
D Келихоподібні клітини.
E Стовпчасті з облямівкою.


25
В гістологічному препараті паренхіма органа представлена часточками, які мають форму
шестигранних призм і складаються з анастомозуючих пластинок, між якими лежать
синусоїдні капіляри, які радіально сходяться до центральної вени. Який анатомічний
орган має дану морфологічну будову?
A *Печінка.
B Підшлункова залоза.
C Тимус.
D Селезінка.
E Лімфатичний вузол.


26
Артерії великого калібру під час систоли розтягуються і поверта-ються у вихідний стан під
час діастоли, забезпечуючи стабільність кровотоку. Наявністю яких елементів стінки
судини це можна пояснити?
A *Еластичних волокон.
B М’язових волокон.
C Ретикулярних волокон.
D Колагенових волокон.
E Великою кількістю фібробластів.


27
Внутрішню оболонку судини (інтиму) зсередини вистеляє епітелій. Назвіть його.
A *Ендотелій.
B Мезотелій.
C Епідерміс.
D Перехідний епітелій.
E Багаторядний епітелій.


28
В епітелії повітроносних шляхів є клітини з куполоподібною апікальною частиною, на
поверхні якої розміщуються мікроворсинки. В клітині виявляється добре розвинений
синтетичний апарат, а в апікальній частині – секреторні гранули. Назвіть ці клітини.
A *Клітина Клара.
B Келихоподібна.
C Ендокринна.
D Клітина без облямівки.
E Камбіальна


29
Кінцеві відділи апокринових потових залоз містять міоепітеліальні клітини. Яка функція
цих клітин?
A *Скоротлива.
B Секреторна.
C Захисна.
D Регенераторна.
E Підтримуюча.


30
На гістологічному препараті хрящової тканини виявляються ізогенні групи клітин. Які
клітини є початковими в утворенні цих груп?
A *Хондроцити I типу.
B Хондробласти.
C Прехондробласти.
D Хондроцити II типу.
E Хондроцити III типу.


31
В гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, повер-хневий шар кіркової
речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами. Якому органу належить
дана морфологічна ознака?
A *Наднирнику.
B Лімфатичному вузлу.
C Селезінці.
D Щитовидній залозі.
E Яєчнику.


32
При дослідженні поперечно-смугастого м(язового волокна після дії гідролітичних
ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які саме структури зазнали
ушкодження?
A *Актинові міофіламенти
B Тонофібрили
C Т - системи
D Саркоплазматична сітка
E Міозинові міофіламенти


33
Відомо, що альдостерон регулює вміст натрію в організмі. Які клітини наднирників
виробляють цей гормон?
A *Клітини клубочкової зони
B Епінефроцити
C Клітини сітчастої зони
D Клітини пучкової зони
E Норепінефроцити


34
У чоловіка 53 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина перикарду. Який
епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?
A *Одношаровий плоский
B Одношаровий багаторядний війчастий
C Перехідний
D Багатошаровий зроговілий
E Багатошаровий незроговілий


35
В гистологическом препарате биоптата эпидермиса кожи здорового взрослого человека
в базальном слое видны делящиеся клетки. Какой процесс обеспечивают данные
клетки?
A *Физиологическую регенерацию.
B Дифференцировку.
C Адаптацию.
D Репаративную
E Апоптоз


36
В гистологическом препарате трахеи в составе многорядного мерцательного эпителия
видны невысокие клетки овальной или треугольной формы. Своей вершиной они не
достигают апикальной поверхности эпителия, в части клеток видны фигуры митоза.
Какую функцию выполняют данные клетки?
A *Являются источником регенерации.
B Входят в состав муко-цилиарного комплекса.
C Секретируют слизь.
D Секретируют сурфактант.
E Продуцируют биологически активные вещества.


37
При гистологическом исследовании биоптата красного костного мозга обнаружены
клетки гранулоцитарного ряда. Укажите, какие изменения происходит с ядром при
дифференцировки этих клеток.
A *Сегментация.
B Полиплоидизация.
C Пикноз
D Энуклеация.
E Увеличение размеров.


38
При обстеженні окуліст з'ясував, що пацієнт не розрізняє синій та зелений колір, при
нормальному сприйнятті іншої кольорової гами. З порушенням функції яких структур
сітківки це пов'язано?
A *колбочкові нейрони
B паличкові нейрони
C біполярні нейрони
D амакринні нейрони
E горизонтальні нейрони


39
Хімічний фактор подіяв на плазмолему клітини. В результаті клітина змінила свою
форму. Який шар плазмолеми взяв у цьому участь?
A * Кортикальний.
B Глікокалікс.
C Біліпідний.
D Гідрофільний.
E Гідрофобний.


40
На мікропрепараті тонкої кишки у власній пластинці слизової оболонки виявили
скупчення клітин кулястої форми з великими базофільними ядрами, які оточені вузьким
ободком цитоплазми. У більшості таких скупчень центральна частина світла і містить
менше клітин, ніж периферійна. До якої морфологічної структури належать такі
скупчення?
A * Лімфатичний вузлик.
B Нервовий вузлик.
C Жирові клітини.
D Кровоносні судини.
E Лімфатичні судини.


41
На мікропрепараті з контурами бобоподібного органу спостерігається кіркова та мозкова
речовина. Кіркова речовина представлена окремими кулястими вузликами діаметром 0,5
1 мм, а мозкова – мозковими тяжами. З якого органа зроблено гістологічний зріз ?
A * Лімфатичного вузла.
B Нирки.
C Тимуса.
D Наднирника.
E Селезінки.


42
Зроблено гістологічний зріз через лімфатичний вузол. На мікропрепараті спостерігається
розширення його паракортикальної зони. Проліферація якого виду клітин лімфатичного
вузла обумовила цей процес?
A * Т-лімфоцитів.
B Береговіх макрофагів.
C Плазмоцитів.
D Макрофагів.
E Ретикулоцитів.


43
На мікропрепараті виявлено кулясті утворення з лімфоцитів. В середині утворень -
центральна артерія. Який орган досліджується ?
A * Селезінка.
B Нирка.
C Тимус.
D Кістковий мозок.
E Лімфатичний вузол.


44
Після тривалого запалення слизової оболонки носової порожнини у хворого
спостерігаються зміни епітелію. Який епітелій зазнав змін?
A *Одношаровий багаторядний
B Одношаровий плоский
C Багатошаровий плоский
D Багатошаровий кубічний
E Багатошаровий циліндричний


45
Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар травматолог
встановив діагноз: розрив сухожилка. До якого типу сполучної тканини належить тканина,
що утворює сухожилок?
A *Щільної оформленої волокнистої тканини
B Щільної неоформленої волокнистої тканини
C Пухкої волокнистої сполучної тканини
D Ретикулярної тканини
E Хрящової тканини


46
При дослідженні мазка крові хворого А. Виявлені клітини, які складають 0,5% від
загального числа лейкоцитів, та мають S-образно зігнуте ядро, метахроматично
пофарбовані гранули в цитоплазмі. Назвіть ці клітини.
A * Базофіли
B Нейрофіли
C Еозінофіли
D Моноцити
E Лімфоцити


47
Студентові видано два гістологічні препарати. На обох- органи, які мають лімфатичні
вузлики. На першому препараті- тільки фолікули, а на другому- фолікули ексцентрично
містять судину. Визначте що це за органи?
A *Перший-лімфатичний вузол, другий-селезінка
B Перший-червоний кістковий мозок, другий-селезінка
C Перший-тимус, другий-селезінка
D Перший-печінка, другий- лімфатичний вузол
E Перший-печінка, другий-селезінка


48
Суглобові хрящі, як відомо, не мають охрястя. Який ріст цих хрящів відбуваеться в
процесах регенерації?
A *Інтерстиційний
B Апозиційний
C Шляхом накладання
D Апозиційний і інтерстиційний
E Не реагує


49
Один з критичних періодів ембріогенезу людини є імплантація зародка в стінку матки на
протязі 7-ої доби. Який процес гаструляції відбувається в ембріобласті в цей період?
A *Делямінація.
B Міграція.
C Епіболія.
D Інвагінація.
E Нейруляція.


50
При гистохимическом исследовании лейкоцитов мазка крови определяются клетки, в
цитоплазме которых находятся гранулы, содержащие гистамин и гепарин. Какие это клетки?
A *Базофилы.
B Нейтрофилы.
C Эозинофилы.
D Моноциты.
E Эритроциты.


51
В гистопрепарате представлен кровеносный сосуд. Внутренняя оболочка состоит из
эндотелия, подэндотелия и внутренней эластической мембраны. В средней оболочке
преобладают гладкие миоциты. Наружная оболочк состоит из рыхлой волокнистой
соединительной ткани. Укажите, для какого сосуда хараткерны данные
морфологические признаки.
A *Артерии мышечного типа.
B Артерии эластического типа.
C Артерии смешанного типа.
D Вены мышечного типа.
E Вены безмышечного типа.


52
В препарате представлен кровеносный сосуд. Внутренняя оболочка представлена
эндотелием и подэндотелием, средняя - пучками гладких миоцитов, прослойками
рыхлой волокнистой соединительной ткани. Наружна оболочка сильно развита,
образована рыхлой соединительной тканью и отдельными гладкими миоцитами. Какой
сосуд имеет данную морфологическую характеристику?
A *Вена мышечного типа.
B Артерия мышечного типа.
C Вена безмышечного типа.
D Артерия смешанного типа.
E Артерия эластического типа.


53
В препарате в одном из сосудов микроциркуляторного русла средняя оболочка
образована 1-2 слоями гладких миоцитов, которые расположены поодиночке и имеют
спиралевидное направление. Наружная оболочка представлена тонким слоем рыхлой
волокнистой соединительной ткани. Укажите вид сосуда.
A *Артериола.
B Венула.
C Капилляр.
D Посткапилляр.
E Артериоловенулярный анастомоз.


54
На гістологічному зрізі лімфовузла експериментальної тварини після антигенної
стимуляції у мозкових тяжах знайдено велику кількість клітин такої морфології:
інтенсивно базофільна цитоплазма, ексцентрично розміщене ядро з хроматином, що
розташований у вигляді "спиць колеса" та світлою ділянкою цитоплазми біля нього. Які
це клітини?
A *плазмоцити
B макрофаги
C фібробласти
D адипоцити
E тканинні базофіли (тучні клітини)


55
Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією оксітоцину на стінку матки. Яка
оболонка органу реагує на дію цього препарату?
A *Міометрій
B Ендометрій
C Периметрій
D Параметрій
E Підслизова


56
Введення інсуліну для оцінки повноти ваготомії супроводжується значним збільшенням
кіслотності шлункового соку. Які клітини залоз шлунку запеспечують цей процес?
A * Парієтальні
B Ендокринні
C Головні
D Мукоцити
E Шійкові


57
При хронічних запалювальних процесах слинних залоз спостерігається пошкодження
епітелію вивідних проток. Який епітелій буде ушкоджуватись при цьому у посмугованих
протоках великих слинних залоз?
A * Призматичний епітелій з базальною посмугованістю
B Плоский епітелій з базальною посмугованістю
C Кубічний епітелій з базальною посмугованістю
D Двошаровий з базальною посмугованістю
E Багатошаровий кубічний


58
Немовля отримує материнське молоко. Які гістологічні структури ротової порожнини
пристосовані для подразнення соска грудей, що викликають рефлекторну
молоковіддачу?
A *Епітеліальні ворсинки губи
B Багатошаровий плоский зроговілий епітелій губи
C Сполучнотканинні сосочки губи
D Грибоподібні сосочки язика
E Листоподібні сосочки язика


59
У хворого,15 років, під час ангіни спостерігається збільшення піднебінних мигдаликів. Які
гістологічні структури цих органів беруть участь в імунному захисті організму у відповідь
на проникнення стрептококів?
A *Лімфатичні вузлики
B Багатошаровий плоский зроговілий епітелій
C Багатошаровий плоский незроговілий епітелій
D Пухка волокниста сполучна тканина
E Крипти


60
В гистологическом препарате определяется образование ротовой полости,
представленное слизистой оболочкой, имеющей свободную часть и прикрепленную,
которая прочно сращена с надкостницей. Эпителий – многослойный плоский
ороговевающий. Собственная пластинка образует длинные сосочки, глубоко вдающиеся
в эпителий. Назовите данное образование.
A *Десна
B Твердое небо
C Губа
D Щека
E Язык


61
На шлифе многокорневого зуба видна ткань, располагающаяся на вершинах корней зуба
и в месте их разветвления. Ткань содержит отростчатой формы клетки, лежащие в
лакунах и многочисленные коллагеновые волокна, имеющие радиальное или
продольное направление. Назовите данную ткань.
A *Клеточный цемент.
B Ретикулофиброзная костная ткань.
C Дентин.
D Эмаль.
E Плотная соединительная ткань.


62
Шкідливі екологічні чинники призвели до різкого падіння ендоцитозу і екзоцитозу в
клітинах печінки та крові. Який шар плазмолеми постраждав насамперед?
A *Кортикальний
B Ліпопротеіновий
C Надмембранний
D Інтегральний
E Глікокалікс


63
Під дією шкідливих екофакторів у тиреоцитах гальмується нормальне утворення лізосом.
Який стан гормонопродукції щитовидної залози буде порушено?
A *Протеоліз фагоцитованого із фолікулів колоїду
B Синтез колоїду
C Йодування колоїду
D Резорбція колоїду
E Синтез тиреоглобуліну


64
Під впливом радіації постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція
останнього послабиться, або загальмується перш за все?
A *Регенеративна
B Захисна
C Бар’єрна
D Всмоктувальна
E Діелектрична


65
Під дією шкідливих факторів сталося вогнещеве пошкодження епітелію шлунка. За
рахунок яких клітин сталося його регенерація?
A *Шиэчні мукоцити
B Паріетальні екзокриноцити
C Головні екзокриноцити
D Ендокриноцити
E Мукоцити тіла залоз


66
На одній з фаз сперматогенезу спостерігаються зміни ядра і цитоплазми сперматид, які
призводять до утворення зрілих статевих клітин. Назвіть азу гаметогенеза.
A * Формування.
B Дозрівання.
C Росту
D Розмноження
E Проліферація


67
На гістологічному зрізі дна шлунка у складі залоз видно порівняно великі клітини з
ацидофільною цитоплазмою, електронномікроскопічно в цих клітинах є наявною складна
система внутрішньоклітинних канальців. Який компонент шлункового соку утворюється в
наслідок діяльності цих клітин?
A * Соляна кислота
B Пепсиноген
C Слиз
D Серотонін
E Гастрин


68
Хворий віком 50 років скаржиться на підвищення апетиту, спрагу, зниження ваги тіла,
стомлюванність. При лабораторному обстеженні виявлено підвищення кількості цукру в
крові. Із порушенням функції яких клітин пов'язаний розвиток данного захворювання?
A *В-клітин
B А-клітин
C Тироцитів
D Панкреатоцитів
E Ліпотропоцитів


69
Хворій, 20 років, в зв’язку з ревматизмом призначено тривалий прийом аспірину. Який
структурний компонент слизовоъ оболонки шлунку в найбільшій мірі забезпечить її
захист від ушкодження?
A *Одношаровий призматичний залозистий епітелій
B Сполучна
C М’язова
D Багатошаровий війчастий епітелій
E Багатошаровий плоский незроговілий епітелій


70
В гистологическом препарате представлен срез прецентральной извилины коры
болшого мозга. Укажите, какие слои наиболее развиты в этом слое.
A *Пирамидный, ганглионарный и слой полиморфных клеток.
B Молекулярный.
C Наружный и внутренний зернистые.
D Молекулярный и слой полиморфных клеток.
E Молекулярный, пирамидный, ганглионарный.


71
В красном костном мозге в постэмбриональном гемопоэзе в клетках одного из
дифферона постепенно снижается базофилия цитоплазмы и повышается оксифилия,
ядро выталкивается. Назовите вид гемопоэза, для которого характерны данные
морфологические изменения.
A *Эритропоэз.
B Лимфопоэз.
C Нейтрофилоцитопоэз.
D Эозинофилоцитопоэз.
E Базофилоцитопоэз.


72
В гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, в якій відсутні
кровоносні судини. Яке утворення характеризується даною морфологічною ознакою?
A *Рогівка.
B Циліарне тіло.
C Судинна оболонка.
D Райдужна оболонка.
E Сітківка.


73
В гістологічному препараті стінки серця між ендокардом та міокардом виявляються крупні
клітини зі світлою цитоплазмою та ексцентрично розміщеним ядром. Які клітини серця
мають дані морфологічні ознаки?
A *Клітини Пуркін’є
B Пейсмекерові клітини
C Скоротливі кардіоміоцити
D Ендокринні клітини
E Ліпоцити


74
В емалі на межі з дентином зустрічаються незвапновані ділянки, що часто стають місцем
проникнення інфекції в зуб. Як називають такі утворення?
A *Емалеві пучки
B Емалеві призми
C Енамелобласти
D Дентинобласти
E Волокна Томса


75
При проведені дослідження епітеліальних клітин ротової порожнини на поверхні ядер
виявляються округлі тільця, які свідчать про те, що клітини взято із ротової порожнини
жінки. Як називається таке утворення хроматину?
A *Тільце Барра
B Тільце Херінга
C Деконденсований хроматин
D Еухроматин
E Тільце Пачіні


76
При микроскопическом исследовании зародышевого материала в препарате
определяется желточный мешок. Укажите основную функцию данного органа у человека.
A * Кроветворная
B Трофическая
C Продукция околоплодных вод.
D Экскреторная
E Защитная


77
В гистологическом препарате, отражающем гистогенез зуба видно отложение
кристаллов гидроксиапатита в виде глобул. Для какой ткани зуба характерен данный вид
минерализации?
A *Дентина.
B Эмали.
C Периодонта.
D Цемента.
E Пульпы.


78
На микропрепарате яичника представлено округлое образование, железистые клетки
которого содержат липидные капли. Определите эту структуру.
A *Желтое тело.
B Примордиальный фолликул.
C Первичный фолликул.
D Зрелый фоликул.
E Атретическое тело


79
Для визначення статі людини іноді необхідно зробити дослідження соматичних клітин. Які
їх структури можуть надати інформацію про стать людини?
A *Периферичний хроматин
B Еухроматин
C Деконденсований хроматин
D Тільце Барра
E Факультативний хроматин


80
Порушення слухової функції можуть обумовлюватися зміною будови клітин Кортієвого
органу, що сприймають подразнення. Які це клітини?
A *Волоскові клітини
B Клітини-стовпи
C Фалангові клітини
D Підтримуючі клітини
E Пограничні клітини


81
На поверхні тіла людини розрізняють ділянки товстої та тонкої шкіри. Будовою якої
частини цього органу різняться ці ділянки?
A *Епідермісу
B Сосочкового шару
C Сітчастого шару
D Власне дерми
E Гіподерми


82
Епітелій шлунку може зазнавати змін під впливом різноманітних шкідливих факторів, що
може призвести до появи виразки шлунку. Який епітелій пошкоджується ?
A *Багаторядний призматичний
B Багатошаровий плоский незроговілий
C Одношаровий плоский
D Одношаровий кубічний
E Одношаровий циліндричний залозистий


83
Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати
чоловічий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих
ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?
A *Клітини Лейдіга
B Сустентоцити
C Клітинпи Сертолі
D Підтримуючі клітини
E Сперматозоїди


84
У гістогенезі кісткової тканини можливі два способи її розвитку. Який етап не
притаманний прямому остеогенезу?
A * Утворення епіфізарного центру окостеніння
B Формування у складі мезенхіми остеогенного зачатка
C Остеоїдний етап
D Утворення грубоволокнистої кістки
E Заміщення грубоволокнистої кісткової тканини пластинчатою


85
У складі клітинних елементів, що утворюють кісткову тканину, можна виділити
гістогенетичний ряд клітин. Які клітини не входять до складу диферона?
A * Остеокласти
B Напівстовбурові клітини
C Остеобласти
D Остеоцити.
E Стовбурові остеогенні клітини


86
Алкогольна інтоксикація супроводжується порушенням координації рухів і рівноваги в
результаті ушкодження структурних елементів мозочка. Функція яких клітин мозочка
порушується у першу чергу?
A *грушоподібних
B кошикоподібних
C клітин - зерен
D зірчастих клітин
E веретеноподібних


87
В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноцитарний генез. Які це
клітини?
A *клітини Лангерганса
B Меланоцити
C Кератиноцити базального шару
D кератиноцити остистого шару
E кератиноцити зернистого шару


88
Сполучна тканина побудована з паралельно розташованих колагенових волокон,
розмежованих фібробластами. Цей тип сполучної тканини називаеться?
A *Щільна оформлена
B Пухка
C Ретикулярна
D Щільна неоформлена
E Слизова


89
Недорозвиненість яких відділів лицьового черепу в ембріональний період приводить до
появи такої вади розвитку, як “вовча паща”?
A *піднебінних відростків
B Лобних відростків
C Лобних і верхньощелепних відростків
D Нижньощелепних відростків
E Нижньощелепних і піднебінних відростків


90
Під час біопсійного дослідження стану стінки тонкої кишки було взято частину слизової
оболонки. Який епiтелiїй вкриває поверхню слизової оболонки цього органу?
A *Одношаровий призматичний облямований
B Одношаровий кубiчний
C Одношаровий призматичний вiйчастий
D Одношаровий призматичний залозистий
E Багатошаровий плоский незроговiлий


91
В оваріально-менструальному циклі відбуваються зміни залоз ендометрію. До якого з
означених нижче типiв вiдносятся залози ендометрiю?
A *Простих трубчастих нерозгалужених
B Простих трубчастих розгалужених
C Простих альвеолярних нерозгалужених
D Складних альвеолярних нерозгалужених
E Складних альвеолярно-трубчастих розгалужених


92
В гистопрепарате представлена стенка органа пищеварительной системы, собственной
пластинке слизистой оболочки и в подслизистой основе, которой многочисленные
лимфоидные узелки. Назовите этот орган.
A *аппендикс
B желудок
C двенадцатиперстная кишка
D тощая кишка
E ободочная кишка


93
В результате ножевого ранения в области печени была пересечена печеночная артерия,
однако в печеночные дольки кровь продолжала поступать. Какой сосуд обеспечил
поступление крови в дольки?
A *вокругдольковая вена
B междольковая артерия
C вокругдольковая артерия
D поддольковая вена
E печеночная вена


94
В результате воздействия гепатотропного яда в гепатоцитах оказалась разрушенной
гранулярная ЭПС. Синтез каких веществ будет нарушен в эпителии печени?
A *альбуминов и фибриногена
B фосфолипидов
C гликогена
D холестерина
E витаминов


95
В гистопрепарате поджелудочной железы видна группа клеток. Часть из них
расположена центрально и имеет базофильные секреторные гранулы. Их секрет
регулирует углеводный обмен. Назовите эти клетки.
A *В-клетки
B РР-клетки
C А-клетки
D адипоциты
E Д-клетки


96
Для микроскопического исследования представлена поперечнополосатая мышечнай
ткань органа пищеварительной системы. Из какого органа был взят биоптат?
A *пищевода
B желудка
C тощей кишки
D подвздошной кишки
E аппендикса


97
Представлен гистопрепарат органа ротовой полости, слизистая оболочка которого
покрыта многослойным плоским ороговевающим эпителием. Укажите этот орган или его
часть
A *десна
B нижняя поверхность языка
C слизистая часть губы
D язычок
E мягкое небо


98
В эксперименте на животном в зубном зачатке разрушили внутренний слой эпителия
эмалевого органа. Развитие какой ткани зуба будет нарушено?
A *эмали
B дентина
C цемента
D пульпы
E периодонта


99
В цитоплазме эпителиоцитов крипт кишечника обнаружены гранулы, в которых
гистохимическими методами выявлены дипептидазы, и лизоцим . Укажите эти клетки.
A *клетки Панета
B столбчатые эпителиоциты
C бокаловидные экзокриноциты
D А-клетки
E S-клетки


100
При дослідженні поперечно-смугастого м'язового волокна після дії гідролітичних
ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які структури зазнали
ушкодження?
A * Актинові міофіламенти.
B Міозинові філаменти
C Тонофібрили
D Тропоколагенові комплекси
E Нуклеопротеїдні комплекси


Крок 1. Стоматологія
3.0 Гістологія
1
При обстеженні хворого, який зазнав дії іонизуючого випромінювання, виявленно
пошкодження білої пульпи селезінки. Які клітини білої пульпи зазнають паталогічних
змін?
A *Лімфоцити
B Нейрофільні лейкоцити
C Базофільни лейкоцити
D Моноцити
E Тканинни базофили


2
До аерогематичного бар'єру входить сурфактант, який видіграє захисну роль та
зменьшує поверхневий натяг. Визначте, які клітини утворюють сурфактант.
A *Альвеолоцити 2-го типу
B Секреторні клітини Клара
C Облямовані епітеліоцити
D Макрофаги
E Альвеолоцити 1-го типу


3
Перед прорезіванием зубов на их корне формируется твёрдая ткань, имеющая характер
грубоволокнистой кости. Как назівается єта ткань?
A *Цемент.
B Дентин.
C Эмаль.
D Рыхлую волокнистую соединительную.
E Плотную волокнистую соединительную


4
На шліфі зуба особи похилого віку в дентині виявили радіальні світлі смуги. Такі ділянки
мають назву:
A *Прозорий дентин.
B “Мертві шляхи”.
C Вторинний дентин
D Третинний дентин
E Іррегулярний дентин.


5
У хворого внаслідок травми ушкоджені передні корінці спинного мозку. Вкажіть, які
структури при цьому постраждають.
A * аксони мотонейронів і нейронів бокових рогів
B центральні відростки чутливих нейронів спинномозкових вузлів
C периферійні відростки чутливих нейронів спинномозкових вузлів
D аксони нейронів бокових рогів
E аксони мотонейронів


6
В результаті точкового крововиливу в сітківку ока хворий втратив здатність бачити
предмети в центрі поля зору. В якому місці сітківки стався крововилив?
A * жовта пляма
B ціліарна частина сітківки
C райдужна частина сітківки
D сліпа пляма
E судинна оболонка


7
В експерименті в головному мозку тварини зруйнували шар гангліозних клітин у передній
центральній звивині Яка функція кори була пошкоджена?
A * рухова
B чутлива
C трофічна
D асоціативна
E захисна


8
При порушенні зв’язків між гепатоцитами печінки, що виникають внаслідок деяких
патологічних процесів, жовч може потрапляти в кров, викликаючи жовтяницю.
Порушеннями якого типу міжклітинних контактів можно пояснити це явище?
A *Щільного, пальцеподібного і десмосомного
B Пальцеподібного і щілинного
C синаптичного і десмосомного
D Десмосомного і щілинного
E Щілинного і щільного


9
У людей похилого віку часто з’являються скарги на біль в суглобах, який може бути
пов’язаним з віковими змінами тканинии, що вкриває суглобові поверхні. Яка тканина їх
вкриває?
A *Гіаліновий хрящ
B Кісткова
C Власне сполучна
D Епітеліальна
E Еластичний хрящ


10
При травмах скелетних м’язів процес регенерації посмугованої скелетної тканини
відбувається повільно. Які елементи скелетного м’язового волокна приймають участь в
його регенерації?
A *Міосателітоцити
B Міобласти
C Гладкі міоцити
D Міофібробласти
E Міоепітеліальні клітини


11
У хворого в результаті травми пошкоджені задні корінці спинного мозку. Відростки яких з
означених нижче клітин пошкоджені?
A *Чутливих нейронів
B Вставних клітин
C Моторних нейронів
D Пучкових клітин
E Асоціативних клітин


12
При артритах спостерігається розлад функції ковзання суставних поверхонь. Яка з
означених нижче тканин ушкоджується?
A Гіалінова хрящова тканина
B Пухка сполучна тканина
C Кісткова тканина
D Колагеново-волокниста хрящова тканина
E Ретикулярна тканина


13
Хронічний рініт супроводжується пошкодженням епітелію слизової оболонки дихальной
частини порожнини носа.
Який епітелій пошкоджується при цьому?

A *Багаторядним призматичним вiйчастим
B Одношаровим кубiчним
C Багатошаровим плоским незроговiлим
D Багатошаровим плоском зроговiлим
E Одношаровим плоским


14
В препараті часточки привушної залози помітні протоки з великою кількістью
впорядковаено розташованих мітохондрій в базальній частині епітелію. Які це вивідні
протоки?
A *Посмуговані
B Загальні
C Міжчасточкові
D Вставні
E Внутрішньочасточкові


15
В препараті мімічної мускулатури виявляються міосимпласти. Яка це м’язова тканина?
A *Поперечно-смугаста
B М’язово-епітеліальна
C Гладка
D Вісцеральна
E Серцева


16
В препараті привушної залози кінцеві відділи преставлені клітинами з круглими ядрами та
базофільною цитоплазмою. Які структури залози вони утворюють?
A *Білкові кінцеві відділи
B Слизові кінцеві відділи
C Сальні кінцеві відділи
D Фолікули
E Змішані кінцеві відділи


17
Під час розвитку імунної реакції організму, як відповіді на патогенний агент, Т-лімфоцити
діференцюються у антигенреактивні кіллери, хелпери та супрессори. У яких органах з
означених нижче це не відбувається?
A *Вилочкова залоза (тимус)
B Селезінка
C Лімфатичний вузол
D Піднебінний мигдалик
E Лімфатичні вузли шлунка


18
У хворого (46 років), який потрапив в гематологічне відділення лікарні, виявлено
порушення процесів гранулоцитопоезу та тромбоцитопоезу. В якому з перелічених
органів відбувається патологічний процес?
A *Червоний кістковий мозок
B Вилочкова залоза (тимус)
C Селезінка
D Лімфатичний вузол
E Піднебінний мигдалик


19
При обстеженні хворого на дифтерію виявлено поразку м’якого піднебіння та язичка.
Який епітелій, що вистелює ротову поверхню язичка, зазнав ушкодження?
A * Багатошаровий плоский
B Багаторядний призматичний
C Одношаровий багаторядний війковий
D Одношаровий призматичний
E Одношаровий плоский


20
В гістологічному препараті молочного зуба дитини визначається гіпоплазія
(недорозвинення) емалі. З діяльністю яких клітин пов'язані ці порушення?
A Внутрішні емалеві клітини
B Клітини пульпи емалевого органу
C Зовнішні емалеві клітини
D Клітини проміжного шару емалевого органу
E Одонтобласти


21
При огляді ротової порожнини пацієнта стоматолог звернув увагу, що його язик має грубі
гипертрофовані сосочки, глибокі борозни. Лікар порадив хворому звернутися до
гастроентеролога. При обстеженні з’ясувалося, що у нього значно підвищена кислотність
шлункового соку. Гіперфункцією яких клітин у залозах слизової оболонки шлунку
переважно обумовлений цей стан?
A *Парієтальних екзокриноцитів власних залоз шлунку
B Екзокриноцитів шлункових залоз
C Додаткових мукоцитів
D Келихоподібних клітин
E Екзокринних панкреатоцитів


22
Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного зниження синтезу
білків у гепатоцитах. Які органели постраждали від інтоксикації найбільше?
A *Гранулярна ендоплазматична сітка
B Мітохондрії
C Мікротрубочки
D Лізосоми
E Комплекс Гольджі


23
У культурі тканин ядерним опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких
органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?
A *Рибосом
B Лізосом
C Ендоплазматичної сітки
D Мікротрубочок
E Комплексу Гольджі


24
Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Гензеновський
вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?
A *Хорди
B Нервових гребінців
C Нервового жолобка
D Нервової трубки
E Мантійного шару нервової трубки


25
За результатами вивчення плям крові на місці злочину судово-медичний експерт
визначив, що це кров жінки. За якими ознаками?
A *Наявність сателітів ядер в нейтрофілах
B Наявність мікроцитів і макроцитів
C Явища пойкілоцитозу
D Наявність специфічних гранул в еозинофілах.
E За кількістю еритроцитів.


26
У цітоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апiкальній
частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна
віднести ці гранули?
A * До включень
B До мікрофіламентів
C До лізосом
D До екзоцитозних вакуолей
E До гранулярної ендоплазматичної сітки


27
У дитини навколо подряпини на шкірі виникли ознаки запалення: біль, почервоніння,
набряк як ознаки негайної гіперчутливості. Які клітини крові обумовлюють ці зміни?
A * Базофіли
B Еозинофіли
C Нейтрофіли
D Лімфоцити
E Моноцити


28
У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських
клітин, розташованих в тісному контакті з синусоїдними капілярами. Назвіть формені
елементи крові, які утворюються з цих клітин.
A *Кров’яні пластинки
B Еритроцити
C Лейкоцити
D Моноцити
E Лімфоцити


29
В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який
оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний малюнок
на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?
A * Пухка волокниста неоформлена сполучна частина
B Щільна оформлена сполучна тканина
C Щільна неоформлена сполучна тканина
D Ретикулярна тканина
E Жирова тканина


30
У хворого з гострим ринітом виявлена гіперемія і підвищене утворення слизу у носовій
порожнині. Активність яких клітин епітелію слизової оболонки підвищена?
A * Келихопподібних
B Війчастих
C Мікроворсинчатих
D Базальних
E Ендокринних


31
Судини, які мають вигляд сліпо викінчених сплющених ендотеліальних трубок, не мають
базальної мембрани і перицитів, ендотелії цих судин фіксований стропними
філаментами до колагенових волокон сполучної тканини. Які це судини?
A * Лімфокапіляри
B гемокапіляри
C артеріоли
D венули
E артеріо-венозні анастомози


32
При мікроскопічному дослідженні внутрішніх статевих жіночих органів, що видалені під
час операції був знайдений ембріон побудований з двох бластомерів. Назвати місце його
локалізації при умові нормального розвитку.
A * Маткова труба, близько ампульної частини
B маткова труба, близько маткової частини
C порожнина матки
D черевна порожнина
E яєчник


33
Гістологічна картина ендометрію має наступні характерні ознаки: потовщення, набряк,
наявність звивистих залоз із розширеним просвітом, які секретують велику кількість
слизу, мітози в клітинах не спостерігаються, у стромі наявні децидуальні клітини. Яка
стадія менструального циклу відповідає описаній картині?
A *Секреторна (пременструальна).
B менструальна
C регенераторна
D проліферативна
E відносного спокою


34
В гістологічному препараті відділ нервової системи, в якому визначається пошарове
розташування нейроцитів, серед яких є клітини таких форм: зірчасті, веретеноподібні,
горизонтальні, пірамідні. Який це відділ нервової системи?
A * Кора великих півкуль головного мозку.
B Кора мозочка
C спинномозковий вузол
D вегетативний вузол
E спинний мозок


35
При розтині померлої 75 років були знайдені глибокі зміни серцево-судинної системи.
Так, на гістологічному препараті судини, де добре виражені внутрішня та зовнішня
еластичні мембрани і є багато міоцитів у середній оболонці, значно порушена структура
внутрішньої оболонки. Про яку судину іде мова?
A *Артерія м'язового типу.
B Артерія змішаного типу
C Вена з сильним розвитком м'язів
D Артерія еластичного типу
E Екстрааортанні лімфатична система


36
В експерименті у тварини шляхом звуження ниркової артерії отримано стійке підвищення
кров"яного тиску. Функція яких клітин нирок обумовлює цей ефект?
A *ЮГА-клітини
B Подоцити
C Ендотеліоцити
D Інтерстиційні клітини
E Клітини щільної плями


37
Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією гормонів на структури матки. Який
шар органу приймав у цьому найбільшу участь?
A *Серединний шар міометрію
B Ендометрій
C Внутрішній шар міометрію
D Поверхневий шар міометрію
E Периметрій


38
Опікову рану закрили шкірою свині (гетеротрансплантація). Назвати ефекторні клітини,
які відторгнуть трансплантат (шкіру свині).
A *Т-кілери
B Т-хелпери
C Т-супресори
D В-лімфоцити
E Природні кілери


39
На обмеженій ділянці епідермісу внаслідок травми відсутні шари аж до росткового.
Назвати клітини, які послужать основним джерелом його регенерації.
A *Шар базальних клітин.
B Шари крилатих клітин.
C Шари зернистих клітин.
D Шари крилатих і зернистих клітин не зруйнованої ділянки.
E Клітини блискучого шару не зруйнованої ділянки.


40
У крові хворого грипом виявлено малу кількість специфічних антитіл. Функція яких клітин
сполучної тканини пригнічена?
A *Плазматичних
B Лімфоцитів
C Макрофагів
D Нейтрофільних гранулоцитів
E Лаброцитів


41
В результаті травми у чоловіка 47 років пошкоджені передні корінці спинного мозку.
Відростки яких нейронів пошкоджені?
A *Аксони нейронів рухових соматичних та вегетативних ядер
B Аксони чутливих псевдоуніполярних
C Дендрити чутливих псевдоуніполярних
D Дендрити рухових і аксони ядер бокових стовпів
E Дендрити і аксони чутливих псевдоуніполярнизх


42
В результаті травми голови у чоловіка 32 роки ушкодженні ампули півколових каналів.
Сприйняття яких подразнень буде порушено внаслідок цього?
A *Кутові прискорення
B Вібрації
C Гравітації
D Лінійні прискорення
E Вібрації та гравітації


43
В результаті травми носа у чоловіка 32 років пошкоджена слизова оболонка верхньої
носової раковини. До яких наслідків це призвело?
A *Порушення нюху
B Недостатнього зігрівання повітря
C Недостатнього зволоження повітря
D Недостатнього зігрівання і зволоження повітря
E Порушення очищення повітря


44
При обстеженні хворого 26 років проведено гістологічне дослідження пунктату червоного
кісткового мозку і виявлено значне зменшення кількості мегакаріоцитів. Як це
відобразиться на співвідношенні форменних елементів периферичної крові?
A *Зменшиться кількість тромбоцитів
B Зменшиться кількість еритроцитів
C Зменшиться кількість еозинофілів
D Зменшиться кількість нейтрофілів
E Зменшиться кількість В-лімфоцитів


45
У дитини вроджений імунодифіцит. Страждає клітинний імунітет, що обумовлює часті
вірусні інфекції. Порушеннями в якому органі найвірогідшіше це викликано?
A *Тимусі
B Червоному кістковому мозку
C Лімфатичних вузлах
D Селезінці
E Піднебінних мигдаликах


46
Хворій, 35 років, з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено
діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося, що
слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті,заповнені густим
секретом. Надлишки якого гормону обумовлюють такі зміни в ендометрії?
A *Прогестерона
B Естрогенів
C Тестостерона
D Соматотропіна
E АКТГ


47
При мікроскопічному дослідженні біопсійного матеріалу ендометрію жінки, що страждає
на безпліддя, виявлені зміни в його будові,обумовлені дією гормону прогестерону. Де
продукується цей гормон?
A *В жовтому тілі яєчника
B В фолікулах яєчника
C У передній частці гіпофізу
D У задній частці гіпофізу
E У гіпоталамусі


48
У хворого на хронічний ентероколіт виявлено порушення травлення та всмоктування
білків у тонкій кишці внаслідок недостатньої кількості дипептидаз у кишковому соці . У
яких клітинах порушено синтез цих ферментів?
A * Клітини Панета
B Стовпчасті з облямівкою
C Стовпчасті без облямівки
D Келихоподібні
E Ендокриноцити


49
При обстеженніі хворого з захворюванням тонкої кишки виявлено порушення процесів
пристінкового та мембранного травлення. З порушенням функції яких клітин це
пов’язано?
A * Стовпчастих з облямівкою
B Стовпчастих без облямівки
C Келихоподібних
D Клітин Панета
E Ендокриноцитів


50
При ректороманоскопії виявлено пухлину, яка походить з слизової оболонки кінцевого
відділу прямої кишки. З якого епітелію утворилася ця пухлина?
A * Багатошарового плоского незроговілого
B Одношарового призматичного залозистого
C Одношарового призматичного облямованого
D Одношарового кубічного
E Перехідного епітелію


51
При розростанні сполучної тканини в паренхимі печінки (фіброз) внаслідок хронічних
захворювань спостерігається порушення циркуляції крові в класичних часточках. Який
напрямок руху крові в таких часточках?
A * Від периферії до центра
B Від центра до периферії
C Навкруги дольки
D Від вершини до основи
E Від основи до вершини


52
При гістологічному обстеженні аспіраційного біоптату слизової оболонки шлунку у
хворого, що страждає на виразкову хворобу виявлено збільшення кількості
гландулоцитів, що мають оксифільні властивості цитоплазми. Утворення якого
компоненту шлункового соку забезпечують ці клітини?
A * Хлористоводневу кислоту.
B Слиз.
C Пепсиноген.
D Гастрин.
E Секретин.


53
На електронній мікрофотографії спостерігається структура, яка складається з двох
сегментів. В зовнішньому сегменті виявля-ються мембранні напівдиски, а у внутрішньому
– еліпсоїд. В якому органі знаходиться ця структура?
A *В органі зору.
B В органі смаку.
C В органі нюху.
D В органі рівноваги.
E В органі слуху.


54
Рання гаструляція зародка людини відбувається шляхом деля-мінації ембріобласта. В
якій структурі знаходиться зачаток нер-вової системи?
A *В епібласті.
B В трофобласті.
C В гіпобласті.
D В крайовій зоні гіпобласта.
E В крайовій зоні епібласту.


55
На електронній мікрофотографії органа чуття видно волоскові клітини, на апікальній
частині яких розміщуються короткі мікроворсинки - стереоцилії та полярно розміщена
кіноцилія. Для якого органа чуття характерні дані клітини?
A *Орган рівноваги
B Орган зору
C Орган нюху
D Орган слуху
E Орган смаку


56
На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна
оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігрують до полюсів. В якій фазі
клітинного циклу знаходиться клітина?
A *В профазі
B В анафазі
C В метафазі
D В телофазі
E В інтерфазі


57
На гістологічному препараті видно зародок курки на стадії дифе-ренціації мезодерми на
соміти, сегментні ніжки та спланхнотом. З якого матеріалу розвиваються осьовий
скелет?
A *Склеротом.
B Дерматом.
C Нефротом.
D Спланхнотом.
E Міотом.


58
У хворого на глаукому спостерігається підвищення внутрішньо-очного тиску при
нормальній секреції водянистої вологи циліар-ним тілом. З ушкодженням яких структур
стінки очного яблука пов’язане порушення відтоку рідини з передньої камери ?
A *Венозного синуса.
B Циліарного тіла.
C Судинної оболонки.
D Війкового м’яза.
E Заднього епітелію рогівки.


59
В гістологічному препараті трубчастої кістки на місці зламу виявляються ознаки
регенараторного процесу (мозоль). Яка тканина формує цю структуру?
A *Грубоволокниста кісткова
B Пухка сполучна
C Ретикулярна.
D Епітеліальна.
E Пластинчаста кісткова


60
На гістологічному препараті нирки в дистальному звилистому канальці виявляються
клітини, які щільно прилягають до ниркового тільця. Базальна мембрана їх дуже тонка і не
утворює складок. Ці клітини відчувають зміни вмісту натрію у сечі та впливають на
секрецію реніна юкстагломерулярними клітинами. Що це за клітини?
A *Клітини щільної плями
B Юкстагломерулярні клітини
C Мезангіальні клітини
D Подоцити
E Ендотелій капілярів клубочка


61
Мозкова речовина часточки кровотворного органа на гісто-логічному препараті має
світліше забарвлення і містить епі-теліальні тільця. Якому органу належать дані
морфологічні ознаки?
A *Тимусу.
B Лімфатичному вузлу.
C Селезінці.
D Печінці.
E Нирці.


62
У недоношених дітей розвивається синдром дихальної недос-татності. Недостатність
якого компоненту аерогематичного бар'єру лежить в основі цієї патології?
A *Сурфактант
B Ендотелій капілярів
C Базальна мембрана ендотелію
D Базальна мембрана альвеолоцитів
E Альвеолоцити


63
В гістологічному препараті представлена тканина, основною структурною одиницею якої
є волокно, яке складається із сим-пласта і сателітоцитів, вкритих спільною базальною
мембраною. Для якої тканини характерна дана структура?
A *Скелетної поперечно-посмугованої м`язової тканини.
B Гладкої м`язової тканини.
C Серцевої м`язової тканини.
D Пухкої сполучної тканини.
E Ретикулярної тканини.


64
З ектодермального епітелію вистилки верхньої частини ротової ямки зародка людини
формується кишеня Ратке, яка направляється до основи майбутнього головного мозку.
Що розвивається з даного ембріонального зачатка?
A *Аденогіпофіз
B Нейрогіпофіз
C Медіальне підвищення
D Гіпофізарна ніжка
E Передній гіпоталамус


65
В стінці фолікулів та в міжфолікулярних прошарках сполучної тканини на території
щитовидної залози розміщуються великі ендокриноцити, секреторні гранули яких осміо- і
аргірофільні. Назвіть ці клітини:
A *Кальцитоніноцити
B Тироцити
C Паратироцити
D Пінеалоцити
E Пітуіцити


66
У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде
пошкоджена?
A * Ядерний хроматин
B Ядерце
C Комплекс Гольджі
D Клітинна оболонка
E Ядерна оболонка


67
У крові дівчини 16 років, котра страждає аутоімунним запаленням щитовидної залози,
виявлено численні плазматичні клітини. З проліферацією та диференціюванням яких
клітин крові пов(язано збільшення кількості плазмоцитів?
A *В-лімфоцитів
B Т-хелперів
C Тканинних базофілів
D Т-кілерів
E Т-супресорів


68
У новонародженого діагностовано порушення розвитку міокарду шлуночка. З порушенням
розвитку якого ембріонального джерела пов(язана ця патологія?
A *Міоепікардиальної пластинки.
B Парієтальної спланхноплеври
C Ентодерми
D Ектодерми
E Мезинхими


69
В результаті травми носа у чоловіка 30 років пошкоджена слизова оболонка, що вкриває
верхню частину верхньої раковини. До яких наслідків це призвело?
A * Порушення сприйняття пахучих речовин
B Порушення зволоження повітря
C Порушення секреторної активності келихоподібних клітин
D Порушення зігрівання повітря
E Порушення зігрівання і зволоження повітря


70
На електронній мікрофотографії єпітелію дванадцятипалої кишки чітко виявляються
клітина з електроннощільними гранулами у базальному полюсі. Яка це клітина?
A * Ендокринна.
B Призматична з облямівкою
C Малодіференційована.
D Келихоподібна.
E Парієтальна


71
У хворого при гастроскопії виявлено недостатню кількість слизу, що вкриває слизову
оболонку. З порушенням функції яких клітин стінки шлунку це пов'язано?
A *Клітин призматичного залозистого епітелію.
B Парієтальних клітин залоз шлунку.
C Головних екзокриноцитів.
D Шійкових клітин.
E Ендокриноцитів.


72
У хворого спостерегається збільшення розмірів селезінки та зменшення кількості
ерітроцитів периферійної крові. Підвищена функція яких клітин селезінки причетна до
цього явища?
A *Макрофагів
B Лімфоцитів
C Дендритних клітин
D Плазмоцитів
E Інтердигітуючі клітини


73
Внаслідок аномалії розвитку у новонародженого виявлено порушення формування
великих слинних залоз. Порушенням яких ембріональних джерел викликана ця аномалія?

A * Ектодерми
B Спланхлотому
C Сомітів
D Ентодерми
E Мезенхіми


74
Стоматолог у кабінеті поліклініки дав завдання інтерну обстежити у пацієнта ділянки
слизової оболонки ротової порожнини, котрі зроговівають. Які це ділянки?
A *На твердому піднебінні, вільних краях ясен та вздовж проміжної частини щоки
B На твердому піднебінні, язиці, яснах
C На щоках, нижній губі, спинці язика
D На піднебінні і діафрагмі ротової порожнини
E На кінчику язика, на ясенних сосочках, на мигдаликах


75
Під дією шкідливих факторів сталося вогнещеве пошкодження епітелію шлунка. За
рахунок яких клітин сталося його регенерація?
A *Шиэчні мукоцити
B Паріетальні екзокриноцити
C Головні екзокриноцити
D Ендокриноцити
E Мукоцити тіла залоз


76
В гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, в якій відсутні
кровоносні судини. Яке утворення характеризується даною морфологічною ознакою?
A *Рогівка.
B Циліарне тіло.
C Судинна оболонка.
D Райдужна оболонка.
E Сітківка.


77
В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються по одинці та ізогрупами,
а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в
препараті?
A *Гіалінова хрящова тканина.
B Гладка м’язова тканина.
C Епітеліальна тканина.
D Волокниста хрящова тканина.
E Кісткова тканина.


78
При гістологічному дослідженні поперечного шліфу емалі виявлена лінійна смугастість у
вигляді концентричних кругів, яка направлена під кутом до дентиноемальового з’єднання.
Назвіть ці структури:
A *Лінії Ретціуса
B Смуги Гунтера-Шрегера
C Емалеві пластини
D Емалеві пучки
E Емалеві веретена


79
На мікропрепараті шкіри пальця дитини спостерігаємо, що епідерміс має ознаки
недостатнього розвитку. Назвіть який ембріональний листок в процесі розвитку був
пошкоджений:
A * Ектодерма
B Мезодерма
C Ентодерма
D Мезенхіма
E Ектомезенхіма


80
Позазародковий орган на ранніх етапах ембріогенезу має одношаровий плоский епітелій,
який з третього місяця набуває призматичної і кубічної форми, бере участь у виробленні
навколоплідних вод. Назвати цей орган:
A *амніон
B жовтковий мішок
C алантоїс
D пуповина
E плацента


81
В експерименті тварині нанесена травма рогівки. За рахунок чого буде відбуватися
регенерація її багатошарового епітелію?
A *Клітини базального шару епітелію
B Власна речовина рогівки
C Остистий шар епітелію рогівки
D Базальна мембрана
E Плоскі клітини


82
У гістологічному препараті яєчка у пухкій сполучній тканині, що розмежовує сім’яні
канальці помітні округлі клітини з оксифільною цитоплазмою. Які це клітини?
A *Гландулоцити
B Підтримуючи клітини
C сустентоцити
D сперматоцити
E сперматогонії


83
У препараті, забарвленому методом імпрегнації сріблом, виявляються клітини
грушовидної форми з добре виразними 2-3 дендритами. Назвіть структуру, що
досліджується.
A *Кора мозочку
B Спіральний орган внутрішнього вуха
C Сітківка органу зору
D Кора головного мозку
E Спинномозковий вузол


84
На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми
виділяються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі,
багато рибосом і меланосом. Назвіть цю клітину.
A *Меланоцити
B Кератиноцити
C Клітини Лангеганса
D Клітини Меркеля
E Тканинні базофіли.


85
Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових і змішаних
кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується?
A *Під’язикова
B Привушна
C Підщелепна
D Губна
E Щічна


86
У хворого з тяжкою травмою верхньої кінцівки спостерігається порушення процесів
регенерації хрящової тканини внаслідок пошкодження малодиференційованих клітин
хрящового диферону. Які клітини зазнали ушкодження?
A * Клітини внутрішнього шару охрястя
B Клітини зовнішнього шару охрястя
C Клітини у складі ізогенних груп
D Клітини зони молодого хряща
E Клітини, що надходять з кровоносних судин


87
В організм людини введено живу вакцину. Підвищення активності яких клітин сполучної
тканини можна очікувати?
A *Плазмоцитів та лімфоцитів
B Макрофагів і фібробластів
C Пігментоцитів і перицитів
D Адипоцитів і адвентиційних клітин
E Фібробластів і лаброцитів


88
Під час мікроскопічного дослідження органу ЦНС виявлена сіра речовина, у якій нейрони
утворюють три шари: молекулярний, гангліонарний і зернистий. Назвіть нейрони, що
формують другий шар:
A Грушоподібні
B Кошикові
C Дрібні зірчасті
D Великі зірчасті
E Клітини-зерна


89
На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозіном, визначається фолікул, в
якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари і мають кубічну форму,
навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул.
A *Первинний
B Примордіальний
C Вторинний
D Зрілий
E Атретичний


90
При експериментальному дослідженні хондрогістогенезу було ушкоджено склеротом.
Диференціювання яких клітин було порушено за цих умов?
A * Хондробластів
B Гладких міоцитів
C Міобластів
D Фібробластів
E Епідермоцитів


91
На мікропрепараті шкіри пальця дитини спостерігаємо, що епідерміс має ознаки
недостатнього розвитку. Назвіть який ембріональний листок в процесі розвитку був
пошкоджений:
A * Ектодерма
B Мезодерма
C Ентодерма
D Мезенхіма
E Ектомезенхіма


92
В експерименті тварині нанесена травма рогівки. За рахунок чого буде відбуватися
регенерація її багатошарового епітелію?
A *клітин базального шару епітелію
B власної речовини рогівки
C остистого шару епітелію рогівки
D базальної мембрани
E плоских клітин


93
На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми
виділяються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі,
багато рибосом і меланосом. Назвіть цю клітину:
A *Меланоцити
B Кератиноцити
C Клітини Лангеганса
D Клітини Меркеля
E Тканинні базофіли


94
Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових і змішаних
кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується?
A *Під’язикова
B Привушна
C Підщелепна
D Губна
E Щічна


95
У хлопчика з травматичним ушкодженням верхньої кінцівки виявлений перелом плечової
кістки. За рахунок якої структури буде відбуватись репаративна регенерація кістки?
A * Окістя
B Діафіз
C Епіфіз
D Шар зовнішніх генеральних пластинок
E Шар внутрішніх генеральних пластинок


96
За певних причин на 5 місяці після народження дитини порушено процес руйнування
гертвіговської піхви навколо зуба. Розвитку якої тканини зуба заважає ця обставина?
A * Цементу
B Зубного сосочка
C Зубного мішечка
D Пульпи
E Дентина


97
У двох препаратах зуба гістологічно виявляються: в одному - безклітинний цемент, в
другому - клітинний. З якої ділянки зуба виготовлено другий препарат?
A * З верхівки кореня
B З області шийки зуба
C З верхньої області зуба під яснами
D З коронки зуба
E З області границі між коронкою та коренем


98
При нестачі вітаміну А у людини відбувається порушення сутінкового зору. Вкажіть
клітини, яким належить означена фоторецепторна функція.
A * Паличкові нейросенсорні клітини
B Горизонтальні нейроцити
C Колбочкові нейросенсорні клітини
D Біполярні нейрони
E Гангліонарні нервові клітини


99
Сімейна пара скаржиться на неспроможність мати дітей. Після обстеження виявлено - у
чоловіка постраждав сперматогенний епітелій яєчка, що призвело до відсутності
сперматозоїдів в сім’яній рідині і як наслідок – до безпліддя. Який відділ сім’яника
простраждав?
A * Звивисті сім’яні канальці
B Прямі сім’яні канальці
C Сітка яєчка
D Протоки придатка
E Виносні протоки


100
На гістологічному препараті зріз щелепи зародку людини 2-го місяцю розвитку, яка
містить пошкоджений зубний епітеліальний орган. Яка гістологічна частина зуба не буде
розвинена?
A *Емаль
B Пульпа
C Цемент
D Періодонт
E Дентін


101
У новонародженої дитини недорозвинений тимус. Який вид гемопоезу буде порушений?
A Лімфопоез
B Моноцитопоез
C Еритропоез
D Гранулоцитопоез
E Мегакаріоцитопоез


102
На мікропрепараті серця розрізняємо клітини прямокутної форми, розмірами від 50 до
120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв’язані між
собою вставними дисками. З цими клітинами пов’язана функція:
A * Скорочення серця
B Проведення імпульсів
C Ендокринна
D Захисна
E Регенераторна


103
При дії на організм несприятливих факторів у тимусі має місце перебудова органу, що
супроводжується масовою загибеллю тимоцитів, виселенням їх у периферійні органи,
проліферація епітеліоретикулоцитів. Як зветься таке явище?
A * Акцідентальна інволюція тимусу
B Вікова інволюція тимусу
C Гіпотрофія тимусу
D Дистрофія тимусу
E Атрофія тимусу


104
У новонародженого виявлено вроджену атрофію тимусу. Які клітини імунної системи
постраждають найбільше?
A * Т-лімфоцити
B В-лімфоцити
C Макрофаги
D Антигенпредставляючі клітини
E В-клітини пам’яті


105
При обстеженні пацієнта було виявлено аномалію розвитку емалі. З пошкодженням яких
структурних компонентів зубного зачатка це пов’язано?
A * Внутрішній емалевий епітелій емалевого органа
B Зовнішній емалевий епітелій емалевого органа
C Проміжний шар емалевого органа
D Пульпа емалевого органа
E Шийка зубного емалевого органа


106
На гістологічному препараті сагітального розрізу закладки нижньої щелепи 3,5-місячного
плода людини спостерігається епітеліальний емалевий орган оточений компактно
розташованими мезенхімними клітинами. Як називається це мезенхімне утворення?
A * Зубний мішечок
B Зубний сосочок
C Зовнішні емалеві клітини
D Внутрішні емалеві клітини
E Пульпа емалевого органа


107
В ембріогенезі ротової порожнини відбулося порушення розвитку емалі зубів. Яке
джерело розвитку зубів було пошкоджено?
A * Епітелій
B Мезенхіма
C Мезодерма
D Зубний мішечок
E Зубний сосочок


108
Під час розвитку зуба у складі емалевого органу з’являються клітини призматичної
форми, які мають шостикутове січення, ядро розташоване у центральній частині клітини.
Що це за клітини?
A * Преенамелобласти
B Зовнішні енамелобласти
C Камбіальні клітини
D Клітини пульпи емалевого органу
E Преодонтобласти


109
На гістологічному препараті органу ротової порожнини видно 3 зони: жирову, залозисту,
волокнисту. Що за орган у препараті?
A * Тверде піднебіння
B Ясна
C М’яке піднебіння
D Губа
E Щока


110
В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня
вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня -
багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?
A * М’яке піднебіння
B Ясна
C Тверде піднебіння
D Губа
E Щока


111
В ембріогенезі відбулось порушення зростання медіальни х носових і верхньощелепних
відростків. Які аномалії розвитку лиця слід очікувати в даному випадку?

A *Латеральна розщелина верхньої губи
B Медіальна розщелина верхньої губи
C Незарощення носо-слізного каналу
D Готичне піднебіння
E Макростомія


112
На гістологічному препараті органу ротової порожнини під слизовою оболонкою
знаходиться добре розвинений шар жирової тканини. З якої ділянки зроблений препарат?

A *Тверде піднебіння
B Щока
C Губа
D Язик
E Ясна


113
В ембріогенезі відбулась затримка зростання верхньо- і нижньощелепних відростків. Які
аномалії розвитку слід очікувати в даному випадку?
A *Макростомія
B Мікростомія
C Вовча паща
D Готичне піднебіння
E Розщелина верхньої губи


114
У результаті хімічного опіку бічної поверхні язика в 5-ти літньої дитини в цій області
відсутня смакова чутливість, що зв'язано з руйнуванням смакової сенсорної клітини. Яка
структура клітини бере участь у сприйманні подразнення?
A *Мікроворсинки на апікальній поверхні
B Латеральна поверхня
C Мікроворсинки на базальній поверхні
D Ядро
E Базальна мембрана


115
Експериментально у зародка в зубному зачатку був зруйнований зовнішній шар зубного
мішечка. Вкажіть, яка структура зуба не матиме свого подальшого розвитку?
A *Періодонт
B Емаль
C Дентин
D Цемент
E Пульпа


116
У пацієнта 42-х років, що страждає парадонтозом, у коронковій частині пульпи виявлені
округлі звапновані утворення діаметром 2-3 мм. Назвіть ці структури:
A *Дентиклі
B Інтерглобулярні простори
C Склерозований (прозорий) дентин
D Мертвий дентин
E Інтертубулярний дентин


117
На гістологічному препараті представлено кровоносну судину. Внутрішня оболонка
складається з ендотелію, підендотелію та внутрішньої еластичної мембрани. Середня
оболонка збагачена гладкими міоцитами. Вкажіть, для якої судини характерні дані
морфологічні ознаки.
A * Артерії м`язового типу
B Артерії еластичного типу
C Капіляра
D Вени безм`язового типу
E Вени м`язового типу


118
У процесі придбання клітинами специфічних для них морфологічних, біохімічних та
функціональних особливостей клітини обмежуються у виборі можливостей шляхів
розвитку. Яку назву має таке набуте обмеження?
A * Комітування
B Рецепція
C Капацитація
D Детермінація
E Адгезія


119
При утворенні зародка людини можна спостерігати появу у його складі порожнини,
світлих дрібних бластомерів на периферії та темних великих бластомерів на одному з
полюсів. Як називається зародок на цій стадії розвитку?
A *Бластоциста
B Морула
C Зігота
D Гаструла
E Зародковий диск


120
При вивченні мазку крові людини з наявністю запального процесу можна бачити велику
кількість округлих клітин з сегментованим ядром (три і більше сегментівї) та дрібною
рожево-фіолетовою зернистістю в цитоплазмі.Які це клітини крові?
A *Нейтрофільні гранулоцити
B Ерітроцити
C Еозинофільні гранулоцити
D Базофільні гранулоцити
E Лімфоцити


121
У мазку крові людини , що страждає на алергію, можна бачити велику кількість клітин
округлої форми з сегментованим ядром і великими яскраво - рожевими гранулами в
цитоплазмі. Які це клітини?
A *Еозинофільні гранулоцити
B Нейтрофільні гранулоцити
C Ерітроцити
D Базофільні гранулоцити
E Лімфоцити


122
При мікроскопічному дослідженні серця мертвого плоду спостерігаються зміни в
кардіоміоцитах. Порушення розвитку якого джерела призвело до цих змін,,
A * міоєпікардиальної пластини
B міотому
C ентодерми
D ектодерми
E мезенхіми


123
На препараті м'якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня
оболонка, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка
побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за судина?
A *вена волокнистого типу
B Вена м'язевого типу зі слабким розвитком м?язевих елементів
C Артерія м'язевого типу
D Артеріола
E Артерія мішаного типу


124
У першому критичному періоді в матковій трубі з невідомої причини в зародку відбулося
розчинення оболонки запліднення. Яке ускладнення вагітності можливе в цьому випадку?

A *Імплантація зародка в стінці труби
B Загибель зародка
C Інвагінація стінки бластоцисти
D Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби
E Утворення двох бластоцист


125
При дослідженні оболонок головного мозку медичний експерт знайшов зяючі венозні
судини, що зрощені з навколишніми тканинами. Назвіть, до яких вен відносяться ці
судини.
A *Вени безм'язового типу
B Вени зі слабким розвитком м’язових елементів
C Вени із середнім розвитком м’язових елементів
D Вени із сильним розвитком м’язових елементів
E Венули


126
Одужання організму від інфекційної хвороби супроводжується нейтралізацією антигенів
специфічними антитілами.Якими клітинами вони продукуються?
A * Плазмоцитами
B Фібробластами
C Тканинними базофілами
D Еозинофілами
E Т-лімфоуитами


127
Запалення характеризується розширенням кровоносних капілярів на ділянці
пошкодження, зменшенням кровообігу, підвищенням проникливості стінки судин. Яким з
клітин наведених нижче, належить головна роль в цьому?
A * Тканинним базофілам
B Фібробластам
C Плазмоцитам
D Еозинофілам
E Макрофагам


128
Продукуючи ряд гормонів плацента відіграє роль тимчасової ендокринної залози. Якій
гормон може бути визначений у крові жінки вже на третю-четверту добу після початку
імплантації, що використовується у медичній практиці для раннього діагностування
вагітності?
A * Хоріонічний гонадотропін
B Соматостатин
C Прогестерон
D Вазопресин
E Окситоцин


129
У гістологічному препараті кори наднирника видно дрібні полігональні клітини, які
утворюють округлі скупчення – “ та містять невелику кількість ліпідних включень. Яку
частину наднирника представлено у гістологічному препараті?
A * Клубочкова зона
B Проміжна зона
C Пучкова зона
D Сітчаста зона
E Мозкова речовина


130
У гістологічному препараті наднирника видно великі клітини кубічної форми розташовані
у вигляді тяжів та містять велику кількість ліпідних включень.
Яку частину наднирника представлено у гістологічному препараті?
A * Пучкова зона
B Клубочкова зона
C Проміжна зона
D Сітчаста зона
E Мозкова речовина


131
При дослідженні амніотичної рідини, одержаної при амніоцентезі (прокол амніотичної
оболонки), виявлені клітини ядра яких містять статевий хроматин (тільце Барра). Про що
з зазначеного це може свідчити?
A *Розвиток плода жіночої статті
B Розвиток плода чоловічої статті
C Генетичні порушення в розвитку плода
D Трисомія
E Поліплоїдія


132
На гістологічному препараті видно позазарод-ковий орган, який являє собою міхурець,
зв’язаний з кишковою трубкою. Стінка його зсередини вистелена епітелієм, зовні
утворена сполучною тканиною. На ранніх етапах ембріогенезу він виконує функцію
кровотворного органа. Назвати цей орган:
A *Жовтковий мішок
B Алантоїс
C Амніон
D Пуповина
E Плацента


133
Процес імплантації відбувається в два етапи: адгезія та інвазія. Морфологічним проявом
процесу адгезії бластоцисти є:
A *прикріплення бластоцисти до ендометрію
B руйнування епітелію ендометрію
C руйнування сполучної тканини ендометрію
D руйнування судин ендометрію
E формування лакун


134
В процесі ембріогенезу із трофобласта формується зачаток органа, який має ендокринну
функцію. Вкажіть правильну відповідь.
A *ворсинчастий хоріон (плодова частина плаценти)
B амніон
C жовтковий мішок
D алантоїс
E пуповина


135
У зв’язку з підозрою на внутрішньолікарняну інфекцію, проведено обстеження у відділенні
новонароджених пологового будинку. У кількох дітей, а також на деяких предметах
догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають
можливість встановити їхнє походження з одного джерела?
A *Фаготип
B Пігментоутворення
C Антигенна структура
D Біохімічна активність
E Антибіотикограма


136
У хворого внаслідок травми ушкоджені передні корінці спинного мозку. Вкажіть, які
структури при цьому постраждають.
A * аксони мотонейронів і аксони нейронів бокових рогів
B центральні відростки чутливих нейронів спинномозкових вузлів
C периферійні відростки чутливих нейронів спинномозкових вузлів
D аксони нейронів бокових рогів
E дендрити нейронів спинномозкових вузлів


137
У дитини двох років часто спостерігаються запальні процеси легень. З порушенням
функції яких органел клітин покривного епітелію бронхів це може бути пов’язано?
A *Війок
B Мітохондрій
C Ендоплазматичної сітки
D Мікроворсинок
E Лізосом


138
На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій від-сутні ядерця та ядерна
оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігрують до полюсів. В якій фазі
клітинного циклу знаходиться клітина ?
A *В профазі.
B В анафазі.
C В метафазі.
D Втелофазі.
E Вінтерфазі.


139
У жінки спостерігається гіперемія яєчника, підвищення проникливості
гемато-фолікулярного бар’єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки
фолікула сегментоядерними лейкоцитами. Об’єм фолікула великий. Стінка його
потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає описана картина?
A *Предовуляторна стадія.
B Овуляція.
C Менструальний період.
D Постменструальний період.
E Період відносного спокою.


140
На гістологічному препараті нирки в дистальному звилистому канальці виявляються
клітини, які щільно прилягають до ниркового тільця. Базальна мембрана їх дуже тонка і
не утворює складок. Ці клітини відчувають зміни вмісту натрію у сечі та впливають на
секрецію реніна юкстагломерулярними клітинами. Які це клітини?
A *Клітини щільної плями.
B Юкстагломерулярні клітини.
C Мезангіальні клітини.
D Подоцити.
E Ендотелій капілярів клубочка.


141
На гістологічному препараті представлений орган нервової системи, зірчастої форми,
зовні вкритий сполучнотканинною капсулою, містить мультіполярні нейрони різноманітні
за функцією. Який це орган?
A *Вегетативний ганглій.
B Спинномозковий ганглій.
C Спинний мозок.
D Мозочок.
E Довгастий мозок.


142
У процесі вапнування міжклітинної речовини кісткової тканини вздовж колагенових
волокон відкладаються кристали гідроксиапатиту. Для реалізації цього процесу необхідна
присутність у міжклітинній речовині лужної фосфатази. Яка клітина продукує цей
фермент?
A * Остеобласт.
B Остеоцит.
C Остеокласт.
D Хондробласт.
E Хондроцит.


143
Серед лімфоцитів розрізняють популяцію клітин, що мають мембранні рецептори до IgM,
під впливом специфічних антигенів активуються, мітотично розмножуються,
диференціюються у плазматичні клітини, що виробляють антитіла (імуноглобуліни). Як
називаються ці клітини?
A *В-лімфоцити
B Т-лімфоцити пам’яті
C Т-лімфоцити кілери
D Т-лімфоцити – супресори
E -


144
На електронній мікрофотографії фрагменту кіркової речовини нирки виявляються клітини
щільної плями та юкстагломерулярні клітини з великими секреторними гранулами. Яка
структура нирки представлена на мікрофотографії?
A *Юкстагломерулярний апарат.
B Ниркове тільце.
C Фільтраційний бар'єр.
D Простагландиновий апарат.
E Судинний клубочок.


145
При ультрамікроскопічному дослідженні печінки визначаються кровоносні судини, в яких
ендотеліальні клітини мають дрібні пори, що формують ситоподібні ділянки. Базальна
мембрана в них здебільшого відсутня. Для яких судин печінки характерна така будова?
A *Синусоїдних капілярів.
B Центральної вени.
C Піддолькової вени.
D Міжчасточкової вени.
E Міжчасточнової артерії.


146
На мікропрепараті, зробленому з селезінки, виявлено білу і червону пульпу, в основі яких
лежить спеціальна тканина, що складає їх строму. До якого виду тканин вона належить?
A * Ретикулярна сполучна тканина.
B Щільна волокниста тканина
C Жирова тканина.
D М’язова тканина.
E Нервова тканина.


147
На гістологічному препараті підщелепної залози видно вивідну протоку. Слизова
оболонка протоки вистелена низьким кубічним епітелієм, клітини якої мають слабо
розвинуті органели. Що це за вивідна протока?
A * Вставна протока;
B Посмугована протока;
C Міжчасточкова протока;
D Загальна вивідна протока;
E Вірної відповіді немає.


148
У дитини запалення привушної залози, яке супроводжується недостатньою секрецією
слини. Який тип секреції спостерігається в екзокриноцитах кінцевих відділів залози?
A * Мерокриновий;
B Мікроапокриновий;
C Макроапокриновий;
D Голокриновий;
E Вірної відповіді немає.


149
При мікроскопічному дослідженні ендокринної залози з’ясувалося, що її паренхіма
складається з фолікулярних структур, стінка яких утворена одношаровим кубічним
епітелієм, а порожнина заповнена оксифільною речовиною. Який гормон секретує ця
залоза?
A *тироксин
B альдостерон
C кортизол
D паратирин
E окситоцин


150
При обстеженні хворого з ендокринною патологією встановлено, що в плазмі крові
підвищено рівень тестостерону. Які клітини в організмі чоловіка відповідальні за
продукцію цього гормону?
A *Гландулоцити сім’яників
B Сустентоцити сім’яників
C Сперматогенні клітини
D Клітини передміхурової залози
E Клітини сім’яних пухирців


151
У хворого неврологічного відділення спостерігається втрата чутливості, пов'язана з
ураженням псевдоуніполярних нейроцитів. Псевдоуніполярні нейрони є різновидом
біполярних нейронів і локалізуються лише в одному місці тіла людини. Назвіть його.
A *Спинномозкові вузли
B Сітківка ока
C Спіральний ганглій вуха
D Інтрамуральні вегетативні ганглії
E Таламічний горб


152
У зародка порушено процес сегментації дорзальної мезодерми й утворення сомітів. В
якій частині шкіри можливі порушення розвитку?
A *Дерма
B Волосся
C Сальні залози
D Епідерміс
E Потові залози


153
У процесі розвитку зуба в періодонті зберігаються залишки ембріональної кореневої піхви
Гертвіга, що носять назву епітеліальних острівців Малассе. Вони можуть бути джерелом
розвитку кіст або пухлин в області кореня зуба. Якими клітинами утворена піхва
Гертвіга?
A Клітинами емалевого органу
B Мезенхімними клітинами
C Пульпоцитами
D Одонтобластами
E Цементобластами


154
На електронномікроскопічній фотографії поперечного зрізу волокна чітко візуалізуються
декілька осьових циліндрів з мезаксонами. Яке це волокно?
A * Нервове безмієлінове.
B Ретикулярне.
C Колагенове.
D Еластичне.
E Нервове мієлінове.


155
Розглядається екзокринна залоза, яка має нерозгалужену вивідну протоку, в яку
відкривається один кінцевий відділ у вигляді одного мішечка. Як буде називатися така
залоза відповідно до морфологічної класифікації екзокринних залоз?
A * Проста нерозгалужена альвеолярна.
B Складна розгалужена альвеолярна.
C Проста розгалужена трубчаста.
D Складна нерозгалужена альвеолярна.
E Складна нерозгалужена альвеолярно-трубчаста.


156
При алергічному рініті (запалення слизової оболонки носа) в сполучній тканині слизової
збільшується кількість тканинних базофілів, що супроводжується набряком тканин. З
якою функцією тканинних базофілів пов'язане це явище?
A *Синтезом гістаміну
B Продукцією міжклітинної речовини
C Фагоцитозом
D Утворенням антитіл
E Теплопродукцією


157
При електронній мікроскопії в кірковій речовині нирки визначаються структури, що
вистелені призматичним епітелієм, для якого характерна щіточкова облямівка та глибокі
складки плазмолеми у базальній частині. Між складками розташована велика кількість
мітохондрій. До якого відділу нефрона належать описані структури?
A *Проксимального канальця
B Звивистого дистального канальця
C Петлі Генле
D Ниркового тільця
E Прямого дистального канальця


158
На препараті печінки внутрішньочасточкові капіляри мають широкий просвіт
нерівномірний по всій довжині. Базальна мембрана у більшій частині капіляра відсутня.
До якого типу відносяться такі капіляри?
A Синусоїдного типу
B Вісцерального типу
C Соматичного типу
D Прекапіляри
E Посткапіляри


159
На електронній мікрофотографії епітеліальної тканини під епітеліоцитами
спостерігається пошкодження базальної мембрани. Яка основна функція епітелію
порушується?
A *Бар’єрна.
B Всмоктувальна.
C Регенерація.
D Видільна.
E Екзоцитоз.


160
На мікропрепараті, зробленому з привушної слинної залози, розрізняємо кінцеві
секреторні відділи з сероцитами, що синтезують переважно ферменти. До яких залоз за
класифікацією за хімічним складом секрету вона належить?
A * Білкова
B Слизова
C Білково-слизова
D Сальна.
E Потова.


161
При гострому запаленні привушної залози спостерігається пошкодження клітин
секреторних відділів. Які клітини при цьому страждають?
A *Серозні і міоепітеліальні клітини
B Білкові і слизові
C Міоепітеліальні
D Білково-слизові
E Слизові і міоепітеліальні


162
Слизова оболонка трубчастого органу вкрита перехідним епітелієм утворює поздовжні
складки. М’язова оболонка складається з двох шарів у верхній половині і трьох у нижній.
Який це орган?
A сечовід
B сечовий міхур
C стравохід
D пряма кишка
E маткова труба.


163
В препараті сполучної тканини дерми шкіри, забарвленому суданом - ІІІ і гематоксиліном,
виявляються скупчення великих багатокутних клітин, які зафарбовуються в
помаранчевий колір. Ядра мають сплощену форму, зміщені на периферію. Яка це
тканина?
A біла жирова тканина
B бура жирова тканина
C ретикулярна сполучна тканина
D гіалінова хрящова тканина
E пластинчаста кісткова тканина


164
На гістологічному препараті можна роздивитись кінцеві секреторні відділи слинних залоз,
які утворені клітинами конічної форми з центрально розташованим ядром кулястої
форми і базофільною цитоплазмою. Визначте вид кінцевих секреторних відділів за
характером секрету.
A *Серозні;
B Сальні;
C Змішані;
D Слизові;
E Серомукозні.


165
Шкідливі подразнення тканин зуба скінчились утворенням дентиклевих структур по всій
периферійній зоні пульпи. Чим це явище загрожує існуванню зуба?
A * Втрата можливості регенерації дентину.
B Втратою можливості регенерації пульпи.
C Втратою можливості регенерації цементу.
D Втратою інервації зуба.
E Втратою можливості регенерації емалі.


166
Зірчастий ретикулум і зовнішній шар клітин емалевого органу піддаються інволюції і після
завершення амелогенезу, разом з апікальними частинами амелобластів формують:
A * Кутикулу зуба.
B Пелікулу зуба.
C Муцинову плівку.
D Зубний наліт (бляшки).
E -


167
В препараті органу ЦНС, імпрегнованому сріблом, виявлені великі клітини грушеподібної
форми, розташовані в один ряд. Від їх верхівки відходить 3-4 відростки, які
розгалуджуються в одній площині. Які це клітини?
A клітини Пуркіньє
B клітини Беца
C клітини -зерна
D зірчасті клітини
E кошикоподібні клітини


168
При дослідженні трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка
складається із гіалінових суцільних кілець. Який епітелій вистилає слизову оболонку
цього органу?
A багаторядний призматичний війчастий
B одношаровий призматичний залозистий
C одношаровий призматичний з облямівкою
D багатошаровий плоский незроговілий
E одношаровий кубічний


169
При вивченні шліфу зуба людини 40 років на дентино-емалевій межі визначені оптично
щільні лінійні структури довжиною до 1/3 товщі емалі веретеноподібної форми. Що за
структури визначив дослідник?
A Емалеві веретена
B Дентиклі
C Емалеві пучки
D „Мертві” шляхи
E Каріозне ушкодження


170
В гістологічному препараті яєчника в кірковій речовині визначається фолікул, що має
велику порожнину. Овоцит 1 порядку розташований в зоні яйценосного горбика, він
оточений прозорою зоною та променистою короною. Визначте даний вид фолікула.
A *Третинний.
B Вторинний.
C Первинний.
D Атретичний.
E Примордіальний.


171
Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої
складається епітелію та нервової тканини. В епітеліальних трабекулах виявляється 2
типи клітин: хромофільні та хромофобні. Визначте даний орган.
A *Гіпофіз.
B Надниркова залоза.
C Гіпоталамус.
D Щитовидна залоза.
E Прищитовидна залоза.


172
В гістологічному препараті нирки визначається структура, що складається з клубочка
капілярів фенестрованого типу та двошарової епітеліальної капсули. Визначте дану
структуру.
A *Ниркове тільце.
B Проксимальний каналець.
C Дистальний каналець.
D Петля Генле.
E Збірна трубочка.


173
На гістологічному препараті визначається орган, який має кіркову та мозкову речовину.
Кіркова речовина складається з зовнішньої зони, яка містить лімфатичні вузлики, та
паракортикальної зони. У мозковій речовині розташовані мозкові тяжі, синуси і
трабекули. Який орган має дані морфологічні ознаки?
A *Лімфатичний вузол
B Селезінка
C Нирка
D Тимус
E Наднирники


174
В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку. Визначте,
відростки яких нейронів при цьому пошкоджено?
A *Аксони рухових нейронів
B Дендрити рухових нейронів
C Аксони чутливих нейронів
D Дендрити чутливих нейронів
E Дендрити вставних нейронів


175
В препараті кори головного мозку , імпрегнованому азотнокислим сріблом,
ідентифікуються велетенські нейрони пірамідної форми. Який шар кори утворюють ці
клітини?
A гангліонарний
B пірамідний
C молекулярний
D зовнішній зернистий
E внутрішній зернистий


176
В результаті експресіії окремих компонентів геному клітини зародка набувають
характерних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей. Яку
назву має цей процес?
A *Диференціювання
B Капацитація
C Рецепція
D Детермінація
E Індукція


177
В гістологічному препараті нижньої щелепи ембріону виявляється зубний зачаток, в
якому зубний сосочок утворений дрібними зірчастими базофільно забарвленими
клітинами. Яка тканина утворює цю частину зубного зачатку?
A *Мезенхіма.
B Епітеліальна.
C Ретикулярна.
D Хрящова.
E Кісткова.


178
На гістологічному препараті шліфа зубу в емалі визначаються світлі та темні смуги
шириною 100 мкм, спрямовані радіально. Визначте дані утворення емалі.
A *Смуги Гюнтера-Шрегера.
B Лінії Ретціуса.
C Перикіматій.
D Емалеві призми.
E Емалеві веретена.


179
Хворий 43-х років довгий час не отримував з їжею достатньої кількості вітаміна С, що
призвело до порушень в утворенні колагенових волокон. Яка структура підтримуючого
апарата зуба буде страждати у першу чергу?
A Періодонт
B епітелій ясен
C Ясневі кішені
D Дентин
E Епітелій борозни


180
На гістологічному препараті сформованого зуба виявляється оболонка, яка стійка до дії
кислот, але зберігається лише на бічних поверхнях коронки зуба. Назвати цю оболонку?

A *кутикула
B дентин
C пелікула емалі
D емаль
E цемент


181
Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним відростком,
який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як називаються
такі клітини?
A псевдоуніполярні
B уніполярні
C біполярні
D мультиполярні
E аполярні


182
В гістологічному препараті нижньої щелепи визначаються 10 зубних бруньок, зв'язаних із
зубною пластинкою. Який елемент зубного зачатку буде розвиватися з них?
A *Емалевий орган.
B Зубний сосочок.
C Зубний мішечок.
D Емалеві веретена.
E Емалеві перлини.


183
При гістологічному дослідженні екстирпованої пульпи в її периферичному шарі визначені
клітини циліндричної форми. Яку назву мають ці клітини?
A Одонтобласти
B Фібробласти
C Моноцити
D Амелобласти
E Міофібробласти


184
Щоб запобігти епідемії каліфорнійського грипу в організм людини введена вакцина
(чужорідний білок). Які клітини при цьому включаються у вироблення специфічного
імунітету?
A * Лімфоцити
B Ліпоцити
C Пігментоцити
D Фібробласти
E Адвентиційні клітини


185
При надмірному годуванні тварини вуглеводами в клітинах печінки при гістологічному
дослідженні виявлена значна кількість гранул глікогену. До якої групи структур клітини
відноситься глікоген?
A *Трофічні включення
B Секреторні включення
C Екскреторні включення
D Пігментні включення
E Органели спеціального призначення


186
В результаті опіку постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція
останнього послабиться або загальмується перш за все?
A *регенеративна
B захисна
C всмоктувальна
D бар’єрна
E діелектрична


187
Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини
щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина?
A *епітеліальна
B хрящова
C кісткова
D нервова
E м’язова


188
У гістологічному препараті виявляється безклітинний цемент. В якій частині зуба
локалізується дана тканина?
A *На бічній поверхні кореня зуба.
B На поверхні коронки.
C Утворює шар коронкової пульпи.
D На верхівці кореня зуба.
E У пульпі каналу зуба.


189
В яєчках спостерігаються деструктивні зміни в клітинах сперматогенного епітелію, що
знаходяться на стадії формування – сперматидах та сперматозоїдах. За рахунок яких
клітин можливе відновлення сперматогенезу?
A *Сперматогоній
B Сперматоцитів I порядку
C Сперматоцитів II порядку
D Підтримуючих клітин
E Клітин Лейдіга


190
Циклічні зміни слизової оболонки матки обумовлені дією гормонів яєчника на судини
матки. Атрофія жовтого тіла, яке продукує гормон прогестерон приводить до спазму
судин. Які це судини?
A *Спіралевидні артерії ендометрія
B Прямі артерії ендометрія
C Судини підслизового шару міометрія
D Судини судинного шару міометрія
E Судини надсудинного шару міометрія


191
У хворого на пієлонефрит сеча тимчасово втратила бактерицидність через пошкодження
клітин, які знаходяться в збиральних трубочках нирок та забезпечують секреторну фазу
сечоутворення. Які це клітини?
A *Темні клітини
B Світлі клітини
C Гладкі міоцити
D Облямовані епітеліоцити
E Плоскі епітеліоцити


192
Під час оперативного втручання з приводу екстракції зуба у пацієнта спостерігалась
триваліша, ніж в нормі, кровотеча із раневої поверхні. Недостатня кількість яких
формених елементів крові обумовила збільшення часу кровотечі?
A *Тромбоцитів
B Еритроцитів
C Моноцитів
D Лімфоцитів
E Нейтрофілів


193
Скелетні м'язи прикріплюються до кісток за допомогою сухожиль, які здатні витримувати
велике силове навантаження. Яким видом сполучної тканини утворені сухожилля?
A *Щільною оформленою
B Щільною неоформленою
C Пухкою волокнистою
D Ретикулярною
E Хрящовою


194
При дослідженні плазмолеми клітин підшлункової залози після впливу лікарських
препаратів були виявлені порушення у структурі глікокаліксу. З яких хімічних компонентів
складається глікокалікс клітин підшлункової залози?
A * Олігосахариди
B Білки
C Ліпіди
D Мінеральні солі
E Вода


195
У складі кісткової тканини виявлено великі клітини, які містять численні лізосоми, багато
ядер, гофровану зону. Яку назву мають ці клітини?
A *Остеокласти
B Мезенхімні клітини
C Напівстовбурові остеогенні клітини
D Остеобласти
E Остеоцити


196
При аналізі біоптату слизової оболонки сечового міхура виявлено пухлину епітеліального
походження. Який епітелій був джерелом цієї пухлини?
A *багатошаровий перехідний
B багатошаровий плоский незроговілий
C одношаровий плоский
D багаторядний війчастий
E одношаровий кубічний


197
Для утримання зуба в лунці альвеолярних відростків в періодонті є пучки колагенових
волокон, які розташовуються в різних напрямках. Як орієнтовані волокна періодонта на
бічних поверхнях кореня?
A *Косо
B Вертикально
C Горизонтально
D Перпендикулярно
E Циркулярно


198
Під час ембріонального розвитку зубів у деяких клітин, що продукують структури зуба,
має місце інверсія ядер та органел з базального полюсу клітини до апікального. Яку
назву мають ці клітини?
A *Енамелобласти
B Цементобласти
C Мезенхімні клітини
D Фібробласти
E Дентинобласти


199
На мікроскопічному препараті бронхів виявлено епітеліальний пласт одношарового
багаторядного війчастого епітелію, в якому спостерігаються келихоподібні клітини. Яку
функцію з вони виконують?
A Залозисту
B Опорну
C Камбіальну
D Скоротливу
E Всмоктувальну


200
При гістологічному дослідженні стінки серця людини встановлено наявність
ендотеліального, підендотеліального, м’язово-еластичного та сполучнотканинного шарів.
Яка це оболонка серця?
A *Ендокард
B Міокард
C Перикард
D Епікард
E Серозна
13PAGE \* MERGEFORMAT144415
15

Приложенные файлы

  • doc 17896594
    Размер файла: 723 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий