Otvety_na_testy_istoria

Історія економічних учень“ вивчає:
а) історичний процес виникнення, розвитку і зміни систем економічної думки;
„Історія економічних учень” відноситься до:
в) фундаментальних економічних наук;
Об’єктом вивчення „Історії економічних учень” є:
в) розвиток економічної науки від зародження економічних ідей у творах стародавніх мислителів до сучасних економічних концепцій;
Наукою, що вивчає еволюцію економічних поглядів та ідей є:
в)історія економічних учень;
Метою вивчення „Історії економічних учень“ є:
г)всі відповіді правильні.
Відноситься до основних методів в „Історії економічних учень“:
г)всі відповіді вірні.
Які з економічних законів є фундаментальними, тобто являються основою функціонування будь-якої економічної системи:
А)
Дослідження еволюції економічних теорій без урахування їхнього зв’язку з історичними і соціально-економічними умовами формування характерне для:
г) цивілізаційного методу.
Поділ економічних теорій на наукові і вульгарні згідно класового методу досліджень здійснювався представниками:
а)марксизму;
Класичним дослідженням з історії економічної думки вважається праця К. Маркса:
в) „Критика політичної економії”;
11.Першим сучасним фундаментальним дослідженням з історії економічних учень вважають працю „Історія економічного аналізу” (1954) видатного західного економіста:
в) Й. Шумпетера;
12.Економічна думка стародавнього світу характеризується:
в) переважанням натурально-господарського ставлення до економічних проблем;

13. Підпорядкування людей один одному в конфуціанстві здійснюється за допомогою:
в) орієнтації на регулюючу роль в керуванні людьми природи;

14. Яка філософська система Стародавнього Китаю перенесла принципи побудови сімейного устрою на державний рівень:
а) конфуціанство;

15. Підпорядкування людей в Стародавньому Китаї в легізмі здійснюється за допомогою:
б) керування людьми за допомогою юридичних законів;
16. Висхідним пунктом становлення економічної науки, теоретичного осмислення економічних проблем вважають ідеї мислителів:
в) Стародавньої Греції;

17. Хто із філософів Стародавньої Греції вважав доброчинності головним джерелом багатства:
г) Аристотель.
18. Термін „економіка“ вперше був введений у науковий оборот:
а) Аристотелем

19. Поняття „економіка“ Ксенофонт застосовує у значенні:
г) наука про господарство.

20. В якої праці були сформульовані основні принципи керування людьми в Стародавній Індії:
в) „Артхашастра”;

21. Хто із філософів Стародавньої Греції звернув увагу на зв’язок ринку і розподіл у праці:
б) Ксенофонт;

22. У кого з філософів Стародавньої Греції А. Сміт взяв ідею про зв’язок ринку з розподілом праці:
б) Ксенофонт;

23. Хто із філософів Стародавньої Греції вперше виділив прошарки суспільства: філософи, воїни, третій стан:
в) Платон;

24. Хто із філософів Стародавньої Греції вперше побудував модель ідеальної держави, чим дав початок виникненню соціальних утопій:
в) Платон;

25. Головним в методі Аристотеля є:
в) пошук загального;

26. Аристотеля вважають „батьком( економічної науки, тому що він:
б) вперше проаналізував основні економічні явища, визначив основні економічні категорії і встановив взаємозв’язок між ними;

27. Оригінальну концепцію економіки і хрематистики – поділу господарства на природну сферу, яка потребує підтримки держави, і неприродну, що слугує корисливим цілям, створив:
в) Аристотель;

28. Аристотель відносив до хрематистики:
б) торгівлю і лихварство;

29. „Хрематистика” у Аристотеля – це:
в) мистецтво роботи гроші та наживати багатство;

30. Згідно з поглядами Аристотеля і Фоми Аквінського гроші – це:
в) результат домовленості між людьми;

31. Згідно з поглядами Ф. Аквінського в основу визначення „справедливої ціни” товару покладено:
г) принцип корисності.

32. Першою писемною пам’яткою, що відображала економічний устрій України-Русі, вважають:
в) „Руську правду(; .

33. Хто з перерахованих мислителів пізнього середньовіччя написав працю „Утопія”, чим відкрив напрям соціальних утопій:
д) Т. Мор

34. Хто із соціалістів-утопістів написав працю „Місто сонця”:
в) Р. Оуен.

35. Хто із соціалістів-утопістів зробив першу спробу практичної реалізації ідеї побудови нового суспільства:
в) Р. Оуен

36. Які джерела економічної думки відображають погляди не панівних класів:
г) всі відповіді вірні.

37. Який напрям економічної думки був історично першим:
в) меркантилізм.

38. Предметом дослідження меркантилізму була сфера:
а) обігу;

39. До об’єктів дослідження меркантилістів не належить:
а) сфера обігу;

40. Знайдіть відповідний предмет та метод дослідження МЕРКАНТИЛІЗМУ:
А) сфера обыгу емпыричный

41. Представники меркантилізму вважали джерелом багатства нації (і відповідно аналізували процеси):
б) зовнішню торгівлю – аналіз сфери обігу;

42. Переваги протекціонізму як зовнішньоекономічної політики були обґрунтовані представниками:
а) меркантилізму;

43. До представників меркантилізму належав:
а) А. Монкретьєн

44. Монетарна система або система грошового балансу була характерна для:
а) раннього меркантилізму

45. Які з наведених характеристик відносяться до меркантилізму:
г) його представники здійснили перше обґрунтування політики протекціонізму.

46. У працях представників меркантилізму:
г) всі відповіді правильні.

47. Праця в якій сфері людської діяльності з точки зору меркантилістів створює багатство суспільства:
б) обігу;

48. Які з наведених характеристик відносяться до раннього меркантилізму:
в) єдиним справжнім багатством країни вважаються гроші;

49. Яка теорія із перерахованих знаходилась у основі раннього меркантилізму:
а) теорія грошового балансу;

50. Рекомендації теоретиків раннього меркантилізму для економічної політики західноєвропейських держав полягали у:
в) законодавчому встановленні прямих адміністративних заборон з метою захисту національного ринку від іноземної конкуренції;

51. Які з наведених характеристик відносяться до зрілого меркантилізму:
в) джерело багатства нації вбачається у розвитку зовнішньої торгівлі, досягненні активного торговельного балансу;

52. До характерних рис зрілого меркантилізму можна віднести наступне:
г) всі відповіді правильні.

53. Яка теорія із перерахованих знаходилась у основі зрілого меркантилізму:
б) теорія активного торгового балансу;

54. Згідно з меркантилістськими поглядами джерелом грошового багатства є:
в) перевищення експорту над імпортом;.

55. Термін „політична економія“ вперше був введений у науковий оборот:
в) А. Монкретьєном;

56. Термін „Політична економія” вперше з’являється у назві твору А.Монкретьєна „Трактат політичної економії” у:
б) 1615 р

57. Термін „політична економія”, введений А.Монкретьєном, застосовувався ним у значенні:
б) управління національним господарством;

58. Засновником теорії активного торговельного балансу був:
в) Т. Мен

59. Найбільш яскравим і своєрідним виразником ідей меркантилізму в Росії був автор знаменитої „Книги про вбогість та багатство(:
б) І. Посошков;

60. Принципи меркантилізму стали в Англії основою зовнішньоекономічної політики, яку протягом 200 років визначав:
г) „Трактат політичної економії

61. Класична школа політичної економії виникла в кінці ХVII – на початку ХVIIІ ст. у:
г) правильні відповіді а) і в).

62. Для класичної школи політичної економії характерний:
в) причинно-наслідковий, якісний аналіз та об’єктивний підхід до вивчення економічних процесів;

63. Класична школа характеризується тим, що її представники:
а) стали фундаторами науки про категорії та закони економіки;

64. До головних засад класичної школи політичної економії, згідно з визначенням К. Маркса, належать:
г) всі відповіді правильні.

65. Головними засадами класичної школи політичної економії стали:
в) визнання дії об’єктивних економічних законів;

66. Які з наведених характеристик відносяться до класичної школи:
г) всі відповіді правильні.

67. Що з наступного не є характерним для класичної школи політичної економії:
д) немає вірної відповіді

68. Яка з економічних шкіл вперше зробила предметом свого аналізу матеріальне виробництво:
б) фізіократи;

69. В.Петті і П.Буагільбер – основоположники теорії вартості яка визначається :
а) витратами праці (трудова теорія);

70. Засновником класичної школи в Англії став:
г) В.Петті.

71. Хто вперше визначив працю як одне з головних джерел багатства:
б) В. Петті у „Трактаті про податки і збори”;

72. „Батьком” трудової теорії вартості вважають:
а) В. Петті

73. Яке із наступних визначень вартості належить В. Петті:
а) вартість визначається кількістю праці, витраченої на виробництво золота і срібла;

74. Які чинники із перерахованих В. Петті вважав джерелом вартості товару:
д) вірні відповіді а) і б);

75. Хто із згаданих економістів є автором знаменитої „формули” – „Труд - батько і найактивніший чинник багатства, а земля – його мати!”, у якій наголошується на багатофакторній природі вартості життєвих благ і підкреслюється визначальна роль фактора праці:
б) В. Петті;

76. В. Петті розглядає заробітну плату як ціну праці, величина якої повинна визначатися:
г) мінімумом засобів до існування.

77. В. Петті вважають одним з перших економістів, який ще у XVII столітті зробив спробу створення:
б) системи національного рахівництва;

78. В. Петті вважається засновником:
б) демографічної статистики;

79. Диференційна земельна рента за родючістю та місцерозташуванням вперше ґрунтовно досліджується:
а) В. Петті

80. Принципи національного рахівництва у спробі обчислити національне багатство Англії були започатковані:
а) В. Петті

81. Засновником класичної школи у Франції став:
в) П.Буагільбер

82. Принципи національного рахівництва у Франції були започатковані:
г) П.Буагільбером.

83. Єдиним серед представників наукової політичної економії, хто вважав за необхідне скасування грошей, оскільки вони порушують рівновагу товарного обміну і є „всезагальним податком”, був:
в) П.Буагільбер

84. Яку єдину корисну функцію грошей виділяв П. Буагільбер:
б) засіб обігу;

85. Яку функцію грошей П. Буагільбер вважав основним злом і причиною народних страждань:
а) міра вартості;
86. Представники якої школи вважали, що праця є продуктивною лише в сільському господарстві:
а) фізіократії;

87. Фізіократи вважали джерелом багатства нації (і давали відповідні рекомендації для економічної політики держави):
б) сільське господарство – сприяти розвитку сільського господарства; оскільки промисловці є безплідним класом, який лише здійснює переробку продукції сільського господарства;

88. До об’єктів дослідження фізіократів не належить:
б) промисловість;

89. До представників школи фізіократів належить:
а) А.Р.Тюрго;

90. Перша спроба визначити умови макроекономічної рівноваги і створити модель господарського кругообігу була здійснена:
б) Ф. Кене в „Економічній таблиці”;

91. До теоретичних здобутків Ф. Кене належать:
г) всі відповіді правильні.

92. Ф.Кене вважав промисловців „безплідним класом”, оскільки:
г) всі відповіді правильні.

93. „Чистим продуктом” Ф.Кене вважав:
а) доход, одержуваний від землі, що перевищує початкові затрати;

94. Визначивши поняття „щорічних” і „початкових авансів”, Ф. Кене започаткував поділ капіталу на:
а) основний і оборотний;

95. Першим автором теорії відтворення і першим, хто поділяв капітал на основний та оборотній, а працю – на продуктивну і непродуктивну, є :
б) Ф. Кєне;

96. Термін „Laissez faire”:
г) всі відповіді правильні.

97. Яка з наведених праць належить Ф. Кене (1694-1774), де він вперше ставить проблему суспільного відтворення, визначає класову структуру суспільства:
д) „Економічна таблиця” (1758).
98. Термін „підприємець” був вперше введений у науковий оборот попередником фізіократів, англійським економістом:
б) Д.Юмом

99 А.Сміт; б) Д.Рікардо; в) К.Маркс; г) Ф.Кене.

100. Фундаментальними теоретичними засадами економічних поглядів А. Сміта стали:
г) всі відповіді правильні.

101. Хто із згаданих економістів є автором відомого виразу „Держава виконує роль нічного сторожа, який покликаний охороняти приватну власність!”, тим самим підкреслюючи обмеженість економічної ролі держави за умов вільної конкуренції:
г) А. Сміт
102. Центральною у „Багатстві народів” А.Сміта є проблема:
а) природи багатства та його економічного зростання;
103. А. Сміт визнавав продуктивною:
г) будь-яку працю, що приносить доход.
104. А. Сміт вважав, що поділ праці породжується:
а) природною схильністю людей до обміну;
105. А. Сміт вважав, що вартість товару визначається:
г) витратами праці незалежно від стадії розвитку економіки.
106. Концепція „невидимої руки( А.Сміта полягає у тому, що:
а) за умов вільної конкуренції ринковий механізм скеровує економічний інтерес кожного індивіда до досягнення суспільних цілей,
107. Поділ праці на продуктивну у сфері матеріального виробництва і непродуктивну у сфері послуг, надалі сприйнятий Марксом і згодом покладений в основу національного рахівництва у СРСР, був започаткований:
б) А. Смітом.

108. Яка з наведених праць належить А. Сміту (1723-1790), де він формулює ідею економічного лібералізму і викладає своє економічне вчення:
А) „Дослідження про природу і причини багатства націй” (1776);

109. Яке з наведених положень суперечить економічному вченню А.Сміта:
в) продуктивною є лише праця у сільському господарстві;

110. Яка з наведених функцій не належить до визначених А. Смітом „трьох вельми важливих обов’язків( держави:
г) регулювання цін і зарплати.

111. Для того, щоб підняти державу з найнижчої сходинки варварства до найвищого ступеня добробуту потрібні лише мир, необтяжливі податки та терпимість в управлінні, решту зробить природний плин подій” – вважав:
а) А. Сміт

112. А.Сміт вважав, що роль держави в економіці повинна бути:
б) не ширше ролі „нічного сторожа”, держава тільки створює інституційні умови для розвитку економіки;

113. Переваги політики свободи торгівлі на основі теорії абсолютних переваг вперше були обґрунтовані:
а) А. Смітом у „Багатстві народів”;

114. У своїх економічних поглядах Д. Рікардо послідовно дотримується:
а) трудової теорії вартості;

115. Головним завданням політичної економії Д. Рікардо вважав:
б) визначення законів, які керують розподілом доходів;

116. Д. Рікардо вважав, що економічний розвиток суспільства у перспективі повинен загальмуватися внаслідок:
в) зниження норми прибутку;

117. Теорія ренти Д. Рікардо виходила з того, що вартість сільськогосподарської продукції визначається:
а) витратами праці на відносно гірших ділянках землі, тоді власники середніх і кращих отримують ренту;

118. Вчення Д. Рікардо сучасники називали „системою розбрату і ворожнечі”, оскільки він встановив, що:
г) всі відповіді правильні.

119. Переваги політики свободи торгівлі на основі теорії порівняльних переваг вперше були обґрунтовані:
в) Д. Рікардо у „Принципах політичної економії та оподаткування”;

120. Визначення заробітної плати мінімумом засобів існування робітника та його сім’ї було характерне для:
а) Д. Рікардо;

121. Реформування системи грошового обігу на принципах „золотого стандарту” теоретично було обґрунтоване:
б) Д. Рікардо

122. Політичну економію часів Д. Рікардо, і Т. Мальтуса вважали „похмурою наукою”, тому що вона прогнозувала неминучість:
б) повалення капіталізму і заміну його соціалізмом і комунізмом;

123. У даному завданні згадано праці видатних економістів XIX ст. Т. Мальтуса (1766-1834), Д. Рікардо (1772-1823), Ж.Б. Сея (1767-1832), Ж.Ш. Сисмонді (1773-1842), Н.В. Сеніора (1790-1864). Вкажить, у якій із згаданих праць формулюються фундаментальні засади трудової теорії вартості:
б) Д. Рікардо «Основи політичної економії та оподаткування» (1817);

124. Книга „Дослід про закон народонаселення” була написана священиком і опублікована анонімно. Вона викликала бурхливу, переважно негативну реакцію. Її автором був:
б) Т. Мальтус

125. Закон спадної родючості землі обґрунтував:
г) Т. Мальтус.

126. Вихідна посилка теорії народонаселення Т. Мальтуса полягала у:
г) всі відповіді правильні.

127. Яке з наступних тверджень не відноситься до теорії народонаселення Т. Мальтуса:
а) причина зубожіння населення пов’язана з приватною власністю та нерівномірним розподілом багатства;

128. У даному завданні згадано праці видатних економістів XIX ст. Т. Мальтуса (1766-1834), Д. Рікардо (1772-1823), Ж.Б. Сея (1767-1832), Ж.Ш. Сисмонді (1773-1842), Н.В. Сеніора (1790-1864). Вкажить, у якій із згаданих праць викладено теорії криз і недоспоживання, здійснено критику капіталізму як несправедливого ладу:
в) Ж.Ш. Сисмонді «Нові засади політичної економії» (1819);

129. У даному завданні згадано праці видатних економістів XIX ст. Т. Мальтуса (1766-1834), Д. Рікардо (1772-1823), Ж.Б. Сея (1767-1832), Ж.Ш. Сисмонді (1773-1842), Н.В. Сеніора (1790-1864). Вкажіть, у якій із згаданих праць викладено теорії народонаселення, заробітної плати, вартості як витрат виробництва, закону спадної віддачі ресурсів та вперше спрогнозовано причини криз та можливості їхнього подолання.
г) Т. Мальтус «Принципи політичної економії» (1820);

130. Курс політичної економії як самостійної дисципліни вперше був прочитаний:
а) у 1770 р. А. Смітом у Глазговському університеті;

131. У даному завданні згадано праці видатних економістів XIX ст. Т. Мальтуса (1766-1834), Д. Рікардо (1772-1823), Ж.Б. Сея (1767-1832), Ж.Ш. Сисмонді (1773-1842), Н.В. Сеніора (1790-1864). Вкажіть, у якій із згаданих праць викладено теорію трьох факторів виробництва і теорію ринків:
а) Ж.Б. Сей «Трактат політичної економії» (1803);

132. Засновником теорії факторів виробництва, який виділив три основних фактори – працю, землю і капітал – і тим самим заклав основи факторного аналізу і методу виробничої функції, був:
г) Ж. Б. Сей.

133. „Закон ринків( – теорія, згідно якої пропозиція створює свій власний попит, була обґрунтована французьким економістом:
в) Ж. Б. Сеєм

134. Ж.Б.Сей вважав, що:
г) всі відповіді правильні.

135. Ж.Б.Сей вважав, що за умов дотримання суспільством принципів економічного лібералізму:
г) всі відповіді правильні.

136. У даному завданні згадано праці видатних економістів XIX ст. Т. Мальтуса (1766-1834), Д. Рікардо (1772-1823), Ж.Б. Сея (1767-1832), Ж.Ш. Сисмонді (1773-1842), Н.В. Сеніора (1790-1864). Вкажіть, у якій із згаданих праць викладено теорії «утримання», «останньої години», ренти, яка є скрізь, де існує монополія:
д) Н.В. Сеніор «Основні засади політичної економії» (1836).

137. Автором теорії утримання, яка започаткувала розгляд витрат як альтернативних, був:
г) Н. Сеніор.

138. Н. Сеніор доводив, що величина вартості визначається:
в) витратами утримання;

139. У теорії утримання Н.Сеніор стверджував, що:
г) всі відповіді правильні.

140. Історичними передумовами формування критичного напряму в політичній економії були:
г) всі відповіді правильні.

141. Формування критичного напряму в політичній економії було обумовлене:
б)бурхливим розвитком капіталістичного та занепадом дрібнотоварного виробництва;

142. В історії економічної думки С. Сісмонді відомий як:
г) всі відповіді правильні.

143. Які з наведених положень відповідають економічним поглядам С.Сісмонді:
г) всі відповіді правильні.

144. С. Сісмонді вважав, що держава:
в) повинна активно втручатися в економіку з метою перерозподілу доходу на користь дрібних виробників;

145. Особливість економічних вчень європейського утопічного соціалізму полягала у тому, що його представники:
г) всі відповіді правильні.

146. Автором першого твору нового часу про ідеальне суспільство загальної рівності, добробуту і щастя, суспільство без приватної власності, грошей та експлуатації під назвою „Утопія” був:
б) Т. Мор

147. Економічні параметри суспільства майбутнього, визначені Т.Мором та Т.Кампанеллою – передбачали:
г) всі відповіді правильні.

148. Перша спроба практичної побудови нового суспільства на принципах зрівняльного комунізму у громаді „Нова гармонія” була здійснена соціалістом-утопістом:
г) Р. Оуеном.

149. Батьківщиною історичної школи стала:
в) Німеччина

150. Представники історичної школи політичної економії:
г) всі відповіді правильні.

151. Представники історичної школи:
г) всі відповіді правильні.

152. Предметом дослідження політичної економії історичної школи є:
г) історія народного господарства нації.


153. Яке з представлених положень не було в арсеналі історичної школи:
г) „невидима рука ринку”.

154. До представників старої історичної школи в Німеччині належать:
а) В.Рошер, Б.Гільденбранд, К.Кніс;

155. Засновником нової (молодої) історичної школи став:
а) Г. Шмоллер

156. До представників нової історичної школи в Німеччині належать:
в) Г.Шмоллер, Л.Брентано, К.Бюхер;

157. Знайдіть відповідний предмет та метод дослідження МАРКСИЗМУ:
В)сфера виробництва каузальний

158. Наявність у товару двох властивостей – вартості і споживної вартості – К. Маркс пояснює:
в) двоїстим характером праці, яка одночасно є і конкретною, і абстрактною;

159. К.Маркс вважав, що блага мають цінність (вартість) лише тому, що в них уречевлена:
б) конкретна людська праця;

160. Згідно трудової теорії вартості К.Маркса, вартість товару визначається:
г) правильні відповіді а) і в).

161. Згідно теорії вартості К. Маркса, конкретна праця створює:
а) вартість товару

162. Абстрактною К.Маркс вважає:
б) непродуктивну працю, яка створює послуги;

163. Економістом, який увів нову категорію „товар робоча сила” і довів, що його виробниче споживання створює протягом робочого дня вартість більшу, ніж вартість самого „товару робоча сила”, був:
в) К. Маркс

164. Автором теорії додаткової вартості був:
в) К. Маркс.

165. Відкриття двоїстого характеру праці, що, як вважали марксисти, зробило трудову теорію вартості науково довершеною, належало:
в) К. Марксу.

166. Визначення капіталу як суспільного відношення між капіталістами і найманими робітниками, як самозростаючої вартості належить:
г) К.Марксу.

167. Хто з наступних економістів вводить в науковий оборот поділ капіталу на постійний та змінний для доказу, що додаткова вартість створюється лише змінним капіталом:
в) К. Маркс.

168. „Наріжним каменем” економічного вчення К. Маркса марксисти вважали:
б) теорію відтворення суспільного капіталу; .


169. К. Маркс вважав, що викрив „таємницю капіталістичної експлуатації”, створивши:
б) теорію додаткової вартості;

170. Згідно теорії вартості К. Маркса, абстрактна праця утворює:
а) вартість товару;

171. У теоретичній концепції К. Маркса експлуатація праці капіталом полягає у:
б) привласненні капіталістом додаткової вартості;

172. Додаткова вартість за К. Марксом є результатом:
б) неоплаченої праці найманих робітників;

173. Для аргументації теорії додаткової вартості К. Маркс вводить в науковий оборот нові категорії:
г) всі відповіді правильні.

174. К. Маркс визначає капітал як:
а) самозростаючу вартість;

175. К. Маркс розглядав капітал як:
б) засіб експлуатації найманої праці і капіталом;

176. Згідно теорії К.Маркса, постійний капітал – це:
б) частина капіталу, яка витрачається на придбання робочої сили;

177. Згідно теорії К.Маркса змінний капітал - це:
г) витрати на змінні ресурси.

178. Заробітну плату К.Маркс визначає як:
г) правильні відповіді а) і в).

179. Зростання органічної будови капіталу, за Марксом, спричиняє:
г) всі відповіді правильні.

180. Процес капіталістичного нагромадження, за К.Марксом, – це насамперед:
б) капіталізація частини додаткової вартості;

181. Перетвореними формами додаткової вартості, за К. Марксом, виступають:
в) прибуток, рента, процент;

182. Автором теорії абсолютної земельної ренти був:
г) К. Маркс.

183. Причиною виникнення абсолютної земельної ренти К. Маркс вважав:
в) приватну власність на землю;

184. Тенденція норми прибутку до зниження, за Марксом, породжується:
б) зростанням органічної будови капіталу;

185. Наслідки дії закону тенденції норми прибутку до зниження згідно з теорією К.Маркса полягають у тому, що:
г) всі відповіді правильні.

186. Хто вперше реалізував на практиці ідею регульованого ринку:
в) В.І.Ленін;

187. Маржиналізм ґрунтується на дослідженні:
б) граничних величин на різних рівнях економічного аналізу;

188. Маржиналізм використовує в дослідженні:
г) всі відповіді правильні.

189. Маржиналізм збагатив економічну теорію розробкою:
г) всі відповіді правильні.

190. Провідне місце в концепціях австрійської школи належить теорії:
в) граничної корисності;

191. Термін „граничний” був введений у науковий оборот:
в) Ф.Візером

192. Представниками першої хвилі „маржиналістської революції” вважають:
а) К.Менгера,

193. Представники маржиналізму та їх попередники вводять в науковий оборот поняття:
г) всі відповіді правильні.


194. Яке із наступних визначень цінності належить маржиналістам?
б) цінність блага або його цінність визначається його граничною корисністю;


195. „Маржинальна революція” була підготовлена дослідженнями попередників – німецьких і французьких економістів, до яких належали:
а) А.Курно, Й.Тюнен, Г.Госсен, Ж.Дюпюї;


196. Фундаментальні принципи оптимізації рішень споживача, згодом перевідкриті представниками австрійської школи і названі ім’ям цього економіста, були сформульовані їх попередником:
в) Г.Госсеном

197. Центральною у концепціях австрійської школи стала теорія:
в) граничної корисності;

198. Родоначальницею теорії граничної корисності стала:
г) австрійська школа.

199. Автором суб’єктивно-психологічної теорії проценту, був:
в) Е.Бем-Баверк

200. Автором суб’єктивно-психологічної теорії витрат виробництва – теорії альтернативних витрат, яка становить основу сучасної мікроекономіки, був представник австрійської школи:
в) Ф.Візер.

201. Термін „економікс” вперше був введений у науковий оборот:
в) В.Джевонсом.

202. Термін „економікс” як початок нового напряму науки був використаний А.Маршаллом у праці „Принципи економікс” у:
в) 1890 р

203. Курс „економікс” як нового викладу економічної теорії вперше був прочитаний:
г) у 1902 р. А. Маршаллом у Кембриджському університеті.

204. Основним підручником з економічної теорії в університетах Європи і Північної Америки у 90-х рр. ХІХ ст. – 40 рр. ХХ ст. стала праця:
в) А.Маршалла „Принципи економікс”;

205. Автором теорії граничної продуктивності та вчення про статику і динаміку був американський економіст:
г)Дж. Б. Кларк.

206. Засновником сучасного макроекономічного моделювання часто вважають автора теорії загальної економічної рівноваги:
в) Л. Вальраса.

207. Теоретичне вперше обґрунтував критерій ефективності розподілу ресурсів у конкурентній економіці:
а) В.Джевонса

208. Математичний інструментарій функціонального аналізу поведінки споживача, зокрема „криві байдужості(, був створений англійським економістом:
а) А.Маршаллом

209. А.Маршалла вважають засновником:
в) кембриджської школи та неокласичного аналізу;

210. Можливість А.Маршаллу перевести "Політичну економію" в "Економікс" дало введення в предмет дослідження:
г) відносин попиту і пропозиції.

211. Предметом „Економікс” у А.Маршалла є:
в) наука про багатство і спонукальні мотиви людей до економічних дій.

212. Неокласична школа виникає на основі синтезу класичної теорії та:
в) маржиналізму

213. Висхідним у неокласичній теорії було положення:
г) ринкова економіка здатна забезпечити повне і ефективне використання ресурсів.

214. А. Маршалл довів, що ринкова ціна товару визначається:
г) взаємодією попиту і пропозиції.

215. Зрівноважена ціна товару А.Маршаллом визначається на основі:
г) граничної корисності та граничних витрат.

216. Згідно з теорією Маршалла, ціна попиту визначається:
в) граничною корисністю благ;

217. Згідно з теорією Маршалла, ціна пропозиції визначається:
б) витратами виробництва;

218. Синтетична теорія А. Маршалла поєднала:
г) всі відповіді правильні.

219. Для характеристики впливу попиту та пропозиції на рівноважну ринкову ціну А.Маршалл застосував відому алегорію:
г) „квіткового горщика”.

220. Який новий фактор виробництва ввів А.Маршалл в свій аналіз:
б) працю;

221. Розмежування двох часових періодів дозволило А.Маршаллу здійснити поділ витрат на:
б) постійні та змінні;

222. Аналіз фактора часу дозволив А.Маршаллу встановити, що:
б) у короткостроковому періоді переважний вплив на ринкову ціну чинить попит, у довгостроковому – пропозиція;

223. Найвидатнішим учнем А.Маршалла – фундатора неокласичного напряму – став економіст, який спростував постулати класичної теорії, здійснивши новий переворот в економічній науці:
б) Дж.М.Кейнс

224. Автором теорії „економічного добробуту” був англійський економіст:
б) А.Пігу.

225. В. Парето встановив, що розподіл ресурсів в конкурентній економіці є ефективним, коли:
в) жоден суб’єкт не може поліпшити свого стану, не погіршуючи при цьому стану іншого;

226. Методу дослідження Дж. Б. Кларка відповідав поділ економіки на:
в) економічну статику та економічну динаміку;

227. Аналіз фактора часу, розмежування коротко– та довгострокового періодів становили визначний внесок у розвиток економічної теорії, зроблений:
а) А.Маршаллом

228. Автором теорії спадної граничної продуктивності факторів виробництва був американський економіст:
в) Дж.Б.Кларк

229. Найбільш визначний вплив на реальну економічну політику розвинених країн світу у 30-70 pоки XX ст. справила:
б) кейнсіанська теорія;

230. Які напрями економічної думки можна віднести до сучасних:
в) кейнсіанство;

231. Вченим, завдяки науковому внеску якого відбулося становлення макроекономіки як нової наукової дисципліни, був:
в) Дж. М. Кейнс

232. На відміну від неокласиків, Дж.М. Кейнс:
г) всі відповіді правильні.

233. Основу методології дослідження Дж. М. Кейнса становлять:
б) пріоритет макроекономічного аналізу;

234. Тут наведено думки таких видатних економістів ХХ ст., як Дж. М. Кейнс (засновник макроекономічного підходу), Т. Верлен (засновник інституціоналізму), Ф. Гайек (ортодокс неокласичної теорії), Л. Ерхард (один із засновників теорії „соціального ринкового господарства”), М. Фрідмен (лідер сучасних монетаристів). У якому випадку відбито кейнсіанські уявлення про економічний розвиток?
г) ринкова економіка нестабільна за своєю природою, вона нездатна до саморегулювання і автоматичного відтворення рівноваги;

235. Головна ідея кейнсіанства полягала у тому, що:
б) ринкова система не є саморегульованою, для забезпечення повної зайнятості потрібне активне державне втручання;

236. Яка головна причина призвела до появи кейнсіанства:
в) вимушене безробіття;

237. Кейнс вважав причиною безробіття:
а) недостатній сукупний попит;

238. Базовими положеннями кейнсіанської теорії стали:
г) всі відповіді правильні.

239. „Основний психологічний закон” Дж.М. Кейнса визначав, що:
в) зі зростанням доходу люди схильні збільшувати споживання, проте в меншій мірі, ніж зростає доход;

240. Згідно з кейнсіанською теорією рівень виробництва і зайнятості в економіці визначається:
г) величиною сукупного попиту.

241. Блискуча ідея про недостатність сукупного попиту як причину криз, яка через століття буде високо оцінена автором теорії „ефективного попиту”, належала:
в) Т.Мальтусу

242. До положень кейнсіанської теорії не можна віднести:
г) обґрунтування необхідності директивного планування і централізованого розподілу ресурсів в економіці.

243. Дж. М. Кейнс вважав, що:
а) держава повинна використовувати урядові видатки і податки для зниження рівня безробіття;

244. Дж. М. Кейнс увів у науковий оборот термін:
а) мультиплікатор інвестицій.

245. Поняття мультиплікатора вперше було сформульоване англійським економістом:
б) Дж.М.Кейнсом

246. Яка теорія доводить неможливість одночасного зростання безробіття та інфляції?
б) кейнсіанська;

247. Представниками неокейнсіанства, які розробили численні моделі економічного зростання, були:
а) Е.Хансен, О.Домар, Р.Харрод, Дж.Хікс, Н.Калдор;

248.Твердження „зниження рівня інфляції коштує людям робочих місць“ свідчить про те, що його автор переконаний в існуванні зв'язку, який відображається кривою:
а) Філліпса

249. Оригінальна крива А.В. Філліпса відображала:
в) пряму залежність між темпами приросту номінальної заробітної плати та темпом інфляції;

250. Досліджуючи реальні ринкові структури, незалежно і одночасно прийшли до висновку, що монополія є ринковою ситуацією, яка не заперечує конкуренції, а лише змінює її форми:
г) Е.Чемберлін та Дж.Робінсон.

251. Автором теорії недосконалої конкуренції є:
б) Дж.Робінсон

252. Автором теорії монополістичної конкуренції є:
в) Е.Чемберлін

253. Неолібералізм – одна з основних течій сучасної економічної теорії – об’єднує вчених, які:
в) заперечують правомірність будь-якого державного втручання в економіку;

254. Неолібералізм представлений:
в) лондонською, чиказькою, фрайбурзькою та паризькою школами;
255. Неолібералізм:
б) обстоює принципи вільного ціноутворення, провідної ролі приватної власності та недержавних господарських структур;

256. Тут наведено думки таких видатних економістів ХХ ст., як Дж. М. Кейнс (засновник макроекономічного підходу), Т. Верлен (засновник інституціоналізму), Ф. Хайек (ортодокс неокласичної теорії), Л. Ерхард (один із засновників теорії „соціального ринкового господарства”), М. Фрідмен (лідер сучасних монетаристів). В якому випадку відбито неоліберальні уявлення про доцільний економічний розвиток?
б) економічними мотивами людей рухають насамперед родинні почуття, інстинктивний потяг до знань і високої якості виконуваної роботи;
257. До теоретичних засад неолібералізму належать:
а) створення державою умов для ефективного функціонування ринкового механізму;

258. Тут наведено думки таких видатних економістів ХХ ст., як Дж. М. Кейнс (засновник макроекономічного підходу), Т. Верлен (засновник інституціоналізму), Ф. Хайек (ортодокс неокласичної теорії), Л. Ерхард (один із засновників теорії „соціального ринкового господарства”), М. Фрідмен (лідер сучасних монетаристів). В якому випадку відбито консервативні неокласичні уявлення щодо умов економічної діяльності?
д) гарантія свободи – в приватній власності.
259. Провідним поборником ринкового мислення ХХ століття, який виступив проти будь-яких спроб державного втручання в економіку і у праці „Дорога до рабства” стверджував, що навіть помірне одержавлення економіки призводить до встановлення тоталітаризму, був:
б) Ф.Хайєк
260. У своїх працях Ф.Хайєк:
а) захищає право максимальної свободи людини як визначальну складову спонтанного економічного порядку;
261. Методологічну основу поглядів Ф.Хайєка становить:
а) ідея „спонтанного порядку
262. Представниками фрайбурзької школи неолібералізму є:
в) В.Ойкен, Л.Ерхард, В.Репке, А.Рюстов, А.Мюллер-Армак;
263. Особливістю німецького неолібералізму є:
а) поєднання ідеї сильної держави та неокласичної ідеї саморегульованого ринкового механізму;

264. Термін „соціальне ринкове господарство” був введений у науковий оборот:
а) В.Репке
265. Теорія „соціального ринкового господарства”:
г) всі відповіді правильні.
266 Автором фундаментального в сучасній макроекономіці „рівняння обміну(13 EMBED Equation.3 1415, був:
б) І.Фішер
267. Лідером сучасного монетаризму є представник чиказької школи американського неолібералізму:
в) М.Фрідмен

268. Тут наведено думки таких видатних економістів ХХ ст., як Дж. М. Кейнс (засновник макроекономічного підходу), Т. Верлен (засновник інституціоналізму), Ф. Гайек (ортодокс неокласичної теорії), Л. Ерхард (один із засновників теорії „соціального ринкового господарства”), М. Фридмен (лідер сучасних монетаристів). У якому випадку відбито монетарні уявлення про економічне регулювання?
в) державне регулювання виробництва внаслідок лагового ефекту приносить більше шкоди, ніж користі, тому держава повинна обмежуватись регулюванням пропозиції грошей в економіці;

269. Сучасний монетаризм:
г) всі відповіді правильні.

270. Яка головна економічна причина призвела до появи монетаризму:
в) масове безробіття.
271. М.Фрідмен вважав, що для забезпечення стабільності держава повинна контролювати лише:
в) грошову пропозицію;
272. На відміну від Дж.М.Кейнса, М. Фрідмен вважав, що:
г)) всі відповіді правильні.
273. На відміну від Дж.М.Кейнса, М. Фрідмен вважав, що:
г) всі відповіді правильні.

274. Монетарна концепція М.Фрідмена була покладена в основу:
г) „рейганоміки” – стабілізаційної політики президента Рейгана.

275. Теорія раціональних очікувань виходить з того, що:
а) поведінка суб’єктів ринкової економіки нейтралізує вплив економічної політики на реальний обсяг національного виробництва і зайнятості;
276. До представників теорії раціональних очікувань належать:
б) Дж.Мут, Р.Лукас, Т.Сарджент, Н.Уоллес;

277. Прихильники теорії раціональних очікувань твердять, що:
г) всі відповіді правильні.

278. Крива Лаффера застосовується як один з аргументів:
б) теорії економіки пропозиції;

279. Представниками теорії економіки пропозиції є:
г) А.Лаффер, М.Фелдстайн, Р.Манделл, М.Боскін.

280. На відміну від кейнсіанської теорії, теоретики економіки пропозиції:
г) всі відповіді правильні.

281. Крива Лаффера, яка була використана теоретиками економіки пропозиції для обґрунтування необхідності податкової реформи, відображає залежність між:
б) обсягом податкових надходжень та середньою ставкою оподаткування;

282. Інституціональні концепції:
г) всі відповіді правильні.

283. Тут наведено думки таких видатних економістів ХХ ст., як Дж. М. Кейнс (засновник макроекономічного підходу), Т. Веблен (засновник інституціоналізму), Ф. Гайек (ортодокс неокласичної теорії), Л. Ерхард (один із засновників теорії „соціального ринкового господарства”), М. Фридмен (лідер сучасних монетаристів). В якому випадку відбито інституціональне уявлення про сучасну ринкову економіку?
б) економічними мотивами людей рухають насамперед родинні почуття, інстинктивний потяг до знань і високої якості виконуваної роботи;

284. Яка з названих обставин єднає історичну школу інституціоналізмом:
а) визначальна роль позаекономічних факторів порівняно з економічними;

285. Відмінність інституціоналізму від неокласичної теорії полягає у:
г) визнанні необхідності суспільного контролю над бізнесом.

286. Представники інституціоналізму:
г) всі відповіді правильні.

287. Для інституціональних теорій характерне:
г) всі відповіді правильні.

288. . Назвіть представника інституціоналізму:
а) Р.Коуз;

289. Засновником інституціоналізму вважають американського економіста і соціолога:
а) Т.Веблена

290. До основних напрямів раннього інституціоналізму не відноситься:
а) соціально-ринковий;

291. Фундатором соціально-психологічного напряму інституціоналізму став критик капіталізму, названий колегами „американським Марксом”:
в) Т.Веблен

292. Засновником соціально-правового напряму інституціоналізму був:
в) Дж.Коммонс.

293. Теоретики раннього інституціоналізму:
г) всі відповіді правильні.

294. Теоретики раннього інституціоналізму:
г) всі відповіді правильні.

295. Основною вадою капіталізму Т.Веблен вважав:
в) суперечність між „індустрією” і „бізнесом”;

296. „Товари Веблена“:
г) всі відповіді правильні.

297. У результаті реформ Т.Веблен бачить:
б) перехід до "індустріальної системи";

298. Основною вадою капіталізму Дж.Коммонс вважав:
б) недосконалість юридичних норм;

299. Засновником кон’юнктурно-статистичного напряму інституціоналізму був глава Національного бюро економічних досліджень США, „гарвардського барометру”, який надав хибний прогноз економічної кон’юнктури на період „Великої депресії”:
б) В.Мітчелл

300. Представник неоінституціоналізму Дж.К.Гелбрейт вважав, що причиною „революції управлінців” є підвищення ролі такого ресурсу як:
г) підприємницький талант.

301. Автором теорії „довгих хвиль в економіці(, яка увійшла до аналітичного арсеналу проблем економічного циклу і прогнозів економічної активності, був:
г) М.Кондратьєв.

302. Матеріальною основою великих хвиль економічної динаміки („циклів Кондратьєва“) є:
в) радикальні зміни базових технологій та оновлення об’єктів інфраструктури;

303. Терміни „мікроекономіка“ і „макроекономіка” у науковий оборот увів один з перших лауреатів Нобелівської премії з економіки:
б) П.Семюелсон

304. Єдиним радянським лауреатом Нобелівської премії з економіки, присудженої йому за вклад в теорію оптимального використання ресурсів, був:
б) В.Леонтьєв

305. Неокласичний синтез поєднує:
а) кейнсіанську і неокласичну теорії

306. П.Семюелсон як представник „неокласичного синтезу”:
г) всі відповіді правильні.
307. Світовим навчальним бестселером став підручник „Економікс“ американського економіста, лауреата Нобелівської премії:
в) П.Семюелсона.
308. Ідею раціональних очікувань вперше застосував до аналізу поведінки економічних суб’єктів і її наслідків для економічної політики американський економіст, лауреат Нобелівської премії:
б) Р.Лукас.
309. Теорія суспільного вибору виходить з того, що:
г) всі відповіді правильні.

310.Засновником неоінституціоналізму вважають англійського економіста, лауреата Нобелівської премії:
а) Р.Коуза
311.Визначний внесок у вивчення проблем зовнішніх ефектів та розробку економічної теорії прав власності був зроблений англійським економістом, лауреатом Нобелівської премії:
а) Р.Коузом

312.Лауреат Нобелівської премії Р.Коуз вводить у науковий оборот термін:
в) трансакційні витрати

313.Згідно теореми Коуза, ефективність вирішення проблем, створених зовнішніми ефектами, підвищується за наявності:
г) правильні відповіді б) і в).
314.Трансакційні витрати – поняття, запроваджене Р.Коузом, – це:
в) додаткові витрати фірм, пов’язані зі встановленням прав власності та заходами, спрямованими на зменшення втрат від зовнішніх ефектів;

Приложенные файлы

  • doc 17895837
    Размер файла: 153 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий