ROBOCHIY ZOSHIT

Пояснювальна записка
Податкова система кожної країни забезпечує фінансову базу держави, а також виступає головним знаряддям економічної політики. В Україні власна податкова система, яка відображає конкретні умови нашої країни. Важливою є проблема ролі податкової системи в Україні, її місце в ринковій економіці та зв'язок з економічною доктриною країни.
Тому в навчальних закладах, при підготовці висококваліфікованих спеціалістів, в галузі фінансів необхідно створювати умови для вивчення головних напрямів та положень податкової системи України.
Мета дисципліни - навчити студентів основам теорії та практики щодо податкової системи України, набути практичних навичок обрахунку податків згідно із законодавчими актами.
Завдання навчальної дисципліни: засвоєння сутності і видів податків, механізму оподаткування, а також формування навичок податкової роботи.
Предметом дисципліни в теоретичному аспекті є принцип розподілу і перерозподілу податковим [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] вартості створеного в суспільстві ВВП, а в практичному - порядок обчислення і сплати податків, ведення податкового обліку і контролю.
Робочий зошит з курсу «Податкова система» передбачає опрацювання студентами матеріалу пройденого на лекційному занятті, дає можливість оперативно перевірити знання і вміння студентів. Тестові завдання та задачі з курсу передбачають застосування студентами знань отриманих не лише під час вивчення окремих розділів з курсу «Податкова система», але й інших економічних дисциплін.
Студенти використовують робочий зошит для роботи на семінарських заняттях. Розв’язання задач та тестових завдань оцінюється за чотирибальною шкалою.
При усному та письмовому опитуваннях оцінювання навчальної діяльності студентів спирається на такі критерії:
оцінка "відмінно" виставляється студенту, який безпомилково викладає навчальний матеріал, показує глибоке розуміння суті поставлених питань;
оцінка "добре" виставляється студенту, який грамотно розкриває суть поставлених питань, добре володіє термінами дисципліни, але припускає несуттєві помилки;
- оцінка "задовільно" виставляється студенту, який поверхово викладає суть навчального матеріалу, припускає багато помилок при відповідях на поставлені питання;
- оцінка "незадовільно" виставляється студенту, який не знає суті поставлених питань, при викладенні навчального матеріалу, допускає грубі помилки.
Оцінювання знань студентів при застосуванні тестів здійснюється, виходячи із співвідношення між кількістю правильних відповідей і всією кількістю завдань, що входять до тесту.
Шкала оцінок по тестах:

Оцінка
Правильні відповіді, %

Відмінно
не<80

Добре
не<70

Задовільно
не<50

Незадовільно
<50


Семінар

Засади організації податкової системи України

Мета заняття: вивчити організаційні засади побудови податкової системи, вивчити суть податків, їх основні елементи та функції.

Дати визначення термінам:
Плата -___________________________________
__________________________________________________.
Відрахування -___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Податок -________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
Функції податків:

Фіскальна функція Розподільчо-регулююча
(економічна)
___________________ _____________________
__________________ _____________________
__________________ ______________________
Прямі податки поділяються на дві підгрупиНепрямі податки поділяються на:
Акцизи - _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
2. Мито - ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

Дати визначення елементам податків:
1. Суб'єкт податку –_____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
2. Об'єкт оподаткування -_______________________
____________________________________________________________________________________________________.
3. Джерело сплати податку –____________________
______________________________________________________________________________________________________.
4. База оподаткування -__________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
5. Масштаб вимірювання –_______________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
6. Оклад податку –______________________________
___________________________________________________________________________________________________.
7. Ставка податку –____________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


Тестові завдання.
Дайте відповідь на тестові завдання (тести мають одну правильну відповідь)
1. Структуру органів ДПС України затверджує:
A. Міністерство фінансів.
Б. Кабінет Міністрів України.
B. ДПС України.
Г. Головне Держказначейство України.

2. До системи органів ДПС належать:
A. ДПСУ; ДПА в областях, ДПІ.
Б. ДПСУ, ДПА в АРК, областях, м. Києві та
м. Севастополі, ДПІ, ДПІ в районах.
B. ДПСУ, ДПІ в районах.
Г. ДПС в областях, ДПІ в містах.

3. ДПІ подає звіт про надходження податків та інших платежів:
A. Міністерству юстиції України.
Б. Кабінету Міністрів України.
B. Органам Держказначейства, фінансовим органам України.
Г. Міністерству фінансів України, органам Держкомстатистики.

4. Голова ДПА України призначається:
A. Верховною Радою України.
Б. Кабінетом Міністрів України.
B. Президентом України.
Г. Прем'єр - міністром.

5. Чи мають право посадові особи органів ДПС займатися підприємницькою діяльністю ?
A. Так.
Б. Ні.
B. За сумісництвом.
Г. По контракту.

6. Видатки на утримання органів ДПС фінансуються з:
A. Місцевих бюджетів.
Б. Фонду соціального страхування.
B. Державного бюджету.
Г. Коштів, що надійшли від стягнутих фінансових санкцій.

7. Завдання органів ДПС визначені у Законі України:
А." Про оподаткування прибутку підприємств".
Б." Про Державну податкову службу".
В. "Про систему оподаткування".
Г."Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

8. Права органів ДПС визначені у Законі України:
А. Податковим кодексом
Б."Про Державну податкову службу".
В. "Про систему оподаткування".
Г. "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

9. Податкова ставка, яка враховує специфічну форму діяльності і перевищує основну – це:
А. базова.
Б. понижена.
В. підвищена.
Г. фіксована

10. Податкова ставка, яка враховує певні особливості платника та скорочує податковий тягар на нього:
А. базова
Б. фіксована
В. підвищена
Г. понижена

Семінар

Податок на додану вартість (ПДВ)

Мета заняття: вивчити основні аспекти справляння ПДВ в Україні, оволодіти методикою нарахування ПДВ.

Назвіть суб
·єкт оподаткування ПДВ:
_________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_______________________________________________________________________________.

Визначить об'єкт оподаткування ПДВ:
– _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Назвіть ставки ПДВ та об
·єкт оподаткування.
Ставка податку
Об
·єкт оподаткування
Дайте визначення термінів
Податкове зобов'язання - ______________________
_______________________________________________________________________________________________________.

Податковий кредит - ___________________________
________________________________________________________________________________________________________.

Назвіть формулу обрахування ПДВ до бюджету__________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


Тестові завдання.
Дайте відповідь на тестові завдання (тести мають одну правильну відповідь)
1. Ставка податку на додану вартість становить:
А. 10%;
Б. 22%;
В. 0%, 20%;
Г. 5%, 20%;

2. Сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання:
А. бюджетне відшкодування;
Б. податковий кредит;
В. податкове зобов’язання
Г. правильної відповіді немає.

3. Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, визначається як:
А. різниця між податковим кредитом та податковими зобов'язаннями;
Б. різниця між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом;
В. сума податкових зобов'язань та податкового кредиту;
Г. правильної відповіді немає.

4. Підставою для отримання бюджетного відшкодування по ПДВ є дані:
А. податкової декларації;
Б. податкової накладної;
В. балансу підприємства;
Г. первинних документів;

5. ПДВ є видом:
А. прямих податків;
Б. універсальних акцизів;
В. специфічних акцизів;
Г. правильної відповіді немає.
6. Податковий кредит – це:
А. сума ПДВ, сплачена платником податку у зв'язку з придбанням товарів;
Б. сума ПДВ, одержана (нарахована) при купівлі товарів;
В. період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету;
Г. сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

7.Податкове зобов'язання – це:
А. сума ПДВ, сплачена платником податку у зв'язку з придбанням товарів;
Б. сума ПДВ, одержана (нарахована) при купівлі товарів;
В. період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету;
Г. сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

8. Податковим періодом для ПДВ є:
А. квартал і місяць;
Б. квартал;
В. рік;
Г. квартал і рік.

9. Податок на додану вартість (ПДВ) - це:
А. основна сучасна форма універсального акцизу, котрий встановлюється щодо знову створеної вартості в даного платника, що включає фонд заробітної плати;
Б. універсальний акциз, котрий встановлюється щодо знову створеної вартості в даного платника і у яку не входить фонд заробітної плати;
В. специфічний акциз, котрий встановлюється щодо знову створеної вартості у платника.
Г. універсальний акциз, котрий встановлюється щодо знову створеної вартості в даного платника;

10. Платниками податку щодо ПДВ - є:
А. тільки юридичні особи;
Б. тільки фізичні особи;
В. тільки іноземні юридичні і фізичні особи;
Г. юридичні та фізичні особи.

Задачі для розв’язання
1. Підприємство «Браво» придбало у звітному кварталі виробничі запаси на суму 30 000 грн.(в тому числі ПДВ), основні фонди на суму 18 000 грн.(в тому числі ПДВ), нематеріальні активи на суму 12 000грн.(в тому числі ПДВ) та продало готову продукцію на суму 60 000грн.(в тому числі ПДВ), матеріали на суму 6000 грн.(в тому числі ПДВ), офісні меблі на суму 3 000 грн.(в тому числі ПДВ). Необхідно визначити суму податкового кредиту та податкових зобов’язань з ПДВ, визначити суму податку з ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету або суму бюджетного відшкодування.
2. Підприємство виготовляє і реалізує лимонад та ситро. Собівартість лимонаду 1,6 грн/лтр,, вартість сировини без ПДВ 0,64 грн/кг. Ціна реалізації ситра (з ПДВ) 2,2 грн/лтр,. За звітний період було реалізовано 2 тони лимонаду та 4 тони ситра. Визначити суму ПДВ, яку підприємство повинно сплатити до бюджету.3. Підприємство “техніка” придбало 300 відеомагнітофонів за 350 грн (в т.ч. ПДВ) кожний. потім 70% реалізувало по 400 грн за кожний, а залишок по 380 грн за кожний. отримало фінансову допомогу 250 грн. визначити оподатковуваний оборот та ПДВ що підлягає сплаті.


4. ТОВ “Беринг” придбало у приватного підприємства “Кемірієць” матеріали на суму 12000 грн. (в тому числі податок на додану вартість). Перевезення вантажу здійснювалось спеціалізованим автотранспортним підприємством АТП 12012, якому покупцем було перераховано 360 грн. (разом з ПДВ). АТП витратило на перевезення вантажу бензин та інші паливно-мастильні матеріали на суму 100 грн., витрати на оплату праці водія становлять 100 грн. У підприємства – продавця собівартість реалізованих матеріалів становить 7000 грн. Розрахувати суму ПДВ до бюджету.

Семінар
Акцизний податок і мито

Мета заняття: вивчити основні принципи застосування акцизного податку та мита як фіскальних елементів, оволодіти методами розрахунків цих податків.

Назвіть платників акцизного податку:
а) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
б) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
в) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

Визначить об'єкти оподаткування акцизним податком:
а) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
б) _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
в) ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
Назвіть види підакцизних товарів:
– _______________________________________;
– _______________________________________;
– _______________________________________;
– _______________________________________;
– _______________________________________.Тестові завдання.
Дайте відповідь на тестові завдання (тести мають одну правильну відповідь)
1. Акцизний податок – це:
А. податок на високорентабельні товари;
Б. специфічний акциз;
В. непрямий податок;
Г. всі відповіді вірні;

2. Які функції виконує акцизний податок?
А. нейтральний канал надходження грошових коштів у бюджет;
Б. інструмент регулювання виробництва;
В. інструмент контролю за споживанням;
Г. інструмент промислового регулювання

3.Платниками акцизного податку є:
А. виробники підакцизних товарів;
Б. юридичні особи;
В. замовники підакцизних товарів;
Г. фізичні особи;

4.Об’єктами оподаткування акцизного податку є:
А. обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів;
Б. вартість підакцизних товарів, виготовлених вітчизняними виробниками на давальницьких умовах;
В. контрактна вартість підакцизних товарів;
Г. контрактна вартість підакцизних товарів виготовлених товарів в Україні;

5. Марка акцизного податку:
А. підтверджує сплату акцизного податку;
Б. є спеціальним знаком маркування товарів;
В. є різновидом податкового векселя;
Г. є гарантом майбутньої сплати акцизного податку.

6 До переліку підакцизних товарів не входить:
А. вина марочні;
Б. цигарки без фільтру;
В. емальований посуд;
Г. правильної відповіді немає.

7. Лікеро-горілчаний завод отримує від постачальників спирт не денатурований для переробки. Він зобов’язаний видати податковому органу:
А. розрахунок по акцизному податку;
Б. податковий вексель, що підтверджує його зобов’язання, як платника податку;
В. платіжні документи, що підтверджують дану обороту
Г. податкову декларацію

8. За яким курсом НБУ розраховується плата акцизного податку:
А. що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація підакцизного товару;
Б. на останній робочий день кварталу, в якому відбулась реалізація;
В. на день здійснення такої операції
Г. на наступний робочий день після здійснення операції.

9. Як сплачується акцизний податок, обчислений у ЄВРО, з товарів, що імпортуються в Україну?
А. у валюті України за обмінним курсом НБУ на день подання ВМД;
Б. у валюті України за обмінним курсом НБУ на останній робочий день звітного кварталу;
В. у валюті України за обмінним курсом НБУ на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару
Г. у гривнях за курсом НБУ на початок звітного місяця.

10. Специфічні акцизи це:
А. вид непрямих податків, що встановлюється державою з метою обліку імпортних товарів в умовах вільної зовнішньої торгівлі;
Б. вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими ставками;
В. вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими ставками в залежності від величини прибутку
Г. вид непрямих податків, що встановлюється державою з метою обліку імпортних товарів

Задачі для розв’язання
1. У січні підприємство - виробник ювелірних виробів, виробило ювелірну продукцію, собівартість якої становила 20 000 грн., розрахунковий прибуток - 5000 грн. Визначити ціну реалізації і суму акцизного податку (ставка AП-55%).

2. ТОВ "Люкс" придбало у посередників табак на суму 50000 грн. в звітному періоді воно виготовило 100100 штук сигарет з фільтром, ставка АП - 10 грн. за 1000 штук, та 11500 кг тютюну для паління, ставка АП - 10 грн. за 1 кг. Визначити суму акцизного податкуАкціонерне товариство "Київські ювеліри" у звітному періоді реалізувало 100 золотих каблучок. Собівартість однієї каблучки складає 40 грн. норма рентабельності - 25%. Ставка АП - 55%. Визначити суму акцизного податку, яку товариство сплатить до бюджету.
МИТО
Назвіть види мита та дайте їм коротку характеристику:
– _____________________________________________
___________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·___________.

Назвіть особливі види мита:
– _____________________________;
– _____________________________;
– _____________________________.


Суб’єкт обкладання митом
Об’єкт оподаткування митом

Тестові завдання.
Дайте відповідь на тестові завдання (тести може містити декілька правильних відповідей)

Мито – це:
А. непрямий податок;
Б. податок, що справляється з товарів, які вивозяться з України;
В. податок на споживання;
Г. всі відповіді вірні;

В Україні застосовують такі види мита:
А. специфічне;
Б. фіскальне;
В. розподільче;
Г. адвалерне;
Д. комбіноване;
Е. репресивне;
Є. преференційне;
Ж. ввізне;
З. вивізне;
И. сезонне;
І. антидемпінгове;
Й. компенсаційне;

Митні ставки бувають:
А. повні;
Б. пільгові;
В. преференційні;
Г. каральні;

Мито сплачується:
А. під час перетину митного кордону;
Б. під час оприбуткування товарно-матеріальних цінностей;
В. під час продажу товарів;
Г. всі відповіді вірні;

5. Нарахування та справляння податку на додану вартість при митному оформленні предметів відбувається:
А. одночасно при митному оформленні товарів;
Б. після сплати митного збору;
В. перед оформленням ВМД;
Г при сплаті митних платежів.

6. Порядок нарахування та сплати ввізного мита здійснюється на основі:
А. платіжних доручень;
Б. вантажно-митної декларації;
В. податкової накладної;
Г. податкової декларації.

7. Специфічне мито це –
А. вид мита, рівень ставок якого вищий у порівнянні зі звичайним митом;
Б. мито, що обчислюється у твердій грошовій сумі;
В. мито, що стягується митницями при надходженні товарів на внутрішній ринок;
Г. нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом

8. Компенсаційне мито це –
А. мито, що стягується зверх звичайного мита з метою зниження конкурентоспроможності імпортованого товару;
Б. мито, що нараховується у встановленій грошовій сумі;
В. пільгове мито для створення особливо сприятливих умов імпорту.
Г. встановлюється у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику.

9. Мито - це:
А. непрямий податок, що стягується з товарів, які переміщаються через митний кордон країни, тобто ввозяться, вивозяться чи прямують транзитом;
Б. непрямий податок, що стягується з товарів, які ввозяться чи вивозяться через митний кордон країни;
В. непрямий податок, що стягується з високорентабельних та монопольних товарів, що ввозяться чи вивозяться через митний кордон країни.
Г. непрямий податок, що стягується з товарів, які ввозяться на митну територію країни;

10. Антидемпінгове мито - це:
А. мито, що обчислюється у твердій грошовій сумі;
Б. встановлюється у разі ввезення на митну територію України товарів , які є об’єктом демпінгу, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;
В. встановлюється у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;
Г. мито, що стягується зверх звичайного мита з метою зниження конкурентоспроможності імпортованого товару.

Задачі для розв’язання

1. 1. Підприємство ввозить у березні поточного року. на митну територію України 2000 пляшок горілки (0,5л, 40%), контрактна вартість якої становить 20000 $. Курс долара на дату подання митної декларації 1$ = 9 грн.. Визначити суму мита, AП і ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету (ставка мита - 7,5 євро за 1л 100%-го спирту, ставка акцизного податку 3 евро за 1л 100 %-го спирту. Курс 1 євро =10 грн.). Митні збори становлять 500 грн.

Семінар

Податок на прибуток підприємств

Мета заняття: навчитись розрахунку оподаткованого прибутку підприємства, чітко розрізняти доходи та витрати підприємства, що включаються до доходів та витрат підприємства.

Назвіть платників податку на прибуток
– ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Виберіть правильну відповідь на питання: Розмір ставки податку на прибуток підприємств становить:
19%
25%
23%
21%

Визначте об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств._____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Яким чином обчислюється розмір оподатковуваного прибутку
___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Дайте визначення термінів
Дохід підприємства - ____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Витрати підприємства - _________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Амортизація – ________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

Визначте витрати, що включаються та не включаються до витрат підприємства
До складу валових витрат включаються
Не включаються до складу валових витрат витрати на

1.
1.

2.
2.

3.
3.

4.
4.

5.
5.

6.
6.


Тестові завдання.
Дайте відповідь на тестові завдання (тести мають одну правильну відповідь)
1. Дохід підприємства – це:
А. загальна сума доходу платника податку від всіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду;
Б. різниця в ціні;
В. дохід, отриманий від реалізації продукції;
Г. дохід, отриманий від позареалізаційних операцій.

2. Податок на прибуток є:
А. непрямим;
Б. цільовим;
В. прямим;
Г. ресурсним.

3. Витрати виробництва та обігу – це:
А. матеріальні та трудові витрати;
Б. матеріальні витрати на оплату;
В. фінансові ресурси, матеріальні запаси та затрати праці;
Г. сума будь-яких витрат платника в грошовій, матеріальній, нематеріальних формах, які здійснюються в якості компенсації вартості товарів.

4. Датою збільшення витрат вважається .
А. дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається перша з подій: або дата списання коштів з банківських рахунків платника на оплату товарів, або дата оприбуткування платником товарів (робіт, послуг);
Б. дата придбання кредитних дебетових карток;
В. дата здійснення заключної операції;
Г. дата фактичного отримання платником результатів робіт (послуг)

5. Податковим періодом по податку на прибуток підприємств є:
А. півріччя, 9 місяців;
Б. місяць, декади;
В. квартал, рік;
Г. рік, місяць.

6. Об'єктом оподаткування податку на прибуток є:
А. відпускна ціна;
Б. валовий дохід;
В. прибуток, який визначається шляхом зменшення суми доходу підприємства звітного періоду на суму собівартості продукції і витрат;
Г. роздрібна ціна

7.Ставка податку на прибуток підприємств становить:
А. 21%;
Б. 25%;
В. 19%;
Г. 23%;

8. Податок на прибуток сплачується до бюджету не пізніше:
А. 15 числа місяця, наступного за звітним місяцем;
Б. 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом;
В. 25 числа кожного місяця;
Г. останньої декади року.

9. Потреби, не пов’язані з веденням господарської діяльності до складу валових витрат:
А. включаються;
Б. не включаються;
В. за рішенням керівництва;
Г. включаються відповідно до бухгалтерських документів.

10. Чи включають до складу витрат суми коштів, віднесених до страхових резервів
А. так;
Б. ні;
В. інколи;
Г. відповідно до ЗУ «Про страхування».


Задачі для розв’язання

1. Підприємство “Вербена” у звітному кварталі понесло наступні витрати:
витрати на придбання товарів – 50000 грн. (з ПДВ);
витрати на придбання запасів – 50000 грн. (з ПДВ);
витрати на оплату праці – 18000 грн.;
убуток балансової варості запасів 5 000 грн.;
сума сплачених штрафів – 3000 грн.;
витрати на придбання лотерей – 800 грн.;
витрати на проведення свят, розваг – 3000 грн.;
витрати на виплату дивідендів – 6000 грн.;
витрати, пов’язані з виконанням довгострокових договорів – 25000грн.;
витрати на поліпшення основних фондів – 12000 грн. (сума ліміту на рік 11000 грн.);
сума страхового збору до фондів державного загальнообов’язкового страхування – 3800 грн.;
витрати на участь в азартних іграх - 1000 грн.;
витрати на виплату емісійного доходу – 11000 грн;
витрати не підтверджені документально - 800 грн.;
витрати на спецодяг – 2900 грн.
Необхідно визначити суму витрат платника податку за звітний квартал.

Підприємство “Красуня” у звітному кварталі отримало наступні доходи:
доходи від продажу товарів (робіт, послуг) – 20000 грн. (з ПДВ);
доходи, накопичені на пенсійних рахунках у межах механізму додаткового пенсійного забезпечення – 2000 грн.;
приріст балансової вартості запасів – 10000 грн.;
емісійний дохід – 3000 грн.;
суми коштів у вигляді прямих інвестицій – 4000 грн.;
доходи від виконання довгострокових договорів - 16000 грн.;
прибуток від операцій з цінними паперами – 3000 грн.;
прибуток від операцій із землею - 4000 грн.;
вартість майна, отримана як компенсація за примусове відчуження майна підприємства – 20000 грн;
пені, отримані підприємством - 200 грн.;
отримані штрафи – 3000 грн;
доходи від врегулювання сумнівної заборгованості 10000 грн.;
кошти, отримані у вигляді міжнародної технічної допомоги 7000 грн.;
дивіденди, отримані від інших платників податку – 6000 грн.;
суму безповоротньої фінансової допомоги – 2000 грн.;
доходи, не враховані впопередніх звітних періодах – 1000 грн.;
суму державного мита, поверненого за рішенням суду 500 грн.;
Необхідно визначити суму доходу платника податку за звітний квартал.

3. Визначити суму доходів, витрат, оподатковуваний прибуток та суму податку на прибуток підприємства “Либідь” за звітний період. Підприємство за звітний період понесло наступні витрати та отримало відповідні доходи:
доходи від продажу товарів (робіт, послуг) – 158000 грн. (з ПДВ);
приріст балансової вартості запасів – 8000 грн.;
емісійний дохід – 2000 грн.;
прибуток від операцій з цінними паперами – 8000 грн.;
вартість майна, отримана як компенсація за примусове відчуження майна підприємства – 25000 грн;
доходи від врегулювання сумнівної заборгованості 15000 грн.;
кошти, отримані у вигляді міжнародної технічної допомоги 6000 грн.;
витрати на придбання товарів – 28000 грн. (з ПДВ);
витрати на придбання запасів – 10000 грн. (з ПДВ);
витрати на оплату праці – 17000 грн.;
сума сплачених штрафів – 1000 грн.;
витрати на проведення свят, розваг – 4000 грн.;
витрати на виплату дивідендів – 2000 грн.;
витрати, пов’язані з виконанням довгострокових договорів – 13000грн.;
витрати на поліпшення основних фондів – 15000 грн.;
сума страхового збору до фондів державного загальнообов’язкового страхування – 3600 грн.;
витрати на участь в азартних іграх - 1000 грн.;
витрати не підтверджені документально - 400 грн.;
амортизаційні відрахування становлять 30000 грн.


Семінар

Фіксований сільськогосподарський податок

Мета заняття: оцінити призначення податку для сільгоспвиробників, вивчити основні аспекти справляння податку.

Назвіть платників фіксованого сільськогосподарського податку:
____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

Назвіть обєкт оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком
____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Визначте базу оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком
____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Визначте ставки фіксованого сільськогосподарського податку
_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
_______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;
_______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.диниця виміру:
гектари - з чотирма десятковими знаками,гривні - з двома десятковими знаками


Семінар

Податок на доходи фізичних осіб

Мета заняття: навчитись розрахунку податку на доходи фізичних осіб, оцінити ефективність наповнення податком бюджету.

Назвіть платників податку на доходи фізичних осіб:
____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
Хто не є платником податку на доходи фізичних осіб?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Які доходи включаються до складу загального місячного оподатковуваного прибутку:
1.______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;
2. __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
3. ___________________________________________;
4. ____________________________________________;
5. ____________________________________________;
Дайте визначення терміну
Податкова знижка - __________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Що є підставою для нарахування податкової знижки?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Перелічіть витрати, дозволені до включення до складу податкового кредиту
Назвіть обмеження права на нарахування податкового кредиту


1.
1.

2.
2.

3.
3.

4.
4.

У яких розмірах встановлюється податкова соціальна пільга?
– ________________;
– ________________;
– ________________;

Перерахуйте ставки податку з доходів фізичних осіб та об
·єкт оподаткування.
Ставка податку
Об
·єкт оподаткування


У яких випадках подається річна декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація)?
а)_____________________________________________;
б) __________________________________________.


Тестові завдання.
Дайте відповідь на тестові завдання (тести мають одну правильну відповідь)
1. Об'єктом оподаткування громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є:
А. сукупний оподатковуваний дохід отриманий із різних джерел з походженням його з території України;
Б. дохід, отриманий із джерел в Україні, премії та допомоги;
В. дохід, отриманий в натуральній формі, заробітна плата;

2. Сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання:
А. бюджетне відшкодування;
Б. податковий знижка;
В. правильної відповіді немає.

3. Чи входять суми сплачуваних аліментів до сукупного оподатковуваного доходу громадянина?
А. так, у повному розмірі;
Б. ні;
В. так, у розмірі 50 %.

4. Ставка податку з доходів фізичних осіб становить ...
А. 13%;
Б. 15%;
В. 30% від суми, що залишилися після зменшення заробітної плати на суму неоподатковуваного мінімуму доходу громадян;

5. Об'єктом оподаткування у громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, є:
А. сукупний оподатковуваний дохід за календарний місяць;
Б. сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік;
В. дохід, отриманий лише з джерел України.

6. Платниками податку з доходів фізичних осіб є:
А. фізичні та юридичні особи;
Б. громадяни України, які мають постійне місце проживання в Україні;
В. громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства як ті,що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні;

7. Дохід, за основним місцем роботи оподатковується:
А. за прогресивною шкалою ставок;
Б. за ставкою 15%;
В. не оподатковується.

8. Доходи, одержані в натуральній формі, до сукупного оподатковуваного доходу зараховуються:
А. за державними цінами;
Б. за вільними ринковими цінами;
В. за обліковими цінами.

9. Чи включають до сукупного оподатковуваного доходу суму, отриману громадянином від своїх збережень на поточному (депозитному) рахунку:
А. так, у повному обсязі;
Б. ні, в повному обсязі;
В. лише нарощену суму.

10. Для організації діяльності підприємства громадянин здав у оренду підприємцю квартиру. Як оподатковуватимуться доходи від такої оренди:
А. сума оренди буде включена до місячного сукупного доходу;
Б. сума буде включена до річного оподатковуваного доходу;
В. сума не буде включена до оподатковуваного доходу громадянина.


Задачі для розв’язання

1. Визначити суму податку з доходів фізичних осіб Василенко П,В., якщо відомо, що:
- розмір заробітної плати працівника становить 1250 грн.;
- він є самотнім батьком, який виховує двох дітей віком до 18 років;
- є вдівцем.


2. Працівниця підприємства «Либідь» Комарова Н. В. відпрацювала повний робочий місяць. Має оклад 950 грн. Необхідно визначити суму податку з доходів фізичних осіб, якщо відомо, що вона є інвалідом III групи, має трьох дітей( 19 років, 16 років, 8 років), є особою постраждалою від ЧАЕС 2 категорії.

3. За розпорядженням керівника підприємства підзвітній особі – бухгалтеру Соколу В.В. 20.01. поточного року було видано під звіт з каси 1000.00 грн. на закупівлю паперу для друку. Визначити суму податку з доходів фізичних осіб працівника, якщо оклад працівника становить 1200 грн.та він :
ситуація А: 21.01. поточного року Сокол В.В. подав до бухгалтерії підприємства авансовий звіт з підтвердними первинними документами в сумі 1000.00 грн.;
ситуація Б: 21.01. поточного року Сокол В.В. подав до бухгалтерії підприємства авансовий звіт з підтвердними первинними документами в сумі 900.00 грн., а 100.00 грн. він повернув до каси;
ситуація В: 21.01. поточного року Сокол В.В. подав до бухгалтерії підприємства авансовий звіт з підтвердними первинними документами в сумі 900.00 грн., а 100.00 грн. він повернув до каси 26.01. поточного року;
ситуація Г: 21.01. поточного року Сокол В.В. подав до бухгалтерії підприємства авансовий звіт з підтвердними первинними документами в сумі 900.00 грн., а 100.00 грн. він не повернув до каси до кінця звітного місяцяСемінар

Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Мета заняття: вивчити основні аспекти оподаткування суб’єктів малого підприємництва, оцінити доцільність функціонування спрощеної системи звітності суб’єктів малого бізнесу.

Суб'єкти господарювання, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
перша група - ______________________________;
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
друга група - _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
третя група __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
четверта група - _____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
п’ята група - _________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
шоста група - ______________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Не можуть бути платниками єдиного податку:
– суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:
1) __________________________________________;
2) __________________________________________;
3) ____________________________________________
_________________________________________________;
____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
5) ___________________________________________;

Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:
1)__________________________________________;
2) ____________________________________________;
3) ____________________________________________;
4) __________________________________________;

Ставки єдиного податку для різних груп платників:
для першої групи ____________________________
________________________________________________________________________________________________________;
для другої групи ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
Ставка єдиного податку для третьої і четвертої груп платників єдиного податку встановлюється у розмірі:
1) ____________________ - у разі сплати податку на додану вартість окремо;
2) ________________________ - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Ставка єдиного податку для п’ятої і шостої груп платників єдиного податку встановлюється у розмірі:
1) ____________________ - у разі сплати податку на додану вартість окремо;
2) ________________________ - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.


Податковий (звітний) період та порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
  Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є _____________________.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої – шостої груп є _______________________.Задачі для розв’язання

1. Громадянин орендує частину приміщення бару “Арістон”, де він розмістив 2 більярдних столи. Виручка від здійснення грального бізнесу підприємця у минулому році склала 14000 грн ( в т.ч. ПДВ). Розрахувати суму, що підлягає сплаті до бюджету при спрощеній системі оподаткування.
2. Громадянин не має основного місця роботи і займається підприємницькою діяльністю. В цьому йому допомагає дружина, яка виконує 50% робіт. Громадянин віднесений до 2 категорії потерпілих від аварії на ЧАЕС. Фактична сума річного доходу 150000грн. Розрахувати суму податку за спрощеною системою оподаткування та визначити, яка система оподаткування є більш вигідною даному підприємцю (загальна система чи спрощена система ополаткування).

Семінар
Плата за землю

Мета заняття: оволодіти знаннями стосовно порядку сплати, перерахунку та методикою оподаткування податку на землю.

Що є об’єктом плати за землю? ____________________
_________________________________________________________________________________________________________________________.
Хто є суб’єктом плати за землю?___________________
_____________________________________________________________________________________________________.

Хто звільняється від сплати земельного податку?
1) ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;
3) ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
4) _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
5) _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;Тестові завдання
1. Власники землі та землекористувачі, крім орендарів, сплачують:
А. земельний податок;
Б. орендну плату;
В. плату за землю.

2. Тимчасове користування землею може бути:
А. довгострокове, короткострокове;
Б. довгострокове, середньострокове, короткострокове;
В. середньострокове, короткострокове.

3. Пільгами щодо плати за землю є:
А. часткове звільнення на певний строк;
Б. відстрочення платежів;
В. зниження ставки податку.

4. Власники землі орендарі сплачують:
А. земельний податок;
Б. орендну плату;
В. плату за землю.


5. Як здійснюється передача землі у власність за плату:
А. за нормативною ціною;
Б. за ринковою ціною;
В. за обліковою ціною.

6. Пільгами щодо плати за землю є :
А. часткове звільнення на певний строк;
Б. відстрочення платежів;
В. зниження ставки податку;
Г. відповіді: а), б), в), г).

7.Податок на земельні ділянки, надані для Збройних Сил України, справляється в розмірі:
А. 3 % від земельного податку;
Б. 0,02 % від земельного податку;
В. 100%.

8. Податок на земельні ділянки рекреаційного призначення справляється у розмірі:
А. 5 % від грошової оцінки землі;
Б. 0,02 % від грошової оцінки землі;
В. 0,03 % від грошової оцінки землі.

9. Податок на земельні ділянки, що належать землям водного фонду, справляється у розмірі:
А. 3 % від грошової оцінки землі;
Б. 0,02 % від грошової оцінки землі;
В. 0,3 % від грошової оцінки землі,

10. Податок на земельні ділянки, надані для залізничного транспорту, справляється у розмірі:
А. 0,02%;
Б. 5 %;
В. 100%.


Семінар

Плата за ресурси та послуги

Мета заняття: оволодіти знаннями стосовно видів платежів в галузі оподаткування за користування ресурсами.

Назвіть об’єкт оподаткування збору за спеціальне використання лісових ресурсів:
1. _____________________________________________;
2. ____________________________________________;
3. _____________________________________________;
4. _____________________________________________.

Як обчислюється сума збору за спеціальне використання лісових ресурсів? ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Хто є платниками збору за спеціальне використання води? ________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Що є об’єктом оподаткування збором за спеціальне використання води?________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________.
Хто є платниками екологічного податку?
___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
2. ___________________________________________;
3. _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
Що є об’єктом та базою оподаткування екологічним податком
____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________;

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Що є об’єктом оподаткування плати за користування надрами?
____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Семінар

Збори до фондів державного соціального страхування

Мета заняття: вивчити види зборів та платежів, що сплачують юридичні та фізичні особи до фондів державного соціального страхування

Дайте визначення єдиного внеску на загальнообов'язкове державного соціального страхування: ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Хто є платниками єдиного внеску:
_______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
_______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

Як розподіляється сума єдиного внеску?
- _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;
- ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
- ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
- _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
Семінар
Інші податки

Мета заняття: вивчити види місцевих податків та зборів, визначити роль місцевих податків та зборів у розвитку регіонів та наповненні місцевих бюджетів.

Назвіть податки, які належать до місцевих податків.
1. ___________________________________________;
2. _____________________________________________.

Назвіть збори, які належать до місцевих зборів
1. ___________________________________________;
2. ____________________________________________;
3. _____________________________________________.


Хто є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

Що є об’єкт оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
_________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

Що не є об’єктом оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
а) ___________________________________________;
б) ____________________________________________;
в) ____________________________________________;
г) ____________________________________________;
д) ____________________________________________.

Хто є платниками збору за місця для паркування транспортних засобів
_________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Що є об’єктом оподаткування збором за місця для паркування транспортних засобів
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

Хто є платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності
________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Хто є платниками туристичного збору?
__________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Які особи не можуть бути платниками туристичного збору?
а) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
б) ___________________________________________;
в) __________________________________________;
г) ___________________________________________;
13 PAGE \* MERGEFORMAT 142915


Особисті

Реальні

1

2

3

45Попереднє місце роботи за останні 3 роки (найменування / П.І.Б. роботодавця, податковий номер / серія та номер паспорта*):

Додаткове місце роботи за останні 3 роки (найменування / П.І.Б. роботодавця, податковий номер / серія та номер паспорта*):

Адреса фактичного місця проживання:
Попереднє місце роботи за останні 3 роки (найменування / П.І.Б. роботодавця, податковий номер / серія та номер паспорта*):


Додаткове місце роботи за останні 3 роки (найменування / П.І.Б. роботодавця, податковий номер / серія та номер паспорта*):


Адреса фактичного місця проживання:

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 17872287
    Размер файла: 361 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий