2012-10-24 nro 42


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Keskiviikko 24.10.2012
Numero 42 (16058)
93. vuosikerta
www.karjalansanomat.ru
Tällä viikolla
Kielitaitoisten lukumäärä vähenee hälyttävästi.
SIVU 2
Maanvuokra
tuhat-
kertaistuu
Korotettua vuokraa peri
tään tonteista, jotka myy
dään ilman huutokaup
SIVU 4
Mennei
syyden
omistajat
Lambergit vierailevat su
kukylässään Riekkalan
saarella Sortavalan piiris
SIVU 6
Lasten eduksi,
perheen
parhaaksi
Karjalassa käsitellään lap
sen oikeuksien strate
giaa.
Juhlakonsertti
Lokakuussa
1982 syntyi
kansanperinneyhtye,
jollaista ei ollut
silloin Karjalassa. 30
vuoden aikana siinä
on vaihtunut monta
Toiveen perustajaisä
Genrih Tu
rovski
onnitteli lyhyesti kasvatte
jaan jo 30. kerran.
tyi Toiveen jo kuudes polvi, joka
vaalii edelleen karjalaisten, inke
rinsuomalaisten ja suomalaisten
kansanperinteitä.
Moni entinen jäsen tuli juhlata
pahtumaan muista kaupungeista
ja maista.
Jokaisella on oma historiansa ja
omat muistelmansa. Toive on kai
kille heille koti, josta toiset ovat
Koulutus
Nuoria lukijoita
anomat
Keskiviikkona 24.10.2012
Karjalan
anomat
PUOLUEISTA RIIPPUMATON KARJALAN VÄESTÖN LEHTI
Mikko Nesvitski
päätoimittaja
anomat
24.10.2012
Pääkirjoitus
Mielipide
Kommentit
KOMMENTOI SINÄKIN JUTTUJA
WWW.FACEBOO
.CO
JA
AT
Wladimir Kokko,
Pietarin Inkerin liiton puheenjohtaja
yyskuussa vierailin Unkarissa, missä Siófokin kau
Mielipide
ro Karelia ry:n pääsihteeri ja Karjalan Kuvalehden
päätoimittaja Veikko Saksin mukaan kansainvälis
ten sopimusten lisäksi Neuvostoliitto rikkoi vuo
den 1920 Tarton rauhansopimusta. (Karjalan Sano
mat 30/12).
Tarton 1920 rauhansopimusta rikkoi myös Suomi ns.
heimosodissa 1918—1922. Heimosodiksi kutsutaan niitä
suomalaisten vapaajoukkojen Suomen hallitusten enem
män tai vähemmän salaa järjestämän rahoituksen, aseis
Kirja julkaistiin Helsingissä
elokuun lopulla sekä suomen-
anomat
Keskiviikkona 24.10.2012
iikko
minuutissa
Toive loistaa
A 1.
Kuitenkin harva
toivelainen jatkoi uraa ammatti
muusikkona. Jokainen on valin
nut oman tiensä. Salissa istui lää
käreitä, virkamiehiä, opettajia ja
toimittajia.
Yhtyeen entinen monivuotinen
Arto Rinne
on yksi niistä har
voista, joille kansanmusiikin har
rastamisesta on tullut ammatti.
— Kun aloitin opiskelun suomen
kielen ja kirjallisuuden osastolla,
Genrih Turovski tuli kutsumaan
meitä yhtyeeseen. Koska soitin
pianoharmonikkaa, liityin yh
tyeeseen. Se sai minut no
peasti in
• Perustettu
1982
Petroskoin
valtionyliopiston
osastolla.
• Yhtyettä
perustamisesta
asti
yliopiston
kulttuurien
laitoksen
professori
Turovski.
• Johtoon
kuuluvat
myös
Igor
Arhipov,
balettimestari
Raisa
Kalinkina,
koreogra�
kuoronmestari
Karpova
soittimien
opettaja
Alevtina
Voitovitš.
• Ensimmäinen
vierailu
keväällä
Saranskissa.
• Esiintynyt
kansanjuhlissa
Karjalassa
sekä
venäläisillä
ulkomaisilla
festivaaleilla.
Toive
Nähtävyys
Moskovan
asiantuntijat tutkivat
Fennoskandian
suuremman kuusen
ikää ja kuntoa.
nonkohteita Järventakuisen suoje
lualueella vuonna 2010. Karjalan
luonnonsuojelijoiden mukaan kuu
si on 170—180 vuoden ikäinen.
Tämän vuoden heinäkuussa
Venäjän luonnonmuistomerkki
ohjelman sertifiointilautakunta
päätti tunnustaa Karjalan kuusen
Venäjän arvokkaana puuna. Pää
töstä tukivat muun muassa Venä
Karjalan
kansalliskielien
on 700 000 ruplaa
Karjalan
anomat
Keskiviikkona 24.10.2012
Talous & työ
Tontteja myydään
kauppaa useimmiten Lahdenpohjan,
Sortavalan, Pitkärannan ja Äänisen
rannan piireissä. Petroskoissa tontit
myydään vain huutokaupalla.
ikoi
naan kaupunginhallitus hyväksyi vas
taavan asetuksen. Silloin kuin piirihal
linnot ovat välttäneet huutokauppaa.
— Tontit on saatava tehokkaaseen
avoimeen myyntiin, Karjalan talous
ministeri
alentin Tšmil sanoo.
Tšmilin mukaan kun Karjalan asu
kas vuokraa 15 aarin suuruisen tontin
huutokaupalla omakotitalon rakenta
miseen, hän maksaa keskimäärin 780
ruplaa vuodessa. Ilman huutokaup
paa vuokrahinta on 670 tuhatta rup
laa. Matkailukohteen rakentamiseen
vuokrattu tontti maksaa kahdeksan
rakentamiseen 400 miljoonaa ruplaa
vuodessa.
Petroskoin tontit ovat avoimessa
myynnissä
Avustusten
käytössä
puutteita
anomat
Keskiviikkona 24.10.2012
Tasavalta
Heikko palvelutaso
Maaseutupalveluita esitteillä messuilla
anomat
Keskiviikkona 24.10.2012
Karjalan piirit
ortavalan piiri
Lambergit vierailevat
sukukylässään
Riekkalansaarella
Sortavalan piirissä.
Riekkalansaari
lähellä Sortavalaa on ollut
Lambergin monilukuisen suvun alkuperä
Lamberg syntyi. Matti syntyi 11. kesäkuuta
Lahdenpohjan
keskikoulu
voitti kilpailun
tasavallan
vaiheessa
Lahdenpohja.
Olympiakisat al
kavat koulussa -kilpailun paikallinen
Viimeksi Melkinin talo peruskorjattiin
vuosina 19761980.
Melkinin talo on
Soutjärven kylän
arkkitehtuurin
muistomerkki.
anomat
Keskiviikkona 24.10.2012
Älypuhelinyhtiö
listautumista
Helsingin pörssiin
Ohjelmistoyhtiö
kitsee listautumista Helsingin
pörssin First
orth
listalle ensi
keväänä, yhtiön hallituksen pu
Antti Saarni
noo perjantaina julkistetussa
lehden haastatte
First
orth
lista on tarkoi
tettu kasvuyrityksille. Saarnio
kertoo, että Jolla aikoo toden
näköisesti listautua myös Hong
kongin kasvupörssiin GEM:iin.
Haastattelussa Saarnio ar-
vioi, että Jollan markkina
vo listautumisessa voisi asettua
Jolla ja sen kumppanit ke
hittävät älypuhelinta, joka pe
rustuu Meego
käyttöjärjestel
mään. Matkapuhelinyhtiö
ilmoitti lopettavansa Meegon
käytön viime vuonna.
uusia suurtulvia ei
näköpiirissä
Viime päivien
apsensuojelu
Karjalassa käsitellään
lapsen oikeuksien
strategiaa. Sen
Korotettu lapsilisä
vähävaraisille
Nyt Karjalassa 2 844 lasta on jää
nyt vaille huoltajaa. 82 prosentil
la lastenkodissa asuvista nuoris
Lapsen oikeuksien
strategian käsit
tely alkoi kesällä.
yt strategiaan kuu
luu 211 pykälää. Tämän vuoden lop
puun mennessä asiakirjan luonnok
seen voidaan tehdä korjauksia.
Strategian käsittelyyn osallistuu
viranomaisia ja kansalaisjärjestöjen
edustajia.
siapaperi koskee jokaista lasta.
Erikoiseen huomioon on otettu vam
maiset, orvot ja vaikeaan elämäntilan
teeseen joutuneet nuoret.
len sitä mieltä, että ensisijai
sesti pitää auttaa erityistä tukea tar
vitsevia lapsia, Karjalan lasten suo
Nadeda Pavlova
ajattelee.
siapaperin laatijat kiinnittävät
suurta huomiota lasten terveyteen,
joka on viime vuosina huonontunut.
— Strategian mukaan kaikki lap
set käyvät pakollisessa lääkärintarkas
tuksessa säännöllisesti. Kirjoitamme
harvojen tautien luettelon, jonka mu
kaan sairaat lapset saavat kallishintai
sia lääkkeitä ilmaiseksi, Marina Zvere
va sanoo.
Erikoinen huomio sairaisiin
laisia toimenpiteitä, joihin emme
• Karjalan
tasavallan
oikeuksien
strategia
2012—2017.
• Sen
tavoitteena
turvata
oikeus
turvalliseen
kasvuympäristöön
kehitykseen.
• Karjalan
strategia
perustuu
Venäjän
presidentin
hyväksymään
oikeuksien
strategiaan.
• Vladimir
mukaan
strategia
jokaisella
Venäjän
Mikä?
anomat
Keskiviikkona 24.10.2012
Koulutus
Katainen MTV3:lle:
Toivottavasti
poliitikot voivat
uomea koulussa
Suomen kielen
oppituntien määrä 17.
lyseon ylä-asteella on
vähentynyt. Aiemmin
oppitunteja oli viisi
ja nyt vain kolme.
Nyt ei ole aikaa
lukea sanomalehtiä
oppitunneilla.
Marina Tolstyh
Karjalan Sanomat
Petroskoi
[email protected]
Karjalan Sanomat
on huolestunut
kovasti nuorten lukijoiden mää
rän vähenemisestä kouluissa. Tä
mä johtuu ensisijaisesti oppitun
tien määrän supistamisesta ylä-
asteella.
Esimerkiksi englannin ja suo
• 2.
3.
luokalla
viikossa.
• 4.
luokalla
kolme
Yksi
annettiin
uskontokulttuurien
opinnoille.
• 5.—7.
luokalla
kertaa
viikossa.
• 8.
9.
luokalla
viikossa.
• 10.
11.
luokalla
kolme
Suomen kieli lukujärjestyksessä
Suomen
kielen tutkinnot
pitää järjestää,
jos haluamme
kehittää suomen
kieltä Karjalan
tasavallassa.
S
Syrjäläinen opettaa suomea noin
50 koululaiselle yläasteella ja myös
11. luokalla. Hänen mukaansa suo
men kieli on suosittu lyseossa. Mo
anomat
Keskiviikkona 24.10.2012
Virtuaalisesta
luokkahuoneesta
löytyy tekstejä,
kappaleita
kuuntelemista
ymmärtämistä
varten.
Internet antaa opettajille mahdollisuuden
anomat
Keskiviikkona 24.10.2012
Kulttuuri
etroskoin musiikkiteatte
ri etsii poikaa!” Se ei ole il
moitus kadonneesta po
jasta. Teatteri tarvitsee nelivuotias
ta poikaa, joka näyttelisi
Giacomo
rakastetussa oopperassa
Madama Buttery.
opperaan tarvitaan vaaleatuk
kaista lyhyttä poikaa. Jos poika onnis
tuu karsinnoissa, hän saa
nin pojan roolin.
Muissa näytelmissä on mukana
lapsia musiikkiteatterin balettistu
diosta, mutta tällä kertaa näytelmä
tarvitsee aivan pientä poikaa.
opperan ensi
iltaan on aikaa
pari viikkoa, se tulee näyttämölle 7.
ja 8. marraskuuta.
ooli on pieni eikä vaadi paljon
harjoituksia. Pojan ei tarvitse sanoa
mitään. Ensimmäisessä kohtauk
sessa hän pyöräilee vähän, toises
sa häntä talutetaan kädestä ja pide
tään häntä sylissä.
opperaa ei saa esittää ilman
lasta.
iimeisen kerran Madama Bu
tery esitettiin Karjalassa 50 vuotta
sitten. Silloin oopperassa oli myös
mukana pieni poika.
opperan ohjaaja,
enäjän kan
Juri Aleksandrov
Petroskoihin ja itse valitsee pojan.
oppera on naisen puolustuk
sen huuto. Buttery on syntynyt ra
kastamaan, mutta kun hänen sydä
mensä murskataan ja sitten häneltä
riistetään lapsi, hän kuolee,
sandrov paljastaa.
Näyttely käsittelee 1930-luvulla Neuvosto-Karjalaan muuttaneiden
amerikansuomalaisten elämää.
Häivähdyksiä
enäjää
Suomessa
enäjän Ystävien järjes
tämä Häivähdys
festi
vaali valloittaa Joensuun marras
kuussa jo kahdeksannen kerran.
Perinteisesti festivaali esittelee
uusia venäläisiä elokuvia pääasiassa
Kino Lokakuu
ohjelmistosta. Lisäk
si tapahtuman yhteydessä järjeste
tään seminaari amerikansuomalai
sista Karjalassa.
Festivaali tarjoaa ainutlaatuisen
mahdollisuuden tutustua nykyvenä
läiseen elokuvaan, ja se sopii niin
näjän harrastajille, venäjää puhuville
ja siitä kiinnostuneille kuin myös kai
kille nykyelokuvan ystäville.
Elokuvafestivaalin avaa marras
kuun ensimmäisenä päivänä
Šipenkon
jännityselokuva Kuka
minä olen? vuodelta 2010. Eloku
va perustuu ohjaajan lukemaan pik
uutiseen ja yhdessä päärooleista
nähdään suosittu venäläinen laula
näyttelijä
anna Friske
Seuraavana päivänä esitetään
arpunen (2010), joka
sijoittuu syrjäiseen Siperian kylään.
Siellä kyläläiset vaalivat hevoslau
maa, jonka syntymästä kerrotaan
Elokuvafestivaalin päättää per
Viktor Ša
mirovin
ko
media Kauniin harjoittelua (2011),
joka kertoo lämpimän ironises
ti kiertueella olevan teatteriryhmän
elämästä lavalla ja sen ulkopuolella.
Kaikki elokuvat esitetään elo
kuvateatteri Tapiossa venäjäksi ja
englanniksi tekstitettynä.
Festivaaliin kuuluu myös semi
merikansuomalaiset
euvos
Karjalassa, joka järjestetään 2.
marraskuuta
1930
hannet Yhdysvaltoihin ja Kanadaan
muuttaneet suomalaiset palaamaan
lähemmäksi kotikontujaan,
euvos
Karjalaan. Itä
Suomen yliopiston
Karjalan tutkimuslaitoksen järjestä
mässä seminaarissa siirtolaisuutta
tarkastelevat eri näkökulmista
Pek
ka Suutari, Tuulikki Kurki
sandr Izotov
sekä
Usatšova
Mihail Goldenberg
Seminaari liittyy näyttelyyn
ybor…, joka käsit
telee 1930
euvosto
Kar
jalaan muuttaneiden amerikan
suomalaisten elämää. Ennen semi
naaria järjestetäänkin kaikille avoin
näyttelyn esittely.
äyttelyn on tuottanut Pohjois
Karjalan museo yhteistyössä Karja
lan Kansallisen museon ja Kansalli
sen arkiston kanssa.
euvosto
Karjalassa kä
sitellään valokuvien, dokumenttien
ja haastattelujen kautta.
äyttelyssä
on esillä ennennäkemätöntä arkisto
materiaalia ja amerikansuomalaisten
omia esineitä elämänsä varrelta.
Joensuun jälkeen näyttely aio
taan esitellä Tampereen Lenin
seossa sekä muualla Suomessa.
äyttely on tarkoitus viedä myö
hemmin myös Petroskoihin.
äyttely on esillä helmikuun 2013
asti keskuksessa
Teatterivierailu
Kajaanilainen Vysots
ki-työryhmä ja Hai
luoto-teatterifestivaa
lilla kunnostautunut
Koskenniska-ryhmä
Koskenniska
ryhmä
esitti eilen
Karjalan Kansallisen teatterin pienel
lä näyttämöllä julman tarinan, jossa
ruumiskaan ei ole pyhä.
oin tunnin mittainen
nen matka pohjautuu kirjailija
Pentti
Haanpään
kahteen eri novelliin: Tun
iimeinen matka. Se on juttu
tukkijätkän viimeisistä hetkistä, kuo
lemasta ja hänen ruumiinsa kuljetta
misesta korpimailta ihmisten ilmoil
le. Esitys kuvaa ihmisen kehityskaar
ta historian uumenista nykypäivään,
maapallon elämänliekin viime hetkiä,
sen sammumista ja tilintekoa.
Tekstin on sovittanut ja ohjannut
ooleissa ovat mu
kana Kari Suhonen,
Pekka Johans
son, Timo Torvinen, Maija Män
nikkö
Hanna Hautala
matka ensiesitettiin Hailuodon teat
terifestivaalilla 2009.
Koskenniska on vapaa, itsenäinen
teatterialan ammattilaisten oma teat-
teriryhmä Pohjois
Suomessa.
män perusti ohjaaja, näyttämötaiteen
teatterifestivaalia varten vuon
na 2007.
yhmä kootaan tuotanto
kohtaisesti ja kaikki ammattitaiteilijat
työskentelevät siinä vapaaehtoisesti
oman päätyönsä ohessa.
Koskenniska nostaa esiin sellaisia
teatteriyleisölle ei ole tarjottu aiem
min. Koskenniska
ryhmä on tehnyt
tähän saakka kuusi näytelmää.
• Sai
2011
Kajaanin
runoviikoilla
Kajaanin
kaupunginteatterin
• Sen
jälkeen
esityksiä
Kajaanissa
kuin
Kainuun
Pohjois-Pohjanmaan
maakunnissa.
• Keväästä
2012
esitys
jatkanut
työryhmän
Totuus ja Valhe
Julma tarina, jossa ruumiskaan
ei ole pyhä
nsemble eli Kari Suhonen, Tatu Mannberg, Kari Räty, Pentti Tolvanen ja Minna Tuhkala tekivät esityksestä liikuttavan,
tunneperäisen ja dynaamisen.
UVA:
NNA
anomat
Keskiviikkona 24.10.2012
Karjalankielinen Koirien Kalevala lähtee
Mauri Kunnaksen kotiseudulle.
sityksen ainoa ihmishahmo on vanha pitkäpartainen Väinämöinen.
KUVA: M
O
näytelmän vastaan, koska kieli oli
riittävän ymmärrettävä katsojille.
Heinäkuun alussa teatteri tarjosi
näytelmän vielä kerran Kantele-
festivaaleilla, joille kertyi vieraita
eri alueilta.
— Katsojat eivät mitään ymmär
täneet, koska eivät osanneet kieltä.
Katsojien joukossa oli myös Länsi-
Suomen piirin järjestö- ja kulttuu
risihteeri
Tuija Mäkinen
, joka tuli
Tampereelta erityisesti arvostele
maan näytelmää. Hän piti esityk
sestä. Hänen mukaansa vienankar
jalan ja suomen kielen välillä ei ole
huomattavaa eroa. Suomalaisten
on varsin helppo ymmärtää kieltä,
Nuori Karjala -järjestön puheenjoh
Alina Tšuburova
kertoo.
Idea lähti
liikkeelle viime vuon
• Yksi
Kunnaksen
• Ilmestyi
1992.
• Sitä
painettu
200
kappaletta,
lisäksi
• Käännetty
ruotsiksi,
englanniksi
italiaksi.
• Vienankarjalaksi
ilmestyi
2010,
Lutohinan
kääntämänä.
• Petroskoilainen
karjalaisnuorten
harrastajanukketeatteri.
• Perustettu
25.
maaliskuuta
2005.
• Tukee
karjalan
säilymistä
kotikielenä.
• Ohjelmistossa
esitystä.
• Sitä
Golubovskaja.
iiliusku
Koirien Kalevala
teatteri myös tutustuu teoksen te
kijään Mauri Kunnakseen.
Teatteri kiertää yhteensä 13
paikkakuntaa ja esiintyy pääpiir
tein kouluissa. Viimeinen matka
kohde on Helsinki.
anomat
Keskiviikkona 24.10.2012
Carelia
8/2012
Karjalan Sanomat
esittelee kulttuurilehti
Carelian 8. numeroa.
Poimittua
Carelia 8/2012
Tyttö
valvoi pitkään. Hämärässä hytis
sä teelasit ja niiden varjot liikkuivat mihin
kään pysähtymättä. Hän oli halunnut pois
Moskovasta, koska hän tarvitsi omaan elä
määnsä etäisyyttä, mutta nyt hän jo ikävöi
sinne takaisin. Hän ajatteli Mitkaa, Mitkan
miten heidän kaikkien käy. Hän ajatte
li heidän toistaiseksi yhteistä kotiaan, jo
ka oli nyt tyhjä. Siellä ei ollut edes kisso
ja, Lika
oska–kollia.
eturi vihel
teli, kiskot kirskuivat, junan kolke hakkasi
metallisena, mies kuorsasi matalalla äänel
lä koko yön. Ääni muistutti tyttöä hänen
isästään ja hän tunsi olonsa turvalliseksi.
ihdoin aamuyöllä, kun varjot alkoivat ku
tistua, tyttö nukahti valkoiseen, vaahto
Rosa Liksom
Hytti nro 6, s. 13
Vuottovaara
koostuu kolmesta kallio
harjusta, jotka muodostavat amteatterin.
aaralla on seidoiksi kutsuttujen kivien li
kaivo, valtavankokoisia kivipalloja ja tai
vaanportaat. Kivikaivo muodoltaan ihme
teltävän säännöllinen, ikään kuin ihmiskäsi
olisi hakannut sen kallioon. Lieneekö tämä
vesiallas luonnon vai ihmisen aikaansaan
nosta? Kolmetoista valtavankokoista kivi
porrasta muodostaa taivaanportaiksi kut
sutut portaat jyrkänteen ylle.
Margarita Ivanova
uottovaaran hiljaisuuden lumo, s. 102
Irina Burmistrova
johtaa Kentauri–nimi
sen lasten hyväntekeväisyyssäätiön toi
mintaa. Säätiö on jo toiminut kuusitoista
vuotta. Irina ja hänen avustajansa auttavat
ja kuntouttavat vammaisia ja terveitä
kin lapsia. Säätiö antaa heille ratsastuste
rapiaa.
Irina on erittäin hyvä ratsastustaidon opet
taja. Tämän lisäksi hän on ammattitaitoi
nen eläinlääkäri, välskäri ja kasvattaja.
Valentina Akulenko
Tohtori Kentauri, s. 122
Menestystarinoiden
takana on kuiten
kin kova selviytymiskamppailu. Ministeri
tajuaa keskiluokan ja keskisuurten yritys
ten pulmatilanteen: “Ikävä kyllä tällaisista
miehistä on tehty
enäjän sorretuin luok
ka.
iin kauan kuin he vuokrasivat kuvaan
nollisesti sanoen kellaritiloja, he eivät juu
ri kiinnostaneet ketään. Mutta heti kun he
pääsivät ulos kellarista, he joutuivat pai
kallisen johdon ja rosvojen kynsiin. Kun he
sitten selviytyivät valtakunnalliselle tasol
le, he joutuivat vastakkain suurpääoman
kanssa. Ja maailmanmarkkinoilla peli on
vielä kovempaa.”
Robert Kolomainen
Keskiluokka — nyky–
enäjän heräävä muu
tosvoima? s. 136
Saksalainen
kasvitieteilijä
Karl Merklin
kutsui ensimmäistä kertaa visakoivua kar
jalankoivuksi eräässä teoksessaan vuo
delta 1857. Ehkä nimen valintaan oli vai
kuttanut se seikka, että venäläinen kasvi
tieteilijä
Ferdinand Fokel
löysi ja kuvasi
visakoivuja juuri Karjalan alueella 1766.
sakoivua sanottiin myös tsaarinkoivuksi
isakoivupuuta käytettiin tsaa
rinpalatsien ja aateliskotien sisustuksessa,
siitä valmistettiin kauniita ja kestäviä ka
lusteita.
Marina Bulygina
Ihmeellinen ja arvoituksellinen visakoivu,
s. 159
”Elämä jatkuu
ja uudistuu”
Siivet III
le syyllinen
* * *
Haikolan kylmän veden
Miihkalinrepimän leivän
sanotaan lihan, mutta kalan, elävän
kalmismaan karsikkopuu
pilviä vasten kirkastuu
Ville Hytönen
s. 9
ääkirjoituksessaan
Elämän peili ja it
sekin elämää
Robert Kolomainen
ker
too Karjalan Kansallisesta teatterista,
joka on lokakuussa täyttänyt 80 vuot
ta. Hän mainitsee huomattavien henkilöiden
teoksia, jotka kuvasivat teatterin taivalta eri
vuosina.
Ragnar Nyströmillä
oli huomattava
rooli Suomalaisen teatterin perustamisessa
sekä teatteritaiteen kehittämisessä Karjalas
sa. Kirjoituksesta selviää, miten on muuttu
nut teatterin ohjelmisto. Kolomainen painot
anomat
Keskiviikkona 24.10.2012
Kirkko
eurakunta
ierailu
anomat
Keskiviikkona 24.10.2012
Merkkipäivä
Professori Leo Suni
täyttää 80 vuotta
29. lokakuuta.
eo Suni on lapsuudesta asti
haaveillut muusikoksi. Op
piakseen soittamaan pianoa
hän piirsi koskettimiston
paperille, koska hänen kotonaan
ei pianoa ollut. Sunia voi verrata
karjalaiseen klassikkoon säveltäjä
Helmer Sinisaloon. Sinisalo oli toki
Leo Suni on koko elämänsä omistanut
Suomen historialle.
Leo Suni on lapsuudesta asti haaveillut muusikoksi, mutta koko elämänsä on tutkinut Suomen historiaa.
KUVA: M
delleen, koska evakossa kieli unoh
tui täysin. Itse asiassa yliopiston jäl
keen meninkin Uhtaan siitä syystä,
• Syntynyt
29.
lokakuuta
1932.
• Historian
• Petroskoin
valtionyliopiston
professori.
• Karjalan
sosialistisen
neuvostotasavallan
• Suomen
Historiallisen
Seuran
• Kalevalaseuran
• Suomen
Leijonan
luokan
• Palkittu
Ystävyyden
kunniamerkillä.
Leo Suni
anomat
Keskiviikkona 24.10.2012
ja Baltasin Kyproksen sarja. Klo 19.00.
Koneenrakentajien
kulttuuritalo
Moskovskajakatu 1.
27.10.
Kuoromusiikkia.
Esiintyy Pe
resvet
kuoro. Klo 19.00. Lippujen hin
äyttelyt
Karjalan
kansallinen
Lenininaukio 1, ti—su 10.0017.30, puh.
769479, liput 1060 rpl.
S
21.03.–20.04.
Hillitsemätön menestyksen
tavoittelusi tuo arvokkaita tuloksia.
le sittenkin pidättyväinen ja har
kitseva seurustelussa muiden kans
hkä joudut valitsemaan muka
van ja välttämättömän välillä.
21.04.–20.05.
Ystäväpiiriisi tulleet uu
det ihmiset esittävät tuoreita ideoi
ta, ja sinä saat katsoa maailmaa ai
kaisemmin oudolta tuntuvasta nä
kökulmasta. Salaiset toiveesi voivat
toteutua, kunhan pidät tunteesi ku
21.05.–21.06.
yt on sopiva aika rakentaa
suunnitelmia. Ystävien ja sukulais
ten neuvot ovat tarpeen. Uusi asen
noituminen asiaan auttaa ratkaise
maan ongelmat. Voit päätää muut
tamisesta uudelle paikkakunnalle.
22.06.–22.07.
tsi keinoja asemasi lujitta
miseksi, osoita aloitekykyäsi ja sin
nikkyyttäsi. Ystävällisyytesi ja huo
maavaisuutesi auttavat sinua saa
maan uusia tukijoita ja lujittamaan
23.07.–23.08.
Luonteesi lujuus joutuu täl
lä viikolla kestokokeeseen. Kotias
kareet ja työtehtävät turhauttavat
ähdet neuvovat toimimaan
johdonmukaisesti tavoitteesi saa
vuttamiseksi.
YT
24.08.–23.09.
Poista epäonnistumisen ris
ki ja erittele toimintasi ennen kuin
teet suuret kaupat. Muussa tapa
uksessa saatat menettää kaikki ker
rallaan.
yössä täytyy olla valpas ja
keskittynyt. Luota vain omiin voi
AAKA
24.09.–23.10.
le tarkkaavainen ja varo
vainen ja vältä tarpeettomia keskus
teluja. Saatat joutua tekemään pää
töksen useammasta kiireellisestä
kysymyksestä yhtä aikaa. Viikonlop
puna voit vihdoinkin rentoutua.
SKO
24.10.–22.11.
Viikko on suotuisa tärkei
den ostosten teolle. Unohda ikävyy
det ja rentoudu.
hkä saat lahjan,
josta aikaisemmin saatoit vain haa
veilla. Häikäisevän kirkas rakkaus
voi tulla elämääsi.
23.11.–21.12.
le aloitteikas ja sinnikäs.
Sinun pitää etsiä tarmokkaammin
käyttöä voimillesi, aivoillesi ja rahal
lesi. Voit luottaa ystäviesi apuun, he
eivät petä.
apahtumat ehkä eivät
kehity haluamallasi tavalla, muta se
ei kestä kauan.
AU
22.12.–20.01.
lellisesti työvelvollisuuksiisi. Kump
panisi käytös saattaa aiheuttaa
pettymystä. Konikti ratkeaa vain
vilpittömän ja hyväntahtoisen kes
kustelun jälkeen.
21.01.–19.02.
yt on hyvä aika vilkastut
taa työtoimintasi. Varsinkin kaupan
teko onnistuu hyvin. Väärinkäsityk
set viikon jälkipuolella vaativat si
nulta entistä enemmän järjestystä ja
johdonmukaisuutta.
ALAT
20.02.–20.03.
Määrätietoisuutesi auttaa
sinua saavuttamaan loistavia tulok
o kauan sitten haaveilemasi
asia tulee lähemmäksi. Käytä hyväk
sesi lumousvoimaasi palauttaakse
si entiset suhteesi läheistesi ja kolle
gojesi kanssa.
Horoskooppi
eatterit
Kansallinen
teatteri
Karl Marxin katu 19, puh. 782674,
599020
27.10.
Illusionisterna.
hlfors. Pieni
näyttämö, venäjän kielellä, kesto 2 h,
klo 18.00
28.10.
Hodari.
Firsov. Fantasia draa
manäyttelijöille ja orkesterille satujen
pohjalta. Suuri näyttämö, venäjän kie
lellä, kesto 1 h 30 min., klo 18.00
Musiikkiteatteri
Kirovinaukio 4, puh. 783738
26.10.
Bizet. Kaksinäytöksi
nen ooppera, suuri näyttämö, kesto 3
h, klo 19.00. Muu näytäntö 27.10. klo
18.00. Lippujen hinnat 150900 rpl.
Ad
-teatteri
Oktjabrskikatu 11, puh. 636979
28.10.
Melua kulisseissa.
Frain. Kol
minäytöksinen komedia, klo 19.00.
Nukketeatteri
Karl Marxin katu 19, puh. 785092
28.10.
Merenneito.
ndersen. Koko
perheen näytelmä, suositeltava yli 10
vuotiaille, kesto 50 min., klo 17.00. Lip
Kaupungin
näyttelysali
Lenininkatu 26
25.10.
Rospev.
Petroskoin mieslaulu
yhtye laulaa Mihail Semjonovin johdol
la hengellistä ja maallista musiikkia. Klo
18.00. Lippujen hinnat 3050 rpl.
27.10.
Musiikkipisarat.
Petroskoin
Sviridov
musiikkikoulun pienimmät
oppilaat esiintyvät. Klo 17.00. Liput
20 rpl.
Konservatorion
Leningradskajakatu 16, puh. 672405
25.10.
Viktor Kalikinin muistok
Esiintyvät Petroskoin konservatori
on kuoro, Petroskoin valtionyliopiston
kuoro, Karjalan opettaja
akate
mieskuoro ja naiskuoro. Klo 19.00.
paa pääsy
26.10.
Bachista Beatlesiin.
Esiin
tyy jazzmuusikko
aleri Grohovski. Klo
19.00. Liput konservatorion kassassa.
Filharmonian
Kirovinkatu 12
26.10.
Laulavien jousten lumo.
Kar
jalan kansansoitinorkesteri
nego,
drei Gorbatšev (balalaikka) ja kansan
soitinkilpailujen voittajia ylikapellimes
tari Gennadi Mironovin johdolla. Klo
19.00. Lippujen hinnat 150350 rpl.
27.10.
Debussyn 150-vuotisjuhlak
lain Planès (piano,
anska) soittaa
Debussyn sävellyksiä. Klo 18.00. Lip
30.10.
Sinfoniamusiikin illat.
Esiinty
vät Karjalan sinfoniaorkesteri ja
gang Schröder (viulu, Saksa) kapelli
mestari Georgios Kountourisin (Kyp
3. sinfonia, Brahmsin 1. viulukonsertto
Käsityöammattien
keskus
Kirovinkatu 13, ti—la 10.0019.00, puh.
783062
2.11. asti.
Taiteilija Janina
Ivasenkon (Petroskoi) batikkitöiden,
gobeliinien ja väripiirrosten näyttely.
Nukkekoti-galleria
La Rochellen katu 13, ma—la 12.00—
17.00, puh. 773456
1.12. asti.
Syksyinen ekspromt.
Tai
teilijaperheen Lobanovin (Petroskoi)
näyttelyssä akvarelleja, batikkitöitä,
valokuvia sekä kirja
ja graasia suun
nittelutöitä.
Lapsille
Nukketeatteri
Karl Marxin katu 19, puh. 785092
27.10.
Satu tyhmästä hiirenpoi
kasesta,
Maršak. Suositeltava yli
le, kesto 35 min., klo 11.00,
13.00. Liput 150 rpl.
28.10. Laduški. Lastenlorujen mukaan.
Suositeltava yli 1
vuotiaille, kesto 25
min., klo 10.00, 11.00. Liput 180 rpl.
Filharmonian
Kirovinkatu 12
27.10.
Teatteri
28.10.
Hodari.
Firsov. Fantasia draa
manäyttelijöille ja orkesterille satujen
pohjalta. Suuri näyttämö, venäjän kie
lellä, klo 18.00, Karjalan kansallinen
teatteri,
Karl Marxin katu 19.
jalta ohjattu esitys on hauska
kooste karjalaista perinnettä ja
nykypäivää. Kaikki alkaa siitä, kun Ho
dari saapuu kylään, jonka asukkaat et
sivät lapsia perunoista.
Tarmokkaasti kokkaamaan
Tarmo Wasenius
vaa simpukkapurkki ja tarkista
simpukoiden kunto ja puhtaus. Pois
ta niin sanotut parrat ja sitkeä lihas jos
haluat. Ei välttämätöntä.
Kuori sipulit ja leikkaa pieniksi kuu
tioiksi. Kuullota sipulit voissa ja lisää
sinne simpukat ja hetken kuumennus.
Lisää valkoviini, kiehauta, tarkista ma
ku ja mausta tarvittaessa.
Lopuksi tilli ja eiku syömään hyvin
siis oikein keitetyn pastan kera.
Simpukkapastaa
1 prk simpukoita
50 g sipulia
20 g voita
1 dl valkoviiniä
tilliä, mustapippuria, suolaa, hyvää pastaa
anomat
Keskiviikkona 24.10.2012
0
–1 .. –2
–5 .. –3
–3 .. –3
0 .. +1
–2
–4 .. –1
–7 .. –4
–5 .. –4
–3 .. 0
–3
–3 .. –2
–9 .. –4
–8 .. –4
–4 .. +1
Viikonloppuna
Perjantaina
24. lokakuuta
1360
vahvistet
tignyn
rauhansopimus
alais’ssa. Se
merkitsi satavuotisen Englannin
anskan välisen sodan ensim
mäisen vaiheen päättymistä.
1861
Yhdysvallois
sa valmistui
nen mantereen poikki kulke
nut lennätinlinja. Pysyvä lennä
tinkaapeliyhteys
saatiin 27. heinäkuuta 1866.
1917
alkoi ensim
aporetton taistelu itävaltalais
ten ja italialaisten liittoutumi
en välillä. Sen jälkiselvittelyjä Er
nest Hemingway kuvasi myö
hemmin kirjassaan Jäähyväiset
aseille.
1922
perustettiin
lun yleisseura Turun Palloseura
eli TPS. Seura on voittanut kaik
kiaan kahdeksan Suomen mes
taruutta, kolme Suomen
1929
ta torstai.
ew Yor
laajuinen talouskriisi alkoi. Kurs
ta edeltäneelle tasolle kesti 25
vuotta.
San Fran
tettiin Yhdistyneet kansakun
nat edistämään kansainvälistä
rauhaa ja turvallisuutta, oikeu
denmukaisuutta sekä ihmisoi
keuksia.
2003
Yliääni
kone
corde teki viimeisen kaupallisen
oncorde oli Tu
144:n
ohella ainoa kaupallisessa mat
kustajakäytössä ollut ääntä no
peampi lentokone. Tähän päät
tyi yliäänennopeudella toiminei
den matkustajalentokoneiden
aikakausi.
2007
laukais
hang’e
hang’e
1 tutkii Kuuta ja
lähiavaruutta useilla laitteil
la. Missio päättyi suunnitelman
mukaan 1. maaliskuuta 2009.
Vanhana saa
muistella, mutta
ei maistella.
Suomalainen sananlasku
Fakta
Viikon vitsi
Kaikki on mahdollista mie
helle, jolla on nainen, joka
Viikon vieras:
Työharjoittelu
Syyskuussa Itä-Suo
men yliopistosta
Joensuusta valmistu
nut savonlinnalainen
Henna Massinen on
jo kuusi viikkoa ollut
Venäjä on erilainen
kokemus
san kieltä, kun oli vaihto-opiske
lijana Itävallassa. Hän oli myös
Pikakysely
• Väri
• Kukka
• Eläin
kaksi
kotona)
• Lintu
• Kirja
Ruiz
Zafonin
Tuulen
varjo
• Maa
Itävalta
(Siellä
Tykkään
maisemista
kesän
aikanakin.)

Приложенные файлы

  • pdf 17867739
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий