gorin ЗадачникВ. С. ГОРИН

ГОТУЄМОСЬ ДО ЗНО
З ФІЗИКИЗадачі для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. – Млинівська гуманітарна гімназія, 2012. – 72 стор.
Автор і упорядник Горин В.С. – учитель фізики Млинівської гуманітарної гімназії, спеціаліст вищої категорії.
Затверджено методичною радою Млинівської гуманітарної гімназії № 3 від 12 січня 2012 р.
Комп’ютерний набір – Горин В.С. – учитель фізики Млинівської гуманітарної гімназії.Рекомендовано учителям фізики загальноосвітніх навчальних закладів.
В С Т У П

У сучасній школі активно впроваджуються новітні підходи, методи і технології, що сприяють входженню її у загальноцивілізаційний освітній та інформаційний простори, ефективній підготовці майбутніх фахівців, здатних адекватно реагувати на виклики глобального світу. У цьому руслі розвивається загальноосвітня школа, свідченням чого є запровадження діагностування знань учнів.
Такий підхід потребує вміння чітко структурувати знання, думки, висновки, знаходити логічні зв’язки між розрізненими фактами, вміти обирати з кількох інтелектуальних альтернатив найраціональнішу, що досягається у процесі цілеспрямованого навчання, тренування думки, самоаналізу і самокорекції. Цій меті підпорядкований даний збірник задач для учнів 7 – 11 класів, який прислужиться під час їх навчальної діяльності на заняттях і при виконанні домашніх завдань, підготовці до поточного, тематичного контролю знань, зовнішнього незалежного оцінювання. Не менш корисний він учителеві, оскільки не лише безпосередньо забезпечуватиме його методичний і дидактичний арсенал, а й підказуватиме нові способи організації навчальної діяльності учнів, налаштовуватиме на педагогічний пошук.
Робота над завданнями збірника допоможе виявити знання учнями фундаментальних фізичних законів, фізичних величин та одиниць їх вимірювання, вміння розв’язувати задачі,логічно мислити, застосовувати набуті знання в типових і нестандартних ситуаціях.
Збірник задач складається з 15 розділів, які охоплюють всі теми з фізики, що вивчаються в загальноосвітній школі. Кожний розділ в свою чергу має два підрозділи задач двох рівнів складності. Крім того, в кінці збірника додаються довідкові таблиці та відповіді до задач.
У даний збірник ввійшли задачі з відомих збірників задач, назви яких наведені у списку літератури. Крім того, ряд задач складені автором даного збірника.
Не лише учневі й учителеві прислужиться цей збірник задач. Він стане у нагоді й тим, хто закінчив школу кілька років тому і, мріючи стати студентом, готується до випробувань. Автор сподівається, що не розчарує він і тих, хто, опанувавши фізичну науку, захоче перевірити свій інтелектуальний та аналітичний потенціал.
1 . К І Н Е М А Т И К А

Р і в е н ь А

Рухи двох велосипедистів задано рівняннями: х1 = 5t ; x2 = 150 – 10t (t – в секундах, х – в метрах). Визначити час і місце їх зустрічі.
Автомобіль рухається прямолінійно і рівномірно із швидкістю 72 км/год. Скласти рівняння руху автомобіля х = х(t) в метрах відносно спостерігача, який в початковий момент часу знаходився на відстані +80 м від початку відліку.
Відстань між двома містами дорівнює 360 км. Автомобіль проїхав перші 120 км за 2 години, а решту відстані він рухався із швидкістю 80 км/год. Визначити (в км/год) середню швидкість автомобіля.
Мостовий кран протягом 40 с піднімає вантаж вертикально із швидкістю 18 м/хв і одночасно переносить його в горизонтальному напрямі із швидкістю 0,4 м/с. Визначити модуль переміщення вантажу відносно Землі. Зробити рисунок.
Куля пробиває дошку товщиною 2 см. Швидкість кулі до влучання в дошку 500 м/с, а після вильоту з неї – 100 м/с. Чому дорівнює модуль прискорення кулі при проходженні через дошку?
Якої швидкості набуде автомобіль, пройшовши відстань 12 м із стану спокою. Прискорення автомобіля 1,5 м/с2.
Рухаючись із швидкістю 72 км/год, автомобіль загальмував за 2 с. Знайти гальмівний шлях. Рух вважати рівносповільненим.
Яку швидкість буде мати тіло при падінні на землю, якщо воно впаде з висоти 125 м?
Висота вишки для стрибків у воду 5 м. Час падіння спортсмена 1,3 с. На скільки збільшився час падіння, у порівнянні з вільним падінням, в результаті опору повітря?
Тіло кинули з поверхні землі вертикально вгору із швидкістю 10 м/с. Через скільки секунд воно впаде на землю?
М’яч кинуто із швидкістю 10 м/с під кутом 30 0 до горизонту. Визначити горизонтальну і вертикальну складові швидкості у початковий момент.
Двоє грають у м’яч, кидаючи його один одному. Якої найбільшої висоти досягне м’яч під час гри, якщо він від одного гравця до другого летить 2 с?
Як зміниться дальність польоту тіла, кинутого горизонтально з якоїсь висоти, якщо швидкість кидання збільшити у 3 рази?
Вал обертається з кутовою швидкістю 5 рад/с. Визначити лінійну швидкість обертання точок на його поверхні, якщо радіус вала 0,1 м.
Вал, радіусом 0,5 м обертається з кутовою швидкістю 4 рад/с. Знайти доцентрове прискорення точок на його поверхні.
За 10 с точка пройшла рівномірно половину кола, радіус якого 100 см. Визначити модуль швидкості точки.
Точка пройшла половину кола, радіус якого 100 см. Визначити модуль переміщення.
Швидкість поїзда 72 км/год. Скільки повних обертів за хвилину роблять колеса локомотива, радіус яких 1,2 м?
На вал, що обертається, щільно насаджені два шківи. Діаметр першого – 10 см, а другого – 20 см. Знайти відношення лінійних швидкостей точок поверхні шківів.
З якою швидкістю повинен проїжджати автомобіль середину опуклого моста радіусом 40 м, щоб доцентрове прискорення дорівнювало прискоренню вільного падіння?

Р і в е н ь Б

Поїзд першу половину шляху йшов із швидкістю в 1,5 рази більшою, ніж другу половину шляху. Середня швидкість поїзда на всьому шляху 43,2 км/год. Знайти швидкість поїзда на першій та другій половинах шляху.
Першу половину шляху поїзд рухався із швидкістю 80 км/год, а другу половину шляху – із швидкістю 40 км/год. Яка середня швидкість поїзда на всьому шляху?
Ескалатор метро піднімає пасажира, що нерухомо стоїть на ньому за 1 хв. Йдучи по нерухомому ескалатору, пасажир піднімається за 3 хв. За який час пасажир підніметься, йдучи по рухомому ескалатору?
Відстань між двома стоянками човен проходить за течією річки за 10 хв, а проти течії – за 30 хв. За який час цю відстань пропливе за течією рятувальний круг, що впав у воду?
Вагон шириною 2,4 м, що рухається із швидкістю 15 м/с, був пробитий кулею, яка летіла із сталою швидкістю перпендикулярно до руху вагона. Зміщення отворів у стінках вагона відносно один одного дорівнювало 6 см. Яка швидкість руху кулі?
Автомобіль і велосипедист рухаються назустріч один одному з швидкостями 20 м/с і 5 м/с. Відстань між ними в початковий момент часу 250 м. Положення автомобіля при t = 0 збігається з початком відліку. Визначити час і місце зустрічі автомобіля і велосипедиста.
Краплі дощу на вікнах нерухомого трамваю залишають смуги, нахилені під кутом 30 0 до вертикалі. При русі трамвая із швидкістю 18 км/год смуги від дощу вертикальні. Знайти швидкість дощу в безвітряну погоду.
Катер, перетинаючи річку, рухається перпендикулярно до течії з швидкістю 4 м/с у системі відліку, зв’язаній з водою. На скільки метрів знесе катер течія, якщо ширина річки 800 м, а швидкість течії 1 м/с?
Автомобіль, що рухався рівноприскорено без початкової швидкості, пройшовши деякий шлях, досяг швидкості 28 м/с. Яка була швидкість у середній точці цього шляху?
Тіло, рухаючись рівноприскорено без початкової швидкості, протягом п’ятої секунди від початку руху пройшло 45 м. З яким прискоренням рухалося тіло?
При рівноприскореному русі із стану спокою тіло проходить за п’яту секунду 180 м. Визначити переміщення тіла за дев’яту секунду.
За яку секунду від початку руху тіло пройде шлях, втроє більший за шлях, пройдений за попередню секунду?
Плавець, стрибнувши з п’ятиметрової вишки, занурився у воду на глибину 2 м. Скільки часу і з яким прискоренням він рухався у воді?
Камінь падає в шахту. Через 6 с чути стук об дно шахти. Визначити глибину шахти, якщо швидкість звуку 330 м/с.
Два камені перебувають на одній вертикалі на відстані 10 м один від одного. У деякий момент часу нижній камінь починає вільно падати, а верхній – кидають вниз із швидкістю 20 м/с. Через який час камені зіткнуться?
М’яч кинуто під кутом 45 0 до горизонту з швидкістю 20 м/с. На якій відстані він впаде на землю і якої найбільшої висоти він досягне при польоті?
Під яким кутом до горизонту треба кинути із землі камінь, щоб його максимальна висота підйому дорівнювала дальності польоту?
Визначити лінійну швидкість штучного супутника Землі, якщо його період обертання по орбіті становить 105 хв, а середня висота польоту над поверхнею Землі 1200 км. Радіус Землі 6400 км.
Секундна стрілка годинника у 4 рази коротша від хвилинної. Знайти відношення лінійної швидкості кінця секундної стрілки до лінійної швидкості кінця хвилинної стрілки.
Радіус робочого колеса гідротурбіни у 8 разів більший, а частота обертання – у 40 разів менша, ніж у парової турбіни. Порівняти лінійні швидкості та доцентрове прискорення точок обода коліс турбін.
2 . Д И Н А М І К А

Р і в е н ь А

До тіла в одній точці прикладені три сили. Дві сили, модулі яких дорівнюють 2 Н та 8 Н напрямлені в одну сторону, а сила, модуль якої 5 Н, напрямлена в протилежну сторону. Визначити модуль рівнодійної сили.
Дві сили, модулі яких 3 Н та 4 Н прикладені до тіла в одній точці. Напрями сил перпендикулярні. Визначити модуль рівнодійної.
До пружини жорсткістю 500 Н/м підвісили вантаж масою 1 кг. Визначити видовження пружини.
До пружини жорсткістю 780 Н/м підвісили залізну кулю об’ємом 0,01 м3. Визначити видовження пружини.
До пружини підвісили спочатку металеву, а потім дерев’яну кулю однакових об’ємів. У скільки разів видовження пружини від металевої кулі більше, ніж від дерев’яної? Густина металу 8000 кг/м3, дерева – 400 кг/м3.
На горизонтальній поверхні знаходиться брусок масою 2 кг, який рівномірно переміщують, приклавши до нього силу 5 Н в горизонтальному напрямі. Визначити коефіцієнт тертя ковзання бруска по даній поверхні.
За допомогою динамометра рівномірно тягнуть по горизонтальній поверхні тіло. Визначити масу тіла, якщо покази динамометра 20 Н, а коефіцієнт тертя тіла об горизонтальну поверхню 0,2.
Яку вагу має тіло масою 100 кг на поверхні Місяця. Прискорення вільного падіння на поверхні Місяця вважати рівним 1,6 м/с2.
Яка вага залізної кулі об’ємом 0,01 м3?
Два тіла однакової маси знаходяться на відстані 100 м і взаємодіють із силою 166,75 мН. Визначити масу тіл. Тіла вважати матеріальними точками.
У скільки разів зміниться сила притягання між двома матеріальними точками, якщо відстань між ними збільшити у два рази?
У скільки разів сила притягання між двома мідними кулями більша від сили притягання між алюмінієвими кулями такого ж об’єму. Відстань між центрами куль однакова. При розрахунках густину алюмінію вважати рівною 3 г/см3, а міді – 9 г/см3.
Сила 60 Н надає тілу прискорення 0,8 м/с2. Яка сила надасть цьому ж тілу прискорення 2 м/с2?
Тіло, маса якого 4 кг, під дією певної сили набуло прискорення 2 м/с2. Якого прискорення набуде тіло, що має масу 10 кг, під дією такої самої сили?
У скільки разів треба збільшити силу тяги автомобіля, щоб його прискорення збільшилось з 0,1 м/с2 до 0,5 м/с2? Сила тертя відсутня.
Маса вантажного автомобіля у 8 разів більша від маси легкового, а сила тяги вантажного автомобіля в 4 рази більша від сили тяги легкового. Визначити відношення прискорень автомобілів.
Брусок масою 2 кг тягнуть за допомогою пружини жорсткістю 1000 Н/м. Видовження пружини 1 см. Визначити прискорення тіла. Силами опору – знехтувати.
До тіла масою 40 кг в одному напрямі прикладені дві сили 20 Н та 60 Н. Визначити прискорення тіла.
Ненавантажений автомобіль має масу 2000 кг. Його довантажили вантажем масою 500 кг. У скільки разів при цьому змінилось прискорення автомобіля при тій самій силі тяги його двигуна? Силами опору – знехтувати.
По колу якого радіуса може рухатись тіло масою 2 кг із швидкістю 2 м/с під дією сили 10 Н?

Р і в е н ь Б

На горизонтальній поверхні знаходиться дерев’яний брусок масою 2 кг, який тягнуть за допомогою пружини жорсткістю 150 Н/м. Коефіцієнт тертя бруска об поверхню дорівнює 0,05. Визначити видовження пружини, якщо брусок рухається з прискоренням 1 м/с2.
Автомобіль при русі по горизонтальній ділянці дороги при вимкненому двигуні зменшив швидкість з 72 км/год до 36 км/год, пройшовши шлях 75 м. Визначити коефіцієнт тертя при русі автомобіля.
Тіло масою 10 кг, падаючи з висоти 20 м, набуває швидкості 15 м/с. Визначити середню силу опору повітря при русі тіла.
У ліфті встановлено динамометр, який має пружину жорсткістю 25 Н/см. До динамометра підвішене тіло масою 2 кг. З яким прискоренням вертикально вгору піднімається ліфт, якщо видовження пружини 2 см?
Два тіла масами 2 кг і 3 кг з’єднані невагомою нерозтяжною ниткою, яка перекинута через невагомий блок. Визначити силу натягу нитки під час руху тіл.
Два тіла масами 2 кг і 3 кг з’єднані невагомою нерозтяжною ниткою, яка перекинута через невагомий блок. Перед початком руху тіла знаходились на однаковій висоті (на одному рівні). Через який час після початку руху відстань між тілами стане рівною 4 м?
Автомобіль, маса якого 4 т, рухається під гору з прискоренням 0,2 м/с2. Визначити силу тяги, якщо схил дорівнює 0,02, а коефіцієнт опору 0,04.
На похилій площині завдовжки 2 м і заввишки 1 м знаходиться тіло, коефіцієнт тертя якого об поверхню площини дорівнює 0,1. Визначити прискорення, з яким рухається вниз тіло.
На похилій площині з кутом нахилу 45 0 знаходиться брусок масою 4 кг, який тягнуть вгору з прискоренням 4 м/с2 за допомогою пружини, жорсткість якої 496 Н/м. Коефіцієнт тертя бруска об похилу площину становить 0,2. Визначити видовження пружини.
Тіло А масою 0,4 кг, яке знаходиться на горизонтальній площині, зв’язане невагомою нерозтяжною ниткою, що перекинута через невагомий блок, з тілом В масою 0,1 кг, яке висить на другому кінці нитки. Визначити прискорення тіл, якщо коефіцієнт тертя тіла А об горизонтальну площину дорівнює 0,1.
Тіло масою 0,2 кг підвішене на нитці. Нитку з тілом відводять від вертикального напряму на кут 90 0 і відпускають. Визначити силу натягу нитки в момент проходження тілом положення рівноваги.
З якою найменшою швидкістю треба обертати відро з водою у вертикальній площині, щоб вода у верхній точці не виливалася з відра? Відстань від поверхні води до центра обертання 0,4 м.
На горизонтальній дорозі автомобіль робить поворот, радіус якого 20 м. З якою найбільшою швидкістю при цьому може рухатися автомобіль, щоб його на повороті не знесло? Коефіцієнт тертя коліс об дорогу становить 0,5.
На якій відстані необхідно розмістити дві матеріальні точки масами 50 кг та 24 т, щоб сила гравітаційної взаємодії між ними була рівною 5,0025
·10 – 12 Н?
У скільки разів зменшиться сила тяжіння тіла до Землі внаслідок віддалення його від поверхні Землі на відстань, що дорівнює радіусу Землі?
Середня густина Венери 4900 кг/м3, а радіус планети 6200 км. Визначити прискорення вільного падіння на поверхні Венери.
До гумового шнура, жорсткість якого 200 Н/м підвісили залізну кульку об’ємом 0,001 м3. Визначити видовження шнура.
При якій найменшій довжині свинцева дротина, підвішена за один кінець, розірветься від власної ваги?
До дротини був підвішений вантаж. Потім дротину зігнули пополам і підвісили той самий вантаж. У скільки разів при цьому змінилось абсолютне та відносне видовження дротини?
Літак робить “мертву” петлю у вертикальній площині. Радіус петлі 200 м. При якій швидкості літака льотчик в нижній точці петлі буде зазнавати трикратного перевантаження?3 . С Т А Т И К А

Р і в е н ь А

Чи можуть сили 5 Н і 7 Н, прикладені в одній точці, дати рівнодійну, що дорівнює: 1 Н; 2 Н; 12 Н; 15 Н? Відповідь обґрунтуйте.
До тіла в одній точці прикладені дві сили, які мають протилежні напрями. Модуль першої сили 10 Н, а другої – 8 Н. Визначити модуль рівнодійної сили.
До тіла в одній точці прикладені дві сили, які мають однакові напрями. Модуль першої сили 4 Н, а другої – 6 Н. Визначити модуль рівнодійної сили.
До тіла в одній точці прикладені три сили. Дві сили, модулі яких дорівнюють 2 Н та 8 Н, мають однаковий напрям, а сила, модуль якої 5 Н, напрямлена в протилежну сторону. Визначити модуль рівнодійної сили.
До тіла в одній точці прикладені чотири сили. Дві сили, модулі яких дорівнюють 5 Н і 15 Н, напрямлені в одну сторону, а сили, модулі яких 4 Н і 6 Н, – у протилежну сторону. Визначити модуль рівнодійної сили.
Дві сили, модулі яких 3 Н та 4 Н мають перпендикулярні напрями, прикладені до тіла в одній точці. Визначити модуль рівнодійної сили.
Дві однакові за модулем сили по 10 Н прикладені в одній точці під кутом 60 0. Визначити модуль рівнодійної цих сил.
На парашутиста масою 90 кг на початку стрибка у вертикальному напрямку діє сила опору повітря, яка дорівнює 500 Н. Визначити модуль рівнодійної сил, які діють на парашутиста.
На реактивний літак діють у вертикальному напрямі сила тяжіння 550 кН і підіймальна сила 555 кН, а в горизонтальному напрямі – сила тяги 162 кН і сила опору повітря 150 кН. Визначити модуль рівнодійної всіх сил.
На цвях, забитий у стінку перпендикулярно до неї, діє сила 100 Н під кутом 30 0 до стіни. Визначити складові цієї сили, з яких одна вириває цвях, а друга – його згинає.
Човен рівномірно тягнуть до берега двома канатами, розміщеними в горизонтальній площині. Кут між канатами 90 0. До канатів прикладені сили по 120 Н кожна. Визначити модуль рівнодійної цих сил.
На обід вала верстата діє дотична сила, момент якої дорівнює 62,5 Н
·м. Чому дорівнює ця сила, якщо діаметр вала 0,25 м?
На обід колеса діє дотична сила 2 Н. Знайти момент цієї сили, якщо радіус колеса 0,5 м.
У скільки разів зміниться момент сили, якщо прикладену до тіла силу збільшити за модулем у 2 рази, а плече зменшити у 4 рази?
Залізний лом масою 10 кг лежить на землі. Яке зусилля треба прикласти, щоб підняти один з його кінців?
По дотичній до колеса радіусом 0,2 м прикладена сила 50 Н. Визначити момент цієї сили.
Момент сили, що діє на колесо, дорівнює 100 Н
·м. Визначити радіус колеса, якщо величина сили, яка прикладена по дотичній до колеса, дорівнює 500 Н.
Велосипедист натискає на педалі з силою 60 Н. Відстань від педалі до її осі обертання 30 см. Визначити момент сили, якщо сила напрямлена по дотичній до кола, по якому обертається педаль.
На менше плече важеля діє сила 300 Н, на більше – 20 Н. Довжина меншого плеча 5 см. Визначити довжину більшого плеча.
На кінцях важеля діють сили 40 Н і 240 Н, а відстань від точки опори до меншої сили 6 см. Визначити довжину важеля, якщо він перебуває у стані рівноваги. Вагою важеля знехтувати.

Р і в е н ь Б

Визначити рівнодійну трьох сил, величина кожної з яких становить 200 Н, якщо кути між першою та другою і другою та третьою силами дорівнюють 60 0.
До кінця стержня АС завдовжки 2 м, один кінець якого шарнірно прикріплено до стінки, а другий – підтримується тросом ВС завдовжки 2,5 м, підвісили вантаж масою 120 кг. Визначити сили, що діють на трос і стержень.
Ліхтар масою 17 кг підвішений до середини троса завдовжки 20 м. Трос провисає на 0,5 м. Визначити силу натягу троса.
Канат, до якого прив’язано аеростат, утворює з поверхнею землі кут 60 0. Визначити силу натягу каната і горизонтальну силу вітру, що діє на аеростат, якщо підіймальна сила дорівнює 8700 Н.
Дощова крапля масою 0,5 г під впливом вітру, який діє в горизонтальному напрямку, рухається під кутом 60 0 до горизонту. Визначити з якою силою діє вітер на краплю.
Однорідний стержень, закріплений шарнірно в точці О, відвели від вертикального положення на кут 30 0. Сила, яка прикладена перпенди-кулярно до стержня, дорівнює 25 Н. Яка маса стержня?
На кінцях невагомого стержня довжиною 1 м, що має вісь обертання, підвішені вантажі масами 1 кг і 4 кг. Стержень з вантажами перебуває у стані рівноваги в горизонтальному положенні. Визначити на якій відстані від точки підвісу меншого вантажу знаходиться вісь обертання стержня.
Труба, маса якої 2,1 т, має довжину 16 м. Вона лежить на двох опорах, розташованих на відстанях 4 м і 2 м від її кінців. Які мінімальні сили треба прикласти по черзі до кожного кінця труби, щоб підняти її за той чи інший кінець?
Робітник тримає за один кінець дошку масою 40 кг так, що дошка утворює кут 300 з горизонтальним напрямом. З якою силою утримує робітник дошку в такому положенні, якщо ця сила напрямлена перпендикулярно до дошки?
На дошці довжиною 4 м і масою 30 кг гойдаються два хлопчики масами відповідно 30 кг і 40 кг. Де повинна бути точка опори дошки, якщо хлопчики сидять на кінцях дошки і система перебуває у стані рівноваги в горизонтальному положенні?
Дошку, маса якої 10 кг, підперли на відстані 1/4 її довжини. Яку силу перпендикулярно до дошки треба прикласти до її короткого кінця, щоб утримати дошку в рівновазі?
Однорідна балка лежить на платформі так, що один її кінець на 1/4 довжини звисає з платформи. До кінця, що звисає, прикладають силу 2000 Н, напрямлену вертикально вниз, тоді балка (протилежний її кінець) починає підніматися. Знайти масу балки.
Лінійка довжиною 1 м висунута за край стола на чверть довжини і тисне на край стола лише тоді, коли на кінець, що звисає, поставити вантаж масою 250 г. Чому дорівнює маса лінійки?
Двоє робітників несуть трубу масою 80 кг і довжиною 5 м. Перший робітник підтримує трубу на відстані 1 м від її кінця, а другий – тримає протилежний кінець труби. Знайти силу тиску труби на кожного робітника.
Двоє робітників несуть вантаж, підвішений на жердині довжиною 3 м. На одного робітника припадає при цьому в два рази більше навантаження, ніж на другого. Де (в якій точці жердини) підвішений вантаж? Жердину вважати стержнем, масою якого знехтувати.
Невагомий стержень лежить на двох опорах, які знаходяться на кінцях стержня. До стержня на віддалі 1/4 його довжини від однієї з опор підвісили вантаж масою 1 кг. Визначити силу тиску стержня на обидві опори.
Дві однорідні кулі з однаковими радіусами R скріплено в точці дотику. Маса однієї кулі вдвічі більша від маси іншої. Визначити положення центра мас системи.
Від однорідного вала відрізали кінець завдовжки 40 см. Куди і на скільки перемістився центр мас вала?
Половину циліндричного стержня зроблено із сталі, а половину – з алюмінію. Визначити положення центра мас стержня, якщо його довжина становить 30 см.
З якою мінімальною силою F, напрямленою горизонтально, треба притиснути плоский брусок масою 5 кг до стіни, щоб він не ковзав вниз? Коефіцієнт тертя між бруском і стіною 0,1.


4 . М Е Х А Н І К А Р І Д И Н І Г А З І В

Р і в е н ь А

Перпендикулярно до поверхні площею 10 см 2 діє сила 200 Н. Визначити тиск на цю поверхню.
Паровий котел розрахований на максимальний тиск 5
·10 5 Па. Запобіжний клапан цього котла спрацьовує при силі тиску 50 Н. Визначити площу запобіжного клапана.
Тиск газу в посудині 800 мм рт ст. Виразити цей тиск у кПа.
Якої висоти повинен бути стовп води, щоб зрівноважити тиск, який чинить стовп ртуті висотою 20 мм?
У циліндричній посудині з площею основи 100 см 2 знаходиться 10 кг води. Визначити тиск води на дно посудини.
Площа малого поршня гідравлічного преса 2 см 2, а площа великого – 100 см 2. До малого поршня прикладена сила 100 Н. Яку силу тиску при цьому створює великий поршень?
Який виграш у силі дає гідравлічний прес, в якому радіус великого поршня в 10 разів більший від радіуса малого поршня?
Відношення площ поршнів гідравлічного преса дорівнює 40. Малий поршень перемістився на 10 см. На скільки при цьому перемістився великий поршень преса?
Площа малого поршня гідравлічного преса 5 см 2, а великого – 50 см 2. До малого поршня приклали силу 100 Н. Вантаж якої маси може підняти даний прес?
У воді знаходиться тіло об’ємом 100 см 3. Знайти виштовхувальну силу, яка діє на це тіло.
Яка густина рідини, якщо на повністю занурене в неї тіло об’ємом 0,01 м 3 діє виштовхувальна сила 80 Н?
У воду повністю занурене тіло кубічної форми, ребро якого дорівнює 0,1 м. Визначити архімедову силу, яка діє на це тіло.
Тіло об’ємом 0,04 м 3 плаває у воді, занурившись рівно на половину свого об’єму. Визначити масу тіла.
Вага тіла об’ємом 0,01 м 3 у повітрі дорівнює 180 Н. Знайти вагу цього тіла у воді. Виштовхувальною силою повітря знехтувати.
Залізна деталь об’ємом 0,001 м 3 має масу 7,8 кг. Вона повністю занурена у воду. Визначити вагу цієї деталі у воді.
Яку силу треба прикласти, щоб підняти під водою камінь масою 30 кг, об’єм якого 0,0012 м 3?
Площа поперечного перерізу теплохода на рівні води становить 2000 м 2. Яку масу вантажу слід завантажити, щоб теплохід занурився у воду ще на 1,5 м, вважаючи, що його борти на даному рівні вертикальні?
Якого найменшого об’єму має бути надувний човен масою 7 кг, щоб втримати на воді рибалку масою 60 кг? Товщиною стінок човна знехтувати.
Надувна куля об’ємом 0,3 м 3 заповнена воднем. Маса кулі разом з воднем 0,34 кг. Визначити підіймальну силу кулі.
Акваріум повністю заповнений водою. З якою середньою силою тисне вода на стінку акваріума довжиною 0,5 м і висотою 0,3 м?

Р і в е н ь Б

У циліндричну посудину налито рівні маси ртуті і води. Загальна висота двох шарів рідин 29,2 см. Визначити тиск на дно посудини.
У циліндричне відро діаметром 25 см налита вода, що займає об’єм 12 л. Який тиск води на стінку відра на висоті 10 см від дна?
До якої висоти треба налити воду в циліндричну посудину радіусом r, щоб сили тиску води на дно і стінки посудини були рівні між собою?
У сполучені посудини налили ртуть, а поверх неї в одне із колін цих посудин налили масло висотою 48 см, а у друге – бензин висотою 20 см. Знайти різницю рівнів ртуті в обох колінах сполучених посудин.
У посудину з водою вставлена трубка перерізом 2 см 2. В трубку налили масло масою 72 г. Знайти різницю рівнів масла і води.
Яка сила тиску може бути отримана за допомогою гідравлічного преса, якщо до малого поршня прикладена сила 100 Н, а діаметри поршнів преса відповідно рівні 5 см і 50 см. ККД преса – 0,8.
Малий поршень гідравлічного преса за один хід опускається на відстань 0,2 м, а великий – піднімається на висоту 1 см. З якою силою діє прес на затиснуте у ньому тіло, якщо на малий поршень діє сила 500 Н? ККД преса рівний 0,9.
Тіло, що має форму куба з ребром 1 м, плаває у воді, причому глибина занурення нижньої грані становить 25 см. На тіло поклали камінь об’ємом 10 дм 3, внаслідок чого глибина занурення нижньої грані збільшилась на 2 см. Визначити густини речовин тіла і каменя.
Кусок скла у повітрі важить 0,85 Н, а у воді – 0,5 Н. Знайти густину скла. Виштовхувальною силою повітря знехтувати.
На повністю занурене у воду тіло діє виштовхувальна сила 12 Н. Визначити виштовхувальну силу, яка діє на те ж саме тіло, повністю занурене у гас.
Порожниста залізна куля зважена у повітрі і в бензині. Покази динамометра відповідно рівні 2,59 Н і 2,16 Н. Знайти об’єм внутрішньої порожнини кулі. Виштовхувальною силою повітря знехтувати.
Порожниста залізна куля плаває у воді в завислому стані. Чому дорівнює маса кулі, якщо об’єм порожнини становить 20 см 3?
Прямокутна коробка із сталі масою 76 г, площею дна 38 см 2 і висотою 6 см плаває у воді. Знайти висоту надводної частини коробки. Товщиною стінок коробки знехтувати.
Знайти найменшу площу плоскої крижини товщиною 40 см, здатною втримати на воді людину масою 75 кг.
Крижина однакової товщини плаває, виступаючи над рівнем води на висоту 2 см. Знайти масу крижини, якщо площа її основи 200 см 2.
Кусок дерева плаває у воді, занурюючись на 3/4 свого об’єму. Яка густина дерева?
Вага тіла у воді у п’ять разів менша, ніж у повітрі. Яка густина речовини тіла?
Аеростат масою 500 кг і об’ємом 600 м 3 піднімається вертикально вгору. Вважаючи, що його рух протягом перших 10 секунд рівноприскорений, визначити на яку висоту підніметься аеростат протягом цього часу.
Бульбашка газу масою 2 г піднімається з дна озера з постійною швидкістю. Знайти силу опору води, вважаючи об’єм бульбашки сталим і рівним 3 см 3.
У воді з глибини 5 м піднімають до поверхні камінь, об’єм якого 0,6 м 3. Визначити роботу, затрачену на піднімання каменя. (
·каменя = 2500 кг/м3 ).


5 . З А К О Н И З Б Е Р Е Ж Е Н Н Я В М Е Х А Н І Ц І

Р і в е н ь А

З якою швидкістю рухається автомобіль масою 1000 кг, якщо його імпульс дорівнює 15000 кг
·м/с?
Вантажний та легковий автомобілі рухаються з однаковими швидкостями. Імпульс вантажного автомобіля у 5 разів більший від імпульсу легкового. Знайти масу легкового автомобіля, якщо маса вантажного дорівнює 5 т.
Поїзд масою 2000 т, рухаючись прямолінійно, збільшив швидкість від 36 км/год до 72 км/год. Визначити зміну імпульсу поїзда.
Хлопчик тягне санки, прикладаючи до мотузки силу 100 Н. Напрям сили співпадає з напрямом переміщення санок. Яку роботу виконує хлопчик на відстані 50 м?
При прямолінійному переміщенні тіла під дією сталої сили 2 кН, яка співпадає з напрямом переміщення, була виконана робота 16 кДж. Визначити модуль переміщення.
До вагонетки, що рухається по прямолінійних рейках, прикладена стала сила 10 кН, яка напрямлена під кутом 60 0 до напряму переміщення. Визначити роботу цієї сили на шляху 10 м.
Тіло переміщується по горизонтальній площині під дією сталої сили 80 Н і на шляху 40 м виконується робота 1,6 кДж. Визначити кут між напрямом сили і напрямом переміщення.
Яку роботу виконує двигун автомобіля потужністю 10 кВт за 20 с? Потужність двигуна вважати сталою.
Потужність тепловоза дорівнює 2 МВт. З якою швидкістю рухається тепловоз при силі тяги 200 кН?
Яку потужність розвиває людина масою 75 кг, піднімаючись сходами на п’ятий поверх висотою 15 м за 75 с?
Яку роботу необхідно виконати, щоб тіло масою 20 кг збільшило свою швидкість руху від 10 м/с до 20 м/с?
При якій швидкості кінетична енергія тіла масою 60 кг буде рівна 120 Дж?
Визначити масу тіла, яке при швидкості 20 м/с володіє кінетичною енер-гією 400 Дж.
Маса вантажного автомобіля у 8 разів більша від маси легкового. Легковий автомобіль рухається із швидкістю у 2 рази більшою, ніж вантажний. Порівняти кінетичні енергії автомобілів.
Підйомний кран рівномірно піднімає вантаж масою 5 т на висоту 5 м. Визначити яка при цьому виконується робота проти сили тяжіння.
Тіло масою 200 кг кидають вертикально вгору, і воно піднімається на максимальну висоту 20 м. Визначити роботу сили тяжіння.
Яку роботу необхідно виконати, щоб залізну балку об’ємом 0,5 м 3 рівно-мірно підняти вгору на висоту 10 м?
Пружина, жорсткість якої 100 Н/м, стиснута на 10 см. Визначити потен-ціальну енергію стиснутої пружини.
Яка жорсткість пружини, якщо, будучи стиснутою на 1 см, вона володіє потенціальною енергією 5 мДж?
Яку роботу необхідно виконати, щоб пружину, жорсткість якої 1000 Н/м, розтягнути на 5 мм?

Р і в е н ь Б

Рух матеріальної точки описується рівнянням x = 10 + 4t + 2t 2 ( х – в метрах, t – в секундах). Маса точки 0,5 кг. Визначити імпульс точки через 10 с.
М’яч масою 0,5 кг кидають вертикально вгору із швидкістю 20 м/с. Визначити імпульс м’яча в середній точці висоти, на яку підніметься м’яч.
Матеріальна точка, маса якої 1 кг рівномірно рухається по колу із швидкістю 10 м/с. Визначити зміну імпульсу за 1/4 періоду, 1/2 періоду і повний період обертання точки по колу.
М’яч масою 100 г, рухаючись із швидкістю 10 м/с, вдаряється об горизонтальну площину під кутом 60 0. Визначити зміну імпульсу м’яча, вважаючи удар абсолютно пружним. Кут падіння – це кут між напрямом швидкості і перпендикуляром до площини в точці падіння.
Кулька масою 100 г рухається із швидкістю 5 м/с, а назустріч їй із швидкістю 10 м/с рухається кулька масою 150 г. Визначити швидкість кульок після їх абсолютно непружного удару.
Яка середня сила тиску на плече бійця при стрільбі з автомата, якщо маса кулі 10 г, а її швидкість при вильоті 300 м/с? Автомат робить 300 пострілів за хвилину.
Пожежник направляє струмину з брандспойта (шланга) на вогонь. Швидкість витікання води 16 м/с. Площа отвору брандспойта 5 см 2. Визначити силу, з якою пожежник утримує брандспойт.
Куля масою 10 г підлітає до дошки товщиною 4 см із швидкістю 600 м/с і, пробивши дошку, вилітає з неї із швидкістю 400 м/с. Визначити середню силу опору при русі кулі в дошці.
Людина масою 70 кг знаходиться на кормі човна. Довжина човна 5 м, а маса 280 кг. Людина переходить на ніс човна. На яку відстань відносно нерухомої води переміститься при цьому човен? Опором води знехтувати.
Ракета, яка разом із зарядом має масу 250 г, злітає вертикально вгору і досягає висоти 180 м. Маса заряду 50 г. Знайти швидкість витікання газів з ракети. Вважати, що згоряння заряду відбувається миттєво.
За течією річки пливе пліт із швидкістю 2 м/с. Маса плота 100 кг. На пліт перпендикулярно до напряму його швидкості стрибає людина масою 60 кг із швидкістю 10 м/с. З якою швидкістю після цього буде рухатися пліт разом із людиною? Опором води знехтувати.
Гармата масою 800 кг вистрілює снаряд масою 10 кг з початковою швидкістю 200 м/с відносно Землі під кутом 60 0 до горизонту. Яка швидкість відкочування гармати? Тертям знехтувати.
На горизонтальній площині знаходиться візок масою 20 кг, який рівномірно тягнуть мотузкою, напрямленою під кутом 60 0 до горизонту. Коефіцієнт тертя при його русі становить 0,2. Визначити роботу, яка виконується при переміщенні візка на відстань 20 м.
У воді з глибини 5 м рівномірно піднімають до поверхні камінь, об’єм якого становить 0,6 м 3. Визначити роботу, затрачену на піднімання каменя. (
·каменя = 2500 кг/м3 ).
Яку роботу слід виконати, щоб по похилій площині висотою 2 м і довжиною 4 м із сталою швидкістю витягнути дерев’яний брусок масою 50 кг, якщо коефіцієнт тертя при русі бруска дорівнює 0,2? Який ККД цієї похилої площини?
Потужність насоса становить 10 кВт. Який об’єм води може підняти насос з глибини 20 м за 1 хвилину? ККД насоса 80 %.
М’яч кинули вертикально вгору із швидкістю 20 м/с. На якій висоті його кінетична і потенціальна енергії будуть однаковими?
З якою початковою швидкістю треба кинути вертикально вниз м’яч, щоб він після удару об горизонтальну поверхню підстрибнув на 5 м вище від точки, з якої його кидали? Удар м’яча вважати абсолютно пружним.
Однорідний стержень довжиною і масою m лежить на поверхні Землі в горизонтальному положенні. Яку роботу треба виконати, щоб перевести цей стержень у вертикальне положення?
Для забивання палі масою 120 кг в землю використовують вантаж масою 400 кг, який падає зверху на палю. Визначити ККД непружного удару цього вантажу по палі. Корисною енергією вважати ту, яка йде на забивання палі.


6 . М Е Х А Н І Ч Н І К О Л И В А Н Н Я І Х В И Л І

Р і в е н ь А

Коливання точки струни відбувається за законом х = 0,06 cos 50
·t . Записати рівняння швидкості її руху ( х – в метрах, t – в секундах).
Рівняння коливань має вигляд х = 25 sin ( 10
·t +
·/4 ). Знайти період коливань ( х – в метрах, t – в секундах).
Коливання матеріальної точки відбувається за законом х = 0,02 sin 0,5t м. Знайти величину максимальної швидкості точки ( х – в метрах, t – в секундах).
Написати рівняння косинусоїдальних коливань, якщо за 1 хв відбувається 180 коливань з амплітудою 7 см, а початкова фаза дорівнює
·/2.
Різниця ходу двох когерентних хвиль з однаковими амплітудами коливань дорівнює 15 см, а довжина хвилі 10 см. Який результат інтерференції цих хвиль?
При фазі
·/3 радіан зміщення точки при гармонічних косинусоїдальних коливаннях становило 1 см. Визначити зміщення точки при фазі 3
·/4 радіан.
Амплітуда коливань 10 см, а частота 0,5 Гц. Через який час зміщення буде рівне 7,1 см?
З одного корабля на інший посилають одночасно два звукові сигнали: один в повітрі, а другий – у воді. Сигнали приймаються один за одним через 2 с. Визначити відстань між кораблями. Швидкість звуку у воді 1430 м/с, а в повітрі – 340 м/с.
За 24 с маятник зробив 12 коливань. Визначити період і частоту коливань.
Яке значення отримав учень для прискорення вільного падіння, виконуючи лабораторну роботу, якщо маятник завдовжки 80 см здійснив за 3 хв 100 коливань?
Маятник на Землі коливається з періодом 1 с. З яким періодом він коливатиметься на Місяці? Прискорення вільного падіння на Землі 10 м/с2, а на Місяці – 1,6 м/с2.
У скільки разів зміниться період коливань математичного маятника, якщо його довжину зменшити в 4 рази?
У скільки разів зміниться частота коливань автомобіля на ресорах після того, як у нього поклали вантаж, маса якого дорівнює масі порожнього автомобіля?
Визначити масу вантажу, який на пружині, що має жорсткість 250 Н/м, робить 20 коливань за 16 с.
Вантаж підвішений на пружині, жорсткість якої 1 кН/м, коливається з амплітудою 2 см. Визначити повну енергію коливань.
Рибалка помітив, що за 10 с поплавок зробив 20 коливань, а відстань між сусідніми гребенями хвиль дорівнює 1,2 м. Яка швидкість поширення хвиль?
Під час грози людина почула грім через 15 с після спалаху блискавки. Як далеко стався від неї електричний розряд?
Людське вухо сприймає звуки з частотою від 20 Гц до 20 кГц. Яка максимальна довжина хвилі належить до інтервалу сприйняття звукових коливань?
Шкідливими для здоров’я людини є інфразвуки з частотою 8 Гц. Визначити довжину хвилі цього інфразвуку в повітрі, якщо швидкість звуку в повітрі 340 м/с.
Вимірюючи глибину моря під кораблем за допомогою ехолота, виявили, що моменти посилання і приймання ультразвуку розділені проміжком часу 0,6 с. Яка глибина моря під кораблем? Швидкість звуку у воді 1400 м/с.

Р і в е н ь Б

Точка здійснює коливання, амплітуда яких 10 см, частота 20 Гц і почат-кова фаза
·/2. Визначити швидкість і прискорення через 1/120 с.
Амплітуда незгасаючих коливань точки струни 1 мм, а частота – 1 кГц. Який шлях пройде точка за 0,2 с?
Визначити прискорення кульки при зміщенні 2 см, якщо маса кульки 100 г, а жорсткість пружини, до якої прикріплена кулька, 400 Н/м.
Коливальний рух точки описується рівнянням х = 0,05 cos 20
·t , ( х – в метрах, t – в секундах). Написати рівняння залежності прискорення від часу.
Кулька підвішена на довгій нитці. Перший раз її піднімають по вертикалі до точки підвісу, а другий раз відхиляють на невеликий кут і відпускають. В якому з випадків кулька швидше повернеться в початкове положення (знайти відношення часів)?
Вантаж, підвішений до пружини жорсткістю 100 Н/м, коливається з амплітудою 10 см. Визначити найбільшу величину сили, що діє на вантаж.
Вантаж масою 0,1 кг, що висить на пружині, здійснює вертикальні коливання. Визначити період гармонічних коливань вантажу, якщо для пружного видовження пружини на 1 см необхідна сила 0,1 Н.
Мідна кулька, підвішена до пружини, здійснює вертикальні коливання. Як зміниться період коливань, якщо до тієї самої пружини підвісити алюмінієву кульку такого ж радіуса?
Один математичний маятник має період коливань 3 с, а другий – 4 с. Яким буде період математичного маятника, довжина якого рівна сумі довжин вказаних маятників?
Періоди коливань двох математичних маятників відносяться як 3:2. У скільки разів перший маятник довший від другого?
Тіло масою 50 г коливається на нитці довжиною 25 см як математичний маятник. Якої жорсткості слід взяти пружину для того, щоб при підві-шуванні до неї цього ж тіла воно коливалось з тією ж частотою?
Вантаж, підвішений на пружині, жорсткість якої 1 кН/м, коливається з амплітудою 2 см. Визначити кінетичну енергію при фазі
·/3 радіан. Коливання відбуваються за законом косинуса.
У скільки разів зміниться повна механічна енергія математичного маятника внаслідок зменшення його довжини втричі і збільшення амплітуди коливань вдвічі?
Кулька здійснює гармонічні коливання на пружині жорсткістю 80 Н/м з частотою 8 с-1. Максимальне її відхилення від положення рівноваги дорівнює 0,3 м. Знайти потенціальну енергію пружини в той момент, коли вона матиме швидкість 0,4 м/с.
Вантаж, маса якого 0,4 кг, коливається на пружині, що має жорсткість 250 Н/м. Амплітуда коливань 15 см. Визначити частоту, повну механічну енергію коливань та найбільшу швидкість руху вантажу.
На відстані 1068 м від спостерігача вдарили молотком об рейку залізничної колії. Спостерігач, приклавши вухо до рейки, почув звук на 3 с раніше, ніж він дійшов до нього в повітрі. Яка швидкість звуку в сталі, якщо швидкість звуку в повітрі 340 м/с?
Хвилі поширюються із швидкістю 360 м/с при частоті 450 Гц. Яка різниця фаз двох точок, що знаходяться на відстані 20 см одна від одної?
Пружинний маятник коливається з циклічною частотою 10 рад/с. Визна-чити прискорення вантажу, яке відповідає зміщенню 5 см.
З яким прискоренням і в якому напрямку має рухатися кабіна ліфта, щоб маятник, період коливань якого у нерухомому ліфті дорівнює 1 с, за 75 с здійснив 50 коливань?
Один з маятників за деякий час здійснює 10 коливань, а другий за той самий час – 6 коливань. Різниця довжин маятників 16 см. Знайти довжини маятників.


7 . М О Л Е К У Л Я Р Н А Ф І З И К А

Р і в е н ь А

Який об’єм займають 100 моль ртуті?
Скільки молекул знаходиться в 1 г вуглекислого газу?
У балоні об’ємом 0,3 м3 міститься 4 г кисню. Визначити концентрацію його молекул.
Визначити масу однієї молекули вуглекислого газу (СО2).
Скільки молекул міститься в 1 см3 речовини з густиною 800 кг/м3 і молярною масою 0,34 кг/моль?
Скільки молекул знаходиться в 2 м3 газу під тиском 150 кПа і при температурі 27 0С?
Сучасна техніка дає змогу створити вакуум до 0,1 нПа. Скільки молекул газу залишається при такому вакуумі в 1 см3 при температурі 300 К?
При якій температурі середня квадратична швидкість молекул кисню дорівнює 830 м/с?
Середня кінетична енергія поступального руху молекул газу при температурі 327 0С дорівнює 2,07
·10 – 21 Дж. Яку кінетичну енергію матиме газ при температурі – 73 0С?
Яку місткість повинен мати балон, щоб помістити в ньому 50 моль газу, якщо при максимальній температурі 360 К тиск не повинен перевищувати 6 МПа?
Яка кількість речовини міститься в газі, якщо при температурі 240 К і під тиском 200 кПа його об’єм дорівнює 40 л?
Балон місткістю 40 л наповнили вуглекислим газом, маса якого 1,98 кг. Балон може витримати тиск не більше як 3
·106 Па. При якій температурі виникає небезпека вибуху?
Яка маса водню, що заповнює повітряну кулю об’ємом 1400 м3, при тиску газу 9,6
·104 Па і температурі 7 0С?
Визначити густину азоту при температурі 127 0С і тиску 4,9
·104 Па.
Газ під тиском 0,2 МПа і при температурі 15 0С має об’єм 5 л. Чому дорівнює об’єм цієї маси газу за нориальних умов?
При температурі 17 0С газ під поршнем займав об’єм 14,5 л. Який об’єм займе цей газ при температурі 27 0С? Тиск сталий.
При якій температурі об’єм газу збільшиться вдвічі при незмінному тиску, якщо початковий об’єм був при температурі 13 0С?
Гази, що виходять з печі в трубу, охолоджуються від температури 1150 0С до 200 0С. У скільки разів при цьому зменшується їх об’єм? Тиск сталий.
У циліндрі під поршнем ізобарно охолоджують 10 л газу від 323 К до 273 К. Який об’єм має охолоджений газ?
Газ стиснули від початкового об’єму 6 л до 4 л. Його тиск при цьому підвищився на 2
·105 Па. Визначити початковий тиск, якщо температура газу стала.

Р і в е н ь Б

Яка максимальна площа океану буде забруднена (покрита плівкою) в результаті витоку з танкера 500 т нафти? Середній діаметр молекули нафти вважати рівним 1,7 нм.
У кімнаті об’ємом 60 м3 випарували краплину парфумів, що містить 10 – 4 г ароматичної речовини. Скільки молекул ароматичної речовини попадає в легені людини за один вдих? Об’єм повітря, яке вдихає людина за один раз дорівнює 1 дм3. Молярна маса ароматиної речовини 1 кг/моль.
У посудині об’ємом 100 см3 міститься газ при температурі 27 0С. Визначити на скільки знизиться тиск газу в посудині, якщо з неї внаслідок витікання газу вийде 10 20 молекул.
Середня квадратична швидкість молекул газу становить 420 м/с. Визна-чити об’єм, що його займає газ під тиском 10 5 Па, маючи масу 1 кг.
Обчислити середню квадратичну швидкість молекул водню під тиском 100 кПа і при концентрації молекул 10 25 м – 3 .
Площа поршня дорівнює 24 см 2. Об’єм повітря в циліндрі 240 см 3, а тиск дорівнює атмосферному. Яку силу треба прикласти, щоб перемістити поршень на 2 см ліворуч? Праворуч?
При якій температурі знаходився газ, якщо в результаті ізобарного нагрівання на 1 К його об’єм збільшився на 0,0035 від початкового?
Балон, заповнений повітрям за нормальних умов, закрили вертикальним клапаном, який має поверхню 10 см 2 і вагу 200 Н. До якої температури треба нагріти повітря в балоні, щоб воно відкрило клапан?
При якій температурі перебував газ у закритій посудині, якщо в результаті його нагрівання на 140 К тиск збільшився в 1,5 раза?
Пляшку наповнили газом і щільно закрили пробкою, площа перерізу якої 2,5 см 2. До якої температури треба нагріти газ, щоб корок вилетів з пляшки, якщо сила тертя, яка утримує корок, дорівнює 12 Н. Початковий тиск повітря у пляшці дорівнює зовнішньому тискові і становить 100 кПа, а початкова температура дорівнює -3 0С.
Повітря в пружній оболонці при температурі 20 0С і під тиском 10 5 Па займає об’єм 2 л. Який об’єм воно займає під водою на глибині 136 м, де температура води становить 4 0С?
При згорянні 1 м 3 природного газу, який перебуває за нормальних умов, виділяється 36 МДж теплоти. Яка кількість теплоти виділиться при згорян-ні 10 м 3 газу, який перебуває під тиском 110 кПа і при температурі 7 0С?
При збільшенні абсолютної температури ідеального газу в 2 рази його тиск збільшився на 25 %. У скільки разів при цьому змінився об’єм газу?
При зменшенні об’єму газу в 2 рази його тиск збільшився на 120 кПа, а абсолютна температура підвищилась на 10 %. Чому дорівнював початко-вий тиск газу?
До якої температури треба нагріти повітря, що міститься у відкритій колбі при температурі 20 0С, щоб густина повітря зменшилася у 2 рази?
У закритій посудині міститься газ під тиском 500 кПа. Який тиск встановиться у цій посудині, якщо з неї, коли відкрити кран, вийде назовні 4/5 маси газу? Темпе-ратура стала.
У балоні об’ємом 0,11 м 3 знаходиться 0,8 кг водню і 1,6 кг кисню. Визначити тиск суміші на стінки посудини при температурі 27 0С.
Дві посудини з’єднані тонкою трубкою з краном. В одній посудині міститься 1,5 л азоту під тиском 4
·10 5 Па, а в другій 3 л кисню під тиском 2,5
·10 5 Па. Який тиск встановиться в посудинах, коли відкрити кран? Температура газів стала.
Яка середня квадратична швидкість руху молекул газу, якщо, маючи масу 6 кг, він займає об’єм 5 м 3 під тиском 200 кПа?
Посудину, що містить 5 л повітря, під нормальним тиском з’єднують з порожньою посудиною об’ємом 4,5 л, в якій немає повітря. Визначити тиск повітря, який встановиться у посудинах. Вважати, що атмосферний тиск дорівнює 10 5 Па.

8 . Т Е Р М О Д И Н А М І К А . В Л А С Т И В О С Т І Р І Д И Н І Г А З І В

Р і в е н ь А

Визначити внутрішню енергію 5 моль ідеального одноатомного газу, який знаходиться при температурі 127 0С.
50 моль ідеального газу нагрівають на 100 К. Визначити зміну внутрішньої енергії газу. Газ одноатомний.
При ізобарному нагріванні газу йому було надано 1000 Дж теплоти. Газ, розширюючись, виконав роботу 400 Дж. Визначити зміну внутрішньої енергії газу.
Яку роботу виконує газ при ізобарному розширенні, якщо його об’єм при тиску 106 Па збільшується від 0,02 м3 до 0,04 м3?
Температура холодильника ідеальної теплової машини, яка працює за циклом Карно, дорівнює 300 К. При якій температурі нагрівника (в К) ККД машини дорівнюватиме 50 %?
Яку масу води можна нагріти на 40 0С, надавши їй 1680 кДж теплоти?
Визначити, на скільки градусів нагріється 10 кг заліза при наданні йому 92 кДж теплоти.
З якою швидкістю повинна летіти свинцева куля, щоб при ударі вона повністю розплавилася? Вважати, що вся механічна енергія кулі перетво-рюється у внутрішню. Температура кулі до удару дорівнює температурі плавлення свинцю.
Яка кількість теплоти необхідна для перетворення в пару при температурі кипіння 5 кг води?
Яку масу води, взятої при температурі кипіння, можна повністю перетворити в пару, надавши їй 6,9 МДж теплоти?
Абсолютна вологість повітря при деякій температурі дорівнює 20 г/м3, а густина насиченої пари при тій самій температурі дорівнює 50 г/м3. Визна-чити відносну вологість повітря.
Відносна вологість повітря становить 80 %. Визначити абсолютну воло-гість, якщо густина насиченої пари при тій самій температурі дорівнює 50 г/м3.
При збільшенні поверхні рідини на 5 см2 була виконана робота 36,5 мкДж. Визначити за цими даними коефіцієнт поверхневого натягу води.
На яку висоту підніметься вода в капілярі, радіус отвору якого дорівнює 0,2 мм?
З піпетки, радіус вихідного отвору якої 0,5 мм, відривається краплина води масою 23 мг. Визначити за цими даними коефіцієнт поверхневого натягу води.
На скільки міліметрів опуститься рівень ртуті в капілярі, радіус якого 0,5 мм?
Порівняти (знайти відношення) висоти підняття двох рідин в однакових капілярах, якщо густина першої рідини в 4 рази більша від густини другої, а коефіцієнт поверхневого натягу більший у 2 рази.
Рамку з дроту затягнули мильною плівкою. Яку роботу треба виконати, щоб розтягнути плівку, збільшивши площу її поверхні на 6 см2 з кожного боку. Коефіцієнт поверхневого натягу мильного розчину 40 мН/м.
Розрахувати, на яку висоту може бути піднята людина масою 60 кг за рахунок енергії, яка виділяється при охолодженні 200 г води від темпера-тури кипіння до кімнатної температури (20 0С).
Свинцева куля летить з швидкістю 200 м/с і влучає в земляний вал. На скільки градусів нагріється куля, якщо 100 % енергії її руху перетворилось на внутрішню?

Р і в е н ь Б

При збільшенні об’єму одноатомного газу в 3,6 раза його тиск зріс на 20 % від початкового. У скільки разів змінилася внутрішня енергія газу?
В циліндрі під поршнем знаходиться 0,056 кг азоту при температурі 27 0С. Яку роботу виконає азот при ізобарному нагріванні до 500 К?
При ізобарному нагріванні 160 г кисню його об’єм збільшується вдвічі. Визначити роботу ізобарно нагрітого кисню, якщо його початкова темпе-ратура була 27 0С.
Для ізобарного нагрівання 800 моль ідеального газу на 500 К йому було передано 9,4 МДж теплоти. Визначити роботу газу, а також приріст його внутрішньої енергії.
Температура нагрівника ідеальної теплової машини становить 117 0С, а холодильника – 27 0С. Кількість теплоти, що дістає машина від нагрівника за 1 с, дорівнює 60 кДж. Визначити ККД теплової машини та її потуж-ність.
В ідеальній тепловій машині за рахунок кожного кілоджоуля енергії, що її дає нагрівник, виконується робота 300 Дж. Визначити температуру нагрів-ника, якщо температура холодильника 280 К.
У ванну налили 80 л води при температурі 10 0С. Скільки літрів води при температурі 100 0С треба долити у ванну, щоб суміш мала температуру 25 0С?
Яка кількість теплоти потрібна, щоб 100 г води при температурі 10 0С довести до кипіння і 10 г її випарувати?
У калориметр, теплоємність якого 63 Дж/К, налили 250 г масла при температурі 12 0С. Після того, як у масло вкинули мідне тіло, що має масу 500 г і температуру 100 0С, у калориметрі встановилась температура 33 0С. Визначити за даними досліду питому теплоємність масла.
Для приготування ванни, місткість якої 200 л, змішали холодну воду при 10 0С з гарячою при 60 0С. Які об’єми холодної і гарячої води треба взяти, щоб у ванні встановилась температура 40 0С?
На яку висоту можна було б підняти гирю масою 1 кг за рахунок кількості теплоти, яку виділяє склянка води (240 мл), охолоджуючись від 100 0С до 0 0С?
Визначити абсолютну вологість повітря, якщо тиск водяної пари в ньому 2,49 кПа, а температура 27 0С.
Стальний осколок, падаючи з висоти 500 м, біля поверхні землі має швидкість 50 м/с. На скільки градусів нагрівся осколок, якщо вважати, що вся робота на подолання опору повітря була витрачена на нагрівання осколка?
При пострілі вертикально вгору свинцева куля досягла висоти 1300 м. Впавши на землю, від удару вона нагрілась. Вважаючи, що 50 % меха-нічної енергії кулі пішло на її нагрівання, знайти на скільки градусів підвищиться температура кулі.
В ідеальному тепловому двигуні абсолютна температура нагрівника у 3 рази вища, ніж температура холодильника. Нагрівник передав газу 60 кДж теплоти. Яку роботу виконав газ за один цикл?
Який тиск одноатомного газу, що займає об’єм 2 л, якщо його внутрішня енергія 300 Дж?
При ізобарному розширенні 20 г водню його об’єм збільшився у 2 рази. Початкова температура 300 К. Визначити роботу розширення газу, зміну внутрішньої енергії і кількість теплоти, яку надано цьому газу.
Санки масою 6 кг з’їхали з гори, що утворює кут 300 з горизонтом. Пройшовши по схилу гори 50 м, санки досягли швидкості 4,5 м/с. Визна-чити кількість теплоти, що виділяється при терті полозок об сніг.
Відносна вологість повітря ввечері при температурі 16 0С дорівнює 55 %. Чи випаде роса, якщо вночі температура спаде до 8 0С?
Дві капілярні трубки різного діаметра занурили у воду. При цьому різниця рівнів становила 10,4 см. При зануренні у невідому речовину вона дорів-нює 4 см. Знайти коефіцієнт поверхневого натягу цієї речовини, якщо її густина 700 кг/м3.
9 . Е Л Е К Т Р О С Т А Т И К А

Р і в е н ь А

Визначити діелектричну проникність середовища, в якому два точкові заряди 1 нКл та 20 нКл взаємодіють із силою 2
·10 – 7 Н на відстані 0,3 м.
Два точкових заряди 10 нКл та 2 нКл взаємодіють у вакуумі із силою 20·10 – 9 Н. Визначити відстань між зарядами.
При зміні відстані між двома точковими зарядами сила взаємодії між ними зменшилась у 9 разів. У скільки разів при цьому змінилась відстань між зарядами?
Дві однакові за розмірами металеві кульки окремо володіють зарядами 10 нКл та -4 нКл. Визначити заряд кожної кульки після того, як вони були приведені в дотик одна до одної.
Від’ємно заряджена кулька має заряд -6,4·10 – 16 Кл. Скільки надлишкових електронів знаходиться на кульці?
На якій відстані від точкового заряду 25 нКл напруженість електричного поля дорівнюватиме 9·10 4 В/м?
При переміщенні точкового заряду 4 нКл з даної точки поля в точку за ме-жами поля (в нескінченність) була виконана робота 8·10 – 6 Дж. Визначити потенціал початкової точки.
Яку роботу виконує електричне поле під час переміщення заряду 20 нКл з точки, потенціал якої 1000 В, в точку з потенціалом 200 В?
Якої кінетичної енергії набуде електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів 100 В? Початкова кінетична енергія електрона дорів-нює нулю.
Яку прискорюючу різницю потенціалів пройшов електрон, якщо його швидкість збільшилась з 10 6 м/с до 3·10 6 м/с?
В деякій точці електричного поля потенціальна енергія точкового заряду 5 нКл дорівнює 0,05 Дж. Визначити потенціал даної точки.
Кулі радіусом 1 м надали заряд 40 нКл. Визначити потенціал цієї кулі.
Якого заряду треба надати кулі діаметром 18 см, зануреній в рідкий діелектрик з діелектричною проникністю 2,5, щоб потенціал кулі став рів-ним 400 В?
У скільки разів зміниться напруга між обкладками конденсатора, якщо його заряд збільшиться з 2 мКл до 8 мКл?
У скільки разів зміниться ємність плоского конденсатора, якщо він спо-чатку знаходився в гасі, а потім – у гліцерині?
Плоский конденсатор складається з двох пластин площею 500 см 2 кожна, розташованих на відстані 3,54 мм. Простір між пластинами конденсатора заповнений середовищем з діелектричною проникністю 4. Визначити ємність такого конденсатора.
На якій відстані слід розташувати дві паралельні пластини площею 0,5 м 2 кожна, щоб отримати конденсатор ємністю 885 пФ. Між обкладками кон-денсатора – вакуум.
Знайти заряди на кожному з трьох паралельно з’єднаних конденсаторів, якщо їх ємності відповідно 2 мкФ, 4 мкФ та 6 мкФ. Напруга на клемах джерела 18 В.
У скільки разів зміниться енергія зарядженого конденсатора, якщо напругу між його обкладками збільшити в 4 рази?
Напруженість однорідного електричного поля між обкладками конден-сатора становить 10 кВ/м. Визначити об’ємну густину енергії електрично-го поля. Середовище – вакуум.

Р і в е н ь Б

Дві однакові негативно заряджені кульки знаходяться у вакуумі на відстані 1,6 м і взаємодіють із силою 9·10 – 7 Н. Визначити кількість надлишкових електронів на кожній з кульок.
Однакові металеві кульки, що мають заряди 8q і 6q приводять в контакт і знову розводять на попередню відстань. У скільки разів при цьому зміниться сила взаємодії між кульками?
У скільки разів зміниться сила взаємодії між двома точковими зарядами, якщо відстань між ними збільшиться в два рази, а замість вакууму між зарядами буде середовище з діелектричною проникністю 2.
На двох нитках однакової довжини l, закріплених в одній точці, підвісили дві однакові кульки масою m кожна і надали їм однакових однойменних зарядів q. При цьому кульки розійшлися так, що нитки утворили малий кут
·. Визначити цей кут.
Три заряди розташовані на одній прямій. Величини зарядів відповідно 1 нКл, 25 нКл і 2 нКл. Відстані між першим і другим зарядами – 3 см, а між другим і третім – 5 см. Визначити силу, яка діє на третій заряд. Середовище – вакуум.
Три заряди 10 нКл, 5 нКл і 10 нКл розташовані у вершинах рівносто-роннього трикутника, сторона якого 3 см. Визначити силу, яка діє на тре-тій заряд. Середовище – вакуум.
В точці А напруженість поля точкового заряду q дорівнює 36 В/м, а у точці С напруженість рівна 9 В/м. Знайти напруженість в точці О, яка лежить посередині між точками А і С. Середовище – вакуум.
Позитивно заряджена кулька, що має масу 0,18 кг і густину речовини 1800 кг/м3, перебуває у завислому стані в рідкому діелектрику, густина якого 900 кг/м3. У діелектрику є однорідне електричне поле з напру-женістю 45 кВ/м, напрямлене вертикально вгору. Визначити заряд кульки.
Два заряди +10 нКл та -10 нКл перебувають на відстані 6 см один від одного. Знайти напруженість поля у точці, віддаленій на 5 см від кожного заряду. Середовище – вакуум.
Пучок електронів, рухаючись із швидкістю 106 м/с, потрапляє на неза-ряджену ізольовану кулю радіусом 5 см. Яка максимальна кількість електронів нагромадиться на кулі?
Кулю радіусом 5 см зарядили до потенціалу 10 кВ і з’єднали тонким провідником з незарядженою кулею, що має радіус 6 см. Визначити заряд і потенціал кожної кулі. Ємністю провідника знехтувати.
В однорідному електричному полі, напруженість якого 910 кВ/м, знахо-диться електрон і починає рухатись вздовж силової лінії поля. За який час електрон пройде відстань 3,2 м? Вважати, що рух електрона рівно-прискорений.
Два електрони рухаються назустріч один одному (з нескінченності) з відносною швидкістю 106 м/с. Визначити на яку найменшу відстань мо-жуть наблизитися електрони. Середовище – вакуум.
Протон і альфа-частинка проходять однакову прискорюючу різницю потенціалів. У скільки разів відрізняються набуті швидкості цих частинок. Початкові швидкості рівні нулю. Маса альфа-частинки у 4 рази більша від маси протона, а заряд – у два рази.
Плоский конденсатор представляє собою дві паралельні пластини площею 0,5 м2 кожна, розташованих на відстані 1 мм. Між пластинами знаходиться просочений парафіном папір, діелектрична проникність якого 2. Пласти-нам конденсатора надали заряд 17,7·10 – 6 Кл. Визначити різницю потен-ціалів між пластинами конденсатора.
З якою силою взаємодіють пластини плоского конденсатора площею 0,01 м2, якщо різниця потенціалів між ними 500 В, а відстань – 3 мм. Між пластинами вакуум.
Конденсатор ємністю С1 зарядили до напруги 500 В. Коли цей конденсатор приєднали паралельно до незарядженого конденсатора ємністю 4 мкФ, то напруга між обкладками першого конденсатора стала рівною 100 В. Визначити ємність першого конденсатора.
Визначити заряд, який треба надати двом паралельно з’єднаним конден-саторам ємностями 2 мкФ та 1 мкФ, щоб зарядити їх до різниці потен-ціалів 20 кВ?
Відстань між катодом і анодом вакуумного діода дорівнює 2 мм, а різниця потенціалів – 200 В. За який час електрони пройдуть відстань між катодом і анодом? Рух електронів вважати рівноприскореним без початкової швид-кості.
Конденсатор ємністю 2 мкФ зарядили до напруги 500 В, а конденсатор ємністю 4 мкФ – до напруги 1000 В. Конденсатори з’єднують паралельно однойменно зарядженими пластинами. Визначити зміну енергії системи конденсаторів.


1 0 . П О С Т І Й Н И Й С Т Р У М

Р і в е н ь А

Скільки електронів пройшло через обмотку двигуна магнітофона за 45 хв, якщо споживаний двигуном струм 1 А?
Визначити густину струму, якщо відомо, що за 10 с через поперечний переріз провідника пройшов заряд 100 Кл. Площа поперечного перерізу 5 мм2.
Якої довжини потрібно взяти мідний дріт з площею поперечного перерізу 0,5 мм2, щоб виготовити опір на 2 Ом? Якої довжини має бути ніхромовий дріт такого ж діаметру, що й мідний, для виготовлення такого опору?
На скільки потрібно нагріти стальний провідник, який має температуру 0 0С, щоб його опір збільшився вдвічі?
До кінців провідника опором 10 Ом прикладена напруга 2 В. Який заряд проходить через його поперечний переріз протягом 5 с?
Яка маса міді виділиться при електролізі, якщо через розчин мідного купо-росу проходить заряд 1000 Кл?
Опір електричного нагрівника потужністю 1 кВт дорівнює 100 Ом. Який струм споживає цей нагрівник?
При переміщенні по замкнутому колу заряду 10 Кл сторонніми силами була виконана робота 90 Дж. Визначити електрорушійну силу джерела струму.
На цоколі лампочки кишенькового ліхтарика написано: 3,5 В, 0,28 А. Визначити її опір у робочому режимі та споживану потужність.
Яка кількість теплоти виділиться за 25 хв в електрокаміні з опором 400 Ом, через який іде струм 3 А?
Батарейку від кишенькового ліхтаря, що має ЕРС 1,5 В і внутрішній опір 1,5 Ом, замкнули на опір 7,5 Ом. Яка напруга на затискачах батарейки?
Знайти середню швидкість впорядкованого руху електронів у провіднику з площею поперечного перерізу 5 мм2 при силі струму 10 А, якщо кон-центрація електронів провідності 5·10 28 м – 3 .
Через лампу розжарювання проходить струм 0,8 А. Скільки вільних електронів проходить через поперечний переріз нитки лампи за 1 с?
Потенціал іонізації атома ртуті 10,4 В. Яку найменшу швидкість повинен мати електрон, щоб іонізувати атом ртуті під час удару?
Плоский конденсатор підключили до джерела струму з напругою 6 кВ. При якій відстані між пластинами в колі піде струм, якщо ударна іонізація повітря починається при напруженості 3 МВ/м?
Через газорозрядну трубку іде струм насичення 10 – 6 А. Яка кількість іонів утворюється іонізатором у просторі між електродами за 1 с?
Розрахувати електрохімічний еквівалент натрію.
Знайти сталу Фарадея, якщо при проходженні через електролітичну ванну заряду 7310 Кл на катоді виділилось 15 г золота. Хімічний еквівалент золота 0,066 кг/Кл.
В електролітичній ванні, через яку проходить струм 2,5 А, протягом 20 хв виділилось 1017 мг двохвалентного металу. Яку атомну масу він має?
Який опір десяти паралельно з’єднаних однакових ламп, якщо опір кожної з них 20 Ом?


Р і в е н ь Б

У скільки разів зміниться опір провідника (без ізоляції), якщо його зігнути пополам і скрутити?
Є мідний провідник з площею поперечного перерізу 0,1 мм2 і масою 0,3 кг. Визначити його опір.
Коли два провідники з’єднати послідовно, то їх опір у 6,25 раза більший, ніж тоді, коли їх з’єднати паралельно. У скільки разів опір одного провід-ника більший від опору іншого?
В електричному колі, що складається з джерела з ЕРС 3 В і резистора, опір якого 20 Ом, напруга на резисторі рівна 2 В. Визначити струм короткого замикання.
Необхідно виготовити нагрівальний прилад, що має опір 48 Ом при температурі 800 0С. Яку довжину повинен мати провід нагрівника, якщо його діаметр 0,5 мм, питомий опір 4·10 – 7 Ом·м при 0 0С, а температурний коефіцієнт опору 0,0002 К – 1?
Електричне коло складається з трьох послідовно з’єднаних кусків провідника однакової довжини з одного і того ж матеріалу, але різного перерізу: 1 мм2, 2 мм2 і 3 мм2. Різниця потенціалів на кінцях кола 11 В. Визначити спад напруги на кожному провіднику.
До мережі з напругою 120 В приєднують два опори. Коли їх з’єднують послідовно, то струм дорівнює 3 А, а коли паралельно, то сумарний струм дорівнює 16 А. Знайти значення цих опорів.
Електричне коло складається з трьох послідовно з’єднаних провідників, підключених до джерела струму з напругою 24 В. Опір першого про-відника 4 Ом, другого – 6 Ом, а напруга на кінцях третього провідника 4 В. Знайти силу струму в колі, опір третього провідника і напругу на кінцях першого і другого провідників.
Електровоз рухається із швидкістю 36 км/год і розвиває в середньому силу тяги в 4,5 кН. Визначити який струм споживає двигун електровоза, якщо напруга на його затискачах становить 500 В, а ККД дорівнює 90 %.
Дугова лампа горить під напругою 50 В і споживає потужність 0,5 кВт. Яка кількість теплоти виділяється в підвідних мідних провідниках перерізом 2 мм2 за 10 хв, якщо відстань від генератора до лампи 100 м?
Яку потужність споживає 25-ватна лампа, розрахована на напругу 220 В, якщо її ввімкнути в мережу з напругою 120 В? Зміною опору лампи знехтувати.
Нагрівальний елемент апарата для випаровування води при температурі 100 0С має опір 10 Ом. Знайти силу струму, який необхідно через нього пропускати, щоб апарат випаровував 100 г води за 10 хв.
Електродвигун підйомного крана працює при напрузі 380 В і силі струму 20 А. Який його ККД, якщо вантаж масою 1 т кран рівномірно піднімає на висоту 19 м за 50 с?
Два джерела струму, що мають внутрішні опори по 0,5 Ом і ЕРС по 1,6 В, з’єднано паралельно і замкнуто на два паралельно з’єднаних провідники з опорами 1 Ом і 3 Ом. Знайти струм у кожному з цих провідників, якщо опір з’єднувальних проводів 4 Ом.
Електричний кип’ятильник має дві обмотки. При вмиканні однієї з них вода в кип’ятильнику закипає через 15 хв, при вмиканні другої – через 30 хв. Через який час закипить вода, якщо ввімкнути обидві обмотки: а) послідовно; б) паралельно? Напруга в мережі стала.
Визначити середню швидкість впорядкованого руху електронів вздовж мідного провідника при густині постійного струму 11 А/мм2, якщо вважати, що на кожний атом міді у металі є один вільний електрон.
Яку товщину матиме шар нікелю, що відклався при електролізі на катоді за 2,4 год нікелювання, коли густина струму становить 100 А/м2?
Через водний розчин сірчаної кислоти пропускають струм силою 1 А протягом 2 хв. Який об’єм водню і кисню, що виділився при цьому? Врахувати, що газ знаходиться при нормальних умовах.
Дві дротини мідна і алюмінієва мають однакову масу. Довжина мідної дротини у 10 разів більша від довжини алюмінієвої. У скільки разів відрізняються їх опори? Густина міді в 3,3 раза більша від густини алюмінію, а питомий опір – в 1,65 раза менший.
Яка сила діє на кожен вільний електрон у провіднику, якщо до його кінців прикладено напругу 100 В, а провідник має довжину 4 м? Електричне поле вважати постійним.


1 1 . М А Г Н Е Т И З М

Р і в е н ь А

Визначити найбільше значення сили, що діє на провідник завдовжки 0,6 м із струмом 10 А в однорідному магнітному полі, індукція якого дорівнює 1,5 Тл.
На провідник завдовжки 50 см із струмом 20 А, що розташований в однорідному магнітному полі з індукцією 0,1 Тл, діє сила 0,5 Н. Обчислити кут між напрямом струму в провіднику і вектором індукції магнітного поля.
По горизонтально розташованому провіднику завдовжки 20 см і масою 4 г проходить струм силою 10 А. Визначити індукцію магнітного поля, в якому треба розмістити провідник, щоб сила тяжіння зрівноважилась силою Ампера. Напрям індукції поля перпендикулярний до провідника.
В однорідному магнітному полі на рамку площею 0,1 м2 діє максимальний обертовий момент сил 8 мкН·м. Струм в рамці дорівнює 0,4 А. Визначити індукцію магнітного поля.
Плоска прямокутна рамка із сторонами 10 см і 5 см, що має 200 витків, перебуває в однорідному магнітному полі з індукцією 0,05 Тл. Який максимальний обертовий момент може діяти на рамку в цьому полі, якщо сила струму в рамці 2 А?
Яка сила діє на електрон, що рухається із швидкістю 106 м/с в магнітному полі з індукцією 0,05 Тл? Електрон влітає перпендикулярно до силових ліній магнітного поля.
З якою швидкістю повинен рухатися протон в однорідному магнітному полі з індукцією 0,1 Тл, щоб на нього діяла сила 3,2 пН? Швидкість руху протона перпендикулярна до силових ліній магнітного поля.
В однорідне магнітне поле з індукцією 0,01 Тл перпендикулярно до силових ліній влітає заряджена частинка із швидкістю 106 м/с. Який заряд частинки, якщо на неї діяла сила 3,2 мкН?
В однорідному магнітному полі з індукцією 0,07 Тл перпендикулярно до силових ліній знаходиться рамка площею 0,02 м2. Визначити магнітний потік, що пронизує площу рамки.
Перпендикулярно до силових ліній однорідного магнітного поля з індукцією 0,05 Тл знаходиться круглий контур радіусом 0,1 м. Визначити величину магнітного потоку, що пронизує площу контура.
В однорідному магнітному полі з індукцією 0,1 Тл перпендикулярно до його силових ліній розташований квадратний контур. Визначити сторону контура, якщо магнітний потік через його площу дорівнює 0,004 Вб.
В замкнутому контурі при зміні магнітного потоку на 0,4 Вб виникає ЕРС індукції 0,8 В. Який час триває зміна магнітного потоку?
За 5 мс у соленоїді, що містить 500 витків дроту, магнітний потік рівно-мірно зменшується з 7 до 3 мВб. Визначити ЕРС індукції в соленоїді.
Прямий провідник довжиною 40 см перетинає однорідне магнітне поле із швидкістю 5 м/с перпендикулярно до ліній магнітної індукції. У провід-нику індукується ЕРС 0,06 В. Визначити індукцію магнітного поля.
Визначити ЕРС індукції в провіднику з довжиною активної частини 0,25 м, який переміщається в однорідному магнітному полі, що має індукцію 8 мТл, із швидкістю 5 м/с під кутом 300 до вектора магнітної індукції.
Визначити швидкість зміни струму в котушці індуктивністю 0,2 Гн, якщо така зміна струму призводить до виникнення ЕРС самоіндукції 0,8 В.
В момент розмикання електричного кола з соленоїдом, індуктивність якого 0,4 Гн, сила струму за час 0,1 с зменшується від 5 А до нуля. Яка величина ЕРС самоіндукції в контурі?
Знайти індуктивність провідника, в якому рівномірна зміна сили струму на 2 А протягом 0,25 с збуджує ЕРС самоіндукції 20 мВ.
При якій силі струму енергія магнітного поля соленоїда індуктивністю 0,1 Гн дорівнюватиме 0,05 Дж?
В обмотці електромагніта протікає струм силою 20 А. Яка індуктивність обмотки електромагніта, якщо енергія його магнітного поля дорівнює 10 Дж?

Р і в е н ь Б

Провідник, що має довжину і масу m, підвісили на тонких дротинках. Під час проходження по ньому струму I він відхилився в однорідному магнітному полі так, що дротини утворили кут
· з вертикаллю. Визначити індукцію магнітного поля. Силові лінії магнітного поля мають вертикаль-ний напрям.
Прямий провідник довжиною 20 см і масою 25 г підвішений на двох легких нитках в однорідному магнітному полі, вектор індукції якого має горизонтальний напрям і перпендикулярний до провідника. Якої мінімаль-ної сили струм треба пропустити через провідник, щоб нитки розірвалися? Індукція магнітного поля 0,1 Тл. Кожна нитка розривається, коли на неї діє сила 0,4 Н.
Горизонтальні рейки прокладено на відстані 0,3 м одна від одної. На них лежить стержень, перпендикулярно до рейок. Якою має бути індукція магнітного поля, щоб стержень почав рухатись, коли по ньому пропустити струм силою 50 А? Коефіцієнт тертя між стержнем і рейками 0,2. Маса стержня 0,6 кг. Силові лінії магнітного поля напрямлені вертикально вгору.
Електрон, прискорений різницею потенціалів 1000 В, влітає у вакуумі в однорідне магнітне поле з індукцією 0,02 Тл перпендикулярно до ліній індукції. Визначити радіус кола, по якому рухається електрон.
Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією 4 мТл. Знайти період обертання електрона.
Електрон рухається в однорідному магнітному полі з кутовою швидкістю 1010 рад/с. Індукцію магнітного поля збільшили у 5 разів. З якою кутовою швидкістю після цього став рухатися електрон?
У напрямі, перпендикулярному до ліній індукції магнітного поля, влітає електрон із швидкістю 10 Мм/с. Визначити індукцію поля, якщо електрон описав у полі коло радіусом 1 см.
У мас-спектрометрі заряджена частинка рухається із швидкістю 958 см/с по колу, радіус якого 1 мм, в однорідному магнітному полі з індукцією 0,01 Тл. Знайти масу частинки, якщо її заряд 1,6·10 – 19 Кл.
Електрон рухається по колу в магнітному полі з індукцією 0,01 Тл. Визна-чити частоту обертання електрона.
Електрон і протон, які рухаються з однаковою швидкістю, потрапляють в однорідне магнітне поле. Порівняти радіуси кривизни траєкторій протона і електрона. Заряд електрона за модулем дорівнює заряду протона, а маса протона в 2000 разів більша за масу електрона.
Два іони, які мають однаковий заряд і однакову кінетичну енергію, влітають в однорідне магнітне поле. Перший іон рухається по колу, радіус якого 4 см, а другий – 2 см. Знайти відношення мас іонів.
Електрон пройшов прискорюючу різницю потенціалів 1,2 кВ, попав в схрещені під прямим кутом однорідні електричне і магнітне поля і рухається в них рівномірно по прямій. Індукція магнітного поля 6 мТл. Визначити напруженість електричного поля.
Однорідне магнітне поле перпендикулярне до площини мідного кільця, діаметр якого 20 см і товщина 2 мм. З якою швидкістю має змінюватися з часом магнітна індукція, щоб індукційний струм у кільці дорівнював 10 А?
Соленоїд, який має 1000 витків, намотаних в один ряд, знаходиться в однорідному магнітному полі, індукція якого змінюється із швидкістю 20 мТл/с. Вісь соленоїда співпадає з вектором індукції магнітного поля. Радіус соленоїда 20 см. Визначити ЕРС індукції, що виникає в соленоїді.
З якою кутовою швидкістю треба обертати прямолінійний провідник довжиною 20 см навколо одного з його кінців у площині, перпендикуляр-ній до ліній індукції однорідного магнітного поля, щоб у провіднику інду-кувалась ЕРС 0,3 В? Індукція магнітного поля 0,4 Тл.
Магнітний потік, який пронизує провідний контур, рівномірно змінюється від 0,8 Вб до 0,2 Вб за 0,2 с. Визначити силу індукованого струму в контурі, якщо його опір 2,1 Ом.
Чому дорівнює сила струму в провіднику завдовжки 2 м, якщо під час переміщення його в однорідному магнітному полі з індукцією 5·10–2 Тл на відстань 0,4 м виконується робота 0,14 Дж? Напрям переміщення перпен-дикулярний до напрямів силових ліній поля і струму. Провідник розміще-ний перпендикулярно до напряму поля.
Обмотка електромагніта, індуктивність якого 0,04 Гн, знаходиться під сталою напругою. На протязі 0,02 с в його обмотці виділяється кількість теплоти, яка рівна енергії магнітного поля обмотки. Визначити опір обмотки.
Через соленоїд, індуктивність якого 0,4 мГн, а площа поперечного пере-різу 10 см2, йде струм 0,5 А. Яка індукція магнітного поля всередині соле-ноїда, якщо в ньому 100 витків? Поле вважати однорідним.
В однорідному магнітному полі з індукцією 10 мТл перпендикулярно до ліній індукції влітає електрон з кінетичною енергією 30 кеВ. Який радіус кривизни траєкторії руху електрона?


1 2 . Е Л Е К Т Р О М А Г Н І Т Н І К О Л И В А Н Н Я І Х В И Л І

Р і в е н ь А

Коливальний контур містить конденсатор ємністю 800 пФ і котушку індуктивністю 20 мкГн. Який період коливань в контурі?
Котушку якої індуктивності треба ввімкнути в коливальний контур, щоб при ємності конденсатора 50 пФ отримати частоту вільних коливань 10 МГц?
У коливальному контурі ємність конденсатора 12 мкФ і індуктивність котушки 0,3 мГн. Конденсатор зарядили до напруги 10 В. Знайти макси-мальний струм в контурі.
Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 400 пФ і котуш-ки індуктивністю 10 мГн. Визначити амплітуду сили струму, якщо амплі-туда напруги 500 В.
Конденсатор і котушка утворюють коливальний контур. Котушка має індуктивність 0,01 Гн. Яку ємність повинен мати конденсатор, щоб при частоті 1 кГц наступив резонанс?
Конденсатор, який має ємність 10 мкФ, зарядили до напруги 400 В і приєд-нали до котушки. Після цього в контурі виникли згасаючі коливання. Яка кількість теплоти виділилась в котушці?
Електрична піч, опір якої 20 Ом, живиться від генератора змінного струму. Визначити кількість теплоти, що виділяє піч за 1 годину, якщо амплітуда сили струму 10 А.
У коло ввімкнули конденсатор ємністю 20 мкФ і котушку індуктивністю 0,05 Гн. При якій частоті струму в цьому колі настане резонанс?
Який ємнісний опір має конденсатор ємністю 4 мкФ в колі з частотою змінного струму 400 Гц?
Який індуктивний опір соленоїда при частоті струму 50 Гц? Індуктивність соленоїда 0,2 Гн.
У коло змінного струму з діючою напругою 220 В увімкнули активний опір 550 Ом. Визначити амплітудне значення струму.
Струм якої сили покаже амперметр, коли амплітудне значення струму рівне 28 А?
Котушка має індуктивний опір 35 Ом. Визначити індуктивність котушки, якщо кругова частота змінного струму 500 с – 1.
Визначити період змінного струму, для якого конденсатор, що має ємність 2 мкФ чинить реактивний опір 20 Ом.
Визначити опір кола змінного струму, коли в коло послідовно ввімкнуто активний опір 3 Ом та індуктивний опір 4 Ом.
На яку максимальну напругу треба розраховувати ізолятори лінії електро-передач, якщо діюча напруга становить 430 кВ?
Сила струму в первинній обмотці трансформатора 0,5 А, напруга на її кінцях 220 В, сила струму у вторинній обмотці 11 А, напруга на її кінцях 9,5 В. Визначити ККД трансформатора.
На якій відстані від антени радіолокатора перебуває об’єкт, якщо відбитий від нього радіосигнал повернувся назад через 200 мкс?
Зміна сили струму залежно від часу описується рівнянням І = 5cos200
·t. Визначити частоту, період коливань струму і амплітуду сили струму.
Електрорушійна сила (ЕРС у вольтах) залежно від часу (t – в секундах) змінюється за законом
· = 50cos
·t. Визначити амплітудне значення змінної ЕРС, її період і частоту.

Р і в е н ь Б

Як зміниться частота вільних коливань у контурі, коли індуктивність котушки зменшити в 2 рази, а ємність конденсатора збільшити у 8 разів?
В коливальному контурі до конденсатора приєднали паралельно другий конденсатор втричі більшої ємності, після чого частота в контурі змен-шилась на 300 Гц. Знайти початкову частоту коливань в контурі.
Коливальний контур складається з котушки індуктивності і двох однакових конденсаторів, ввімкнених паралельно. Період вільних коли-вань контуру 0,02 с. Чому дорівнюватиме період, якщо конденсатори ввімкнути послідовно?
Коливальний контур має власну частоту коливань 30 кГц. Якою буде його власна частота, якщо відстань між пластинами плоского конденсатора контуру збільшити в 1,44 раза?
Заряд q на пластинах конденсатора коливального контуру змінюється з часом за законом q = 200cos100
·t (мкКл). Записати закон залежності сили струму від часу. Визначити період і частоту коливань у контурі.
Період коливань у контурі дорівнює 10 – 5 с. Який максимальний струм в котушці, якщо максимальна напруга на пластинах конденсатора 900 В? Максимальна енергія електричного поля 9 мДж.
Максимальний заряд на обкладках конденсатора 1,2
·10 – 6 Кл. Амплітудне значення сили струму в контурі 10 А. Визначити період коливань.
Визначити повний опір кола змінного струму, коли в коло послідовно увімкнуто ділянку з такими даними: R = 12 Ом , Х L = 24 Ом , Х С = 8 Ом .
Яке значення напруги через 15 та 30 мс, якщо амплітуда напруги рівна 200 В, а період 60 мс? Напруга змінюється за законом косинуса і почат-кова фаза дорівнює нулю.
По колу проходить змінний струм частотою 50 Гц. За який час миттєве значення струму дорівнюватиме 50 мА, якщо його амплітудне значення становить 100 мА? При t = 0 сила струму дорівнює нулю.
Котушка індуктивністю 0,02 Гн приєднана до джерела змінної напруги, діюче значення якої 100 В і частота 1000 Гц. Визначити амплітуду струму в колі.
Знижувальний трансформатор з коефіцієнтом трансформації, що дорівнює 10, ввімкнули в мережу з напругою 220 В. Яка напруга на кінцях вторинної обмотки, якщо опір вторинної обмотки 0,2 Ом, а опір корисного навантаження 2 Ом?
Первинна обмотка трансформатора має 12000 витків і ввімкнена в коло з напругою 120 В. Скільки витків повинна мати вторинна обмотка, якщо при силі струму 1 А напруга на її кінцях дорівнює 3,5 В. Опір вторинної обмотки 0,5 Ом.
Для трансляції радіопередач застосовують трансформатор, який знижує напругу до 30 В. Визначити споживану трансформатором потужність, якщо його ККД 95 % і до нього підключені 380 репродукторів, через кожний з яких проходить струм силою 8 мА.
Коливальний контур складається з котушки, що має індуктивність 2 мкГн, і конденсатора, який має ємність 1800 пФ. На яку довжину хвилі розра-хований контур?
В якому діапазоні довжин хвиль працює радіопередавач, коли ємність його коливального контуру можна змінювати від 60 пФ до 240 пФ, а індук-тивність становить 50 мкГн?
Коливальний контур приймача настроєний на довжину хвилі 3 м. На яку довжину хвилі буде настроєний коливальний контур приймача, якщо ємність конденсатора контуру збільшити в 9 разів. Індуктивність контуру залишається сталою.
Коливальний контур, який складається з плоского повітряного конденсатора з площею пластин 100 см2 і котушки індуктивністю 1 мкГн, збуджує електромагнітні хвилі довжиною 10 м. Визначити відстань між пластинами конденгсатора.
При зміні сили струму в котушці індуктивності на величину 1 А, за час 0,6 с в ній виникає ЕРС 0,2 мВ. Яку довжину буде мати радіохвиля, яку випромінює генератор, контур якого складається з цієї котушки і конден-сатора ємністю 14,1 нФ?
Якою може бути максимальна кількість імпульсів, що їх випускає радіолокатор за 1 с під час розвідування цілі, яка перебуває на відстані 30 км від нього?


1 3 . О П Т И К А

Р і в е н ь А

Визначити кутову висоту Сонця над горизонтом, якщо тінь від предмета в даний момент дорівнює висоті предмета.
Кут падіння світлового променя на плоске дзеркало дорівнює 200. Чому дорівнює кут між падаючим і відбитим променем?
Швидкість світла у вакуумі 3
·108 м/с, а в речовині – 1,5
·108 м/с. Визначити показник заломлення речовини.
Відносний показник заломлення на межі повітря-скло дорівнює 1,5, а на межі повітря-вода – 1,33. Чому дорівнює відносний показник заломлення на межі вода-скло?
Граничний кут повного внутрішнього відбивання для даної речовини становить 300. Знайти показник заломлення речовини.
Відстань від Сонця до Землі становить 1,5
·108 км. Скільки часу буде йти світло від Сонця до Землі?
Для даного світла довжина хвилі у воді становить 0,46 мкм. Яку довжину матиме хвиля у повітрі?
Скільки довжин хвиль монохроматичного випромінювання з частотою 4
·1014 Гц укладається на відрізку 1 м?
Воду освітлено червоним світлом, для якого довжина хвилі у повітрі становить 0,7 мкм. Яку довжину матиме хвиля у воді?
Якій частоті відповідає довжина електромагнітної хвилі у вакуумі 800 нм?
Око людини сприймає електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі 0,78 мкм. Визначити період коливань цього випромінювання.
Вертикально поставлена метрова лінійка відкидає від Сонця тінь довжи-ною 25 см. Визначити висоту дерева, якщо в той же час воно має тінь дов-жиною 4 м.
Головна фокусна відстань збиральної лінзи 10 см. Зображення предметів міститься на відстані 12 см від лінзи. Чому дорівнює відстань від предмета до лінзи?
Свічка стоїть на відстані 12,5 см від збиральної лінзи, оптична сила якої становить 10 дптр. На якій відстані від лінзи вийде зображення і яке його збільшення?
Чому дорівнює фокусна відстань лінзи, якщо для одержання зображення предмета в натуральну величину його помістили на віддалі 20 см від лінзи?
Фокусна відстань двоопуклої лінзи 80 см. Чому дорівнює оптична сила лінзи?
Оптична сила лінзи 2 дптр. На якій відстані від лінзи перетнуться пара-лельні до головної оптичної осі промені після заломлення в лінзі?
Головна фокусна відстань об’єктива проекційного ліхтаря 15 см. Визна-чити відстань від об’єктива до зображення на екрані, якщо відстань від об’єктива до діапозитива 25 см.
Стала дифракційної решітки 2 мкм. Знайти найбільший порядок максимуму, який можна спостерігати при освітленні решітки світлом довжиною хвилі 0,5 мкм.
Дифракційна гратка має 500 штрихів на 1 мм. На гратку падає світло з довжиною хвилі 400 нм. Визначити синус кута, під яким спостерігається максимум другого порядку.

Р і в е н ь Б

Предмет розташовано на відстані 20 см від плоского дзеркала. Якою стане відстань між предметом та його зображенням, якщо дзеркало поставити в точку, де раніше було зображення?
Хлопчик висотою 1,5 м знаходиться на відстані 5 м від дерева. Поклавши горизонтально на землю плоске дзеркало на відстані 1 м від себе, він побачив в ньому верхівку дерева. Яка висота дерева?
Для освітлення дна вертикальної криниці сонячним промінням вико-ристовують плоске дзеркало, нахиливши його під кутом 200 до вертикалі. Під яким кутом до горизонту були спрямовані сонячні промені?
Світна точка наближається до дзеркала по прямій, яка утворює з площиною дзеркала кут 600, із швидкістю 30 м/с. З якою швидкістю змен-шується відстань між світною точкою та її зображенням?
Пучок паралельних променів падає на поверхню під кутом 600. Ширина пучка в повітрі 10 см. Визначити ширину пучка у воді.
У дно водоймища глибиною 2 м забили палю, яка на 0,5 м виступає з води. Визначити довжину тіні від палі на дні водоймища, якщо кут падіння променів 300.
Визначити зміщення променя, який проходить крізь скляну пластинку з паралельними гранями, якщо кут падіння 600, а товщина пластинки 2 см.
На горизонтальному дні басейна лежить плоске дзеркало. Промінь світла, заломившись на поверхні води, відбивається від дзеркала і виходить в повітря. На якій відстані від місця входження у воду цей промінь знову вийде в повітря після відбивання від дзеркала? Кут падіння в повітрі 300, глибина басейну 1,8 м.
Лінза дає збільшене у 3 рази зображення предмета, що знаходиться на відстані 10 см від неї. Знайти фокусну відстань лінзи.
Відстань від предмета до збиральної лінзи і від лінзи до зображення однакова і дорівнює 0,5 м. У скільки разів збільшиться зображення пред-мета, якщо його змістити на відстань 20 см в напрямку до лінзи?
Збиральна лінза дає на екрані збільшене в 2 рази зображення предмета. Відстань від предмета до лінзи перевищує її фокусну відстань на 6 см. Знайти відстань від лінзи до екрана.
Предмет розмістили на відстані 4F. У скільки разів його зображення на екрані менше від самого предмета?
Предмет поставили на відстань 60 см від двоопуклої лінзи і дістали дійсне, обернене і збільшене в 2 рази зображення. Знайти фокусну відстань лінзи.
Відстань від предмета до екрана 90 см. Де треба розмістити між ними лінзу, фокусна відстань якої 20 см, щоб отримати на екрані чітке зобра-ження предмета?
Зображення міліметрової поділки, розміщеної на відстані 2,5 см від лінзи, має на екрані розмір 8 см. На якій відстані від лінзи розміщений екран?
У певної людини відстань найкращого бачення дорівнює 40 см замість нормальної 25 см. Визначити оптичну силу окулярів, потрібній цій людині. Вважати, що відстань від ока до лінз окулярів незначна.
Об’єктив фотоапарата має фокусну відстань 5 см. На якій відстані від об’єктиву треба розмістити предмет, щоб вийшов знімок в 1/9 натуральної величини?
Дифракційна решітка шириною 2,4 см має 2000 штрихів. Яку кількість спектрів створить вона на екрані необмежених розмірів при опроміненні її світлом, довжина хвилі якого 0,6 мкм?
На дифракційну решітку з періодом 10 – 3 см нормально падає монохрома-тична хвиля світла. Визначити її довжину, якщо кут між максимумами 2-го та 4-го порядку дорівнює 0,1 радіана. Вважати, що кути малі.
Яку ширину має весь спектр 1-го порядку (довжини хвиль лежать в межах від 0,38 мкм до 0,76 мкм), утворений на екрані, віддаленому на 3 м від дифракційної гратки з періодом 0,01 мм? Вважати, що кути малі.


1 4 . Т Е О Р І Я В І Д Н О С Н О С Т І . С В І Т Л О В І К В А Н Т И

Р і в е н ь А

Визначити імпульс протона, який рухається із швидкістю 0,8 с.
Визначити кінетичну енергію електрона (в МеВ), який рухається із швидкістю 0,6 с. Вважати, що енергія спокою електрона рівна 0,511 МеВ.
Нерухомий стержень має довжину 1 м. Якою буде довжина цього стержня в напрямі руху з швидкістю 0,6 с?
При якій швидкості руху релятивістське скорочення довжини рухомого тіла становить 25 %?
Космічна частинка рухається із швидкістю 0,95 с. Який проміжок часу відповідає одній мікросекунді “власного” часу частинки?
У скільки разів збільшується тривалість існування нестабільної частинки, якщо вона рухається із швидкістю 0,99 с?
Яку масу має протон (в а.о.м.), що летить із швидкістю 2,4
·108 м/с? Вважати, що маса спокою протона дорівнює 1 а.о.м.
При якій швидкості руху космічного корабля його маса збільшиться у 2 рази?
На скільки збільшиться маса
·-частинки (в а.о.м.), якщо її швидкість збільшиться від 0 до 0,9 с? Вважати, що маса спокою
·-частинки дорівнює 4 а.о.м.
У скільки разів порівняно з масою спокою збільшиться маса частинки при її русі із швидкістю 0,6 с?
Дві нейтральні частинки, відстань між якими 106 м, летять назустріч одна одній із швидкістю 0,6 с. Через скільки часу вони зіткнуться?
Елементарна частинка нейтрино рухається із швидкістю світла. Спосте-рігач рухається назустріч нейтрино із швидкістю 0,5 с. Яка швидкість нейтрино в системі відліку, зв’язаній зі спостерігачем?
Знайти енергію фотона з довжиною хвилі 0,4 мкм.
У скільки разів зміниться частота випромінювання, якщо енергію кванта збільшити у 2 рази?
Червона межа фотоефекту для срібла 0,26 мкм. Визначити роботу виходу електронів.
Визначити енергію фотонів, які відповідають найдовшим (
· = 0,76 мкм) і найкоротшим (
· = 0,4 мкм) хвилям видимої частини спектра.
Знайти масу та імпульс фотонів для інфрачервоних (
· = 1012 Гц) променів.
Визначити енергію фотона ультрафіолетового випромінювання, якщо відомо, що імпульс фотона 2
·10 – 27 кг
·м/с.
При фотоефекті робота виходу електрона рівна 6,625 еВ. Визначити довжину хвилі при червоній межі фотоефекту.
Визначити довгохвильову межу фотоефекту для металу з роботою виходу 2 еВ.


Р і в е н ь Б

Сторони прямокутника відносяться як 2:1. З якою швидкістю (в частках швидкості світла) і в якому напрямі має рухатись прямокутник, щоб він “перетворився” в квадрат?
З якою швидкістю має летіти протон (m0 = 1 а.о.м.), щоб його маса дорів-нювала масі спокою
·-частинки (m0 = 4 а.о.м.)?
Сонце випромінює щосекунди в навколишній простір близько 3,75
·1026 Дж енергії На скільки в зв’язку з цим щосекунди зменшується маса Сонця?
Маса рухомого електрона в 11 разів більша за його масу спокою. Визна-чити кінетичну енергію електрона.
Яку роботу необхідно виконати для збільшення швидкості електрона від 0,6 с до 0,8 с?
Якою має бути швидкість електрона, щоб його кінетична енергія зрівня-лася з енергією спокою?
У скільки разів маса протона, який має кінетичну енергію 1010 МеВ, більша від маси протона, що перебуває у стані спокою?
Маса спокою космічного корабля 9 т. На скільки збільшується маса ко-рабля під час його руху із швидкістю 8 км/с?
Вантаж масою 18 т підйомний кран підняв на висоту 5 м. На скільки змі-нилась маса вантажу?
На скільки збільшується маса пружини, що має жорсткість 10 кН/м, під час її розтягування на 3 см?
У чайник налили 2 л води і нагріли від 10 0С до кипіння. На скільки при цьому змінилася маса води?
Який імпульс фотона, що має енергію 6
·10 – 19 Дж?
Імпульс одного фотона дорівнює 2,4
·10 – 27 кг
·м/с, а маса другого фотона дорівнює 4
·10 – 36 кг. Енергія якого фотона більша і у скільки разів?
З якою швидкістю повинен рухатися електрон, щоб його кінетична енергія дорівнювала енергії фотона з довжиною хвилі 5,2
·10 – 7 м?
Визначити довжину хвилі променів, кванти яких мають таку саму енергію, що й електрон, який пролетів різницю потенціалів 4,1 В.
Скільки фотонів за 1 с попадає в око людини, якщо око сприймає світло з довжи-ною хвилі 0,5 мкм при потужності світлового випромінювання 1,98
·10 – 17 Вт?
Пучок світла з довжиною хвилі 0,49 мкм падає перпендикулярно на поверхню і спричиняє тиск 5 мкПа. Скільки фотонів щосекунди падає на 1 м2 цієї поверхні? Коефіцієнт відбивання від даної поверхні 0,25.
Знайти роботу виходу електрона з поверхні деякого матеріалу, якщо при опроміненні його світлом, довжина хвилі якого 590 нм, швидкість вибитих електронів дорівнює 0,28
·106 м/с.
Якщо освітлювати фотоелемент фіолетовим світлом з частотою 750
·1012 Гц запірна напруга дорівнює 2 В, а якщо освітлювати червоним світлом з частотою 390
·1012 Гц, запірна напруга – 0,5 В. Знайти значення сталої Планка, виходячи з даних цього досліду.
Порівняти тиск світла, який воно чинить на ідеально білу та ідеально чорну поверхні за інших однакових умов.


1 5 . А Т О М Н А І Я Д Е Р Н А Ф І З И К А

Р і в е н ь А

Визначити швидкість електрона на першій борівській орбіті в атомі водню радіуса 0,5
·10 – 10 м.
Визначити довжину хвилі випромінювання атомом, яка відповідає різниці енергій енергетичних рівнів 3,03
·10 – 19 Дж.
При переході електрона в атомі водню з одного енергетичного рівня на другий випромінюється світло з частотою 4,5
·10 14 Гц. На скільки при цьому змінюється енергія атома?
За 8 діб кількість радіоактивної речовини зменшилась в 4 рази. Визначити (в добах) період її піврозпаду.
Визначити енергію зв’язку ядра літію 13 EMBED Equation.3 1415.
Знайти кількість нуклонів в ядрі ізотопу 13 EMBED Equation.3 1415.
Скільки протонів містить ядро ізотопу 13 EMBED Equation.3 1415?
Скільки нейтронів містить ізотоп 13 EMBED Equation.3 1415?
На скільки одиниць зміниться порядковий номер елемента при випромінюванні з ядра двох
·-частинок?
На скільки збільшується порядковий номер ядра при
·-електронному розпаді?
На скільки зменшиться масове число ядра при
·-розпаді?
На скільки зменшиться масове число елемента при викиданні з ядра протона?
На скільки зміниться порядковий номер елемента при викиданні з ядра нейтрона?
Допишіть ядерну реакцію: 13 EMBED Equation.3 1415 + 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 + ? Який порядковий номер невідомого атома?
Визначити зарядове число невідомого елемента в реакції: 13 EMBED Equation.3 1415 + ? = 13 EMBED Equation.3 1415 + 13 EMBED Equation.3 1415.
Визначити масове число невідомого елемента в реакції: 13 EMBED Equation.3 1415 + 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 + 13 EMBED Equation.3 1415.
Визначити зарядове число невідомого елемента Х такої ядерної реакції:
· + 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 + 13 EMBED Equation.3 1415.
Визначити масове число невідомого елемента Х такої ядерної реакції: 13 EMBED Equation.3 1415 + Х 13 EMBED Equation.3 1415 + 13 EMBED Equation.3 1415.
Скільки протонів мала бомбардуюча частинка, яку застосували в такій реакції: 13 EMBED Equation.3 1415 + ? 13 EMBED Equation.3 1415 + 13 EMBED Equation.3 1415 ?
Знайти енергію зв’язку дейтерію 13 EMBED Equation.3 1415.

Р і в е н ь Б

Електрон переходить в атомі водню з третього енергетичного рівня на другий. Визначити довжину хвилі випромінювання, яким супроводжується цей перехід, якщо енергія електрона на третьому енергетичному рівні дорівнює 2,38
·10 – 19 Дж, а на другому – - 5,4
·10 – 19 Дж.
Період піврозпаду рубідію 15 хв. Скільки атомів залишиться через 1 годину, якщо на початку їх було 10 12 ?
Знайти енергію зв’язку, що припадає на один нуклон в ядрі атома кисню 13 EMBED Equation.3 1415.
Скільки атомів ізотопу 13 EMBED Equation.3 1415 розпадеться за 328 діб, якщо початкова кіль-кість атомів дорівнювала 10 12 ? Період піврозпаду цього ізотопу 164 доби.
В археології вік предмета визначають за зменшенням кількості атомів ізотопу вуглецю 13 EMBED Equation.3 1415, період піврозпаду якого 5570 років. Визначити вік знахідки, якщо вміст ізотопу вуглецю 13 EMBED Equation.3 1415 зменшився у 8 разів.
Визначити (в добах) період піврозпаду радіоактивного елемента, якщо за 1 добу із 2
·10 10 атомів розпалось 1,8
·10 10 атомів.
Визначити (в роках) період піврозпаду для досліджуваного радіоактивного елемента, якщо число ядер, що не розпалися, за 3 роки зменшилось в 16 разів.
Період піврозпаду радію 1600 років. Через який час число атомів змен-шиться в 4 рази?
За 360 хв початкова маса радіоактивного ізотопу зменшилась в 4 рази. У скільки разів вона зменшиться за половину доби, рахуючи від початкового моменту часу?
Під час бомбардування ізотопу 13 EMBED Equation.3 1415
·-частинками утворюється ізотоп азоту 13 EMBED Equation.3 1415. Яке масове число частинки, що викидається?
Ядро урану 13 EMBED Equation.3 1415 захоплює один нейтрон і розділяється на два уламки, внаслідок чого звільняється два нейтрони. Виявилось, що один з уламків – ядро 13 EMBED Equation.3 1415. Визначити порядковий номер другого уламка.
Визначити порядковий номер ізотопа, який утворюється в результаті чотирьох
·- та двох
·-розпадів радіоактивного 13 EMBED Equation.3 1415.
Скільки
·-розпадів відбувається, коли ядро ізотопу торію 13 EMBED Equation.3 1415 перетворюється в ядро полонію 13 EMBED Equation.3 1415?
В результаті захоплення нейтрона ядром азоту 13 EMBED Equation.3 1415 утворюється новий елемент і
·-частинка. Визначити кількість нейтронів у ядрі невідомого елемента.
Під час анігіляції електрона і позитрона утворилось два однакових
·-кванти. Знайти довжину хвилі, нехтуючи кінетичною енергією частинок до реакції. Вважати, що me = mпоз.= 9,1
·10 – 31 кг, швидкість світла 3
·10 8 м/с, стала Планка рівна 6,62
·10 – 34 Дж
·с.
Визначити, яка енергія виділяється при ядерній реакції: 13 EMBED Equation.3 1415 + 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 + 13 EMBED Equation.3 1415 ?
Під час розпаду радію вилітають
·-частинки із швидкістю 1,57
·10 7 м/с. При якій температурі середня квадратична швидкість теплового руху атомів гелію була б такою ж самою? Вважати, що маса
·-частинки дорівнює 6,68
·10 – 27 кг.
Препарат полонію випускає за 1 с 3,7
·10 9
·-частинок з енергією 5,3 МеВ. Препарат розміщений в калориметрі з теплоємністю 1 Дж/К. Визначити, на скільки градусів збільшиться температура в калориметрі за 1 годину.
Період піврозпаду
·-мезона 18 нс. За який час (за годинником земного спо-стерігача) розпадеться 99 % частинок, які рухаються із швидкістю 0,6 с ?
В калориметр теплоємністю 100 Дж/К помістили ізотоп кобальту 13 EMBED Equation.3 1415 масою 10 мг. При розпаді ядра виділяється 2
·10 – 19 Дж теплоти. Через 50 хв температура калориметра підвищилась на 0,06 К. Знайти період піврозпаду ізотопу кобальту.


Ф І З И Ч Н І С Т А Л І В Е Л И Ч И Н И

Елементарний електричний заряд е = 1,60219 · 10 – 19 Кл
Заряд електрона q е = – 1,6
· 10 – 19 Кл
Заряд протона q p = + 1,6
· 10 – 19 Кл
Маса спокою електрона m е = 9,1095 · 10 – 31 кг = 5,486 · 10 – 4 а. о. м.
Маса спокою протона m p = 1,6726 · 10 – 27 кг = 1,00728 а. о. м.
Маса спокою нейтрона m n = 1,6749 · 10 – 27 кг = 1,00866 а. о. м.
Питомий заряд електрона е / m е = 1,7588 · 10 11 Кл / кг
Швидкість світла у вакуумі с = 2,9979 · 10 8 м / с
Гравітаційна стала G = 6,672 · 10 – 11 Н · м 2 / кг 2
Електрична стала
· 0 = 8,8542 · 10 – 12 Ф / м
Магнітна стала
· 0 = 12,5664 · 10 – 7 Гн / м
Стала Авогадро N А = 6,022 · 10 23 моль – 1
Стала Больцмана k = 1,3807 · 10 – 23 Дж / К
Стала Планка h = 6,626 · 10 – 34 Дж · с = 4,136 · 10 – 15 еВ · с
Стала Фарадея F = е · N А = 9,648 · 10 4 Кл / моль
Об’єм 1 моля ідеального газу за нормальних умов V 0 = 0,0224 м 3 / моль
Універсальна газова стала R = k · N А = 8,314 Дж / моль · К
Стала Рідберга R
· = 1,097
· 10 7 м – 1
Прискорення вільного падіння на рівні моря на широті 45 0 g = 9,80665 м / с 2
Абсолютний нуль температури Т = 0 К ; t = – 273,15 0 С
Нормальний атмосферний тиск р атм = 760 мм рт ст = 101292,8 Па
· 10 5 Па
Нормальні умови ( для ідеального газу ) : Т = 273 К ; р = р атм = 10 5 Па
Коефіцієнт взаємозв’язку маси й енергії с 2 = Е / m = 8,9874
· 10 16 Дж / кг = = 931,5 МеВ / а. о. м.
1 а. о. м. = 1,66057 · 10 – 27 кг
1 МеВ = 1,60219
· 10 – 13 Дж
Енергія спокою електрона Е 0 е = m е
· с 2 = 8,187
· 10 – 14 Дж = 0,511 МеВ
Енергія спокою протона Е 0 р = m р
· с 2 = 1,503
· 10 – 10 Дж = 938,26 МеВ
Енергія спокою нейтрона Е 0 n = m n
· с 2 = 1,505
· 10 – 10 Дж = 939,55 МеВ
1. Густина твердих тіл

· , ( 13 EMBED Equation.3 1415, або · 10 3 13 EMBED Equation.3 1415 )
Алмаз
3,5

Ніхром
8,4

Алюміній
2,7

Олово
7,3

Береза (суха)
0,7

Парафін
0,9

Бетон
2,2

Пісок (сухий)
1,5

Бурштин
1,1

Платина
21,5

Германій
5,4

Свинець
11,3

Граніт
2,6

Скло (віконне)
2,5

Дуб (сухий)
0,8

Сосна (суха)
0,4

Залізо
7,8

Срібло
10,5

Золото
19,3

Сталь
7,8

Корок
0,24

Уран-235
18,0

Кремній
2,4

Фарфор
2,3

Латунь
8,5

Хром
7,2

Лід
0,9

Цегла
1,6

Мармур
2,7

Цинк
7,1

Мідь
8,9

Чавун
7,0

Нікель
8,9

Ялина (суха)
0,62. Густина рідин

· , ( 13 EMBED Equation.3 1415, або · 10 3 13 EMBED Equation.3 1415 )
Азот (при t = -192 0С)
0,79

Масло машинне
0,9

Бензол
0,88

Молоко
1,03

Бензин
0,7

Нафта
0,8

Вода (при +40С)
1,0

Олія
0,8

Вода (морська)
1,03

Ртуть
13,6

Гас
0,8

Сірчана кислота
1,84

Ефір
0,7

Спирт
0,8

Кисень (при t = -1820С)
1,14

3. Густина газів

· , ( 13 EMBED Equation.3 1415, при 0 0С і тиску 760 мм рт ст )
Азот
1,25

Метан
0,72

Ацетилен
1,17

Неон
0,9

Водень
0,09

Повітря
1,293

Вуглекислий газ
1,977

Пропан
2,0

Гелій
0,178

Хлор
3,21

Кисень
1,429
4. Питома теплоємність

Речовина
с, 13 EMBED Equation.3 1415

Речовина
с, 13 EMBED Equation.3 1415

Азот
1050

Масло машинне
1700

Алюміній
920

Мідь
380

Аміак
2240

Молоко
3900

Бензин
1400

Нікель
460

Бетон
880

Олія
1800

Вода
4200

Олово
230

Водень
14270

Парафін
3200

Водяна пара
2000

Пісок
880

Вольфрам
130

Повітря
1000

Вуглекислий газ
1000

Поліетилен
2300

Гас
2100

Платина
140

Гелій
5200

Ртуть
140

Гліцерин
2400

Свинець
130

Ефір
3350

Скло
840

Залізо
460

Спирт
2470

Золото
130

Срібло
230

Кисень
920

Сталь
500

Корок
2000

Цегла
750

Латунь
380

Цинк
380

Лід
2100

Чавун
540

Мазут
2100

5. Питома теплота згоряння палива

Речовина
q,
· 10 6 13 EMBED Equation.3 1415

Речовина
q,
· 10 6 13 EMBED Equation.3 1415

Тверде паливо

Рідке паливо

Антрацит
30,3

Бензин
46

Буре вугілля
15

Гас
46

Горючі сланці
9,6

Ефір
0,4

Деревне вугілля
29,7

Мазут
42

Дрова (березові сухі)
13

Нафта
45

Дрова (соснові сухі)
13

Спирт
27

Кам’яне вугілля
29

Газоподібне паливо

Кокс
30

Водень
120

Порох
3,8

Коксогаз
16,4

Піраксилін
4,2

Метан
50

Солома
14

Природний газ
35,5

Торф, тротил
15

Умовне паливо
29

6. Температура плавлення і кристалізації
( за нормального атмосферного тиску )

Речовина
t , 0 C

Речовина
t , 0 C

Азот
- 210

Мідь
1085

Алюміній
660

Натрій
98

Вода
0

Нафталін
80

Вода морська
- 2,5

Нікель
1453

Водень
- 259

Олово
232

Вольфрам
3387

Осмій
3030

Гліцерин
- 18

Платина
1772

Ефір
- 116

Ртуть
- 39

Залізо
1535

Свинець
327

Золото
1065

Спирт
- 114

Калій
63

Срібло
962

Кисень
- 219

Сталь
1400

Кухонна сіль
770

Титан
1660

Латунь
1173

Чавун
1200

Лід
0

Цинк
420


7. Питома теплота плавлення ( кристалізації )

Речовина

· , ·10 4 13 EMBED Equation.3 1415

Речовина

· , ·10 4 13 EMBED Equation.3 1415

Алюміній
39

Платина
11,3

Вольфрам
18,5

Ртуть
1,2

Залізо
27

Свинець
2,5

Золото
6,7

Срібло
8,7

Лід
33,2

Сталь
8,4

Мідь
21,3

Цинк
11,2

Нафталін
15

Чавун білий
14

Олово
5,9

Чавун сірий
9,6


8. Питома теплота пароутворення ( конденсації )
Речовина
r , ·10 6 13 EMBED Equation.3 1415

Речовина
r , ·10 6 13 EMBED Equation.3 1415

Азот
0,199

Ефір
0,355

Аміак
1,37

Залізо
6,12

Ацетон
0,52

Мідь
4,82

Бензин
0,29

Ртуть
0,282

Вода
2,26

Свинець
0,855

Гліцерин
0,83

Спирт
0,9


9. Температура кипіння
( за нормального атмосферного тиску )

Речовина
t , 0 C

Речовина
t , 0 C

Азот
- 196

Золото
2947

Алюміній
1800

Кисень рідкий
- 183

Аміак
- 33

Мідь
2567

Ацетон
56

Нафталін
218

Бензин
70200

Олово
2300

Вода
100

Повітря рідке
- 198

Водень рідкий
- 253

Ртуть
357

Гелій рідкий
- 269

Свинець
1600

Гліцерин
290

Спирт
78

Ефір
35

Цинк
906

Залізо
2450

10. Питомий опір ( при 0 0С ) і температурний коефіцієнт опору

Провідник

· , ·10 – 8
Ом
· м

· , ·10 – 3 К – 1

Провідник

· , ·10 – 8 Ом
· м

· , ·10 – 3 К – 1

Алюміній
2,5
4,2

Нікелін
40,0
0,1

Вольфрам
5,5
5,0

Ніхром
100,0
0,1

Вугілля
4000,0
- 0,8

Платина
10,6
4,0

Залізо
8,7
6,2

Ртуть
95,8
0,9

Манганін
4,5
0,03

Свинець
22,0
4,2

Латунь
7,1
1,0

Срібло
1,6
4,0

Мідь
1,71
4,3

Сталь
15,0
5,0

Константан
50,0
0,02

Цинк
6,0
4,0


11. Коефіцієнт поверхневого натягу рідин ( при 20 0 С )

Речовина

· , ·10 – 3 Н / м

Речовина

· , ·10 – 3 Н / м

Вода
73

Нафта
30

Гас
24

Ртуть
510

Бензин
21

Свинець (рідкий)
470

Мильний розчин
40

Спирт
22

Молоко
46

12. Швидкість звуку ( при 20 0 С )
Середовище

· , м / с

Вода
1500

Повітря
340

Залізо
5850


13. Температурний коефіцієнт лінійного розширення

Речовина
а ,
·10 – 5 К – 1

Речовина
а ,
·10 – 5 К – 1

Алюміній
2,4

Інвар (сплав Fe + Ni)
0,15

Дерево (за волокнами)
0,5

Мідь
1,7

Залізо
1,2

Скло
0,95

Сталь
1,2

Цегла
0,5


14. Температурний коефіцієнт об’ємного розширення

Речовина
b ,
·10 – 3 К – 1

Речовина
b ,
·10 – 3 К – 1

Ацетон
1,5

Гліцерин
0,51

Нафта, бензин
1,1

Етер
1,6

Вода
0,21

Ртуть
0,18

Гас
0,9

Спирт
1,1


15. Залежність тиску рн та густини
·н насиченої водяної пари
від температури t

t , 0 С
рн ,
·10 3 Па

·н , г / м 3

t , 0 С
рн ,
·10 3 Па

·н , г / м 3

- 5
0,4
3,2

13
1,49
11,4

0
0,61
4,8

14
1,60
12,1

1
0,65
5,2

15
1,71
12,8

2
0,71
5,6

16
1,81
13,6

3
0,76
6,0

17
1,93
14,5

4
0,81
6,4

18
2,07
15,4

5
0,88
6,8

19
2,20
16,3

6
0,93
7,3

20
2,33
17,3

7
1,0
7,8

30
4,24
30,4

8
1,06
8,3

40
7,37
51,2

9
1,14
8,8

50
12,34
82,9

10
1,23
9,4

90
70,11
423,3

11
1,33
10,0

200
1560
7870

12
1,40
10,7

300
8600
46250


16. Границя міцності на розтяг
·м і модуль пружності Е

Речовина

·м , МПа
Е , ГПа

Речовина

·м , МПа
Е , ГПа

Алюміній
100
70

Свинець
15
15

Латунь
50
100

Срібло
140
80

Мідь
50
120

Сталь
500
20017. Психрометрична таблиця


Покази
сухого
термо-метра,
0 С

Різниця показів сухого і вологого термометрів, 0 С


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Відносна вологість, %

0
100
81
63
45
28
11
-
-
-
-
-

2
100
84
68
51
35
20
-
-
-
-
-

4
100
85
70
56
42
28
14
-
-
-
-

6
100
86
73
60
47
35
23
10
-
-
-

8
100
87
75
63
51
40
28
18
7
-
-

10
100
88
76
65
54
44
34
24
14
5
-

12
100
89
78
68
57
48
38
29
20
11
-

14
100
89
79
70
60
51
42
34
25
17
9

16
100
90
81
71
62
54
45
37
30
22
15

18
100
91
82
73
65
56
49
41
34
27
20

20
100
91
83
74
66
59
51
44
37
30
24

22
100
92
83
76
68
61
54
47
40
34
28

24
100
92
84
77
69
62
56
49
43
37
31

26
100
92
85
78
71
64
58
51
46
40
34

28
100
93
85
78
72
65
59
53
48
42
37

30
100
93
86
79
73
67
61
55
50
44
39

18. Діелектричні проникності речовин


Речовина

·

Речовина

·

Бурштин
2,8

Папір
2

Вакуум
1

Парафінований папір
2,2

Вініпласт
3,5

Парафін
2

Вода (дистильована)
81

Плексиглас
4

Гас
2

Повітря
1,0006

Гліцерин
43

Слюда
6

Ебоніт
4,5

Скло
7

Мармур
10

Текстоліт
7

Масло (олія)
2,5

Фарфор
7


19. Показник заломлення речовин
( середній для видимого проміння )


Речовина
n

Речовина
n

Алмаз
2,42

Олія прованська
1,46

Берил
1,58

Парафін рідкий
1,48

Вода
1,33

Плексиглас
1,50

Гліцерин
1,47

Повітря
1,00029

Ефір етиловий
1,35

Сапфір, рубін
1,77

Кам’яна сіль
1,54

Сірководень
1,63

Канадський бальзам
1,53

Сірковуглець
1,63

Кварц кристалічний
1,54

Скипидар
1,47

Кварц плавлений
1,46

Скло
1,64

Корунд
1,77

Спирт етиловий
1,36

Лід
1,31

Спирт метиловий
1,33

Олія касторова
1,48

Толуол
1,50

Олія кедрова
1,52

Топаз
1,63

Олія лляна
1,47

Турмалін
1,67

Олія соняшникова
1,47

Шпат ісландський
1,66

20. Електрохімічні еквіваленти


Речовина
k ,·10 – 6 кг /Кл

Речовина
k ,·10 – 6 кг /Кл

Алюміній (Al 3 + )
0,093

Олово ( Sn 2 + )
0,62

Водень ( Н + )
0,0104

Срібло ( Ag + )
1,12

Кисень ( О 2 - )
0,083

Хром ( Cr 3 + )
0,18

Мідь ( Cu 2 + )
0,33

Цинк ( Zn 2 + )
0,34

Нікель ( Ni 2 + )
0,3021. Робота виходу електронів

Речовина
Ав , еВ
Ав , ·10 – 18 Дж

Речовина
Ав , еВ
Ав , ·10 – 18 Дж

Вольфрам
4,5
0,72

Платина
5,3
0,85

Калій
2,2
0,355

Срібло
4,3
0,69

Літій
2,4
0,38

Цезій
1,8
0,29

Оксид барію
1,0
0,16

Цинк
4,2
0,67


22. Відносна атомна маса деяких ізотопів*


Ізотоп
Маса
нейтрального
атома *, а.о.м.

Ізотоп
Маса
нейтрального
атома *, а.о.м.

13 EMBED Equation.3 1415Н ( водень )
1,00783

13 EMBED Equation.3 1415В ( бор )
10,01294

13 EMBED Equation.3 1415Н ( дейтерій )
2,01410

13 EMBED Equation.3 1415В ( бор )
11,00931

13 EMBED Equation.3 1415Н ( тритій )
3,01605

13 EMBED Equation.3 1415С ( вуглець )
12,0000

13 EMBED Equation.3 1415Не ( гелій )
3,01602

13 EMBED Equation.3 1415N ( азот )
14,00307

13 EMBED Equation.3 1415Не ( гелій )
4,00260

13 EMBED Equation.3 1415N ( азот )
15,00011

13 EMBED Equation.3 1415Li ( літій )
6,01513

13 EMBED Equation.3 1415О ( кисень )
15,99491

13 EMBED Equation.3 1415Li ( літій )
7,01601

13 EMBED Equation.3 1415О ( кисень )
16,99913

13 EMBED Equation.3 1415Ве ( берилій )
8,00531

13 EMBED Equation.3 1415Al ( алюміній )
26,98146

13 EMBED Equation.3 1415Ве ( берилій )
9,01219

13 EMBED Equation.3 1415U ( уран )
238,05353


* Для визначення маси ядра необхідно від маси атома відняти сумарну масу електронів


23. Відомості про Сонце, Землю і Місяць


Радіус Сонця . 6,96 · 10 8 м
Маса Сонця . 1,99 · 10 30 кг
Середній радіус Землі 6,371 · 10 6 м
Маса Землі 5,976 · 10 24 кг
Час повного обертання Землі навколо своєї осі 23 год 56 хв 4,09 с
Прискорення вільного падіння (на рівні моря на широті Парижа) . 9,80665 м / с 2
Нормальний атмосферний тиск 101325 Па
Молярна маса повітря 0,029 кг / моль
Середня відстань від Землі до Сонця .. 1,496 · 10 11 м
Радіус Місяця .. 1,737 · 10 6 м
Маса Місяця ... 7,35 · 10 22 кг
Період обертання Місяця навколо Землі . 27 діб 7 год 43 хв
Прискорення вільного падіння на поверхні Місяця . 1,623 м / с 2
Середня відстань від Місяця до Землі . 3,844 · 10 8 м
24. Таблиця значень синусів для кутів 00 - 900

Градуси
Синуси
Градуси
Синуси
Градуси
Синуси

0
0,0000

1
0,0175
31
0,5150
61
0,8746

2
0,0349
32
0,5299
62
0,8829

3
0,0523
33
0,5446
63
0,8910

4
0,0698
34
0,5592
64
0,8988

5
0,0872
35
0,5736
65
0,9063

6
0,1045
36
0,5878
66
0,9135

7
0,1219
37
0,6018
67
0,9205

8
0,1392
38
0,6157
68
0,9272

9
0,1564
39
0,6293
69
0,9336

10
0,1736
40
0,6428
70
0,9397

11
0,1908
41
0,6561
71
0,9455

12
0,2079
42
0,6691
72
0,9511

13
0,2250
43
0,6820
73
0,9563

14
0,2419
44
0,6947
74
0,9613

15
0,2588
45
0,7071
75
0,9659

16
0,2756
46
0,7193
76
0,9703

17
0,2924
47
0,7314
77
0,9744

18
0,3090
48
0,7431
78
0,9781

19
0,3256
49
0,7547
79
0,9816

20
0,3420
50
0,7660
80
0,9848

21
0,3584
51
0,7771
81
0,9877

22
0,3746
52
0,7880
82
0,9903

23
0,3907
53
0,7986
83
0,9925

24
0,4067
54
0,8090
84
0,9945

25
0,4226
55
0,8192
85
0,9962

26
0,4384
56
0,8290
86
0,9976

27
0,4510
57
0,8387
87
0,9986

28
0,4695
58
0,8480
88
0,9994

29
0,4818
59
0,8572
89
0,9998

30
0,5000
60
0,8660
90
1,0000

25. Таблиця значень косинусів для кутів 00 - 900

Градуси
Косинуси
Градуси
Косинуси
Градуси
Косинуси

0
1,0000

1
0,9998
31
0,8572
61
0,484

2
0,9994
32
0,8480
62
0,4695

3
0,9986
33
0,8387
63
0,4540

4
0,9976
34
0,8290
64
0,4384

5
0,9962
35
0,8192
65
0,4226

6
0,9945
36
0,8090
66
0,4067

7
0,9925
37
0,7986
67
0,3907

8
0,9903
38
0,7880
68
0,3746

9
0,9877
39
0,7771
69
0,3584

10
0,9848
40
0,7660
70
0,3420

11
0,9816
41
0,7547
71
0,3256

12
0,9781
42
0,7431
72
0,3090

13
0,9744
43
0,7314
73
0,2924

14
0,9703
44
0,7193
74
0,2756

15
0,9659
45
0,7071
75
0,2588

16
0,9613
46
0,6947
76
0,2419

17
0,9563
47
0,6820
77
0,2250

18
0,9511
48
0,6691
78
0,2079

19
0,9455
49
0,6561
79
0,1908

20
0,9397
50
0,6428
80
0,1736

21
0,9336
51
0,6293
81
0,1564

22
0,9272
52
0,6157
82
0,1392

23
0,9205
53
0,6018
83
0,1219

24
0,9135
54
0,5878
84
0,1054

25
0,9063
55
0,5736
85
0,0872

26
0,8988
56
0,5592
86
0,0698

27
0,8910
57
0,5446
87
0,0523

28
0,8829
58
0,5299
88
0,0349

29
0,8746
59
0,5150
89
0,0175

30
0,8660
60
0,5000
90
0,0000

26. Таблиця значень тангенсів для кутів 00 - 900

Градуси
Тангенси
Градуси
Тангенси
Градуси
Тангенси

0
0,0000

1
0,0175
31
0,6009
61
1,804

2
0,0349
32
0,6249
62
1,881

3
0,0524
33
0,6494
63
1,963

4
0,0699
34
0,6745
64
2,050

5
0,0875
35
0,7002
65
2,145

6
0,1051
36
0,7265
66
2,246

7
0,1228
37
0,7536
67
2,356

8
0,1405
38
0,7813
68
2,475

9
0,1584
39
0,8098
69
2,605

10
0,1763
40
0,8391
70
2,747

11
0,1944
41
0,8693
71
2,904

12
0,2126
42
0,9004
72
3,078

13
0,2309
43
0,9325
73
3,271

14
0,2493
44
0,9657
74
3,487

15
0,2679
45
1,0000
75
3,732

16
0,2867
46
1,0355
76
4,011

17
0,3057
47
1,0724
77
4,331

18
0,3249
48
1,1106
78
4,705

19
0,3443
49
1,1504
79
5,145

20
0,3640
50
1,1918
80
5,671

21
0,3839
51
1,2349
81
6,314

22
0,4040
52
1,2799
82
7,115

23
0,4245
53
1,3270
83
8,144

24
0,4452
54
1,3764
84
9,514

25
0,4663
55
1,4281
85
11,43

26
0,4877
56
1,4826
86
14,30

27
0,5095
57
1,5399
87
19,08

28
0,5317
58
1,6003
88
28,64

29
0,5543
59
1,6643
89
57,29

30
0,5774
60
1,732
90

·

27. Таблиця значень котангенсів для кутів 00 - 900

Градуси
Котангенси
Градуси
Котангенси
Градуси
Котангенси

0

·

1
57,29
31
1,6643
61
0,5543

2
28,64
32
1,6003
62
0,5317

3
19,08
33
1,5399
63
0,5095

4
14,30
34
1,4826
64
0,4877

5
11,43
35
1,4281
65
0,4663

6
9,514
36
1,3764
66
0,4452

7
8,144
37
1,3270
67
0,4245

8
7,115
38
1,2799
68
0,4040

9
6,314
39
1,2349
69
0,3839

10
5,671
40
1,1918
70
0,3640

11
5,145
41
1,1504
71
0,3443

12
4,705
42
1,1106
72
0,3249

13
4,331
43
1,0724
73
0,3057

14
4,011
44
1,0355
74
0,2867

15
3,732
45
1,0000
75
0,2679

16
3,487
46
0,9657
76
0,2493

17
3,271
47
0,9325
77
0,2309

18
3,078
48
0,9004
78
0,2126

19
2,904
49
0,8693
79
0,1944

20
2,747
50
0,8391
80
0,1763

21
2,605
51
0,8098
81
0,1584

22
2,475
52
0,7813
82
0,1405

23
2,356
53
0,7536
83
0,1228

24
2,246
54
0,7265
84
0,1051

25
2,145
55
0,7002
85
0,0875

26
2,050
56
0,6745
86
0,0699

27
1,963
57
0,6494
87
0,0524

28
1,881
58
0,6249
88
0,0349

29
1,804
59
0,6009
89
0,0175

30
1,7321
60
0,5774
90
0,0000

П е р і о д и ч н а с и с т е м а

Періоди
Г Р У П И


I
II
III
IV
V

1
1
H 1.0079
Гідроген, Водень

2
3
Li 6.941
Літій
4
Be 9.0122
Берилій
5
B 10.811
Бор
6
C 12.011
Карбон, Вуглець
7
N 14.007
Нітроген, Азот

3
11
Na 22.990
Натрій
12
Mg 24.305
Магній
13
Al 26.982
Алюміній
14
Si 28.086
Силіцій
15
P 30.974
Фосфор

4
19
K 39.098
Калій
20
Ca 40.08
Кальцій
21 44.956 Sc
Скандій
22
47.88 Ti
Титан
23
50.941 V
Ванадій


29
Cu 63.546
Купрум, Мідь
30
Zn 65.39
Цинк
31
Ga 69.72
Галій
32
Ge 72.59
Германій
33
As 74.922
Арсен

5
37
Rb 85.468
Рубідій
38
Sr 87.62
Стронцій
39
88.906 Y
Ітрій
40
91.22 Zr
Цирконій
41
92.906 Nb
Ніобій


47
107.87 Ag
Аргентум, Срібло
48
112.41 Cd
Кадмій
49
In 114.82
Індій
50
Sn 118.71
Станум, Олово
51
Sb 121.75
Стибій

6
55
Cs 132.91
Цезій
56
Ba 137.33
Барій
57
138.91 *La
Лантан
72
178.49 Hf
Гафній
73
180.95 Ta
Тантал


79
196.97 Au
Аурум, Золото
80
200.59 Hg
Меркурій, Ртуть
81
Tl 204.38
Талій
82
Pb 207.2
Свинець, Плюмбум
83
Bi 208.98
Бісмут

7
87
Fr [223]
Францій
88
Ra 226.02
Радій
89
[227] **Ac
Актиній
104
[261] Db
Дубній
105
[262] Jl
Джоліотій

* Л а н т а н о ї д и

58
140.12 Ce
Церій
59
140.91 Pr
Празеодим
60
144.24Nd
Неодим
61
[147] Pm
Прометій
62 150.36Sm
Самарій
63
151.96 Eu
Європій
64
157.25 Gd
Гадоліній

65
158.93 Tb
Тербій
66
162.5 Dy
Диспрозій
67
164.93 Ho
Гольмій
68
1167.26 Er
Ербій
69
168.93Tm
Тулій
70
173.04 Yb
Ітербій
71
174.97 Lu
Лютецій


е л е м е н т і в Д. І. М е н д е л є є в а

Е Л Е М Е Н Т І В

VI
VII
VIII
0


2
He 4.0026
Гелій

8
O 15.999
Оксиген, Кисень
9
F 18.998
Флуор, Фтор10
Ne 20.179
Неон

16
S 32.066
Сульфур, Сірка
17
Cl 35.453
Хлор18
Ar 39.948
Аргон

24
51.996 Cr
Хром
25
54.938 Mn
Манган
26
55.847 Fe
Ферум, Залізо
27
58.93 Co
Кобальт
28
58.69 Ni
Нікол, Нікель


34
Se 78.96
Селен
35
Br 79.904
Бром36
Kr 83.80
Криптон

42
95.94 Mo
Молібден
43
[99] Tc
Технецій
44
101.07 Ru
Рутеній
45
102.91 Rh
Родій
46
106.42 Pd
Паладій


52
Te 127.6
Телур
53
I 126.9
Йод54
Xe 131.29
Ксенон

74
183.85 W
Вольфрам
75
186.21 Re
Реній
76
190.2 Os
Осмій
77
192.22 Ir
Іридій
78
195.08 Pt
Платина


84
Po [209]
Полоній
85
At [210]
Астат86
Rn [222]
Радон

106
[263] Rf
Резерфордій
107
[262] Bh
Борій
108
[265] Hn
Ганій
109
[266] Mt
Майтнерій
110
[278] Uun
Унуннілій


* * А к т и н о ї д и

90
232.04 Th
Торій
91
[231] Pr
Протактиній
92
238.03 U
Уран
93
[237] Np
Нептуній
94
[242] Pu
Плутоній
95
[243] Am
Америцій
96
[247] Cm
Кюрій

97
[247] Bk
Берклій
98
[249] Cf
Каліфорній
99
[252] En
Ейнштейній
100
[257] Fm
Фермій
101
[258] Md
Менделєєвій
102
[259] No
Нобелій
103
[260] Lr
ЛоуренсійПрефікси СІ
для утворення десяткових кратних і частинних одиниць


Кратні

Частинні

Префікс
Позначення
Множник

Префікс
Позначення
Множник

екса
Е
10 18

деци
д
10 – 1

пета
П
10 15

санти
с
10 – 2

тера
Т
10 12

мілі
м
10 – 3

гіга
Г
10 9

мікро
мк
10 – 6

мега
М
10 6

нано
н
10 – 9

кіло
к
10 3

піко
п
10 – 12

гекто
г
10 2

фемто
ф
10 – 15

дека
да
10 1

атто
а
10 – 18В І Д П О В І Д І1 . К І Н Е М А Т И К А

Р і в е н ь А

1. 10 с ; 50 м ; 2. х = 80 + 20 t ; 3. 72 км/год ; 4. 20 м ; 5. 6 ·10 6 м/с ; 6. 6 м/с ; 7. 20 м ; 8. 50 м/с ; 9. 0,3 с ; 10. 2 с ; 11.
·ох
· 8,66 м/с ;
·оу = 5 м/с ; 12. 5 м ; 13. збільшиться у 3 рази ; 14. 0,5 м/с ; 15. 8 м/с2 ; 16. 0,314 м/с ; 17. 2 м ; 18. 159 ; 19.
·2 /
·1 = 2 ; 20. 20 м/с .
Р і в е н ь Б

1.
·1 = 54 км/год ;
·2 = 36 км/год ; 2.
·с
· 53,3 км/год ; 3. 45 с ; 4. 30 хв ; 5. 600 м/с ; 6. 10 с ; 200 м ; 7. 8,67 м/с ; 8. 200 м ; 9. 20 м/с ; 10. 10 м/с2 ; 11. 340 м ; 12. 2 ; 13. – 25 м/с2 ; 0,4 с ; 14. 153 м ; 15. 0,5 с ; 16. = 40 м ; hmax = 10 м ; 17.
·
· 76 0 ; 18. 7,6 км/с ; 19.
·с /
·хв = 15 ; 20.
·2 /
·1 = 5 ; а2 / а1 = 200 .
2 . Д И Н А М І К А

Р і в е н ь А

1. 5 Н ; 2. 5 Н ; 3. 0,02 м ; 4. 0,01 м ; 5. у 20 разів ; 6. 0,25 ; 7. 10 кг ; 8. 160 Н; 9. 780 Н ; 10. 5000 т ; 11. зменшиться у 4 рази ; 12. у 12 разів ; 13. 150 Н ; 14. 0,8 м/с2 ; 15. у 5 разів ; 16. 2 ; 17. 5 м/с2 ; 18. 2 м/с2 ; 19. у 5 разів ; 20. 0,8 м .
Р і в е н ь Б

1. 2 см ; 2. 0,2 ; 3. 43,75 Н ; 4. 15 м/с2 ; 5. 24 Н ; 6. 1,4 с ; 7. 3,2 кН ; 8. 4,15 м/с2 ; 9. 10 см ; 10. 1,2 м/с2 ; 11. 6 Н ; 12. 2 м/с ; 13. 10 м/с ; 14. 4 км ; 15. у 4 рази ; 16. 8,5 м/с2 ; 17. 0,39 м ; 18. 133 м ; 19.
·1 /
·2 = 4 ; 20. 63 м/с .3 . С Т А Т И К А

Р і в е н ь А

1. 2 Н ; 12 Н ; 2. 2 Н ; 3. 10 Н ; 4. 5 Н ; 5. 10 Н ; 6. 5 Н ; 7. 17,32 Н ; 8. 400 Н; 9. 13 кН ; 10. 50 Н ; 86,5 Н ; 11. 170 Н ; 12. 500 Н ; 13. 1 Н·м ; 14. зменшиться у 2 рази ; 15. 50 Н ; 16. 10 Н·м ; 17. 0,2 м ; 18. 18 Н·м ; 19. 75 см ; 20. 7 см .
Р і в е н ь Б

1. 400 Н ; 2. 2 кН ; 1,6 кН; 3. 1,7 кН ; 4. 10 кН ; 5 кН ; 5. 2,89 мН ; 6. 1 кг ; 7. 0,8 м ; 8. 7 кН ; 9 кН ; 9. 173 Н ; 10. на відстані 1,8 м від другого хлопчика ; 11. 100 Н ; 12. 200 кг ; 13. 0,25 кг ; 14. 500 Н ; 15. 1 м ; 16. 7,5 Н; 2,5 Н ; 17. на відстані 13 EMBED Equation.3 1415R від центра кулі більшої маси ; 18. на 20 см ліворуч ; 19. на відстані 3,86 см від центра мас половини стержня зробленого із сталі ; 20. 500 Н .

4 . М Е Х А Н І К А Р І Д И Н І Г А З І В

Р і в е н ь А

1. 0,2 МПа ; 2. 1 см2 ; 3. 108,8 кПа ; 4. 0,272 м ; 5. 10 кПа ; 6. 5 кН ; 7. у 100 разів ; 8. 0,25 см ; 9. 100 кг ; 10. 1 Н ; 11. 800 кг/м3 ; 12. 10 Н ; 13. 20 кг ; 14. 80 Н ; 15. 68 Н ; 16. 180 Н ; 17. 300 т ; 18. 0,067 м3 ; 19. 0,47 Н ; 20. 225 Н .
Р і в е н ь Б

1. 5440 Па ; 2. 1,56 кПа ; 3. h = r ; 4. 1,8 см ; 5. 9 см ; 6. 8 кН ; 7. 9 кН ; 8. 250 кг/м3 ; 2000 кг/м3 ; 9. 2429 кг/м3 ; 10. 9,6 Н ; 11. 28 см3 ; 12. 22,9 г ; 13. 4 см ; 14. 1,875 м2 ; 15. 3,6 кг ; 16. 750 кг/м3 ; 17. 1250 кг/м3 ; 18. 280 м ; 19. 0,01 Н ; 20. 45 кДж .


5 . З А К О Н И З Б Е Р Е Ж Е Н Н Я В М Е Х А Н І Ц І

Р і в е н ь А

1. 15 м/с ; 2. 1 т ; 3. 2 ·10 7 кг·м/с ; 4. 5 кДж ; 5. 8 м ; 6. 50 кДж ; 7. 60 0 ; 8. 200 Дж ; 9. 10 м/с ; 10. 150 Вт ; 86,5 Н ; 11. 3 кДж ; 12. 2 м/с ; 13. 2 кг ; 14. у 2 рази ; 15. 250 кДж ; 16. 40 кДж ; 17. 390 кДж ; 18. 0,5 Дж ; 19. 100 Н/м ; 20. 12,5 мДж .
Р і в е н ь Б

1. 22 кг·м/с ; 2. 7 кг·м/с ; 3. 14 кг·м/с ; 20 кг·м/с ; 0 ; 4. 1 кг·м/с ; 5. 4 м/с ; 6. 15 Н ; 7. 128 Н ; 8. 25 кН ; 9. 1 м ; 10. 240 м/с ; 11. 3,95 м/с ; 12. 1,25 м/с ; 13. 600 Дж ; 14. 45 кДж ; 15. 1346 Дж ; 74,3 % ; 16. 2,4 м3; 17. 10 м ; 18. 10 м/с ; 19. А = mgh / 2 ; 20. 77 % .

6 . М Е Х А Н І Ч Н І К О Л И В А Н Н Я І Х В И Л І

Р і в е н ь А

1.
· = - 3
· sin 50
· t ; 2. 0,2 с ; 3. 0,01 м/с ; 4. х = 0,07 cos ( 6
· t +
· / 2 ) ; 5. послаблення ; 6. 1,4 см ; 7. 0,25 с ; 8. 892,32 м ; 9. 2 с ; 10. 9,88 м/с2 ; 11. 2,5 с ; 12. зменшиться у 2 рази ; 13. зменшиться в 1,4 раза ; 14. 4 кг ; 15. 0,2 Дж ; 16. 2,4 м/с ; 17. 5,1 км ; 18. 17 м ; 19. 42,5 м ; 20. 420 м .
Р і в е н ь Б

1. 6,28 м/с ; 1384 м/с2 ; 2. 0,8 м ; 3. 80 м/с2 ; 4. а = - 200 cos 20
· t ; 5. при вільному падінні час менший в 1,12 раза ; 6. 10 Н ; 7. 0,628 с ; 8. зменшиться в 1,82 раза ; 9. 5 с ; 10. у 2,25 раза ; 11. 2 Н/м ; 12. 0,15 Дж ; 13. збільшиться у 12 разів ; 14. 3,5 Дж ; 15. 3,98 Гц ; 2,81 Дж ; 3,75 м/с ; 16. 7630 м/с ; 17. 1,57 рад ; 18. 5 м/с2 ; 19. рухається вниз з прискоренням 5,56 м/с2 ; 20. 25 см ; 9 см .

7 . М О Л Е К У Л Я Р Н А Ф І З И К А

Р і в е н ь А

1. 1,5 л ; 2. 1,4·10 22 ; 3. 2,5·10 23 м – 3 ; 4. 7,3·10 – 26 кг ; 5. 1,4·10 21 ; 6. 7,2·10 25 ; 7. 2,4·10 4 ; 8. 884,3 К ; 9. 6,9·10 22 Дж ; 10. 25 л ; 11. 4 моль ; 12. 321 К ; 13. 115,5 кг ; 14. 0,4 кг/м3 ; 15. 9,5 л ; 16. 15 л ; 17. 572 К ; 18. у 3 рази ; 19. 8,45 л ; 20. 0,4 МПа .
Р і в е н ь Б

1. 3,7·10 11 м2 ; 2. 10 12 ; 3. 4,14 кПа ; 4. 0,588 м3 ; 5. 83 км/с ; 6. 60 Н ; 40 Н ; 7. 286 К ; 8. 819 К ; 9. 280 К ; 10. 126,6 0С ; 11. 0,13 л ; 12. 386 МДж ; 13. в 1,6 раза ; 14. 100 кПа ; 15. 586 К ; 16. 100 кПа ; 17. 10,2 МПа ; 18. 3·10 5 Па ; 19. 707 м/с ; 20. 52,6 кПа .

8 . Т Е Р М О Д И Н А М І К А .
В Л А С Т И В О С Т І Р І Д И Н І Г А З І В

Р і в е н ь А

1. 24,9 кДж ; 2. 62,325 кДж ; 3. 600 Дж ; 4. 20 кДж ; 5. 600 К ; 6. 10 кг ; 7. 20 К ; 8. 224 м/с ; 9. 11,5 МДж ; 10. 3 кг ; 11. 40 % ; 12. 40 г/м3 ; 13. 73 мДж/м2 ; 14. 73 мм ; 15. 73,2 мН/м ; 16. 13,8 мм ; 17. h1 / h2 = 1/2 ; 18. 48 мкДж ; 19. 112 м ; 20. 153,8 К .
Р і в е н ь Б

1. збільшилась в 4,32 раза ; 2. 3,324 кДж ; 3. 12,46 кДж ; 4. А = 3,32 МДж ;
·U = 6,08 МДж ; 5. 23 % ; 14 кВт ; 6. 400 К ; 7. 16 л ; 8. 60,8 кДж ; 9. 2,17 кДж/кг·К ; 10. холодної 80 л , гарячої 40 л ; 11. 10,08 км ; 12. 180 г/м3 ; 13. 8,15 К ; 14. 50 К ; 15. 40 кДж ; 16. 10 5 Па ; 17. А = 24,9 кДж ;
·U = 62,25 кДж ; Q = 87,15 кДж ; 18. 1,44 кДж ; 19. не випаде ; 20.
· 20 мН/м .


9 . Е Л Е К Т Р О С Т А Т И К А

Р і в е н ь А

1. 10 ; 2. 3 м ; 3. збільшилась у 3 рази ; 4. 3 нКл ; 5. 4000 ; 6. 5 см ; 7. 2 кВ ; 8. 16 мкДж ; 9. 1,6·10 – 17 Дж ; 10. 22,75 В ; 11. 10 МВ ; 12. 360 В ; 13. 10 нКл ; 14. збільшиться у 4 рази ; 15. збільшиться в 21,5 раза ; 16. 500 пФ ; 17. 5 мм ; 18. 36 мкКл ; 72 мкКл ; 108 мкКл ; 19. збільшиться у 16 разів ; 20. 442,5 мкДж/м3 .
Р і в е н ь Б

1. 10 11 ; 2. зменшиться у 48 разів ; 3. зменшиться у 8 разів ; 4.
· = 2 arctg ( q2/ 16
·
·0 2 m g ) 1 / 3 ; 5. 182,8 мкН ; 6. 865 мкН ; 7. 16 В/м ; 8. 20 мкКл ; 9. 43,2 кВ/м ; 10. 10 4 ; 11. 25 нКл ; 30 нКл ; 4,5 кВ ; 12. 6,3 нс ; 13. 5,06·10 – 10 м ; 14. в 1,4 раза ; 15. 2 кВ ; 16. 1,23 мН ; 17. 1 мкФ ; 18. 60 мКл ; 19. 0,48 нс ; 20. 0,17 Дж .

1 0 . П О С Т І Й Н И Й С Т Р У М

Р і в е н ь А

1. 1,7·10 22 ; 2. 2 А/мм2 ; 3. 58,8 м ; 0,91 м ; 4. 167 К ; 5. 1 Кл ; 6. 330 мг ; 7. 3,16 А ; 8. 9 В ; 9. 12,5 Ом ; 0,98 Вт ; 10. 5,4 МДж ; 11. 1,25 В ; 12. 0,25 мм/с ; 13. 5·10 18 ; 14. 1,9·10 6 м/с ; 15. 2 мм ; 16. 6,25·10 12 ; 17. 0,24 мг/Кл ; 18. 96005 Кл/моль ; 19. 65 г/моль ; 20. 2 Ом .
Р і в е н ь Б

1. у 4 рази ; 2. 57 Ом ; 3. R1 / R2 = 4 ; 4. 0,3 А ; 5. 20,3 м ; 6. 6 В ; 3 В ; 2 В ; 7. 10 Ом ; 30 Ом ; 8. 2 А ; 2 Ом ; 8 В ; 12 В ; 9. 100 А ; 10. 102 кДж ; 11. 7,4 Вт ; 12. 19,4 А ; 13. 50 % ; 14. 0,24 А ; 0,08 А ; 15. 45 хв ; 10 хв ; 16. 0,82 мм/с ; 17. 29,1 мкм ; 18. 14 см3 ; 7 см3 ; 0,02 А ; 19. опір мідної дротини у 200 разів більший ; 20. 4·10 – 18 Н .

1 1 . М А Г Н Е Т И З М


Р і в е н ь А

1. 9 Н ; 2. 30 0 ; 3. 0,02 Тл ; 4. 0,2 мТл ; 5. 0,1Н·м ; 6. 8·10 – 15 Н ; 7. 2·10 8 м/с ; 8. 0,32 нКл ; 9. 1,4 мВб ; 10. 1,57 мВб ; 11. 0,2 м ; 12. 0,5 с ; 13. 400 В ; 14. 30 мТл ; 15. 5 мВ ; 16. 4 А/с ; 17. 20 В ; 18. 2,5 мГн ; 19. 1 А ; 20. 50 мГн .
Р і в е н ь Б

1. В = m g tg
· / I ; 2. 27,5 А ; 3. 80 мТл ; 4. 5,33 мм ; 5. 8,92 нс ; 6. 6,5·10 10 рад/с ; 7. 5,7 мТл ; 8. 1,67·10 – 25 кг ; 9. 2,8·10 8 Гц ; 10. 2000 ; 11. 4 ; 12. 123 кВ/м ; 13. 1,08 Тл/с ; 14. 2,5 В ; 15. 37,5 рад/с ; 16. 1,43 А ; 17. 3,5 А ; 18. 1 Ом ; 19. 2 мТл ; 20. 5,84 см .1 2 . Е Л Е К Т Р О М А Г Н І Т Н І К О Л И В А Н Н Я І Х В И Л І


Р і в е н ь А

1. 0,25 мкс ; 2. 5 мкГн ; 3. 2 А ; 4. 0,1 А ; 5. 2,5 мкФ ; 6. 0,8 Дж ; 7. 3,6 МДж ; 8. 159 Гц ; 9. 99,5 Ом ; 10. 62,8 Ом ; 11. 0,56 А ; 12. 20 А ; 13. 70 мГн ; 14. 251 мкс ; 15. 5 Ом ; 16. 602 кВ ; 17. 95 % ; 18. 30 км ; 19. 10 Гц ; 0,01 с ; 5 А ; 20. 50 В ; 0,4 с ; 2,5 Гц .
Р і в е н ь Б

1. зменшиться у 2 рази ; 2. 600 Гц ; 3. 0,01 с ; 4. 36 кГц ; 5. І = - 0,628 sin 1000
· t ; 2 мс ; 500 Гц ; 6. 12,56 А ; 7. 0,75 мкс ; 8. 20 Ом ; 9. 0 В ; 20 В ; 10. 1,7 мс ; 11. 1,1 А ; 12. 20 В ; 13. 400 ; 14. 96 Вт ; 15. 113 м ; 16. 103,2 – 206,4 м ; 17. 9 м ; 18. 3,2 мм ; 19. 2450 м ; 20. 5000 .1 3 . О П Т И К А


Р і в е н ь А

1. 45 0 ; 2. 40 0 ; 3. 2 ; 4. 1,13 ; 5. 2 ; 6. 500 с ; 7. 0,61 мкм ; 8. 1,3·10 6 ; 9. 0,525 мкм ; 10. 3,75·10 14 Гц ; 11. 2,6·10 – 15 с ; 12. 16 м ; 13. 60 см ; 14. 50 см ; 4 ; 15. 10 см ; 16. 1,25 дптр ; 17. 50 см ; 18. 37,5 см ; 19. 4 ; 20. 0,4 .
Р і в е н ь Б

1. 80 см ; 2. 6 м ; 3. 50 0 ; 4. 51 м/с ; 5. 15,2 см ; 6. 1,1 м ; 7. 11 мм ; 8. 1,5 м ; 9. 7,5 см ; 10. 5 ; 11. 36 см ; 12. у 2 рази менше ; 13. 0,4 м ; 14. 0,6 м від лінзи і 0,3 м від предмета ; 15. 2 м ; 16. 1,5 дптр ; 17. 0,5 м ; 18. 20 ; 19. 0,5 мкм ; 20. 11,4 см .


1 4 . Т Е О Р І Я В І Д Н О С Н О С Т І . С В І Т Л О В І К В А Н Т И


Р і в е н ь А

1. 4·10 – 19 кг·м/с ; 2. 0,13 МеВ ; 3. 0,8 м ; 4. 2·10 8 м/с ; 5. 3,2 мкс ; 6. у 7 разів ; 7. 1,67 а.о.м. ; 8. 2,61·10 8 м/с ; 9. 5,17 а.о.м. ; 10. в 1,25 раза ; 11. 2,8 мс ; 12. 3·10 8 м/с ; 13. 3,1 еВ ; 14. збільшиться у 2 рази ; 15. 4,78 еВ ; 16. 1,6 еВ ; 17. 7,3·10 – 39 кг ; 22·10 – 31 кг·м/с ; 18. 3,75 еВ ; 19. 0,2 мкм ; 20. 0,621 мкм .
Р і в е н ь Б

1. 2,61·10 8 м/с в напрямку більшої сторони ; 2. 2,904·10 8 м/с ; 3. 4,17·10 9 кг ; 4. 5,12 МеВ ; 5. 212,5 кеВ ; 6. 2,61·10 8 м/с ; 7. в 1,06·10 7 разів ; 8. 3,2 мг ; 9. 10 – 11 кг ; 10. 5·10 – 17 кг ; 11. 8,4 нг ; 12. 2·10 – 27 кг·м/с ; 13. енергія першого фотона у 2 рази більша ; 14. 9·10 7 м/с ; 15. 0,302 мкм ; 16. 50 ; 17. 3·10 21 ; 18. 1,9 еВ ; 19. 6,67·10 – 34 Дж·с ; 20. на чорну поверхню у 2 рази більший .

1 5 . А Т О М Н А І Я Д Е Р Н А Ф І З И К А


Р і в е н ь А

1. 2,3·10 6 м/с ; 2. 0,66 мкм ; 3. 1,86 еВ ; 4. 4 доби ; 5. 39,2 МеВ ; 6. 7 ; 7. 8 ; 8. 138 ; 9. 4 ; 10. 1 ; 11. 4 ; 12. 1 ; 13. не зміниться ; 14. 1 ; 15. 2 ; 16. 9 ; 17. 10 ; 18. 31 ; 19. 2 ; 20. 2,2 МеВ .
Р і в е н ь Б

1. 0,656 мкм ; 2. 6,25·10 10 ; 3. 7,75 МеВ/нуклон ; 4. 7,5·10 11 ; 5. 16710 років ; 6. 0,3 доби ; 7. 0,75 року ; 8. 3200 років ; 9. у 16 разів ; 10. 1 ; 11. 38 ; 12. 84 ; 13. 3 ; 14. 6 ; 15. 2,42 пм ; 16. 15 МеВ ; 17. 3,98·10 10 К ; 18. 11,3 К ; 19. 150 нс ; 20. 100 хв .

Л І Т Е Р А Т У Р А

В.А. Балаш Задачи по физике и методы их решения. – М.: Просвещение, 1983.
Сборник задач по физике. Учебное пособие / Баканина Л.П., Белонучник В.Б., Козел С.М. и др. – М.: Наука, 1990.
Бендриков Г.А., Буховцев Б.Б. и др. Задачи по физике для поступающих в вузы. – М.: Наука, 1979.
Сборник задач и вопросов по физике для средних специальных учебных заведений. Р.А. Гладкова. – М.: Наука. Главная редакция физико-матема-тической литературы, 1988.
Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике. – М.: Высшая школа, 1969.
І.М. Гельфгат та ін. 1001 задача з фізики з відповідями, вказівками і розв’язками. – Х.: Гімназія, 1988.
С.У. Гончаренко. Конкурсні задачі з фізики. Видання 5. – К.: Техніка, 1968.
Демкович В.П. Збірник задач з фізики. – К.: Радянська школа, 1977.
Лукашик В.І. Збірник запитань і задач з фізики. – К.: Радянська школа, 1991.
Меледин Г.В. Физика в задачах. – М.: Наука, 1990.
Мясников С.П., Осанова Т.Н. Пособие по физике для поступающих в вузы. – М.: Высшая школа, 1972.
Мясников С.П., Осанова Т.Н. Пособие по физике. – М.: Высшая школа, 1988.
А.П. Римкевич. Збірник задач з фізики для 8-10 класів середньої школи. – К.: Радянська школа, 1979.
В.І. Романенко. Збірник задач з фізики. Самостійні та контрольні роботи для 9-11 класів. – К.: АСК, 1998.

13PAGE 15


13PAGE 147415МЛИНІВ – 2012Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 17858020
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий