Reshenie_2010_God

Білет 1
Завдання 4. Обчислити зміну обсягу товарної продукції у розрахунковому році порівняно зі звітним та вплив на неї динаміки продуктивності праці й чисельності працюючих на основі наступних даних:
Показники
Од. виміру
Звітний рік
Розрахунковий рік

Обсяг товарної продукції
тис.грн.
494
545

Середньорічна чисельність персоналу
осіб
38
50

ППз = 4940 / 38 = 130 тис.грн
ППр = 5450 / 50 = 109 тис.грн
Зміна ТП = 5450- 4360 = 510 тис.грн.
В % 510 / 4940 = 10,32%
Зміна ТППП = ЧР * (ППР – ППЗ) = 50 * (109- 130) = -1050 тис.грн.
Зміна ТП пп % = - 1050 /4940 = - 21,26%
Зміна ТП ч = ППз ( Чр – Чз) = 130 ( 50 – 38) = 1560 тис.грн.
Зміна ТПч в % = 1560 : 4940 = 31,58 %
Перевірка : -1050+1560= 510 тис.грн. : -21,26+31,58 = 10,32%


Завдання 5. У розрахунковому році обсяг реалізованої продукції підприємства становитиме 25 000 тис.грн., величина виробничої собівартості продукції за рік складе 15 500 тис.грн., а її повна собівартість 22 000 тис.грн. Річна потреба у матеріалах оцінюється у 9 750 тис.грн., їх середній поточний запас 6 днів, транспортний 4 дня, страховий 1 день. Тривалість виробничого циклу становитиме 8 днів. Коефіціент наростання витрат 0,5. Норматив готової продукції на складі становить 6 днів, а між відвантаженням продукції та її оплатою проходить 7 днів. У році 270 робочих днів. Визначити необхідну величину оборотних коштів підприємства.
Рішення:
Нвз = 9 750/270 х (6+4+1 )= 397,2 тис.грн.
Н нзв = В тп х Т ц х К нв
Ннзв = 15500/270 х 8 х 0,5 = 229,6 тис.грн.
Н згп = Вод.в. х Нз скл. = 22 000/270 х 6 = 488,9 тис.грн.
Відволікання коштів у деб.заборг. = 25 000/270 * 7 = 648,1 тис.грн.
Необхідна величина ОК складе :
ОК = 397,2+ 229,6 + 488,9 +648,1 = 1 763,8 тис.грн.

Завдання 6. ТОВ “СМАК” планує виготовити за рік основної продукції на 34 700 тис. грн. і надати послуг промислового характеру на 2 750 тис. грн. Вартість виготовлених напівфабрикатів складе 8 520 тис. грн., з яких 80 % буде використано для власних потреб. Обсяг незавершеного виробництва протягом року зменшиться з 5 420 до 2 150 тис. грн. Залишки готової продукції на складі підприємства очікуються на рівні: 2 350 тис. грн. на початок та 4 850 тис. грн. на кінець року. Вартість матеріальних витрат і сума амортизаційних відрахувань разом становитимуть 48 % товарного випуску. Рентабельність продукції заплановано на рівні 24 %. Визначити обсяг товарної, валової, чистої й реалізованої продукції, а також собівартість реалізованої продукції.
Рішення:
ТП = 34 700 + 2 750+ 8 520*0,2 = 39 154 тис. грн.
ВП = 39 154 + ( 2 150 – 5 420) = 35 884 тис. грн.
РП = 39 154 + ( 2 350 – 4 850 ) = 36 654 тис. грн.
ЧП = 39 154*0,52= 20 360,08 тис. грн.
СВРП = 36 654/1,24 = 29 559,68 тис. грн

Білет 2
Завдання 4. Використовуючи дані таблиці, обчисліть обсяг повної собівартості товарної продукції у звітному та розрахунковому роках.
Елементи витрат
Абсолютна величина витрат, тис.грн.


базисного року
розрахункового року

1. Матеріальні витрати
1060
1410

2. Витрати на оплату праці
469
620

3. Відрахування на соціальні потреби
179
235

4. Амортизація основних засобів
220
210

5. Інші витрати на виробництво
30
45

6. Витрати, які не включаються у виробничу собівартість продукції
70
64

7. Зміна залишків витрат майбутніх періодів за рік
+14
-12

8. Зміна залишків резервів майбутніх платежів за рік
-8
+5

9. Зміна залишків незавершеного виробництва за рік
- 62
+24

10. Комерційні витрати
64
80

Рішення :
Скв б = 1060+469+179+220+30 = 1958 тис.грн.
Скв р = 1410+620+235+210+45= 2520 тис.грн.
Свп = Скв - Внв.св ± Звмп ± Зрмп
Свп б = 1958 – 70 – 14 - 8 = 1866 тис.грн.
Свп р = 2520 - 64 +12 +5 = 2473 тис.грн.
С втп = Свп ± З нзв,
С втп б = 1866 + 62 = 1928 тис.грн.
С втп р = 2473 – 24 = 2449 тис.грн.
С птп = Свтп + Впозавир.(комерц)
С птп б = 1928 + 64 = 1992 тис.грн.
С птп р = 2449 + 80 = 2529 тис.грн.

Завдання 5. Обсяг виготовленої підприємством за рік товарної продукції становив 45 000 тис.грн. Середньорічна величина основного капіталу підприємства склала 28 000 тис.грн., інших необоротних активів 2 000 тис.грн., виробничих запасів 3 750 тис.грн., незавершеного виробництва 1 500 тис. грн, а грошових коштів 500 тис.грн. Рівень рентабельності продукції досяг 20%. Визначити показники рентабельності активів, оборотного капіталу та рентабельність виробництва, а також ефективності використання оборотних коштів.
Рішення :
П = 45000*0,2/1,2= 7 500 тис.грн.
А= 28000+2000+3750+1500+500 = 35750 тис.грн.
ОК = 3750+1500+500 = 5750 тис.грн.
Ра = (7500 / 35750)*100% = 20,9%
Рвир = 7500 / ( 28000 + 3750+1500 )*100% =22,5%
Р ок = (7500 / 5750)*100% =130 %
Коб = 45 000 / 5750 = 7,82 об
Тоб = 360 / 7,82 = 46 днів
Кзав= 5750/45000 = 0,128


Завдання 6. Визначити чистий приведений дохід, індекс доходності інвестиційного проекту виходячи із даних наведених у таблиці та зробити висновок відносно економічної доцільності даного проекту, якщо дисконтна ставка проекту - 25%.
Показники

2 р
3 р
4 р
5 р
6 р

Інвестиції, тис.грн.
1700
600
500
-
500
-

Чистий прибуток, тис.грн.
-
800
900
1000
1100
950

Амортизаційні відрахування, тис.грн.
-
150
150
150
150
150

Рішення:
Показники

2 р
3 р
4 р
5 р
6 р
Сума

Інвестиції, тис. грн.
1700
600
500
-
500
-


Чистий прибуток, тис.грн.
-
800
900
1000
1100
950


Амортизаційні відрахування,
-
150
150
150
150
150


ГП=ЧП+А
-
950
1050
1150
1250
1100


Кпр (ДС 25%)
1
0,8
0,64
0,512
0,41
0,33


ІК
1700
480
320
 
205
 
2705

ДГП
-
760
672
588,8
512,5
363
2896,3

ЧТВ = ДГП - ІК = 2896,3 - 2705 = 191,3 тис.грн.
ІД =ДГП/ ІК = 2896,3/2705 = 1,07

Білет 3
Завдання 4. Визначити планову зміну рівня продуктивності праці персоналу підприємства у розрахунковому році порівняно зі звітним якщо відомо наступне. Обсяг товарної продукції у звітному році становив 52100 тис.грн. Середньорічна чисельність персоналу склала 450 осіб, з яких 64 % робітники, а решта належить до керівників, спеціалістів та службовців. У розрахунковому році заплановано зростання обсягу виробництва продукції на 15%, додаткове збільшення чисельності робітників на 5,9% та скорочення адміністративного персоналу на 12 осіб порівняно зі звітним роком.
Рішення:
ППЗ= 52100 / 450 = 115,78 тис.грн.
Ор = 12500 * 1,1 = 59915 тис.грн.
Чр роз = (450 * 0,64) *1,059 = 305 чол.
Ч служ роз = (450 * 0,36) - 12 = 150 чол.
ЧРоз = 305 +150 =455 чол.
ППР = 59915 / 455 = 131,68 тис.грн.
%ПП = ( 131,68/115,78 – 1 ) * 100% = 13,73%

Завдання 5. ТОВ “Фіолент” придбало нову технологічну лінію вартістю 1000 тис.грн. Витрати на її транспортування і монтаж становили 5% її вартості. Прогнозний термін експлуатації лінії становить 6 років, а її ліквідаційна вартість 14 тис.грн. Визначити суми річних амортизаційних відрахувань за умови застосування рівномірного та кумулятивного методу нарахування амортизації.
Рішення :
Вб = 1000 + 0,05х 1000 = 1000 + 50 = 1050 тис. грн.
Вартість , яка амортизується Ва = 1050-14 = 1036 тис.грн.
Рівномірний метод :
Ар = 1036: 6 = 172,67 тис.грн.
Кумулятивний метод : Сума чисел N=((6+1)*6)/2 = 21
А1 = 1036* 6/21 = 296,00 тис.грн.
А2 = 1036 * 5/21 = 246,67 тис.грн.
А3 = 1036* 4/21 = 197,30 тис.грн.
А4 = 1036 * 3/21 = 148,00 тис.грн.
А5 = 1036 * 2/21 = 98,67 тис.грн.
А6 = 1036* 1/21 = 49,34 тис.грн.
Сума А = 296,00+246,67+197,3+148,00+98,67+49,34= 1036 тис.грн.

Завдання 6. Обчислити обсяги товарної, валової, реалізованої та чистої продукції на основі даних таблиці:
Показники
Значення

Обсяг виробництва продукції, шт.:
виріб К
виріб М

1000
800

Ціна одиниці продукції, грн.:
виріб К
виріб М

140
220

Напівфабрикати власного виробництва, тис. грн.
з них для власних потреб, %.
98
70

Послуги промислового характеру, тис. грн.
з них для зовнішніх споживачів, тис. грн.
45
21

Незавершене виробництво, тис. грн.:
на початок року
на кінець року

15
72

Залишки готової продукції на складі, тис. грн.:
на початок року
на кінець року

71
32

Вартість сировини та матеріалів замовника, тис. грн.
55

Матеріальні та прирівняні до них витрати, тис. грн.
173


Рішення:
ТП = 1000*140 + 800*220 +(98*0,3)+ 21 = 140  + 176 +29,4+ 21 = 366,40 тис.грн.
ВП = 366,4 + (72-15) +55 = 478,4 тис. грн.
РП = 366,4 + ( 71 – 32 ) = 405,4 тис. грн.
ЧП= 366,4 – 173 = 193,4тис. грн.


Білет 4
Завдання 4. Обчисліть відпускні ціни виробів А та Б якщо відомо наступне. Для виготовлення виробів використовується текстиль та фурнітура. Загальні витрати матеріалів на один виріб становлять: на А: текстилю – 1,1, м2 та фурнітури на 0,7 грн.; на виріб Б: йде 1,3 м2 текстилю та фурнітури на 0,5 грн. Ціна текстилю становить 23 грн./м2. При виробництві виробів відходи текстилю становлять близько 2%, й реалізуються за ціною 0,8 грн./м2. Основна зарплата виробничих робітників на виріб, відповідно, 12 і 14,5 грн., а додаткова складає 5 % основної. Норматив відрахувань до фондів соціального страхування становить 39%. Планом передбачено виготовити по 20 тис. виробів у рік. Витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування заплановані кошторисом у сумі 210 тис.грн., загальновиробничі - 230 тис.грн., а загальногосподарські - 650 тис.грн у рік. Позавиробничі витрати складають 4% виробничої собівартості виробів. Норма прибутку на одиницю продукції встановлена на рівні 5% повної собівартості. Ставка ПДВ складає 20 %.
Рішення :
Виріб А
Сировина і матеріали : 1,1 х 23 +0,7 = 26 грн.
Відходи : 1,1 х 0,02 х 0,8 = 0,02 грн. ( віднімаються)
3. Основна зарплата : 12 грн.
4. Додаткова зарплата : 12 х 0,05 = 0,6 грн.
5. Відрахування на соц.потреби : (12 +0,6) х 0,39 = 4,91 грн.
6. Утримання та експлуатація : 12 * 210 / ( ( 12+14,5 )*20) = 2520/ 530 = 4,75 грн.
7. Загальновиробничі витрати : 230 / 530 х 12 = 5,21 грн.
8. Загальногосподарські витрати : 650 / 530 х 12 = 14,72 грн.
9. Виробнича собівартість : 26 – 0,02 + 12 + 0,6+ 4,91 +4,75+ 5,21 + 14,72 = 68,17 грн.
10. Повна собівартість : 68,17 х 1,04 = 70,90 грн.
Оптова ціна підприємства : 70,90 * 1,05 = 74,45 грн.
12. Відпускна ціна : 74,45 х 1,2 = 89,34 грн.
Виріб Б
Сировина і матеріали : 1,3 х 23 +0,5 = 30,4 грн.
Відходи : 1,3 х 0,02 х 0,8= 0,02 грн. ( віднімаються)
3. Основна зарплата : 14,5 грн.
4. Додаткова зарплата : 14,5 х 0,05 = 0,73 грн.
5. Відрахування на соц.потреби : (14,5 +0,73 ) х 0,39 = 5,94 грн.
6. Утримання та експлуатація : 14,5 * 210 / ( ( 12+14,5 )*20) = 14,5 *210/ 530 = 5,75 грн.
7. Загальновиробничі витрати : 230 / 530 х 14,5 = 6,29 грн.
8. Загальногосподарські витрати : 650 / 530 х 14,5 = 17,78 грн.
9. Виробнича собівартість : 30,4 – 0,02 + 14,5 + 0,73 + 5,94 +5,75+ 6,29 + 17,78 = 81,37 грн.
10. Повна собівартість : 81,37 х 1,04 = 84,62 грн.
Оптова ціна підприємства : 84,62 * 1,05 = 88,85 грн.
12. Відпускна ціна : 88,85 х 1,2 = 106,62 грн.

Завдання 5. Вартість основних засобів ТОВ «АЗБЕСТ» на 1.01 звітного року становила 7590 тис грн. 1.10 уведено в дію основних засобів на суму 320 тис грн., а 1.12 виведено з експлуатації основних засобів на 160 тис грн. Рівень фондомісткості складав 0,6, а рентабельності продукції 24%. Визначити усі можливі показники ефективності відтворення і використання основних засобів у звітному році.
Розв’язок.
ОФсер=7590+320*3/12-160*1/12=7656,67 тис грн.
Фв=1/0,6=1,66
ОРзв.р.=ОФсер/Фм=7656,67/0,6=12761,12 тис грн.
Пр.зв.р=12761,12*0,24/1,24=2469,89
Rоф=2469,89/7656,67=0,323
ОФк.р.=7590+320-160=7750 тис.грн.
Квибуття = ОФвиб/ОФп.р.=160/7590=0,021
Кон. = ОФввед/Офк.р.=320/7750=0,042
Кін.он=Кон/Квиб=0,042/0,021=2Завдання 6. На початок року у цеху діятиме 115 однотипних верстатів. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни 8 год. У році 265 робочих днів. Простої устаткування необхідні для його ремонту і профілактичного обслуговування, складають 6 % режимного фонду робочого часу. Продуктивність одного верстата становить 25 дет./год. Плановий річний обсяг обробки деталей встановлено на рівні 8000000 шт. Визначити величину виробничої потужності цеху та плановий коефіцієнт її використання.
Рішення :
Вп = Тр х m х а
Тр = 265 х 2 х 8 х 0,94 = 3986 год.
Вп = 3986 х 115 х 25 = 11460 тис. дет.
Квп = 8000/11460 = 0,70
Білет 5
Завдання 4. ВАТ "Модем" здійснює оцінку інвестиційного проекту, параметри якого подані у таблиці. Чи доцільно реалізувати проект? Відповідь обґрунтуйте за допомогою показників NPV та індексу доходності за умови, що дисконтна ставка проекту 23 %, а ставка податку на прибуток підприємств 25%.
Показники

2 р
3 р
4 р

1. Товарна продукція, тис.грн.
-
24500
28000
31000

2. Рентабельність продукції, %
-
25
25
25

3. Амортизаційні відрахування, тис.грн.
-
410
400
400

4. Інвестиції, тис.грн.
15000
-
-
-

Рішення :
ПІ = Отп*Рп/ (1+Рп) = 24500*0,25/1,25 = 4900 тис.грн.
П2= Отп*Рп/ (1+Рп) = 28000*0,25/1,25 = 5600 тис.грн
ПЗ = Отп*Рп/ (1+Рп) = 31000*0,25/1,25 = 5800 тис.грн
Показники

2 р
3 р
4 р


І
15000
-
-
-


П
-
4900
5600
6200


А
-
410
400
400


Податок
-
1225
1400
1450


ГП=П+А-Подат
-
4085
4600
5150


Кпр (ДС 23%)
1
0,813
0,66
0,537


ІК
15000
-
-
-
15000

ДГП
-
3321,1
3036
2765,6
9122,7

ЧТВ = ДГП - ІК = 9122,7 - 15000 = - 5877 тис.грн.
ІД =ДГП/.ІК = 9122,7 / 15000 = 0,6 - недоцільний проект

Завдання 5. На дільниці механічного цеху встановлено і діє 43 токарних верстатів. Трудомісткість обробки однієї деталі на токарному верстаті становить 0,25 нормо-годин. Дільниця працює у двозмінному режимі при тривалості однієї зміни, що дорівнює 8 годин. Число неробочих днів у розрахунковому році ( 103. Очікувані простої верстатів у ремонтах становлять: капітальному ( 195 годин, а тривалість поточних ремонтів верстатів дорівнює 3,5 % номінального часу роботи верстатів. Очікуваний коефіцієнт використання токарних верстатів дорівнює 0,85. Обчислити величину виробничої потужності механічного цеху і річну кількість оброблених на токарних верстатах деталей.
Рішення :
Виробнича потужність підрозділу підприємства визначається по формулі :N = (TP * m) / t
де Тр - річний фонд часу роботи устаткування;
m -кількість устаткування, яке береться для розрахунку;
t - трудомісткість виготовлення одиниці продукції.
TP =( (365–103)*8*2 *( 1 - 0,035 ) ) - 195 = 3850,3 год.
N = (3850,3 * 43) / 0.25 = 662 252 дет
Кількість оброблених деталей буде становити :
О = N * Кв.п. = 662252 * 0.85 = 565 464 дет.

Завдання 6. У звітному році ВАТ «Верховина» реалізувало 40000 м2 паркету та 3200 м3 деревини. Сукупна сума поточних витрат на виробництво й реалізацію виробленої продукції склала 10 641,6 тис.грн. Деревина експортується у повному обсязі, а паркет виробляється виключно для вітчизняного ринку. Відпускна ціна паркету становить 90 грн./м2 включно з ПДВ, а деревина реалізовувалася по 340 /м3 (без ПДВ). Ставка ПДВ становить 20 %, податок на прибуток підприємств - 25 %. У звітному році середній курс розрахунків склав 1 = 10,7 грн. Визначити рівні рентабельності продукції та рентабельності продажу за чистим прибутком.
Рішення:
В(без ПДВ) = 40000*90/1,2 + 3200*340*10,7 = 3 000 000 + 11 641 600 = 14 641 600 грн.
Пб = 14641,6 – 10641,6 = 4 000 тис.грн.
Пчист. = 4 000 *0,75 = 3000 тис.грн.
Рп(Пч) = 3000 /10641,6 = 28,2 %
Рпрод(Пч) = 3000 / 14641,6 = 20,5 %

Білет 6
Завдання 4. Обчисліть планову зміну рівня продуктивності праці персоналу підприємства у розрахунковому році порівняно зі звітним якщо відомо наступне. Обсяг товарної продукції у звітному році становив 15700 тис.грн. Середньорічна чисельність персоналу склала 250 осіб, з яких 85,2 % робітники, а решта належить до керівників, спеціалістів та службовців. У розрахунковому році заплановано зменшення обсягу виробництва продукції на 5%, звільнення 10 робітників та додаткове залучення 8 спеціалістів.
Рішення:
ППЗ= 15700 / 250 = 62,8 тис.грн.
Ор = 15700 * 0,95 = 14915 тис.грн.
Чр роз = (250 * 0,852) - 10 = 203 чол.
Ч служ роз = (250 * 0,148) +8 = 45 чол.
ЧРоз = 203 +45 =248 чол.
ППР = 14915 / 248 = 60,14 тис.грн.
%ПП = ( 60,14/62,8 – 1 ) * 100% = - 4,23%


Завдання 5. ТОВ «ЕЛІТ» придбало нову технологічну лінію вартістю 700 тис. грн. Витрати на транспортування склали 1%, а на монтаж – 3% вартості обладнання. Плановий термін експлуатації складає 8 років. Ліквідаційна вартість – 10 тис. грн. Визначити суми річних амортизаційних відрахувань при використанні лінійного і кумулятивного методу нарахування амортизації.
Рішення:
Вб=700 + 700*0,04 = 728 тис. грн.
Рівномірний метод :
АВ= (728-10)/8 = 89,75 тис. грн.
Кумулятивний
N=((1+8)*8)/2 = 36

АВ1=718*8/36=159,56 тис. грн.
АВ2=718*7/36=139,61 тис. грн.
АВ3=718*6/36=119,67 тис. грн.
АВ4=718*5/36=99,72 тис. грн.
АВ5=718*4/36=79,78 тис. грн.
АВ6=718*3/36=59,83 тис. грн.
АВ7=718*2/36=39,89 тис. грн.
АВ8=718*1/36=19,94 тис. грн.

Завдання 6.
Виходячи з запропонованих даних, порівняйте доцільність реалізації інвестиційного проекту за показником рентабельності інвестицій за умови дисконтної ставки 25 та 28%.
Показники

2 р
3 р
4 р
5 р

1. Інвестиції, тис. грн.
500
800
0
0
0

2. Чистий прибуток, тис.грн.
0
400
450
500
550

3. Амортизаційні відрахування, тис.грн.
0
45
40
35
30

Рішення


2 р
3 р
4 р
5 р


І
500
800

гп

445
490
535
580


Кпр(25%)
1
0,8
0,64
0,512
0,41


ІК1
500
640
 
 
 
1140

Дгп1
 
356
313,6
273,9
237,8
1181,32

Кпр(28%)
1
0,78
0,61
0,48
0,37


ІК2
500
6241124

Дгп2

347,1
298,9
256,8
214,6
1117,4

Ід1 = ДГП :ІК= 1181,32 : 1140 = 1,04 - проект доцільний
Ід2 = 1117,4 : 1124 = 0,99 – проект недоцільний

Білет 7
Завдання 4. Визначити фактичний обсяг виробленої підприємством продукції по роках за наступними вихідними параметрами:
Показники
1-й рік
2-й рік
3-й рік

Виробнича потужність на початок року , тис. шт.
2350Введення виробничої потужності за рік, тис. шт.
150
210
140

Вибуття виробничої потужності за рік, тис. шт.
220
50
20

Коефіцієнт перерахування приросту виробничої потужності у її середньорічну величину

0,5

0,55

0,45

Коефіцієнт використання виробничої потужності
0,89
0,91
0,96

Рішення:
1рік ПСЕР= 2350+150*0,5–220*0,5=2350 + 75 – 110 =2315тис.шт.
Оп = 2315*0,89= 2060,35тис.шт.
2 рік П п.р.=2350+150–220=2280( ПСЕР=2280+210*0,55–50*0,55=2280+ 115,5 – 27,5 = 2368
Оп =2368*0,91=2154,88 тис.шт.
3рік Пп.р. = 2280 + 210 – 50 = 2440 тис.шт. ПСЕР=2440+140*0,45–20*0,45= 2440 + 63 – 9 = 2494 тис.шт.
Оп=2494*0,96=2394,24 тис.шт.
Завдання 5. ВАТ " Автоливмаш " аналізує доцільність здійснення інвестиційного проекту, за яким придбання машини та інші супутні разові (початкові) витрати передбачено на суму 300 тис.грн. В результаті її використання прогнозується отримання наступних грошових потоків по роках: перший 110 тис.грн., другий 200 тис.грн., третій 280 тис.грн. Ставка дисконту для подібних проектів складає 25 %. Визначити показники чистої теперішньої вартості, індекс доходності, термін окупності та зробити висновок про економічну доцільність його впровадження.
Показники

2 р
3 р


І
300
-
-
-

ГП
110
200
280


Кпр(ДС 25%)
1
0,800
0,640


ІК
300


300

ДГП (ДС 25%)
110
160
179,2
449,2

ЧТВ (ДС25% ) = 449,2 - 300 = 149,2 тис.грн.
ІД( 25% ) = 449,2 / 300 = 1,5
ТО (25%) = 300 / ( 449,2 : 3) = 2 роки
Завдання 6. Визначити показники ефективності використання та відтворення основних засобів виходячи з того, що повна вартiсть основних засобів на початок року становила 3000 тис.грн.. З 1.03 введено в експлуатацію основних засобів на 9000 грн.( а з 1.09 вибуло основних засобів на 7000 грн. Річний обсяг виконаних робіт – 5300 тис. грн.. У найбільш навантаженій зміні в середньому зайнято 270 робітників. Сума зносу основних засобів на кiнець року - 800 тис.грн.
Рішення :
ОФсер = 3000+(9*10/12)–(7*4/12)=3000+ 7,5 – 2,3 =3005,2тис. грн.
Фв = Ор / ОФсер =5300/3005,2=1,76
Фм = ОФсер / Ор = 1 / Фв = 3005,2 / 5300 = 0,57
Фо = ОФсер / Ч = 3005,2 / 270 = 11,13 тис.грн./чол.
ОФ к.р. = 3000+9–7 =3002 тис.грн.
Коефіцієнт зносу К зн.= А / ОФКІН. РОКУ = 900 / 3002= 0,3 або 30%
Коефіцієнт придатності К пр.= (ОФКІН. РОКУ – А) / ОФКІН. РОКУ = (3002 – 900)/3002=0,70або 70%
Кофіцієнт вибуття К виб= ОФВИБ / ОФп.р.= 7 / 3000 =0,002
Коефіцієнт оновлення К он= ОФВВЕД / ОФк.р. = 9 / 3002=0,003
Коефіцієнт інтенсивного оновлення К інт.он.= К он. / К виб. = 0,003 / 0,002 = 1,5
Білет 8
Завдання 4. Підприємство виготовляє вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний обсяг виробництва виробів 660 тис. шт., а трудомісткість виробу - 0,45 н-год. Тривалість робочої зміни 8 год при однозмінному режимі роботи. Внутрізмінні втрати часу з вини робітників - 2 %, а втрати на регламентовані простої – 3 %. Процент виконання норм виробітку- 104 %. Визначити необхідну чисельність робітників- відрядників.
Рішення:Ч осн.р. = Т сум / ( Фд х Квн).
Дійсний фонд часу роботи одного робітника становить :
Фд = 250 х 8 х ( ( 100 - ( 2+3))/ 100 ) = 250 х8 х 0,95 = 1900 год.
Ч осн.роб. = (660 000 х 0,45 )/ ( 1900 х 1,04) = 151 чол.
Завдання 5. Підприємство починає виробництво портативних радіоприймачів. Повна собівартість стандартної моделі приймача становить 52 грн., з яких на змінні витрати припадає 70%. Відпускна ціна виробу буде встановлена на рівні 75 грн., а річна програма випуску 15000 шт. Визначити: а)критичний обсяг виробництва й реалізації продукції; б)необхідний для отримання прибутку у розмірі 20000 грн. обсяг виробництва й продажу приймачів.
Рішення:
В пост. = 52*(1-0,70)*15000 =234 тис.грн.
Окр . = 234 / (75 –52 *0,7) = 234/ (75 – 36,4) = 6062 шт.
Коефіцієнт безпеки виробництва Кб = (О-Окр)/О =(15000 – 6062)/ 15000 = 0,60.
О р.р. = ( 234000 + 20000 ) / ( 75 – 36,4 ) = 6580 шт.
Завдання 5. ВАТ "Енергодарбуд" здійснює оцінку інвестиційного проекту, параметри якого подані у таблиці. Оцініть доцільність інвестування за допомогою показників ЧПД та термін окупності за умови, що дисконтна ставка проекту 22 %, а ставка податку на прибуток підприємств становить 25%.
Показники

2 р
3 р
4 р

1. Товарна продукція, тис.грн".
-
28500
29000
32000

2. Рентабельність продукції, %
-
25
25
25

3. Амортизаційні відрахування, у % до собівартості

12
10
8

4. Інвестиції, тис.гри.
12000
Рішення :
ПІ = Отп*Рп/(І+Рп) = 28500*0,25/1,25 = 5700 тис.грн.
П2= Отп*Рп/ (1+Рп) = 29000*0.25/1,25 = 5800 тис.грн
ПЗ = Отп*Рп/ (1+Рп) = 32000*0,25/1,25 = 6400 тис.грн
СІ = Отп -ГН'= 28500 -5700 = 22800тис.грн.
Ав 1 =22800 *0,12 = 2736 тис.грн.
С2 = Отп -П2= 29000 -5800 = 23200тис.грн.
Ав 2 = 23200 *0,1 = 2320 тис.грн.
СЗ = Отп -П1= 320.00-6400= 25600 тис.грн.
Ав 3 = 25600 *0,08 = 2048 тис.грн.
Показники

2 р
3 р
4 р


І
12000
-
-
-


П
-
5700
5800
6400


А
-
2736
2320
2048


Податок
-
1425
1450
1600


ГП=П+А-Подат
-
7011
6670
6848


Кпр(ДС 22%)
1
0,82
0,67
0,55


ІК
12000
-
-
-
12000

ДГП
-
5749,02
4468,9
3766,4
13984,3

ЧТВ - ДГП - ІК = 13984,3 - 12000 = 1984,3 тис.грн.
ІД =ДГП/ ІК = 13984,3 / 12000 = 1,17 проект доцільний

Білет 9
Завдання 4. На початку звітного року первісна вартість основного капіталу ЗАТ «Армада» складатиме 35000 тис.грн. 1.06 та 1.09. будуть уведені в дію нові елементи основного капіталу вартістю відповідно 2100 та 600 тис.грн., крім того, 1.10 буде придбана у іноземного постачальника й введена в дію нова автоматична лінія за 1650 тис.. Витрати на її доставку та монтаж становитимуть 7% її вартості. 1.11. будуть виведені з експлуатації через повне фізичне спрацювання машини та устаткування на загальну суму 2450 тис.грн. Коефіцієнт зносу основного капіталу на початок наступного року складатиме 40%. Обчислити: 1)середньорічну вартість основного капіталу у звітному році, якщо середньорічний курс 1 = 10,7 грн.; 2)первісну і залишкову вартість основного капіталу на початок наступного року; 3)показники стану та ефективності відтворення основних засобів підприємства.
Рішення:
ОФсер = 35000 + 2100 * (7/12) + 600 * (4/12) + 1650 *1,07 *10,7 * (3/12) – 2450 * (2/12) = 35000 + 1225 + 200 + 4723 – 408= 40 740 тис.грн.
ОФпервісна = 35000 + 2100 + 600 + 1650 *1,07 *10,7 – 2450 = 54 140 тис.грн.
ОФзалишкова = 54 140– (54 140* 0,40) = 21 656 тис.грн.
Коефіцієнт зносу К зн.= А / ОФКІН. РОКУ = (54 140* 0,40) /54140 = 0,4 або 40%
Коефіцієнт придатності К пр.= 1 – Кз = 1 – 0,4 = 0.6 або 60%.
К виб= ОФВИБ / ОФп.р.= 2450/ 35000 =0,07
К он= ОФВВЕД / ОФк.р. = (2100+ 600 +11235)/54140 = 21591/54140 = 0,399
К інт.он.= К он. / К виб. = 0,399 / 0,07 = 5.7.

Завдання 5.
Виробнича потужність штампувального цеху станом на 1.01. розрахункового року становитиме 800 тис. заготовок у рік. 1.04 будуть уведені в дію 10 пресів потужністю по 20 тис. заготовок кожен, а 1.09 будуть виведені з експлуатації 3 агрегати потужністю 10 тис. виробів кожен. Середньорічна виробнича потужність цеху за попередній рік становила 785 тис. заготовок. У розрахунковому році має бути виготовлено 835 тис. виробів. Визначити: 1)середньорічну виробничу потужність штампувального цеху за розрахунковий рік; 2)приріст середньорічної потужності цеху в розрахунковому році порівняно з попереднім періодом; 3)вихідну потужність цеху на початок наступного за розрахунковим роком; 4)коефіцієнт використання виробничої потужності цеху у розрахунковому році.
Рішення:
Псер = 800+ 10*20*9/12 – 3*10 *4/12 = 940 тис.шт.

· П = 940-785 = 155 тис.шт.

· П% = 190/750 = 19,8%
Пвих.= 800+ 10*20 – 3*10 = 970 тис.шт.
Квп = 835/940 = 0,89

Завдання 6.
ВАТ «Катон» здійснило реструктуризацію виробництва шляхом створення нових функціональних управлінських структур і виробничих підрозділів. Необхідно на основі даних приведених у таблиці розрахувати показники, що характеризують економічну ефективність реструктуризації ВАТ:
1)абсолютне і відносне зменшення чисельності персоналу;
2)відносне зниження валових витрат на виробництво продукції;
3)абсолютний і відносний приріст прибутку до оподаткування;
4)ступінь збільшення рентабельності виготовлюваної продукції;
5)відносне підвищення продуктивності праці персоналу.

Показники
Одиниці виміру
До реструктуризації, 2008 р
Після реструктуризації, 2009 р

Обсяг виробництва товарної продукції
Собівартість товарної продукції
Чисельність персоналу
тис.грн.
тис.грн.
чол..
15000
13000
750
15000
12000
695

Рішення:
1)
·Ч= 695-750 = -55 чол.

·Ч % = - 55/ 750 = - 7,3 %
2)
· СВ = (12000-13000)/ 13000 = - 7,7 %
3)П1 = 15000-13000= 2000 тис.грн.
П2 = 15000-12000 = 3000 тис.грн.

·П = 3000-2000 = 1000 тис.грн.

·П % = 1000/ 2000 = 50%
4) Р1= П1 / СВ1 = 2000 / 13000 = 15,4%
Р2 = П2 / СВ2 = 3000 / 12000 = 25%

·Р = ( 25 – 15,4 ) / 15,4 = 62,3%
5) ПП1 = 15000 / 750 = 20000 грн./чол
ПП2 = 15000 / 695 = 21583 грн./ чол

·ПП % = (21583-20000 ) / 20000 = 7,9 %


Білет 10
Завдання 4. Обґрунтувати доцільність реалізації інвестиційного проекту за показниками чиста теперішня вартість, термін окупності інвестицій та внутрішня норма доходності. Дисконтна ставка проекту 28%.
Показники

2 р
3 р
4 р

Інвестиції, тис.грн.
600
300Чистий прибуток, тис.грн.
-
280
380
480

Амортизаційні відрахування, тис.грн.
-
100
120
120

Рішення
Показники

2 р
3 р
4 р


І
600
300
-
-


ЧП
-
280
320
410


А
-
100
120
120


ГП=ЧП+А
-
380
480
600


Кпр(ДС 28 %)
1
0,78
0,61
0,48


Кпр(ДС 40 %)
1
0,714
0,510
0,364


ІК(28%)
600
234


834

ІК(40%)
600
214,2


814,2

ДГП (28%)
-
296,4
292,8
288
877,2

ДГП (40%)
-
271,32
244,8
218,4
734,52

ЧТВ (28%)= ДГП - ІК = 877,2- 834= 43,2 тис.грн.
ІД(28%) =ДГП/ ІК = 877,2/ 834= 1,05
ТО (28%) = 834/( 877,2: 3 ) = 2,9 (роки)
ЧТВ (40%)= ДГП - ІК = 734,52- 814,2 = - 79,7 тис.грн.
ВСД = ДСМ + (ЧПДМ / (ЧПДм + |ЧПДБ |) * (ДСБ - ДСМ) =
= 28%+(43,2 / (43,2 +79,7)) * (40%-28%) = 32,2 %
Завдання 5. Розв’яжіть задачу та прокоментуйте отримані результати.
Визначити місячний заробіток бригади, якщо за місяць виконано 1000 нормо-годин, середній розряд робітників 4,5, план виконано на 105%. За виконання плану виплачується премія у розмірі 25% відрядного заробітку, а за кожний процент перевиконання – 2%. Погодинні тарифні ставки відрядних працівників: 6,30, 6,80, 7,50, 8,50, 9,70, 11,30 грн./год.
Рішення:
Тс(4,5 р) = 8,5+9,7 / 2 = 9,1 грн./год.
Зп тар = 1000*9,1 = 9100 грн.
Пр = (25 + 5*2)*9100/100 = 3185 грн.
Зп міс. = 9100 + 3185 = 12285 грн.

Завдання 6. Основна продукція виробничого підприємства у розрахунковому році має скласти 60000 тис. грн, послуги промислового характеру ( 5800 тис. грн. вартість напівфабрикатів становитиме 13400 тис. грн., з яких 60% буде використано для власного виробництва. Обсяг незавершеного виробництва на кінець року зменьшиться на 2000 тис. грн. Залишки нереалізованої готової продукції на складі підприємства очікуються у розмірі: на початок розрахункового періоду ( 2100 тис. грн, на кінець цього ж періоду ( 1500 тис. грн. Визначити очікуваний обсяг валової, товарної та реалізованої продукції.
Рішення: ТП = 60000 +13400*40%+5800 = 71160 тис.грн.
ВП = 71160 - 2000 = 69160 тис.грн.
РП = 71160 + ( 2100 –1500 ) = 71760 тис.грн.

Білет 11
Завдання 4.
На початку звітного року первісна вартість основних засобів ЗАТ «Механіка» складатиме 42700 тис.грн. 1.02 та 1.06. будуть уведені в дію нові основні засоби вартістю відповідно 1800 та 760 тис.грн., крім того, буде придбана у іноземного постачальника й 1.08. встановлена нова автоматична лінія за 2000 тис.. Витрати на її доставку та монтаж становитимуть 5% її вартості. 1.09. будуть виведені з експлуатації через повне фізичне спрацювання машини та устаткування на загальну суму 3250 тис.грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на початок наступного року складатиме 0,2. Обчислити: 1)середньорічну вартість основних засобів у звітному році якщо середньорічний курс 1 = 10,7 грн.; 2)первісну і залишкову вартість основних засобів початок наступного року; 3)показники стану та ефективності відтворення основних засобів підприємства.
Рішення :
ОФсер = 42700 + 1800 * (11/12) + 760 * (7/12) + 2000 *1,05 *10,7 * (5/12) – 3250 * (4/12) = 42700 + 1650 + 443 + 9362,5 – 1083 = 53072,5 тис.грн.
ОФпервісна = 42700 + 1800 + 760 + 2000 *1,05 *10,7 – 3250 = 64480 тис.грн.
ОФзалишкова =64480– (64480 * 0,2) = 51584 тис.грн.
Коефіцієнт придатності К пр.= 1 – Кз = 1 – 0,2 = 0,8 або 80 %
К виб = ОФ виб / ОФ п.р. = 3250/ 42700 = 0,076
Кон. = ОФ введ / ОФ к.р. = ( 1800+760+ 2000*1,05*10,7)/ 64480 = 25030/64480= 0,39
К інт.он.= К он. / К виб. = 0,39 / 0,076 =5,13

Завдання 5. ВАТ “Соло” спеціалізується на виробництві радіоапаратури. У звітному році номенклатура продукції включала три позиції: радіоприймачі, магнітофони та диктофони. Річний обсяг чистої виручки від реалізації продукції становить: 900 тис.грн. по радіоприймачам, 1,4 млн.грн. по магнітофонам та 0,91 млн.грн. по диктофонам. Прямі витрати на виробництво продукції є такими: 430 тис.грн. по радіоприймачам, 0,85 млн.грн. по магнітофонам та 0,62 млн.грн. по диктофонам. Річний обсяг непрямих витрат складає 920 тис.грн., і, згідно облікової політики підприємства, має бути розподілений по видам продукції пропорційно до витрат часу на їх виготовлення. Виробничий процес триває: для радіоприймача 1,2 год., для магнітофона 2,1 год. та 0,7 год. для диктофону. Визначити найрентабельніший вид продукції.
Рішення:
Радіоприймачі Св = 430 + 920 * ( 1,2 / ( 1,2+2,1+0,7)) =430+276 = 706 тис.грн.
Магнітофони Св = 850 + 920 * 2,1 /4 = 850 + 483 =1333 тис..грн.
Диктофони Св = 620 + 920 *0,7/4 = 620 + 161 = 781тис..грн.
Радіоприймачі Рп = (900 – 706) / 706 = 27,5%
Магнітофони Рп = ( 1400 – 1333)/1333 = 5,03%
Диктофони Рп = (910 – 781) / 781 = 16,5%

Завдання 6. ВАТ “Технолюкс” за рік планує виготовити основної продукції на 20 800 тис. грн., надати послуг промислового характеру на 1 050 тис. грн., із них 450 тис. грн. для зовнішнього споживання. Вартість виготовлених напівфабрикатів складе 8 200 тис. грн., з яких 85 % буде використано для власних потреб. Обсяг незавершеного виробництва за рік збільшиться з 3 650 до 5 800 тис. грн. Залишки готової продукції на складі підприємства очікуються: 1 850 тис. грн. на початок року та 630 тис. грн. на його кінець. Вартість матеріальних витрат і сума амортизаційних відрахувань разом становитимуть 57 % товарного випуску. Визначити обсяг товарної, валової, чистої й реалізованої продукції.
Рішення:
ТП = 20 800 + 450+ 8 200*0,15 = 22 480 тис. грн.
ВП = 22 480 + ( 5 800 – 3 650) = 24 630 тис. грн.
РП = 22 480 + ( 1 850 – 630 ) = 23 700 тис. грн.
ЧП= 22 480*0,43= 9 666,40 тис. грн.
Білет 12
Завдання 4. Розв’яжіть задачу та прокоментуйте отримані результати. Завод «Магнат» виробляє продукцію, на виготовлення якої витрачається 40 кг. металу, що постачається на підприємство за ціною 2300 грн./т. При обробці матеріалу відходи становлять 15%, й реалізуються за ціною 250 грн./т. Виріб обробляють у механічному і складальному цехах. Витрата енергії та палива на один виріб становить 5 грн. Основна зарплата у механічному цеху 6,5 грн., та 2,7 грн./виріб у складальному. Додаткова зарплата становить 4% основної, а відрахування до фондів соціального страхування складають 39%. Річна сума загальновиробничих витрат 620 тис.грн., а загальногосподарських 730 тис.грн. Сукупний розмір зарплати основних робітників підприємства за відрядними розцінками обчислюється 660 тис.грн. Позавиробничі витрати оцінюються на рівні 3 % виробничої, а запланований прибуток становить 15 % повної собівартості одного виробу. Ставку ПДВ встановлено на рівні 20 %. Знайти повну собівартість і відпускну ціну виробу.
Рішення:
1. Сировина і матеріали : 0,040 х 2300 = 92 грн.
2. Відходи : 0,040 х 0,15 х 250= 1,5 грн. ( віднімаються)
3. Енергія та паливо: 5 грн.
4. Основна зарплата : 6,5+ 2,7 = 9,2 грн.
5. Додаткова зарплата : 9,2 х 0,04 = 0,37 грн.
6. Відрахування на соц.потреби : (9,2 +0,37) х 0,39 = 3,73 грн.
7. Загальновиробничі витрати : 620 / 660 х 9,2 = 8,64 грн.
8. Загальногосподарські витрати : 730 / 660 х 9,2 = 10,18 грн.
9. Виробнича собівартість : 92 – 1,5 + 5 + 9,2+ 0,37 +3,73+ 8,64 + 10,18 = 127,62 грн.
10. Повна собівартість : 127,62 х 1,03 = 131,45 грн.
11. Оптова ціна підприємства : 131,45 * 1,15 = 151,17 грн.
Відпускна ціна : 151,17 х 1,2 = 181,40 грн.


Завдання 5. Розв’яжіть задачу та прокоментуйте отримані результати.
Визначити виробіток на одного працюючого машинобудівного підприємства у звітному році і його відносний ріст, якщо відомо, що в цьому році було 240 робочих днів, річний виробіток у базовому році складав 130 тис. грн/чол. Обсяг випуску продукції підприємства у звітному році становив 234000 тис. грн, а трудомісткість виробничої програми за рахунок застосування прогресивних технологій знизилась у порівнянні з базовим роком на 9600 людино-днів.
Розв’язання:
Вихідна чисельність працюючих у звітному році ( відношення обсягу випуску продукції в цьому році до базового рівня виробітку):
чол.
Економія чисельності за рахунок зниження трудомісткості виробничої програми:
чол.
Приріст продуктивності праці:
.
Виробіток на одного працюючого у звітному році:
тис. грн/чол. за рік.

Завдання 6. Розв’яжіть задачу та прокоментуйте отримані результати. У звітному році ТОВ «Берест» реалізувало 28500 м2 паркету та 2600 м3 деревини. Сукупна сума поточних витрат на виробництво й реалізацію виробленої продукції склала 8240 тис.грн. Деревина експортується у повному обсязі, а паркет виробляється виключно для вітчизняного ринку. Відпускна ціна паркету становить 88 грн./м2 включно з ПДВ, а деревина реалізовувалася по 300 /м3 (без ПДВ). Ставка ПДВ становить 20 %, податок на прибуток підприємств 25 %. У звітному році середній курс розрахунків складав 1 = 10,7 грн. Визначити рівні рентабельності продукції та рентабельності продажу за чистим прибутком.
Рішення :
Ор паркету = 28500 * 88 = 2508 тис.грн.
Ор деревини = 2600 * 300* 10,7 * 1,2= 10015,2 тис.грн.
Ор = 2508 + 10015,2 = 12523,2 тис.грн.
Ор без ПДВ = 12523,2 / 1,2 = 10436 тис.грн.
П = 10436– 8240 = 2196 тис.грн.
Пч =2196 * 0,75 = 1647 тис.грн.
Рп = 2196/ 8240= 26,7 %
Рп ( Пч) = 1647/ 8240 = 20 %
Р продажу = 2196 / 10436 = 21 %
Р продажу ( Пч) =1647/ 10436 = 15,8 %


Білет 13
Завдання 4. За усталеним алгоритмом, використовуючи дані таблиці обчисліть обсяг повної собівартості товарної продукції у звітному та розрахунковому роках.
Елементи витрат
Абсолютна величина витрат, тис.грн.


базисного року
розрахункового року

1. Матеріальні витрати
3450
3200

2. Витрати на оплату праці
520
600

3. Відрахування на соціальні потреби
185
240

4. Амортизація основних засобів
190
190

5. Інші витрати на виробництво
30
45

6. Витрати, які не включаються у виробничу собівартість продукції
54
35

7. Зміна залишків витрат майбутніх періодів за рік
+20
-10

8. Зміна залишків резервів майбутніх платежів за рік
+17
-12

9. Зміна залишків незавершеного виробництва за рік
+ 140
+80

7. Комерційні витрати
160
195

Скв б = 3450+520+185+190+30 = 4375 тис.грн.
Скв р = 3200+600+240+190+45= 4275 тис.грн.
Свп = Скв - Внв.св ± Звмп ± Зрмп
Свп б = 4375 – 54 – 20 +17 = 4318 тис.грн.
Свп р = 4275 -35 +10 -12 = 4238 тис.грн.
С втп = Свп ± З нзв,
С втп б = 4318 - 140 = 4178 тис.грн.
С втп р = 4238 - 80 = 4158 тис.грн.
С птп = Свтп + Впозавир.(комерц)
С птп б = 4178 + 160 = 4338 тис.грн.
С птп р = 4158 + 195 = 4353 тис.грн.
Завдання 5. ВАТ "Полтаваелектро" аналізує доцільність здійснення інвестиційного проекту, яким передбачено придбання устаткування на суму 1 млн.грн. У результаті її використання прогнозується отримання наступних грошових потоків по роках: другий 400 тис.грн., третій 460 тис.грн., четвертий 530 тис.грн. Ставка дисконту для подібних проектів складає 27 %. Зробити висновок про економічну доцільність впровадження такого, визначивши показники чистої теперішньої вартості, індекс доходності, термін окупності.
Показники

2 р
3 р
4 р


І
1000
-
-
-


ГП
-
480
560
600


Кпр (ДС 27%)
1
0,79
0,62
0,49


ІК
10001000

ДГП (ДС27%)
-
379,2
347,2
294
1020,4

ЧТВ (ДС27% ) = 1020,4 - 1000 = 20,4 тис.грн.
ІД(27%) = 1020,4 /1000 = 1,02
ТО (27%) = 1000 / (1020,4 : 3) = 2,94 років
Завдання 6.
За прогнозними розрахунками у звітному періоді фірма мала виробити продукції на загальну суму 12 000 тис. грн.. за наявності оборотних коштів - 800 тис. грн. Фактично, за наявності тих самих коштів, фірма виробила і реалізувала продукції на суму 14 400 тис. грн. Визначити суму вивільнення оборотних коштів.
Рішення:
Коб.прогн.= 12 000 / 800= 15 оборотів
Кобфакт= 14 400 / 800 = 18 оборотів
Тоб прогн. = 360 / 15 = 24 дня
Тоб факт. = 360 / 18 = 20 днів

· Оз = (Орп факт./ 360 ) х ( Тоб факт – Тоб.прогн.) =
= 14 400 /360 ( 20 – 24 ) = - 160 тис.грн.
Білет 14
Завдання 4. Розв’яжіть задачу та прокоментуйте отримані результати. ТОВ “Північ” придбало нову машину за 320 тис.грн. Крім того, на її доставку й монтаж було витрачено 20 тис.грн. Визначити щорічні суми амортизаційних відрахувань за умови застосування підприємством рівномірного та подвійно-залишкового (прискореного зменшення залишкової вартості) методу нарахування амортизації. Прогнозний термін використання машини 5 років, а її ліквідаційна вартість становить 10 тис.грн.
Рішення :
Вб = 320 + 20 = 340 тис. грн.
Вартість , яка амортизується Ва = 340 –10 = 330 тис.грн.
Рівномірний метод :
Ар =330: 5 = 66 тис.грн.
На= 1/Т = 1/5 = 0,2
Метод прискореного зменшення залишкової вартості :
Ав ( 1) = 330 * 2 * 0,2 = 132 тис.грн.
Ав ( 2) = (330– 132 ) х 2х 0,2 = 79,2 тис.грн.
Ав (3) = ( 198– 79,2 ) х 2 х 0,2 = 47,52 тис.грн.
Ав ( 4 ) = ( 118,8 – 47,52 ) х 2 х 0,2 = 28,51 тис.грн.
Ав ( 5 ) = ( 71,28– 28,51 ) х 2 х 0,2 = 17,11 тис.грн.
Ав ( 1- 5 ) = 132 + 79,2 + 47,52 + 28,51 + 17,11 = 304,34 тис.грн.

Завдання 5.
Визначити норматив оборотних коштів у виробничих запасах підприємства, якщо відомо, що згідно з планом 4-го кварталу має бути випущено 180 виробів Х та 270 виробів Y. Вихідні дані для розрахунку наведені у таблиці:
Показники
Вид матеріалу


А
В
С
D

Норма витрати
на виріб Х, кг
на виріб Y, кг

250
200

120
135

54
28

20
60

Ціна договірна, грн./т.
8200
5450
12400
9800

Транспортний запас, дн.
2
3
3
7

Підготовчий запас, дн.
1
0
2
1

Інтервал між поставками, дн.
12
14
18
26

Страховий запас, дн.
0
0
1
2

Рішення :
НОКвзХ-А = 180/90 * (250/1000 )*8200*(2+1+12/2) = 36,9 тис. грн
НОКвзY-А = 270/90*0,2*8200*(2+1+12/2) = 44,280 тис. грн
НОКвзХ-В = 180/90 * 0,12 *5450 * (3+0+14/2) = 13,08 тис. грн
НОКвзY-В = 270/90*0,135*5450*(3+0+14/2) = 22,072 тис. грн
НОКвзХ-С = 180/90*0,054*12400*(3+2+18/2+1) =20,088 тис. грн
НОКвзY -С = 270/90*0,028*12400*(3+2+18/2+1) = 15,624 тис. грн
НОКвзХ-D = 180/90*0,02*9800*(7+1+26/2+2) = 9,016тис. грн
НОКвзY- D = 270/90*0,06*9800*(7+1+26/2+2) = 40,572 тис. грн
НОКЗАГАЛЬНИЙ = 36,9+44,280+13,08+22,072+20,088+15,624+9,016+40,572= 201,632 тис.грн.

Завдання 6. Розв’яжіть задачу та прокоментуйте отримані результати.
У металообробному цеху ВАТ «Протон» на початку року діятиме 180 однотипних верстатів. 1 квітня буде встановлено ще 24 верстати, а 1 вересня виведено з експлуатації 16 верстатів. Підприємство працюватиме у дві зміни тривалістю 8 год. кожна. Рік матиме 135 неробочих днів. Регламентовані простої устаткування, необхідні для його ремонту і профілактичного обслуговування, становитимуть 7% режимного фонду часу. Продуктивність одного верстата в середньому складе 15 дет./год. Плановий річний обсяг обробки деталей встановлено на рівні 4 100 000 шт. Визначити величину виробничої потужності металообробного цеху та плановий коефіцієнт її використання.
Рішення:
Виробнича потужність підрозділу підприємства визначається по формулі :
N = (TP * m) / t або N = TP * m* а
де Тр - річний фонд часу роботи устаткування;
m -кількість устаткування, яке береться для розрахунку;
t - трудомісткість виготовлення одиниці продукції.
а- продуктивність устаткування
M сер = 180 + 24* 9/12 – 16 * 4/12 =180+ 18 – 5 = 193 верст.
TP =(365-135)*8 *2*( 1 - 0,07 ) = 3422,4 год.
N = 3422,4* 193 * 15 = 9 907 848 дет
Кв.п. = О / N = 4 100 000 / 9 907 848 = 0,41

Білет 15
Завдання 4. Виробнича потужність штампувального цеху станом на 1.01. розрахункового року становитиме 2500 тис. заготовок у рік. 1.06 будуть уведені в дію 12 пресів потужністю по 35 тис. заготовок кожен, а 1.10 будуть виведені з експлуатації 4 агрегати потужністю 20 тис. заготовок кожен. Середньорічна виробнича потужність цеху за попередній рік становила 2590 тис. виробів. За розрахунковий рік має бути виготовлено 2610 тис. заготовок. Визначити: 1)середньорічну виробничу потужність штампувального цеху у розрахунковому році; 2)приріст середньорічної потужності цеху у розрахунковому році порівняно з попереднім періодом; 3)вихідну потужність цеху на початок наступного за розрахунковим роком; 4)коефіцієнт використання виробничої потужності цеху в розрахунковому році.
Рішення:
Псер = 2500+ 12*35*7/12 – 4*20 *3/12 = 2725 тис.шт.

· П = 2725-2590 = 135 тис.шт.

· П% = 135/2590 = 5,2%
Пвих.= 2500+ 12*35 – 4*20 = 2840 тис.шт.
Квп = 2610/2725 = 0,96


Завдання 5. Підприємство спеціалізується на виготовленні оптичних лінз. Ціна реалізації звичайної лінзи у звітному році була 4 грн./шт. Питомі змінні витрати становили 1,2 грн./шт., а сукупна сума постійних витрат 560 тис.грн. Внаслідок підвищення орендної плати за користування будинком постійні витрати у розрахунковому році зростуть на 10 %, а загострення конкурентної боротьби вимагатиме знизити відпускну ціну лінзи на 0,5 грн. Розрахуйте: 1)необхідний приріст критичного обсягу виробництва й реалізації продукції у розрахунковому році порівняно зі звітним; 2)необхідний обсяг виробництва й реалізації продукції у розрахунковому році для отримання прибутку у 50 тис.грн.
Рішення :
Окр зв.р. = 560/ (4-1,2) = 200 тис.шт
Окр. р.р. = 560 *1,1 / ( 4 –0,5 – 1,2 ) = 267,826 тис.шт.

·Окр = 267,826-200 = 67,826 тис.шт.

·Окр % =67,826 / 200 = 33,9%
О р.р. = ( 560*1,1 + 50 ) / ( 3,5 – 1,2 ) = 289,565 тис.шт.


Завдання 6. Обчислити зміну обсягу товарної продукції у розрахунковому році порівняно зі звітним та вплив на неї динаміки абсолютної зміни продуктивності праці й чисельності працюючих на основі наступних даних:
Показники
Од. виміру
Звітний рік
Розрахунковий рік

Обсяг товарної продукції
тис.грн.
1350
1664

Продуктивність праці персоналу
тис.грн./ос.
135
128

Чз = 1350 / 135 = 10 чол.
Чр = 1664 / 128 = 13 чол.
Зміна ТП = 14880-13500= 314 тис.грн.
В % 314 / 1350 = 23,26%
Зміна ТППП = ЧР * (ППР – ППЗ) = 13 * (128 – 135) = - 91 тис.грн.
Зміна ТП пп % = -91 / 1350 = - 6,74%
Зміна ТП ч = ППз ( Чр – Чз) = 135 ( 13 – 10) = 405 тис.грн.
Зміна ТПч в % = 405 : 1350 = 30,0 %
Перевірка : -91+405= 314 тис.грн. : -6,74+30,0 = 23,26%

Білет 16

Завдання 4. Обґрунтувати доцільність реалізації запропонованого інвестиційного проекту, використовуючи наступні показники: чиста теперішня вартість, термін окупності інвестицій та внутрішня норма доходності, якщо відомо наступне:
Показники
Значення на дату аналізу, тис.грн.2 р
3 р
4 р

Інвестиції
1400
1200
-
-

Чистий прибуток
-
670
980
1290

Амортизаційні відрахування
-
400
420
420

Дисконтна ставка проекту 25%.

Рішення:
Показники

2 р
3 р
4 р


І
1400
1200
-
-


ЧП
-
670
980
1290


А
-
400
420
420


ГП=ЧП+А

1070
1400
1710


Кпр(ДС 25 %)
1
0,8
0,64
0,512
 

Кпр(ДС 40 %)
1
0,714
0,51
0,364


ІК(25%)
1400
960


2360

ІК(40%)
1400
856,8


2256,8

ДГП (25%)

856
896
875,52
2627,52

ДГП (40%)

763,98
714
622,44
2100,42

ЧТВ (25%)= ДГП - ІК = 2627,52 - 2360= 267,52 тис.грн.
ІД(25%) =ДГП/ ІК =2627,52 / 2360 = 1,11
ТО (25%) = 2360 / (2627,52 : 3 ) = 2,69 (роки)
ЧТВ (40%)= ДГП - ІК = 2100,42- 2256,8 = - 156,37 тис.грн.
ВСД = ДСМ + (ЧПДМ / (ЧПДм + |ЧПДБ і) * (ДСБ - ДСм) =
= 25%+(267,52 / (267,52 +156,37))*(40%-25%) = 34,5 %


Завдання 5. На виготовлення одиниці виробу на підприємстві витрачається 60 кг чавуну. Ціна чавуну становить 700 грн. за одну тонну. Відходи металу складають 30 % від його маси. Ціна реалізації відходів складає 60 грн. за одну тонну. Основна заробітна плата в розрахунку на одиницю продукції дорівнює 6,5 грн., додаткова заробітна плата 25 % від основної зарплати, а відрахування на соціальне страхування 37% від суми основної і додаткової заробітної плати. Загальновиробничі витрати по підприємству становлять 2500 тис грн., загальногосподарські 800 тис. грн. Загальна сума заробітної плати основних виробничих робітників за відрядними розцінками складає 1000 тис. грн. Позавиробничі витрати передбачаються в розмірі 7 % від величини виробничої собівартості виробу. Очікуваний прибуток у розрахунку на одиницю продукції має дорівнювати 14 % від повної її собівартості.
Визначити повну собівартість і оптову ціну одиниці виробу.

Рішення:
Сировина і матеріали : 0,060 х 700 = 42 грн.
2. Відходи : 0,060 х 0,3 х 60= 1,08 грн. ( віднімаються)
3. Основна зарплата : 6,5 грн.
4. Додаткова зарплата : 6,5 х 0,25 = 1,63 грн.
Відрахування на соц.потреби : (6,5+1,63) х 0,37 = 3,01 грн.
Загальновиробничі витрати : 2500/1000 х 6,5 = 16,25 грн.
Загальногосподарські витрати : 800/1000 х 6,5 = 5,2 грн.
Виробнича собівартість : 42 – 1,08 + 6,5 + 1,63+ 3,01 + 16,25 + 5,2 = 73,51 грн.
Повна собівартість : 73,51 х 1,07 = 78,66 грн.
Оптова ціна : 78,66 х 1,14 = 89,67 грн.


Завдання 6.
Вартість основних засобів ТОВ “Бета” на 1.01. звітного року становила 6230 тис.грн. 1.07. уведено в дію основних засобів на суму 280 тис.грн., а 1.11. виведено з експлуатації основних засобів на 160 тис.грн. Рівень фондомісткості становив 0,6, а рентабельності продукції 25%. Визначити усі можливі показники ефективності відтворення і використання основних засобів у звітному році.

Рішення :
ОФсер = 6230+(280*6/12)–(160*2/12) = 6230 +140+26,67 = 6396,7 тис. грн.
Фв = 1 / Фм = 1 /0,6=1,67
Ор зв.р. = ОФ сер / Фм = 6396,7 / 0,6 = 10661 тис.грн.
П зв.р. = 10661 *0,25 / 1,25 = 2132,2 тис.грн.
Р оф зв.р. = 2132,2/ 6396,7 = 33,3%
ОФ к.р. зв.р. = 6230+280–160 =6350 тис.грн.
К виб= ОФВИБ / ОФп.р.= 160/ 6350 =0,025
К он= ОФВВЕД / ОФк.р. = 280 / 6230 =0,045

13PAGE 15


13PAGE 141515
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 17855348
    Размер файла: 360 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий