Posibnik_dlya_samost_roboti_z_kriminalistiki_20..

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого»
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
ПОСІБНИК
для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни
«КРИМІНАЛІСТИКА»
галузь знань 0304 «Право»
освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»
Харків
2013
Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № від 2013 р.)


У к л а д а ч і:
В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель, Г. К. Авдєєва, В. І. Алєксєйчук, В. В. Білоус, І. В. Борисенко, О. Ю. Булулуков, С. В. Веліканов, С. Ф. Денисюк, А. Л. Дудніков, М. В. Капустіна, Л. П. Ковтуненко, О. В. Курман, А. Д. Марушев, Я.Є. Мишков, О. Л. Мусієнко, В. В. Негребецький, А. В. Реуцький, В. В. Семеногов, В. Л. Синчук, О. В. Фунікова, Г. О. Чорний, В. М. Шевчук

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика» / Уклад.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. – с.


1. ВСТУП
Криміналістика належить до дисциплін, засвоєння яких становить фундамент фахової підготовки спеціаліста-юриста. Оволодіння криміналістичними знаннями та отримання належних практичних навичок є обов’язковими для слідчого, прокурора, судді, адвоката, оскільки функції, які вони виконують, безпосередньо пов’язані із застосуванням саме цих знань. Інші представники юридичних спеціальностей також не можуть обійтися у своїй діяльності без знань криміналістики. Мета вивчення дисципліни ( засвоєння студентами найбільш ефективних прийомів, методів та засобів боротьби зі злочинністю.
Курс криміналістики передбачає опанування всіх структурних елементів науки: теоретичних основ криміналістики; криміналістичної техніки; криміналістичної тактики; криміналістичної методики.
При вивченні криміналістики застосовуються різні форми навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна та індивідуальна робота студентів. Ці форми організації навчальної роботи забезпечуються програмою навчальної дисципліни «Криміналістика», завданнями до практичних і лабораторних занять, завданнями для індивідуальної роботи студентів, викладеними в даному навчально-методичному посібнику, тестами тощо.
Практичні заняття ( важлива форма навчання студентів. Їх мета полягає у набутті практичних навичок у застосуванні криміналістичних прийомів, методів та засобів. Вони проходять у формі виконання завдань, проведення ділових ігор, складання необхідних документів.
Виконання лабораторних робіт передбачає використання наочного приладдя та обладнання, індивідуальне виконання студентом завдань із використанням криміналістичної техніки, комп’ютерних технологій, матеріалів, речовин і отримання відповідного матеріалізованого результату.
Під час підготовки до занять студенти мають опрацювати відповідні розділи підручника і додаткової рекомендованої літератури, ознайомитися із необхідними нормативно-правовими актами, виконати інші роботи, які відводяться на позааудиторний час.
У результаті вивчення криміналістики студенти повинні:
- знати: основні проблеми загальної теорії криміналістики; зміст традиційних галузей криміналістичної техніки; загальні положення криміналістичної тактики та її окремих елементів; тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій; загальні положення криміналістичної методики та специфіку розслідування окремих видів злочинів.
- вміти: правильно застосовувати науково-технічні засоби та техніко-криміналістичні прийоми; виконувати діяльність щодо виявлення, фіксації, вилучення та збереження доказів; здійснювати планування розслідування в цілому та складати плани провадження окремих слідчих (розшукових) дій; ставити та вирішувати розумові завдання, висувати слідчі версії; використовувати тактичні прийоми проведення окремих слідчих (розшукових) дій залежно від ситуації; застосовувати окремі криміналістичні методики.

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


п/п

Тема
Всього годин
У тому числі
лекції
практичні
заняття
індивідуальна та самостійна роботана
робота

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І «Теоретичні основи криміналістики. Загальні положення криміналістичної техніки» – 58 год

1
Предмет, система, методи та завдання криміналістики. Історія криміналістики
4
2

2

2
Криміналістична ідентифікація
10
2
4
4

3
Загальні положення криміналістичної техніки
4

2
2

4
Судова фотографія та відеозапис
12
2
6 (Л/Р)
4

5
Трасологія. Наукові основи.
6
2

4


Трасологія. Сліди рук людини
10
2
4 (Л/Р)
4


Трасологія. Сліди ніг людини. Сліди транспортних засобів
8
2
2(ЛР)
4


Трасологія. Сліди знарядь злому та інструментів.
4

2
2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ «Криміналістична техніка» – 44 год

6
Судова балістика
10
2
4 (Л/Р)
4

7
Техніко-криміналістичне дослідження документів
8
2
2 (Л/Р)
4

8
Криміналістичне дослідження письма
8
2
2
4

9
Ідентифікація людини за ознаками зовнішності
10
2
4 (Л/Р)
4

10
Кримінальна реєстрація
8
2
4 (Л/Р)
2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ «Криміналістична тактика» – 70 год

11
Загальні положення криміналістичної тактики.
4


2
–-
2

12
Організація і планування розслідування
6
2
2
2

13
Слідчий огляд
6
2

4


Огляд місця події
10

6 (Л/Р)
4

14
Допит
10
2
4 (Л/Р)
4

15
Обшук і виїмка
8
2
2
4

16
Пред’явлення для впізнання
8
2
2
4

17
Слідчий експеримент
8
2
2
4

18
Залучення експертів та проведення судових експертиз
10
2
4 (Л/Р)
4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV «Криміналістична методика» – 80 год

19
Загальні положення криміналістичної методики

4
2

2

20
Розслідування вбивств.
12
4
4 (Л/Р)
4

21
Розслідування деяких видів убивств
4
-
2
2

22
Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем ()
12
2
4 (Л/Р)
6

23
Розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв
8
2
2
4

24
Розслідування шахрайства
6
2

4

25
Розслідування хабарництва
4
2

2

26
Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
10
2
4 (Л/Р)
4

27

Розслідування підпалів та інших злочинів, пов’язаних із виникненням
пожеж
8
2
2
4

28
Розслідування злочинів проти довкілля
6
2
2
2

29
Розслідування злочинів, що вчиняються організованими групами
6
2
2
2


Усього
252
60
80
112


ЛР – лабораторна робота
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ
«КРИМІНАЛІСТИКА»

Р о з д і л І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ

1. Предмет, система, методи та завдання криміналістики.
Історія криміналістики


Предмет криміналістики. Зміст і сучасні підходи до конструювання визначень криміналістики. Закономірності, які вивчає криміналістика, закони її розвитку. Завдання криміналістики на сучасному етапі. Природа криміналістики. Зв’язок криміналістики з суміжними галузями знань. Місце криміналістики в системі юридичних наук.
Система криміналістики. Загальна теорія криміналістики. Криміналістична техніка. Криміналістична тактика. Криміналістична методика.
Процес пізнання у криміналістиці. Система методів пізнання у криміналістиці. Використання законів логіки і форм мислення (понять, суджень, умовиводів). Роль дедукції, індукції, аналогії та моделювання. Використання логічних прийомів пізнання: аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування та узагальнення.
Класифікація методів криміналістики. Загальнонаукові методи криміналістики. Спостереження, вимірювання, опис, експеримент, порівняння.
Методи науки та методи практичної діяльності. Спеціальні методи криміналістики. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики у кримінальному судочинстві.
Виникнення і розвиток криміналістики. Етапи становлення криміналістики. Сучасний стан криміналістики в Україні. Експертні та наукові криміналістичні установи в Україні. Українські вчені-криміналісти і криміналістична література.

2. Криміналістична ідентифікація

Поняття криміналістичної ідентифікації. Наукові засади криміналістичної ідентифікації. Загальна теорія криміналістичної ідентифікації. Значення криміналістичної ідентифікації в судовій, слідчій та експертній практиці.
Типи та види криміналістичної ідентифікації. Групова належність. Об’єкти криміналістичної ідентифікації та їх класифікація.
Поняття та класифікація ідентифікаційних ознак. Ідентифікаційне поле. Ідентифікаційний період. Загальна методика ідентифікації. Стадії ідентифікації. Способи порівняльного дослідження. Результат ідентифікаційного дослідження.
Використання математичних методів та ЕОМ в ідентифікаційних дослідженнях.

Р о з д і л II. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА
3. Загальні положення криміналістичної техніки

Поняття та завдання криміналістичної техніки. Досягнення природничих і технічних наук – головне джерело розвитку криміналістичної техніки. Напрямки розвитку криміналістичної техніки. Правові основи використання криміналістичної техніки. Галузі криміналістичної техніки.
Сутність та види науково-технічних засобів. Форми застосування криміналістичної техніки. Принципи реалізації науково-технічних засобів. Техніко-криміналістична оснащеність органів досудового слідства. Пересувна криміналістична лабораторія (ПКЛ). Універсальні та спеціалізовані комплекти науково-технічних засобів. Слідча валіза. Дактилоскопічний набір. Портативний набір «Молекула».
Криміналістична техніка експертного дослідження. Технічні засоби профілактики.

4. Судова фотографія та відеозапис

Поняття «судова фотографія», її завдання та значення. Види та методи судової фотографії. Використання фотофіксації в розслідуванні злочинів. Судово-оперативна фотографія. Фотозйомка місця події. Особливості фотозйомки трупа. Фотографування слідів.
Упізнавальна фотозйомка. Фотозйомка при провадженні слідчого експерименту, обшуку, пред’явленні для впізнання. Методи судово-оперативної фотографії. Панорамна та вимірювальна фотозйомки.
Судово-дослідницька фотографія. Фотографічні методи змінення контрастів. Фотозйомка в інфрачервоних, ультрафіолетових, рентгенівських променях. Макро- і мікрофотографія.
Судовий відеозапис. Методи та прийоми відеозйомки.

5. Трасологія

Поняття «трасологія», її наукові основи. Значення трасології в судово-слідчій та експертній практиці. Поняття «слід» у трасології. Механізм слідоутворення. Класифікація слідів. Основи дактилоскопії.
Сліди рук. Папілярні візерунки, їх види. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук. Способи виявлення та фіксації слідів рук. Пороскопічні та еджескопічні дослідження. Сутність дактилоскопічної експертизи.
Сліди ніг та взуття людини. Доріжка слідів ніг та її криміналістичне значення. Фіксація слідів ніг. Способи виготовлення зліпків.
Сліди знарядь зламу та інструментів, їх класифікація. Способи фіксації слідів знарядь злому.
Сліди транспортних засобів, їх класифікація. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів.


6. Судова балістика

Поняття «судова балістика», її наукові основи. Значення судової балістики в судовій, слідчій та експертній практиці. Завдання судової балістики.
Об’єкти судово-балістичного дослідження. Вогнепальна зброя, її класифікація. Боєприпаси до вогнепальної зброї. Види і характеристика слідів пострілу.
Слідчий огляд та дослідження зброї і слідів пострілу на місці події. Огляд і дослідження боєприпасів. Визначення напрямку пострілу. Метод візирування.
Судово-балістична експертиза. Завдання судово-балістичної експертизи. Встановлення придатності та бойових властивостей зброї. Встановлення групової належності і тотожності зброї. Ототожнення зброї за кулями та гільзами.
7. Техніко-криміналістичне дослідження документів

Поняття «техніко-криміналістичне дослідження документів» і його завдання. Документ як об’єкт криміналістичного дослідження. Види документів. Реквізити документів.
Слідчий огляд документів. Встановлення змін у тексті документа. Ознаки зміни тексту документа. Підчистка, травлення, змивання, дописка, виправлення, заміна частин документа.
Дослідження закреслених і залитих текстів. Встановлення тексту спалених документів. Встановлення слабковидимих і невидимих текстів.
Встановлення технічних підробок підписів. Дослідження машинописних текстів.
Встановлення підробки відбитків печаток і штампів. Ідентифікація печаток і штампів за їх відбитками. Можливості експертного дослідження відбитків печаток і штампів.
Дослідження матеріальної частини документів. Встановлення підробок бланків та іншої акциденції. Основи дослідження паперових грошей і цінних паперів.
Технічна експертиза документів. Можливості експертного дослідження.

8. Криміналістичне дослідження письма

Наукові основи криміналістичного дослідження письма. Предмет судового почеркознавства. Навички письма та їх властивості. Поняття «почерк». Динамічний стереотип. Індивідуальність письма та варіантність його ознак.
Ідентифікаційні ознаки письма та їх класифікація. Ознаки письмової мови. Топографічні ознаки письма. Система ідентифікаційних ознак почерку. Загальні та окремі ознаки почерку.
Судово-почеркознавча експертиза. Підготовка матеріалів до почеркознавчої експертизи. Вільні й експериментальні зразки почерку і підписів. Методика судово-почеркознавчої експертизи. Особливості дослідження підписів. Авторознавча експертиза та її можливості.

9. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності

Поняття «ідентифікація людини за ознаками зовнішності». Види та форми ототожнення людини. Класифікація ознак зовнішності людини (словесний портрет). Анатомічні та функціональні ознаки.
Методика та принципи словесного портрета. Застосування фоторобота у слідчій та оперативно-розшуковій роботі. Портретно-криміналістична експертиза.

10. Кримінальна реєстрація

Поняття і значення кримінальної реєстрації. Криміналістичний облік. Види криміналістичних обліків. Дактилоскопічний облік. Дактилоскопіювання живих осіб та трупів. Дактилоскопічна формула. Особливості формування слідотек. Порядок ведення дактилоскопічного обліку.
Р о з д і л III. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА

11. Загальні положення криміналістичної тактики

Поняття і предмет криміналістичної тактики. Тактика досудового розслідування та судового розгляду. Принципи криміналістичної тактики. Тенденції розвитку криміналістичної тактики.
Засоби криміналістичної тактики. Поняття «тактичний прийом», «тактична рекомендація», «тактична операція», «тактична комбінація». Джерела та функції тактичних прийомів. Класифікація тактичних прийомів. Типова система тактичних прийомів. Тактика окремих слідчих (розшукових) дій. Застосування тактичних прийомів при провадженні слідчих (розшукових) дій.
Прийняття тактичного рішення. Тактичний ризик.

12. Організація та планування розслідування
Сутність організації розслідування, її зміст. Поняття та значення планування розслідування. Принципи планування розслідування. Елементи планування. Техніка планування. Особливості планування при розслідуванні складних та багатоепізодних справах. Використання графіків і схем при плануванні. Сіткове планування.
Криміналістична версія, її логічна природа. Види криміналістичних версій. Слідча версія. Загальні та окремі версії. Типові версії. Побудова версій, їх перевірка.

13. Слідчий огляд

Поняття, види та принципи слідчого огляду. Поняття «огляд місця події». Учасники слідчого огляду та їх роль. Підготовка до огляду місця події.
Ситуації огляду місця події. Концентричний, ексцентричний та фронтальний методи. Тактичні прийоми огляду місця події та їх системи. Негативні обставини та їх значення. Огляд трупа. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією. Огляд кореспонденції.
Використання науково-технічних засобів. Фіксація результатів слідчого огляду. Складання фототаблиць, планів та схем.

14. Допит

Поняття та види допиту. Предмет допиту. Підготовка до допиту.
Зміст тактики допиту. Тактичні прийомі допиту та їх системи. Встановлення психологічного контакту з допитуваним. Актуалізація забутого у пам’яті допитуваного. Викриття неправди в показаннях.
Тактика допиту заявника, потерпілого, свідка. Тактика допиту підозрюваного та обвинуваченого. Перехресний допит. Допит малолітніх та неповнолітніх.
Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб (очна ставка). Підготовка і тактичні прийоми проведення.
Фіксація результатів допиту. Застосування звукозапису і відеозапису на допиті.
15. Обшук і виїмка

Поняття та ознаки. Види обшуку та їх характеристика. Об’єкти обшуку та пошуку. Обшук у приміщенні. Обшук ділянки місцевості. Обшук особи. Обшук транспортних засобів. Обшук комп’ютерних засобів. Підготовка до обшуку. Тактика обшуку. Типові системи тактичних прийомів обшуку.
Особливості тимчасового доступу до речей, документів, майна та їх вилучення (виїмка). Виїмка кореспонденції.
Фіксація результатів обшуку та виїмки. Особливості фіксації відомостей про об’єкти пошуку.

16. Пред’явлення для впізнання

Поняття та ознаки пред’явлення для впізнання. Види впізнання. Об’єкти пред’явлення для впізнання.
Підготовка до пред’явлення для впізнання. Порядок пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин.
Тактичні прийоми пред’явлення для впізнання. Особливості пред’явлення для впізнання людей за голосом, за фотознімками, за динамічними властивостями.
Фіксація результатів пред’явлення для впізнання. Відеозйомка та звукозапис при пред’явленні для впізнання.

17. Слідчий експеримент
Поняття та ознаки слідчого експерименту. Види слідчого експерименту.
Перевірка показань на місці.
Підготовка до слідчого експерименту. Створення умов для проведення слідчого експерименту. Залучення спеціалістів. Тактичні правила проведення слідчого експерименту. Застосування науково-технічних засобів.
Фіксація результатів слідчого експерименту.

18. Залучення експертів та проведення судових експертиз

Поняття спеціальних знань і форми використання їх у кримінальному провадженні. Поняття та значення судових експертиз. Класифікація судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні. Процесуальні та організаційні питання залучення експертів (призначення експертиз).
Підготовка матеріалів до проведення судової експертизи. Вибір експертної установи або експерта. Визначення мети та обсягу дослідження, формулювання питань експерту.
Особливості організації і проведення повторної, додаткової, комісійної та комплексної експертиз.
Висновок експерта, його структура та зміст. Наукові критерії оцінки достовірності висновку експерта.

Р о з д і л IV. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

19. Загальні положення криміналістичної методики

Поняття та зміст криміналістичної методики, її роль в системі криміналістики.
Сутність та структура окремої криміналістичної методики. Значення окремої криміналістичної методики. Криміналістична класифікація злочинів. Поняття «криміналістична характеристика злочинів». Структура криміналістичної характеристики злочинів та її елементи.
Види та форми взаємодії у виявленні та розслідуванні злочинів. Ситуаційний підхід в розслідуванні злочинів.

20. Розслідування вбивств

Види вбивств. Криміналістична характеристика вбивств, її елементи та кореляційні зв’язки між ними. Організація та планування розслідування вбивств. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Типові слідчі ситуації та версії при розслідуванні вбивств.
Слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії. Особливості конструювання та перевірки слідчих версій. Специфіка провадження окремих слідчих (розшукових) дій та тактичних операцій. Взаємодія слідчого з іншими органами та спеціалістами.

21. Розслідування деяких видів убивств

Особливості розслідування вбивств на замовлення. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення. Система слідчих (розшукових) дій.
Особливості розслідування вбивств за відсутності трупа. Криміналістична характеристика вбивств за відсутності трупа. Система слідчих (розшукових) дій.
Особливості розслідування вбивств, пов’язаних із виявленням частин розчленованого трупа. Криміналістична характеристика вбивств із розчленуванням трупа. Типові слідчі ситуації. Слідчі (розшукові) дії та тактичні операції.

22. Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань)

Криміналістична характеристика розкрадань. Ознаки розкрадання. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Інвентаризація, документальна ревізія, аудит. Організація та планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій та тактичних операцій. Залучення експертів до провадження судово-економічних та інших експертиз.

23. Розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв

Види крадіжок. Криміналістична характеристика крадіжок. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Організація і планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Організація і планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

24. Розслідування шахрайства

Види шахрайства. Криміналістична характеристика шахрайства. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Організація і планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

25. Розслідування хабарництва

Криміналістична характеристика хабарництва. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Виявлення ознак хабарництва. Організація і планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також негласних слідчих (розшукових) дій.

26. Розслідування злочинних порушень правил безпеки
дорожнього руху

Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху. Поняття дорожньо-транспортної події. Особливості початку кримінального провадження.
Обставини, що підлягають з’ясуванню. Організація і планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії.
Тактика провадження окремих слідчих (розшукових) дій. Слідчий експеримент. Використання спеціальних знань. Судова автотехнічна експертиза. Судова дорожньо-технічна експертиза.

27. Розслідування підпалів та інших злочинів, пов’язаних із виникненням пожеж

Криміналістична характеристика підпалів та інших злочинів, пов’язаних із виникненням пожеж. Організація і планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Огляд місця пожежі. Виявлення ознак підпалу. Встановлення осередку пожежі. Використання спеціальних знань. Пожежно-технічна експертиза.

28. Розслідування злочинів поти довкілля

Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля. Виявлення ознак злочинів проти довкілля. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Організація і планування розслідування.
Типові слідчі ситуації. Типові версії. Взаємодія зі службами екологічного контролю. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій та тактичних операцій. Огляд місця події. Огляд документів. Допит заявників, свідків. Використання спеціальних знань. Судово-екологічна експертиза.

29. Розслідування злочинів, що вчиняються організованими групами

Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими групами. Обставини, що підлягають з’ясуванню.
Організація і планування розслідування. Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими органами. Тактика окремих слідчих (розшукових) дій. Огляд місця події. Допит організаторів та членів організованих злочинних груп. Обшук. Використання спеціальних знань.

4. ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ,
ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета практичних і лабораторних занять з криміналістики ( допомогти студентам набути практичних навичок застосування науково-технічних засобів, оволодіти тактичними прийомами проведення слідчих дій, вивчити окремі методики розслідування злочинів.
Згідно з навчальною програмою структура рекомендованого посібника складається з чотирьох розділів: «Методологія криміналістики», «Криміналістична техніка», «Криміналістична тактика», «Криміналістична методика». У кожному розділі до тем наведені найважливіші питання, список літератури, завдання, лабораторні роботи з рекомендаціями щодо їх виконання.
Розділи «Криміналістична тактика», «Криміналістична тактика» і «Криміналістична методика» містять фабули конкретних кримінальних проваджень, матеріали яких необхідні для виконання завдань з планування розслідування, для підготовки планів та організації ділових ігор з тактики провадження окремих слідчих (розшукових) дій, складання процесуальних документів.
Список літератури до всіх розділів:

Аленин, Ю. П. Расследование тяжких преступлений: науч.-практ. пособие / Ю. П. Аленин, В. В. Тищенко, Л. И. Аркуша. ( Харьков : Одиссей, 2006. ( 256 с.
Баев, О. Я. Основы криминалистики: курс лекций. ( 2-е изд., перераб. и доп. / О. Я. Баев. ( М. : Экзамен, 2003. ( 320 с.
Бахин, В. П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования / В. П. Бахин. ( Киев: Лыбидь, 1991. ( 142 с.
Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. ( 2-е изд., доп. ( М. : Мегатрон ХХ1, 2000. ( 334 с.
Белкин, Р. С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов / Р.С.Белкин. ( 3-е изд., доп. ( М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2001. ( 837 с.
Керівництво з розслідування злочинів: наук.-практ. посіб. / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. ; за ред. В. Ю. Шепітька. ( Х. : Одіссей, 2009. ( 960 с.
Криминалистика: учеб. для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корноухов, Е. Р. Россинская. ( М. : Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. ( 990 с.
Криміналістика: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / за ред. В. Ю. Шепітька.( К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2001.( 684 с.
Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: учеб. для студ. юрид. вузов и фак. / под ред. В. Ю. Шепитько. ( Харьков : Одиссей, 2001. ( 528 с.
Криминалистика: учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. ( М. : Юристъ, 2001. ( 718 с.
Криміналістика: навч. посіб. / В. С. Кузьмічов, Г. І. Прокопенко; за заг. ред. В. Г. Гончаренка та Е. М. Моісеєва. ( К. : Юрінком Інтер, 2001. ( 368 с.
Криминалистика: учебник / под ред. Е. П. Ищенко, А. А. Топоркова. ( М. : ИНФРА-М, 2005. ( 696 с.
Криминалистика: учебник / под ред. Е. П. Ищенко, В. И. Комиссарова. ( М. : Юристъ, 2007. ( 509 с.
Криминалистика: учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. ( М.: ТК Велби, изд–во Проспект, 2007. ( 672 с.
Криміналістика: ситуаційні моделі та завдання: навч. посібник / за ред. проф. О. Я. Баєва, проф. В. Ю. Шепітька. ( Х.: Видавнича агенція «Апостіль», 2012. ( 264 с.
Настільна книга слідчого / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. ( 3-тє вид., переробл. і допов. ( К. : Ін Юре, 2011. ( 736 с.
Образцов В. А. Криминалистика: курс лекций / В. А. Образцов. ( М., 1996. ( 448 с.
Салтевський, М. В. Криміналістика (у сучасному викладі): підручник / М. В. Салтевський. ( К. : Кондор, 2005. ( 588 с.
19. Шепітько В. Ю. Довідник слідчого: [вид. 3-тє, переробл. і доп.] / В. Ю. Шепітько. ( К.: Ін Юре, 2008. ( 208 с.
20. Шепітько В. Ю. Криміналістика: словник термінів / В. Ю. Шепітько.( К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. ( 264 с.
21. Шепітько В. Ю. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ю. Шепітько. ( К.: Ін Юре, 2010. ( 496 с.


Р о з д і л І. МЕТОДОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
Т е м а 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ
(4 год.)

З а н я т т я 1. Сутність і значення криміналістичної ідентифікації

П л а н
1. Поняття, наукові основи і значення ідентифікації.
2. Типи та види криміналістичної ідентифікації. Групова належність.
3. Об’єкти криміналістичної ідентифікації та їх класифікація.
4. Поняття та класифікація ідентифікаційних ознак.
5. Ідентифікаційне поле. Ідентифікаційний період.
6. Значення встановлення групової належності й тотожності в розслідуванні злочинів.

Під час практичного заняття під керівництвом викладача студенти використовують висновки судових експертиз, на основі яких розглядають об’єкти ідентифікації, значення встановлених фактів тотожності, ідентифікаційні ознаки.

Відповідно до умов кожної фабули визначити: 1) вид ідентифікації; 2) ідентифіковані та ідентифікуючи об’єкти.

Ф а б у л и
1. При розслідуванні крадіжки проведено огляд приміщення, під час якого виявлено сліди взуття. Слідчий сфотографував сліди методом масштабної зйомки і виготовив гіпсові зліпки. У підозрюваних З. і Р. при обшуку було виявлено взуття, яке слідчий разом із гіпсовими зліпками і фотознімками слідів направив експерту. На розгляд останнього поставлено таке запитання: чи є сліди, виявлені і вилучені на місці вчинення крадіжки, слідами взуття, яке вилучено у підозрюваних З. і Р.?
2. При розслідуванні крадіжки з проникненням у житло слідчий виявив сліди розпилу ригеля замка вхідних дверей. У підозрюваного М. під час затримання «по гарячих слідах» вилучено пилку по металу. З метою вирішення питання, чи не вчинено злам з використанням вилученого у М. знаряддя, слідчий призначив трасологічну експертизу.
3. На горищі багатоквартирного будинку, звідки відбувся постріл, внаслідок якого загинув Є., виявлено стріляну гільзу та недоїдок бутерброду з чітко вираженими слідами зубів. З тіла потерпілого Є. вилучено кулю, а у підозрюваного С. відібрано експериментальні зразки прикусу зубів. Слідчий призначив судово-балістичну і судово-трасологічну експертизи.
4. Потерпіла внаслідок грабежу громадянка А. під час допиту повідомила, що достатньо чітко запам’ятала прикмети зовнішності злочинця: поголена голова овальної форми, великі очі темного кольору, шрам на правій щоці довжиною близько 5 см, хода з накульгуванням на праву ногу. Слідчий вирішив провести пред’явлення підозрюваного для впізнання.
5. При розслідуванні злочинного порушення правил безпеки дорожнього руху на проїзній частині поблизу виявленого трупа слідчий знайшов уламки фарного розсіювача і радіаторної решітки автомобіля. У результаті розшуку було встановлено автомобіль з розбитим фарним розсіювачем і деформованою радіаторною решіткою. Слідчий призначив судово-трасологічну експертизу.
6. Під час розслідування незаконного збуту наркотичних засобів на поліетиленовому пакеті з порошком білого кольору було виявлено відбитки пальців рук. У вчиненні злочину підозрювались громадяни Н. і Д. Слідчий дактилоскопіював зазначених осіб і направив відібрані відбитки пальців рук на дактилоскопічну експертизу.
7. 27 жовтня 201__ р. в районі вулиці Механізаторської було вчинено зґвалтування. Потерпіла Б. на допиті повідомила, що достатньо чітко запам’ятала прикмети злочинця: вузькі губи, чорні брови, розкосі очі і татуювання на правій руці. Слідчий вирішив провести впізнання підозрюваного.
8. При проведенні судово-медичної експертизи з тіла потерпілого було вилучено частину леза ножа. У підозрюваного при обшуку виявлено ніж з відламаним кінцем.
9. На місці події виявлено чіткі відбитки пальців рук. У підозрюваних у вчиненні злочину Ш. і Д. слідчий відібрав відбитки їх пальців і направив на експертизу.
10. Свідок злочину Т. повідомила слідчому, що раніше бачила особу, яка вчинила злочин, була з ним у дружніх стосунках і має його фотозображення.

З а н я т т я 2. Загальна методика ідентифікації

П л а н
1. Сутність ідентифікаційного дослідження.
2. Стадії ідентифікаційного процесу.
3.Способи порівняльного дослідження.
4. Результати ідентифікаційного дослідження.

На занятті використовуються висновки судових експертиз, на основі яких розглядаються об’єкти ідентифікації, значення встановлених фактів тотожності, ідентифікаційні ознаки, стадії дослідження, узагальнення та оцінка результатів досліджень.

Д о д а т к о в а л і т е р а т у р а

Белкин, Р. С. Равен самому себе / Р. С. Белкин, М. Я. Сегай. ( К.: Лыбидь, 1991. ( 144 с.
Колдин, В. Я. Идентификация при расследовании преступлений / В. Я. Колдин. ( М.: МГУ, 1978. ( 243 с.
Колдин, В. Я. Судебная идентификация / В. Я. Колдин. ( М.: ЛексЭст, 2002. ( 528 с.
Сегай, М. Я. Методология судебной идентификации / М. Я. Сегай. ( К.: РИО МВД УССР, 1970. ( 254 с.
Седова, Т. А. Проблемы методологии и практики нетрадиционной криминалистической идентификации / Т. А. Седова. ( Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. ( 105 с.

Р о з д і л ІІ. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА
Т е м а 3. Загальні положення криміналістичної техніки
(2 год.)
П л а н
1. Поняття та галузі криміналістичної техніки.
2. Принципи, правові основи та суб’єкти застосування криміналістичної техніки.
3. Завдання криміналістичної техніки в розслідуванні та запобіганні злочинам: а) виявлення; б) фіксація; в) вилучення; г) зберігання доказів; д) підготовка матеріалів для експертизи; ж) дослідження доказів.
4. Доказове значення результатів застосування криміналістичної техніки. Порядок процесуального оформлення застосування техніко-криміналістичних засобів та отриманих результатів.
5. Техніко-криміналістична оснащеність слідчих органів.
6. Криміналістична техніка експертного дослідження. Технічні засоби профілактики.

На занятті вивчаються такі науково-технічні засоби: слідча валіза, універсальний криміналістичний комплект слідчого, дактилоскопічна валіза, фотовідеокомплект слідчого, фотосумка слідчого, комплект науково-технічних засобів працівника ДАІ та ін. Також демонструється відеофільм «Наукові-технічні засоби при розслідуванні злочинів» (10 хв.).

Д о д а т к о в а л і т е р а т у р а

Гончаренко, В. И. Научно-технические средства в следственной практике / В. И. Гончаренко. ( К.: Вища школа, 1984. ( 152 с.
Гора, І. В. Криміналістика : навч. посіб.; Ч. І. Криміналістична техніка / І. В. Гора, В. А. Колесник. ( К.: Алерта, 2005. ( 316 с.
Карлов, В. Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений : науч.-практ. пособ. / В. Я. Карлов. ( М.: Экзамен, 2006. ( 192 с.
Криминалистическая техника: учебник. ( М.: Юрлитинформ, 2002. ( 608 с.
Скорченко, П. Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: учеб. пособ. для вузов. / П. Т. Скорченко. ( М.: Былина, 1999. ( 272 с.
Сорокин, В. С. Предварительное исследование вещественных доказательств в ультрафиолетовых лучах. / В. С. Сорокин. ( М.: Всесоюзн. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупр. преступности, 1982. ( 64 с.
Універсальний криміналістичний комплект слідчого: практ. посіб. / Уклад.: Шепітько В. Ю., Борисенко І. В., Булулуков О. Ю. та ін. ( Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. ( 20 с.

Тема 4. СУДОВА ФОТОГРАФІЯ ТА ВІДЕОЗАПИС
(6 год.)
З а н я т т я 1. Основи судової фотографії та відеозапису

П л а н

1. Поняття і значення судової фотографії та відеозапису.
2. Фото- відеотехніка та можливості її використання у кримінальному провадженні.
3. Види та методи судової фотографії.
4. Судово-оперативна фотографія.
5. Судово-дослідницька фотографія.
6. Судовий відеозапис. Методи та прийоми відеозапису.
7. Процесуальне оформлення застосування судової фотографії та відеозапису.

Заняття 2. Судово-оперативна фотозйомка
на місці події

Лабораторна робота 1

Заняття групи здійснюється під керівництвом викладача на полігоні для практичного опрацювання техніки фотозйомки. Кожен студент повинен виконати такі види зйомки:
орієнтовну панорамним методом (2-3 знімки);
оглядову (2 знімки);
вузлову (1 знімок);
детальну масштабним методом: сліди ніг, протектора, предмета (речового доказу) - 1 знімок.

1. У позааудиторний час роздрукувати у форматі 9 х 12 см фотознімки, відзняті під час проведення заняття.
2. На стандартних аркушах паперу формату А-4 скласти фрагмент протоколу огляду місця події і виготовити до нього фототаблицю відповідно до запропонованих зразків. Фрагмент протоколу і фототаблицю подати на перевірку у скріпленому (зшитому) вигляді.
(зразок)
ПРОТОКОЛ ОГЛЯДУ
місця події
(фрагмент)

Місто (сел.)________________ «___» вересня 201 __ року
Огляд почато о «____» год. «____» хв.
Огляд закінчено о «____» год. «____» хв.
__________________________________________________________________
(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)
на підставі_______________________________________________________
(вказується ухвала слідчого судді, якщо проводиться огляд житла чи іншого володіння особи, якщо огляд місця _____________________________________________________________________________події проводиться до початку кримінального провадження, вказуються відомості про заяву чи повідомлення про подію)
у відповідності до ст.ст. 104, 105, 106, 223, 234, 237 КПК України:
В присутності понятих:
1)_________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)
_____________________________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________                        (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)
____________________________________________________________________________________________,
яким у відповідності до ст.ст. 11, 13, 15, 223 КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки.
За участю потерпілого:
__________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)
якому у відповідності до ч.ч. 1, 2 ст. 56, ст. 57 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.
За участю підозрюваного:
__________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)
якому у відповідності до ч.ч. 3, 5, 6, 7 ст. 42 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.
За участю захисника:
__________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)
якому у відповідності до ст.ст. 46, 47 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.
За участю представника:
__________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)
якому у відповідності до ч. 5 ст. 44, ч. 4 ст. 58, ч. 2 ст. 59 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.
За участю спеціаліста:
__________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
якому у відповідності до ч.ч. 4, 5 ст. 71 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.
Перед початком огляду зазначеним вище особам роз’яснено їхнє право бути присутніми при всіх діях, які проводяться в процесі огляду, робити зауваження, що підлягають занесенню до протоколу. Особам, які беруть участь у проведенні огляду, також роз’яснено вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії, а також про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання. Зокрема, про застосування спеціалістом фотозйомки за допомогою цифрової дзеркальної фотокамери «Nikon D800» (6028379), об’єктиву «Nikon ЕD AF-S Nikkor 28-300 mm 1:3.5-5.6 G», картки пам’яті «SanDisk Ultra II 4.0 gb» (ВН0712904895В), для фіксації перебігу та результатів провадження слідчої дії...
... Під час огляду застосовані технічні засоби:
при природному денному освітленні в суху сонячну погоду при температурі повітря +15 Со спеціалістом __________________ здійснена фотозйомка з застосуванням цифрової дзеркальної фотокамери «Nikon D800» (6028379), об’єктиву «Nikon ЕD AF-S Nikkor 28-300 mm 1:3.5-5.6 G», картки пам’яті «SanDisk Ultra II 4.0 gb» (ВН0712904895В) у автоматичному режимі експонування.
Загалом виконано ___ фотознімків:
Фото 1. Орієнтуючий фотознімок. Найменування об’єкта фотозйомки, зазначення методу, яким її виконано (Кількість виконаних фотознімків).
Фото 2. Оглядовий фотознімок. Найменування об’єкта фотозйомки (Кількість виконаних фотознімків).
Фото 3. Вузловий фотознімок. Найменування об’єкта фотозйомки (Кількість виконаних фотознімків).
Фото 4. Детальний фотознімок. Найменування об’єкта фотозйомки, зазначення методу, яким її виконано (Кількість виконаних фотознімків).
За допомогою ноутбука «Toshiba» model name Satellite A500-137 (Part № PSAM3E-01800HRU serial № 79553247K) фотознімки записано на диск «TDK» CD-R 700 MB 80 MIN» (HLD624KK06093908A01), який додано до протоколу огляду місця події.
За допомогою ноутбука «Toshiba» model name Satellite A500-137 (Part № PSAM3E-01800HRU serial № 79553247K) і кольорового струменевого принтера «Epson» № А499267Е фотознімки роздруковано у вигляді фототаблиці на ___ аркушах, що становить невід’ємну частину даного протоколу.
Учасники:
1. ____________________________ /________________/
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)
2. ____________________________ /________________/
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)
Поняті:
1. ____________________________ /________________/
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)
2. ____________________________ /________________/
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)
Огляд провів:
__________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)


(зразок)
ФОТОТАБЛИЦЯ
до протоколу огляду місця події від «___» вересня 201__ р.

Фото 1. Орієнтуючий фотознімок. Найменування об’єкта фотозйомки, зазначення методу, яким її виконано.
Фото 2. Оглядовий фотознімок. Найменування об’єкта фотозйомки.
Фото 3. Вузловий фотознімок. Найменування об’єкта фотозйомки.
Фото 4. Детальний фотознімок. Найменування об’єкта фотозйомки, зазначення методу, яким її виконано.
Диск з записом фотознімків.
Учасники:
1. ____________________________ /________________/
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)
2. ____________________________ /________________/
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Поняті:
1. ____________________________ /________________/
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)
2. ____________________________ /________________/
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Слідчий:
1. ____________________________ /________________/
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис


З а н я т т я 3. Особливості фотозйомки об’єктів, найбільш поширених у слідчій практиці
П л а н
Фотозйомка при провадженні слідчого експерименту, обшуку, пред’явленні для впізнання.
Упізнавальна фотозйомка: живої особи, трупа.
Фотографування трупа на місці події.
Фотозйомка окремих предметів, документів, слідів.

На занятті аналізуються результати виконання лабораторної роботи № 1.
Здійснюється ознайомлення студентів з процесом виготовлення фотознімків з використанням сучасних цифрових технологій.


Д о д а т к о в а л і т е р а т у р а
Беленький, А. И. Цифровая фотография. Школа майстерства / А. И. Беленький. ( СПб.: Питер, 2009. ( 152 с.
Бирюков, В. В. Цифровая фотография: перспективы использования в криминалистикем: монография / В. В. Бирюков. ( Луганск: РИО ЛИВД, 2000. ( 138 с.
Вестон, К. Цифровая зеркальная камера. Искусство съемки и работа с изображениями (2-е издание) / К. Вестон. ( М.: Арт-Родник, 2010. ( 191 с.
Душеин, С. В. Судебная фотография / [С. В. Душеин, А. Г. Егоров, В. В. Зайцев, В. Н. Хрусталев] / под ред. А.Г. Егорова. ( СПб.: Питер, 2005. ( 368 с.
Жолудев, Н. К. Фотография от А до Я / Н. К. Жолудев. ( М.: Эксмо, 2008. ( 368 с.
Криминалистическая видеозапись: учеб. пособ. (курс лекций) / Под общ. ред. Р. Ю. Трубицына и О. А. Щеглова. ( М.: Издательство «Щит-М», 2004. ( 208 с.
Криміналістична фотографія та відеозапис (основи методики викладення): навч.-метод. посіб. / С. Л. Ларін, М. В. Салтевський, Л. М. Довгий, О. В. Одерій. ( Донецьк: Донец. юрид. ин-т ЛДУВС, 2007. ( 456 с.
Лапин, А. И. Фотография как / А. И. Лапин. (изд. 5-е, испр.). ( М.: Эксмо, 2009. ( 306 с.
Мураховский, В. И. Большая книга цифровой фотографии / В. И. Мураховский, С. В. Симонович. ( СПб.: Питер, 2009. ( 320 с.
Найдис, И. Д. Судебная киненематография и видеозапись / И. Д. Найдис. ( Х.: Выща школа, 1986. ( 198 с.
Постіка, І. В. Судова (криміналістична) фотографія: теорія і практика: [монографія] / І. В. Постіка. ( Одеса, 2002. ( 296 с.
Райт, М. Гид по цифровой фотографии / Майкл Райт; [пер. с англ. А. Н. Степановой]. ( М.: Эксмо, 2009. ( 240 с.
Салтевский, М. В. Криминалистическая фотография, кинематография и видеозапись в правоохранительной деятельности: учеб. пособ. / М. В. Салтевский, Н. Н. Лысов / под. ред. М. В. Салтевского. ( К.: Укр. акад. внутр. дел, 1993. ( 206 с.
Селиванов, Н. А. Судебная фотография / Н. А. Селиванов, А. А. Эйсман. ( М.: Юрид. лит., 1965. (
Уорд, П. Работа с цифровой видеокамерой: уроки операторского майстерства / П. Уорд. [пер. с англ]. ( М.: Мир, 2001. ( 301 с.

Т е м а 5. ТРАСОЛОГІЯ
(8 год.)

Заняття 1. Трасологія. Сліди рук людини

П л а н
1. Поняття «трасологія», її наукові основи та значення.
2. Поняття «слід» у трасології. Механізм слідоутворення.
3. Класифікація слідів у трасології.
4. Основи дактилоскопії. Сліди рук та їх види.
5. Особливості шкіри на долонній поверхні рук. Папілярні візерунки, їх види.
6. Виявлення, фіксація та вилучення слідів рук.
6. Дактилоскопічна експертиза. Пороскопічні та еджескопічні дослідження.

При розгляді видів відбитків пальців рук використовуються фотознімки та зразки зі слідами.
Студенти вивчають способи виявлення, фіксації та вилучення слідів рук на місці події. Особливу увагу слід звернути на технічні прийоми виявлення та фіксації маловидимих і невидимих слідів рук, правила опису в протоколі огляду предметів зі слідами рук. Під час вивчення технічних засобів виявлення, фіксації та вилучення слідів рук студенти готуються до виконання лабораторної роботи 2. На занятті демонструється відеофільм (8 хв.).

Заняття 2. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук людини

Лабораторна робота 2

Студенти вивчають техніку виявлення, фіксації та вилучення слідів рук на різних предметах, використовуючи комплект технічних засобів: цифрову фотокамеру; штатив для фотозйомки; струбцину; масштабну лінійку.

1. Провести огляд предмета зі слідами рук.
2. Скласти фрагмент протоколу огляду місця події з описом слідів рук і предмета, на якому їх виявлено.
3. Сфотографувати загальний вид предмета зі слідами рук масштабним методом і виготовити знімок розміром 9 х 12 см.
4. Сфотографувати великомасштабним методом (у режимі максимального збільшення) окремий слід пальця на предметі в натуральну величину і виготовити знімок розміром 6 х 9 см.
5. Виготовити фототаблицю за наданим зразком. Фрагмент протоколу і фототаблиця подаються для перевірки викладачеві.

Опис слідів рук у протоколі здійснюється за такою схемою:
а) найменування та опис предмета-носія сліду, індивідуальні ознаки і місцезнаходження предмета зі слідами рук;
б) місце розташування (локалізація) слідів на об’єкті (указуються за двомірною системою координат); їх взаємне розташування, розміри;
в) вид слідів (об’ємні, поверхневі); вид і колір речовини, якою створено сліди;
г) тип папілярного візерунку слідів (дуговий, петльовий, завитковий);
д) спосіб виявлення, вилучення, фіксації слідів.

Протокол
огляду місця події
(фрагмент)

м. Харків 10 квітня 201__р.

... На столі серед різних паперів виявлено перепустку № 11113, яка має такі реквізити: на чиє ім’я, ким, коли, для чого видана, строк дії та ін.
Розмір перепустки (довжина, ширина в мм). На нижній частині перепустки шляхом оброблення останньої порошком заліза за допомогою магнітної щіточки виявлено два сліди пальців рук. Перший слід виявлено в лівому нижньому куті документа; слід чіткий, його розміри (довжина, ширина в мм). Папілярний візерунок цього сліду (дуговий, петльовий, завитковий). На відстані ... мм від лівого нижнього кута і ... мм від нижнього краю перепустки виявлено другий слід пальця; його розмір (довжина, ширина в сантиметрах), папілярний візерунок (дуговий, петльовий, завитковий).
...Під час огляду місця події проведено фотозйомку цифровою дзеркальною фотокамерою «Nikon D800» (6028379), об’єктив «Nikon ЕD AF-S Nikkor 28-300 mm 1:3.5-5.6 G», картка пам’яті «SanDisk Ultra II 4.0 gb» (ВН0712904895В) у автоматичному режимі експонування, при природному освітленні.

Поняті (підписи) (розшифровка підписів)
Слідчий (підпис) (розшифровка підпису)


Фототаблиця
до протоколу огляду місця події від 10 квітня 201_ р.

Фото 1. Загальний вигляд предмета (зазначити, якого саме) зі слідами рук (розмір фотознімка 9 х 12 см).
Фото 2. Детальний знімок сліду пальця (розмір фотознімка 6 x 12 см).

Слідчий (підпис) (розшифровка підпису)


Примітки:
1. Друк фотознімків здійснюється у позааудиторний час.
2. Фрагмент протоколу і фототаблиця виконуються на стандартних білих аркушах паперу формату А4.

Заняття 3. Сліди ніг людини.
Сліди транспортних засобів

П л а н

1. Види слідів ніг та їх значення для розслідування злочинів.
2. «Доріжка» слідів та її елементи.
3. Види слідів транспортних засобів.
4. Визначення моделі шини і напряму руху транспортних засобів по слідах.
5. Способи фіксації і вилучення слідів ніг і транспортних засобів.

Студенти вивчають правила огляду слідів взуття та транспортних засобів і техніку виготовлення зліпків наливним та насипним способами, а також способи фіксації слідів на сипучому ґрунті (піску). На занятті демонструється відеофільм (10 хв.).

Лабораторна робота 3

Наочне приладдя та обладнання: таблиці зразків «доріжки» слідів і візерунків протекторів шин; зразки слідів; цифрова фотокамера; гіпс; чаша та матеріали для виготовлення зліпків.

1. Виявити (нанести) на місцевості (учбовий полігон) об’ємний слід взуття або транспортного засобу. Провести огляд і вимірювання цього сліду.
2. Провести масштабну фотозйомку сліду взуття або транспортного засобу. Виготовити гіпсовий зліпок об’ємного сліду.
3. У позааудиторний час скласти фрагмент протоколу огляду місця події (описати слід) і виготовити фототаблицю.

Протокол
огляду місця події
(фрагмент)

м. Харків 15 жовтня 201_ р.

... Від воріт, які розташовані в північній частині двору, у напрямку до будинку торгової бази на снігу виявлено «доріжку» слідів взуття. «Доріжка» має 8 пар слідів, відбитки носків спрямовані в; бік будинку. Довжина «доріжки» слідів 4 м.
У результаті вимірювання елементів «доріжки» слідів одержані такі дані:
- довжина кроку лівої ноги ( 35-38 см;
- довжина кроку правої ноги ( 32-34 см;
- ширина кроку ( 5-7 см;
- кут кроку лівої ноги ( позитивний, 20-22°;
- кут правої ноги ( позитивний, 23-25°.
Серед слідів виявлено один чіткий, утворений взуттям для правої ноги. Цей слід має відбиток підметки, проміжної частини і підбора (якщо таких немає, указати). При виміру даного сліду взуття правої ноги встановлено: загальна довжина сліду ... см; ширина відбитка підметки (у широкому місці) ... см, довжина відбитка підметки ... см; ширина відбитка проміжної частини ... см, довжина її відбитка ... см; форма підметки характеризується гострим носком, прямим заднім краєм (опис).
Передній край сліду підбора вигнутий (може бути і прямий, скошений та ін.). На дні сліду підбора розташовані: десять круглих виступів. По внутрішньому краю проміжної частини розташовані три заглиблення на відстані 1 см один від одного.
Даний слід описано в протоколі огляду, сфотографовано масштабним методом, після чого виготовлено гіпсовий зліпок сліду.
Зліпок сліду загорнуто в аркуш білого паперу і упаковано у фанерний ящик, який перев’язано шпагатом і опечатано печаткою слідчого.

Поняті (підписи) (розшифровка підписів)
Слідчий (підпис) (розшифровка підпису)


Приблизний опис слідів транспортних засобів
у протоколі огляду
(фрагмент)

... На дорозі, яка веде із с. Ракитного в с. Майське, на відстані 2 км від с. Ракитного, на проїжджій частині, на вологому піщаному ґрунті виявлено об’ємні сліди автотранспортного засобу. Сліди починаються від краю дороги, потім виходять до її центру і прямують у бік с. Майського. Оглядом встановлено, що ширина колії 1590 мм, ширина сліду протектора ( 182 мм. Протектор усіх чотирьох слідів має однаковий візерунок «ялинки». Розмір заглиблень прямокутної форми ( 90 x 20 x 10 мм, кут між ними становить 115 ( 120°, відстань між заглибленнями ( 500 мм.

Заняття 4. Сліди знарядь злому та інструментів
План

1. Види слідів знарядь злому та інструментів, їх класифікація.
2. Способи виявлення та фіксації слідів знарядь злому.
3. Методи фіксації результатів огляду запорів при зломі вікон, дверей, проломів підлоги, стелі тощо.
4. Трасологічна експертиза слідів знарядь злому та інструментів.

Після вивчення питань плану студенти виготовляють зліпки зі слідів, знайомляться з матеріалами трасологічної експертизи.
Наочне приладдя та обладнання: таблиці зразків і знарядь злому; набір копій слідів знарядь злому, виготовлених за допомогою паст «К», «СКТН-1», «У-4» та ін.; предмети з відбитками знарядь злому для виготовлення копій; синтетичні матеріали.

1. Встановити можливі способи виявлення та фіксації слідів.
2. Визначити судові експертизи, що можуть бути призначені.
3. Сформулювати питання, які має вирішити судова експертиза.

Ф а б у л и

1. До чергової частини Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернувся з заявою власник транспортного засобу. Він повідомив, що напередодні ввечері він залишив власний автомобіль у металевому гаражі, який замкнув на один врізний та один навісний замок. Уранці, прийшовши за машиною до гаража, виявив, що ворота відчинені, біля воріт, на землі, знаходився пошкоджений навісний замок, а автомобіль зник.
2. 21 листопада 201__ р. близько 19 год. 30 хв. гр. Н. проник до квартири № 28 по вул. Артема, буд. 44 в м. К., звідки викрав чуже майно. Під час огляду місця події слідів злому не виявлено. Замки на вхідних дверях зовнішніх пошкоджень не мають, знаходяться у справному стані. У ході розслідування у підозрюваного Н. при проведенні обшуку були виявлені та вилучені викрадені речі, а також зв’язка відмичок.
3. 12 березня 201__ р. в продуктовому магазині м. Люботина, вчинена крадіжка товарів на суму 5000 грн. При огляді місця події виявлено, що на одному з вікон магазина відігнуті металеві грати, а на дерев’яних частинах вікна є вдавлені сліди прямокутної форми з поперечною насічкою.
Додаткова література
Аверьянова, Т. В. Эксперт: Руководство для экспертов органов внутренних дел / Т. В. Аверьянова, В. Ф. Статкус. ( М.: КноРус, 2003. ( 592 с.
Экспертиза в гражданском, административном, уголовном процессе: учебник для вузов. / [Аверьянова Т. В., Белкин Р. С, Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. ]. ( М.: Норма, 2003. ( 272 с.
Грановский, Г. Л. Основы трасологии: 2-е изд./ Г. Л. Грановский ( М.: Наука, 2006. ( 452 с
Грановский, Г. Л. Методы обнаружения и фиксации следов рук / Г. Л. Грановский. ( М.: ВНИИ МВД СССР, 1973. ( 352 с.
Железняк, А. С. Исследование следов орудий взлома / А. С. Железняк. ( М.: ВНИИ МВД СССР, 1971. ( 198 с.
Ивашков, В. А. Работа со следами рук на месте происшествия / В. А. Ивашков. ( М.: ЭКЦ МВД России, 1992. ( 78 с.
Корниенко, Н. А. Следы человека в криминалистике / Н. А. Корниенко. ( СПб: Питер, 2001. ( 352 с.
Корухов, Ю. Г. Транспортно-трасологическая экспертиза по делам о ДТП (диагностические исследования): метод. пособие для экспертов, следователей судей / Ю. Г. Корухов. ( М.: ВНИИСЭ, 1988. ( 170 с.
Крылов, И. Ф. Криминалистическое учение о следах / И. Ф. Крылов. ( Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, І976. ( 197 с.
Майлис, Т. Ф. Трасология / Т. Ф. Майлис.( М.: Щит-М, 2011. ( 328 с.
Майлис Н. П. Дактилоскопия / Н. П. Майлис. ( М.: Изд-во: «Щит-М, МосУ МВД России», 2010. ( 124 с.
Моисеева, Т. Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека / Т. Ф. Моисеева. ( М.: ООО «Городец-издат», 2000. ( 224 с.
Мусиенко, А. Д. Криминалистическое исследование следов одежды: учебное пособие / А. Д. Мусиенко, А. В. Денисов. ( Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. ( 47 с.
Найдис, И. Д. Использование следов рук при расследовании преступлений: учеб. пособие / И. Д. Найдис. ( К.: УМКВО, 1988. ( 31 с
Найдис, И. Д. Использование следов орудий взлома и инструментов для расследования преступлений: учеб. пособие / И. Д. Найдис. ( Х.: Изд-во Харьк. юрид. ин-та им. Ф. Э. Дзержинского, 1980. ( 40 с.
Осмотр места происшествия: Справочник следователя. ( М.: Юрид. лит., 1982. ( 272 с.
Салтевский, М. В. Следы человека и приемы использования их для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления / М. В. Салтевский. ( К.: Изд-во КВШ МВД СССР, 1983. ( 44с.
Шевченко, Б. И. Научные основы современной трасологии. Осмотр места кражи, совершенной с применением технических средств / Б. И. Шевченко. ( М.: ЛексЭси, 2004. ( 104 с.


Тема 6. СУДОВА БАЛІСТИКА
(4 год)

Заняття 1. Основи судової балістики.
Слідчий огляд зброї і слідів пострілу
(2 год)

П л а н
1. Поняття «судова балістика» та її значення в розслідуванні злочинів. Об’єкти судово-балістичного дослідження.
2. Класифікація вогнепальної зброї і боєприпасів до неї. Сліди дії вогнепальної зброї, їх види.
3. Механізм утворення слідів на кулях та гільзах і значення цих слідів для розслідування.
4. Методика визначення напрямку пострілу по слідах дії зброї.
5. Методика огляду боєприпасів зброї та слідів її застосування на місці події.
6. Методи виявлення, фіксації, вилучення зброї, боєприпасів, слідів пострілу і дослідження їх на місці події.

При вивченні питань 2-4 використовуються експонати і макети музею.
При розгляді питання 2 демонструється комп’ютерна програма «Ручна вогнепальна зброя», а питання 6 ( техніка візування, ознаки пробоїн на різних перешкодах.

Заняття 2. Судова балістична експертиза
(2 год)
План
1. Завдання, які вирішує судово-балістична експертиза.
2. Підготовка матеріалів для балістичної експертизи і формулювання питань для експерта.
3. Основи методики проведення судово-балістичного дослідження.

Під час практичного заняття використовуються висновки судово-балістичних експертиз, на основі яких розглядаються об’єкти судово-балістичного дослідження.

1. Проаналізувати наведені фабули і відповідно вказати, які види експертизи слід призначити.
2. Сформулювати питання експерту; визначити, які матеріали необхідно подати для їх вирішення.

Ф а б у л и
1. При огляді місця події біля трупа В. знайдено стріляну гільзу. Під час судово-медичного дослідження з трупа вилучено кулю.
2. Стріляна гільза, виготовлена з металу жовтого кольору, була виявлена при огляді місця події. Довжина гільзи ( 16 мм, діаметр денця ( 9 мм, діаметр дульця ( 7,6 мм. Маркіровка на денці гільзи стерта.
3. При огляді трупа було знайдено пістолет і гільзу. Детально доглянувши вогнепальну рану, слідчий висунув припущення, що це самогубство.

Студенти знайомляться з висновками судово-балістичних експертиз, а потім виконують лабораторну роботу 4.

Лабораторна робота 4
Наочні приладдя та обладнання: зразки зброї (фототаблиці), зразки гільз і куль; зразки пробоїн (скло, залізо, дерево); матеріали судово-балістичної експертизи; мікроскоп МБС; лупа з дво- і чотирикратним збільшенням; масштабна лінійка, штангенциркуль.

1. Оглянути кулю (дріб), гільзу, пробоїну і скласти фрагмент протоколу огляду місця події.
2. Щодо оглянутого предмета сформулювати питання експерту.
3. У позааудиторний час скласти протокол огляду місця події (фрагмент).

Протокол
огляду місця події
(фрагмент)

м. Харків 18 жовтня 201_р.

... На підлозі, на відстані 2 м від північної і 0,8 м від східної стіни, під столом, виявлено гільзу, яка виготовлена з металу жовтого кольору. Довжина гільзи ( 16 мм, діаметр денця ( 9 мм, діаметр дульця ( 7,6 мм; на денці гільзи є маркіровка «Д-43-Е». Капсуль має вм’ятину у вигляді краплі. На дульці ( дрібні вм’ятини. На підлозі, на відстані 0,6 м від західної і 0,8 м від південної стіни, виявлено отвір. Після випилювання частини дошки підлоги з останньої була витягнута куля. Куля оболончата напівсферична (куля конічна за формою), оболонка металу червоного кольору. На циліндричній поверхні кулі чітко відображені чотири сліди у вигляді рисок, які мають правий нахил. Висота кулі ( 14 мм, діаметр основи ( 7,6 мм.

Поняті (підписи) (розшифровка підписів)
Слідчий (підпис) (розшифровка підпису)

Додаткова література
Біленчук, П. Д. Зброєзнавство: правові основи обігу вогнестрільної зброї. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства: Україна. Європа. Світ: монографія / П. Д. Біленчук, А. В. Кофанов, О. Ф. Сулява / За ред. проф. П. Д. Біленчука. ( К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2004. ( 464 с.
Біленчук, П. Д. Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброє-знавство: підручник / П. Д. Біленчук, А. В. Кофанов, О. Ф. Сулява / За ред. проф. П. Д. Біленчука. ( К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2003. ( 384 с.
Ермоленко, Б. Н. Теоретические и методические проблемы судебной баллистики / Б. Н. Ермоленко. ( К.: РИО МВД УССР, 1976. ( 152 с.
Іщенко, А. В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів : навч. посіб. / А. В. Іщенко, І. О. Ієрусалімов, Ж. В. Удовенко. ( К. : Центр учбової літератури, 2007. ( 160 с.
Коленционок, В. С. Боеприпасы и их компоненты отечественного и иностранного производства для охотничьего гладкоствольного и нарезного оружия: пособие для экспертов и судебно-следственных работников / В. С. Коленционок, О. И. Лишутанов. ( Одесса: Астропринт, 2002. ( 86 с.
Коломийцев, А. В. Справочное пособие по патронам / А. В. Коломийцев, С. Н. Ларьков, И. С. Собакарь. ( Х.: Оберег, 2008. ( 528 с.
Попов, В. Л. Судебно-медицинская баллистика / В. Л., Попов, В. Б. Шигеев, Л. Е. Кузнецов. ( СПб.: Гиппократ, 2002. ( 656 с.
Сташенко, Е. И. Отождествление канала ствола огнестрельного оружия по выстреленной пуле. (Механизм образования следов и устойчивость признаков): уч. метод. пособ. / Е. И. Сташенко. ( М.: ВНИИСЭ МЮ СССР, 1973. ( 116 с.
Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі: навч.-довід. посібник / Ю. М. Грошевий, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько, М. Л. Цимбал та ін. ( X.: Одіссей, 2004. ( 448 с.


Тема 7. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

З а н я т т я. Слідчий огляд документів
(2 год)
П л а н

1. Поняття та види документів у криміналістиці.
2. Поняття «техніко-криміналістичне дослідження документів».
3. Способи зміни змісту і реквізитів документів.
4. Способи виявлення змін тексту і підробок реквізитів документів.
5. Слідчий огляд документів, способи фіксації результатів огляду документів.
6. Технічна експертиза документів. Порядок підготовки матеріалів для дослідження.

Наочні приладдя та обладнання: посібник до практичних занять з криміналістичного дослідження документів, експертні висновки щодо техніко-криміналістичного дослідження документів; апаратура для техніко-криміналістичного дослідження документів.

На занятті вивчаються основні ознаки:
а) механічної підробки текстів (підчисток, дописок або друкувань, виправлень, травлення і змиву записів);
б) технічної підробки підписів;
в) переклеювання фотокарток у документах;
г) підробки відбитків печаток і штампів, машинописних текстів.
Визначаються матеріали, які необхідно підготувати для техніко-криміналістичної експертизи документів, а також вивчаються особливості її проведення.


Лабораторна робота 5

Наочні приладдя та обладнання: документи ( об’єкти огляду (набір документів зі слідами підробки); мікроскоп МБС ( 1; ультрафіолетовий освітлювач; лупа; світлофільтри; масштабна лінійка; цифрова фотокамера; штатив; струбцина.

1. За допомогою технічних засобів оглянути документ і виявити в ньому підробки.
2. Скласти протокол огляду документа.
3. Сфотографувати загальний вигляд документів і виготовити знімок розміром 9 x 12 см.
4. Сфотографувати сліди підчистки; виправлення тощо великомасштабним методом і виготовити знімок 6 x 9 см.
5. Виготовити фототаблицю до протоколу огляду документів (на фототаблицю наклеїти два знімки за наданим зразком).

Примітки:
1. Документ для огляду видається студентам на початку заняття, його повертають викладачу разом з лабораторною роботою після її закінчення.
2. Виготовлення фотознімків здійснюються в позааудиторний час.

Протокол
огляду документа
(зразок)
Місто (сел.)________________ «___» вересня 201 __ року
Огляд почато о «____» год. «____» хв.
Огляд закінчено о «____» год. «____» хв.

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, капітан міліції Р. за участю спеціаліста ( наукового співробітника НДІСЕ гр. С. у присутності понятих гр. Ш. (03 березня 1970 року народження, який мешкає за адресою; м. Харків, вул. Сумська, 5, кв. 3) і гр. М. (15 травня 1973 року народження, який мешкає за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 5/1, кв. 34) у приміщенні Дзержинського РВ з додержанням вимог ст. 223, 237, КПК України провів огляд документа ( накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 102 від __________201__ р. Харківського цегельного заводу № 15, вилученої під час особистого обшуку у гр. К. в приміщенні прохідної Харківського цегельного заводу № 15, про що відповідно до ст. 103-107 КПК України складено цей протокол.
Слідчий керуючись ч. 7 ст. 223 та ч. 4 ст. 237 КПК України роз’яснив понятим відповідно до ст. 66, а спеціалісту відповідно до ст. 71,72 КПК України їх права та обов’язки.
Огляд розпочато о 10 год., закінчено об 11 год; проведено при денному освітленні.
Оглядом встановлено: документ являє собою друкарський бланк накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 102, виданої _________201___р. на ім’я К. ( експедитора Харківського ремонтного заводу.
Документ виконано на папері сірого кольору середньої товщини, його довжина ( 12 см, ширина ( 9 см. Край документа має сліди відриву (зазначити інші виявлені сліди пошкодження документу).
У рядку «кількість відпущених товарів» при огляді за допомогою лупи і при косопадаючому освітленні у цифрі 3 (загальна 300) виявлено пошкодження волокон (порушення верхнього прошарку паперу, зменшення товщини паперу, пошкодження ліновки або захисної сітки, розпливи барвника в штрихах нового тексту ( зазначити виявлені).
Під час огляду документа проведено фотозйомку цифровою дзеркальною фотокамерою «Nikon D800» (6028379), об’єктив «Nikon ЕD AF-S Nikkor 28-300 mm 1:3.5-5.6 G», картка пам’яті «SanDisk Ultra II 4.0 gb» (ВН0712904895В) у автоматичному режимі експонування, при природному освітленні.
За допомогою ноутбука «Toshiba» model name Satellite A500-137 (Part № PSAM3E-01800HRU serial № 79553247K) фотознімки записано на диск «TDK» CD-R 700 MB 80 MIN» (HLD624KK06093908A01), який додано до протоколу огляду документа.

Заяв з боку понятих стосовно огляду не надійшло.
Протокол прочитано. Записано правильно.

Поняті (підписи) (розшифровка підписів)
Спеціаліст (підписи) (розшифровка підписів)
Слідчий (підпис) (розшифровка підпису)


Фототаблиця
до протоколу огляду документа від ____________ 201_ р.

Фото 1. Загальний вигляд накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 102 від __________201__ р. зі слідами пошкоджень (розмір фотознімка 9 х 12 см).
Фото 2. Детальний знімок слідів пошкоджень на накладній на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 102 від __________201__ р. (розмір фотознімка 6 x 12 см).
Слідчий (підпис) (розшифровка підпису)


Додаткова література

Бондар, М. Є. Вирішення почеркознавчих задач стосовно підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів: метод. рекомендації / М. Є. Бондар, Н. Г. Драпей, Т. О. Сукманові. ( К. : КНДІСЕ, 2004. ( 60 с.
Буринский, Е. Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею / Е. Ф. Буринский. ( М.: ЛексЭст, 2002. ( 464с.
Воробей, О. В. Техніко-криміналістичне дослідження документів: навч. посібник / О. В. Воробей, І. М. Мельников, О. Г. Волошин. ( К.: Центр учбової літератури, 2008. ( 304с.
Воробьева, И. Б. Распознавание поддельных документов. Технико-криминалистический аспект: учеб. пособие / И. Б. Воробьева, Н. И. Маланьина / Под ред. проф. В. Степанова. ( Саратов:СГАП, 1999. ( 104 с.
Криминалистическое исследование документов, снабженных специальными средствами защиты: методическое пособие / под ред. С. Павленко. ( К.: МЮ Украины КНИИСЭ, 1991. ( 42 с.
Петряев, С. Ю. Осторожно, фальшивка! Пособие для кассиров обмена валюты и экспертов валютно-кассовых операций банков / С. Ю. Петряев. ( К.: Аналитические системы, 2005. ( 96 с.
Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі: навч.-довід. посібник // Ю. М. Грошевий, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько, М. Л. Цимбал та ін. ( X.: Одіссей, 2004. ( 448 с.
Сыроед, Т. Д. Банкноты. Описание внешнего вида и признаки подделки (гривни, рубли, доллары, евро): практическое пособие / Т. Д. Сыроед. ( Х.:БУРУН КНИГА, 2003. ( 140с.

Тема 6. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМА
(2 год.)

3аняття. Предмет судового почеркознавства.
Судово-почеркознавча експертиза

План

1. Поняття «криміналістичне дослідження письма».
2. Сутність письма та почерку. Ідентифікаційні ознаки письма та почерку.
3. Судово-почеркознавча експертиза та її завдання.
4. Підготовка матеріалів до судово-почеркознавчої експертизи:
а) вільні та експериментальні зразки:
б) особливості відбору зразків при експертизі зміненого почерку, підписів і цифрового письма.
5. Судово-авторознавча експертиза та її можливості.

Наочне приладдя: висновки судово-почеркознавчої та судово-авторознавчої експертизи.
Під час заняття провадиться аналіз постанов про призначення експертиз (залучення експертів), які студенти складали при підготовці до заняття.

У позааудиторний час підготувати до цього заняття фрагмент постанови про призначення експертизи (залучення експерта) згідно з наведеною фабулою і рекомендаціями викладача.

Ф а б у л и
1. При розслідуванні розкрадань в будівельній компанії «Еліт-буд» встановлено незаконне отримання грошевих коштів одним із прорабів компанії К.
Скориставшись безконтрольністю з боку керівництва і головного бухгалтера компанії К. оформлював на роботу тимчасово, терміном до двох місяців, працівників будівельних спеціальностей ( П., С., Б., закривав на їх прізвища наряди на нібито виконанні роботи, а в кінці місяця отримував за них заробітну платню, розписуючись в платіжних відомостях.
Допитані П., С. і Б. показали, що ніколи не працювали в будівельній компанії «Еліт-буд».
У ході розслідування виникла необхідність встановлення виконавця підписів в платіжних відомостях напроти прізвищ П., С., Б., а також автора і виконавця заяв про прийняття на роботу і звільнення з роботи вищевказаних осіб.
2. У власній квартирі 12 квітня 201__ р. був виявлений труп директора фінансової компанії, яка спеціалізувалася переводом грошевих коштів за кордон, гр. Н. з вогнепальним пораненням в області голови, При огляді місця події поряд із трупом знайшли мисливську рушницю ІЖ-56, а на столі записку наступного змісту «Я йду із життя, тому що воно мені набридло». Ретельно оглядаючи обстановку самогубства слідчий звернув увагу на наступні обставини: біля рани відсутні сліди пострілу з близької відстані; на рушниці відсутні будь-які відбитки пальців; на столі знаходився посуд для двох осіб із залишками їжі.
Приймаючи до уваги вказані обставини слідчий вирішив перевірити, чи є гр. Н. автором і виконавцем тексту на виявленій записці.
3. З Охтирського паливного складу громадянам відпускали вугілля тільки за довідками встановленого зразка за наявності на них відповідної резолюції («Л. Відпустити вугілля відповідно до норми»), дати і підпису завідуючого плановою комісією П.
Скориставшись вільним доступом до бланків довідок, злочинці викрали 51 бланк із завчасно поставленими відбитками печатки. Ці бланки довідок водій автомобіля Б. купив у працівників паливного складу по 100 грн. за кожен; одержане за ними вугілля продав за завищеною ціною.
У ході розслідування підозра щодо виконання текстів і резолюцій, дат і підписів від імені П. впала на громадянина М., щодо записів прізвищ, імен та по батькові, адреси одержувачів вугілля (вигадані особи) ( на водія Б.Додаткова література

Клименко, Н. І. Судова експертологія. Курс лекцій: навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. ( К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. ( 528 с.
Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, уголовном, арбитражном, административном процессе. ( М.: Норма, 2005. ( 256 с.
Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі: навч.-довід. посібник // Ю. М. Грошевий, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько, М. Л. Цимбал та ін. ( X.: Одіссей, 2004. ( 448 с.
Щербаковский, М. Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование: учеб.-практ. пособие / М. Г. Щербаковский. ( Харьков: Эспада, 2005. ( 544 с.
Експертизи у судовій практиці / за ред. В. Г. Гончаренка. ( К.: Юрінком Інтер, 2005. ( 386 с.
Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. ( М.: БЕК, 1999. ( 316 с.

Тема 9. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ
ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ
(4 год.)

Заняття 1. Поняття і види ідентифікації особи
за ознаками зовнішності

П л а н

1. Значення і завдання ототожнення людини за зовнішніми ознаками.
2. Види і форми ототожнення людини. Методи створення суб’єктивних портретів.
3. Система опису зовнішніх ознак ( «словесний портрет». Анатомічні та функціональні ознаки.
4. Використання методики «словесного портрета» в слідчій і оперативно-розшуковій практиці.
5. Експертна ідентифікація особи за фотознімками.
Наочне приладдя: 1) альбом типізованих елементів зовнішності; 2) система ІКР ( ідентифікаційний комплект рисунків.

Заняття 2. Застосування методу
комбінованих портретів

Лабораторна робота 6

Прилади, обладнання та матеріали: персональний комп’ютер; зразки складених за допомогою комп’ютера фотороботів; комп’ютерна база елементів зовнішності; альбом типізованих елементів зовнішності.

Лабораторна робота виконується на персональному комп’ютері за допомогою системи «RAIPS – портрет».
Мета заняття ( оволодіння навичками відтворення особи невідомого злочинця за допомогою фоторобота.
На занятті студенти вивчають основні методи складання комбінованих портретів. Робота здійснюється під керівництвом викладача в комп’ютерному залі кафедри. Кожен студент отримує завдання по складанню комп’ютерного фоторобота.
Додаткова література

Аленин, А. П. Использование словесного портрета в розыскной деятеьности ОВД: учеб.-практ. пособие / А. П. Аленин, Ю. П. Дубягин, А. А. Кузнецов. ( Омск: ОмЮИ, 1996. ( 103 с.
Бурик, В. И. Признаки внешности человека и их использование в розыскной деятельности: справ. пособие / В. И. Бурик, В. Ф. Пилипчук. ( К.: Изд-во МВД УССР, 1982. ( 272 с.
Зинин, A. M. Габископия: учеб. пособие / А. М. Зинин, И. Н. Подволоцкий. ( М.: Юрлитинформ, 2006. ( 192 с.
Ідентифікація людини за ознаками зовнішності / В. Ю. Шепітько, І. В. Борисенко, С. А. Когут, О. М. Могильніков. ( X.: Гриф, 2003. ( 112 с.
Криминалистическое описание внешности человека (функцыональные и сопутствующие элементы и признаки): справ. пособие / под ред. В. А. Снеткова. ( ВНИИ МВД СССР, 1988. ( 242 с.
Топорков, А. А. Словесный портрет / А. А. Топорков. ( М.: Юрист, 1999. ( 71 с.
Тема 10. КРИМІНАЛЬНА РЕЄСТРАЦІЯ
(4 год.)

Заняття 1. Сутність і види кримінальної реєстрації

П л а н

1. Поняття «кримінальна реєстрація» і «криміналістичний облік», їх завдання.
2. Види криміналістичного обліку.
3. Реєстрація злочинців. Дактилоскопічний облік. Дактилоскопічна формула.
4. Реєстрація осіб, які пропали безвісти. Облік невпізнаних трупів.
5. Використання даних кримінальної реєстрації при розслідуванні злочинів.

Наочне приладдя: альбоми з заповненими бланками криміналістичних обліків.
1. Вивести основну частину дактилоскопічної формули за наступними даними:
а) на дактилокартці С. відсутні завиткові візерунки на обох руках;
б) у затриманого П. наявні завиткові візерунки на великому, середньому та безіменному пальцях правої руки, на лівій руці візерунки відсутні;
в) на дактилокартці І. всі візерунки на пальцях рук завиткові;
г) у підозрюваного А. завитковими є візерунки на всіх пальцях правої руки та на великому і безіменному лівої;
ґ) на дактилокартці В. завиткові візерунки на середньому, безіменному пальцях та мізинці правої руки і великому та вказівному лівої.
2. Основна частина дактилоскопічної формули виражена дробами: 15/21; 1/16; 32/5; 24/30.
Визначити, які пальці мають завиткові візерунки.
3. Дайте відповідь на поставлені питання.
3.1. У лісі знайдено труп чоловіка, з пальців рук якого було знято відбитки. Документи та особисті речі загиблого відсутні.
До яких видів криміналістичних обліків слід звернутися для встановлення особи потерпілого?
3.2. При розслідуванні квартирної крадіжки, за підозрою у вчиненні якої був затриманий В., слідчий отримав оперативну інформацію, що даний громадянин міг вчинити аналогічний злочин на території сусідньої області.
Яким шляхом це можна перевірити?
3.3. При огляді місця події під час розслідування вбивства гр. Ш. слідчий знайшов гільзу від пістолета «ТТ». Аналогічні три гільзи раніше були знайдені на місці розбійного нападу на пункт обміну валюти.
Як можна використати можливості криміналістичних обліків та які саме?
3.4. На місці злочину було затримано невідомого, який назвався Д. Документи, що могли б посвідчити особу, відсутні, постійного місця проживання немає. З метою встановлення особи затриманого була проведена перевірка за одним із видів обліку і з’ясовано, що людину з такими даними в місті не зареєстровано.
Як можна встановити особу підозрюваного? Куди необхідно направити вимогу для перевірки на наявність або відсутність судимості?
3.5. Під час допиту свідків при розслідуванні дорожньо-транспортної події, слідчий отримав інформацію щодо номеру і марки автомобіля, яким було вчинено наїзд на пішохода.
В який підрозділ необхідно звернутися за обліковою інформацією щодо автотранспорту та його власників? Який вид обліку і порядок отримання інформації?

Заняття 2. Проведення дактилоскопіювання
живих осіб

Лабораторна робота 7

Наочне приладдя: бланки дактилоскопічної карти; друкарська фарба; валик; скло.
На початку заняття викладач перевіряє знання студентами типів папілярних візерунків і правил виведення основної частини дактилоскопічної формули, а також пояснює методом проведення дактилоскопіювання з використанням технічних засобів.

1. Здійснити дактилоскопіювання.
2. Заповнити дактилоскопічну картку.
3. Самостійно вивести основну частину дактилоскопічної формули.
Виконана лабораторна робота наприкінці заняття подається викладачеві для перевірки.

Додаткова література

Положення «Про експертну службу Міністерства внутрішніх справ», затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 988 // Офіц. вісн. України. ( 2000. ( № 25. ( Ст. 1055.
Настанова «Про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України», затв. Наказом МВС України від 30.08.1999 р. № 682 // Офіц. вісн. України. ( 1999 р.
Інструкція про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України: затв. наказом МВС України від 11.09.2001 р. № 785 // Офіц. вісн. України. ( 2001. ( № 52.
Інструкція про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України : затв. наказом МВС України та ДДУПВП від 23.08.2002 р. N 823/188 // Офіц. вісн. України. ( 2002. ( № 37.
Інструкція про порядок функціонування в органах внутрішніх справ та органах охорони державного кордону України обліку осіб, затриманих за порушення законодавства України про державний кордон та про правовий статус іноземців: затв. наказом МВС України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 29.07.2002 р. N 723/435 // Офіц. вісн. України. ( 2002. ( № 43.
Бірюков, В. В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів: монографія / В. В. Бірюков. ( Луганск: РВВ ЛДУВС, 2009. ( 664 с.
Ищенко, П. П. Информационное обеспечение следственной деятельности / П. П. Ищенко. ( М.: Юрлитинформ, 2011. ( 168 с.
Одерій, О. В. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і розслідування злочинів (обліки) / О. В. Одерій, М. Г. Щербаковський, М. Г. Чернець. ( Донецьк: Изд-во Донец. ЮИ, 2001. ( 19 с.
Разумов, З. А. Криминалистические учеты: метод. пособие / З. А. Разумов. ( К.: РИО МВД Украины, 1991. ( 244 с.
Рассейкин, Д. П. Очерки истории уголовной регистрации / Д. П. Рассейкин. ( Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1976. ( 60 с.
Системна інформатизація правоохоронної діяльності / за ред. В. Дурдинця, М. Швеця. ( К.: НДЦПІ АПрН України, 2007. ( 382 с.
Цильвик, В. П. Человек пропал безвести... Розыск / В. П. Цильник. ( К.: РИО МВД Украины, 1995. ( 164 с.

Розділ III. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ТАКТИКА

Т е м а 11. 12. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ
(2 год)

Заняття. Засоби криміналістичної тактики.
Планування розслідування злочинів

П л а н

1. Предмет та структура криміналістичної тактики.
2. Тактика окремих гласних та негласних слідчих (розшукових) дій.
3. Засоби криміналістичної тактики (тактичний прийом, тактична рекомендація, тактична операція, тактична комбінація).
4. Поняття і принципи планування розслідування.
5. Поняття та види криміналістичних версій. Система типових версій.
6. Побудова та перевірка слідчих версій.
7. Технологія планування розслідування. Форми плану розслідування. Особливості планування по складних, багатоепізодних провадженнях.

Скласти план розслідування за фабулою, яку пропонує викладач.
Ф а б у л и
1. До чергової частини райвідділу внутрішніх справ надійшло повідомлення про те, що в одному з номерів готелю «Чічіков» прибиральницею, виявлено труп чоловіка. На місце події виїхала чергова слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. Під час проведення огляду місця події було встановлено наступне: на готельному ліжку обличчям у верх лежить труп чоловіка, середнього зросту і статури, на вигляд близько 45 років; одягнений в чорні брюки та білу сорочку, взутий в чорні туфлі. На голові, а саме в області правої скроні виявлено вогнепальне поранення, зі слідами пострілу в притул. В руці потерпілого затиснутий пістолет, який прилягає до скроні. Обстановка в готельному номері не порушена.
2. У райвідділ внутрішніх справ надійшла заява від гр. Г. про угон його автомобіля марки «Ноndа». До заяви додавалися необхідні документи, одним з яких був страховий поліс на автомобіль на випадок його угону. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії щодо встановлення місцезнаходження автомобіля позитивних результатів не дали.
3. 7 липня 201__ року на автостоянці спортивного комплексу «Tetra», розташованого на вул. Сумський, 85 стався вибух автомобіля «Audi». На момент вибуху в автомобілі знаходилися дві особи, які від отриманих поранень померли на місці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, під час якого встановлено: автомобіль зареєстрований на гр. Д., який є директором будівельної компанії «Дім», загиблими особами є особистий водій гр. Д. та його дружина.
4. У райвідділ внутрішніх справ надійшла заява від гр. М. про викрадення в неї грошової суми у розмірі 3500 грн. та ланцюжка з діамантовою підвіскою. Гр. М. зазначила, що викрадене знаходилося у квартирі, де вона тимчасово мешкає за домовленістю з гр. А. про оренду житла. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, в ході якого встановлено, що вхідні двері в квартиру, з якої зникли гроші та ланцюжок, будь-яких слідів злому не мають.

Додаткова література

Белкин, Р. С. Очерки криминалистической тактики: учеб. пособие / Р. С. Белкин. ( Волгоград: Изд-во ВСШ МВД РФ, 1993. ( 200с.
Вільгушинський, М. Й. Тактика судового слідства в системі криміналістики: монографія / М. Й. Вільгушинський; за ред. В. Ю. Шепітька. ( Х.: Право. 2010. ( 168 с.
Водянова, Н. Б. Основы планирования и программирования следственной деятельности: монография / Н. Б. Водянова; под ред. Е. П. Ищенко. ( М.: Юрлитинформ, 2010. ( 144с.
Комиссаров, В. И. Теоретические проблемы следственной тактики / В. И. Комиссаров; под ред. А. В. Михайлова. ( Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1987. ( 156 с.
Коновалова, В. Е. Криминалистическая тактика: теории и тенденции: учеб. пособие / В. Е. Коновалова, В. Ю. Шепитько. ( Х.: Гриф, 1997. ( 256 с.
Коновалова, В. Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве: монография / В. Е. Коновалова. ( Х.: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2007. ( 192 с.
Шепітько, В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): монографія / В. Ю. Шепітько. ( Х.: Харків юридичний, 2007. ( 432 с.
Якушин, С. Ю. Криминалистическая тактика: вопросы теории и практики: учеб. пособие / С. Ю. Якушин. ( Казань: Казан. гос. ун-т, 2010 ( 178 с.

Тема 13. ТАКТИКА ОГЛЯДУ
(6 год)

Заняття 1. Основні положення тактики огляду

П л а н

1. Поняття, принципи та види огляду.
2. Учасники огляду, їх роль.
3. Поняття «огляд місця події».
4. Підготовка до огляду місця події.
5. Стадії та методи дослідження обстановки місця події; слідчі ситуації та системи тактичних прийомів огляду місця події.
6. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочинів.
7. Способи фіксації процесу і результатів огляду. Складання протоколів, фототаблиць, планів та схем.

Під час заняття демонструється відеофільм «Огляд місця події» (10 хв.) з подальшим його обговоренням.

Заняття 2. Огляд місця події (навчальний)

Лабораторна робота 8

Заняття проводяться на криміналістичному полігоні, де заздалегідь інсценоване місце події. У ході огляду складається протокол, викреслюється схема, здійснюється фотозйомка.
Наочне приладдя та обладнання: предмети для інсценування місця події; слідча валіза; фотонабір і приладдя до нього.

1. Провести огляд місця події.
2. Сфотографувати місце події (орієнтовна, оглядова, вузлова і детальна зйомки) з використанням необхідних науково-технічних засобів виявлення і фіксації слідів.
3. Виготовити фототаблицю: а) орієнтовний знімок; б) оглядовий знімок; в) вузловий знімок; г) детальний знімок.

Ф а б у л и

1. Черговому РВВС 14.12.201__р. надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу із застосуванням вогнепальної зброї на житло громадянина А., яке розташовано по вул. Полтавський шлях, буд. 149, кв. 45. Потерпілого А. у тяжкому стані до прибуття слідчого відправлено до лікарні. На місці події виявлено: сліди взуття, сліди рук, гільзи і сліди крові.
2. Про крадіжку 27.01.201__ р. чергового РВВС повідомили зі складу супермаркету «ЮСІ», розташованого по вул. Академіка Павлова, буд. 5. На місці події виявлено: металевий лом, слід взуття, замок зі слідами пальців.
3. До Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України у Харківській області 30.03.201__ р. надійшло повідомлення про нещасний випадок на будівництві жилого будинку «Слобідська усадьба» по вул. Данилевського. Внаслідок завалу тяжко травмований робітник К. Слідчий виїхав на місце події, де виявлено: сліди крові, частини металевого та бетонного матеріалів.
4. У РВВС 11.02. 201__ р. надійшло повідомлення про наїзд автомобіля на невідому людину на вул. Чайковського. До прибуття слідчого на місце події потерпілий був доставлений до лікарні, а автомобіль зник у невідомому напрямку. На місці події виявлено: сліди протектора, сліди крові, скло, частинки фарби.

Заняття 3. Складання протоколу огляду місця події

Студенти під керівництвом викладача складають протокол огляду місця події, накреслюють схеми, оформлюють фототаблиці за запропонованою фабулою.

Протокол
огляду місця події
(зразок)

Місто (сел.)________________ «___» листопада 201 __ року
Огляд почато о «____» год. «____» хв.
Огляд закінчено о «____» год. «____» хв.
Слідчий слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції З., одержав о 10 год. 30 хв. повідомлення від чергового Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області лейтенанта В., прибув до банку «Сатурн» по вул. Пушкінський, 84.
За участю спеціаліста-криміналіста НДЕКЦ П., у присутності понятих (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання) на підставі статей 223, 234, 237, 238 КПК України здійснив огляд місця події (об’єкт огляду: приміщення, відкрита місцевість, адреса) і про хід та результати огляду відповідно до статей 103-107 КПК України склав цей протокол.
Перед початком огляду понятим (прізвища, ініціали) відповідно до статі 66 КПК України роз’яснено їх права та обов’язки.
Поняті: 1.(прізвище, ініціали) (підпис);
2.( прізвище, ініціали) (підпис).
Спеціалісту (прізвище, ініціали) відповідно до статей 71, 72 КПК України роз’яснено його права і обов’язки.
Спеціаліст (прізвище, ініціали) (підпис).
Особам, які беруть участь у проведенні огляду, також роз’яснено вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії, а також про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання (зокрема, про застосування спеціалістом фотозйомки за допомогою цифрової дзеркальної фотокамери ( характеристика технічного засобу та носія інформації).
Огляд проведено в умовах (похмурої, дощової, ясної, сонячної погоди при природному або штучному освітленні).
Оглядом встановлено:
1.Загальна характеристика місця події, його місцезнаходження, межі та оточення.
2. Опис входів (шляхів або дверей), які ведуть до місця події.
3. Послідовний опис окремих об’єктів (предметів, слідів) з зазначенням місця їх розташування, властивостей, ознак, змісту.
4. Способи виявлення, фіксації та вилучення предметів та слідів.
5. Вказівка про здійснення фотозйомки в ході огляду місця події (зазначити: об’єкти фотозйомки, види та методи зйомки, характеристика технічного засобу, носія інформації та приладдя до нього, перенесення фотознімків з картки пам’яті фотокамери на диск CD-R).
6. Вказівка про складення планів, схем.
Огляд закінчено (вказати час).
З місця події вилучено (перелік та опис вилучених об’єктів, спосіб пакування, відмітка про місце їх направлення та зберігання).
До протоколу додаються план або схема, фототаблиця, диск з фотознімками.
Протокол прочитано, записано вірно, зауважень від учасників огляду не надійшло.
Поняті: 1. (підпис) (прізвище, ініціали)
2.(підпис) (прізвище, ініціали)

Спеціаліст-криміналіст (підпис) (прізвище, ініціали)

Слідчий слідчого відділу
Київського РВ ХМУ ГУМВС України
в Харківській області
капітан міліції (підпис) (прізвище, ініціали)


Додаткова література

Алєксєйчук, В. І. Огляд місця події: тактика та психологія: монографія / В. І. Алєксєйчук; за ред. проф. В. О. Коновалової. ( Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2011. ( 232 с.
Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: наук.-практ. посіб. / за ред. Н. І. Клименко. ( К.: Юрінком Інтер, 2005. ( 216 с.
Осмотр места происшествия: Справочник следователя / под ред. А.А. Леви. ( 2-е изд. ( М.: Юрид. лит., 1982. ( 272 с.
Хрусталев, В. Н. Участие специалиста-криминалиста в следственньх действиях: учебное пособие для студентов вузов / В. Н. Хрусталев, Р. Ю. Трубицын. ( СПб. : Питер, 2003. ( 201 с.
Шепітько, В. Ю. Довідник слідчого / В. Ю. Шепітько. ( Вид. 3-тє, перероб. і доп. ( К.: Видавничий Дім « Ін Юре», 2008. ( 208 с.
Шепітько, В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): монографія / В. Ю. Шепітько. ( Х.: Харків юридичний, 2007. ( 432 с.

Тема 14. ТАКТИКА ДОПИТУ
(4 год)

Заняття 1. Основні положення тактики допиту

П л а н
1. Поняття та види допиту.
2. Предмет допиту.
3. Підготовка до допиту та її елементи.
4. Типові ситуації допиту та системи тактичних прийомів.
5. Фіксація результатів допиту. Застосування звуко- та відеозапису.

Лабораторна робота 9.
У позааудиторний час скласти план допиту.
Ф а б у л и

1. З цеху склозаводу 10 квітня 201__ р. було викрадено електродвигун. У крадіжці підозрювався монтер О. Черговий Г., який був на вахті в цей день, повідомив, що О. не виходив з території заводу. При огляді місця події слідчий виявив, що вікно цеху, яке виходить на вул. Семенівську, має розбите скло. На підлозі біля вікна виявлено сліди ніг (розмір відбитків збігається з розміром взуття О.). У ході подальшого розслідування з’ясовано, що О. раніше працював на заводі «Поршень» і був у товариських стосунках з монтером В. і механіком С. Черговий заводу «Поршень» повідомив, що 10 квітня під час обідньої перерви О. приходив на територію заводу (перепустка виписана о 13 год 35 хв) з якимось пакунком.
2. У парку ім. Маяковського 02.02.201__ р. було знайдено обгорілий труп жінки похилого віку. На місці події документів, що посвідчують особу потерпілої, не виявлено. Під час огляду місця події біля трупа було знайдено:
1) зв’язку ключів від квартири;
2) молоток зі слідами речовини бурого кольору на рукоятці;
3) дві трилітрові банки із залишками бензину та дві поліетиленові кришки, на краях яких виявлено ворсу, походження якої невідоме.
Від вул. Роганської у напрямку до місця події на снігу було виявлено дві доріжки слідів, серед них: два чітких, один з яких утворений взуттям для правої ноги, інший ( взуттям для лівої ноги. Слід, утворений взуттям для правої ноги, має відбиток підметки, проміжної частини і підбора, схожий на слід, залишений взуттям особи жіночої статі. Слід, утворений взуттям для лівої ноги, має відбиток лише підметки і проміжної частини, відбиток підбору відсутній. Даний відбиток схожий на такий, що залишений особою чоловічої статі.
Із метою встановлення особи потерпілої та очевидців злочину були проведені оперативно-розшукові заходи, зокрема, поквартирний обхід будинків, які знаходяться поблизу місця події, а також опитано їх мешканців. За характерними ознаками ключів, знайдених на місці події, було встановлено, що потерпіла В. 28.03.1940 року народження мешкала за адресою вул. Роганська, 44, кв.25.
Зі слів сусідів і чергової під’їзду, в день вбивства В. відвідував її онук М. О 16 годині бабуся і онук виходили разом з під’їзду. Близька подруга потерпілої К. під час допиту заявила, що В. висловлювала намір позбавити онука спадщини за те, що він зловживає спиртними напоями і програє гроші у комп’ютерному клубі.
Під час затримання у гр. М., було вилучено чоловічі бавовняні рукавички з характерним запахом бензину, а також взуття, розмір і підошва якого були схожі на слід, утворений взуттям лівої ноги, виявлений на місці події.
М. заявив, що він нічого не знає про вбивство і цей день провів у комп’ютерному клубі «Хакер», який знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна б. 123. Допитана адміністратор комп’ютерного клубу «Хакер» підтвердила, що М. дійсно був у цей день у салоні з 18 до 22 години.
Висновком трасологічної експертизи було визначено, що взуття, вилучене у М., має одну групову належність зі слідами, виявленими на місці події. За висновком судово-медичної експертизи смерть гр. В. наступила між 16 – 17годинами.
3. У лісовому масиві поблизу с. Попівка 20.05.201___ р. були виявлені частини трупу жінки, особа якої була встановлена за результатами проведення відповідних оперативно-розшукових заходів. Чоловік потерпілої Б. заявив, що вбивство його жінки могла вчинити його коханка О, яка давно намагалася зруйнувати його родину. З його слів О. проявляла себе як досить егоїстична та психопатична жінка, яка готова будь-якими засобами досягти своєї мети.
Сусіди потерпілої розповіли про те, що її чоловік вже декілька місяців не проживав разом із родиною, але додому інколи приходив.
Мати потерпілої Н. на допиті заявила, що її зять завжди погано ставився до доньки та їх стосунки давно були кепськими.
Висновком судово-медичної експертизи встановлено, що розчленування трупа було посмертним, здійснювалось за допомогою ріжучого предмета, можливо садовим ножем.

З а н я т т я 2. Особливості тактики окремих видів допиту

План
Допит свідка
Допит заявника, потерпілого
Допит малолітніх та неповнолітніх осіб
Тактичні особливості одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб (очна ставка).
Допит підозрюваного.
Допит експерта.
Процесуальні та тактичні особливості судового допиту:
а) допит обвинуваченого.
б) допит інших учасників кримінального провадження.
в) особливості проведення перехресного допиту.

Вирішити запропоновані фабули.
Ф а б у л и

1. При розслідуванні квартирної крадіжки був допитаний К. як підозрюваний. Він повідомив, що нічого не знав про злочин, бо вже місяць перебуває поза містом, у своєї тітки.
Які тактичні прийоми доцільно використовувати у процесі допиту підозрюваного?
2. Л. було зґвалтовано групою юнаків за таких обставин: біля кінотеатру «Познань» до Л. підійшли незнайомі хлопці, які попросили, щоб вона покликала їх знайому із сусіднього будинку. Л. погодилася їм допомогти. Біля під’їзду юнаки схопили Л. за руки, завели до під’їзду, а потім на горище будинку, де і зґвалтували. На допиті потерпіла повідомила, що вона нічого не пам’ятає.
Які тактичні прийоми необхідно застосувати слідчому при допиті Л. ?
3. При допиті свідка В. були з’ясовані деякі обставини вчиненого кримінального правопорушення. Свідок детально описав саму подію та зовнішність злочинця. Також свідок В. повідомив про те, що чув, як один із злочинців звертався до іншого за прізвищем, яке здалося йому знайомим, але згадати його В. не може.
Які психологічні закономірності необхідно враховувати, коли допитувана особа забуває окремі факти або обставини?
Які тактичні прийоми можуть бути ефективними в даній ситуації?

На занятті обговорюються плани допиту, які склали студенти. Під керівництвом викладача проводиться ділова гра «Моделювання тактики допиту» (здійснюється учбовий допит). Студенти виконують ролі слідчого і допитаного за фабулою, яку пропонує викладач.

Додаткова література
Еникеев, М. И. Следственные действия: психология, тактика, технология: учеб. пособ. / М. И. Еникеев, В. А. Образцов, В. Е. Эминов. ( М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. ( 216 с.
Затенацький, Д. В. Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації): монографія / Д. В. Затенацький; за ред. В. Ю. Шепітька. ( Х.: Право, 2010. ( 160 с.
Коновалова, В. Е. Допрос: тактика и психология: учебное пособ. / В. Е. Коновалова. ( X.: Изд-во СПД ФЛ Вапнярчук Н.Н., 2006. ( 176 с.
Коновалова, В. Е. Криминалистическая тактика: теории и тенденции: учеб. пособ. / В. Е. Коновалова, В. Ю. Шепитько. ( Х.: Гриф, 1997. ( 256 с.
Соловьев, А. Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии: метод. пособие / А. Б. Соловьев ( М.: Юрлитинформ, 2001. ( 136 с.
Фунікова, О. В. Теоретичні основи класифікації запитань у криміналістиці: монографія / О. В. Фунікова; за ред. В.Ю. Шепітька. ( Х.: Право, 2008. ( 144 с.
Шепітько, В. Ю. Допит: наук.-практ. посібник: / В. Ю. Шепітько. ( Х.: КримАрт, 1998. ( 33 с.
Шепітько, В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): монографія / В. Ю. Шепітько. ( Х., Харків юридичний, 2007. ( 432 с.

Тема 15. ТАКТИКА ОБШУКУ І ВИЇМКИ
(2 год)

Заняття

План

1. Поняття та види обшуку.
2. Підготовка до обшуку.
3. Ситуації обшуку та системи тактичних прийомів.
4. Тактика проведення різних видів обшуку.
5. Особливості провадження тимчасового доступу до речей, документів, майна та їх вилучення (здійснення виїмки). Виїмка кореспонденції.
6. Фіксація результатів обшуку та виїмки.
У процесі заняття студенти виконують пошукові завдання, які їм доручає викладач.
Вирішить запропоновані фабули.

Ф а б у л и

1. Слідчий слідчого відділу Московського РВ ХМУ ГУМВС України у Харківській області о 23 г. 30 хв. отримав телефонограму із вказівкою провести обшук за місцем проживання громадянина П., 1980 р. н., який був затриманий у місті та мав при собі два патрони.
Було встановлено, що громадянин П. мешкає у кімнаті гуртожитку заводу ім. Малишева разом із громадянином К., 1975 р. н. Обшук кімнати було проведено з 3 до 4 години ранку.
1. Чи є в даному випадку процесуальні підстави для проведення обшуку?Обгрунтуйте відповідь?
2. Хто має бути залучений до проведення обшуку?
3. Чи може бути проведений обшук за відсутності одного із мешканців кімнати?
2. У процесі кримінального провадження у слідчого виникла необхідність вилучити фінансові звіти ТОВ «Опал», які знаходилися в сейфі фінансового директора зазначеної фірми. Було встановлено, що фірма «Опал» має особисту службу безпеки, до складу якої входять колишні працівники правоохоронних органів. На вході до офісу фірми цілодобово здійснюється відеоспостереження та чергують два охоронці.
Яку слідчу(розшукову) дію повинен провести слідчий з метою вилучення документів? Зазначте тактичні особливості її проведення?
3. Під час здійснення кримінального провадження про квартирну крадіжку у слідства виникла необхідність провести обшук житла у підозрюваного гр. С. Слідчим було отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на обшук. Однак, коли гр. С. було пред’явлено зазначену ухвалу, він заявив, що наполягає на присутності під час проведення обшуку свого адвоката П., з яким у нього укладено угоду про надання юридичних послуг.
Чи є обґрунтованою вимога гр. С.? Як, на Вашу думку, має діяти слідчий в зазначеній ситуації?

Під час проведення заняття під керівництвом викладача проводиться ділова гра «Обшук», головним завданням якої є формування студентами вмінь у застосуванні тактичних прийомів в залежності від ситуації обшуку. Сутність гри полягає в тому, що студенти розподіляються на три групи. Перша група студентів виконують ролі слідчого, оперативних працівників, спеціаліста, понятих. Друга група виконують ролі обшукуваних осіб. Представники третьої групи спостерігають за діями учасників двох груп та після проведення ділової гри зазначають які тактичні помилки припустили слідчий, оперативні працівники, спеціаліст.

Д о д а т к о в а л і т е р а т у р а
Денисюк, С. Ф. Обыск в системе следственных действий (Тактико-крими-
налистический анализ): науч.-практ. пособ. / С.Ф. Денисюк, В. Ю. Шепитько. ( Х.: Консум, 1999. ( 160 с.
Еникеев, М. И. Следственные действия: психология, тактика, технология: учеб. пособ. / М. И. Еникеев, В. А. Образцов, В. Е. Эминов. ( М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. ( 216 с.
Коновалова, В. Е. Криминалистическая тактика: теории и тенденции: учеб. пособ. / В. Е. Коновалова, В. Ю. Шепитько. ( Х.: Гриф, 1997. ( 256 с.
Коновалова, В. Е. Обыск: тактика и психология: учеб. пособ. / В. Е. Коновалова, В. Ю. Шепитько. ( X.: Гриф, 1997. ( 80 с.
Россинский, С. Б. Обыск в форме специальной операции: учеб. пособ. для вузов / С. Б. Россинский; под ред. В. Н. Григорьева. ( М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2003. ( 199 c.


Тема 16. ТАКТИКА ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ
(2 год)

З а н я т т я. Основні положення
тактики пред’явлення для впізнання

П л а н

1. Поняття, види і завдання пред’явлення для впізнання.
2. Відмінності пред’явлення для впізнання від інших слідчих (розшукових) дій.
3. Тактичні і психологічні особливості попереднього допиту особи, яка впізнає.
4. Підготовка до пред’явлення для впізнання.
5. Тактичні особливості пред’явлення для впізнання:
а) живих осіб;
б) трупів і частин розчленованого трупа;
в) предметів і тварин.
6. Організація та проведення пред’явлення для впізнання за фотографічними знімками.
7. Фіксація процесу і результатів пред’явлення для впізнання. Оцінка результатів упізнання.
На основі аналізу запропонованих нижче варіантів протоколів пред’явлення для впізнання різних об’єктів звернути увагу на такі моменти:
- повнота і точність виявлених у ході впізнання обставин, за яких особа, яка впізнає, спостерігала відповідний об’єкт; ознаки й особливості, за якими провадилося впізнання;
- наявність порушень процесуального або тактичного характеру при проведенні впізнання;
- правильність використання науково-технічних засобів;
- інші критичні зауваження.

Варіант 1

Протокол
пред’явлення для впізнання

м. Харків 22 квітня 201_ р.

Слідчий слідчого відділення Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області М. у морзі ХОБСМЕ при денному освітленні, у присутності понятих Р. (22 червня 1980 року народження, який мешкає за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 22, кв. 33) і К. (09 серпня 1970 року народження, який мешкає в м. Харкові, пр. Гагаріна, 5, кв. 74) згідно зі ст. 223, 229, 230, 231 КП України пред’явив для впізнання Г. частини розчленованого жіночого трупа: дві руки, знайдені 20 березня 201__ р. на смітнику, розташованому біля заводу ім. Малишева, і праву ногу, виявлену 23 березня 201__ р. у ящику для сміття по пров. Забайкальскому.
Частини трупа без одягу знаходяться на секційному столі. Біля частин трупа на сусідньому столі розкладено залишки речей: шматки жіночих колготок, светра, жіночий годинник та імпортна кросівка червоного кольору, надягнута на стопу правої ноги.
На запитання слідчого про те, чи належать пред’явлені частини трупа її дочці, свідок Г., уважно оглянувши частини розчленованого трупа жінки, заявила: «Пред’явлені мені руки жінки за загальним виглядом нагадують мені руки моєї зниклої дочки Г. Праву руку я також впізнаю за шрамом, який формою схожий на зірочку та розташований на зовнішній частині плеча вище ліктьового суглоба. Ліву руку я впізнаю за лінійним шрамом на зовнішній частині першої фаланги мізинця. Тому я вважаю, що пред’явлені мені частини трупа є частинами трупа моєї доньки». На запитання про те, хто, крім неї, може встановити особу невпізнаного трупа, свідок відповіла, що у доньки є співмешканець, який зараз проживає за адресою: м. Харків, вул. Єлізарова, 45.
Крім того, на запитання слідчого, чи не впізнає вона серед пред’явлених їй речей залишки одягу і жіночий годинник такими, що належали її дочці, Г., уважно оглянувши їх, вказала на шматок светра та годинник і заявила: «Саме цей годинник та такий светр були на дочці в день її виходу з дому».
Пред’явлення для впізнання фіксувалося на відеокамеру фірми «SONY».
Впізнання розпочато о 15 год. 20 хв., закінчено о 15 год. 55 хв.
Від понятих і учасників впізнання заяв і доповнень не надійшло.
Усе записано правильно.

Упізнавач (підпис) (розшифровка підпису)
Поняті (підписи) (розшифровка підписів)
Слідчий (підпис) (розшифровка підпису)

Варіант 2

Протокол
пред’явлення для впізнання

м. Харків 20 лютого 201_ р.

Слідчий слідчого відділу Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Б. у приміщенні зазначеного райвідділу з додержанням вимог ст.ст. 223, 229, 231 КПК України в присутності понятих К. (20 лютого 1982 року народження, яка мешкає за адресою: м. Харків, вул. Краснодарська, 2, кв. 3) і Ш. (05 травня 1968 року народження, який мешкає за адресою: м. Харків, вул. Краснодарська, 5, кв. 75) з метою встановлення належності речей, вилучених у громадянина Б., пред’явив для впізнання потерпілому О. такі речі:
1) чоловічий годинник «Командирські» № 7321790-ВР із браслетом з металу білого кольору (кількість - 1 шт.);
2) шкіряні чоловічі куртки рудого кольору (кількість - 3 шт.);
3) дипломати темних кольорів фірми «SONADA» (кількість - 4 шт.);
4) стародавні набори фужерів із срібла (кількість - 2 шт.).
На чоловічих куртках було встановлено бірки з номерами «1», «2», «3».
До чотирьох дипломатів чорного кольору слідчий прикріпив бірки з цифрами «1», «2», «З», «4». Серед пред’явлених для впізнання дипломатів першим справа, з биркою «4», був покладений дипломат, вилучений під час обшуку в громадянина С.
На запитання слідчого до потерпілого О. про те, чи не впізнає він серед пред’явлених викрадені з його автомобіля речі, після їх огляду заявив: «У мене був такий самий дипломат фірми «SONADA», який є серед пред’явлених мені дипломатів першим справа, з биркою «4»: саме такої форми, такого ж відтінку чорного кольору, з того ж матеріалу гладкої чорної шкіри і з таким же устроєм кодового замка, який зламано. Крім того, на ріжку кришки дипломата відсутній трикутний кутик, виготовлений із металу жовтого кольору. Замість нього мій знайомий слюсар М. виготовив трикутний кутик із металу білого кольору».
Потерпілий констатував, що за кольором, фасоном та загальним ступенем зношення впізнає свою шкіряну куртку.
Оглянувши пред’явлений годинник «Командирський», О. зазначив: «За кольором корпуса та формою цифр впізнаю свій годинник. Також хочу додати, що на його зворотньому боці є напис «Дорогому брату на добру пам’ять», власноруч виконаний моїм братом, який працював гравером і загинув у минулому році».
Інші речі О. не впізнав. Упізнані речі були сфотографовані фотоапаратом фірми «KODAK».
Учасникам пред’явлення для впізнання пояснено їх право робити зауваження і доповнення, що заносяться до протоколу, а понятим ( обов’язок засвідчити факт, зміст і результати пред’явлення для впізнання. На прохання учасників впізнання слідчий зачитав протокол уголос.
Від понятих і учасників впізнання заяв і доповнень не надійшло.
Усе записано вірно.

Упізнавач (підпис) (розшифровка підпису)
Поняті (підписи) (розшифровка підписів)
Слідчий (підпис) (розшифровка підпису)

Під час заняття демонструється відеофільм «Тактика пред’явлення для впізнання» (8 хв.) з подальшим його обговоренням.

Додаткова література

Белкин, Р. С. Тактика следственных действий / Р. С. Белкин, Е. М. Лифшиц. ( М.: Новый юрист, 1997. ( 176 с.
Васильев, А. Н. Тактика отдельных следственных действий / А. Н. Васильев. ( М.: Юрид. лит., 1981. ( 112 с.
Гинзбург, А. Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике: учеб.-практ. пособ. / А. Я. Гинзбург. ( М.: Ассоциация работников правоохранительных органов, 1996. ( 128 с.
Дубягина, О. П. Опознание в практике розыска человека и раскрытия преступлений (научно-методические аспекты) / О. П. Дубягина, Ю. П. Дубягин, С. Г. Логинов. ( М.: Юрлитинформ, 2006. ( 336 с.
Самолаева, Е. Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей: учеб.-практ. пособ. / Е. Ю. Самолаева. ( М. : Юрлитинформ, 2004. ( 160 с.
Самошина, З. Г. Предъявление для опознания на предварительном следствии: учеб. пособ. / З. Г. Самошина, В. В. Крылов ( М.: «Лекс Эст», 2001. ( 96 с.


Тема 17. ТАКТИКА СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
(2 год)

П л а н

1. Поняття та ознаки слідчого експерименту.
2. Види слідчого експерименту. Перевірка показань на місці.
3. Підготовка до проведення слідчого експерименту.
4. Тактика проведення слідчого експерименту.
5. Тактика проведення перевірки показань на місці
6. Фіксація результатів слідчого експерименту.
На занятті демонструється відеофільм (10 хв.) з подальшим його обговоренням.

Відповідно до умов фабули розробити план проведення слідчого експерименту. Визначити сутність слідчої дії, яку необхідно провести. Указати: а) місце; б) час; в) погодні умови проведення експерименту; г) учасників і кількість понятих; ґ) порядок їх розміщення і дії у процесі проведення.

Ф а б у л и

1. За підозрою в крадіжці продуктів харчування з комерційного ларка «Атол» 12.05. 201__ р. були затримані К. і Т. Продавець С. пояснила, що 12.05.201__ р. о 18 год вона закрила ларьок і була відсутня на місці 30 хв, а коли прийшла, ларьок було зламано.
Один з допитаних свідків І. показав, що напередодні крадіжки 11.05.201__ р. він близько 19 год стояв і курив на балконі своєї квартири, розташованої на другому поверсі 9-поверхового будинку і бачив К. і Т., які сиділи на лавочці спортивного майданчика навпроти його будинку і домовлялися обікрасти ларьок. Так, зокрема, він чув, як К. сказав Т.: «Підготуй свій інструмент на завтра, щоб одразу після справи ми завезли товар до Г. в гараж». На другий день І. стало відомо, що в їхньому районі було вчинено крадіжку з комерційного ларка «Атол».
Слідчому, який проводив огляд місця події, І. заявив, що К. та Т. він знає як своїх сусідів. Факту знайомства зі свідком підозрювані не заперечували, однак категорично заперечували свою причетність до вчинення крадіжки і стверджували, що було вже темно і І., який стояв на балконі другого поверху, не міг їх бачити. Більше того, лавочка на спортивному майданчику розташована від будинку І. на значній відстані, а тому свідок не міг чути, про що вони розмовляли. Крім того, К. зазначив, що ввечері 12.05.201__ р. він грав у доміно із приятелями по двору і близько 18 год він дійсно відлучався додому і о 18.30 повернувся, але за такий короткий час він би фізично не зміг вчинити крадіжку, бо до ларка тільки в один бік пішки добиратися близько 15 хв. Слідчий вирішив, що необхідне проведення слідчого експерименту.
2. У справі про розбійницький напад і вбивство громадянки К. були затримані підозрювані М. і О. На допитах вони зізналися у вчиненні злочину і дали наступні показання. Уранці 2 січня 201__ р. по дорозі додому біля будинку №8 по вул. Карла Либкнехта, знаходячись в нетверезому стані, вони зустріли потерпілу К. М. догнав її, схопив за комір і повалив на землю. Відібравши в потерпілої гроші, М. наніс їй кілька ударів ногами в голову. Від заподіяних тілесних ушкоджень К. померла.
Під час огляду місця події 2 січня біля трупа К. була знайдена рукавичка, пакет і шнурок, а також «доріжка» слідів. Було встановлено, що ці предмети належали підозрюваним. Щодо слідів ніг, то за розмірами та індивідуальним особливостями малюнку підошви вони співпадали з взуттям, вилученим у підозрюваного М. Результати судово-медичної експертизи трупа К. показали, що смерть настала внаслідок крововиливу в підшкірно-жирову клітковину шиї і перелому під’язичної кістки внаслідок здавлювання органів шиї пальцями кистей рук людини. Це суперечило показанням М. і О. З метою перевірки отриманих показань слідчий вирішив провести слідчий експеримент.
3. До транспортної прокуратури 2 червня 201__ р. надійшло повідомлення про розкрадання працівниками Південної залізниці дизельного палива, яке використовується для заправлення тепловозів. За підозрою у вчиненні цього злочину був затриманий машиніст тепловозу С. Під час допиту С. повідомив, що паливо він зливав на зупинках. Підозрюваний детально описав спосіб, у який виконувались ці дії. Було встановлено, що для зливу палива використовувались конструктивні особливості тепловозу ЧМЭЗ. Слідчий звернувся за консультацією до інстуктора-машиніста Б., який після ознайомлення з матеріалами допиту як спеціаліст пояснив, що конструкція тепловозу ЧМЭЗ виключає можливість примусового зливу палива. Підозрюваний С. погодився показати, яким чином він здійснював злив палива.
Додаткова література
Белкин, Р. С. Тактика следственных действий / Р. С. Белкин, Е. М. Лифшиц. ( М.: Новый Юрист, 1997. ( 176 с.
Белоусов, В. И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного расследования: науч.-практ. пособ. / В. И. Белоусов, А. И. Натура. ( М.: Юрлитинформ, 2006. ( 144 с.
Власенко, Н. В. Сущность и тактика проверки показаний на месте / Н. В. Власенко, В. В. Степанов. ( М.: Юрлитинформ, 2004. ( 160 с.
Глазырин, Ф. В. Следственный эксперимент / Ф. В. Глазырин, А.П. Кругляков. ( Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1981. ( 80 с.
Драпкин, Л. Я. Теория и практика проверки и уточнения показаний на месте: науч.-метод. пособ. / Л. Я. Драпкин, А. А. Андреев.( Екатеринбург: Изд-во Уральского юридического института МВД России, 2003. ( 76 с.
Лузгин, И. М. Моделирование при расследовании преступлений / И. М. Лузгин. ( М.: Юрид. лит., 1981. ( 152 с.
Центров, Е. Е. Проверка показаний на месте как самостоятельное следственное действие / Е. Е. Центров // Российский следователь. ( М.: Юрист, 1999. ( №1. ( С. 36-40.


Тема 18. ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
(4 год)

Заняття 1. Сутність судової експертизи.

П л а н

1. Поняття та принципи судової експертизи. Класифікація судових експертиз.
2. Предмет, методи та завдання судової експертизи.
3. Система судово-експертних установ в України.
4. Підготовка матеріалів до проведення судової експертизи, визначення мети та обсягу дослідження, формулювання питань експерту.
5. Порядок одержання вільних і експериментальних зразків для експертного дослідження ( статті 245, 274 КПК).

Заняття 2. Особливості залучення експертів
(2 год)

П л а н

1. Підстави проведення експертизи.
2. Порядок залучення експерта. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта.
3. Висновок експерта, його структура і зміст.
3. Критерії оцінки достовірності висновку експерта. Експертні помилки.

Студенти обговорюють питання плану, вивчають відповідні експертні висновки і аналізують їх структуру, зміст та форуму, визначають (під керівництвом викладача) експертні помилки та недоліки.

Лабораторна робота 10

Наочне приладдя: зразки експертних висновків.
За конкретною фабулою скласти постанову слідчого про залучення експерта (призначення експертизи), в якій назвати експертну установу та сформулювати питання, що підлягають вирішенню експертом; визначити матеріали, необхідні для проведення цієї експертизи.

Ф а б у л и

1. При огляді місця події біля трупа І. знайдено стріляну гільзу. Під час судово-медичного дослідження з трупа було вийнято кулю.
У підозрюваного З. під час обшуку виявлено пістолет «ТТ». Слідчий виніс постанову про залучення експерта (призначення експертизи).
2. На місці події (крадіжка зі зламом) виявлено чіткий слід взуття. Підозрюваний у вчиненому злочині А. на допиті повідомив, що його не було на місці події (був відсутнім на цей час у місті). Слідчий вилучив у підозрюваного дві пари взуття і вирішив залучити експерта (призначити експертизу).
3. При огляді місця автотранспортної події слідчий виявив частки скла. Автомобіль, який було затримано, мав розбитий розсіювач фари. Слідчий вирішив залучити експерта (призначити експертизу).
4. На скальці скла з місця крадіжки виявлено чіткі сліди пальців рук. У ході розслідування було затримано підозрюваних І., П., К. Слідчий залучив експерта (призначив експертизу).

Додаткова література
Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. [Електронний ресурс]. ( Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. Затв. наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5. Із змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. ( Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98.
Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т. В. Аверьянова. ( М.: Норма, 2006. ( 480 с.
Аверьянова, Т. В. Экспертиза в гражданском, административном, уголовном процессе. Учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. ( М.: Норма, 2003. ( 272 с.
Авдєєва, Г. К. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції: монографія / Г. К. Авдєєва / за ред. В. Ю. Шепітька. ( Х.: Право, 2006. ( 192 с.
Грановский, Г. Л. Природа, причины экспертных ошибок и пути их устранения / Г. Л. Грановский // Новые разработки и дискуссионные проблемы теории и практики судебной экспертизы. ( М: ВНИИСЭ, 1983. С. 2-18.
Зинин, А. М. Судебная экспертиза: учебник / А. М. Зинин, Н. П. Майлис. ( М.: Право и закон, 2002. ( 318 с.
Клименко, Н. І. Судова експертологія. Курс лекцій: навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. ( К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. ( 528 с.
Моїсєєв, О. М. Експертні технології: теорія формування і практика застосування: монографія. ( Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2011. ( 424 с.
Настольная книга судьи: судебная экспертиза / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина. ( М.: Проспект, 2010. ( 464 с.
Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, уголовном, арбитражном, административном процессе. ( М.: Норма, 2005. ( 256 с.
Сегай, М. Я. Судебная экспертиза материальных следов-отображений (проблемы методологии) / М. Я. Сегай, В. К. Стринжа. ( Киев: Ін Юре, 1997. ( 174 с.
Сімакова-Єфремян, Е. Б. Теорія і методологія комплексної експертизи контактно-слідової взаємодії об’єктів: монографія / Е. Б. Сімакова-Єфремян. ( X.: ВКФ «Гриф», 2004. ( 176 с.
Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі: навч.-довід. посібник // Ю. М. Грошевий, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько, М. Л. Цимбал та ін. ( X.: Одіссей, 2004. ( 448 с.
Шляхов, А. Р. Судебная экспертиза: организация и проведение / А. Р. Шляхов. ( М.: Юрайт, 2001. ( 187 с.
Щербаковский, М. Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование: учеб.-практ. пособие / М. Г. Щербаковский. ( Харьков: Эспада, 2005. ( 544 с.
Експертизи у судовій практиці / за ред. В. Г. Гончаренка. ( К.: Юрінком Інтер, 2005. ( 386 с.
Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. ( М.: БЕК, 1999. ( 316 с.


Розділ IV. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

Т е м и 20, 21. РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
(6 год)

3 а н я т т я 1. Розслідування вбивств
при виявленні трупа

П л а н

1. Криміналістична характеристика вбивств при виявленні трупа.
2. Обставини, що підлягають доказуванню.
3. Типові слідчі ситуації та версії.
4. Організація та планування розслідування вбивств при виявленні трупа. Побудова слідчих версій.
5. Слідчі (розшукові) дії (гласні та негласні) та тактичні операції при розслідуванні вбивств при виявленні трупа.
6. Роль негативних обставин при розслідуванні вбивств.

Заняття 2. Розслідування вбивств за відсутності
трупа або при виявленні його частин

П л а н

1. Криміналістична характеристика вбивств за відсутності трупа.
2. Типові слідчі ситуації та версії.
3. Слідчі (розшукові) дії (гласні та негласні).
4. Криміналістична характеристика вбивств із розчленуванням трупа.
5. Типові слідчі ситуації та версії.
6. Слідчі (розшукові) дії. Встановлення особи загиблого.

Лабораторна робота 11

У позааудиторний час студентам у письмовій формі скласти план розслідування вбивства за рекомендованою викладачем фабулою.

Ф а б у л и

1. 25 серпня 201_ р. до Київського РВ ХМУ ГУМВС України у Харківській області від громадянина З. надійшла заява такого змісту.
«15 серпня о 10 год. ранку я та моя дружина Н. виїхали на дачу, яка знаходиться в селищі Покотилівка.
На вокзалі я купив два квитки на потяг, що відходив о 10 год. 45 хв. Людей було дуже багато, сісти в один вагон ми не змогли. Я посадив дружину в дитячий вагон, а сам сів в інший. На станції Покотилівка я вийшов із вагона і почав чекати дружину, але її на платформі не було. Я почекав ще два потяги з Харкова і, не дочекавшись дружини, повернувся додому. Приїхав о 10 год. вечора. Про зникнення Н. я не повідомляв, бо не хотів засмучувати її матір і сестру, припускаючи, що вона покинула мене і повернеться. Тому я сказав, що Н. залишилася на ніч у родички К., володарки сусідньої дачі. Однак, коли 20 серпня до нас приїхала К. і на запитання родичів відповіла, що Н. у неї не було і в останній раз вона її бачила місяць тому, я змушений був про все розповісти.
Прошу розшукати мою дружину Н. 1975 р. народження. Не виключена можливість, що вона поїхала від мене. Про це вона казала неодноразово».
Було встановлено, що останні два роки спільного життя подружжя дуже часто сварилося між собою. Крім того, мати З. була проти цього одруження і свого часу вимагала, щоб З. одружився з М., яка їй більше подобалася.
2. На колії за 100 м від залізничної станції Левада 28 грудня 201__р. було знайдено труп невідомої людини. Слідчий, який проводив огляд місця події, встановив, що на голові трупа є ушкодження. У кишенях одягу документів, що посвідчують особу потерпілого, не виявлено. За 3 м від трупа і далі на північ від колії залізниці, на стежці, яка веде до переїзду, виявлено сліди взуття.
Оперативно-розшуковими діями встановлено, що біля місця, де знайдено труп, залізничники бачили робітників, які працювали на колії.
3. У затоці р. Дніпро біля м. Києва 12.09.201__р. була виявлена нижня частина трупа чоловіка, упакована в поліетиленовий мішок, перев’язаний білизняною вірьовкою. Спеціаліст висловив припущення, що вузли на вірьовці за зовнішнім виглядом нагадують рифовий (професійний морський) вузол. Двома днями пізніше в трубі ливнестоку знайдено верхню частину трупа чоловіка, упаковану в матроський тільник та перев’язану електрошнуром, а інші предмети одягу загорнуті у віконну штору, а потім у поліетиленову плівку. При їх огляді виявлено:
1) на поліетиленовій плівці ( досить чіткі відбитки пальців рук;
2) на шторі ( декілька волосинок невідомого походження темного кольору, схожих на шерстинки тварини;
3) на матроському тільнику ( 5 волосинок сивого кольору;
4) на частинах трупа ( наявність великої кількості личинок мух.
Через добу в озері виловили труп невідомої жінки зі слідами численних ушкоджень, складений пополам і загорнутий у такий же поліетиленовий мішок.
У ході розслідування встановлено і особи вбитих ( подружжя К., які, приїхавши в це місто, зупинилися у сестри жінки. Одного разу вони пізно повернулися додому, чим викликали невдоволення сестри. У зв’язку з цим вони відразу ж пішли з будинку, сказавши, що пошукають притулку в іншому місці. Більше їх ніхто не бачив. Було висунуто припущення, що вбивство вчинено в районі житлового масиву, де виявлено трупи.
На основі огляду і проведених експертиз встановлено такі дані: 1) удари, що призвели до смерті, жертвам наносилися з великою силою; 2) предмети одягу, використаного для упаковки трупів ( 54-56 розміру; 3) сиве волосся, виявлене на упаковці, не належить вбитим; 4) один з вузлів ( рифовий (професійний морський вузол); 5) волосся в упаковці належить собаці, найвірогідніше німецькій вівчарці; 6) труп розчленовано сокирою та ножем.
4. У квартирі громадянки Д. 25 серпня 201__р. о 23 годині знайдено її труп з ознаками насильницької смерті. При огляді місця події на підлозі виявлено чіткі сліди взуття і два ґудзики, що, за словами сімнадцятирічної племінниці, яка живе у родички, не належали їм. Напередодні квартиру Д. відвідували І. і Н. ( працівники будуправління № 2, які запрошували племінницю Д. на дискотеку. У день вбивства племінниця Д. була на вечірній зміні. Коли вона прийшла додому і виявила труп, одразу ж повідомила в міліцію.

Заняття 3. Розслідування вбивств на замовлення

П л а н

1. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення.
2. Обставини, що підлягають доказуванню.
3. Організація та планування розслідування.
4. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії.
5. Тактичні операції при розслідуванні вбивств на замовлення.

За наведеною фабулою визначити ознаки вбивства на замовлення. Запропонувати систему слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій..

Ф а б у л а

1. У Харкові по вул. Клочківській у ліфті на восьмому поверсі дев’ятиповерхового будинку 13 січня 201__р. було знайдено труп директора комерційної фірми М. з вогнепальними пораненнями. При огляді місця події на майданчику між сьомим та восьмим поверхами виявлено стріляні гільзи калібру 7,62 мм і валізу, в якій був автомат АКС-74У. За шахтою ліфта знайдено стріляні гільзи калібру 9 мм і пістолет Макарова зі спиляним номером. При огляді трупа слідчий виявив вогнепальні поранення в правому боці та потилиці загиблого.
Додаткова література

Журавель, В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції: монографія / В. А. Журавель. ( Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2012. ( 304 с.
Здоровко, С. Ф. Розслідування вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами (типові тактичні операції): монографія / С. Ф. Здоровко; за ред. В. Ю. Шепітька. ( Х.: Гриф, 2004. ( 176 с.
Коновалова, В. Е. Убийство: искусство расследования: монография / В. Е. Коновалова. ( Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. ( 320 с.
Костенко, М. В. Вбивства на замовлення: криміналістична характеристика: монографія / М. В. Костенко; за ред. проф. В. О. Коновалової. ( Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. ( 160 с.
Расследование отдельных видов преступлений: учеб. пособие / О. Я. Баев, А. С. Одиноких, М. Б. Вандер и др. ( Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. ( 193 с.
Семеногов, В. В. Розслідування вбивств, прихованих інсценуванням: монографія / В. В. Семеногов; за ред. проф. В. О. Коновалової. ( Х.: СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. ( 144 с.
Синчук, В. Л. Розслідування вбивтсв: шляхи вдосконалення: монографія / В. Л. Синчук; за ред. проф. В. А. Журавля. ( Х.: Харків юридичний, 2005. ( 288 с.
Тіщенко, В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів: монографія / В. В. Тіщенко. ( Одеса: Фенікс, 2007. ( 260 с.
Шеремет, А. П. Розслідування та запобігання вбивствам: навчал. посіб. / А. П. Шеремет. ( Чернівці: ТОВ «Вид-во «Наші книги», 2007. ( 248 с.
Щур, Б. В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик: монографія / Б. В. Щур. ( Х.: Харків юридичний, 2010. ( 320 с.

Тема 22. РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИВЛАСНЕННЯ,
РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ
ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ
СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ (4 год)

Заняття 1. Розслідування привласнення,
розтрати майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим становищем
(розкрадань) (2 год)

П л а н

1. Криміналістична характеристика розкрадань.
2. Обставини, що підлягають доказуванню.
3. Встановлення ознак розкрадання.
4. Типові слідчі ситуації на початку кримінального провадження.
5. Побудова слідчих версій і планування розслідування.
6. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
7. Особливості розслідування розкрадань в окремих галузях господарської діяльності (банківська сфера, торгівля, переробна промисловість).
Питання розглядаються у зв’язку з перевіркою вирішення слідчих фабул до даної теми.

Вирішити наведені слідчі фабули.
Ф а б у л и

1. В. працювала головним бухгалтером відкритого акціонерного товариства «МТС» і одночасно виконувала обов’язки касира. 15 серпня 201__р. В. взяла в підзвіт з каси підприємства 7278 грн., які використала на власні потреби. У кінці року з метою приховування нестачі В. склала фіктивний видатковий касовий ордер без номера, в який включила господарські витрати на суму викраденого. В процесі проведення інвентаризації каси, комісія виявила цей видатковий касовий ордер і повідомила керівництво підприємства. Керівник підприємство звернувся з заявою до правоохоронних органів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Визначте обставини, які підлягають доказуванню.
2. На підставі матеріалів документальної ревізії, яка встановила значну кількість готової продукції на складі підприємства, яка не була документально зафіксована, прокурор вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Які слідчі (розшукові) дії необхідно провести?
3. Головний бухгалтер державного підприємства зробила заяву прокурору проте, що керівник підприємства постійно займається розукомплектуванням окремих інвентарних об’єктів, які знаходяться на складі та змушує її підписувати акти на списання цих об’єктів, а потім передачу в металобрухт. На підставі ч. 1 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України прокурор вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Побудуйте слідчі версії.
4. В матеріалах інвентаризації каси переданих до прокуратури разом с заявою керівника підприємства зазначалось, що у касира В. встановлена нестача грошових коштів на значну суму, а також 10 незареєстрованих прибуткових касових ордерів на суму 20000гр.
Які слідчі(розшукові) дії необхідно провести?
5. Документальною ревізією було встановлено значну нестачу готової продукції на оптовому складі. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що реалізацію товарів здійснює комірник С. експедиторам Г. та Ш. за готівкові кошти.
Які обставини необхідно доказувати?

Заняття 2. Планування розслідування розкрадання
(2 год)

Лабораторна робота 12

За однією з наведених фабул скласти план розслідування.

Ф а б у л и
1. До Управління ДСБЕЗ ГУМВС України у Харківській області 11.01.201__р. надійшла письмова заява від начальника охорони кондитерської фабрики «Зоря» С. про те, що посадові особи цеху № 3 зазначеної фабрики створюють надлишки сировини (спирту) у процесі виробництва кондитерських виробів. У даний час спирт приховують в кабінеті начальника цеху Б. і планують вивозити його з території підприємства. Крім того, С. повідомив, що готова продукція фабрики найчастіше реалізується через фірмовий магазин «Цукерки» та магазин «Надія», який належить приватному підприємцю К.
На підставі ч. 1 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України слідчий вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За письмовим дорученням слідчого оперативні співробітники з’ясували, що технолог цеху № 3 К. видає спирт на виробництво у менший кількості, ніж потрібно. Продукція, до складу якої входить спирт, останнім часом випускалася кондитерською фабрикою «Зоря» і частина її знаходиться на складі. Готову продукцію до магазинів «Цукерки» та «Надія» доставляє експедитор фабрики М.
Під час чергового рейсу було перевірено автомобіль і виявлено 105 кг готової продукції, не відображеної у супроводжувальних документах. Проведена інвентаризація виявила надлишки сировини (спирту) та готової продукції на значні суми.
2. До прокуратури 11.09.201__ р. надійшла письмова заява бухгалтера навчально-тренувальної бази Запорізького облспорткомітету К. про те, що Х. працюючи директором цієї бази, придбав для потреб бази за безготівковий розрахунок у Бердянському ЦУМі холодильник марки «Sаmsung-8К-521ЧХА» і телевізор марки «Sопу-КУ-21ЬТ1К», які перевіз до себе на квартиру, звідки на базу були транспортовані старий холодильник марки «Ярна» і телевізор «Берізка», що належали директору.
У заяві було вказано, що бухгалтер І. встановила вилучення 5 тис. грн (8 серпня 201__ р. ( 3 тис. грн та 25 серпня 201___ р. ( 2 тис. грн) з каси, коли порівнювала записи касового журналу з даними прибутково-видаткових ордерів. Касир Л. на запитання бухгалтера відповіла, що гроші видала за наказам директора.
Крім того, К. повідомила, що вартість придбаних товарів складає: холодильник ( 3785 грн; телевізор ( 1754 грн.
3. У результаті планової ревізії відділу ремонту об’єктів. що перебувають у муніципальній власності м. Харцизька, було виявлено низку зловживань. Так, щодо проведення ремонту зазначених об’єктів міськвиконком уклав договір із приватним підприємством «Стройсервис», яке очолював К. Оплата провадилася за фактом виконання робіт, що підтверджувалося актами приймання робіт. Загальна вартість робіт, оплачених за актами, підписаними відповідальним працівником міськвиконкому С., за два роки склала 140 тис. грн. Під час проведення ревізії у міськвиконкомі ревізор виїхав на місця виконання ремонтних робіт й установив, що акти приймання робіт були сфальсифіковані. Ремонт здійснювався поверхнево, без належного контролю з боку С. Під час ревізії встановлено, що будівельні матеріали закупалися за завищеними цінами. Ціна за весь обсяг виконаних робіт завищена на 90 тис. грн. За результатами ревізії до прокуратури 14.04.201_ р. надійшло письмове повідомлення про виявлені порушення.
На підставі ч. 1 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України прокурор вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
4.

Приложенные файлы

  • doc 17852471
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий