sopr-shpor-msk


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ


. ОХ
1


өсіне қатысты
инерция моментін анықтаңыз.

A
)
қатынасын

табыңыздар.

A
) 1
α α α ααα

α α α ααα


болғанда
,
ОХ
1

өсіне қатысты
инерция моментін анықтаңыз.

A
)болғанда
,
ОХ
1

өсіне қатысты
инерция моментін анықтаңыз.

B
)болғанда,
ОХ
1

өсіне қатысты
инерция моментін анықтаңыз
.

C
)болғ
анда
,
ОХ
1

өсіне қатысты
инерция моментін анықтаңыз.

E)

РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

Р күшiнiң қандай мәнiнде тiректiң
қимасындағы июшi момент нөлге тең
б
о
лады
?

E
)
.Р=16кН;

=60
0
; А
1
=2см

1


сырықтың
көлденең қимасындағы тік кернеу неше
МПа?
B) 46;
Р=30кН;

=30
0
; А
1

2
=4см
2

1


сырықтың
көлденең қимасындағы тік кернеу неше
МПа?
C) 130;
Р=18кН;

=60
0
; А
2
=2см

2


сырықтың
көлденең қимасындағы тік кернеу неше
МПа?
B) 104;
Р=30кН;

=45
0
; А
2
=3см
2


сырықтың
кө
лденең қимасындағы тік кернеу неше
МПа?
B) 141;
Сандар

1
-

сырықтың көлденең қимасындағы кернеу
қандай шамаға тең?
C)P/(2cos


A);1

ші сырықтың көлденең қимасындағы
кернеу қандай шамаға тең?

C) P
ctg

/A;
2

ші сырықтың көлденең қимасындағы
кернеу

қандай шамаға тең?

B)P/(2Asin

);№20 қ
оставрлы арқалыққа түсiрiлген Р
күшiнiң ең үлкен мәнiн есептеңiз

(
;
).

E) 7,36
кН.
№20 қ
оставрлы арқалықтың қауiптi
қимасындағы ең үлкен тiк кернеудi
анықтаңыз
,
егер

(
,
)?

B) 65,2 МПа;

Ғ
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF=10кН;

=60
0
1


сырықтағы бойлық күш
неше кН
-
ға тең?
E) 10.
F=10кН; А=5см
2
;
l
=0,5м.
s
max

неше МПа
-
ға
тең?

D) 10;

F=120кН; А=6см
2
;
l
=0,5м
.
s
max

неше
МПа
-
ға
тең
?

B) 100;
F=15 кН; А=2,5 см
2
;
l
=0,5 м.
s
max

неше МПа
-
ға тең?
A) 30;F=20кН; А=2см
2
;
l
= 0,5м.
s
max

неше МПа
-
ға
тең?
E
) 50.
F=250 кН; А=25см
2
; E=2

10
5
МПа;
l
=1м. ВC
аралығының ұзаруы неше мм
-
ге тең?
B) 0,75;
F=250кН; А=25см
2
; E=2 10
5
МПа;
l
=1м. CD
аралығы
ның ұзаруы неше мм
-
ге тең?
E) 1
F=250кН; А=25см
2
; E=2

10
5
МПа;
l
=1м. D
қимасы неше мм
-
ге жылжиды?
A
)1,75;


F=250кН; А=25см
2
; E=2

10
5
МПа;
l
=1м. ВС
аралығындағы бойлық деформация нешеге
тең
?
D
) 0,25

10
-
3
;
F
=250
кН
;
А
=25
см
2
;
E
=2

10
5
МПа
;
l
=1
м
.
С
D

аралы
ғындағы бойлық деформация нешеге
тең
?
C
) 0,5

10
-
3
;
F
=31,4
кН
;
D
=100
мм
;
t
=1
мм
.
Сырықтың
көлденең қимасындағы тік кернеу неше
МПа?
B) 100;
F=60 Н; А=2 мм
2
;
l
=0,5м.
s
max

неше МПа
-
ға
тең?
C) 15;
L
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
=0,5м;F=10кН

Бойлық күштің ең үлкен

шамасы неше кН?
E) 60.

l

=1,25м; F=5кН

Бойлық күштің ең кіші
шамасы неше кН?
B) 0;
AAAAAAAAA
АААААААААААААААА

Ағаш арқалық үшiн өстiк кедергi моментiн
анықтаңыз, егер


болса.

D)
640 см
3
;
ББББББББББ
БББББББББББББББББ

Беріктік қоры коэффициенті нешеге т
ең?
C)
2,4;


Берілген жүйеге қайсы эпюр сәйкес келеді?

B) в
;


Біртекті сатылы сырыққа еркін бұраушы
моментер әсер етсе, беріктік шарты бойынша
қандай қима қауіпті?

C) қимадағы

қатынасының ең үлкен мәнінде

Бойлық иілген кезде Яси
нский формуласы
қалай жазылады?

C)
s

дағ
= а


b


Бойлық иілген кездегі сығылған сырық үшін
Эйлер формуласының қолданылу шарты
қалай жазылады?

E)
шекті

Бойлық иілген кездегі сығылған сырық үшін
Ясинский формуласының қолданылу шарты
қалай жазылады?

C)


0

шекті

Бойлық иілген кездегі сығылған сырықтың
орнықтылық шарты қалай жазылады?

B)

Бойлық иілген кездегі сығылған сырықтың
шектік иілгіштігі қалай анықталады?

D)


шекті
=
p

Бойлық иілу кезінде бір ұшы қатаң
бекітілген, ал екінші ұшы бос сырық үшін


неге тең?

B)

=2

Бойлық иілу кезінде бір ұшы қатаң
бекітілген, ал екінші ұшы топсалы тірекпен
бекітілген сырық үшін


неге тең?

C) 0,7

Бойлық иілу кезінде екі ұшы да қатаң
бекітілген сырық үшін


неге тең?

A) 0,5

Бойлық иілу кезінде екі ұшы да топсалы
бекітілген сырық үшін


неге тең?
A) 1

Бойлық иілу кезінде екі ұшы қатаң бекітілген
сығылған сырықтың иілгіштігін табыңыз,
егер
l
= 5м және
i
min
=
2,5

см болса

E) 100

Бойлық иілу кезінде сығылған сырықтың
иілгіштігі

қай формуламен анықталады?

A)

=


l
/
i
min

Бойлық иілу кезіндегі дағдарыс кернеуінің
шамасы
s
дағ

қалай анықталады, мұндағы

шекті
?

B)
s
дағ
=

Бойлық иілуге есептегенде қауіпсіз кернеу

s
o


қалай тағайындалады?

A)

s
о


=
s
дағ


n
о


Болат арқалық үшiн өстiк кедергi моментiн
анықтаңыз, егер

.

C) 200
см
3
;
Болат материал үшін ығысу мен созылу
кезіндегі беріктік шарттары қандай
қатынаспен байланысқан?

D)

Бұралу кезінде дөңгелек қималы сырықтың
беріктігі қандай геометриялы
қ сипаттамаға
байланысты болады
?

C) полярлық
қарсыласу моментіне

Бұралу кезінде дөңгелек қималы сырықтың
көлденең қимасында қандай кернеулер пайда
болады?

B) тік және жанама кернеу

Бұралу кезінде дөңгелек қималы сырықтың
көлден
ең қимасындағы ең үлкен кернеулер
қандай формулалармен анықталады?

A)

Бұралу кезінде дөңгелек қималы сырықтың
көлденең қимасындағы кернеулер қандай
формулалармен анықталады?

C)

Бұралу кезінде дөңгелек қималы сырықтың

көлденең қимасының қатаңдығы мынаған
тең:

E)
GIp

Бұралу кезінде сырықтың көлденең
қимасында қандай ішкі күш факторлары
пайда болады?

D) бұралу моменті

Бұралу кезіндегі беріктік шек қай
формуламен анықталады ?

B)

Бұралуға сынағанда ан
изотропты
материалдан жасалған үлгілер қалай
қирайды?
A) бойымен жарылып

Бұралуға сынағанда морт материалдан
жасалған үлгілер қалай қирайды?

B)
бұрандалы бетпен

Бұралуға сынағанда пластикалық
материалдан жасалған үлгілер қалай
қирайды?

C) қимасы көлденең ж
азықты

Бұраушы моменттің эпюрасы қандай әдіспен
салынады?

A) қима әдісімен


ДДДДДДД
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

Дөңгелек қима үшiн өстiк кедергi моментi
қалай анықталады
?

A
)
;


Дөңгелек қималы сырықтың бұралу кезіндегі
беріктік шарты қалай жазылады
?

A
)


ЕЕЕЕЕЕЕ
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ


Е=2

10
5
МПа;

l

=3м; А=5см
2
;
D

l

=0,02мм
Р
неше кН
?

C
) 0,66;
Е=2

10
5
МПа; Р=12кН;

l

=0,01мм;
А=4см
2
Сырықтың ұзындығы
l

неше мм?
B)
66;
Е=2

10
5
МПа; Р=3кН;

l

=2м; А=4см
2
Абсолют
ұзару
D
l

неше мм
?


A
) 0,075;
Егер

J
x

= 2484 см
4

және

А = 72 см
2

болса,
(барлық өлшемдер см),
х
1

өсіне қатысты
инерция моментін анықтаңыз.

B
) 5076
Егер

J
x

= 2484
см
4

және

А

= 72
см
2

болса,
(барлық өлшемдер см),
х
1

өсіне қатысты
инерция моментін анықтаңыз.

D
) 8316Егер

J
x

= 2484 см
4

және

А = 72 см
2

болса,
(барлық өлшемдер см),
х
1

өсіне қатысты
инерция моментін анықтаңыз.

A
) 12852Егер


болса,


неге тең
?

A
) 0Егер


болса,


неге тең
?

C
) 0Егер


болса,


неге тең
?

E
) 0Егер d=10 см болса, тұтас дөңгелек қиманың
полярлық қарсыласу моменті нешеге тең?

E)
200

Егер d=6 см болса, тұтас дөңгелек қиманың
полярлық қарсыласу моменті нешеге тең?
B)
129
,6

Егер
d
=6cм болса, жуықтау формуласымен
тұтас дөңгелек қиманың полярлық қарсыласу
моментін табыңыз,
B) 43,2

Егер D=8 см, d0=4см,
болғандағы, қуыс дөңгелек қиманың
полярлық қарсыласу моментін та
быңыз?

A)

96

Егер D=8 см, d0=4см,
болса, қуыс дөңгелек қиманың полярлық
инерция моментін табыңыз.

B) 384

Егер d=8cм болса, тұтас дөңгелек қиманың
полярлық инерция моментін табыңыз.
D)
409,6

Егер G=
кПа,
м, бұралу
моменті
, диаметрі d=0,1м
болса, тұтас дөңгелек қималы біліктің бұралу
бұрышы
φ

неше рад
-
ға тең?

C) 0,01 рад

Егер
Ip=
25,6 см
4

болса, тұтас дөңгелек
қиманың д
иаметрі нешеге тең?

E) 4 см

Егер

J
x

= 2484 см
4

және
А = 72 см
2

болса,
(барлық өлшемдер см),
х
1
өсіне қатысты
инерция моментін анықтаңыз.

C) 3132Егер
l

= 5м және
i
min
=
2,31

см болса, екі ұшы
топсалы бекітілген сырықтың


шамасын
анықтаңыз.
A) 216

Е
гер
W
X
=200см
3

болса, арқалықтағы ең
үлкен тiк кернеу (абсолют шам
а
сы бойы
н
ша)
нешеге тең?

A) 5 МПа;
Е
гер
W
X
=300см
3
болса, арқалықтағы ең үлкен
тiк кернеу (абсолют шам
а
сы бойы
н
ша)
нешеге тең?

A) 10 МПа;
Е
гер
W
X
=300см
3
болса, арқалықтағы ең үлкен
тiк кернеу (а
бсолют шам
а
сы бойы
н
ша)
нешеге тең?

A) 5 МПа;
Е
гер
W
X
=500см
3
болса, арқалықтағы ең үлкен
тiк кернеу (абсолют шам
а
сы бойы
н
ша)
нешеге тең?

A) 60 МПа;Егер берілген қималардың аудандары бірдей
болса, олардың қайсысына сәйкес сырық ең
берік болады?

D) барлы
қ қималардың
беріктігі бірдей


Егер Е, А,

s

,


-

белгілі болса, екі сырыққа
қауіпсіз болатындай қандай үлкен күш ілуге
болады?
A) 2

s


Аcos

;Егер М
бұр
=20 кНм , Wp=

болса, бұралу кезінде дөңгелек қималы
сырықта ең үлкен кернеу неше М
Па
-
ға тең?

C) 100 МПа


Егер,
J
у

= 297 см
4

және
А = 72 см
2

болса,
(барлық өлшемдер см),
y
1


өсіне қатысты
инерция моментін анықтаңыз.

E)
459
Егер,
J
у

= 297 см
4

және
А = 72 см
2

болса,
(барлық өлшемдер см),
y
1


өсіне қатысты
инерция моментін анықтаңыз.

B)
945Егер,
J
у

= 297 см
4

және
А = 72 см
2

болса,
(барлық өлшемдер см),
y
1


өсіне қатысты
инерция моментін анықтаңыз.

E) 2889Егер, Wp=25

болса, тұтас дөңгелек
қиманың диаметрі нешеге тең?

C) 5 см

Егерде d=10см, ең үлкен кернеу
= 80
МПа болғанағы, дөңгелек қималы сырықтың
бұралу моментін анықтаңыз.

B) 16 кНм

Ең үлкен ию моментiн есептеңiз
(
абсолют
шамасы
).

A) 1 кН м;
Ең үлкен ию моментiн есептеңiз
(
абсолют
шамасы
)
.

A
) 1,5 кН м;
Ең үлкен ию моментiн есептеңiз
(
а
бсолют
шамасы
)
.

A
) 3 кН м;
Ең үлкен ию моментiн есептеңiз
(
абсолют
шамасы
)
.

A) 30 кН м;
Ең үлкен сызықтық деформация қайсы өстің
бойында пайда болады?

B) а;


ИИИИИИИИ
И
ИИ
ИИ
ИИ
ИИ
ИИ
ИИ
ИИ

Иiлу кезiнде июшi көлденең күш пен
таралған күш қарқындылығ
ының ар
а
сындағы
дифференциалдық байланыс қандай
форм
у
ламен анықталады ?

C
)
;

Иiлу кезiнде июшi момент пен көлденең күш
арасындағы дифференциалдық байл
а
ныс
қандай формуламен анықталады?

E
)

.

Иiлу кезiнде К нүктесiнде
гi тiк кернеу (
M
x
)
қ
андай формуламен анықталады
?
B)
;Иiлу кезiнде қиманың бейтарап сызығы
бойындағы нүктелердегi тiк кернеу нешеге
тең болады
?

D)
;

Иiлу кезiнде тiк кернеу бойынша берiктiк
шарты қалай жазылады?
A
)
;


ККККККК
КККККККККККККККККККК

К нүктесіндегі ең үлкен тік кернеу қай өспен
бағыттас болады?

D) а;
Көлденең иiлу кезiнде арқалықтың көлденең
қимасында қандай iшкi күштер әсер етедi
?

A)
;

Көлденең қимасы А = 3 см
2

сырық F=12 кН
күшпен
созылғанда қимадағы тік кернеу
неше МПа
-
ға тең болады ?

C) 40;
Көлденең қимасы А = 4 см
2
, ұзындығы
l

= 2 м
мыстан (Е = 10
5

МПа) жасалған сырық F=15
кН күш әсер еткенде неше мм
-
ге қысқарады?
D) 0,75;
Көлденең қимасы цилиндр тәрізді білік
бұралған кезд
е жанама кернеу қандай
заңдылықпен тарайды?

B) сызықты

Көрсетiлген формулалардың қайсысы
Журавский формуласы болып табыл
а
ды
?

C)
;


ҚҚҚҚҚҚҚҚ

Қай шарт орындалса бұралу кезінде дөңгелек
қималы сырықтың қатаңдығы қамтамасыз
етіледі:

C)Қайсы кесінді G нүктесіндегі қалдық
(пластикалық ) деформацияға сәйкес болады?

A) OF;
Қауiпсiз кернеу

болғанда бiр ұшы қатаң бекiтiлген дөңгелек
көлденең қиманың диаметрiн анықтау керек
.

D) 13,6 см;
МММММММ
МММММММММММММ

М1=
5 кНм, М2=19 кНм болғанда біліктің
тепе
-
теңдік шартынан М3 моменттін
табыңыз.

D) 14 кНмМаркасы Ст3 болаттың иілгіштігі

шекті

неге
тең, егер Е= 2

10
5

МПа және
s
пц
=200 МПа
болса.

A) 100

Материалдың сипаттамасында Гук заңына
сәйкес аралықты

көрсетіңіз?


E) ОА

.Материалдың сипаттамасындағы қайсы
нүктедегі кернеу беріктік шегіне тең?


Е) т. D.
Материалдың сипаттамасындағы қайсы
нүктедегі кернеу беріктік шегіне тең?

B) е;
Материалдың сипаттамасындағы қайсы
нүктедегі кернеу жұмсару (ағ
у) шегіне тең?

B) С;
Морт материал үшін қауіпсіз кернеу қандай
қатынаспен анықталады?

A)

s

=
s
б
/n;Оу,

Ох

Оу, Ох
Оу,
Оу, Ох
, Ох

ОУ
1
өсіне қатысты қиманың инерция
моментін анықтаңыз
.

B)ОХ


өсіне қатысты қиманың статикалық
моментін анықтаңыз

.

A)ОХ


өсіне қатысты қиманың статикалық
моментін анықтаңыз

.

B)ОХ


өсіне қатысты қиманың статикалық
моментін анықтаңыз

.

C)ОХ


өсіне қатысты қиманың статикалық
моментін анықтаңыз

.

D)ОХ


өсіне қатысты қиманың статикалық
моментін анықтаңыз

.

E)ОХ


өсіне қатысты қиманың статикалық
момент
ін анықтаңыз

.

E)П

ПППППППППППППППППППППП

Пластикалық материал үшін бұралу кезіндегі
қауіпсіз кернеу қай формуламен анықталады?

A)

Пластикалық материал үшін қауіпсіз кернеу
қанда
й қатынаспен анықталады?

C)

s

=
s
а
/n;


СССССССССССССС
ССССС
СССССССС

Созылған
(
сығылған
)

сырықтың көлденең
қимасындағы бойлық күш пен тік кернеу
арасындағы байланысты көрсетіңіз.


B
)
s
=
N
/
A

;

Созылған (сығылған) сырықтың көлденең
қимасындағы бойлық күш пен тік кернеу
а
расындағы байланысты көрсетіңіз
B)
;Созылу (сығылу) кезінде сырықтың көлденең
қимасында қандай ішкі күштер пайда
болады?

C) N;

Созылу (сығылу) кезіндегі Гук заңының
математикалық өрненгін көрсетіңіз
s

-

тiк
кернеу;


-

сызықтық дефо
рмация; Е


серпімділік модулі;
lсырықтың ұзындығы;
А
-

көлденең қима ауданы;


-

бұрыштық
деформация ; N бойлық күш;


-

Пуассон
еселігі.

C)
;

Созылу
-
сығылу кезіндегі беріктік шартын
жазыңыз

B)
;

Суретте көрсеті
лген сырықтың көлденең
қимасында қандай кернеулер пайда болады?

D) созушы тік кернеу;
Сығылған сырықтың бойлық иілу кезіндегі
иілгіштігін табыңыз, егер
l
=10

a
,
i
min
=a
болса.

D) 7


Сырықтағы ішкі күштердің эпюрін
көрсетіңіз.
-
+
Ж


Сырықтың беріктік шартын

көрсетіңіз : Е,

s

, А, Р,
b
,
а

берілген.

E)
.Т
ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

Тiк бұрышты қима үшiн өстiк кедергi
моментi қалай анықталады
?
A
)
;

Таза иiлу кезiнде арқалықтың көлденең
қимасында қандай iшкi күштер әсер ет
едi
?

A
)
;Ұ

Ұ

Ұ

Ұ

Ұ

Ұ

Ұ

Ұ

Ұ

ҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰ


Ұзындығы
l

= 1

м көлденең қимасының
ауданы А
=2

мм
2

сым бойлай созушы
F
= 20

Н
күшінің әсерінен

D
l

= 0,1
мм
-
ге ұзарды.
Материалдың серпімділік модулі неше МПа?
B) 10
5
;

Ұзындығы
l

= 1,2 м, диаметрі d= 2 мм
дөңгелек көлденең қималы сымның көлденең
қимасында F=628 Н күшінің әсерінен
туындайтын тік кернеу неше МПа ?
D) 200;
Ұзындығы
l

= 1,5 м. Көлденең қимасының
ауданы А = 2 см
2

сырыққа бойлық бағытта
F=20 кН күш түсіп тұр. Материалдың
беріктік шегі 240 МП
а.

Беріктік қоры
коэффициенті нешеге тең?
С) 2,4


Ұзындығы
l

= 1м, көлденең қимасы диаметрі
d=2 см дөңгелек сырықта
-
100МПа кернеу
туындататын F күші неше кН ?
A) 31,4;
Ұзындығы
l

= 2 м, көлденең қимасы А = 4 см
2

бойлай созылған болат сым (Е= 2


10
5

МПа)
серпімді деформацияланып 0,02 мм
-
ге
ұзара
ды. Созушы күш неше кН?
D) 0,8;


Х

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Х


өсіне

қатысты

инерция моментін А аудан
арқылы өрнектеңдер.

C
)Х


өсіне

қатысты

инерция моментін А аудан
арқылы өрнектеңдер.

D
)
Ы
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

Ығыс
у кезінде Гук заңы төмендегі
формулалардың қайсысымен өрнектеледі?
C)

Ығысу кезінде сырықтың көлденең
қимасында қандай кернеулер пайда болады?

B) жанама кернеу

Ығысу кезіндегі беріктік шек қай
формуламен анықталады?


A)Э
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Эйлер формуласын табыңыз.


A)
Р
дағ


Ю
ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ


Юнг модулі мен ығысу модулі арасындағы
қатынас берілген формулалардың
қайсысымен өрнектеледі?


E)
Приложенные файлы

  • pdf 17841898
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 4

Добавить комментарий