MV_Tsiv_pr_sem_zag_ch_Tserkovna

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


ІНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ І МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до семінарських занять з дисципліни
«Цивільне право. Загальна частина»
для студентів денної форми навчання
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»«До друку, в світ дозволяю»


Проректор______________

Протокол № від __________2013 р.

Укладачі: Л. І. Лазор, проф., д. ю. н
А.О. Церковна, доц., к. ю. н.
Г.А. Капліна, доц., к.ю.н.Весь цифровий і фактичний матеріал,
бібліографічні відомості перевірені.
Написання одиниць відповідає стандартам.Луганськ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


ІНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ І МІЖНАРОДНОГО ПРАВА КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до семінарських занять з дисципліни
«Цивільне право. Загальна частина»
для студентів денної форми навчання
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
на засіданні кафедри правознавства
Протокол № від _______2013 р.
Луганськ 2013


УДК 34 (477) Ц 58


Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Цивільне право. Загальна частина» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство») / Укладачі: Лазор Л.І., проф., д. ю. н. Церковна А.О., к.ю.н., Капліна Г.А., доц., к.ю.н. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 100 с.

Методичне видання спрямоване на вивчання і засвоєння студентами самостійно та на підставі лекційного матеріалу теоретичної основи та практичного матеріалу з дисципліни «Цивільне право. Загальна частина.».

Структура методичних вказівок включає загальні методичні вказівки до курсу «Цивільне право. Загальна частина», теоретичні питання та практичні завдання ситуаційного характеру, а також перелік рекомендованої літератури, у тому числі перелік нормативніх актів та матеріалів судової практики і питання до екзамену .

Укладачі: Л. І. Лазор, проф., д. ю. н
А.О. Церковна, к.ю.н.

Відповідальний за випуск: Г. А. Капліна, доц., к. ю. н.

Рецензент: О.Г. Чутчева, доц., к. ю. н.

ВСТУП

Цивільне право України відноситься до числа навчальних дисциплін, що складають основу, фундамент сучасної юридичної освіти. Це - один з найбільш складних навчальних предметів, які вивчаються у навчальних закладах юридичного профілю, що пояснюється великим об'ємом нормативного матеріалу, складністю теоретичних конструкцій, застосуванням до широкого кола правових відносин та різноманіттям практики.
Курс цивільного права включає в себе дві частини - Загальну та Особливу.
Перша (Загальна) частина цивільного права присвячена загальним положенням цивільного права і двом інститутам особливої частини цивільного права: праву власності та іншим речовим правам і праву інтелектуальної власності. Така структура першої частини цивільного права зумовлена пандектною системою сучасного цивільного права. Загальна частина цивільного права передбачає норми та інститути, які поширюються на всі суспільні відносини, що піддаються цивільно-правовому регулюванню.
Друга (Особлива) частина цивільного права регулює цілком конкретні майнові та особисті немайнові відносини: зобов'язальні договірні і недоговірні відносини, відносини інтелектуальної власності, а також спадкові відносини. Засвоєння Загальної частини цивільного права є необхідною передумовою успішного опанування Особливою частиною цивільного права.
Відповідно до програми курсу «Цивільне право» спадкові відносини студенти вивчають одразу після вивчення права власності та інших речових прав з урахуванням тісного взаємо зв’язку цих відносин.
Метою викладання дисципліни є розкриття теоретико-методологічніх основ правового регулювання особистих немайнових і майнових відносин, які виникають на засадах юридичної рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників; формування у студентів загальнонаукові уявлення про сутність та порядок ругулювання цивільних правовідносин; навчання студентів оперувати термінами, що відносяться до сфери цивілістіки та напрацювання навичок застосування вітчизняного цивільного законодавства при розвязанні конкретних практичних завдань.
Таким чином, вивчення студентами цієї навчальної дисципліни спрямоване на вироблення в них аналітичного мислення, пізнання тонкощів правової матерії, спроможності правильно розуміти та кваліфікувати цивільно-правові ситуації, формування гармонійної всебічно развитої особистості, а також на оволодіння знаннями, уміннями й навичками, які потрібни їм у здійснення своєї професійної діяльності.
Вивчення курсу «Цивільне право» передбачає, крім лекцій, проведення семінарських занять, які є важливим засобом глибокого засвоєння норм права та законодавства у сфері цивільних відносин.
Метою справжніх методичних вказівок є надання студентам допомоги в якнайповнішому оволодінні матеріалом з правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин, в придбанні навичок самостійної роботи з нормативною і науковою літературою, у виробленні уміння аргументовано (з посиланнями на нормативно-правові норми і інші джерела) і логічно послідовно викладати матеріал. А також в придбанні навичок практичного застосування відповідного законодавства в конкретних життєвих ситуаціях. З цією метою завдання методичних вказівок складаються з двох самостійних частин - теоретичної частини, що містить теоретичні питання, та практичної, що складається із юридичних казусів.
На семінарські заняття викладачем виносяться теоретичні питання, передбачені робочим навчальним планом з дисципліни. Розкриваючи сутність теоретичних питань, студенти повинні прагнути до максимально повного і чіткого викладу всіх проблем, що досліджуються. При цьому важливо показати діалектику їх розвитку, розкрити відмінності у трактуванні положень, які розглядаються, провести порівняльний аналіз з питань, що висвітлюються у відповідних розділах різних підручників і в спеціальній літературі.
Практична частина методичних вказівок пов’язана з вирішенням ситуаційних завдань (задач), що сприяє закріпленню теоретичного матеріалу.
Під час розв'язання задач потрібно вчитися юридичне мислити, самостійно оцінювати ту або іншу правову ситуацію. Більше уваги слід приділяти навчальній, науковій літературі, статтям у спеціальних журналах. Відповідь студента повинна бути обґрунтованою, чіткою, повною і мотивованою. Не можна робити висновок, фіксуючи лише порушення закону, треба обов'язково показати наслідки такого порушення і способи відновлення порушених прав. Це можливо уяснити лише шляхом правильного підбору необхідного нормативного матеріалу. З цією метою, перш за все, необхідно вивчити основні засади регулювання цивільно-правових відносин, закріплені Конституцією України, Цивільним кодексом України та іншими законами та підзаконними нормативними актами.
Цивільне право є частиною загальної системи права України, знаходиться в зв’язку з іншими галузями права. Особливо цей зв’язок проявляється між господарським, сімейним, житловим та іншими галузями матеріального права. Здійснення та захист прав та інтересів учасників цивільних відносин здійснюється за допомогою норм цивільного процесуального права України. У зв’язку з цим, при вирішенні завдань необхідно користуватись не тільки законодавством, що регулює правовідносини у сфері цивільних правовідносин, а також нормативно-правовими актами інших галузей законодавства. В окремих випадках необхідно користуватись відповідними постановами Пленуму Верховного Суду України, а також постановами Пленуму Вищого спеціалізованого суду України по розгляду цивільних та кримінальний справ, які містять роз’яснення щодо практики застосування діючого законодавства при розгляді справ та впливають на єдине (однакове) його застосування.
Виконання передбачуваних завдань дозволить перевірити вірність засвоєння теоретичного матеріалу, спроможність застосувати відповідний нормативний матеріал, правову норму до конкретної, взятої з практики судових органів ситуації.
Методичні вказівки включають плани семінарських занять, акцентують увагу на найбільш істотних моментах у вивченні кожної теми, представляють для вирішення конкретні життєві ситуації, а також містять контрольні питання з кожної теми, що вивчається.
За підсумками вивчення дисципліни студенти складають іспит на основі модульної системи навчання згідно з принципами Болонського процесу.

Семестр 3-й

Змістовий модуль 1. Характеристика загальних положень
сучасного цивільного права та законодавства України


Тема 1. Цивільне право в системі права України

семінарське заняття
2 години

Мета заняття: ознайомлення студентів із вимогами кафедри щодо вивчення дисципліни „Цивільне право”; роз’яснення вимог, що пред'являються до них на семінарських заняттях; ознайомлення з порядком проведення модуль-контролю та екзамену з цивільного права; виявлення знань студентів що були отримані ними при вивченні дисциплін, які викладаються на першому курсі, особливо з теорії держави і права; закріплення і поглиблення знань у сфері цивільних правовідносин; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою та правозастосовною практикою.
Ключові терміни та поняття до теми: приватне та публічне право, предмет цивільного права, метод цивільно-правового регулювання, джерела права, система цивільного права, загальні засади цивільного права, функції цивільного права.

ПЛАН

Поняття цивільного права як галузі права.
Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин.
Метод цивільно-правового регулювання.
Характеристика загальних засад цивільного права.
Функції цивільного права.
Відмежування цивільного права від інших галузей права.
Система цивільного права.

Питання для самоконтролю і самоперевірки

Що таке право та правовідносини?
Цивільне право це приватне чи публічне право? Свою відповідь аргументуйте.
В яких значеннях може застосуватись поняття «цивільне право»?
Що є предметом цивільного права?
Що розуміється під особистими немайновими та майновими відносинами?
Яке співвідношення майнових і особистих немайнових відносин, які регулюються цивільним правом?
У чому полягають особливості особистих немайнових відносин: що забезпечують природне та соціальне існування фізичної особи?
Що розуміється під загальними засадами цивільного права? Назвіть їх.
Яка відмінність функцій цивільного права від цілей та завдань цивільного права?
Яке наукове визначення цивільного права як галузі приватного права: дискусійні положення.

Практичні завдання

Завдання № 1

Визначити теоретичне пізнавальне і практичне значення методу цивільно-правового регулювання.

Завдання № 2

Визначити, які з вказаних суспільних відносин регулюються нормами цивільного права і, відповідно, складають його предмет:
1) відносини між акціонерним комерційним банком (АКБ) «Альфа-Гарант» і гр-ном Ісаенко, який вніс вклад в АКБ «Альфа-Гарант»;
2) відносини між підприємством і працівником цього підприємства, що виникли у зв'язку з завданням шкоди здоров'ю працівника внаслідок недотримання підприємством правил технічної безпеки;
3) відносини між товариством з обмеженою відповідальністю і громадянином, який придбав товари в кредит у цього господарського товариства;
4) відносини між виконавчим комітетом місцевої Ради депутатів і громадянином Савенком у зв’язку з видачею йому ордера на квартиру;
5) відносини між двома державними підприємствами, які уклали договір поставки;
6) відносини між комерційним банком та організацією, що має розрахунковий рахунок в цьому банку;
7) відносини між гр-ном Бондаренком - працівником акціонерного товариства (AT), який володіє акціями цього AT, та акціонерним товариством з приводу звільнення гр-на Бондаренка і виходу його зі складу акціонерів;
8) відносини між податковою інспекцією і фізичною особою, що виникають у зв'язку зі сплатою останньою податку з доходів фізичних осіб.


Завдання № 3

Визначте, чи можна вважати цивільно-правовими відносини, які виникли за таких обставин, і застосовувати до них норми цивільного права:
1) Акціонерне товариство «Електрон» передало автотранспортному підприємству для доставки в концерн «Меркурій» свою продукцію - партію телевізорів - на суму 500 000 грн. При перевірці вантажу на складі отримувача виявилася нестача цієї продукції на суму 20 500грн.;
2) Налагоджувач комп'ютерної техніки в науково-дослідному інституті Кондратюк з неуважності вивів з ладу принтер вартістю 800 грн., а також знищів з пам'яті переданого йому для ремонту комп'ютера інформацію з результатами експерименту, над якими протягом декількох місяців працював колектив інституту;
3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Корунд» уклало договір з ТОВ «Розрахунковий центр «Евріка» про передачу останньому в безоплатне користування обладнання для виробництва металовиробів на загальну суму 820 000 грн. Засновник ТОВ «Корунд» AT «Перший механічний завод» заперечував проти безоплатної передачі обладнання і вимагав укласти договір оренди;
4) Водій рейсового автобуса Петренко збив пішохода Буркуна, я кий переходив через проїжджу частину в неустановленому місці. Після видуження Буркун звернувся до автотранспортного підприємства (АТП), на балансі якого знаходився автобус, з вимогою під піклування збитків. Проте директор АТП відмовився відшкодувати Буркуну збитки, мотивуючи це тим, що по-перше, АТП не несе відповідальності за дії водіїв, по-друге, Буркун переходив проїжджу частину в неустановленому місці.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Шимон С.І. Сутнісні ознаки майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин /С.І. Шимон //Право України.- 2013.- №1-2. - С.332-338.
Шевченко Я. Місце цивільного права в системі права України /Я. Шевченко //Право України.- 2012.- №1-2. - С.125-135.
Діковська І. Добросовісність – принцип регулювання міжнародних приватних договірних відносин /І. Діковська //Право України.- 2012.- №9. - С.118-127.
Кузнєцова Н. Проблеми гармонізації та уніфікації сучасного приватного права /Н. Кузнєцова //Право України.- 2012.- №1-2. - С.139-147.
Кузнєцова Н. Договір у механізмі регулювання цивільно- правових відносин /Н. Кузнєцова //Право України.- 2012.- №9. - С.12-18.
Луць В. Договір як регулятор цивільних відносин /В. Луць //Право України.- 2012.- №9. - С.19-25.
Отраднова О. Договори між субьєтами деліктних зобов’язань: принципи, можливості, межі /О. Отраднова //Право України.- 2012.- №9. - С.174-184.
Погрібний С. Регулювання договірних відносин у цивільному праві україни: співвідношення їх внутрішнього (саморегулювання) і зовнішнього (державного) регулювання / С. Погрібний //Право України.- 2012.- №9. - С.174-184.
Кохановська О. Інформація у договірних відносинах /О. Кохановська //Право України.- 2012.- №9. - С.85-94.
Стефанчук Р. Перспективи договірного регулювання особистих немайнових відносин / Р. Стефанчук //Право України.- 2012.- №9. - С.185-191.
Коструба А. Деякі аспекти дефектності правоприпинюючих юридичних фактів у цивільному праві /А. Коструба //Право України.- 2012.- №7.- С. 168-174.
Біркжов І. Межі цивільно-правового регулювання відносин, об'єктом яких є життя, здоров'я і тілесна недоторканість //Право України.- 2011.- №1.- С. 209-216.
Антошкіна В. Принцип єдності юридичної термінології та його реалізація у сучасному цивільному законодавстві (на прикладі терміна «правочин») /В. Антошкіна //Право України.- 2012.- №7.- С.161-167.
Бірюков І. Природне право вибору та його взаєзв’язок із цивільним законодавством /І. Бірюков //Право України.- 2012.- №9.- С.325-333.
Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: мозаїка класифікацій //Право України.- 2011.- №1.- С.216-222.
Безух О. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права //Право України.- 2011.- №1.- С. 263-274.
Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) //Право України.- 2011.- №3.- С. 45-60.
Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 66-78.
Капица Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 92-101.
Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: поліфонія ознак //Право України.- 2011.- №4.- С. 164-169.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.
Коструба А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) //Право України.- 2011.- №6.- С. 161-169.
Спасибо-Фатєєва І. Замітки цивіліста про тенденції пізнання права власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 29-37.
Скрябін С. Предмет, метод і система речового права: деякі питання кодифікації цивільного законодавства в Казахстані //Право України.- 2011.- №5.- С. 37-52.
Кохановська О. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні //Право України.- 2011.- №5.- С. 52-60.
Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права //Право України.- 2011.- №5.- С. 142-148.
Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання //Право України.- 2011.- №5.- С. 148-153.

Тема 2. Цивільне законодавство України

семінарське заняття
1 година

Мета заняття: закріплення та поглиблення знань студентів стосовно цивільного законодавства України; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою та правозастосовною практикою по застосуванню аналогії закону й аналогії права, правил про дію цивільного законодавства у часї, просторі та по колу осіб.

Ключові терміни та поняття до теми: джерела цивільного права, закон, звичай, цивільне законодавство, зворотна сила закону, аналогія закону, аналогія права, правозастосування, межі дії цивільного права, міжнародні договори.

ПЛАН

Поняття та система цивільного законодавства. Співідношення цивільного права і цивільного законодавства.
Система цивільного законодавства України.
Цивільно-правовий акт. Структура цивільно-правових актів.
Дія цивільного законодавства в часі, в просторі та за колом осіб.
Застосування цивільного законодавства за аналогією.
Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства.
Врахування судами при розгляді цивільних справ прецендентної практики Європейського суду з прав людини.

Питання для самоконтролю і самоперевірки

У якому співвідношенні знаходяться поняття «цивільне право» і «цивільне законодавство»?
Що означає система цивільного законодавства?
Структура Цивільного кодексу України.
Диспозитивні та імперативні норми в Цивільному кодексі України.
Взаємозв’язок Цивільного кодексу з іншими кодексами України.
Яке співвідношення Конституції України та Цивільного кодексу України?
Чи застосовуються на території України закони країн СНД?
Що таке аналогія права та аналогія закону?
Яка роль керівних роз'яснень, які містяться у постановах Пленумів Верховного Суду України та Пленумів Вищого спеціалізованого суду України по розгляду цивільних та кримінальний справ?
Яке значення мають керівні роз'яснення Пленумів Вищого господарського Суду України?
Дія цивільної норми у просторі, часі та за колом осіб.

Практичні завдання

Завдання № 1

Визначити суть аналогії закону та аналогії права.

Завдання № 2

Визначити відмінність аналогії закону від посилання, яке містиця в нормі закону до іншої норми.

Завдання № 3

Офіційним чи неофіційним є тлумачення правових норм:
а) в науково-практичному коментарі до ЦК України;
б) в телевізійній передачі з циклу «Право і Закон»;
в) у виступі народного депутата на міському мітингу;
г) на прийомі в адвоката в юридичній консультації;
д) на лекції з цивільного права в юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка;
е) в підзаконному нормативному акті, виданому на виконання закону;
є) в постанові Пленуму Верховного Суду України.

Завдання № 4

Бондаренко під час подорожі на автомобілі здійснив наїзд на Ткаченка, якому у зв'язку з цим було завдано шкоду. Пізніше Ткаченко звернувся до суду з вимогою про її відшкодування. Бондаренко заяву, що він був визнаний невинним у карному судочинстві і звільнений від відповідальності. Він не може бути притягнений до цивільно-правової відповідальності, тому що ст. 1166 ЦК України передбачає вину як обов'язкову умову відповідальності. На це адвокат Ткаченка зауважив, що в цій ситуації треба користуватись не загальною, а спеціальною нормою - ст. 1 187 ЦК України, у відповідності до якої Бондаренко має нести відповідальність за вчинені ним дії.
Поясніть позицію адвоката потерпілого. Як співвідносяться загальні і спеціальні норми цивільного законодавства?

Завдання № 5

1 серпня 2003 р. помер Морозов, після якого відкрилася спадщина у вигляді права власності на квартиру. Потенційними спадкоємцями за законом були його діти - Сергій та Наталія. Сергій протягом 6 місяців після смерті батька здійснював догляд за квартирою, відремонтував її, сплачував квартирну плату та комунальні платежі (ці дії свідчать про прийняття ним спадщини внаслідок фактичного вступу у володіння та управління нею за ст. 549 ЦК УРСР 1963 p., який був чинним на момент відкриття спадщини).
Водночас Сергій звернувся до нотаріальної контори за оформленням свідоцтва про право на спадщину лише через два роки - 1 серпня 2005 р. Натомість Наталія оформила свідоцтво право на спадщину на S частку у праві власності на квартиру ще під час дії ЦК УРСР 1963 р. Нотаріус, до якого звернувся Сергій, відмовив йому у видачі свідоцтва, зазначивши, що останній порушив вимоги ст. ст. 1297, 1270 ЦК України.
Сергій вирішив оскаржити відмову нотаріуса у вчиненні нотаріальних дій до суду.
Проаналізуйте Прикінцеві та Перехідні положення ЦК України та вирішіть справу.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ

Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Антошкіна В. Принцип єдності юридичної термінології та його реалізація у сучасному цивільному законодавстві (на прикладі терміна «правочин») /В. Антошкіна //Право України.- 2012.- №1-2.- С.139-147.
Кузнєцова Н. Проблеми гармонізації та уніфікації сучасного приватного права /Н. Кузнєцова //Право України.- 2012.- №9. - С.12-18.
Кузнєцова Н. Договір у механізмі регулювання цивільно- правових відносин /Н. Кузнєцова //Право України.- 2012.- №9. - С.12-18.
Луць В. Договір як регулятор цивільних відносин /В. Луць //Право України.- 2012.- №9. - С.19-25.
Отраднова О. Договори між субьєтами деліктних зобов’язань: принципи, можливості, межі /О. Отраднова //Право України.- 2012.- №9. - С.174-184.
Погрібний С. Регулювання договірних відносин у цивільному праві україни: співвідношення їх внутрішнього (саморегулювання) і зовнішнього (державного) регулювання / С. Погрібний //Право України.- 2012.- №9. - С.174-184.
Діковська І. Добросовісність – принцип регулювання міжнародних приватних договірних відносин /І. Діковська //Право України.- 2012.- №9. - С.118-127.
Бірюков І. Природне право вибору та його взаєзв’язок із цивільним законодавством /І. Бірюков //Право України.- 2012.- №9.- С.325-333.
Біркжов І. Межі цивільно-правового регулювання відносин,об'єктом яких є життя, здоров'я і тілесна недоторканість //Право України.- 2011.- №1.- С. 209-216.
Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: мозаїка класифікацій //Право України.- 2011.- №1.- С.216-222.
Безух О. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права //Право України.- 2011.- №1.- С. 263-274.
Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) //Право України.- 2011.- №3.- С. 45-60.
Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 66-78.
Капица Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 92-101.
Сотула В. Про деякі питання актуальності внесення змін до положень Цивільного кодексу України щодо самовільного будівництва //Право України.- 2011.- №4.- С. 225-233.
Полетило К. Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Сполучених Штатів Америки //Право України.- 2011.- №4.- С. 260-267.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.
Коструба А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) //Право України.- 2011.- №6.- С. 161-169.
Коструба А. Деякі аспекти дефектності правоприпинюючих юридичних фактів у цивільному праві /А. Коструба //Право України.- 2012.- №7.- С. 168-174.
Спасибо-Фатєєва І. Замітки цивіліста про тенденції пізнання права власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 29-37.
Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права //Право України.- 2011.- №5.- С. 142-148.
Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання //Право України.- 2011.- №5.- С. 148-153.
Скрябін С. Предмет, метод і система речового права: деякі питання кодифікації цивільного законодавства в Казахстані //Право України.- 2011.- №5.- С. 37-52.

Тема 3. Цивільні правовідносини

семінарське заняття
1 година

Мета заняття: закріплення та поглиблення знань студентів стосовно фундоментальної категорії Загальної частини цивільного права - цивільного правовідношення; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою та правозастосовною практикою щодо визначення поняття цивільних правовідносин, елементів цивільних правовідносин, класифікації цивільних правовідносин з метою виявлення їх як загальних, так і специфічних характеристик.

Ключові терміни та поняття до теми: юридичний факт, управомочна особа, зобов'язана особа, правосуб'єктність, правоздатність, дієздатність, суб’єктивне право, суб’єктивний обовязок, правонаступництво, суспільні відносини, правовідносини, цивільні правовідносини, структура правовідносин, об'єктцивільних правовідносин, суб'єкти цивільних правовідносин, зміст цивільних правовідносин.

ПЛАН:

1. Поняття цивільних правовідносин, їх елементи та структурні особливості.
2. Зміст цивільних правовідносин.
3. Класифікація цивільних правовідносин.
4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.
5. Види юридичних фактів.

Питання для самоконтролю і самоперевірки

Що слід розуміти під поняттями „правовідносини”, „цивільні правовідносини”?
Які відмінності між цивільними та конституційними правовідносинами?
Що таке юридичний факт у цивільному праві? За яким критерієм класифікуються юридичні факти?
Що таке суб'єктний склад правовідносин?
Що таке цивільна правосуб'єктність?
Що розуміється під об'єктами в цивільному праві?
Що таке юридичний склад і які види юридичних складів?


Практичні завдання

Завдання № 1

Визначте, чи мають місце цивільно-правові відносини у наступних випадках:
1) укладення шлюбного договору між подружжям Сіренків щодо визначення режиму власності на майно, придбане під час шлюбу;
2) укладення договору про сплату неустойки у випадку несвоєчасного виконання зобов'язання;
3) укладення договору підряду щодо пошиття одягу;
4) укладення трудового договору щодо пошиття одягу;
5) сплати пені за прострочення сплати квартирної плати та комунальних послуг за користування житловим приміщенням;
6) сплати відсотків за користування кредитом у банку;
7) подання заяви про приватизацію житлового приміщення;
8) прийняття спадщини;
9) укладення міністерством освіти договору про співпрацю з університетом;
10) укладення міністерством договору про купівлю обладнання для приміщень міністерства;
11) сплати громадянином штрафу за порушення правил дорожнього руху;
12) сплати громадянином штрафу за невиконання умов договору перед кредитором.

Завдання № 2

Громадянин Петров уклав договір з товариством з обмеженою відповідальністю «Ремонтбуд» щодо здійснення ремонту своєї квартири. Товариство не встигло у передбачені законом строки завершити ремонтні роботи, пославшись на те, що це сталося не з його вини, оскільки частина матеріалів для ремонту була недопоставлена внаслідок прострочки приватного підприємства «Інтер'єр», з яким був укладений відповідний договір.
Які відносини виникли між громадянином і товариством? Дайте юридичну оцінку аргументам товариства щодо неможливості відповідати перед громадянином через невиконання своїх зобов'язань за договором третьою особою.
Завдання № 3

Після смерті Круглова спадщина (жилий будинок та предмети домашньої обстановки) відкрилася на користь чотирьох його синів - спадкоємців за законом. Усі вони виявили бажання прийняти спадщину. Троє з них вважали, що спадкове майно повинно бути розділено порівну, а четвертий, погоджуючись з необхідністю поділу будинку в рівних частках, посилався на те, що оскільки він був єдиним із спадкоємців, який проживав спільно із спадкодавцем і здійснював за ним догляд, він має виключне право на одержання предметів домашньої обстановки. Цими предметами він, на відміну від інших спадкоємців, користувався ще за життя батька і фактично вважав їх своїм власним майном.
Які правовідносини виникають між спадкоємцями після відкриття спадщини і після здійснення дій, спрямованих на п прийняття? Які відносини абсолютні чи відносні мають місце у разі поділу майна, яке належало спадкодавцеві на праві власності, між кількома спадкоємцями?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Шимон С.І. Сутнісні ознаки майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин /С.І. Шимон //Право України.- 2013.- №1-2. - С.332-338.
Шевченко Я. Місце цивільного права в системі права України /Я. Шевченко //Право України.- 2012.- №1-2. - С.125-135.
Романовська Л. Правоздатність дитини за цивільним законодавством /Л. Романовська //Право України.- 2013.- №1-2. - С.407-413.
Кохановська О. Інформація у договірних відносинах /О. Кохановська //Право України.- 2012.- №9. - С.85-94.
Біркжов І. Межі цивільно-правового регулювання відносин, об'єктом яких є життя, здоров'я і тілесна недоторканість //Право України.- 2011.- №1.- С. 209-216.
Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: мозаїка класифікацій //Право України.- 2011.- №1.- С.216-222.
Безух О. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права //Право України.- 2011.- №1.- С. 263-274.
Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 66-78.
Капица Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 92-101.
Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: поліфонія ознак //Право України.- 2011.- №4.- С. 164-169.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.
Коструба А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) //Право України.- 2011.- №6.- С. 161-169.
Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права //Право України.- 2011.- №5.- С. 142-148.
Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання //Право України.- 2011.- №5.- С. 148-153.
Коструба А. Єлементи механізму правоприменення: цивільно-правовий аспект теорії юридичних фактів /А. Коструба //Право України.- 2012.- №11-12.- С. 287-294.
Коструба А. Деякі аспекти дефектності правоприпинюючих юридичних фактів у цивільному праві /А. Коструба //Право України.- 2012.- №7.- С. 168-174.

Тема 4. Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин

семінарське заняття
2 години

Мета заняття: закріплення та поглиблення знань студентів стосовно правового статусу фізичної особи як учасника цивільних відносин; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою та правозастосовною практикою щодо визначення поняття фізичної особи і таких фундаментальних категорій, як цивільна правоздатність і дієздатність фізичної особи; розвиток навиків і уміння працювати з вищевказаними поняттями при аналізі конкретних ситуацій.

Ключові терміни та поняття до теми: фізична особа, суб’єкт правовідносин, цивільна правоздатність фізичної особи, цивільна дієздатність фізичної особи, деліктоздатність, емансипація, безвісно відсутній, оголошений померлим, опіка і піклування, місце проживання, акти цивільного стану.
ПЛАН:

1. Поняття та обсяг цивільної правоздатності фізичних осіб.
2.Засоби індивідуалізації фізичної особи.
3. Поняття, зміст та види цивільної дієздатності фізичних осіб.
4. Обмеження цивільної дієздатності: підстави, порядок і правові наслідки.
5. Підстави, порядок і правові наслідки визнання особи недієздатною.
6. Порядок і правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою.
7. Опіка та піклування над фізичною особою.

Питання для самоконтролю і самоперевірки

Що розуміється під правоздатністю та який її зміст?
У яких випадках і в якому порядку допускається обмеження правоздатності?
Визначте особливості зміну правоздатності іноземців та осіб без громадянства.
Як визначається місце проживання фізичної особи та яке це має правове значення?
Чи є тотожними поняття „місце проживання” та „місце реєстрації”?
Як співвідноситься суб'єктивне цивільне право з право- та дієздатністю?

Практичні завдання

Завдання № 1

Директор автотранспортного підприємства видав наказ, яким заборонив бухгалтерії виплачувати слюсарю Іваанову належну йому заробітну плату і дав розпорядження видавати зарплату його дружині. Прийняття таких заходів у наказі було мотивоване тим, що Іванов зловживав спиртними напоями.
Дайте юридичну оцінку наказу директора.

Завдання № 2
:
Між Кучеровим і його дружиною склалися неприязні відносини. В липні 1998 року після чергової сварки Кучеров зібрав свої речі і поїхав, нікому не кажучи про те, куди він їде. В січні 1999 року (дату встановити не вдалося) сестра Кучерова одержала від нього лист, в якому брат нічого не написав ні про своє місцезнаходження, ні про свою роботу. Після цього листа ніяких відомостей від Кучерова не було. Дружина Кучерова, бажаючи вступити в шлюб другий раз, звернулась 20 листопада 2001 року до суду з заявою про оголошення Кучерова померлим.
Чи є підстави для задоволення позову дружини Кучерова?
Як вона може захистити свої права?

Завдання № 3

Левицький в установленому порядку був оголошений померлим. Його майно перейшло до його дружини як до єдиної спадкоємиці першої черги. Через рік вона продала будинок Сучкову, автомашину через комісійний магазин - Анахіну, бібліотеку Жаркову. Всі вони знали, що купують речі, які належали особі, яку оголошено померлою. Декілька цінних картин, а також ряд інших речей були продані невідомим особам. Скрипку, фотоапарат, телевізор дружина залишила собі. Частину грошей, одержаних від продажу картин, вона витратила на придбання меблів.
Через 2 роки після оголошення Левицького померлим, він повернувся. До цього часу дружина вступила у шлюб другий раз з Мілько і відмовилась повернутись до Левицького, а також відмовилась віддати йому речі, які залишились, та гроші, одержані за продані речі. Сучков, Анохін і Жарков також відмовились повернути йому речі. Тоді Левицький звернувся до суду з позовом до своєї дружини та до цих осіб. Від останніх він вимагав повернення будинку, автомашини та бібліотеки, а від дружини -скрипки, фотоапарату, телевізора, а також меблів, оскільки вони були куплені за гроші, одержані від реалізації картин та інших речей, які належали йому. Левицький також просив суд визнати недійсним шлюб його дружини з Мілько.
Які вимоги Левицького є підставними?
Чи є правомірними дії Левицького?

Завдання № 4
Психічно хворий Тучко був визнаний судом недієздатним. Опікуном Тучко було призначено його сестру Єлисеєву.
За відсутності Єлисеєвої Тучко продав килим і магнітофон Баркову, з яким познайомився у магазині.
Дізнавшись про це, Єлисеєва пред'явила позов до Баркова про визнання договору купівлі-продажу недійсним і повернення проданих речей. Барков проти позову заперечував, посилаючись на те, що він не знав про недієздатність Тучко.
Чи підлягає позов Єлисеєвої задоволенню?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Кашинцева О. Право пацієнта на духовну підтримку: принцип толерантності в біоетичній доктрині //Право України.- 2011.- №1.- С. 196-200.
Біркжов І. Межі цивільно-правового регулювання відносин, об'єктом яких є життя, здоров'я і тілесна недоторканість //Право України.- 2011.- №1.- С. 209-216.
Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: мозаїка класифікацій //Право України.- 2011.- №1.- С.216-222.
Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: поліфонія ознак //Право України.- 2011.- №4.- С. 164-169.
Полетило К. Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Сполучених Штатів Америки //Право України.- 2011.- №4.- С. 260-267.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.
Коструба А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) //Право України.- 2011.- №6.- С. 161-169.
Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання //Право України.- 2011.- №5.- С. 148-153.
Булеца С. Вік при наданні медичної допомоги: цивільно-правовий аналіз //Право України.- 2011.- №5.- С. 212-218.
Романовська Л. Правоздатність дитини за цивільним законодавством /Л. Романовська //Право України.- 2013.- №1-2. - С.407-413.

Тема 5. Цивільна дієздатність фізичної особи

семінарське заняття
1 година

Мета заняття: закріплення та поглиблення знань студентів щодо такого важливого елементу правоздатності фізичної особи, як цивільна дієздатність фізичної особи; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою та правозастосовною практикою щодо визначення поняття цивільна дієздатність фізичної особи, її видив і таких фундаментальних категорій, як безвісно відсутній, оголошений померлим, опіка і піклування, місце проживання, акти цивільного стану; розвиток навиків і уміння працювати з вищевказаними поняттями при аналізі конкретних ситуацій.

Ключові терміни та поняття до теми: цивільна правоздатність, дієздатність фізичної особи, безвісно відсутній, оголошений померлим, опіка і піклування, місце проживання, акти цивільного стану.

Питання для самоконтролю і самоперевірки

Як співвідноситься суб'єктивне цивільне право з право- та дієздатністю?
Чим відрізняються оголошення фізичної особи померлою від визнання фізичної особи безвісно відсутньою?
Чим відрізняються оголошення фізичної особи померлою від встановлення факту смерті фізичної особи?
Які наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою?
Що таке дієздатність і від чого вона залежить?
Який обсяг дієздатності неповнолітніх?
Які критерії дрібної побутової угоди?
Який порядок і умови визнання особи недієздатною?
Які підстави і порядок обмеження дієздатності?
Що таке дієздатність?
Який об'єм дієздатності неповнолітніх?
Практичні завдання

Завдання № 1

Душевнохворий повнолітній Демидов зайшов на двір Коновалова розпалив вогонь, від якого загорівся сарай. Коновалов подав позов до батька Демидова, який був опікуном, про відшкодування заподіяної шкоди. Не заперечуючи вказаного факту, відповідач заявив, що в момент події він сам знаходився тривалий час на лікуванні і не міг належним чином виконувати свої опікунські обов'язки.
Як необхідні вирішити позов по суті? Яке значення мають вказані відповідачем обставини?

Завдання № 2

Ковальова звернулася в нотаріальну контору з проханням завірити від імені її 11-річної дочки договір купівлі-продажу будинку, одержаного нею в спадщину. Крім цього, вона продала й інші речі своєї дочки (телевізор, два килими, меблі). Щодо прохання неповнолітньої Ковальової дільничний інспектор попередив матір про недопустимість без згоди дочки продавати її речі, Остання відповіла, що це не входить в компетенцію органів внутрішніх справ, і вона, як мати, має право розпоряджатися майном своєї дочки, а виручені від продажу гроші вона витратила на покупку умеблювання для своєї квартири. За повідомленням інспектора відділ опіки та піклування подав позов про визнання укладених правочинів недійсними.
Чи мала право неповнолітня Ковальова одержати у спадщину майно? Чи могла мати продавати майно своєї дочки? Як треба вирішити справу?

Завдання № 3

До дня народження 15-річному Володимиру старший брат подарував мопед «Верховина». Через деякий час Володимир за побутовою угодою обміняв мопед на легкий мотоцикл «Мінськ», який через 3 дні було вкрадено. Батько Володимира вимагав повернути мопед, на що одержав відмову. Тоді він звернувся з позовом у суд.
Дайте юридичну оцінку вказаним діям. Яке рішення повинен винести суд?

Завдання № 4

Після заміжжя 15-річна Ковальова разом із своїм чоловіком виїхала на нове місце проживання. Бажаючи продати 1/4 одержаного у спадщину житлового будинку і частину земельної ділянки, вона разом із чоловіком дала оголошення в програму «Пріор». Коли за оголошенням звернулись покупці, батько Ковальової пояснив, що його дочка є неповнолітньою і сама без його згоди не може укладати угоди. Крім цього, він не хоче ділити будь з ким житловий будинок.
Дайте висновок відносно дій сторін. Який найкращий варіант вирішення конфлікту?

Завдання № 5

Саша (8 років) і Олег (10 років), граючи надворі, розвели поблизу сарая багаття, від якого сарай спалахнув. Власник сараю звернувся до батьків Саші та Олега з позовом про відшкодування збитків.
Батьки цих дітей заперечували проти позову, посилаючись на те, що їх діти ще недієздатні і тому відповідальність за вчинену шкоду не несуть, а вони (батьки) були в момент вчинення шкоди на роботі, і тому також не можуть нести відповідальність.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Кашинцева О. Право пацієнта на духовну підтримку: принцип толерантності в біоетичній доктрині //Право України.- 2011.- №1.- С. 196-200.
Біркжов І. Межі цивільно-правового регулювання відносин,об'єктом яких є життя, здоров'я і тілесна недоторканість //Право України.- 2011.- №1.- С. 209-216.
Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: мозаїка класифікацій //Право України.- 2011.- №1.- С.216-222.
Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: поліфонія ознак //Право України.- 2011.- №4.- С. 164-169.
Сотула В. Про деякі питання актуальності внесення змін до положень Цивільного кодексу України щодо самовільного будівництва //Право України.- 2011.- №4.- С. 225-233.
Тихомиров О. Забезпечення інформаційної безпеки: теоретико-правовий аспект //Право України.- 2011.- №4.- С. 252-260.
Полетило К. Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Сполучених Штатів Америки //Право України.- 2011.- №4.- С. 260-267.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.
Коструба А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) //Право України.- 2011.- №6.- С. 161-169.
Дзера О. Цивільно-правова конфіскація в контексті змін ст. 228 ЦК України //Право України.- 2011.- №5.- С. 69-77.
Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання //Право України.- 2011.- №5.- С. 148-153.
Булеца С. Вік при наданні медичної допомоги: цивільно-правовий аналіз //Право України.- 2011.- №5.- С. 212-218.
Романовська Л. Правоздатність дитини за цивільним законодавством /Л. Романовська //Право України.- 2013.- №1-2. - С.407-413.

Тема 6. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин

семінарське заняття
1 година

Мета заняття: закріплення та поглиблення знань студентів щодо правового статусу юридичної особи, як учасника цивільних відносин; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою та правозастосовною практикою щодо визначення поняття юридичної особи, її сутністі і головних ознак, видив юридичних особ та таких фундаментальних категорій, як цивільна правоздатність і дієздатність юридичної особи; розвиток навиків і уміння працювати з вищевказаними поняттями при аналізі конкретних ситуацій.

Ключові терміни та поняття до теми: юридична особа, правосуб'єктність юридичної особи, сутність юридичної особи, статут, органи юридичних осіб, філії і представництва, ліквідація і реорганізація юридичної особи, підприємства, банкрутство юридичної особи, організаційно-правова форма, способи і порядок створення юридичної особи, засновницький (установчий) договір, статут юридичної особи, реєстрація (перереєстрація) юридичної особи, об'єднання громадян, політична партія, професійна спілка, творча спілка, релігійна організація, благодійна організація.

ПЛАН
Поняття й ознаки юридичної особи.
Правоздатність юридичної особи, її зміст.
Виникнення та припинення юридичних осіб. Обмеження діяльності юридичної особи.
Філії та представництва.
Види юридичних осіб.
Засоби індивідуалізації юридичних осіб.
Держава як суб'єкт цивільних правовідносин.
Організаційно-правові форми юридичних осіб.

Питання для самоконтролю і самоперевірки

Що визнається юридичними особами та які їх ознаки?
Що таке спеціальна правоздатність юридичної особи? Чим вона обумовлена, які правові способи її закріплення?
Як здійснюється правоздатність юридичної особи?
Як здійснюється індивідуалізація юридичної особи?
Які ви знаєте способи утворення юридичних осіб?
Які умови та порядок припинення діяльності юридичної особи?
Які підстави для визначення юридичної особи банкрутом?
У чому перебуває значення статуту (положення юридичної особи)?
У чому полягає відмінність правоздатності і дієздатності фізичних осіб від правоздатності і дієздатності юридичних осіб? Яким чином реалізується дієздатність юридичної особи?

Практичні завдання

Завдання № 1

Громадяни Іванов та Петров вирішили заснувати товариство з оСіможсною відповідальністю. Однак орган державної реєстрації іідмсншв у реєстрації, мотивуючи тим, що кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю повинна бути не менше трьох осіб, оскільки за Законом України «Про господарські товариства» кількість членів ревізійної комісії повинна бути не менше 3-х осіб.
Чи є законними дії органу державної реєстрації?
В яких випадках може бути відмовлено в реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності?
Яким чином громадяни Іванов та Петров можуть захистити свої права та яку аргументацію вони повинні при цьому надати?

Завдання № 2

Громадянин К. був засновником і директором приватного підприємства. Після його випадкової загибелі банк, де у приватного підприємства був відкритий розрахунковий рахунок, відмовився приймати платежі, мотивуючи це відсутністю підпису директора на платіжному дорученні. Серед працівників приватного підприємства не було жодного, кому б колишній директор надав право підпису платіжних документів. Спадкоємцям померлого банк також відмовив у проведенні операцій з розрахункового рахунку приватного підприємства, порадивши їм зачекати 6 місяців. Між тим, контрагенти приватного підприємства вимагають платежів по укладеним договорам та погрожують господарським судом.
Дайте правову оцінку правовідносинам.
Чи є правомірними дії банку?
Яке рішення винесе господарський суд, якщо хтось з контрагентів приватного підприємства звернеться до нього з позовом?
Хто буде представляти приватне підприємство у господарському процесі?

Завдання № 3

На зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю було прийняте рішення про звільнення директора як «такого, що не відповідає посаді». Однак директор відмовився виконувати рішення загальних зборів учасників та залишив у себе печатку, штампи, документацію товариства. Банк, до якого був наданий протокол загальних зборів про звільнення директора, продовжує приймати платіжні документи, підписані директором, аргументуючи це тим, що «директор той, хто має печатку».
Яким чином примусити директора виконати рішення загальних зборів?
Чи є правомірною позиція банку?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Кн. 1 /О. В. Дзера (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт [та ін.]; [За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової] 2-е вид., допов. і перероб. К.: Юрінком Інтер, 2004. 736 с.
Твердохліб Ю. Правова природа арбітражного управління підприємством у процедурі банкрутства / О. Твердохліб //Право України.- 2013.- №1-2.- С. 418-427.
Безух О. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права //Право України.- 2011.- №1.- С. 263-274.
Токунова А. Аналіз змін законодавства України щодо факторингу //Право України.- 2011.- №1.- С. 294-300.
Мироненко Н. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід //Право України.- 2011.- №3.- С. 30-40.
Ткачук Т. Інформація з обмеженим доступом на підприємстві: проблеми безпеки та захисту //Право України.- 2011.- №3.- С. 243-252.
Брель О. Персональні дані як об'єкт інформаційних правовідносин за участю суб'єктів господарювання //Право України.- 2011.- №4.- С. 220-225.
Сіра І. Щодо правового положення експлуатуючої організації Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» та експлуатуючої організації російських атомних станцій концерну «Росенергоатом» //Право України.- 2011.- №4.- С. 245-252.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.
Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави //Право України.- 2011.- №5.- С. 4-13.
Сулейманов М. До питання про місце права власності у системі цивільних прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 13-18.
Майданик Р. Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України //Право України.- 2011.- №5.- С. 18-29.
Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права //Право України.- 2011.- №5.- С. 142-148.
Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання //Право України.- 2011.- №5.- С. 148-153.
Братусь С. Н. Субъекты гражданского права / Н.С. Братусь. М.: Спарк, 1990. – 320 с.
Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (По изданию 1907 г.) / Г. Ф. Шершеневич М.: Спарк 1995. 556 с.
Мічурін Є. О. Юридичні особи за Цивільним кодексом України / Є. О. Мічурін //Мала енциклопедія нотаріуса. 2010. № 2. С. 1220.
Шишка Р.Б., Мічурін Е.О. Цивільне право Украиїни: Курс лекцій. У 6-ти томах. Том 3. Юридичні особи / Р.Б. Шишка, Е.О. Мічурін [та ін.] / За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
Толстой Ю. К. К разработке теории юридического лица / Ю.К. Толстой //Проблемы современного гражданского права. М.: Городец, 2010. – C. 115 – 120.
Кравчук В. Визначення сфери застосування інституту юридичної особи / В. Кравчук. // Право України, 2008. – № 4. – С. 23-27.
Борисова В. До проблеми створення юридичних осіб / В. Борисова //Вісник Академії правових наук. 2011. – № 20. С. 79.
Борисова В. Інститут юридичної особи у праві України / В. Борисова // Право України. – 2010. – № 12. – с. 25-31.
Кравчук О. Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України / О. Кравчук // Право України. – 2008. – № 12.
Тонусян Г., Викулин А. Исключительная правоспособность банка / Г. Тонусян, А. Викулин //Хозяйство и право. 1999. № 5. С. 5863.
Борисова В. До проблем ліквідації юридичної особи / В. Борисова //Вісник Університету внутрішніх справ. 1999. № 6. С. 596

Тема 7. Види та організаційно-правові форми юридичних осіб. Держава та публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних правовідносин

семінарське заняття
2 години
Мета заняття: закріплення та поглиблення знань студентів щодо правового статусу юридичної особи, як учасника цивільних відносин; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою та правозастосовною практикою щодо видив та організаційно-правових форм юридичних особ, правового статусу держави та публічно-правових утворень як суб’єктів цивільних відносин.

Ключові терміни та поняття до теми: юридична особа, правосуб'єктність юридичної особи, сутність юридичної особи, статут, органи юридичних осіб, філії і представництва, ліквідація і реорганізація юридичної особи, підприємства, банкрутство юридичної особи, організаційно-правова форма, способи та порядок створення юридичної особи, засновницький (установчий) Договір, статут юридичної особи, реєстрація (перереєстрація) юридичної особи, об'єднання громадян, політична партія, професійна спілка, творча спілка, релігійна організація, благодійна організація.

Практичні завдання

Завдання № 1

В управління юстиції Луганської обласної державної адміністрації надійшла заява від голови правління Спілки підприємців Харківської області з проханням зареєструвати вказану Спілку. Але в реєстрації було відмовлено головним чином на підставі невідповідності деяких положень статуту Спілки деяким вимогам чинного законодавства України. Зокрема, в рішенні про відмову в реєстрації вказувалось, що:
- по-перше, в статуті Спілки відсутні відомості про права та обов'язки її членів, порядок внесення змін і доповнень до статуту;
- по-друге, для реєстрації не подано протокол загальних зборів підприємців, об'єднаних у Спілку, документ про оплату реєстраційного збору, довідку про наявність приміщення для розташування правління Спілки;
- по-третє, в статуті вказано, що членами Спілки можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли віку 16-ти років і займаються підприємницькою діяльністю на території Харківської області, а також юридичні особи за умови сплати ними вступного внеску;
- по-четверте, статутом допускалась можливість перерозподілу коштів та іншого майна Спілки між її членами;
- по-п'яте, згідно зі своїм статутом Спілка мала право безпосередньо здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність;
- по-шосте, статутом Спілки передбачена тільки одна підстава її ліквідації - рішення загальних зборів.
Чи правомірна відмова управління юстиції в реєстрації вказаної Спілки? Якими законодавчими актами необхідно керуватися при розгляді зауважень до змісту статуту?

Завдання № 2

3. До працівників інформаційно-консалтингової фірми «Бізнес пайлет» (м. Харків) звернувся представник засновників акціонерного товариства, що створюється, з проханням дати письмове роз'яснення деяких питань, що виникли у зв'язку зі створенням товариства. Його, зокрема, цікавило;
1. Якими основними нормативними актами регламентується порядок створення і діяльності акціонерних товариств?
2. Чи можуть виступати як засновники товариства державне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю, селянське (фермерське) господарство, громадська організація, зарубіжна фірма, а також громадяни Т і С, перший із яких працює слідчим в райвідділі внутрішніх справ, а другий живе в м. Курську і є громадянином Росії?

Завдання № 3

Чи вправі товариство займатися такими видами діяльності, як;
а) виготовлення і реалізація військової зброї та боєприпасів до неї;
б) проведення ломбардних операцій;
в) будівництво житла та інших об'єктів;
г) страхування;
д) внутрішні та, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом?
Які із вищеназваних видів діяльності товариство вправі здійснювати тільки після одержання спеціального дозволу (ліцензії) ?
4. Який порядок (основні етапи, заходи) створення акціонерного товариства?
5. Хто приймає рішення про створення товариства та затверджує його статут?
6. Які види акцій та якої номінальної вартості може випускати товариство? Які реквізити повинна містити акція? Якими правами користуються власники акцій?
7. Які документи та в який орган необхідно представити для проведення державної реєстрації товариства?
8. Чи потрібен спеціальний дозвіл для виготовлення печатки і кутового штампу товариства? Куди треба звернутися для його одержання?
Підготуйте письмову відповідь на всі поставлені питання. Відповіді аргументуйте посиланням на діюче законодавство.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Кн. 1 /О. В. Дзера (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт [та ін.]; [За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової] 2-е вид., допов. і перероб. К.: Юрінком Інтер, 2004. 736 с.
Твердохліб Ю. Правова природа арбітражного управління підприємством у процедурі банкрутства / О. Твердохліб //Право України.- 2013.- №1-2.- С. 418-427.
Безух О. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права //Право України.- 2011.- №1.- С. 263-274.
Токунова А. Аналіз змін законодавства України щодо факторингу //Право України.- 2011.- №1.- С. 294-300.
Мироненко Н. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід //Право України.- 2011.- №3.- С. 30-40.
Ткачук Т. Інформація з обмеженим доступом на підприємстві: проблеми безпеки та захисту //Право України.- 2011.- №3.- С. 243-252.
Брель О. Персональні дані як об'єкт інформаційних правовідносин за участю суб'єктів господарювання //Право України.- 2011.- №4.- С. 220-225.
Сіра І. Щодо правового положення експлуатуючої організації Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» та експлуатуючої організації російських атомних станцій концерну «Росенергоатом» //Право України.- 2011.- №4.- С. 245-252.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.
Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави //Право України.- 2011.- №5.- С. 4-13.
Сулейманов М. До питання про місце права власності у системі цивільних прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 13-18.
Майданик Р. Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України //Право України.- 2011.- №5.- С. 18-29.
Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права //Право України.- 2011.- №5.- С. 142-148.
Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання //Право України.- 2011.- №5.- С. 148-153.
Братусь С. Н. Субъекты гражданского права / Н.С. Братусь. М.: Спарк, 1990. – 320 с.
Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (По изданию 1907 г.) / Г. Ф. Шершеневич М.: Спарк 1995. 556 с.
Мічурін Є. О. Юридичні особи за Цивільним кодексом України / Є. О. Мічурін //Мала енциклопедія нотаріуса. 2010. № 2. С. 1220.
Шишка Р.Б., Мічурін Е.О. Цивільне право Украиїни: Курс лекцій. У 6-ти томах. Том 3. Юридичні особи / Р.Б. Шишка, Е.О. Мічурін [та ін.] / За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
Толстой Ю. К. К разработке теории юридического лица / Ю.К. Толстой //Проблемы современного гражданского права. М.: Городец, 2010. – C. 115 – 120.
Кравчук В. Визначення сфери застосування інституту юридичної особи / В. Кравчук. // Право України, 2008. – № 4. – С. 23-27.
Борисова В. До проблеми створення юридичних осіб / В. Борисова //Вісник Академії правових наук. 2011. – № 20. С. 79.
Борисова В. Інститут юридичної особи у праві України / В. Борисова // Право України. – 2010. – № 12. – с. 25-31.
Кравчук О. Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України / О. Кравчук // Право України. – 2008. – № 12.
Тонусян Г., Викулин А. Исключительная правоспособность банка / Г. Тонусян, А. Викулин //Хозяйство и право. 1999. № 5. С. 5863.
Борисова В. До проблем ліквідації юридичної особи / В. Борисова //Вісник Університету внутрішніх справ. 1999. № 6. С. 5963.
Журавльов Д. Довіреність юридичної особи та її форма при нотаріальному посвідченні правочину /Д. Журавльов // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.2. – С. 95-97.
Кібенко О. Проблемні питання затвердження установчих документів юридичної особи /О. Кібенко О. // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.2. – С. 123-129.
Москівець В. Припинення діяльності товариства /В. Москівець // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.2. – С. 325-335.

Тема 8. Об'єкти цивільних прав (правовідносин)

семінарське заняття
1година

Мета заняття: формування у студентів необхідних теоретичних знань з теми, визначення поняття об'єктів цивільних прав; уміння застосовувати цивільно-правові норми, ознайомлення із перспективами розвитку норм щодо правового режиму об’єктів цивільних правовідносин відповідно до Конституції України й Цивільного кодексу України; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою, судовою, нотаріальною та іншою правозастосовною практикою.

Ключові терміни та поняття до теми: речі, предмети, гроші, цінні папери, робота, послуги, результати творчої діяльності, честь, гідність, ділова репутація, животні як особливий об’єкт цивільних правовідносин.


ПЛАН

Поняття і види об'єктів цивільних прав.
Речі як об'єкти цивільних правовідносин.
Продукти творчої діяльності, послуги, як об'єкти цивільних правовідносин.
Особисті немайнові блага, як об'єкти цивільних правовідносин.
Дії (результати робіт, послуги) та результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти цивільних прав.
Інформація як об'єкт цивільних прав.
Цінні папери як об'єкти цивільних прав.
Правовий режим окремих видів майна (тварини, житловий будинок, дача, садиба, культурні цінності, гроши, судно, наркотичні засоби та психотропні речовини, зброя та ін.)

Питання для самоконтролю і самоперевірки

Що розуміється під об'єктом у цивільному праві?
Що таке річ?
Назвіть класифікацію речей з урахуванням цільового призначення цивільних прав і розходжень їх у правовому режимі.
У чому особливість особистих немайнових благ як об'єктів цивільних правовідносин?
Що розуміється під результатами творчої діяльності?
Що таке цінний папір як об'єкт цивільних правовідносин? Які види цінних паперів найбільш часто використовуються в цивільному обороті?
У чому полягають особливості грошей як об'єктів цивільних правовідносин?

Практичні завдання
Завдання № 1

Подружжя Мартинових протягом довгого часу колекціонували поштові марки. Після смерті Мартинова у відповідності до складеного ним заповіту належне йому майно повинно перейти в рівних частках до дружини і сина від першого шлюбу.
Дружина Мартинова категорично заперечувала проти поділу колекції, вважаючи, що колекція е неподільною, і пропонувала другому спадкоємцю частку в колекції замінити іншими речами із своєї частки. Син Мартинова вимагав передачі йому відповідної частини колекції в натурі.
Визначити, що належить до подільних і неподільних речей?
Чи можливий поділ колекції марок в натурі?
Як би вирішився спір, якби його предметом були:
а) порцеляновий столовий сервіз;
б) колекції старовинних монет;
в) бібліотека;
г) зібрання творів українських поетів; «р д) однокімнатна квартира;
є) жилий будинок.

Завдання № 2

Згідно договору купівлі-продажу, укладеного виробничим об'єднанням «Електрон» і універмагом «Росія», об'єднання мало передати універмагу 100 одиниць телевізорів.
Умовою договору була попередня оплата придбаного товару і передача його на складі продавця.
Отримавши гроші на свій рахунок 20 жовтня 2005 р. , продавець повідомив покупця, що товар знаходиться на складі, де його можна отримати щоденно з 9 до 18 годин.
З'явившись за товаром 23 жовтня 2005 p., покупець дізнався що на складі була пожежа, в результаті якої частина телевізорів згоріла, а частина була пошкоджена. Продавець відмовився замінити товар, вважаючи виконаними свої зобов'язання.
Універмаг звернувся з позовом до суду.
Яке рішення має прийняти суд?
Чи зміниться рішення, якщо покупець звернувся б за товаром в день, коли йому було повідомлено про передачу товару на склад для відвантаження?

Завдання № 3

На межі присадибних земельних ділянок, які належали громадянам Сидоренку і Петрову, росла груша.
Коли груша почала плодоносити між власниками ділянок виник спір про право на плоди. .
Визначити, хто має право на плоди.
Як врегулювати спір між Сидоренком і Петровим?

Завдання № 4

Після смерті батька громадянка Мироненко дізналась, що видавництво перевидало двічі його книгу, яка десять років назад була видана на підставі договору, укладеного видавництвом і батьком громадянки Мироненко.
Остання звернулась до видавництва з вимогою про сплату гонорару. Видавництво відмовило в зв’язку з тим, що договором було передбачено право на перевидання книги.
Про який об'єкт цивільних прав іде мова в задачі?
Чи входить авторське право до складу спадкового майна?
Чи є у громадянки Мироненко підстави вимагати виплату гонорару?


Завдання № 5
Після публікації в газеті статті про Федоренка, останній, вважаючи, що викладені відомості про нього не відповідають дійсності, вирішив звернутися до суду із заявою про спростування цих даних.
Проаналізуйте дану ситуацію і вкажіть, що є об'єктом неправомірної (на думку позивача) поведінки відповідача?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Шимон С.І. Сутнісні ознаки майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин /С.І. Шимон //Право України.- 2013.- №1-2. - С. 332-338.
Кохановська О. Інформація у договірних відносинах /О. Кохановська //Право України.- 2012.- №9. - С.85-94.
Кашинцева О. Право пацієнта на духовну підтримку: принцип толерантності в біоетичній доктрині //Право України.- 2011.- №1.- С. 196-200.
Біркжов І. Межі цивільно-правового регулювання відносин,об'єктом яких є життя, здоров'я і тілесна недоторканість //Право України.- 2011.- №1.- С. 209-216.
Стефанчук Р. Перспективи договірного регулювання особистих немайнових відносин / Р. Стефанчук //Право України.- 2012.- №9. - С.185-191.
Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: мозаїка класифікацій //Право України.- 2011.- №1.- С.216-222.
Самбор М. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі набувальної давності: український досвід //Право України.- 2011.- №2.- С. 270-278.
Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи //Право України.- 2011.- №3.- С. 4-21.
Кузнєцова Н., Кохановська О. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні //Право України.- 2011.- №3.- С. 21-30.
Мироненко Н. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід //Право України.- 2011.- №3.- С. 30-40.
Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав)//Право України.- 2011.- №3.- С. 45-60.
Крижна В. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси //Право України.- 2011.- №3.- С. 60-66.
Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 66-78.
Капица Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 92-101.
Атаманова Ю. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього //Право України.- 2011.- №3.- С. 127-139.
Ткачук Т. Інформація з обмеженим доступом на підприємстві: проблеми безпеки та захисту //Право України.- 2011.- №3.- С. 243-252.
Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: поліфонія ознак //Право України.- 2011.- №4.- С. 164-169.
Брель О. Персональні дані як об'єкт інформаційних правовідносин за участю суб'єктів господарювання //Право України.- 2011.- №4.- С. 220-225.
Сотула В. Про деякі питання актуальності внесення змін до положень Цивільного кодексу України щодо самовільного будівництва //Право України.- 2011.- №4.- С. 225-233.
Тихомиров О. Забезпечення інформаційної безпеки: теоретико-правовий аспект //Право України.- 2011.- №4.- С. 252-260.
Полетило К. Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Сполучених Штатів Америки //Право України.- 2011.- №4.- С. 260-267.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.
Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави //Право України.- 2011.- №5.- С. 4-13.
Сулейманов М. До питання про місце права власності у системі цивільних прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 13-18.
Майданик Р. Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України //Право України.- 2011.- №5.- С. 18-29.
Спасибо-Фатєєва І. Замітки цивіліста про тенденції пізнання права власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 29-37.
Скрябін С. Предмет, метод і система речового права: деякі питання кодифікації цивільного законодавства в Казахстані //Право України.- 2011.- №5.- С. 37-52.
Кот О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно//Право України.- 2011.- №5.- С. 136-142.
Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права //Право України.- 2011.- №5.- С. 142-148.
Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання //Право України.- 2011.- №5.- С. 148-153.
Пелех О. Особливості посвідчення правочинів, предметом яких є об’єкт культурної спадщини / О. Пелех // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.3. – С. 275-277.
Жилінкова І. Правовий режим акцій й контексті шлюбних відносин /І. Жилінкова // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.3. – С. 359-363.
Крат В. Переважне право купівлі пам’яток /В. Крат // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.3. – С. 442-445.
Давидова Н.О. Особисті немайнові права: Навч. посіб. Для студ. Вищ. Навч. закл. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 160 с.

Тема 9. Правочини як підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин
семінарське заняття
1 година

Мета заняття: формування у студентів необхідних теоретичних знань з теми; розкрити поняття юридичного факту як підстави виникнення цивільних відносин; уміння застосовувати цивільно-правові норми щодо визначення правової природи правочину як юридичного факту; ознайомлення із перспективами розвитку норм щодо правової природи правочинів відповідно до Конституції України й Цивільного кодексу України; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою, судовою, нотаріальною та іншою правозастосовною практикою.

Ключові терміни та поняття до теми: юридичний факт, правочин, недійсність правочину, нікчемні і оспорювані правочини, реституція, конфіскація, припинення угоди на майбутнє.

ПЛАН

Поняття та види юридичних фактів.
Правочин: поняття та загальні вимоги до них.
Класифікація правочинів, вчинених з відступом від вимог закону.
Правові наслідки вчинення правочину всупереч вимогам закону.
Умови дійсності правочину. Воля і волевиявлення в правочині.

Питання для самоконтролю і самоперевірки.

Що таке юридичний факт? Як класифікуються юридичні факти?
Які види неправомірних дій, породжують цивільні права та обов'язки?
Що таке юридичні акти і які їх види
Чи можуть розглядатися як юридичні акти, що породжують цивільні права та обов'язки, судові рішення?
Що таке подія і в яких випадках вона може породити цивільні права та обов'язки.
Що таке правочин?
По яких ознаках відрізняються від інших юридичних фактів: подій, вчинків, адміністративних актів?
Які існують види і форми правочинів?
Чи є договір видом правочину і якого правочину?
Чи признається мовчання вираженням волі здійснити правочину?

Практичні завдання
Завдання № 1

При розслідуванні кримінальної справи було встановлено, що Федоренко шахрайським шляхом укладав угоди з громадянами про купівлю-продаж предметів старовини за ціною, значно нижчою їх реальної вартості. Всі придбані таким чином картини були виявлені і вилучені.
Громадянин Федоренко помер до закінчення розслідування. Слідчий, керуючись поясненнями потерпілих, повернув їм картини.
Спадкоємці Федоренка заявили позов про повернення вилучених картин, оскільки вина Федоренка в судовому порядку не встановлена, а кримінальна справа в зв'язку з його смертю закрита.
Вирішити справу.

Завдання № 2

Адвокат Сидоренко вирішив подарувати своєму племіннику Радченку бібліотеку юридичної літератури до дня закінчений навчання на юридичному факультеті. Про своє рішення Сидоренко Повідомив рідним: дружині і дочці, а також написав листа племіннику Радченку. До передачі книг обдарованому дарувальник помер. Донька останнього відмовилась передати бібліотеку Радченку і попросила сплатити за неї 1 500 грн.
Радченко заперечував проти сплати грошей, пославшись на лист, в якому вказувалось, що бібліотеку йому подаровано.
Донька Сидоренка послалась на заповіт свого батька, в якому сказано, що вона є спадкоємцем всього майна.
Як вирішити спір, який виник між донькою померлого Сидоренка і Радченком?
В якій формі укладається договір дарування?

Завдання № 3

Чубенко звернулась до суду з позовом до Кучерявого та Кучерявої про визнання недійсним договору дарування жилого будинку як укладеного внаслідок помилки, посилаючись на те, що вона уклала з відповідачами договір дарування квартири, який належав їй на праві власності, проте наміру укладати цей договір нона не мала, оскільки між нею та відповідачами була домовленість укласти договір довічного утримання. Після укладення договору дарування, який до того ж було посвідчено 1-ою Луганською державною нотаріальною конторою, Чубенко продовжувала проживати у квартирі, залишаючись прописаною там.
Чи підлягає позов задоволенню?
Які правові підстави для визнання угоди недійсною внаслідок помилки?
Хто вправі звернутися до суду з вказаним позовом?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Коструба А. Єлементи механізму правоприменення: цивільно-правовий аспект теорії юридичних фактів /А. Коструба //Право України.- 2012.- №11-12.- С. 287-294.
Коструба А. Деякі аспекти дефектності правоприпинюючих юридичних фактів у цивільному праві /А. Коструба //Право України.- 2012.- №7.- С. 168-174.
Коструба А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) //Право України.- 2011.- №6.- С. 161-169.
Антошкіна В. Принцип єдності юридичної термінології та його реалізація у сучасному цивільному законодавстві (на прикладі терміна «правочин») /В. Антошкіна //Право України.- 2012.- №7.- С.161-167.
Ямпольський Г. Тлумачення змісту правочину господарськими судами України /Г. Ямпольський //Право України.- 2012.- №11-12.- С. 391-397.
Кот О. Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсними правочинів, які порушують публічний порядок /О. Кот //Право України.- 2012.- №9.- С. 95-101.
Безух О. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права //Право України.- 2011.- №1.- С. 263-274.
Самбор М. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі набувальної давності: український досвід //Право України.- 2011.- №2.- С. 270-278.
Капица Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 92-101.
Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 139-149.
Сотула В. Про деякі питання актуальності внесення змін до положень Цивільного кодексу України щодо самовільного будівництва //Право України.- 2011.- №4.- С. 225-233.
Дзера О. Цивільно-правова конфіскація в контексті змін ст. 228 ЦК України //Право України.- 2011.- №5.- С. 69-77.
Лічман Л. Значення добросовісності набувача у судовій практиці у справах про захист права власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 96-105.
Жилінкова І. Правове регулювання речових відносин у сім'ї: визначення концептуальних підходів //Право України.- 2011.- №5.- С. 105-113.
Носик В. Перехід прав на земельні ділянки державної та комунальної власності під об'єктами незавершеного будівництва приватної власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 113-13.
Слободенюк С. Особливості державної реєстрації об'єктів житлової нерухомості, що розташовані на земельних ділянках //Право України.- 2011.- №5.- С. 123-130.
Єфіменко Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 130-136.
Кот О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно //Право України.- 2011.- №5.- С. 136-142.
Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права //Право України.- 2011.- №5.- С. 142-148.
Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання //Право України.- 2011.- №5.- С. 148-153.
Марченко В., Спасибо-Фатєєва І. Нотаріальне посвідчення правочину / В. Марченко, І. Спасибо-Фатєєва //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). – 2010. –№3 (53) С. 112 - 119.
Єрух А., Козьяков Ю. Окремі питання посвідчення довіреностей /А. Єрух, Ю. Козьяков // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.1. – С. 127-143.
Кара В. Односторонні правочини у нотаріальній практиці // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.2. – С. 129-141.
Марченко В. Порядок оформлення заяви про прийнятя спадщини особою, яка не може власноручно поставити підпис /В. Марченко // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.3. – С. 248-249.
Пелех О. Особливості посвідчення правочинів, предметом яких є об’єкт культурної спадщини / О. Пелех // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.3. – С. 275-277.
Чуева Е. Посвідчення правочинів за участі юридичних осіб /Е. Чуева // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.3. – С. 374-376.

Тема 10. Недійсність правочину

семінарське заняття
2 години

Мета заняття: формування у студентів необхідних теоретичних знань по темі, уміння застосовувати цивільно-правові норми про недійсність правочину, ознайомлення із судовою практикою з цивільних справ про визнання правочинів недійсними; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою, судовою, нотаріальною та іншою правозастосовною практикою.

Ключові терміни та поняття до теми: юридичний факт, правочин, недійсність правочину, нікчемні і оспорювані правочини, реституція, конфіскація, припинення правичину на майбутнє, збиток.

ПЛАН

Поняття та ознаки недійсних правочинів
Види недійсних правочинів.
Порядок і правові наслідки визнання правочину недійсним. Недійсність частини правочину.

Питання для самоконтролю і самоперевірки.

Дотримання яких умов необхідно для дійсності правочину?
Які правочини є недійсними? Назвіть види недійсних правочинів.
В чому різниця між фіктивними та удаваними правочинами?
Які наслідки визнання правочинів недійсними?
Що означають поняття "двостороння реституція" та "одностороння реституція"?
Які критерії розмежування недійсних правочинів на заперечні і нікчемні? Які типові складові заперечних і нікчемних правочинів закріплені чинним цивільним законодавством?
Які ознаки дозволяють розмежувати недійсні правочини на вчинені з пороком волі і вчинені при неспівпаданні волі волевиявлення?
Які ознаки дозволяють характеризувати недійсні правочини як правочині, вчинені з метою суперечащей основам правопорядку і моральності?
Які загальні та спеціальні наслідки можуть мати місце унаслідок недійсності правочину?

Практичні завдання
Завдання № 1

Шістнадцятирічний Кузьма на зароблені ним за літо гроші купив 10 пляшок горілки в сільському магазині і привіз їх до Ужгорода, де був затриманий при спробі їх продати. Крім цього, він купив у Хомарука фотоапарат. При огляді фотоапарата їх знайомим фотографом він з рук останнього впав і став непридатним. А ще він купив контракт АО «Гермес» Чорне золото». Дізнавшись про укладені його сином угоди, батько подав позов про визнання їх недійсними. Представник магазину заявив, що факту продажу горілки не пам'ятає і за діючими правилами торгівлі неповнолітнім спиртні напої не продаються. Хомарук вважає, що Кузьма міг за свої гроші самостійно купувати все, що він забажає, а те, що фотоапарат потребує дорогого ремонту, то це клопоти не його, а власника. Представник АО «Гермес» заявив, що обмежень щодо суб'єктів купівлі їх контрактів не встановлено.
Як необхідно вирішити справу?

Завдання № 2

Борисов звернувся з позовом до Шувалова про визнання за ним права власності на житловий будинок і земельну ділянку, Він вказав, що будинок і присадибна земельна ділянка куплені ним за 1500 доларів і він Повністю з продавцем розрахувався, а останній від оформлення угоди відмовився і вимагає додатково оплатити плодові дерева і кущі.
Як необхідно вирішити справу? Які особливості угод із житловими будинками і земельними-ділянками?

Завдання № 3

Щеглов, вирішивши розлучитися з дружиною, продав автомашину за ринковою ціною. При розгляді позову про розірвання шлюбу і розділ майна Щеглова заявила зустрічний позов про визнання угоди про продаж автомобіля недійсною і його розділ. Крім цього, вона стверджувала, що останній час чоловік збирається без її згоди продати гараж, і просила до виконання рішення суду накласти на майно арешт.
Яке рішення повинен винести суд? Дайте розгорнутий висновок по справі.Завдання № 4

Ігнатова звернулася з заявою до дільничного інспектора про те, що її обманули при обміні житлової квартири. В зимовий період кімната мокріє, а вона страждає астмою і тому часто хворіє. Інспектор відповів, що такі справи не в компетенції органів внутрішніх справ, і порадив звернутися з претензією до сім'ї Величко, з. якими вона помінялася квартирами. На претензію Величко відповіла, що Ігнатова неодноразово оглядала квартиру і ніяких претензій не було, а до того ж вона зробила ремонт, на який затратила чималі кошти,
Розгляньте аргументи сторін. Дайте письмову консультацію Ігнатовій.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Ямпольський Г. Тлумачення змісту правочину господарськими судами України /Г. Ямпольський //Право України.- 2012.- №11-12.- С. 391-397.
Коструба А. Деякі аспекти дефектності правоприпинюючих юридичних фактів у цивільному праві /А. Коструба //Право України.- 2012.- №7.- С. 168-174.
Кот О. Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсними правочинів, які порушують публічний порядок /О. Кот //Право України.- 2012.- №9.- С. 95-101.
Антошкіна В. Принцип єдності юридичної термінології та його реалізація у сучасному цивільному законодавстві (на прикладі терміна «правочин») /В. Антошкіна //Право України.- 2012.- №7.- С.161-167.
Безух О. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права //Право України.- 2011.- №1.- С. 263-274.
Дзера О. Цивільно-правова конфіскація в контексті змін ст. 228 ЦК України //Право України.- 2011.- №5.- С. 69-77.
Погрібний С. Захист права власності на нерухоме майно:окремі питання судової практики //Право України.- 2011.- №5.- С. 77-87.
Лічман Л. Значення добросовісності набувача у судовій практиці у справах про захист права власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 96-105.
Носик В. Перехід прав на земельні ділянки державної та комунальної власності під об'єктами незавершеного будівництва приватної власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 113-13.
Слободенюк С. Особливості державної реєстрації об'єктів житлової нерухомості, що розташовані на земельних ділянках //Право України.- 2011.- №5.- С. 123-130.
Єфіменко Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 130-136.
Кот О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно//Право України.- 2011.- №5.- С. 136-142.
Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права //Право України.- 2011.- №5.- С. 142-148.
Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання //Право України.- 2011.- №5.- С. 148-153.
Марченко В., Спасибо-Фатєєва І. Нотаріальне посвідчення правочину / В. Марченко, І. Спасибо-Фатєєва //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). – 2010. –№3 (53) С. 112 - 119.
Єрух А., Козьяков Ю. Окремі питання посвідчення довіреностей /А. Єрух, Ю. Козьяков // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.1. – С. 127-143.
Марченко В. Порядок оформлення заяви про прийнятя спадщини особою, яка не може власноручно поставити підпис /В. Марченко // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.3. – С. 248-249.
Пелех О. Особливості посвідчення правочинів, предметом яких є об’єкт культурної спадщини / О. Пелех // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.3. – С. 275-277.

Змістовий модуль 1. Проблеми здійснення та захисту особистих немайнових та речових прав і виконання цивільних обов’язків

Тема 11. Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків. Захист цивільних прав. Цивільно-правова відповідальність

семінарське заняття
2 години

Мета заняття: закріплення та поглиблення знань студентів щодо проблем здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків, захисту цивільних прав та інтересів, а також особливостей цивільно-правової відповідальністі; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою, судовою, нотаріальною та іншою правозастосовною практикою.

Ключові терміни та поняття до теми: представництво, представник, третя особа, передоручення, довіреність, генеральна довіреність, разова довіреність, спеціальна довіреність, строк довіреності, комерційне представництво, право на захист цивільних прав та інтересів, форми захисту, способі захист, самозахист цивільних прав, здійснення права на захист, відшкодування моральної шкоди, відшкодування збитків

ПЛАН:

Поняття здійснення цивільних прав і виконання обов’язків.
Правонаступництво. Види правонаступництва.
Поняття, область застосування і види представництва.
Підстави виникнення повноважень у представника.
Поняття і види довіреності, її форма. Передоручення.
Припинення довіреності.
Поняття та зміст суб'єктивного права на захист Підстави виникнення права на захист. Суб’єкт права на захист.
Форми та способи захисту цивільних прав та інтересів.
Органи, що здійснюють захист цивільних прав.

Питання для самоконтролю і самоперевірки.

1. Які є види суб'єктивних цивільних прав і способи їх реалізації?
2. Що розуміється під представництвом?
3. Які існують види доручення?
4. Що таке право на захист і яке його значення?
5. Що розуміється під самозахистом цивільних прав і які її межі?
6. Що таке міри оперативного впливу на контрагента і які є види?
7. Які терміни здійснення суб'єктивних цивільних прав установлені цивільним законодавством?
8. Що таке право на захист і яке його значення?

Практичні завдання

Завдання № 1
Мачуха малолітнього Б., яка була призначена його опікуном, реалізувала майно, яке він одержав у спадщину, в тому числі: акції на пред'явника, предмети домашньої обстановки та вжитку. Крім того, вона без згоди підопічного користувалася автомобілем, який також був успадкований ним.
Б. звернувся до юриста за консультацією щодо правомірності здійснення його опікуном усіх зазначених дій.
Дайте юридичну оцінку діям, опікуна.

Завдання № 2
16-річний К. одержав у спадщину після смерті свого діда квартиру, автомобіль, гараж, деякі музичні інструменти та колекцію старовинних грошей.
Колекцію грошей К. вирішив продати своєму однокласнику.
Проаналізуйте дану ситуацію і визначте, чи може К. вчинити вказану дію?
Яким чином він здійснюватиме свої права на інше успадковане майно?

Завдання № 3

20-річний військовослужбовець М. з метою продажу квартири, яку він приватизував, видав своїй матері довіреність на вчинення дій щодо продажу квартири. Довіреність була посвідчена командиром військової частини, де служив М.
Нотаріус відмовився посвідчувати договір купівлі-продажу квартири, зазначивши, що мати М. не вправі розпоряджатися нерухомим майном, оскільки довіреність нотаріально не посвідчена.
Яким чином слід вирішити спір?

Завдання № 4

А. уклав з туристичною фірмою договір про надання туристичних послуг, за яким фірма зобов'язувалася: 1) забезпечити трансфер А. автобусом до м. Будапешт і в зворотному напрямку з прибуттям 8.08.2005 р. приблизно о Ю-й-12-й годині, а в зворотному напрямку - 15.08.2005 р. приблизно о 9-й годині; 2) забезпечити проживання та надання екскурсійних послуг.
Друга частина зобов'язань за договором туристичною фірмою була виконана належним чином. Разом з тим автобус прибув до місця призначення із запізненням на 12 годин, через що була істотно скорочена екскурсійна програма, а повернувся із запізненням на 10 годин, через що А. не вийшов вчасно на роботу і через це був позбавлений премії.
А. звернувся до суду з вимогою про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, посилаючись на невиконання фірмою своїх зобов'язань. Представник останньої з позовними вимогами не погодився, пославшись на те, що запізнення автобусу до місця екскурсії та у зворотному напрямку відбулося через форс-мажорні обставини істотну затримку автобусу на митниці. А. в свою чергу зазначив, що хоча затримка на 3-4 години на митниці і мала місце, проте автобус прибув не з таким значним запізненням, якби водій через кожні 30 хвилин руху не зупинявся б для його ремонту.
Дайте юридичну оцінку аргументам сторін.
Вирішіть справу.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Буайя Ф. Захист прав людини на національному та наднаціональному рівнях /Ф. Буайя //Право України.- 2012.- №11-12.- С. 200-204.
Кот О. Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсними правочинів, які порушують публічний порядок /О. Кот //Право України.- 2012.- №9.- С. 95-101.
Лічман Л. Процесуальне значення способів судового захисту цивільних прав та інтересів у цивільному судочинстві (на прикладі договору найму (оренди) житла) /Л.Лічман //Право України.- 2012.- №9.- С. 167-173.
Вередіктова І. Реалізація охоронюваних законом інтересів у договірних правовідносинах /І. Вередіктова //Право України.- 2012.- №9.- С. 78-84.
Пучковська І. Право притримання і при тримання – самостійні способи захисту прав кредитора у договорному зобов’язанні / І.Пучковська //Право України.- 2012.- №8.- С. 218-226.
Тольксдорф К. Національні верховні суди як гарантія захисту прав людини та верховенства права /К. Тольксдорф //Право України.- 2012.- №11-12.- С. 204-207.
Маркерт Т. Роль Верховного Суду України в механізмі виконання зобов’язань держави у сфері захисту прав людини//Право України.- 2012.- №11-12.- С. 207-212.
Юдківська Г. Роль верховних судів у захисті прав людини /Г. Юдківська //Право України.- 2012.- №11-12.- С. 196-200
Кашинцева О. Право пацієнта на духовну підтримку: принцип толерантності в біоетичній доктрині //Право України.- 2011.- №1.- С. 196-200.
Біркжов І. Межі цивільно-правового регулювання відносин,об'єктом яких є життя, здоров'я і тілесна недоторканість //Право України.- 2011.- №1.- С. 209-216.
Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: мозаїка класифікацій //Право України.- 2011.- №1.- С.216-222.
Безух О. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права //Право України.- 2011.- №1.- С. 263-274.
Токунова А. Аналіз змін законодавства України щодо факторингу //Право України.- 2011.- №1.- С. 294-300.
Самбор М. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі набувальної давності: український досвід //Право України.- 2011.- №2.- С. 270-278.
Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи //Право України.- 2011.- №3.- С. 4-21.
Кузнєцова Н., Кохановська О. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні //Право України.- 2011.- №3.- С. 21-30.
Мироненко Н. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід //Право України.- 2011.- №3.- С. 30-40.
Дорошенко О. Ще раз про патентний суд//Право України.- 2011.- №3.- С. 40-45.
Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) //Право України.- 2011.- №3.- С. 45-60.
Крижна В. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси //Право України.- 2011.- №3.- С. 60-66.
Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 66-78.
Дітц А. Врегулювання питань авторського права у новій частині четвертій Цивільного кодексу Російської Федерації: системний регрес, але помірний сутнісний прогрес //Право України.- 2011.- №3.- С. 78-92.
Капица Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 92-101.
Атаманова Ю. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього //Право України.- 2011.- №3.- С. 127-139.
Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: поліфонія ознак //Право України.- 2011.- №4.- С. 164-169.
Грабар Н. Особливості наказного провадження як спрощеної правової процедури //Право України.- 2011.- №4.- С. 169-177.
Брель О. Персональні дані як об'єкт інформаційних правовідносин за участю суб'єктів господарювання //Право України.- 2011.- №4.- С. 220-225.
Сотула В. Про деякі питання актуальності внесення змін до положень Цивільного кодексу України щодо самовільного будівництва //Право України.- 2011.- №4.- С. 225-233.
Сіра І. Щодо правового положення експлуатуючої організації Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» та експлуатуючої організації російських атомних станцій концерну «Росенергоатом» //Право України.- 2011.- №4.- С. 245-252.
Тихомиров О. Забезпечення інформаційної безпеки: теоретико-правовий аспект //Право України.- 2011.- №4.- С. 252-260.
Полетило К. Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Сполучених Штатів Америки //Право України.- 2011.- №4.- С. 260-267.
Пучковська І. Захисна природа видів забезпечення виконання зобов'язань //Право України.- 2011.- №9.- С. 215-222.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.
Сулейманов М. До питання про місце права власності у системі цивільних прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 13-18.
Майданик Р. Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України //Право України.- 2011.- №5.- С. 18-29.
Спасибо-Фатєєва І. Замітки цивіліста про тенденції пізнання права власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 29-37.
Кохановська О. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні //Право України.- 2011.- №5.- С. 52-60.
Харитонов Є., Харітонова О. Проблемні питання набуття та припинення права власності за цивільним законодавством України //Право України.- 2011.- №5.- С. 60-69.
Дзера О. Цивільно-правова конфіскація в контексті змін ст. 228 ЦК України //Право України.- 2011.- №5.- С. 69-77.
Погрібний С. Захист права власності на нерухоме майно: окремі питання судової практики //Право України.- 2011.- №5.- С. 77-87.
Стрельцов Є. Кримінально-правова охорона власності//Право України.- 2011.- №5.- С. 87-96.
Лічман Л. Значення добросовісності набувача у судовій практиці у справах про захист права власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 96-105.
Жилінкова І. Правове регулювання речових відносин у сім'ї: визначення концептуальних підходів //Право України.- 2011.- №5.- С. 105-113.
Носик В. Перехід прав на земельні ділянки державної та комунальної власності під об'єктами незавершеного будівництва приватної власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 113-13.
Слободенюк С. Особливості державної реєстрації об'єктів житлової нерухомості, що розташовані на земельних ділянках //Право України.- 2011.- №5.- С. 123-130.
Єфіменко Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 130-136.
Кот О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно//Право України.- 2011.- №5.- С. 136-142.
Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права //Право України.- 2011.- №5.- С. 142-148.
Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання //Право України.- 2011.- №5.- С. 148-153.
Кальніченко А. Постійне користування земельними ділянками та реалізація цього права за сучасних умов /А. Кальніченко // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.3. – С. 294-298.

Тема 12. Представництво

семінарське заняття
1година

Мета заняття: закріплення та поглиблення знань студентів щодо правової природи представництва; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою та правозастосовною практикою щодо визначення поняття представництва, його підстав та видив і таких фундаментальних категорій, як передоручення, довіреність; уміння аналізувати конкретні життєві обставини стосовно представництва та розвиток навиків і уміння працювати з вищевказаними поняттями при аналізі конкретних ситуацій.

Ключові терміни та поняття до теми: представництво, представник, третя особа, передоручення, довіреність, генеральна довіреність, разова довіреність, спеціальна довіреність, строк довіреності, комерційне представництво

ПЛАН

Поняття здійснення цивільних прав і виконання обов’язків.
2. Правонаступництво. Види правонаступництва.
3. Поняття, область застосування і види представництва.
4. Підстави виникнення повноважень у представника.
5. Поняття і види довіреності, її форма.
6. Передоручення.
7. Припинення довіреності.

Питання для самоконтролю і самоперевірки

1. Які є види суб'єктивних цивільних прав і способи їх реалізації?
2. Що розуміється під представництвом?
3. Які існують види доручення?

Практичні завдання

Завдання № 1
Мачуха малолітнього Б., яка була призначена його опікуном, реалізувала майно, яке він одержав у спадщину, в тому числі: акції на пред'явника, предмети домашньої обстановки та вжитку. Крім того, вона без згоди підопічного користувалася автомобілем, який також був успадкований ним.
Б. звернувся до юриста за консультацією щодо правомірності здійснення його опікуном усіх зазначених дій.
Дайте юридичну оцінку діям, опікуна.


Завдання № 2

16-річний К. одержав у спадщину після смерті свого діда квартиру, автомобіль, гараж, деякі музичні інструменти та колекцію старовинних грошей.
Колекцію грошей К. вирішив продати своєму однокласнику.
Проаналізуйте дану ситуацію і визначте, чи може К. вчинити вказану дію?
Яким чином він здійснюватиме свої права на інше успадковане майно?

Завдання № 3

20-річний військовослужбовець М. з метою продажу квартири, яку він приватизував, видав своїй матері довіреність на вчинення дій щодо продажу квартири. Довіреність була посвідчена командиром військової частини, де служив М.
Нотаріус відмовився посвідчувати договір купівлі-продажу квартири, зазначивши, що мати М. не вправі розпоряджатися нерухомим майном, оскільки довіреність нотаріально не посвідчена.
Яким чином слід вирішити спір?

Завдання № 4

А. уклав з туристичною фірмою договір про надання туристичних послуг, за яким фірма зобов'язувалася: 1) забезпечити трансфер А. автобусом до м. Будапешт і в зворотному напрямку з прибуттям 8.08.2005 р. приблизно о Ю-й-12-й годині, а в зворотному напрямку - 15.08.2005 р. приблизно о 9-й годині; 2) забезпечити проживання та надання екскурсійних послуг.
Друга частина зобов'язань за договором туристичною фірмою була виконана належним чином. Разом з тим автобус прибув до місця призначення із запізненням на 12 годин, через що була істотно скорочена екскурсійна програма, а повернувся із запізненням на 10 годин, через що А. не вийшов вчасно на роботу і через це був позбавлений премії.
А. звернувся до суду з вимогою про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, посилаючись на невиконання фірмою своїх зобов'язань. Представник останньої з позовними вимогами не погодився, пославшись на те, що запізнення автобусу до місця екскурсії та у зворотному напрямку відбулося через форс-мажорні обставини істотну затримку автобусу на митниці. А. в свою чергу зазначив, що хоча затримка на 3-4 години на митниці і мала місце, проте автобус прибув не з таким значним запізненням, якби водій через кожні 30 хвилин руху не зупинявся б для його ремонту.
Дайте юридичну оцінку аргументам сторін.
Вирішіть справу.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Капица Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 92-101.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.Коструба А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) //Право України.- 2011.- №6.- С. 161-169.
Майданик Р. Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України //Право України.- 2011.- №5.- С. 18-29.
Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права //Право України.- 2011.- №5.- С. 142-148.
Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання //Право України.- 2011.- №5.- С. 148-153.
Єрух А., Козьяков Ю. Окремі питання посвідчення довіреностей /А. Єрух, Ю. Козьяков // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.1. – С. 127-143.
Чуева Е. Єдина практика при посвідченні довіреностей на автотранспорт (так званих «генеральних» та «на управління» /Е. Чуева // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.1. – С. 286-288.
Чуева Е. Декілька слів про довіреність, а саме про її скасування /Е. Чуева // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.1. – С. 390-392.
Журавльов Д. Довіреність юридичної особи та її форма при нотаріальному посвідченні правочину /Д. Журавльов // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.3. – С. 95-97.
Спасибо-Фатєєва І. Окремі проблеми представництва /І. Спасибо-Фатєєва // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.3. – С. 178-183.
Спасибо-Фатєєва І. Порядок посвідчення та скасування довіреностей /І. Спасибо-Фатєєва // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.3. – С. 371-374.
Кібенко О. Щодо змісту довіреності, яка видається представнику акціонера для участі у загальних зборах /О. Кібенко // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.3. – С. 233-237.


Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність

семінарське заняття
1 година
Мета заняття: формування у студентів необхідних теоретичних знань по темі, уміння застосовувати цивільно-правові норми стосовно строків та термінів, особливо щодо позовної давності, й аналізувати конкретні життєві обставини з метою виробітки аналітичного мислення; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою, судовою, нотаріальною та іншою правозастосовною практикою щодо правил визначення та обчислення строків взагалі і строків позовної давності окремо.

Ключові терміни та поняття до теми: позовна давність, строк, термін, перерва, відновлення продовження строків позовної давності.

ПЛАН

Поняття та види строків і термінів у цивільному праві та їх обчислення.
Поняття, значення, види та межи дії позовної давності.
Початок перебігу, зупинення та переривання позовної давності.
Правові наслідки спливу позовної давності. Поновлення позовної давності
Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

Практичні завдання

Завдання № 1

Управління внутрішніх справ уклало із будівельним управлінням договір на будівництво бази відпочинку. Після здачі бази 28 грудня 2001 року протягом першого року експлуатації споруд виявлено ряд недоліків (осідання фундаментів і тріщини в стінах, перекоси віконних і дверних блоків та інше). 20 грудня 2002 року, УВС звернулось із претензією про стягнення неустойки та проведення ремонту будівель за. рахунок БУ, Оскільки відповідь на заявлену претензію не надійшла, то 15 січня 2003 року УВС подало в арбітраж позов, Арбітр у позові відмовив на підставі пропуску строків позовної давності.
Чи обґрунтована відмова арбітра? Яким чином можна захистити інтереси УВС?

Завдання № 2

Іщук звернулася в суд з позовом до племінниці Коваль про повернення 600 грн. із індексацією їх за станом на момент повернення боргу. Позивачка вказала, що цю суму вона позичала на покупку меблів ще три з половиною роки тому з умовою повернення боргу протягом трьох років, За цей час Коваль з-нею не розрахувалась, і зростання цін знецінило позичену суму. Тому її потрібно проіндексувати відповідно до купівельної спроможності. До позовної заяви доданий талон поштового переказу дворічної давності, Однак Коваль пояснила, що це був переказ за куплений в Іщук сервіз.
Як укладається договір позики? Як необхідно вирішити справу?

Завдання № 3

Фурсова 4 листопада 2002 року передала своїй подрузі Кучіній вечірню сукню, для того, щоб остання вдягнула її у театр і через 2 дні повернула.
7 листопада 2002 року Кучіна повернула вечірню сукню Фурсовій, і остання, не перевіряючи стану сукні, помістила її до шафи. Деякий час Фурсова не вдягала сукню, потім, діставши її із шафи, виявила, що сукня пошкоджена на рукавах. Пошкодження були виявлені 25 січня 2003 року. Лише через 6 місяців, а саме 25 червня 2003 року, Фурсовій вдалося розшукати Кучіну, яка виїздила за кордон у відрядження. При з'ясуванні обставин пошкодження сукні, Кучіна зізналася, що в день, коли ходила до театру, вона пошкодила сукню, тому що вона їй була трохи тісна. Проте, відшкодувати вартість сукні вона відмовилася. Фурсова одразу ж після відмови звернулась до суду з позовною заявою про відшкодування збитків, які їй було заподіяно Кучіною.
З якого моменту почався перебіг позовної давності по цій справі?
Чи закінчився строк позовної давності в даному випадку?
Чи має значення для з'ясування початку перебігу позовної давності визнання Кучіною факту пошкодження речі і відсутність Кучіної певний час у місті?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Біркжов І. Межі цивільно-правового регулювання відносин, об'єктом яких є життя, здоров'я і тілесна недоторканість //Право України.- 2011.- №1.- С. 209-216.
Самбор М. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі набувальної давності: український досвід //Право України.- 2011.- №2.- С. 270-278.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.
Коструба А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) //Право України.- 2011.- №6.- С. 161-169.

Тема 14. Особисті немайнові права фізичної особи

семінарське заняття
2 години

Мета заняття: формування у студентів необхідних теоретичних знань з теми, уміння застосовувати цивільно-правові норми, ознайомлення із перспективами розвитку інституту особистих немайнових прав фізичної особи та їх захисту відповідно до Конституції України й Цивільного кодексу України; уміння аналізувати конкретні життєві обставини з метою виробітки аналітичного мислення; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою, судовою, нотаріальною та іншою правозастосовною практикою по захисту особистих немайнових прав фізичної особи.

Ключові терміни та поняття до теми: ім’я, сім’я, донорство, опіка, піклування, результати творчої діяльності, честь, гідність, ділова репутація, дифамація, відомості, трансплантація, анатомічні матеріали, гомотрансплантанти, біоімплантанти, ксенотрансплантанти, фетальні матеріали, донор, реципієнт.

ПЛАН

Поняття та види особистих немайнових прав фізичної особи.
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
Здійснення та захист особистих немайнових прав фізичної особи.

Питання для самоконтролю і самоперевірки.

Що таке дифамація?
Що розуміється під правом на повагу до честі та гідності, правом на недоторканість ділової репутації?
Якими способами можливо поновлення порушеного особистого немайнового права?
У чому полягають особливості відповідальності засобів масової інформації за розповсюдження відомостей, які не відповідають дійсності?

Практичні завдання

Завдання № 1

Під час виступу по телебаченню президент компанії «Турист-Інвест» Коваленко заявив, що туристична фірма «Довіра» ошукує своїх клієнтів та надає послуги, не маючи на те відповідної ліцензії. Через півтора місяці адвокати АТЗТ «Довіра» звернулися до суду з позовом до компанії, вимагаючи протягом 1 тижня спростувати поширені відомості як такі, що не відповідають дійсності і додали ліцензію про право на надання туристичних послуг.
Відповідач проти позову заперечував, стверджуючи, крім того, що відповідальною буде телекомпанія.
Чи підлягають задоволенню вимоги позивача? Вирішіть справу.

Завдання № 2

Глибін звернувся до районного суду з позовом до Петровського про спростування недостовірної інформації, посилаючись на таке. Відповідач, беручи участь у засіданні як представник підприємства «Укравто», даючи пояснення по суті позову прокурора про визнання недійсною приватизації підприємства «Укравто» розповсюджував неправдиві відомості, які ганьблять честь та гідність позивача. Зокрема, він пояснював, що Глибін, будучи директором державного підприємства «Укравто» під час його приватизації шляхом зловживання службовим становищем незаконно придбав 75% паїв підприємства. Ці відомості позивач просив суд визнати такими, що не відповідають дійсності та компенсувати йому моральну шкоду у розмірі 50 000 гривень.
Яка інформація вважається недостовірною?
Хто має право на и спростування? Вирішіть справу.

Завдання № 3

Медведева була притягнена до кримінальної відповідальності. На запит органів попереднього слідства директором магазину «Книга» їй було видано характеристику з місця роботи, в якій вказувалось, що Медведева, працюючи в магазині з 1997 року, зарекомендувала себе з негативного боку, систематично допускала порушення трудової дисципліни, неввічливо себе поводила з покупцями, допускала порушення правил обліку та зберігання товарно-матеріальних цінностей, з членами трудового колективу постійно конфліктувала, в житті трудового колективу участі не приймала.
Ознайомившись із характеристикою під час вивчення кримінальної справи, Медведева розцінила дані, вказані про неї в службовій характеристиці, такими, що не відповідають дійсності та ганьблять її честь та гідність.
Як Медведева може захистити свої права?
Чи є правові підстави для пред'явлення позову про захист честі та гідності? Вирішіть справу.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Кашинцева О. Право пацієнта на духовну підтримку: принцип толерантності в біоетичній доктрині //Право України.- 2011.- №1.- С. 196-200.
Бірюков І. Природне право вибору та його взаєзв’язок із цивільним законодавством /І. Бірюков //Право України.- 2012.- №9.- С.325-333.
Кохановська О. Інформація у договірних відносинах /О. Кохановська //Право України.- 2012.- №9. - С.85-94.
Стефанчук Р. Перспективи договірного регулювання особистих немайнових відносин / Р. Стефанчук //Право України.- 2012.- №9. - С.185-191.
Біркжов І. Межі цивільно-правового регулювання відносин,об'єктом яких є життя, здоров'я і тілесна недоторканість //Право України.- 2011.- №1.- С. 209-216.
Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: мозаїка класифікацій //Право України.- 2011.- №1.- С.216-222.
Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи //Право України.- 2011.- №3.- С. 4-21.
Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) //Право України.- 2011.- №3.- С. 45-60.
Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 66-78.
Дітц А. Врегулювання питань авторського права у новій частині четвертій Цивільного кодексу Російської Федерації: системний регрес, але помірний сутнісний прогрес //Право України.- 2011.- №3.- С. 78-92.
Ткачук Т. Інформація з обмеженим доступом на підприємстві: проблеми безпеки та захисту //Право України.- 2011.- №3.- С. 243-252.
Лекція професора О. Харитонової: Вступ до курсу «Право інтелектуальної власності» //Право України.- 2011.- №3.- С. 311-323.
Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: поліфонія ознак //Право України.- 2011.- №4.- С. 164-169.
Брель О. Персональні дані як об'єкт інформаційних правовідносин за участю суб'єктів господарювання //Право України.- 2011.- №4.- С. 220-225.
Тихомиров О. Забезпечення інформаційної безпеки: теоретико-правовий аспект //Право України.- 2011.- №4.- С. 252-260.
Полетило К. Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Сполучених Штатів Америки //Право України.- 2011.- №4.- С. 260-267.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.
Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання //Право України.- 2011.- №5.- С. 148-153.
Булеца С. Вік при наданні медичної допомоги: цивільно-правовий аналіз //Право України.- 2011.- №5.- С. 212-218.
Чорнооченко С.І. Особисті немайнові права , які забезпечують соціальне існування фізичних осіб в Україні: Дис. к.ю. н.:12.00.03 /Університет внутрішніх справ МВС України. – Харьків, 2000. – 239 с.
Давидова Н.О. Особисті немайнові права: Навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 160 с. Федюк Л. В. Система особистих немайнових прав у цивільному праві: Автореф. Дис. к.ю.н.: 12.00.03 (Електронний ресурс) /Київський нац. Ун-т імені Т. Шевченка. – К., 2006. – 16 с.
Малюга Л.В. Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному праві: теоретичні основи та проблеми правового забезпечення: Дис. к.ю. н.:12.00.03 /Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – 2004. – 202 с.
Медичне правоУкраїни: Збірник нормативно-правових актів /Упоряд. і наук. ред. Н. Б. Болотина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 412 с.
Ольховик Л.А. Особисті немайнові права дитини за цивільним законодавством України: Автореф. дис. к.ю.н.: 12.00.03 /Харк. Нац.. ун-т внутр.. справ. – Х.:, 2006. 21 с.
Сенюта І.Я. Право людини на охорону здоровья та його законодавче забезпечення в Україні: Монографія //Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. – Серія 1. Дослідження та реферати. – Львів, 2007. – Вип. 14. – 224 с.
Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. – К.: Науковий світ, 2001. – 306 с.
Стефанчук Р.О. Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб в цивільному праві України. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2006. – 170 с.
Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): Монографія /Вид. Хмельницького ун-ту управління та права, 2007. 626 с.

Тема 15. Загальні положення про право власності

семінарське заняття
1 година

Мета заняття: закріплення та поглиблення знань студентів щодо центральної підгалузі Загальної частини цивільного права – право власності та речові права на чуже майно; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою та правозастосовною практикою щодо ознак цивільно-правових відносин власності та їх відмінностей від інших цивільних правовідносин, форм та видив права власності в Україні.
Ключові терміни та поняття до теми: власність, право власності, право володіння, право користування, право розпорядження, право приватної власності, право державної власності, право комунальної власності, право власності Українського народу, давнина володіння, виникнення право власності, припинення права власності.

ПЛАН

Власність і право власності. Поняття права власності в об'єктивному змісті і право власності як суб'єктивне право.
Здійснення права власності.
Форми власності по законодавству України.
Момент виникнення права власності у набувача майна.
Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна.
Підстави припинення права власності.
Співвідношення права власності та інших речових прав.

Питання для самоконтролю і самоперевірки

Поняття власності і права власності.
Що означає право власності в об'єктивному і суб’єктивному значенні?
Який зміст права власності?
Які форми власності в Україні, їхні суб'єкти?
Назвіть початкові і похідні підстави виникнення права власності.
Як припиняється право власності?
Хто несе ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна?
Назвіть підстави набуття права власності.
З якого моменту виникає право власності у набувача майна за договором?
Коли на набувача переходить ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна?
Назвіть підстави припинення права власності.
Яке соціальне призначення власності громадян?
Яке місце власності громадян у системі відношень власності в Україні?
Як визначити право власності громадян в об'єктивному і суб'єктивному змісті?
У чому відмінність понять: приватна, особиста й індивідуальна власність?
Які є підстави виникнення права власності громадян?
Які правові форми суспільної власності?

Практичні завдання

Завдання № 1

Л. дав у газеті оголошення про продаж телевізора. На оголошення відізвався С., якому Л. на словах погодився продати телевізор за 800 грн. Одержавши дану суму, Л. просив зачекати покупця кілька днів, поки він придбає в магазині інший телевізор замість проданого. Проте протягом цього періоду у помешканні Л. сталася пожежа і телевізор згорів. Як було встановлено комісією ЖЕО - пожежа відбулася через коротке замикання.
Дізнавшись про це, С. пред'явив вимогу до Л. про повернення грошей. Л. заперечував, вказавши на те, що сторони досягли згоди щодо укладення договору купівлі-продажу, С. став власником телевізора і, як власник, має нести ризик випадкової загибелі речі згідно ст. 323 ЦК України.
Вирішить спір.

Завдання № 2

Приватний підприємець уклав з банком договір позики, в забезпечення виконання якого передав у заставу недобудовану будівлю. Умовами договору застави було передбачено, що на момент виконання основного зобов'язання заставодавець має завершити будівництво.
Підприємець не зміг виконати основне зобов'язання, і банк звернувся до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису про звернення стягнення на предмет застави. Виявилося, що будівництво будівля було завершено, остання була прийнята в експлуатацію, проте право власності на неї заставодавця не було зареєстроване.
За яких умов нотаріус може вчинити виконавчий напис, а банк-кредитор звернути стягнення на предмет застави?

Завдання № 3

В період перебування в зареєстрованому шлюбі подружжя Ситіних придбало квартиру. Покупцем в нотаріально посвідченому договорі був зазначений чоловік.
Через певний час Ситіни вирішили розірвати шлюб. При поділі спільного сумісного майна між ними виник спір чи включається до складу цього майна зазначена квартира. Чоловік стверджував, що, оскільки покупцем в нотаріально-посвідченому та зареєстрованому договорі купівлі-продажу виступав він самостійно, то ця квартира є його особистою роздільною власністю. Дружина зазначала, що будь-яке майно, придбане під час шлюбу, є спільною сумісною власністю подружжя, крім випадків, коли інше прямо визначено в законі. Оскільки ж закон не встановлює винятків з цього правила щодо випадків, коли квартира чи інше нерухоме майно було придбано під час шлюбу, за спільні кошти, але у правовстановлювальному документі вказаний лише один з подружжя, квартира має входити до складу спільного сумісного майна і підлягати поділу за правилами поділу такого майна.
Хто має рацію в даному спорі?
Яким було б вирішення спору, якби його предметом була б квартира, приватизована чоловіком під час дії зареєстрованого шлюбу?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Спасибо-Фатєєва І. Права подружжя на майно приватного підприємства /І. Спасибо-Фатєєва //Право України.- 2012.- №11-12.- С. 294-305.
Кніпер Р. Власність, володіння та їх відображення в договірному праві /Р. Кніпер //Право України.- 2012.- №9.- С. 37-43.
Безух О. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права //Право України.- 2011.- №1.- С. 263-274.
Самбор М. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі набувальної давності: український досвід //Право України.- 2011.- №2.- С. 270-278.
Сотула В. Про деякі питання актуальності внесення змін до положень Цивільного кодексу України щодо самовільного будівництва //Право України.- 2011.- №4.- С. 225-233.
Полетило К. Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Сполучених Штатів Америки //Право України.- 2011.- №4.- С. 260-267.
Пучковська І. Захисна природа видів забезпечення виконання зобов'язань //Право України.- 2011.- №9.- С. 215-222.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.
Коструба А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) //Право України.- 2011.- №6.- С. 161-169.
Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави //Право України.- 2011.- №5.- С. 4-13.
Сулейманов М. До питання про місце права власності у системі цивільних прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 13-18.
Майданик Р. Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України //Право України.- 2011.- №5.- С. 18-29.
Спасибо-Фатєєва І. Замітки цивіліста про тенденції пізнання права власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 29-37.
Спасибо-Фатєєва І. Право спільної власності подружжя на частку в статутному капіталі господарського товариства «за» і «проти» /І. Спасибо-Фатєєва // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.3. – С. 401-407.
Скрябін С. Предмет, метод і система речового права: деякі питання кодифікації цивільного законодавства в Казахстані //Право України.- 2011.- №5.- С. 37-52.
Харитонов Є., Харітонова О. Проблемні питання набуття та припинення права власності за цивільним законодавством України //Право України.- 2011.- №5.- С. 60-69.
Дзера О. Цивільно-правова конфіскація в контексті змін ст. 228 ЦК України //Право України.- 2011.- №5.- С. 69-77.
Погрібний С. Захист права власності на нерухоме майно:окремі питання судової практики //Право України.- 2011.- №5.- С. 77-87.
Стрельцов Є. Кримінально-правова охорона власності//Право України.- 2011.- №5.- С. 87-96.
Лічман Л. Значення добросовісності набувача у судовій практиці у справах про захист права власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 96-105.
Жилінкова І. Правове регулювання речових відносин у сім'ї: визначення концептуальних підходів //Право України.- 2011.- №5.- С. 105-113.
Носик В. Перехід прав на земельні ділянки державної та комунальної власності під об'єктами незавершеного будівництва приватної власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 113-13.
Слободенюк С. Особливості державної реєстрації об'єктів житлової нерухомості, що розташовані на земельних ділянках //Право України.- 2011.- №5.- С. 123-130.
Єфіменко Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 130-136.
Кот О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно //Право України.- 2011.- №5.- С. 136-142.
Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права //Право України.- 2011.- №5.- С. 142-148.
Шимон С.І. Сутнісні ознаки майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин /С.І. Шимон //Право України.- 2013.- №1-2. - С.332-338.
Венедіктова І. Охоронювані законом інтереси у правідносинах власності /І. Венедіктова //Право України.- 2013.- №1 - 2.- С. 324-332.

Тема 16. Право спільної власності

семінарське заняття
1година

Мета заняття: закріплення та поглиблення знань студентів щодо права спільної власності; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою та правозастосовною практикою щодо її видив, проблем здійснення та захисту.

Ключові терміни та поняття до теми: власність, право власності, право володіння, право користування, право розпорядження, право приватної власності, право державної власності, право комунальної власності, право власності Українського народу, давнина володіння, виникнення право власності, припинення права власності.

ПЛАН

Поняття права приватної власності.
Право державної власності: право повного господарського відання, право оперативного управління.
Право комунальної власності.
Поняття права спільної власності.
Виді та суб’єкти прав спільної власності.
Право спільної часткової власності.
Право спільної сумісної власності

Питання для самоконтролю і самоперевірки.

Чим відрізняється право повного господарського відання від право оперативного управління.
Визначте правовий режим майна державного підприємства.
В чому особливості правомочності розпорядження в праві спільної часткової власності?
Хто має переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності?
В чому особливості права спільної власності за участю юридичних осіб?
Назвіть підстави припинення спільної сумісної власності.

Практичні завдання

Завдання № 1

С. мешкав зі своїми батьками у трикімнатній квартирі. Розподіливши особистий рахунок, він приватизував одну кімнату та продав її. Батьки звернулися до суду з позовом про переведення на них прав та обов'язків покупця, оскільки вони є співвласниками квартири і мають право привілейованої купівлі.
Як слід вирішити справу?
Чи є батьки належними позивачами у даній справі?

Завдання № 3

Логвиненко пред'явив позов до Макарової про визнання права на частину сум грошових внесків. Позивач зазначив, що близько 35 років він перебував у фактичному шлюбі з сестрою відповідачки, вів з нею спільне господарство і на її рахунок в ощадній касі вносилися як її пенсія, так і одержувана ним заробітна плата. Оскільки після її смерті свідоцтво про право на спадщину одержала відповідачка, позивач як спадкоємець другої черги за законом просив визнати за ним згідно зі ст.ст. 368, 370 ЦК України право на половину внеску.
Як слід вирішити справу?

Завдання № 4

Брати Павло та Сергій Іваненки придбали у спільну часткову власність автомобіль (по 1/2 частки кожному). Під час управління автомобілем Павло зі своєї вини зіткнувся з автомобілем А., внаслідок чого була завдана шкода автомобілю А. та автомобілю, належному Іваненкам.
Між братами виник спір, чи зобов'язаний Сергій брати участь у відшкодуванні частини витрат на ремонт автомобіля А. та автомобіля, що знаходиться у їхній спільній частковій власності.
Як слід вирішити справу?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ

Цивільне право :Ппідручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Безух О. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права //Право України.- 2011.- №1.- С. 263-274.
Кніпер Р. Власність, володіння та їх відображення в договірному праві /Р. Кніпер //Право України.- 2012.- №9.- С. 37-43.
Самбор М. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі набувальної давності: український досвід //Право України.- 2011.- №2.- С. 270-278.
Крижна В. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси //Право України.- 2011.- №3.- С. 60-66.
Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 139-149.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.
Коструба А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) //Право України.- 2011.- №6.- С. 161-169.
Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави //Право України.- 2011.- №5.- С. 4-13.
Сулейманов М. До питання про місце права власності у системі цивільних прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 13-18.
Майданик Р. Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України //Право України.- 2011.- №5.- С. 18-29.
Спасибо-Фатєєва І. Замітки цивіліста про тенденції пізнання права власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 29-37.
Скрябін С. Предмет, метод і система речового права: деякі питання кодифікації цивільного законодавства в Казахстані //Право України.- 2011.- №5.- С. 37-52.
Харитонов Є., Харітонова О. Проблемні питання набуття та припинення права власності за цивільним законодавством України //Право України.- 2011.- №5.- С. 60-69.
Дзера О. Цивільно-правова конфіскація в контексті змін ст. 228 ЦК України //Право України.- 2011.- №5.- С. 69-77.
Погрібний С. Захист права власності на нерухоме майно: окремі питання судової практики //Право України.- 2011.- №5.- С. 77-87.
Лічман Л. Значення добросовісності набувача у судовій практиці у справах про захист права власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 96-105.
Жилінкова І. Правове регулювання речових відносин у сім'ї: визначення концептуальних підходів //Право України.- 2011.- №5.- С. 105-113.
Носик В. Перехід прав на земельні ділянки державної та комунальної власності під об'єктами незавершеного будівництва приватної власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 113-13.
Слободенюк С. Особливості державної реєстрації об'єктів житлової нерухомості, що розташовані на земельних ділянках //Право України.- 2011.- №5.- С. 123-130.
Єфіменко Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 130-136.
Кот О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно//Право України.- 2011.- №5.- С. 136-142.
Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права //Право України.- 2011.- №5.- С. 142-148.
Шимон С.І. Сутнісні ознаки майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин /С.І. Шимон //Право України.- 2013.- №1-2. - С.332-338.
Венедіктова І. Охоронювані законом інтереси у правідносинах власності /І. Венедіктова //Право України.- 2013.- №1 - 2.- С. 324-332.
Спасибо-Фатєєва І. Права подружжя на майно приватного підприємства /І. Спасибо-Фатєєва //Право України.- 2012.- №11-12.- С. 294-305.
Начинкина Н. Договори между сособственниками земельного участка /Н. Начинкина //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). – 2010. - №3 (51). – С.153 - 157.
Драгнєвич Л. Правові аспекти охорони спільної часткової власності /Л. Драгнєвич // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.1. – С. 32-40.
Саутенко Н. Порядок нотаріального посвідчення договорів поділу (ст. 367 ЦК України) і виділу (ст. 364 ЦК України) частки нерухомого майна, що є у спільній частковій власності / Н.Саутенко // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.1. – С. 96-101.
Чуева Е. Совместная собственность /Е. Чуева // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.1. – С. 116-127.
Асаулюк А. Особливості розпорядження об’єктами права спільної власності /А. Асаулюк // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.1. – С. 184-205.

Тема 17. Речові права на чуже майно

семінарське заняття
1 година

Мета заняття: формування у студентів необхідних теоретичних знань з теми, уміння застосовувати цивільно-правові норми у сфері речових прав на чуже майно й аналізувати конкретні життєві обставини з метою виробітки аналітичного мислення.

Ключові терміни та поняття до теми: власність, право власності, право володіння, право користування, право розпорядження, право приватної власності, право державної власності, право комунальної власності, право власності Українського народу, давнина володіння, виникнення право власності, припинення права власності.

Практичні завдання

Завдання №1

Трошкін і Балюк володіли по 1/2 житлового будинку. Балюк над своєю частиною звів ще два поверхи, а також прибудував веранду. Трошкін у звернувся з позовом про знесення прибудови, оскільки вона затіняє його частину будинку і садову ділянку (погіршилися врожаї). При з'ясуванні справи встановлено, що проект перебудови будинку затверджений на весь будинок у цілому, але здійснений лише над частиною Балюка.
На яке питання розраховане завдання? Яка доля позову Трошкіна?

Завдання №2

До дільничного інспектора міліції із заявою звернувся Комаров, в якій вказав, що його сусід висипав на проїжджу частину дороги будівельний матеріал (цеглу, пісок, гравій) і її не звільняє. Внаслідок цього він не може виїхати технікою з двору і своєчасно обробити посіви буряка. При розгляді заяви встановлено, що у Бакуніна після того, як він привіз будматеріали, стався інфаркт і він знаходиться в лікарні. Дільничний відвантажив будматеріали і вивіз їх в балку край села, звідки цегла пропала. Після виходу з лікарні Бакунін подав позов до дільничного про повернення йому втраченого матеріалу.
Зробіть юридичний аналіз описаної ситуації. Яким чином можуть бути захищені інтереси Комарова? Як буде вирішена справа, якщо вад подасть ще і позов про відшкодування збитків, що виникли внаслідок несвоєчасної обробки посівних площ? Яким чином можна захистити право власності Бакуніна?
Завдання №3

В районний відділ внутрішніх справ надійшла заява від Борійчук, у якій вона просила розшукати вкрадені в неї вночі свиню і корову. В процесі розслідування крадіжки слідчий вияснив, що корова була невідомими особами продана Гавору, який її зарізав. Ні свині, ні злодіїв виявити не вдалося. Борійчук подала в суд позов до Гавора про повернення корови і до сільської Ради народних депутатів - про відшкодування вартості свині.
Як необхідно вирішити цивільно-правові питання захисту прав Борійчук?

Завдання №4

Радехівський цукровий завод направив на адресу Харківської кондитерської фабрики два вагони цукру, В результаті залізничної катастрофи 40 тонн цукру стали непридатними. Фабрика звернулася з претензією до заводу про повернення частини коштів, які вона передоплатою перерахувала, і одержала відмову, У відповіді на претензію вказувалось, що завод свої зобов'язання виконав повністю, а одержані кошти вже використані, Директор фабрики дав вказівку юрисконсульту підготувати і направити в арбітражний суд позов до заводу. В прийнятті позову арбітр відмовив і вказав на ряд суттєвих помилок.
Які помилки допущені в позові? Як необхідно вирішити, справу по суті?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Безух О. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права //Право України.- 2011.- №1.- С. 263-274.
Кніпер Р. Власність, володіння та їх відображення в договірному праві /Р. Кніпер //Право України.- 2012.- №9.- С. 37-43.
Самбор М. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі набувальної давності: український досвід //Право України.- 2011.- №2.- С. 270-278.
Сотула В. Про деякі питання актуальності внесення змін до положень Цивільного кодексу України щодо самовільного будівництва //Право України.- 2011.- №4.- С. 225-233.
Коструба А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) //Право України.- 2011.- №6.- С. 161-169.
Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави //Право України.- 2011.- №5.- С. 4-13.
Сулейманов М. До питання про місце права власності у системі цивільних прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 13-18.
Майданик Р. Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України //Право України.- 2011.- №5.- С. 18-29.
Спасибо-Фатєєва І. Замітки цивіліста про тенденції пізнання права власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 29-37.
Скрябін С. Предмет, метод і система речового права: деякі питання кодифікації цивільного законодавства в Казахстані //Право України.- 2011.- №5.- С. 37-52.
Харитонов Є., Харітонова О. Проблемні питання набуття та припинення права власності за цивільним законодавством України //Право України.- 2011.- №5.- С. 60-69.
Дзера О. Цивільно-правова конфіскація в контексті змін ст. 228 ЦК України //Право України.- 2011.- №5.- С. 69-77.
Погрібний С. Захист права власності на нерухоме майно:окремі питання судової практики //Право України.- 2011.- №5.- С. 77-87.
Лічман Л. Значення добросовісності набувача у судовій практиці у справах про захист права власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 96-105.
Жилінкова І. Правове регулювання речових відносин у сім'ї: визначення концептуальних підходів //Право України.- 2011.- №5.- С. 105-113.
Носик В. Перехід прав на земельні ділянки державної та комунальної власності під об'єктами незавершеного будівництва приватної власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 113-13.
Слободенюк С. Особливості державної реєстрації об'єктів житлової нерухомості, що розташовані на земельних ділянках //Право України.- 2011.- №5.- С. 123-130.
Єфіменко Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 130-136.
Шимон С.І. Сутнісні ознаки майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин /С.І. Шимон //Право України.- 2013.- №1-2. - С. 324-332.

Тема 18. Захист права власності та інших речових прав
семінарське заняття
2 години

Мета заняття: закріплення та поглиблення знань студентів щодо проблем захисту права власності та речовіх прав на чуже майно; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою та правозастосовною практикою щодо загальних способів захисту, а також щодо спеціальних способів захисту права власності, ознак та елементів кожного із зазначених способів захисту права власності.

Ключові терміни та поняття до теми: виндикаційний позов, негаторний позов, відшкодування збитків, реквізиція, добросовісний набувач.

ПЛАН

1. Поняття і система цивільно-правових способів захисту права власності й інших речових прав.
2. Загальні способи захисту права власності й інших речових прав.
3. Спеціальні способи захисту права власності й інших речових прав.

Питання для самоконтролю і самоперевірки

1. Як співвідносяться поняття "охорона права власності" та "захист права власності"?
2. Від яких порушень передбачається захист права власності та які цивільно-правові способи захисту?
3. Що таке виндикаційний позов?
4. Які умови задоволення виндикаційного позову?
5. Як захищаються права власника, якщо їх порушення не зв'язане з позбавленням володіння річчю?
6. Що таке негаторний позов?

Практичні завдання

Завдання №1

Н. випадково загубила коштовне намисто, виготовлене для неї за спеціальними ескізами фірмою «Гранд».
Через певний час вона випадково помітила намисто на своїй знайомій О. Остання розповіла, що нещодавно придбала прикрасу «з рук» у знайомого ювеліра, який, в свою чергу, придбав його на стихійному ринку.
Чи має Н. підстави для витребування намиста?

Завдання № 2

Білецький звернувся з позовом до Кондратенко про визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину та про визнання за ним права власності на половину будинку і на половину грошового вкладу, посилаючись на те, що він і спадкодавиця Колосова разом вели спільне господарство, він за свої кошти капітально відремонтував будинок, побудував сарай. Однак після смерті Колосової відповідачка Кондратенко (сестра Колосової) успадкувала все майно і тим самим позбавила його права власності на половину будинку і на половину внесків, тобто на майно, яке було набуто за спільні кошти.
Як слід вирішити справу?

Завдання № 3

У січні 2004 року Литвиненко придбав у Бовкуна трикімнатну квартиру, яка належала останньому на підставі свідоцтва про право власності на житло. Коли Литвиненко через деякий час вирішив продати цю квартиру він виявив, що Бовкун залишається зареєстрованим у його квартирі. Бовкун відмовився виписуватися з квартири і Литвиненко вирішив звернутися з позовом до суду.
З яким позовом може звернутися Л.?
Як слід вирішити справу?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Самбор М. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі набувальної давності: український досвід //Право України.- 2011.- №2.- С. 270-278.
Капица Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 92-101.
Сотула В. Про деякі питання актуальності внесення змін до положень Цивільного кодексу України щодо самовільного будівництва //Право України.- 2011.- №4.- С. 225-233.
Пучковська І. Захисна природа видів забезпечення виконання зобов'язань //Право України.- 2011.- №9.- С. 215-222.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.
Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави //Право України.- 2011.- №5.- С. 4-13.
Сулейманов М. До питання про місце права власності у системі цивільних прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 13-18.
Майданик Р. Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України //Право України.- 2011.- №5.- С. 18-29.
Спасибо-Фатєєва І. Замітки цивіліста про тенденції пізнання права власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 29-37.
Скрябін С. Предмет, метод і система речового права: деякі питання кодифікації цивільного законодавства в Казахстані //Право України.- 2011.- №5.- С. 37-52.
Харитонов Є., Харітонова О. Проблемні питання набуття та припинення права власності за цивільним законодавством України //Право України.- 2011.- №5.- С. 60-69.
Дзера О. Цивільно-правова конфіскація в контексті змін ст. 228 ЦК України //Право України.- 2011.- №5.- С. 69-77.
Погрібний С. Захист права власності на нерухоме майно: окремі питання судової практики //Право України.- 2011.- №5.- С. 77-87.
Стрельцов Є. Кримінально-правова охорона власності//Право України.- 2011.- №5.- С. 87-96.
Лічман Л. Значення добросовісності набувача у судовій практиці у справах про захист права власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 96-105.
Жилінкова І. Правове регулювання речових відносин у сім'ї: визначення концептуальних підходів //Право України.- 2011.- №5.- С. 105-113.
Носик В. Перехід прав на земельні ділянки державної та комунальної власності під об'єктами незавершеного будівництва приватної власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 113-13.
Слободенюк С. Особливості державної реєстрації об'єктів житлової нерухомості, що розташовані на земельних ділянках //Право України.- 2011.- №5.- С. 123-130.
Єфіменко Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 130-136.
Шимон С.І. Сутнісні ознаки майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин /С.І. Шимон //Право України.- 2013.- №1-2. - С. 332-338.
Венедіктова І. Охоронювані законом інтереси у правідносинах власності /І. Венедіктова //Право України. - 2013.- №1 - 2.- С. 324-332.
Шульга М.В., Варшамян Т.Г. Деякі питання захисту прав на землю / М.В.Шульга, Т.Г. Варшамян //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). – 2010. - №3 (51). – С.153 - 157.
Драгнєвич Л. Правові аспекти охорони спільної часткової власності /Л. Драгнєвич // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.1. – С. 32-40.

Тема 19. Загальні положення про спадкування
семінарське заняття
1 година

Мета заняття: закріплення та поглиблення знань студентів щодо підгалузі цивільного права – спадкове право, що забезпечує майнове наступництво в правах та обов’язках померлої фізичної особи як учасника цивільних правовідносин; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою та правозастосовною практикою щодо ознак спадкового права, його видив.
Ключові терміни та поняття до теми: спадкування, спадкодавець, спадкоємець, заповіт, спадщина, обов'язкова частка у спадщині, трансмісія, утриманці, заповідальний відказ (легат).

ПЛАН

1. Поняття і види спадкування.
2. Відкриття спадщини.
3. Місце відкриття спадщини.
4. Спадкоємці і право на спадкування.
5. Особливості спадкування на окремі види майна.
6. Спадкоємний договір.
7. Здійснення, охорона, оформлення спадкоємних прав.

Питання для самоконтролю і самоперевірки.

1. Які підстави спадкування?
2. Що признається місцем відкриття спадщини і часом відкриття спадщини?
3. Які дії свідчать про прийняття спадщини?
7. У яких випадках спадщина переходить до держави?
8. Який порядок видачі свідчення про право на спадщину і його термін?
9. Як робиться поділ спадкового майна?
10. У чому полягають особливості спадкування на земельну ділянку?

Практичні завдання

Завдання №1

Тетяна з чоловіком Іваном жили в селі. Весною він виїхав «шабашити» в Ростовську область, а ось в серпні Тетяна дізналась, що він загинув – потонув. Вона звернулась в сільраду, щоб оформити спадок, а там їй відповіли, що треба звертатися до Ростову. Тетяна написала туди – знову не те: відповідають, що треба звертатися в свій район.
Дайте юридичний аналіз ситуації.

Завдання №2

Син народився через чотири місяці після смерті чоловіка. На цій підставі свекруха стверджує, що син права на спадок мати не буде: адже коли відкрився спадок, його ще тоді не було.
Дайте юридичний аналіз ситуації.

Завдання №3

У Петра рік тому помер сусід Зиновій. Незадовго перед смертю (за 2 місяці) він (Зіновій) позичив у Петра 2000 крб., що було оформлено у нотаріуса. Термін повернення боргу – через 2 роки. Коли Петро нагадав вдові покійного про борг, до терміну повернення якого залишилось майже 10 місяців, то вона заявила, що борг повертати не стане.
Дайте юридичний аналіз ситуації.

Завдання №4

Михайло Антонович Клячкин був жителем Москви. Останні декілька років через хворобу він став довго гостити у двох своїх дітей – дочки Наталії і сина Івана. Влітку 2004 роки він приїхав в місто Київ, де постійно проживав Іван, і тимчасово прописався до нього на два місяці. Через тиждень у Михайла Антоновича – інфаркт. Ще через місяць, трохи видужавши Михайло Антонович попросив сина запросити додому нотаріуса, щоб скласти заповіт. Коли заповіт було оформлено, один його екземпляр залишився у М.А. Клячкина, а другий був узятий на зберігання нотаріусом. Іван Клячкин прочитавши заповіт батька і побачивши, що йому заповідана ј частина майна, а ѕ Наталії, підроблював цифри так, щоб і йому і сестрі доводилося по Ѕ долі спадку. М.А. Клячкин дізнався про це. Під час бурхливої розмови з сином у нього – другий інфаркт і він помер. Іван Клячкин звернувся в одну з київських нотаріальних контор з проханням видати йому свідоцтво про право на спадок по заповіту на Ѕ частку майна батька. Наталія Клячкина звернулася в ту ж нотаріальну контору з проханням видати їй свідоцтво про право на спадок по заповіту на ѕ долі надавши копію заповіту, одержану нею у нотаріуса, що засвідчив заповіт вдома. Нотаріус, що оформив спадкову справу М.А. Клячкина, видав свідоцтво Н.М. Клячкиной на ѕ долі, а І.М. Клячкину у видачі свідоцтва відмовив, оскільки визнав його винним в підробці заповіту, і на ј спадку видав свідоцтво райфінвідділу, визнавши, що ця частина спадку переходить до держави, оскільки І.М. Клячкин визнаний нотаріусом негідним спадкоємцем.
Чи все вірно зробив нотаріус?

ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти та судова практика
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996..
Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. Ст. 356.
Цивільний кодекс України: Коментар.: /Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. / За загал. ред.: Харитонова Є.О., Калитенко О.М./ Х.: Одисей. – 2003.
Сімейний кодекс України. Прийнятий Верховною радою України 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135.
Господарський кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – 19-22. Ст. 144.
Гражданский процессуальный кодекс Украины // Голос Украины. – 2004. - № 89 (3339), 91(3341). – 18, 20 мая.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. II. Официальное издание. – М.: Юрид. лит., 1996. – 320 с.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I. Официальное издание. – М.: Юрид. лит., 1995. – 240 с.
Гражданский кодекс Республики Казахстан/ Науч. редактирование и предисловие директора Института независимых правых и экономических исследований «Юридический Центр - Наука» Н.Э. Лившиц; вступительная статья канд. юрид. наук, доцента КазГЮУ И.П. Грешникова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 1029 с.
Гражданский кодекс Латвийской Республики/ Научное редактирование и предисловие Н.Э. Лившиц, Обзорная статья А.В. Свиб. Перевыд с латышского под руководством И. Алфеевой. – СПб.: Издательство «Юридический цент Пресс», 2001. - 830 с.
Гражданский кодекс Грузии/ Науч. ред З.К. Бигвава. Вступительная статья Председателя Верховного Суда Грузии, докт. юрид. наук, проф. Л. Чантурия. Предисловие канд. юрид наук, доцента СПбГУ, заместителя прокурора Санкт-Петербурга А.В. Коновалова. Перевод с грузинского И. Мериджанашвили, И. Чиковани. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 750 с.
Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР: Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 46. – Ст. 621.
Закон України „Про дію міжнародних договорів на території України” від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної України. – 1992.- № 10. – Ст. 137.
Закон України „Про міжнародні договори України” № 1906-IV від 29.06.2004 р.// Офіційний Вісник України. – 2004. – № 34 (478). – 21-27 серпня.
Закон України „Про правонаступництво Україні” від 12 вересня 1991 р.// Відомості Верховної України. – 1991.- № 46. – Ст. 617.
Закон України „Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини” від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV//Голос України. – 2006. - № 62 (3812), 5 квітня.
Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10 червня 1997 р. // Урядовий кур’єр від 14 червня 1997 р. - № 107-108.
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Постанова Пленуму Верховного Суду від 30.05.2008 № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Навчальна:
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Самбор М. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі набувальної давності: український досвід //Право України.- 2011.- №2.- С. 270-278.
Комаров В.В. Нотаріат в Україні [Текст]:підручник/ В.В. Комарова, В.В. Баранкова. – Х. : Право, 2011. – 384 с.
Цивільне та сімейне право України: Підруч. / За ред. Харитонова Є. О., Голубєвої Н. Ю. - К.: Правова єдність, 2010. - 968 с.
Міжнародне приватне право: підруч. для студ.вищ.навч.закл./за ред.проф.В.П.Жученка та доц.І.А.Шуміло.-Х.:Право,2012.-320с.
Спадкове право:навч.посіб./Ю.О.Заіка,Є.О.Рябоконь.-К.:Юрінком Інтер,2009.-352с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Видання третє, перероблене і доповнене: Підручники, навчальні посібники Старцев О. В., Харитонов Є. О., Харитонова О. І., 2011. 808 c.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України, том 1/ під ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової, В.В.Луць : Київ:Юрінком, .- 2010- 679с.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України, том 2 / під ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової, В.В.Луць :Київ.-2010.-754с.
Спадкове право (Нотаріат.Адвокатура. Суд) / за ред. С.Я.Фурса : Київ-2009.-538с.
Лизунова Н.В. Краткий курс по нотаріату [Текст]: учебное пособие (изд. 2). – Х., 2009. – 321 с.
Сміян Л.С., Нікітін Ю.В., Хоменко П.Г. Нотаріат в Україні Навчальний посібник (2-е вид., стереотип. )/ За ред. Ю. В. Нікітіна. - К.: КНТ, 2010. - 680 с.
Кухарєв О. Особливості спадкування за заповітом з умовою /О. Кухарєв //Право України.- 2012.- №7.- С. 184-191.
Атаманова Ю. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього //Право України.- 2011.- №3.- С. 127-139.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.
Коструба А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) //Право України.- 2011.- №6.- С. 161-169.
Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави //Право України.- 2011.- №5.- С. 4-13.
Сулейманов М. До питання про місце права власності у системі цивільних прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 13-18.
Майданик Р. Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України //Право України.- 2011.- №5.- С. 18-29.
Спасибо-Фатєєва І. Замітки цивіліста про тенденції пізнання права власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 29-37.
Скрябін С. Предмет, метод і система речового права: деякі питання кодифікації цивільного законодавства в Казахстані //Право України.- 2011.- №5.- С. 37-52.
Харитонов Є., Харітонова О. Проблемні питання набуття та припинення права власності за цивільним законодавством України //Право України.- 2011.- №5.- С. 60-69.
Жилінкова І. Правове регулювання речових відносин у сім'ї: визначення концептуальних підходів //Право України.- 2011.- №5.- С. 105-113.
Слободенюк С. Особливості державної реєстрації об'єктів житлової нерухомості, що розташовані на земельних ділянках //Право України.- 2011.- №5.- С. 123-130.
Єфіменко Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 130-136.
Кот О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно//Право України.- 2011.- №5.- С. 136-142.
Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права //Право України.- 2011.- №5.- С. 142-148.
Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання //Право України.- 2011.- №5.- С. 148-153.
Венедіктова І. Охоронювані законом інтереси у правідносинах власності /І. Венедіктова //Право України.- 2013.- №1 - 2.- С. 324-332.
Спадкове право: навч.посібн. /Ю.О.Заїка,Є.О.Рябоконь.-К.: Юрінком Інтер,2009.-352с.
Литвиненко Т. Юридична сутність інституту спадкового договору / Т.Литвиненко //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №3. – 2010. – С. 107 – 114.
Баранкова В. Спадкування за заповітом: проблеми нотаріального оформлення /В. Баранкова //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №3. – 2010. – С. 114 - 117.
Дячук О. Обов’язкова частка у спадщині / О. Дячук //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №2 (44). – 2009. – С. 132 - 137.
Косенко Г. Заповіт у нотаріальної практиці /Г. Косенко //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №2 (44). – 2009. – С. 132 - 137.
Садихова Л. Особливості оформлення спадщини за спільним заповітом подружжя та за спадковим договором /Л. Садихова //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №2 (44). – 2009. – С. 132 - 137.
Садихова Л. Спадкування за заповітом /Л. Садихова //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №2 (44). – 2009. – С. 145 - 167.
Садихова Л. Оформлення права на спадщину /Л. Садихова //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №2 (44). – 2009. – С. 170 - 182.
Садихова Л. Вжиття заходів до охорони спадкового майна /Л. Садихова //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №2 (44). – 2009. – С. 182-187.
Котик Е. Психология оформления наследства /Е. Котик //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №2 (44). – 2009. – С. 187-195.
Баранкова В. Спадкування за заповітом: проблеми нотаріального оформлення /В. Баранкова //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №3. – 2010. – С. 114 - 117.
Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.1. – 392 с.
Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.2. – 392 с.
Коментовані зразки документів (за чиним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Зієнко Н.М., 2011. – Т.3. – 448 с.
Розгон О. Обмеження спадкових прав у деяких державах /О. Розгон //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). – 2011. - №3 (57). – С.169.
Журавська В. Процедура видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя / В. Журавська //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). – 2010. - №3 (53). – С.94 - 95.
Марченко В. Порядок спадкування громадянами, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах /В. Марченко // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.3. – С. 213-1215.
Марченко В. Порядок оформлення заяви про прийнятя спадщини особою, яка не може власноручно поставити підпис /В. Марченко // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.3. – С. 248-249.
Поповченко О. Старий заповіт як джерело спадкового права /О. Поповченко // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2011. – Т.3. – С. 414-417.

Тема 20. Види спадкування. Спадковий договір

семінарське заняття
1 година

Мета заняття: закріплення та поглиблення знань студентів щодо видив спадкування та правової природи спадкового договору, який є новелою цивільного права; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою та правозастосовною практикою щодо спадкування за заповітом та за законом, ознак спадкового договору, які визначають його цивільно-правову природу.

Ключові терміни та поняття до теми: спадкування, спадкодавець, спадкоємець, заповіт, спадщина, обов'язкова частка у спадщині, трансмісія, утриманці, заповідальний відказ (легат).

План

1. Поняття і ознаки заповіту.
2. Принцип свободи заповідальних розпоряджень. Обмеження свободи заповідальних розпоряджень. Обов'язкова частка у спадщині.
3. Черги спадкоємців за законом. Порядок закликання до спадкування за законом.
4. Підстави та наслідки визнання спадкового майна відумер-лим.
5. Особливості спадкування окремих видів майна (авторських прав, цінних паперів, часток у господарських товариствах, приватних підприємств, земельних ділянок, квартир та будинків, які перебувають у процесі приватизації, обов'язків померлого спадкодавця).
6. Спадковий договір: поняття, природа, елементи і виконання.

Практичні завдання

Завдання №1

Віктор Чаусов Мсчас відкриття спадщини та після спливу строку, встановленого Для її прийняття, перебував на дійсній військовій службі за межами України. Посилаючись на наявність поважних причин пропуску строку для прийняття спадщини, він звернувся до суду із заявою про надання йому додаткового строку, достатнього для подання до нотаріальної контори заяви про відмову від спадщини на користь одного із спадкоємців, які вже прийняли спадщину. Суд у прийнятті заяви до розгляду відмовив, пославшись на те, що чинне спадкове законодавство не передбачає можливості у спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини, і якому визначений додатковий строк для її прийняття, відмовитись від спадщини.
Чи обґрунтована позиція суду?

Завдання №2

На користь громадянина Ніколенка відкрилася спадщина за законом після смерті його батька. Після спливу чотирьох місяців з дня відкриття Ніколенко звертався до державної нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини із заявою про прийняття спадщини. Нотаріус приймати заяву відмовився і роз'яснив заявникові, що заява буде прийнята лише тоді, коли він надасть свідоцтво про смерть спадкодавця, а також докази, що останній дійсно був власником майна, яке переходить у спадщину.
Дайте юридичну оцінку діям нотаріуса.

Завдання №3

Громадянин похилого віку Соколов уклав з Мацевичем спадковий договір, за яким Соколов виступив відчужувачем, а Мацевич -набувачем. Мацевич зобов'язувався до настання смерті Соколова упорядковувати належну Соколову земельну ділянку та доглядати за його домашніми тваринами. До настання смерті Соколова Мацевич трагічно загинув. Його спадкоємці звернулися до Соколова з вимогою про передачу їм у власність майна, що було предметом спадкового договору. Соколов у задоволенні заявлених вимог відмовив, заявивши, що зазначене майно перейшло б до Мацевича і, відповідно, після його смерті, до його спадкоємців, лише в тому випадку, коли б Мацевич помер після відкриття спадщини Соколова. Водночас Соколов погодився оплатити спадкоємцям Мацевича фактичні витрати, які поніс Мацевич у зв'язку з виконанням умов спадкового договору, за умови, що це не суперечитиме чинному законодавству. З метою одержання консультації щодо свого питання Мацевич звернувся до юриста.
Яким повинен бути зміст юридичної консультації?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Кухарєв О. Особливості спадкування за заповітом з умовою /О. Кухарєв //Право України.- 2012.- №7.- С. 184-191.
Самбор М. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі набувальної давності: український досвід //Право України.- 2011.- №2.- С. 270-278.
Сотула В. Про деякі питання актуальності внесення змін до положень Цивільного кодексу України щодо самовільного будівництва //Право України.- 2011.- №4.- С. 225-233.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.
Коструба А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) //Право України.- 2011.- №6.- С. 161-169.
Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави //Право України.- 2011.- №5.- С. 4-13.
Сулейманов М. До питання про місце права власності у системі цивільних прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 13-18.
Харитонов Є., Харітонова О. Проблемні питання набуття та припинення права власності за цивільним законодавством України //Право України.- 2011.- №5.- С. 60-69.
Жилінкова І. Правове регулювання речових відносин у сім'ї: визначення концептуальних підходів //Право України.- 2011.- №5.- С. 105-113.
Носик В. Перехід прав на земельні ділянки державної та комунальної власності під об'єктами незавершеного будівництва приватної власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 113-13.
Слободенюк С. Особливості державної реєстрації об'єктів житлової нерухомості, що розташовані на земельних ділянках //Право України.- 2011.- №5.- С. 123-130.
Єфіменко Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 130-136.
Кот О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно //Право України.- 2011.- №5.- С. 136-142.
Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права //Право України.- 2011.- №5.- С. 142-148.
Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання //Право України.- 2011.- №5.- С. 148-153.
Литвиненко Т. Юридична сутність інституту спадкового договору / Т.Литвиненко //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №3. – 2010. – С. 107 – 114.
Баранкова В. Спадкування за заповітом: проблеми нотаріального оформлення /В. Баранкова //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №3. – 2010. – С. 114 - 117.
Дячук О. Обов’язкова частка у спадщині / О. Дячук //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №2 (44). – 2009. – С. 132 - 137.
Косенко Г. Заповіт у нотаріальної практиці /Г. Косенко //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №2 (44). – 2009. – С. 132 - 137.
Садихова Л. Особливості оформлення спадщини за спільним заповітом подружжя та за спадковим договором /Л. Садихова //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №2 (44). – 2009. – С. 132 - 137.
Садихова Л. Спадкування за заповітом /Л. Садихова //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №2 (44). – 2009. – С. 145 - 167.
Садихова Л. Оформлення права на спадщину /Л. Садихова //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №2 (44). – 2009. – С. 170 - 182.
Садихова Л. Вжиття заходів до охорони спадкового майна /Л. Садихова //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №2 (44). – 2009. – С. 182-187.
Котик Е. Психология оформления наследства /Е. Котик //Мала енциклопедія нотаріуса (МЕН). - №2 (44). – 2009. – С. 187-195.
Дмитрієва Н. Про секретний заповіт /Н. Дмитрієва // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.1. – С. 26-29.
Марченко В. Спадковий договір: особливості застосування нового правочину /В. Марченко // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.1. – С. 40-48.
Єрух А., Козьяков Ю. Проблемні питання нотаріального посвідчення спадкових договорів / А. Єрух, Ю. Козьяков // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.1. – С. 206-222.
Базанова Т. Оформлення спадкових прав на грошові вклади, що знайходяться в установах банку /Т. Базанова // Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. [Текст] / За заг. ред. В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.3. – С. 251-253.

Тема 21. Право інтелектуальної власності: загальні положення

семінарське заняття
1 година

Мета заняття: закріплення та поглиблення знань студентів щодо відносин права інтелектуальної власності: авторського права і суміжних прав, права промислової власності, інших видів результатів творчої діяльності, яким надається правова охорона; навчання студентів методам ефективного опанування нормативним матеріалом, науковою літературою та правозастосовною практикою щодо елементів цих відносин, якими є суб’єкти, об’єкти і зміст авторських правовідносин в Україні.

Ключові терміни та поняття до теми: спадкування, спадкодавець, спадкоємець, заповіт, спадщина, обов'язкова частка у спадщині, трансмісія, утриманці, заповідальний відказ (легат).

План

1. Поняття та види інтелектуальної власності.
2. Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношенні права інтелектуальної власності та права власності.
3. Субьєкти, об'єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності.
4. Зміст права інтелектуальної власності.
5. Здійснення права інтелектуальної власності. Строк чинності прав інтелектуальної власності.
6. Захист права інтелектуальної власності.

Практичні завдання

Завдання №1

У театрі йде спектакль за п'єсою Глазунова. П'єса опублікована окремим виданням. Телестудія також поставила спектакль за цією п'єсою. При цьому у п'єсу були внесені зміни, що враховують специфіку телебачення.
В якому порядку допускається подібне використання драматичного твору? Чи має автор п'єси право на винагороду у зв'язку зі з міною твору?

Завдання №2

На регіональній конференції Всеукраїнського товариства винахідників та раціоналізаторів обговорювалися підсумки роботи з прискорення оформлення та подачі заявок на службові винаходи,: що створюються на підприємствах та організаціях області. У ряді виступів ставилися питання про можливість визнання винаходами селекційних досягнень, алгоритмів та програм для ЕОМ, дорожніх знаків, способів діагностики захворювань, гіпотез про походження планет, доказів математичних теорем та способів використання ядерної енергії.
Чи можуть зазначені об'єкти визнаватися винаходами за-чинним законодавством?

Завдання № 3

Бельгійська фірма подала в Держдепартамент інтелектуальної власності заявку на видачу патенту «Пристрій для фотоемул вешних вимірів». У заяві вказувалося, що заявка користається конвенційним пріоритетом, тому що аналогічна заявка була подана в Бельгії ще півтора роки тому. Департамент відмовився прийняти заявку та зажадав від фірми, по-перше, сплати заявочного мита, тому що всі заявки від іноземних заявників обкладаються митом, по-друге, надання у місячний термін копії первісної заявки. Одержавши квитанцію про сплату мита та копію первісної заявки, була розглянута заявка та прийнято рішення про видачу патенту. У рішенні Комітету зазначалося, що хоча за період між подачею заявок у Бельгії та Україні у ряді держав були опубліковані відомості про зроблений винахід, однак заявник користується конвенційним пріоритетом, тому ці публікації не перешкоджають видачі патенту.
Які особливості патентування винаходів іноземцями? Чи правомірна вимога про сплату заявочного мита? У який термін іноземний заявник зобов'язаний надати копію первісної заявки? Чи обґрунтоване рішення про видачу патенту?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 816 с.
Макода В. договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності /В. Макода //Право України.- 2012.- №9.- С. 128-142.
Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи //Право України.- 2011.- №3.- С. 4-21.
Кузнєцова Н., Кохановська О. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні //Право України.- 2011.- №3.- С. 21-30.
Мироненко Н. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід //Право України.- 2011.- №3.- С. 30-40.
Дорошенко О. Ще раз про патентний суд//Право України.- 2011.- №3.- С. 40-45.
Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав)//Право України.- 2011.- №3.- С. 45-60.
Крижна В. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси //Право України.- 2011.- №3.- С. 60-66.
Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 66-78.
Дітц А. Врегулювання питань авторського права у новій частині четвертій Цивільного кодексу Російської Федерації: системний регрес, але помірний сутнісний прогрес //Право України.- 2011.- №3.- С. 78-92.
Капица Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 92-101.
Міндрул А. Значення угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності у правовому регулюванні фармацевтичної сфери //Право України.- 2011.- №3.- С. 101-113.
Лопатін В. Продавці та покупці інтелектуальності власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 113-127.
Атаманова Ю. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього //Право України.- 2011.- №3.- С. 127-139.
Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності //Право України.- 2011.- №3.- С. 139-149.
Музика Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми //Право України.- 2011.- №6.- С. 154-161.
Коструба А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) //Право України.- 2011.- №6.- С. 161-169.
Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави //Право України.- 2011.- №5.- С. 4-13.
Сулейманов М. До питання про місце права власності у системі цивільних прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 13-18.
Спасибо-Фатєєва І. Замітки цивіліста про тенденції пізнання права власності //Право України.- 2011.- №5.- С. 29-37.
Скрябін С. Предмет, метод і система речового права: деякі питання кодифікації цивільного законодавства в Казахстані //Право України.- 2011.- №5.- С. 37-52.
Кохановська О. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні //Право України.- 2011.- №5.- С. 52-60.
Харитонов Є., Харітонова О. Проблемні питання набуття та припинення права власності за цивільним законодавством України //Право України.- 2011.- №5.- С. 60-69.
Дзера О. Цивільно-правова конфіскація в контексті змін ст. 228 ЦК України //Право України.- 2011.- №5.- С. 69-77.
Погрібний С. Захист права власності на нерухоме майно: окремі питання судової практики //Право України.- 2011.- №5.- С. 77-87.
Єфіменко Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав //Право України.- 2011.- №5.- С. 130-136.
Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права //Право України.- 2011.- №5.- С. 142-148.
Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання //Право України.- 2011.- №5.- С. 148-153.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ДО ВСІХ ТЕМ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

Конституція України [Текст]: прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1996. - №30 - Ст.141.
Цивільний кодекс України [Текст]: прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Сімейний кодекс України [Текст]: прийнятий Верховною радою України 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. - № 21-22. – Ст. 135.
Господарський кодекс України [Текст]: прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. –№ 19-22. - Ст. 144.
Цивільний процесуальний Кодекс України [Текст] // Відомості Верховної Ради України (ВВР) – 2004. - N 40-41, 42. - Ст. 492
Житловий кодекс Української РСР [Текст]: прийнятий Верховною Радою Української РСР 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1983. – додаток до № 28. – Ст. 573.
Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст]: прийнятий Верховною Радою України 7 грудня 1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. - Додаток до N 51. - Ст.1122 (ст. 265).
Про нотаріат [Текст]: закон України від 02. 09. 1993 р. № 3425-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР) - 1991. - №39. – Ст.383.
Про міжнародні договори України [Текст]: закон України № 1906-IV від 29.06.2004 р.// Відомості Верховної Ради України (ВВР) - 2004. - №50. – Ст.540.
Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини[Текст]: закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV //Відомості Верховної Ради України (ВВР) - 2006. - №30. – Ст.260.
Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності [Текст]: указ Президента України від 10 червня 1997 р. // Урядовий кур’єр від 14 червня 1997 р. - № 107-108.
Про судоустрій і статус суддів [Текст]: закон України від 7 липня 2010 р. //Відомості Верховної Ради України (ВВР)- 2010. - №41 -42, 43, №44 - 45. – Ст.529.
Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захист [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2012. - № 16. - Ст. 146.
Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2012. - № 19- 20. - Ст. 179.
Про громадянство [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2001.- № 13. - Ст. 65.
Про міжнародне приватне право [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2005.- № 32.- Ст. 422
Про автомобільний транспорт [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2001. - № 22. - Ст. 105.
Про авторське право і суміжні права [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994. - №13. – Ст. 64;
Про архітектурну діяльність [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. - № 31. – Ст. 246.
Про банки і банківську діяльність [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2001 - № 5-6 - Ст. 30.
Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції [Текст]: закон України від 14 січня 2000 року №1393-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2000 - № 12 - Ст. 95.
Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань [Текст]: закон України від 12 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 5. – Ст. 28.
Про внесення змін до Закону України «Про лізинг»»[Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. - № 15. – Ст. 231.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст]: //Офіційний вісник України - 1998. - № 13 / № 32 від 23.08.2006. – Ст. 270.
Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, укладена між державами – членами СНД 22 січня 1993р. [Текст]: // Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн. І - К., 1996. – 367 с.
Земельний кодекс України [Текст]: від 25 жовтня 2001р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2002 - № 3-4 - Ст. 27.
Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі» [Текст]: закон України від 2 жовтня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2004. - № 10.–Ст. 102.
Про страхування [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1996 - № 18 - Ст. 78.
Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні [Текст]: закон України від 20.10.1996 р. № 448-97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996 - № 51 - Ст. 292.
Про державний матеріальний резерв [Текст]: закон України №51/97-ВР від 24.01.1997. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1997 - № 13 - Ст. 112.
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень [Текст]: закон України “ від 01.07.2004 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. - № 51. – Ст. 553.
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців [Текст]: закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 31-32. – Ст.263.
Про електроенергетику [Текст]: закон України “Про електроенергетику” 16 жовтня 1997 р. № 575/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. – № 1. – Ст.1.
Про енергозбереження [Текст]: закон України від 1 липня 1994 р. № 74/94 ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 30. – Ст. 283.
Про житлово-комунальні послуги [Текст]: закон України від 24 червня 2004 року №1875-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 47. – Ст. 514.
Про залізничний транспорт [Текст]: закон України выд 4 липня 1996 р. № 273/96-ВР// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 40. – Ст. 183.
Про іпотеку [Текст]: закон України від 5 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2003. - № 38. - Ст.313.
Про заставу [Текст]: закон України від 02 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР) . – 1992. - № 47. – Ст. 642.
Про захист від недобросовісної конкуренції [Текст]: закон України від 7 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). -1996. - № 36. - Ст. 164.
Про захист прав споживачів [Текст]: закон України від 12 травня 1991 р., в редакції Закону України від 1 грудня 2005 р. № 3161-IV //Відомості Верховної Ради України (ВВР). –2006. - № 7. - Ст.84.
Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу [Текст]: закон України від 23 червня 2005 р. № 2711-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –2005. - № 33. - Ст.430.
Про зерно та ринок зерна в Україні [Текст]: закон України від 04.07.2002 р. № 37-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. - №35.–Ст. 258.
Про інвестиційну діяльність [Текст]: закон України від 18.09.91р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. - № 47. – Ст. 646.
Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати [Текст]: закон України від 19 червня 2003 року № 979-1V // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. -№1.– Ст.1.
Про кінематографію [Текст]: закон України від 13 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1998. - № 22. - Ст. 114.
Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу [Текст]: закон України від 5 квітня 2005 р. № 2509-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. - № 20. - Ст. 278.
Про науково-технічну інформацію [Текст]: закон України від 23 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1993. – №33. – Ст.345.
Про нафту і газ [Текст]: закон України від 12 липня 2001 р. № 2665-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – №50. – Ст.262.
Про Національний банк України [Текст]: закон України від 20 травня 1999 року № 679-ХІV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – №29. – Ст.238.
Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні [Текст]: закон України від 12.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. - №15. –Ст. 67
Про державну реєстрацію актів цивільного стану [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. - № 38. – Ст. 509.
Про оренду державного та комунального майна [Текст]: закон України //Відомості Верховної Ради (ВВР) . – 1992. - № 30. - Ст.416.
Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування [Текст]: закон України від 17 січня 2002 р. //Відомості Верховної Ради (ВВР) . – 2002. - № 17. - Ст.121.
Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР) . – 1994. – № 7. – Ст. 32.
Про охорону прав на зазначення походження товарів [Текст]: закон України від 16 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. - № 32. – Ст.267.
Про охорону прав на знаки для товарів і послуг [Текст]: закон України “ від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. - № 7. – Ст. 36.
Про охорону прав на промислові зразки [Текст]: закон України “ ” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994. - №7. – Ст. 34.
Про охорону прав на сорти рослин [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 21. – Ст.218.
Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем [Текст]: закон України від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 8. – Ст. 28.
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні [Текст]: закон України від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. - № 47. – Ст. 251.
Про питну воду та питне водопостачання [Текст]: закон України від 10 січня 2002 р. № 2918-III //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. - № 16. – Ст. 112.
Про підтвердження відповідності [Текст]: закон України від 17.05.2001 р. № 2406 - ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. - № 32. – Ст.169.
Про платіжні системи та переказ коштів в Україні [Текст]: закон України від 5 квітня 2001 р. № 2346-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. - № 29. – Ст.137.
Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду [Текст]: закон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. - № 1. – Ст. 1.
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті [Текст]: закон України від 23 вересня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. - № 40. – Ст. 364.
Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. - № 3. – Ст. 9.
Про поштовий зв’язок [Текст]: закон України від 4 жовтня 2001 р. //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. - № 6. – Ст.39.
Про приватизацію державного житлового фонду [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992 - №36 – ст. 524.
Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: закон України від 23 грудня 1998 р. № 351-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. - №5- 6. – Ст.44.
Про режим іноземного інвестування [Текст]: закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. - №19. – Ст.80.
Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних [Текст]: закон України від 23 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України.-2000.-№24.-Ст. 183.
Про стандартизацію: закон України [Текст]: закон України від 17.05.2001 р. № 2408 - ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. - № 31. – Ст.145.
Про телебачення і радіомовлення [Текст]: закон України від 21 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 10. Ст. 43.
Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» [Текст]: закон України //Відомості Верховної Ради України (ВВР).1993.№1. Ст.1.
Про теплопостачання [Текст]: закон України від 2 червня 2005 р. № 2633-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2005. № 28. Ст.373.
Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги [Текст]: закон України від 13 листопада 1996 р. №486/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 52. Ст.304.
Про товарну біржу [Текст]: закон України № 1956-XII від 10.12.1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 10. Ст.139.
Про управління об'єктами державної власності [Текст]: закон України від 21 вересня 2006 р. № 185-V  // Відомості Верховної Ради України
Про фермерське господарство [Текст]: закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. - № 45. – Ст. 363.
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Текст]: закон України від 12 липня 2001 року № 2664-ІП // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002. - № 1. - Ст. 1.
Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю [Текст]: закон України від 19 червня 2003 року № 978-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. - № 52. - Ст. 377.
Про цінні папери та фондовий ринок [Текст]: закон України від 23.02.2006 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006 - № 31. - Ст. 268.
Про безпечність та якість харчових продуктів [Текст]: закон України від 23.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1998. - № 19. - Ст. 98.
Про господарські товариства [Текст]: закон України від 19.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1991. - № 49. - Ст. 682.
Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень [Текст]: закон України від 18.11.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. - № 11. - Ст. 140.
Про торгово-промислові палати в Україні [Текст]: закон України від 02.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1998. - № 13. - Ст. 52.
Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і криминальних справ від 30 березня 2013 № 5. // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішінні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і криминальних справ від 1 березня 2013 № 4. // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf.
Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду від 31.03.1995 № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 № 9 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав: Постанова Пленуму Верховного Суду від 04.06.2010 №5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року № 7 « Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ»: Постанова Пленуму Верховного Суду від 19.03.2010 №2 [Електронний ресурс] - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: Постанова Пленуму Верховного Суду від 27.02.2009 №1 [Електронний ресурс] - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про судову практику в справах про банкрутство: Постанова Пленуму Верховного Суду від 18.12.2009 №15 [Електронний ресурс] - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про практику розгляду судами корпоративних спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду від 24.10.2008 №13 [Електронний ресурс] - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про деякі питання практики розгляду спорів, пов’язаних з обігом векселів: Постанова Пленуму Верховного Суду від 08.06.2007 №5 [Електронний ресурс] - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду від 21.12.2007 №11 [Електронний ресурс] - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду від 16.04.2004 №7 [Електронний ресурс] - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів: Постанова Пленуму Верховного Суду від 02.07.2004 №13 [Електронний ресурс] - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. № 6 "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди" (зі змінами, внесеними постановами від 8 липня 1994 р. № 7, від 30 вересня 1994 р. № 11 та від 25 травня 1998 р. № 15): Постанова Пленуму Верховного Суду від 24.10.2003 №9 [Електронний ресурс] - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про судову практику у справах про необхідну оборону: Постанова Пленуму Верховного Суду від 26.04.2002 №1 [Електронний ресурс] - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (Із змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 р. № 16 [Електронний ресурс] - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1999 р. № 6 (Із змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України від 6 червня 2003 р. № 5) [Електронний ресурс] - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду від 01.11.1996 №9: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та загальних питань: 1963-2005рр. – Х.: «Одіссей», 2006. – С.48-57.
Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму Верховного Суду від 28.03.1972 №3 із змінами та допов.: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та загальних питань: 1963-2005рр. – Х.: «Одіссей», 2006. – С. 88-92.
Про судову практику в справах про виключення майна з опису: Постанова Пленуму Верховного Суду від 27.08.1976 №6 із змінами та допов.: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та загальних питань: 1963-2005рр. – Х.: «Одіссей», 2006. – С. 98-105.
Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду від 04.10.1991 №7 із змінами та допов.: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та загальних питань: 1963-2005рр. – Х.: «Одіссей», 2006. – С.212-221.
Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду від 22.12.1995 №20 із змінами та допов.: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та загальних питань: 1963-2005рр. – Х.: «Одіссей», 2006. – С.318-327.
Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва) : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і криминальних справ від 30 березня 2012 № 6 // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
Базова література
Цивільне право [Текст]: підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. –816 с.
Зобов’язальне право України [Текст]: підручник /За ред. Є. О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – К.: Істина, 2011. – 848 с.
Харитонов Е.О. Гражданский кодекс Украины: научно-практический комментарий [Текст] /Харитонов Е.О.,  Кучеренко И.Н., Харитонова Е.И. и др.; под ред. докт. юрид. наук, проф. Е.О. Харитонова, доц. Н.Ю. Голубевой. – 7-е изд. с изменениями и дополнениями. – Х. :  ООО «Одиссей», 2010. – 1304 с.
Цивільний кодекс України. Науково–практичний коментар. Видання шосте,  перероблене та доповнене [Текст] / За заг. ред. Є. О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2010. – 1216 с.
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар [Текст] / За ред. Є.О. Харитонова, Харитонової О.І., Голубєвої Н.Ю. – третє вид. перероб. та допов. – Київ. : Алеута; КНТ;  ЦУЛ, 2010. – 752 с.
Сімейне право України [Текст]: підручник / За ред.. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – К.: Істина,2010. – 320 с. (Затверджено МОН України, лист № 1.4/18 – 5 – 106.1 від 10.01.2009).
Цивільне право України [Текст]: навчальний посібник / За ред. О.Є. Харитонова, Н.Ю. Голубєвой. – К.: Істина, 2009. –  280 с.
Харитонов Є.О. Цивільне право України [Текст]: підручник / Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В. – Вид.2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.
Житловий кодекс України : науково-практичний коментар [Текст] /За ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – Х. : Одіссей, 2009. – 480 с.
Жилищный кодекс Украины: научно-практический комментарий [Текст]: /Под ред. Е.О. Харитонова, Н.Ю. Голубевой. – Х. : Одиссей, 2009. – 512 с.
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Вид.  п’яте перероб. та доп. [Текст] / За ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – Х. : «Одіссей», 2009. – 1210 с.
Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар [Текст] / За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, В.В. Васильченка, Н.Ю. Голубєвої. – Х.: Одіссей, 2009.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ З ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО» (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)
Поняття цивільного права як приватного права та як галузі права. Місце цивільного права в системі галузей права.
Предмет та метод цивільно-правового регулювання.
Функції сучасного цивільного права та їх загальна характеристика.
Принципи цивільного права та їх загальна характеристика.
Джерела цивільного права та їх види.
Система сучасного цивільного права.
Поняття і структура цивільного законодавства. Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства.
Дія цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.
Цивільне право як наука. Система і завдання навчальної дисципліни «Цивільне право».
Поняття та особливості цивільних правовідносин.
Зміст цивільних правовідносин.
Класифікація цивільних правовідносин.
Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Поняття юридичних фактів.
Види юридичних фактів.
Суб’єкти цивільного права та їх загальна характеристика.
Поняття, ознаки та обсяг правоздатності фізичної особи. Виникнення та припинення правоздатності фізичної особи. Правоздатність іноземців та осіб без громадянства.
Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов’язки.
Ім’я та місце проживання фізичної особи. Акти цивільного стану.
Поняття та зміст цивільної дієздатності фізичної особи.
Види цивільної дієздатності фізичних осіб.
Обмеження дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки.
Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові наслідки.
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою: підстави, порядок та правові наслідки.
Оголошення фізичної особи померлою: підстави, порядок та правові наслідки.
Правовий статус фізичної особи-підприємця.
Опіка та піклування як цивільно-правові інститути.
Поняття та ознаки юридичної особи. Сутність юридичної особи.
Організаційно-правові форми юридичних осіб.
Правоздатність юридичної особи та її зміст.
Порядок державної реєстрації юридичної особи.
Установчі документи юридичної особи. Органи юридичної особи.
Способи створення юридичних осіб.
Філії та представництва юридичної особи.
Припинення юридичних осіб.
Форми припинення юридичних осіб: реорганізація та ліквідація.
Види реорганізації юридичних осіб.
Виділ юридичної особи.
Порядок ліквідації юридичної особи.
Види юридичних осіб.
Особливості цивільної правосуб’єктності держави.
Участь держави в цивільних правовідносинах.
Правосуб’єктність Автономної Республіки Крим як суб’єкта цивільного права. Участь АРК в цивільних правовідносинах.
Правосуб’єктність територіальних громад як суб’єктів цивільного права. Участь територіальних громад в цивільних правовідносинах.
Здійснення цивільних прав. Межі здійснення цивільних прав. Зловживання цивільним правом.
Виконання цивільних обов’язків.
Способи захисту цивільних прав та інтересів.
Поняття і види об'єктів цивільних прав.
Оборотоздатність об'єктів цивільних прав.
Речі як об'єкти цивільних прав. Поняття речей. Класифікація речей та її правове значення.
Цінні папери як об'єкти цивільних прав. Групи та види цінних паперів.
Передання прав за цінними паперами.
Результати робіт та послуги як об'єкт цивільних прав.
Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкт цивільних прав.
Інформація як об'єкт цивільних прав.
Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав.
Поняття та ознаки правочинів. Волевиявлення як суть правочину.
Види правочинів.
Умови чинності правочину. Презумпція правомірності правочину.
Форма правочину. Способи волевиявлення.
Державна реєстрація правочину. Місце вчинення правочину.
Строки у правочині. Правочини, щодо яких правові наслідки пов’язуються з настанням певної обставини.
Тлумачення зміста правочину.
Відмова від правочину.
Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону.
Недійсність правочину.
Правові наслідки недійсності правочину (окремих його частин).
Види недійсних правочинів. Нікчемні та оспорюванні правочини.
Фіктивні та удавані правочини.
Поняття та підстави представництва.
Правочини, які може вчиняти представник. Правові наслідки вчинення правочину представником.
Передоручення.
Вчинення правочинів з перевищенням повноважень.
Види представництва.
Представництво за довіреністю. Комерційне представництво.
Види довіреностей.
Форма та строк довіреності.
Підстави припинення представництва за довіреністю.
Скасування довіреності. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю.
Випадки недопущення представництва.
Поняття і значення строку та терміну в цивільному праві. Роль і місце строків та термінів у цивільних правовідносинах.
Визначення строку та терміну. Початок перебігу строку. Закінчення строку. Порядок вчинення дій в останній день строку.
Класифікація цивільно-правових строків.
Строки здійснення суб’єктивних цивільних прав.
Строки захисту цивільних прав.
Поняття позовної давності, її зміст та межі дії.
Загальна та спеціальна позовна давність.
Початок перебігу позовної давності.
Зупинення перебігу позовної давності.
Переривання перебігу позовної давності.
Закінчення строку позовної давності. Правові наслідки пропущення строку позовної давності.
Вимоги, на які позовна давність не поширюється.
Поняття та ознаки особистих немайнових прав.
Види особистих немайнових прав.
Зміст особистого немайнового права.
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
Поняття та зміст права власності.
Право приватної власності. Суб’єкти права приватної власності.
Право державної власності. Суб’єкти права державної власності.
Право комунальної власності. Суб’єкти права комунальної власності.
Право власності на землю (земельну ділянку). Суб’єкти права власності на землю (земельну ділянку).
Право власності на житло. Суб’єкти права власності на житло.
Підстави набуття права власності.
Підстави припинення права власності.
Поняття і види права спільної власності.
Право спільної часткової власності: поняття та зміст. Суб’єкти права спільної часткової власності.
Поділ майна, що є спільною частковою власністю.
Право спільної сумісної власності: поняття та зміст. Суб’єкти права спільної сумісної власності.
Поділ майна що є у спільній сумісній власності.
Засади захисту права власності.
Право власника на вимогу майна із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). Предмет віндикаційного позиву.
Права власника на вимогу майна від добросовісного набувача. Права і обов’язки добросовісного набувача.
Захист права власника від порушень, непов’язаних із позбавленням володіння (негаторний позов).
Визнання права власності. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності.
Види речових прав на чуже майно та їх захист.
Суб’єкти права володіння чужим майном.
Підстави виникнення та припинення права володіння чужим майном.
Обов’язки недобросовісного володільця. Умови неможливості вимагання майна з незаконного володіння іншої особи.
Поняття користування чужим майном. Встановлення та зміст сервітуту.
Право користування чужою земельною ділянкою, або іншим нерухомим майном.
Підстави припинення сервітуту.
Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).
Договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб: строк дії та зміст.
Підстави припинення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.
Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіций).
Права та обов’язки власника земельної ділянки, наданої для забудови.
Права та обов’язки землекористувача.
Підстави припинення права користування земельною ділянкою для забудови.
Правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою.
Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.
Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.
Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності.
Особисті немайнові права інтелектуальної власності.
Майнові права інтелектуальної власності.
Строк чинності прав інтелектуальної власності.
Використання об’єкта права інтелектуальної власності. Передання майнових прав інтелектуальної власності та здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам.
Права інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку з виконанням трудового договору на замовлення.
Наслідки порушення права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності судом.
Поняття і джерела авторського права.
Об’єкти авторського права. Твори які не є об’єктом авторського права.
Суб’єкти авторського права. Первинне і похідне авторське право.
Співавторство. Нероздільне і роздільне співавторство. Умови співавторства.
Виникнення авторського права. Особисті немайнові права автора.
Майнові права інтелектуальної власності на твір.
Твір: поняття, ознаки, його використання.
Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір.
Поняття суміжних прав. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав.
Виникнення суміжних прав.
Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав.
Використання виконання.
Використання фонограми, відіограми.
Використання передачі (програми) організації мовлення.
Строк чинності суміжних майнових прав.
Захист авторського і суміжних прав.
Поняття та джерела права промислової власності.
Об’єкти промислової власності. Придатність винаходу, корисної моделі та промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на них.
Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Умови та порядок видачі патенту. Строк дії патенту.
Суб’єкт права промислової власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок.
Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
Строк чинності та дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід корисну модель, промисловий зразок.
Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними. Право попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.
Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.
Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.
Поняття та правова охорона комерційного найменування.
Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування.
Поняття торговельної марки. Суб’єкти права власності на торговельну марку.
Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.
Строк чинності та дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку.
Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку не дійсними. Право попереднього користувача на торговельну марку.
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.
Поняття комерційної таємниці. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.
Охорона комерційної таємниці органами державної влади.
Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.
Поняття зобов’язання.
Зобов’язальне правовідношення.
Підстави виникнення зобов’язань.
Суб’єкти зобов’язань.
Види зобов’язань залежно від визначеності змісту.
Система зобов’язань. Класифікація.
Поняття та значення договору.
Види договорів.
Зміст договору.
Укладення договору.
Зміна та розірвання договору.


Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до семінарських занять з дисципліни
«Цивільне право. Загальна частина»
для студентів денної форми навчання
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»


Укладачі:

Лідія Іванівна Лазор
Антоніна Олексіївна Церковна
Галина Анатоліївна КаплінаРедактор
Техн. редактор_____________

Оригінал-макет

Підписано в друк
Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times.
Друк офсетний. Усл.печ.л. ____ Усл. кр.-от. 2,25. Уч.-изд.л. ____
Тираж 100 экз. Іздат. №_____. Замовлення № _______. Ціна договірна.

Видавництво
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
91034, м. Луганськ
кв.Молодіжний, 20а

Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а
Телефон: 8(0642) 46-13-04. Факс: 8(0642) 46-13-64

E-mail: root @vnu.Lugansk.ua

13PAGE 15


13PAGE 1410015

Приложенные файлы

  • doc 17826732
    Размер файла: 703 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий