Materialtanu_p_1241_ni_boyynsha_emtikhan_s_1201_ra_1179_tary


Бекiтемiн
Химия және химиялық технология
факультетінің деканы, проф.
_______________ Онғарбаев Е.Қ.
«__» _______2016 жыл
Мамандықтың шифрі "5B072000, Химическая технология неорганических веществ" және "5B072100, Химическая технология органических веществ" мамандығының «Материалтану» пәнi бойынша емтихан сұрақтары
№ Сұрақтар Блок уровень
302 орг.синтез 1 Материалтану дегеніміз не? Материалтанудың мәні мен мақсаты неде? 1 2
2 Химиялық термодинамикадағы функциялар: ішкі және сыртқы энергиялар жайлы не білесіз? 1 2
3 Көлемдік ақаулардың қандай түрлерін білесіз? 1 2
4 Химиялық термодинамика деген не? термодинамикалық жүйенің күйін сипаттайтын қандай шамалар бар? 1 2
5 Материалтанудың ғылыми және техникалық мәні қандай? 1 2
6 Жарықшақтардың пайда болуы және оның таралуы туралы не білесіз? 1 2
7 Қатты денелер қалай жіктеледі? Тұрмыстық жіктеуге сәйкес жауап беріңіз. 1 2
8 Механикалық қоспалар деген не? олардың қандай түрлері бар? 1 2
9 Миллер индекісі дегеніміз не? Алмасу адсорбциясы дегеніміз не? 1 2
303 хпс 10 Қоспалы нүктелік ақаулар туралы жалпы мәлімет беріңіз 1 2
11 Қоспалы атомдар диффузиясы туралы не білесіз? 1 2
12 Қатты денелердегі сызықтық ақаулар дегеніміз не? 1 2
13 Қатты денелердегі жазықтық ақаулар дегеніміз не? 1 2
14 Морфотропия дегеніміз не? нақтыл мысалармен түсіндіріңіз. 1 2
15 Беттік белсенді және инбелсенді заттар дегеніміз не? 1 2
16 Мартенситті айналу дегеніміз не? оның температурамен байланысы қандай? 1 2
17 Қыш материалдар дегеніміз не? олардың басқа материалдардан артықшылықтары қандай? 1 2
18 Қатты денелерді активтендіру дегеніміз не? жаплы түсініктеме беріңіз. 1 2
304 полимер 19 Интерметалдық қосылыстар дегеніміз не? жаплы түсініктеме беріңіз. 1 2
20 Материалтану зерттеулерінің бағыттарын талдаңыз2 3
21 Заттардың қандай агрегаттық күйлері бар? салыстыра отырып талдау жасаңыз2 3
22 Химиялық жүйе және фазалар жайлы анықтамалық мәліметтер беріңіз2 3
23 Химиялық реакция, тепе-теңдік және уақыт байланыстарын талдаңыз2 3
24 Дислокациялардың қатты денелердің қасиеттеріне әсерін дәлелдеңіз2 3
25 Кеуектердің пайда болуының механизмдерін көрсетіңіз2 3
305 полимер 26 Симметрия түрлері және негізгі элементтерін атап көрсетіңіз2 3
27 Күй динамикасын құру негіздерін жалпы жақтан баяндаңыз 2 3
28 Деформация деген не? оның түрлерін жеке-жеке талдаңыз. 2 3
29 Беттік керілу және фазааралық энергия түсініктерінің анықтамасын беріңіз 2 3
30 Физикалық адсорбцияның хемосорбциядан айынмашылығы неде? 2 3
31 Қатты денелердің реакцияға түсу қабілетін жоғарылатудың қандай тәсілдерін білесіз? 2 3
306 Катализ 32 Металдық байланысы бар қатты денелер қандай талаптарға сай болуы керек? 2 3
33 Теориялық және техникалық беріктіктің айырмашылығы неде? 2 3
34 Қатты дене реакцияларының анықтамасын беріңіз 2 3
35 Асқын өткізгіш қыштың қасиеттері қандай? басқа заттармен салыстыра отырып жазыңыз. 2 3
36 Конструкциялық қыш деген не? Конструкциялық қыш қалай дайындалады?2 3
37 Жартылай өткізгіш туралы жалпы түсініктеме беріңіз 2 3
38 Жартылай өткізгіштердегі бекіткіш және антибекіткіш қабаттарды түсіндіріңіз 2 3
307 катализ 39 Композициялық материалдардың жіктелуін талдап беріңіз 2 3
40 Қандай химиялық байланыстың түрлерін білесіздер? оларға талдау жасаңыз. 3 5
41 Металдық байланысты талдап, оны нақты мысалмен түсіндіріңіз  3 5
42 Иондық байланысты талдап, оны нақты мысалмен түсіндіріңіз3 5
43 Коваленттік байланысты талдап, оны нақты мысалмен түсіндіріңіз3 5
44 Химиялық байланысы ионды және ковалентті кристалдардағы бос орындарды түсіндіріңіз3 5
45 Стехиометриялық және стехиометриялық емес оксидтердегі ақаулар жайлы баяндаңыз3 5
308 катализ 46 Қатты денелердегі электрондардың энергетикалық спектрінің зоналық құрылымының түзілуін түсіндіріңіз3 5
47 Сұйық тамшылардың қатты бетке жұғуын түсіндіріңіз3 5
48 Қатты денелердегі көлемдік айналулардың негізгі түрлерін талдап көрсетіңіз3 5
49 Аллотропиялық айналуларды мысалмен түсіндіріңіз3 5
50 Композиттерді дайындаудың тәсілдерін талдап, саралап көрсетіңіз3 5
51 Қатты денелердің зоналық құрылымының болуын эксперименттік дәлелдеу3 5
52 Френкель және Шоттки бойынша кристалдағы бос орынның айырмашылығы неде?  3 5
309 коллоид 53 Беттік керілу және фазааралық энергия түсініктерін анықтап беріңіз3 5
54 Неліктен кейбір аллотропиялық айналуларда химиялық байланыс табиғаты металдықтан коваленттікке ауысады? Осындай айналуларға мысал келтіріңіз3 5
55 Үшөлшемді кристалдағы электрондардың энергетикалық спектрін тісіндіріңіз3 5
56 Металлргияны материалтанудың бір саласы ретінде талдаңыз3 5
57 Зоналарды электрондармен толтыру барыс түсіндіріңіз3 5
58 Металл-оксид жүйесінде алғашқы оксид қабаты түзілген соң қандай реакциялар жүреді? 3 5
59 Жартылай өткізгіштердің аймақтық құрылымын талдап көрсетіңіз3 5
60 Заманауи микроскопиялық құрылғылармен материалдарды зерттеудің жай-күйін баяндап беріңіз3 5
Әдiстемелiк бюро төрағасы (төрайымы) Рахматуллаева Р.
Кафедра меңгерушiсi Тулепов М.И.
Оқытушы Тілеуберді Е.

Приложенные файлы

  • docx 17819283
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий