Word_2007_test_s_1201_ra_1179_tary


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Word_2007


1. Колонтитул деген не?


1. құжаттың әрбiр бетiнде басылатын тұрақты информация


2. мәтiннiң қандай да бiр терминiне ескерту


3. құжатты дайындау формасы


4. құжатқа ескерту


5. алмасу буферiндегi информация2. Төмендегi әрекеттердiң
қайсысы

кестенi қоюға мүмкiндiк бередi ?


1. “Таблица и границы” саймандар панелiндегi “Рисование таблицы ” пернесiн қолдану арқылы


2. “Таблица и границы” саймандар панелiндегi “Добавить таблицу ” пернесiн қолдану арқылы


3. “Стандартная” саймандар пан
елiндегi “ Добавить таблицу ” пернесiн қолдану арқылы


4. “Рисование” саймандар панелiндегi “ Действие ” пернесiн қолдану арқылы


5. “Рисование” саймандар панелiндегi “Автофигуры ” пернесiн қолдану арқылы3. Төмендегiлердiң қайсысы кестенi сызуға
мүмкiндiк бередi ?


1. “Таблица и границы” саймандар панелiндегi “Нарисовать таблицу ” түймешесін қолдану


2. “Таблица и границы” саймандар панелiндегi “Добавить таблицу ” түймешесін қолдану


3. “Стандартная” саймандар панелiндегi “Нарисовать таблицу ”
түймешесін қолдану


4. “Рисование” саймандар панелiндегi “ Действие ” түймешесін қолдану


5. “Рисование” саймандар панелiндегi “Автофигуры ” түймешесін қолдану4. Кестенiң жолдарын қалай өшiруге болады?


1. “Таблица ”
-


“Удалить строки” командасын таң
дау арқылы


2. Кесте жолын белгілеп ,“Таблица
-
Удалить строки” командасын орындау арқылы


3. Кесте жолын белгілеп ,“Delete” пернесiн басу арқылы


4. Кесте жолын белгілеп ,“ Backspace ” пернесiн басу арқылы


5. Кесте жолын белгілеп ,“ Tab ” пернесiн басу
арқылы5. Объектіні мәтiнге 10 рет қою үшін, оның неше рет көшірмесін алу керек?


1. 1


2. 10


3. 5


4. 2


5. 96. Мәтiннiң негізгі элементтерін ата?


1. Символ, сөйлем, кесте


2. Жол, тарау, сноска


3. Колонтитул, жол, бөлім


4. Сноска, символ, тарау


5. Жол, бөлім, кесте7. Беттің құрылымына кіретін элементтерді ата?


1. Абзац, колонтитул, сілтеме (сноска)


2. Бөлік, тарау, сілтеме (сноска)


3. Абзац, колонтитул, бөлік


4. Тарау, бөлім, пункт


5. Тарау, сөйлеме колонтитул,8. Құжаттың құрылымына
кіретін элементтерді ата?


1. Жол, колонтитул, сілтеме (сноска)


2. Тарау, бөлім, бөлік


3. Символ, сөйлем, таблица, сурет


4. Сөз, абзац, жол


5. Бөлім, пункт, сілтеме (сноска)9. Шаблон деген не?


1. Құжаттың дайын үлгiсi


2. Құжаттың әрбір бетінде
басылатын тұрақты информация


3. Қайсыбір терминге берілген ескертпе


4. Алмасу буферіндегі информация


5. Құжатқа берілген ескертпе10. “Надпись” объектісі деген не?


1. Құжаттың ішінде орнын еркін ауыстыра алатын мәтiннiң фрагіменті

үшін

жазылған қа
йсы бір контейнер


2. Құжаттың дайын үлгiсi


3. Қайсы бір терминге арналған түсіндірме


4. Алмасу буферіндегі информация


5. Құжаттың әрбір бетінде жазылатын тұрақты информация11. Символдарды тікелей форматтау элементтерін атап көрсет?


1. Шрифті
өзгерту
, туралау, анимация


2. Шрифті өзгерту, өлшемін өзгерту, кескінін өзгерту


3. Анимация, жоларалық интервалды орнату, шрифті өзгерту


4. Шрифті өзгерту, туралау,өлшемін өзгерту


5. Туралау, абзац шегіністерініњ мғндері берілген жоларалық интервалды

орнату12. Абзацты тікелей форматтау элементтерін ата?


1. Шрифті өзгерту, абзацты туралау, өлшемін өзгерту


2. Туралау, жоларалық қашықтықты тағайындау, абзацтың шегіністерінің шамасын беру


3. Туралау, шрифтiң гарнитурын өзгертетiн арақашықтықты орнат
у


4. Абзацтар аралығындағы шрифтің өзгеруiн, жғне өлшемін анықтау


5. Анимация, жоларалық интервалды орнату, шрифті өзгерту13. Сурет салынған бірнеше объектілерді қалай белгілеуге болады?


1. оларға шерту арқылы


2. ”Ctrl‱‱ пернесiн баса отырып ,

оларға шерту арқылы


3. ”Shift” пернесiн баса отырып, оларға шерту арқылы


4. “Alt” пернесiн баса отырып, оларға шерту арқылы


5. оларға екірет шерту арқылы14. Текстік курсордыњ кескіні:


1. өшіп
-
жанып тұрған вертикаль сызық


2. I


3. +


4. бағыттық
көрсеткіш


5. жүгі бар бағыттық көрсеткіш15. Мәтiннiң «Жоларалығы» интервалдарын қалай орнатамыз?


1. Формат


Шрифт командасын таңдау арқылы орнатамыз


2. Мәтiндi белгiлеп, Формат


Абзац… командасын таңдау арқылы орнатамыз


3. Мәтiндi белгiлеп,
Сервис


Параметры… командасын таңдау арқылы орнатамыз


4. Формат
-

Абзац… Шрифт командасын таңдау арқылы орнатамыз


5. Мәтiндi белгiлеп, Сервис


Абзац… командасын таңдау арқылы орнатамыз16. Мәтiн үзiндiсiн (фрагмент) белгiлеу үшiн:


1. Курсорды фрагм
енттiң басы апарып, тышқан пернесiн басып тұрып, фрагменттiң аяғына дейiн
жеткiзу керекте, тышқан пернесiн қоя беру керек


2. Мәтiннiң кез келген жерiнде курсордың қою пернесiн ауыстыру керек


3. INS пернесiн басу керек


4. Enter пернесiн басу керек


5.
Тышқан пернесiн басып тұрып, фрагмент аяғына апарып, перненi босату керек17. Шрифт өлшемінiң арнайы бірлігі қалай аталады ?


1. пункт


2. пиксель


3. мм


4. см


5. дюйм18. Координат сызғыштың шегiнiс маркелерi қалай орнатылады?


1. абзац шекаралары
арқылы орнатылады


2. шекара жолдары арқылы орнатылады


3. символдар арасындағы интервалдар арқылы орнатылады


4. абзац арасындағы интервалдар арқылы орнатылады


5. жоларалығы арқылы орнатылады19. Microsoft Word құжатының терезесiн қай команданың
көмегiмен жабуға болады?


1. Файл


Выход


2. Файл


Закрыть


3. Сервис


Выход


4. Файл


Удалить


5. Сервис


Закрыть20. Мәтiнде бос жол қалай қойылады?


1. енгiзу пернесiн екi рет басу арқылы қойылады


2. ығыстыру курсорын астыға басу арқылы қойылады


3. “бос жол” перненi қолдану арқылы қойылады


4. BS пернесiн қолдану арқылы қойылады


5. Del пернесiн қолдану арқылы қойылады21. Екi абзацты бiрiктiру үшiн:


1. Del пернесiн қолдану керек


2. енгiзу пернесiн қолдану керек


3. “бос жол” пернеciн
қолдану

керек


4. Alt пернесiн қолдану керек


5. Shift пернесiн қолдану керек22. Сөзді тез белгілеу үшін:


1. сөзге бір рет шерту керек


2. сөзге екі рет шерту керек


3. сөзге үш рет шерту керек


4. Home” пернесiн басу керек


5. End” пернесiн басу
керек23. Абзацты «Тез» белгілеу үшін:


1. абзацқа бiр рет шерту керек


2. абзацқа екі рет шерту керек


3. абзацқа үш рет шерту керек


4. Home” пернесiн басу керек


5. End” пернесiн басу керек24. Абзац шекарасын қалай орнату керек?


1.
Сервис
-
Параметры командасын таңдау арқылы орнатылады


2. Сервис
-
Параметры страницы командасын таңдау арқылы орнатылады


3. координат сызғыштарының шегiнiс маркелерiн қозғай арқылы орнатылады


4. Файл
-
Параметры командасын таңдау арқылы орнатылады


5. Файл

Параметры страницы командасын таңдау арқылы орнатылады25. Файлды басқа атпен сақтау үшiн қандай команданы орындау керек?


1. Сохранить


2. Сохранить как


3. Барлығын сақтау арқылы


4. Создать


5. Ондай команда жоқ26. Арнайлы символдар мәт
iнге қалай қойылады?


1. Вставка


Символ


2. Сервис


Символ


3. Формат


Символ


4. Правка


Символ


5. Вид


Символ27. Күрделі таблицаны қалай құрамыз?


1. Таблица


Добавить таблицу


2. Таблица


Нарисовать таблицу


3. Таблица


Выделить таблицу


4.

Таблица


Преобразовать в таблицу


5. Таблица
-

Разбить таблицу28. Карапайым таблицаны калай құрамыз?


1. Таблица


Добавить таблицу


2. Таблица


Нарисовать таблицу


3. Таблица


Выделить таблицу


4. Таблица
-

Преобразовать таблицу


5. Таблица


Разбить таблицу29. Терiлген кiшi әрiптердi жазба әрiптерге айналдыру үшiн қай команданы пайдаланамыз?


1. Формат


Регистр


2. Сервис


Регистр


3. Вставка


Регистр


4. Вид


Регистр


5. Правка


Регистр30. Microsoft Word бағдарламасының терезесi
нен құжат терезесiнiң айырмашылығы қандай?


1. айырмашылық жоқ


2. құжат терезесi
-

бағдарлама терезесiнiң жарты бөлiгi


3. бағдарлама терезесi

құжат терезесiнiң жарты бөлiгi


4. екеуi де бiр терезе


5. cаймандар панелiнiң құрамындағы құжаттар терезесi, ал

бағдарлама терезесi
-

ол енгiзiлген мәтiн31. Microsoft Word программасы қалай белгіленеді?


1. W


2. MW


3. X


4. MX


5. WX32. «Стандартная» саймандар панелiнiң қандай пернесiн басу арқылы құжаттың түрiн өзгертпей,

баспаға жiберуге болады?


1.
Предварительный просмотр


2. Разметка страницы


3. Схема документа


4. Печать


5. Правописание33. Жаңа ғана өшірілген мәтiнді қалай қалпына келтіруге болады?


1. «Стандартная» инструменттер панелінің «Отменить» пернесiн басу арқылы келтіруге болады


2.
“Стандартная” инструменттер панелінің “Вернуть” пернесiне басу арқылы келтіруге болады


3. “Рисование” инструменттер панелінің “Вернуть” пернесiне басу арқылы келтіруге болады


4. “Стандартная” инструменттер панелінің “Помощник” пернесiне басу арқылы келті
руге болады


5. “Стандартная” инструменттер панелінің “Открыть” пернесiне басу арқылы келтіруге болады34. Координаттық сызғыштың қызметі қандай?


1. Жасырын информацияны көрсетедi


2. Құжаттың шегіністері мен бос алаңдарын тәртiпке келтіредi


3. Құжат
пен жұмыстық ағымдық қалпы туралы мәлметтерді көрсетедi


4. Кесіндінің ұзындығын өлшейдi


5. Масштабты өзгертедi35. Құжаттың бетіндегі жолдар санын қалай білуге болады?


1. Есептер панеліндегі «Ст» бөлімінен білуге болады


2. Жолдың қалпын көрсететін

жердегі “Кол” бөлімінен білуге болады


3. Формулалар жолындағы “Ст” бөлімінен білуге болады


4. Жолдың қалпын көрсететін жердегі “Ст” бөлімінен білуге болады


5. “Вид” менюіндегі “Количество строк” бөлімінен білуге болады36. Құжат жолындағы символдар
санын қалай білуге болады?


1. Есептер панелiнен “Стр” бөлімінен білуге болады


2. Жолдың қалпын көрсететін жолдағы “Кол” бөлімінен білуге болады


3. Формулалар жолының “Ст” бөлімінен білуге болады


4. Жолдың қалпын көрсететін “На” бөлімінен білуге болады


5. Жолдың қалпын көрсететін “Разд” менюiнен білуге болады37. Беттің шекарасы мен абзац шекарасының айырмашылығы неде?


1. Айырмашылығы жоқ


2. Абзацтың шекарасы бет шекарасы арқылы орнатылады


3. Бет шекарасы абзацтың шекарасы арқылы орнатылады


4. Бе
т шекарасы өзгермейді


5. Абзацтың шекарасы өзгермейді38. Мәтiннiң қалай бейнеленгенiн көруге мүмкiндiк беретiн және де құжаттың түрiн өзгертпей,

баспаға жiберу қалай аталады?


1. Разметка страницы


2. Басылмайтын символдар


3. Құрылымы


4.
Қарапайым


5. Электронды құжат39. Құжатты бейнелеудiң қажеттi режимiн қалай алуға болады?


1. Правка менюiнiң командаларын қолдану арқылы алынады


2. Таблица менюiнiң командаларын қолдану арқылы алынады


3. Сервис менюiнiң командаларын қолдану арқылы ал
ынады


4. Файл менюiнiң командаларын қолдану арқылы алынады


5. Вид менюiнiң командаларын қолдану арқылы алынады40. Экранда кескіндеудің қажетті масштабын қалай алуға болады?


1. “Вид”
-

“Масштаб” командасын таңдау арқылы алынады


2. “Сервис”


“Масшта
б” командаларын таңдау арқылы алынады


3. “Файл”


“Масштаб” командаларын таңдау арқылы алынады


4. “Сервис”


“Параметры” командаларын таңдау арқылы алынады


5. “Вставка”


“Масштаб” командаларын таңдау арқылы алынады41. Мәтiннiң қалай бейнеленгенiн
көруге мүмкiндiк беретiн батырманы көрсет:


1. Басылмайтын символдар


2. Форматтау


3. Құжаттың кескiнi


4. Форматтың үлгiсi


5. Масштаб42. Айналу жолақтарын iске қосу және ажырату қандай командалардың көмегiмен атқарылады?


1. Вид
-

Параметры…


2. Вс
тавка


Параметры…


3. Сервис
-

Параметры…


4. Файл


Параметры …


5. Вид
-

Параметры страницы …43. Бейнелеудiң таңдау режимiнiң пернесiн көрсет:


1. Құжат терезесiнiң сол жақ бұрышында


2. “Стандартная” саймандар панелiнiде


3. Бағдарлама терезесiнiң сол жақ бұрышында


4. “Форматтау” саймандар панелiнiде


5. “Рисование” саймандар панелiнiде44. Алмасу буферi дегенiмiз
-
ол:


1. Қиылған (көшiрiлген) информацияны уақытша сақтау облысы


2. Информацияны тұрақты сақтау облысы


3.

Өшiрiлген информацияны сақтау облысы


4. Есептеулер үшiн бөлiнген облыс


5. Суреттердi ғана сақтау облысы45. Енгізу( Enter) пернесiн қай уақытта қолданады?


1. Жолды теріп болған соң


2. Абзацты терген соң


3. Сөйлемді теріп болғаннан соң


4. Сөзді тер
геннен соң


5. Тексті тергеннен соң46. Суреті салынған объектілерді қою үшін “Рисование” саймандар тақтасынан қандай перненi басу
керек?


1. Автоформат


2. Фигуры


3. Действия


4. Автофигуры


5. Надпись47. Саймандар тақтасының қай батырмасымен
масштабты өзгертуге болады?


1. Форматирование


2. Стандартная


3. Таблицы и границы


4. Рисование


5. Обрамление и заливка48. Саймандар панелiнен маркерленген тізімді қалай алуға болады?


1. “Стандартная ” инструменттер панеліндегі “Маркеры” пернесiн т
аңдау керек


2. “Стандартная ” инструменттер панеліндегі “Нумерация” пернесiн таңдау керек


3. Мәтiннiң қажетті бөлігін белгілеп “Форматтау” саймандар панелінің “Маркеры” пернесiн таңдау
керек


4. Мәтiннiң қажетті бөлігін белгілеп “Стандартная” саймандар
панелінің “ Нумерация ” пернесiн
таңдау керек


5. Мәтiннiң қажетті бөлігін белгілеп “Форматтау” саймандар панелінің “ Нумерация ” пернесiн
таңдау керек49. Маркерленген тізімді құру үшiн қай меню командасын қолданамыз?


1. Список/Вид таңдаңыз


2. Қажеттi

мәтiн белгiлеп, Вид/Список таңдаңыз


3. Қажеттi мәтiн белгiлеп, Формат/Список таңдаңыз


4. Формат/Список таңдаңыз


5. Қажеттi мәтiн белгiлеп, Сервис/Список таңдаңыз50. Құжатты сақтау үшiн:


1. Мәтiндi белгiлеп, Файл/Сохранить как және Сохранить пернесi
н басу керек


2. Мәтiндi белгiлеп, Файл/Сохранить, есiмдi енгiзiп, керектi құжатты тандап, Сохранить пернесiн
басу керек


3. Мәтiндi белгiлеп, Файл/Сохранить және Сохранить пернесiн басу керек


4. Мәтiндi белгiлеп, Файл/Создать және Сохранить пернесiн
басу керек


5. Мәтiндi белгiлеп, Вид/Сохранить есiмдi жазып, керектi құжатты тандап, Сохранить пернесiн басу
керек51. Текстiң бiр бөлiгiнiң орнын ауыстыру үшiн:


1. мәтiндi белгiлеп, «Правка» /«Вырезать» командасын таңдап, тышқан көрсеткiшiнiң көмегiмен
,

қою

нүктесiн мәтiннiң қажеттi жерiне әкелiп, «Правка» / «Вставить» командасын орындау керек


2. мәтiндi белгiлеп, «Правка» / «Копировать» командасын таңдап, қою нүктесiн мәтiннiң қажеттi
жерiне әкелiп


«Правка» / «Вставить» командасын орындау керек


3.

мәтiндi белгiлеп, «Правка» / «Вырезать» командасын таңдап, «Правка» / «Вставить»

командасын орындау керек


4. мәтiндi белгiлеп, «Вид» / «Копировать» командасын белгiлеп, қою нүктесiн қажеттi жерiне әкелiп,

«Вид» / «Вставить» командасын орындау керек


5.

мәтiндi белгiлеп, «Правка» / «Вставить», «Правка»/ «Вырезать» командаларын орындау керек52. Мәтiннiң бөлiгiн көшiру үшiн қандай командаларды орындау керек:


1. мәтiндi белгiлеп, «Правка» / «Вырезать» командасын таңдап, қою нүктесiн мәтiннiң қажеттi
жерiне әкелiп, «Правка» /«Вставить» командасын орындау керек


2. мәтiндi белгiлеп, «Правка» / «Копировать» командасын таңдап, қою нүктесiн мәтiннiң қажеттi
жерiне әкелiп «Правка» / «Вставить» командасын орындау керек


3. мәтiндi белгiлеп, «Правка» / «Выре
зать» командасын таңдап, «Правка» / «Вставить» командасын
орындау керек


4. мәтiндi белгiлеп, «Вид» / «Копировать» командасын белгiлеп, қою нүктесiн қажеттi жерiне әкелiп,
«Вид» / «Вставить» командасын орындау керек


5. мәтiндi белгiлеп, «Правка» / «Встави
ть», «Правка» / «Вырезать» командаларын орындау керек53. Мәтiндегi ескертпе


сілтеме беттіњ қай жерінде жазылады?


1. беттің басында жазылады


2. беттің соњында жазылады


3. беттің оњ жақ жоғарғы бұрышында жазылады


4. беттің ортасында жазылады


5. бе
ттің сол жақ жоғарғы бұрышында жазылады54. Кездейсоқ қайтарылған команданы қалай қалпына келтіруге болады?


1. «Отменить» пернесiн басу керек


2. “Вернуть” пернесiн басу керек


3. “Восстановить” пернесiн басу керек


4. “Копировать” пернесiн басу керек


5. “Вставить” пернесiн басу керек55. Автозамена қандай мақсатпен тағайындалған?


1. Мәтiнде кездесетiн цифрлер және әрiптер белгiлерiн автоматты түрде өзгерту

үш
iн тағайындалған


2. Белгiлi бiр кодты өзгертуде тағайындалған фразаны анықтау үшiн тағай
ындалған


3. Жиi кездесетiн қателiктердi түзету үшiн тағайындалған


4. Мәтiндердi форматтау үшiн тағайындалған


5. Құжатты автоматты түрде сақтау үшiн тағайындалған56. Word програмасы қанша және қай құжатпен жүктелгенiн бiлу үшiн:


1. бағдарламада
ондай мүмкiншiлiк жоқ, қолданушы жүктелген файлдарды есiнде сақтау керек


2. Файл менюiнен жүктелген құжаттар тiзiмiне кiру керек


3. Окно менюiнен жүктелген құжаттар тiзiмiне кiру керек


4. Сервис менюiнен жүктелген құжаттар тiзiмiне кiру керек


5. Алдыңғ
ы операциялардың көмегiмен орындауға болады57. Мәтiндегi ерекшеленген барлық абзацтарға қызыл жолды қай командалардың көмегiмен
орнатуға болады?


1. Формат/абзац/ бетбелгi Отступы и интервалы


2. Формат/абзац/ бетбелгi Положение на странице


3. Формат
/Шрифт/ бетбелгi Интервал


4. Формат/Табуляция


5. Сервис/Параметры58. Жаңа абзацты алу үшін:


1. Курсорды басқару пернесiн пайдалану керек


2. “Enter” пернесiн қолдану керек


3. Тышқан пернесiн шерту керек


4. “End” пернесiн басу керек


5. “Home”
пернесiн басу керек59. Mocrosoft Word құжат терезесi қай пернелердiң көмегiмен жабылады?


1. Shift
-

F4 пернесiн басу арқылы жабылады


2. F10 пернесiн басу арқылы жабылады


3. Alt
-

F4 пернесiн басу арқылы жабылады


4. Ctrl
-

F4 пернесiн басу арқылы жаб
ылады


5. End пернесiн басу арқылы жабылады60. “WordArt” қосымшасының көмегімен:


1. Пернетақтада жоқ қайсібір арнайы символдарды жазуға болады


2. Әртүрлі конфигурациялы мәтiндердi алуға болады


3. Суреттерді мәтiнге қоюға болады


4. Формула жазуға
болады


5. Суреттердi қою жұмыстарын жасауға болады61. Microsoft Word терезесiнен қай перненiң көмегiмен шығуға болады?


1. Alt
-

F4 басу арқылы шығуға болады


2. Ctrl
-

F4 басу арқылы шығуға болады


3. F10 басу арқылы шығуға болады


4. End басу арқылы
шығуға болады


5. Shift


F4 басу арқылы шығуға болады62. Microsoft Word қосымшасының терезесiнен қалай шығуға болады?


1. Файл
-

Закрыть


2. Файл
-
Выход


3. Сервис
-

Выход


4. Файл
-

Удалить


5. Сервис


Закрыть63. Құжаттың терезесiнде координаттық
сызғышты алу (өшiру) үшiн:


1. Вид


Линейканы таңдау керек


2. Правка
-

Линейканы таңдау керек


3. Вставка
-

Координатная Линейканы таңдау керек


4. Формат


Линейканы таңдау керек


5. Файл


Линейканы таңдау керек64. Беттегi алаңды тағайындау үшiн т
өмендег
iлердiң қайсысын қолданамыз?


1. Сервис


Параметры…


2. Сервис


Параметры страницы…


3. Файл


Параметры …


4. Файл


Параметры страницы


5. Формат


Шрифт
-
Интервал65. Жол жағдайы ненi бейнелейдi:


1. әртүрлi функцияларды орындайтын пернелердi

көрсетедi


2. жедел жадта жүктелген информацияларды көрсетедi


3. құжат пен жұмыстық ағымдық қалпы туралы мәлiметтердi көрсетедi


4. меню тақырыптарын көрсетедi


5. саймандар тақтасын көрсетедi66. Қай перненiң көмегiмен бiр абзацтың аяғынан келесi аб
зацқа көшуге болады?


1. Enter


2. Delete


3. Shift


4. Caps Lock


5. Esc67.
Сол

жақтан

б
i
р

символды

жою

үш
i
н

қай

перне

қолданылады
?


1. Enter


2. Delete


3. Shift


4.
Сар
s Lock


5. Backspace68.
Оң

жақтан

б
i
р

символды

өш
i
ру

үш
i
н

қай

пернен
i
пайдаланамыз
?


1. Enter


2. Delete


3. Shift


4.
Сар
s Lock


5. Backspace69.
Белг
i
ленген

фрагментт
i
өш
i
рмеу

үш
i
н

қайсы

перне

қолданылады
?


1. Enter


2. Delete


3.
Пробел


4. Caps Lock


5. Backspace70.
Жолдарды

белг
i
леу

үш
i
н

қай

пернен
i
қолданамыз
?


1.
ТаЬ


2.
Белг
i
ленген

жолаққа

шерту

арқылы


3.
Жолдың

жартысын

белг
i
леу

арқылы


4. Shift+
ТаЬ


5.
Жолдың

оң

жақ

шекарасына

шерту

арқылы
Приложенные файлы

  • pdf 17819231
    Размер файла: 234 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий