Ekzamen_s_1201_ra_1179_tary_Avtokolebatelnye_si..


Гармоникалық  тербеліс жасайтын нүкте қозғалыс басталғаннан қанша уақыттан кейін амплитуданың жартысына ығысады? Тербеліс периоды 12 с. Нүктенің бастапқы орны ретінде оның максимал ығысуын алыңыз. 26.04.2012 14:19:38
Автотербелістер қандай жүйелерде болады және олардың орын алу шарттарыВан-дер-Поль генераторында қандай тербелістер орын алады?
Еркіндік дәрежесі 1-ге тең автотербелмелі жүйелер
Еркіндік дәрежесі 1,5-ке тең автотербелмелі жүйелер
Вин көпірі бар генератор
Маятниктін  тербеліс  периоды   3,6  с.   Маятник  x= A/2 шамаға ығысу үшін кететін уақытты табыңдар.
LC-автогенераторлардың дифференциалдық теңдеуі
Индуктивтігі  0,2 Гн және кедергісі 1,64 Ом катушка берілген. Оны ток көзінен ажыратқаннан кейін 0,05с уақытта ток күшінің қанша есе азаятынын анықтаңыз. Катушка қысқа тұйықталып қалады.
Multisim моделдеу ортасының негізгі құралдарын көрсетіңіз
RC-генераторлардың кең тараған түрлері, олардың сипаттамаларыАвтотербелмелі жүйелердің синхронизациясыRC-автогенераторлардың дифференциалдық теңдеуі
Кері байланыс дегеніміз не? Оң және теріс кері байланыстың айырмашылығы неде?
Жиілігі 400Гц айнымалы ток тізбегіне индуктивтілігі 0,1 Гн катушка қосылған. Осы тізбекте резонанс болу үшін оған сиымдылығы қандай конденсатор жалғау керек?Нүкте бірмезгілде екі өзара перпендикуляр тербелістерге х=2 sin wt, м және Y=2 cos wt, м қатысады t1= (p/4)w уақыт мезетінде нүкте координат басынан қандай қашықтықта болады? Нүкте траекториясын табыңыз.
Актив кедергісі өте аз катушка жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіне қосылған. Кернеу 125В болғанда, ток күші 2,5 А-ге тең болады. Катушканың индуктивтілігі қандай?
Жиілігі ν = 1 Гц  гармоникалық тербеліс жасайтын материялық дене t = 0 уақыт мезетінде х0 = 5см координатамен, v0 = 15 м/с жылдамдық-пен анықталатын күйден өтеді. Тербелістің амплитудасын анықтаңыз. 
Неон шамның электродтарындағы кернеу дәл белгілі бір мәнге жеткенде, ол жарық шығара бастайды. Шамды, әсер етіп тұрған кернеуінің мәні осы кернеуге тең болатын желіге қосқанда, шам периодтың қандай бөлігіндей уақыт жарық шығарады? Шамның өшкен кездегі кернеуін шамның жанған кездегі кернеуіне тең деп есептеңдер.
Маятниктің өшетін тербелісінің амплитудасы  t=5 мин ішінде 2 есе кеміді. Өшу коэффициентін анықтаңыз. Бастапқы мезеттен бастап санағанда амплитуда қанша уақыттың ішінде 8 есе азаяды?
Арнольд тілі. Синхрондалу аймағы
Вин-Робинсон көпірі бар RC-автогенераторларВин тізбегінің амплитуда жиіліктік және фаза жиіліктік сипаттамасы қандай?      
Хаостық сигналдар беретін автотербелмелі жүйелер
Тербелмелі контурдың конденсаторының астарларындағы максимал заряд  q=10-6Кл. Контурдағы ток күшінің амплитудалық мәні I=-10-3 А. Тербелістің Т периодын анықтау керек. Өткізгіштердің қызуына кеткен шығын ескерілмейді. U(t)=100cos500t
Чуа генераторы
Мултивибратордағы автотербелістердің пайда болу механизмін түсіндіріңіз. Релаксациялық автотербелістердің синусоидалық автотербелістерден айырмашылығ айтыңыз.
х1=4 sin pt см және х2=3 sin (pt+p/2) см теңдеулерімен берілген бірдей бағыттағы тербелістерді қосқан кезде алынған тербелістің амплитудасы мен бастапқы фазасын анықтаңыз. Қорытқы текрбелістің теңдеуін жазыңыз. Амплитудаларды қосудың векторлық диаграммасын салыңыз.
Сызықты және бейсызық жүйелердегі тербелістерАвтотербелмелі жүйелердің құрамдас бөліктері, бейсызық элементтің қажеттілігі
Еркіндік дәрежесі 1-ге тең жүйелердегі еріксіз тербелістерАмплитуда және фазалар балансы. Автогенераторда тербелістердің орын алуы.
Ауқымды байланысқан осцилляторлар: Курамото өткелі.
Синхронизация құбылысы. Автотербелмелі жүйелердің синхронизациясы.
Вин тізбегінен тұратын генератордың принципиалдық тізбегін сызып, ондағы автотербелмелі жүйеге сәйкес құрамдас бөліктерін бөліп көрсетіңіз
Периоды  Т =1,2 с және амплитудасы А = 2 см толқын  v = 15 м/с жылдамдықпен таралады. Тербеліс басталғаннан 4 с өткеннен кейін толқын көзінен х = 45 м  қашықтықта орналасқан нүктенің ығысуы неге тең? 
Тербелмелі контур конденсаторының пластиналарындағы q заряд t уақыт өткенде q=10-6cos104(pi*t) теңдеуі бойынша өзгереді. Ток күшінің уақытқа тәуелділігін жазыңдар.Контурдағы тербелістің периоды мен жиілігін, зарядтың тербеліс амплитудасын және ток күшінің тербеліс амплитудасын табыңдар.
Өшетін тербеліс x(t)=0,04e-12tsin200t заңдылығымен сипатталады. а) t=0  уақыт мезетіндегі нүкте жылдамдығының амплитудасын анықтаңыз. б) Өшудің  логарифмдік декрементін анықтаңыз.
Тербелмелі контур индуктивтігі 10-6 Гн катушкадан және пластинкасының ауданы 100 см2конденсатордан тұрады. Осы тербелмелі контурдың периоды  1/3*107 с болса, онда конденсатор пластиналарының ара қашықтығы қандай болады?
Математикалық маятниктің логарифмдік декременті 0,2 тең. Бір периодқа тең уақыт ішінде оның тербелісінің амплитудасы неше есе кеміді?
RC-автогенераторының  тасымалдау коэффициентін жазыңыз, АЖС және ФЖС суретін салыңыз
Релаксациялық автотербелмелі жүйелер
Радиотехникалық генераторлардың жалпылама сұлбасы
Синхронизацияның техникадағы қолданысы
Операциондық күшейткішпен жасалатын генераторларRC-генераторлардың дифференциалдық теңдеуі
Вин көпірі бар генератордың сұлбасын сызыңыз және жұмыс істеу принципін түсіндіріңіз
Автогенератордың құрамдас бөліктерін сызыңыз. Әрбір элементтің атқаратын қызметін түсіндіріңіз
Мультивибратор дегеніміз не? Оның атқаратын қызметі қандай?
Чуа генераторы динамикасының режимдеріАвтотербелістердің күрделі режимдерін талдаудың әдістері
Релаксациялық типтегі автотербелмелі жүйе
Неліктен автотербелістер бейсызық жүйелерде пайда болады?
Шекті циклдер, аттракторлар, әуейі аттракторларСинхронизация мен резонанстың айырмашылығын түсіндіріңіз
Томсондық және релаксациялық типтегі автотербелмелі жүйелер
Қарапайым және күрделі аттракторларЕркіндік дәрежесі 1-ге тең автотербелмелі жүйелер
Еркіндік дәрежесі 1,5-ке тең автотербелмелі жүйелер
LC-автогенераторлардың дифференциалдық теңдеуі

Приложенные файлы

  • docx 17818501
    Размер файла: 28 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий