PEREChEN_VOP_63


ҚЫЗЫЛОРДА МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖІ
Семестрлік емтиханМамандығы: 0302000 «Мейіргер ісі»
БІЛІКТІЛІК ДЕҢГЕЙІ: 0302054 «Қолданбалы бакалавр»
Курс аты: « Мейіргер ісіндегі менеджмент»
«Бекітемін»
Әдістемелік бірлестік Директордың оқу-ісі мәжілісінде қаралды жөніндегі орынбасары
Хаттама № «__» ____ 2017 жыл ______Б.Е.Абдиканиева Әдістемелік бірлестік «___» _______2017 жыл
жетекшісі: С.С.Жундабекова
Сұрақтар тізімі:
Менеджмент, мақсаты мен міндеттері.
Менеджменттің функциялары.
Денсаулық сақтаудағы менеджменттің әкімшілік әдістері.
Менеджмент жүйесіндеги маркетинг.
ҚР-ның денсаулық сақтау саласында менеджменттің даму деңгейі.
Басқару қағидалары: ұғымы, жіктемесі.
Басшының беделі: анықтамасы, оның құрамдас бөлігі.
Басқару ортасы, басқарудың ішкі, сыртқы ортасы.
Басқарудың объектісі мен субъектісі.
Менеджментті жоспарлау. Жоспардың түрлері.
Стратегиялық жоспарлау, тактикалық жоспарлау.
Стратегиялық басқаруға қатысты Mintzberg-тің бес конфигурациялары.
Медициналық ұйымдар мен қызметкерлердің қызметін жоспарлауды ұйымдастыру. Кешенді, ағымды, перспективалы, жеке жоспар.
Медициналық ұйымның табыстары мен шығыстарын бизнес-жоспарлау.
Басқару стильдері ұғымы мен типологиясы.
Г.Эмерсон мен А.Файолдың менеджмент принциптері.
Лидерлік ұғымы,сипаттамасы.
Денсаулық саласының миссиясы. Денсаулық сақтау ұйымының қызметтері мен мақсаттары.
Биомедициналық және медициналық этика мен деонтология.
Коммуникациялық процесс, оның моделі.
Вербальсыз қатынас құралдары.
А.Маслоу әдісі бойынша уәждеме моделі.
Ф. Герцберг уәждеме моделі.
В.Врумның уәждеме моделі.
Ғылыми менеджмент мектебінің сипаттамасы.
Бихевиористік мінез-құлық мектебі.
Басқару ғылымы немесе сандық ықпал.
Басқарудағы классикалық немесе әкімшілік мектеп.
Адамның қатынастары мен іс-әрекеттерінің ғылыми мектебі.
Еңбекақы түрлері.
Ынталандыру ( мотивация) туралы түсінік, түрлері.
Корпоративтік мәдениет: корпоративтік мәдениет нормалары мен құндылықтары.
Корпоративтік басқару: анықтамасы, артықшылықтары.
Шиеліністер, даму кезеңдері.
Шиеленістер, шешу тәсілдері.
Басқару процесінің ұғымы.
Басшылық сипаты, Х, У теориясы.
Басқарушы және басқару жүйесі.
Өндірісті басқарудың буыны мен құрылымы және оларға қойылатын талаптар.
Басшылық шешім қабылдау алгоритмі.
Шешімдерді қабылдау технологиясы.
Денсаулық сақтаудағы ресурстарды басқару.
Денсаулық сақтаудағы ресурстардың түрлері: еңбек, материалдық- техникалық, ақпараттық, қаржылық.
Кадр қызметі және ұйым персоналдарын басқару жүйесі.
Кадрлық саясат, еңбекті ұйымдастырудың қазіргі формалары.
Шарт құру және еңбек нәтижелерін бағалау критерийлерін әзірлеу.
Ұжымдағы әлеуметтік- психологиялық климат.
Формальды және бейформальды басқару.
Операциялық менеджмент, анықтамасы, негізгі функциясы.
Инновациялық менеджмент, анықтамасы, негізгі функциясы.
Д. Макклеланд уәждеме моделі.
«Мейіргер- менеджер» туралы түсінік.
Ынтымақтастық, кәсіби топтар. Командада жұмыс.
Мейіргер қызметінің басшысы лауазымына маман- үміткердің моделі.
Стандарттау туралы түсінік.
Аккредиттеу туралы түсінік.
Аттестациялау туралы түсінік.
Лицензиялау туралы түсінік.
Сертификаттау туралы түсінік.
Денсаулық сақтаудағы сапа жүйесін әзірлеу,тауарлар мен қызметтер сапасы.
TQM (тотальды сапа менеджментінің) принциптері.
  Сапаны басқару әдістері.
Медициналық көмек сапасын бақылау.
SWOT – талдамасы, әсер етуші факторлар.
Мақсат қоюдың SMART талаптары.
Мейіргер ісіндегі негізгі ұйымдастырушылық қағидалары. ЕПҰ-да мейіргер ісін ұйымдастырудың типтері. 
Менеджер және оның іс-әрекетінің бағыты.
Менеджерге қойылатын талаптар.
Ресми және бейресми топтар.
Менеджерлерді дайындау.
Басқару қызметшілерінің құрамы мен құрылымы.
Басшылар мен бағыныштылар.
Ұйымдық қарым-қатынас кедергілері және оларды жою әдістері.
« Менеджмент торы» туралы түсінік.
Басшы жұмысын жоспарлау.
Басқару әдістері, экономикалық басқару әдістері.
Ұжым, ұйымдардағы басқару. Шаруашылық серіктестігі.
Менеджменттің ғылым ретінде қалыптасуы.
Басқарудың шетелдік тәжірибесі.
Менеджментте бақылау қызметі.
Менеджментте жоспарлау қызметі.
Менеджментте реттеу қызметі.
Менеджментте ұйымдастыру қызметі.
Менеджменттегі дау-жанжалдар табиғаты мен себептері.
Дау-жанжалдың жіктелуі.
Дау- жанжалды реттеу.
Басқару кадрларының жұмыс принциптері.
Кадрларды іріктеу және бағалау тәсілдері.
АҚШ-тағы менеджмент ерекшелігі.
Жапондық менеджмент.
Пән оқытушысы: Кемелбаева Г.С

Приложенные файлы

  • docx 17813813
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий