contr_podatkova_systema_6508

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра фінансів

Затверджую:
Проректор з навчальної роботи
______________А.М.Колот
«___»_______________2012 р.МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ,
ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ЇХ ЗНАНЬ

З НАУКИ

“Податкова система”
Напрям підготовки «фінанси і кредит»
спеціалізація « Фінанси» 6508

Укладачі: доктор. екон наук, доцент Тимченко О. М., ст. викладач Сибірянська Ю. В.Декан факультету
______________В.К.Хлівний
«___»_______________2012 р.Завідувач кафедри
______________В.М.Федосов
«___»_______________2012 р.ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу організаційного
Забезпечення навчального процесу____________________ Жданович А.Д.
(підпис)

Начальник науково-методичного відділу_______________ Гуть Т.В.
(підпис)


КИЇВ – 2012
ЗМІСТ
1. Перелік питань, що виносяться на екзамен з дисципліни 2
2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит..4
3. Навчальна карта самостійної роботи студентів .8
4. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни..47
5. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання .. 51
6. Зразки екзаменаційних білетів 52
7.Список рекомендованої літератури56
1.Перелік питань, що виносяться на екзамен з дисципліни

Сутність і зміст податкової системи
Передумови формування системності в оподаткуванні
Об’єктивні та суб’єктивні чинники розвитку податкової системи
Засади побудови податкової системи
Принципи оподаткування та побудови податкової системи: відмінність і взаємозв’язок
Склад та структура податкової системи України
Зміст принципів побудови податкового законодавства: загальність оподаткування, рівність, недопущення проявів податкової дискримінації, невідворотність відповідальності за порушення податкового законодавства. Як ці принципи реалізовані в Україні?
Зміст принципів побудови податкового законодавства: презумпція правомірності рішень платника, фіскальна достатність, соціальна справедливість. Як ці принципи реалізовані в Україні?
Зміст принципів побудови податкового законодавства: економічність та нейтральність оподаткування, стабільність, рівномірність та зручність, єдиний підхід. Як ці принципи реалізовані в Україні?
Тенденції розвитку податкової системи України
Основні бюджетоутворюючі податки: новації в оподаткуванні
Підсистема податків на споживання: склад, структура, відмінність та спільні риси податків
ПДВ як елемент податкової системи: сутність, фіскальна і регулююча роль, методи обчислення
Платники та ставки ПДВ
Об’єкт оподаткування ПДВ, операції, що не є об’єктом оподаткування
База оподаткування ПДВ, особливості її визначення для різних видів операцій
Операції, звільненні від ПДВ
Податкове зобов’язання з ПДВ: поняття, дата виникнення
Податковий кредит з ПДВ: поняття, дата виникнення
Порядок відшкодування ПДВ
Акцизний податок: еволюція і новації в оподаткуванні
Акцизний податок: платники, об’єкт та база оподаткування, операції, звільнені від оподаткування
Види підакцизних товарів та ставок акцизного податку, методи обчислення
Особливості акцизного оподаткування алкогольної і тютюнової продукції в Україні
Платники, об’єкт оподаткування та ставки податку на прибуток
Склад доходів, що враховуються і не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, порядок їх визнання
Склад витрат, що враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, порядок їх визнання
Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку
Особливості витрат подвійного призначення при визначенні оподатковуваного прибутку
Порядок нарахування амортизації при визначенні оподатковуваного прибутку
Особливості застосування нульової ставки при оподаткуванні прибутку підприємств в Україні
Звільнення від сплати податку на прибуток в Україні
Порядок обчислення та сплати податку на прибуток до бюджету
Особливості оподаткування дивідендів
Особливості оподаткування у сфері страхового бізнесу
Особливості оподаткування нерезидентів
Доходи, що включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб і ставки податку
Доходи, що не включаються до оподатковуваного доходу фізичної особи
Податкова знижка, порядок її надання
Соціальні пільги з податку на доходи фізичних осіб
Система екологічних податків, новації в оподаткуванні
Екологічний податок, новації в оподаткуванні
Новації в оподаткуванні транспортних засобів в Україні
Рентні платежі за видобуток і транспортування нафти і газу в Україні, їх роль в системі екологічного оподаткування
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин: характеристика основних елементів
Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
Модель оподаткування землі в Україні
Збір за користування радіочастотним ресурсом: платники, об’єкт оподаткування, критерії диференціації і діапазон ставок, порядок обчислення і сплати
Механізм справляння збору за спеціальне використання води
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів: платники, об’єкт оподаткування, критерії диференціації ставок, порядок обчислення і сплати
Спеціальні податкові режими: види, необхідність застосування
Механізм справляння фіксованого сільськогосподарського податку
Збори у вигляді цільової надбавки до діючих тарифів на природний газ, тепло- та електроенергію: механізм справляння, відповідність змісту платежів їхній назві
Новації місцевого оподаткування в Україні
Спрощена система оподаткування в Україні: інноваційні підходи до побудови
Майнове оподаткування в Україні
Єдиний податок для фізичних осіб підприємців
Збір за місця для припаркування автотранспорту: новації в справлянні
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в системі місцевого оподаткування
Необхідність введення та механізм справляння туристичного збору в Україні

2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит

Задача 1. Підприємство „Альфа” є платником ПДВ і в поточному році сплачує ПДВ щомісячно. Підприємство здійснює операції за цінами, що є на рівні звичайних, якщо інше не зазначено окремо. Підприємство здійснило наступні операції (без ПДВ):
№п/п
Дата
операції
Зміст господарської операції
Первинний
документ
Сума, грн.
(без ПДВ)

1.
10.01
Отримано товари господарського призначення від постачальника
Податкова
накладна
від 10.01
240 000


05.02
Здійснена оплата за товари2.
15.01
Відвантажена продукція власного виробництва
Податкова
накладна
від 15.01
400 000


03.02
Отримано на розрахунковий рахунок оплату за продукцію3.
20.01
Отримано товари негосподарського призначення від постачальника
Податкова
накладна
від 20.01
20 000


22.01
Здійснена оплата за товари4.
23.01
Сплачено передоплату за послуги по транспортуванню товарів господарського призначення
Акт виконаних робіт від 10.02
10 000


25.01
Отримано та оприбутковано матеріали від фізичної особи-підприємця

180 000


Визначити строки сплати та суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у січні та заповнити журнал господарських операцій за наступним зразком:
Розв’язок:


Короткий зміст господарської операції
Коментар
відповідно до податкового
кодексу
Податкові зобов’язання
Податковий кредит
Оборот
без ПДВ
Дата, сума ПДВ
Оборот
без ПДВ
Дата, сума
ПДВ

1
2
3
4
5
6
7

1.
Придбання товарів для господарської діяльності в Україні
Дає право на отримання податкового кредиту. ПК виникає 10.01. за правилом першої з подій
ПК=240тис*0,2=48 000


240 000
48 000
10.01

2
Постачання продукції господарського призначення на території України
Виникає ПЗ. Датою виникнення ПЗ є 15.01-перша подія.
ПЗ =400 тис *0,2 = 80 тис
400 000
80 000
15.01

3.
Придбання товарів негосподарського призначення від постачальника
Товари негосподарського призначення, тому право на податковий кредит не виникає


20 000

Не має
податкового кредиту


4
Придбання послуг по транспортуванню товарів господарського призначення
Оскільки послуги стосуються товарів господарського призначення, то виникає право на ПК. Датою виникнення ПК є 23.01-перша подія
ПК = 10 тис *0,2=2000


10 000
2 000
23.01

5
Отримано та оприбутковано матеріали від фізичної особи-підприємця
податковий кредит не виникає, так як фізична особа не є платником ПДВ180 000
не має


Разом ПЗ


80 000
Разом ПК
50 000


ПДВ до бюджету
30 000


Декларація подається до 20 лютого, податок на додану вартість до бюджету сплачується в розмірі 30 000 грн. до 2 березня.

Задача 2. Підприємство «Коблево» виробляє перрі, собівартість 1 пляшки якого (0,5 літра, 40%) становить 12 грн., розрахунковий прибуток на 1 пляшку – 7,5 грн. В лютому обсяг реалізації даного напою склав 1000 пляшок (акцизні марки придбані 02.02 поточного року). Визначити суму акцизного податку, ПДВ та ціну реалізації з товару, виробленого на митній території України.
Додаткова інформація: код товару для розрахунку акцизного податку 2 206 000, ставка акцизного податку – 42,12 грн. за 1 літр 100% спирту.
Розв’язок:
Розрахуємо суму акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету:

·ПЗ АП = 42,12 * 0,5 * 0,4*1000 = 8 420 грн сплатили 02.02.
Розрахуємо суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету:
Податкова База ПДВ = Св + Приб +
·ПЗ АП = (12 + 7,5)*1000 + 8 420 = 27 920  грн.

·ПЗ ПДВ = 27 920 * 0,2 = 5 584 грн подати декларацію до 20.03, сплатити до 30.03 .
Розрахуємо ціну реалізації товару, виробленого на митній території України:
Ціна реалізації = Св + Приб +
·ПЗ АП +
·ПЗ ПДВ = 12 + 7,5 + 8,42 + 5,58 = 33,5 грн.
Відповідь: сума акцизного податку з товару, виробленого на митній території України складає 8420 грн.; сума ПДВ складає 4,78 грн. Ціна реалізації становить 28,7 грн.

Задача 3. Головне підприємство “Бета” перебуває на загальній системі оподаткування, знаходиться у м. Києві і має відокремлені підрозділи: три філії та одне представництво, що не мають статусу юридичної особи, та розташовані на території іншої, ніж підприємство “Бета”, територіальної громади в м. Харків, в м. Ужгород та в м. Одеса, крім філії, що розташована в м. Київ. За рішенням головного підприємства, відокремлені підрозділи платника сплачують податок на прибуток до бюджетів територіальних громад за своїм місцезнаходженням.
За результатами роботи за 2 квартал поточного року платник має наступні показники:
№п\п
Підрозділи платника
Сума витрат, грн.

1.
Підприємство “Бета”
45 000

2.
філія 1, що розташована в м. Харків, відокремлений підрозділ 1
11 000

3.
філія 2, що розташована в м. Ужгород, відокремлений підрозділ 2
3 000

4.
філія 3, що розташована в м. Київ, відокремлений підрозділ 3
10 000

5.
Представництво, що розташоване в м. Одеса, відокремлений підрозділ 4
15 000


Загальна сума податку на прибуток підприємства “Бета” за консолідованою декларацією за 1 квартал становить 60 000 грн. Визначити суму податку на прибуток підприємств, які сплачуються відокремленими підрозділами головного підприємства “Бета” та самим підприємством “Бета” за консолідованою декларацією до бюджету та заповнити журнал та за наступним зразком:

Підрозділи платника податку
Сума витрат
Питома вага
витрат в витратах головного підприємства
Нарахована сума податку, грн.

1
2
3
4

Платник податку за консолідованою декларацією
45 000
Х


Відокремлені підрозділи в цілому, у тому числі:
відокремлений підрозділ 1
11000
24,4
14 667

відокремлений підрозділ 2
3 000
6,7
400

відокремлений підрозділ 3
10 000
-
-

відокремлений підрозділ 4
15 000
-
-

Розв’язок:
Розрахуємо податок на прибуток відокремленого підрозділу 1, що розташований в м. Харків:
60000 грн. х 11000 грн./45 000 грн. = 14667грн.
Розрахуємо податок на прибуток відокремленого підрозділу 2, що розташований
В м.Ужгород
60000 грн. х 3000 грн./45 000 грн.= 400 грн.
Віповідно до п.156.4 Податкового кодексу, підрозділ 3, що розташований в м.Києві окремо податок на прибуток не сплачує, так як знаходиться на одній території з Головним підприємством і вони вважаються одним платником податку.
Розрахуємо податок н прибуток підприємств, який сплатить головне підприємство
60 000 грн. – 14 667грн. – 400 грн.= 44033грн.

Задача №4. Промислове підприємство у своїй діяльності використовує водні ресурси загальнодержавного значення із змішаного джерела. Установлений ліміт води становить – 1100 куб. метрів. Згідно показників вимірювальних приладів, до змішаного джерела водопостачання забрано 1200 куб. м.: з них поверхневої води – 700 куб. м.; підземної води – 500 куб. м.; Ставка збору за використання поверхневої води –26,97 коп./куб.м.; підземних вод – 40,29 коп./куб.м; Визначити суму збору за спеціальне використання води за звітний період та строки сплати до бюджету та подачі звітності.
Розв’язок:
1)Ліміт 1100куб.м/1200куб.м=91,7%
2)Нарахована сума збору за спеціальне використання водних ресурсів в межах ліміту використання води становить:
2.1) з поверхневої води в межах ліміту:
700куб.м. х 91,7 =642 куб.м
642куб. м x 26,97 коп./куб.м = 173,14 (грн.) з поверхневих вод
2.2) з підземної води в межах ліміту (50куб.м х 91,7/100=458куб.м):
458 куб. м x 40,29 коп./куб. м/100 = 184,52 (грн.)
3)Нарахована сума збору за спеціальне використання водних ресурсів за перевищення ліміту використання води становить:
з поверхневої води (700кубм. -642куб.м=58куб.м)
58 куб. м x 26,97 коп./куб.м x 5/100 = 78,21(грн.).
з підземних вод (500куб.м. -458куб.м=42кубм.)
42 куб. м x 40,29 коп./куб. м x 5/100 = 84,60 (грн.).
Усього нараховано збору за спеціальне використання водних ресурсів з початку року:
173,14грн. + 184,52грн. + 78,21 грн. + 84,60 грн. = 520,47(грн.)


3.Навчальна карта самостійної роботі студента

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Види самостійної роботи
Терміни виконання
Форма контролю та звітності
Максимальна кількість балів

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗАВДАННЯ

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.1. Опрацювання лекційного матеріалу, навчальної літератури, розв’язання задач
Протягом семестру
Бліцопитування, тест-контроль, перевірка задач
30

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт
Протягом семестру
Перевірка робіт
15

Разом балів за обов’язкові види СРС
45

2. ВИБІРКОВІ ЗАВДАННЯ

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Експертна оцінка
До 1 травня
Презентація результатів
5

2.2 Підготовка доповідей для обговорення на засіданні наукового гуртка
До 15 квітня
Презентація доповіді
5

2.3. Підготовка до участі у наукових конференціях, олімпіадах
Протягом семестру
Презентація доповіді,
написання роботи
5

2.4. Укладання бібліографії
До 1 квітня
Перевірка
5

Разом балів за вибіркові види СРС
10

Всього балів за СРС
50


ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Види самостійної роботи
Терміни виконання
Форма контролю та звітності
Максимальна кількість балів

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗАВДАННЯ

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.1. Опрацювання лекційного матеріалу, навчальної літератури, розв’язання задач, підготовка до модульної контрольної роботи
Згідно розкладу екзаменаційної сесії
Контрольна робота (Тестування)
20


Разом балів за обов’язкові види СРС
20


Самостійна робота студентів з дисципліни охоплює такі види:
самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;
пошуково-аналітична робота;
наукова-дослідницька робота.

Самостійна робота студентів проводиться в таких формах:
опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
вивчення окремих тем і питань для самостійного опрацювання;
підготовка до практичних занять;
систематизація матеріалу перед написанням модулів та іспитом;
виконання індивідуальних завдань.

ОПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ПРОСЛУХАНОГО ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

Ця робота проводиться студентами самостійно у поза аудиторний час і передбачає вивчення конспекту лекцій та рекомендованої літератури.
Опрацювання теоретичних основ курсу здійснюється студентами регулярно і підлягає контролю з боку викладача під час проведення практичних занять у формі усного опитування, а також модулів.

ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Перелік питань для самостійного опрацювання студентами у розрізі окремих тем курсу включає:

Тема 1. ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
Податкова система як складне багатоаспектне поняття.
Зміст податкової системи на рівні безпосереднього сприйняття форм реалізації податкових відносин.
Організаційно-управлінський рівень податкової системи.
Характеристика суб’єктів податкової системи.
Правові засади взаємовідносин між державою та платниками податків.
Формування податкової системи в історичному аспекті.
Системність як ознака певного рівня зрілості оподаткування. Критерії набуття оподаткуванням системності.
Об’єктивні чинники становлення податкової системи. Суспільні, колективні (групові) та індивідуальні інтереси членів суспільства як суб’єктивний чинник формування податкової системи.
Вимога системності при побудові податкової системи.
Визначальна база податкової системи. Принципи побудови податкової системи, їх відмінність від принципів оподаткування. Реалізація принципів оподаткування при побудові податкової системи.
Вихідні принципи формування податкової системи: фіскальна і економічна ефективність, соціальна справедливість, урівноваженість інтересів держави та платників, цілеспрямоване використання податків як фінансових регуляторів.

Тема 2. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Історичні та економічні передумови виникнення податкової системи України.
Етапи розвитку податкової системи України.
Еволюція складу та структури податків і зборів.
Тенденції розвитку податкової системи України.
Основні бюджетоутворюючі податки: новації в оподаткуванні.
Еволюція податкового законодавства. Податковий кодекс України.
Трактування податку, збору, плати як елементів податкової системи у Податковому кодексі України.
Принципи податкового законодавства.
Напрями подальшого удосконалення податкової системи України. Посилення регулюючого впливу податкової системи на соціально-економічний розвиток України

Тема 3. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Сутність податку на додану вартість.
Платники податку на додану вартість.
Ставки податку на додану вартість.
Об’єкт оподаткування ПДВ, операції, що не є об’єктом оподаткування.
Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість. Порядок визначення бази оподаткування для операцій різних видів.
Перелік операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою і звільняються від оподаткування.
Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету.
Поняття податкового зобов’язання і податкового кредиту. Порядок визначення дати податкового зобов’язання. Порядок визначення дати податкового кредиту.
Види бюджетного відшкодування: автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ та бюджетне відшкодування на загальних підставах.
Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України, повне та часткове умовне звільнення від оподаткування.

Тема 4. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
Акцизний податок у системі податків на споживання.
Платники акцизного податку.
Об’єкт оподаткування для вітчизняних та імпортних товарів.
База оподаткування акцизним податком. Види ставок акцизного податку.
Порядок визначення суми акцизного податку для вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких застосовуються адвалерні та специфічні ставки. Мінімальне акцизне податкове зобов’язання.
Дата виникнення податкових зобов’язань для операцій різних видів.
Особливості у механізмі оподаткування алкогольних та тютюнових виробів.

Тема 5. МИТО
Мито в системі податків на споживання.
Види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне, сезонне.
Платники мита.
Об’єкт оподаткування.
Методи визначення митної вартості.
Види митних ставок: тверді, процентні, комбіновані.
Порядок визначення та сплати мита до бюджету.

Тема 6. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
Платники податку на прибуток. Ставки податку на прибуток.
Особливості застосування нульової ставки при оподаткуванні прибутку підприємств в Україні. Об’єкт оподаткування.
Склад доходів від операційної діяльності та інші доходи. Порядок визнання доходів.
Перелік доходів, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, новації в їх структурі.
Поняття витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування: витрати операційної діяльності, інші витрати.
Структура інших витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування: адміністративні, загальновиробничі, фінансові витрати, витрати на збут, інші операційні витрати та інші витрати звичайної діяльності.
Витрати подвійного призначення, основі зміни у їх складі.
Порядок визнання витрат.
Основні засоби та класифікація основних засобів, інших необоротних активів.
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів та методи ії обчислення.
Порядок обчислення та сплати податку на прибуток до бюджету. Звітні податкові періоди.
Звільнення від сплати податку на прибуток в Україні.
Особливості оподаткування нерезидентів.
Особливості оподаткування дивідендів.
Особливості оподаткування страхового бізнесу.

Тема 7. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Становлення податку на доходи фізичних осіб в Україні.
Платники, ставки та об’єкт оподаткування податку на доходи фізичних осіб.
Доходи платника, які включаються та які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.
Порядок отримання податкової знижки.
Податкові соціальні пільги.
Порядок нарахування та сплати податку.
Особливості оподаткування окремих видів доходу.
Порядок оподаткування доходів від підприємницької діяльності.

Тема 8. ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Необхідність та сутність екологічного оподаткування.
Платники, об’єкт та база оподаткування.
Порядок обчислення податку та порядок подання податкової звітності та сплати податку.
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: платники та база оподаткування.
Диференціація ставок залежно від характеристик транспортного засобу.
Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України: платники рентної плати та об’єкт оподаткування.
Ставки оподаткування та порядок обчислення податкових зобов’язань та строки сплати.
Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні: платники рентної плати та об’єкт оподаткування.
Ставки оподаткування та порядок обчислення податкових зобов’язань та строки сплати.

Тема 9. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь і регулювання розміщення виробництва та населення в регіональному розрізі.
Платники та об’єкти оподаткування. База оподаткування.
Форми та порядок обчислення плати за землю: земельний податок та орендна плата.
Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження і якісних характеристик.
Пільги щодо податку для юридичних та фізичних осіб.
Податковий період. Строки сплати плати за землю.

Тема 10. ПЛАТЕЖІ ЗА РЕСУРСИ
Плата за користування надрами.
Види плати: за використання надр для видобування корисних копалин; за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин: платники, об’єкт та база оподаткування.
Базовий податковий період. Порядок подання розрахунку (звітність). Порядок сплати податкових зобов’язань.
Збір за спеціальне використання води: платники та об’єкт оподаткування збором.
Порядок обчислення збору. Особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води.
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів: сутність, призначення: платники та об’єкт оподаткування збором.
Порядок обчислення та сплати збору до бюджету.
Збір за користування радіочастотним ресурсом України: платники та об’єкт оподаткування.
Ставки збору: критерії диференціації.
Порядок обчислення і сплати збору до бюджету.

Тема 11. СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ОПОДАТКУВАННЯ
Платники фіксованого сільськогосподарського податку.
Порядок набуття та скасування статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку.
Об’єкт та база оподаткування.
Ставки, порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку.
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію: платники, об’єкт оподаткування та ставки.
Порядок обчислення та сплати. Цільове використання коштів.
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ: платники, об’єкт оподаткування та ставки збору.
Порядок обчислення та сплати.

Тема 12. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, його призначення. Платники податку.
Об’єкт оподаткування. Нерухомість, яка не є об’єктом оподаткування.
Ставки податку. База оподаткування та пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Порядок обчислення та строки сплати податку.
Єдиний податок. Умови перебування на єдиному податку.
Перелік юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які мають право бути платниками єдиного податку.
Перелік податків і зборів в рахунок яких сплачується єдиний податок.
Особливості нарахування і сплати єдиного податку для юридичних осіб.
Строки і порядок сплати та подання розрахунків для юридичних осіб. Порядок зарахування податку до бюджету.
Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності.
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, його призначення: платники збору. Суб'єкти, які звільняються від сплати збору.
Види діяльності, що підлягають патентуванню. Види патентів на провадження торгівельної діяльності та строки їх дії.
Ставки збору. Порядок придбання торгового патенту: періодичність та строки сплати збору.
Збір за місця для паркування транспортних засобів, його призначення. Платники збору та об’єкт оподаткування.
Ставки збору та база оподаткування. Порядок обчислення та строки сплати збору.
Туристичний збір: платники збору.
Пільгові категорії, які звільняються від сплати збору. Розмір збору. Податкові агенти зі сплати збору.
Порядок обчислення та строки сплати збору.

Форми контролю вивчення студентами питань для самостійного опрацювання:
у письмовій формі:
модульний контроль;
підготовка бібліографії;
в усній формі:
пілотне опитування;
бесіда;
обговорення дискусійних і проблемних питань;
презентація експертних оцінок.

3). ПІДГОТОВКА ДО СЕМІНАРІВ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Проводиться студентами згідно з розкладом занять у відповідності з планами семінарів і питаннями для самостійного опрацювання на основі опрацювання лекційних матеріалів та рекомендованої літератури.

4) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ ПЕРЕД НАПИСАННЯМ МОДУЛІВ ТА ІСПИТОМ
А) МОДУЛЬ
Модульний контроль з дисципліни “Податкова система” проводиться в 2 етапи.
На першому етапі контроль знань проводиться по наступних темах :
Тема 1.Засади податкової системи України.
Тема 2. Формування та розвиток податкової системи України.
Тема 3. Податок на додану вартість.
Тема 4. Акцизний податок.
Тема 5.Мито.
Індивідуальні завдання на першому етапі включають в себе два теоретичних питання та 2 задачі.
На другому етапі контроль знань проводиться по наступних темах:
Тема 6. Податок на прибуток підприємств.
Тема 7. Податок на доходів фізичних осіб.
Тема 8. Екологічне оподаткування в Україні.
Тема 9. Плата за землю.
Тема 10.Платежі за ресурси.
Тема 11.Спеціальні режими оподаткування.
Тема 12. Місцеві податки і збори.
Індивідуальні завдання на другому етапі включають в себе два теоретичних питання та 3 задачі.
Якщо з поважних причин студент був відсутнім на першому чи другому модульному контролі, він має право звернутись до викладача і написати відповідні контрольні завдання на протязі семестру, але не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії.
Тривалість модуля – не менше 1.5 академічної години.
Письмові роботи зберігаються на кафедрі до проведення іспиту з дисципліни “Податкова система”.
Готуючись до виконання модульних завдань, студент самостійно здійснює систематизацію вивченого матеріалу, а також питань для самостійного опрацювання, які включено до модуля.
Доведення питань та варіантів завдань для підготовки до модуля:
Денна і вечірня форми навчання: викладач, що проводить лекції, формує варіанти завдань, зміст яких відповідає програмі курсу “Податкова система”, і доводить студентам перелік питань та завдань для підготовки до модуля не пізніше, ніж за 2 тижні до його проведення.
Заочна форма навчання:для студентів заочної форми навчання перелік питань для підготовки до модульного контролю доводиться лектором під час установчої сесії (начитки лекцій). Написання і перевірка модульних завдань проводиться в сесійний період згідно з розкладом.

Б) ІСПИТ
Готуючись до іспиту, студент самостійно здійснює систематизацію вивченого матеріалу, а також питань для самостійного опрацювання, які включено до програми курсу “Податкова система”, необхідних для відповіді на теоретичні питання білету та вирішення практичних завдань.
Іспити в письмовій формі проводяться за єдиними білетами, які складаються кафедрою. На іспит виносяться вузлові питання, що потребують творчої відповіді та уміння систематизувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні завдань, а також практичні завдання щодо основних тем дисципліни.

5). ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
Індивідуальна робота студентів охоплює обов’язкові завдання і завдання на вибір студента. Індивідуальні завдання виконуються у наступних формах:

Форми роботи
Денна форма навчання
Заочна форма навчання

1
Презентація експертної оцінки
+
+

2
Укладання бібліографії з
+
+

3
Виступ у студентському дискусійному клубі з податкової системи
+
-

4
Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ з податкових проблем
+
-

5.
Участь у олімпіаді з податкових питань
+
-

6.
Виконання і захист курсової роботи
+
+


5.1. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ
Перелік питань для надання експертної оцінки:
Структура податкової системи України та тенденції її розвитку
Порівняльний аналіз податкових систем України та країн ЄЕС
Чи застосовуються податкові теорії державного регулювання економіки у практиці (які з них, де та які наслідки)?
Яким чином враховуються принципи оподаткування при побудові податкової системи України?
Етапи розвитку податкової системи України. Еволюція складу та структури податків і зборів
Основні бюджетоутворюючі податки та тенденції їх розвитку
Принципи податкового законодавства та їх реалізація в Україні
Напрями подальшого удосконалення податкової системи України
Які є види податкових пільг в Україні з податків на споживання? Які втрати бюджету від податкових пільг?
Які є види податкових пільг в Україні з прямих податків? Які втрати бюджету від податкових пільг?
Оцінка динаміки надходжень до бюджету після прийняття Податкового кодексу.
Порівняйте податкове навантаження в Україні та інших економічно розвинутих державах.
Які тенденції щодо ухилення від податків простежуються в Україні?
Які найбільш вагомі заходи щодо реформування податкової системи України призвели до відчутного збільшення податкових надходжень?
Критичні зауваження, які висловлюють науковці і практики до податкової системи і податкової політики України: огляд та визначення їх обґрунтованості.
Аналітична оцінка динаміки ВВП і динаміки податкових доходів в Україні та інших державах.
Які з податків мають найвагоміше значення в податковій системі України та інших держав: порівняльний аналіз.
Яка структура і тенденції податкової системи України?
Взаємозв”язок податкового навантаження і економічного зростання.
Яка структура і динаміка прямих податків в Україні?
Яка структура і динаміка податків на споживання в Україні?
Заходи щодо реформування податкової системи в Україні.
Роль податку на додану вартість у податковій системі України та інших держав.
Акцизний податок та регулювання споживчого попиту.
Динаміка і структура прибуткових податків в Україні та інших державах.
Які цілі проведення митної політики в Україні?
Як реформування оподаткування доходів фізичних осіб відобразилось на доходах Зведеного бюджету України?
Роль та динаміка плати за землю в доходах бюджетів України.
Платежі за ресурси як інструмент їх ефективного використання.
Рівень податкового навантаження в розвинених країнах. Чи вдалося країнам ЄС знизити рівень податків?

Мета експертної оцінки – дати обґрунтований висновок (експертне заключення).
Готуючи експертну оцінку, студент:
обирає питання і погоджує його з викладачем;
досліджує питання, шукаючи факти, аргументи “за” і “проти”, здійснює підборку та опрацювання широкого кола статистичних даних. Часовий період, за який проводиться аналіз, має складати не менше п’яти останніх років;
готує висновок;
оприлюднює висновок в аудиторії на семінарі (практичному занятті) (до 6 хвилин).
Інформаційні та літературні джерела студент обирає самостійно. Письмове оформлення не є обов’язковим.
Критеріями оцінки є кількість опрацьованих статистичних матеріалів, якість аналізу, вміння сформулювати висновки та обґрунтовувати їх.

5.2. УКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЇ
Перелік питань для підготовки бібліографії:
Податкова система держави як економіко-правова категорія.
Формування податкової системи в історичному аспекті.
Об’єктивні чинники становлення податкової системи.
Еволюція економіки та розвиток податкової системи.
Суспільні, колективні (групові) та індивідуальні інтереси членів суспільства як суб’єктивний чинник формування податкової системи.
Принципи побудови податкової системи, їх відмінність від принципів оподаткування. Реалізація принципів оподаткування при побудові податкової системи.
Вихідні принципи формування податкової системи: фіскальна і економічна ефективність, соціальна справедливість, урівноваженість інтересів держави та платників, цілеспрямоване використання податків як фінансових регуляторів.
Склад і структура податкової системи України.
Загальна характеристика податків на споживання та їх роль у формуванні бюджетних надходжень.
Система органів фіскального контролю в Україні.
Податок на додану вартість в системі непрямого оподаткування
Проблеми стягнення та реформування податку на додану вартість
Акцизний податок в системі податків на споживання.
Проблеми ухилення від сплати акцизного податку.
Мито: загальна характеристика та роль в податковій системі.
Загальна характеристика прямих податків та їх ролі у формуванні доходів держави.
Податок на прибуток підприємств в системі прямого оподаткування
Особливості стягнення податку на прибуток в різних галузях.
Податок на доходи фізичних осіб в системі прямого оподаткування
Особливості надання пільг по податку на доходи фізичних осіб
Еволюція екологічного оподаткування в Україні.
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу як результат трансформації податку з власників транспортних засобів і нововведення Податкового кодексу України.
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу як інструмент держави у сфері екологічного регулювання.
Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України: зміст відповідно до Податкового кодексу України.
Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь і регулювання розміщення виробництва та населення в регіональному розрізі.
Плата за ресурси як інструмент впливу на економне і раціональне використання ресурсів.
Плата за користування надрами. Основні нововведення Податкового кодексу України та їх мета.
Збір за спеціальне використання води. Новації податкового кодексу.
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Основні нововведення Податкового кодексу України та їх мета.
Збір за користування радіочастотним ресурсом України.
Спеціальні режими оподаткування.
Платники фіксованого сільськогосподарського податку.
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію та на природний газ.
Фіскальне значення місцевих податків і зборів, що справлялись до прийняття Податкового кодексу.
Загальна характеристика місцевих податків і зборів.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, його призначення.
Єдиний податок в контексті податкового кодексу.
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, його призначення.
Збір за місця для паркування транспортних засобів, його призначення.
Туристичний збір.
Еволюція функціонування податкової системи в Україні.
Дискусійні питання напрямків вдосконалення податкової системи України.

Мета укладання бібліографії – дати аналітичний огляд літературних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників тощо) за обраною тематикою. Готуючи бібліографію, студент:
обирає питання і погоджує його з викладачем;
систематизує різні погляди і підходи до вивчення досліджуваного питання (фінансові категорії, поняття і терміни, принципи, ознаки, класифікації тощо). Літературні джерела добираються самостійно;
готує бібліографію у надрукованому вигляді (обсяг – до 6 сторінок тексту набраного на комп’ютері, Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5. Структура: титульна сторінка, текст бібліографії, список опрацьованої літератури);
оприлюднює висновок в аудиторії на семінарі (практичному занятті) (максимум – 5-6 хвилин).
Бібліографію студент має здати викладачу, який проводить семінари, не пізніше ніж за 3 тижні до закінчення семестру.
Критеріями оцінки є кількість опрацьованих літературних джерел і якість систематизації матеріалу та зроблених висновків.

5.3. ВИСТУП У СТУДЕНТСЬКОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУСІЙНОМУ КЛУБІ З ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Викладачі, які ведуть практичні заняття з дисципліни організовують проведення наукового дискусійного клубу з податкової системи. Участь у роботі наукового дискусійного клубу передбачає наступні форми роботи:
підготовку і презентацію доповіді;
участь у дискусії, обговорення проблемних питань;
Участь у роботі дискусійного клубу дає можливість сформувати низку важливих навичок:
навчитися виступати перед аудиторією;
навчитися викладати свою думку з тих питань, що обговорюються, аргументувати її;
обґрунтовувати і відстоювати свою позицію;
критично оцінювати думки інших учасників дискусії;
розширити свій професійний світогляд;
отримати досвід проведення наукових досліджень і участі в наукових дискусіях;
Викладач визначає загальну тематику роботи дискусійного клубу, а також надає консультацій з приводу підготовки студентами тем доповідей, реєструє учасників, теми їх доповідей, проводить засідання, визначає регламент виступу і обговорення, стежить за його дотриманням, регулює активність обговорення.

5.4. ВИСТУП НА НАУКОВІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ КНЕУ

Для виступу на щорічній науковій студентській конференції студент самостійно обирає податкову проблему і досліджує її під керівництвом наукового керівника (викладача, який проводить лекції з податкової системи або проводить практичні заняття).

5.5. УЧАСТЬ У ОЛІМПІАДІ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ

Для участі у олімпіаді з питань управління податковими платежами студент самостійно відповідає в письмовій формі на поставлені питання.

5.6. ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ
Тему курсової роботи студент вибирає самостійно, використовуючи наступний перелік.
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Теоретичні та організаційні засади побудови податкової системи
Принципи побудови податкової системи та їх реалізація в Україні
Сутність, принципи і напрямки податкової політики держави.
Податкова політика та її вплив на макроекономічні показники.
Податкова система України: історія та проблеми становлення.
Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах.
Податки на споживання та їх роль у податковій системі України
Вплив податків на споживання на процеси ціноутворення
Особливості застосування податків на споживання в країнах Європейського союзу
Прибуткове оподаткування: становлення та розвиток
Форми прибуткового оподаткування, їх взаємозв’язок
Прибуткове оподаткування та його роль у формуванні доходів бюджету
Прибуткове оподаткування в системі державного регулювання економіки
Податки на споживання, доходи та майно: співвідношення та взаємозв’язок
Податок на додану вартість: становлення і розвиток в Україні.
Теоретичні та практичні основи функціонування податку на додану вартість в Україні.
Податок на додану вартість та його роль в формуванні доходів бюджету.
Податок на додану вартість та його роль в системі податків на споживання.
Податок на додану вартість: проблеми справляння та напрями вдосконалення.
Податок на додану вартість та його вплив на зовнішньоекономічну діяльність.
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість та його вплив на формування доходів бюджету.
Податок на додану вартість в Україні та країнах Європейського союзу.
Світовий досвід бюджетного відшкодування податку на додану вартість.
Акцизний податок: проблеми становлення та розвитку в Україні.
Акцизне оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
Особливості оподаткування специфічними акцизами алкогольної та тютюнової продукції
Акцизний податок у системі податків на споживання
Історія становлення та розвитку акцизного податку в Україні.
Фіскальний потенціал акцизного податку та його реалізація в Україні
Регулюючий вплив акцизного податку на споживчий ринок
Митна політика держави та її цілі
Митне оподаткування у системі тарифного регулювання зовнішньоекономічних відносин
Оподаткування прибутку підприємств: проблеми становлення та розвитку в Україні
Податок на прибуток підприємств і його роль в формуванні доходів бюджету
Податок на прибуток підприємств як регулюючий інструмент держави
Податок на прибуток підприємств: проблеми вдосконалення механізму справляння
Податок на прибуток підприємств в системі оподаткування юридичних осіб
Податок на прибуток підприємстві та його вплив на ефективність господарювання в Україні
Оподаткування прибутку підприємств та його оптимізація
Еволюція оподаткування прибутку страховиків в Україні
Оподаткування неприбуткових організацій та установ в Україні: проблеми, напрями удосконалення
Принцип недопущення податкової дискримінації та оподаткування доходів нерезидентів в Україні
Податок на доходи фізичних осіб: проблеми становлення і розвитку
Податок на доходи фізичних осіб в системі прибуткового оподаткування
Податок на доходи фізичних осіб: напрями вдосконалення
Податок на доходи фізичних осіб та його роль в формуванні доходів бюджету
Податок на доходи фізичних осіб та його роль в регулюванні доходів населення
Податок на заробітну плату в системі оподаткування доходів громадян.
Оподаткування доходів від різних видів діяльності: проблеми теорії та практики
Бюджетне і соціальне значення податку на доходи фізичних осіб
Оподаткування інвестиційного прибутку фізичних осіб
Оподаткування спадщини та дарувань: проблеми та напрями удосконалення
Оподаткування доходів і майна в Україні
Оподаткування малого бізнесу: проблеми та шляхи вирішення
Становлення та розвиток спрощеної системи оподаткування в Україні
Спрощена система оподаткування та її роль у розвитку малого бізнесу
Єдиний податок з фізичних осіб-підприємців: проблеми справляння та шляхи вдосконалення
Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в Україні.
Спеціальні режими оподаткування
Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь
Справляння плати за землю в Україні: напрями удосконалення
Фіскальне значення плати за землю в Україні
Місцеві податки та збори, їх роль в податковій системі України
Напрями вдосконалення місцевого оподаткування в Україні
Платежі за ресурси як інструмент впливу на раціональне використання природних ресурсів
Загальнодержавні податки, що надходять до місцевих бюджетів та їх бюджетне значення
Місцеві податки і збори як основа фінансування власних повноважень місцевих органів влади
Податкова політика і економічне зростання
Податкова політика і добробут населення
Податкова оптимізація та податкове планування
Вплив пільг на формування доходної частини бюджету
Особливості оподаткування туристичної діяльності
Збір за першу реєстрацію транспортних засобів: проблеми та напрями вдосконалення
Традиційна та спрощена системи оподаткування: проблеми та перспективи розвитку
Майнове оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку
Оцінка податкового навантаження на діяльність суб’єктів господарської діяльності
Оподаткування банків в Україні: напрями удосконалення
Оподаткування експортно-імпортних операцій в Україні
Економічне та соціальне значення екологічного податку
Екологічне оподаткування в Україні
Фіскальна ефективність оподаткування малого бізнесу
Оподаткування інвестиційного бізнесу в Україні
Особливості оподаткування дивідендів і процентів
Податкове навантаження на економіку України та розвинених країн світу
Система податкових пільг в Україні: недоліки та напрями удосконалення
Оподаткування операцій з цінними паперами в Україні
Антиофшорне податкове регулювання в Україні

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ
КУРСОВОЇ РОБОТИ
Метою курсової роботи є поглиблення та закріплення теоретичних знань студентів за конкретними темами курсу “Податкова система”, проведення самостійних наукових досліджень, формування професійних умінь і навичок в процесі осмислення тієї чи іншої проблеми з становлення та реформування податкової системи, обґрунтування висновків та пропозицій при прийнятті управлінських рішень з питань оподаткування.
Завданням курсової роботи з дисципліни “Податкова система” є:
систематизація знань з теорії та практики оподаткування;
вивчення нормативно-правових актів, вміння правильно тлумачити основні положення, поняття, терміни з досліджуваної теми;
вміння проводити критичний аналіз інформаційних джерел та аналізувати статистичні і практичні матеріали, а також узагальнення їх в побудові власних таблиць, рисунків, графіків, структурно-логічних схем, тощо з використанням економіко-математичних моделей та різних методик досліджень;
вироблення спроможності висловлювати власну думку з даної проблеми та давати оцінку явищам і процесам, що відбуваються в податковій сфері;
формування фахових знань, умінь та навичок при вирішенні актуальних, управлінських завдань в розбудові податкової системи держави;
набуття практичних навичок з підготовки та проведення презентації з використанням сучасних демонстраційних засобів;
пошук сучасних наукових досягнень у сфері розбудови податкової системи.
Курсова робота повинна виявити ступінь підготовки студента до самостійної роботи. Він має правильно використовувати теоретичні положення економічної науки, вміти користуватися науковим апаратом, законодавчими матеріалами та спеціальною літературою, аналізувати фактичні дані та робити ґрунтовні висновки щодо проведеного дослідження.
Курсова робота за змістом є комплексною, ії виконання вимагає від студента глибоких знань з дисциплін професійної підготовки майбутніх фінансистів.

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Підготовка до написання курсової роботи розпочинається з вибору теми. Одним із важливих критеріїв при виборі теми має бути інтерес студента в проблемі дослідження, що обирається. Для цього, студент повинен заздалегідь ознайомитися з навчальною та науковою літературою, з об’єктом дослідження, а також можливостями формування інформаційної бази статистичних та практичних матеріалів. При виборі теми студентами заочної (вечірньої) форми навчання додатково слід враховувати можливість збору необхідного матеріалу за місцем основної роботи.
Після ознайомлення з необхідними джерелами щодо обраного напряму дослідження студент самостійно вибирає тему із рекомендованою кафедрою фінансів тематикою курсових робіт. Орієнтовну тематику курсових робіт наведено вище.

При виборі теми слід врахувати, що студентові надається право змінити назву теми курсової роботи (розширити, звузити її) по узгодженню з керівником курсової роботи чи запропонувати для дослідження іншу тему, не зазначену в переліку тем курсових робіт з курсу „Податкова система”. Запропонована студентом власна тема дослідження повинна відповідати критеріям актуальності, мати практичне значення та має бути узгоджена з керівником курсової роботи.
У разі необхідності, студентові надається право змінити тему курсової роботи на нову тему. Зміна теми курсової роботи на нову тему здійснюється за погодженням керівника курсової роботи в строки, що визначені керівником, але не пізніше двох місяців до закінчення строку подачі курсової роботи (ДОДАТОК Б - Регламент підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни “Податкова система” для студентів денної та вечірньої форм навчання).
Для остаточного вибору теми курсової роботи студентові надаються наступні права:
Роботи, виконані на теми, не вказані в тематиці кафедри та не узгоджені з керівником курсової роботи, до захисту не допускаються!
Обрана тема дослідження виконується самостійно одним студентом! При цьому студент вибирає тільки одну тему з рекомендованих тематикою курсових робіт, яка не повторюється в кожній академічній групі.
При виборі теми та при виконанні курсової роботи студент має право отримувати консультації в усній формі під час призначених консультацій чи електронній формі по узгодженню з керівником курсової роботи через ресурси електронної пошти щодо плану, змісту, напряму дослідження, використання літературних джерел та будь-якими питаннями, що виникають у студента. Консультації надаються в компетенції управління податковими платежами Україні (що контролюються органами державної податкової служби та митними органами в межах України) та в зарубіжних країнах світу. При обранні студентом індивідуальної теми, що охоплюють питання управління податковими платежами іншої країни, наприклад, по темі “Становлення та розвиток податкової системи Німеччини”, консультації надаються в межах компетенції управління податковими платежами обраної країні порівняно з Україною.
При виборі теми доцільно врахувати напрям майбутніх досліджень при написанні магістерської дипломної роботи, підготовці наукових доповідей для участі у конференціях та наукових гуртках.

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Після остаточного вибору теми студентом самостійно складається план курсової роботи. Зразок проекту плану наведено на рисунку 1.Рис 1. Зразок проекту плану в текстовому повідомленні студента для подальшого узгодження з керівником змісту розділів плану курсової роботи

Складений проект плану направляється керівнику курсової роботи на електрону адресу на погодження. Після узгодження перевірений проект плану повертається студенту для виконання курсової роботи протягом 10 календарних днів з дня його отримання на електронну пошту керівника (фактом підтвердження отримання проекту плану керівником є дата отримання текстового повідомлення “проект плану отримано” від керівника на електрону адресу студента протягом 2 робочих днів).
При цьому план окремим файлом не прикріплюється до листа керівнику, а всі питання розділів проекту плану пишуться в текстовому повідомленні. В темі відправлення через інтернет ресурси обов’язково вказати тему повідомлення: наприклад, проект плану з курсової роботи Коваленко Н.М., група 1, як це представлено наочно на рисунку 1 зразка проекту плану курсової роботи в текстовому повідомленні студента для подальшого узгодження з керівником змісту розділів плану курсової роботи.
План повинен включати питання, які дозволяють розкрити зміст теми, досягти мету та виконати поставлені завдання курсової роботи, давати головні напрями дослідження обраної теми, відображати логічний зв’язок між її окремими складовими частинами.
Для складання плану курсової роботи студенту рекомендується ознайомитися з проблематикою обраної теми дослідження. Вирішення питань передбачених темою дослідження здійснюється через опрацювання законодавчо-нормативних документів, спеціальної наукової літератури, статистичних матеріалів, які послідовно і логічно розкривають визначену тему. План курсової роботи повинен мати таку структуру: вступ, 3 розділи (без розбиття на підрозділи), висновки, список використаних джерел, додатки (див. розділ 2, розділ 3).

В процесі дослідження визначених питань в проекті плану курсової роботи, до плану за необхідності його уточнення можна вносити зміни та правки за погодженням керівника. В цьому випадку процедура погодження буде наступною. Студент направляє на електрону адресу керівника уточнений проект плану. Після узгодження перевірений уточнений проект плану повертається студенту для виконання курсової роботи протягом 5 робочих днів з дня його отримання на електронну пошту керівника. В темі відправлення через інтернет ресурси вказати тему повідомлення: наприклад, уточнений проект плану з курсової роботи Коваленко Н.М., група 01.
ВИБІР ОБ’ЄКТА ТА ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Обґрунтування вибору об'єкта та предметів дослідження курсової роботи є вихідною і важливою процедурою, від результату виконання якої залежать подальші логіка та якість реалізації основних етапів курсової роботи: постановки мети, завдань і питань дослідження, розробки його теоретичних передумов, аналізу результатів і формулювання висновків та рекомендацій. Варто звернути увагу на те, що об’єкт дослідження визначається виходячи з вибраної теми курсової роботи.
Об’єктами дослідження можуть бути:
податок на прибуток підприємств або податок на додану вартість або будь-який інший вид податкових платежів, що зазначений в Податковому кодексі;
система податків на споживання;
система прибуткового оподаткування;
спрощена система оподаткування або звичайна;
оподаткування банківської (страхової, туристичної або будь-якої) діяльності;
фінансова діяльність платників податків в якості суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних чи фізичних осіб-підприємців).
Щоб зрозуміти, що саме необхідно визначити об’єктом дослідження з вибраної теми, необхідно звернути увагу на визначення змісту об’єкту та предмету дослідження:
Метою курсової роботи повинна бути орієнтація на пізнання і практичне вирішення проблем, що досліджуються. Формулювання мети задають назви розділів курсової роботи. Визначення завдань дослідження конкретизує дослідницький процес і являє собою результат розкладу мети на прості складові. Структура роботи випливає з логіки дослідження.

Підготовка до ВИКОНАННЯ курсової роботи
Для того, щоб підготувати курсову роботу в повному обсязі студент має опрацювати широке коло джерел: навчальної літератури, монографій, наукових періодичних видань, нормативно-правових актів, статистичних і звітних матеріалів, які широко представлені в статистичних збірниках, на офіційних сайтах органів державного управління тощо. Тільки після цього студент може приступати до безпосереднього виконання роботи.

Вивчення літератури
Студент підбирає і вивчає літературу самостійно, орієнтуючись при цьому на рекомендований список літератури та користуючись систематичними каталогами наукової, навчальної, довідкової літератури, каталогом періодичних видань читального залу бібліотеки КНЕУ, залом іноземної літератури та каталогами інших бібліотек, які розташовані за адресами: американська бібліотека (вул. Волоська 8/5, НаУКМА, корпус 4 кімната 116), бібліотека Гьоте-інституту (вул. Волоська, 12 / 4), бібліотека французького культурного центру (вул. Гончара, 84), Нацiональна бiблiотека iменi В.І.Вернадського (проспект 40-рiччя Жовтня, 3) Нацiональна парламентська бібліотека (вул. Грушевського, 1) та інші. При складанні списку літератури варто дотримуватися вимог до оформлення списку використаних джерел, в якому вказується (прізвище й ініціали автора, назва роботи, місце видання, видавництво, рік видання і кількість сторінок). Список використаних джерел повинен включати тільки ті літературні джерела, на які є посилання у основній частині курсової роботи.
Підбираючи літературу за обраною темою курсової роботи, студент повинен дотримуватися певної послідовності в опрацюванні широкого кола джерел:
законодавчі матеріали (закони, декрети, укази, постанови, накази, інструкції тощо);
навчальна література (підручники, посібники);
наукові досягнення, які представлені в монографіях, статтях, збірниках матеріалів наукових конференцій, он-лайн конференцій, газетних та журнальних статтях експертів тощо;
аналітичні матеріали, що розміщені на сайтах Верховної Ради України, державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів Україні, Державного комітету статистики України та інших сайтах органів управління податковими платежами та опубліковані в статистичних збірниках.
Вимогою до використання джерел нормативно-правового характеру є їх чинність на момент використання в останній редакції, а тому закони, постанови, кодекси, накази краще отримувати з офіційних джерел – сайтів органів державної влади та управління. Періодичні видання мають бути науковими, фаховими та актуальними (за останні 3-5 років).
Для повного розкриття теми на належному рівні студент має опрацювати значну кількість з кожної з вищезазначених групи джерел. Курсові роботи, в яких поверхово та неякісно опрацьовані літературні джерела, засновані лише на двох-трьох джерелах не можуть презентувати на високу позитивну оцінку як такі, що не розкрили обрану тему дослідження.

Структура, обсяг, зміст та алгоритм виконання курсової роботи
Структура роботи складається з титульного аркушу, змісту, вступу, трьох розділів (основної частини роботи), висновків, списку використаних джерел. Курсова робота оформлюється за добровільним вибором студента у формі презентації або у формі ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТУ за допомогою Microsoft PowerPoint або Microsoft WORD.
Студенти денної та вечірньої форм навчання зобов’язані відповідно до встановленого регламенту підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни “Податкова система” для студентів денної та вечірньої форм навчання надіслати керівнику через електронну пошту оформлену завершену курсову роботу у вигляді презентації або текстового документу. При цьому, файл (виконаний у Microsoft Power Point) має наступну структуру:
Обсяг курсової роботи у формі презентації має бути в межах 17 - 20 слайдів, при цьому:

Складові курсової роботи
у формі презентації
Рекомендовані обсяги, кількість слайдів
Оформлення складових курсової роботи

Титульний аркуш
1
Додаток Г

Зміст
1
У змісті послідовно записують найменування питань, а праворуч визначають номер слайду, з якого воно починається.

Вступ
1
Див. пп 3.

Розділ 1
4-5
Див. пп 2.3.1.

Розділ 2
5-6
Див. пп 2.3.2.

Розділ 3
3-4
Див. пп 2.3.3.

Висновки
1
Див. пп 3.

Список використаних джерел
1
Джерел має бути від 15 до 20 (детальніше щодо оформлення дивиться розділ 3. Загальні вимоги щодо оформлення курсової роботи)

Разом
17 20Обсяг текстової частини роботи (від вступу – до висновків включно, без урахування списку літератури) має бути в межах 17-22 сторінок стандартного формату А (210 х 297 мм), при цьому:
Складові курсової роботи
у формі текстового документу
Рекомендовані обсяги, кількість сторінок
Оформлення складових курсової роботи

Титульний аркуш
1
Додаток Г

Зміст
1
У змісті послідовно записують найменування питань, а праворуч визначають номер слайду, з якого воно починається.

Вступ
1-2
Див. пп 3.

Розділ 1
3-4
Див. пп 2.3.1.

Розділ 2
6-7
Див. пп 2.3.2.

Розділ 3
3-4
Див. пп 2.3.3.

Висновки
1-2
Див. пп 3.

Список використаних джерел
1
Джерел має бути від 15 до 20 (детальніше щодо оформлення дивиться розділ 3. Загальні вимоги щодо оформлення курсової роботи)

Разом
17-22


Виконання курсової роботи в формі презентації або текстового документу передбачає кілька етапів роботи. Алгоритм виконання курсової роботи представлено на рис.1:Рис 2. Алгоритм виконання курсової роботи у формах
презентації або текстового документу

Завершена курсова робота виконана відповідно до вимог направляється для перевірки керівнику з курсових робіт через електрону пошту на адресу керівника. При цьому в темі відправлення через інтернет ресурси обов’язково вказати всі реквізити, які вимагаються до назви файлу:


ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

Вимоги до назви файлу:
Приклад:
6508_01_KovalenkoNM
Де: 6508 – шифр спеціальності: 01 – номер групи із двох цифр (перша група – 01, п’ятнадцята група – 15 і т.п.); KovalenkoNM – прізвище та ініціали студента без пробілів латинськими літерами;

Завершена курсова робота для перевірки керівнику має бути обов’язково заархівована в форматі “rar”Курсова робота направляється для перевірки керівнику в завершеному вигляді та має бути обов’язково заархівована в форматі “rar”, як це представлено наочно на прикладі ( рис. 3):Рис.3. Фрагмент прикладу відправлення файлу курсової роботи Коваленко Н.М. у форматі “rar” з вимогами до назви файлу

Після отримання керівником курсової роботи вона підлягає перевірці (детальніше дивиться критерії оцінювання якості курсової роботи в розділі 4 – критерії оцінювання курсової роботи). Після перевірки курсової роботи, керівник направляє на електрону адресу студента рецензію керівника курсової роботи з оцінками рівня дослідження від 30 до 60 балів. Отримана рецензія керівника курсової роботи студентом з оцінками за якість виконання курсової роботи роздруковується та представляється комісії під час прилюдного захисту курсової роботи (детальніше дивиться розділ 5 – захист курсової роботи).

Змістовні вимоги до розкриття розділів курсової роботи
У курсовій роботі студент повинен глибоко і всебічно розкрити зміст обраної теми. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням теорії і практики податкових відносин, реформуванню податкової системи, чинникам, що впливають на формування бюджету податковими платежами, тощо. Якщо в економічній літературі відсутня єдина точка зору з питань, які досліджуються, слід навести думки кількох авторів, дати їх критичну оцінку та висловити свої міркування з даного приводу.

Розділ 1
Розділ 1 присвячується розкриттю сутності об’єкта дослідження, характеристиці основ організації управління ним. Він виконується на основі критичного аналізу навчальної, наукової літератури, монографій, наукових статей, а також положень чинного податкового законодавства.

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

Приклад назви І Розділу курсової роботи: «Теоретичні основи об’єкта дослідження» або «Сутність об’єкта дослідження та організація управління об’єктом дослідження» або «Загальна характеристика сутності та організації об’єкта дослідження». В назві розділу замість слів «об’єкт дослідження» потрібно вписувати конкретний об’єкт відповідно до теми курсової роботи.
У розділі 1 студент має вирішити наступні основні завдання:
визначити сутність об’єкта дослідження, у тому числі розкрити підходи різних авторів та наукових шкіл, охарактеризувати функції досліджуваного об’єкта, розглянути класифікації,
управлінські структури, їх основні функції щодо об’єкта дослідження та ін.
Загальний обсяг І Розділу
4 – 5 слайдів у формі презентації
або 3-4 сторінки у формі ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТУ


До слайдів або текстової частини курсової роботи ОБОВ’ЯЗКОВО мають увійти наступні таблиці і рисунки, які узагальнюють опрацьований студентом та проаналізований для розділу 1 матеріал:

Таблиця, яка містить ключові поняття і терміни, які розкривають об’єкт дослідження, за такою формою:
Таблиця
Ключові поняття і терміни
Терміни і поняття
Визначення терміну / поняття
Джерело (автор, назва джерела, реквізити видання, номер сторінки)
Критичне зауваження автора курсової роботиСхематичне зображення функцій, які розкривають сутність об’єкта дослідження. Класифікації, які характеризують об’єкт дослідження (у вигляді таблиць чи рисунків). Наприклад:

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Основні дискусійні питання щодо характеристики сутності та функцій об’єкта дослідження, наприклад, у такій формі:

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Інші таблиці та рисунки


Розділ 2
Розділ 2 присвячується аналізу сучасного стану об’єкта дослідження та податкової практики. Він виконується на основі вивчення статистичних та звітних даних, публікацій в періодичних виданнях, даних, оприлюднених на офіційних сайтах органів державного управління, міжнародних організацій, в аналітичних оглядах тощо.

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

Приклад назви ІІ Розділу курсової роботи: «Дослідження сучасного стану об’єкта дослідження» або «Аналіз фіскального та регулюючого значення об’єкта дослідження» або «Об’єкт дослідження: аналіз сучасного стану». В назві розділу замість слів «об’єкт дослідження» потрібно вписувати конкретний об’єкт відповідно до теми курсової роботи.
У розділі 2 студент має вирішити наступні основні завдання:
провести аналіз показників складу і структури, виявити тенденції розвитку об’єкта дослідження, встановити причини виявлених тенденцій, явищ, процесів, дати їм якісну оцінку. Тобто обґрунтувати те, чи є вони позитивними / негативними, як вони можуть позначатися на сталому розвитку суспільно-економічних процесів тощо.
Загальний обсяг ІІ Розділу
5 – 6 слайдів у формі презентації
або 6-7 сторінок у формі ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТУ


АНАЛІЗ МАЄ ОХОПЛЮВАТИ НЕ МЕНШЕ 5 ОСТАННІХ РОКІВ і проводитися у розрізі усього досліджуваного періоду. По-перше, студент має визначити показники, що характеризують об’єкт дослідження курсової роботи. По-друге,

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

Студент має знати, що до основних видів показників відносяться:
абсолютні: усі показники доходів і видатків (розмір заробітної плати, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, обсяги заощаджень, прибуток, бюджетні доходи, податкові надходження, доходи Пенсійного фонду України, бюджетні видатки, виплачені дивіденди тощо);
відносні: непрямі податки на товари та послуги (в % до ВВП), податкове навантаження, податок на прибуток підприємств (у % до ВВП, доходів бюджету, податкових надходжень тощо), коефіцієнт еластичності податкової системи, коефіцієнт стабільності податкової системи тощо

Для аналізу фінансових показників потрібно провести розрахунки економіко-статистичних показників та дослідити їх.

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

Для розкриття змісту ІІ Розділу студент ОБОВ’ЯЗКОВО має розрахувати на основі статистичних даних щодо об’єкту дослідження:

показники структури (частка в загальному обсязі), (наприклад, питома вага податку на прибуток в загальній сумі податкових надходжень, в доходах бюджету, в прямих податках тощо),
показники динаміки (абсолютний приріст та відносний),
середні величини,
показники ефекту та ефективності;
відсоток виконання планових показників;
чинники, що впливають на формування податкових надходжень в бюджеті;
податкове навантаження на результати фінансової діяльності конкретного підприємства тощо


До слайдів або текстової частини курсової роботи ОБОВ’ЯЗКОВО мають увійти наступні таблиці і рисунки, які узагальнюють опрацьований студентом та проаналізований для ІІ розділу матеріал:

Таблиця, де подається перелік показників, які характеризують об’єкт дослідження. При цьому, якщо це потрібно, вказується формула розрахунку.

Таблиця
Показники, які характеризують об’єкт дослідження
Показник
Формула розрахунку
Економічний зміст
Доцільність розрахунку (можливість використання результатів під час прийняття управлінських рішень)Укладені студентом статистичні таблиці і рисунки (графіки, діаграми), які розкривають результати проведеного аналізу.

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ включення до слайдів або текстової частини курсової роботи тих таблиць і рисунків, які виступили першоджерелом (наприклад, Звіт про виконання Державного бюджету тощо).


Результати проведеного аналізу.
Таблиця
Результати проведеного аналізу
Питання, які підлягали аналізу
Виявлені явища, факти, процеси, тенденції
Висновки автора курсової роботи
(оцінка результатів аналізу, причини виникнення, вплив, наслідки)Розділ 3
Розділ 3 присвячується дослідженню проблем бюджетно-податкової практики та можливим шляхам їх вирішення. Він виконується на основі критичного аналізу монографій та наукових статей.

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

Приклад назви ІІІ Розділу курсової роботи: «Проблеми об’єкта дослідження та шляхи їх вирішення» або «Напрями вдосконалення об’єкта дослідження» або «Перспективи розвитку об’єкта дослідження» В назві розділу замість слів «об’єкт дослідження» потрібно вписувати конкретний об’єкт відповідно до теми курсової роботи.
У розділі 3студент має вирішити наступні основні завдання:
охарактеризувати ключові сучасні проблеми, пов’язані з розвитком і функціонуванням об’єкта дослідження,
обґрунтувати шляхи вирішення виявлених проблем,
розкрити можливі напрями подальшого розвитку об’єкту дослідження.

Загальний обсяг ІІІ Розділу
3– 4 слайди у формі презентації
або 3-4 сторінки у формі ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТУ


До слайдів або текстової частини курсової роботи ОБОВ’ЯЗКОВО мають увійти наступні таблиці і рисунки, які узагальнюють опрацьований студентом та проаналізований для ІІІ розділу матеріал:

Перелік ключових проблем, виявлених у ході дослідження, які можуть бути систематизовані в таблиці чи представлені на рисунку. Наприклад:

Таблиця
Ключові проблеми у сфері
Виявлені в ході дослідження проблеми (із посиланням на наукові фахові видання*, з яких вони виявлені)
Вплив на досліджувані процеси і явища
Критичне зауваження автора курсової роботи

Пропозиції щодо вирішення виявлених проблем. При цьому в додатку формулювання постановки проблеми має бути лаконічним, а пропозиції – конкретними й чіткими.
Таблиця
Пропозиції щодо вирішення проблем
Виявлені в ході дослідження проблеми (із посиланням на наукові фахові видання*, з яких вони виявлені)
Пропозиції щодо вирішення (із посиланням на наукові фахові видання*, з яких вони виявлені)
Власне аргументоване критичне зауваження автора курсової роботи щодо висловлених позицій


* Джерело (автор, назва джерела, реквізити видання, номер сторінки)

Загальні вимоги щодо оформлення курсової роботи

Оформлення курсової роботи та звіту демонстраційних матеріалів для захисту здійснюється у формі презентації за допомогою Microsoft PowerPoint. Створення слайдів здійснюється з застосуванням кольорових схем “світлий текст на темному фоні” або “темний текст на білому фоні”. Припустимий розмір шрифта для текстового слайда, набраного ARIAL – не менше
·18 пунктів. Розмір шрифту і міжрядковий інтервал розміщуваного тексту автоматично міняються так, щоб текст помістився в призначений для нього простір слайду.
Оформлення курсової роботи у формі текстового документу за допомогою Microsoft WORD здійснюється за такими параметрами :
Times New Roman 14;
інтервал між рядками 1,5;
поля –з усіх боків 2 см, з правого боку – 1,5 см;
нумерація сторінок – у правому верхньому куті.
При роздрукуванні текст друкується тільки на одній стороні аркуша А4.
Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться. Індивідуальне завдання не входить до нумерації сторінок.

Таблиці і рисунки (діаграми) є основною і обов’язковою складовою курсової роботи (слайди мають також містити текстову та цифрову інформацію). Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу їх наочність і безпосередній зв’язок зі змістом курсової роботи.

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

таблиці і рисунки готуються як лаконічний висновок зі змісту літературних джерел, що використовуються для написання курсової роботи, їх наочне представлення, а також вони відображають результати аналізу фактичних даних. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ включення того матеріалу, який не аналізується автором курсової роботи;
слайди мають бути лаконічними. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ подавати суцільний текст, абзаци, оформлені як таблиця чи окремий блок в рисунку, – студент має відображати такий матеріал виключно як структурно-логічну схему;
в якості слайдів не можуть бути використані законодавчі та нормативні акти або витяги з них, тексти звітів тощо;
за своїм оформленням таблиці і рисунки повинні бути компактними та акуратними, при їх укладанні допускається використання меншого ніж стандартний шрифту та одинарного інтервалу між строками
в кожному рисунку або таблиці обов’язково має бути примітка (посилання на джерела літератури). Якщо рисунки, таблиці складені самостійно, то в примітці під ілюстрацією вказується: «складено автором на основі .»Основні вимоги до оформлення таблиць, рисунків, цитат:
ТАБЛИЦІ
Заголовок таблиці розміщують над нею, він має відображати основний її зміст та вказувати на об’єкт і період, до якого відносяться дані. Справа над тематичним заголовком з великої літери пишуть слово «Таблиця», її порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці. Наприклад: Таблиця 2.3 (третя таблиця в другому розділі). Наприклад:

Таблиця 2.3
Назва таблиці
ГоловкаЗаголовки граф


Підзаголовки граф

1
2
3
4
5Рядки

Боковик (заголовки рядків)

Графи (колонки)Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одному слайді. При необхідності переносу таблиці у правому верхньому кутку наступного слайду слід писати: «Продовження (або закінчення) таблиці...».
Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок, якщо різні вказують у боковику (заголовках рядків). Позначення одиниць виміру повинно відповідати стандартам. Якщо текст у таблиці повторюється і складається з двох або більше слів, при першому повторенні його замінюють словосполученням «те саме», а далі лапками. Не дозволяється ставити лапки замість повторюваних цифр, знаків, математичних символів. Якщо цифрові дані відсутні, то ставлять пропуск «».
Цифри в колонках належить проставляти таким чином, щоб відповідні розряди чисел по всій колонці були розміщені один під одним. Потрібно дотримуватись однакової кількості десяткових знаків для всіх значень цифрових величин в одній колонці.
Об’єкти у вигляді таблиць в презентації курсової роботи можна створювати у середовищі PowerPoint, так і імпортовані з інших додатків.

РИСУНКИ
Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (структурно-логічні схеми, діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття. Заголовки рисунків розміщують під ними. Знизу під графіком, схемою діаграмою тощо з великої літери пишуть слово «Рис.» і його порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер рисунку складається з номера розділу та порядкового номера рисунку. Наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок у першому розділі). Наприклад:

Рис. 1.2. Назва рисунку
У графіках обов’язково вказується масштаб.
Об’єкти у вигляді рисунків в презентації курсової роботи можна створювати у середовищі PowerPoint, так і імпортовані з інших додатків.

ЦИТАТИ
Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; далі через кому сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання [5, с.10] означає, що цитату взято з джерела на сторінці 10, зазначеного у списку літератури під номером 5. При цитуванні текстів з газет, поточної та річної звітності підприємства або організації, невеликих за обсягом нормативних документів вказувати сторінки не обов’язково. Наприклад: [23]. При посиланні на непряме цитування у квадратних дужках додатково зазначається «див». Наприклад: [див. 7, с.25].

Оформлення ВСТУПу І ВИСНОВКів

Вступ і висновки оформлюються у вигляді текстових слайдів, або текстової частини курсової роботи.
ВСТУП
Робота над вступом до курсової роботи відіграє винятково важливу роль в дослідженні. Вступ виконує функцію програми дослідження і дає обґрунтування структури роботи. Вступ повинен давати можливість розуміння суті роботи.
Вступ до курсової роботи має наступні складові.
По-перше, мають бути сформульований об’єкт дослідження та визначена актуальність дослідження (див. р.1.5)
По-друге, потрібно визначити мету і завдання роботи (див. р.1.5).
По-третє, доцільно вказати методи дослідження, а також зазначити, при розкритті яких саме питань вони застосовувалися. До основних методів дослідження належать: абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, спостереження, узагальнення, порівняння, моделювання, формалізація, статистичні методи.
Вступ оформлюються на 1 слайді презентації або на 1-2 сторінках текстової частини роботи.

ВИСНОВКИ
Висновки до курсової роботи повинні випливати з проведеного дослідження і мати безпосередній зв’язок з результатами трьох розділів роботи. У висновках підводяться підсумки щодо всіх висвітлених у курсовій роботі питань. Основна вимога до висновків - не повторювати змісту вступу, розділів роботи.
Висновки оформлюються на 1 слайді презентації або на 1-2 сторінках текстової частини роботи.

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список використаної літератури оформляють відповідно вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та Наказу ВАК  № 63 від 26.01.2008р. у такій послідовності:
закони України,
укази Президента,
постанови і декрети уряду України,
інструктивні матеріали (у хронологічному порядку),
спеціальна економічна література (підручники, навчальні посібники, монографії) і публікації в періодичних виданнях в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора,
статистичні та інші збірники,
матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях та використані при написанні роботи,
інтернет-ресурси.
Всі джерела, включені до списку використаної літератури, нумеруються послідовно.

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!
Приклад оформлення:
Список використаних джерел:
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. – Режим доступу до закону: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Назва з екрана.
Крисоватий А.І. Податковий менеджмент: навчальний посібник /А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима. – Тернопіль: Видавництво «Карт-бланш», 2004. – 304 с. ISBN 966-7952-36-3
Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. Х.: Право, 2002 . ISBN 966-95754-6-Х. Т. 4 : Косвенные налоги. 2007. 534 с. ISBN 966-8467-91-4.
Тимченко О. М. Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент [Текст] : монографія / О. М. Тимченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 228 с. – ISBN 978-966-483-264-6
Федосов В.М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту / Федосов В.М., Колот О.А. // Фінанси України. – 2008. - № 3. – С. 3-33.
Список літератури за всією курсовою роботою повинен складати не менше 15 - 20 джерел (включаючи законодавчу та нормативну базу).
Критерії оцінювання курсової роботи
Головними критеріями оцінки ступеня досягнення поставленої мети курсової роботи є змістовність розроблених студентом слайдів презентації відповідно до завдання, стислий виклад доповіді, що супроводжує презентацію.
Курсова робота оцінюється науковим керівником у балах. Підсумкова оцінка за курсову роботу складається з трьох елементів і виставляється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у чотирьохбальну. Елементи оцінки складаються з: своєчасності відправлення курсової роботи (0 або 10 балів), якості виконання курсової роботи (від 30 до 60 балів), якості презентації результатів дослідження в процесі прилюдного захисту (до 30 балів).
Критерії визначення підсумкової оцінки за курсову роботу (за 100-бальною шкалою) наведено в таблиці:

Критерії оцінки
Кількість балів*

1. Своєчасність відправлення курсової роботи на електрону адресу керівника за датою встановленою регламентом підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни “Податкова система” для студентів денної та вечірньої форм навчання керівником (не пізніше 23 квітня )
невчасно – 0;
вчасно–10

Якість виконання курсової роботи (оцінюється керівником курсової роботи)
мінімум (для одержання позитивної рецензії) – 30;
максимум –60

Якість презентації результатів дослідження в процесі прилюдного захисту (оцінюється комісією, що проводить захист)
максимум – 30

Підсумкова оцінка роботи в цілому
100

Крок оцінки - 6 балів

Якість виконання курсової роботи оцінюється за критеріями, що наведені в таблиці з деталізацією балів:

Критерії
Бальна шкала оцінки за критеріями

1. Структура, логіка, послідовність викладу та базові характеристики: відповідність логіки побудови роботи затвердженим темі, плану, поставленим меті та завданням, взаємоузгодженість формулювання актуальності, об’єкта, предмета, мети, завдань
0 – побудова курсової роботи не відповідає меті та завданням дослідження, текст розділів не відповідає змісту;
6 – побудова і текст роботи частково відповідає змісту, поставленим меті та завданням, але є нелогічною.
8 – побудова і текст роботи частково відповідає змісту, поставленим меті та завданням, відповідає логіці, та не повністю розкриває тему;
10 – побудова і текст повністю відповідає змісту, поставленим меті та завданням, зміст розділів логічно розкривається, результати та висновки відповідають поставленій меті.

2.Науково-теоретичний рівень, його повнота та фінансова грамотність:
наявність аналізу понятійно-категоріального апарату досліджуваної проблеми; критичні зіставлення та узагальнення різних авторів та наукових шкіл щодо постановки та вирішення досліджуваної проблеми, аргументованість та обґрунтованість запропонованих рішень

0 – критичні зіставлення та узагальнення різних авторів та наукових шкіл щодо досліджуваної проблеми не визначені, позиція автора не проголошена, запропоновані рішення не обґрунтовані;
6 – обмежений аналіз понятійного апарату, критичні зіставлення та узагальнення різних авторів та наукових шкіл щодо досліджуваної проблеми наявні, але узагальнення некоректні, запропоновані рішення не обґрунтовані;
8 – визначено сутність об’єкта дослідження, наявність критичних зіставлень та узагальнення різних поглядів щодо досліджуваного об’єкта, але запропоновані рішення не обґрунтовані;
10 – визначено сутність об’єкта дослідження, наявність критичних зіставлень та узагальнення різних поглядів щодо досліджуваного об’єкта, запропонована авторська позиція, обґрунтовані пропозиції

3.Науково-практичний рівень
Критичний аналіз функціонування об’єкта дослідження, статистична оцінка закономірностей і тенденцій розвитку на основі рядів динаміки, використання сучасних даних, наявність аналізу фактичних даних, динаміки, структури, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, адекватність висновків

0 – аналіз проведено без встановлення причинно-наслідкових зв’язків, дані не пов’язані з змістом, не виявлено тенденції розвитку об’єкта дослідження;
6 – проведена статистична оцінка закономірностей і тенденцій розвитку на основі рядів динаміки, але не зроблено аналіз взаємозв’язків між явищами і процесами;
8 – проведена статистична оцінка закономірностей і тенденцій розвитку на основі рядів динаміки, зроблено аналіз взаємозв’язків між явищами і процесами, але не дана їм якісна оцінка;
10 – проведено аналіз показників складу і структури, виявлено тенденції розвитку об’єкта дослідження, встановлено причини виявлених тенденцій, явищ, процесів, дана їм якісна оцінка щодо розвитку суспільно-економічних процесів, висновки адекватні проведеному аналізу роботи

Проблематика, рівень розробки управлінських рішень, висновки
Чіткість постановки проблеми та аналіз причин її винкнення, визначення шляхів вирішення проблем та вдосконалення фінансової практики; адекватність розроблених управлінських рішень меті та завданням роботи, глибина структуризації запропонованих заходів, наявність обґрунтованої власної точки зору автора, підбиття підсумків з усіх висвітлених розділів відповідно до плану роботи, безпосередній зв’язок висновків з результатами дослідження.
0 – актуальність проблеми чітко не визначена, простий перелік пропонованих управлінських рішень;
6 – актуальність проблеми визначена, але не має аналізу причин проблеми, управлінські рішення структуровані, але відсутній зв’язок висновків з результатами дослідження
8 – актуальність проблеми визначена, зроблено аналіз причин проблеми, управлінські рішення структуровані, але не обґрунтована доцільність їх реалізації відповідно до методичного інструментарію роботи, кожний розділ логічно завершено з підбиттям підсумків
10 – проблема чітко поставлена, зроблено аналіз проблем, визначено шляхи вирішення, запропоновані управлінські рішення детально розроблені, обґрунтована доцільність їх реалізації відповідно до методичного інструментарію роботи, визначено їх вплив на результати об’єкту дослідження та динаміку їх змін, підсумки логічно завершують кожний розділ роботи, висновки пов’язані безпосередньо з результатами дослідження.

5.Методичний інструментарій:
Адекватність використаного методичного апарату меті та завданням роботи, наявність нестандартних елементів аналізу та діагностики, в т.ч. застосування економіко-математичних та статистичних моделей, різноманітність використання способів зіставлення інформації, комбінування та рекомбінування вихідної інформації
0 – простий переказ відомостей, інформацію подано хаотично, без будь-якого опрацювання та на застарілих даних;
6 – аналіз проведено частково, використані тільки кількісні методи аналізу, статистичні та літературні джерела даних застарілі;
8 – матеріал систематизовано, згруповано за відповідними оцінками кількісного та якісного аналізу, але не в повній мірі використано різноманітні способи зіставлення інформації;
10 – наявні нестандартні методи аналізу та діагностики, використані різноманітні способи зіставлення інформації, матеріал систематизовано, згруповано за відповідними оцінками кількісного та якісного аналізу рядів динаміки

6. Науково-етичний рівень та інформаційне забезпечення роботи:
розвиненість мови, оригінальність авторського стилю викладання матеріалу, дотримання правил оформлення курсової роботи, посилань на використані джерела та норм етики цитування; різноманітність, широта та адекватність кола використаних інформаційних джерел

0 – текст курсової роботи не відповідає вимогам, відсутні посилання, стиль не науковий, допущені стилістичні та граматичні помилки; використано до 8 джерел лише навчальної літератури, робота базується на застарілих даних;
6 – текст оформлено з незначними порушеннями вимог, використано до 15 джерел, в тому числі законодавчих актів та навчальної літератури;
8 – текст оформлено з незначними порушеннями вимог, використано понад 15 джерел навчальної, наукової (монографії, періодичні видання);
10 – текст відповідає вимогам повністю, використано понад 20 джерел навчальної, наукової (монографії, періодичні видання), довідкової літератури (енциклопедії, словники, статистичні збірники, спеціальні довідники). Додатково використані іноземні джерела.

Мінімальна оцінка
30 балів

Максимальна оцінка
60 балів


Для презентації на захисті результатів дослідження, викладених у курсовій роботі, студент готує доповідь. Якість презентації результатів роботи оцінюється за критеріями, що наведені з деталізацією бальних оцінок в таблиці:

Критерії оцінювання якості усного докладу результатів дослідження курсової роботи з використанням презентації

Критерії доповіді
Бальна шкала оцінки за критерієм

1.Усна доповідь
логіка побудови доповіді,
повнота розкриття основних етапів дослідження (актуальність, об’єкт, предмет, мета, завдання, інформаційна база, аналіз розділів дослідження, проблеми, висновки);
вміння чітко, ясно і стисло викладати сутність і результати дослідження;
відповідність доповіді матеріалу презентації,
дотримання структури доповіді
0 – доповідь не підготовлена, студент не спроможний чітко і ясно викласти сутність і результати дослідження;
6 – доповідь підготовлена, але логіка доповіді не відпрацьована, презентація не відображає повністю основні етапи роботи, студент плутано та не впорядковано викладає результати дослідження;
8 – доповідь логічно побудована, але студент не повно розкриває результати дослідження;
10 – доповідь логічно побудована, студент чітко, ясно, стисло і повно викладає сутність і результати дослідження, дотримується структури доповіді

2. Відповіді на питання.
Повнота, глибина, обґрунтованість відповідей, вміння аргументовано захищати свої пропозиції
0 – студент не спроможний дати відповідь на запитання, відстоювати свою позицію;
6 – студент дає неповні, поверхневі, необґрунтовані відповіді на поставлені запитання;
8 – студент дає повні і ґрунтовні відповіді на запитання, але не здатний аргументовано захищати свою позицію;
10 – студент дає повні і ґрунтовні відповіді на запитання, здатний аргументовано захищати свою точку зору

3.Організація презентації.
Використання та якість підготовки демонстраційних матеріалів:
відповідність дизайну змісту і темі роботи;
ергономічність, наочність та оформлення слайдів;
ємність та стислість подання текстового матеріалу на слайді;
повнота та відповідність темі графічного (ілюстративного) матеріалу;
Культура оформлення повідомлення:
наявність списку джерел (дотримання Закону про авторське право).
Культура подачі інформації:
ораторська майстерність;
виконання регламенту;
грамотність мовлення.

0 – демонстраційні матеріали є, але оформлення слайдів не розкриває тему та перешкоджає сприйняттю змісту результатів дослідження, текст важко читається, студент не використовує зміст слайдів для аргументації;
6 – демонстраційні матеріали є, використані засоби наочності інформації, але неякісно оформлені, мають місце помилки та неузгодженості, відсутні посилання на використані джерела, відсутні назви рисунків, діаграм; кількість слайдів не відповідає тривалості виступу;
8 – демонстраційні матеріали є, використані засоби наочності інформації, але мають місце помилки та неузгодженості;
10 – презентація гарно організовано, оформлення слайдів розкриває тему, текст легко читається, доповідь супроводжується засобами наочності інформації гарної якості, які допомагають найбільш повно розкрити тему, інформація виділяється за допомогою кольору, розміру, ефектів анімації і т.д.

Максимальна кількість балів
30


Оцінюванню підлягає:
(А) дотримання календарного плану виконання курсової роботи;
(Б) виконана курсова робота, у тому числі:
вступ,
зміст кожного з розділів,
висновки,
дотримання вимог до оформлення курсової роботи;
(В) захист курсової роботи.
Оцінювання завершеної курсової роботи студентів денної і вечірньої форм навчання відбувається в міру їх отримання керівником через електронну пошту в ТЕРМІНИ (з 18 квітня по 23 квітня 2011 року), встановлені регламентом підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни “Податкова система” для студентів денної та вечірньої форм навчання.
Керівник протягом 10 календарних днів перевіряє надіслані роботи і відправляє студенту рецензію керівника курсової роботи. Після отримання балів за якість виконання курсової роботи студентом на електрону пошту в рецензії керівника, ДООПРАЦЮВАННЮ КУРСОВА РОБОТА НЕ ПІДЛЯГАЄ!

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

СТРОК ДАТИ відправлення на перевірку (електрону адресу керівника) якості виконання курсової роботи встановлюється в ТЕРМІН
з 18 квітня по 23 квітня 2011 року, який визначений регламентом підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни “Податкова система” для студентів денної та вечірньої форм навчання!

Після отримання балів за якість виконання курсової роботи ДООПРАЦЮВАННЮ КУРСОВА РОБОТА НЕ ПІДЛЯГАЄ!

НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ НАПРАВЛЯТИ НА ЕЛЕКТРОНУ ПОШТУ КУРСОВУ РОБОТУ НА ПЕРЕВІРКУ В ТЕРМІН, ЯКИЙ СТАНОВИТЬ МЕНШ НІЖ 10 РОБОЧИХ ДНІВ ДО ДАТИ ПРИЛЮДНОГО ЗАХИСТУ
(ПІСЛЯ 30 КВІТНЯ 2011р.)!

Усі питання студенти мають вирішувати на консультаціях наукового керівника в процесі проведення дослідження.

Остаточна оцінка за курсову роботу виставляється за результатами обов’язкового виконання двох позицій:
(а) здачі завершеного варіанту курсової роботи для студентів денної і вечірньої форми навчання – керівнику курсової роботи в електронному вигляді; для студентів заочної форми навчання – на кафедру фінансів в надрукованому вигляді;
(б) захисту курсової роботи.

Умови, за яких студент НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ до захисту курсової роботи:
план курсової роботи не погоджено з керівником курсової роботи;
кількість балів за курсову роботу, виставлена науковим керівником до захисту, знаходиться в діапазоні від 0 до 39 балів;
студент здав повний варіант курсової роботи менше, ніж за 10 робочих днів до залікового тижня.
У разі недопуску студента до захисту, він має академічну заборгованість. Якщо недопуск з причин (1-2), то студент повинен виконати курсову роботу повторно відповідно до строків, визначених навчальною частиною.
У заліково-екзаменаційну відомість виставляється підсумкова оцінка за курсову роботу в цілому з врахуванням терміну подання курсової роботи, якості ії виконання та якості презентації на захисті за шкалою ECTS та за національною шкалою:

Оцінка за бальною шкалою КНЕУ
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка курсової роботи за національною шкалою

90-100
А
5 (відмінно)

80-89
В
4 (добре)

70-79
С


66-69
D
3 (задовільно)

60-65
Е


30-59
FX
2 (незадовільно) з можливістю повторного захисту

1-29
F
(незадовільно) з повторним виконанням курсової роботи


ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Для студентів денної і вечірньої форм навчання дату захисту призначає науковий керівник. Для студентів заочної форми навчання захист проводиться відповідно до розкладу, визначеного навчальною частиною.
Студенти денної форми навчання готують на захист ілюстративний матеріал в формі демонстраційних матеріалів презентації в електронній формі в PowerPoint; а студенти вечірньої і заочної форми – в надрукованій формі (на папері формату А4).
Захист курсової роботи передбачає ознайомлення членів комісії з результатами проведеної роботи з обраного напряму дослідження. Демонстрація презентаційних матеріалів, підготовлених засобами MS Power Point є обов’язковою для захисту курсової роботи.
Для захисту курсової роботи необхідно підготувати звіт роздрукованих презентаційних матеріалів.
Демонстрація презентаційних матеріалів, яка розміщена на 7–8 слайдах, повинна мати наступні складові інформації:
титульна сторінка, де вказано назва теми, прізвище студента, номер групи –1 слайд;
вступ, де визначено об’єкт, предмет, мету, завдання напряму дослідження– 1 слайд;
стислий виклад доповіді з основної частини дослідження (висновки за результатами роботи за кожним розділом) – 4-5 слайда;
пропозиції щодо виявлених проблем – 1 слайд.
До звіту також додається роздрукована рецензія керівника курсової роботи з виставленими балами.
Процедура захисту включає:
виступ студента за змістом роботи, що не повинен перевищувати 5-6 хвилин;
запитання членів комісії авторові роботи;
відповіді автора роботи на запитання членів комісії;
висновок комісії з приводу оцінки презентації роботи;
оголошення студентові отриманої ним оцінки.
Проведення презентації докладу складається з таких частин:
1). Вступ.
2). Основна частина.
3). Висновок.
4). Відповіді на питання.
Основним завданням вступу є ознайомлення комісії з темою доповіді (про що буде йти мова?)
Завданням основної частини є аналіз ситуації проведеного дослідження (наприклад, яким чином виглядають факти (проблеми), які можуть бути позитивні/негативні наслідки?)
Завданням висновків є резюмування пропозицій і переваг (що надасть нам конкретна пропозиція?).
Завданням відповідей на питання є вміння пояснювати та відстоювати власну точку зору аргументовано, компетентно та професійно, а також демонструвати вільне володіння темою дослідження. Викладач має право зупинити доповідь студента і перейти до запитань!

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!
На захисті студенти денної форми навчання захищають результати курсової роботи у формі ПРЕЗЕНТАЦІЇ!
СТРУКТУРА ДОПОВІДІ:
1). Вступ
2). Основна частина
3). Висновок
4). Відповіді на запитання
РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДІ –5-6 ХВИЛИНУ Доповіді, з якою виступає студент потрібно показати вміння грамотно і лаконічно викладати результати дослідження, а також обґрунтовувати їх. На захисті потрібно продемонструвати не лише рівень знань і фінансову грамотність, але й вміння логічно мислити, встановлювати зв’язки, бачити закономірності.


4.Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

Оцінювання знань студентів денної форми навчання на основі даних поточного контролю знань відбувається за виконання обов’язкових та вибіркових видів самостійної роботи.
До обов’язкових видів самостійної роботи відносяться:
а) контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни. Максимальна кількість балів – 30. Оцінюванню підлягають: відповіді студента та вирішення задач на практичних заняттях, які оцінюються відповідно 0;1;2;3;4;5 балів кожне; активна робота студента на практичних заняттях: доповнення (максимальна оцінка 5 балів за правильні відповіді протягом одного заняття), наведення власної точки зору по обговорюваним питанням та підготовка дискусійних, проблемних матеріалів з обговорюваних на практичних заняттях питань (максимальна оцінка 5 балів за роботу протягом одного заняття). Максимальна кількість балів, які студент може отримати протягом 1 заняття за усну відповідь або вирішення практичного завдання – 5 балів.
Якщо з поважних причин студент був відсутнім на практичних заняттях і не набрав бажаної кількості балів, він може звернутись до викладача і протягом семестру ( не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії) відпрацювати пропущені практичні заняття у такій формі:
- усна відповідь(максимальна кількість балів за одне питання – 5).
- розв’язання практичного завдання (максимальна кількість балів за одне завдання – 5).
- підготовка бібліографічного огляду наукових і періодичних публікацій (максимальна кількість балів – 5).
- підготовка аналітичних звітів за заданою тематикою (максимальна кількість балів – 5).
Форму відпрацювання пропущених занять вибирає викладач, який проводить семінари;

б) виконання 2 модульних завдань. Максимальна кількість балів: 7 балів – за перший модуль та 8 балів – за другий модуль;

До вибіркових видів самостійної роботи відносяться:
участь у наукових студентських конференціях, семінарах та гуртках, олімпіадах, ділових іграх та комплексному тренінгу. Максимальна кількість балів – 5.

Оцінювання знань студентів вечірньої форми навчання на основі даних поточного контролю знань відбувається:
а) за активну участь студента у практичних заняттях протягом семестру при вивченні програмного матеріалу дисципліни. Максимальна кількість балів – 30. Оцінюванню підлягають: відповіді студента та вирішення задач на практичних заняттях, які оцінюються відповідно 0;6;8;10 балів кожне; активна робота студента на практичних заняттях: доповнення (максимальна оцінка 5 балів за правильні відповіді протягом одного заняття), наведення власної точки зору по обговорюваним питанням та підготовка дискусійних, проблемних матеріалів з обговорюваних на практичних заняттях питань (максимальна оцінка 5 балів за роботу протягом одного заняття). Максимальна кількість балів, які студент може отримати протягом 1 заняття за усну відповідь або вирішення практичного завдання – 10 балів.
Якщо з поважних причин студент був відсутнім на практичних заняттях і не набрав бажаної кількості балів, він може звернутись до викладача і на протязі семестру ( не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії) відпрацювати пропущені практичні заняття у слідуючій формі:
- усна відповідь (максимальна кількість балів за одне питання – 10).
- вирішення практичного завдання (максимальна кількість балів за одне завдання – 10).
- підготовка бібліографічного огляду наукових і періодичних публікацій (максимальна кількість балів – 10).
- підготовка аналітичних звітів за заданою тематикою (максимальна кількість балів – 10).
Форму відпрацювання пропущених занять вибирає викладач, який проводить семінари;
б) за виконання 2 модульних завдань. Максимальна кількість балів: 10 балів – за перший модуль та 10 балів – за другий модуль;
Всі бали, що були набрані студентом протягом семестру підсумовуються викладачем (загальна сума не може перевищувати 50 балів для студентів денної та вечірньої форм навчання).
Студент допускається до іспиту незалежно від кількості балів, набраних за результатами поточного контролю.
Білети, для проведення іспиту для студентів денної та вечірньої форми навчання складаються з 6 пунктів: 2 теоретичних та 4 практичних завдання. Кожний пункт оцінюється максимально у 10 балів. Максимальна кількість балів за екзамен – 60.
Білети, для проведення іспиту для студентів заочної форми навчання складаються з 10 пунктів: 2 теста, 4 теоретичних та 4 практичних завдання. Кожний пункт оцінюється максимально у 10 балів. Максимальна кількість балів за екзамен – 100.

Критерії оцінювання відповідей на питання екзаменаційного білету
Відповідь, яка оцінюється в 10 балів має відповідати таким вимогам:
повний, розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленого питання або вирішення завдання;
повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;
виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;
демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
використання актуальних фактичних та статистичних даних, які підтверджують відповіді на питання;
знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань та вирішення практичних завдань, які того потребують;
відсутність помилок у схемі вирішення практичного завдання.
Відповідь, яка оцінюється в 8 балів має відповідати таким вимогам:
згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано одна з вищеназваних вимог (якщо вона явно потрібна для вичерпного розкриття питання);
або:
у цілому правильно розкритий за зазначеними вимогами зміст відповіді, але допущені незначні помилки під час:
а) використання цифрового матеріалу;
б) алгоритм вирішення практичного завдання відрізняється від правильного, але допущена помилка в цілому значно не впливає на кінцевий результат
Відповідь оцінюється в 6 балів, якщо:
згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано дві вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
одночасно допущені дві незначних або одна значна помилка, які визначені у критерії оцінки питання в 8 балів;
зроблені під час виршення практичного завдання відповіді та висновки є не повними;
Відповідь оцінюється в 0 балів, якщо:
згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано три чи більше вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
одночасно допущені дві чи більше значні помилки, які визначені у критерії оцінки питання в 8 балів;
зроблені під час виршення практичного завдання відповіді та висновки не є правильними;
характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді, або давши відповідь не на поставлене в білеті питання.

Виконання студентами екзаменаційного завдання повинно носити виключно самостійний характер: за використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається з іспиту та одержує 0 балів.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю та за виконання завдань, що виносяться на іспит і не може перевищувати 100 балів.
Якщо на іспиті студент набирає менше ніж 30 балів, він отримує оцінку „незадовільно”, а загальна кількість набраних балів включає лише результати поточного контролю.
Якщо загальна кількість набраних балів становить від 21 до 59 – студент має право на повторне складання іспиту.
Якщо загальна кількість набраних балів становить від 1 до 20 – студент зобов”язаний записатись на повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання і там скласти іспит.

Переведення даних 100 – бальної шкали оцінювання у 4-х бальну здійснюється в такому порядку:
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ
Оцінка за національною шкалою

А
90-100
5 (відмінно)

В
80-89
4 (добре)

С
70-79


D
66-69
3 (задовільно)

Е
60-65


FX
21-59
2 (незадовільно)
з можливістю повторного складання

F
0-20
2 (незадовільно)
з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


5. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання
Для студентів заочної форми навчання поточний контроль проводиться у формі обов”язкових завдань. До обов”язкових відноситься написання модульної контрольної роботи, яка оцінюється у 20 балів максимально.

Завдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання
Приклад:
1. Податок за нульовою ставкою по ПДВ обчислюється щодо операцій з:
а) постачання товарів, послуг, що були експортовані платником податку за межі митної території України;
б) обігу валютних цінностей
в) всі відповіді а,б – вірні
Правильна відповідь а)
2. Підприємства-виробники тютюнових виробів сплачують акцизний збір:
а) щоденно
б) щомісячно
в) щоквартально
Правильна відповідь б)

Зразки екзаменаційних білетів
А) для студентів денної і вечірньої форми навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

Операції, що звільненні від оподаткування ПДВ.
Доходи, що включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб і ставки податку.
Підприємство «Обрій» є платником ПДВ і в поточному році сплачує ПДВ щомісячно. Підприємство здійснює операції за цінами, що є на рівні звичайних, якщо інше не зазначено окремо. Підприємство здійснило наступні операції :

п/п
Дата операції
Зміст господарської операції
Первинний
документ
Сума,


1.
28.03

03.04
Отримано на розрахунковий рахунок оплату за поставку 20 холодильників власного виготовлення
Відвантажена продукція власного виробництва *
Податкова накладна від 03.04
100 000грн.


2.
10.04
Ввезено обладнання у митному режимі імпорту
Ставка ввізного мита по відношенню до виробничого обладнання становить 15%.
Вантажна митна декларація від 10.04.
50 000 грн.


3.
15.04


23.04
Отримано на розрахунковий рахунок оплату за продукцію власного виготовлення, 10% вартості якої складає зворотна тара, що була повернута через 30 днів.
Відвантажена продукція власного виробництва
Податкова накладна від 15.04
20 000 грн.


4.
20.04

Відвантажена продукція** суб’єкту господарювання, який не є платником ПДВ.
Податкова накладна від 20.04
10 000грн.


*- звичайний рівень цін на даний обсяг отриманої сировини – 60000 грн. (без ПДВ)
** - звичайний рівень цін на даний обсяг поставленої продукції – 40000 грн. (без ПДВ)
Визначити строки та суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у березні та квітні.

4. 15 березня поточного року підприємство «Аста» ввозить на митну територію України сигари у кількості 15 000 000 шт., контрактна ціна яких становить 9 000 000 доларів США. Задекларована виробником максимальна роздрібна ціна за 1 пачку (50 гр. або 20 шт.) сигар, які він імпортує, без податку на додану вартість з акцизним податком становить: 96 грн. Визначити суму мита, акцизного податку з товарів, які ввозяться на митну територію України та які підлягають сплаті до бюджету.
Додаткова інформація: код товару для розрахунку акцизного податку 2402 10 00 00, специфічні ставки акцизного податку – 149,66 грн. за 1 кг, ставка ввізного мита – 10 %, курс долара на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення становить 8 грн. за 1 долар США (курс валюти умовний).

5. ТзОВ “Укрінт” займається діяльністю у сфері будівництва та торгівлі. За підсумками звітного періоду підприємством прийнято рішення на загальних зборах засновників про виплату дивідендів у звітному році у розмірі 500 000 грн. Засновником товариства є нерезидент ПП “Авако”, частка у статутному капіталі становить 100%. ТзОВ “Укрінт” є платником податку на прибуток і платником ПДВ. Визначити: 1) авансовий внесок на дивіденди та строки його сплати; 2)суму дивідендів, яку отримає нерезидент ПП “Авако” 3) суму, строки сплати податку на прибуток та строки подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств; 4)податок на доходи нерезидентів, строки його сплати та суму доходу, яку отримають нерезиденти. Всі показники для розрахунку податку на прибуток умовні:
№ п/п
Дата
Показники
Сума, грн.

1.

Виручка від реалізації продукції за рік, що передує звітному
1200 000
(з ПДВ)

2.

За 1 квартал звітного періоду підприємство сплатило податок на прибуток
10 000

3.

За 2 квартал звітного періоду підприємство має наступні показники :


3.1.

Оподатковуваний прибуток
400 000


25.04
Дивіденди виплачено в грошовій формі з банківського рахунку (банківська виписка від 25.04 )
500000

4.

За 3 квартал звітного періоду підприємство має наступні показники:


4.1.

Доходи (первинні документи в наявності, що підтверджують перехід прав власності на товари, продукцію)
960 000
(з ПДВ)

4.2

Собівартість, що безпосередньо пов’язана з доходами
400 000

4.3
20.08
Отримано від нерезидента з Італії послуги з виробництва рекламного відеоролика, що пов’язано з господарською діяльністю ТзОВ “Укрінт” *(акт про виконання робіт від 20.08); курс НБУ на момент отримання послуг -10,4 грн./євро
5 000євро15.08
Сплачено за послуги нерезиденту з Італії (курс НБУ на момент передоплати – 10,4 грн / євро).


5.

За 4 квартал звітного періоду підприємство має наступні показники:


5.1.

Оподатковуваний прибуток
100 000

* В конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною, Польщею та Італією зазначено, що доходи, отримані від основної діяльності на території України можуть оподатковуватися у договірній державі (Україна), в якій вони виникають і оподатковуватися відповідно до законодавства України.

6. Петрова П.С. є резидентом України мати трьох дітей - 7-річних Петрової К.С та Петрової В.С., 10-річного Петрова Б.С, за звітний період вона мала наступні доходи (всі показники умовні):
№ п/п
Період отримання доходу
Вид доходу
Вид договору та документи, що дають право на застосування ПСП
Сума доходу, грн., дол.США

1.
01.01.
31.12
Заробітна плата
Трудова угода,
заява про застосування пільги
36000 грн.


2.
15.02
Дохід від замовника про розробку проектної технічної документації
Цивільно-правовий договір
8000 грн


3.
22.02
Дохід за надання консультаційних послуг в США*
Договір про надання послуг
5 000 дол.США,
курс НБУ на 22 квітня встановлено в розмірі 8 грн. за 1 доллар США

в податкові органи представлена довідка, яка легалізована консульською установою України про сплату податку з доходів фізичних осіб в США в сумі 120 доларів США.
Визначити суму податку на доходи фізичних осіб Петрової П.С., яка була сплачена протягом року та зробити перерахунок сум доходів за результатами звітного року.


Б) для студентів заочної форми навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

Зміст принципів побудови податкового законодавства: загальність оподаткування, рівність, недопущення проявів податкової дискримінації, невідворотність відповідальності за порушення податкового законодавства. Як ці принципи реалізовані в Україні?
Модель оподаткування землі в Україні.

Підприємство «Карт» є платником ПДВ і в поточному році сплачує ПДВ щомісячно. Підприємство здійснює операції за цінами, що є на рівні звичайних, якщо інше не зазначено окремо. Підприємство здійснило наступні операції :

п/п
Дата операції
Зміст господарської операції
Первинний
документ
Сума, грн. (без ПДВ)


1.
19.01


22.02
Сплачено передоплату нерезиденту за імпортні комплектуючі господарського призначення. Ставка ввізного мита по відношенню до комплектуючих становить 10%.
Комплектуючі ввезено на митну територію України у митному режимі імпорту
Вантажна митна декларація від 22.02 (ставка НБУ на день оформлення ВМД складає 8 грн.)
5 000 доларів США


2.
19.01
Сплачено передоплату за послуги по транспортуванню товарів негосподарського призначення
Акт виконаних робіт складено 10.02
10 000


3.
25.02.
Придбано офісну техніку у платника єдиного податку за ставкою 6% (договірна вартість не вище рівня звичайних цін)
Касовий чек від 25.05
Товарний чек від 25.05
4 000 грн.


4.
01.02


03.02
Отримано на розрахунковий рахунок оплату за поставку продукції власного виготовлення
Відвантажена продукція власного виробництва**
Податкова накладна від 03.03
6 000 грн.


** - звичайний рівень цін на даний обсяг поставленої продукції – 8000 грн. (без ПДВ)
Визначити строки та суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету за січень, лютий.

4. Підприємство «Винт» придбало у нерезидента транспортний засіб вартістю 8 000 євро, робочий об’єм двигуна – 1500 куб. см строком використання понад 5 років, який ввозиться в Україну для подальшого продажу. Визначити суму ввізного мита, акцизного податку, податку на додану вартість.
Додаткова інформація: код товару для розрахунку акцизного податку для транспортного засобу понад 5 років 8703 22 90 30, специфічна ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару – 1,5 євро за 1 куб.см об’єму циліндрів двигуна, ставка ввізного мита 20%, курс НБУ на день митного оформлення складає 11 грн. за 1євро (курс валюти умовний).

5. Підприємство “АКВА”, що розташовано в м. Київ є відокремленим підрозділом материнської компанії “АКВА-БЕСТ”, яка знаходиться в м. Одеса та перебуває на загальній системі оподаткування і є платником ПДВ. За 1 квартал підприємство “АКВА” сплатило до бюджету 25 000 грн. податку на прибуток підприємств. За 2 квартал звітного періоду підприємство відобразило від’ємне значення в розмірі 1000 грн. Протягом звітного періоду підприємство “АКВА” здійснило наступні операції:

Дата
Зміст господарської операції
Сума, грн.Протягом звітного періоду на підприємстві були наступні господарські операції
Сукупна балансова вартість всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового періоду
150 000

1.

Амортизація, що включається у звітному (податковому) періоді до собівартості реалізованих товарів/продукції та пов’язана з використанням основних засобів у господарській діяльності платника
10 000


2.
21.07
Відвантажено продукції підприємству “Орбіта» (первинні документи підтверджують про перехід прав власності на продукцію)
49 200
(з ПДВ)

3
25.07
Витрати на утримання материнської компанії, яка є окремою юридичною особою (первинні документи підтверджують приналежність до материнської компанії)
30 000

4.
20.08
Списано з поточного рахунку за ремонт основних фондів 2 групи сторонній організації (акт про виконання послуг від 20.08)
18 000
(з ПДВ)

Визначити доходи, витрати та податок на прибуток за звітний період та заповнити журнал господарських операцій за наступним зразком:
№п/п
Короткий зміст операції

Розрахунок, коментар до податкового кодексу
Наявність
первинного
документу
Дата
визнання
доходів/витрат
Сума доходів
Сума витрат


ДОД
ІД
ВОД
ІВ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.

6. Підприємство, розміщено на відстані 2 км від меж населеного пункту, під час діяльності у 1 кварталі звітного періоду здійснило фактичні обсяги викидів та розміщення відходів:
1) викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення: забруднюючі речовини IV класу небезпечності –0,9т.; забруднюючі речовини III класу небезпечності –5,6т.;
2) розміщено відходи у спеціально відведених для цього місцях IV класу небезпеки на звалищах, які не забезпечують повного виключення атмосферного повітря – 25,1т. Визначити суму, строки сплати до бюджету та подачі звітності екологічного податку.
Довідкова інформація: ставки податку встановлено в таких розмірах: за забруднюючі речовини IV класу небезпечності – 69грн. за тонну; за забруднюючі речовини III класу небезпечності –298грн. за тонну; за малонебезпечні відходи IV класу небезпеки 2,5 грн. за тонну; коефіцієнт 3 за місце розміщення відходів. З 01 січня 2011р. по 01.12.2012р. стаки екологічного податку становлять 50% від встановлених ставок.

7. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду;
проценти, нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України;
дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна;
доходи у вигляді заробітної плати, нарахованої платнику відповідно до умов трудового договору;
доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав.
8. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу сплачується:
а) за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які діють на день сплати;
б) за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які встановлюються на початок бюджетного року;
в) за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які є фіксованими протягом 4 років;
г) за місцем проживання осіб які реєструють свої транспортні засоби за ставками, які діють на день сплати.

9. Не включаються до доходів і не підлягають оподаткуванню податком на прибуток підприємств:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10. Умови набуття оподаткуванням системності:
1.
2.
3.
4.

7. Список рекомендованої літератури

Основна література:

Соколовська А. М. Основи теорії податків. Соколовська А. М. Навчальний посібник -К.: Кондор, 2010.
Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення: монографія / Соколовська А. М.– К.: НДФІ, 2001.
Соколовская А. М. Теория налогообложения. Продвинутый курс. / А. М. Соколовская, И. А. Майбуров. - М. Юнити-Дана. 2011.
Податковий кодекс України. Закон від 2 грудня 2010 року №2755-VI Із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2856-VI від 23.12.2010
Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» вiд 08.07.2010 № 2464-VI
Митний кодекс України – Електронній ресурс / Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про митний тариф України – Закон України від 5 квітня 2001 року № 2371 – ІІІ – Електронній ресурс / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2371-14

Додаткова література:

Мельник В.М. Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу: Монографія / Мельник В. М.– К.: «Комп’ютерпрес», 2006.
Опарін В.М. "Фінансова система України. (теоретико-методологічні аспекти): монографія / Опарін В. М. - Вид.2". - К. : КНЕУ, 2006.
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. авторів [ заг. Редакція М. Я. Азаров]. – К. : Міністерство фінансів України, 2010.
Брезвін А. І. Путівник по Податковому кодексу / Брезвін А. І. – К. : ВПД «Формат», 2011
Податковий кодекс: про всі зміни. – Х.
Вибір теми, ії вивчення та мотивація

Попереднє ознайомлення з
літературою

Визначення об’єкта, предмета, мети, завдань, методів дослідження

Складання плану курсової роботи та затвердження його керівником


Підготовка оглядової літератури, реферування та конспектування

Написання вступу курсової роботи

Проведення дослідження з обраної теми за поставленими завданнями у вступі


Підготовка 3 розділів та загальних висновків за кожним розділом курсової роботи


Оформлення роботи в формі презентації або у формі текстового документу


Відправлення роботи на перевірку на електронну адресу керівнику


Підготовка демонстраційних матеріалів презентації до захисту на комісію

13EMBED CorelDraw.Graphic.81415

13EMBED CorelDraw.Graphic.81415

Класифікаційна ознакаВисновок автора курсової роботи

Дискусійні питання щодо

Підхід А

Підхід Б

Підхід В

Висновок автора курсової роботи

13EMBED CorelDraw.Graphic.81415

13EMBED CorelDraw.Graphic.81415

13EMBED CorelDraw.Graphic.81415

13EMBED CorelDraw.Graphic.81415

13EMBED CorelDraw.Graphic.81415

13EMBED CorelDraw.Graphic.81415
13EMBED CorelDraw.Graphic.81415

13EMBED CorelDraw.Graphic.81415

13EMBED CorelDraw.Graphic.81415Рисунок 3Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 17799743
    Размер файла: 814 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий