Podatkova_sistema_MV_1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Запорізький національний технічний університетМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни
“ Податкова система ”для студентів спеціальності 6.030508
«Фінанси і кредит» усіх форм навчання ”
для студентів спеціальності всіх форм навчання

Частина № 12014
Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни „ Податкова система ”для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання. Частина № 1/ Укл. Чередниченко Н.О – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014 – 60 с.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Укладачі: Н.О. Чередниченко, ст. викладач


Рецензент: Т.О. Олейнік, к.е.н, доц.


Відповідальний за випуск: Н.О. Чередниченко, ст. викладач

Затверджено
на засіданні кафедри

Протокол № 7 від 06.05.2014р.


ЗМІСТ


ВСТУП
4

Тема 1
13 LINK \l "_Toc282358686" 14Сутність і класифікація податків 15
5

Тема 2
13 LINK \l "_Toc282358691" 14Податкова система та податкова політика держави15
10

Тема 3
Податок на додану вартість
19

Тема 4
Акцизний податок
27

Тема 5
Мито
33

Тема 6
Податок на прибуток
37

Тема 7
Податок на доходи фізичних осіб
45


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
52


ДОДАТКИ
54


ВСТУП

Дана дисципліна сприяє отриманню студентами знань, які необхідні сучасним спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. Оволодіння знаннями курсу дасть змогу студентам краще зрозуміти функціональні аспекти діяльності податкових органів та мотиви поведінки платників податків, набути досвіду і усвідомити основні категорії в оподаткуванні.
Метою навчальної дисципліни є засвоєння знань про систему оподаткування фізичних і юридичних осіб, можливості використання податкових пільг, періоди сплати податкових платежів та подання податкової звітності.
Основне завдання - засвоєння теоретичних та організаційних засад податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними чи фізичними особами, альтернативних систем оподаткування.
Предметом навчальної дисципліни є організація справляння податків і обов'язкових платежів в Україні.
У результаті вивчення дисципліни "Податкова система" студенти повинні знати:
історичні передумови виникнення податків та концепції оподаткування;
сутність податків та зборів, податкової системи та податкової політики;
терміни, що вживаються при оподаткуванні;
види податків та зборів, які діють в Україні;
законодавче забезпечення оподаткування;механізм нарахування та сплати податків і зборів.
Студенти повинні вміти:
використовувати нормативні документи;
визначати суми податків, зборів і платежів;
складати податкову звітність;
вести податковий облік.
13 LINK \l "_Toc282358686" 14ТЕМА 1. Сутність і класифікація податків 15

Необхідно знати: сутність податків, їх функції, принципи оподаткування, класифікацію податків за різними ознаками.
Необхідно вміти: визначати маржинальну, економічну та фактичну податкові ставки для різних податків.
Ключові терміни та поняття: податки, збори, юридичні та фізичні особи, бюджет, фінансові відносини, цільові фонди, фіскальна функція, регулююча функція, податкова система.

Питання для обговорення

1.1. Історичні передумови виникнення податків.
1.2. Поняття податків та їх функції.
1.3. Види та класифікація податків.

Завдання 1.
Таблиця1.1 - Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну.
Термін
Визначення

1
2

1. Суб’єкт оподаткування
А – майно, доход або нематеріальні активи, з наявністю яких закон пов’язує виникнення податкових зобов’язань

2. Об’єкт оподаткування
Б – відношення сплаченого податку до оподатковуваного доходу

3. Носій податку
В – ставка, зазначена безпосередньо в нормативному акті

4. Предмет оподаткування
Г – особа, що реально сплачує податок, та на яку здійснюється остаточний податковий тиск як на кінцевого споживача

5. Ставка податку
Д – термін, протягом якого формується податкова база й остаточно визначається розмір податкового зобов’язання
Продовження табл. 1.1

1
2

6. Маржинальна ставка
Е – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами

7. Фактична ставка
Є – сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері

8. Економічна ставка
Ж – система наукових знань про суть і природу податків, їхню ролі і значенні в житті суспільства

9. Податкова база
З – особа (юридична чи фізична), що реалізує юридичний обов’язок сплати податку

10. Податкові пільги
И – одиниця виміру об’єкта оподаткування

11. Принципи оподаткування
І – кількісне вираження предмету оподаткування

12. Податкова теорія
К – відношення сплаченого податку до поточного доходу


13. Податковий період
Л – повне чи часткове звільнення від податків суб’єктів відповідно до чинного законодавства


Завдання 2.

Задача 1.
Необхідно визначити маржинальну, фактичну та економічну ставки податку на прибуток підприємств в Україні для платника податку.
Вихідні дані
Платник податку на прибуток отримав прибуток за звітний період 1000000 грн. Обсяг прибутку від неоподатковуваних операцій склав 20000 грн.

Задача 2.
Необхідно визначити маржинальну, фактичну та економічну ставки податку з доходів фізичних осіб.
Вихідні дані
Громадянину за місцем основної роботи за листопад 200_ року нараховано заробітну плату в розмірі 900 грн. В фонди обов’язкового державного пенсійного та соціального страхування утримано 31,5 грн. Доход, що підлягає оподаткуванню зменшується на суму утримань в фонди обов’язкового державного пенсійного та соціального страхування.

Завдання 3.
Тестові питання
1. Податки виникли внаслідок:
а) розвитку торгівлі;
б) становлення промисловості;
в) прийняття рішень органами державної влади;
г) виникнення держави.
2. Податки – це:
а) грошові утримання з кожного працівника;
б) грошові і натуральні платежі, що виплачуються з держбюджету;
в) грошові вилучення держави з прибутку і зарплати;
г) обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб у бюджет у розмірах і в терміни, які встановлені законом.
3. Основна частка доходів бюджету складається з:
а) доходів від майна, що є власністю держави;
б) надходжень від зовнішньоекономічної діяльності;
в) доходів від приватизації;
г) податкових надходжень.
4. За рівнем встановлення податки поділяють на:
а) загальнодержавні і місцеві;
б) прямі і непрямі;
в) пропорційні і прогресивні;
г) реальні та особисті.
5. За об’єктом оподаткування податки поділяються на:
а) розкладні та окладні;
б) прибуток (доход), на додану вартість, ресурси, майно, дії;
в) з юридичних осіб, з фізичних осіб, змішані;
г) кадастрові, деклараційні і попередні.
6. За формою оподаткування податки поділяються на:
а) пропорційні та прогресивні;
б) реальні та особисті;
в) прямі та непрямі;
г) з юридичних осіб, з фізичних осіб, змішані.
7. До місцевих податків відносяться:
а) податок на прибуток підприємств;
б) податок на додану вартість;
в) плата за землю;
г) комунальний податок.
8. До прямих податків відносяться:
а) фіксований сільськогосподарський податок;
б) акцизний збір;
в) мито;
г) податок на додану вартість.
9. Поповнення державного бюджету здійснюється за рахунок реалізації такої функції податків:
а) сукупного грошового еквівалента вартості послуг держави;
б) фіскальної;
в) регулюючої;
г) контрольної.
10. Прибуток підприємства дорівнює 340000 грн. Розмір неоподатковуваного прибутку – 50000 грн. Чому дорівнює економічна ставка податку, якщо маржинальна становить 25%?
а) 21,3%;
б) 28%;
в) 32,5%;
г) 28,2%.


Зміст матеріалу для самостійного опрацювання

Поняття податків. Функції податків. Фіскальна функція податків. Регулююча функція податків. Стимулююча функція податків. Принципи оподаткування. Класифікація податків. Прямі та непрямі податки. Державні та місцеві податки. Податкове право. Податкові правовідносини. Податковий закон. Юридичні та фізичні особи й особливості їхнього оподаткування. Порядок змін податкового законодавства. Елементи податку: суб’єкт, об’єкт, джерело, одиниця оподаткування, податкова ставка, податкова квота, податкові пільги. Види податкових ставок. Пропорційні, прогресивні, регресивні ставки.

Індивідуальне завдання
Тип завдання: опрацювання навчально-методичної, нормативно- правової, монографічної, періодичної та інформаційно-довідкової літератури з проблем теми.
Мета завдання: набуття студентами знань з питань формування податків в Україні.

Теми рефератів
1. Еволюція податкових систем.
2. Формування податкової системи України._

Контрольні питання
1. Яку роль відіграють податки у формуванні державного бюджету?
2. Назвіть основні риси фіскальної і регулюючої функції.
3. Наведіть приклади конкретних податків, що існують в податковій системі України за кожною класифікаційною ознакою.
4. Визначте поняття «непрямі податки».
5. Поясніть відмінність понять «платник податку» та «носій податку».
6. В яких випадках фактична ставка податку співпадає з маржинальною?

13 LINK \l "_Toc282358691" 14ТЕМА 2. Податкова система та податкова політика держави15

2.1 Податкова система
Необхідно знати: визначення терміну «податкова система», принципи побудови податкової системи, історію формування податкової системи України, якими законодавчими актами вона регламентується, види податків та зборів, що стягуються в Україні, основні недоліки податкової системи України.
Ключові терміни та поняття: податкова система, структура податкової системи України, загальнодержавні податки та збори, місцеві податки, місцеві збори.

Питання для обговорення.

2.1. Сутність податкової системи України.
2.2. Складові податкової системи.

Завдання 1.
Таблиця 2.1 - Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну.
Термін
Визначення

1
2

1. Податкова система
А – податкова система не повинна входити в протиріччя з ефективним розподілом ресурсів

2. Гнучкість податкової системи
Б – податкова система має швидко реагувати на зміни в економічній ситуації

3. Загальнодержавні податки та збори
В – сукупність податків, зборів і платежів, законодавчо встановлених в державі, принципів, форм і методів їх встановлення, зміни чи скасування, дій, що забезпечують їхню сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства

4. Місцеві податки та збори
Г – податки та збори, що встановлюються Верховною Радою України і стягуються на всій території України

Продовження табл. 2.1

1
2

5. Економічна ефективність податкової системи
Д – механізм стягування та порядок їх сплати встановлюється сільськими, селищними, міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України


Завдання 2.
Тестові питання
1. Назвіть передумови виникнення і подальшого розвитку податків:
існування держави, суспільний поділ праці;
виникнення грошей;
існування держави, розвиток товарно-грошових відносин;
створення грошей;
усі пункти правильні.
2. Вкажіть, яка риса найбільш притаманна податковій системі України?
системність;
висока мобільність;
фіскальний характер;
неоднозначність тлумачення норм податкового законодавства;
соціальна спрямованість.
3. Вкажіть, надходження від яких податків переважають у доходах Державного бюджету України:
прямих податків;
непрямих податків;
питома вага прямих і непрямих податків приблизно однакового рівня.
платежів за ресурси;
інші доходи та обов'язкові платежі.
4. Вкажіть, який податок займає найбільшу питому вагу у структурі доходів Державного бюджету України:
податок з доходів фізичних осіб;
податок на додану вартість;
акцизний збір;
податок на прибуток підприємств;
плата за землю.
5. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від
розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
усі відповіді правильні.
6. Визначте, яка ознака притаманна податкам:
встановлюються за умови певної еквівалентності відносин платника з державою;
встановлюються для утримання окремих верств населення;
передбачають цільове призначення.
встановлюються за умови безеквівалентності відносин платника з державою;
вірної відповіді немає.
7. Вкажіть, що з перерахованого не відноситься до основних елементів оподаткування згідно з Податковим кодексом України:
ставка податку;
платник податку;
одиниця оподаткування;
порядок обчислення податку;
база оподаткування.
8. Вкажіть, у чому полягає фіскальна функція податків?
забезпечення фінансування та надходження грошових коштів до бюджетів усіх рівнів;
у застосуванні штрафних санкцій до порушників податкового законодавства;
у проведенні перевірок суб'єктів підприємницької діяльності;
підвищення ставок та розмірів податкових платежів;
у розподілі бюджетних коштів на основні потреби держави.

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання

Поняття податкової системи. Еволюція податкових систем. Податкове право. Податкові правовідносини. Податковий закон. Юридичні та фізичні особи й особливості їхнього оподаткування. Порядок змін податкового законодавства.

Завдання для індивідуальної роботи:

Тип завдання: Дослідити переваги та недоліки податкової політики інших країн. . Визначити складові частини податкової системи інших країн та порівняти їх зі складовими податкової системи України.
Мета завдання: набуття студентами знань з питань формування податкової системи України, її основних елементів.

Теми рефератів

1. Податкова система держави як показник її соціально-економічного розвитку.
2. Порівняльна характеристика методів формування державних доходів.
3. Ретроспективний аналіз податкового методу формування доходів державного бюджету.
4. Етапи становлення податкової системи України.
5. Концепція реформування податкової системи України.

Контрольні питання
1. Охарактеризуйте принципи побудови податкової системи держави.
2. Які події є ознакою початку формування податкової системи України? Охарактеризуйте періоди побудови податкової системи в Україні.
3. Назвіть основні нормативно-правові документи, що регулюють податкову систему України.
4. Укажіть види податків, які складають основу податкової системи України. Вкажіть основні недоліки чинної системи оподаткування в Україні.
5. Які види місцевих податків та зборів є обов’язковими для встановлення сільськими, селищними та міськими радами?


2.2. Податкова політика
Необхідно знати: сутність, цілі та основні типи податкової політики.
Необхідно вміти: визначати тип податкової системи, виходячи з розміру ефективних податкових ставок.
Ключові терміни та поняття: податкова політика, цілі податкової політики, податкові пільги, податкове навантаження.
Питання для обговорення.

2.1. Сутність податкової політики України.
2.2. Складові податкової політики.

Завдання 1.
Таблиця 2.2 - Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну.
Термін
Визначення

1. Податкова реформа
А – політика, яка базується на участі уряду в податковому регулюванні економіки шляхом внесення змін в податкову систему

2. Податкова політика
Б – сукупність правових норм, за допомогою яких держава регулює відношення між суб’єктами оподаткування

3. Подвійне оподаткування
В – складова частина державної економічної політики, яка базується на сукупності юридичних законодавчих актів, що встановлюють види податків, порядок їх стягнення та регулювання

4. Податкове право
Г – політика, яка базується на теоретичному припущенні, що податкова система сама собою має здатність автоматично впливати на економічний цикл

5. Дискреційна податкова політика
Д – оподаткування одного і того ж об’єкта податком одного виду не менш, ніж двічі протягом одного звітного періоду

6. Недискреційна податкова політика
Е – сукупність змін податкового законодавства, що торкаються структури, об’єктів оподаткування, податкових пільг

Завдання 2.

Задача 1.
Необхідно визначити тип податкової системи шляхом розрахунку ефективної податкової ставки. Підтвердити висновок про тип податкової системи шляхом виявлення характеру перерозподілу доходів громадян після сплати податків.
Вихідні дані
До оподаткування доходи групи платників з низькими доходами становлять 80000 тис. грн. Доходи групи платників з високими доходами становлять 260000 тис. грн. Сума сплачених податків групою платників з низькими доходами становить 9000 тис. грн. Сума сплачених податків групою платників з високими доходами становить 21000 тис. грн.

Задача 2.
Необхідно визначити податкове навантаження на макрорівні.
Вихідні дані
Валовий внутрішній продукт (ВВП) держави за рік становить 250 млрд. грош. од. Податкові надходження до зведеного бюджету становлять:
- прямі податки (ПП) 40 млрд. грош. од.
- непрямі податки (НП) 60 млрд. грош. од.

Задача 3.
Необхідно визначити податкове навантаження на мікрорівні.
Вихідні дані
Податкові виплати підприємства за звітний рік становлять:
- з податку на прибуток 3,5 тис. грн;
- з податку на додану вартість 0,9 тис. грн;
- з податків та зборів, що входять до валових витрат 2,1 тис. грн;
- з інших податків та зборів 0,8 тис. грн.
Балансовий прибуток (БП) підприємства за звітний рік становить 18 тис. грн.
Обсяг продажів з (ПДВ) становить 690 тис. грн.

Завдання 3.
Тестові питання
1. Податкова політика проводиться відповідно до принципів:
а) соціальна справедливість;
б) стабільність;
в) гнучкість;
г) усі відповіді правильні.
2. Зміни в податковій системі залежать від рішень уряду при проведенні:
а) дискреційної політики;
б) недискреційної політики;
в) прогресивної політики;
г) пропорційної політики.
3. При економічному спаді доцільно проводити податкову політику::
а) стримуючу;
б) стимулюючу;
в) недискреційну;
г) дискреційну.
4. Відносно більше податкове навантаження на групи платників з великими доходами означає:
а) регресивне оподаткування;
б) пропорційне оподаткування;
в) прогресивне оподаткування.
5. Відносно менше податкове навантаження на групи платників з великими доходами означає:
а) регресивне оподаткування;
б) пропорційне оподаткування;
в) прогресивне оподаткування.
6. Рівномірно розподілити податкове навантаження по всім групам платників дозволяє:
а) регресивне оподаткування;
б) пропорційне оподаткування;
в) прогресивне оподаткування.
7. Стримуючу бюджетно-податкову політику доцільно проводити у випадку:
а) інфляції попиту;
б) інфляції пропозиції;
в) при економічному спаді.
8. Зміни в податковій системі залежать від рішень уряду при проведенні:
а) прогресивної політики;
б) недискреційної політики;
в) пропорційної політики;
г) дискреційної політики.

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання

Поняття податкової політики. Дослідження підходів до визначення сутності податкової політики та її ролі в державному регулюванні соціально-економічних процесів на сучасному етапі становлення ринкових відносин

Завдання для індивідуальної роботи

Тип завдання: Дослідити підходи до визначення сутності податкової політики та її ролі в державному регулюванні соціально-економічних процесів на сучасному етапі становлення ринкових відносин.
Мета завдання: набуття студентами знань з питань формування податк одпткової політикиУкраїни, її основних елементів

Теми рефератів

1. Податкова політика як основна складова фіскальної політики.
2. Взаємозв’язок та взаємодія податкової політики з елементами та інструментами державного регулювання економіки.
3. Державні плани і прогнози та податкова політика.
4. Податкова політика України в сучасних умовах.
5. Координація елементів системи державного регулювання економіки і податкової політики в зарубіжних країнах.

Контрольні питання
1. В чому полягають цілі податкової політики?
2. Які типи бюджетно-податкової політики ви знаєте?
3. Поясніть сутність дискреційної та недискреційної податкових політик.
3. Розкрийте поняття різних систем оподаткування: пропорційної, регресивної та про-гресивної.
4. При яких умовах державі доцільно проводити стримуючу та стимулюючу бюджетно-податкову політику?
5. Визначте сутність терміну «податкове навантаження».
6. Поясніть методику розрахунку ефективної податкової ставки.
13 LINK \l "_Toc282358700" 14ТЕМА 3. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ15

Необхідно знати: осіб, що є платниками ПДВ, Об’єкт оподаткування ПДВ, Порядок визначення суми ПДВ до спати за звітний період, дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту
Необхідно вміти: визначати податкові зобов’язання та податковий кредит з ПДВ, розраховувати суму ПДВ до сплати за звітний період.
Ключові терміни та поняття: додана вартість, податок на додану вартість, платники ПДВ, податкові зобов’язання, податковий кредит, операції, що оподатковуються за 20% та 0% ставками, операції, звільнені від оподаткування, операції, що не є об’єктом оподаткування.

Питання для обговорення

3.1. Сутність ПДВ та його платники.
3.2. Об’єкт оподаткування ПДВ.
3.3. Операції, що звільнені від оподаткування ПДВ.

Завдання 1.
Таблиця 3.1 - Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну.
Термін
Визначення

1
2

1. Поставка товарів
А – операції, за якими не відбувається передача права власності та не створюється додана вартість

2. Податкове зобов’язання
Б – сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду

3. Податковий кредит
В – документ, що підтверджує право покупця на податковий кредит з ПДВ

4. Бюджетне відшкодування
Г – загальна сума податку, одержана платником податку в звітному періоді
Продовження табл. 3.1

1
2

5. Об’єкт оподаткування ПДВ
Д – операції, за якими відбувається передача права власності, але ПДВ не нараховується

6. Операції, які не є об’єктом оподаткування ПДВ
Е – дата виймання з торговельних апаратів або подібного устаткування грошової виручки

7. Операції, які звільнені від оподаткування ПДВ
Є – операції з поставки товарів та послуг, в тому числі операції з передачі з передачі об’єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу

8. Податкова накладна
Ж – документ, який виявляє собою форму податкової звітності з ПДВ

9. Дата виникнення податкового зобов’язання
З – сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку з надмірною сплатою податку

10. Дата виникнення податкового кредиту
И – операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари

11. Декларація з ПДВ
І – дата фактичного отримання об’єкта фінансового лізингу орендарем


Завдання 2.
Задача 1.
Необхідно визначити розмір податкових зобов’язань, які нараховані продавцем за результатами виконання договору купівлі-продажу товару.
Вихідні дані
Відповідно до договору купівлі-продажу № 155 від 02.01.09. підприємство «Ранок» реалізує товар (продукти харчування) підприємству-покупцю «Південь». Операції виконані в такому порядку:
- 05.01. – відвантаження товару на загальну суму 1800 грн,
- 15.01 – отримання оплати від покупця – 1800 грн.

Задача 2.
Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет за результатами звітного місяця, якщо підприємство реалізує різні види продукції.
Вихідні дані
Протягом звітного місяця здійснено такі операції.
1) Реалізовано товарів на території України на суму 50000 грн (без урахування ПДВ).
2) Здійснено первинну емісію цінних паперів на суму 6000 грн.
3) Нараховано та виплачено заробітну плату робітникам підприємства у розмірі 10000 грн.
4) Здійснено обов’язкові відрахування від заробітної плати працівників – 4000 грн.
5) Закуплено канцелярські товари вітчизняного виробництва на суму 90 грн (з урахуванням ПДВ).
6) Надано шефську допомогу міській лікарні на суму 1500 грн.
7) Експортовано товарів на суму 180000 грн.
8) Отримано від постачальників матеріали для виробництва продукції – 2000 грн (без урахування ПДВ).
9) Придбано з ПДВ товари, вартість яких включається до складу валових витрат виробництва, на суму 240000 грн.
10) Надано цех у фінансовий лізинг. Отримано винагороду – 6000 грн.

Задача 3.
Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет за результатами звітного кварталу, якщо підприємство реалізує різні види продукції.
Вихідні дані
Протягом звітного кварталу здійснено такі операції.
1) Відповідно до договору (загальна сума за договором 42000 грн, включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:
- у квітні підприємство відвантажило напівфабрикати на суму 22000 грн (без ПДВ);
- у травні на підприємстві оприбутковано товари на суму 28000 грн;
- у червні отримано медикаменти, сума за накладною – 8400 грн. Відвантажено комплектуючі, сума за накладною – 13200 грн.
2) Відповідно до договору (загальна сума за договором 58500 грн, включаючи ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємство реалізує готову продукцію. Операції були здійснені у такому порядку:
- у квітні отримано часткову попередню оплату на поточний рахунок підприємства в сумі 30000 грн;
- у травні на підприємством відвантажено готову продукцію. Відповідно до накладної, сума склала 36000 грн;
- у червні отримано оплату продукції – 6000 грн.

Задача 4
Підприємство придбало 250 принтерів по 500 грн і 300 сканерів по 300 грн з урахуванням ПДВ.
У звітному періоді 40 % принтерів були реалізовано за ціною 600 грн без урахування ПДВ і 60 % – по 550 грн без урахування ПДВ. При реалізації сканерів – 70 % були реалізовані за ціною 360 грн з урахуванням ПДВ і 30 % – по 420 грн з урахуванням ПДВ.
Розрахувати суму ПДВ, що повинне сплатити підприємство в бюджет.

Задача 5
Підприємство "Домострой" спеціалізується на наданні послуг з ремонту, а також із продажу будівельних матеріалів через магазин. У ході виконання своєї діяльності підприємством за звітний період було реалізовано:
цементу на суму 20 тис. грн без урахування ПДВ;
лакофарбових матеріалів на суму 15 тис. грн без урахування ПДВ;
шпалер, лінолеуму й плитки на суму 25 тис. грн без урахування ПДВ.
Підприємством були надані послуги з ремонту житлових приміщень і офісів на суму 50 тис. грн.
Для виконання своєї діяльності підприємством було закуплено сировини і матеріалів на суму 42 тис. грн з урахуванням ПДВ.
Розрахувати податок на додану вартість, який необхідно сплатити до бюджету.


Задача 6
Магазин "Кристал" займається пошиттям і продажем костюмів. У ході здійснення своєї діяльності магазин за звітний період реалізував жіночих костюмів на суму 16 тис. грн без урахування ПДВ, чоловічих, на суму – 12 тис. грн без урахування ПДВ.
Магазин надає послуги пошиття костюмів на замовлення, таких послуг за звітний період було зроблено на суму 11 тис. грн без урахування ПДВ. На закупівлю тканини, ниток, ґудзиків було витрачено 19 тис. грн без урахування ПДВ. Розрахувати податок на додану вартість, який необхідно сплатити до бюджету.


Завдання 3.
Тестові питання
1. У чому полягає сутність податку на додану вартість (ПДВ):
а) ПДВ - це податок, який нараховується на прибуток підприємства;
б) ПДВ - це податок, який нараховується у вигляді надбавки до ціни товарів та послуг, що продаються;
в) ПДВ - це податок, який нараховується з доходів покупців товарів і послуг.
2. Додана вартість це:
а) частина національного доходу, виробленого на даному підприємстві;
б) різниця між вартістю реалізованої продукції, витратами на її виробництво і реалізацію;
в) різниця між загальною сумою продажів і загальною сумою закупівлі від всіх інших об’єктів господарської діяльності;
г) сума заробітної плати, відсотків і прибутку.
3. Перевагами ПДВ є:
а) можливість відхилення від сплати в умовах недосконалого бухгалтерського обліку;
б) змога відносно точно визначити реальну вартість кожного товару;
в) можливість бути вільним від дискримінації платників залежно від їхньої ролі і місця в господарському процесі;
г) масовість регресивного характеру.
4. Назвіть об'єкт оподаткування для обчислення ПДВ:
а) собівартість випущеної продукції;
б) вартість продукції в оптових цінах, відвантаженої покупцям;
в) відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акцизний збір;
г) відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акцизний збір і ПДВ.
5. Знайдіть правильне визначення сутності терміна «податкове зобов'язання»:
а) податкове зобов'язання - це сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету;
б) податкове зобов'язання - це ПДВ, нарахований платником податку і включений продавцем товарів, послуг до їх ціни;
в) податкове зобов'язання - це сума ПДВ, сплачена покупцем товарів і послуг в їх цінах.
6. Знайдіть правильне визначення сутності терміна «податковий кредит»:
а) податковий кредит - це сума ПДВ, яка підлягає сплаті в бюджет;
б) податковий кредит - це сума ПДВ, на яку його платник має право зменшити податкове зобов'язання;
в) податковий кредит - це сума ПДВ, сплачена платником цього податку в складі ціни придбаних товарів і послуг, використаних в процесі виробництва і що відносяться до складу валових затрат підприємства.
6. Яку суму ПДВ платник зобов'язаний сплатити до бюджету:
а) суму ПДВ, яка включена у ціну проданого товару і послуг за відповідний звітний період;
б) суму ПДВ, яка зафіксована в податковій накладній;
в) суму ПДВ, розраховану як різниця між сумою податкового зобов'язання і сумою податкового кредиту за відповідний звітний період.
7. Датою виникнення податкових зобов’язань при здійсненні операцій з продажу товарів (робіт, послуг) є:
а) дата перерахування коштів платником податку на банківський рахунок постачальника;
б) дата відвантаження товарів або дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником ПДВ;
в) дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталась раніше, або дата зарахування коштів від покупця, або дата відвантаження товарів.
8. Датою виникнення податкових зобов’язань при здійсненні операцій з ввезення (імпортування) товарів є:
а) дата перерахування коштів постачальнику в оплату товарів, які підлягають ввезенню на митну територію України;
б) дата оформлення ввізної митної декларації із зазначенням у ній суми податку, що підлягає сплаті;
в) дата реалізації товарів, що імпортовані, на митній території України;
г) податкові зобов’язання не виникають.
9. Документом, що підтверджує право платника податку на податковий кредит з ПДВ є:
а) реєстр виданих податкових накладних;
б) видаткова накладна;
в) податкова накладна;
г) декларація з ПДВ.
10. Якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів за попередній календарний рік перевищує 300000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, податковий період дорівнює:
а) 20 днів;
б) календарному місяцю;
в) календарному кварталу;
г) календарному року.
11. Звітним документом з ПДВ є:
а) акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей;
б) видаткова накладна;
в) податкова накладна;
г) податкова декларація з ПДВ.
12. Назвіть можливі наслідки негативного впливу сплати ПДВ на фінансову діяльність підприємства - платника податку:
а) зростання ціни продукції;
б) іммобілізація оборотних коштів підприємства;
в) зменшення прибутку від реалізації продукції;
г) зниження рентабельності підприємства;
ґ) підвищення собівартості продукції.

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання

Непрямі податки, їх склад та характеристика. Сутність податку надодану вартість. Платники і ставки податку на додану вартість. Пільги з податку на додану вартість. Порядок і методи обчислення податку на додану вартість. Строки сплати податку на додану вартість. Порядок відшкодування податку на додану вартість.

Індивідуальне завдання
Тип завдання: опрацювання навчально-методичної, нормативно-правової, монографічної, періодичної та інформаційно-довідкової літератури з проблем теми; виконання розрахунків з використанням інформації фінансової звітності підприємств.
Мета завдання: набуття студентами практичних вмінь щодо на-
рахування та сплати податку на додану вартість; визначення відшкодування податку на додану вартість, а також вмінь оцінювати його вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

Теми до рефератів

1. Непряме оподаткування.
2. Визначення об’єкта та суб’єкта оподаткування ПДВ.
3. Визначення величини ПДВ, що сплачується до бюджету.
4. Ставки ПДВ. Розрахунок податкового зобов’язання та
податкового кредиту.


Контрольні питання
1. Обґрунтуйте переваги та недоліки ПДВ.
2. Охарактеризуйте особливості державної реєстрації платників ПДВ.
3. У чому полягає відмінність операцій звільнених від оподаткування від операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ?
4. Як розрахувати суму ПДВ до сплати в бюджет?
5. Поясніть вплив обсягу операцій, оподатковуваних ПДВ за попередній календарний рік на тривалість податкового (звітного) періоду.
ТЕМА 4. Акцизний податок

Необхідно знати: сутність акцизного збору, його платників та об’єкти оподаткування, види ставок порядок розрахунку, декларування та сплати.
Необхідно вміти: розраховувати акцизний збір для різних видів підакцизних товарів за відповідними ставками.
Ключові терміни та поняття: акцизний збір, платники акцизного збору, підакцизні товари.

Питання для обговорення
4.1. Сутність акцизного податку.
4.2. Ставки акцизного податку, що діють на території України.
4.3. Акцизні марки.

Завдання 1.
Таблиця 4.1 - Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну.
Термін
Визначення

1
2

1. Акцизний збір
А – сировина, яка є власністю замовника і передається виробнику для виготовлення підакцизних товарів (продукції) без передання права власності на таку сировину

2. Давальницька сировина
Б – будь-які умови, визначені в договорах між замовником та виробником, при яких виготовляється підакцизна продукція, яка є власністю замовника

3. Давальницькі умови
В – непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни таких товарів (продукції)

4. Марка акцизного збору
Г – наклеювання марки акцизного збору в порядку, передбаченому законодавствомПродовження табл. 4.1

1
2

5. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Д – спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби

6. Плата за марки акцизного збору
Е – плата, що вноситься українськими виробниками та імпортерами алкогольних напоїв та тютюнових виробів на покриття витрат на виробництво, зберігання та реалізацію марок акцизного збору


Завдання 2.

Задача 1
Підприємство "Тютюн світу" реалізувало 3 000 пачок сигарет з фільтром з власною назвою "Мальборо" по 20 шт. сигарет у пачці з максимальною роздрібною ціною 18,75 грн та 700 пачок сигарет без фільтру з власною назвою "Козак" по 20 шт. сигарет у пачці з максимальною роздрібною ціною 9,25 грн
Згідно із ст. 215.3.2 ПКУ адвалорна ставка акцизного податку (у 2014 р.) для сигарет з фільтром та для сигарет без фільтру складає 12 % від вартості реалізованого товару, а специфічна ставка у твердих сумах з одиниці реалізованого товару дорівнює:
для сигарет з фільтром – 173,20  грн за 1 тис. шт.
для сигарет без фільтру – 77,50  грн за 1 тис. шт.
При цьому, ст. 215.3.3 регламентується, що мінімальне акцизне податкове зобов’язання по сплаті акцизного податку на тютюнові вироби не може бути
меншим ніж 231,70 грн.  за 1 тис. шт. сигарет з фільтром
меншим ніж 101,60 грн.  за 1 тис. шт. сигарет без фільтру.

Вирішення
Розрахуємо акцизний податок за адвалорною ставкою:
Вартість пачки сигарет без податку на додану вартість:
сигарети з фільтром 18,75 – (18,75 Ч 20 % / 120 %) = 15,62 грн;
сигарети без фільтру 9,25 – (9,25 Ч 20 % / 120 %) = 7,71 грн.
Вартість реалізованого товару (продукції):
сигарети з фільтром: 15,62 Ч 3 000 = 46860 грн;
сигарети без фільтру: 2,71Ч 700 = 5397 грн.
Акцизний податок за адвалорною ставкою:
для сигарет з фільтром: 46860 Ч 12 % / 100 % = 5623,2 грн;
для сигарет без фільтру: 5397 Ч 12 % / 100 % = 647,64 грн.
Розрахуємо акцизний податок за специфічною ставкою:
Загальна кількість сигарет:
сигарети з фільтром: 3 000 Ч 20 = 60 000 шт;
сигарети без фільтру: 700 Ч 20 = 14 000 шт.
Акцизний податок за специфічною ставкою:
для сигарет з фільтром: 60 000 Ч 173,20 / 1 000 = 10392 грн;
для сигарет без фільтру: 14 000 Ч 77,50 / 1 000 = 1085 грн.
Розрахуємо податкове зобов’язання з акцизного податку:
для сигарет з фільтром: 5623,2+10392 = 16015,2 грн;
для сигарет без фільтру: 647,64 + 1085= 1732,64 грн.
Мінімальне акцизне податкове зобов’язання по сплаті акцизного податку на тютюнові вироби:
для сигарет з фільтром: 60 000 Ч 231,70 / 1 000 = 13902 грн;
для сигарет без фільтру: 14 000 Ч 101,60 / 1 000 = 1422,4 грн.
Порівняємо розраховане податкове зобов’язання з акцизного податку з мінімальним акцизним податковим зобов’язанням по сплаті акцизного податку на тютюнові вироби:
для сигарет з фільтром: 16015,2 грн > 13902грн;
для сигарет без фільтру: 1732,64 грн > 1422,4 грн.
Висновок: у результаті проведених розрахунків зрозумілим є те, що для сигарет з фільтром і для сигарет без фільтру фактичне податкове зобов’язання з акцизного податку більше мінімального акцизного податкового зобов’язання по сплаті акцизного податку на тютюнові вироби, отже платник податків підприємство "Тютюн світу" сплачує до бюджету фактично розраховане податкове зобов’язання.

Задача 2.
Необхідно визначити суму акцизного збору, що має сплатити ТОВ «Крокус», контрактну вартість з врахуванням непрямих податків на ціну 1 л вина.
Вихідні дані
ТОВ «Крокус» - виробник алкогольних напоїв та пива відвантажило в звітному періоді покупцю ТОВ «Гарант» вина виноградні натуральні в обсязі 1500 л. Оплата в звітному періоді не отримана. Контрактна вартість становить 15240 грн без ПДВ (без акцизного збору).
Ставка акцизного збору становить 0,25 грн за 1 л.

Задача 3
Підприємство "Фора" реалізувало 954 пачки сигарет з фільтром з власною назвою "Вог" з максимальною роздрібною ціною 13 грн, 1 235 пачок сигарет з фільтром з власною назвою "Стайл" з максимальною роздрібною ціною 8 грн та 675 пачок сигарет без фільтру з власною назвою "Беломор канал" з максимальною роздрібною ціною 3,25 грн
Розрахувати акцизний податок за специфічною й адвалорною ставкою, які застосовуються одночасно.

Задача
Підприємство "Альфа" реалізувало 1 000 пачок сигарет з фільтром з власною назвою "Мальборо" з максимальною роздрібною ціною 12,50 грн, 1 000 пачок сигарет з фільтром з власною назвою "Кент" з максимальною роздрібною ціною 13 грн, 450 пачок сигарет з фільтром з власною назвою "Прилуки" з максимальною роздрібною ціною 6,50 грн та 75 пачок сигарет з фільтром з власною назвою "Капрі" з максимальною роздрібною ціною 7,50 грн по 20 шт. сигарет у пачці та 200 пачок сигарет без фільтру з власною назвою "Ватра" з максимальною роздрібною ціною 2,75 грн, 150 пачок сигарет без фільтру з власною назвою "Прима" максимальною роздрібною ціною 2,50 грн по 20 шт. сигарет у пачці.
Розрахувати акцизний податок за специфічною й адвалорною ставкою, які застосовуються одночасно.

Задача 5
Підприємство "Рута" реалізувало 13 кг тютюну для куріння з власною назвою "Тютюн ліванський" та 6 кг тютюну для жування з власною назвою "Ред мен" і 2 кг тютюну для жування з власною назвою "Спайс". Розрахувати акцизний податок за специфічною ставкою, встановленою ПКУ.

Завдання 3.
Тестові питання
1. Акцизний податок - це:
а) податок, який розраховується з доходів підприємств;
б) податок, який розраховується у вигляді надбавки до ціни на вироблені та реалізовані високорентабельні товари;
в) податок, який розраховується у вигляді надбавки до ціни на всі реалізовані товари.
2. Платниками акцизного податку є:
а) суб'єкти підприємницької діяльності - виробники підакцизних товарів;
б) суб'єкти підприємницької діяльності - виробники сільськогосподарської продукції;
в) суб'єкти підприємницької діяльності, які імпортують на митну територію України підакцизні товари;
г) експортери підакцизних товарів.
3. Ставки акцизного податку:
а) прогресивні;
б) регресивні;
в) пропорційні.
4. Акцизний податок обчислюється за ставками у відсотках до обороту з продажу :
а) для експортованих товарів;
б) для товарів, що реалізуються за вільними цінами;
в) для товарів, що передаються на зберігання.
5. Акцизний податок не справляється при реалізації підакцизних товарів (продукції):
а) на експорт за іноземну валюту;
б) кінцевому споживачу;
в) за бартерними контрактами.
6. Як може вплинути на фінансово-господарську діяльність підприємств-виробників звільнення їх продукції від акцизного збору:
а) зменшить собівартість продукції;
б) збільшить прибуток від реалізації;
в) підвищить рентабельність виробництва продукції;
г) зменшить іммобілізацію оборотних коштів;
ґ) збільшить обсяг виробництва і реалізації підакцизних товарів.
Зміст матеріалу для самостійного опрацювання

Сутність акцизного податку. Платники акцизного податку. Об’єкти податкування. Поняття і перелік підакцизних товарів. Ставки акцизного податку. Порядок включення акцизного податку в ціну товарів.

Індивідуальне завдання
Тип завдання: опрацювання навчально-методичної, нормативно-правової, монографічної, періодичної та інформаційно-довідкової літератури з проблем теми; виконання розрахунків з використанням інформації фінансової звітності підприємств.
Мета завдання: набуття студентами практичних вмінь щодо нарахування та сплати акцизного податку, а також вмінь оцінювати його вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Теми до рефератів

1. Місце та роль акцизного податку в доходах державного бюджету.
2. Порядок справляння специфічних акцизів в Україні.
3. Специфічні акцизи як форма непрямого оподаткування.
4. Механізм оподаткування акцизним збором алкогольних та тютюнових виробів.

Контрольні питання
1. Які риси властиві акцизному податку та ПДВ?
2. За якими ознаками відрізняється акцизний податок від ПДВ?
3. Хто є платниками акцизного податку?
4. Які підакцизні товари не є об’єктом оподаткування акцизним податком?
5. Які ставки акцизного податку існують в Україні згідно з чинним законодавством?
6. Назвіть пільги, що застосовуються для платників акцизного податку.
7. За якими методами обчислюється акцизний податок?
ТЕМА 5. МИТО

Необхідно знати: нормативне регулювання оподаткування митом, основні принципи митного регулювання, процедуру митного контролю, порядок митного декларування, основні елементи мита.
Необхідно вміти: розраховувати суму мита та митного збору при різних видах переміщень через митний кордон України.
Ключові терміни та поняття: мито, митний збір, митний кордон, митна вартість, митний контроль, спеціальне мито, антидемпінгове мито, компенсаційне мито.

Питання для обговорення:
5.1. Сутність мита.
5.2. Структура та організація діяльності митної служби в Україні.
5.3. Митний контроль.
5.4. Декларування.

Завдання 1.
Таблиця 5.1 - Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну.
Термін
Визначення

1
2

1. Пільгові ставки
А – застосовуються до товарів (предметів), які походять із країн, що входять у митні союзи з Україною або створюють разом з нею спеціальні митні зони, до товарів із країн, що розвиваються, крім деяких груп товарів (наприклад, продукція тваринництва, харчові промисловості)

2. Преференційні ставки
Б – застосовуються до товарів або інших предметів із країн або економічних союзів, що користуються в Україні режимом найбільшого сприяння (Великобританії, Італії, Франції, США та ін.), та із країн, що розвиваються (крім тих товарних груп, за якими застосовуються преференційні ставки)Продовження табл.. 5.1

1
2

3. Компенсаційне мито
В – територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови, установки і споруди, що створюються у виключній морській економічній зоні України, на якій поширюється виключна юрисдикція України

4. Митна територія України
Г – застосовується при ввозі в Україну товарів за ціною істотно нижче конкурентної ціни в країні експорту, якщо при цьому порушуються інтереси українських товаровиробників, та при вивозі товарів, які істотно нижче цін інших експортерів

5. Антидемпінгове мито
Д – застосовується при ввозі або вивозі товарів, при виробництві яких прямо або побічно використовуються субсидії

6. Митний збір
Е – непрямий податок на споживання, який стягується з товарів, що переміщуються через митний кордон України

7. Мито
Є – плата за митне оформлення, яка залишається в розпорядженні митниці


Завдання 2.
Задача 1.
Необхідно розрахувати фактурну вартість товару, митну вартість, суми мита, митного збору та ПДВ.
Вихідні дані
Підприємство-резидент «Шедевр» на підставі договору купівлі-продажу з підприємством-нерезидентом «VIP» одержало товар на суму 55303 дол. США (452 од. за ціною 74 дол. США за одиницю), у тому числі транспортні послуги на території України на 210 дол. США (відповідно до рахунку-фактури) при умові перевезення оплачене до пункту призначення м. Дніпропетровськ. Даний товар обкладається митом за ставкою 10 %, ставка митного збору 0,2 %. Курс НБУ на дату оформлення вантажної митної декларації – 8,31 грн/дол. США.

Задача 2.
Підприємство імпортувало пиво солодове, митна вартість якого склала 60 тис.грн. Ставка мита по цих товарах склала 0,8% від митної вартості.
Ставка акцизного збору складає 1,24 грн за 1 л. напою. Вартість 1-го літра пива солодового – 6,7 грн. Визначити суму коштів, які сплатить підприємство на митниці, якщо плата за митне оформлення товару складає 21$ за одну годину. Тривалість митного оформлення 1,9 години. Курс НБУ: 1$= 11,93 грн. визначити суму податків, що сплатить підприємство.

Задача 3.
Підприємство ввозить на митну територію України 1 тис. Пляшок горілки (0,5 л, 40%) контрактна вартість якої становить 2 тис. доларів США.
Визначити суму мита, АП і ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету.

Тестові питання
1. За класифікаційними ознаками мито можна віднести до:
а) загальнодержавних податків;
б) місцевих податків;
в) зборів до цільових фондів.
2. Митний збір зараховується:
а) до державного бюджету України;
б) до місцевих бюджетів;
в) до цільових фондів;
г) залишається у розпорядженні митниці.
3. Під час ввозу або вивозу товарів, при виробництві яких прямо або побічно використовувались субсидії застосовується:
а) антидемпінгове мито;
б) компенсаційне мито;
в) спеціальне мито.
4. Базою для нарахування мита є:
а) фактурна вартість;
б) митна вартість;
в) митний збір;
г) митна вартість з ПДВ.
5. Спеціальне мито застосовується:
а) в цілях захисту економічних інтересів України та її товаровиробників;
б) для підтримки імпорту;
в) для підтримки експорту.
6. Базою для нарахування митного збору є:
а) митна вартість з ПДВ;
б) митна вартість;
в) мито;
г) фактурна вартість.


Зміст матеріалу для самостійного опрацювання

Мито. Ввізне мито. Вивізне мито. Транзитне мито. Ставка мита. Адвалерна ставка. Специфічна ставка. Комбінована ставка. Сезонна ставка. Антидемпінгова ставка. Спеціальна ставка. Компенсаційна ставка.

Індивідуальне завдання
Тип завдання: опрацювання навчально-методичної, нормативно-правової, монографічної, періодичної та інформаційно-довідкової літератури з проблем теми; виконання розрахунків з використанням інформації фінансової звітності підприємств.
Мета завдання: набуття студентами практичних вмінь щодо нарахування та сплати мита, а також вмінь оцінювати його вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.


Контрольні питання
1. Чи відноситься митний збір до податкових платежів?
2. Опишіть процедури митного контролю.
3. Які документи необхідно представити при проходженні митного контролю?
4. Назвіть основні принципи митного регулювання.
5. Що таке транзит?
6. Назвіть види мита, що застосовуються в цілях захисту економічних інтересів України та її товаровиробників.
ТЕМА 6. Податок на прибуток

Необхідно знати: нормативну базу, що регламентує сплату податку на прибуток, склад валового доходу та валових витрат, порядок розрахунку амортизаційних відрахувань.
Необхідно вміти: визначати суму валового доходу, валових витрат та амортизаційних відрахувань, розмір оподатковуваного прибутку та податку на прибуток підприємства за звітний період.
Ключові терміни та поняття: платники податку на прибуток, оподатковуваний прибуток, валовий доход, валові витрати, амортизація, податок на прибуток.

Питання для обговорення.
6.1. Сутність податку на прибуток підприємств та його платники.
6.2. Об’єкт оподаткування.
6.3. Порядок нарахування та строки сплати податку на прибуток.

Завдання 1.
Таблиця 6.1 - Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну.
Термін
Визначення

1
2

1. Об’єкт оподаткування на прибуток
А – сировина, яка є власністю замовника і передається виробнику для виготовлення підакцизних товарів (продукції) без передання права власності на таку сировину

2. Валовий дохід
Б – будь-які умови, визначені в договорах між замовником та виробником, при яких виготовляється підакцизна продукція, яка є власністю замовника

3. Дата виникнення валового доходу
В – непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни таких товарів (продукції)

Продовження табл. 6.1

1
2

4. Валові витрати
Г – наклеювання марки акцизного збору в порядку, передбаченому законодавством

5. Господарська діяльність
Д – спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби

6. Дата виникнення валових витрат
Е – плата, що вноситься українськими виробниками та імпортерами алкогольних напоїв та тютюнових виробів на покриття витрат на виробництво, зберігання та реалізацію марок акцизного збору

7. Амортизація
Є – прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та суму амортизаційних відрахувань

8. Декларація з податку на прибуток підприємства
Ж – загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній та нематеріальній формах

9. Бартер
З – сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які закуповуються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності

10. Емісійний дохід
И – дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу


Завдання 2.
Задача 1.
Необхідно визначити розмір валових витрат, які нараховані платником податку – покупцем комплектуючих виробів за результатами виконання договору купівлі-продажу.
Вихідні дані
Відповідно до Договору купівлі-продажу №196 від 05.01.09 підприємство «Шанс» придбає комплектуючі вироби у підприємства – продавця «Фортуна». Операції виконано в такому порядку:
07.01 – перерахування оплати постачальнику на загальну суму 3000 грн.
22.01 – оприбуткування комплектуючих виробів. Загальна сума за накладною – 3000 грн.

Задача 2.
Необхідно визначити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету за результатами звітного кварталу.
Вихідні дані
Протягом звітного кварталу здійснено такі операції.
1. Доходи від реалізації товарів, послуг та робіт склали 360000 грн з урахуванням ПДВ.
2. Сума штрафів, неустойки та пені, отриманих за рішенням сторін договору, 2200 грн.
3. Сума коштів у частині зайво сплаченого податку – 400 грн.
4. Оприбутковано сировину для виготовлення товарної продукції на 18000 грн без урахування ПДВ.
5. Отримано токарний верстат – 400000 грн.
6. Нараховано заробітну плату працівникам підприємства – 28000 грн.
7. Здійснено відрахування від фонду оплати праці працівників підприємства – 11200 грн.
8. Нараховано комунальний податок 1200 грн.
9. Балансова вартість запасів на початок звітного періоду становить 2500 грн, на кінець звітного періоду – 6900 грн.
10. Амортизаційні відрахування звітного періоду – 1500 грн.

Задача 3
Підприємство "Жасмин", що займається розфасовкою чаю, на кі-нець звітного періоду (1 квартал) визначає суму оподатковуваного при-бутку, для цього підприємство розраховує величину валових доходів і валових витрат, зроблених у цьому звітному періоді операцій:
отримано доходи у вигляді роялті (продаж нового рецепта суміші чаю: сухофрукти + цедра лимона + чорний чай) – 700 грн;
отримано доходи від покупців за продані товари:
чай "Ніч" – 8 тис. грн без урахування ПДВ;
чай "Жасмин" – 5 500 грн без урахування ПДВ;
чай "Ізюм" – 2 тис. грн без урахування ПДВ;
чай "Чорний Лайм" – 4 500 грн без урахування ПДВ;
оренда й оплата енергоносіїв склала 1 000 грн;
виплата заробітної плати персоналу – 11 500 грн;
витрати на упакування чаю – 1 450 грн;
сума амортизаційних відрахувань – 4 500 грн.
Для використання у власній господарській діяльності було куплено пакувальну машину вартістю 2 500 грн без урахування ПДВ.
Розрахувати суму податку на прибуток підприємства.

Задача 4
Магазин "Телефончик", працюючи на ринку послуг, займається продажем телефонів і аксесуарів.
У ході здійснення своєї діяльності магазином за звітний період було реалізовано:
телефони фірми NOKIA – 24 тис. грн з урахуванням ПДВ;
телефони фірми Samsung– 12 тис. грн з урахуванням ПДВ;
телефони фірми Sony Ericson – 18 тис. грн з урахуванням ПДВ;
аксесуарів на суму 6 тис. грн з урахуванням ПДВ.

Від спільної діяльності з магазином "Мобілочка" у м. Харкові отри-мано прибуток 28 тис. грн.
Виплата заробітної плати працівникам фірми склала 25 тис. грн.
На закупівлю товару витрачено 30 тис. грн з урахуванням ПДВ. На поліпшення внутрішнього стану приміщення витрачено 5 тис. грн. Балансова вартість основних фондів на початок податкового періоду становила 990 тис. грн.
Сума амортизаційних відрахувань 20 тис. грн.
Розрахувати оподатковуваний прибуток.

Задача 5
Фірма "Обрій" займається продажем молочної продукції та її доставкою. У ході здійснення своєї діяльності магазином за звітний період було реалізовано:
молока на суму 11 тис. грн без урахування ПДВ;
сиру на суму 6 тис. грн без урахування ПДВ;
сметани на суму 7 тис. грн без урахування ПДВ;
бринзи на суму 3 тис. грн без урахування ПДВ.
Також магазин надає послуги по доставці молочної продукції дочірнім магазинам. За звітний період було зроблено послуг з доставки на суму 11 тис. грн.
Від спільної діяльності з магазином "Молочко" і ВАТ "Турист" отримано прибуток 22 тис. грн.
За оренду приміщення (складу) зроблена оплата – 5 тис. грн.
Виплата заробітної плати працівникам фірми на суму – 20 тис. грн.
На поліпшення устаткування виділено 2 тис. грн, причому балансова вартість основних фондів на початок податкового періоду становила 650 тис. грн.
Сума амортизаційних відрахувань склала 2 тис. грн.
Також були здійснені витрати, пов'язані з підтвердженням відповідності продукції встановленим вимогам у розмірі 1 тис. грн.
Розрахувати величину валових доходів і витрат за звітний період.

Завдання 3.
Тестові питання
1. Платниками податку на прибуток підприємств є:
а) фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою отримання доходу як на території України, так і за її межами;
б) суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами;
в) особа, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів якої за останні 12 календарних місяців перевищує 300000 грн;
г) фізичні чи юридичні особи, які являються платниками єдиного податку.
2. Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є:
а) сума балансового прибутку платника податку;
б) сума скоригованого балансового прибутку з урахуванням приросту-убутку товарно-матеріальних цінностей;
в) прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань;
г) прибуток, який визначається шляхом розрахунку різниці між валовим доходом та валовими витратами звітного періоду.
3. До складу валового доходу включають:
а) загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), а також доходи від продажу цін-них паперів (крім операцій з первинного випуску та операцій з їх кінцевого погашен-ня);
б) суму отриманої міжнародної технічної допомоги;
в) суми податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів;
г) суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів, що повертаються плат-нику податку з бюджетів.
4. До складу валових витрат включають:
а) суму амортизаційних відрахувань, нарахованих платником податку протягом звіт-ного року;
б) суми будь-яких витрат, сплачених протягом звітного періоду у зв’язку з підготов-кою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охо-роною праці;
в) придбання на будівництво основних фондів;
г) витрати на сплату штрафів, неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.
5. Оподаткований прибуток - це:
а) різниця між виручкою (валовим доходом) і собівартістю реалізованої продукції і послуг;
б) різниця між сумою скоригованого валового доходу (виручки) і сумою валових затрат, а також сумою амортизаційних відрахувань;
в) різниця між виручкою та амортизаційними відрахуваннями, а також іншими затратами на виробництво продукції.
6. Оприбуткування верстату токарного, загальною вартістю 240000 грн, згідно з договором купівлі-продажу відбивається в податковому обліку таким чином:
а) валові витрати – 200000 грн, податковий кредит – 40000 грн;
б) валові витрати – 200000 грн, податковий кредит не виникає;
в) валові витрати не виникають, податковий кредит – 40000 грн;
г) валові витрати – 240000 грн, податкові зобов’язання 40000 грн.
7. Балансова вартість запасів і товарів на початок звітного періоду складає 9000 грн, на кінець звітного періоду – 11000 грн в податковому обліку відобража-ється:
а) валовий дохід зменшується на 2000 грн;
б) валовий дохід збільшується на 2000 грн;
в) валові витрати зменшуються на 2000 грн;
г) валові витрати збільшуються на 2000 грн.
8. Придбання торгового патенту на суму 300 грн в податковому обліку відобра-жається таким чином:
а) у валові витрати включається 300 грн;
б) оподатковуваний прибуток зменшується на 300 грн;
в) податок на прибуток зменшується на 300 грн;
г) у валові витрати включається 150 грн.
9. Податковими періодами з податку на прибуток підприємств є:
а) календарний місяць, квартал;
б) календарний квартал, рік;
в) календарний квартал, півріччя, три квартали; рік;
г) календарний місяць або календарний квартал в залежності від обсягів оподаткову-ваних операцій платника податку.
10. Податок на прибуток підприємств за другий квартал звітного року підлягає перерахуванню:
а) до 30 червня;
б) до 30 липня;
в) до 9 серпня;
г) до 19 серпня.

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання

Податок на прибуток підприємств у податковій системі України: сутність і значення. Платники податку на прибуток. Порядок визначення об’єкта оподаткування (оподаткованого прибутку). Визначення скоригованого валового доходу і валових витрат.
Ставки податку на прибуток. Чинний порядок обчислення та
сплати податку на прибуток. Терміни сплати податку на прибуток.
Пільги з податку на прибуток.

Індивідуальне завдання
Тип завдання: опрацювання навчально-методичної, нормативно- правової, монографічної, періодичної та інформаційно-довідкової літератури з проблем теми; виконання розрахунків з використанням інформації фінансової звітності підприємств.
Мета завдання: набуття студентами практичних вмінь щодо визначення оподаткованого прибутку і податку на прибуток, а також, виявлення його впливу на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

Теми рефератів
1. Реформування оподаткування прибутку підприємств в Україні.
2. Податок на прибуток підприємств в податковій системі України: сутність і значення.
3. Чинний порядок обчислення та сплати податку на прибуток.

Контрольні питання
1. Поясніть різницю між балансовим прибутком та прибутком, що підлягає оподаткуванню.
2. Назвіть платників податку на прибуток та охарактеризуйте об’єкт оподаткування податком на прибуток.
3. Визначте поняття валового доходу. Які доходи не враховуються до складу валового доходу?
4. Надайте характеристику валовим витратам та окремим елементам, з яких вони складаються. Назвіть які витрати частково враховуються до складу валових витрат.
5. Охарактеризуйте порядок нарахування податкової амортизації.
ТЕМА 7. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Необхідно знати: перелік платників податку, визначення податкового агента, об’єкт оподаткування, ставки податку з доходів фізичних осіб, порядок оподаткування заробітної плати, особливості застосування податкових соціальних пільг.
Необхідно вміти: визначати суму податку з доходів фізичних осіб у випадку нарахування заробітної плати та у випадку отримання інших видів доходів, розраховувати суму податкових соціальних пільг для різних категорій платників.
Ключові терміни та поняття: податковий агент, податковий кредит, податкова соціальна пільга, ступінь споріднення.

Питання для обговорення:
7.1. Сутність податку з доходів фізичних осіб та його платники.
7.2. Об’єкт оподаткування.
7.3. Ставки податку з доходів фізичних осіб.

Завдання 1.
Таблиця 7.1 - Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну.
Термін
Визначення

1
2

1. Податок з доходів фізичних осіб
А – сума витрат, на яку дозволяється зменшення суми загального річного оподатковуваного доходу платника податку

2. Загальний оподатковуваний дохід
Б – суми загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також іноземних доходів, одержаних протягом такого звітного року

3. Наймана особа
В – юридична особа або фізична особа, які зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам
Продовження табл. 7.1

1
2

4. Платник податку
Г – юридична особа або фізична – суб’єкт підприємницької діяльності, яка укладає трудові договори з найманими особами та несе обов’язки із сплати їм заробітної плати

5. Податковий агент
Д – платник податку, який є суб’єктом підприємницької діяльності або здійснює незалежну професійну діяльність та не є найманою особою у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності

6. Податковий кредит
Е – сума заробітної плати, зменшена на суму до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

7. Працедавець
Є – резидент, який отримує як доходи з джерелом їх походження з території України, так і іноземні доходи та нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України

8. Самозайнята особа
Ж – фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію виключно за дорученням або наказом працедавця згідно з умовами укладеного з ним трудового договору

9. Об’єкт оподаткування при нарахуванні заробітної плати
З – плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою

10. Загальний річний оподатковуваний дохід
И – дохід, отриманий у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодувань, а також орендних (лізингових) платежів за договорами оперативної оренди

11. Пасивний дохід
І – дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звітного податкового періодуЗавдання 2.

Задача 1.
Необхідно:
- визначити суму утримань до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування за місяць;
- розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, що необхідно утримати з робітника за місяць
Вихідні дані
За липень 20__ року робітникові нарахували за основним місцем роботи:
- заробітну плату – 3700 грн;
- лікарняні (виплати за листом непрацездатності) – 1440 грн.

Задача 2.
Необхідно:
- визначити суму утримань до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування за місяць;
- розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, що необхідно утримати з робітника за місяць
Вихідні дані
За вересень 20__ року робітнику нарахували:
1) за основним місцем роботи:
- заробітну плату – 3800 грн;
- премію – 1540 грн;
- добові за відрядження – за 3 доби;
2) за неосновним місцем роботи нарахована сума заробітної плати складає 2435 грн.

Задача 3.
Необхідно:
- визначити суму утримань до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування за місяць;
- розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, що необхідно утримати з робітника за місяць
Вихідні дані
Громадянка має посвідчення постраждалої від ЧАЕС 1 категорії, є самотньою матір’ю двох дітей у віці до 18 років.
Громадянка у вересні 20__ року має такі доходи:
1) нараховано заробітну плату за основним місцем роботи відповідно до штатного розкладу – 1200,00 грн;
2) нараховано оплату лікарняного листка тимчасової непрацездатності за основним місцем роботи – 120,00 грн;
3) сума державної матеріальної соціальної допомоги – 560,00 грн;
4) нараховано заробітну плату за роботу за сумісництвом відповідно до штатного розкладу – 800 грн;
5) отримано виграш у державну лотерею – 180 грн;
6) сума страхових виплат, що отримані за договором довгострокового страхування – 600 грн.

Задача 4
Глухов Д. І. працює столяром 5 розряду на підприємстві "Меблі +" і його заробітна плата у жовтні 2014 р. дорівнює 4290 грн. Він є вдівцем та працює на 0,5 ставки. Розрахувати податок на доходи фізичних осіб.

Задача 5
Галкіна О. В. є студенткою заочного відділення бюджетної форми навчання, працює закрійницею на фабриці а одягу "Силена" на 0,25 ставки та отримує заробітну плату за місяць у розмірі 1246 грн. Розрахувати податок на доходи фізичних осіб, належний до сплати до бюджету.

Задача 6
На підприємстві "Максель" працюють та отримують заробітну плату (за місяць) такі працівники: сторож Петров П. Д., який є Героєм соціалістичної праці, працює на 0,5 ставки та отримує заробітну плату 2200 грн; прибиральниця Кулик Я. Л. отримує заробітну плату 1500 грн, менеджер по кадровій роботі Руснак С. Б., приймав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, отримує заробітну плату у розмірі 1 700 грн; юрист Сошенко Ю. Ж., удівець з двома дітьми 14 та 16 років, отримує заробітну плату 4950 грн; економіст Тимченко В. А., працює на 0,75 ставки, отримує заробітну плату 3550 грн, бухгалтер Назаренко Л. Т., пенсіонерка, працює на 0,5 ставки, отримує заробітну плату у розмірі 2 400 грн.
Розрахувати суму податку на доходи фізичних осіб, належного до сплати до бюджету.

Задача 7
На підприємстві "Камелія" касиром на 0,5 ставки прийнято пенсіонерку Зотову Р. А. із заробітною платою 1 470 грн. Чи має право Зотова Р. А. на застосування до її заробітної плати податкової соціальної пільги та яку величину податку на доходи фізичних осіб необхідно перерахувати до бюджету з її заробітної плати?

Задача 8
Заробітна плата працівника Сиренко Ю. Р., який є Героєм СРСР та інвалідом І групи, за місяць складає 1 390 грн. Визначити суму податку на доходи фізичних осіб та обґрунтувати застосування податкової соціальної пільги.

Завдання 3.
Тестові питання
1. До складу загального оподатковуваного доходу включаються:
а) сума державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг;
б) сума коштів, отриманих платником податку на відрядженні або підзвіт;
в) аліменти, що виплачуються платнику податку;
г) доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані платнику податку відповідно до умов трудового договору.
2. Податковий кредит з податку на доходи фізичних осіб – це:
а) сума витрат, на яку дозволяється зменшення суми загального річного оподатковуваного доходу платника податку;
б) сума бюджетної заборгованості перед платником податку з доходів фізичних осіб;
в) суми загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також іноземних доходів, одержаних протягом такого звітного року;
г) плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою.
3. Податкова соціальна пільга розраховується як:
а) сума, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі, встановленій законом на 1 січня звітного податкового року;
б) сума, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі на момент нарахування доходу платника податку;
в) сума, яка дорівнює місячному прожитковому мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень;
г) сума, яка дорівнює 50% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.
4. Право на застосування 150% податкової соціальної пільги має платник податку, який:
а) є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником), з розрахунком на кожну дитину віком до 18 років;
б) є особою, віднесеною законом до 3 або 4 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
в) є учасником бойових дій в республіці Афганістан;
г) є інвалідом 3 або 4 групи, у тому числі з дитинства.
5. Право на застосування підвищеної соціальної пільги не має платник податку, який:
а) є вдівцем або вдовою;
б) є учнем, студентом, аспірантом;
в) є Героєм України;
г) є самозайнятою особою.
6. Податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у такий термін:
а) протягом 3 днів, наступних за днем виплати доходу;
б) протягом 20 днів, наступних за днем виплати доходу;
в) під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом;
г) в день подання звіту за формою № 1-ДФ податковим агентом.

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Реформування прибуткового податку в Україні. Податок з доходів фізичних осіб та його податкові елементи. Платники податку. Загальний оподатковуваний дохід. Неоподатковувані доходи. Ставки податку.Податковий кредит. Податкова соціальна пільга. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) додатку до бюджету.Особливості нарахування і сплати окремих видів доходів. Податок з продажу нерухомого майна. Оподаткування спадщини. Оподаткування дивідендів. Оподаткування іноземних доходів.
Порядок подання річної декларації. Відповідальність за порушення норм Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”.

Індивідуальне завдання
Тип завдання: опрацювання навчально-методичної, нормативно-правової, монографічної, періодичної та інформаційно-довідкової літератури з проблем теми; виконання розрахунків.
Мета завдання: набуття студентами практичних вмінь визначати податок на доходи фізичних осіб, обчислювати соціальні пільги.

Теми рефератів
1. Історичний досвід оподаткування доходів осіб.
2. Податок з доходів фізичних осіб та його податкові елементи.
3. Особливості оподаткування різних видів доходів за Законом
України “Про податок з доходів фізичних осіб”.
4. Пошук оптимальних варіантів оподаткування доходів в Україні.

Контрольні питання
1. Назвіть платників податку з доходів фізичних осіб та охарактеризуйте об’єкт оподаткування податком.
2. Назвіть доходи, які враховуються до складу загального оподатковуваного доходу.
3. Назвіть доходи, які не враховуються до складу загального оподатковуваного доходу.
4. Дайте визначення податкового кредиту з податку на доходи фізичних осіб. Порядок застосування податкового кредиту.
5. Поясніть порядок нарахування податкових соціальних пільг.
6. Назвіть категорії платників, які мають право на підвищений розмір податкової соціальної пільги.
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Конституція України. із змінами, внесеними згідно із Законом N 2952-VI від 01.02.2011р. http://zakon.rada.gov.ua
Податковий кодекс України. вiд 02.12.2010 № 2755-VI [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Закон України "Про Державну податкову службу" від 05.02. 1998 р. № 83/98 зі змінами і доповненнями.
Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993р. зі змінами і доповненнями.
Закон України "Про боротьбу з корупцією" від 5.10.1995 р. зі змінами і доповненнями.
Автоматизація роботи в органах державної податкової служби / За загальною ред. Росоловського В. М. та Ріппи С. П. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 401с.
Білецький О., Бойчук Р., Фролов О. Порівняльний аналіз з класифікації платників податків регіонального рівня згідно з автоматизованим розподілом за категоріями уваги та сучасними статистичними методами // Вісник податкової служби України. – 2005. – № 22. – с.43 - 47.
Ісашина Г. Ю. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. - К,:- ЦУЛ, 2003.
Єлісєєв А. В., Підлужний М.П. Податкове планування. Мінімізація оподаткування законними способами. - Л.: Ліга-Прес, 2003. - 274с.
Каламбет С. В. Податковий потенціал: теорія, практика, управління: Наукова монографія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001.- 304 с.
Калюга Є. Реформування системи податкового контролю із застосуванням інформаційних технологій // Вісник податкової служби України. - 2002. - № 30. - С.47-54.
Кізима А. Я. Податковий менеджмент: Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Астон, 2002. - 166с.
Ковальчук К. Ф., Рева Т. М. Налоговый менеджмент промышленного предприятия. - Днепропетровск: Институт технологии, 2000. - 123с.
Крисоватий А. І. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004.
Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2000. - 352 с.
Онисько С. М., Тофан І. М.., Податкова система: Підручник.- Львів: Магнолія Плюс, 2005. - 332 с.
Податкове планування. - Львів: ТзОВ "Центр Бізнес-Сервіс", 2004.
Рева Т. М. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003.
Тарасенко В. Повноваження органів державної податкової служби при погашенні податкових боргів// Вісник податкової служби України. - 2005. - № 21 - С.35-41.
Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навчально-методичний посібник. - К.: КНЕУ, 2001.
Теорія і практика обліку платників податків в органах ДПС України: Навчальний посібник / Р.Е. Островерха та ін. - Ірпінь: АДГІСУ, 2002, - 292с.
Фурман А. Шляхи вдосконалення (модернізації) податкового контролю у загальній системі адміністрування податків та обов'язкових платежів до бюджету // Вісник податкової служби України. - 2001. - № 21. - С. 11 - 15.
Хотинская Г.И. Налоговый менеджмент и его эффективность // Финансовый менеджмент., - 2002. - №2. - С. 35-50.
Цимбал П.В., Мілевський О.П., Касьяненко Л.М. Правове регулювання діяльності органів ДПС України.- Ірпінь: Академія ДПС України, 2003.-399 с.
Шевцов О. Методологія розробки та використання стандартів при створенні інформаційних систем // Вісник податкової служби України. - 2005.- № 31.-С.36 - 40.
Ярема Б. П., Маринець В. П. Податкова система: збірник задач: Навчальний посібник. - 2-ге вид., переробл. і доп. - Львів: "Магнолія Плюс", 2009.
Ярема Б. П., Маринець В. П. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. - 2-ге вид., переробл. і доп. - Львів: "Магнолія Плюс", 2006.Додаток А
Таблиця А1 - Порядок і строки сплати акцизного податку за підакцизними товарами(продукції), вироблених на митний території України
№ п/п
Види підакцизних товарів (продукції)

Порядок и строки сплати
Примітки

1
2
3
4

1.
Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну
Податок сплачується виробником протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації з акцизного податку в податковий орган
Платники податку зобов`язані забезпечити маркування окремих пачок (упаковок) тютюнових виробів акцизними марками, наявність яких підтверджує легальність реалізації на території України цих виробів.

2.
Алкогольні напої, що виготовлюються без використання, додання спирту етилового.
Податок сплачується виробником протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації з акцизного податку в податковий орган
Маркуванню акцизними марками з боку платників податку не підлягають алкогольні напої з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 об`ємних одиниць і підлягають - алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 об`ємних одиниць.

Продовження табл. А.1

1
2
3
4

3.
Алкогольні напої з додаванням спирту, а також напої, які виготовлюються з виноматеріалів з використанням спирту.
Податок сплачується виробником при придбанні акцизних марок у продавця акцизних марок, тобто у податкового органу
Підлягають обов`язковому маркуванню акцизними марками з боку платників податку. Наявність акцизних марок на пляшці (упаковці) алкогольних напоїв підтверджує сплату акцизного податку платником і легальність реалізації напоїв на території України.

4.
Алкогольні напої (за виключенням виноматеріалів), які виготовлюються шляхом перероблення етилового спирту.
Виробник зобов`язаний сплатити податок при придбанні акцизних марок або подати до податкового органу до отримання з акцизного складу спирту етилового авальований податковий вексель як забезпечення
Підлягають обов`язковому маркуванню акцизними марками. Наявність акцизних марок на пляшці (упаковці) алкогольних напоїв підтверджує сплату акцизного податку платником і легальність реалізації напоїв на території України.
Податковий вексель має видаватись виробником на строк до 90 календарних днів.
Сума податку в векселі сплачується частково у разі придбання акцизних марок у період дії векселя.Продовження табл. А.1

1
2
3
4

5.
Спирт етиловий та біоетанол, що отримані як сировина для виробництва продукції та за якими акцизний податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту:
Податковим органом здійснюється контроль за цільовим використанням спирту та біоетанолу за допомогою авальованого банком податкового векселя, який видається виробником підакцизних товарів (продукції) податковому органу до моменту отримання спирту етилового з акцизного складу. .
Строк, на який видається вексель, не може перевищувати: підприємствами первинного виробництва та виробниками лікарських засобів - 180 календарних днів, виробниками окремих видів продукції – 90 календарних днів.

6.
Скраплений газ, нафтопродукти (крім легких та важких дистилятів, що використовуються у якості сировини для виробництва етилену за нульовою ставкою акцизного податку).
Податок сплачується виробником протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації з акцизного податку в податковий орган
-
Продовження табл. А.1

1
2
3
4

7.
Легкі та важкі дистиляти, що використовуються у якості сировини для нафтохімічної промисловості для виробництва етилену за нульовою ставкою акцизного податку
Податковим органом здійснюється контроль за цільовим використанням дистилятів за допомогою оформлення авальованого банком податкового векселя, який видається виробником етилену податковому органу до моменту отримання дистилятів. У разі документального підтвердження цільового використання дистилятів для виробництва етилену, вексель вважається погашеним. У разі непогашення векселя платником в установлений строк опротестований податковим органом вексель .
Строк, на який видається податковий вексель не може перевищувати 90 календарних днів.
У разу нецільового використання дистилятів з виробника справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням дистилятів та передбаченої у п.215.3 Р. VI Податкового кодексу України ставки податку, збільшеної в 1,5 разів.

Продовження табл. А.1

1
2
3
4

8.
Автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли
Податок сплачується виробником протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації з акцизного податку в податковий орган
-

9.
Продукція, вироблена з давальницької сировини
Податок сплачує власник готової продукції виробнику (переробнику) не пізніше дати відвантаження готової продукції такому власнику або за його дорученням іншій особі.
Умовою відвантаження виробником готової продукції, виробленої з давальницької сировини, її замовнику або за його дорученням іншій особі є документальне підтвердження банку про перерахування відповідної суми податку на поточний рахунок виробника.

Таблиця А.2 - Перелік та розмір податкових соціальних пільг (відповідно до п. 169.1 Податкового Кодексу України)
Розмір пільги
Категорії платників

1
2

До 31.12.2014 р. – в розмірі 50%, з 01.01.2015 р. – 100% від місячного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на початок звітного податкового року
Будь-який платник податку, крім категорій, визначених пунктами 2,3,4 цієї таблиці.

100% від суми пільги, визначеної пунктом 1 у графі 2
Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років у розрахунку на кожну таку дитину. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання пільги одному з батьків, визначається як добуток суми розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, і кількості дітей

150% від суми пільги, визначеної пунктом 1 у графі 2
а) одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;
б) особа, яка утримує дитину–инвалида у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;
в) особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесена до 1 або 2 категорії;
г) учень, студент, аспірант, ординатор, ад`юнкт;
ґ) інвалід 1 або 2 групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, визначених підпунктом «б» пункту 4 у графі 3;
д) особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;
е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених підпунктом «б» пункту 4 у графі 3.

Продовження табл. А.2

1
2

200% від суми пільги, визначеної пунктом 1 у графі 2
а) Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці або повний кавалер ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особа, нагороджена чотирма і більше медалями «За відвагу»;
б) учасник бойових дій під час Другої світової війни або особа, яка в той час працювала в тилу, та є інвалідом 1 або 2 групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
в) особа, яка є колишнім в`язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;
г) особа, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;
ґ) особа, яка перебувала на блокадній территорії колишнього Ленінграда у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р.


13PAGE 15


13PAGE 14415


13PAGE 14115


13PAGE 146015


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 17799353
    Размер файла: 526 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий