DKR-1


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»


Фізико

математичний факультет


Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла


Завдання домашньої контрольної роботи ДКР №1

для студентів теплоенергетичного факульте
ту спеціальностей
ТЯ, ТК, ТФ

Укладач С.О. Подласов

Київ

2012
2Вказівки до виконання та оформлення

1. Виконання завдань ДКР ґрунтується на знаннях тео
ретичних положень, тому
перед їх
виконанням треба опрацювати лекційний матеріал, м
атеріал, який був винесений
на самостійну роботу, а також переглянути задачі, що розв’язувалися на практичних
заняттях, і вивчити приклади розв’язування задач в електронному посібнику,
розміщеному на сайті
uii.o.

2. Кожен студент виконує завдання відпо
відно
до наведеної нижче
таблиці варіантів.
Номер варіанту відповідає номеру прізвища студента в журналі групи. Якщо цей номер
більший ніж 10, то від нього віднімається 10, якщо більший ніж 20, то віднімається 20 і
т.д.

3
.
Завдання ДКР оформлюються в окрем
их підписаних зошитах. Розв’язування
кожної задача починається з нової сторінки. Спочатку треба записати умову задачі,
скорочену умову, а потім наводити розв’язування,

даючи стислі, але вичерпні пояснення.

3. Захист виконання ДКР проводиться у встановлен
ий термін і передбачає наявність
усіх правильно розв’язаних задач і
ЧІТКЕ УСНЕ
ПОЯСНЕННЯ
СТУДЕНТОМ
РОЗВ

ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
. Якщо
хоча б в одній задачі одержана невірна відповідь, або
студент неспроможний пояснити розв’язування, то
спроба захисту
ДКР не зарах
овується.

4.
Норми оцінювання ДКР


захист з першого пред’явлення


6
балів


захист з другого пред’явлення

4 бали


захист з третього пред’явлення

3 бали


незахист


0 балівТаблиця варіантів

Варіант

1

1.1

1.11

1.21

1.31

1.41

1.51

1.61

1.71

2

1.2

1.12

1.22

1.32

1.42

1.52

1.62

1.72

3

1.3

1.13

1.23

1.33

1.43

1.53

1.63

1.73

4

1.4

1.14

1.24

1.34

1.44

1.54

1.64

1.74

5

1.5

1.15

1.25

1.35

1.45

1.55

1
.65

1.75

6

1.6

1.16

1.26

1.36

1.46

1.56

1.66

1.76

7

1.7

1.17

1.27

1.37

1.47

1.57

1.67

1.77

8

1.8

1.18

1.28

1.38

1.48

1.58

1.68

1.78

9

1.9

1.19

1.29

1.39

1.49

1.59

1.69

1.79

10

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

31.1.

Рух матеріальної
точки в площині XOY описується рівнянням


32
ABS
=
i
тут
,
i



орти осей OX та OY,
А
,
В


сталі. Записати залежності швидкості та
прискорення від часу та модулів цих векторів.

1.2.

Рух матеріальної точки задано рівн
янням
coi
A

=
i


, де
,
i
орти осей OX та OY,
A
= 0,5

м,
5
радс

=
. Визначити: 1 вигляд траєкторії точки; 2
модуль швидкості та модуль нормального прискорення.

1.3.

Рух матеріальної точки задано
рівнянням
2
10510

=
i


, де
,
i



орти
осей OX та OY. Накреслити траєкторію точки. Визначити залежність від часу векторів
швидкості та прискорення. Для моменту часу

= 1 с обчислити: 1 модуль швидкості; 2
модуль п
рискорення; 3 модуль тангенціального прискорення; 4 модуль нормального
прискорення.

1.4.

Точка рухається по колу радіуса
R
= 4

м з тангенціальним прискоренням
2
1
мс


=
. Початкова швидкість точки
0
3
мс
=
v
.
Для моменту ча
су


= 2 с визначити:
1 довжину пройденого шляху; 2 модуль переміщення; 3 середню шляхову швидкість; 4
модуль вектора середньої швидкості.

1.5.

При русі по колу радіусом
R
= 6 м криволінійна координата матеріальної точки
задана рівнянням:
2
1021


=
м. Визначити нормальне, тангенціальне і повне
прискорення на момент часу

= 2 с.

1.6.

Диск радіуса

R
= 10

см

починає обертатися з постійним кутовим прискоренням
2
0,5
радс

=
.

Визначити тангенціальне, нормальне і повне пр
искорення точок на
периферії диска в кінці другої секунди після початку обертання.

1.7.

Диск радіуса

R
= 20

см

обертається згідно з рівнянням

3
AB

=
,

де

А
= 3
рад,

В
=

1 рад/с;

3
0,1
радс

=
. Обчислити тангенціальне,
нормальне і повне
прискорення на периферії диска на момент часу

10c

=
.

1.8.

Радіус

вектор точки А відносно початку координат змінюється з часом

за
законом,
2


=
i


, де
,



сталі,
,
i



орти осей
X
,
Y
. Визначити: 1 рівняння
траєкторії точки
y


; зобразити її графік; 2 залежність від часу швидкості, прискорення
та модулів цих величин; 3 залежність від часу кута між векторамиі
v

.

1.9.

Тверде тіло обертається навколо нерухомої осі за законом

3


=
,

де
а
= 6,0
рад/с,

= 2,0 рад/с
3
. Визначити: 1 середнє значення кутової швидкості та кутового
прискорення за проміжок часу від

= 0 до зупинки
; 2 кутове прискорення на момент
зупинки.

1.10.

Тверде тіло починає обертатися навколо нерухомої осі з кутовим прискоренням



=
, де

23
210
радс


=
. Через скільки часу після початку обертання вектор повного
прискорення дові
льної точки тіла буде складати кут

0
60

=

з її вектором швидкості?


1.11.

На гладкому столі лежить брусок маси


=

4
кг. До бруска прив’язані два шнури,
перекинуті через нерух
о
мі блоки, закріплені на протилежних кінцях стола. На шнурах
підвішені гирі, масами
1
1
кг

=

та
2
2
кг

=
. Визн
а
чити прискорення, із яким
рухається брусок, а також сили натягу кожного шнура. Масою блоків і тертям знехтув
а
ти.

1.12.


Човен маси
M

=

240 кг пливе в озері за інерцією
зі швидкістю
v
=

2 м/с. В човні
стоїть людина маси


=

60

кг. Люд
и
на стрибає з човна горизонтально зі швидкістю
u

=

4

м/с відносно човна. Визначити швидкість човна після стрибка людини, якщо: 1
людина стрибнула вперед по ходу руху човна; 2 людина стр
ибнула пр
о
ти руху човна.
41.13.

Точка маси


=

2 кг рухається так, що її координати змінюється з часом за
законом
23
5210,2

=


усі величини задані в СІ. Визначити проекцію сили на
вісь
OX
у моменти часу
1
2 c

=

та
2
5 c

=
.
В який м
о
мент часу сила дорівнює нулю?

1.14.

Снаряд, горизонтальна швидкість якого 600 м/с, розривається на два оск
о
лки.
Маса одного осколка у два рази більша, ніж другого. Важчий осколок відлітає
вертикально вниз, а легший

під куто
м 30
о
до горизонту. В
и
значити швидкість ле
г
шого
осколка.

1.15.

Тіло маси

5 кг кинули під кутом 30° до горизонту з початковою швидкістю 20
м/с. Визначити: 1 і
м
пульс сили, що діє на тіло за час польоту; 2 зміну імпульсу тіла за
час польоту. Опором повітря знехт
ув
а
ти.

1.16.

Людина масою 70 кг, яка біжить із швидкістю 9 км/год, наздоганяє візок масою
190 кг, швидкість якого дор
і
внює 3,6 км/год, і заскакує на нього. Якою стане швидкість
візка? Якою б стала швидкість візка, якби л
ю
дина бігла йому назустріч?

1.17.

Струмінь води
площею перерізу
2
5
см
вдаряє в нерухому стінку під кутом
30


до її п
о
верхні й пружно відбивається. Швидкість частинок води в струмені 20 м/с.
В
и
значити силу тиску струменя на ст
і
ну

1.18.

Невеличке тіло пустил
и знизу вгору по похилій площині, яка утв
о
рює кут
0
15

=

із горизонтом. Визначити коефіцієнт тертя, якщо час пі
д
йому виявився у
2

=
рази
меншим від часу спуску.

1.19.

Шайбу поклали на похилу площину і надали їй поч
аткову швидкість
0
v

н
а
прямлену вгору. Коефіцієнт тертя між шайбою та площиною дорівнює

. При якому
куті нахилу площини до горизонту


шайба пройде вгору на
й
менший шлях
i
l
? Чому
він дорі
в
нює?


1.20.

Дві невеличкі муфточки з масами
1
0,1
кг

=

та
2
0,2
кг

=

рухаються
назустріч одна одній по гладкому дроту, вигнутому у вигляді дуги кола, з постійними
нормальними прискоре
ннями
2
1
3,0
мс

=

та,
2
2
9,0
мс

=

і н
е
пружно стик
а
ються.
Визначити нормальне прискорення муфти, що утворилася.


1.21.

Обчислити роботу сили, що рівномірно зростає від

1
10
Н
F
=

до

2
46
Н
F
=

на
шляху


=

12 м.

1.22.

Ковзаняр, котрий стоїть на льоду, кинув уперед гирю маси
1
5
кг

=
, унаслідок
чого поїхав назад зі шви
д
кістю
1
v
= 1 м/с. Маса ковзаняра
2
60
кг

=
. Визначити роботу,
викон
ану ковзанярем при киданні кам
е
ня.

1.23.

Камінь кинули вгору під кутом
о
60

=
до горизонту. Кінетична енергія каменя в
початковий м
о
мент часу
0
20
Дж
K
=
. Визначити кінетичну
K


і потенціальну
U
енергії
каменя у найвищій
точці його трає
к
торії. Опором повітря знехтувати.

1.24.

Дві непружні кулі масами
1
2
кг

=
і
2
3
кг

=

рухаються зі швидкостями
відповідно
1
v
=

8 м/с та
2
v
=

4

м/с уздовж одн
ієї прямої. Визначити зміну внутрішньої
енергії куль унаслідок їх зіткнення для двох випа
д
ків: 1

менша куля наздоганяє більшу;
2 кулі рухалися н
а
зустріч одна одній.

1.25.

Визначити потужність повітряного потоку з перерізом

2
0,55
м
S
=

при
шв
идкості повітря
20
м/с
=
v
.

Густина повітря

3
1,3
кгм
.

1.26.

Гелікоптер масою


=

30

т „завис” у повітрі. Визначити потужність, яка
витрачається на підтримання гел
і
коптера в такому положенні, якщо діаметр його ротора5d

=

20 м.
При обчисленні вважати, що ротор створює цилі
н
дричний потік повітря з
діаметром, рівним діаметру ротора.

1.27.

Куля маси


=

1,8 кг стикається з нерухомою кулею більшої маси
М.
В
результаті прям
о
го пружного удару куля втратила

=

0,3
6 своєї кінетичної енергії. Знайти
величину
М
.

1.28.

З якої найменшої висоти повинна зісковзнути шайба, щоби проїхати по доріжці,
що має форму „мер
т
вої петлі” радіусом
R

=

50

см, не відриваючись від доріжки у її
верхній точці? Тертя не враховувати.

1.29.

Мотоцикліс
т їде горизонтальною дорогою. Яку найменшу швидкість він повинен
мати, щоби при непр
а
цюючому двигуні проїхати по треку, що має форму „мертвої петлі”
радіуса
R
= 4 м? Тертям та опором повітря зн
е
хтувати.

1.30.

На нерухому кулю налітає зі швидкістю
1
2
м/с
=
v
інша куля такої самої маси. В
результаті з
і
ткнення ця куля змінила напрям руху на кут
о
30

=
. Визначити: 1 швидкості
куль після удару; 2 кут між вектором швидкості другої кулі та вектором швидкості
першої кулі перед уда
ром. Удар вважати пр
у
жним.


1.31.

Драбина довжини
5,0
м
l
=
і маси
11,2
кг

=
приставлена до вертикальної
гладкої стіни і утворює з підлогою кут
70

=
. Коефіцієнт тертя драбини о підлозі
0,29

=
. Визначити: а силу, яка діє на стіну з боку драбини; б максимальне значення
кута

, при якому драбина почне ковзати по підлозі.

1.32.

Куля маси


=

10 кг і радіуса
R

=

20 см обертається навколо осі, що п
роходить
через її центр. Рівняння обертання кулі має вигляд
23
24


=
усі величини задані в
СІ. Знайти закон зміни у часі моменту сили, що діє на кулю. Обчислити момент сили на
момент часу


=

2
c
.

1.33.

Визначити момент інерції тонкого о
днорідного стержня довжини
l

=

60 см і
маси


=

100 г відносно осі, п
е
рпендикулярної до ст
е
ржня, яка проходить через точку А,
розташовану на відстані


= 20

см від одного з його кінців.

1.34.

Обчислити момент інерції дротяного прямокутника зі сторонами
а
=
12 см і


=

16см відносно осі, що пе
р
пендикулярна площині прямокутника і проходить через
центр його мас. Маса рівномірно розподілена по довж
и
ні дроту з ліні
й
ною густиною


=

0,1 кг/м.

1.35.

На горизонтальну вісь насаджені маховик і
легкий шків радіуса
R

=

5
см. На шків
намотаний шнур, до якого прив’язаний вантаж маси


=

0,4

кг
.
Якщо вантаж вивільнити,
то він опускається з рівноприскорено і прох
о
дить шлях


=

1,8
м за час


=

3 с.
Обчислити момент інерції маховика. Масою шківа зн
ехт
у
вати.

1.36.

Людина стоїть на лаві Жуковського і ловить рукою м’яч маси


=

0,4 кг, що
летить горизонтально зі швидк
і
стю
20
мс
=
v
. Траєкторія м’яча проходить на відстані
l

=

0,8 м від вертикальної осі обертання лави. З якою кутовою швидк
істю почне
обертатися лава Жуковського з людиною, котра упіймала м’яч, якщо сумарний момент
інерції л
ю
дини і лави
2
0,6
кгм
I
=
?

1.37.

На горизонтальній поверхні лежить балка маси
100
кг

=
і довжин
3
м
l
=
.
Яку роботу треба виконати, щоб повернути балку навколо одного з її кінців на кут
60

,
якщо коефіцієнт тертя балки по поверхні
0,4

=
?

1.38.

На краю горизонтальної платформи, що має форму диска, стоїть людина. Р
адіус
платформи
R

=

2 м, її м
а
са
1
240
кг

=
, маси людини
2
80
кг

=
. Платформа може
обертатися навколо вертик
а
льної осі, що проходить через її центр. З якою частотою почне6обертатися платформа, якщо людина піде вздовж ї
ї краю зі швидкістю
2
мс
=
v

ві
д
носно платформи? Тертям в осі платформи знехтувати.

1.39.

Платформа, що має форму диска, може обертатися навколо вертикальної осі На
краю платформи стоїть людина. На який кут повернеться платформа, якщо людин
а піде
вздовж краю платформи і, обійшовши її, повернет
ь
ся у початкову точку на платформі?
Маса людини
1
60
кг

=
, маса платформи
2
240
кг

=
. Тертя не врахов
у
вати, момент
ін
е
рції людини визначати як для матеріальної точки
.

1.40.

Кут повороту маховика змінюється з часом за законом
2
2324


=
кут
виражений в радіанах, час

у секундах. Визначити середню потужність сил, що діють на
маховик, при його русі до зупинки. Момент інерції маховика
2
100
кгм
I
=
.


1.41.

Стержень рухається в поздовжньому напрямі з постійною швидкістю
v


відносно
інерціальної К

системи відліку. При якому значенні
v

довжина стержня в цій системі
відліку буде на
0,5%

=

менша за його власну довжину?

1.42.

Визначити
імпульс
р
електрона, що рухається із швидкістю
v

=

0,6
c
. Власна маса
електрона
31
9,1110
кг


.

1.43.

У системі
Kзнаходиться квадрат, одна із сторін якого лежить на осі
X

.

Визначити кутміж діагоналями квадрата в К

системі, відносно якої
K


система
рухається із швидкістю
8
2,4510
м/с
=
v
.

1.44.

Протон і електрон мають однакові кінетичні енергії
Т =
1 ГеВ. У скільки разіврелятивістська маса протона більша за релятивістську масу електрона?

1.45.

Стержень пролітає з постійною швидкістю повз мітку, нерухому в К

системі
відліку. Час прольоту
20
нс

D=


в K

системі. В системі ж відліку, зв’язані
й із стержнем,
мітка рухається вздовж нього протягом
25
нс


D=
. Визначити власну довжину стержня.

1.46.

Знайти швидкість протона в частках
с
, якщо його кінетична енергія становить: 1
Т
= 1 МеВ; 2
Т =
1 ГеВ. Енергія спокою протона
0
939,4
МеВ
E
=
.

1.47.

Швидкість електрона зросла від 0,60
с
до 0,80
с
.
На скільки відсотків виконана над
ним робота відрізняється від величини, обчисленої за класичними формулами?

1.48.

Дві релятивістські частинки рухаються вздовж однієї прямої в лабораторній
систе
мі відліку зі швидкостями
1
0,6
c
=
v

і
2
0,9
c
=
v
. Визначити їх відносну швидкість
12
v


у випадках: 1 частинки рухаються в одному напрямі; 2 частинки рухаються у
протилежних напрямах.

1.49.

Сонячна
стала
2
1,4
кВтм

=

густина потоку енергії електромагнітного
випромінювання Сонця на середній відстані між Сонцем і Землею
11
1.510
м
R
=
. 1
Визначити масу

D
, яку втрачає Сонце протягом року. 2 З
а який проміжок часу
Т

Сонце втратить 1% своєї маси?

1.50.

Частинка маси

в момент  = 0 починає рухатися під дією сталої сили F.
Визначити швидкість частинки
.


1.51.

В балоні об’ємом
V =
25 л знаходиться водень при температурі
Т

=

290 К. Після
того як частину вод
ню використали, тиск у балоні знизився на
0,4
P
D=
МПа
. Визначити
масу витраченого водню.

1.52.

Визначити тиск
1
моль

=

кисню, що міститься в об'ємі
V
= 0,5 л при
температурі
T
= 300 К. Порівн
я
ти отриманий результат з тиском, о
бчисленим за рівнянням
Менделєєва

Клапе
й
рона.
71.53.

В балонах об’ємом
V
1

=

20

л та
V
2

=

44 л міститься газ. Тиск в першому балоні
Р
1

=

2,4 МПа, в другому


Р
2

=

1,6 МПа. Балони з’єднують тонкою трубкою. Яким тиск
установиться в балонах, якщо температура не змі
нилася.

1.54.

У балоні міститься
1
моль

=
криптону при температурі T = 300 К. Визначити
відносну похибку
PP

=D
, яка буде припущена при обчисленні тиску, якщо замість
рівняння Ван

дер

Ваальса використати рі
в
нянням Менделє
єва

Клапейрона. Обчислення
виконати для двох значень об
'
єму: 1
V
= 2 л; 2
V
= 0,2 л.

1.55.

В посудині об’ємом
V
= 0,01 м
3
міститься суміш газів:

азот маси
1
7
г

=

водень маси
2
4
г

=
та вуглекислий газ маси
3
44
г

=
при температурі Т =

280 К.
Визначити тиск суміші.

1.56.

Газ, що містить кількість речовини
1

=
моль, знаходиться при критичній
температурі і займає об
'
єм V, якій у  = 3 рази більший ніж критичний
V
кр
. У скільки раз
ів
тиск Р газу в цьому стані менший ніж кр
и
тичний
Р
кр
?

1.57.

В посудині міститься суміш кисню та азоту. Масу суміші 

=

12 г. Вміст кисню за
масою дорівнює

60%. Визначити кількість речовини суміші і кожного з газів окремо.

1.58.

Для аргону критична температура
кр
151
К
T
=
і критичний тиск
кр
4,86
МПа
P
=
.
Визначити за цими даними критичний моля
р
ний об'єм
кр
V

аргону.

1.59.

Порожнисту кулю із трубкою загальним об’ємом
V

=

10

см
3
, яка заповнена
повітрям при температурі
Т
1

=

573 К, опустили в посудину із ртуттю. Значити масу ртуті,
що увійде в кулю при охолодженні повітря в ній до
Т
2

=

293

К. Зміною об’єму кулі
знехтувати.


1.60.

У посудині місткістю
V
= 0,3 л знаходиться
1
моль

=
вуглекислого газу при
температ
урі Т = 300 К. В
и
значити тиск газу: 1 за рівнянням Менделєєва

Клапейр
о
на;
2 за рівнянням Ван

дер

Ваальса.

1.61.

Три моля ідеального газу, що знаходився при температурі
Т
0
=273 К, ізотермічно
розширили в
5

=
разів, а потім ізох
орно нагрівали так, що його тиск став рівним
початковому. За весь процес газу було передано кількість теплоти
Q

=

80 кДж. Визначити
показник степеня адіабати

для цього газу.

1.62.

Визначити питому теплоємність
с
V
і
с
P
суміші,
що складається з

1

=

10 г
кисню та

2
=

20 г азоту.

1.63.

Змішали воду маси

1

= 5 кг з температурою
T
1

= 280 К та воду маси

2

=

8

кг
з
температурою
Т
2
= 350 К. Визначити: 1 температуру суміші; 2 зміну ентропії,
що відбувається при змішуванні.

1.64.

Дв
оатомний ідеальний газ 
2
моль

=
 нагрівають при постійному об'ємі так, що
його тиск зростає в


=

3 рази. Кінцева температура газу
T
2

= 289 К. Визначити кількість
теплоти, яка була передана газу.

1.65.

Ідеальний двоатомний газ 
3
моль

=
, початковий об'єм якого
V
1

=

5 л і тиск
Р
1

=

1 МПа, спочатку ізохорно нагрівають до
Т
2
= 500 К, далі ізотермічно розширюють
до початкового тиску, а потім в результаті ізобарного стиснення газ повертається в
початковий стан. Побуду
вати графік циклу і визначити його термічний ККД.

1.66.

Азот маси

= 280 г заходиться при температурі
T
1

=

290 K під тиском
P

=

1

МПа. В результаті передачі газу
Q

=

5 кДж теплоти газ розширився ізобарно.
Визначити: 1 роботу розширення газу; 2 його кі
нцевий об'єм.
81.67.

Ідеальний газ 
2
моль

=
 спочатку ізобарно нагріли так, що об'єм газу
збільшився в

1

=

2 рази, а потім ізохорно охолодили так, що тиск його зменшився в

2

=
2 рази. Визначити приріст ентропії в усьому процесі.

1.68.

Азот ма
сою

=14 г стискають ізотермічно при температурі
Т
= 300 К від тиску
P
1

=

100 кПа до тиску
P
2

= 500 кПа. Визначити: 1 зміну внутрішньої енергії газу; 2
роботу стиснення; 3 кількість теплоти, що виділилася.

1.69.

Ідеальний багатоатомний газ здійснює цикл,
що складається з двох ізохор і двох
ізобар, причому найбільший тиск газу в два рази більше найменшого, а найбільший об'єм
в чотири рази більше найменшого. Визначити термічний ККД циклу.

1.70.

Азот масою


=

1 кг займає об'єм
V
1

= 0,5 м
3
при температурі
Т
1
= 300 K. В
результаті адіабатного стиснення тиск газу збільшився в


=

3 рази. Визначити:
1

кінцевий об'єм газу; 2 його кінцеву температуру; 3 зміну внутрішній енергії газу.


1.71.

Визначити середню довжину вільного пробігу молекул, азоту за умови, що
його
динамічна в'язкість
17
мкПас

=
.

1.72.

Циліндр радіусом
1
10
см
R
=
і довжиною
l
= 30 см розташований вс
е
редині
циліндра радіусом
2
10,5
см
R
=
так, що осі обох циліндрів співпад
а
ють. Малий циліндр
нерухомий
, великий обертається відносно геометричної осі із частотою
1
15 c


=
.
Динамічна в'язкість газу, у якому перебувають циліндри,
8,5


=
мкПас
. Визначити: 1
дотичну силу
F

, що діє на п
о
верхню внутр
ішнього циліндра пл
о
щею
2
1
м
S
=
; 2
обертаючий момент М, який діє на цей циліндр.

1.73.

В результаті певного процесу в'язкість ідеального газу збільшилася в
2

=
разу,
а коефіцієнт дифузії

в
4

=
разу. Як і в скільки разів змінився тиск газу?

1.74.

Простір між двома великими паралельними пластинами, ві
д
стань між якими
d

=

5 мм, заповнена гелієм. Температура однієї пластини підтримується
1
290 K
T
=
, іншої


2
300 K
T
=
. Обчислити густину теплов
о
го потоку |
q
|. Розрахунки виконати для двох
випадків, коли тиск гелію дор
і
внює: 1 0,1 МПа; 2 1 МПа.

1.75.

Визначити залежність динамічної в'язкості

від тиску при наст
у
пних процесах:
1 ізотермічно
му; 2 ізохорному. Показати ці з
а
лежності на графіках.

1.76.

Газ заповнює простір між двома довгими коаксіальними циліндрами, радіуси яких
дорівнюють
1
R
і
2
R
, причому
12
RR

. Внутрішній
циліндр нерухомий, а зовнішній
обертають з малою кутовою швидкістю

. Момент сил тертя, що діють на одиницю
довжини внутрішнього циліндра, рівний M. Визначити в'язкість газу, маючи на увазі, що
сила тертя, що діє на одиницю площ
і циліндрової поверхні радіусу , визначається
формулою




=
.

1.77.

Ідеальний газ зробив процес, в результаті якого його тиск зріс в

разів. Як і
у

скільки разів змінилися середня довжина вільного пробігу і число зіткнень кожної
молекули
в одиницю часу, якщо процес: 1 ізохоричний; 2 ізотермічний?

1.78.

При нормал
ь
них умовах середня довжина вільного пробігу атомів гелію
180
l
=

нм. Визначити коефіцієнт дифузії
D
гелію.

1.79.

При температурі


=

0

°С коефіцієнт дифузії кисню
D
=

0
,19 см
2
/с. В
и
значити
середню довжину вільного пробігу молекул кисню.

1.80.

Обчислити коефіцієнт дифузії
D
азоту: 1 за нормальних умов; 2 при тиску
Р

=

100 Па і температурі
T

=

300 К.

9


Приложенные файлы

  • pdf 17787026
    Размер файла: 463 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий