DKR_FO


Міністерство аграрної політики та продовольства України
Житомирський агротехнічний коледж
Економічне відділення
Циклова комісія обліково-фінансових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора
з навчальної роботи
____________ Л.П. Веремій
____ _____________ 2014 р.
ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни "Фінансовий облік"
спеціальність 5.03050901 "Бухгалтерський облік "
напрям підготовки 6.030509 "Облік і аудит"
група Б-31 п
Розробила викладач: О.Ф. ЛевченкоРозглянуто на засіданні
циклової комісії обліково-фінансових дисциплін
протокол № _____ від ________
Голова циклової комісії ____________ А.П. МаєвськаЖитомир – 2014

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Житомирський агротехнічний коледж
Економічне відділення
ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни "Фінансовий облік"
для студентів спеціальності: 5.03050901 "Бухгалтерський облік "
напряму підготовки: 6.030509 "Облік і аудит"
Варіант 1
1. Касові операції оформляються наступні документами:
а) платіжні доручення;
б) накладні та лімітно-забірні картки;
в) прибуткові і видаткові ордери, касова книга;
г) рахунок, рахунок – фактура.
2. Запис по синтетичному рахунку 30 виконується на основі таких первинних документів:
а) ПКО та ВКО
б)платіжного доручення,
в)звіту касира
г)наказу про облікову політику.
3. Яка кореспонденція рахунків складається при здійсненні операції по оплаті з поточного рахунку постачальникам за попередньо отримані та оприбутковані матеріали?
а) Д-т 201 К-т 311;
б) Д-т 631 К-т 311;
в) Д-т 311 К-т 631;
г) Д-т 361 К-т 301.
4. На банківських платіжних документах
а) можна виправити реквізити, які не містять суми коштів,
б) факт виправлення завіряють підписами і печаткою,
в)не можна робити ніяких виправлень,
г)немає правильної відповіді.
5. Грошові кошти в дорозі – це
а) кошти в касі підприємства, на рахунках в установах банків та депозити до запитання,
б) кошти, внесені в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для подальшого їх зарахування на поточні або інші рахунки підприємства;
в) кошти, що передані в під звіт,
г) правильної відповіді не запропоновано
6. Надходження безготівкових коштів за реалізовану покупцям сільськогосподарську продукцію оформляється бухгалтерським записом
а) Дт361 Кт27
б) Дт311 Кт361
в) Дт301 Кт631
г) Дт311 Кт631
7. При отримані в касу з поточного рахунка готівки на господарські потреби обслуговуючих виробництв складається проводка
а) Дт91 Кт372
б) Дт301 Кт372
в) Дт301 Кт311
г) Дт372 Кт311
8. Яким документом підтверджується внесення готівки на рахунок в банк
а) видатковим касовим ордером,
б) чеком,
в) об’явою на внесення готівкою,
г) правильної відповіді не запропоновано.
9. Поточна дебіторська заборгованість це:
а) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 3 місяців з дати Балансу
б) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 6 місяців з дати Балансу
в) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати Балансу
г) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена після 12 місяців з дати Балансу
10. Списання з підзвітних осіб, здійснених ними витрат на відрядження адміністративного призначення, відображається в обліку:
а)Дт372 Кт92
б)Дт372 Кт791
в)Дт92 Кт372
г)Дт791 К92
11 Пред'явлення претензії постачальнику по виявлених невідповідностях в кількості отриманих матеріальних цінностей відображається в обліку:
а) Дт 631 Кт 374
б) Дт 374 Кт 715
в) Дт 374 Кт 716
г) Дт 374 Кт 631
12. Резерв сумнівних боргів створюється для
а) поточної дебіторської заборгованості,
б) довгострокової дебіторської заборгованості,
в) безнадійної поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги,
г) кредиторської заборгованості.
13. Підставою для відрядження працівників є
а) посвідчення про відрядження,
б) наказ керівника про відрядження,
в) авансовий звіт,
г) правильної відповіді не запропоновано.

14. Запаси визнаються активом якщо
а) існує ймовірність того, що підприємство отримує в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, їх вартість може бути достовірно визначена,
б) відбувається зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства,
в) їх ціна не перевищує 250 грн.,
г) вірної відповіді не запропоновано.
15. Надходження виробничих запасів оформлюється
а) товарно – транспортними накладними,
б) звітом про використання коштів наданих на відрядження та під звіт,
в) розрахунково – платіжною відомістю,
г) прибутковими касовими ордерами
16. Які з перелічених статей витрат включаються до первісної вартості придбаних запасів
а) понаднормові убутки і нестачі запасів,
б) відсотки за банківський кредит,
в) витрати на транспортування запасів до місця їх використання,
г) адміністративні витрати.
17. При отриманні товарів від постачальників без попередньої оплати ПДВ відображається проводкою
а) Дт641 Кт361
б) ДТ361 Кт641
в) Дт631 Кт641
г) Дт641 Кт631
18. Якою кореспонденцією відображається нарахування торгової націнки на придбанні товари на підприємстві роздрібної торгівлі
а) Дт285 Кт702
б) Дт285 Кт282
в) Дт282 Кт285
г) Дт201 Кт285
19. Методологічні засади формування в обліку інформації про запаси та розкриття її у фінансовій звітності визначає
а) ПСБО 9,
б) ПСБО 6,
в) ПСБО 11,
г) ПСБО15.
20. Обліковим регістром для відображення розрахунків з постачальниками та підрядниками є
а) журнал № 5,
б) журнал №4,
в) журнал №3
г) журнал №.7
21. Бухгалтерський запис Дт901 Кт26 означає
а) відвантажена готова продукція,
б) повернення продукції покупцем,
в) списана собівартість реалізованої продукції
г) випуск продукції.
22. Закриття рахунку 901 «Собівартість реалізованої продукції» відображають бухгалтерською проводкою
а) Дт901 Кт791
б) Дт231 Кт901
в) Дт701 Кт901
г) Дт791 Кт901
23. На кінець року рахунок 791 «Фінансові результати від операційної діяльності»
а) може мати залишок,
б) не може мати залишку,
в) може бути залишок лише за кредитом,
г) може мати залишок лише за дебетом.
24. Згідно з ПСБО витрати – це
а) зменшення економічних вигод або збільшення зобов’язань.
б) збільшення економічних вигод або зменшення зобов’язань,
в) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства
г) правильної відповіді не запропоновано
25. Якою кореспонденцією рахунків відображається списання кредиторської заборгованості, по якій минув термін позовної давності
а) Дт631 Кт717
б) Дт631 Кт719
в) Дт631 Кт44
г) Дт631 Кт791
26. Списання витрат по відрядженню менеджера підприємства відображається в обліку
а) Дт91 Кт372
б) Дт372 Кт92
в) Дт92 Кт371
г) Дт92 кт372
27. До адміністративних витрат відносяться
а) витрати за професійні послуги
б) витрати на ремонт тари,
в) витрати на дослідження та розробки,
г) визнані штрафи, пені
28. В дебет рахунку 79 списуються в порядку закриття:
а) фінансові результати;
б) рахунки з обліку доходів;
в) рахунки з обліку витрат;
г) рахунки обліку зобов’язань.
29. Обліковим регістром для відображення довгострокових позик є
а) журнал №2
б) журнал № 3
в) журнал №4
г) журнал №5
30. Кредиторська заборгованість
а) відображається в активі балансу,
б) відображається в пасиві балансу,
в) в балансі не відображають,
г) правильної відповіді не запропоновано.

31. Виплату дивідендів учасникам (засновниками) відображають в обліку
а) Дт67 Кт30,
б) Дт66 Кт30,
в) Дт30 Кт67,
г) Дт66 Кт67.
32. Отримання і зарахування короткострокового кредиту на поточний рахунок в банку підприємства – позичальника відображається в обліку
а) Дт31 Кт60,
б) Дт95 Кт60,
в)Дт60 Кт31,
г) Дт60 Кт73,
33. При страховому стажі 7 років допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі:
а) 100 % заробітної плати;
б) 80 % від заробітної плати;
в) 60 % від заробітної плати.
г) не залежить від стажу роботи.
34. Приплід тварин оприбутковують на підставі
а) наряду,
б) інвентарної картки,
в) акта,
г) накладної.
35. У сільському господарстві до допоміжних виробництв відносяться
а) тваринництво,
б) планово-економічний відділ,
в) вантажний автотранспорт,
г) рослинництво.
36. Витрати на виробництво продукції тваринництва обліковують на рахунку
а) 27
б) 91
в) 21
г) 23
37. Об’єктами обліку у рослинництві є
а) трактори і комбайни,
б) сільськогосподарські культури,
в) мінеральні добрива,
г) страхові платежі.
38. Обліковим регістром для відображення розрахунків з оплати праці є
а) журнал №5,
б) журнал №3,
в) журнал №4,
г) правильної відповіді не запропоновано.
39. Що означає бухгалтерська проводка Дт23 Кт471
а) нараховані відпускні,
б) виплачені відпускні,
в) створено резерв на виплату відпусток,
г) правильної відповіді не запропоновано.
40. Форму ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
а) установлює районна державна адміністрація,
б) розробляє податкова інспекція,
в) підприємство обирає самостійно,
г) затверджує Кабінет Міністрів України.
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Житомирський агротехнічний коледж
Економічне відділення
ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни "Фінансовий облік"
для студентів спеціальності: 5.03050901 "Бухгалтерський облік "
напряму підготовки: 6.030509 "Облік і аудит"
Матриця відповідей
Варіант 1

питання Код
відповіді №
питання Код
відповіді №
питання Код
відповіді №
питання Код
відповіді
1 В 11 Г 21 В 31 А
2 А 12 А 22 Г 32 А
3 Б 13 Б 23 Б 33 Б
4 В 14 А 24 В 34 В
5 Б 15 А 25 А 35 В
6 Б 16 В 26 Г 36 А
7 В 17 Г 27 А 37 Б
8 В 18 В 28 В 38 А
9 В 19 А 29 А 39 В
10 В 20 В 30 Б 40 В

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Житомирський агротехнічний коледж
Економічне відділення
ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни "Фінансовий облік"
для студентів спеціальності: 5.03050901 "Бухгалтерський облік "
напряму підготовки: 6.030509 "Облік і аудит"
Варіант 2
1. Документ, який передається касиром підприємства в бухгалтерію і є відривним листком касової книги з додатком прибуткових і видаткових касових документів, називається:
а) об’ява на внесення готівки;
б) звіт касира;
в) журнал реєстрації прибуткових і видаткових документів;
г) всі відповіді вірні.
2. Яким документом оформляється видача з каси підзвітній особі сум для придбання матеріалів
а) ПКО,
б)ВКО
в)звітом касира
г)касовою книгою.
3. Платіжні доручення дійсні з дня виписки протягом
а) одного дня,
б) трьох днів,
в) 10 днів,
г) правильної відповіді не запропоновано
4. Підприємство відкриває поточний рахунок
а) лише в населеному пункті, в якому знаходиться підприємство,
б) в банку, який визначає податкова інспекція,
в) в Національному банку України,
г) в будь – якому банку за згодою сторін.
5. Яким записом оформляється видача з каси підзвітній особі сум для придбання матеріалів?
а) Д-т 201 К-т 301;
б) Д-т 372 К-т 301;
в) Д-т 301 К-т 201;
г) Д-т 301 К-т 372.
6. Оплата праці, виплата премій тощо поводиться касиром за
а) Журналом реєстрації ПКО та ВКО,
б) платіжною відомістю,
в) касовою книгою,
г) чеком.
7. Повернення зарплати, надлишково виданої працівнику оформляться проводкою
а) Дт30 Кт66,
б) Дт372 Кт30,
в) Дт66 Кт30,
г) Дт31 Кт65
8. Яким документом оформлюють перерахування до бюджету сум податків утриманих із заробітної плати робітників підприємств?
а) платіжна вимога;
б) платіжне доручення;
в) розрахунковий чек;
г) фіскальний чек.
9. Запис по синтетичному рахунку 311 виконується на основі таких документів
а) платіжних доручень, рахунків,
б) виписок з поточного рахунку,
в) виписок з поточного рахунку з прикладеними до них первинними документами,
г) довідок бухгалтерії.
10. Платіжне доручення банку для оплати податків виписує
а) податкова інспекція,
б) підприємство, яке проводить оплату,
в) покупець,
г) немає правильної відповіді.
11. Надходження безготівкових коштів за реалізовану покупцям сільськогосподарську продукцію оформляється бухгалтерським записом
а) Дт361 Кт27
б) Дт311 Кт361
в) Дт301 Кт631
г) Дт311 Кт631.
12. Одержання короткострокового кредиту банку оформляється бухгалтерським записом
а) Дт311 Кт601
б) Дт301 Кт501
в) Дт601 Кт311
г) Дт311 Кт50
13. Акредитив – це
а) доручення банку покупця банкові постачальника провести оплату за відвантажену продукцію, товар, надані послуги на підставах,обумовлених в цьому дорученні,
б) доручення банку постачальника банкові покупця провести оплату за товар,
в) доручення директора підприємства директору банку про здійснення розрахунків,
г) правильної відповіді не запропоновано.
14. Помилки в заповненні чека виправляються
а) методом «червоного сторно»,
б) виправлення не допускаються,
в) підчистки лезом,
г) коректурним методом

15. Сальдо за рахунком 372 «Розрахунки з підзвітними особами» відображається в Балансі (звіті про майновий ста):
а) в II розділі активу,
б) в IV розділі пасиву,
в) в І розділі активу,
г) в II розділі пасиву
16. Списання дебіторської заборгованості покупців в рахунок створеного резерву сумнівних боргів відображається в обліку:
а) Дт36 Кт38
б) Дт38 Кт719
в) Дт93 Кт38
г) Дт38 Кт36
17.Пред'явлення претензії постачальнику по виявлених невідповідностях в кількості отриманих матеріальних цінностей відображається в обліку:
а) Дт631 Кт374
б) Дт374 Кт715
в) Дт374 Кт716
г) Дт374 Кт631
18. Які умови визнання дебіторської заборгованості активом
а) відбувається зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства,
б) відбувається збільшення активів або зменшення зобов’язань, що призводять до збільшення власного капіталу підприємства,
в) існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума,
г) правильної відповіді не запропоновано.
19. Залишок готівки, яка видана в підзвіт на господарські потреби, має бути повернений до каси підприємства не пізніше
а) 3-х днів після її видачі,
б) 2-х днів,
в) наступного дня,
г) 10 днів
20. Первісною вартістю запасів називається
а) сума фактичних витрат на їх придбання або виготовлення,
б) сума майбутніх витрат на виготовлення запасів,
в) витрати, які пов’язані з реалізацією та придбанням запасів,
г) вірної відповіді не запропоновано.
21. Відпуск виробничих запасів у виробництво оформлюється
а) лімітно – забірною карткою,
б) прибутковим касовим ордером,
в) видатковим касовим ордером,
г) накладною на відпуск матеріалів на сторону,
22. Виявленні при інвентаризації надлишки матеріалів оприбутковуються записом
а) Дт20 Кт79
б) Дт20 Кт719
в)Дт20 Кт375
г) Дт947 Кт20
23. Якою кореспонденцією рахунків відображається подання претензії постачальнику за невідповідну якість товарів
а) Дт374 Кт281
б) Дт374 Кт631
в) Дт374 Кт974
г) Дт974 Кт631
24. Методологічні засади формування в обліку інформації про запаси та розкриття її у фінансовій звітності визначає
а) ПСБО 9,
б) ПСБО 6,
в) ПСБО 11,
г) ПСБО15.
25. Товари на складах обліковують у
а) касовій книзі,
б) картках складського обліку
в) журналах ордерах,
г) платіжній відомості.
26. Яка бухгалтерська проводка складається при оприбуткуванні врожаю зерна
а) Дт22 Кт20
б) Дт27 Кт23
в) Дт26 Кт21
г) Дт23 Кт27.
27. Списання собівартості реалізованих товарів відображається проводкою
а) Дт902 Кт282
б) Дт283 Кт903
в) Дт901 Кт284
г) Дт902 Кт285
28. В кінці звітного періоду нараховані відсотки за банківський кредит списуються бухгалтерською проводкою
а) Дт792 Кт951
б) Дт792 Кт952
в) Дт951 Кт792
г) Дт95 Кт684
29. У Балансі залишки на рахунках класу 9 «Витрати діяльності»
а) не відображаються,
б) рахунки цього класу залишків не мають,
в) відображаються у активі Балансу
г) відображається в Пасиві Балансу
30. Що з перелічених нижче надходжень не визнається доходом
а) сума попередньої оплати за продукцію,
б) сума виручки від продажу основних засобів,
в) страхова компенсація у випадку стихійного лиха,
г) правильної відповіді не запропоновано.
31. Дохід від реалізації виробничих запасів покупцям – юридичним особам відображається в обліку записом
а) Дт712 Кт377
б) Дт361 Кт712
в) Дт791 Кт20
г) Дт701 Кт20

32. Нерозподілені загальновиробничі витрати списуються
а) Дт901 Кт91
б) Дт23 Кт91
в) Дт791 Кт91
г) Дт23 Кт91
33. Витрати на створення резерву сумнівних боргів відносяться до
а) витрати, що формують собівартість реалізованої продукції,
б) витрати на збут,
в) інших операційних витрат
г) адміністративних витрат
34. Методологічні засади формування в обліку інформації про доходи та розкриття її у фінансовій звітності визначає
а) ПСБО 2
б) ПСБО 15
в) ПСБО 16
г) ПСБО 11
35. Рахунки класу 8 «Витрати за елементами»
а) є обов’язковими для ведення всіма підприємствами,
б) можуть вестися будь - яким підприємством замість рахунків класу 9,
в) обов’язкові тільки для малих підприємств, які не використовують рахунки класу 9,
г) правильної відповіді не запропоновано.
36. Зобов’язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу слід розглядати як
а) довгострокове зобов’язання,
б) поточне зобов’язання,
в) середньострокове зобов’язання,
г) правильної відповіді не запропоновано.
37. Первинний документ для нарахування заробітної плати
а) наряд,
б) накладна,
в) лімітна – забірна картка,
г) довіреність
38. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від:
а) середньої заробітної плати за 6 місяців та страхового стажу;
б) лише страхового стажу;
в) середньої заробітної плати за 12 місяців;
г) кількості відпрацьованих днів.
39. Незавершене виробництво по рослинництву відображається на рахунку
а)23
б)91
в)27
г) на рахунках не відображається.
40. Сальдо рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» відображається
а) 1 розділі активу балансу,
б) 2 розділі пасиву балансу,
в) 1 розділі пасиву балансу,
г) 2 розділі активу балансу.

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Житомирський агротехнічний коледж
Економічне відділення
ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни "Фінансовий облік"
для студентів спеціальності: 5.03050901 "Бухгалтерський облік "
напряму підготовки: 6.030509 "Облік і аудит"
Матриця відповідей
Варіант 2

питання Код
відповіді №
питання Код
відповіді №
питання Код
відповіді №
питання Код
відповіді
1 Б 11 Б 21 А 31 Б
2 Б 12 А 22 Б 32 А
3 В 13 А 23 Б 33 В
4 Г 14 Б 24 А 34 Б
5 Б 15 А 25 Б 35 В
6 Б 16 Г 26 Б 36 Б
7 А 17 Г 27 А 37 А
8 Б 18 В 28 А 38 А
9 Б 19 В 29 А 39 А
10 Б 20 А 30 А 40 В

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Житомирський агротехнічний коледж
Економічне відділення
ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни "Фінансовий облік"
для студентів спеціальності: 5.03050901 "Бухгалтерський облік "
напряму підготовки: 6.030509 "Облік і аудит"
Варіант 3
1. Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві несе
а) головний бухгалтер,
б) керівник підприємства,
в) юрист,
г) податкова служба)
2. Облікову політику на підприємстві оформляють як
а) накладну,
б) договір,
в) акт,
г) наказ.
3. Підставою для записів у бухгалтерському обліку є
а) первинний документ,
б) відомість аналітичного обліку,
в) журнал – ордер,
г) спостереження бухгалтера)
4. Вартість, яка амортизується, визначається як різниця між
а) первісною і залишковою вартістю,
б) первісною і ліквідаційною вартістю,
в) первісною вартістю та сумою амортизації,
г) правильної відповіді не запропоновано.
5. Якою проводкою відображається нарахування зносу основних засобів основного виробництва
а)Дт91 Кт23,
б) Дт23 Кт131,
в) дт23 Кт91,
г) Дт91 Кт131.
6. Якою проводкою в бухгалтерському обліку відображається витрати на дообладнання, реконструкцію і модернізацію основних засобів
а) Дт10 Кт14,
б) Дт15 Кт66,20 і інші або Дт15 Кт63,
в) Дт23 Кт66,20
г) Дт91,92 Кт66,20.

7. Обліковим регістром для обліку необоротних активів при журнальній формі обліку є
а) журнал №4,
б) журнал №5,
в) журнал №6,
г) журнал №7.
8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва включає
а) Баланс, Звіт про фінансові результати,
б) Баланс, Звіт про власний капітал,
в) Баланс, Звіт про рух грошових коштів,
г) Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про власний капітал.
9. Визначте первинний документ бухгалтерської проводки Дт30 Кт372:
а) звіт про використання грошових коштів;
б) прибутковий касовий ордер;
в) накладна;
г) довіреність.
10. Визначте первинний документ бухгалтерської проводки Дт10 Кт63
а) акт приймання – передачі основних засобів,
б) податкова накладна,
в) прибутковий касовий ордер,
г) виписка банку.
11. У якому нормативному документі України визначені принципи бухгалтерського обліку
а) у Податковому кодексі,
б) у Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»,
в) в Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку,
г) у Методологічних рекомендаціях з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції.
12. Документи про нарахування заробітної плати зберігаються
а) вічно,
б) 10 років,
в) 75 років,
г) 3 роки.
13.Який рахунок бухгалтерського обліку за призначенням і структурою відносять до калькуляційних
а) доходи майбутніх періодів,
б) доходи від реалізації,
в) виробництво,
г) фінансові результати.
14.Покритя збитку за рахунок резервного капіталу підприємства відображається проводкою
а) Дт442 Кт42
б) Дт442 Кт43
в) Дт43 Кт442
г) Дт44 Кт79

15. Операція по отриманню підприємством чистого прибутку відображається проводкою
а) Дт442 Кт791,
б) Дт791 Кт441,
в) Дт501 Кт791,
г) Дт79 Кт70.
16.Аналітичний облік розрахунків з постачальниками не може вестись в розрізі
а) постачальників,
б) країн,
в) кожного документа на сплату,
г) засновників
17. В яких грошових одиницях складається річна фінансова звітність
а) гривнях
б) тисячах гривень,
в) доларах США,
г) гривні і долари США)
18. Сформулюйте зміст господарської операції на підставі кореспонденції рахунків - Д 50 К 31:
а) отримано довгострокову позику на поточний рахунок;
б) сплачено довгострокову позику, термін сплати якої наступив;
в) відображено зміну вартості кредиту;
г) нараховано та сплачено відсотки за користування кредитом.
19. Яка інформація відображається на рахунку 63?
а) про розрахунки за податками й платежами;
б) про розрахунки з покупцями та замовниками;
в) про розрахунки з оплати праці;
г) вірної відповіді немає.
20. Оплата відпусток розраховується виходячи із середньої заробітної плати за:
а) 6 місяців;
б) 12 місяців;
в) 2 останні місяці;
г) за попередній перед відпусткою місяць.
21. За кредитом рахунку 50 відображають:
а) погашення заборгованості за довгостроковими кредитами та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями;
б) суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених) позик;
в) суми нарахованих відсотків за користування кредитом;
г) вірної відповіді немає.
22. Для обліку виробничих запасів призначено рахунок:
а) 23;
б) 20;
в) 22,
г) 28.

23. Яка кореспонденція рахунків відображає нарахування податкового зобов’язання:
а) Д 701 К 643;
б) Д 643 К 701;
в) Д 641 К 631;
г) Д 361 К 641.
24. Яким записом оформляється видача з каси підзвітній особі сум для придбання матеріалів?
а) Д-т 201 К-т 301;
б) Д-т 372 К-т 301;
в) Д-т 301 К-т 201;
г) Д-т 301 К-т 372.
25. Одержання короткострокового кредиту банку оформляється бухгалтерським записом
а) Дт311 Кт601
б) Дт301 Кт501
в) Дт601 Кт311
г) Дт311 Кт50
26. Списання матеріалів для адміністративних потреб визначається проводкою
а)Дт92 Кт20,
б) Дт91 Кт20,
в) Дт93 Кт20,
г) Дт23 Кт20
27. Списання з підзвітних осіб, здійснених ними витрат на відрядження адміністративного призначення, відображається в обліку:
а)Дт372 Кт92
б)Дт372 Кт791
в)Дт92 Кт372
г)Дт791 К92
28. Перерахування з поточного рахунку авансу постачальнику за виробничі запаси відображається в обліку:
а) Дт68 1 Кт311
б) Дт372Кт311
в) Дт371 Кт311,Дт641Кт 644
г) Дт631 Кт311
29. Звіт про використання коштів наданих на відрядження та під звіт – це
а) документ, який засвідчує використання підзвітною особою грошових коштів,
б) відривний аркуш Касової книги разом з ПКО та ВКО,
в) документ, по якому видають кошти підзвітній особі,
г) правильної відповіді не запропоновано
30. Запаси визнаються активом якщо
а) існує ймовірність того, що підприємство отримує в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, їх вартість може бути достовірно визначена,
б) відбувається зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства,
в) їх ціна не перевищує 250 грн.,
г) вірної відповіді не запропоновано.
31. Надходження виробничих запасів оформлюється
а) товарно – транспортними накладними,
б) звітом про використання коштів наданих на відрядження та під звіт,
в) розрахунково – платіжною відомістю,
г) прибутковими касовими ордерами.
32. До запасів не відносяться
а) сировина, допоміжні матеріали,
б) незавершене виробництво,
в) малоцінні необоротні матеріальні активи,
г) готова продукція.
33. Якою кореспонденцією рахунків відображається оприбуткування з виробництва на склад готової продукції
а) Дт26 Кт719
б) Дт26 Кт441
в) Дт26 Кт23
г) Дт23 Кт26
34. Товарно – транспортну накладну виписує
а) вантажовідправник,
б) вантажоодержувач,
в) перевізник,
г) державна автомобільна інспекція.
35. Яким записом в обліку відображається дохід від реалізації сільськогосподарської продукції
а) Дт361 Кт701
б) Дт701 Кт27
в) Дт26 Кт701
г) Дт701 Кт631
36. Списання витрат на збут відображається кореспонденцією рахунків
а) Дт23 Кт93
б) Дт93 Кт70
в) Дт70 Кт93
г) дт79 Кт93
37. Списання інших доходів на фінансові результати відображається в обліку
а) Дт74 Кт441
б) Дт79 Кт74
в) Дт74 Кт791
г) Дт74 Кт793
38. Яким бухгалтерським записом відображається безготівкове отримання коштів від покупців за реалізовані без попередньої оплати товари
а) Дт301 Кт361
б) Дт311 Кт361
в) Дт311 Кт631
г) Дт361 Кт311
39. Нарахування відпускних за рахунок створеного резерву відображається проводкою
а) Дт47 Кт66
б) Дт65 Кт66
в) Дт48 Кт66
г) Дт66 Кт47
40. Нарахування податку на прибуток відображають в обліку
а) Дт66 Кт64,
б) Дт98 Кт64,
в) Дт92,93 Кт98,
г) Дт70 Кт98.

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Житомирський агротехнічний коледж
Економічне відділення
ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни "Фінансовий облік"
для студентів спеціальності: 5.03050901 "Бухгалтерський облік "
напряму підготовки: 6.030509 "Облік і аудит"
Матриця відповідей
Варіант 3

питання Код
відповіді №
питання Код
відповіді №
питання Код
відповіді №
питання Код
відповіді
1 Б 11 Б 21 Б 31 А
2 Г 12 В 22 Б 32 В
3 А 13 В 23 А 33 В
4 Б 14 В 24 Б 34 А
5 Б 15 Б 25 В 35 А
6 Б 16 А 26 А 36 Г
7 А 17 Б 27 В 37 Б
8 А 18 Б 28 Г 38 Б
9 Б 19 Г 29 А 39 А
10 А 20 Б 30 А 40 В

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Житомирський агротехнічний коледж
Економічне відділення
ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни "Фінансовий облік"
для студентів спеціальності: 5.03050901 "Бухгалтерський облік "
напряму підготовки: 6.030509 "Облік і аудит"
Варіант 4
1. Облікова політика підприємства – це
а) сукупність способів і прийомів ведення обліку,
б) взаємовідносини підприємства з органами управління,
в) розроблення перспективи ведення господарства,
г) модель управління обліком
2. Якою проводкою відображається факт передачі об’єкта основних засобів покупцю при його реалізації
а) Дт31 Кт972,
б) Дт36 Кт712,
в) Дт36 Кт26,
г) Дт371 Кт746.
3. Яким записом відображається нарахування заробітної плати працівникам, що виконують демонтаж обладнання
а) Дт40 Кт66,
б) дт976 Кт66,
в) Дт15 Кт66,
г) Дт66 Кт976.
4. До основних засобів не відносяться
а) земельні ділянки,
б) природні ресурси,
в) транспортні засоби,
г) багаторічні насадження.
5. Витрати на придбання (створення) основних засобів, що включаються до їх первісної вартості, накопичуються на рахунку
а) 91,
б) 23,
в 97,
г)15.
6. Нарахування амортизації основних засобів у фінансовому обліку проводиться
а) щоквартально,
б) щорічно,
в) щомісячно,
г) не проводиться.

7. До нематеріальних активів не входять
а) права користування природними ресурсами,
б) права користування майном,
в) права на об’єкт промислової власності,
г) незавершені капітальні інвестиції в будинки та споруди.
8. При надходженні на підприємство та введенні в експлуатацію об’єктів основних засобів складаються наступні первинні документи:
а) Акт приймання-передачі (внутрішнього) переміщення ОЗ (ф. ОЗ-1) та інвентарна картка обліку ОЗ (ф. ОЗ-6);
б) Акт списання ОЗ (ф. ОЗ-3);
в) Акт списання автотранспортних засобів (ф.ОЗ-4).
г)Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (ф. ОЗ-2).
9. Баланс підприємства підписують
а) керівник підприємства,
б) головний бухгалтер,
в) керівник підприємства і головний бухгалтер,
г) головний бухгалтер та його заступник.
10. Визначте первинний документ бухгалтерської проводки Дт92 Кт372
а) прибутковий касовий ордер,
б) видатковий касовий ордер,
в) платіжне доручення,
г) звіт про використання коштів наданих на відрядження та під звіт.
11.Кінцеве сальдо активного рахунка дорівнює 0 у разі
а) якщо протягом місяця на рахунку не відбувався рух,
б) якщо оборот за дебетом дорівнює обороту за кредитом,
в) якщо сума початкового сальдо і оборот за дебетом дорівнює обороту за кредитом,
г) в обліку такого не буває.
12. Для чого використовуються інвентарні рахунки
а) для обліку результатів інвентаризації,
б) для обліку засобів підприємства,
в) для обліку джерел господарських засобів,
г) не використовуються.
13. Яка інформація відображається на рахунку 64?
а) про розрахунки за податками й платежами;
б) про розрахунки з покупцями та замовниками;
в) про розрахунки з оплати праці;
г) вірної відповіді немає.
14. Витрати в незавершеному виробництві на кінець звітного періоду відображає:
а) залишок за рахунком 23 «Виробництво»;
б) дебетовий оборот за рахунком 26 «Готова продукція»;
в) залишок за рахунками 23 «Виробництво» та 91 «Загальновиробничі витрати»;
г) правильної відповіді не запропоновано.

15. Який запис відображає введення в експлуатацію нематеріальних активів:
а) Дт12 Кт15;
б) Дт15 Кт10;
в) Дт12 Кт63;
г) Дт15 Кт12.
16. Яка кореспонденція рахунків відображає нарахування податкового зобов’язання:
а) Д 701 К 643;
б) Д 643 К 701;
в) Д 641 К 631;
г) Д 361 К 641.
17. Яким записом оформляється господарська операція з отримання готівки в касу з поточного рахунка для виплати заробітної плати працівникам основного виробництва?
а) Д-т 231 К-т 661;
б) Д-т 301 К-т 661;
в) Д-т 301 К-т 311;
г) Д-т 661 К-т 311.
18. Надходження грошових коштів в дорозі на рахунки підприємства в банках в обліку відображається
а) Дт333 Кт311
б) Дт441 Кт333
в) Дт311 Кт333
г) Дт301 Кт333
19. Яка кореспонденція рахунків складається при здійсненні операції по оплаті з поточного рахунку постачальникам за попередньо отримані та оприбутковані матеріали?
а) Д-т 201 К-т 311;
б) Д-т 631 К-т 311;
в) Д-т 311 К-т 631;
г) Д-т 361 К-т 301.
20. Надходження безготівкових коштів за реалізовану покупцям сільськогосподарську продукцію оформляється бухгалтерським записом
а) Дт361 Кт27
б) Дт311 Кт361
в) Дт301 Кт631
г) Дт311 Кт631.
21. Списання матеріалів для адміністративних потреб визначається проводкою
а)Дт92 Кт20,
б) Дт91 Кт20,
в) Дт93 Кт20,
г) Дт23 Кт20
22. Методологія обліку дебіторської заборгованості встановлюється
а) ПСБО 6
б) ПСБО 11
в) ПСБО 10
г) ПСБО 16
23. Підставою для відрядження працівників є
а) посвідчення про відрядження,
б) наказ керівника про відрядження,
в) авансовий звіт,
г) правильної відповіді не запропоновано.
24. Відпуск виробничих запасів у виробництво оформлюється
а) лімітно – забірною карткою,
б) прибутковим касовим ордером,
в) видатковим касовим ордером,
г) накладною на відпуск матеріалів на сторону,
25. При отриманні товарів від постачальників без попередньої оплати ПДВ відображається проводкою
а) Дт641 Кт361
б) Дт361 Кт641
в) Дт631 Кт641
г) Дт641 Кт631
26. Виявленні при інвентаризації надлишки матеріалів оприбутковуються записом
а) Дт20 Кт79
б) Дт20 Кт719
в)Дт20 Кт375
г) Дт947 Кт20
27. Якою кореспонденцією рахунків відображається оприбуткування з виробництва на склад готової продукції
а) Дт26 Кт719
б) Дт26 Кт441
в) Дт26 Кт23
г) Дт23 Кт26
28 . Методичні засади формування інформації про методи оцінки вибуття запасів визначає
а) НПСБО 1
б) ПСБО 16
в) ПСБО 11
г) ПСБО 9
29. Оприбуткування браку у виробництві відображається записом
а) Дт26 Кт24
б) Дт24 Кт26
в) Дт24 Кт23
г) Дт23 Кт26
30. Методологічні засади формування в обліку інформації про зобов’язання та розкриття її у фінансовій звітності визначає
а) ПСБО 9,
б) ПСБО 6,
в) ПСБО 11,
г) ПСБО15.
31. Бухгалтерський запис Дт901 Кт26 означає
а) відвантажена готова продукція,
б) повернення продукції покупцем,
в) списана собівартість реалізованої продукції
г) випуск продукції.

32. Згідно з ПСБО витрати – це
а) зменшення економічних вигод або збільшення зобов’язань.
б) збільшення економічних вигод або зменшення зобов’язань,
в) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства
г) правильної відповіді не запропоновано
33. У Балансі залишки на рахунках класу 9 «Витрати діяльності»
а) не відображаються,
б) рахунки цього класу залишків не мають,
в) відображаються у активі Балансу
г) відображається в Пасиві Балансу
34. Витрати на рекламу та дослідження ринку відносяться до
а) витрати, що формують собівартість реалізованої продукції,
б) витрати на збут,
в) інших операційних витрат
г) адміністративних витрат
35. В дебет рахунку 79 списуються в порядку закриття:
а) фінансові результати;
б) рахунки з обліку доходів;
в) рахунки з обліку витрат;
г) рахунки обліку зобов’язань.
36. Обліковим регістром для відображення руху грошових коштів є
а) журнал №2
б) журнал № 3
в) журнал №4
г) журнал №1
37. Нарахування відпускних за рахунок створеного резерву відображається проводкою
а) Дт47 Кт66
б) Дт65 Кт66
в) Дт48 Кт66
г) Дт66 Кт47
38. Нарахування зарплати працівникам адміністративного апарату відображають в обліку
а) Дт66 Кт92,
б)Дт92 Кт66,
в) Дт30 Кт66,
г) Дт23 Кт66.
39. Підставою для оприбуткування молока від корів є
а) журнал обліку надою молока,
б) закупівельний акт,
в) матеріальний звіт,
г) відомість витрачання кормів)
40. Обліковим регістром для обліку витрат виробництва при журнальній формі обліку є
а) журнал №3,
б) журнал№5,
в) журнал №4,
г) журнал№6.

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Житомирський агротехнічний коледж
Економічне відділення
ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни "Фінансовий облік"
для студентів спеціальності: 5.03050901 "Бухгалтерський облік "
напряму підготовки: 6.030509 "Облік і аудит"
Матриця відповідей
Варіант 4

питання Код
відповіді №
питання Код
відповіді №
питання Код
відповіді №
питання Код
відповіді
1 А 11 В 21 А 31 В
2 Б 12 Б 22 В 32 В
3 В 13 А 23 Б 33 А
4 Б 14 А 24 А 34 Б
5 Г 15 А 25 Г 35 В
6 В 16 А 26 Б 36 Г
7 Г 17 В 27 В 37 А
8 А 18 В 28 Г 38 Б
9 В 19 Б 29 В 39 А
10 Г 20 Б 30 В 40 Б

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Директорська контрольна робота з дисципліни "Фінансовий облік" проводиться у вигляді тестового контролю рівня знань студентів.
Пакет завдань для проведення директорської контрольної роботи містить 4 варіанти. Кожен варіант складається з 40 тестових завдань. Завдання охоплюють весь матеріал курсу, передбачений навчальною програмою даної дисципліни.
На кожне тестове завдання пропонуються 4 варіанти відповіді. Тільки одна відповідь є правильною. Усі відповіді заносяться у бланк відповідей. Жодних виправлень у бланку відповідей не допускається.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється в 1 бал. Максимальна сума балів за відповіді на всі питання становить 40.
Критерії оцінки тестових завдань:
90-100% правильних відповідей – оцінка "відмінно";
75- 89% правильних відповідей – оцінка "добре";
60- 74% правильних відповідей – оцінка "задовільно";
1 - 59% правильних відповідей – оцінка "незадовільно".
Для переведення кількості балів в оцінки за чотирьохбальною системою оцінки знань студентів використовується така шкала переведення:
Оцінка Кількість балів Кількість правильних відповідей
відмінно 90-100 36-40
добре 75-89 30-35
задовільно 60-74 24-29
незадовільно 59 і менше 1-23

Приложенные файлы

  • docx 17786545
    Размер файла: 72 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий