Metodichni_rekom._do_prakt._zanyat2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний авіаційний університет
МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ

Методичні рекомендації до практичних занять
та виконання домашнього завдання
для студентів спеціальності 6.050100 «Маркетинг»

Київ 2010
УДК 658.84(076.5)
ББК У291.34я7
М 266


Укладачі: С.Є. Петропавловська,
І. В. Созинова


Рецензент: О.М. Ложачевська


Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол №15 від 04.03.2009 року).


М266 Маркетингова політика комунікацій: Методичні рекомендації до практичних занять та виконання домашнього завдання/ Уклад.: С.Є. Петропавловська, І.В. Созинова - К.: НАУ, 2009, - 32 с.Методичні рекомендації містять завдання до виконання практичних занять та домашнього завдання з дисципліни „Маркетингова політика комунікацій” згідно кредитно-модульної системи. Призначені для студентів спеціальності 6.050100 „Маркетинг”.

ВСТУП

Комунікативна політика в системі маркетингу це перспективний курс дій підприємства (або його представників), орієнтований на планування і здійснення взаємодії фірми з усіма суб'єктами маркетингової системи на основі обґрунтованої стратегії використання комплексу комунікативних засобів, що забезпечують стабільне й ефективне формування попиту і просування пропозиції (товарів і послуг) на ринку з метою задоволення потреб покупців і одержання прибутку.
Основними цілями вивчення комунікативної політики в системі маркетингу є отримання та закріплення навичок у визначенні змісту та функції комунікативної політики з точки зору теорії взаємодії суб'єктів ринкових відносин. У цьому зв'язку маркетингова комунікація повинна розглядуватися не тільки та не стільки як засіб просування товару або послуги на ринок, а як уся сукупність зв'язків, що з'являються та безперервно продовжуються та відносин між суб'єктами маркетингової системи в ході їх взаємодії з приводу планування, організації і здійснення процесу купівлі-продажу, з приводу одержання права власності на товар чи послугу, що досліджується. Так концепція комунікативної політики не заперечує необхідність планування та організації реклами та мультимедійних технологій у процесі розробки та прийняття маркетингових рішень, що стосуються просування товару чи послуги, але звертає увагу на їх цілі, які заключаються в забезпеченні ефективності носія, засобів процесу комунікацій в системі маркетингу.
Тому при рішенні задач з комунікативної політики необхідно звернуть увагу на процес мотивації в системі маркетингу, організацію його моделювання, на структуру витрат, що пов'язані з комунікаційною політикою, методи планування бюджету на рекламу в залежності від виду засобів на її проведення та витрат на підтримання безперервності маркетингових комунікацій. Важливо вказати можливість та ефективність мультимедійних технологій при плануванні, розробці та здійсненні технології маркетингових комунікацій.
Мета дисципліни "Маркетингова політика комунікацій" одержати знання теоретичних основ, конкретних методів та прийомів ефективного використання комплексу маркетингових комунікацій в сучасних умовах, що допоможуть майбутнім фахівцям-маркетологам у прийнятті грамотних організаційних та виробничих рішень.
Завдання курсу дати, на основі сучасної наукової теорії, вірне уявлення про можливість використання елементів комплексу маркетингових комунікацій у ринкової діяльності підприємств різних форм власності для підтримки високого рівня їх конкурентоспроможності.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
місто системи маркетингових комунікацій у комплексі маркетингу;
сутність, цілі та завдання маркетингової політики комунікацій;
основні прийоми та методи системи маркетингових комунікацій;
принципи управління та організації комплексу маркетингових комунікацій;
переваги, недоліки та можливості використання різних видів маркетингових комунікацій.
Студенти мають вміти розробляти та планувати політику маркетингових комунікацій фірми, що відповідає її цілям, шляхом раціонального застосування переваг та можливостей різних видів комунікацій: реклами, стимулювання збуту, прямого маркетингу, зв'язків з громадськістю, реклами на місці продажу, персонального продажу.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів.
Модуль №1 „Роль і місце системи маркетингових комунікацій у комплексі маркетингу”
Модуль №2 „Планування та аналіз ефективності використання окремих інтегрованих маркетингових комунікацій”
У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Роль і місце системи маркетингових комунікацій у комплексі маркетингу” студент повинен:
Знати:
цілі і завдання маркетингової політики комунікацій;
стадії комунікаційного процесу;
засоби і канали передачі повідомлень.
Вміти:
створювати ефективні маркетингові комунікації;
організовувати комунікаційний процес;
використовувати всі можливі засоби і канали передачі повідомлення;
відокремлювати повідомлення від засобів, в яких вони кодуються, і каналів, по яких вони передаються.
У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Планування та аналіз ефективності використання окремих інтегрованих маркетингових комунікацій” студент повинен:
Знати:
основні елементи маркетингових комунікацій;
цілі і завдання кожного з елементів маркетингових комунікацій;
методи оцінки ефективності використання окремих інтегрованих маркетингових комунікацій.
Вміти:
застосовувати різні засоби реклами, аналізувати ринок цих засобів;
стимулювати торгівців, торговий персонал, споживачів, посередників за допомогою різних методик із стимулювання;
вміло використовувати основні інструменти паблік рилейшнз та директ-маркетингу;
використовувати Інтернет в маркетинговій діяльності дприємства;
організовувати виставки і ярмарки, займатися рекламою на місці продажу.
Дисципліна "Маркетингова політика комунікацій" базується на знаннях основ економічної теорії, менеджменту і маркетингу, статистики та економіко-математичного моделювання, системного аналізу, маркетингових досліджень. Курс тісно пов'язаний із вивченням інших спеціальних дисциплін: "Промисловий маркетинг", "Міжнародний маркетинг", "Маркетингова цінова політика", "Маркетинг", "Організація та управління МТЗ", "Маркетингова товарна політика", "Рекламний менеджмент".
Матеріали по темам курсу та практичним заняттям викладені в рекомендованій учбовій літературі.
Методичні Рекомендації до практичних занять

Модуль №1 „РОЛЬ І МІСЦЕ СИСТЕМИ
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
У КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ”

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1.1

Тема: Природа маркетингових комунікацій

План заняття:

Система маркетингових комунікацій, цілі та адресати.
Інструменти комунікаційної політики, взаємозв'язок засобів маркетингових комунікацій.
Література: [1, 2, 3, 5, 7 ].

Методичні рекомендації

Метою даного заняття є освоєння системи маркетингових комунікацій, її місця в комплексі маркетингу, що допоможе керувати процесом маркетингових комунікацій, встановлювати взаємозв'язок та взаємозалежність комунікаційних засобів.
Після вивчення практичного заняття №1.1 студент повинен знати:
- систему маркетингових комунікацій, адресати та цілі маркетингових комунікацій фірми;
- процес маркетингових комунікацій.
Після вивчення практичного заняття №1.1 студент повинен вміти:
- визначати місце системи маркетингових комунікацій в комплексі маркетингу;
- характеризувати інструменти маркетингових комунікацій та їх взаємозв’язок.
Вивчення даної теми необхідно почати з засвоєння поняття "маркетингова політика комунікацій". Воно означає систему загальних установок, критеріїв, орієнтирів, прийнятих організацією для прийняття рішень у сфері комунікацій, що забезпечує досягнення маркетингових цілей підприємства.
У свою чергу, вибір цілей маркетингових комунікацій визначає засоби, що використовуються для їхнього досягнення.
Зверніть увагу на те, що в існуючій літературі немає єдиного підходу до класифікації видів маркетингових комунікацій. Це пояснюється тим, що вони знаходяться у тісному взаємозв'язку і взаємозалежності.
До маркетингових комунікацій відносяться: реклама, паблік рилейшнз, стимулювання збуту, прямий маркетинг, реклама на місці продажу, персональні продажі.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте сутність маркетингових комунікацій.
2. Назвіть адресати маркетингових комунікацій фірми.
3. Обґрунтуйте необхідність використання різних засобів маркетингових комунікацій на кожному з етапів життєвого циклу товарів.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1.2

Тема: Організація маркетингових комунікацій

План заняття:

1.2.1. Управління маркетинговими комунікаціями як складовою частиною маркетингу.
1.2.2. Планування маркетингових комунікацій.
Література: [ 1, 2, 4, ].

Методичні рекомендації

Метою даного заняття є опанування методів управління та планування маркетингових комунікацій, що допоможе у придбанні практичних навичок при організації комунікаційних служб на підприємстві та ухваленні рішень про передачу функцій маркетингових комунікацій спеціальним організаціям.
Після вивчення практичного заняття №1.2 студент повинен знати:
- організацію комунікаційних служб на підприємстві;
- послідовність проведення комунікаційної кампанії;
- характеристику підходів по визначенню бюджету маркетингових комунікацій.
Після вивчення практичного заняття №1.2 студент повинен вміти:
- визначати чинники від яких залежить організаційна структура служби маркетингових комунікацій; чинники , що визначають обсяг комунікаційних витрат;
- розробляти бюджет маркетингових комунікацій.
- визначати характеристики ринку, які впливають на вибір методів просування продуктів.
Слід засвоїти, що фірма має прийняти рішення про витрати, які слід виділити на маркетингові комунікації у цілому. Сума асигнувань визначається за допомогою таких найбільш популярних прийомів: метод розрахунку витрат "від наявних коштів", метод розрахунку "у відсотках до суми продажу", метод розрахунку на основі витрат конкурентів, метод розрахунку витрат виходячи з "цілей і задач" комунікацій тощо. Планування і розподіл бюджету комунікацій по конкретних напрямках залежить від таких чинників: загальних цілей фірми та її маркетингових цілей, характеристик кожного окремого засобу комунікацій, типів товарів і ринків, стратегій залучення споживачів, етапу життєвого циклу товару.
Зверніть увагу на те, що визначення ефективності маркетингових комунікацій уявляє собою складну задачу, тому що неможливо абсолютно точно з'ясувати, яка частка додаткових обсягів продажу та прибутку отримані саме в результаті проведення комунікативних заходів.

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте процес управління маркетинговими комунікаціями.
2. Перечисліть чинники, від яких залежить організаційна структура служби маркетингових комунікацій.
3. Назвіть етапи планування маркетингових комунікацій.
4. Охарактеризуйте підходи по визначенню бюджету маркетингових комунікацій.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1.3

Тема: Елементи маркетингових комунікацій

План заняття:

1.3.1. Основні види комунікацій для поширення маркетингових звернень.
1.3.2. Характеристики основних елементів маркетингових комунікацій.
Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9].

Методичні рекомендації

Метою даного заняття є формування чітких уяв про можливість використання елементів комплексу маркетингових комунікацій у ринковій діяльності підприємств різних форм власності для підтримки високого рівня конкурентоспроможності.
Після вивчення практичного заняття №1.3 студент повинен знати:
- види комунікацій;
- основні комунікаційні елементи
Після вивчення практичного заняття №1.3 студент повинен вміти:
- використовувати всі можливі комунікації для поширення маркетингових звернень;
- застосовувати заплановані та незаплановані маркетингові звернення на практиці.
При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на те, що система маркетингових комунікацій є одним із найважливіших елементів комплексу маркетингу, який сприяє досягненню загальних маркетингових цілей фірми. Тому і цілі комунікацій необхідно розглядати як органічну частину системи маркетингових цілей. Головна роль у ній належить таким цілям, як формування попиту і стимулювання збуту. Підпорядкованими відносно них, виступають такі цілі: мотивація споживача; генерування, формування і актуалізація потреб покупця; формування сприятливої уяви (іміджу) організації; надання інформації про товари, вироблені фірмою; формування у покупця прихильності до марки фірми; стимулювання акту покупки; нагадування про фірму, її товари тощо.
Англійські маркетологи Дж. Берет та С. Моріарті виділяють такі елементи маркетингових комунікацій для доставки споживачеві запланованих повідомлень:
- рекламу;
- стимулювання збуту;
- паблік-рилейшнз;
- директ-маркетинг;
- особистий продаж;
- спеціальні засоби для стимулювання торгівлі;
- упаковку;
- спеціальні сувеніри;
- сервісне обслуговування;
- надання гарантій на проданий товар.

Питання для самоперевірки

Охарактеризуйте основні елементи комплексу маркетингових комунікацій.
Обгрунтуйте необхідність використання запланованих та незапланованих маркетингових звернень.

Модуль №2 „ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ ІНТЕГРОВАНИХ
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ”

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2.1

Тема: Реклама в системі маркетингових комунікацій

План заняття:

2.1.1. Еволюція розвитку реклами.
2.1.2. Сутність реклами.
2.1.3. Цілі і задачі реклами.
2.1.4. Функції та механізми реклами.
2.1.5. Планування рекламної кампанії.
2.1.6. Процес розробки рекламного звернення.
Література: [ 1, 5, 6, 10].

Методичні рекомендації

Метою даного заняття є визначення сутності реклами, її ознак і цілей, функцій і задач для грамотного планування рекламної кампанії, вибору основних засобів та носіїв реклами, створення ефективного рекламного звернення.
Після вивчення практичного заняття №2.1 студент повинен знати:
історію розвитку реклами;
основні ознаки реклами;
механізми реклами AIDA, AIDMA;
основні етапи процесу вибору засобів та носіїв реклами.
Після вивчення практичного заняття №2.1 студент повинен вміти:
класифікувати рекламу;
характеризувати основні ознаки реклами: неособистий характер, відомий спонсор, суспільний характер;
планувати рекламну кампанію;
розробляти рекламне звернення;
контролювати ефективність рекламної кампанії.
При вивченні даної теми зверніть увагу на те, що не існує єдиного визначення цього поняття. За визначенням Американської маркетингової асоціації: "реклама - це будь-яка платна форма неособистого надання товарів чи послуг від імені відомого спонсора", її цілі відрізняються в залежності від етапу життєвого циклу товару, на якому вона використовується. На етапі впровадження ціллю реклами є надання інформації про товар, етап зростання вимагає від реклами вирішення задачі переконання споживачів у необхідності придбати товар, звертаючи їх увагу до конкурентних переваг товару, що рекламується. На етапі зрілості головною ціллю реклами є нагадування споживачу про товар. У відповідності до наведених функцій реклама поділяється на інформуючу, спонукальну і нагадуючу. Цілі реклами на етапі старіння залежать від вибраної стратегії фірми відносно продовження чи згортання життя товару, тому може використовуватися будь-якій з існуючих видів реклами.

Питання для самоперевірки

Розкрийте сутність реклами за її ознаками.
Назвіть функції і задачі реклами.
Назвіть етапи проведення рекламної кампанії
Встановіть залежність кількості проданого товару від розміру витрат на рекламу.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2.2

Тема: Стимулювання збуту

План заняття:

2.2.1. Стимулювання як частина маркетингових комунікацій.
2.2.2. Цілі та завдання стимулювання збуту.
2.2.3. Засоби стимулювання збуту.
2.2.4. Стратегії стимулювання збуту.
2.2.5. Стимулювання споживачів.
Література: [ 1, 4, 5, 7].

Методичні рекомендації

Метою даного заняття є вивчення основних напрямків стимулювання збуту, цілей, завдань та засобів стимулювання для вірного вибору стратегії стимулювання на різних етапах життєвого циклу товару та збільшення обсягів продаж.
Після вивчення практичного заняття №2.2 студент повинен знати:
цілі та завдання стимулювання збуту;
основні напрямки стимулювання збуту;
механізм стимулювання продажу товарів;
Після вивчення практичного заняття №2.2 студент повинен вміти:
стимулювати споживачів, посередників та збутовий персонал за допомогою використання методів стимулювання збуту;
вибирати стратегії стимулювання на різних етапах життєвого циклу товару.
Стимулювання збуту це короткотермінові заходи для заохочення учасників маркетингових комунікацій до купівлі або подальшого перепродажу цих товарів.
Зверніть увагу на те, що стимулювання збуту це процес, що спрямований по-перше, на вплив на прийняття рішень покупців щодо придбання товарів, по-друге, на стимулювання робітників фірми для заохочення їх у збільшенні обсягів продаж та створення позитивного іміджу, та по-третє, стимулювання посередників для зацікавленості їх в більш активному продажу товарів виробника.
Метою стимулювання збуту може бути:
збільшення кількості та асортименту товарів виробника, які надходять у торговельну мережу;
збільшення зацікавленості посередника в активному продажу товарів виробника;
поліпшення розпізнавання товарів на прилавку;
прискорення продажу найбільш ходових товарів;
забезпечення регулярного продажу сезонних товарів;
пожвавлення попиту на товари, які перебувають на стадії занепаду.
Питання для самоперевірки

Назвіть і опишіть методи стимулювання збуту.
Обґрунтуйте необхідність вибору стратегії стимулювання для збільшення обсягів продаж.
Назвіть основні напрямки стимулювання споживачів.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2.3

Тема: Паблік рилейшнз. Директ-маркетинг.

План заняття:

2.3.1. Форми та цілі роботи з громадськістю.
2.3.2. Розробка програми роботи з громадськістю.
2.3.3. Інформаційні послуги.
2.3.4. Сутність, завдання прямого маркетингу (директ-маркетингу).
2.3.5. Організація роботи у сфері прямого маркетингу.
Література:[1, 4, 8, 9 ].

Методичні рекомендації

Метою даного заняття є вивчення основних форм та цілей роботи з громадськістю, що дасть змогу встановлювати стосунки із засобами масової інформації, надавати інформаційні послуги, використовувати усну мову, аудіо- та відеопродукцію у зв'язках з громадськістю; визначення сутності, завдань, перспектив та сучасних засобів прямого маркетингу (директ-маркетингу) для успішної організації роботи у сфері прямого маркетингу.
Після вивчення практичного заняття №2.3 студент повинен знати:
форми роботи з громадськістю;
організацію роботи відділу роботи з громадськістю;
переваги та недоліки прямого маркетингу;
фактори, що обумовлюють використання посилкової реклами.
сучасні засоби прямого маркетингу: телемаркетинг, телефонний маркетинг, маркетинг у середовищі Інтернет.
Після вивчення практичного заняття №2.3 студент повинен вміти:
- планувати бюджет роботи з громадськістю;
- встановлювати стосунки із засобами масової інформації;
- використовувати усну мову, аудіо- та відеопродукцію у зв'язках з громадськістю;
- використовувати можливості комп’ютерної техніки для створення бази даних споживачів.
- прогнозувати реакції споживачів на прямий маркетинг.
"Паблік рилейшнз" - це спрямовані дії, що створюють атмосферу розуміння і взаємної довіри між фірмою і різними аудиторіями. Зверніть увагу, що головною ціллю цього засобу комунікацій є створення певного іміджу фірми чи підприємства серед громадськості.
Досягнення маркетингових цілей "паблік рилейшнз" відбувається за допомогою різних заходів спеціального характеру (презентації, прийоми, конференції, дні відкритих дверей, круглі столи, телевізійні дебати, виставки тощо). Крім того, необхідна систематична робота з громадськістю через засоби масової інформації (інтерв'ю, прес-конференції, огляди, коментарі тощо). До внутрішніх засобів комунікацій належать заводська преса, дошки об'яв, внутрішнє відео, безпосередні комунікації з керівниками підприємства, а також чутки.
Прямим маркетингом (директ-маркетингом) називають будь-яку маркетингову діяльність, котра створює та використовує прямі особисті зв'язки між тими, хто продає товари (виробниками або посередниками), та тими хто купує ці товари (фактичними та потенційними покупцями).
Уясніть, що для реалізації товарів за принципом прямого маркетингу необхідно мати: по-перше, набір товарів (продуктів, послуг або ідей), по-друге, перелік можливих покупців, по-третє, технічні засоби, які б відповідали товарам та цільовій аудиторії, та по-четверте, певну суму коштів для проведення маркетингу. Все це свідчить про високу вартість такої акції.

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте особливості діяльності у сфері „паблік рилейшнз”.
2. Опишіть процес встановлення стосунків із засобами масової інформації.
3. Обґрунтуйте необхідність використання аудіо- та відеопродукції у зв'язках з громадськістю.
4. Дайте визначення поняття «прямий маркетинг».
5. Назвіть сучасні засоби прямого маркетингу.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2.4

Тема: Реклама на місці продажу. Особистий продаж.

План заняття:

2.4.1. Реклама на місці продажу як елемент мерчандайзінгу (маркетингу в торговельних приміщеннях).
2.4.2. Цілі рекламування на місці продажу.
2.4.3.Сутність персонального продажу, його переваги та недоліки.
2.4.4. Види та особливості персонального продажу.
2.4.5. Поняття мережевого маркетингу.
Література:[ 1, 3, 5, 6, 10].

Методичні рекомендації

Метою даного завдання є панування особливостей рекламування на місці продажу, засвоєння інформативних, рекламних та стимулюючих засобів для планування рекламування та створення іміджу фірми за допомогою дизайну та оформлення торгових приміщень; визначення сутності персонального продажу, його переваг та недоліків на основі яких будується його успішна організація.
Після вивчення практичного заняття №2.4 студент повинен знати:
інформативні, рекламні та стимулюючі засоби рекламування на місці продажу;
особливості рекламування на місці продажу;
організацію та форми персонального продажу;
принципи діяльності мережевого маркетингу;
Після вивчення практичного заняття №2.4 студент повинен вміти:
планувати рекламування на місці продажу;
створювати імідж фірми за допомогою дизайну та оформлення торгових приміщень;
організовувати персональний продаж;
стимулювати споживачів та торгових агентів в умовах мережевого маркетингу.
Дослідження показують, що розміщення реклами в місцях продажу, тобто застосування так званих P.O.S.-матеріалів(Point of Sales) дає значний ефект.
До P.O.S.-матеріалів відносяться: зовнішні прапорці, рекламні плакати, повнокольорова графіка, мобайли фігурні і прямокутні, макети коробок, надувні конструкції, фірмові стенди, постери.
Одним із інструментів впливу на покупця є особистий продаж товарів, який передбачає особисте пред'явлення товарів покупцю або групі покупців у ході бесіди з метою продажу цих товарів. Відомо п'ять видів можливих комунікацій продавців та покупців:
торговий агент - покупець, коли торговий агент проводить бесіду сам на сам з кожним окремим потенційним або фактичним покупцем;
торговий агентгрупа покупців, коли торговий агент проводить торгові презентації для групи покупців;
служба продажу товарів підприємства - група покупців, коли керівник служби продажу, торговий агент і інженер з експлуатації проводять торгову презентацію товару з демонстрацією його в дії;
виробнича нарада, коли торговий агент організує зустріч керівництва підприємства з одним або кількома клієнтами;
торговий семінар, який проводить група спеціалістів виробника з потенційними або фактичними клієнтами для ознайомлення їх з новими досягненнями даного виробника.
Головною перевагою персонального продажу є задоволення потреби клієнтів з погляду зручності та поваги до їхньої особливості.

Питання для самоперевірки

Охарактеризуйте особливості та цілі рекламування на місці продажу.
2. Назвіть інформативні, рекламні та стимулюючі засоби.
3. Розкрийте сутність персонального продажу, перечисліть його переваги та недоліки.
4. Опишіть функції, що можуть виконуватися торговим персоналом у сфері персонального продажу.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2.5

Тема: Інтернет. Ярмарки та виставки

План заняття:

2.5.1. Мультімедіа технології. Інтерактивні комунікації.
2.5.2. Електронна комерція.
2.5.3. Виставки і ярмарки як засіб роботи з громадськістю.
2.5.4.Основні типи виставок і ярмарків.
Література:[1, 4, 10].
Методичні рекомендації

Метою даного завдання є використання мультимедіа технологій, інтерактивних комунікацій, неавтономних носіїв та засобів комунікації для прийняття більш ефективних маркетингових рішень на віртуальному ринку комунікацій у середовищі Інтернет; надання необхідних знань, щодо організації виставок, та участі фірми в роботі виставки.
Після вивчення практичного заняття №2.5 студент повинен знати:
концепцію маркетингових комунікацій у середовище Інтернет;
функціональне призначення і ресурси Інтернету;
класифікацію ярмарків по їхній спеціалізації;
типи виставок та процес їх організації.
Після вивчення практичного заняття №2.5 студент повинен вміти:
- застосовувати Інтерактивні комунікації;
- визначати ефективність маркетингових рішень на віртуальному ринку комунікацій у середовищі Інтернет;
- організовувати та проводити виставки;
- визначати структуру витрат на участь у виставках.
Інгернет має вихід як на масовий ринок, так і на окремих індивідів цього ринку. Він пропонує величезні можливості встановлення безпосереднього зв'язку між покупцями та продавцями.
Водночас Інтернет надає такі переваги споживачам:
- можливість замовляти товари у будь-який чає незалежно від того, де вони знаходяться;
- отримувати достовірну інформацію про компанію, її товари та послуги;
- порівнювати товари компанії з товарами її конкурентів.
Один з головних напрямів послугування Інтернетом - використання його для проведення рекламних кампаній.
Типи реклами "он-лайн":
Web-реклама. Більшість "он-лайнової” рекламної діяльності відбувається в WWW (чи просто "Web"). Цей засіб подібний до телевізійної реклами: колір, звук, рух, графіка та анімація.
Рубрична (тематична) реклама. Рекламодавець купує у власника сайту певну кількість рядків так само, як купує їх у відповідній рубриці газети.
Банерна реклама. Банером називають стрічку рекламного матеріалу на Web-сторінці, яку часто розмішують із самого верху або із самого низу сторінки.
Реклами електронною поштою. Електронні листи надсилаються безпосередньо до поштової скриньки користувача.
Зверніть увагу на те, що терміни "виставка" і "ярмарок" набули настільки близького смислового значення, що використовуються часто як слова-синоніми. Водночас слід відзначити відмінності - здебільшого організаційні. Так, Міжнародне бюро виставок визначає виставку як «показ, основна мета якого полягає в просвіті публіки щодо коштів, які є в розпорядженні людства, для задоволення потреб в одній або декількох сферах її діяльності або щодо майбутніх перспектив».
Ярмарок визначає Союз міжнародних ярмарків як «міжнародну економічну виставку зразків, яка відповідно до звичаїв тієї країни, на території якої вона проводиться, являє собою великий ринок товарів, діє у встановлені терміни протягом обмеженого періоду часу в одному і тому ж місці і на якому експоненту дозволяється представляти зразки своєї продукції для висновку торгових операцій в національному і міжнародному масштабах».

Питання для самоперевірки

Охарактеризуйте призначення та ресурси Інтернету.
Дайте відповідь на запитання: «Від чого залежить ефективність маркетингових рішень на віртуальному ринку комунікацій у середовищі Інтернет».
Дайте визначення виставкам і ярмаркам.
Опишіть процес підготовки і проведення виставок.

ПРИКЛАДНІ СИТУАЦІЙНІ завдання
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне завдання 1

Які зі складових комплексу маркетингових комунікацій (реклама, ПР, стимулювання збуту і т.д.), на Вашу думку, відносяться до односпрямованого, двухспрямованого та багатоканальним комунікаційним моделям?

Практичне завдання 2

Побудуйте модель комунікативного процесу між деканатом, викладачами та студентами. Які найбільші труднощі її побудови? Скільки типів та форм інформаційних повідомлень Ви отримали?

Практичне завдання 3

Побудуйте схематично фрагмент моделі ринку маркетингових комунікацій, який складається з виробника фотореактивів, виробника фототоварів масового користування, трьох роздрібних точок продажу продукції цих фірм, банку, страхової компанії, трьох ринкових сегментів, двох газет, телебачення та рекламного агентства.
Скільки комунікативних та маркетингових комунікаційних зв'язків Ви виявили? Чи є відмінність між ними? Хто є ринковими суб'єктами?

Практичне завдання 4

Протягом місяця на телеканалі подавалась реклама шоколадних батончиків, які успішно купували підлітки. Для збільшення кількості купівель продукції не тільки підлітками, а й дітьми меншого віку фірма вирішила запровадити акцію щодо надання невеличких подарунків (повітряних кульок, шкільних зошитів, календариків) всім дітям, які купували батончики у супермаркетах. Результатів очікували недовго. Обсяги купівель зросли. Тоді фірма вирішила ще збільшити їх, даючи рекламу у дитячих журналах, всіх газетах масового користування, організовуючи лотереї, конкурси. Обсяги купівель збільшилися, але вже не так значно, як у попередньому разі. Через короткий час продукцію фірми помітили фахівці, провели дослідження і побачили, що ці шоколадні батончики корисні. Вони стали виступати на телебаченні з позитивними відгуками про цей продукт. Здавалося б, що це також сприятиме збільшенню продажу, але він значно скоротився.
Запитання: Як Ви вважаєте, в чому причина? Що потрібно було б зробити фірмі?

Практичне завдання 5

Виберіть найбільш привабливий для вас фірмовий товар і проаналізуєте усі використані при його просуванні маркетингові комунікації. На які з них, на вашу думку, компанія розраховувала більше всього? Чи є усі використані маркетингові звертання погодженими? Чи є серед них суперечні один одному?

Практичне завдання 6

Ріст конкуренції в рекламному бізнесі змушує виготовлювачів реклами використовувати усе більш неординарні способи залучення рекламодавців. Приведемо деякі з цих прийомів.
газета, що публікує рекламні оголошення, створює видимість збільшення кількості рекламних оголошень. Для цього вона безкоштовно публікує рекламу фірм, конкурентів яких вона хотіла б залучити. Рекламодавець, підрахувавши в газеті кількість рекламних оголошень своїх конкурентів, несе в неї і свою рекламу.
інша газета в рекламній діяльності орієнтується на спосіб видимого збільшення тарифу. У газеті публікуються досить високі тарифи, у той час як трохи “добре знайомих” газет і рекламних агентств приторговують рекламною площею цієї газети зі знижками. У цій ситуації газета може одержати подвійний виграш.
Одні рекламодавці, орієнтуючись на високий тариф, роблять висновок про високу ефективність рекламної діяльності газети. Інші, звертаючись в рекламні газети, вважають, що їм удалося досить дешево розмістити рекламу.
Проаналізуйте обидва варіанти залучення засобів рекламодавців у газети. Запропонуйте свої прийоми діяльності виготовлювачів реклами в умовах високої конкуренції на ринку рекламних послуг.

Практичне завдання 7

Проаналізуйте висловлювання одного з політичних діячів :"Коли я бачу на руці голови комісії по боротьбі з корупцією годинник "Cartier", вартістю кілька тисяч доларів, у мене мимоволі виникає сумління за приводом того, що діяльність цієї комісії може принести реальні наслідки." Які PR-цілі переслідував автор цього вислову? Який PR-прийом був використаний при цьому?

Практичне завдання 8

Назвіть товар (послуги), особливо добре відомий вам як користувачу та у відношенні якого ви можете вважати себе експертом.
1. Визначте характеристики або атрибути, що здаються вам найбільш важливими, і зіставте їх з атрибутами, що підкреслюються в рекламі товару цього типу.
2. Дайте оцінку конкурентоспроможності цього товару.
3. Які поради ви б дали для реклами цього товару?

Практичне завдання 9

Ваша фірма вирішила реалізовувати товари шляхом прямого маркетингу. Вирішить коли доцільно використовувати прямий маркетинг при реалізації:
кондвиробів;
товарів для новонароджених;
гірськолижного обладнання;
офсетної техніки
Дайте відповіді на запитання:
за якими критеріями та які категорії, цільові групи потенційних споживачів - адресатів прямого збуту ви пропонуєте виділяти для реалізації вибраного вами товару?
які способи формування баз даних своїх адресатів ви будете використовувати для своїх цілей?
які форми прямого маркетингу доцільно використовувати в якому випадку? Обґрунтуйте свою відповідь.

Практичне завдання 10

Проведіть дослідження наступних марок прохолоджувальних напоїв: Coca-Cola, Pepsi Cola, Sprite, Прем'єра.
визначте основні фактори, за якими необхідно просегментувати ринок споживачів.
визначте засіб позиціонування та цільові ринки кожної з марок.

Практичне завдання 11

Уявіть собі , що ви менеджер по збуту:
фірми, яка продає дуже складні технологічні системи для промисловості;
фірми яка реалізує лінії косметичної продукції;
фірми , яка продає товари для немовлят;
туристичної фірми.
Як би ви стимулювали своїх торгових агентів? З якими проблемами зіштовхується організація при мотивації торгового персоналу? Визначите три види робіт у сфері продажів. Який з варіантів мотивації більше інших підійшов би для кожного з них? Який внесок можуть внести особисті продажі в діяльність фірми, у порівнянні з рекламою і стимулюванням збуту?

Практичне завдання 12

Намалюйте і опишіть схему розташування реклами, товарних груп усередині якого-небудь магазина. Позначте на ній шляхи руху потоків покупців.
проведіть критичну оцінку роботи мерчандайзера в магазині.
укажіть переваги та недоліки розміщення реклами, стелажів і товарних груп.
запропонуйте свою схему розміщення засобів мерчандайзинга усередині магазина.

Практичне завдання 13

Рекламний ролик на телебаченні, що розповідає, як вся сім'я ходила в похід: привабливі краєвиди, гарна погода, чиста вода. При цьому показано, що майже всі члени родини отримали травми. Супроводжувальний слоган: "Звичайно, не обійшлося без травм". Як лікувальний засіб запропоновано мазь "Феналгон", якою можна змастити всі травмовані місця і не відчувати болю.
Запитання. Які прямі та приховані асоціації викликає цей ролик у споживачів? Чим він може загрожувати? Як цього уникнути?

Практичне завдання 14

Побудуйте рекламну кампанію для видавництва, яке вирішує випустити колективну монографію з проблем маркетингу таким чином, щоб недолік монографії став її головною перевагою. Тема монографії актуальна. Вона може стати корисною для студентів, викладачів і фахівців, які розробляють цю тематику. Але монографія має суттєвий недолік забагато математики.

Практичне завдання 15

Розробіть двоступеневу акцію директ-маркетингу, виходячи з наступної ситуації: продуктовий магазин, розташований у класичному спальному районі міста, працює цілодобово, має обмежений асортимент товарів першочергової необхідності, вирішує збільшити кількість продукції, що купується постійними клієнтами. Як правило, таких клієнтів можна відстежити швидко в так званих "чергових магазинах".

Практичне завдання 16

Підприємство, що займається вирощуванням та продажем кімнатних рослин, стурбоване невизначеністю формування власного іміджу. З одного боку, багато конкурентів, які пропонують екзотичні рослини, що вирощені у спеціальних тепличних умовах і мають привабливий зовнішній вигляд, але у квартирах живуть максимум 12 роки. З іншого боку, рослини, пропоновані вітчизняними виробниками, не мають такого привабливого вигляду, як імпортні, але вони пристосованіші до квартирних умов і ціна їх менша.
Допоможіть підприємству у формуванні власного іміджу:
розробіть рекламну кампанію;
визначте основні можливості стимулювання збуту;
розробіть акції із суспільних зв'язків, акції прямого маркетингу. Зробіть висновки. Одна умова: підприємство обмежене у фінансах. Інвестиції отримати ніде.

Практичне завдання 17

Оформлення фойє стоматологічної клініки: ніжно-жовті стіни, з яких невимушене звисають майже до самої підлоги зелені, штучні тропічні рослини. Таких рослин небагато, переважно по кутках. Зручні чорні м'які крісла розташовані посеред зали перед низеньким скляним журнальним столиком, на якому лежать часописи масового читання типу "Cosmopolitan", "Домашний очаг". Навпроти вхідних дверей каса, приміщення якої замасковано штучними рослинами та кольором стін відповідно до стін фойє. Біля каси на стіні білий прайс та кілька рекламних плакатів, які демонструють реставрацію зубів. Миловидна касир (вона ж офіс-менеджер) щоразу, як тільки відвідувач заходить до клініки, усміхається, запрошує його присісти, у деяких випадках пропонує каву. Проте за останній рік відвідувачів стає дедалі менше.
Запитання. В чому причина? Чи можна що-небудь змінити?

Практичне завдання 18

У фірмовому магазині електротоварів молода продавщиця нелюб'язно зустрічає літнього чоловіка, одягнутого, на її думку, в недороге вбрання. На її запитання: "Що Вам потрібно?", чоловік дещо знітився і відповів: "Хороший телевізор."
У нас телевізорів для Вас немає.
Але ж я бачу те, що мені потрібно.
Цієї миті у розмову втрутився менеджер, який був неподалік:
Ми готові показати Вам те, що Ви бажаєте, але чи зможете Ви це купити?
Так, зможу, але не хочу. До побачення.
Запитання: Якої помилки припустилися працівники магазину? Як менеджеру потрібно було виправити помилку продавщиці? Як, з погляду суспільних зв'язків, варто було б зустріти покупця, навіть, якщо його зовнішній вигляд не відповідав уявам працівників про зовнішність потенційної клієнтури?

Практичне завдання 19

Розташуйте у правильному порядку етапи формування стратегії і тактики вибору засобів поширення реклами: вибір конкретних носіїв реклами (1); ухвалення рішення про графік використання засобів реклами (2); вибір конкретних типів серед засобів поширення реклами (3); прийняття рішень про широту охоплення, частоту повторення, ефективність впливу реклами (4).

Практичне завдання 20

Визначте середню частоту контактів за місяць з рекламою дезодорантів "Рексона" за умови її подання під час передачі "Хто хоче стати мільйонером" на каналі "Інтер". Передача виходить тричі на місяць. Потенційними глядачами можуть стати всі громадяни України, тобто 48,6 млн осіб. Реклама дезодорантів "Рексона" подається тричі під час передачі в загальному рекламному блоці. Телевізійне обстеження з використанням частотного аналізу показало, що на цю рекламу звертали увагу 50 % глядачів, які взагалі бачили її. Аудиторія даної передачі становить 8 млн глядачів. Щотижня вона змінюється на 500 тис. нових осіб.

Практичне завдання 21

У супермаркетах Києва було здійснено акцію стимулювання збуту тортів "Київський", виготовлених корпорацією "Roshen". Акція стимулювання була підкріплена рекламною кампанією. Реклама подавалася напередодні по радіо та в газетах "РІО" і "Місто + передмістя". Під час акції співробітники корпорації провели маркетингове дослідження, завданням якого було відстеження кількості людей, які цілеспрямовано завітали до супермаркету під впливом реклами і купували продукцію цієї корпорації. В результаті досліджень було одержано такі дані:
обсяг всієї реалізованої продукції корпорації " Roshen " за попередній період 3820 тис. грн.;
частка коштів від обсягу реалізації продукції, виділеної на здійснення маркетингової комунікаційної кампанії, 3 %;
ціна реалізації торту "Київський" 22,4 грн.;
кількість мешканців м. Києва та Київської області, які були охоплені впливом реклами по радіо, 3 млн осіб;
наклад газети "РІО" 999 100 примірників;
наклад газети "Місто + передмістя" 1 195 500 примірників;
кількість людей, які відвідали акцію після прочитання газети, 0,3 % від усіх мешканців Києва та області, з них купили продукцію 34 %;
кількість відвідувачів, які прийшли на акцію після прослуховування радіо, 1,2 % від усіх мешканців Києва та області, з них купили продукцію 31 %.
Розрахуйте економічну ефективність здійсненої маркетингової комунікаційної кампанії.

Методичні вказівки до виконання
домашнього завдання

Згідно з навчальним планом підготовки спеціалістів з маркетингу студенти виконують домашнє завдання з дисципліни “Маркетингова політика комунікацій”. Виконання домашнього завдання сприяє поглибленню знань з питань розробки стратегії просування, планування комунікаційної кампанії, розвиває самостійність, вміння аналізувати та застосовувати знання в практичній діяльності.
Метою домашнього завдання є розвиток навичок самостійної роботи при плануванні комунікаційної кампанії підприємства.
Студенти повинні самостійно, або за рекомендацією викладача обрати підприємство, для якого він буде розробляти стратегію просування продукту. Це може бути вигадане підприємство, – “міфічне підприємство”.
Студенти виконують домашнє завдання на тему “Розробка стратегії просування фірми/підприємства”.
Загальний обсяг роботи – 20 сторінок машинописного тексту на папері формату А4.
Робота повинна складатися з:
Вступу;
Основної частини;
Висновків;
Списку літератури;
Додатків (схем, креслень, анкет, зразків рекламних об’яв).
І. Вступ
У вступі необхідно обґрунтувати актуальність проведення комунікаційної кампанії для підприємства чи фірми, що досліджується, проблеми та питання, що постали перед фірмою і вимагають вирішення засобами маркетингу. Слід також сформулювати мету та завдання домашньої роботи.
ІІ Основна частина.
Цей розділ передбачає розкриття змісту обраної теми і складається з підрозділів:
1. Аналіз розвитку ринку, на якому діє підприємство, та аналіз впливу факторів маркетингового середовища на розвиток цього ринку.
2. Характеристика діяльності підприємства.
Цей підрозділ складається з:
- опису діяльності фірми на обраному ринку та побудови матриці Ансоффа;
- складання SWOT-аналізу на основі врахування впливу факторів макросередовища та мікросередовища, визначення сильних та слабких сторін підприємства;
- визначення предмета комунікаційної кампанії (це може бути будь-який товар чи послуга, що реалізує підприємство, товарний знак або фірмова марка, фірма, фірмова діяльність і т.п. або всі ці елементи у комплексі) та побудови матриці БКГ (Бостонської Консалтингової Групи) для продуктів кампанії;
- визначення етапу життєвого циклу товару, для якого розробляється стратегія комунікаціі (з моменту своєї розробки товар проходить через наступні етапи: розробка товару, впровадження на ринок, зростання, зрілість, спад);
- визначення каналів розподілу товару;
- постановка задачі комунікаційної кампанії (визначення предмета комунікаційної кампанії. Це може бути будь-який товар чи послуга, що реалізує підприємство, товарний знак або фірмова марка, фірма, фірмова діяльність і т.п. або всі ці елементи у комплексі) ;
- формулювання цілей підприємства (коротко –, середньо – і довгострокові цілі, на досягнення яких буде спрямована стратегія просування);
- проведення сегментації ринку та вибір сегменту, що є найбільш привабливим для діяльності фірми, враховуючи шість критеріїв; визначення долі ринку підприємства на обраному сегменті та надання характеристик найближчих конкурентів;
- проведення позиціювання товару.
3. Визначення цільової аудиторії та проведення її мотиваційного аналізу ( розкриття демографічного, поведінкового, географічного, та психографічного аспектів. Співвідношення цільової аудиторії до цільового ринку).
4. Визначення бюджету просування, використовуючи один з відомих методів його розрахунку:
виходячи з цілей і завдань;
у відсотках від обсягу продаж;
фіксований обсяг;
певний відсоток від суми передбачуваного прибутку з урахуванням інфляції (як правило, не більш 10%) чи інші.
5. Визначення доцільності використання різних елементів маркетингових комунікацій для просування Вашого товару чи фірми на підставі порівняльного аналізу елементів комплексу маркетингових комунікацій (для цього необхідно заповнити табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика використання
елементів комплексу маркетингових комунікацій

п/п
Елемент комплексу
маркетингових
комунікацій
Показник застосування елементів комплексу маркетингових комунікацій (0 – не значущій; 10 – найбільш значущій)Застосування
обраних носіїв МК
Коефіцієнт
значущості,
%

1
2
3
4

1
Реклама(розподілити по засобам реклами):
- зовнішня;
- ТВ;
- інші.2
PR(відокремити різні засоби):
- зв’язок з ЗМІ;
- пабліситі за допомогою друкованої продукції;
- участь в роботі з’їздів, конференцій, зборів;
- спонсорство;
- інші.3
Стимулювання збуту(вибрати необхідні обгрунтовані засоби):
- знижки з ціни;
- “підкріплення” товару;
- премії;
- безкоштовні зразки;
- проведення лотерей, ігор;
- інші.4
Особистий продаж(
- консультативний продаж;
- технічний продаж;
- інші.5
Прямий маркетинг (виділити окремі засоби):
- каталоги;
- телефонний маркетинг;
- інші.
Продовження табл.1
1
2
3
4

6
Реклама на місці продажу(
- стікери;
- мобайли;
- інші.7
Виставки8
Ярмарки9
Інтернет10
Спонсорство
Всього

100


6. Визначення структури витрат на просування у відсотках до загального обсягу ( заповніть таблицю 2).

Таблиця 2
Бюджет маркетингової політики комунікацій
підприємства/фірми на 200_р.

п/п
Напрямок витрат
Сума
витрат на маркетингові комунікації, грн.
Частка
у бюджеті
просування, %
Загальний бюджет
на маркетингові
комунікації


Реклама

Паблік рілейшнз

Стимулювання збуту

Особистий продаж

Прямий маркетинг

Реклама на місці продажу

Виставки

Ярмарки

Інтернет

Спонсорство

Всього

100


7. Вибір найбільш ефективних елементів просування та розробка плану їх використання (необхідно скласти таблиці по кожному з обраних елементів) застосовуючи результати порівняльної характеристики елементів маркетингових комунікацій (таблиця 3 та 4).

Таблиця 3
План “Паблік рилейшнз” підприємства на 200_р.

з/п
Заходи “Паблік рілейшнз”
Термін виконання


Захід №1Захід №2Захід №3Захід №4Таблиця 4
План стимулювання збуту підприємства на 200_р.
п/п
Заходи стимулювання збуту
Термін виконання


Захід №1Захід №2Захід №3Захід №48. Побудова графіку проведення комунікаційної кампанії.

Таблиця 5
Графік проведення комунікаційної кампанії
Засіб
комунікації1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Реклама:

Засіб №1

Засіб №2ІІІ. Висновки
В цьому розділі студент узагальнює розглянуті питання і робить висновки щодо вирішення проблеми, поставленої в роботі.
IV. Список літератури повинен складатися з 5 – 6 джерел інформації, що були використанні. Список літератури складається за алфавітом і правилами бібліографії.
V. Додатки.
Цей розділ не є обов’язковим. В ньому можуть бути зразки рекламної продукції та копії інших справжніх матеріалів стратегії просування товару (фірми).

Список РЕКОМЕНДОВАНОЇ літератури

Основна література

1. Дубровин И. А. Маркетинговые коммуникации: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 580 с.
2. Соловьев Б. А. Маркетинг: Учебник – М.: ИНФРА-М, 2008. – 383 с. – (Учебники для программы МВА).
3. Блайд Джим. Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И почему? / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. – 368 с.
4. Лук'янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій. - К. - КНЕУ, 2000. - 380с.
5. Ромат Є. В. Реклама: История. Теория. Практика. – СПб: Питер, 2002. – 544 с.
6. Росситер Дж.Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров пер.с англ./ под ред. Л.А. Волковой. - Спб: Питер, 2000. - 656 с. - (Серия "Маркетинг для профессионалов")
7. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный поход: Пер. с англ. Под ред. С. Г. Божук. - СПб: Питер, 2001. - 864 с.
8. Алешина И. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетологов. - М.: Экономика, 1997. - 343 с.
9. Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз. - М.: Прогресс, 1996. -254с.
10. Сендидж Ч.Г., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. - М.: Прогресс, 1989. - 630 с.
Додаткова література

11. Викентбев И.Л. Приемы рекламы и паблик рилейшнз. - Спб: Питер, 1995. 234 с.
12. Фегеле 3. Директ-маркетинг. 99 практических советов как найти потребителя: Пер. с нем. - М.: АО "Интерзксперт", 1998.-256с.
13. Крылов И.В. Маркетинг (Социология маркетингових коммуникаций). - М.: Центр, 1998. - 192 с.
14. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз. - К.: Адеф-Украина, 1996.- 156с.
15. Делл Денисом, Линда Тоби. Учебник по рекламе. - Минск: ООО "СЛК", 1996. - 320 с.
16. Панкратов Ф.Г., Середина Т.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность. - М.: Маркетинг, 1998. - 244 с.13PAGE 14215
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 17772480
    Размер файла: 252 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий