Kalensky_OND


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ

І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЧО
-
ГУМАНІТАРНИЙ ННІ

«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПЕДАГОГІЦІ

Методичні
рекомендації для навчального забезпечення дисципліни

(
для студентів
напряму
1801
“Специфічні катего
рії”

зі спеціальності
8.18010021
“Педагогіка вищої школи”
)Київ

20
11


2
УДК
001.8
:378
(083,5)

ББК 74, 59

К17


У
рекомендаціях
подано
зміст
навчальної дисципліни «Основи
наукових досліджень у педагогіці
у схемах і таблицях
. Матеріали містя
ть
інформацію про сутність, особливості, методику та методологію науково
-
педагогічного дослідження.


Рекомендовано
рішенням Вченої ради Природничо
-
гуманітарного ННІ
Національного університету біо
ресурсів і природокористування
України
(протокол

3
від
1
5

листопада
2011 року
)


Укладач
і
:


канд. пед.
н
аук
, доцент

А
.
А
.
Каленський,


канд. пед. наук
, доцент

Р
.В. СопівникРецензенти:
д
-
р пед. наук, проф. П.Г.Лузан,
канд. пед. наук, доцент Виговська С.В.
«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПЕДАГОГІЦІ

Ме
тодичні рекомендації для навчального забезпечення дисципліни

(
для студентів
напряму
1801
“Специфічні категорії”

зі спеціальності
8.18010021
“Педагогіка вищої школи”
)

3

ЗМІСТ


І.
Наука як форма суспільної свідомості

ІІ.
Навчально
-
дослідницька р
обота студентів

ІІІ.
Сутність педагогічного дослідження

I.
Планування педагогічного дослідження

.

Методологія педагогічної науки

I.

Теоретичні методи педагогічних досліджень

II.

Емпіричні методи науково
-
педагогічних досліджень

III.

Педагогічний експеримент

IX.

Об
ґрунтування
дослідження та його результатів


4

ПЕРЕДМОВА


На сьогодні у всіх сферах життя визначальним є набуття вміння
раціонального використання інтелектуального потенціалу. Тому в період
підготовки студентів у вищій школі важливо не тільки озброюв
ати студентів
знаннями, а й формувати навички в галузі певної професії, а й розвивати
дослідницько
-
наукові вміння майбутніх спеціалістів. Вирішенню цього
завдання сприяє навчальний курс „Основи наукових досліджень”.

Зміст курсу базується на сучасних досяг
неннях педагогічної науки
щодо методології, методів, основ організації науково
-
педагогічного
дослідження та спрямований на вивчення студентами основних положень
методології та організації наукового дослідження, особливостей
використання різноманітних дослі
дницьких методів.
Важлива увага
приділяється питанням обробки та оформлення результатів дослідження.

„Основи наукових досліджень
у педагогіці


одна з основних
дисциплін у підготовці викладачів для аграрних вищих навчальних закладів.

Мета дисциплінисформувати у студентів поняття про науково
-
педагогічне дослідження, ознайомити із комплексом методів науково
-
педагогічного дослідження, допомогти майбутнім викладачам в оволодінні
основними теоретичними знаннями та практичними вміннями і навичками
організа
ції, проведення наукового дослідження, обробки їх результатів;
розвивати науковий світогляд.

Завдання дисципліни
полягає в ознайомленні студентів із:

1.

Сучасними методологічними проблемами науки;

2.

Основними етапами науково
-
педагогічного пошуку;

3.

Методами науко
во
-
педагогічного дослідження
.

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні
знати:

-

значення основних методологічних принципів процесу наукового
пізнання;

-

значення педагогічних досліджень для ефективності соціально
-
педагогічної діяльності;


5

-

методи математич
ної обробки результатів дослідження;

-

понятійно
-
термінологічний апарат.

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні
вміти:

-

використовувати дані досліджень у практичній діяльності;

-

вибирати адекватні методи дослідження й застосовувати їх для
вивчення педа
гогічних явищ;

-

розробляти програму дослідження згідно з методологічними й
методичними підходами;

-

визначати гіпотезу, мету й завдання дослідження;

-

здійснювати кількісну й якісну обробку результатів дослідження;

-

аналізувати, систематизувати й узагальнювати р
езультати вивчення
педагогічних явищ.


6Тема
Тема
1
1
:
:
Наука
Наука
як
як
форма
форма
суспільної
суспільної
свідомості
свідомості
1.
1.
Наукове
Наукове
пізнання
пізнання
2.
2.
Сутність
Сутність
науки
науки
.
.
Наукові
Наукові
дослідження
дослідження
3.
3.
Розвиток
Розвиток
науки
науки
.
.
Наукові
Наукові
революції
революції
4.
4.
Внесок
Внесок
українських
українських
вчених
вчених
у
у
науку
науку
5.
5.
Глобальні
Глобальні
кризи
кризи
й
й
проблема
проблема
цінності
цінності
науково
науково
-
-
технічного
технічного
прогресу
прогресуСуть
поняття
пізнання
Пізнання
процес
цілеспрямованого
активного
відображення
об
'
єктивного
світу
2
свідомос1і
людей7

Суб
Суб
'
'
єкти
єкти
пізнання
пізнання
Окремий
індивід
Соціальна
група
Суспільство
в
цілому

Рівні
Рівні
пізнання
пізнання
:
:
Почуттєве
Раціональне
Емпіричне
Теоретичне


8

Спрямованість
Спрямованість
у
у
майбутнє
майбутнє
Відмінності
Відмінності
наукового
наукового
пізнання
пізнання
від
від
повсякденного
повсякденного
:
:
Використання
Використання
наукової
наукової
термінології
термінології
Об
Об


єктивність
єктивність
наукового
наукового
пізнання
пізнання
Система
Система
спеціальних
спеціальних
знарядь
знарядь
Особливість
Особливість
методу
методу
пізнавальної
пізнавальної
діяльності
діяльності
Підготовка
Підготовка
суб
суб
'
'
єкта
єкта
,
,
що
що
пізнає
пізнає

Суть
поняття

наука

НАУКА
соціально
значима
сфера
людської
діяльності
функції
якої
вироблення
використання
об
'
єктивних
знань
про
дійсність


9

Сутність
Сутність
науки
науки
НАУКА
Діяльність
по
здобуванню
нового
знання
Сума
набутих
на
даний
момент
знань


Багатокомпонентність
науки
Захисти
дисертацій
Конференції
Експедиції
Публікації
Установи
Методи
Засоби
Люди
(
вчені
)
Наука


10

Форми
Форми
наукового
наукового
знання
знання
:
:
Закономірності
і
закони
Принципи
Категорії
Поняття
Теорії
Факти


Суть
Суть
поняття
поняття


наукове
наукове
дослідження
дослідження


Наукове
дослідження
систематичне
цілеспрямоване
вивчення
об
'
єктів
з
використанням
засобів
науки
методів
науки
завершується
формулюванням
нового
знання11

Основні
Основні
ознаки
ознаки
наукової
наукової
школи
школи
Наукова
кваліфікація
дослідників
Значущість
одержаних
результатів
Оригінальність
методик
досліджень
Спільність
наукових
поглядів
Наявність
наукового
лідера
Ознаки
наукової
школи


Види
Види
наукових
наукових
досліджень
досліджень
Наукові
дослідження
Фундаментальні
Прикладні12

Періодизація
Періодизація
наукових
наукових
революцій
революцій
I
I
наукова
наукова
революція
революція


17
17
-
-
18
18
ст
ст
.
.


природознавча
природознавча
II
II
наукова
наукова
революція
революція


кін
кін
.19
.19


поч
поч
.20
.20
ст
ст
.
.


поява
поява
нової
нової
некласичної
некласичної
науки
науки
III
III
наукова
наукова
революція
революція


середина
середина
20
20
ст
ст
.
.


сьогодення
сьогодення


науково
науково
-
-
технічна
технічнаКласифікація
Класифікація
наук
наук
і
і
наукових
наукових
досліджень
досліджень
За
критеріями
Об
'
єкта
і
предмета
дослідження
(
хімія
,
механіка
,
фізика
,
географія
)
Сфери
дослідження
(
природничі
,
технічні
,
суспільні
,
гуманітарні
)
Методів
отримання
нового
знання
(
теоретичні
та
емпіричні
)13

Видатні
Видатні
вітчизняні
вітчизняні
вчені
вчені


Сковорода
Сковорода
Григорій
Григорій
Савович
Савович
(1722
(1722
-
-
1794)
1794)


філософ
філософ
-
-
просвітитель
просвітитель
.
.
Автор
Автор
теорії
теорії
двох
двох
натур
натур
природи
природи
(
(
видима
видима
і
і
невидима
невидима
),
),
вчення
вчення
про
про
три
три
світи
світи
(
(
макрокосм
макрокосм
і
і
2
2
мікрокосми
мікрокосми
),
),
проблематики
проблематики
самопізнання
самопізнання
і
і
людського
людського
щастя
щастя
,
,
підставою
підставою
якого
якого
є
є
«
«
сродна
сродна
праця
праця


.
.Глобальні
Глобальні
кризи
кризи
1.
1.
Проблема
Проблема
виживання
виживання
в
в
умовах
умовах
безперервного
безперервного
вдосконалення
вдосконалення
зброї
зброї
масового
масового
знищення
знищення
.
.
2.
2.
Наростання
Наростання
глобальної
глобальної
кризи
кризи
в
в
глобальних
глобальних
масштабах
масштабах
.
.
3.
3.
Проблема
Проблема
збереження
збереження
людської
людської
особистості
особистості
,
,
людини
людини
як
як
біосоціальної
біосоціальної
структури
структури


14

ТЕМА 1. «Наука як форма суспільної свідомості

Відкриті завдання

Об’єднання науковців певного наукового напряму, у яких спільні ідеї, погляди, підходи
до розв’язання певної проблеми до
слідження

це …


Особлива форма процесу пізнання, систематичне та ціле
спрямоване вивчення
об’єктів, у якому використовують засоби і методи науки, і яке завершується
формулюванням знання про досліджуваний об’
єкт

це …


Радикальні якісні зрушення в розвитку
науки визначені як …


За Г.Башларом формування науки на етапі ново
го наукового дух
у припадає на
початок …


Процес цілеспрямованого, активного відображення об’єктивного світу у
свідомості
людей це …


Продовжіть думку: «Наука не існує без знання, як автомобілебудува
ння не існує без
….Закриті завдання

Одно вибіркові

Ет
ап формування науки, який охоплює період від класичної античності до
XII
-
XIII

століття, називається:

1

стан нового наукового духу;

2

донауковий стан;

3

науковий стан.

Відповідь:


Кому належить висловлювання: «Нова теорія, що вносить переворот у кол
ишню
систему знань про світ, найчастіше починається з «божевільної ідеї. Але джерела
цієї ідеї лежали в попередньому культурному перевороті?

1

Томас Кун;

2

Леонардо да Вінчі;

3

Нільс Бор;

4

Гастон Башлар.

Відповідь:


Хто із зарубіжних вчених сконс
труював перший телефонний апарат, що дозволив на
відстані передавати голосові повідомлення?

1

Дж.Фаулер;

2

О.Белл;

3

Т.Едісон;

4

Л.Деггер.

Відповідь:


Що є результатом систематизації та узагальнення емпіричного досвіду дослідника?

1

закони і зак
ономірності;

2

факти;

3

принципи чи аксіоми;

4

поняття.

Відповідь:


15

Вихідне положення теорії, вчення, на основі якого логічно виводяться інші
твердження

це:

1

принцип;

2

аксіома;

3

поняття;

4

факт.

Відповідь:

Багато вибіркові

Що з нижчепереліче
ного належить до форм наукового знання?

1

пізнання;

2

факти;

3

діяльність;

4

школа;

5

дослідження;

6

категорії;

7

методи;

8

теорії.

Відповідь:


Наукові дослідження умовно поділяють на:

1

природничі та технічні;

2

теоретичні та практичні;

3

фундаментальні та прикладні;

4

теоретичні й емпіричні

Відповідь:


До головних ознак наукової школи відносять:

1

матеріально
-
технічне забезпечення наукової лабораторії;

2

оригінальність методик дослідження;

3

значущість одержаних результатів;

4

вико
ристання наукових методів дослідження.

2,3

Із запропонованого переліку виберіть ознаки, які обумовлюють
багатокомпонентність науки

1

наукові конференції;

2

люди (науковці) ;

3

установи;

4

наукові гіпотези;

5

наукові публікації;

6

наукові звання.

Відповідь:


Із запропонованого переліку виберіть характеристики, які відрізняють наукове
пізнання від повсякденного

1

традиційність;

2

використання наукової термінології;

3

систематизація знань;

4

отримання нових знань ;

5

спеціальна підготовка су
б’єкта, що пізнає;

6

використання спеціальних засобів для отримання нового знання.

Відповідь:


16

Із запропонованого переліку виберіть основні принципи наукового етоса

1

плагіат;

2

наукова чесність;

3

фальсифікація наукових результатів;

4

істинності;

5

перед істинною всі дослідники рівні;

6

наочності.

Відповідь:


На відновлення послідовності

Розташуйте у правильній послідовності отримання форм наукового знання

1

теорії;

2

поняття;

3

принципи;

4

категорії;

5

факти;

6

закономірності
;

7

закон
и
.

Відповідь:


Розмістіть у відповідній послідовності етапи формування науки за Г. Башларом

1

стан нового наукового духу;

2

донауковий стан;

3

науковий стан.

Відповідь:


Розташуйте у хронологічному порядку появу винаходів

1

атомна електростанція;

2

пілотований космічний корабель;

3

персональний комп

ютер;

4

лазер;

5

відеомагнітофон.

Відповідь:


Вибірково
-
впорядкувальні

Виберіть та розмістіть у правильній послідовності наукові революції за Куном


1

гуманітарна;

2

інформаційна;

3

природозн
авча;

4

промислова;

5

технічна.

Відповідь:


Виберіть та розмістіть у відповідній послідовності рівні пізнання істини

1

інформаційний;

2

емпіричний;

3

Теоретичний;

4

науковий;

5

почуттєвий;

6

раціональний.

Відповідь:


17

Перехресні


Кому із зарубі
жних вчених належать такі відкриття:

а)

Т. Едісон

1)
повітряна куля

б)

брати Райт

2) електрична лампочка розжарювання

в)

брати Монгольф’є

3) механічний ткацький верстат


г)


Е. Картрайт

4)
літак

Відповідь:


Кому із вітчизняних вчених належать такі відкриття:

а)

М.Амосов

1)
методи кістково
-
пластичних операцій

б)

І.Сікорський

2) перша неевклідова геометрія


в)

М.Лобачевський

3) перші багатомоторні літаки

г)


М.Пирогов

4)
моделювання психічних функцій мозку

Відповідь:


Кому із вітчизняних вчених належать такі від
криття:

а)

В. Докучаєв

1)
електрозварювання під водою

б)

І.Пулюй

2) першовідкриття рентгенівських променів

в)

Б.Патон

3) відкриття явища фагоцитозу

г)

І.Мєчніков

4) закладення основ сучасного ґрунтознавства

Відповідь:


Хто із ві
тчизняних вчених був:

а)

Ю.Дрогобич

1) ректором Києво
-
Могилянської академії (1711
-
1716 рр.)

б)

Ф.Прокопович

2) мандрівним філософом

в)

Г.Сковорода

3) першим ректором Київського університету

г)

М.Максимович

4) першим вітчизняним доктором медицини і
філософії

Відповідь:


Вибірково
-
об’єднувальні

Хто із вітчизняних вчених є автором зазначених досягнень

1)
теорії двох натур природи (видима і невидима)

а)

Г. Сковорода

2) вчення про ноосферу

3) вчення про три світи (макрокосм і 2 мі
крокосми)

б)

Т.Прокопович

4) теорії просвіченого абсолютизму

5) праця «Духовний регламент

в)

В.Вернадський

6) основоположник генетичної мінералогії

Відповідь:


Класифікуйте наукові дослідження за ознаками

1)
практ
ичні

а)

за способом і методами
отримання нового знання

2)
технічні

3)
теоретичні

б)

за зв’язками із предметною
діяльністю

4) гуманітарні

5)
природничі

в)

за сферою дослідження

6)
емпіричні

Відповідь:


Виберіть відповідні характеристики рівнів пізнання істини

1)

забезпечує пере
хід від конкретного до абстрактного

а)

Теоретичний

2)
забезпечує усвідомлення сутності явищ і процесів

3)
відображаються зовнішні зв'язки і прояви об'єкта, досяжні
для живого споглядання

б)

емпіричний

4)
відображення внутрішніх зв'язків і закономірностей

5)

результати фіксуються органами відчуттів або приладами

в)

Раціо
нальний

6)
розкриває закономірності зв'язку між явищами і процесами

Відповідь:


18


Тема
Тема
2.
2.
Види
Види
навчально
навчально
-
-
дослідної
дослідної
роботи
роботи
студентів
студентів
1.
1.
Вимоги
Вимоги
до
до
написання
написання
реферату
реферату
.
.
2.
2.
Тези
Тези
доповіді
доповіді
та
та
наукова
наукова
стаття
стаття
.
.
3.
3.
Підготовка
Підготовка
магістерської
магістерської
роботи
роботи
як
як
кваліфікаційного
кваліфікаційного
дослідження
дослідження
.
.
Прищеплення
студентам
навичок
самостійної
науково
-
дослідної
діяльності
Створення
та
розвиток
наукових
шкіл
,
творчих
колективів
Поглиблення
знань
у
певному
науковому
напрямку
Розвиток
творчого
мислення
та
індивідуальних
здібностей
Формування
наукового
світогляду
Основні
Основні
завдання
завдання
науково
науково
-
-
дослідницької
дослідницької
діяльності
діяльності
студентів
студентів

19

Шляхи
оволодіння
навичками
науково
-
дослідницької
роботи
:
Вивчення
спеціальних
навчальних
курсів
Консультування
науково
-
педагогічними
працівниками
Виконання
індивідуальних
дослідницьких
завдань
Підготовка
доповідей
на
наукові
конференції
Участь
у
науково
-
методичних
семінарах
,
круглих
столах
,
конкурсах
Спільні
дослідження
з
науково
-
педагогічними
керівниками
Участь
у
роботі
наукових
гуртків
Підготовка
курсових
та
магістерських
робітОбов
Обов


язкові
язкові
складові
складові
реферату
реферату
:
:
ВСТУП
ВСТУП
ОСНОВНА
ОСНОВНА
ЧАСТИНА
ЧАСТИНА
ВИСНОВКИ
ВИСНОВКИ
20

Критерії
Критерії
оцінки
оцінки
реферату
реферату
:
:
Відповідність
Відповідність
темі
темі
змісту
змісту
і
і
форми
форми
вміння
вміння
відібрати
відібрати
найсуттєвіший
найсуттєвіший
матеріал
матеріал
для
для
виступу
виступу
Власне
Власне
бачення
бачення
проблеми
проблеми
дослідником
дослідником
Рівень
Рівень
навичок
навичок
роботи
роботи
з
з
літературою
літературою
Логіка
Логіка
викладення
викладення
матеріалу
матеріалу
Глибина
Глибина
,
,
повнота
повнота
розкриття
розкриття
теми
теми


Фахова
Фахова
стаття
стаття
містить
містить
такі
такі
елементи
елементи
:
:


постановка
постановка
проблеми
проблеми
у
у
загальному
загальному
вигляді
вигляді
,
,
її
її
зв
зв


язок
язок
з
з
науковими
науковими
завданнями
завданнями
;
;


аналіз
аналіз
останніх
останніх
досліджень
досліджень
і
і
публікацій
публікацій
з
з
даної
даної
проблеми
проблеми
;
;


формулювання
формулювання
цілей
цілей
статті
статті
;
;


виклад
виклад
основного
основного
матеріалу
матеріалу
з
з
обґрунтуванням
обґрунтуванням
наукових
наукових
результатів
результатів
;
;


висновки
висновки
з
з
даного
даного
дослідження
дослідження
і
і
перспективи
перспективи
подальших
подальших
вишукувань
вишукувань
у
у
даному
даному
напрямі
напрямі
.
.

21

Композиція
Композиція
наукової
наукової
роботи
роботи


послідовність
послідовність
розташування
розташування
її
її
частин
частин
:
:
основного
основного
тексту
тексту
,
,
довідково
довідково
-
-
супроводжувального
супроводжувального
матеріалу
матеріалу
.
.
структура
структура
магістерського
магістерського
дослідження
дослідження
1.
1.
Титульна
Титульна
сторінка
сторінка
2.
2.
Назва
Назва
3.
3.
Вступ
Вступ
4.
4.
Глави
Глави
основної
основної
частини
частини
5.
5.
Висновки
Висновки
6.
6.
Бібліографічний
Бібліографічний
перелік
перелік
7.
7.
Додатки
Додатки
8.
8.
Покажчики
Покажчики


Обсяг
Обсяг
тексту
тексту
магістерської
магістерської
роботи
роботи
суворо
суворо
не
не
регламентується
регламентується
.
.
Традиційно
Традиційно
він
він
обмежується
обмежується
80
80
-
-
100
100
сторінками
сторінками
друкованого
друкованого
тексту
тексту
полуторного
полуторного
інтервалу
інтервалу
(
(
Times New
Times New
Roman; 14)
Roman; 14)
,
,
на
на
стандартних
стандартних
аркушах
аркушах
паперу
паперу
.
.22

ТЕМА
2
. «Науково
-
дослідна робота студентів


Відкриті завдання

Найп
ростішим видом навчально
-
д
ослід
ницької роботи студента єЗа місцем проведення конференції є: університетські, регіональні, всеукраїнські та …
Процес написання реферату нази
вають…


Обсяг реферату ся
гає в середньому …


Хто є автором слів : «у вищому навчальному закладі наукова
робота така ж важлива,
як і навчальна, і з цією останньою взаємопов’язана і переплетенаПри оформленні реферату потрібно використовувати шрифт
…..


У …. до магістерської роботи
обґрунтовують актуальність обра
ної теми, мету й
завд
ання дослідження проб
лем, форму
люють її об'єкт і предмет, розкривають
обраний метод (методи), повідомля
ють теоретичну значущість і при
кладну цінність
отриманих результатів, репрезентують положення, винесені на захист

…..


Закриті завдання

Одно вибіркові


Референт

це:

1

о
соба, яка представляє офіційно інтереси науковця;

2

особа, яка рецензує наукову роботу;

3

особа, яка складає реферат;

4

особа, яка є прес
-
секретарем Академії Наук.

Відповідь:


Основною метою написання магістерської роботи є:

1

отримання нових науков
их результатів;

2

розробка навчально
-
методичної літератури;

3

набуття студентом вмінь здійснювати наукове дослідження.

Відповідь:


Початковим етапом роботи при підготовці магістерського дослідження є:

1

складання робочих планів;

2

бібліографічний по
шук літературних джерел;

3

робота над рукописом;

4

вибір теми.

Відповідь:


При непрямому цитуванні (при викладі думок інших авторів своїми словами) варто…

1

Висловлювати свої думки

2

наводити приклади протилежних думок

3

формулювати власні висновки

4

гранично точно викладати авторські думки

Відповідь:
23

Посилання на джерела, як правило, ставляться:

1

у круглих дужках

2

у квадратних дужках

3

у лапках

4

через тире

Відповідь:


УДК це:

1

універсальна десяткова класифікація

2

університетсь
кий дослідницький комплекс

3

управлінські дослідницькі кадри

4

український дослідницький каталог

Відповідь:


Робочий план роботи над магістерським дослідженням має форму

1

стандартизовану

2

розгорнуту

3

довільну

4

структуровану

Відповідь:


Бага
то вибіркові

Які композиційні елементи має охоплювати рукопис магістерської роботи?

1

покажчики (предметні, іменні, покажчики мов, формул, таблиць)

2

вступ

3

УДК

4

бібліографічний перелік використаних літератур
них джерел

5

термінологічний апарат

6

основна частина

7

висновки та пропозиції (висновки)

8

додатки (таблиці, схеми, діаграми, інструкції)

Відповідь:


Вкажіть основні критерії за якими оцінюють реферат

1

відповідність темі змісту і форми реферату;

2

об’єм (кількість сторінок)

3

логік
а викладення матеріалу;

4

наявність наочності;

5

рівень навичок самостійної роботи з науковою літературою та вміння критично оцінити її;

6

г
либина, повнота розкриття теми

7

термінологічна чіткість.

Відповідь:


У висновках магістерської роботи необхідн
о висвітлити

1

проблеми, які залишилися нерозв’язаними

2

що внесено свого нового

3

які результати отримано в процесі дослідження

4

які цитати можуть підтвердити результати досліджень

5

нові докази з даної проблеми

6

які можливі перспективи у дослід
женні теми

Відповідь:


24

Основними завданнями науково
-
дослідної роботи студентів є:

1

поглиблення знань у певному науковому напрямі

2

набуття навичок самостійної науково
-
дослідницької діяльності

3

формування професійних знань, умінь і навичок

4

формува
ння наукового світогляду

5

набуття практичних навичок вирішення професійних ситуацій

6

оволодіння студентами методологією і методами наукового дослідження

Відповідь:


Основним шляхами оволодіння студентами навичками науково
-
дослідної роботи є:

1

конс
ультування науково
-
педагогічними працівниками

2

участь у конференціях, семінарах, круглих столах, конкурсах, проектах

3

вивчення спеціальних навчальних курсів

4

вивчення професійно спрямованих навчальних дисциплін

5

підготовка курсових та магістерськ
их робіт

6

виконання індивідуальних навчально
-
дослідницьких завдань

Відповідь:


На відновлення послідовності

Розташуйте у правильній послідовності виклад змісту тез доповіді

1

логіка або методика проведення дослідження;

2

окреслення проблеми та її ак
туальність;

3

узагальнення результатів та можливість їхнього використання;

4

виклад та аналіз результатів дослідження

Відповідь:


Робота над рефератом відбувається з дотриманням такого порядку:

1

вибір або формулювання теми, з’ясування форми реферату
, яка б відповідала
його меті;

2

виклад матеріалу відповідно до складеного плану;

3

формулювання мети реферату, коригування пер
винного плану;

4

обмірковування теми, складання попереднього плану реферату;

5

ознайомлення з науковою літературою, що відп
овідає темі роботи, вибір
джерел, що розкривають тему

Відповідь:


Розмістіть у відповідній послідовності етапи вивчення наукових публікацій

1

послідовне читання матеріалу

2

загальне ознайомлення з роботою за її змістом

3

критичне оцінювання, редагува
ння занотованого фрагменту тексту

4

вибіркове читання будь
-
якої частини твору

5

виписування матеріалів, що становлять особли
вий інтерес

6

побіжний перегляд усього тексту

Відповідь:


Розмістіть у правильній послідовності традиційну композиційну структу
ру
магістерської роботи

1

титульна сторінка

2

глави основної частини

3

назва

4

покажчики


25

5

висновки

6

вступ

7

додатки

8

бібліографічний перелік

Відповідь:


Вибірково
-
впорядкувальні

Виберіть та розмістіть у правильній послідовності складові науко
вої статті
відповідно до вимог ВАК

1

постановка проблеми у загальному вигляді

2

термінологічний апарат

3

формулювання цілей статті

4

виклад основного матеріалу

5

об’єкт і предмет дослідження

6

аналіз останніх досліджень і публікацій

7

висновки з
даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі

Відповідь:


Виберіть та розмістіть у відповідній послідовності основні етапи роботи над
магістерським дослідженням (за А.Філіпченко)

1

складання робочих планів

2

бібліографічний пошу
к літературних джерел

3

робота над рукописом

4

вибір теми дослідження

5

захист магістерської роботи

Відповідь:


Виберіть та розмістіть у відповідній послідовності основні складові реферату

1

передмова

2

вступ

3

глосарій

4

література

5

висновок

6

основна частина

Відповідь:


Перехресні


Вкажіть орієнтовний обсяг сторінок для зазначених видів робіт:

а)

2 с.

1)
наукова стаття

б)

8
-
12 с.
2) тези конференції

в)

10
-
15 с.

3) магістерська робота

г)

80
-
100 с.
4)
реферат

Відповідь:


Вкажіть характеристики зазнач
ених видів дослідницьких робіт:

а)

наукова стаття

1)
засвідчує відповідний рівень професійної освіти
студента

б)

тези

2) доповідь на певну тему, що передбачає огляд
відповідних літературних та інших джерел; виклад
змісту наукової роботи, книжки, статті

в)

магістерська робота

3) вид публікації, у якій подаються проміжні або
кінцеві результати дослідження, фіксується науковий
пріоритет автора


26

Г)

реферат

4) коротко, точно, послідовно сформульовані ідеї,
думки, положення наукової доповіді, повідомлення,
ст
атті або іншої наукової праці

Відповідь:


Зазначте суть наведених етапів висвітлення матеріалу у тезах доповіді:

а)

окреслення проблеми

1)
подають методологічні засади дослідження

б)

методика проведення
дослідження

2) оцінка значущості результатів

в)

ан
аліз результатів

3) формулювання проблеми, зазначення джерела у
якому зафіксовано дану проблему

г)

Узагальнення
результатів

4) наводяться найважливіші та оригінальні результати

Відповідь:


Вибірково
-
об’єднувальні

Основними вимогами до реферату є:

1)
подання списку літератури в алфавітному порядку

а)

до
написання
2) творчий характер роботи

3) відповідність теми, плану і змісту роботи

б)

до оформлення
4) скріплення і нумерація сторінок

Відпо
відь:Визначте відповідні характеристики етапів роботи над магістерським
дослідженням

1)
визначається найлогічніша послідовність
викладу результатів дослідження

а)

складання робочих планів

2)
підбір основної літератури

3) шліфування тексту рукопису

Б)

викладення матеріалу
(підго
товка чорнового варіанту)

4) компонування основної частини роботи

5)

реферативне розкриттям змісту параграфів

В)

робота над чистовим варіантом

6)
перевірка
достовірності аргументів на за
хист
своїх наукових позицій

Від
повідь:27


Тема
3
:
Сутн
ість
педагогічного
дослідження
1.
Особливості
науково
-
педагогічного
дослідження
2.
Види
досліджень
у
педагогіці
3.
Етика
педагогічного
дослідження


Характерні
Характерні
риси
риси
Вплив
багатьох
факторів
на
розвиток
особистості
Неповторність
педагогічних
процесів
Об

єкти
досліджень
не
бувають
ідентичними
Участь
у
педагогічних
процесах
людей
Науково
Науково
-
-
педагогічне
педагогічне
дослідження
дослідження


28


Вимоги
до
результатів
науково
-
педагогічних
досліджень
Суспільна
актуальність
Визначення
умов
ефективного
застосування
Доступність
висновків
і
рекомендацій
Наукова
об

єктивність
і
достовірність
Теоретична
і
практична
значущість
Наукова
новизна
ВимогиВИДИ
ВИДИ
ДОСЛІДЖЕНЬ
ДОСЛІДЖЕНЬ
ЗАЛЕЖНО
ВІД
МЕТОДІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗАЛЕЖНО
ВІД
ЗАВДАНЬ
ЗАЛЕЖНО
ВІД
ДАНИХ
,
ЯКИМИ
ОПЕРУЮТЬ
Теоретичні
Емпіричні
Фундамен
-
тальні
Прикладні
Кількісні
Якісні
29

Теоретичні
дослідження
Використання
теоретичних
методів
дослідження
Аналіз
та
синтез
Індукція
та
дедукція
Узагальнення
Порівняння
АбстрагуванняЕмпіричні
дослідження
Використання
емпіричних
методів
дослідження
Бесіда
Анкетування
Спостереження
Експертна
оцінка
30

Фундаментальні
та
прикладні
дослідження
Здійснюється
пошук
шляхів
ефективного
використання
базисних
засад
у
конкретних
педагогічних
об
'
єктах
Пізнаються
базисні
засади
функціонування
педагогічних
систем
чи
їх
окремих
елементів
2.
Спрямовуються
на
розв
'
язання
проблем
,
притаманних
педагогічній
практиці
Присвячуються
розв
'
язанню
проблем
,
наявних
у
педагогічній
теорії
1.
Прикладні
Фундаментальні


Фокусуються
на
процесі
та
його
результаті
Форми
зібраних
даних
охоплюють
записи
інтерв
'
ю
,
спостережень
,
фото
,
аудіозаписи
,
щоденники
тощо
Джерело
даних
-
природний
стан
об
'
єкта
дослідження
тенденція
аналізувати
дані
індуктивно
Якісні
Якісні
дослідження
дослідження31

Етапи
якісного
дослідження
:
Збір
даних
Продукування
гіпотези
Ідентифікація
учасників
дослідження
Ідентифікація
проблеми
,
яку
треба
дослідити
Аналіз
даних
Формулювання
висновків


Інформація
Інформація
,
,
отримана
отримана
про
про
учасників
учасників
дослідження
дослідження
,
,
є
є
конфіденційною
конфіденційною
Основні
етичні
принципи
виконання
педагогічних
досліджень
Дослідні
Дослідні
дані
дані
повинні
повинні
зберігатися
зберігатися
з
з
дотриманням
дотриманням
техніки
техніки
безпеки
безпеки
Учасники
мають
право
на
зворотний
зв
'
язок
стосовно
отриманих
даних
Дослідник
Дослідник
не
не
нехтує
нехтує
правом
правом
учасника
учасника
відмовитися
відмовитися
від
від
експерименту
експерименту
Дослідник
Дослідник
захищає
захищає
учасників
учасників
експерименту
експерименту
від
від
ушкоджень
ушкоджень
і
і
небезпеки
небезпеки
,
,
що
що
можуть
можуть
виникнути
виникнути
в
в
процесі
процесі
дослідження
дослідження
До
До
проведення
проведення
дослідження
дослідження
дослідник
дослідник
вказує
вказує
учасникам
учасникам
на
на
обов
обов
'
'
язки
язки
і
і
відповідальність
відповідальність
кожного
кожного
з
з
них
них
і
і
його
його
як
як
дослідника
дослідника

32На
практиці
,
як
правило
,
дослідник
використовує
як
теоретичні
,
так
і
емпіричні
методи
дослідження
теоретико
теоретико
-
-
емпіричне
емпіричне
дослідження
дослідження


Якісні
Якісні
властивості
об

єктів
дослідження
Кількісні
Кількісні
величини
,
які
характеризують
педагогічні
явища
та
процеси
Педагогічні
дослідження
:


ТЕМА
3
. Сутність науково
-
педагогічного дослідження


33

Відкриті завдання

… дослідження спрямовані на
виявлення суперечностей перебігу певного педагогічного
процесу, окреслення шляхів подолання даних суперечностей та обґрунтування
правильності

знайдених розв’язків проблеми

……..


Заміна явища його простішим прототипом

це …
…..


Розгляд явищ, що входять
в ту чи іншу систему в ієрархічному взаємозв’язку всіх
структурних компонентів

це підхід …


… підхід спонукає вивчати явища з точки зору вивчення їх можливостей
задовольняти потреби окремого індивіда та людського суспільства у цілому… дослідження пр
исвячуються розв’язанню проблем, наявних у педагогічній теорії

….


Емпіричні науково
-
педагогічні дослідження передбачають використання в основному
тільки … методів дослідження
……


Системний підхід передбачає розгляд об'єкта дослідження як


Закриті завдан
ня

Одно вибіркові

Який принцип науково
-
педагогічного дослідження визначають слова К.Ушинського
«Сама педагогічна практика без теорії

те саме, що знахарство у медицині:

Відповідь:


Урахування в процесі дослідження сукупності факторів, які позначаються на
функціонуванні об’єкта дослідження

це підхід:

1

системний;

2

цілісний;

3

структурни
й;

4

комплексний.

Відповідь:


Основоположним принципом будь
-
якого наукового дослідження є:

1

принцип єдності логічного й історичного;

2

принцип сутнісного аналізу;

3

генетичний принцип;

4

принцип об’єктивності;

5

принцип концептуальної єдності дос
лідження.

Відповідь:


Врахування у процесі дослідження того факту, що людина розвивається шляхом
освоєння нею системи цінностей, одночасно вона є творцем нових цінностей

це підхі
д

1

аксіологічний;

2

культурологічний;

3

етнопедагогічний.

Відповідь:

1

єдності педагогічної теорії та практики;

2

всебічного вивчення педагогічних яви
щ;

3

конкретності істини;

4

об’єктивності висвітлення педагогічних процесів.


34

Якщо вивчення педагогічних явищ здійснюється з врахуванням національних
традицій, звичаїв тощо народу, вихідцем якого є обстежуваний індивід, це підхід:

1

аксіологічний;

2

культурологічний;

3

етнопедагогічний.

Відповідь:


Розгляд факту або явища на
основі аналізу умов його проходження, подальшого
розвитку, виявлення моментів зміни одного рівня функціонування це принцип


1

сутнісного аналізу;

2

концептуальної єдності дослідження;

3

єдності логічного й історичного;

4

генетичний.

Відповідь:


У

науках, що не використовують нале
жною мірою математичний апарат (в т.ч.
педагогіка
)

даний метод
часто є єдиним способом підтвердження справедливості
гіпотези і результатів теоретичного дослідження.

1

екстраполяція

2

ідеалізація

3

е
ксперимент

4

порівн
яння

Відповідь:


Теза про те, що «б
удь
-
яку систему можна охарактеризувати на основі існуючих
зв'язків і відношень між її елементам


характеризує таку ознаку системи як:

1

структурності

2

ц
ілісності

3

ієрархічності

4

множинності

Відповідь:


Ба
гато вибіркові

Основними особливостями науково
-
педагогічного дослідження є:

1

неповторність педагогічних процесів;

2

об’єкти у педагогічному дослідженні не бувають ідентичними;

3

співвіднесення у досліджуваних явищах зовнішнього, особливого й
одинично
го
;

4

участь у педагогічних процесах людей

5

вплив багатьох факторів на розвиток особистості

6

п
оєднання вивчення історії і теорії педагогічних явищ

Відповідь:


Науково
-
педагогічні дослідження умовно поділяють на:

1

якісні і кількісні;

2

фундамент
альні і прикладні
;

3

теоретичні і практичні;

4

довгострокові і короткотривалі.

Відповідь:
35

Із зазначеного переліку виберіть відомі Ва
м визначення поняття «методологія


1

принципи, конкретизовані тактичними діями, що відображають специфіку
мети

досл
ідження та його об'єкта
;

2

загальні положення, що лежать в основі дослідження тих чи інших проблем
;

3

сукупність знань про наукові дослідження і по
в

язаних з ними практичних
навичок і вмінь
;

4

вчення про методи дослідження;

5

сукупність прийомів дослід
ження, що застосовуються в певній науці

6

система принципів і способів організації теоретичної і практичної
(пізнавальної) діяльності, а також наука про цю систему.

Відповідь:


О
сновними
моральними
вимогами до науковця
-
педагога є такі:

1

наукова об’єк
тивність;

2

повага до старших;

3

доказовість;

4

висока вимогливість до інших;

5

повага до опонента;

6

комунікабельність.

Відповідь:


Що з нижчепереліченого не належить до характерних ознак системи:

1

цілісність;

2

структурність;

3

індивідуальніс
ть;

4

ієрархічність.

Відповідь:


Зазначте вимоги щодо отриманих результатів науково
-
педагогічних досліджень

1

суспільна актуальність

2

наукова об’єктивність і достовірність;

3

неповторність педагогічних процесів;

4

наукова новизна;

5

об’єкти у пед
агогічному дослідженню не повинні бути ідентичними

6

теоретична і практична значущість;

7

доступність висновків і рекомендацій для їх використання

8

визначення умов ефективного застосування отриманих результатів

Відповідь:


Науково
-
педагогічне дослідж
ення можна вважати ефективним, якщо …

1

в
икористано всі методи науково
-
педагогічних досліджень
;

2

отримано новий результат
;

3

збагачено існуючі теоретичні знання, які сприяють удосконаленню навчально
-
виховного процесу
;

4

враховано індивідуальні особл
ивості кожної особистості, її фізичний і
психічний стан на певних етапах життєдіяльності

5

дають змогу ефективно і якісно вирішувати в даний момент часу наявні
навчальні та виховні завдання
;

6

дотримано встановлених правил відбору репрезентативної вибірк
и

Відповідь:36

На відновлення послідовності

Розташуйте у правильній послідовності етапи якісного дослідження

1

і
дентифікація учасників дослідження

2

синтез інформації, яку дослідник отримав з різних джерел

3

і
дентифікація проблеми, яку потрібн
о дослідити

4

ф
ормулювання висновків

5

з
бір даних

6

п
родукування гіпотези

Відповідь:


Перехресні


Вкажіть характеристики поданих принципів науково
-
педагогічного дослідження

а
)

об’єктивності

1)
розгляд факту або явища на основі аналізу умов його
про
ходження
;

б
)

сутнісного
аналізу

2)

передбачає всебічне врахування факторів, які породжують те
чи інше явище, умов, за яких дане явище розвивається,
адекватності дослідницьких підходів і засобів

в
)

генетичний

3) досліджує перспективи розвитку об’єкта;

4)

ставить вимогу доказовості, обґрунтованості вихідних
засновків, логіки дослідження і його висновків
;

г
)

єдності
логічного та
історичного

5)
передбачає співвіднесення у досліджуваних явищах
зовнішнього, особливого й одиничного
.

Відповідь:


Вкажіть хар
актеристики поданих
підходів до вивчення
педагогічн
их явищ та
процесів

а
)

диференційований

1)
вивчення педагогічних явищ здійснюється з врахуванням
національних традицій, культури, звичаїв народу

б
)

індивідуальний

2)
врахування у процесі дослідження тог
о факту, що людина
розвивається шляхом освоєння нею системи цінностей

в
)

культурологічний

3) врахування індивідуальних особливостей суб’єктів за
умови оперування у дослідженні однорідними їх групами;

г
)

етнопедагогічний

4)

поділ учнів у процесі навчання
і виховання на групи за
однорідними критеріями.

Відповідь:


Вкажіть характеристики поданих
підходів до вивчення
педагогічн
их явищ та
процесів

а
)

цілісний

1)
розгляд явищ, що входять в ту чи іншу систему в ієрархічному
взаємозв’язку всіх структурних ком
понентів
;

б
)

системний

2)
урахування сукупності факторів, які позначаються на
функціонуванні об'єкта дослідження
;

в
)

структурний

3)
передбачає вичленування, з метою спеціального вивчення
окремих сторін, елементів, відносин у психолого
-
педагогічному
про
цесі
;

г
)

комплексний

4)

ґрунтується на положенні про те, що специфіка складного
об’єкта не вичерпується особливостями її складових, а пов’язана
з
характером взаємодії між елементами
.

Відповідь:
37

Вибірково
-
об

єднувальні

Класифікуйте метод науково
-
п
едагогічного дослідження залежно від зазначених
ознак

1) кількісні

а)

методи дослідження

2) прикладні

3) теоретичні

б)

завдання дослідження

4) якісні

5) фундаментальні

в)

дані, якими оперують

6) емпіричні

Відповідь:


Зазначте характерні ознак
и теоретичної та емпіричної частин дослідження:

1) інтерпретація
отриманих даних

2)
організацією педагогічного процесу

а)

е
мпірична

3)
підготовка до проведення емпіричної частини

4)
управління педагогічним процесом

5)
обробка отрима
них даних

б)

т
еоретична

6) збір даних

Відповідь:


Вкажіть ознаки фундаментальних і прикладних науково
-
педагогічних досліджень

1) с
прямовуються на розв'язання проблем, притаманних
педагогічній практиці

а)

фундаментальні

2) п
рисвячуються розв'язанню проблем, наявни
х у
педагогічній теорії

3)
пізнаються базисні засади функціонування педагогічних
систем чи їх окремих елементів

Б)

прикладні

4)
здійснюється пошук шляхів ефективного використання
базисних засад у конкретних педагогічних об'єктах

Відповідь:


Розмежуйте
подані принципи та підходи вивчення педагогічних явищ

1)
цілісний

2)

сутнісного аналізу

а)

принципи

3)

комплексний

4)

об’єктивності

5)

генетичний

Б)

підходи

6)
моделювання

Відповідь:
38

ТЕМА
4
:
ПЛАНУВАННЯ
ПЕДАГОГІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
1.
Етапи
виконання
науково
-
дослідної
роботи
2.
Програма
науково
-
педагогічного
дослідження
3.
Сутність
та
компоненти
методики
науково
-
педагогічного
дослідження
Етапи
виконання
дослідження
1.
Вибір
та
обґрунтування
теми
дослідження
2.
Характеристика
термінологічного
апарату
3.
Формулювання
мети
і
завдань
дослідження
4.
Аналіз
стану
досліджуваної
проблеми
5.
Розробка
гіпотези
дослідження
6.
Розробка
концепції
дослідження
7.
Вибір
об
'
єкта
і
предмета
дослідження
8.
Розробка
програми
дослідження
9.
Проведення
дослідження
10.
Обробка
результатів
дослідження
11.
Апробація
результатів
дослідження
12.
Узагальнення
результатів
дослідження
13.
Формулювання
висновків
і
пропозицій
14.
Оформлення
результатів
дослідження
15.
Запровадження
результатів
дослідження39

Вибір
теми
дослідження
Вибору
теми
дослідження
передує
Ознайомлення
із
літературою
Ознайомлення
із
нормативними
документами
Вивчення
педагогічної
документації
Аналіз
педагогічного
досвіду


Вибір
теми
дослідження
При
виборі
теми
враховують
Актуальність
Новизну
Можливістю
виконання
у
зазначений
термін
Значущість
Наявність
відповідних
методик
і
можливість
розробки
нових
Впровадження40

Актуальність
теми
дослідження
Обґрунтовуючи
актуальність
дослідник
розкриває
Сутність
проблеми
Соціальний
запит
на
подолання
суперечностей
Запити
науки
і
практики
Розробленість
проблеми
Ідею
дослідження
Стратегію
і
тактику
дослідженняТермінологічний
апарат
Активізація
навчальної
діяльності
Технологія
навчання
Мотивація
навчальної
діяльності
41

Мета
дослідження
Мета
дослідження
прогноз
Кінцевий
результат
Мета
дослідження
конкретизація
Завдання
1
Завдання
2
Завдання
3Завданнями
досліджень
у
педагогіці
найчастіше
є
:
1.
Аналіз
теоретичних
питань
2.
Вивчення
практики
вирішення
проблеми
,
її
стану
3.
Обґрунтування
системи
заходів
4.
Експериментальна
перевірка
пропонованих
заходів
5.
Розробка
методичних
рекомендацій


42

Вимоги
до
формулювання
гіпотези
не
має
бути
такою
,
що
передбачає
дослідження
очевидних
фактів
якщо
дослідження
емпіричне
,
вона
має
формулюватись
так
,
щоб
її
можна
було
експериментально
перевірити
вона
повинна
не
просто
засвідчувати
факт
,
що
даний
засіб
покращить
результати
процесу
,
а
має
містити
припущення
,
що
цей
засіб
є
найкращим
за
певних
умов
.
формулювання
повинно
бути
простим
і
доступним
для
розумінняВибір
Вибір
об
об


єкта
єкта
і
і
предмета
предмета
дослідження
дослідження
Об
Об


єкт
єкт
дослідження
дослідження

це
частина
об

єктивної
реаль
-
ності
,
яка
на
даному
етапі
стає
предметом
практичної
і
теоретичної
діяльності
людини
Предмет
Предмет
дослідження
дослідження

це
це
зафіксовані
зафіксовані
в
в
досвіді
досвіді
,
,
включені
включені
в
в
процес
процес
практичної
практичної
діяльності
діяльності
людини
людини
сторони
сторони
,
,
якості
якості
та
та
властивості
властивості
об
об


єкта
єкта
досл
досл
.
.


43

Об
'
єкт
дослідження

Те
,
на
що
спрямовується
процес
пізнання

Те
,
що
досліджується
Наприклад
1.
Навчально
-
виховний
процес
2.
Професійна
компетентність
3.
Педагогічна
діяльність
4.
Навчальна
діяльність
5.
Методи
навчання
6.
Взаємовідносини
у
колективі

Предмет
дослідження

Найбільш
значущі
особливості
об
'
єкта
,
які
безпосередньо
вивчаються
Наприклад
1.
Зміст
,
форми
,
методи
навчання
2.
Шляхи
вдосконалення
НВП
3.
Педагогічні
умови
4.
Суперечності
в
НВП
5.
Методи
навчання
та
виховання
6.
Техноглогії
навчання
(
вих
-
ня
)44

Предмет
дослідження
є
вужчим
за
об

єкт
Об
Об


єкт
єкт
дослідження
дослідження
Предмет
дослідження

Структура
програми
дослідження

1.
Формулювання
теми
,
визначення
об
'
єкта
і
предмета
дослідження
.

2.
Визначення
мети
і
формулювання
завдань
дослідження
.

3.
Уточнення
й
інтерпретація
основних
понять
.

4.
Попередній
системний
аналіз
об
'
єкта
дослідження
.

5.
Розгортання
робочих
гіпотез
.

6.
Стратегічний
план
дослідження
.

7.
Обґрунтування
вибору
одиниць
спостереження
.

8.
Опис
основних
процедур
збору
даних
і
їх
аналізу
.
45

Загальна
схема
методики
педагогічного
дослідження
1.
Мета
проведення
експерименту
2.
Характеристика
об
'
єкту
дослідження
3.
Місце
та
умови
проведення
дослідів
4.
Методи
вимірювань
визначених
величин
5.
Порядок
проведення
дослідівКомпонентами
методологічних
рівнів
є
:
теорія
пізнання
закони
логіки
закономірності
психології


46

ТЕМА
4. «Планування науково
-
педагогічного дослідження

Відкриті завдання

Наведіть приклад терміну або поняття
у педагогіці
: ……


Частина елементів генеральної сукупності, відібрана за допомогою спеціальних
методів

це …Мета дослідження конкретизується
у ряді його …


Сукупність об’єктів, об’єднаних загальною характеристикою

це …


При формулюванні мети дослідження д
ослідник прогнозує …


У науці
суперечлива ситуація, котра вимагає свого вирішення

це …


Наукові теорії розвиваються в результаті розкритт
я і вирішення
дослідження містить опис сукупності методів, системи прийомів і способів, які
використовуються для дослідження певного явища чи
процессу
: …….


Закриті завдання

Одно вибіркові

Завершальним етапом виконання науково
-
дослідної роботи є:

1


узагальнення результатів дослідження;

2

апробація результатів дослідження;

3

оформлення результатів дослідження;

4

запровадження результатів дослідження.

Відповідь:


Репрезентативність

це:

1

властивість відображати характеристики генеральної сук
упності;

2

презентація результатів наукового дослідження;

3

спосіб залучення студентів до самостійних спостережень, на основі яких
встановлюються зв’язки предметів і явищ дійсності, робляться висновки,
пізнаються закономірності;

4

один із методів утворе
ння вибірки наукового дослідження.

Відповідь:


Обґрунтування вибору тієї чи іншої методики з набором відповідних методів та
технік дослідження

це:

1

теоретичні засади дослідження;

2

методологічна основа дослідження;

3

програма дослідження;

4

конце
пція дослідження.

Відповідь:


Конкретизована мета дослідження

це:

1

стратегія дослідження;

2

тактика дослідження;

3

завдання дослідження;

4

ідея дослідження.

Відповідь:


47

Частина об’єктивної реальності, яка на даному етапі стає предметом практичної
і
теоретичної діяльності людини

це:

1

об’єкт дослідження;

2

предмет дослідження;

3

програма дослідження.

4

гіпотеза дослідження

Відповідь:


Найбільш значущі з практичної і теоретичної точки зору властивості, особливості
об’єкта, які підлягають бе
зпосередньому вивченню

це:

1

об’єкт дослідження;

2

предмет дослідження;

3

програма дослідження.

4

гіпотеза дослідження

Відповідь:


Виклад теоретико
-
методологічних засад дослідження відповідно до основної мети
роботи і гіпотези дослідження, із зазн
аченням правил процедури, а також логічної
послідовності операцій для їх перевірки

це:

1

об’єкт дослідження;

2

предмет дослідження;

3

програма дослідження.

4

гіпотеза дослідження

Відповідь:Багато вибіркові

Під час вибору теми дослідження необхі
дно керуватися:

1

можливістю виконання у зазначений термін;

2

актуальністю;

3

неперервним нарощенням об'єму інформації;

4

зростаючою мірою абстрактності викладання

5

новизною;

6

наявністю відповідних методик дослідження;

7

розвитком науково
-
тех
нічного прогрессу

8

значущістю.

Відповідь:


Вибірки бувають:

1

проста;

2

комплексна;

3

ущільнена;

4

кластерна;

5

стратифікована;

6

цільова;

7

модульна;

8

систематична.

Відповідь:
48

Вибору теми дослідження передує ознайомлення із проблемою досл
ідження, яке
включає:

1

ознайомлення із літературою;

2

ознайомлення із суб’єктами науково
-
педагогічного дослідження;

3

вивчення педагогічної документації;

4

ознайомлення із нормативними документами;

5

визначення об’єкта і предмета дослідження;

6

ан
аліз педагогічного досвіду.

Відповідь:


Зазначте існуючі вимоги до формулювання гіпотези дослідження

1

має містити припущення, що цей засіб із ряду можливих виявляється
найкращим за певних умов;

2

має перебувати у родово
-
видовому зв’язку із об’єктом д
ослідження;

3

не містить очевидних фактів;

4

повинна бути простою і доступною для розуміння;

5

гіпотеза будь
-
якого емпіричного дослідження має формулюватися так, щоб її
можна було експериментально перевірити
.

Відповідь:


Обґрунтовуючи актуальність дос
лідження, дослідник розкриває:

1

запити практики;

2

запити науки;

3

запити наукових шкіл;

4

сутність проблеми;

5

тактику дослідження;

6

соціальний запит на подолання існуючих суперечностей;

7

ідею дослідження;

8

ресурсну базу дослідження;

9

стр
атегію дослідження;

10

розробленість проблеми.

Відповідь:


Програма дослідження
виконує такі основні функції:

1

науково
-
регулятивну
;

2

науково
-
пізнавальну
;

3

науково
-
організаційну
;

4

н
ауково
-
стимулюючу
.

2,3

Основними вимогами до програми дослід
ження є:

1

експліцитність програми;

2

наявність самої програми;

3

Концептуальність прграми;

4

гнучкість програми;

5

логічна послідовність усіх елементів програми.

Відповідь:49

На відновлення послідовності

Розташуйте у правильній послідовності
ет
апи
планування наукового дослідження

1

розробка концепції дослідження;

2

розробка програми дослідження
;

3

вибір і обґрунтування теми дослідження
;

4

аналіз стану досліджуваної проблеми;

5

формулювання гіпотези дослідження;

6

формулювання мети і завд
ань дослідження
;

7

характеристика термінологічного апарату;

8

вибір об'єкта дослідження
.

Відповідь:


Пошук наукової інформації з теми дослідження здійснюється у такій послідовності:

1

вивчення оригіналів наукових робіт
;

2

систематизація і використа
ння знайдених посилань
;

3

опрацювання монографій;

4

пошук за допомогою вказівників;

5

накопичення загальної інформації
;

6

ознайомлення з рефератами публікацій
.

Відповідь:


Розташуйте у правильній послідовності
складові програми дослідження

1

розго
ртання робочих гіпотез;

2

уточнення й інтерпретація основних понять;

3

опис основних процедур збору даних і їх аналізу;

4

формулювання теми, визначення об'єкта і предмета дослідження;

5

попередній системний аналіз об'єкта дослідження;

6

обґрунтування
вибору одиниць спостереження;

7

визначення мети і формулювання завдань дослідження;

8

стратегічний план дослідження

Відповідь:


Вибірково
-
впорядкувальні

Виберіть та розмістіть у правильній послідовності складові методики дослідження


1

місце та умови
проведення дослідів;

2

аналіз та оформлення результатів проведених дослідів;

3

обґрунтування гіпотези дослідження;

4

характеристика об’єкту дослідження;

5

методи вимірювань визначених величин;

6

характеристика термінологічного апарату;

7

порядок пр
оведення дослідів;

8

мета проведення експерименту.

Відповідь:


Виберіть та розмістіть у відповідній послідовності етапи організації науково
-
педагогічного дослідження

1

анотація результатів дослідження
;

2

апробація результатів дослідження
;

3

проведен
ня дослідження
;

4

реферування результатів дослідження
;

5

обробка результатів дослідження
;


50

6

узагальнення результатів дослідження
;

7

формулювання висновків і пропозицій подальших напрямів дослідження
;


8

публікація результатів дослідження;

9

запровадж
ення результатів дослідження
;

10

оформлення результатів дослідження
.

Відповідь:


Перехресні


а
)

вибірка

1) наукове припущення для пояснення явищ і процесів;

б
)

концепція
дослідження

2) властивість відображати характеристики
генеральної сукупності;

в
)

репрезентативність

3) стратегія наукового пошуку;

г
)

гіпотеза дослідження

4)

Частина елементів генеральної сукупності, відібрана
за допомогою спеціальних методів

Відповідь:


Вибірково
-
об

єднувальні

Виберіть відповідні характеристики об’єкта і предмет
а дослідження

1) поняття вужче ;

2) поняття ширше;

А)


об’єкт
дослідження

3)
те, що набуває наукового пояснення;

4) те, на що спрямовується процес пізнання;

5)
частина об'єктивної реальності, яка на даному етапі стає
пр
едметом практичної і теоретичної діяльності людини
;

Б)


предмет
дослідження

6)
найбільш значущі з практичної і теоретичної точки зору
властивості, особливості об'єкта, які підлягають
безпосередньому вивченню

Відповідь:
51

ЛЕКЦІЯ
5
Тема
:
Методологія
педагогічної
науки
Основні
методологічні
принципи
науково
-
педагогічних
досліджень
Принципи
Єдності
теорії
і
практики
Історизму
Об

єктивності
Всебічності
Суперечності
Розвитку
Причинності
Єдність
динамічного
і
статичного
Системності
52

Етнопедаго
гічний
Культо
-
рологічний
Аксіо
-
логічний
Моделюва
-
ння
Індивіду
-
альний
Диферен
-
ційований
Комплекс
-
ний
Структур
-
ний
Систем
-
ний
Діяльніс
-
ний
Цілісний
Підходи
у
вивчені
педагогічних
явищ
Підходи
у
вивченні
педагогічних
явищ


Комплексний
підхід
Урахування
у
процесі
дослідження
Фактор
2
Фактор
1
Фактор
3
Фактор
4
53
Цілісний
підхід
Педагогічна
система
комплекс
компонентів
структур


Діяльнісний
підхід
Дослідження
педагогічних
проблем
у
процесі
безпосередньої
діяльності
особистості54
Етнопедагогічний
підхід
вивчення
педагогічних
явищ
здійснюється
з
врахуванням
національних
традицій
,
культури
,
звичаїв
тощо
народу
,
вихідцем
якого
є
обстежуваний
індивід
Ознаки
системи
Взаємозалежності
системи
і
середовища
Множинності
опису
Ієрархічності
Структурності
Цілісності
Ознаки
системи


55Тема
6
Методи
педагогічних
досліджень
1.
Метод
наукового
пізнання
2.
Метод
методичний
прийом
і
методика
3.
Класифікація
методів
педагогічного
дослідження
4.
Характеристика
теоретичних
методів
дослідженняОсновні
вимоги
до
методів
наукового
дослідження
Об
Об


єктивність
єктивність
Валідність
Валідність
Надійність
Надійність
Точність
Точність
56

Класифікація
методів
науково
-
педагогічного
дослідження
За
галузями
наук
Загально
-
наукові
Частково
-
наукові
Спеціальні
Математичні
,
системно
-
структурні
,
теоретико
-
інформаційні
Використовуються
в
декількох
наукових
галузях
Працюють
в
межах
однієї
наукової
галузіКласифікація
методів
науково
-
педагогічного
дослідження
За
роботою
з
дослідними
даними
Збору
даних
Обробки
зібраних
даних
Оцінювання
достовірності
отриманих
даних
Інтерпретації
отриманих
результатів
57

Класифікація
методів
науково
-
педагогічного
дослідження
За
способом
отримання
нових
даних
Теоретичні
ЕмпіричніТеоретичні
методи
науково
-
педагогічного
дослідження
Екстраполяція
,
інтерполяція
Ідеалізація
Узагальнення
Порівняння
Класифікація
Індукція
,
дедукція
Аналіз
,
синтез
Абстрагування
Методи

58

Етапи
процесу
абстрагування
2.
Реалізація
можливостей
абстрагування
1.
Виділення
найбільш
важливого
в
явищах
і
встановлення
незалежності
Абстрагування

уявне
нехтування
неістотними
ознаками
предметів
і
явищ
,
звязків
і
відношень
та
виділення
декількох
сторін
,
які
цікавлять
дослідникаВиди
абстракції
:
ототожнення
ізолювання
конструктивізація
актуальна
нескінченість
потенційна
здійсненність
59

Метод
аналізу
АНАЛІЗ
розчленування
об

єктів
дослідження
на
складові
дослідженняІндукція
та
дедукція
Індукція
Дедукція
Часткове
Загальне
Загальне
Часткове60

Порівняння

Порівняння

процес
зіставлення
предметів
або
явищ
дійсності
з
метою
встановлення
схожості
чи
відмінності
між
ними
ОБ

ЄКТ
ЕТАЛОН
ВИМІРЮВАННЯ
Метод
ідеалізації
Ідеалізація
процес
конструювання
понять
про
об
'
єкти
які
в
дійсності
не
існують
але
мають
прообрази
в
реальному
світі61

Тема 6.
Теоретичні методи наукового дослідження

Елементи знань:
рівні наукового дослідження; абстрагування, види абстракції
(ототожнення, ізол
ювання, конструктивізація, актуальна нескінченність, потенційна
здійсненність); аналіз, синтез, види аналізу і синтезу; індукція, види індукції (повна,
неповна), способи встановлення зв’язків; дедукція; моделювання; порівняння;
узагальнення; ідеалізація; ф
ормалізація; екстраполяція, рівні застосування екстраполяції,
її структура (базис, екстраполяційні операції, результат екстраполяції).


1

Залежно від рівня, на якому здійснюється дослідження, методи наукового
дослідження поділяються на:


а) основні та доп
оміжні;


б) емпіричні та теоретичні;


в) прикладні та фундаментальні;


г) загальні та часткові.

Відповідь:


2

Зазначте для кожної групи відповідні методи наукового дослідження:


А) теоретичні методи наукового дослідження

1. аналіз


Б) емпіричні мето
ди наукового дослідження

2. синтез3. спостереження4. дедукція5. екстраполяція6. експеримент7. індукція8. формалізація9. порівняння10. опитування11. моделювання12. тестування13. соціометрія

Відповідь:3

Уявне в
ідвернення
від неістотних, другорядних ознак предметів і явищ, зв'язків та
відношень між ними та виділення декількох
досліджуваних сторін

це … .

Відповідь:


4

До видів абстракції належать:


а)
ототожнення
;


б) узагальнення;


в)
ізолювання;


г) мод
елювання;


д)
конструктивізація;


е) варіація;


є)
актуальна нескінченість;


ж)
потенційна здійсненність.

Відповідь:62

5

До наведених видів абстракції вкажіть відповідну характеристику:


а) ототожнення

1.
відволікання від реальних меж людських мо
жливостей,
зумовлених обмеженістю тривалості життя;


б) ізолювання

2. утворення понять шляхом об'єднання предметів, пов'язаних
відношеннями рівності, в особливий клас;


в)
конструктивізація

3. виділення властивостей і відношень, нерозривно пов'язаних
із
предметами, і позначення їх певними назвами;


4. нехтування невизначеністю меж реальних об'єктів;


г) актуальна
нескінченість

5.
це уявне відвернення від неістотних, другорядних ознак
предметів і явищ, зв'язків та відношень між ними та виділення
декільк
ох
досліджуваних сторін;


д) потенційна
здійсненність

6.
відволікання від незавершеності процесу утворення
нескінченої множини від неможливості задати її повним
переліком всіх елементів.

Від
повідь:


6

Метод пізнання, який дозво
ляє розкладати предмети
дослідження на складові частини

це … .

Відповідь:


7

Метод пізнання, який
дає
можливість об'єднувати окремі частини чи сторони об'єкта
в єдине ціле

це … .

Відповідь:


8

Для виділення окремих частин об’єкта, знаходження його властивостей,
найпростіш
их вимірювань застосовується такий вид аналізу або синтезу:


а)
прямий або емпіричний
;


б)
зворотний або елементарно
-
теоретичний
;


в)

структурно
-
генетичний;


г) формалізований.

Відповідь:


9

Вид аналізу або синтезу, який базується на деяких теоретичн
их міркуваннях про
причинно
-
наслідкові зв'язки між різними явищами або дії якої
-
небудь
закономірності; при цьому виділяються і поєднуються явища, які можна вважати
суттєвими, а другорядні до уваги не беруться, називається:


а)
прямий або емпіричний
;


б)
зворотний або елементарно
-
теоретичний
;


в)

структурно
-
генетичний;


г) формалізований.

Відповідь:10

Вид аналізу або синтезу, який вимагає виділення в складному явищі таких елементів,
котрі чинять вирішальний вплив на всі інші сторони об’єкта, назива
ється:


а)
прямий або емпіричний
;


б)
зворотний або елементарно
-
теоретичний
;


в)

структурно
-
генетичний;


г) формалізований.

Відповідь:63

11

Уявна або матеріально реалізована система, котра, відображаючи чи відтворюючи
об’єкт дослідження, здатна заміни
ти його так, що вона сама стає джерелом
інформації про об’єкт пізнання

це:


а) еталон;


б)
модель
;


в)
зразок;


г) проект.

Відповідь:12

Розташуйте у правильній послідовності етапи моделювання:


а)
вибір або створення моделі
;


б)
перенесення зна
нь з моделі на оригінал
;


в)
постановку мети
;


г)
дослідження на моделі об’єкта пізнання.

Відповідь:13

Порівняння об’єктів з еталоном, що дає можливість
одержати кількісні
характеристики

це … .

Відповідь:14

Із запропонованих елементів оберіть
структурні компоненти екстраполяції:


а)
результат екстраполяції
;


б) умови екстраполяції;


в)
базис екстраполяції
;


г) фактори екстраполяції;


д)
екстраполяційні операції
;


е) види екстраполяції.

Відповідь:


15

Способи розповсюдження тенденцій, за
кономірностей об'єкта дослідження з базового
періоду на майбутній час

це:


а)
результат екстраполяції
;


б)
екстраполяційні операції
;


в)
базис екстраполяції
;


г) фактори екстраполяції.

Відповідь:

16

Оберіть види:


а) екстраполяційних операцій

1
. явні;


2. графічні;


б) факторів навчально
-
виховного процесу,

що зумовлюють вибір методу екстраполяції

3. математичні;4. приховані;5. випадкові;6. експортні (інтуїтивні).

Відповідь:


17

На яких рівнях використовується метод екстраполяції
?


а)
якісному або описовому
;


б) математичному
;


в)
кількісному або статистичному
;


г) емпіричному або чуттєвому.

Відповідь:


64

18

Метод пізнання об'єктів шляхом відображення їхньої структури в знаковій формі
за допомогою штучних мов (наприклад, мовою
математики, фізики, хімії,
програмування тощо)

це:


а)
ідеалізація
;


б)
екстраполяція
;


в)
моделювання;


г) формалізація.

Відповідь:


19

Логічний
процес переходу від одиничного до загального чи від менш загального до
більш загального знання, а так
ож продукт розумової діяльності, форма
відображення
загальних ознак і якостей явищ дійсності

це:


а)
ідеалізація
;


б)
узагальнення
;


в)
моделювання;


г) формалізація.

Відповідь:


20

Вкажіть відповідне визначення наведених методів теоретичного дос
лідження.


1) Абстрагування

а)
умовивід від часткового до загального, від окремих фактів до
узагальнень, коли на основі знань про частини предметів класу
робиться висновок про клас у цілому;


2) Моделювання

б)
непрямий, опосередкований метод наукового до
слідження
об’єктів пізнання, який ґрунтується на застосуванні моделі як
засобу дослідження;


3) Аналіз

в)
уявне відвернення від неістотних, другорядних ознак предметів
і явищ, зв'язків і відношень між ними та виділення декількох
досліджуваних сторін;


4)
Індукція

г)
метод пізнання, який дозво
ляє розкладати предмети
дослідження на складові частини;д)
метод пізнання, який дає
можливість об'єднувати окремі
частини чи сторони об'єкта в єдине ціле
.

Відповідь:
.


21

Вкажіть відповідне визначення наведених
методів теоретичного дослідження.


1) Синтез

а)
розумова дія, пов'язана з утворенням понять про об'єкти,
яких немає в дійсності і не можна відтворити в досліді;


2) Ідеалізація

б) розповсюдження яких
-
небудь законо
мірностей або тенденцій
досліджуваного об
'єкта, які спостерігаються на певному часовому
інтервалі, на інший часовий інтервал;


3) Екстраполяція

в)
метод пізнання, який дає
можливість об'єднувати окремі
частини чи сторони об'єкта в єдине ціле
;


4) Дедукція

г)
умовивід, у якому висновок про деяки
й елемент множини
робиться на основі знання про загальні властивості всієї
множини
;д)
уявне відвернення від неістотних, другорядних ознак предметів
і явищ, зв'язків і відношень між ними та виділення декількох
досліджуваних сторін.

В
ідповідь:65

22

… ін
дукція

це вивід загального положення про клас на основі розгляду всіх його
елементів.


Відповідь:


23

Основою … індукції є розкриття у досліджуваних елементів класу суттєвих
зв'язків, які обумовлюють належність даної ознаки всім об'єктам класу.


Відпо
від
ь:


24

До способів
встановлення зв'язків при науковій індукції належать:


а) спосіб узагальнення;


б)
спосіб єдиної подібності
;


в)
спосіб єдиної відмінності;


г) спосіб відкидання зайвого;


д)
спільний спосіб подібності та відмінності;


е) спосі
б вірогідності;


є)
спосіб супутніх змін;


ж) с
посіб залишків.

Відповідь:


25

У педагогіці метод ... використовується при складанні навчальних планів, програм,
професіограм, кваліфікаційних характеристик навчально
-
виховного процесу.

Відповідь:66


Тема
7.
Емпіричні
методи
наукового
дослідження
1.
Спостереження
2.
Вивчення
і
узагальнення
педагогічного
досвіду
3.
Вимірювання
як
метод
дослідження
4.
Вивчення
документації
та
результатів
педагогічної
діяльності
5.
Експеримент
6.
Методи
опитування
(
інтерв

ю
,
бесіда
,
анкетування
)
7.
Тестування
8.
Соціометрія


Соціометрія
Соціометрія
(
(
міжособистісні
міжособистісні
відносини
відносини
в
в
групі
групі
)
)
Тестування
Тестування
Методи
Методи
опитування
опитування
Експеримент
Експеримент
Вивчення
Вивчення
документації
документації
та
та
результатів
результатів
педагогічної
педагогічної
діяльності
діяльності
Вимірювання
Вимірювання
як
як
метод
метод
дослідження
дослідження
Вивчення
Вивчення
і
і
узагальнення
узагальнення
педагогічного
педагогічного
досвіду
досвіду
Емпіричні
методи
дослідження67


Спостереження
Спостереження
-
-
це
це
безпосереднє
безпосереднє
сприйняття
сприйняття
людиною
людиною
предметів
предметів
та
та
явищ
явищ
зовнішнього
зовнішнього
світу
світу
Безпосередній
Безпосередній
зв
зв


язок
язок
дослідника
дослідника
з
з
об
об


єктом
єктом
спостереження
спостереження
Емоційність
Емоційність
сприйняття
сприйняття
дослід
дослід
-
-
ником
ником
спостережу
спостережу
-
-
ваних
ваних
явищ
явищ
Складність
Складність
повторного
повторного
спостереження
спостереження


Виокремлюють
такі
різновиди
спостереження
:
а
)
включене
та
невключене
спостереження
;
б
)
відкрите
та
інкогніто
;
в
)
стандартизоване
та
нестандартизоване
;
г
)
польове
та
лабораторне
;
д
)
ситуативне
,
періодичне
та
лонгітюдне
.

68

Вимоги
Вимоги
до
до
запису
запису
спостереження
спостереження
:
:
запис
повинен
бути
фактологічним
обов

язковість
запису
всієї
ситуації
,
а
не
фрагмента
запис
повинен
бути
повним
(
відображати
усі
події
)


Письмові
Письмові
документи
документи
Фонетичні
Фонетичні
документи
документи
Іконографічна
Іконографічна
документація
документація
Архіви
Архіви
емпіричних
емпіричних
даних
даних
За
За
формою
формою
фіксації
фіксації
документи
документи
поділяються
поділяються
на
на
:
:
69

Експеримент
проводять
у
випадках
:
при
при
необхідності
необхідності
відшукати
відшукати
раніше
раніше
невідомі
невідомі
властивості
властивості
певного
певного
об
об


єкту
єкту
при
при
перевірці
перевірці
правильності
правильності
теоретичних
теоретичних
побудов
побудов
при
при
демонстрації
демонстрації
явища
явища


Анкетування
Анкетування
Інтерв
Інтерв


ю
ю
Бесіда
Бесіда
Методи
Методи
опитування
опитування
70

Бесіда
Переваги
бесіди
полягають
у
:

живому
контакті
дослідника
з
респондентами
;

можливості
індивідуалізації
запитань
,
їх
варіювання
,
додаткових
уточнень
;

можливості
оперативної
діагностики
достовірності
й
повноти
відповідей
.

Композиція
Композиція
анкети
анкети
1.
1.
Вступна
Вступна
частина
частина
(
(
звернення
звернення
,
,
мета
мета
дослідження
дослідження
,
,
пояснення
пояснення
,
,
де
де
будуть
будуть
використані
використані
результати
результати
тощо
тощо
)
)
2.
2.
Основна
Основна
частина
частина
(
(
включає
включає
власне
власне
запитання
запитання
)
)
3.
3.
Демографічна
Демографічна
частина
частина
(
(
стосується
стосується
об
об


єктивного
єктивного
статусу
статусу
особи
особи
)
)71


Тестування
Тестування
(
стандартизоване
вимірювання
індивідуальних
відмінностей
,
явищ
)
залежно
залежно
від
від
сфери
сфери
застосування
застосування
:
:
Тести
Тести
досягнень
досягнень
(
тести
розвитку
,
інтелекту
,
загальної
результативності
,
шкільної
успішності
,
спеціальні
тести
)
Психометричні
Психометричні
особистісні
особистісні
тести
тести
(
особистісні
структурні
тести
,
тести
на
інтереси
та
установки
,
клінічні
тести
)
Соціометрія
як
метод
дослідження
міжособистісних
взаємин
у
групі
(
соціометрична
техніка
Дж
.
Моренно
)
застосовується
для
діагностики
міжособистісних
і
міжгрупових
відносин
із
метою
їх
зміни
,
поліпшення
і
вдосконалення
72

Тема 7.
Емпіричні методи наукового дослідження


Елементи знань:
спостереження
-
види спостережень, етапи спостережен
ня, способи
фіксації та вимоги до фіксації даних спостереження; вивчення й узагальнення педагогічного
досвіду

педагогічний досвід, масовий педагогічний досвід, передовий педагогічний
досвід, етапи вивчення ППД, критерії ППД; вимірювання; вивчення докумен
тації та
результатів педагогічної діяльності

документ, види документів, конвент
-
аналіз;
експеримент; методи опитування

етапи проведення опитування, види запитань, інтерв’ю,
види інтерв’ю, бесіда, анкетування, анкета, види анкет, правила побудови анкети
;
тестування

тест, етапи тестування, види тестів, ознаки тестів; соціометрія


соціометричний критерій, соціометрична картка, соціоматриця, соціограма.


1

Методами, які забезпечують можливість безпосереднього пізнання педагогічної
дійсності, називаються:


а) теоретичні методи дослідження;


б) емпіричні методи дослідження;


в) прогностичні методи дослідження;


г) педагогічні методи дослідження.

Відповідь:


2

Система фіксації і реєстрації об’єктивних властивостей і зразків об’єкта, що
вивчається й зна
ходиться у природних умовах або в умовах наукового
експерименту

це:


а) науковий експеримент;


б) науковий аналіз;


в) наукове спостереження ;


г) наукове узагальнення.

Відповідь:


3

За тривалістю дослідження спостереження розподіляють на:


а) сит
уативне, періодичне та лонгітюдне;


б) стандартизоване, нестандартизоване;


в) зовнішнє, внутрішнє;


г) систематичне, несистематичне.

Відповідь:


4

Оберіть види спостережень за рівнем стандартизації процедур спостереження і
вкажіть відповідну їх хара
ктеристику:


1. ситуативне

А. дослідник спостерігає за діяльністю групи з боку, не
беручи у ній участі, члени групи знають, що проводиться
педагогічне дослідження методом спостереження;


2.стандартизоване

Б. спостереження відбувається за природних умов;


3. періодичне

В. при проведенні спостереження дослідник фіксує
заздалегідь визначені ознаки у картці спостереження;


4.нестандартизоване

Г. спостереження характеризується особливо довгою
тривалістю, постійністю контакту з об'єктом;


5. лонгітюдне

Д. сп
остерігач у довільній формі записує під час
спостереження або одразу після нього все, що стосується
досліджуваної проблеми.

Відповідь:73

5

… спостереження відбувається за природних умов

Відповідь:


6

… спостереження відбувається за строго визначених пар
аметрів спостережуваної
ситуації.

Відповідь:


7

Вкажіть відповідну характеристику до наведених видів спостереження:


1. Включене відкрите
спостереження

А. Дослідник спостерігає за діяльністю групи з боку, не
беручи у ній участі, члени групи знають, що п
роводиться
педагогічне дослідження методом спостереження.


2.Спостереження
включене інкогніто

Б. Здійснюється спостереження за діяльністю групи, але
члени групи про це не знають.


3. Невключене відк
-
рите спостереження

В. Спостерігач бере участь у діяльно
сті групи, але члени
групи не знають, що за ними спостерігають.


4.Спостереження
невключене інкогніто

Г. Дослідник не спостерігає за діяльністю групи, члени
групи про це знають.Д. Спостерігач бере участь у діяльності групи, члени групи
знають про прис
утність спостерігача.

Відповідь:


8

Розташуйте етапи наукового спостереження у правильній послідовності:


а) вибір об’єкта дослідження;


б) визначення мети спостереження;


в) планування ситуації спостереження;


г) уточнення предмету дослідження;


д)
вибір способів фіксації досліджуваного матеріалу;


е) підбір способів спостереження, які найменше впливають на об’єкт і найкраще
забезпечують збір необхідної інформації;


ж) корекція програми дослідження;


з) обробка та інтерпретація одержаних результ
атів;


и) здійснення попереднього, пілотажного спостереження, необхідного для
уточнення дій попередніх етапів;


і) етап проведення спостереження.

Відповід
ь:


9

За допомогою яких
різновидів оцінок перевіряють надійність категорій, що
спостерігаються:


а) коефіцієнт згоди спостерігачів;


б) коефіцієнт ефективності;


в) коефіцієнт валідності;


г) коефіцієнт усталеності;


д) коефіцієнт надійності;


е) коефіцієнт похибки.

Відповідь:


10

Практика навчання, виховання й освіти, тобто організований цілес
прямований
педагогічний процес і його результати

це:


а) масовий педагогічний досвід;


б) педагогічний досвід;


в) новаторство;


74


г) передовий педагогічний досвід.

Відповідь:11

Висока майстерність педагога, практика, яка дає високий стійкий педаг
огічний
результат

це:


а) масовий педагогічний досвід;


б) педагогічний досвід;


в) новаторство;


г) передовий педагогічний досвід.

Відповідь:


12

Типовий досвід роботи установ народної освіти, який характеризує досягнутий
рівень практики навчання,
виховання і реалізації в ній досягнень педагогічної
науки

це:


а) масовий педагогічний досвід;


б) педагогічний досвід;


в) новаторство;


г) передовий педагогічний досвід.

Відповідь:


13

Оберіть і розташуйте у правильній послідовності етапи вивчен
ня педагогічного
досвіду.


а) накопичений фактичний матеріал дослідник починає класифікувати


б) дослідник намагається встановити причинно
-
наслідкові зв'язки між явищами,
механізм

отримання більш високих результатів, виявляє внутрішні закономірності
дося
гнення успіху в навчанні та вихованні;


в) дослідник прогнозує можливі помилки дослідження і шукає можливості їх
попередження;


г) дослідник фіксує ті самі явища, дії у різних ситуаціях;


д) практика

навчання і виховання досліджується за допомогою спос
тереження,
бесіди,

опитування, вивчення документів;


е) спостережувані факти та явища інтерпретуються, пояснюються і підводяться
під відомі правила й закономірності.

Відповідь:


14

Критерій передового педагогічного досвіду, який полягає у тому , що пози
тивні
результати утримуються протягом достатньо тривалого часу
-
… .

Відповідь:


15

Критерій передового педагогічного досвіду, який полягає у тому , що в науку
вносяться нові положення
-
… .

Відповідь:


16

Пізнавальна процедура, пов'язана з визначенням

числового значення деякої
величини за допомогою певної одиниці


це:


а) порівняння;


б) вимірювання;


в) шкалювання;


г) моделювання.

Відповідь:75

17

Наука про вимірювання, методи і засоби їх забезпечення
-
… .

Відповідь:


18

Спеціально створений
людиною предмет, призначен
ий для передачі чи збереження
інформації

-
… .

Відповідь:


19

Документи поділяються:


1. за формою фіксації

А. письмові


2.
за джерелом інформації

Б. архіви емпіричних данихВ. ПервинніГ. ПроміжніД. вторинніЕ.
іконогафічніЖ. фонетичніЗ. магнітні

Відповідь:


20

Вкажіть відповідні документи, які належать до перерахованих груп архівних
історико
-
педагогічних джерел:


1. Нормативні матеріали

А. статистичні матеріали, мемуари;


2. Вторинні документи
навчал
ьно
-
виховних закладів

Б.
класні журнали, щоденники, творчі учнівські
роботи,
протоколи та стенограми зборів, конференцій


3. Пе
ршоджерела навчально
-
виховних установ

В.
інструкції, рішення, постанови, закони
відповідних
органівГ.
опис, аналіз та узагал
ь
нення першоджерел та
власних спостережень.

Відповідь:


21

Кількісний аналіз даних документів в педагогічних
дослідженнях
-
… .

Відповідь:


22

Метод вивчення об'єкта, коли дослідник
активно й цілеспрямовано впливає на
нього шляхом створення штучних
умо
в чи застосування звичайних умов,
необхідних для виявлення
відповідних властивостей

це:


а)
експеримент
;


б) спостереження;


в) опитування;


г) тестування.

Відповідь:


23

Із запропонованих тверджень оберіть переваги методу експерименту:


а)
є мож
ливість вивчати явище "у чистому
вигляді", усунувши побічні фактори, які
приховують основний
процес;


б) пасивність суб’єкта пізнання, що виражається у відмові втручатися у
досліджувані процеси й збереження умов природності їх протікання;


в)
можна дослі
джувати властивості
об'єктів;


г)
можливість проводити
випробування стільки разів, скільки в цьому є необхідність;


д) ефекти поблажливості, тенденції дослідника давати позитивну оцінку явища;


е) можливість оперативної діагностики достовірності й повн
оти дослідження.

Відповідь:


76


24

Відновіть правильну послідовність поведінки респондентів під час відповідей на
питання :


а) відтворення необхідних знань з пам'яті;


б) сприйняття інформації


в) розуміння інформації


г) вибір відповіді на запитання;


д) вербальне або письмове вираження відповіді.

Відповідь:


25

Проводити соціометричне опитування можна в колективах, які існують не менше
… місяців:

Відповідь:


26

Вкажіть відповідні характеристики до наведених видів запитань:


1.
змістовні (основні
)

А. використовуються для оптимізації,
впорядкування перебігу опитування.


2.
функціональні

(неосновні)

Б. питання, при яких об'єкт інтересу
дослідника збігається зі змістом питання


3. прямі

В. запитання надають можливість разом із
вибором готової відпо
віді дати свій варіант


4. непрямі

Г. запитання містять приховані підказки


5. відкриті

Д. спрямовані на отримання інформації про
явища і взаємозв'язки


6. закриті

Е. зміст питання і об'єкт інтересу дослідника
розходяться


7. напівзакриті

Є. запитання
містять варіанти відповідіЖ. запитання у дозволяють дати будь
-
яку
відповідь

Відпов
ідь:


27

Із запропонованого переліку оберіть види функціональних запитань та вкажіть їх
відповідну характеристику:


1.
функціонально
-
психологічні

А. використовують для
оптимізації
проведення опитування


2. непрямі питання

Б. використовують для зняття напруги;


3. питання
-
фільтри

В. використовуються для перевірки даних


4. основні питання

Г. спрямовані на отримання інформації про
явища і взаємозв'язки.


5. контрольні
питання

Д. спрямовані на збір інформації про зміст
досліджуваного явища.


6. напівзакриті питання

Е. задаються перед змістовними, щоб
визначити, чи відноситься респондент до тієї
групи людей, для якої призначено питання;


7. підтримуючі питання

Є. передб
ачають вибір однієї відповіді серед
декількох наявних варіантів.

Відповідь:


28

Метод збору інформації у процесі усного безпосереднього спілкування
-
… .

Відповідь:77

29

Інтерв'ю, яке передбачає проведення опитування за
чітко
розробленою схемою, що є
од
наковою для всіх респондентів:


а) н
апівстандартизоване
інтерв'ю


б)
формалізоване (стандартизоване)
інтерв'ю


в)
вільне
інтерв'ю


г)
нестандартизоване інтерв'ю

Відповідь:


29

Бесіда, під час якої дослідник має можливість самостійно змінювати
спрямо
ваність, послідовніст
ь,

структуру запитань із метою підвищення ефективності
самої
процедури:


а) н
апівстандартизоване
інтерв'ю;


б)
формалізоване
інтерв'ю;


в)
вільне
(нестандартизоване) інтерв'ю;


г)
стандартизоване
інтерв'ю.

Відповідь:


30

Із запр
опонованих тверджень оберіть переваги методу бесіди:


а) пасивність суб’єкта пізнання, що виражається у відмові втручатися у
досліджувані процеси й збереження умов природності їх протікання;


б) живий контакт дослідника з респондентом;


в)

н
ечітке усвід
омлення респондентом власних позицій, думок чи відношень;


г) приховані підказки бажаної відповіді;


д) можливість індивідуалізації запитань, їх варіювання, додаткових уточнень;


е) можливість оперативної діагностики достовірності й повноти відповідей.

Відповідь: б, д ,е.


31

Проведення опитування у письмовій формі з допомогою попередньо
підготовлених бланків

-
… .

Відповідь: анкетування.


32

Методичний засіб для отримання первинної соціологічної і соціально
-
педагогічної інформації на основі вербально
ї комунікації

-
… .

Відповідь: анкета.


33

До наведених видив анкет вкажіть їх відповідну характеристику:


1.
анкети
-
інтерв’ю

А. публікується у періодичному виданні;


2. поштова анкета

Б. дослідник сам заповнює анкету, уточнюючи думки
співбесідника, вияв
ляючи правильність розуміння
запитання, з'ясувавши мотиви відповіді;


3. пресова анкета

В. відправляється поштою;


4. роздавальна анкета

Г. анкета заповнюється декількома респондентами;Д. безпосередньо вручається дослідником респонденту

Відповідь:


34

Із запропонованих тверджень оберіть правила створення анкет:


а)
в анкеті необхідно фіксувати лише найбільш суттєві питання, відповіді
на які
дадуть інформацію, що необхідна для вирішення завдань дослідження і яку
неможливо одержати іншими способами,
крім
анкетування;


б) надавати перевагу закритим запитанням;


в)
надавати
приховані підказки бажаної відповіді;


78


г) п
итання повинні формулюватися так, щоб опитувані могли на них
відповісти в
принципі;


д) деталізувати запитання;


е)
організація та по
слідовність запитань повинні бути підпорядко
ваними одержанню
найнеобхіднішої для дослідження інформації.

Відповідь:


35

Стандартизоване вимірювання індивідуальних відмінностей, властивостей, явищ
-
це:

а) анкетування;


б) інтерв'ю;


в)

бесіда;


г)
тестування.

Відповідь:36

Із перерахованих нижче оберіть методи усного опитування:


а) експеримент;


б) інтерв'ю;


в) бесіда;


г) спостереження;


д) анкетування;


е) тестування.

Відповідь:37

До наведених видів тестів оберіть відповідні їм підв
иди (за класифікацією К.
Інгенкампа):


1. тести досягнень

А. тести розвитку;


Б.
тести на інтереси та установки;


2. психометричні
особистісні тести

В.
тести інтелекту;Г.
тести загальної результативності;Д.
клінічні тести;Е. тести шкільної
успішності;Є.
особистісні структурні тести;Ж. спеціальні тести, які визначають професійну
придатність та
функціональні можливості.

Відповідь:


38

Доповніть перелік ознак тестів: об’єктивність, стандартизованість, … .

Відповідь:39

Соціометричн
у техніку розробив … .

Відповідь:


40

Соціометричні критерії, які дозволяють досліднику з'ясувати міжособистісні
стосунки на рівні структури виробничої діяльності


а) виробничі критерії;


б) невиробничі критерії;


в) соціальні критерії;


г) прогностич
ні критерії

Відповідь:

79

41

Соціометричні критерії, які є показниками міжособистісних стосунків у колективі:


а) виробничі критерії;


б) невиробничі критерії;


в) соціальні критерії;


г) прогностичні критерії

Відповідь:
б.


42

Соціометричні критерії
, що дозволяють з'ясувати структуру очікуваних стосунків
членів колективу згідно уявлень респондента, які базуються на його соціально
-
психологічних особливостях:


а) виробничі критерії;


б) невиробничі критерії;


в) соціальні критерії;


г) прогностичні
критерії

Відповідь:
г.


43

Соціометричні критерії, що передбачають вибір для спільної суспільної роботи:


а) виробничі критерії;


б) невиробничі критерії;


в) соціальні критерії;


г) прогностичні критерії

Відповідь:44

Результати проведеної соціом
етрії можна оформити у вигляді:


а) соціометричної картки;


б) соціометричної таблиці;


в) соціометричного критерію;


г) соціограми

Відповідь:45

Графічне зображення зв'язків всередині колективу, які встановлюються на основі
вибору
-
… .

Відповідь:


80

Тема 8

Педагогічний
експеримент

Поняття
експериментального
методу
в
педагогічних
дослідженнях
,
його
види

Особливості
педагогічного
експерименту

Структура
педагогічного
експерименту

Етапи
педагогічного
експерименту
та
їх
планування


Основні
ознаки
експерименту
:
1.
Дослідник
сам
викликає
досліджуване
явище
2.
Експеримент
може
варіювати
,
змінювати
умови
,
які
створюються
для
вивчення
явища
3.
Ізолюючи
окремі
фрагменти
об

єкта
,
експеримент
дозволяє
встановлювати
закономірні
зв

язки
,
у
яких
перебуває
об

єкт
4.
Експеримент
може
змінювати
не
лише
умови
в
розумінні
їх
наявності
або
відсутності
,
але
й
кількісні
їх
зв

язки81


За
За
способом
способом
формування
формування
умов
умов
експерименти
експерименти
поділяють
поділяють
:
:
Лабораторні
Лабораторні
експерименти
експерименти
Природні
Природні
експерименти
експерименти


82

За
метою
дослідження
експерименти
бувають
:
констатувальні
перетворювальні
пошукові
контрольні
Прості
Складні
За
структурою
досліджуваних
об

єктів
експерименти
бувають
:


83

За
характером
взаємодії
засобу
експериментального
дослідження
з
об

єктом
дослідження
Змодельований
Звичайний
Звичайний
(
(
експериментальні
експериментальні
засоби
засоби
взаємодіють
взаємодіють
безпосередньо
безпосередньо
з
з
досліджуваним
досліджуваним
об
об


єктом
єктом
)
)
Змодельований
(
(
має
має
справу
справу
з
з
моделлю
моделлю
досліджуваного
досліджуваного
об
об


єкта
єкта
)
)
За
типом
моделей
,
що
досліджуються
експерименти
бувають
:
мислительні
мислительні
матеріальні
матеріальні

84

За
величинами
,
що
контролюються
Активні
Пасивні

За
кількістю
факторів
:
Багатофакторні
Однофакторні


85

Загальні
вимоги
до
педагогічного
експерименту
:
1.
Наявність
педагогічного
колективу
,
готового
до
експериментальної
роботи
2.
Наявність
у
експериментатора
гіпотези
3.
Забезпечення
педагогічного
процесу
всім
необхідним
для
регулювання
педагогічних
впливів
та
фіксації
результатів
4.
Дотримання
правила
не
нашкодити
здоров

ю
задіяних
у
експерименті
людей
5.
Прагнення
до
наукової
чесності
та
добросовісності
у
інтерпретації
фактів
6.
Доброзичливе
ставлення
до
людей
,
задіяних
в
експерименті


Структура
педагогічного
експерименту
2.
2.
Експериментальний
Експериментальний
фактор
фактор
4.
4.
Експериментальний
Експериментальний
об
об


єкт
єкт
1.
1.
Експериментатор
Експериментатор
3.
3.
Експериментальна
Експериментальна
ситуація
ситуація


86

13.
13.
Визначення
Визначення
експериментальної
експериментальної
бази
бази
дослідження
дослідження
12.
12.
Вибір
Вибір
методів
методів
,
,
розробка
розробка
методики
методики
11.
11.
Формулювання
Формулювання
гіпотези
гіпотези
10.
10.
Методологічна
Методологічна
основа
основа
дослідження
дослідження
9.
9.
Визначення
Визначення
предмету
предмету
і
і
об
об


єкту
єкту
8.
8.
Постановка
Постановка
мети
мети
7.
7.
Вивчення
Вивчення
літератури
літератури
6.
6.
Вибір
Вибір
теми
теми
дослідження
дослідження
5.
5.
Постановка
Постановка
наукової
наукової
проблеми
проблеми
4.
4.
Стан
Стан
обраної
обраної
ланки
ланки
освіти
освіти
3.
3.
Яка
Яка
ланка
ланка
освіти
освіти
буде
буде
вивчатись
вивчатись
2.
2.
Які
Які
проблеми
проблеми
потребують
потребують
негайного
негайного
вирішення
вирішення
1.
1.
Визначення
Визначення
нерозв
нерозв


язаних
язаних
проблем
проблем
у
у
галузі
галузі
складові
складові
підготовчого
підготовчого
етапу
етапу

Етапи
педагогічного
експерименту
1.
Підготовчий
2.
Дослідницький
3.
Статистична
обробка
даних
дослідження
4.
Якісний
аналіз
одержаних
результатів
5.
Оформлення
звіту


87

2.
2.
Дослідницький
Дослідницький
етап
етап
констатувальний
експеримент
формувальний
експеримент
контрольний
експеримент
вибір
статистичного
апарату
обробки
даних
вибір
комп

ютерного
експериментарію
обробки
визначення
стосовно
збору
даних
3.
Статистична
обробка
даних
дослідження


88

Тема 8.
Пед
агогічний експеримент


Елементи знань:
експеримент, педагогічний експеримент, види експерименту
(природний, лабораторний; формувальний, констатувальний, контрольний, пошуковий;
простий, складний; звичайний, змодельований; мислитель ний, матеріальний;
одноф
акторний, багатофакторний), структура педагогічного експерименту
(експериментатор, експериментальний фактор (змінна), експериментальна ситуація,
експериментальний об’єкт); етапи педагогічного експерименту.


1

Спеціальне внесення в педагогічний процес принц
ипово важливих змін відповідно до
завдання дослідження й гіпотези; така організація процесу, яка дає можливість бачити
зв'язки між досліджуваними явищами без порушень його цілісності; глибокий якісний
аналіз і якомога точніше кількісне вимірювання як внесе
них у педагогічний процес
змін, так і результатів усього процесу
-
… .

Відповідь:


2

Із запропонованих тверджень оберіть ознаки педагогічного експерименту:


а) Експериментатор може не втручатися у перебіг експерименту, а залишатися
пасивним спостеріга
чем


б)
Експеримент може варіювати, змінювати умови ситуації, які
створюються для
вивчення явища.


в) Експеримент передбачає вивчення об’єкта тільки у безпосередніх природних
умовах.


г)
Експеримент може змінювати не лише умови в розумінні їх
наявності
або
відсутності, але й кількісні їх зв'язки.


д)
В експерименті дослідник сам викликає досліджуване явище замість
того, щоб
чекати, коли воно проявиться.


е) У процесі експерименту одні й ті ж явища можуть бути відтворені тільки один
раз.

Відповідь:


3

Форма розумової діяльності суб'єкта пізнання, у процесі якої відтворюється в уяві
структура реального експерименту

це:


а)
матеріальний експеримент;


б)
змодельований експеримент;


в)
мислительний експеримент;


г)
класичний експеримент.

Відповід
ь:


4

Експеримент, спрямований на вивчення всіх виділених для дослідження факторів
одночасно у їхній взаємодії

це:


а)
багатофакторний експеримент;


б)
класичний експеримент;


в)
мислительний експеримент;


г)
матеріальний експеримент.

Відповідь:


5

Експеримент, який передбачає вивчення тільки обраних для цього показників
(параметрів, змінних) на основі спостереження за об'єктом без штучного втручання в
його функціонування

це:


а)
пасивний експеримент;


89


б)
класичний експеримент;


в)
мислительн
ий експеримент;


г)
однофакторний експеримент.

Відповідь:


6

… експеримент передбачає активний, цілеспрямований вплив на досліджуваних для
того, щоб розвинути у них певні якості, властивості тощо

Відповідь:


7

… експеримент передбачає виявлення основн
их особливостей чи рівнів розвитку
якостей особистості

Відповідь:


8

Сукупність мислительних і реальних операцій, розташованих у певній послідовності,
відповідно до поставленої мети дослідження

це:


а)
метод дослідження;


б)
методика дослідження;


в
)
програма дослідження;


г)
технологія дослідження.

Відповідь:


9

Ознаки, способи поведінки особистості, за якими встановлюється експериментальний
ефект (тобто зміна поведінки або ознак, що викликана експериментальним фактором)


це:


а)
детерміновані
фактори;


б)
детермінуючі фактори;


в)
незалежні змінні;


г)
експериментальна ситуація.

Відпов
ідь:


10

Укажіть види експерименту відповідно до вказаних ознак:


1.
За способом формування умов

А.
пасивний, активний


2.
За метою дослідження


Б.
приро
дний, лабораторний


3.
За структурою досліджуваних об'єктів
і явищ

В.
однофакторний, багатофакторний


4.
За характером взаємодії засобу
експериментального дослідження з
об'єктом дослідження

Г.
простий, складний


5.
За типом моделей, що досліджуються


Д.
перетворювальні, констатувальні,
контрольні, пошукові


6. За величинами, що контролюються

Е. мислительні, матеріальні


7. За числом факторів, що варіюються

Є. звичайний, змодельованийЖ. включений, невключений

Відпов
ідь:


11

Із запропонованих тве
рджень оберіть критерії, яким повинен відповідати педагогічний
експеримент:


а) Привнесення в педагогічний процес нового з метою отримання бажаного
результату.


б) Забезпечення умов, що дозволяють виявити залежність між педагогічним
впливом і його резу
льтатом.


90


в) Можливість творчого застосування іншими педагогами.


г) Забезпечення обґрунтованості та достовірності висновків.


д) Емоційність сприйняття дослідником досліджуваних явищ.


е) Пасивність суб’єкта пізнання.

Відповідь:


12

Доповніть пере
лік структурних компонентів експерименту як експериментальної
системи:


а)
експериментатор;


б) експериментальний об’єкт;


в) експериментальна ситуація;


г) …

Відповідь:


13

Розташуйте у правильній послідовності етапи проведення педагогічного експер
именту:


а)
констатувальний етап;


б)
формувальний етап (експериментальна операція);


в)
планування;


г)
якісний і кількісний аналіз одержаних даних;


д) оформлення звіту;


е) контрольний етап.

Відповідь:


14

Процес або явище в експериментальному
дослідженні, що існує незалежно від
суб’єкта пізнання і на які спрямована увага дослідника
-
… .

Відповідь: об’єкт.


15

Властивості, якості, сторони об’єкта, на які спрямоване експериментальне
дослідження.
-
… .

Відповідь:


16

Наукове припущення, яке
випливає з теорії, яке ще не підтверджено і не відкинуто
-
… .

Відповідь:


17

Вивчення матеріалу, збір попередніх відомостей за допомогою спостереження,
анкетування, тестування, опис умов, які передують виникненню факту, що
досліджується

усе це відбува
ється на етапі:


а) констатувального експерименту;


б) формувального експерименту;


в) контрольного експерименту;


г) пошукового експерименту.

Відповідь:


18

Порівняння рівня розвитку респондентів контрольної групи, із
експериментальною відбувається
під час:


а) констатувального експерименту;


б) формувального експерименту;


в) контрольного експерименту;


г) пошукового експерименту.

Відповідь:


91

19

Основні теорії, положення, концепції, на яких має будувати свій експеримент
дослідник, робити висн
овки, ґрунтувати гіпотезу


а) концепція дослідження;


б) методологічна основа дослідження;


в) методика дослідження;


г) гіпотеза дослідження.

Відповідь:


20

Із наведеного переліку оберіть види експерименту за метою дослідження і вкажіть
відповідну
їм характеристику.


1. констатувальний

А. експеримент застосовується для вивчення нескладних
за структурою об'єктів, що мають невелику кількість
взаємопов'язаних і взаємодіючих елементів, кожен із
яких виконує найпростішу функцію.


2.однофакторний

Б. ек
сперимент застосовується для перевірки певних
припущень, констатації наявності певних зв'язків між
впливом на об'єкт дослідження і досягнутим
результатом, встановлення наявності певних фактів.


3. мислительний

В.
експеримент включає актив
ну зміну структур
и і
функцій об'єкта дослідження відповідно до вису
нутої
гіпотези, формування нових зв'язків та відношень між
компонентами
об'єкта або між досліджуваним об'єктом та
іншими об'єкт
ами.


4.формувальний

Г.
експеримент передбачає виділення потрібних для
дослідж
ення факторів і вивчення кожного з них окремо.5. контрольний

Д. експеримент проводиться у тому випадку, коли важко
розділити фактори, що впливають на досліджуване
явище внаслідок відсутності достатніх попередніх
(апріорних) даних.


6. активний

Е. одна
з форм розумової діяльності суб'єкта пізнання, у
процесі якої відтворюється в уяві структура реального
експерименту


7. простий

Є.
експеримент пов'язаний із вибором спеціальних вхідних
факторів і контролем за тим, що відбувається з об'єктом
дослідження п
ід впливом цих факторів.


8. пошуковий

Ж. експеримент зводиться до контролю за результатами
зовнішнього впливу на об'єкт дослідження з
урахуванням його стану, характеру впливу й ефекту, що
очікується.

Відповідь:
92

Тема
Тема
9.
9.
Обгрунтування
Обгрунтування
науково
науково
-
-
дослідної
дослідної
роботи
роботи
та
та
аналіз
аналіз
її
її
результатів
результатів

1.
Обґрунтування
науково
-
дослідницької
роботи

2.
Оформлення
результатів
дослідження

3.
Основні
поняття
математичної
статистики

4.
Статистична
обробка
результатів
педагогічного
експерименту


1)
на
проблему
дослідження
2)
доводить
важливість
її
дослідження
3)
зазначає
,
яке
припущення
буде
перевірятися
у
процесі
дослідження
4)
називає
типи
даних
,
їх
масив
,
критерії
відбору
і
спосіб
накопичення
5)
акцентує
на
інтерпретаційних
стратегіях
і
формах
оприлюднення
результатів
Обґрунтовуючи
доцільність
виконання
дослідження
,
дослідник
вказує93

В
обгрунтуванні
доцільності
виконання
НДР
вказують
на
Технічні
затрати
Матеріальні
затрати
Фінансові
затратиОбґрунтування
НДР
,
як
правило
,
подається
за
наведеною
нижче
схемою
1.
Анотація
2.
Опис
проекту
3.
Бюджет
Приложенные файлы

  • pdf 17762662
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий