06-04-14 lr(osn econom_6.060101)_верс3

Міністерство освіти і науки України
Національний університет
водного господарства та природокористування

Кафедра економічної теорії

06-04-14

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичних занять
та самостійної роботи

з навчальної дисципліни
„ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ”

для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво”
денної форми навчання

Затверджено методичною комісією напряму підготовки 6.060101 „Будівництво”
___________________ 2013 р.,
протокол № ____.Рівне - 2013
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „Основи економіки” для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво” денної форми навчання / О.В. Алейнікова, Г.Е. Гронтковська. – Рівне: НУВГП, 2013. – 31 с.


Упорядники:
Олена Володимирівна Алейнікова, доктор наук з державного управління, доцент кафедри економічної теорії,
Галина Еразмівна Гронтковська, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії


Відповідальний за випуск: Алейнікова О. В. д. н. держ. упр., завідувач кафедри економічної теорії

ЗМІСТ


Вступ.............................................................................................................
3

1.
Опис навчальної дисципліни та її структура ...........................................
4


1.1. Опис навчальної дисципліни .............................................................
4


1.2. Структура навчальної дисципліни .....................................................
5


1.3. Тематика практичних занять...............................................................
5


1.4. Контрольні заходи та засоби діагностики ........................................
6


1.5. Критерії та шкала оцінювання...........................................................
6

2.
Плани практичних занять...........................................................................
8

3.
Рекомендована література.......................................................................
30

4.
Інформаційні ресурси.........................................................................
30© Алейнікова О. В.,
Гронтковська Г. Е., 2013
© НУВГП, 2013
ВСТУП

Шановні студенти!
Загальновідомо, що роль економічної науки в сучасних умовах суттєво зростає. Практика реформування економіки, забезпечення ефективного переходу до ринкових зв’язків і відносин, інтеграції національної економіки в систему світового господарства пред’являють високі вимоги до економічних учасників цього процесу. Економіка представляє собою систему економічних відносин, яка складається на рівні окремих господарських суб’єктів, на регіональному і національному рівнях, а також в масштабі світового господарства.
З метою систематизації цих відносин і представлення їх як цілісної системи вони класифікуються за характером функціонування та за місцем і роллю в суспільному виробництві. Відповідно до багатоманітної структури економічних відносин і процесів складається система економічних наук, які вивчають ці відносини, зв’язки, процеси, а також відповідні їм економічні категорії, економічні закони та принципи. До цієї системи зокрема відноситься й навчальна дисципліна „Основи економіки”.
Вивченню навчальної дисципліни „Основи економіки” передують знання філософії, вищої математики. У той же час набуті знання з навчальної дисципліни „Основи економіки” є базою для подальшого вивчення дисциплін циклів природничо-наукової, професійної та практичної підготовки .
Метою навчальної дисципліни „Основи економіки” є ознайомлення студентів з основними проблемами сучасної економічної науки, її базовими складовими та провідними тенденціями розвитку; систематизований виклад сутності та закономірностей функціонування економічних систем різних рівнів з позицій сучасних досягнень економічної науки.
Завданнями навчальної дисципліни є:
обґрунтування сутності економіки та економічної діяльності як об’єкта і предмета дисципліни;
розкриття закономірностей розвитку змішаної економічної системи та економічної діяльності, які наповнюються якісно новим змістом в умовах глобалізації економіки;
формування у майбутніх фахівців логіки економічного мислення та економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання та аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.
Предметом навчальної дисципліни є поведінка економічних суб’єктів на різних рівнях економічної системи, вибір способів використання обмежених ресурсів для максимізації задоволення матеріальних потреб.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
основну проблематику досліджень і сучасну структуризацію економічної науки;
базові економічні категорії та поняття;
зміст економічної системи та її основні структурні елементи;
сутність, функції та закони ринку;
види економічної діяльності та їх особливості в умовах різних ринкових структур;
інструменти та механізми державного регулювання економіки;
уміти:
застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні практичних завдань;
аналізувати особливості розвитку та становлення економічних відносин між людьми в процесі господарської діяльності у різних галузях, зокрема й у будівництві;
аналізувати та оцінювати реальні економічні процеси і тенденції розвитку вітчизняної й світової економіки, можливості держави впливати на них відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики.
Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає поєднання самостійної роботи студента з лекційними та практичними заняттями. Самостійна робота студентів над курсом передусім включає підготовку до практичних занять та поточних контрольних заходів. Пропоновані методичні вказівки допоможуть Вам краще зорієнтуватися при підготовці до занять, зосередитись на базових економічних категоріях, поняттях, проблемах, зекономити час на пошук навчальної літератури.

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ СТРУКТУРА

1.1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрями підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліниденна форма навчання

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS – 2,25
Галузь знань:
0601 «Будівництво та архітектура»
Напрям підготовки:
6.060101 «Будівництво»
За вибором студентаРік підготовки:

Модулів – 1

4–й

Змістових модулів – 2

Семестр

Загальна кількість годин – 81

8–йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 1,6 год.,
СРС – 2 год.

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:

бакалавр
18Практичні14Самостійна робота49Вид контролю: залік


1.2. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем
Кількість годин


Денна форма


Усього
в т.ч.Л
П
ІНД
СР

Змістовий модуль 1.
Загальні засади економіки. Економіка домашнього господарства та фірми

Тема 1. Економіка як наука
8
2
1

5

Тема 2. Економічна система
8
2
1

5

Тема 3. Ринковий механізм
9
2
2

5

Тема 4. Економіка домогосподарства
9
2
2

5

Тема 5. Економіка фірми
9
2
2

5

Разом за змістовим модулем 1
43
10
8

25

Змістовий модуль 2.
Національна та світова економіка

Тема 6. Національна економіка та результати її функціонування
9
2
2

5

Тема 7. Циклічність економічного розвитку та економічне зростання
9
2
2

5

Тема 8. Економічна роль держави
11
2
2

7

Тема 9. Світова економіка
9
2
-

7

Разом за змістовим модулем 2
38
8
6

24

Усього годин:
81
18
14

491.3. Тематика практичних занять

Назва теми
Аудиторних годин

Змістовий модуль 1.
Загальні засади економіки. Економіка домашнього господарства та фірми


Економіка як наука. Економічна система
2


Ринковий механізм
2


Економіка домогосподарства
2


Економіка фірми
2

Змістовий модуль 2. Національна та світова економіка


Національна економіка та результати її функціонування
2


Циклічність економічного розвитку та економічне зростання
2


Економічна роль держави
2

Усього годин:
14


1.4. Контрольні заходи та засоби діагностики
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни „Основи економіки”:
на практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні ситуацій та розв’язуванні задач;
на кожному практичному занятті проводиться письмове опитування по темі у вигляді 10 тестів закритої форми з однією правильною відповіддю з 4–х можливих та однієї задачі.
Підсумковий контроль знань – залік – студенти отримують за результатами поточного контролю.

1.5. Критерії та шкала оцінювання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни „Основи економіки”, є:
повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни;
глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;
вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідовність тощо);
вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань;
вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа, за наступними критеріями:
0%

завдання не виконано;

40%

завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розрахункового характеру;

60%

завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в методиці;

80%

завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);

100%

завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.


Шкала оцінювання студентів денної форми навчання
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Сума

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема
7
Тема 8
100

*4
4
4
4
4
4
4


**10
10
11
11
10
10
10*4 – бали за відповіді та виконання завдань на практичних заняттях;
**10 (11) – бали за виконання поточної контрольної роботи.


У заліковій відомості результати навчання проставляються за двома шкалами. Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни, і набрали за результатами поточного контролю не менше 60 балів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалоюдля заліку

90 – 100
А


зараховано

82–89
В


74–81
С


64–73
D


60–63
Е


35–59
FX
не зараховано з можливістю повторного складання

0–34
F
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Загальні засади економіки. Економіка домашнього господарства та фірми

Практичне заняття 1.
Економіка як наука. Економічна система

Мета: з’ясувати предмет, метод і функції економіки як науки, розглянути сутність та структуру економічної системи.

В результаті вивчення теми студент має отримати уявлення про економічну науку, зрозуміти її предмет і метод, усвідомити основні закономірності економічної організації суспільства, знати найважливіші напрями і школи в економічній теорії, сучасну структуризацію економічної науки та диверсифікацію її предмету; отримати знання щодо природи, характеристик і особливостей функціонування економічних систем, а також їх типологізації, структури, сутнісних ознак та особливостей національної, міжнародної та глобальної економічних систем.

План практичного заняття:
Економіка як наука про оптимізацію вибору в умовах обмеженості ресурсів.
Методи та рівні економічного аналізу. Позитивна та нормативна економіка.
Національна економіка та економічна система. Типи економічних систем. Змішана економіка та її моделі.

Рекомендована література: 1, с. 18-39.

Питання для самостійного опрацювання:
Роль економічної науки у сучасному суспільстві.
Етапи розвитку економічної науки.
Відносини власності, їх суб`єкти та об`єкти. Типи та форми власності.
Особливості міжнародної та глобальної економічних систем.

Ключові поняття: об’єкт економічної науки, предмет економічної науки, класична економічна теорія, неокласична економічна теорія, марксистська політична економія, історична школа, кейнсіанство, монетаризм, інституціоналізм, неоінституціоналізм, економічна категорія, економічний закон, економічні ресурси, альтернативна вартість, ефективність, загальні методи економічної науки, специфічні методи економічної науки, функції економічної науки, позитивна та нормативна економічна теорія, економічна система, продуктивні сили суспільства, поділ праці, виробничі відносини, господарський механізм, власність (суспільна, приватна, змішана), домашнє господарство, підприємство, сектор економіки, традиційна, планова та ринкова економічні системи, трансформаційна економічна система, національна економічна система, міжнародна економічна система, глобальна економічна система, соціальна ринкова економіка.

Контрольні запитання до теми
В чому полягає предмет навчальної дисципліни «Основи економіки»?
Проаналізуйте етапи розвитку економічної думки і спробуйте обґрунтувати необхідність виникнення провідних шкіл економічної теорії.
Які з фундаментальних припущень і чому є найважливішими при дослідженні поведінки учасників ринкової системи?
В чому суть економічного закону? Які види економічних законів вам відомі?
Які методи вивчення економічних явищ і процесів вам відомі? У чому суть абстрактного методу?
Що представляє собою структура економічної системи?
У чому полягає суть та необхідність відносин власності?
Охарактеризуйте основні типи, форми і види власності та тенденції їх розвитку в Україні.
Які основні групи елементів сучасних економічних систем виділяються на рівні національної економічної системи?

Тестові завдання

1. Термін «економіка» вперше був запроваджений у науковий оборот:
а) Аристотелем; б) Ксенофонтом;
в) А. Монкрентьєном; г) У. Петті.

2. Яка з економічних шкіл була історично першою:
а) класична; б) монетаризм; в) меркантилізм; г) марксизм.

3. Економічна система – це:
а) спосіб організації господарського життя суспільства;
б) сукупність галузей матеріального і нематеріального виробництва;
в) спосіб поєднання факторів виробництва;
г) система взаємопов’язаних ринків.

4. Економічна система, в якій економічні проблеми частково вирішуються ринковим механізмом, частково – за допомогою державного регулювання, називається:
а) ринковою; б) традиційною;
в) командною; г) змішаною.
5. Проблема вибору, з якою постійно стикаються економічні суб’єкти, зумовлена тим, що:
а) всі люди прагнуть якнайкраще задовольнити свої потреби;
б) всі люди мають різні смаки та уподобання;
в) потреби людей безмежні, а ресурси обмежені;
г) всі люди прагнуть вищого рівня добробуту.

6. Альтернативна вартість вимірюється:
а) індексом споживчих цін;
б) ціною товару, що купується;
в) кількістю одного блага, від якої потрібно відмовитись заради одержання додаткової одиниці іншого блага;
г) кількістю ресурсів, необхідних для виробництва даного товару.Практичні завдання
Вправа 1.
Економіка країни за повного використання наявних кількості ресурсів може виробити певну кількість засобів виробництва і предметів споживання. Можливі варіанти структури виробництва представлені даними таблиці.

A
B
C
D
E
F
G

Засоби виробництва
6
5
4
3
2
1
0

Предмети споживання
0
8
15
21
26
30
33


Виконайте наступні завдання:
побудуйте криву трансформації виробничих можливостей;
визначте альтернативні витрати виробництва додаткової одиниці предметів споживання та засобів виробництва у міру збільшення їх випуску;
охарактеризуйте динаміку альтернативних витрат, поясніть її причини та наслідки.

Вправа 2.
Розгляньте графік, дайте відповіді на запитання та виконайте наступні завдання:
яка модель представлена на графіку?
визначте точки ефективного розподілу і використання обмежених ресурсів;
поясніть ситуації, представлені точками R, D, N, F;
який процес відображає зрушення кривої від RD до RT?
які чинники могли викликати це зрушення?
Практичне заняття 2.
Ринковий механізм

Мета: аналіз ключових ринкових змінних, які формують ринковий механізм саморегулювання, розгляд особливостей досконало конкурентного та недосконало конкурентних ринків.

В результаті вивчення матеріалу теми студент має набути знання про сутність ринку, його функції, суб’єкти та об’єкти, ключові ринкові змінні, розуміти механізм взаємодії ринкового попиту та пропонування, роль конкуренції, відрізняти ринкові структури за їх характерними ознаками, знати особливості основних форм конкурентної боротьби.

План практичного заняття:
Ринок та ринкові структури.
Попит, пропонування та ціна як основні ринкові змінні.
Взаємодія попиту та пропонування. Ринкова рівновага та зміни у стані рівноваги.

Рекомендована література: 1, с. 82-95.

Питання для самостійного опрацювання:
Інфраструктура ринку.
Конкуренція та її різновиди.

Ключові поняття: ринок, покупці, продавці, кінцеві блага, функції ринку (відтворювальна, регулююча, стимулююча, інтегруюча); ринкові структури – вільна (чиста, досконала) конкуренція, чиста монополія, природна монополія, диференційована (монополістична) конкуренція, олігополія; цінова конкуренція, нецінова конкуренція, попит, закон попиту, пропонування, закон пропонування, ринкова рівновага, рівноважна ціна, надлишок, дефіцит, індивідуальний та ринковий попит.

Контрольні запитання до теми
Що таке ринок та які основні функції він виконує?
Хто виступає суб’єктом ринку і що є об’єктом ринкових відносин?
Що представляє собою ринкова інфраструктура і якими є її основні елементи?
Охарактеризуйте основі ринкові структури.
У чому полягає зміст законів попиту та пропонування?
Поясніть механізм відновлення ринкової рівноваги за зміни попиту чи пропонування.
У чому суть конкуренції? Які ви знаєте методи конкурентної боротьби?
Поясніть твердження “монополія виростає з конкуренції”.
Якими є позитивні і негативні наслідки монополізації ринків?
У чому суть і роль антимонопольних заходів держави?
Тестові завдання

1. Закон попиту описує:
а) обернено-пропорційну залежність між ціною та обсягом попиту;
б) пряму залежність між ціною та обсягом попиту;
в) обернену залежність між ціною та обсягом попиту;
г) пряму пропорційну залежність між ціною та обсягом попиту.

2. Закон пропонування твердить, що між ціною і обсягом пропонування:
а) існує обернена залежність;
б) існує пряма залежність;
в) існує прямо пропорційна залежність;
г) не існує залежності.

3. На ринковий попит безпосередньо не чинять впливу:
а) число покупців на ринку; б) ціни ресурсів;
в) доходи споживачів; г) ціни товарів-замінників.

4. На ринкове пропонування безпосередньо не впливають:
а) ціни ресурсів; б) число фірм;
в) доходи споживачів; г) зміни технології виробництва.

5. Ринок товару перебуває у стані рівноваги, якщо:
а) обсяг попиту дорівнює обсягу пропонування;
б) ціна дорівнює сумі витрат і прибутку;
в) здійснюється державне регулювання цін;
г) попит дорівнює пропонуванню.

6. На ринку певного товару обсяг попиту перевищує обсяг пропонування. Це приклад:
а) дії закону спадної віддачі;
б) надлишку;
в) дефіциту;
г) дії закону зростання альтернативних витрат.

Практичні завдання
Задача 1.
Ринковий попит на товар описується рівнянням: QD=36–5P, його пропонування: QS=17P–8.
Визначте:
рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажу товару;
якими стануть обсяги попиту та пропонування товару і яка ситуація виникне на ринку, якщо держава встановить ціну, рівну 4 грн.;
якими стануть обсяги попиту та пропонування товару і яка ситуація виникне на ринку, якщо держава встановить ціну, рівну 1 грн.

Задача 2.
Попит на обіди в студентській їдальні описується рівнянням: QD=35–P, а пропонування обідів відповідає рівнянню QS=2P–10.
Визначте:
рівноважні ціну (грн.) та кількість обідів;
якими стануть рівноважна ціна та кількість обідів, якщо рішенням ректора буде запроваджена субсидія на кожний обід у розмірі 1,5 грн.;
суму коштів, необхідних для надання субсидії.

Вправа 1.
Розгляньте графік, дайте відповіді на запитання та виконайте наступні завдання:
яка модель представлена на графіку?
що ілюструє точка Е?
проілюструйте графічно та поясніть, яка ситуація виникне на ринку, якщо держава встановить на товар ціну, вищу (нижчу) за ринкову рівноважну;
як зміниться ринкова рівновага, якщо за інших рівних умов у виробництві товару будуть впроваджені нові, більш продуктивні технології?
як зміниться ринкова рівновага, якщо за інших рівних умов підвищиться ціна товару-замінника?


Практичне заняття 3.
Економіка домогосподарства

Мета: аналіз поведінки домогосподарств як покупців (споживачів) на ринку товарів та впливу їх рішень на формування індивідуального і ринкового попиту; розгляд поведінки домогосподарств як продавців ресурсів і отримувачів доходів та впливу їх рішень щодо розподілу доходів на споживання і заощадження на сукупний попит.

В результаті вивчення матеріалу теми студент має усвідомити двоїсту роль домогосподарств у ринковій як покупців товарів та постачальників ресурсів, знати найважливіші поведінкові стимули, розуміти обумовленість споживчого вибору суб’єктивними та об’єктивними чинниками, котрі впливають на формування індивідуального та ринкового попиту, знати основні джерела формування доходів домогосподарств у змішаній економіці, особливості та наслідки їх розподілу.

План практичного заняття:
Домогосподарства та їх економічні функції у ринковій економіці.
Поведінка домогосподарств як споживачів благ. Утворення індивідуального та ринкового попиту.
Формування доходів домогосподарств у змішаній економіці. Функціональний та персональний розподіл доходів. Розподіл доходів між споживанням и заощадженням.

Рекомендована література: 1, с. 99-114; 193-201; 208-209.

Питання для самостійного опрацювання:
Суть та види потреб. Економічні потреби та їх класифікація.
Домогосподарства як постачальники ресурсів та отримувачі заробітної плати, підприємницького доходу, ренти, проценту.

Ключові поняття: економічні блага, економічні потреби, економічні інтереси, ієрархія потреб, економічна поведінка, поведінка споживача, мотиви, стимули, мета споживача, корисність, сукупна корисність, гранична корисність, закон спадної граничної корисності, правило максимізації корисності, рівновага споживача, індивідуальний та ринковий попит, заробітна плата, підприємницький доход, прибуток, рента, дивіденди, орендна плата, процент, функціональний розподіл доходів, персональний розподіл доходів, споживання, заощадження.

Контрольні запитання до теми
Які функції виконують домогосподарства в економіці країни?
Чи можуть домогосподарства бути товаровиробниками?
У чому полягає мета споживача?
З якими обмеженнями стикається споживач у досягненні мети?
Сформулюйте загальне правило оптимізації споживчого вибору (правило максимізації корисності).
Як зміна ціни одного з благ впливає на рішення споживача щодо структури оптимального споживчого кошика та обсяг індивідуального попиту?
Як зміна доходу впливає на рішення споживача щодо структури оптимального споживчого кошика зміни у попиті?
Якими є джерела формування доходів домогосподарств та напрямки їх витрачання?
Які чинники спонукають домогосподарства заощаджувати частину доходу?
Поясніть, які причини обумовлюють диференціацію доходів населення. Яким є рівень диференціації доходів домогосподарств в Україні?
Тестові завдання
1. Теорія споживчого вибору виходить з того, що метою споживача є максимізація:
а) граничної корисності;
б) сукупної корисності;
в) середньої корисності;
г) різниці між сукупною і граничною корисністю.

2. П’яте морозиво, яке ви їсте, надає вам менше задоволення, ніж перше. Це приклад:
а) дії закону попиту;
б) дії закону спадної граничної корисності;
в) наявності надлишку товару;
г) наявності дефіциту товару.

3. Бюджетне обмеження споживача утворюють:
а) тільки доход споживача;
б) тільки ціни товарів;
в) доход споживача і ціни товарів;
г) доход споживача, ціни товарів та їх корисності.

4. До основних факторних доходів домогосподарств не можна віднести:
а) заробітну плату; б) ренту; в) пенсії; г) процент.

5. Основними напрямами використання особистих доходів домогосподарств виступають:
а) споживання; б) заощадження;
в) сплата податків; г) всі відповіді правильні.

6. Диференціація доходів населення означає:
а) високу частку соціальних трансферів у структурі доходів населення;
б) високу частку майнових доходів у структурі доходів населення;
в) невідповідність між мінімальною зарплатою і прожитковим мінімумом;
г) нерівномірний розподіл особистих доходів домогосподарств.

Практичні завдання
Задача 1.
Споживач витрачає на придбання товарів X і Y 20 грн., їхні ціни становлять відповідно PХ=5 грн. PY=1 грн. Гранична корисність від споживання блага X описується функцією 13 EMBED Equation.3 1415= 40 – 5Х, гранична корисність блага Y відповідно 13 EMBED Equation.3 1415 = 20 – 3Y.
Виконайте наступні завдання:
визначте умову рівноваги споживача;
складіть рівняння бюджетного обмеження;
визначте, яка кількість товарів X і Y дозволить споживачу максимізувати сукупну корисність за наявних обмежень.

Вправа 1.
Розгляньте графік, дайте відповіді на запитання та виконайте наступні завдання:
яка модель представлена на графіку?
зробіть добудову до графіка, яка проілюструвала б зміну рівноваги споживача при зниженні ціни товару Х за інших рівних умов;
позначте точки початкової та нової рівноваги, структуру початкового та нового споживчих кошиків;
побудуйте криву “ціна-споживання”.
зробіть висновки відносно впливу зміни ціни товару Х на споживчий вибір.

Вправа 2.
Розгляньте графік, дайте відповіді на запитання та виконайте наступні завдання:
яка модель представлена на графіку? що вона ілюструє?
яким є економічний смисл бісектриси (діагоналі) на цьому графіку?
за допомогою числових даних графіка поясність економічний смисл точок а,b,с,d ;
зробіть добудову до графіка, яка проілюструвала б зростання диференціації доходів домогосподарств.

Вправа 3.
Розгляньте графік, дайте відповіді на запитання та виконайте наступні завдання:
яка функція представлена на графіку? яку залежність вона описує?
визначте за графіком величину автономного споживання;
до якого рівня використовуваного доходу домогосподарства живуть в борг?
за даними графіка добудуйте функцію заощадження.


Практичне заняття 4.
Економіка фірми

Мета: аналіз поведінки фірми як продавця на ринках товарів і покупця на ринках ресурсів, розгляд мети та обмежень виробника у коротко- та довгостроковому періодах, принципів прийняття оптимальних рішень щодо обсягу виробництва.

В результаті вивчення матеріалу теми студент
·повинен усвідомити сутність поняття «підприємництво», знати організаційно-правові форми підприємств, їх переваги та недоліки, розуміти відміни короткострокового і довгострокового періодів діяльності фірми, причини появи спадної віддачі та спадного ефекту масштабу, зрозуміти взаємозв’язок між технологічною та економічною складовими виробництва, обумовленість витрат виробництва продуктивністю ресурсів, а пропонування фірми – рівнем витрат виробництва.
План практичного заняття:
Сутність та види підприємницької діяльності.
Виробнича функція, витрати виробництва та прибутки фірми.
Оптимізація рішення фірми щодо обсягу виробництва та формування індивідуального і ринкового пропонування.

Рекомендована література: 1, с. 120-145.

Питання для самостійного опрацювання:
Рентабельність виробництва та фактори, що її визначають.
Економічна рента та її види.

Ключові поняття: підприємництво, підприємство, фірма, виробництво, виробнича функція, ефективність виробництва, технологічно та економічно ефективні способи виробництва, короткостроковий період, довгостроковий період, економічні витрати, зовнішні витрати, внутрішні витрати, бухгалтерський прибуток, нормальний прибуток, економічний прибуток, сукупна, середня та гранична продуктивність змінного фактора, закон спадної віддачі, сукупні витрати, постійні витрати, змінні витрати, середні витрати, граничні витрати; загальне правило вибору оптимального обсягу випуску (правило максимізації прибутку).

Контрольні запитання до теми
Охарактеризуйте поняття “підприємництво”. Які види підприємницької діяльності вам відомі? Охарактеризуйте їх та наведіть приклади.
У чому полягає мета виробника? З якими обмеженнями він стикається
у досягненні мети?
У чому полягають принципові відміни короткострокового і довгострокового періодів діяльності фірми?
Що лежить в основі поділу витрат виробництва на внутрішні і зовнішні?
Як визначається економічний прибуток фірми?
На які види поділяються короткострокові витрати виробництва?
Чому закон спадної віддачі діє виключно у короткостроковому періоді?
Як дія закону спадної віддачі впливає на динаміку короткострокових витрат виробництва?
Який обсяг випуску фірми є оптимальним? Сформулюйте загальне правило вибору оптимального обсягу випуску.

Тестові завдання
1. Метою виробника є:
а) максимізація задоволення суспільних потреб;
б) максимізація економічного прибутку;
в) максимізація мінімального прибутку;
г) максимізація нормального прибутку.

2. Взаємозв’язок між всіма можливими поєднаннями факторів виробництва та обсягом випуску продукції відображає:
а) крива виробничих можливостей;
б) крива пропонування;
в) крива сукупних витрат;
г) виробнича функція.

3. У короткостроковому періоді:
а) всі ресурси фіксовані;
б) обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити;
в) всі ресурси є змінними;
г) кількість жодного з ресурсів неможливо змінити.

4. Економічний прибуток – це:
а) мінімальний прибуток, необхідний для утримання фірми в межах даного виду діяльності;
б) прибуток, який отримує типова фірма галузі;
в) прибуток, який фірма отримує в нормальних умовах її функціонування;
г) прибуток, який отримує фірма, якщо її сукупний виторг перевищує сукупні витрати.

5. Змінні витрати фірми зростуть внаслідок:
а) підвищення орендної плати;
б) підвищення процентної ставки за банківські кредити;
в) підвищення зарплати робітників;
г) підвищення зарплати управлінського персоналу.

6. Будь-яка фірма виробляє оптимальний обсяг продукції, якщо:
а) її граничний виторг дорівнює ціні;
б) її граничний виторг дорівнює середнім сукупним витратам;
в) її граничний виторг дорівнює граничним витратам;
г) її граничні витрати дорівнюють середнім сукупним витратам.
Практичні завдання
Задача 1.
Дані таблиці представляють функцію виробництва з одним змінним фактором – працею, інші фактори фіксовані:
Число робітників (L)
0
1
2
3
4
5
6

Обсяг випуску продукції (TP)
0
50
110
180
245
305
355

Граничний продукт МР
Середній продукт АР
Визначте:
величини граничного та середнього продуктів змінного фактора;
з наймом якого робітника фірма почне відчувати дію закону спадної віддачі;
найом скількох робітників дозволить фірмі досягти найвищої продуктивності праці.

Задача 2.
Підприємець відкрив кафе. За оренду приміщення він платить 120 тис. грн. на рік. Найманому персоналу (10 працівників) виплачує по 500 грн. заробітної плати на місяць кожному. Його річні видатки на сировину, електроенергію, матеріали та інші ресурси, придбані у інших фірм, склали 60 тис. грн. на рік. Щоб відкрити кафе, підприємцю довелося вкласти у справу 500 тис. грн. власних коштів, які могли б приносити 10% річних банківського проценту за депозитом. Виконання обов’язків менеджера в іншому кафе дозволило б йому отримувати оклад у 40 тис. грн. на рік. Річний виторг підприємця склав 600 тис. грн.
Визначте:
величину бухгалтерських витрат підприємця;
величину сукупних витрат підприємця;
величини бухгалтерського та економічного прибутків.

Задача 3.
Постійні витрати (FC) конкурентної фірми, яка працює у короткостроковому періоді, становлять 2160 грн. Оптимальний обсяг випуску фірми – 120 одиниць продукції, сукупний виторг від їх продажу дорівнює 8400 грн., середні змінні витрати (AVC) становлять 30 грн.
Визначте:
величину сукупних витрат фірми (ТС);
величину середніх сукупних витрат фірми (АТС);
результат діяльності фірми – суму економічного прибутку або збитків.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Національна та світова економіка

Практичне заняття 5.
Національна економіка та результати її функціонування

Мета: розгляд принципів побудови системи національних рахунків, методів обчислення ВВП і ВНП, аналіз моделей кругопотоку продуктів і доходів, які дозволяють встановити умови рівноваги економічної системи та пояснити формування похідних показників економічної діяльності.

В результаті вивчення матеріалу теми студент повинен з’ясувати необхідність системи національних рахунків для вимірювання результатів суспільного виробництва та принципи її побудови, ознайомитися з сучасною системою національних рахунків та уміти обчислювати основні її показники, аналізувати моделі кругопотоку доходів і видатків та робити висновки щодо умов рівноваги економічної системи, спираючись на макроекономічні тотожності.
План практичного заняття:
Валовий внутрішній продукт і методи його обчислення. Валовий національний продукт. Номінальний та реальний ВВП (ВНП).
Кругопотік продуктів і доходів у відкритій змішаній економіці та похідні макроекономічні показники.
Основні макроекономічні тотожності як умови рівноваги економічної системи.

Рекомендована література: 1, с. 173-190.

Питання для самостійного опрацювання:
Національне багатство та його складові.
Новітні показники суспільного добробуту.

Ключові поняття: національне багатство, суспільний (валовий) продукт, кінцевий продукт, проміжний продукт, система національних рахунків, валовий випуск, валовий внутрішній продукт, виробничий метод, метод кінцевого використання, розподільчий метод, номінальний і реальний ВВП, індекс цін, дефлятор ВВП, валовий національний продукт, чистий національний продукт, національний доход, особистий доход, використовуваний доход, макроекономічні тотожності.
Контрольні запитання до теми
Охарактеризуйте концептуальні засади побудови системи національних рахунків.
Що слугує одиницею виміру при складанні національних рахунків?
Поясніть, яким чином у системі національних рахунків виключається подвійний рахунок?
Поясніть відміни показників валового випуску та валового внутрішнього продукту, валового внутрішнього і валового національного продукту.
Які методи обчислення ВВП (ВНП) ви знаєте?
У чому полягає обмеженість ВВП і ВНП як показників суспільного добробуту?
Чим дефлятор ВВП відрізняється від індексу споживчих цін і як він обчислюється?
Чим номінальний ВВП відрізняється від реального ВВП?
Охарактеризуйте моделі кругопотоку продуктів і доходів для закритої приватної, закритої змішаної та відкритої змішаної економіки.
Поясніть, які потоки відносяться до „вилучень” з кругопотоку продуктів і доходів, а які – до „ін’єкцій”.
Поясніть, з якою метою обчислюється національний доход?
За допомогою яких базових моделей може бути проілюстрована рівновага економічної системи?

Тестові завдання:
1. У системі національних рахунків продуктивною вважається:
а) діяльність у сфері матеріального виробництва;
б) будь-яка діяльність, котра забезпечує доход її суб’єктам;
в) діяльність у сфері послуг;
г) діяльність, пов’язана зі створенням матеріальних благ.

2. Найважливішим узагальнюючим показником результатів економічної діяльності країни в сучасній системі національних рахунків є:
а) рівень інфляції;
б) рівень безробіття;
в) валовий внутрішній продукт;
г) національний доход.

3. Сукупна ринкова вартість поточного виробництва кінцевих товарів і послуг, створена факторами виробництва даної країні, незалежно від того, в якій країні світу вона була створена, – це:
а) валовий випуск;
б) валовий національний продукт;
в) валовий національний доход;
г) валовий внутрішній продукт.

4. ВВП, обчислений за методом видатків, не включає:
а) валові приватні внутрішні інвестиції;
б) чистий експорт товарів і послуг;
в) заробітну плату найманих робітників;
г) державні закупівлі товарів та послуг.
5. Реальний ВВП – це номінальний ВВП:
а) скоригований з врахуванням інфляції або дефляції;
б) скоригований з врахуванням інфляції;
в) виражений у поточних цінах року, в якому він був вироблений;
г) скоригований з врахуванням обсягів неринкової діяльності та позаринкового обміну.

Практичні завдання
Задача 1.
На підставі наведених у таблиці даних (у млрд. грн.) обчисліть величини:
ВВП країни за методом видатків,
ВНП;
чистого національного продукту,
національного доходу,
особистих доходів:
чисті факторні доходи країни = 10
внески на соціальне страхування = 5

особисті споживчі видатки = 175
державні закупівлі товарів і послуг = 74

нерозподілені прибутки корпорацій = 24
амортизація = 12

податок на прибутки корпорацій = 11
експорт = 8

імпорт = 26
чисті приватні внутрішні інвестиції = 58

трансфертні платежі = 13
непрямі податки на бізнес = 32


Задача 2.
Економіку деякої країни характеризують такі дані (млрд. євро): ВВП = 700, споживчі видатки = 200, амортизація = 150, урядові видатки = 140, експорт = 150, чистий експорт = 80.
Визначте:
величину валових приватних внутрішніх інвестицій;
величину чистих інвестицій приватного сектора;
величину видатків приватного сектора економіки;
обсяг імпорту;
обсяг чистого внутрішнього продукту.

Задача 3.
У 2011 році номінальний ВВП деякої країни становив 5280 млрд. дол., реальний ВВП – 4800 млрд. дол. У 2012 році номінальний ВВП країни зріс до 6060 млрд. дол., а реальний ВВП – до 5050 млрд. дол.
Визначте:
рівень (індекс) цін ВВП для 2011 року;
рівень (індекс) цін ВВП для 2012 року.Практичне заняття 6.
Циклічність економічного розвитку та економічне зростання

Мета: аналіз сутності, причин і соціально-економічних наслідків циклічних коливань ділової активності, розгляд сутності, типів та джерел економічного зростання.

В результаті вивчення матеріалу теми студент повинен усвідомити сутність поняття „економічний розвиток”, його функціональне призначення в економічному аналізі складних соціально-економічних процесів, знати основні причини циклічності розвитку економіки та чинники, що викликали відхилення характеристик сучасного циклу від класичного; розуміти зв’язок між циклічними коливаннями ділової активності та коливаннями рівнів зайнятості і цін; зрозуміти, що перед людством постають надзвичайно складні проблеми забезпечення нової якості економічного зростання та формування сучасної моделі сталого розвитку.

План практичного заняття:
Циклічні коливання економічної динаміки: суть, фази, види та причини.
Показники, види та соціально-економічні наслідки безробіття.
Суть, види та соціально-економічні наслідки інфляції.
Економічне зростання, його критерії, показники, типи та фактори.

Рекомендована література: 1, с. 243-264, 292-298.

Питання для самостійного опрацювання:
Нециклічні коливання економічної динаміки
Суть, фактори, типи та моделі економічного розвитку.

Ключові поняття: економічна кон’юнктура, циклічні коливання економіки, малі економічні цикли, промислові економічні цикли, рецесія, депресія, пожвавлення, піднесення, «довгі хвилі», зайнятість, безробіття, фрикційне безробіття, структурне безробіття, циклічне безробіття,, природний рівень безробіття, закон Оукена, інфляція, відкрита та прихована інфляція, помірна, галопуюча, гіперінфляція, інфляція попиту, інфляція витрат, антициклічне регулювання економіки, економічне зростання, екстенсивний тип економічного зростання, інтенсивний тип економічного зростання, джерела економічного зростання.

Контрольні запитання до теми
Що таке економічна кон’юнктура та економічний цикл?
Охарактеризуйте фази економічного циклу.
У чому причина циклічних коливань економіки?
Як визначається рівень зайнятості та безробіття?
Охарактеризуйте основні причини та види безробіття.
Чи існує безробіття в умовах повної зайнятості? Що таке природний рівень безробіття?
Сформулюйте закон Оукена.
Що таке інфляція? Які показники слугують її індикаторами?
Які види інфляції та відповідні засоби протидії їх розвитку ви знаєте? Який із видів інфляції притаманний економіці України?
Що є основним питанням теорії економічного зростання?
Що відносять до екстенсивних та інтенсивних чинників економічного зростання?

Тестові завдання:
1. Фази економічного циклу послідовно перераховані у варіанті відповіді:
а) бум, депресія, рецесія, піднесення;
б) криза, пожвавлення, бум, депресія;
в) рецесія, депресія, пожвавлення, піднесення;
г) криза, депресія, рецесія, пожвавлення.

2. Для фази піднесення не характерне:
а) зростання обсягів основного капіталу;
б) підвищення ставки проценту;
в) скорочення податкових надходжень;
г) скорочення обсягів виплат допомоги з безробіття.

3. Якщо інновації призвели до скорочення робітників, зайнятих ручною працею, то безробіття, котре виникло внаслідок цього, відноситься до:
а) циклічного;
б) структурного;
в) інституційного;
г) фрикційного.

4. Згідно із законом Оукена, зростання циклічного безробіття на 1% викликає відставання фактичного ВВП від потенційного на:
а) 1%; б) 2-2,5%; в) 5%; г) 10%.

5. Інфляція – це стійка тенденція до:
а) зниження середнього рівня цін в економіці;
б) підвищення середнього рівня цін в економіці;
в) зниження рівня добробуту в економіці;
г) зниження купівельної спроможності населення.

6. За темпами розрізняють наступні види інфляції:
а) помірна, галопуюча, гіперінфляція;
б) помірна, пригнічена, галопуюча;
в) інфляція попиту, інфляція витрат, відкрита інфляція;
г) помірна, очікувана, неочікувана.

7. Збільшення обсягів національного виробництва за рахунок збільшення кількості виробничих ресурсів за незмінної техніки і технології називається:
а) рівноважним економічним зростанням;
б) екстенсивним економічним зростанням;
в) інтенсивним економічним зростанням;
г) збалансованим економічним зростанням.

Практичні завдання
Задача 1.
На початку року число зайнятих в економіці деякої країни становило 24,75 млн. осіб, число безробітних – 5,25 млн. осіб. До кінця року 0,75 млн. зайнятих осіб стали безробітними, а 0,5 млн. осіб з числа офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи.
Визначте:
рівень безробіття на початку року;
чисельність зайнятих та безробітних наприкінці року;
яким став рівень безробіття наприкінці року.

Задача 2.
Економіка країни характеризується наступними показниками: фактичний рівень безробіття становить 12%, природний рівень безробіття – 6%, фактичний обсяг ВВП становить 195,5 млрд. дол., коефіцієнт Оукена дорівнює 2,5.
Визначте:
рівень циклічного безробіття;
величину потенційного ВВП;
величину втрат ВВП від циклічного безробіття

Задача 3.
У деякій країні індекс споживчих цін у 2011 році становив 125, у 2012 році – 145.
Визначте темп (рівень) інфляції.

Практичне заняття 7. 
Неспроможності ринку та необхідність державного втручання в економіку

Мета: розгляд економічних функцій держави у сучасній змішаній економіці, аналіз механізму та можливостей впливу інструментів фіскальної та монетарної політики на стан економіки.

В результаті вивчення матеріалу теми студент має розуміти цілі економічної політики держави, знати основні економічні функції держави та інструменти економічної політики, розуміти передавальний механізм їх впливу на економіку, усвідомити складний характер взаємодії різних видів економічної політики у реальній економіці.

План практичного заняття:
Дефекти сучасного ринку та економічні функції держави.
Фіскальна політика, її цілі, види, інструменти та механізм впливу на економіку.
Монетарна політика, її цілі, види, інструменти та механізм впливу на стан економіки.

Рекомендована література: 1, с. 229-235, 284-292.

Питання для самостійного опрацювання:
Проблеми виробництва суспільних благ та регулювання зовнішніх ефектів.
Соціальна політика держави.
Неспроможності та межі політики державного активізму.

Ключові поняття: державне регулювання економіки, суспільні блага, зовнішні ефекти, фіскальна політика, дискреційна фіскальна політика, державні видатки, автономні та пропорційні податки, трансферти, мультиплікатори автономних видатків та податків, мультиплікатор збалансованого бюджету, недискреційна фіскальна політика, автоматичні стабілізатори, дефіцит бюджету, циклічний дефіцит, структурний дефіцит, державний борг, ліквідність грошей, грошові агрегати, кредитні гроші, монетарна політика, державне замовлення, ліцензії, квоти, санкції, норма, норматив, стандарти, економічне регулювання, правове регулювання, адміністративне регулювання, цінове регулювання, соціальна політика, система соціального захисту, соціальне страхування, індексація грошових доходів, соціальна допомога.

Контрольні запитання до теми
У чому полягає суть державного регулювання економіки?
Які методи державного регулювання економіки вам відомі?
Охарактеризуйте основні інструменти державного регулювання економіки.
Які види фіскальної політики ви знаєте?
Чим дискреційна фіскальна політика відрізняється від недискреційної?
У яких випадках держава застосовує стимулювальну і в яких – стримувальну фіскальну політику?
У чому полягають позитивні та негативні наслідки дефіциту державного бюджету?
Що таке принцип ліквідності? Які види грошей мають «абсолютну ліквідність»?
З якими функціями грошей пов’язані трансакційний та спекулятивний попит на гроші? Які чинники їх визначають?
Які функції виконує центральний банк?
Яку роль відіграють комерційні банки у економіці?
Поясність механізм створення додаткових грошей банківською системою.
За допомогою яких інструментів здійснюється монетарна політика?
Як розмежовуються заходи соціального захисту та заходи захисту окремих соціальних груп?
Які види соціального страхування виділяють в системі соціального захисту населення?

Тестові завдання:
1. Вплив уряду на сукупний попит через зміну обсягів та структури державних видатків і системи оподаткування з метою подолання згубних наслідків циклічних коливань називається:
а) політикою доходів;
б) політикою зайнятості;
в) фіскальною політикою;
г) монетарною політикою.

2. Стимулювальна фіскальна політика передбачає:
а) збільшення урядових видатків і зниження податків;
б) зменшення урядових видатків і підвищення податків;
в) збільшення урядових видатків і підвищення податків;
г) зменшення урядових видатків і зниження податків.

3. Недискреційна (автоматична) фіскальна політика – це:
а) законодавча зміна обсягів державних видатків та режиму оподаткування;
б) політика фінансування дефіциту бюджету шляхом продажу державних цінних паперів;
в) природне пристосування економіки до фаз економічного циклу внаслідок дії автоматичних стабілізаторів;
г) політика щорічного балансування державного бюджету.

4. Сукупність форм і засобів впливу держави на грошове пропонування з метою забезпечення стабілізації економіки на рівні повної зайнятості за відсутності інфляції називається:
а) політикою розподілу доходів;
б) монетарною політикою;
в) політикою регулювання ділової активності;
г) фіскальною політикою.5. Для регулювання грошового пропонування центральні банки найчастіше вдаються до:
а) операцій на відкритому ринку;
б) зміни облікової ставки;
в) зміни норми обов’язкових резервів;
г) грошової емісії.

6. Стримувальна монетарна політика “дорогих грошей” передбачає:
а) збільшення державних видатків;
б) підвищення ставок оподаткування;
в) підвищення норми обов’язкових резервів;
г) зниження облікової ставки.

Практичні завдання
Задача 1.
Модель закритої змішаної економіки характеризують наступні дані (млрд. дол.): функція споживання С=100+0,6Y, автономні інвестиції І=250, урядові видатки G=100, потенційний ВВП оцінюється у 1450.
Визначте:
рівноважний обсяг ВВП (Y*);
величину та характер відхилення рівноважного ВВП від потенційного;
величину мультиплікатора видатків;
величину рецесійного розриву;
чи дозволить збільшення урядових видатків до G=150 вирішити завдання досягнення рівноваги за умов повної зайнятості.

Задача 2.
Припустимо, що центральний банк купує на відкритому ринку державні облігації на суму 400 тис. дол., яка зараховується на депозитні рахунки продавців облігацій у комерційному банку «А». Норма обов’язкового резервування, встановлена центральним банком для комерційних банків, 13 EMBED Equation.3 1415= 20%, коефіцієнт депонування грошей13 EMBED Equation.3 1415=0.
Визначте:
суму, яка буде перерахована банком «А» до обов’язкових резервів;
величину кредитного потенціалу банку «А»;
величину мультиплікатора резервів;
максимально можливу суму нових депозитних грошей, яку створить банківська система в процесі кредитної мультиплікації;
величину приросту грошової маси внаслідок операцій центрального банку на відкритому ринку.
Вправа 1.
Розгляньте графік, дайте відповіді на запитання та виконайте наступні завдання:
яка модель представлена на графіку?
який тип економіки представляє ця модель (закриту, відкриту, приватну, змішану)?
охарактеризуйте стан економіки (фазу циклу) у точці початкової рівноваги;
визначте, на яку величину уряд повинен змінити державні видатки для досягнення рівноваги на рівні потенційного обсягу виробництва, проілюструйте цю зміну графічно та визначте точку нової рівноваги;
визначте за графіком величину мультиплікатора видатків.

Вправа 2.
Розгляньте графік, дайте відповіді на запитання та виконайте наступні завдання:
яка модель представлена на графіку?
зробіть добудову до графіка, яка проілюструвала б зміну рівноваги за умови збільшення центральним банком грошового пропонування, позначте параметри початкового і нового станів рівноваги;
як називається монетарна політика, яку у даному випадку проводить центральний банк?
у якій макроекономічній ситуації вона застосовується?
які інструменти монетарної політики і як саме повинен застосувати центральний банк для досягнення своєї мети?
3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

3.1. Базова:
Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник для самост. вивч. дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с.
Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2005.– 325 с.
Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича.– К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с.
Заглинська Л.В., Заглинський А.О., Матусевич М.К., Самборський І.О. Загальні основи економічної теорії. – К: НМЦВО, 2002. – 408 с.
Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник для ВНЗ / Г.Н.Климко – К.: Знання, 2002. – 615 с.
Економічна теорія. Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с.

3.2. Допоміжна:
Загальна економіка: Підручник І.Ф.Радіонова, І.С.Кравченко, В.В.Радченко./За ред. І.Ф.Радіонової. – 4-те вид., доп. і перероб. – К.: “А.П.Н.”, 2005.
Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1998.
Основи економіки: Навч. посібник /О.О.Беляєв, А.С.Бебело, В.М.Сукноваленко та ін. – К.: КНЕУ, 2006.
Економічна енциклопедія. Том 1-3. – К.–Тернопіль: ВЦ „Академія“, 2001.

4. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Наукова бібліотека НУВГП, навчальний корпус №2.
Обласна наукова бібліотека – м. Рівне, майдан Короленка, 6.
Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського // http://www.nbuv.gov.ua
Веб-сторінка кафедри економічної теорії: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Офіційні сайти періодичної літератури:
Назва журналу
Офіційний сайт

Актуальні проблеми економіки
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Економіка і держава
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Економіка України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Soc_Gum/EkUk/index.html

Економіка та підприємництво
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Soc_Gum/Etp/texts.html

Економіка. Фінанси. Право
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Soc_Gum/Efp/texts.html

Економіст
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Soc_Gum/Ekonomist/index.html

Економічна теорія
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Soc_Gum/ET/index.html

Ефективна економіка
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Економічний часопис – ХХІ
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Офіційні сайти державних та міжнародних установ:
Назва
Офіційний сайт

Верховна Рада України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Кабінет Міністрів України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] фінансів
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Національний банк України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Державна податкова служба України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Державна служба статистики України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Statistical Office of the European Communities
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Тут і надалі (1( – номер джерела у списку рекомендованої базової літератури, поданого на стор. 29 даних методичних вказівок.

13PAGE 14815


13PAGE 14715
Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 17757588
    Размер файла: 400 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий