1_tema_KPU

4. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Теоретичні аспекти конституціоналізму
План
Ідея обмеженого правління як політико-правова доктрина.
Зародження перших конституцій.
Формування американського конституціоналізму та його характерні риси.
Європейський конституціоналізм, його типові ознаки.
Поняття сучасного конституціоналізму.
Задачі

1. У 1669 році англійський філософ Джон Локк на прохання графа Шефтсбері склав проект адміністративного устрою для колонії Нова Каледонія в Північній Америці, який втілив у собі кращі уявлення філософа про справедливий соціальний устрій та правопорядок переселенців. Цей одноосібно створений документ виявився настільки обтяжливим для новоприбулих, що приблизно через 20 років вони добилися його відміни.

Як Ви думаєте, в чому полягає реальна причина невдалого проекту “конституції” Джона Локка? Дайте відповідь на запитання з точки зору сучасних уявлень про зміст та призначення конституціоналізму.
Якими є найбільш типові процедури ухвалення сучасних конституцій?

2. У свій час відомий французький філософ Поль-Анрі Гольбах висловив думку про те, що органічна й досконало побудована конституція повинна служити «вуздечкою для вождів і народів». Відомо також, що у першій Конституції Франці (1791) вже від початку було записано правило про те, що будь-яка країна, в якій не проведено розділення влад і не визнаються основоположні права і свободи людини, не може вважатися такою, що має конституцію.

Дайте коментар наведеним фактам. Яким є основне функціональне призначенням конституції як основного закону? У чому полягає роль органічної конституції по відношенню до різних політичних режимів (лібералізм, авторитаризм, тоталітаризм)? Чи можна вважати конституцію обмежувачем також і демократичної влади?

3. У часи Томаса Джефферсона в американській конституційній традиції утвердилася ідея про те, що державній владі має бути конституційно дозволено робити лише те, що вільні громадяни (громадянське суспільство) вимагатимуть від неї самі. У противному випадку, як писав англійський політичний філософ Герберт Спенсер, США ризикували б отримати «один з найбільш ефективних засобів пониження стандартів національного характеру».

Прокоментуйте даний вираз Г.Спенсера. У чому, на Вашу думку, полягає основна ідея американського конституціоналізму? Як у США співвідноситься ідея конституціоналізму й ідея громадянських прав і свобод, громадянського суспільства в цілому? Яку роль в американській конституційній доктрині відіграє ідея верховенство права, поняття політичної та економічної свободи?

4. З формально-юридичної точки зору європейський конституціоналізм було започатковано ухваленням в 1791 р. конституцій Польщі та Франції. У наш час вважається, що конституційні інститути будь-якої країни мають відповідати її національному характерові, сукупності писаних та неписаних правил і принципів її політичної системи, й що лише при дотримані даної вимоги вони можуть розраховувати на довготривалу перспективу в якості регуляторів людської поведінки.
Так, у сучасній Великобританії ще й досі не відчувається потреби у писаній конституції, бо там політичне життя ґрунтується на прецедентах, давніх традиціях, доброчинності і здоровому глуздові.
З іншого боку, як зазначає відомий американський політолог Олвін Тоффлер, у самому способі політичного побутування Європейського союзу домінують принципи стандартизації, концентрації, максимізації масштабів й централізації. Можливо, саме тому громадяни Франції та Нідерландів не підтримали запропоновану у 2005 році Європарламентом конституцію для Європи – «шедевр бюрократичної майстерності, розміром у 400 сторінок». Як зазначали науковці, авторам Конституції США знадобилося для досягнення аналогічної мети менше 10 сторінок, включаючи Біль про права людини...

Що Ви можете сказати про основні конституційно-правові орієнтації США та країн Західної Європи? Чи можна говорити про існування конституційної специфіки посттоталітарних країн Східної та Центральної Європи? До якого типу конституцій слід віднести Основний Закон України? Чим характеризуються сучасні уявлення українського політикуму про конституціоналізм?

5. Прийнято вважати, що в глобальному, світовому вимірі норми органічних конституцій покликані виконувати роль потужних юридичних гарантій, які запобігають «розщепленню атомів ринку, демократії та свободи».
Це означає, у свою чергу, що головною метою й цінністю сучасного конституціоналізму є соціальний поступ: досягнення динамічного стану суспільства, прискорення соціальних транзакцій, підтримання підприємництва і творчої свободи, обмеження державної влади, а забезпечення ліберальної демократії як найбільш ефективного політичного режиму.

Якими є пріоритети сучасного органічного конституціоналізму? Як співвідносяться між собою цінності поступу, ринку, демократії та свободи? Який тип демократії (політичний режим) підтримують найбільш відомі основні закони? Чиї інтереси призначений відображати і гарантувати конституціоналізм?

6. У Конституційному договорі, укладеному між Верховною Радою України та Президентом України 8 червня 1995 р., передбачалося, що він діятиме до прийняття нової Конституції України (але не більше одного року). Доопрацьований спеціальною комісією парламенту проект нової Конституції України було опубліковано 28.05.96 р. і передано на розгляд Верховної Ради України, яка прийняла його у першому і навіть другому читанні. Проте після цього конституційний процес зупинився, оскільки частина народних депутатів пропонувала остаточно ухвалити Конституцію лише на наступній сесії парламенту. Після видання Президентом України Л. Кучмою Указу про винесення проекту Конституції України на всеукраїнський референдум, який мав відбутися 25 вересня 1996 року, Верховна Рада України прийняла рішення працювати в режимі пленарного засідання і 28 червня 1996 року остаточно ухвалила Конституцію України.
Чи можна вважати за таких умов, що Конституція України – це досконале втілення ідей сучасного конституціоналізму?
Чи можна вважати Конституцію України результатом вимушеного компромісу між різними соціальними й політичними силами? Аргументуйте свою позицію.

С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в
т а л і т е р а т у р и

Барабаш Ю.Г. Український конституціоналізм як пріоритетний об'єкт наукових досліджень // Наука конституційного права України: сучасний стан та напрямки розвитку. - Х. : Право / за ред. А. П. Гетьмана, 2009. - С. 93-99.
Речицкий В. Политический предмет конституции. – К.: Изд-во «Дух и Литера», 2012.
Речицький В. Прості цінності конституціоналізму. – Критика, № 1-2, 2011. Див. також: Електронний ресурс. Режим доступу: http://krytyka.com/cms/front_content.php?idart=1018
Речицкий В. Конституционализм. Украинский опыт. – Х.: Фолио, 1998.
Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму: Курс лекцій. Ч.1. – Л., 2003.
Тацій В., Тодика Ю. Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні / В. Тацій, Ю. Тодика // Право України. – 2001. – № 6.
Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм. К. : Юрінком Інтер, 2005. 560 с.
Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції: Навч. посіб. – Х. : Консум, 2002. 394 с.
Шевчук С. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична генеза і співвідношення // Право України. – 2010 № 3. – С. 52-61.


Приложенные файлы

  • doc 17753702
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий