KPU


1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
зі студентами III курсу юридичного факультету денної форми навчання Львівського державного університету внутрішніх справ
№ теми Назва теми Лекції
(годин/дата) Практичні заняття
(годин/дата) Примітка
1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І СИСТЕМА ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 2 2 2. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 2 2 3. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ 6 4 4. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ 2 2 5. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ ОСОБИ 2 2 МОДУЛЬ 1 2 6. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 2 2 7. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 6 4 8. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 4 4 МОДУЛЬ 2 2 9. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ. 2 ПЗ у наступному семестрі 10. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 2
ПЗ у наступному семестрі РАЗОМ ЗА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 30
2год/тиждень 26
2 год/тиждень 9. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ Лекції у попередньому семестрі 2 10. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ Лекції у попередньому семестрі 4 11. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА 2 2 12. ЗЛОЧИНИ БЕЗПЕКИ РУХУ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ 4 2 13. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І МОРАЛЬНОСТІ 4 4 МОДУЛЬ 3 2 14. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 4 2 15. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ 2 2 16. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН 4 2 17. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН, (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ 2 2 18. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 4 2 19. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ 4 2 20. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 2 - 21. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 2 2 МОДУЛЬ 4 2
22. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ 2 1 23. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ 2 1 РАЗОМ ЗА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 38
2 год/тиждень 34
2 год/тиждень ВСЬОГО НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 68 60 2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Програма навчальної дисципліни «Кримінальне право України (Особлива частина)» розрахована на студентів юридичного факультету. Вивчення кримінального права України в цілому та Особливої частини зокрема, підпорядковується меті формування кваліфікованого випускника- юриста з ґрунтовним знанням кримінального законодавства, розумінням змісту кримінально-правових понять, вмінням вірно тлумачити положення кримінального законодавства та застосовувати їх у майбутній практичній діяльності.
На відміну від загальної частини, де вивчаються положення загального характеру, при вивченні особливої частини кримінального права студенти повинні засвоїти сутність ознак конкретних складів злочинів, набути навиків розмежування суміжних складів злочинів, засвоїти правила кваліфікації. Студенти повинні оволодіти практичними навичками роботи з відповідними законами, підзаконними нормативними актами, використання спеціальної юридичної термінології.
За результатами вивчення особливої частини кримінального права студенти університету повинні:
1. Знати:
– систему Особливої частини Кримінального кодексу України та кримінального права України;
– зміст інститутів особливої частини кримінального права України та їх взаємозв’язок;
– зміст ознак складів конкретних злочинів, відповідальність за вчинення яких передбачена статтями Особливої частини Кримінального кодексу України;
– нормативні визначення окремих понять , які знаходяться в Особливій частині Кримінального кодексу України;
– наукові визначення понять, що вживаються в особливій частині кримінального права, які не мають нормативного закріплення;
– позицію слідчої та судової практики стосовно питань застосування положень законодавства про відповідальність за певні злочини.
2. Вміти:
– тлумачити положення Кримінального кодексу України належно володіючи при цьому кримінально-правовими категоріями та поняттями;
– вирішувати питання про злочинність певних діянь особи;
– визначати зміст елементів складів конкретних злочинів та ознак, що їх характеризують;
– проводити розмежування суміжних складів злочинів;
– на основі отриманих знань правильно застосувати положення Кримінального кодексу України вирішуючи конкретні завдання.
Програма складена з урахуванням останніх змін у законодавстві, та складається з наступних розділів: тематичний план дисципліни, анотація, розподіл матеріалу навчальної дисципліни на змістовні модулі, структури залікового кредиту курсу, теми практичних занять, завдань для самостійної роботи, індивідуальних навчально-дослідних завдань, тем рефератів, критеріїв оцінювання різноманітних видів навчальної роботи, шкали оцінювання академічних успіхів студента з ECTS та інформаційного і методичного забезпечення.
3. РОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Тема 1: Поняття, значення і система Особливої частини кримінального права
Поняття та ознаки Особливої частини кримінального права України.
Співвідношення Загальної та Особливої частини кримінального права.
Система Особливої частини кримінального права України.
Тема 2. Основи кримінально-правової кваліфікації
Поняття і види кримінально-правової кваліфікації.
Процес кримінально-правової кваліфікації і її результат.
Структура кримінально-правової кваліфікації.
Підстави кримінально-правової кваліфікації.
Принципи кримінально-правової кваліфікації.
Тема 3: Злочини проти життя та здоров’я особи
Поняття та система злочинів проти життя і здоров’я особи.
Поняття і ознаки вбивства.
Кваліфіковані види умисного вбивства.
Привілейовані види умисного вбивства.
Поняття злочинів проти здоров’я особи.
Види тілесних ушкоджень.
Злочини, що ставлять у небезпеку життя і здоров’я.
Тема 4: Злочини проти волі, честі та гідності особи
Поняття злочинів проти волі, честі, та гідності особи.
Загальна характеристика злочинів проти волі, честі, та гідності особи.
Тема 5: Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Поняття та система злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Насильницькі злочини проти статевої свободи і статевої недоторканості особи.
Ненасильницькі злочини проти статевої свободи і статевої недоторканості особи.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Тема 6: Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Поняття і класифікація злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Злочини, що посягають на особисті (громадянські) права і свободи людини і громадянина.
Злочини проти політичних прав і свобод громадян.
Злочини проти трудових та інших соціальних прав і свобод людини і громадянина.
Тема 7: Злочини проти власності
Поняття та види злочинів проти власності.
Поняття розкрадання майна.
Форми (способи) та види розкрадання майна.
Кваліфікуючі, особливо кваліфікуючі ознаки розкрадання майна.
Корисливі посягання на власність при відсутності ознак розкрадання.
Тема 8: Злочини у сфері господарської діяльності
Поняття і система злочинів у сфері господарської діяльності.
Посягання на інтереси споживачів.
Злочини, які перешкоджають правомірній господарській діяльності.
Посягання на інтереси держави щодо регламентації господарської діяльності.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
Тема 9: Злочини проти довкілля
Поняття та система злочинів проти довкілля.
Відповідальність за окремі злочини проти довкілля.
Тема 10: Поняття і система злочинів проти громадської безпеки
Поняття і система злочинів проти громадської безпеки.
Злочини проти громадської безпеки вчинені злочинним організаціями.
Злочини проти громадської безпеки, пов’язані із тероризмом.
Злочини проти громадської безпеки, що становлять підвищену небезпеку.
Злочини проти громадської безпеки на об’єктах, які становлять підвищену небезпеку.
Тема 11: Злочини проти безпеки виробництва
Загальна характеристика злочинів проти безпеки виробництва.
Особливості окремих злочинів проти безпеки виробництва.
Тема 12: Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Поняття і загальна характеристика злочинів проти безпеки руху і експлуатації транспорту.
Злочини, які вчиняються на залізничному, водному і повітряному транспорті.
Злочини, які вчиняються на автомобільному і міському електротранспорті.
Тема 13: Злочини проти громадського порядку і моральності
Поняття, види і загальна характеристика злочинів проти громадського порядку і моральності.
Злочини проти громадського порядку.
Злочини проти моральності.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
Тема 14: Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.
Поняття і загальна характеристика злочинів проти здоров’я населення.
Характеристика окремих складів злочинів проти здоров’я населення.
Тема 15: Злочини у сфері охорони державної таємниці.
Поняття і система злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Кримінально-правова охорона таємниці в Україні.
Посягання на перетинання державного кордону.
Кримінально-правові засоби забезпечення призову та мобілізації.
Тема 16: Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
Поняття і система злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування.
Посягання на авторитет органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
Посягання на представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
Посягання на порядок ведення і використання документів і засобів отримання інформації.
Тема 17: Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
Загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.
Комп’ютерна інформація як предмет злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.
Характеристика окремих складів злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.
Тема 18: Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданнямпублічнихпослугПоняття і система злочинів у сфері службової діяльності.
Поняття службової особи.
Загальні види злочинів у сфері службової діяльності.
Поняття і система злочинів у сфері професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.
Загальна характеристика окремихскладівзлочинів у сферіпрофесійноїдіяльності, пов’язаної з наданнямпублічнихпослуг.
Тема 19: Злочини проти правосуддя
Поняття і система злочинів проти правосуддя.
Злочини проти прав особи, щодо якої здійснюється правосуддя.
Злочини проти учасників процесу.
Злочини проти інтересів держави по здійсненню правосуддя.
Тема 20: Злочини проти встановленого порядку несення військової служби
Поняття і система військових злочинів.
Загальна характеристика військових.
Тема 21: Злочини проти основ національної безпеки України
Поняття і загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки.
Види злочинів проти національної безпеки.
4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

п/п
Найменування теми Обсягроботив год. Індивідуальне завдання
Всього Лекція ПрактСам.
робота Змістовний модуль №1
Поняття, значення і система Особливої частини кримінального права 2 2 8 Реферат за рекомендованою тематикою
Основи кримінально-правової кваліфікації 2 2 8 Злочини проти життя і здоров’я особи 6 4 24 Злочини проти волі, честі, та гідності особи
2 2 12 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи 2 2 12 Модульна контрольна робота № 1 2 Змістовний модуль №2
Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 2 2 12 Злочини проти власності 6 4 24 Злочини у сфері господарської діяльності 4 4 24 Модульна контрольна робота № 2 2 Змістовний модуль №3
Злочини проти довкілля 2 2 12 Написання курсової роботи за рекомендованою тематикою
Злочини проти громадської безпеки 2 2 12 Злочини проти безпеки виробництва. 2 2 12 Злочини проти безпеки руху і експлуатації транспорту 4 2 12 Злочини проти громадського порядку і моральності 4 4 12 Модульна контрольна робота № 3 2 Змістовний модуль №4
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення 4 2 12 Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 2 2 12 Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян 4 2 24 Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку 2 2 4 Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 4 2 30 Злочини проти правосуддя 4 2 12 Злочини проти встановленого порядку несення військової служби 2 - 4 21. Злочини проти основ національної безпеки України 2 2 5 Модульна контрольна робота № 4 2 22. Злочини проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку 2 1 4 23. Основні питання Особливої частини кримінального права зарубіжних держав 2 1 4
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Поняття, значення і система Особливої частини кримінального права – 2 год.
Тема 2. Основи кримінально-правової кваліфікації – 2 год.
Тема 3. Злочини проти життя і здоров’я особи – 4 год.
Тема 4. Злочини проти волі, честі, та гідності особи – 2 год.
Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи – 2 год.
Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини
і громадянина – 2 год.
Тема 7. Злочини проти власності – 4 год.
Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності – 4 год.
Тема 9. Злочини проти довкілля – 2 год.
Тема 10. Злочини проти громадської безпеки – 4 год.
Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва – 2 год.
Тема 12. Злочини проти безпеки руху і експлуатації транспорту – 2 год.
Тема 13. Злочини проти громадського порядку і моральності-4 год.
Тема 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення – 2 год.
Тема 15. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів,
забезпечення призову та мобілізації – 2 год.
Тема 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування
та об’єднань громадян – 2 год.
Тема 17. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мережі мереж електрозв’язку – 2 год.
Тема 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг – 2 год.
Тема 19. Злочини проти правосуддя – 2 год.
Тема 20. Злочини проти основ національної безпеки України – 2 год.
Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку – 1 год.
Тема 22. Основні питання Особливої частини кримінального права зарубіжних держав – 1 год.
2. Судова практика:
Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997). – К.: Юрінком Інтер. – 1998. – 288 с.
Пилипчук П.П., Овчинніков Є.І. Кримінальне право України. Судові прецеденти (1864-2007 р.) / В.Т. Маляренко (ред.), П.П. Пилипчук (уклад.), Є.І. Овчинніков (уклад.). – К.: Освіта України, 2008. – 1104 с.
Практика судів України в кримінальних справах. К.: Юрінком Інтер, 1996. – 330 с.
Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти життя особи (вбивства): Офіц. вид. / Верх. Суд України; Відп. ред. П.П. Пилипчук. – К.: Вид. Дім ,,ІнЮре’’, 2007. – 960 с.
Практика судів України з кримінальних справ (2006-2007) / Укладачі: В.В. Сташис, В.І. Тютюгін; за заг. ред. В.В. Сташиса. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 880 с.
Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини у сфері господарської діяльності / за ред. П.П. Пилипчука. – К.: Праксі, 2006. – 1176 с.
Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2.
Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 р. № 2.
Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 5.
Про судову практику у справах про злочини проти власності: постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10.
Про практику застосування законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5.
Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 8.
Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15.
Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 17.
Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року №3.
Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчиненні стійкими злочинними об’єднаннями: постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 13.
Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва: постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 7.
Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14.
Про судову практику в справах про хуліганство: постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 10.
Про застосування законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 квітня 2004 року № 2.
Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: постанова пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. №4.
Про судову практику в справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року №5.
Про судову практику в справах про перевищення влади або службових повноважень: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 року № 15.
Щодо вчинення окремих видів злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19 грудня 2011 року.
Щодо змін, внесених до деяких законодавчих актів України у зв’язку з гуманізацією відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 2 березня 2012 року.
Про практику застосування судами окремих норм матеріального права щодо кваліфікації ухилення від сплати податку, вчиненого шляхом службового підроблення: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 12 лютого 2013 року.
Про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм матеріального права щодо кваліфікації хуліганства: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 січня 2013 року.
Про практику застосування судами окремих норм матеріального права щодо кваліфікації розбою, поєднаного з проникненням в приміщення: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 29 січня 2013 року.
3. Спеціальна література
3.1 Бібліографічні видання з кримінального права
(література з підготовки по всьому курсу особливої частини кримінального права України)
1.Колос М.І. Кримінальне право в Україні (X-XXI століття): моногр.: [у 2 т.] / М.І. Колос. – К.; Острог, 2011. Т.2: Бібліографія. – 640 с.
2.Кримінальне право України: Бібліографія. 1991-2005 / Укладачі: М.В. Галабала, В.О. Навроцький, С.В. Хилюк. – К.: Алерта, КНТ, центр учбової літератури, 2008. – 536 с.
3.Кримінальне право України: Бібліографія. 1991-2002 / Уклали: Галабала М.В., Навроцький В.О., Хилюк С.В. – К.: Атіка, 2004. – 288 с.
4. Нариси життя і творчості українських та російських вчених XVIII - XXI століть (спеціальність 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;кримінально - виконавче право): бібліографічно- довідкове видання / автори - укладачі: В.В.Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є.Болдарь; за заг. ред. В.В.Леня.- Запоріжжя:Дніпровський металург, 2012.-352 с.
3.2 Рекомендовані підручники і науково-практичні коментарі до Кримінального кодексу України
Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., перобл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 608 с.
Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. / П.П. Андрушко (заг. ред.). – 3-тє вид., переробл. та доп. – К.: Всеукр. асоц. видавців ,,Правова єдність’’, 2009. – Т. 1. – 964 с.; Т.2. – 620 с.
3.3 Електронна бібліотека ЛьвДУВСwww.lvduvs.edu.ua3.4 Видання, рекомендовані для вивчення з окремих тем вказані у завданнях до практичних занять

II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Переднє слово
Практичні заняття є важливою складовою вивчення курсу Особливої частини кримінального права України. Вони проводяться з усіх основних тем і мають на меті:
– поглиблення і розширення знань з цієї навчальної дисципліни;
– оволодіння уміннями користуватися текстом Кримінального кодексу України (далі – КК України), нормативно-правовими актами інших галузей права, постановами Пленуму Верховного Суду України з питань застосування законодавства;
– вироблення навиків застосування кримінально-правових норм до конкретних життєвих ситуацій.
Для досягнення вказаних цілей під час підготовки до практичних занять студенти повинні виконати запропоновані завдання, а на аудиторних заняттях в ході дискусії з колегами-студентами та з участю викладача з’ясувати правильні рішення, вияснити аргументи на їх користь.
Для практичних занять пропонуються завдання кількох типів:
1) спрямовані на детальне вивчення тексту КК;
2) які полягають у відшуканні нормативно-правових актів, до яких слід звертатися при застосуванні бланкетних диспозицій статей КК та в порядку субсидіарного застосування правових норм;
3) змістом яких є ознайомлення з позицією слідчо-прокурорської та судової практики з певних питань, її критичний аналіз;
4) що служать з’ясуванню теоретичних підходів до вирішення певних дискусійних положень, аналізу спірних позицій, викладених в літературі;
5) які становлять собою конкретні життєві ситуації (задачі, казуси – описання конкретних суспільно небезпечних посягань), які належить оцінити з позицій КК. Такі задачі, як правило, взяті з матеріалів кримінальних справ, переважна частина з них відноситься до опублікованої практики Верховного Суду України, інших судів.
Завдання, запропоновані на практичні заняття, слід виконувати письмово. Що саме має бути виконане усно вказується в окремих завданнях. Відсутність письмових рішень оцінюється як неготовність студента до заняття.
Зокрема, при вирішенні кожної задачі студент повинен записати:
– імена осіб, які вказані в умові задачі;
– окремо щодо кожного із них – формулу кримінально-правової кваліфікації (з дотриманням вимог до неї, які були викладені в лекційному курсі) та формулювання звинувачення;
– ознаки складу злочину, за якими встановлена відповідна стаття Особливої частини КК або ознаки, які свідчать про те, що описане діяння не є злочином;
– посилання на нормативно-правові акти інших галузей права (назва, яким органом прийнято і коли, стаття, пункт, параграф, джерело опублікування), постанови пленуму Верховного Суду України (дата та назва, пункт), при необхідності – теоретичні положення, які обґрунтовують прийняте рішення щодо кваліфікації, діянь, описаних в задачі.
Крім того, щодо однієї із задач (на вибір студента чи за вказівкою викладача) повинне бути дане розгорнуте письмове рішення.
Приклад вирішення задачі:
Текст задачі:
Гордій, який був раніше засуджений за шахрайство, підібравши ключі, проник у квартиру Остапа. Коли Гордій з викраденим телевізором виходив з квартири, Остап якраз повертався додому і зауваживши, що з його квартири виходить незнайома людина з його речами, намагався затримати останнього. Гордій залишив викрадене, а сам втік.
Гордій: ч. 2 ст. 15 – ч. 3 ст. 185 КК України – закінчений замах на крадіжку чужого майна, вчинену повторно і з проникненням у житло.
Посягання Гордія кваліфіковане так з врахуванням у фактично вчиненому наявності таких обов’язкових ознак вказаного злочину:
1) об’єкта, яким виступають охоронювані кримінальним законом відносини власності. Вилучаючи чужий телевізор, Гордій посягнув на суспільні відносини, які складаються з приводу належності майна конкретному володільцю, намагався порушити його права по володінню, користуванню та розпорядженню своєю власністю, поставити себе на місце власника;
2 предмета – чуже майно. Телевізор, яким намагався заволодіти Гордій, наділений усіма обов’язковими ознаками предмета злочину, передбаченого ст..185 КК:
– фізичною, оскільки є річчю;
– економічною, так як він має мінову і споживчу вартість, цінний для потерпілого;
– юридичною, враховуючи те, що цей телевізор перебуває у власності конкретного суб’єкта права власності; чужий для Гордія (він не має щодо нього а ні дійсного, а ні гаданого права); не виступає предметом злочинів, передбачених спеціальними кримінально-правовими нормами;
3) діяння– викрадення. Це діяння наявне, оскільки відбувається протиправне безоплатне вилучення майна з чужого володіння.
Діяння не завершене з врахуванням того, що звернення майна на користь винного чи іншої особи за його вибором не відбулося. Враховуючи, що Гордій вчинив діяння, безпосередньо спрямоване на вчинення злочину, приступив до виконання його об’єктивної сторони, посягання не завершив з причин, не залежних від волі винного (оскільки був виявлений потерпілим), скоєне повинно кваліфікуватися як замах на крадіжку. Оскільки Гордій, судячи з умови задачі, вчинив усі дії, які він вважав за потрібні для доведення злочину до кінця – проник у житло, заволодів чужим майном, вже виносив телевізор з квартири, то замах є закінченим.
Наведене базується на роз’ясненнях щодо моменту закінчення злочинів проти власності, зокрема з квартир, яке наведене в п.___ постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 року «Про судову практику у справах про злочини проти власності «Там, зокрема, вказано …
4) способу – таємного. Викрадення було таємним, оскільки за вчиненим Гордієм ніхто не спостерігав, він діяв непомітно для інших. Будучи виявленим господарем квартири, Гордій припинив посягання (кинув телевізор), воно не переросло у відкрите викрадення.
З цього приводу у вказаній постанові пленуму Верховного Суду України відзначено, що …
5) ознак суб’єкта крадіжки, наявність яких презюмується.
6) форми та виду вини – прямий умисел та корисливого мотиву. Вчиняючи викрадення чужого майна Гордій усвідомлював суспільно небезпечний характер своєї дії (оскільки розумів, що вчиняє посягання на чужу власність), передбачав суспільно небезпечні наслідки свого діяння – заподіяння матеріальної шкоди у вигляді вартості майна, яке викрадається та власного протиправного і безпідставного збагачення і бажав настання таких наслідків.
Ця крадіжка вчинена при наявності кваліфікуючої ознаки – повторність та особливо кваліфікуючої – проникнення у житло. Повторність має місце, оскільки в умові задачі вказано, що Гордій був судимий за шахрайство – злочин, передбачений ст. 190 КК(отже, судимість не погашена і не знята) і знову вчинив розкрадання. Виходячи з примітки 1 до ст.185 КК в такому випадку крадіжка повинна визнаватися повторною.
Проникнення у житло має місце, оскільки відповідно до п.___ вказаної постанови під житлом розуміють ... Проникнення ж означає ...
При наявності кількох кваліфікуючих ознак, передбачених різними частинами однієї і тієї ж статті Особливої частини КК, скоєне кваліфікується за частиною статті, яка передбачає найбільш «тяжку» із них. Таке роз’яснення міститься в п. ... вказаної постанови пленуму Верховного Суду України.
Виходячи з всього викладеного є підстави кваліфікувати скоєне за ч. 2 ст. 15 – ч. 3 ст. 185 КК України.
Практичні заняття, до яких студент був неготовий, відсутній чи на якому отримав незадовільну оцінку підлягають «відпрацюванню». При цьому студент повинен подати викладачу розгорнуті письмові рішення всіх задач та інші завдання, які були запропоновані до даного заняття; виконати інші завдання, запропоновані викладачем для нього персонально (конспектування теоретичних джерел, узагальнення матеріалів практики тощо). Ліквідація заборгованостей з практичних занять проводиться один раз на тиждень в день і години, визначені викладачем на початку семестру за погодженням з академічною групою.
ПОНЯТТЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ1. Назвіть нормативно-правові акти (крім КК України), які поділені законодавцем за Загальну та Особливу частину.
2. Який розділ Особливої частини КК України:
– найбільший за об’ємом (кількістю статей);
– найменший.
3. Охарактеризуйте зміни до Особливої частини КК України, внесені до неї після набрання чинності цим актом – заповніть таблицю:
Розділ Особливої частини КК, який зазнав змін (його номер, назва) Статті, якими розділ доповнено (номери і назви статей) Статті, диспозиції і санкції яких зазнали змін Статті, які виключено з розділу (номери і назви статей) Закон, яким вносилися зміни до КК (дата його прийняття та набрання чинності, назва, офіційне джерело опублікування)
4. Внесіть зміни до тексту КК України, яким Ви користуєтеся.
5. Вкажіть, які кримінально-правові поняття витлумачені самим законодавцем у статтях Особливої частини (на це заняття, студенти, прізвище яких починається з голосної літери, характеризують розділи, які мають парний порядковий номер, прізвище яких починається з приголосної – непарні розділи).
Термін, що позначає відповідне поняття Диспозиція статті Особливої частини КК, у якій викладене тлумачення
(номер статті, її частини) Примітка до статті, у якій викладене тлумачення (номер статті, примітки)
6. Щодо яких злочинів КК передбачає звільнення від кримінальної відповідальності при позитивній посткримінальній поведінці:
Назва злочину Стаття КК (її частина), яка містить відповідну норму
Рекомендована література:
Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.). – К.: Атіка, 2001. – 272 с.
Тростюк З.А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України: Монографія. – К.: Атіка, 2003. – 144 с.
Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. – К.: Істина, 2004. – 504 с.
Хряпінський П. Перспективи розвитку заохочувальних норм особливої частини кримінального законодавства // Право України. – 2007. – № 12. – С. 110-115.
Яремко Г.З. Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини Кримінального кодексу України: монографія / Г.З. Яремко; за ред. В.О. Навроцького. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 432 с.
ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
1. Вкажіть випадки використання в КК терміну «кваліфікація», усно поясніть, що означає це поняття щодо окремих статей КК, де воно вжито (запишіть у формі таблиці).
Стаття КК (її частина) Вираз, який стосується кваліфікації Значення поняття «кваліфікації»« щодо вказаної статті КК (поясніть усно)
Наприклад:
ч. 3 ст. 29 «...ознаки, що впливають па кваліфікацію дій виконавця» 2. Дайте характеристику значення правильної кримінально-правової кваліфікації для вирішення питань матеріального кримінального права, зокрема для:
– оцінки характеру і ступеня суспільної небезпеки посягання, яке кваліфікується;
– визначення ступеня тяжкості вчиненого злочину;
– вирішення питань про відповідальність за причетність до злочину;
– звільнення від кримінальної відповідальності;
– призначення справедливого покарання;
– звільнення від кримінального покарання;
– визначення віку, по досягненні якого може наставати кримінальна відповідальність.
3. Вкажіть випадки використання терміну «кваліфікація» у Кримінально-процесуальному кодексі України.
4. Дайте характеристику значення правильної кримінально-правової кваліфікації для вирішення кримінально-процесуальних питань, зокрема для:
– реалізації права обвинуваченого на захист;
– застосування заходів процесуального примусу, насамперед, взяття під варту;
– забезпеченні прав та інтересів потерпілого;
– визначення форми попереднього розслідування;
– визначення підслідного;
– визначення підсудності;
– скасування чи зміни прийнятих процесуальних рішень та складених документів.
5. Дайте характеристику кримінологічною значення правильної кримінально-правової кваліфікації, зокрема для:
– організації кримінально-правової статистики та планування заходів опору злочинності;
– здійснення виховного впливу на засудженого;
– попередження вчинення нових злочинів іншими особами.
6. Складіть список чинних постанов пленуму Верховного Суду України, в яких містяться вказівки щодо кваліфікації злочинів (у формі таблиці):
Назва постанови № і дата прийняття Кваліфікації якого злочину стосується роз’яснення
Рекомендована література:
Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: підруч. / Київський національний ун-т внутрішніх справ; Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа (заг. ред.). – 2-ге вид., перероб. – К.: КНТ, 2007. – 300 с.
Марін О.К. Кваліфікаціязлочинів при конкуренціїкримінально-правових норм: Монографія. – К.: Атіка, 2003. – 224 с.
Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів / В.О. Навроцький (наук. ред.). – К.: Атіка, 2004. – 186 с.
Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / В.О. Навроцький. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИНа перше заняття: виконайте завдання № І; III (задачі 1–5).
На друге заняття: виконайте завдання № ІІ; III (задачі 6–10).
I. Наведіть приклади (складіть і запишіть фабули) вчинення умисного вбивства, передбаченого пп. 1–7 ч. 2 ст. 115 КК.
II. Наведіть приклади (складіть і запишіть фабули) вчинення умисного вбивства, передбаченого пп. 8–13 ч. 2 ст. 115 КК.
III. Вирішіть задачі:
1. Шістнадцятирічний Андрій знайшов в лісі, де під час війни йшли бої, пістолет з патронами. В одну із неділь липня він запросив постріляти із пістолета свого ровесника Богдана, який з радістю погодився. Рано вранці вони поїхали за місто і в лісі стали стріляти по черзі по пням, змагаючись у влучності. Вдень робітники акціонерного товариства «Електросила», які приїхали на відпочинок у кемпінг, розташований недалеко в кущах труп Оксани. Як з’ясувалося, вона того ж ранку пішла в ліс збирати ягоди і попала під обстріл: куля попала їй в голову, коли вона, збираючи ягоди, нагнулась. Проте слідчим органам не вдалося встановити, хто саме з хлопців стріляв в цей момент з пістолета.
2. Микола, поступив на перший курс університету, і за результатами зимової екзаменаційної сесії одержав незадовільні оцінки з деяких дисциплін. Він хотів залишити університет, але батьки наполягали на продовження навчання. Щоб уникнути виключення, Микола вирішив попасти у лікарню і одержати академічну відпустку. Для реалізації задуманого він виготовив саморобний пістолет і попросив свого друга Тараса вистрілити з цього пістолета йому в руку. Тарас спочатку відмовився, але після того як Микола написав записку, в якій вказав, що Тарас буде стріляти в нього на його прохання і заздалегідь відповідальності не підлягає, з відстані чотирьох метрів намагався вистрілити в руку Миколі, але попав в груди. Від одержаного пошкодження Микола помер через кілька хвилин.
3. Мартинюкиперебували у шлюбі 5 років та мали 2 дітей. Упродовжїхсімейногожиттяміж ними склалисянеприязністосунки. Якосьпіслячергової сварки жінкаМартинюкавирішилавбитисвогочоловіка. Для цього вона дала гонорар Ващукові, якийніде не працював і зловживавспиртними напоями, 500 грн. ГромадяниВащук вбив Мартинюканожем, коли той спав. ПісляцьогоВащук разом із дружиною Мартинюкавинесли труп у двір, і на спеціальнопідготовленомувізку, вивезли до річки та скинули у воду.
4. Богдан був у неприязних стосунках із братом своєї дружини Остапом, оскільки вважав, що той втручається в його сімейне життя. Знаючи про те, що Остап ввечері повинен був прийти до сестри, Богдан став чекати його з сокирою в руках. Коли замість Остапа у дім увійшов сусід Петро, він, не розібравшись в темноті і думаючи, що це Остап, наніс Петру удар лезом по голові, заподіявши тяжку шкоду здоров’ю.
5. Неповнолітні Галина, Ірина, Тарас І Микола пізно увечері повертались до себе додому із танців з сусіднього села. По дорозі вони зупинили вантажну машину і сіли в закритий її кузов. В кабіні машини знаходилися раніше судимі за умисне вбивство Богдан і Кирило. Останні почали казати, що зараз вони всю компанію завезуть в ліс, де хлопців зв’яжуть, а з дівчатами «позабавляться». На неодноразові вимоги машину вони не зупинили. На великій швидкості проїхали село, в якому мала вийти компанія підлітків. З траси звернули на ґрунтову дорогу, яка вела до лісу. Тоді Тарас і Микола відкрили двері кузова і разом з дівчатами почали вискакувати із машини, яка мчала на великій швидкості. В результаті Галина потрапила під задні колеса вантажного автомобіля і померла одразу ж. Тарас падаючи вдарився головою об землю і одержав відкритий перелом основи черепа, забій головного мозку третього ступеня із здавленням головного мозку. Пролежавши тиждень у комі, він помер у лікарні. У Ірини від падіння зламалися друге і третє праві ребра, одне з яких проникло у плевральну порожнину. В результаті вона лікувалася 34 дні.
Микола при падінні одержав відкритий перелом правої руки у передпліччі, який пізніше лікував 23 дні.
6. Олексій працюючи тренером з плавання у спортивній школі, на порушення правил техніки безпеки, не відгородив глибоку частину басейну від мілкої. Крім того, під час занять групи початківців він не дивився за дітьми, а читав газету. Внаслідок цього малолітній Олександр, допущений до занять у групі початківців без медичного огляду, потонув у глибокій частині басейну.
7. Власова завагітніла від Пилипенка. Останній радив їй зробити аборт або позбавити життя дитини, яка народиться, інакше він її покине. Одразу ж післяпологів Власова разом ізсвоєю подругою задушила дитину.
8. Кочегар Василь через неприязні стосунки зіштовхнув троюрідного брата Юрія в дренажний колодязь 18 м. завглибшки, де той утопився. Коли дружина загиблого через три дні прийшла до котельної спитати про свого чоловіка, Василь вбив її молотком і труп кинув у той самий колодязь. Потерпіла була на 8-му місяці вагітності.
9. Левченко замовив Антонюку та Єлманову за грошову винагороду вбивство свого вітчима Макогіна. Останні погодились, і вони втрьох, розподіливши функції, зорганізувалися у стійке об’єднання. У визначений час вони заманили Макогона до гранітного кар’єру, де Єлманов із засідки двічі вистрелив у нього з мисливської рушниці, але поранений Макогін зумів утекти. Не полишаючи свого задуму на виконання замовлення Левченка, Єлманов виготовив із цієї рушниці обріз, спільно з Антонюком під’їхали до будинку Макогона, де Єлманов двома пострілами з обрізу вбив останнього.
10. Пашук, Мицик та Киященко сперечались про швидкісні якості своїх автомобілів. Для розв’язання суперечки вирішили влаштувати перегони. Виїхавши за місто на автомагістраль, визначившись із відстанню та умовами перегонів, розпочали їх. На п’ятому кілометрі траси Пашук, який відставав від своїх колег, побачив, що автомобіль Мицика злетів з дороги у кювет. Пашук, зрадівши шансу одержати перемогу, проїхав поруч та прибув до фінішу першим. Киященко зупинив автомобіль, але побачивши, що машина Мицика не перекинулася, а Пашук проїхав не зупинившись, продовжив перегони та приїхав до фінішу другим. Почекавши Мицика 40 хвилин, друзі повернулися на місце зіткнення та знайшли товариша, який зазнав небезпечних для життя поранень. Усі спроби лікарів повернути потерпілого до життя виявилися марними. Наступного дня після аварії Мицик помер у лікарні.
Рекомендована література:
Авраменко О.В. Стан сильного душевного хвилювання за кримінальним правом України: монографія / О.В. Авраменко. – Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 244 с.
Грищук В.К. Юридичний аналіз основного складу вбивства за КК України 2001 року // Юридичний вісник. – 2002. – № 4. – С 99-107.
Короленко М.П. Кваліфікація умисних вбивств за обтяжуючих обставин / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2004. – 172 с.
Литвин О.П. Злочини проти життя: навч. посіб. / Європейський ун-т. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2002. – 202 с.
Старко О.Л. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): моногр. / Волинський національний ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк: Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, 2009. – 185 с.
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИІ. Вкажіть ознаки, з використанням яких законодавцем сконструйовані прості види злочинів, передбачених розділом ІІІ Особливої частини КК, виділіть з диспозицій ст.ст. 146–151 КК слова, які містять вказівки та такі ознаки.
Усно, для кожного із студентів.
ІІ. Порахуйте, і запишіть, скільки видів злочинів, передбачено кожною статтею розділу ІІІ Особливої частини КК України:
Ст. 146 КК – простих; кваліфікованих; особливо кваліфікованих. Це завдання виконують студенти, прізвища яких починаються на літери А, Б, В, Г, Д, Е, Є.
Ст. 147 КК – простих; кваліфікованих; особливо кваліфікованих. Це завдання виконують студенти, прізвища яких починаються на літери Ж, З, І, Ї, К, Л.
Ст. 149 КК – простих; кваліфікованих; особливо кваліфікованих. Це завдання виконують студенти, прізвища яких починаються на літери М, Н, О, П, Р, С, Т.
Ст. 150 КК – простих; кваліфікованих; особливо кваліфікованих. Це завдання виконують студенти, прізвища яких починаються на літери У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я.
ІІІ. Запишіть 2 приклади вчинення замаху на злочини, передбачені статтями розділу ІІІ Особливої частини КК України (складіть фабули).
Стаття, частина статті – на вибір студентів. При цьому спочатку вкажіть формулу кваліфікації скоєного, далі – стисло викладіть фактичні обставини, які свідчать, що має місце відповідний злочин.
ІV. Вирішіть задачі:
1. Сидоров і Кіндратов, переодягнувшись у міліцейську форму прийшли на квартиру до Остапчука та у присутностійогородичівзатрималийого. Злочинці побили та замкнули Остапчука у підвалі на дачі у Сидорова. Відпобоїв та переохолодженняОстапчук помер. Наступного дня Сидоров затефонувавдружиніОстапчука та почав вимагати 5 тис.доларів. У випадкуїївідмовивінпогрожувавпідробитидоказивчиненняїїчоловікомумисноговбивства та притягнутийоговідповідальності.
2. ГромадянкаІванчуктривалий час лікуваласявідбезпліддя. Їїчоловікпогрожуваврозлученням, якщо вона не зможенародитийомудитину. Коли Іванчукнарештізавагітніла, лікаріповідомилиїй про патологію у розвитку плоду. Під час пологівдитина померла, але Іванчукдомовилась з лікаремпологовогобудинку Мельником, який передав їй за винагороду у сумі 5 тис.доларівдитину, народженуіншоюжінкою, котрій сказав, щоїїдитинипісляпологів померла.
3. Матвій позичив у Ярослава 3 тисячі грн., але гроші в домовлений строк не повернув. Після неодноразових зволікань з поверненням боргу Ярослав заманив свого боржника у гараж, там надів йому на руки наручники й зачинив гараж, запропонувавши на самоті подумати чи не час вже повертати борг. Матвій пробув у гаражі, без їжі та питва, майже дві доби. Потім, намагаючись запалити цигарку, він не зміг втримати скутими руками запаленого сірника, сірник впав на промаслені ганчірки, які загорілися. Від диму Матвій задихнувся та загинув.
4. Під час страйку на заводі Кузьма та Влад зачинили в підвальному приміщенні групу працівників, які не приєдналися до страйку. Представникам органів влади, які прибули для переговорів зі страйкуючими, Кузьма та Влад заявили, що не випустять їх до того часу, поки не будуть задоволені всі вимоги страйку. Затримані були звільнені силою через 4 доби.
Рекомендована література:
Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми: кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби. – К.: Атіка, 2004. – 112 с
Лизогуб Я.Г. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини. – Л.: ЛАВС, 2003. – 203 с.
Наден В.О. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності. – К.: Атіка, 2004. – 288 с.
Орлеан А.М. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми: моногр. – Х.: СІМ, 2005. – 180 с.
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ
I. Ознайомтеся із узагальненням судової практики здійсненим Верховним Судом України у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи і постановою Пленуму Верховного Суду України ,,Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи’’ від 30 травня 2008 року № 5 і вкажітьположення, яке у них по-різномуроз’яснюється в контекстівідповідальності за згвалтування і задоволеннястатевоїпристрастінеприродним способом.
ІІ. Порахуйте, і запишіть, скільки видів злочинів, передбачено кожною статтею розділу IV Особливої частини КК України:
Ст. 155 КК – простих; кваліфікованих; особливо кваліфікованих. Це завдання виконують студенти, прізвища яких починаються на літери А, Б, В, Г, Д, Е, Є.
Ст. 154 КК – простих; кваліфікованих; особливо кваліфікованих. Це завдання виконують студенти, прізвища яких починаються на літери Ж, З, І, Ї, К, Л.
Ст. 153 КК – простих; кваліфікованих; особливо кваліфікованих. Це завдання виконують студенти, прізвища яких починаються на літери М, Н, О, П, Р, С, Т.
Ст. 152 КК – простих; кваліфікованих; особливо кваліфікованих. Це завдання виконують студенти, прізвища яких починаються на літери У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я.
ІІІ. Проведіть розмежування таких складів злочинів (заповніть таблицю):
Норми про склади злочинів, які розмежовуються Спільні ознаки таких складів злочинів Розмежувальні ознаки (ознаки складу злочину, за якими проводиться їх розмежування) Зміст ознак, характерних для кожного із складів злочинів
ст. 152 КК України «Зґвалтування» – ст. 154 КК України «Примушування до вступу в статевий зв’язок» ст. 152 КК України «Зґвалтування» – ст. 155 КК України «Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості» IV. Запишіть 2 приклади: один – пособництва зґвалтуванню, другий – готування до розбещення неповнолітніх (складіть фабули).
При цьому спочатку вкажіть формулу кваліфікації скоєного, далі – стисло викладіть фактичні обставини, які свідчать, що має місце відповідний злочин.
V. Вирішіть задачі:
1. Нетверезий Пашук з метою зґвалтування зайшов до будинку своєї односельчанки Тихонової. Скориставшись тим, що Тихонова перебувала в стані алкогольного сп’яніння, а такожсвоєюфізичноюперевагою, Пашук насильно вступив з нею у статевийзв’язок. Коли ображенанасильством Тихонова погрозила, що заявить про вчинене ним в органиміліції, Пашукзлякався і завдавїйтілеснихушкоджень, відякихпотерпіла померла.
2. Мацьків, якомувиповнилосялише 14 років, разомізсвоїм другом Леськівом, якомубуло 16 роківповертались з дня народження друга. По дорозідодому вони побачили Петрову, яка самотньо стояла на автобуснійзупинці. Підлітки почали зачіпатися до дівчини, пропонувалиїйвступити «по-доброму» у статевийзв'язокіз ними, однак Петрова відмовилася. Післячогопідліткивідвелидівчину в кущідалівідзупинки, де Леськівутримуючиїї та затуляючи рота, допомігМацьківувчинитистатевий акт. ПісляцьогоЛеськівзадовольнив з Петровою статевупристрастьнеприродним способом, погрожуючиїйвбивством.
3. Олекса, хворіючи на СНІД і знаючи про наявність у нього цього захворювання, вступив у статевий зв’язок з 14-ти річною Тамарою. Встановлено, що Тамара не досягла статевої зрілості, у зв’язок з Олексою вступила добровільно, носієм ВІЛ не стала.
4. Данило, Олександр та Артур зустріли 15-ти річну Раїсу, силою завели її в підвал недобудованого будинку. У підвалі Данило зажадав, щоб Раїса вступила з ним у статевий зв'язок, погрожуючи в разі відмови жорстоко побити її, а також налякав, що насильство до неї застосують і його друзі. Раїса змушена була уступити домаганням Данила. Олександр та Артур в цей час знаходилися поруч і Раїса бачила їх.
Рекомендована література:
Борисов В. Кримінально-правова характерстика конститутивних ознак згвалтування // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3(159). – С. 123-127.
Брич Л.П. Розмежування зґвалтування із суміжними складами злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи // Життя і право. – 2004. -№ 4.- С 69-78.
Дудоров О.О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: [наук.-практ. пос.] / О.О. Дудоров, МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 352 с. – Бібліогр.; С. 273-310.
Максимович Р.Л. Спірні позиції Верховного Суду України з питань відповідальності за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2009. – № 3. – С. 202-209.
Шеремет А.П. Злочини проти статевої свободи: моногр. / Закарпатський держ. ун-т. – Чернівці: Наші книги, 2008. – 216 с.
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІШИХ ОСОИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДНИ І ГРОМАДЯНИНАI. Ознайомтеся із узагальненням судової практики здійсненим Верховним Судом України щодо розгляду судами кримінальним справ про невиплату заробітної плати, стипендій, пенсій чи інших установлених законом виплат і вкажіть злочини, які є найбільш поширеними зі злочинів вчинених за сукупністю з невиплатою заробітною плати.
ІІ. Проведіть розмежування таких складів злочинів (заповніть таблицю):
Норми про склади злочинів, які розмежовуються Спільні ознаки таких складів злочинів Розмежувальні ознаки (ознаки складу злочину, за якими проводиться їх розмежування) Зміст ознак, характерних для кожного із складів злочинів
а) ч. 1 ст. 157 КК України «Перешкодджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача» – ч. 1 ст. 160 КК України «Порушення законодавства про референдум» б) ст. 172 КК України «Грубе порушення законодавства про працю» – ст. 173 КК України «Грубе порушення угоди про працю» ІII. Вкажіть статті (частини статей) розділу V Особливої частини КК, які передбачають злочини, способом вчинення яких є:
– зловживання владою або службовим становищем;
– перевищення влади або службових повноважень;
– службове підроблення,
тобто, вчинення діянь, які передбачені ст.ст. 364, 365, 366 КК.
IV. Вирішіть задачі:
1. Хворим, які знаходилися на лікуванні в лікарні, в тому числі тим, кому необхідно було проводити хірургічні операції, а також їхнім родичам, головний лікар Борисюк повідомив, що необхідних для лікування ефективних лікарських засобів у лікарні немає і запропонував купувати їх у нього за власні кошти. Хворібулизмушенікупуватитакілікарськізасоби, абооплачувати за них гроші.
2. Федоров, перебуваючи в інтимнихпозашлюбнихстосунках з топ-моделлюІвановою, знайшов в їїквартирікількасвітлин в оголенному вигляді, яківінпотімзберігав у себе. Післячого як ІвановавідмовиласязустрічатисяізФедоровим, він продав одному ізжурналістівданісвітлини, якізгодомбулирозміщені в одному ізжурналів.
3. До ректора академії Власа звернувся Тарас – керівник української національно-культурної спілки, яка діяла в одній із сусідніх держав з проханням посприяти прийняттю на навчання до академії етнічних українців – дітей керівників та активістів цієї спілки. У випадку задоволення прохання Тарас пообіцяв Власу передати в користування академії розташований на морському узбережжі табір відпочинку, що належав спілці. Влас на засіданні приймальної комісії академії переконував її членів у вигідності такого кроку для закладу освіти і кожного із присутніх (оскільки, мовляв, їм будуть надаватися путівки для відпочинку в першочерговому порядку), та поставив на голосування пропозицію про зарахування запропонованих Тарасом осіб поза конкурсом. «За» таку пропозицію проголосував сам Влас, Василь, Андрій, Петро та ряд інших членів комісії. Карпо та Гнат при голосування утрималися. На підставі такого рішення приймальної комісії до академії без вступних іспитів, за результатами співбесіди були зараховані 5 абітурієнтів з числа запропонованих Тарасом кандидатів, відповідно така ж кількість абітурієнтів, які успішно склали вступні іспити та були допущені до конкурсу, студентами академії не стали.
4. Міська Рада народних депутатів призначила референдум з питання про доцільність збереження в місті районного поділу. З метою перешкоджання проведення референдуму голова однієї з районних в місті Рад Роман організував в день референдуму проведення народних гулянь, кожному з присутніх видавали один кг цукру за умов, що він проголосує за збереження районного поділу.
Рекомендована література:
Андрушко П.П. Кримінально-правова охорона інтелектуальної власності в Україні. – К.: Форум, 2004. – 160 с.
Андрушко П.П., Зінченко І.О., Лихова С.Я., Мельник М.І., Михайленко О.В., Осадчий В.І., Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдних прав: моногр. / Акад. Правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності; В.П. Тихий (заг. ред.). – Х.: Кроссроуд, 2008. – 342 с.
Готін О.М. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина / Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид., стер. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 192 с.
Мельник М.І. Кримінальна відповідальність за злочини проти виборчих прав. – К.: Атіка, 2005. – 144 с.
Топчій В. Актуальні питання вдосконалення норми щодо звільнення від кримінальної відповідальності за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших передбачених законом виплат // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №9(153). – С. 142-145.
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІНа перше заняття: виконайте завдання № І; ІІ а); ІІІ;V (задачі 1–5).
На друге заняття: виконайте завдання № ІІ б); ІV; V (задачі 6–10).
I. Ознайомтеся із узагальненням судової практики здійснени Верховним Судом України щодо розгляду судами справ про злочини проти власності і вкажіть, які саме помилки допускають суди при кваліфікації дій винних осіб при наявності кваліфікованих чи особливо кваліфікованих ознак складів злочинів.
ІІ. Проведіть розмежування таких складів злочинів (заповніть таблицю):
Норми про склади злочинів, які розмежовуються Спільні ознаки таких складів злочинів Розмежувальні ознаки (ознаки складу злочину, за якими проводиться їх розмежування) Зміст ознак, характер-них для кожного із складів злочинів
а) ст. 187 КК України «Розбій» – ст. 189 КК України «Вимагання» б) ст. 190 КК України «Шахрайство» – ст. 192 КК України «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою» ІІІ. Визначіть, які злочини, передбачені статтями розділу VІ Особливої частини КК, вчиняються спеціальним суб’єктом (заповніть таблицю)
Номер статті, частина статті Назва злочину Слова з диспозиції статті, які вказують на спеціального суб’єкта злочину Примітка
ІV. Вкажіть момент закінчення окремих злочинів, передбачених статтями розділу VI Особливої частини КК (заповніть таблицю)
Стаття, частина статті Назва злочину Момент закінчення злочину Примітка
V. Вирішіть задачі:
1. Сидоров. повертаючись після відбуття покарання, призначеного за ч.2 ст. 186 КК України в пасажирському потязі, уночі, погрожуючи небезпечною бритвою, відібрав у Гнатишина гаманець, куртку і шапку. Коли Гнатишин намагався покликати на допомогу, Сидоров скинув потерпілого з підніжки вагону. В результаті таких дій Сидорова, Гнатишину було завдано легкі тілесні ушкодження.
2. Пенсіонер Михайло змінив місце проживання й звернувся до районного відділу соціального забезпечення з проханням переказати виплату пенсії за новою адресою. При переоформленні документів працівники райсоцзабезу допустили помилку – неправильно вказали суму пенсії, що належала Михайлу, збільшивши її на 100 гривень. Михайло нікого не повідомив про безпідставну виплату йому пенсії в більшому розмірі й отримував таку пенсію протягом чотирьох місяців.
3. Василь, перебуваючи в ресторані, зауважив, що громадянин, який сидів за сусіднім столиком, пішов танцювати, а номерок від гардеробу залишив на столі. Василь непомітно забрав цей номерок і по ньому отримав в гардеробі пальто та шапку потерпілого вартістю 4000 гривень
4. Ярослав і Георгій за попередньою домовленістю з метою вчинити крадіжку проникли на територію автозаводу, де на навантажувальній рампі під’їзних колій лежали автодеталі до автомобіля «DAEWO», і стали перекидати їх через бетонну огорожу. Предметом посягання стали двоє дверей і чотири крила загальною вартістю 7500 гривень. Перекинувши першу автодеталь вартістю 1 010 гривень вони заховали її в кущі, а при перекиданні наступної – були затримані. Територія заводу з метою охорони матеріальних цінностей, що на ній перебували, по всьому периметру була обгороджена бетонною огорожею та металевою сіткою і обладнана охоронною сигналізацією, вона також постійно охоронялась підрозділом позавідомчої охорони.
5. Гордій, підібравши ключі, проник у житло Остапа. Коли Гордій з викраденими речами виходив з квартири, Остап якраз повертався додому і зауваживши, що з його квартири виходить незнайома людина з його речами, намагався затримати останнього.
Варіант 1: Гордій залишив викрадене, а сам втік.
Варіант 2: Гордій втік разом з викраденими речами.
6. Семен на станції в момент відправки пасажирського поїзда, через відкрите вікно з допомогою гачка в присутності пасажирів, викрав плащ, який належав Леоніду.
7. До реалізатора магазину Смолина в той час, коли той закривав магазин, підійшли Бойчук і Дем’янов. Показавши Смолину каніструіз бензином, вони заявили, щоспалять магазин з усіма товарами прямо у нього на очах, якщовіннегайно не віддастьїмусігроші. Смолин віддавусігроші. Після того як злочинці утекли, зателефонував до міліції8. Лев та Роман в нетверезому стані біля магазину зупинили Бориса й стали вимагати,щоб той віддав їм гроші. Борис відповів, що грошей їм не дасть, тоді Лев вдарив його кулаком у голову, а Роман – ногою в живіт. Борис намагався сховатися від них у магазині, але Лев догнав його та під погрозою ножа обшукав і забрав 210 гривень, що становило його місячну зарплату. За висновком судово-медичної експертизи Борису були заподіяні тілесні ушкодження, що були небезпечними для життя потерпілого в момент заподіяння.
9. Данило з метою заволодіння індивідуальними речами, напав на Богдана, вдарив його сокироюу голову, а потім зняв з потерпілого шапку, пальто та годинник. Від отриманих тілесних ушкоджень Богдан на місці події помер.
10. Чередник та Павлов у вагоні потяга, який після повернення з рейсу стояв у тупику, вночі, погрожуючи ножем, забрали гаманець із 5 тис. грн. у Хромова, який не маючи іншої можливості, ночував там по приїзді в чуже місто. Щоб потерпілий не міг одразу ж заявити у міліцію, Чередник та Павлов зв’язали йому руки й ноги і замкнули в купе.
Рекомендована література:
Дітріх О. Особливості кримінально-правового змісту насильства у складі злочину, передбаченого ст. 187 КК України // Юридична Україна. – 2008. – № 9. – С. 88-94.
Дьоменко С. Аналіз суб’єктивних ознак вимагання // Вісник прокуратури. – 2008. – № 12(90). – С. 70-75.
Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за крадіжки / Національна академія внутрішніх справ України. – К.: Видавець Паливода А.В., 2005. – 141 с.
Мовчан Р. Об’єкт злочину, передбаченого ст. 197-1 КК України // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 7(151). – С. 116-119.
Полях В. Зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за викрадення чужого майна // Вісник прокуратури. – 2009. – № 11(101). – С. 12-14.
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІНа перше заняття: виконайте завдання № І а); ІІ а); ІІІ а); ІV (задачі 1–3).
На друге заняття: виконайте завдання № І б); ІІ б); ІІІ б); ІV (задачі 4-7).
I. Проведіть розмежування таких складів злочинів (заповніть таблицю):
Склади злочинів, що розмежовуються Спільні ознаки таких складів злочинів Розмежувальні ознаки (ознаки складу злочину, за якими проводиться їх розмежування) Зміст ознак, характер-них для кожного із складів злочинів
а) ст. 206 КК України «Протидія законній господарській діяльності – ст. 189 КК України «Вимагання» б) ст. 222 КК України «Шахрайство з фінансовими ресурсами» – ст. 190 КК України «Шахрайство» ІІ. Сформулюйте і запишіть приклади вчинення злочинів (простих, кваліфікованих або особливо кваліфікованих видів), передбачених такими статтями Особливої частини КК, запишіть формулу кваліфікації описаного Вами посягання:
а) ст. 222, 224 КК;
б) ст. 210, 213 КК.
ІІІ. Випишіть номери статей розділу VІІ «Злочини у сфері господарської діяльності», які передбачають:
а) злочини з матеріальним складом;
б) злочини, об’єктивна сторона яких охоплює вчинення інших самостійних злочинів і вкажіть, яких саме (передбачених якими статтями КК).
ІV. Вирішіть задачі:
1. Учень художнього технікуму Олег намалював два банківських білети вартістю 110 грн. кожний. При спробі збути один з них його було затримано.
Варіант. Не сказавши про підробку, Олег дав одну купюру Ковалю в оплату боргу. Підробку було викрито, коли Коваль подав купюру до каси магазину.
2. Іноземець Фердінанд, повертаючись із туристичної подорожі Україною, намагався незаконно вивести за кордон дві старовинні ікони на суму 65 тис. грн., поклавши їх у валізу з подвійним дном.
3. ЗАТ «Бензин/гроші» оформивши необхідні документи, розпочало будівництво автозаправної станції поблизу перехрестя магістральних доріг, де вже була аналогічна автозаправна станція, належна ТзОВ «Петроль». В період будівництва директор ТОВ «Петроль» Свирид неодноразово звертався до учасників ЗАТ: Карпа, Ганни та Марії з пропозицією відмовитися від відкриття автозаправної станції в цьому місці, оскільки це приведе до скорочення прибутків вже існуючої станції, пропонував їм за це «відступне», говорив, що поряд вони успішно працювати не зможуть. Врешті-решт Карпо, Ганна та Марія вирішили продати недобудований об’єкт, що був власністю ЗАТ «Бензин/гроші». Договір купівлі-продажу між підприємствами не укладався, Свирид передав Карпові, Ганні та Марії по 50 тисяч грн. готівкою, і будівництво автозаправної станції було припинене.
4. Будівельний трест одержав від одного з цементних заводів 657 т бракованого цементу. Розслідуванням встановлено, що за ініціативою головного інженера заводу Горбачевського було запроваджено практику відвантаження цементу споживачам без лабораторного аналізу. Горбачовський умовив директора заводу Суського та завідувача лабораторії Кіндрата не затримувати відвантаження цементу до одержання результатів лабораторних аналізів. На цемент складали фіктивні паспорти. Керівники заводу пояснили свої дії прагненням достроково виконати замовлення.
5. При прийомі працівників на роботу голова кооперативу Стратіон кожного попереджував, що розмір його заробітної плати становить комерційну таємницю підприємства, з цього приводу було прийняте відповідне рішення правління кооперативу. Один із щойно прийнятих працівників – Денис – під час зустрічі зі своїм приятелем Гнатом похвалився розміром своєї зарплати, розповів про розмір заробітної плати інших п’яти працівників, який він дізнався, розписуючись у відомості про отримання зарплати й ознайомившись з відповідною інформацією. Гнат, який відкрив підприємство, що займалося, як і згаданий кооператив утилізацією побутового сміття, завдяки цьому зміг «переманити» до себе трьох найбільш кваліфікованих працівників кооперативу. Внаслідок цього кооператив був змушений найняти інших працівників, встановивши їм заробітну плату у розмірі не 1500 грн. на місяць (як це було раніше), а 1800 грн.
6. Анастасія на належному їй автомобілі потрапила у аварію, машина була пошкоджена настільки, що не підлягала відновленню. Тому Анастасія вирішила купити собі інший автомобіль такої ж моделі за кордоном. З цією метою вона придбала туристичну путівку й виїжджаючи в зарубіжну державу не вказала в митній декларації про наявні у неї 7.000 доларів США, і перевезла їх в кишені куртки. При купівлі автомобіля з робочим об’ємом дизельного двигуна 2200 см3 в іноземній державі вона попросила його продавця – Яцека не оформляючи договір купівлі-продажу в’їхати до України на фактично проданому автомобілі, вже тут передати його Анастасії, а потім в себе на Батьківщині заявити, що автомобіль у нього викрадено. Все це було зроблено.
Згодом Анастасія користувалася новим автомобілем при потребі пред’являючи документи того, що був пошкоджений а аварії. При перевірках жодного разу невідповідність номерів кузова так і не була виявлена.
7. 16 річний Нагірняк біля 18 години придбав у неповнолітнього Петришка підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом по 100 гривень на суму 200 гривень. Отримавши вказані гроші Нагірняк біля 19 години мав намір купити продукцію магазину «Панна» за підроблену національну валюту Україну у вигляді банкнот номіналом 100 гривень. Однак продавець вказаного магазину відмовився приймати дану купюру. Окрім того, Нагірняк близько 19 години заплатив бармену бару «Панна», підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 100 гривень.
Рекомендована література:
Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченото ст. 229 КК України: Монографія.-К.: Атіка, 2005. –316 с.
Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.
Дудоров О.О. Ухилення від сплати податків: кримінально-правові аспекти: моногр. – К.: Істина, 2006. – 648 с.
Готін О.М. Випуск або реалізація недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки: проблеми кримінальної відповідачьності: Монографія / МВС України, Луг. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; Наук. ред. А.А. Музика. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 288 с. – Бібліогр.: С. 255-286.
Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України. – Харків: Ви-во Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – 320 с.


Приложенные файлы

  • docx 17751627
    Размер файла: 110 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий