Organika_-01301


М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет №21
Алициклді көмірсутектер, изомериясы, жіктелуі, номенклатурасы. Табиғи көздері және алу әдістері.
Аромат қатарының галогентуындыларының химиялық қасиеттері
қосылыстың пиролизі кезінде қандай өнім пайда болады?
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 22
Циклоалкандардың құрылысы, конформациясы. Байер теориясы.
Аромат қатарының альдегидтері мен кетондарының химиялық қасиеттері. Перкин-Канницаро реакциясы. Бензоин конденсациясы.
қосылыстың пиролизі кезінде қандай өнім пайда болады?
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет №23
Ароматты қосылыстар. Ароматтылық туралы түсінік. Хюккель ережесі. Кекуле формуласы. Бензолдың гомолог қатары, изомериясы, номенклатурасы.
Бес мүшелі гетероциклдер, химиялық қасиеттері, бағыттау ережелері және олардың бензолдан айырмашылығы.
Реакция нәтижесінде қандай өнім түзіледі?
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет №24
Ароматкөмірсутектерінің табиғи көздері: мұнай, тас көмір смоласы, кокс газы, мұнайды ароматтау. Синтетикалық алу әдістері
Циклоалкандардың физикалық және химиялық қасиеттері. Циклоқосылу реакциялары.
Реакция теңдеуіндегі бастапқы затты және өнімді атаңыз
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет №25
Аромат ядросындағы электрофильді орынбасу реакция ережелері, орынбасарлардың жіктелуі: активтеуші, о- және п –орындарға бағыттаушылар және дезактивтеуші, м- бағыттаушылар.
Нафталин. Антрацен және фенантрен. Физикалық және химиялық қасиеттері.
Реакция теңдеуіндегі бастапқы затты және өнімді атаңыз
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 6
Аромат қатарының галогентуындылары, жіктелуі, номенклатурасы, алу әдістері.
Индол, алу әдістері. Э.Фишер бойынша альдегидтердің және кетондардың фенилгидразондарын тұйықтау, реакция механизмі.
Реакция теңдеуіндегі бастапқы затты және өнімді атаңыз
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 7
Ароматты сульфоқышқылдар. Изомериясы. Номенклатурасы. Алу жолдары: сулфирлеу реакциясы, сульфирлеуші реагент. Реакция жағдайы және механизмі.
Фуран, пиррол және тиофеннің салыстырмалы ароматтылығы.
Қосылыстыатаңыз:
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 8
Аромат қатарының нитротуындыларын алу жолдары: бензол және оның гомологтарынан (ядроны және бүйірдегі тізбегін нитрлеу, реакция жағдайы мен механпизмі), галоген туындаларынан (нуклеофильді орынбасу).
Бір және екі гетероатомды алтымүшелі гетероциклдер – пиридин, пиримидин.
Қосылыстыатаңыз:
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 9
Пиразол және имидазол. Синтездің жалпы әдісі.
Аромат көмірсутектерінің химиялық қасиеттері. Электрофильді орынбасу реакциясы және оның механизмі. Орынбасарлардың бірінші және екінші топтары.
Қосылыстыатаңыз

Тест тапсырмасы.
Х Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 10
Аромат қатарының нитротуындылары, изомериясы, номенклатурасы.
Аромат көмірсутектерінің галоген туындыларының химиялық қасиеттері. Металорганикалық қосылыстардың түзілуі, олардың органикалық синтезделуге қолданылуы.
Қосылыстыатаңыз:
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 11
Моносахаридтер құрылысы, изомериясы, номенклатурасы және алу әдістері.
Ароматты сульфоқышқылдардың физикалық және химиялық қасиеттері. Сульфоқышқылдардың ароматты туындылары: тұзы, галогенангидриді, амиді, эфирлері.
Қосылыстыатаңыз:
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 12
Бір гетероатомды бесмүшелі гетероциклдер құрылысы. Ароматтылығы, қосарлану энергиясы, олардың гетероатомдардың электр терістігімен байланысы.
Аромат қатарының нитротуындыларының физикалық және химиялық қасиеттері.
Қосылыстыатаңыз:
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 13
Диазоқосылыстың құрылысы, қышқылдық, негіздік қасиеттері. Таутомериясы. Азотты бөліп және бөлмей жүретін реакциялар.
Дисахаридтер және полисахаридтер құрылысы, физикалық және химиялық қасиеттері
Қосылыстыатаңыз:
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 14
Бір атомды фенолдар. Изомериясы. Номенклатурасы. Алу жолдары.
Диазо- және азо- қосылыстар. Диазотирлеу реакциясы, оны жүргізу жағдайы. Механизмі. Реакция жылдамдығына бензол сақинасындағы орынбасарлардың әсері.
Қосылыстыатаңыз:
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет №15
Бір гетероатомды бесмүшелі гетероциклдер. Фуран, пиррол, тиофен. Ю.К.Юрьев бойынша бір біріне айналуы.
Үш атомды фенолдар: пирагаллол, оксигидрохинон, флюроглюцин.
Қосылыстыатаңыз:
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 16
Ароматты альдегидтер және кетондардың жіктелуі, ароматтық және алифароматтық. Номенклатурасы.
Аромат ядросындағы электрофильді орынбасу. Комплекстер, δ, π- комплекстердің құрылысы. Электрофильді орынбасу реакциялары: бензолды нитрлеу, галогендеу, алкилдеу, ацилдеу, сульфирлеу.
Қосылыстыатаңыз:
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 17
Көп ядролы ароматтық қосылыстар, жіктелуі. Кондирсирленбеген көп ядролы ароматтық қосылыстар, номенклатурасы.
Ароматтық қышқылдардың функционалды туындылары: хлорангидриді, ангидридтері, күрделі эфирлер, амидтері, нитрилдері, олардың алу әдістері және қасиеттері.
Қосылыстыатаңыз:
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 18
Ароматты дикарбон қышқылдары, Фтал ангидриді, қолданылуы
Дифенилді, дифенилметанды алу жолдары., химиялық қасиеттері. Үш фенилметан қатарының бояғыш заттары.
Қосылыстыатаңыз:
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 19
Бір гетероатомды бесмүшелі гетероциклдер құрылысы. Ароматтылығы, қосарлану энергиясы, олардың гетероатомдардың электр терістігімен байланысы.
Аромат қатарының карбон қышқылдарының химиялық қасиеттері.
Бастапқы Х қосылысыната:
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 20
Гетероциклді қосылыстар, жіктелуі, номенклатурасы, алу жолдары. Гетероциклді қосылыстардың ароматтылығы.
Аромат қатарының аминтуындыларының физикалық және химиялық қасиеттері.
Гетероциклдардыата:

Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 5
Ароматты альдегидтер және кетондарды алу жолдары: көмірсутектерден және спирттерден (тотықтыру, сутексіздендіру), дигалогентуындалырынан (гидролиз).
Аромат қатарының аминтуындыларының негіздік қасиетіне бензол сақинасының және сақинадағы орынбасардың әсері.
Бастапқызаттыжәне Х, У ата:
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 4
Аромат қатарының аминтуындылары, изомериясы, номенклатурасы. Ароматтық аминдерді алу әдістері.
Аромат көмірсутектерінің химиялық қасиеттері.
Бастапқызаттыжәне Х, У, Zата:
Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 3
Екі атомды фенолдар: пирокатехин, резорцин, гидрохинон.
Нафталиннің, антраценнің, фенантреннің алу жолдары, химиялық қасиеттеріндегіерекшеліктері,, бағыттау ережелері.
Сызбанұсқадағы Х жәнеY қосылыстарды анықтаңыз:

Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 2
Бір атомды фенолдар. Изомериясы. Номенклатурасы. Алу жолдары: арилгалогенидтерден, сульфоқышқылдардан, ароматтық аминдерден. Изопропилбензолдан.
Моносахаридтердің физикалық және химиялық қасиеттері.
Циклді гидразонның каталитикалық ыдырау нәтижесінде қандай өнімдер түзіледі?

4.Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Факультеті Жаратылыстану-география
Кафедра Химия
Шифр, мамандық 5В011200 – Химия
Пәні «Циклды қосылыстардың органикалық химиясы»
Билет № 1
Көп ядролы ароматтық қосылыстар.Бифенил. Алуы, қасиеті.
Аромат қатарының карбон қышқылдары, жіктелуі, номенклатурасы, алу жолдары, химиялық қасиеттеріндегі ерекшеліктері, қышқылдылығының төмендеуі.
Реакция нәтижесінде қандай қосылыс түзіледі

Тест тапсырмасы.
Химия кафедрасының шешімімен бекітілді
«10» сәуір 2015ж. №8 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.аАкатьев Н.В.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді
«22» сәуір 2015ж. №8 хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымыЖароева А.Г.

Приложенные файлы

  • docx 17750757
    Размер файла: 157 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий