Praktichni_roboti_1-5_organika

Інструкційна карта
до практичної роботи №1
з дисципліни «Органічна хімія»
спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»
Тема: Взаємозв’язок між вуглеводнями та їх галогенопохідними
Мета: відпрацювання практичних умінь по вирішенню завдань з теми «Вуглеводні та їх галогенопохідні»:
на синтез речовини на основі формули будови;
синтез за допомогою заданих реактивів;
синтез заданої речовини з вказаної;
складанню рівнянь хімічних реакцій, що характеризують хімічні властивості насичених, ненасичених і ароматичних вуглеводів і їх галогенопохідних;
Забезпечення: інструкційна карта, опорні схемо-конспекти.
Завдання практичної роботи:
Завдання на синтез речовини на основі формули будови, або синтез на основі заданих реактивів, або синтез речовини і складання для неї ряду хімічних реакцій.
Завдання на використання правила заміщення в бензеновому ядрі.
Здійснення ланцюгів перетворень (синтез за допомогою заданих реактивів).
Хід роботи:
Запишіть в зошиті тему, мету та варіант практичної роботи.
Запишіть умови задач практичної роботи та їх розв’язок, оформивши згідно нижче наведених методичних рекомендацій.
Зробіть висновок по роботі.
Методичні рекомендації по виконанню завдань практичної роботи
Перш ніж приступити до вирішення завдань практичної роботи, необхідно спочатку вивчити відповідний розділ за підручником або лекцією. При цьому слід звернути увагу на основні способи одержання речовин даного класу, їх хімічні властивості, умови перебігу реакцій. Особливу увагу слід приділити зв'язку даного класу речовин з іншими класами.
Всі рівняння реакцій необхідно записувати з указанням умов (температура, тиск, каталізатор, розчинник).
Для всіх органічних речовин необхідно записувати формули будови, причому можна не вказувати всі зв’язки між атомами карбону і гідрогену. Функціональні групи у формулах слід записувати у правій частині.
Формули будови необхідно не тільки писати, але читати в різному написанні, наприклад: бензен, бензол; анілін, амінобензол, амінобензен.
Практичною роботою передбачено вирішення таких типів завдань:
Синтез за допомогою заданих реактивів.
Для вирішення завдань даного типу необхідно записувати повні рівняння реакцій. Іноді хід перетворення зображується схемою, якщо необхідно провести ряд послідовних перетворень (ланцюги перетворень).
При вирішенні такого завдання необхідно чітко представляти хід хімічного процесу, знати умови проведення синтезу, передбачати утворення побічних продуктів. При виконанні завдання використовуйте знання промислових і лабораторних методів одержання основних представників даного класу органічних сполук та їх хімічних властивостей. Зверніть увагу на використання іменних реакцій: Вюрца, Фріделя-Крафтса, Вюрца-Фіттіга, синтез Лебедева, Коновалова, правил Марковнікова та правила орієнтації в бензольному кільці.
Приклад №1.
Скласти рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення та визначити невідомі речовини:
13 EMBED Equation.3 1415.
Наведені рівняння реакцій, які відповідають схемі перетворень, вказані умови їх перебігу:
1) C6H12O6 ( 2C2H5OH + 2CO2 (при наявності ферментів – спиртове бродіння);
етанол
2) C2H5OH + HCl ( C2H5Сl + H2O;
хлоретан
3) C2H5Сl + C6H6 ( CH3–CH2–C6H5 (у присутності каталізатора AlCl3 – алкілування по Фріделю-Крафтсу); етилбензол
4) CH3–CH2–C6H5 + Сl2 ( CH3–CH2–C6H4Cl + HCl
п-хлоретилбензол
5) CH3–CH2–C6H4Cl + 6[O] ( C6H4Cl–COOH + 2H2O + CO2
п-хлорбензойна кислота
Відповідь: Х1 – етанол; Х2 – хлоретан; Х3 – п-хлоретилбензол (1-етил-4-хлорбензен); Х4 – п-хлорбензойна кислота (4-хлорбензойна кислота).
Приклад №2.
Навести рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити наступні перетворення:
CO 13 EMBED Word.Picture.8 1415 CH3OH 13 EMBED Word.Picture.8 1415 CH3COOCH3 13 EMBED Equation.3 1415 CH3COONa 13 EMBED Word.Picture.8 1415 CH4
Вказати умови перебігу всіх реакцій.
Відповідь:
Наведені рівняння реакцій, які відповідають схемі перетворень та умови їх перебігу:
1) CO + 2H2 13 EMBED Equation.3 1415СH3OH
2) CH3OH + CH3COOH 13 EMBED Equation.3 1415 CH3COOCH3 + H2O
3) CH3COOCH3 + NaOH 13 EMBED Equation.3 1415 CH3COONa + CH3OH
4) CH3COONa (тв) + NaOH(тв) 13 EMBED Equation.3 1415CH4 + Na2CO3

Синтез речовини на основі формули будови.
При виконанні такого завдання необхідно вибрати вихідну сполуку і скласти відповідні реакції або схеми, вказуючи умови перебігу реакцій. Рішенню такого завдання допомагає поділ формули будови заданої речовини на окремі складові частини – фрагменти, з яких повинна складатися задана речовина. Причому ці фрагменти повинні входити в формулу у вигляді частини, що легко відокремлюється. Потім аналізують формули речовин і обирають найбільш вигідний шлях синтезу.
Наприклад: одержання реакцією Вюрца 2,5-диметилгексану.
Одержати 2,5-диметилгексан можна трьома способами, проте найбільш вигідним буде той спосіб, при якому 2,5-диметилгексан буде єдиним продуктом даної реакції. Тому як вихідну речовину слід взяти 1-бром-2-метилпропан.
Синтез заданої речовини з вказаної.
При вирішенні таких завдань необхідно написати всі проміжні сполуки, вибрати необхідні реактиви і вказати умови проведення реакцій.
Перш ніж вирішувати задачу, необхідно виразити її умови формулами будови. Потім розпочати підбирання вихідних речовин для заданої сполуки і таким чином доходять до вказаної сполуки.
Приклад № 3.
За допомогою яких реакцій з 1-пентену можна одержати 2-пентен? Задачу можна вирішити двома способами:
Спосіб
Записати завдання формулами будови: 1-пентен 2-пентен. Потім підібрати таку вихідну речовину, з якої через ряд перетворень можна одержати 2-пентен. Вихідна речовина за будовою повинна бути подібною до 1-пентену. Такою речовиною може бути 2-бромпентан. А 2-бромпентан можна одержати з алкену (1-пентен). Отже, рішення представляється схемою: 1-пентен 2-бромпентан 2-пентен. Відповідь підтверджується рівняннями відповідних реакцій з указанням умов їх перебігу.
Спосіб
2-пентен можна одержати дегідратацією 2-пентанолу, який в свою чергу, утворюється внаслідок гідратації 1-пентену. Загальна схема вирішення задачі: 1-пентен 2-пентанол 2-пентен.
Синтез речовини і складання рівнянь хімічних реакцій.
Рішення таких задач потребує теоретичних знань способів одержання та хімічних властивостей даного класу органічних речовин.
Правила заміщення в бензеновому ядрі.
Встановлено, що замісники, які раніше увійшли до бензенового ядра, впливають на місце розміщення в ядрі інших замісників, які проникають в нього в процесі вторинного заміщення.
За спрямовуючою (орієнтуючою) дією замісники поділяють на дві групи.
Замісники першого роду направляють (орієнтують) новий замісник в орто- і пара-положення (о- і п-орієнтири): є електродонорними (вносять в ядро бензену свої електрони), що спричиняє збільшення його електронної густини і сприяє тому, що похідні бензену і його гомологи легко вступають в реакції електрофільного заміщення.
Замісники першого роду здатні відштовхувати від себе і зсувати електрони, збільшується електронна густина в положеннях 2 і 4 (о- і п-положеннях).
Належать: радикали, галогени, гідроксильні групи, аміногрупа.

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 141513 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Замісники другого роду направляють входження в бензенове ядро наступних замісників у реакціях електрофільного заміщення переважно в м-положення тому, що здатні відтягувати на себе електрони (є електроакцепторними), причому найбільше відтягуються ті електрони, які належать карбоновим атомам, розміщеним поряд з атомом Карбону, що зв’язує замісник. Такими атомами є атоми Карбону, розміщені поряд з заміщеними, в о- і п-положеннях. Вони одержують частковий позитивний заряд
·+. Тому електрофільні реагенти в першу чергу заміщують атоми Гідрогену біля атомів Карбону, що розміщені в м-положенні, де електронна густина знижена і вони більш реакційноздатні.
До замісників другого роду належать такі групи (у порядку зростання впливу на процеси вторинного заміщення):
СООR < COOH < COH < SO3H < CN < NO2
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415Схема одержання похідних бензолу (бензену)


13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Варіант №1
Які речовини утворюються, якщо до бутену-1 приєднати бромоводень, а на добутий продукт подіяти спиртовим розчином гідроксиду натрію? Навести рівняння реакцій.
Написати рівняння реакцій взаємодії нітробензолу, аніліну, бензойної кислоти з нітратною кислотою, бромом. Назвати утворені продукти.
Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:
н-гексан бензен циклогексан бензен хлорбензен.
Варіант №2
Напишіть рівняння реакцій приєднання брому, водню та бромоводню до ізопрену (2-метилбутадієну-1,3). Назвіть утворені речовини.
Написати рівняння реакцій взаємодії бромбензену, етилбензену, фенолу з нітратною кислотою, бромом. Назвати утворені продукти.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
Кальцій карбонат кальцій оксид кальцій карбід гексахлоран

ацетилен бензен нітробензен
Варіант №3
Як, використовуючи реакцію Вюрца, добути: а) 2,3-диметилбутан; б) метилциклопентан?
Написати рівняння реакцій взаємодії хлорбензолу, бензойної кислоти, фенолу з нітратною кислотою, бромом. Назвати утворені продукти.
Назвати сполуки А, Б, В та скласти рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити вказані перетворення:
HCI KOH (спиртовий розчин) Бромна вода
CН2=СН – СН3 А Б В
Варіант №4
Скласти рівняння реакцій, за допомогою яких можна з 1,2 –дихлорпропану добути 1,1-дихлорпропан.
Написати рівняння реакцій взаємодії амінобензолу, етилбензолу, бензальдегіду з нітратною кислотою, бромом. Назвати утворені продукти.
Назвати речовини А і Б та складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:
НВr Na
Етилен А Б Бутадієн-1,3
Варіант №5
Як одержують стирен. Скласти рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості стиролу (стирену).
Написати рівняння реакцій взаємодії амінобензолу, етилбензолу, бензальдегіду з нітратною кислотою, бромом. Назвати утворені продукти.
За допомогою яких реакцій можна здійснити такі перетворення:
СН2Вr – CH2 – CH2 – CH3 CH2 = CH – CH2 – CH3 СН2Вr – CHBr – CH2 – CH3
CH
· C – CH2 CH3
Інструкційна карта
до практичної роботи №2
з дисципліни «Органічна хімія»
спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»
Тема: Розв’язування задач з теми «Вуглеводні. Галогенопохідні вуглеводнів»
Мета: відпрацювання практичних умінь по розв’язуванню задач з теми «Вуглеводні та їх галогенопохідні»:
на виведення формул органічних сполук за даними якісного і кількісного аналізу;
на розрахунки за хімічними рівняннями.
Забезпечення: інструкційна карта, опорні схемо-конспекти.
Завдання практичної роботи:
Задача на виведення формул речовин за даними якісного і кількісного аналізів.
Задача на обчислення за хімічними рівняннями.
Задача на обчислення за хімічними рівняннями (комбінована).
Хід роботи:
Запишіть в зошиті тему, мету та варіант практичної роботи.
Запишіть умови задач практичної роботи та їх розв’язок, оформивши згідно нижче наведених методичних рекомендацій.
Зробіть висновок по роботі.
Методичні рекомендації по виконанню завдань практичної роботи
Хімічні формули – це позначення складу речовини за допомогою знаків хімічних елементів та індексів. Проте за характером інформації, яку несе формула, їх класифікують на:
емпіричні (найпростіші, елементарні) формули показують, атоми яких елементів і в якому співвідношенні входять до складу речовини. Такі формули записують за допомогою знаків хімічних елементів та індексів, які не мають спільного дільника. Наприклад, емпірична формула етану СН3, пропену, етену, циклопропану СН2, ацетилену, бензолу СН. Емпіричні формули використовують для позначення речовин немолекулярної будови (КСІ, Са(НСО3)2, Na2SO4).
молекулярні формули показують скільки атомів кожного елемента входить до складу молекули. Індекси в молекулярній формулі в ціле число разів більші, ніж відповідні індекси в емпіричній формулі. Наприклад, молекулярна формула етану – С2Н6, пропену, циклопропану – С3Н6. У загальному вигляді: (АхВуCz)n.
електронні, структурні, просторові формули.
Алгоритм розв’язування задач на знаходження молекулярної формули речовини:
Визначення емпіричної формули речовини. Для цього знаходять кількість речовини елементів у довільній кількості речовини і виражають їх відношення у вигляді цілих чисел, які не мають спільного дільника: х : у : z = n(C) : n (H) :n(O).
Знаходження молекулярної формули. Для цього потрібно знати молярну масу (відносну молекулярну) масу речовини, формула якої визначається.
При встановленні молекулярної формули потрібно знайти ціле число, яке показує, у скільки разів потрібно збільшити відповідні індекси емпіричної формули.
Наприклад, (СхНуОz)n.
Звідси, 13 EMBED Equation.3 1415,
де n – число, яке показує, у скільки разів збільшуються індекси в емпіричній формулі;
М – молярна маса речовини, формулу якої визначають;
М(СхНуОz) – молярна маса емпіричної формули.
Молярна маса речовини може бути даною за умовою задачі або її можна обчислити:
за відносною густиною газоподібної речовини за нормальних умов:
13 EMBED Equation.3 1415,
де D – відносна густина газу;
М1 та М2 – молярні (відносні молекулярні) маси газів, що порівнюють.
Найчастіше використовують значення відносних густин газів за воднем D(Н2) або за повітрям D(повітрям), причому середня молярна маса повітря дорівнює 29г/моль.:
13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415.
за густиною газоподібної речовини за нормальних умов:
13 EMBED Equation.3 1415,
де Vм – молярний об’єм газу, який за нормальних умов дорівнює 22,4 л/моль;
М – молярна маса газу;

· – густина газу за нормальних умов, г/л.
якщо відомі маса й об’єм газу:
13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415,
де n – кількість речовини, моль;
Vм – молярний об’єм газу, який за нормальних умов дорівнює 22,4 л/моль;
М – молярна маса газу;
m – маса речовини, г
Інколи умова задачі вимагає знайти структурну формулу. Для цього записують структурні формули всіх ізомерів, які мають дану молекулярну формулу, і вибирають ізомер, який задовольняє всі вимоги задачі.
При розв’язуванні задач на виведення молекулярної формули речовини за продуктами згоряння потрібно враховувати такі особливості:
Відповідно до закону збереження маси речовини число моль атомів кожного виду однакове в лівій і правій частинах рівняннях реакції, а коефіцієнти показують молярні співвідношення речовин, що беруть участь або утворюються в ході реакції.
Обов’язково потрібно перевіряти, чи не входить до складу досліджуваної речовини Оксиген, який звичайними аналітичними методами не визначається. Така перевірка ґрунтується на тому, що сума мас всіх елементів повинна бути рівною масі взятої речовини.
Приклад №1
Установити молекулярну формулу алкену і продукту взаємодії алкену з 1 моль НВr. Монобромпохідна має відносну густину за повітрям 4,24. Назвати вихідний алкен.
Дано:
n(НВr) = 1 моль
D(за повітрям) = 4,24
формула монобромопохідної СхH2х+1Br
Обчислити:
х ?
Розв’язок:
Записуємо молярну масу монобромопохідної СхH2х+1Br:
М = 12х + 2х+1 + 80 = 14х + 81.
За відносною густиною за повітрям визначаємо молярну масу речовини: 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415
М = 29 · 4,24 = 123 г/моль.
Визначаємо молекулярну формулу бром алкану:
З виразу 14х + 81 = 123 находимо х = 3.
Формула бромалкану: С3Н7Br.
Формула алкену: С3Н6 – пропен.
Ізомер циклопропан
Приклад №2
При згорянні 9 г первинного аміну вивільнилося 2,24 л азоту (н.у.). Визначити молекулярну формулу аміну.
Дано:
m (RNH2) = 9 г
V(N2) = 2,24 л
формула монобромопохідної СхH2х+1Br
Обчислити:
х ?
Розв’язок:
Записуємо схему горіння аміну:
2RNH2 N2
Визначити кількість речовини аміну та його молярну масу:
n (RNH2) = 2n (N2) = 13 EMBED Equation.3 1415 = 0,2 моль
13 EMBED Equation.3 1415 г/моль
Встановити молекулярну формулу аміну та привести його назву:
На радикал R припадає 45 – (14 + 2) = 29. Таким радикалом може бути тільки етил С2Н5.
Відповідь: молекулярна формула аміну С2Н5NH2, назва його – етиламін.
При розв’язуванні задач на обчислення за хімічними рівняннями та задач на виведення молекулярної формули речовини за даними якісного і кількісного аналізів необхідно дотримуватись вимог щодо їх оформлення:
стисла умова задачі;
рівняння хімічної реакції;
формула для обчислення в загальному вигляді та з підставленими чисельними значеннями величин (при необхідності);
результат обчислень;
повна відповідь на питання задачі.
Якщо задача має декілька дій, то необхідно пояснювати кожну з них.
Загальні правила розв’язування розрахункових задач
Процес розв’язування розрахункових задач включає такі етапи:
скорочений запис умови задачі;
складання плану розв’язування, вибір методу та усвідомлення логічної послідовності розв’язування задачі;
виконання розрахунків і перевірка розв’язування;
запис відповіді і його аналіз.
При вивченні умови задачі слід з’ясувати, що дано і що необхідно обчислити. Зверніть увагу на те, про які речовини йде мова в умові задачі. Потім необхідно з’ясувати хімічні процеси, які відбуваються (якщо задача на обчислення за хімічними рівняннями), вказати одиниці вимірювання (при потребі перевести до однієї системи одиниць).
При скороченому запису умови задачі необхідно використовувати позначення:
М – молярна маса речовини;
Vм – молярний об’єм газу;
D – відносна густина газу;

· – густина;
n – кількість речовини, моль;
m – маса речовини, г;

·(виходу) – масова частка виходу;

·(Х) – масова частка речовини у розчині;

·(виходу) – об’ємна частка виходу.
На основі умови задачі записати рівняння хімічної реакції та розставити необхідні коефіцієнти. Потім записати над формулами речовин в рівняння дані умови задачі (маси або кількості речовин), під формулами – молярні маси (кількості) речовин. На основі чисельних позначень скласти пропорцію. Слід пам’ятати, що в кількісному співвідношенні реагенти та продукти реакції знаходяться в пропорційній залежності.
Залежно від умови задачі обчислення проводять одним із методів: методом готових формул, методом пропорцій або алгебраїчним методом.
Якщо задача включає декілька дій, то до кожної з них записують питання.
Обчислення проводять з точністю до 0,01, в деяких випадках до 0,1, або результати заокруглюють до цілих чисел при цьому необхідно користуватися правилами приблизних обчислень.
У кінці розв’язку записують повну відповідь на питання задачі. Зверніть увагу на перевірку одержаних результатів.
При розв’язуванні задач за хімічними рівняннями слід пригадати такі формули:
Масова частка розчиненої речовини Х у розчині – відношення маси (m) розчиненої речовини (Х), що міститься у розчині (в системі), до загальної маси цього розчину (цієї системи) m(розчину):

·(Х) = 13 EMBED Equation.3 1415,
де m маса розчиненої речовини (Х), г;
m (розчину) – маса розчину, г;

·(Х) – масова частка речовини у розчині (долі одиниці, або відсотки).
Особливістю таких задач є те, що вихідна речовина або продукти реакції знаходяться у розчині. Для розв’язування таких задач необхідно обчислити масу розчиненої речовини в розчині. Продукти реакції обчислюють за масою розчиненої речовини.
Масова частка чистої речовини Х у суміші:

·(Х) = 13 EMBED Equation.3 1415
де m маса чистої речовини в суміші (Х), г;
m(суміші) – маса суміші, г;

·(Х) – масова частка речовини в суміші (долі одиниці, або відсотки).
Масова (об’ємна) частка виходу продукту (%) від теоретично можливого:
Особливість таких задач полягає в тому, що за умовою задачі вказують масу або об’єм вихідної речовини і продукту реакції. На основі цих даних обчислюють масову (об’ємну) частку виходу продукту реакції по відношенню до теоретичного значення.

·(виходу) = 13 EMBED Equation.3 1415,
де
·(виходу) – масова частка виходу;
m (практична) – маса речовини, що утворилася на практиці, г;
m (теоретична) – маса речовини, що теоретично обчислена за рівнянням реакції, г;

·(виходу) = 13 EMBED Equation.3 1415,
де
·(виходу) – об’ємна частка виходу;
V (практ.) – об’єм газу, що утворився на практиці, л;
V (теорет.) – об’єм газу, що був теоретично обчислений за рівнянням реакції, л;
Спочатку обчислюють за рівнянням реакції теоретичний вихід продуту реакції. Потім визначають масову (об’ємну) частку виходу продукту реакції від теоретичного значення.
Приклад №3
Обчислити масу бензолу, потрібного для добування аніліну масою 74,4г. Масова частка виходу аніліну становить 64%.
Дано:
mпр.(аніліну) = 74,4 г

· (аналіну) = 64%
Обчислити:
m.(C6H6) = ?
Розв’язок:
Визначаємо масу аніліну, який міг би утворитись за умови кількісного виходу:

·(виходу) = 13 EMBED Equation.3 1415,
m(аніліну) = 13 EMBED Equation.3 1415 г

Знаходимо кількість речовини аніліну:
n(аніліну) = 13 EMBED Equation.3 1415 моль
Складаємо рівняння реакцій. Анілін синтезують з бензолу у дві стадії. Спочатку бензол нітрують:
С6Н6 + НNO3 C6H5NO2 + H2O
Далі відновлюють нітробензол до аніліну шляхом каталітичного гідрування:
C6H5NO2 + 3 H2 C6H5NН2 + 2 H2O
З рівнянь випливає, що n(C6H6) = n (аніліну) = 1,25 моль
Знаходимо масу бензолу, потрібного для добування аніліну:
m (С6Н6) = n (С6Н6) · M (С6Н6) = 1,25 · 78 = 97,5 г
Відповідь: m (С6Н6) = 97,5 г
Приклад №4
Внаслідок дегідрування етилбензолу масою 4,24 г добуто стирол. Вихід продукту реакції становив 75%. Яку масу розчину брому у тетрахлориді вуглецю може знебарвити добутий стирол, якщо масова частка брому у розчині становить 4%.
Дано:
m (етилбензолу) = 4,24 г

· (стиролу) = 75%

· (Вr2) = 4%
Обчислити:
m (розчину Вr2) = ?
Розв’язок:
Визначаємо вихідну кількість речовини етилбензолу:
nпр.(етилбензолу) = 13 EMBED Equation.3 1415 моль
Складаємо рівняння реакції дегідрування етилбензолу:
С6Н5С2Н5 С6Н5С2Н3 + Н2
етилбензол стирол
З рівняння реакції випливає, що · n (стиролу) = · n (етилбензолу) = 0,04 моль
Визначаємо масу стиролу, який міг би утворитися за умови кількісного виходу:
m (стиролу) = M (стиролу) · n (стиролу) = 0,04 · 104 = 4,16 г
Зважаючи на масову частку виходу стиролу, визначаємо масу реально добутого продукту:

·(виходу) = 13 EMBED Equation.3 1415,
Звідси, mпр.(стиролу) = 13 EMBED Equation.3 1415 г
Кількість речовини стиролу, добутого в даній реакції, становить:
nпр.(стиролу) = 13 EMBED Equation.3 1415 моль
Складаємо рівняння реакції стиролу з бромом:
С8Н8 + Вr2 С8Н8Вr2
Звідси випливає, що n (Br2) = nпр.(стиролу) = 0,03 моль
Обчислюємо масу брому, який може вступити в реакцію:
m (Вr2) = M (Вr2) · n (Вr2) = 0,03 · 160 = 4,8 г
Обчислюємо масу розчину брому в тетрахлориді вуглецю:
13 EMBED Equation.3 1415 г
Відповідь: маса розчину брому дорівнює 120 г.
Обчислення згідно рівнянь реакцій, якщо одна з реагуючих речовин узята в надлишку.
При розв’язуванні таких задач необхідно визначити, яка з речовин узята в надлишку. Для цього обчислюють кількість речовини (моль) для реагентів, а потім порівнюють одержані внаслідок ділення числа. Порівнюють кількість моль однієї з вихідних речовин, яку дано за умовою задачі, з кількістю моль цієї ж речовини, яка необхідна для реакції. Число з більшим значенням вказує на речовину, що взята в надлишку. Обчислення продукту реакції проводять за речовиною, що повністю прореагувала, тобто якої не вистачає.
Задачі з надлишком речовини ускладнюються тим, що вихідні речовини можуть даватися у вигляді розчинів. Тоді для розв’язування таких задач спочатку обчислюють масу розчиненої речовини у розчині за масовою часткою. Потім визначають, яка з речовин міститься у надлишку. Обчислення продукту реакції проводять за речовиною, що повністю прореагувала.
Приклад №5
Обчислити масу естеру, що утворився при взаємодії розчину етанолу масою 40г (масова частка спирту – 96%) з розчином оцтової кислоти масою 50 г (масова частка кислоти – 80%).
Дано:

· (С2Н5ОН) = 96%
m (розчину С2Н5ОН) = 40 г

· (СН3СООН) = 80%
m (розчину СН3СООН) = 50 г
Обчислити:
m (естеру) = ?
Розв’язок:
Обчислити масу та кількість речовини спирту та ефіру в розчинах за формулами:

·(Х) = 13 EMBED Equation.3 1415
m (С2Н5ОН) = 13 EMBED Equation.3 1415г
m (СН3СООН) = 13 EMBED Equation.3 1415г
n (С2Н5ОН) = 13 EMBED Equation.3 1415 моль
n (СН3СООН) = 13 EMBED Equation.3 1415 моль
Записуємо рівняння хімічної реакції та визначаємо, яка з речовин узята в надлишку:
С2Н5ОН + СН3СООН
Обчислюємо масу естеру, що утворився внаслідок реакції:

Задачі на встановлення кількісного складу сумішей.
Розрахункові задачі на встановлення складу таких сумішей, твердих чи газоподібних компонентів, розв’язуються шляхом складання алгебраїчних рівнянь. Алгебраїчні рівняння складаються на основі рівнянь хімічних реакцій, враховуючи кількості речовин сполук, які беруть участь у реакції, використовуючи залежність 13 EMBED Equation.3 1415. Інколи алгебраїчні рівняння записують у вигляді рівності мас певного хімічного елемента у вихідній речовині і продукті реакції.
У задачах, де розглядаються гази, які при змішуванні реагують між собою, утворюючи газоподібні продукти реакції, алгебраїчні рівняння складають, враховуючи, що об’єми газів, які беруть участь в реакції, відносяться як коефіцієнти перед формулами сполук у рівнянні реакції.
Інколи зручно заміняти об’єми газів співвідношенням кількості речовини газів.
Характеризуючи газові суміші, потрібно брати об’єми газів при однакових температурі та тиску.
Для однозначного розв’язку задач на встановлення кількісного складу сумішей число алгебраїчних рівнянь повинно дорівнювати число невідомих величин, введених при розв’язку.
Приклад 6(
При спалюванні 20л суміші метану й етану утворилось 24л вуглекислого газу. Визначити об’ємні частки вуглеводнів у складі суміші.
Дано:
V(CH4 + C2H6) = 20 л
V(СО2) = 24 л
Обчислити:

·(СН4) ?

·(С2Н6) ?
Розв’язок:
Об’ємну частку газу в суміші визначають за формулою:

·(газу) = 13 EMBED Equation.3 1415.
Реакція горіння компонентів суміші виражається рівняннями:
СН4 + 2О2 СО2 + 2Н2О;
2С2Н6 + 5О2 4СО2 + 6Н2О.
Виражаємо об’єми компонентів суміші через невідому величину.
Нехай V(CH4) = х л, тоді V(C2H6) = (20 – х) л
Складаємо співвідношення вуглеводнів і вуглекислого газу в хімічних реакціях:
V(CH4) : V(CO2) = 1 : 1; V(CH4) = V1(CO2);
V(C2H6) : V(CO2) = 2 : 4 = 1 : 2; V2(СО2) = 2V(C2H6).
За цими співвідношеннями легко обчислити об’єм вуглекислого газу. Знаючи, що сума об’ємів вуглекислого газу, який утворився при згорянні метану і етану, дорівнює 24л, складаємо алгебраїчне рівняння і розв’язуємо його:
V1(CO2) + V2(СО2) = 24, або V(CH4) + 2V(C2H6) = 24
х + 2(20 х) = 24
х + 40 – 2х = 24
х = 16
Тобто V(CH4) = 16 л; V(C2H6) = 20 – 16 = 4 л
Обчислюємо об’ємні частки газів у суміші:

·(СН4) = 13 EMBED Equation.3 1415;
·(С2Н6) = 13 EMBED Equation.3 1415
Відповідь: об’ємні частки метану й етану в газовій суміші відповідно дорівнюють 80% та 20%.
Приклад №7(
Суміш етилену і ацетилену об’ємом 16,8 л за н.у. має масу 20,5 г. Визначити об’єм кожного газу у суміші.
Дано:
V(С2Н4 + С2Н2) = 16,8 л
m(С2Н4 + С2Н2) = 20,5 г
Обчислити:
V(С2Н4) = ?
V(С2Н2) = ?
Розв’язок:
13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415
Нехай V(С2Н4) = х л, V(С2Н2) = (16,8 – х) л
m (С2Н4) = M (С2Н4) n (С2Н4) = M (С2Н4) · 13 EMBED Equation.3 1415 = 13 EMBED Equation.3 1415;
m (С2Н2) = M (С2Н2) n (С2Н2) = M (С2Н2) · 13 EMBED Equation.3 1415 = 13 EMBED Equation.3 1415;
13 EMBED Equation.3 1415
14х + 13 (16,8 – х) = 11,2 · 20,5
14х + 218,4 – 13х = 229,6
х = 11,2
V(С2Н4) = 11,2 л
V(С2Н2) = 16,8 – 11,2 = 5,6 л
Відповідь: V(С2Н4) = 11,2 л, V(С2Н2) = 5,6 л.
Варіант №1
Внаслідок спалювання вуглеводню масою 4,2г утворився карбон (Іv) оксид 13,2г. Відносна густина пари цієї речовини за воднем – 42. Знайдіть молекулярну формулу вуглеводню.
Обчислити масу карбіду алюмінію АІ4С3, який необхідний, щоб добути 5,04л метану (н.у.), якщо масова частка виходу метану становить 80%.
Обчислити об’єм карбон (Іv) оксиду, який може утворитися при повному згорянні суміші ацетилену та етилену об’ємом 89,6л.

Варіант №2
При спалюванні 29г органічної речовини утворилось 88г вуглекислого газу і 45г води. Відносна густина пари цієї речовини за повітрям дорівнює 2. Встановіть молекулярну формулу речовини.
Обчислити об’єм повітря, яке потрібне для спалювання 8,96л пропану. Об’ємна частка кисню у повітрі становить 21%. Усі об’єми приведені до нормальних умов.
З циклогексану масою 9,24 г за реакцією дегідрування при наявності нікелевого каталізатора добуто бензол. Обчисліть об’єм бензолу, якщо його густина дорівнює 0,88 г/мл.

Варіант №3
Внаслідок спалювання вуглеводню масою 8,8г утворився карбон (ІV) оксид масою 26,4 г, густина речовини за н.у. дорівнює 1,96 г/мл. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню.
Обчислити масу бромної води (масова частка брому 2,4%), яку може знебарвити пропен об’ємом 1,68л (нормальні умови).
Зразок технічного карбіду кальцію масою 1,2г обробили водою. Ацетилен, що виділився, пропустили крізь надлишок бромної води, добувши тетрабромопохідну етану масою 5,19г. Визначити масову частку СаС2 в технічному карбіді кальцію.

Варіант №4
При спалюванні 13,44 л органічної речовини утворилось 26,88 л вуглекислого газу (н.у.) і 21,6 г води. Відносна густина пари речовини за воднем дорівнює 1,03. Встановіть формулу речовини.
Обчислити масу гексану, який можна добути внаслідок взаємодії 1-хлорпропану масою 9,42г з металічними натрієм масою 3,22г.
Алкен має нормальну будову, а подвійний зв'язок знаходиться біля другого атома карбону. Зразок цього алкену масою 45,5г приєднав водень об’ємом 14,56л (нормальні умови). Визначте формулу алкену і назвати його.

Варіант №5
Виведіть молекулярну формулу вуглеводню за даними: масова частка карбону дорівнює 85,7%, відносна густина за воднем 21.
З етилового спирту об’ємом 40мл (масова частка домішок 6%, густина 0,807г/мл) добули етилен об’ємом 10,2л (нормальні умови). Визначте масову частку виходу продукту.
Внаслідок бромування бензолу при наявності броміду феруму (ІІІ) добули бромоводень, який пропустили крізь надлишок розчину нітрату аргентуму. Утворився осад масою 7,52г. Обчислити масу добутого продукту бромування бензолу і назвати цей продукт.

Варіант №6
Циклоалкан має відносну густину пари за повітрям 1,931. Визначте формулу цього циклоалкану.
З технічного карбіду кальцію масою 30г добуто ацетилен об’ємом 8,4л (нормальні умови). Визначте масову частку домішок у зразку карбіду.
Суміш ацетилену та етилену об’ємом 11,2л внаслідок каталітичного гідрування до етану приєднала водень об’ємом 14,56л (нормальні умови). Визначити масову частку ацетилену у вихідній суміші.
Інструкційна карта
до практичної роботи №3
з дисципліни «Органічна хімія»
спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»
Тема: Взаємозв’язок між оксигенвмісними сполуками, вуглеводнями та їх галогенопохідними
Мета: відпрацювання практичних умінь по вирішенню завдань з теми «Оксигенвмісні органічні сполуки»:
синтез за допомогою заданих реактивів;
синтез заданої речовини з вказаної;
вирішенню задач на розпізнавання органічних сполук на основі знань характерних реакцій;
здійсненню перетворень, які встановлюють взаємозв’язок між оксигенвмісними органічними сполуками, вуглеводнями та їх галогенопохідними.
Забезпечення: інструкційна карта, опорні схемо-конспекти.
Завдання практичної роботи:
Завдання на синтез на основі заданих реактивів, або з вказаної речовини, синтез речовини і складання для неї ряду хімічних реакцій.
Завдання на використання якісних реакцій для розпізнавання органічних речовин.
Здійснення ланцюгів перетворень (синтез за допомогою заданих реактивів).
Хід роботи:
Запишіть в зошиті тему, мету та варіант практичної роботи.
Запишіть умови задач практичної роботи та їх розв’язок, оформивши згідно нижче наведених методичних рекомендацій.
Зробіть висновок по роботі.
Методичні рекомендації по виконанню завдань практичної роботи
Перш ніж приступити до вирішення завдань практичної роботи, необхідно спочатку вивчити відповідний розділ за підручником або лекцією. При цьому слід звернути увагу на основні способи одержання речовин даного класу, їх хімічні властивості, умови перебігу реакцій. Особливу увагу слід приділити зв'язку даного класу речовин з іншими класами.
Всі рівняння реакцій необхідно записувати з указанням умов (температура, тиск, каталізатор, розчинник).
Для всіх органічних речовин необхідно записувати формули будови, причому можна не вказувати всі зв’язки між атомами карбону і гідрогену. Функціональні групи у формулах слід записувати у правій частині.
Формули будови необхідно не тільки писати, але читати в різному написанні, наприклад: бензен, бензол; анілін, амінобензол, амінобензен.
Практичною роботою передбачено вирішення таких типів завдань:
Синтез за допомогою заданих реактивів.
Для вирішення завдань даного типу необхідно записувати повні рівняння реакцій. Іноді хід перетворення зображується схемою, якщо необхідно провести ряд послідовних перетворень (ланцюги перетворень).
При вирішенні такого завдання необхідно чітко представляти хід хімічного процесу, знати умови проведення синтезу, передбачати утворення побічних продуктів. При виконанні завдання використовуйте знання промислових і лабораторних методів одержання основних представників даного класу органічних сполук та їх хімічних властивостей.
Приклад №1
Скласти рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити наступні перетворення:
13 EMBED Equation.DSMT4 1415
Складені рівняння реакцій, які відповідають схемі перетворень:
1) Al4C3 + 12H2O ( 4Al(OH)3 + 3CH4 (метан);

2) 2СH4 ( C2H2 + 3H2 (ацетилен);

3) C2H2 + H2О 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 СH3CHO (оцтовий альдегід, етаналь);

4) 3СH3CHO + 2KMnO4 ( 2СH3COOK + СH3COOH + 2MnO2 + H2O (суміш ацетату калію та оцтової кислоти);

5) СH3COOK + KOH 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 CH4( + K2CO3 (метан)
Отже, Х1 – метан; Х2 – ацетилен; Х3 – ацетат калію.
Синтез заданої речовини з вказаної.
При вирішенні таких завдань необхідно написати всі проміжні сполуки, вибрати необхідні реактиви і вказати умови проведення реакцій.
Перш ніж вирішувати задачу, необхідно виразити її умови формулами будови. Потім розпочати підбирання вихідних речовин для заданої сполуки і таким чином доходять до вказаної сполуки.
Приклад№2.
За допомогою яких реакцій з 1-пентену можна одержати 2-пентен? Задачу можна вирішити двома способами:
Спосіб
Записати завдання формулами будови: 1-пентен 2-пентен. Потім підібрати таку вихідну речовину, з якої через ряд перетворень можна одержати 2-пентен. Вихідна речовина за будовою повинна бути подібною до 1-пентену. Такою речовиною може бути 2-бромпентан. А 2-бромпентан можна одержати з алкену (1-пентен). Отже, рішення представляється схемою: 1-пентен 2-бромпентан 2-пентен. Відповідь підтверджується рівняннями відповідних реакцій з указанням умов їх перебігу.
Спосіб
2-пентен можна одержати дегідратацією 2-пентанолу, який в свою чергу, утворюється внаслідок гідратації 1-пентену. Загальна схема вирішення задачі: 1-пентен 2-пентанол 2-пентен.
Приклад №3.
Скласти рівняння реакцій, за допомогою яких можна одержати етанол з ацетату натрію. Вказати умови проведення кожної реакції.
Здійснити дане перетворення можна різними способами.
Спосіб 1
Рівняння реакцій:
Коментар:

1) CH3COONa + HCl ( CH3COOH + NaCl
З утвореної суміші важко видалити оцтову кислоту

2) CH3COOH + LiAlH4 ( CH3CH2OH + LiOH + Al(OH)3
Карбонові кислоти важко відновлюються.

Спосіб 2
Рівняння реакцій:
Коментар:

1) CH3COONa + HCl ( CH3COOH + NaCl
З утвореної суміші важко видалити оцтову кислоту.

2) CH3COOH + HI ( CH3CH3 + H2O + I2
Карбонові кислоти важко відновлюються. Йодоводень достатньо легко одержати в лабораторії.

3) CH3CH3 + Cl2 ( CH3CH2Cl + HCl


4) CH3CH2Cl + NaOH ( CH3CH2OH
водний розчин


Спосіб 3
Рівняння реакцій:
Коментар:

1) CH3COONa + H2O ( CH3CH3 + CO2 + H2 + NaOH
електроліз
Електроліз водного розчину легко провести в лабораторії.

2) CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3( + H2O
Для очистки етану від вуглекислого газу, що утворюється разом з етаном на аноді, газову суміш пропустити через вапняну воду.

3) CH3CH3 + Cl2 ( CH3CH2Cl + HCl


4) CH3CH2Cl + NaOH ( CH3CH2OH
водний розчин


Задачі на розпізнавання речовин.
За умовою задачі необхідно визначити речовину або групу речовин. Вирішення цих задач основане на знаннях якісних реакцій на функціональні групи органічних речовин.
Задачі на розпізнавання речовин рекомендовано вирішувати за таким алгоритмом:
записати формулу речовини;
визначити клас сполук;
проаналізувати властивості досліджуваної речовини;
пригадати якісні реакції даного класу органічних сполук;
розробити порядок проведення експерименту;
скласти рівняння реакцій, вказати умови їх проведення, аналітичний ефект;
зробити висновок.
Синтез речовини і складання рівнянь хімічних реакцій.
Рішення таких задач потребує теоретичних знань способів одержання та хімічних властивостей даного класу органічних речовин.
За умовами даного типу завдань необхідно пояснити або передбачити в яких реакціях братиме участь дана речовина.
Для вирішення таких завдань рекомендовано:
спочатку записати формулу даної речовини;
з’ясувати до якого класу органічних речовин належить дана речовина;
пригадати хімічні властивості, характерні для даного класу сполук;
записати рівняння реакції взаємодії даної речовини із запропонованими реагентами, вказати умови перебігу реакції, назвати продукти.
Варіант №1
Скласти рівняння реакцій, за допомогою яких з етилацетату можна добути етан.
У чотирьох пробірках знаходяться розчини таких речовин: глюкоза, мурашина кислота, гліцерин, крохмаль. Як, за допомогою якісних реакцій, розрізнити ці речовини?
Визначити формули речовин А, Б, В, С і формулу утвореного альдолю, назвати речовини. Скласти рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
Н2 СО +Н2
Карбід кальцію А Б Пропаналь Альдоль
Н2 РСІ5
С В

Варіант №2
Скласти рівняння реакцій, за допомогою яких, використовуючи метан і неорганічні речовини, можна добути фенол.
У чотирьох пронумерованих пробірках знаходяться рідини: олеїнова кислота, гліцерин, пропаналь, мурашина кислота.
Скласти рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:
Карбід кальцію Ацетилен Етилен Пропаналь Пропанол-1 Пропен Пропанол-2 Пропанон-2 2,2-дихлорпропан

Варіант №3
Як одержати пропаналь з метану? Скласти рівняння пропаналю з такими речовинами: а) хлор; б) РСІ5; в) аміачний розчин оксиду аргентуму (І); г) гідроксидом купруму(ІІ);. д) альдольної конденсації.
У п’яти пробірках знаходяться такі речовини: етиленгліколь, фенол, оцтова кислота, глюкоза, крохмаль.
Скласти рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
Бензол Етилбензол 2-брометилбензол 2-етилфенол 2-етилфенілметиловий ефір 2-етилфенол
Варіант №4
Яким способами можна одержати бензойну кислоту. Скласти рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості бензойної кислоти.
За допомогою яких хімічних реакцій можна розрізнити розчини фенолу, гліцерину, ацетону, глюкози? Скласти рівняння реакцій.
Скласти рівняння хімічних реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення. Назвати речовини Х1, Х2, Х3, Х4 та визначити їх формули:
КОН (спирт.) НІ КОН (спирт.) KMnO4 ,Н2О
СН3 – СН – СН2 – СН2І Х1 Х2 Х3 Х4

·
СН3
Варіант №5
Запропонуйте спосіб одержання фенілетилового ефіру, використовуючи бензол, етанол і неорганічні сполуки.
У чотирьох пробірках містяться такі речовини: мурашина кислота, пропенова кислота, гліцерин, етанол.
Скласти рівняння хімічних реакцій за допомогою яких можна здійснити наступні перетворення, вказати умови проходження процесів. Назвати речовини Х1, Х2, Х3, Х4:
Н2 СІ2 [O], KMnO4 K
СН4 С2Н2 Х1 С2Н4 Х2 Х3 Х4


Варіант №6
Написати рівняння реакцій за допомогою яких можна добути етилацетат з хлоретану і неорганічних реагентів.
У чотирьох пробірках містяться такі речовини: глюкоза, сахароза, крохмаль і ацетат натрію. Як за допомогою якісних реакцій визначити в якій пробірці яка речовина знаходиться.
Написати рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити наступні перетворення:
Метан Ацетилен Бензол Бромбензол Фенол 2,4,6 – тринітрофенол 2,4,6 – тринітрофенолят натрію 2,4,6 – тринітрофенол етиловий ефір

Інструкційна карта
до практичної роботи №4
з дисципліни «Органічна хімія»
спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»
Тема: Розв’язування задач з теми «Оксигенвмісні органічні сполуки»
Мета: відпрацювання практичних умінь по розв’язуванню задач:
на виведення формул органічних сполук за даними якісного і кількісного аналізу;
на розрахунки за хімічними рівняннями.
Забезпечення: інструкційна карта, опорні схемо-конспекти.
Завдання практичної роботи:
Задача на виведення формул речовин за даними якісного і кількісного аналізів.
Задача на обчислення за хімічними рівняннями.
Задача на обчислення за хімічними рівняннями (комбінована).
Хід роботи:
Запишіть в зошиті тему, мету та варіант практичної роботи.
Запишіть умови задач практичної роботи та їх розв’язок, оформивши згідно нижче наведених методичних рекомендацій.
Зробіть висновок по роботі.
Методичні рекомендації по виконанню завдань практичної роботи
При розв’язуванні задач на обчислення за хімічними рівняннями та задач на виведення молекулярної формули речовини за даними якісного і кількісного аналізів необхідно дотримуватись вимог щодо їх оформлення:
стисла умова задачі;
рівняння хімічної реакції;
формула для обчислення в загальному вигляді та з підставленими чисельними значеннями величин (при необхідності);
результат обчислень;
повна відповідь на питання задачі.
Якщо задача має декілька дій, то необхідно пояснювати кожну з них.
Приклад №1. На нейтралізацію насиченої одноосновної кислоти масою 7,4г витрачений розчин з масовою часткою гідроксиду калію 40% об’ємом 10 мл і густиною 1,4г/мл. Визначити формулу кислоти.
Дано:
кислота СхН2х + 1СООН (речовина А)
m(A) = 7,4г

·(КОН) = 40%
V(розчину) = 10мл

· = 1,4 г/мл
Обчислити:
х = ?
Розв’язок:
Обчислюємо масу розчину гідроксиду калію, витраченого на нейтралізацію кислоти:
13 EMBED Equation.3 1415; m(розчину КОН) = 13 EMBED Equation.3 1415г
Визначаємо масу гідроксиду калію у розчині:
m(КОН) = 13 EMBED Equation.3 1415г
Кількість речовини КОН становить:
n(KOH) = 13 EMBED Equation.3 1415 моль
Молярну масу кислоти А можна подати у такий спосіб:
М(А) = (х + 1) М(С) + (2х + 1 + 1) М(Н) + 2М(О)
М(А) = [(х + 1) · 12 + (2х + 2) · 1 + 2 · 16] г/моль = (14х + 46) г/моль.
Визначаємо кількість речовини кислоти, узятої для реакції:
n(А) = 13 EMBED Equation.3 1415
Складаємо рівняння реакції нейтралізації кислоти:
СхН2х+1СООН + КОН СхН2х+1СООК + Н2О
З цього рівняння видно, що n(KOH) = n(А),
звідки
0,1 = 13 EMBED Equation.3 1415 0,1·(14х + 46) = 7,4
х = 2
Відповідь: формула кислоти С2Н5СООН (пропіонова кислота).
Приклад №2.
При взаємодії 11,6г насиченого альдегіду з надлишком гідроксиду купруму(II) при нагріванні утворився осад масою 28,8г. Вивести молекулярну формулу альдегіду.
Дано:
альдегід СnН2n + 1СОН (речовина А)
m (A) = 11,6г
m (осаду) = 28,8г
Обчислити:
n = ?
Розв’язок:
Складаємо рівняння реакції окислення гідроксидом купруму(ІІ):
13 EMBED Equation.DSMT4 1415
В осаді знаходиться Cu2O.
Обчислимо кількість речовини альдегіду та оксиду купруму(І) за рівнянням реакції:
13 EMBED Equation.DSMT4 1415 моль 13 EMBED Equation.DSMT4 1415= 0,2 моль
Обчислити молярну масу альдегіду:
13 EMBED Equation.DSMT4 1415 г/моль
Обчислити кількість атомів карбону в молекулі альдегіду:
13 EMBED Equation.DSMT4 1415
14n + 30 = 58
n = 2
Відповідь: формула альдегіду C2H5CHO

Загальні правила розв’язування розрахункових задач
Процес розв’язування розрахункових задач включає такі етапи:
скорочений запис умови задачі;
складання плану розв’язування, вибір методу та усвідомлення логічної послідовності розв’язування задачі;
виконання розрахунків і перевірка розв’язування;
запис відповіді і його аналіз.
При вивченні умови задачі слід з’ясувати, що дано і що необхідно обчислити. Зверніть увагу на те, про які речовини йде мова в умові задачі. Потім необхідно з’ясувати хімічні процеси, які відбуваються (якщо задача на обчислення за хімічними рівняннями), вказати одиниці вимірювання (при потребі перевести до однієї системи одиниць).
При скороченому запису умови задачі необхідно використовувати позначення:
М – молярна маса речовини;
Vм – молярний об’єм газу;
D – відносна густина газу;

· – густина;
n – кількість речовини, моль;
m – маса речовини, г;

·(виходу) – масова частка виходу;

·(Х) – масова частка речовини у розчині;

·(виходу) – об’ємна частка виходу.
На основі умови задачі записати рівняння хімічної реакції та розставити необхідні коефіцієнти. Потім записати над формулами речовин в рівняння дані умови задачі (маси або кількості речовин), під формулами – молярні маси (кількості) речовин. На основі чисельних позначень скласти пропорцію. Слід пам’ятати, що в кількісному співвідношенні реагенти та продукти реакції знаходяться в пропорційній залежності.
Залежно від умови задачі обчислення проводять одним із методів: методом готових формул, методом пропорцій або алгебраїчним методом.
Якщо задача включає декілька дій, то до кожної з них записують питання.
Обчислення проводять з точністю до 0,01, в деяких випадках до 0,1, або результати заокруглюють до цілих чисел при цьому необхідно користуватися правилами приблизних обчислень.
У кінці розв’язку записують повну відповідь на питання задачі. Зверніть увагу на перевірку одержаних результатів.
При розв’язуванні задач за хімічними рівняннями слід пригадати такі формули:
Масова частка розчиненої речовини Х у розчині – відношення маси (m) розчиненої речовини (Х), що міститься у розчині (в системі), до загальної маси цього розчину (цієї системи) m(розчину):

·(Х) = 13 EMBED Equation.3 1415,
де m маса розчиненої речовини (Х), г;
m(розчину) – маса розчину, г;

·(Х) – масова частка речовини у розчині (долі одиниці, або відсотки).
Особливістю таких задач є те, що вихідна речовина або продукти реакції знаходяться у розчині. Для розв’язування таких задач необхідно обчислити масу розчиненої речовини в розчині. Продукти реакції обчислюють за масою розчиненої речовини.
Масова частка чистої речовини Х у суміші:

·(Х) = 13 EMBED Equation.3 1415
де m маса чистої речовини в суміші (Х), г;
m(суміші) – маса суміші, г;

·(Х) – масова частка речовини в суміші (долі одиниці, або відсотки).
Масова (об’ємна) частка виходу продукту (%) від теоретично можливого:
Особливість таких задач полягає в тому, що за умовою задачі вказують масу або об’єм вихідної речовини і продукту реакції. На основі цих даних обчислюють масову (об’ємну) частку виходу продукту реакції по відношенню до теоретичного значення.

·(виходу) = 13 EMBED Equation.3 1415,
де
·(виходу) – масова частка виходу;
m (практична) – маса речовини, що утворилася на практиці, г;
m (теоретична) – маса речовини, що теоретично обчислена за рівнянням реакції, г;

·(виходу) = 13 EMBED Equation.3 1415,
де
·(виходу) – об’ємна частка виходу;
V (практ.) – об’єм газу, що утворився на практиці, л;
V (теорет.) – об’єм газу, що був теоретично обчислений за рівнянням реакції, л;
Спочатку обчислюють за рівнянням реакції теоретичний вихід одуту реакції. Потім визначають масову (об’ємну) частку виходу продукту реакції від теоретичного значення.
Обчислення згідно рівнянь реакцій, якщо одна з реагуючих речовин узята в надлишку.
При розв’язуванні таких задач необхідно визначити, яка з речовин узята в надлишку. Для цього обчислюють кількість речовини (моль) для реагентів, а потім порівнюють одержані внаслідок ділення числа. Порівнюють кількість моль однієї з вихідних речовин, яку дано за умовою задачі, з кількістю моль цієї ж речовини, яка необхідна для реакції. Число з більшим значенням вказує на речовину, що взята в надлишку. Обчислення продукту реакції проводять за речовиною, що повністю прореагувала, тобто якої не вистачає.
Задачі з надлишком речовини ускладнюються тим, що вихідні речовини можуть даватися у вигляді розчинів. Тоді для розв’язування таких задач спочатку обчислюють масу розчиненої речовини у розчині за масовою часткою. Потім визначають, яка з речовин міститься у надлишку. Обчислення продукту реакції проводять за речовиною, що повністю прореагувала.
Приклад №3.
Обчислити масу алкоголяту, який утвориться внаслідок взаємодії калію масою 5,85 г з пропанолом масою 7,2г.
Дано:
m (C3H7OH)= 7,2 г
m (К) = 5,85 г
Обчислити:
m(C3H7OК) = ?
Розв’язок:
Визначаємо кількість речовини пропанолу C3H7OH, узятого для реакції:
n (C3H7OH) = 13 EMBED Equation.3 1415 моль
Визначаємо кількість речовини металічного калію:
n (K) = 13 EMBED Equation.3 1415 моль
З рівняння хімічної реакції пропанолу з калієм видно,
2 C3H7OH + 2 К 2 C3H7OK + Н2
що для реакції з 0,12 моль C3H7OH потрібно 0,12 моль калію. Отже, калій узятий у надлишку. Обчислюємо масу продукту, виходячи з кількості речовини пропанолу, якого не вистачає.
На підставі рівняння реакції визначаємо кількість речовини алкоголяту:
n (C3H7OH) = n (C3H7OК) n (C3H7OК) = 0,12 моль
Обчислюємо масу алкоголяту:
m (C3H7OК) = n (C3H7OК) · М (C3H7OК) = 0,12 · 98 = 11,76 г
Відповідь: внаслідок взаємодії калію масою 5,85 г з пропанолом масою 7,2г утвориться 11,76 г алкоголяту.
Задачі на встановлення кількісного складу сумішей.
Розрахункові задачі на встановлення складу таких сумішей, твердих чи газоподібних компонентів, розв’язуються шляхом складання алгебраїчних рівнянь. Алгебраїчні рівняння складаються на основі рівнянь хімічних реакцій, враховуючи кількості речовин сполук, які беруть участь у реакції, використовуючи залежність 13 EMBED Equation.3 1415. Інколи алгебраїчні рівняння записують у вигляді рівності мас певного хімічного елемента у вихідній речовині і продукті реакції.
У задачах, де розглядаються гази, які при змішуванні реагують між собою, утворюючи газоподібні продукти реакції, алгебраїчні рівняння складають, враховуючи, що об’єми газів, які беруть участь в реакції, відносяться як коефіцієнти перед формулами сполук у рівнянні реакції.
Інколи зручно заміняти об’єми газів співвідношенням кількості речовини газів.
Характеризуючи газові суміші, потрібно брати об’єми газів при однакових температурі та тиску.
Для однозначного розв’язку задач на встановлення кількісного складу сумішей число алгебраїчних рівнянь повинно дорівнювати число невідомих величин, введених при розв’язку.
Приклад №4(
Обчислити масу етанолу та метанолу у суміші, якщо при дії надлишку металічного натрію на суміш масою 11г виділився водень, який повністю прореагував з етиленом об’ємом 3,36 л?
Дано:
m (суміші) = 11 г
V (С2Н4) = 3,36 л
Обчислити:
m (С2Н5ОН) = ?
m (СН3ОН) = ?
Розв’язок:
Об’єм водню, що прореагував з етиленом за рівнянням: С2Н4 + Н2 С2Н6
1моль 1моль 1моль
13 EMBED Equation.3 1415 V(Н2) = 3,36 л
Записуємо рівняння хімічних реакцій взаємодії спиртів з металічним натрієм:
2 СН3ОН + 2 Na 2 СН3ОNa + Н2
М (СН3ОН) = 32 г/моль V(Н2) = 22,4 л
2 С2Н5ОН + 2 Na 2 С2Н5ОNa + Н2
М (С2Н5ОН) = 46 г/моль V(Н2) = 22,4 л
Нехай m (СН3ОН) = х г, а m (С2Н5ОН) = (11 – х) г
Обчислюємо об’єм водню, що вивільнився з метилового спирту масою х г:
V1 (H2) = 13 EMBED Equation.3 1415
Обчислюємо об’єм водню, що вивільнився з етилового спирту масою (11 – х) г:
V2 (H2) = 13 EMBED Equation.3 1415
Маса метанолу в суміші дорівнює:
13 EMBED Equation.3 1415
23·х + 16·(11 – х) = 4,8 · 46
23х + 16 · 11 – 16х = 220,8
23х + 176 – 16х = 220,8
7х = 44,8
х = 6,4
У суміші міститься 6,4 г СН3ОН
Маса етанолу у суміші: 11 – 6,4 = 4,6 г
Відповідь: m(С2Н5ОН) = 4,6 г; m(СН3ОН) = 6,4 г.
Варіант №1
Одноосновна карбонова кислота має такий склад:
· (С) = 40%,
· (О) = 53,3%,
· (Н) = 6,7%. Визначити формулу цієї кислоти. Обчислити об’єм гідроксиду натрію (
· (NaOH) = 15%,
· (NaOH) = 1,16г/мл), який піде на нейтралізацію зразка цієї кислоти масою 12г.
Обчислити масу тринітрофенолу, який утворюється внаслідок взаємодії фенолу з розчином нітратної кислоти об’ємом 300мл (масова частка НNO3 80%, густина 1,45%).
Внаслідок реакції глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом утворилося 11,52 г червоного осаду, що становить 80% теоретично можливого. Обчислити масу глюкози, яка прореагувала.
Варіант №2
До розчину фенолу в бензолі масою 40г добавили надлишок бромної води. Внаслідок цього добуто бром похідну масою 9,93г. Визначити масову частку фенолу у розчині.
У результаті каталітичного відновлення воднем 18 г альдегіду одержали 13,875 г насиченого одноатомного спирту. Вихід його становить 75%. Визначити формулу спирту.
До 187,5 г водного розчину калій стеарату з масовою часткою розчиненої речовини 8% додали 150мл хлоридної кислоти із вмістом хлороводню 0,2моль/л. Обчислити масу осаду, що утворився.
Варіант №3
Окисленням пропанолу-1 масою 7,2г добули пропанову кислоту, на нейтралізацію якої витратили розчин гідроксиду натрію об’ємом 16,4мл (масова частка NaOH 20%, густина 1,22 г/мл). Визначити масову частку виходу кислоти.
Обчислити об’єм розчину з масовою часткою гідроксиду калію 10% та густиною 1,09 г/мл, який потрібно використати для нейтралізації суміші, що складається з 0,25 моль мурашиної кислоти та 0,4 моль оцтової кислоти.
Для нейтралізації суміші фенолу й оцтової кислоти потрібно 23,33мл розчину з масовою часткою КОН 29% та густиною 1,2г/мл. Під час взаємодії такої ж маси вихідної суміші з бромною водою утворюється 16,55г осаду. Обчислити масу оцтової кислоти, що міститься у вихідній суміші.
Варіант №4
Обчислити масу феноляту натрію, який можна добути внаслідок взаємодії фенолу масою 4,7г з розчином гідроксиду натрію об’ємом 4,97мл (густина 1,38г/мл, масова частка NaOH 35%).
Обчислити масу етатилацетату, що утворюється при взаємодії оцтової кислоти масою 40г і етилового спирту масою 56 г, якщо масова частка виходу естеру складає 85%.
З карбіду кальцію масою 15 г (масова частка домішок у карбіді 4%) добуто ацетилен, який перетворили на альдегід за реакцією Кучерова. Обчисліть масу срібла, яке може утворитись внаслідок взаємодії усього добутого альдегіду з аміачним розчином оксиду срібла.
Варіант №5
Внаслідок взаємодії етанолу масою 13,8г з оксидом купруму(ІІ) масою 28г добуто альдегід масою 9,24г. Визначити масову частку виходу продукту реакції.
Обчислити об’єм розчину гідроксиду калію з масовою часткою лугу 25% та густиною 1,24 г/мл, який потрібно витратити на проведення гідролізу 30 г суміші, що складається з етилацетату та метилпропіонату.
Обчисліть масу формаліну (масова частка формальдегіду 40%), який можна приготувати з альдегіду, добутого під час каталітичного окислення киснем повітря метану об’ємом 392 л (нормальні умови). Масова частка виходу продуктів у реакції окислення становить 44%.
Варіант №6
Обчислити масу фенолу, який можна добути гідролізом бромбензолу масою 47,1г, якщо масова частка виходу продукту дорівнює 40%.
Обчислити масу срібла, добутого внаслідок «реакції срібного дзеркала», якщо до надлишку аміачного розчину оксиду срібла добавити водний розчин пропаналю масою 50г (масова частка альдегіду 11,6%).
Визначити масу етилового і метилового спиртів у суміші, якщо відомо, що при дії металічного натрію (надлишок) на суміш масою 11г вивільнився водень, який повністю прореагував з етиленом об’ємом 3,36л?


Інструкційна карта
до практичної роботи №5
з дисципліни «Органічна хімія»
спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»
Тема: Взаємозв’язок між основними класами органічних сполук
Мета: відпрацювання практичних умінь по вирішенню завдань з теми «Нітрогенвмісні органічні сполуки»:
синтез за допомогою заданих реактивів;
синтез заданої речовини з вказаної;
вирішенню задач на розпізнавання органічних сполук на основі знань характерних реакцій;
складанню рівнянь хімічних реакцій, що характеризують хімічні властивості амінів, амінокислот;
складанню формул дипептидів;
розв’язуванню розрахункових задач;
здійсненню перетворень, які встановлюють взаємозв’язок між класами органічних сполук.
Забезпечення: інструкційна карта, опорні схемо-конспекти.
Завдання практичної роботи:
Розрахункова задача.
Завдання на синтез заданої речовини із вказаної і складання для неї ряду хімічних реакцій, або здійснення ланцюгів перетворень (синтез на основі заданих реактивів).
Завдання на розпізнавання речовин.
Хід роботи:
Запишіть в зошиті тему, мету та варіант практичної роботи.
Запишіть умови задач практичної роботи та їх розв’язок, оформивши згідно нижче наведених методичних рекомендацій.
Зробіть висновок по роботі.
Методичні рекомендації по виконанню завдань практичної роботи
Перш ніж приступити до вирішення завдань практичної роботи, необхідно спочатку вивчити відповідний розділ за підручником або лекцією. При цьому слід звернути увагу на основні способи одержання речовин даного класу, їх хімічні властивості, умови перебігу реакцій. Особливу увагу слід приділити зв'язку даного класу речовин з іншими класами.
Всі рівняння реакцій необхідно записувати з указанням умов (температура, тиск, каталізатор, розчинник).
Для всіх органічних речовин необхідно записувати формули будови, причому можна не вказувати всі зв’язки між атомами карбону і гідрогену. Функціональні групи у формулах слід записувати у правій частині.
Формули будови необхідно не тільки писати, але читати в різному написанні, наприклад: бензен, бензол; анілін, амінобензол, амінобензен.
Практичною роботою передбачено вирішення таких типів завдань:
Синтез за допомогою заданих реактивів.
Для вирішення завдань даного типу необхідно записувати повні рівняння реакцій. Іноді хід перетворення зображується схемою, якщо необхідно провести ряд послідовних перетворень (ланцюги перетворень).
При вирішенні такого завдання необхідно чітко представляти хід хімічного процесу, знати умови проведення синтезу, передбачати утворення побічних продуктів. При виконанні завдання використовуйте знання промислових і лабораторних методів одержання основних представників даного класу органічних сполук та їх хімічних властивостей.
Приклад №1
Навести рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити наступні перетворення:
CO 13 EMBED Word.Picture.8 1415 CH3OH 13 EMBED Word.Picture.8 1415 CH3COOCH3 13 EMBED Equation.3 1415 CH3COONa 13 EMBED Word.Picture.8 1415 CH4
Вказати умови перебігу всіх реакцій.
Відповідь:
Наведені рівняння реакцій, які відповідають схемі перетворень та умови їх перебігу:
1) CO + 2H2 13 EMBED Equation.3 1415СH3OH
2) CH3OH + CH3COOH 13 EMBED Equation.3 1415 CH3COOCH3 + H2O
3) CH3COOCH3 + NaOH 13 EMBED Equation.3 1415 CH3COONa + CH3OH
4) CH3COONa (тв) + NaOH(тв) 13 EMBED Equation.3 1415CH4 + Na2CO3
Синтез заданої речовини з вказаної.
При вирішенні таких завдань необхідно написати всі проміжні сполуки, вибрати необхідні реактиви і вказати умови проведення реакцій.
Перш ніж вирішувати задачу, необхідно виразити її умови формулами будови. Потім розпочати підбирання вихідних речовин для заданої сполуки і таким чином доходять до вказаної сполуки.
Приклад №2
Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких з бутену-1 можна добути 2-нітробутан.
Розв’язок: Цей синтез можна здійснити у дві стадії.
Спочатку до бутену-1 приєднують галогеноводень (наприклад, НВr). Приєднання відбувається відповідно до правила Марковникова і утворюється 2-бромбутан:
СН2=СН – СН2 – СН3 + НВr CH3 – CHВr – CH2 – CH3
На 2-бромбутан діють нітритом аргентуму і добувають 2-нітробутан:
СН3 – СНВr – CH2 – CH3 + AgNO2 CH3 – CH (NO2) – CH2 – CH3 + AgBr
Задачі на розпізнавання речовин.
За умовою задачі необхідно визначити речовину або групу речовин. Вирішення цих задач основане на знаннях якісних реакцій на функціональні групи органічних речовин.
Задачі на розпізнавання речовин рекомендовано вирішувати за таким алгоритмом:
записати формулу речовини;
визначити клас сполук;
проаналізувати властивості досліджуваної речовини;
пригадати якісні реакції даного класу органічних сполук;
розробити порядок проведення експерименту;
скласти рівняння реакцій, вказати умови їх проведення, аналітичний ефект;
зробити висновок.
Приклад №3
У двох пронумерованих пробірках міститься розчини гліцерину і глюкози. Як за допомогою одного реагенту визначити кожну речовину.
Спочатку записують формули речовин. Визначають, що гліцерин належить до класу багатоатомних спиртів, а глюкоза до альдегідоспиртів. Якісною реакцію на багатоатомні спирти є реакція з гідроксидом купруму(ІІ) на холоді. Аналітичним ефектом цієї реакції є поява ярко-синього розчину гліцерату купруму (комплексна сполука). Якісною реакцією на глюкозу – реакція з гідроксидом купруму(ІІ) на холоді та при нагріванні. Аналітичним ефектом реакції окислення гідроксидом купруму(ІІ) при нагрівання є поява цегляно-червоного осаду Сu2O.
Отже, у дві пробірки добавляють попередньо одержаний гідроксид купруму(ІІ) – осад блакитного кольору. У двох пробірках з’являється розчин ярко-синього кольору. Потім вміст двох пробірок нагрівають у полум’ї пальника. В пробірці з глюкозою спостерігають утворення цегляно-червоного кольору, а в пробірці з гліцерином не відбувається ніяких змін.
СН2ОН (СНОН)4 – СОН + 2Cu(OH)2 Cu2O + СН2ОН (СНОН)4 – СООН + 2Н2О
цегляно-червоний осад глюконова кислота
Н – С = О Н – С = О

·
·
Н – С – ОН Н – С – ОН

·
·
Н – С – ОН + Cu(OH)2 Н – С – ОН + 2H2O

·
·
Н – С – ОН Н – С – О

·
· Cu
Н – С – ОН Н – С – О

·
·
СН2ОН СН2ОН
глюконат купруму (ІІ) – сполука ярко-синього кольору
Синтез речовини і складання рівнянь хімічних реакцій.
Рішення таких задач потребує теоретичних знань способів одержання та хімічних властивостей даного класу органічних речовин.
За умовами даного типу завдань необхідно пояснити або передбачити в яких реакціях братиме участь дана речовина.
Для вирішення таких завдань рекомендовано:
спочатку записати формулу даної речовини;
з’ясувати до якого класу органічних речовин належить дана речовина;
пригадати хімічні властивості, характерні для даного класу сполук;
записати рівняння реакції взаємодії даної речовини із запропонованими реагентами, вказати умови перебігу реакції, назвати продукти.
Утворення пептидів (завдання на складання формул дипептидів).
Пептиди (від грецького – зварений, переварений) – органічні сполуки, які складаються із залишків однакових або різних амінокислот, що сполучені пептидними зв’язками ( CO – NH ).
Поліпептидна теорія, Е.Фішер (1902) згідно з якою: білки – складні поліпептиди, в яких амінокислоти зв’язані між собою пептидними зв’язками, які утворюються при взаємодії
·-карбоксильних СООН- и
·-NН2-груп [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Аналогічно до дипептиду приєднуються інші амінокислоти з утворенням трипептиду, тетрапетиду, пентапептиду, і так до утворення молекули поліпептиду (білка).
Назва пептиду складається: назва першої N-кінцевої [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] з вільною NH2-групою (закінчення -ил, -іл типове для ацилів) + назва наступних [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (також із закінченнями –ил, -іл) + повна назва С-кінцевої [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] з вільною СООН-групою. Наприклад, пентапептид з 5 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] може названий: гліцил-аланіл-серил-цистеінил-аланін, або скорочено Гли–Ала–Сер–Цис–Ала.

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
При розв’язуванні задач за хімічними рівняннями слід пригадати такі формули:
Масова частка розчиненої речовини Х у розчині – відношення маси (m) розчиненої речовини (Х), що міститься у розчині (в системі), до загальної маси цього розчину (цієї системи) m(розчину):

·(Х) = 13 EMBED Equation.3 1415,
де m маса розчиненої речовини (Х), г;
m(розчину) – маса розчину, г;

·(Х) – масова частка речовини у розчині (долі одиниці, або відсотки).
Масова частка чистої речовини Х у суміші:

·(Х) = 13 EMBED Equation.3 1415
де m маса чистої речовини в суміші (Х), г;
m(суміші) – маса суміші, г;

·(Х) – масова частка речовини в суміші (долі одиниці, або відсотки).
Масова (об’ємна) частка виходу продукту (%) від теоретично можливого:
Особливість таких задач полягає в тому, що за умовою задачі вказують масу або об’єм вихідної речовини і продукту реакції. На основі цих даних обчислюють масову (об’ємну) частку виходу продукту реакції по відношенню до теоретичного значення.

·(виходу) = 13 EMBED Equation.3 1415,
де
·(виходу) – масова частка виходу;
m (практична) – маса речовини, що утворилася на практиці, г;
m (теоретична) – маса речовини, що теоретично обчислена за рівнянням реакції, г;

·(виходу) = 13 EMBED Equation.3 1415,
де
·(виходу) – об’ємна частка виходу;
V (практ.) – об’єм газу, що утворився на практиці, л;
V (теорет.) – об’єм газу, що був теоретично обчислений за рівнянням реакції, л;
Молярна маса речовини може бути даною за умовою задачі або її можна обчислити:
за відносною густиною газоподібної речовини за нормальних умов:
13 EMBED Equation.3 1415,
де D – відносна густина газу;
М1 та М2 – молярні (відносні молекулярні) маси газів, що порівнюють.
Найчастіше використовують значення відносних густин газів за воднем D(Н2) або за повітрям D(повітрям), причому середня молярна маса повітря дорівнює 29г/моль.:
13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415.
за густиною газоподібної речовини за нормальних умов:
13 EMBED Equation.3 1415,
де Vм – молярний об’єм газу, який за нормальних умов дорівнює 22,4 л/моль;
М – молярна маса газу;

· – густина газу за нормальних умов, г/л.
якщо відомі маса й об’єм газу:
13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415,
де n – кількість речовини, моль;
Vм – молярний об’єм газу, який за нормальних умов дорівнює 22,4 л/моль;
М – молярна маса газу;
m – маса речовини, г
При розв’язуванні задач на обчислення за хімічними рівняннями та задач на виведення молекулярної формули речовини за даними якісного і кількісного аналізів необхідно дотримуватись вимог щодо їх оформлення:
стисла умова задачі;
рівняння хімічної реакції;
формула для обчислення в загальному вигляді та з підставленими чисельними значеннями величин (при необхідності);
результат обчислень;
повна відповідь на питання задачі.
Якщо задача має декілька дій, то необхідно пояснювати кожну з них.

Варіант №1
Складіть рівняння реакцій утворення трипептидів: а) з амінооцтової кислоти; б) амінооцтової кислоти, аланіну і цистеїну.
Внаслідок нітрування метану об’ємом 2,8 л (нормальні умови) утворилась суміш нітрометану і динітрометану масою 7,85 г. Обчисліть масову частку нітрометану в добутій суміші.
Скласти рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
Мальтоза глюкоза етанол оцтова кислота хлороцтова кислота гліцин етиловий естер гліцину.

Варіант №2
До 2-метилпропену об’ємом 14 л (нормальні умови) приєднали бромоводень. На продукт реакції подіяли нітритом аргентуму. Яка нітросполука утворилась? Знайдіть масову частку виходу нітросполуки, якщо її маса становить 25,75 г.
Наведіть рівняння реакцій, які дозволяють з етанолу і неорганічних речовин синтезувати гліцин.
Наведіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна синтезувати хлоридфеніл амонію, виходячи з бензолу.

Варіант №3
Напишіть рівняння реакцій між 3,5-диметиланіліном і такими речовинами: а) бромоводень; б) бромна вода. Запропонуйте спосіб одержання 3,5-диметиланіліну з бензолу.
Складіть рівняння реакцій, які підтверджують амфотерність валіну (2-аміно-3-метилбутанової кислоти).
Визначити масу 2,4,6-триброаніліну, який можна добути під час взаємодії аніліну масою 18,6г з бромом масою 104г.

Варіант №4
Під час взаємодії надлишку розчину гідроксиду натрію з розчином хлориду феніламонію масою 250 г утворився анілін, на бромування якого витрачено бром масою 72 г. Масова частка хлориду феніламонію у розчині становила 10%. Визначте масову частку виходу аніліну.
Наведіть рівняння реакцій, які дозволяють з карбіду кальцію і неорганічних речовин у декілька послідовних стадій синтезувати амінооцтову кислоту.
Які властивості (основні чи кислотні) переважатимуть у аспарагінової кислоти (2-амінобутандіової кислоти)? Складіть рівняння утворення дипептиду з аспарагінової кислоти.
Варіант №5
Внаслідок нагрівання амінокислоти (реакція декарбоксилування) масою 4,12 г виділився газ об’ємом 896 мл (нормальні умови) Визначити формулу амінокислоти, якщо відомо, що вона насичена і містить аміногрупу біля другого атому карбону.
Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких з бутену-1 можна добути 2-нітроамінобутан. Скласти рівняння хімічних реакцій, які підтверджують властивості утвореного первинного аміну.
За допомогою яких реакцій можна розрізнити такі речовини: розчин крохмалю, розчин білка, розчин глюкози.

Варіант №613 INCLUDETEXT F:\Ege\Baza\Himia\HIMIA\11_03\015331.doc14
Під час відновлення нітробензолу масою 73,8 г утворився анілін масою 48,0г. Визначити масову частку виходу продукту.
За допомогою яких реакцій можна розрізнити такі речовини: розчин амінооцтової кислоти, розчин білка, розчин аспарагінової кислоти, розчин фенолу.
Скласти рівняння хімічних реакцій (з вказанням умов їх проведення), які дозволяють провести такі перетворення:
С6H6 13 EMBED Equation.3 1415 C6H5 – CH(CH3)213 EMBED Equation.3 1415 А 13 EMBED Equation.3 1415 Б 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 В 13 EMBED Equation.3 1415Г
15Визначити формули речовин А, Б, В та Г.
13PAGE 15


13PAGE 143615

Приложенные файлы

 • doc 17748670
  Размер файла: 717 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий