Pitannya_do_ekzamenu_Organizatsiya_d-sti_inf_ust


Питання до екзамену «Організація діяльності інформаційних установ»
Охарактеризуйте поняття «інформація» та її види і функції.
Коли оперативна інформація набуває статусу та ретроспективної? Дайте характеристику поняттям.
Висвітліть основні види інформаційної діяльності, охарактеризуйте її суб’єкт і об’єкт.
Що таке «інформаційний простір»? Які існують його виміри?
Охарактеризуйте ключові компетенції інформаційного аналітика.
Дайте визначення поняттю «інформаційні потреби». Яке співвідношення поточних та спеціальних інформаційних потреб у процесі життєдіяльності суспільства?
В чому полягає сутність суспільної комунікації? Охарактеризуйте елементи комунікаційного процесу.
Охарактризуйте структуру інформаційних ресурсів.
Розкрийте поняття «доступ до інформації». Чим відрізняється доступ до бібліотечних ресурсів та архівної інформації?
Правові засади доступу до документів Національного архівного фонду України.
Поняття про україніку, полоніку, гунгаріку та інші інформаційні національні ресурси: особливості формування та використання.
Програма ЮНЕСКО «Пам'ять світу» як інформаційна база даних.
Види доступу до інформації та інформаційні бар’єри.
Архівна та інформаційна евристика: співвідношення понять.
Довідковий апарат інформаційних установ. Електронні довідники.
Характеристика інформаційно-аналітичного продукту.
Інформаційна послуга, її пертинентність та релевантність.
Користувачі інформаційно-аналітичної продукції.
Інформаційні технології в організації інформаційного обслуговування.
Основні процеси аналітико-синтетичної переробки документної інформації.
Загальнонаукові та спеціальні методи аналітико-синтетичної переробки документної інформації.
Специфіка інформаційного аналізу та синтезу.
Ініціативні документи інформаційних установ (інформаційний лист, тематичний перелік, тематичний огляд, тематична добірка документів) та особливості їх підготовки.
Типи видань за аналітико-синтетичним переробленням інформації.
Типи видань за способом друку.
Концепції та зміст наукових видань з проблем науково-технічної інформації
Концепція та зміст наукових журналів «Бібліотечний вісник», «Науково-технічна інформація», «Архіви України», «Вісник Книжкової палати»
Поняття про інформаційний документ.
Вторинний інформаційний документ та його характеристики
Структура і зміст інформаційних документів.
Основні вимоги до змісту інформаційного релізу (прес-релізу), дайджесту, експрес-інформації, оглядової довідки.
Розкрийте сутність поняття «державна інформаційна політика». Хто її формує?
Основні принципи державної інформаційної політики.
Основні принципи державної інноваційної політики.
Інформаційне право як комплексна галузь права щодо відносин в інформаційній сфері.
Поняття про інформаційне законодавство. Об’єкт правового регулювання в інформаційному законодавстві.
Основні групи суб’єктів інформаційних відносин.
Основні норми закону України «Про інформацію» (від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII)
Основні норми закону України «Про науково-технічну інформацію«» (від 25 червня 1993 р., № 3322-XII)
Основні норми закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (від 16 листопада 1992 р., № 2782-XII)
Основні норми закону України «Про інформаційні агентства» ( від 28 лютого 1995 р., № 74а/95-ВР)
Основні норми закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах"(від 31 травня 2005 р., № 2594-IV)
Основні норми закону України «Про авторське право та суміжні права» (від 23 грудня 1993 р., № 3792-XII)
Основні норми закону України «Про державну таємницю» (від 21 січня 1994 р., № 3855-XII)
Основні норми закону України «Про інноваційну діяльність» (від 4 липня 2002 р.,№ 40-IV)
Основні норми закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (від 24 грудня 1993 р. № 3814-XII)
Основні норми закону України “Про бібліотеки та бібліотечну справу” (від 27 січня 1995 р. № 32/95-ВР)
Основні норми закону України “Про музеї та музейну справу” (від 29 червня 1995 р., № 249-ВР)
Основні норми закону України “Про культуру” (від 14 грудня 2010 року N 2778-VI )
Функції державного управління інформаційною сферою.
Типи та види інформаційних служб і установ в Україні.
Особливості інформаційної діяльності центральних органів державної влади.
Завдання та функції центральних органів виконавчої влади, що мають спеціальну компетенцію в інформаційній сфері
Роль у реалізації державної інформаційної політики в галузі інформаційних pecypciв державних органів
Особливості діяльності державних установ, для яких реалізація інформаційно політики є допоміжним видом діяльності та здійснюється в рамках інформаційного забезпечення основних напрямів діяльності.
Спільне й відмінне в діяльності оперативного відділу, інформаційно-аналітичного центру, інформаційного агентства.
Діяльність культурно-інформаційних центрів у складі закордонної дипломатичної установи.
Державні архіви як сховища ретроспективної інформації.
Основні принципи діяльності інформаційних установ.
Особливості інформаційно-аналітичного обслуговування в системі установ НТІ.
Основні завдання та функції центрів НТІ в Україні.
Специфіка роботи та особливості структури державних центрів науково-технічної інформації: Держстандарту, Державної служби статистики, УкрІНТЕІ, Державної науково-технічної бібліотеки, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Книжкової палати України та галузевих підрозділів НТІ.
Центральний державний архів науково-технічної інформації України як національне сховище ретроспективної науково-технічної інформації.
Роль інформаційних технологій в організації діяльності інформаційних служб.
Поняття про "електронний офіс".
Поняття про національний архів як синкретичну установу, типи національних архівів.
Правові та організаційні засади функціонування Бібліотеки Конгресу США.
Правові та організаційні засади функціонування Бібліотеки та архівів Канади.
Поняття про президентські бібліотеки та фонди. Особливості інформаційної діяльності президентських бібліотек у світі.

Приложенные файлы

  • docx 17747974
    Размер файла: 23 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий