Ukrayinska_mova_PAKR_1


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


ТЕСТ 1.1


1.
Префікс ПРИ
-
треба писати в усіх словах рядка

Відповідь:
пр..чепа, пр..боркати, пр
..
міський


2.

Наведені слова становлять синонімічний ряд у рядку

Відповідь:
смілив
ий, відважний, мужній, хоробрий


3.

Усі слова написані правильно в рядку

Відпов
ідь:
Афанасьев, консульський, дитинчин


4.

Спрощення приголосних на письмі відбувається на місці пропуску в усіх словах рядка

Відповідь:
чес
..ний, свис..нути, проїз..ний


5.

Помилку в написанні слів іншомовного походження допущено в рядку

Відповідь:
цистер
на, аксіома, семинар


6.

Літеру И потрібно писати в усіх словах рядка

Відповідь:
кол
..
во
,
мел
..
во
,
кон
..
чок


7.

Помилково вжите слово в рядку

Відповідь:
заказати квиток


8.

Звук [д'] є в двох словах на місці пропуску

Відповідь:
боро..ба, моло..ба


9.

Усі
слова написані правильно в рядку

Відповідь:
свіжістю,
памороззю, ніжністю, вічністю


10.

Літери я, ю, с в усіх словах позначають два звуки в рядку

Відповідь:
пі
вонія, єдність, безхліб’я, юшка


11.

Антонімічні пари наведено в рядку

Відповідь:
тут
-
там, скр
ізь
-
ніде


12.

Омоніми наведено в рядку

Відповідь:
тракторний стан, стрункий стан


13.

Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями.

ФразеологізмЗначення

1
Рукою податиГ близько

2

Де Макар телят не пас


В далеко

3

Давати дралаА
тікати

4

Зробити великі очі


Б здивуватися

14.

Установіть відповідність між термінами та наведеними словами.

Термін


Слова

1

паронімиГ редакторський, редакційний

2

синонімиА горизонт, обрій, виднокруг

3

діалектні слова


В вивірка, плай, легін
ь

4

застарілі слова


Б десниця
, перст, кріпак15.

Установіть відповідність між словами та їх написанням

1

дзв(’)якнути, мавп(’)ячий, моркв(’)янийВ усі слова пишуться без
апострофа

2

цв
(

)ях, верб(’)я, торф(’
)янистийГ одне слово пишеться з
апострофо
м

3

арф(’)яр, солов(’)ї, без(’)язикийА усі слова пишуться з
апострофом

4

роз(’)юшити, св(’)ято, різьб(’)ярБ два слова пишуться з
апострофом


16.

Установіть відповідність.

1

усі слова пишуться із суфіксом
-
ЦЬК


А Рига, Париж, Запоріжжя

2

усі слова пиш
уться із суфіксом
-
ЗЬК


Б чехУ'товарипґ, Іртиш ^ і

3

усі слова пишуться із суфіксом
-
СЬК


В ткач, турок, Овруч л

4

2 слова пишуться із суфіксом ЦБК, 1
-
із ЗЬК

Г парубок, козак, Буг


ТЕСТ 1.2


1.

Префікс ПРЕ
-
треба писати в усіх словах рядка

Відповідь:
пр
..смачний, пр..красний, презирство,
преподобний


2.

Усі слова написані правильно в рядку

Відповідь:
бриніти, відчепити, плету


3.

Подвоєння відбувається на місці пропуску в усіх словах рядка

Відповідь:
від
..авна, здоровен..ий, розріс..я


4.

Помилку в напис
анні слів іншомовного походження допущено в рядку

Відповідь:
інтервю
, Рів’єра, п’єдестал


5.

Однакову кількість звуків і букв має кожне слово в рядку

Відповідь:
щільний, зав’язь, мільярд


6
.

Лексичної помилки немає в реченні

Відповідь:
Підписку на газети і
журнали можна оформити на протязі двох місяців.


7.

Суфікс
-
ЦЬК
-
потрібно писати в усіх словах рядка

Відповідь:
прилу..ий, овру..ий, перекл
ада..ий, гали..ий


8.

Помилку в написанні слова в транскрипції допущено в рядку

Відповідь:
[
с

н

іг
]
,
[
бйуц


]


9.

Н
е порушено норми чергування [у] з [в], [і]
-
[й], [з]
-
[із]
-
[зі] у рядку

Відповідь:
В повернутися зі школи, рідкісна й оригі
нальна, уві сні, пиріг із маком


10.

Усі слова написані правильно в рядку

Відповідь:
Біле море, роман «Маруся Чурай», Заслужений
діяч мистецтв


11.

Синонімом до фразеологізму брати ноги на плечі є

Відповідь:
давати драла


12.

Пароніми наведено в рядку

Відповідь:
талан, талант; з
вичайний, звичний


13.

Доберіть до фразеологізмів антоніми.

ФразеологізмАнтонім1

бити байдикиД гнут
и спину

2

палицею кинутиВ на краю світу

3

підносити до небес


Г заткнути за пояс

4

як Сірку муху з’їсти


А як камінь під гору котити


14.

Установіть відповідність між українськими словами та їхніми іншомовними синонімами.

1

рівновагаВ баланс

2

терпим
істьБ толерантність

3

затвердження


А
ратифікаці
я

4

правлінняГ патронат


15.

Установіть відповідність між словами та правилами їх написання.

1.

виїз
..
ний
, гус..нути, корис..ний

А

спрощення в групах приголосних не

відбувається в жодному слові


2
хвас
.
.йути, проїз..ний, зап’яс..ний

Б спрощення в групах приголосних
відбувається в усіх словах

3. х
рус..нути, доблес..ний, компос
..
ний

В спрощення відбувається в одному

слові

4
пес...ливии, кіс
…лявий, хвас...ливии

Г спрощення в групах приголосних

відбувається
в двох словах


16. Установіть відповідність між словами та правилами їх написання.

1

т
..
мяний, рибал
..
ство, нян..ці
В усі слова пишуться з
Ь

2

русал..ці, Оксан..ці, Уман
..
щина
А усі слова пишуться без Ь

3

Гу
цу
л
..
щина, Ковел
.
.щина, Коростен
..щи
на

Б
два слова пишуться з
Ь

4

нен..ці, сторін
..
ці,
дівчин..ціГ одне слово пишеться з Б


ТЕСТ 2.1


1.

НЕ мають закінчення всі слова в рядку

Відповідь:
рано, кашне, по
-
нашому, всюди


2.

Через дефіс треба написати всі слова в рядку

Відповідь:
пів
/
Києва, по

/
п’яте, більш
/
менш


3.

Помилку в написанні імен по батькові допущено в рядку

Відповідь:
Олексієвич, Васильович, Євгенович


4.

Форми ступенів порівняння правильно утворено в рядку

Відповідь:
ближчий, щонайдорожчий


5.

Правильно утворено форму слова в
рядку

Відповідь:
шістдесятники


6.

Усі прикметники є відносними в рядку

Відповідь:
солом’яний, український, осінній, срібний


7.

Помилку у відмінюванні числівників допущено в рядку

Відповідь:
сімомастома сторінками


8.

Допущено помилку в правописі особови
х закінчень дієслів у рядку

Відповідь:
зморешся, одужають, поливатимуть9.

Правильно утворено форму дієприслівника в рядку

Відповідь:
могти
-
можучи


10
.
Прислівник мети вжито в реченні

Відповідь:
Вона зробила так навмисне.


11.

Усі слова є сполучниками
в рядку

Відповідь:
і,
та, щоб, хоч


1
2.

Граматичну помилку допущено в реченні

Відповідь:
Читаючи книгу, блиснула блискавка.


13.

У
становіть відповідність

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Батьківськ
і руки, батьківський піт
-
у (1) всьому: і в отих схилястих рясних вишнях, і в
невисоких (2) міцностовбурних яблунях, і в товстих, (3) покручених, потрісканих коренях
виноградних лоз, сірих, як київська земля, невтомних у своєму щорічному (4) проростанні,
як
самі весни.
1 В займенник

2 А прикметник

3 Д дієприкметник

4 Б іменник


14. Установіть відповідність між словами та способами їхнього творення.

Спосіб

Слова

1
безафіксний
Б відліт, перехід, оберіг, заклик

2

префіксальний
Д невесели
й, з
аписати, прадід, премудрий

3

префіксально
-
суфіксальний


Г безпідставний, прикордонник,
пароплавчик

4

суфіксальний
А килимар, радість, потужність, волосина


15. Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать.

1 чоловічий

Б кір,
вельможа, Сибір, тигр

2 жіночий

А папороть, дівчина, путь, лань

3 середній

В жіноцтво, листя, теля, дівча

4 спільний

Д
злюка, бідолаха, хитрюгаТЕСТ 2.2


1.

Усі слова є спільнокореневими в рядку

Відповідь:
весняний, веснянка, весна, навесні


2.

Прав
ильно написані всі складні слова в рядку

Відповідь:
з давніх
-
давен, екс
-
чемпіон, зірвиголова


3.

Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення
-
А (
-
Я)

Відповідь:
кобзар, Тернопіль, Олег, хліб


4.

Неправильно утворено форму кличного відмін
ка іменника в рядку

Відповідь:
Милий Сергіє Івановичу!
5.

Усі іменники належать до другої відміни в рядку

Відповідь:
подвиг, подвір’я, знання, листя


6.

Правильно узгоджений числівник з іменником

Відповідь:
тридцять чотири столи


7.

Неправильно утворено
форму слова в рядку

Відповідь:
з усима учнями


8.

Правильно утворені дієслівні форми в рядку

Відповідь:
молотити
-
молочу, молотиш, молотять


9.

Правильно утворено форми наказового способу дієслова в рядку

Відповідь:
гляньмо, скажімо


10.

Правильно утворе
но дієприкметник

Відповідь:
згіркнути

зг
ірклий


11.

Сполучник умови вжито в реченні

Відповідь:
Коли на душі солодко, то й пісня солодка.


12.

Усі

слова з часткою НЕ пишуться окремо в рядку

Відповідь:
не/заду
муючись, не/перший, не/найвищий


13.

Установіть
відповідність.

1
лі
со/степовий, східно/китайський, но
во/грецький, червоно/щокий

Б усі слова пишемо разом

2

історико/культурний, темно/червоний, фінансово/економічний

В усі слова пишемо через дефіс

3

вічно/юний, діаметрально/протилежний, щиро/вдячний

А

усі

слова

пишемо
окремо

4

хоч/не/хоч, кінець/кінцем, раз/у/раз

Г слова пишемо як окремо, так і через дефіс


14.

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне
слово).

Жаль розлучатися з прозорим весняним лісом, що весело ся
яв у лагідному
сон
ячному
промінні, жаль було прощатися (1) з його добрим і бадьорим
на
строєм, а ще, мабуть, жалкіше
було думати про те, що ясні пташині голоси
не
вдовзі залишаться десь (2) іззаду, (3) наче їх (4)
не було ніколи.

1

Б прийменник

2 А
прислівни
к

3
В сполучник

4
Г частка


1
5. Установіть відповідність.

1

веселка, п’ятий, знайшли


В усі
слова мають виражене закінчення

2

пальто, вікно, шимпанзе


Г є слова відмінювані й невідмі
нювані

3

журі, кіно, рагуБ усі слова не мають закінчення

4 родовід, р
адість, мить


А усі
слова мають нульове закінчення16.

Установіть відповідність, приєднавши слова відмінкової форми числівника.

1

розмовляти із


Г сімома дівчатами

2

розповідати це


А семи студентам

3

побувати вБ шести містах

4

не зустріти


В п

яти др
узів


ТЕСТ 3.1


1.

Граматично правильно утворено словосполучення

Відповідь:
згідно з наказом


2.

Усі словосполучення утворено способом керування в рядку

Відповідь:
слухати музику
, зустріти його, копаю картоплю


3.

Виділені слова виступають у ролі підмета в
реченні

Відповідь:
Говорити
-
річ нудна.


4.

Складений іменний присудок є в реченні

Відповідь:
Ти мій сон.


5.

Прямий додаток є в реченні

Відповідь:
Ти слухаєш музику ночі.


6.

Обставина мети наявна в реченні

Відповідь:
Батько зробив це навмисне.


7.

У ре
ченні «Кожна людина (1) коли від’їжджає з дому (2) тримає в пам’яті образ матері (3) а
в душі (4) її пісню (5) яка зігріває душу» тире ставиться на місці цифри

Відповідь:
4


8.
Правильно поставлені розділові знаки при однорідних членах у реченні

Відповідь:

Ти кров свою загубиш до краплини, але землі цієї не віддаси.


9.

Поширене означення не потрібно виділяти комою в реченні (розділові знаки пропущено)

Відповідь:
Скошена батьком трава лежала в покосах.


10.

Кому перед як треба поставити в реченні

Відповідь:

Враз він побачив як тріснула обпалена блискавкою хмара.


11.

Неправильно виділено звертання в реченні

Відповідь:
Глянь, моя, сестро, ще хвиля гуляє з краю до краю.


1
2.

Тире виділена відокремлена прикладка в реченні

Відповідь:
Двері забиті, і висить замок

-
ржава сережка над кігтиком клямки.


13.

З'ясуйте тип односкладних речень.

Тип реченняПриклад

1 означено
-
особове


Г Поклонися, серце, рідним берегам.

2 нео
значено
-
особове


А Уранці його відвезли на станцію
.

3 узагальнено
-
особове

Б На чиїй землі живе
ш, того воду й п’єш.

4 безособовеД Надворі гриміло.
14.

Установіть відповідність.

Відокремлений член речення

Приклад

1

означення
В Степ і небо, зачаровані одне одним, тихо перемовляються

літніми ночами.

2 прикладка
Д Отакий
-
то наш отаман, орел
сизокрилий!

3 додаток
А На світі все знайдеш, крім рідної матері.

4 обставина
Б Розгойдуючи кирею, стари
й упритул підійшов до
студента.


15.

З’ясуйте тип простих речень.Тип речення
Приклад

1

просте неповнеГ На небі
-
зорі.

2

односкладнеА Рання весна.

3

двоскладне непоширене


Д Дід був старий.

4

двоскладне поширене


В Тут люди приязні.


16.
Установіть відповідність.

Вставне слово
Приклад

1

вказує на джерело повідомлення

В На думку матері, усе вирішиться.

2

виражає почуття мовцяГ
На жаль, чудес на світі не буває.

3

виражає впевненістьБ Завдання, безперечно, були складними.

4

виражає невпевненістьА Я піду і, може, більше не прийду.


ТЕСТ 3.2


1.

Неправильно побудоване словосполучення в рядку

Відповідь:
називати на прізвище


2
.


Прислівникові словосполучення наведено в ря
д
ку

Відповідь:
працювати старанно, думати наполегливо, шлях направо


3.

Речення зі складеним дієслівним присудком наявне в рядку

Відповідь:
Не треба думати мізерно.


4.

Неузгоджене означення є в реченні

Відпов
ідь:
Я зранку голос горлиці люблю.


5.

Прямий додаток є в реченні

Відповідь:
Розкажу тобі думку таємну.


6
.

Односкладним неозначено
-
особовим є речення

Відповідь:
Нас зустрічають хлібом
-
сіллю.


7.
Непоширеним є речення

Відповідь:
Життя
-
це одна мить.


8. Н
е потрібно ставити кому в реченні (розділові знаки пропущено)

Відповідь:
Дівчина мовчки сиділа похнюпившись.


9.
Обставина причини є в реченні

Відповідь:
Поранений солдат побілів від болю.10.

Поширеним с речення

Відповідь:
Вистава була надзвичайна.


1
1.

Простим є речення

Відповідь:
Ясної тихої днини кружляє над землею, сідає на обличчя павутиння.


12.

Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них
-
тире в
реченні (розділові знаки пропущені)

Відповідь:
Скрізь на вершечку стрілец
ької гори на пагорбах і видолинках панувала тиша.


13.
Установіть відповідність.

Відокремлений член речення


Приклад

1

додаток

Б Усі, за винятком Бойчука, здивовано дивилися на
шкіпера
.

2

означення

А Розтривожений, він до самого ранку не склепив о
чей.

3

прикладка

В Ми, українці, пишаємося своєю мовою.

4

обставина

Г Натомивши у мандрівці ноги, лягає день спочити за
горбом
.


14.

З’ясуйте, яким ч
леном речення є виділені слова.

Член речення

Приклад

1 означення


В Ключі від щастя в наших руках
.

2 обставина


А Дівчинка аж світилася від щастя.

3 присудок


Б Вчитися
-
справа нелегка.

4 додаток


Д Командир махнув рукою.


15.

З’ясуйте тип простих речень.

Тип речення
Приклад

1

просте неповнеВосени швидко сутеніло.

2

односкладнеГ Ти
-
у м
оєму серці.

3

двоскладне непоширене


Д Хлопець був здивований.

4

двоскладне поширене


В

Скрізь росли гриби.


16.

З’ясуйте тип односкладних речень.

Тип речення
Приклад

1
означено
-
особовеГ Відми
каю світанок скрипічним ключем.

2

неозначено
-
особове


А Н
ас зустрічають хлібом
-
сіллю.

3

безособове
Б Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема.

4

називне
В Тиша.


ТЕСТ 4.1


1.
Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Сонце,
заховавшись за хмари, заходило...» вибрати

В
ідповідь:
прощаючись із землею до ранку.


2.

Кому потрібно ставити в реченні (розділові знаки пропущено)

Відповідь:
Вже червоніють помідори і ходить осінь по траві.


3.

У реченні «Мати зраділа, ... отримала звістку про повернення сина» може бути кожен із
н
азваних сполучників, ОКРІМВідповідь:
адже


4.

У реченні «Боячись себе (1) ще ступив крок до стіни і (2) нарешті (3) збагнув (4) це ж
мальовані соняшники виходили з стіни (5) щоб дотягнутися до живих» двокрапка ставиться на
місці цифри

Відповідь:
4


5.

Скл
аднопідрядне речення з підрядним обставинним часу наявне в рядку

Відповідь:
Я не знаю, коли прийде сподіване щастя.


6.

Лексичної помилки немає в реченні

Відповідь:
У проведенні вікторини приймали участь усі гості.


7.

Граматичний зв’язок порушений у слово
сполученні

Відповідь:
вірний соба
ка


8.

Граматично правильне закінчення речення «Згадуючи дитячі роки...»

Відповідь:
думки переносять нас у ті далекі часи.


9.

На перший склад падає наголос у слові

Відповідь:
літопис


10.

НЕ потребує редагування речення

Ві
дповідь:
Надзвичайно важку розмову в кінці кінців було завершено.


11.

У реченні «(
1
)літку (2) небі пропливають білі хмаринки, ніби хвилі (3) річці, нагадуючи
(4)сім про (5)семогутність та вічність природи» літеру в треба писати на місці всіх цифр, крім

Ві
дповідь:
4


12.

Неправильно вжито прийменник у рядку

Відповідь:
зустрінемося через місяць
-
зустрінемося за місяць


13.

Установіть відповідність.

Вид підрядного речення

Приклад

1

обставинне причини

Б Книга корисна, коли її читають.

2

обставинне часу


Г

У
сі в чеканні істинної ласки, бо навіть ніч свого чекає дня.

3 обставина умови


В

Він не знає, що надійдуть люди.

4 обставина місця


Д

Ми підем, де трави похилі.


14.

Приєднайте до частини «Мати з ніжністю схилилася
над колискою...» запропоновані
варіанти
та з’ясуйте тип кожного з утворених речень.

Варіант завершення реченняТип речення

1

...і заспівала пісню.
Б складнопідрядне

2

...із її вуст полилася дивна мелодія.


А просте з відокремленим членом речення

3

...у якій лежала дитина.
Д складне без
сполучникове

4

...плетеною з лози.
В складносурядне1
5
.

Установіть відповідність між складними безсполучниковими реченнями та розділовими
знаками, які необхідно в них поставити (пропущені й інші розділові знаки).

1 тиреБ Скільки глянеш вилискують
розгойдані хліба.

2 кома


А Десь у хлібах кричав перепел і туман стелився од річки
.

3 двокрапка


Д Закурілася земля задиміла пішов дощ дрібний та тихий мов крізь сито

засіяв стрепенулися темні ліси і розправляючи підставляли своє загоріле листя під дрібн
і
дощові краплі
.

4 крапка з комою

В Лаврін не поганяв волів він забув і про воли і про мішки.


16.

Установіть відповідність між реченнями з прямою мовою та їхніми схемами.

1 «П,
-
а,
-
п?»

Б Мамо питаю то льони цвітуть

2 «П»,
-
а.»
Г


А що коли я й спр
авді лісова мавка запитала дівчина грайливо.

3 «П!
-
а: П».


В Галя поцікавилась А ви
й до нас зайдете і зніяковіла.

4 А: «П?»
-
а.


А Я їду отже я існую він пояснив їй що життя це рух.Тест 4.2


1.
У реченні Якось (
1
) узимку я поглянув у вікно і засти
г від несподіванки (2) знадвору (3) за
два кроки від мене на гілці горобини гойдався красивий сірий птах (4) і я здогадався (5) то
дрізд
-
горобинник тире ставиться на місці цифри

Відповідь:
5


2.

У реченні Уже поблідли (1) місяць і зорі (2) коли він поза г
ородами добрався до химерних
ворітець своєї тітки (3) вони впиралися не в дерев’яну ворітницю (4) а в з’їдений камінь
пласколицьої половецької баби (5) що стояла колись на горбкуватому загонці Гордієнків
двокрапка ставиться на місці цифри

Відповідь:
3


3.

Кома не ставиться між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)

Відповідь:
Вдосвіта знов загули на морозі сосни і закричали півні на горищах.


4.

Укажіть складнопідрядне речення, у якому засобом зв’язку є сполучник

Відповідь:
Грицько п
обачив, що Семен рве ягоди, і зупинився.


5.

Складнопідрядне речення з підрядним наслідковим наявне в рядку

Відповідь:
В Погода стояла тепла і сонячна, так що шитбки на вікнах аж миготіли (Г.
Тютюнник).


6
. Скільки граматичних основ у реченні В. Симоненка:
Вростаю у небо іисоке, де зорі
-
жовті
джмелі, і чую: пульсують соки у тіло моєї землі

Відповідь:
чотири


7.
В уривку Людина велична (1) своїх крайнощах: (2) мистецтві, коханні, ічопожертві, (3)
відданості і (4) егоїзмі. (5)се ж світу найчастіше не іиста
чає саме золотої середини літеру У
треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ

Відповідь:
4


8.
Виберіть речення, яке не потребує редагування

Відповідь:
Упродовж кількох днів ішов сніг.


9.
Неправильно побудоване словосполучення в рядку

Відповідь:
пливти по те
чії


10.

Неправильно утворено слово

Відповідь:
гардеробщиця
11.

Граматично правильно утворено словосполучення

Відповідь:
о дев’ятій годині


12. Кому перед як треба поставити в реченні

Відповідь:
Мій час плине собі так тихо
-
тихо як по ставку пливе сухий ли
сток


13.
Визначте, який вид підрядного речення відповідає фрагментові складного речення.

Характеристика речення


Приклад

1

означальне
Б
Той день, що..., я запам’ятаю.

2

з’ясувальне
Г Мені здалося, що...

3

обставинне допустове


А Ми зібралися на екс
курсію, хоч...

4

обставинне метиВ
Треба багато працювати, щоб...


14.

Установіть відповідність між реченнями та їхніми характеристиками.

Характеристика речення
Приклад

1

складнопідрядне речення
Б Не знаю я, що буде після нас.

2

складносурядне реч
ення
А Чи то пра
ця задавила молодую силу, чи то
нудьга невсипуща його звалила.

3

безсполучникове речення
Д А я додам: любити можна поезію в добу
ракет.

4

складне речення з різними
видами зв’язку

В Швидко смеркало, і стало зрозуміло, що
осінь

не з
а горами
.


15.

Установіть відповідність між реченням та його характеристикою.

1

складносурядне єднальне


Б Вітер улігся, і в ранковій тиші в

голубе небо раптом ударив на сполох дзвін;


2

складносурядне розділове

Д Чи се лютий біль у мене тихий стогін вирив
ає, чи то стогне бранець
-
лицар, знемагаючи на
рани?

3

складносурядне протиставне

А На тому боці, ген під обрієм,

примостилося село, а над ним посотались угору сірими
верболозами дими з коминів.

4

просте з однорідними присудками

В Тисячі людей копошилися по
вулицях та

дворах, бігли зі зброєю у визначені місця, ставали
до заборол.


16.

Установіть відповідність.

Стиль
Словосполучення

1
художнійБ
осінні карнавали, хуртовина айстр, посмішка сонця

2

розмовно
-
побутовий


Г реготи справляти, виводити на чист
у воду, голова

макітриться


3
публіцистичний


А офіційний Київ, програма ядерного р
оззброєння,
інтереси
країни

4

офіційно
-
діловийВ відповідно до ріше
ння, порядок денний, за звітний
період


Тест 5.1


1. Народна балада
-
це

В ліро
-
епічний твір героїчно
го характеру про важливі історичні події та відомих історичних
Відповідь:
осіб


2.

Жанр пісні

Поможи нам, Боже, ниву пожати,


Ниву пожати, у копи скласти...

Відповідь:
жниварськ
а


3.

У «Слові про похід Ігорів» зображено похід проти

Відповідь:
варягів


4.

Пр
едставником полемічної літератури є

Відповідь:
П. Куліш


5.

Ліричний герой поетичної збірки Г. Сковороди «Сад божественних пісень»

Відповідь:
прагне захистити права трудящих, справжній борець


6.

Одним із джерел під час написання «Енеїди» для І. Котляревс
ького був твір

Відповідь:
Вергілія


7.

«... Моторний, гарний, і проворний, і гострий, як на бритві сталь»,
-
так говорить автор про

Відповідь:
Енея („Енеїда” І. Котляревського)


8.

Г. Квітка
-
Основ’яненко є представником

Відповідь:
сентименталізму


9.

Зустріч героїні поеми Т. Шевченка Катерини з офіцером
-
спокусником на зимовій дорозі є

Відповідь:
кульмінацією твору


10
.
Поетичні рядки Наша дума, наша пісня Не вмре, на загине...

От де, люде, наша слава,

Слава України!

уривок із твору

Відповідь:
«До Осно
в’яненка» Т. Шевченка


1
1
.

Трагічну долю покритки Т. Шевченко змальовує у творі

Відповідь:
«Катерина»


1
2
.

Т. Шевченко комедією назвав свій твір

Відповідь:
«Сон (У всякого своя доля...)»


1
3
.

Установіть відповідність.

Автор, назва твору

Жанр

1
«Маруся»
Г. Квітки
-
Основ’яненкаБ повість

2
«Бджола та Шершень» Григорія Сковороди


Г байка

3
«Чорна рада»

П. Куліша

А роман

4 «Гайдамаки»
Т. Шевченка
В поема

14
.

Установіть відповідність.

Назва творуЖіночий образ

1
«Наймичка» Т. Шевченка
Г Ганна

2
«Енеїда» І. Котляревського
Б Лавіся

3
«Кайдашева сім’я» І. Нечуя
-
Левицького


А Мотря

4
«Чорна рада» П. Куліша
В Леся


15.
Установіть відповідність.

1 «Гайдамаки»Б Отакий
-
то мій Ярема,

Сирота багатий.

Таким і я колись
-
то був.

Минуло, дівч
ата...

2 «Сон»

Г Це той Первий, що розпинав

Нашу Україну,

А Вторая доконала

Вдову сиротину.

Д Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько.

3 «Причинна»

А Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива,

Додолу верби
гне високі,

Горами хвилю підійма.

4 «Кавказ»

В Чурек і сакля
-
все твоє;

Воно не прошене, не дане.

Ніхто й не возьме за своє,

Не поведе тебе в кайданах...
16. Установіть відповідність.

Твір

Образ

1
«Слово про похід Ігорів»


Г Всеволод

2
«Маруся»
А Наум Дрот

3
«Наталка Полтавка»


Б Петро

4 «Гайдамаки»


В Іван Гонта


ТЕСТ 5.2


1.
Вогонь
-
провідний образ у піснях

Відповідь:
купальських


2.
Бурлацькі, наймитські, рекрутські
-
це пісні

Відповідь:
соціально
-
побутові


3.
Героїня думи стала дружиною ту
рецького пана, але допомогла козакам, випустивши їх із
темниці на волю

Відповідь:
Роксолана


4.
«Лучче ж би потятим бути, аніж полоненим бути»,
-
каже герой «Слова о полку Ігоревім»

Відповідь:
Ігор


5.
Автором «Поучення дітям» є

Відповідь:
Володимир Монома
х


6.
«Світ

ловив мене, але не впіймав»
-
це афоризм

Відповідь:
Г. Сковороди7.
Низ та Евріал
-
герої твору

Відповідь:
«Енеїда»


8.
Поезію Г. Сковороди «Всякому городу ирав і права» виконав як пісню герой

Відповідь:
І. Котляревськ
ого


9.
Назва повісті, у
якій Г. Квітка
-
Основ’яненко детально вималював український побут,
обряди, звичаї

Відповідь:
«Маруся»


10.
«...син паволоцького попа, по прізвищу Чепурного, учився в Київській братській школі, і
вже сам вийшов був на попи. Як же піднялись козаки з гетьманом
Остряницею, то і він устряв
до козацького війська... Ніхто краще його не ставав до бою; ніхто не крутив ляхам такого
веремія... »
-
це герой роману П. Куліша «Чорна рада»

Відповідь:
полковник Шрам


11.
Автобіографічним є твір Т. Шевченка

Відповідь:
«Мені
тринадцятий минало»


12.
Герой поеми «Гайдамаки» Ярема мав прізвище

Відповідь:
Галайда


1
3.
Установіть відповідність.

1 балада

Б невеликий віршований сюжетний твір фольклорного походження, в основі якого, як
правило, лежить незвичайна подія, найчастіш
е ле
гендарно
-
історичного змісту

2 історична пісня

В твір, у якому зображено конкретні історичні події й уч
асть у цих подіях реальних осіб

3 дума

Г епічна пісня, виконувана речитативом у супроводі бандури чи кобзи, з розгорнутою
розповіддю про п
одії, важливі дл
я всього народу

4 міф

А стародавній переказ про богів, святих, героїв, про надприродні явища


1
4.
Установіть відповідність.

Автор


Назва твору

1
Пантелеймон КулішБ «Чорна рада»

2
Григорій Квітка
-
Основ’яненко


В «Наталка Полтавка»

3
Іван Котляревськи
йГ
«Маруся»

4
Тарас Шевченко
А «Ісаія. Глава 35»


15.
Установіть відповідність.

Герой
Назва твору

1

ВиборнийБ «Катерина»

2
ЛатинГ «Енеїда»

3
Кирило Тур


А «Чорна рада»

4
ІвасьВ «Наталка Полтавка»


16. Установіть відповідність.

Твір


Ж
іночий образ

1
«Наталка Полтавка»


В Терпилиха

2
«Слово про похід Ігорів»Г Ярославна3
«Енеїда»

Б Дідона

4
«Гайдамаки»А Оксана

ТЕСТ 6.1


1.
І. Франко писав, що «найліпшою історичною повістю в нашій літературі» є роман

Відповідь:

«Чорна рада» П. Куліша


2.
Прочитайте уривок, з’ясуйте ім’я літературного героя, про якого йдеться, назву твору та
його автора

Отакої саме пори, в неділю, після раннього обіднього часу,

тим шляхом, що, звившись
гадюкою, пославсь од великого села Пісок аж до славного колись Ром
одану,

ішов молодий
чоловік. «Не багатого роду!»

казала проста свита, накинута наопашки.
-
Та чепурної вдачі»,

одмовляла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка, виглядаючи з
-
під свити. Червоний з
китицями пояс теліпався до колін, а висока сива шапка
з решетилівських смушків,
перехиляючись набакир, натякала про парубоцьку вдачу...

Відповідь:

Чіпка («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного)


3.
Літературний псевдонім Івана Тобілевича

Відповідь:

Карпенко
-
Карий


4.
Ідею гармонійної єдності людини й природи в драмі
-
ф
еєрії «Лісова пісня» втілено в образі

Відповідь:

дядька Лева


5.
У повісті О. Кобилянської «Людина» порушено основну проблему

Відповідь:

збе
реження людської гідності жінки


6.
Поезія І. Франка «Чого являєшся мені у сні?» увійшла до збірки

Відповідь:

«Зів’ яле листя»


7.
Перша збірка поез
ій Лесі Українки мала назву

Відповідь:

«На крилах пісень»


8.
«Для нас у ріднім краї навіть дим солодкий та коханий»
-
слова А І. Франка

Відповідь:

Лесі Українки


9.
Олена Ляуфер
-
головна героїня твору

Відповідь:

«Людина»


10.
Жанр твору «Новина» В. Стефаника

Відповідь:

новела


11.
«Лісова пісня» Л
есі Українки
-
твір, написаний у стилі

Відповідь:

неоромантизму


12.
Автобіографічним є твір

Відповідь:

«Intermezzo» М. Коцюбинського


13.
Установіть відповідність між жанром і назвою твору.

Жанр твору
Назва


1
історичний роман
-
хронікаГ «Чорна рада»

2 поема
В «Бояриня
»

3
драма
-
феєрія
Б «Лісова пісня»

4
п’єса

А «Мартин Боруля»
1
4.
Персонаж із твору

1
Маруся Кайдашиха

Б ...замолоду довго служила у дворі, у пана, куди її взяли дівкою. Вона вміла дуже добре
куховарить, і ще й тепер її брали до панів та до попів з
а куховарку
на весілля, на хрестини та
на
храми. Вона довго терлася коло панів і набралась од їх трохи панства.

2
Маруся

А На вулицю і не кажи, щоб коли з подругами пішла. ... Було, і других дівчат відводить, та аж
плаче, та просить: «Будьте ласкаві, сестр
ички, голуб
очки, не ходіте на теє прокляте
зборище!...»

3
Наталка Полтавка


Г Золото
-
не дівка! Окрім т
ого, що красива,
розумна, моторна і до всякого діла дотепна,
-
яке
у неї добре серце, як вона поважає матір свою; шанує всіх
старших себе; яка трудяща,
яка
рукодільниця; себе і матір свою на світі держить.

4
Галя

В Чорне кучеряве волосся, заквітчане
польовими
квітами, чудовно вилося коло білого чола;
тоненькі пасма того чорного, аж полискуваного хмелю, спадали на біле, рум’яне личко, як
яблучко наливчате
; очі оксамитові, чорні,
-
здається, сам огонь говорив ними...


1
5.
Установіть відповідність між письменником і його творчим псевдонімом.

Письменник


Псевдонім

1
Марія Вілінська

Б Марко Вовчок

2
Лариса Косач

Г Леся Українка

3
П. Рудченко

В Панас Мирний

4
І. Тобілевич

А І. Карпенко
-
Карий


16.
Установіь відповідність між назвою та персонажами твору.

Назва творуПерсонажі

1 «Хазяїн»Б Соня і Калинович

2 «Тіні забутих предків»

В Марічка та Іван

3 «Кайдашева сім’я»

Г Мелашка і Лаврін

4 «Чорна рада»


А
Леся і Петро


ТЕСТ 6.2


1. Укажіть ім’я старшого сина Кайдашів із повісті «Кайдашева сім’я»

Нечуя
-
Левицького

Відповідь:

Карпо


2
.
Іван Дідух
-
герой новели В. Стефаника

Відповідь:

«Камінний хрест»


3
.

Учитель Калинович і Соня
-
герої п’єси

Відповідь:

«Хазяїн»


4
.

Образ Утоми є у творі М.
Коцюбинського

Відповідь:

«Intermezzo»
5
.
Герой роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», який живе за принципом «своя сорочка
ближче до тіла»

Відповідь:

Грицько Чуприненко


6
.
Кому з героїв «Лісової пісні» Лесі Українки належать слова:

Хліб добрий, дівонько, а не людина.

.Але
, щоправда, я таки вподобав Породу вашу лісову. Як буду Вмирати, то прийду, як звір, до
лісу...

Відповідь:

дядькові Леву


7
.
Пам’ятник якому письменникові був Пузирю «без надобності»

Відповідь:

І. Котляревському


8
.
Герой І. Нечуя
-
Левицького, який постив дванадцять п’ятниць на
рік, щоб «не загинути
наглою смертю»

Відповідь:

Омелько Кайдаш Д Довбиш


9
.
Дід Улас
-
герой твору

Відповідь:

Панаса Мирного


10
.
«Я на гору круту, крем’яную буду камінь важкий підіймать»
-
ці слова

Відповідь:

«Contra spem spero»


11
.
Перелесник, Водяник, Русалка
-
герої твору Лесі Україн
ки

Відповідь:

«Лісова пісня»


12
.
Проблема специфіки творчого процесу порушена у творі

Відповідь:

М. Коцюбинського «Intermezzo»


13
.
Установіть відповідність.

Жанр


Письменник

1
новела

В В. Стефаник

2

повість


Б І. Нечуй
-
Левицький

3

роман


А Панас Мирний

4

поема


Г І. Котляр
евський


14
.
Установіть відповідність між назвами творів і персонажами, які в них діють.

ГеройНазва твору

1 Палагна


Г «Тіні забутих предків»

2 Чіпка


В «Хіба ревуть воли...»

3 Івоніка


А «Земля»

4 Датан, Авірон

Б «Мойсей»


15
.
Установіть відповід
ність.

Твір

Жанр

1
«Чорна рада»Г роман

2
«Гайдамаки»В поема

3
«Камінний хрест»А новела

4
«Кайдашева сім’я»


Б повість


16
.
Установіть відповідність між персонажем «Лісової пісні» та його характеристикою.

1 Перелесник


Г гарний хлопець у червоні
й одежі, з червонястим, буйно розвіяним, як вітер, волоссям,
з
чорними бровами, з блискучими очима

2 дядько Лев

В убраний ... у полотняну одежу і ясно
-
сиву, майже білу, свиту, на ногах постоли, в руках
кловня (малий ятірець), коло пояса на ремінці ножик, ч
ерез плече виплетений з лика кошіль
(торба) на широкому ремені

3 Лісовик

А він у довгій киреї барви старого золота з темно
-
червоною габою внизу, навколо шапк
и
обвита гілка достиглого хмелю

4 Лукаш

Б ...дуже молодий хлопець, гарний, чорнобривий, стрункий,
в очах є щось дитяче


ТЕСТ 7.1


1.
У 20
-
30
-
х роках був оцінений як «ворожий пролетаріату»,

«ідеологічно

хибний»,

такий,

у

якому

соціальне

замінене

індивідуальним, біологічним, село протиставляється місту,
«наскрізь несучасний, ворожий радісному сприйманню
життя» твір

Відповідь:

«Місто»


2.
Цикл памфлетів М. Хвильового, якими він розпочав знамениту літературну дискусію1925
-
1928 років, мав назву

Відповідь:

«Камо грядеш?» («Куди йдеш?»)


3.
Одним із джерел формування творчої особистості в повісті «Зачарована Десна» О.
Довженка є

Відповідь:

історична пам’ять народу


4.
Убивство сином матері зображено у творі А «Місто» Валеряна Підмогильного

Відповідь:

«Я (Романтика)» М. Хвильового


5.
Поетичними рядками «жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття»
сказав про себе поет

Відповідь:

В. Стус


6.
Авт
ор образу соняшника, у якого .. .були руки і ноги,

Було тіло шорстке і зелене.

Він бігав наввипередки з вітром,

Він вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці...

Відповідь:

І. Драч


7.
Для нас вона в світі єдина, одна в просторів солодкому чарі...

Вона у зірках і у вер
бах вона,

і в кожного серця ударі...
-
це уривок із поезії

Відповідь:

В. Сосюри


8.
Кому з персонажів п’єси М. Куліша «Мина Мазайло» належать слова: «...українізація
-
це
спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було...»

Відповідь:

дядькові Тарасу


9.

Проблему розпаду родини, роду як трагедії народу порушено у творі

Відповідь:

«Вершники» Ю. Яновського
10
.
«На колимськім морозі калина»
-
поезія

Відповідь:

В. Стуса


11.

Усі твори стали народною піснею, крім

Відповідь:

«І все
-
таки до
тебе думка лине» Лесі Українки


12.

До письменни
ків
-
емігрантів належить

Відповідь:

В. Барка


13.

Установіть відповідність.

Назва твору

Ге
рой

1

«Мина Мазайло» М. Куліша


Г Мокій

2

«Україна в огні» О. Довженка


А Лаврін Запорожець

3

«Тигролови» І. БагряногоВ Григорій Многогрішний

4

«Вершники» Ю. Яновського


Б
Мусій Половець


14.

Установіть відповідність.

Назва твору

Проблема

1

«Маруся Чурай» Л. Костенко

А

митця та суспільства

2

«Три зозулі з поклоном»

Гр. Тютюнника

Д

возвеличення любові як великої християнської ц
інності, яка вивищує людину над
буденністю, очи
щає її душу


3

«Україна в огні» О. Довженка


Б утвердження ідеї

невмирущості

української нації, високої моралі українців у кривавий час
воєнного лихоліття

4

«Мина Мазайло» М. Куліша


Г засудження міщанства, національної

упередженості й зверхності


15.

Уст
ановіть відповідність.

Назва твору

1 «Два кольори» Д. Павличка

Б Мене водило в безвісті

життя,

Та я вертався на свої пороги.

Переплелись, як мамине шиття,

Мої сумні і радісні дороги.

2 «Пісня про рушник» А. Малишка

В Рідна мати моя,

ти ночей не доспала,

І
водила мене у поля край села,

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,

І

рушник вишиваний на щастя дала.

3

«Пісня про матір» Б. Олійника


А

А я вам лишаю

всі райдуги із журавлями,

і срібло на травах,

і золото на колосках

4

«Лебеді материнства» В. Сим
оненка

Д Можна вибрать друга і по духу брата,

Та не можна рідну матір вибирати.16.

Установіть відповідність між псевдонімами та справжнім прізвищем письменників

ПсевдонімПрізвище

1

В. БаркаД В. Очерет

2

І. БагрянийГ І. Лозов’яга

3

М. Хвильовий


Б М. Фітільов

4

Остап Вишня


А П. Губенко


ТЕСТ 7.2


1.

Перу

М.

Рильського належить поезія

Відповідь:

«Молюсь і вірю»


2.

Після Другої світової війни в еміграції діяло літературне об’єднання українських
письменників із назвою

Відповідь:

МУР


3.

Про цей твір його автор писав:
«...пишу одну повість про діда, батька матір і про все, одне
слово, сосницьке життя, ще коли я був маленьким...»

Відповідь:

«Зачарована Десна»


4.

Прізвище поета випадає з логічного ряду

Відповідь:

Ю. Федькович


5.

Григорій Бобренко
-
герой твору

Відповідь:

«Маруся Чурай» Л. Костенко


6.

«Тому роду нема переводу, в котрому браття милують згоду»,
-
каже герой твору

Відповідь:

«Вершники»


7.

«Сонячні кларнети»
-
це збірка поезій

Відповідь:

П. Тичини


8.1933

-
1943
-
роки перебування в сталінських таборах

Відповідь:

Остапа Вишні


9.

Витязем молодої української поезії називал
и

Відповідь:

В. Симоненка


10.

«Мабуть, з часів Котляревського не сміялась Україна таким життєрадісним, таким
іскрометним сонячним сміхом, яким вона засміялася знову в прекрасній творчості....»,
-
писав
О. Гончар про

Відповідь:

Остапа Вишню


11.

Драму «нерівні душ», проблему
любові, яка «чолом сягала неба» представлено у творі

Відповідь:

«Маруся Чурай» Л. Костенко


12.

Події в романі «Маруся Чурай» відбуваються в

Відповідь:

Полтаві


13.

Установіть відповідність.

Прізвища шістдесятників

Сфера діяльності

1

В. Івасюк, М. Скорик, Л. ГрабовськийД композитори2

С. Параджанов, І. Миколайчук, Ю. Іллєнко


В режисери, кіномитці

3

Є. Гуцало, Гр. Тютюнник,В. Дрозд
Б художники

4 Л. Костенко, І. Драч,
В. Стус А поети


14.
Установіть відповідність між назвами творів та їхніми авторами

Назва твору
Автор

1
«Маруся Чурай»Г Л. Костенко

2

«Момент»
А В. Винниченко

3

«Сом»
В Остап Вишня

4

«Три зозулі з поклоном»


Б Гр. Тютюнник


15.

Установіть відповідність.

Автор

Назва твору

1

Олесь ГончарД «За мить щастя»

2

Олександр Довженко


В «Зача
рована Десна»

3

Остап ВишняБ «Мисливські усмішки»

4

Іван Драч
Г «Балада про
соняшник»


16.

Установіть відповідність

Назва твору


Жанр

1

«Я (Романтика)» М. ХвильовогоД новела

2

«Україна в огні» О. ДовженкаВ кіноповість

3

«Мина Мазайло» М. К
улішаГ комедія

4

«Вершники» Ю. ЯновськогоА роман


ТЕСТ 8.1


1.

Віршовий розмір поезії І. Франка Вічний революціонер


Дух, наука, думка, воля Не уступить пітьми поля,

Не дасть спутатись тепер.

Відповідь:

чотиристопний хорей


2.

В уривку із твору М. Рильського
«Слово про рідну матір» Хто може випити Дніпро,

Хто властен виплескати море,

Хто наше злато
-
серебро Плугами кривди переоре,

Хто серця чистого добро Злобою чорною поборе? основний художній засіб

Відповідь:

риторичне питання


3.

Вислови із твору М. Коцюбинського: «[Жа
йворонки] ... кидають з неба на поле свою
сверлячу пісню»; «б’ють дзьобами в золото сонця », «грають на його променях»; «сіють пісню
на дрібне сито і засівають нею поля», «з того посіву зійшла срібна нитка вівсів» є прикладами

Відповідь:

метафори


4.

У рядках Т. Шевч
енка «Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється» використано художній
засіб (виділено курсивом)

Відповідь:

оксиморон


5.

У наведених рядках Ліни Костенко Хтось завжди зазирає у вікно.

Хтось потайки обнишпорює душу.

Хтось на людей нацьковує юрму.

використано художній пр
ийом

Відповідь:

анафора6.

У рядках

Моя душа, немов черешня,

Понад снігами зацвіла. яскраво виражено (підкреслено)

Відповідь:

порівняння


7.

До одного літературного роду належать усі твори рядка

Відповідь:

«Я (Романтика)» М. Хвильового, «Новина» В. Стефаника


8.

Указати назву літератур
ної течії, ознаки якої переважають у творах Лесі Українки

Відповідь:

ново романтизм


9.

Жанр твору Ліни Костенко «Маруся Чурай»

Відповідь:

історичний роман у віршах


10
.
Укажіть тип римування уривка

Стояла я і слухала весну,

Вена мені багато говорила,

Співала пісню дзвінку, гол
осну, то знов таємно
-
тихо шепотіла.

Відповідь:

перехресне


11.

У рядках

В мужика землянка вогка,

В пана хата на помості

використано художній засіб

Відповідь:

антитезу


12.

За жанром НЕ є романом

Відповідь:

«Тіні забутих
предків» Михайла Коцюбинського


13.

Установіть відповідність.

СтопаВизначення

1
ямбГ двоскладова стопа з наголосом на другому складі

2

хорей


Д двоскладова стопа з наголосом на першому складі

3

дактиль


Б трискладова стопа з наголосом на першому складі

4

анапест


А трискладова стопа з наголосом на останньому складі


1
4.

Установіть відповідність

Назва творуПроблема

1

«Земля» О. Кобилянської

Д братовбивства

2

«Україна в огні» О. Довженка
А засудження війни

3

«Три зозулі з поклоном» Г. ТютюнникаБ нерозділеного кохання

4

«Маруся Чурай» Л. Костенко
В мит
ця і народу


15.

Установіть відповідність.

1 поема

Б ліро
-
епічний віршований твір із розгорнутим сюжетом і широким розвитком образу
ліричного героя, який активно включається в характеристику перс
онажів, оцінює їх. співчуває
їм

2 новела

В невеликий розпові
дний твір із гострим, захоплюючим сюжетом; у ньому, як правило,
розповідається про якусь незвичну подію з несподіваним кінцем3 повість

Д розповідно
-
описовий твір, у якому йдеться про одну чи декілька подій у житті одн
ієї чи
небагатьох дійових осіб

4 траг
едія

А

драматичний

твір,

в

основу

якого

покладено

дуже

гострий,

непримиренний

конфлікт, у
якому герой потрапляє в безвихідне становище, вступає в нерівну боротьбу й часто гине


16.

Установіть відповідність.

1 гумор

А художні твори різних жанрів, у яких с
мішне в житті людей з
ображується в жартівливому
тоні

2 сатира

Г особливий спосіб зображення дійсності, який полягає в гострому осу
дливому висміюванні
негативного

3 іронія

Б художній троп, який виражає глузливо
-
критичне ставлення митця до предмета зображенн
я;
це насмішка, замаскована зовнішньо благопристойною формою

4 антитеза

В зіставлення протилежних явищ, понять, ха
рактерів для посилення враження


ТЕСТ 8.2


1.

Визначте віршовий розмір поезії Є. Маланюка «Сучасники»

Ще молитесь, далекий брате,

Серед Звениг
ородських піль.

Ще не стомились карбувати В коштовних ямбах вічний біль.

Відповідь:

ямб


2.

Появу в кінці XX століття «нової літератури, іронічної, видовищної, котра пародіювала
ідеологічні кліше, відроджувала форми барокової гри, озвучувала новий маскарад персонажів

і ролей» пов

язують із

Відповідь:

постмодернізмом


3.

Визначте віршовий розмір уривка поезії Д. Павличка:

Манекени не мають серця
-

їх ніщо не болить і не коле.

Манекени ніколи не сердяться,

І не плачуть вони ніколи

Відповідь:

хорей


4.

Визначте римування в уривку поезії Д. Па
вличка Плакало дві дівчини у горі.

Дві сльози зустрілися у морі.

Перша
-
в глибину морську потала

І

перлиною на дно упала

Відповідь:

суміжне


5.

Який літературний прийом покладено в основу образності поезії «Так ніхто не кохав»

Відповідь:

гіперболізацію


6.

Укажіть, який прийо
м використовує М. Коцюбинський у словах: «На небі сонце
-
серед нив
я»

Відповідь:

алітерації7.

Укажіть жанр твору за його визначенням: «один із жанрових різновидів драми, якому
властивий фантастично
-
казковий сюжет, неймовірні (з реального погляду) перетворення»

Відповідь:

дра
ма
-
феєрія


8.

Виняткові герої у виняткових обставинах
-
характерна риса

Відповідь:

романтизму


9.

Укажіть назву стилістичного прийому, застосованого І. Вишенським у «Посланні до
єпископів»: «Єпископи в достатках буржуазних...», а «сироти ... голодні, і спрага їх мучи
ть»

Відповідь:

антитеза


10
.
Укажіть троп, використаний в описі природи після поразки війська князя Ігоря: «Никне
трава жалощами, а дерево з тугою к землі приклонилося»

Відповідь:

персоніфікація


11.

Доберіть синонім до слова «речитатив»

Відповідь:

білий вірш


12.

Укажіть драматичний жанр
за його визначенням: «Драматичний твір, у якому
сатиричними й гумористичними засобами відображається смішне в житті, висміюються
потворні суспільні й побутові явища, негативні риси

людей»

Відповідь:

комедія


13.

Установіть відповідність.

Поетичний твір

Автор

1

«Любіть Україну»

Г В. Сосюра

2

«Ви знаєте, як липа шелестить...»


В П. Тичина

3

«На колимськім морозі калина...»


Б В. Стус

4

«Ти знаєш, що ти людина...»А В. Симоненко


14.

Установіть відповідність.

1 епітет

Г художнє означення, що вказує на якусь х
арактерну ознаку предмета, явища, викликаючи в
читача певне ставлення до них

2 порівняння

В зіставлення двох або кількох предметів чи епізодів, дій, між якими є якась подібність чи
аналогія

3 метафора

Б слово чи словосполучення, що розкриває ознаки одного
предмета чи явища через
перенесен
ня на нього схожих ознак іншого

4 гіпербола

А різке перебільшення зображуваного явища, дії, предмета, кількості з метою надати
виняткової виразності, захоплення, враження


15.

Установіть відповідність.

1 епілог

Б композиці
йний компонент, фінал, підсумкова частина твору, у якій коротко повідомляється
про подальшу долю героїв

2 сюжет

Г система пов’язаних між собою подій, яких розкриваються характери персонажів і


розв’язується суперечність між ними

3 композиція

А упорядковане
розміщення взаємопов’язаних, взаємозалежних частин твору

4 пролог

В переднє
слово, початкова частина твору


1
6
.

Установіть відповідність між назвою твору та художнім напрямом.

Назва твору
Художній напрям

1

«Гайдамаки»
А

романтизм

2

«Маруся»
Г сентименталіз
м

3

«Кайдашева сім

я»
Д реалізм

4

«Intermezzo»
Б імпресіонізм


ПАКР створ
ив Андрій Топорець.

http://vk.com/andrei_wwe_toporets

Сподіваюсь даний документ вам допоміг.


Приложенные файлы

  • pdf 17746320
    Размер файла: 169 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий