fiz_2


Физика (шпор) алфавитный
формуласында күштің жұмысы төмендегі қай шарт орындалғанда оң болады?

О нүктесіне қатысты күш моментінің формуласын таңда:
B)
О2 (оттегі) молекуласы үшін еркіндік дәрежесінің саны неге тең?
i= 5
Р, Т координаталарында изохорлар тобы көрсетілген (барлық процестерде газ массасы бірдей). Графиктерінің қайсысы ең үлкен көлемді процеске сәйкес келеді
1875155168910Р
00Р
1875155168910Р
00Р


2
1
V, Т координатында изобарлар тобы көрсетілген (барлық процестерде газ массасы бірдей.) Графиктердің қайсысы максимал қысымдағы процеске сәйкес келеді?
1
2
3
5
4
Т
V
0
1
2
3
5
4
Т
V
0

5.
00 С-ге сәйкес келетін абсолют температураның мәнін көрсетіңіз:
273 К
азотты тұрақты -дан температураға дейін қыздырған. Осы кезде қанша мөлшер жылу жұтылады? Газ жұмысы қандай? ():
C) 20кДж, 10 кДж
1 г судағы зат мөлшері (мольмен):
0,056 моль
1моль оттегінде қанша молекула бар?
6ּ1023
идеал газ үшін ішкі энергияны өрнектейтін формуланы көрсет:

170С температурадағы және 10 кПа қысымдағы азот молекулаларының еркін жолының орташа ұзындығын табу керек (к=1,38·10-23 Дж/К, d=0,30 нм) :
1·10-6 м1800Дж жылу алу үшін 100г алюминийді 200С-қа қыздырды. Алюминийдің меншікті жылу сыйымдылығы қандай?
900 Дж/кг*0С
2 м/с2 үдеумен жоғары қозғалып бара жатқан лифт еденінде массасы 5 кг дене жатыр. Дененің лифт еденіне түсіретін салмақ күшін анықтаңыз. g=9 м/с2 деп алыңыз.
40 Н
2 Ом және 3 Ом кедергілер тізбектей жалғанған. Тізбектің жалпы кедергісі неге тең? 5 Ом
20м биіктіктен құлаған массасы 1 кг дененің кинетикалық энергиясы қандай?
200 Дж
20 Дж жылу мөлшері берілгенде идеал газдың ішкі энергиясы 15 Дж тең болды. Қандай жұмыс атқарылған?
Газ сыртқы күштрерді жеңуге қарсы 5 Дж жұмыс атқарды
формуласымен қандай физикалық шама есептелінеді?
идеал газ молекулаларының ілгерілемелі қозғалысының кинетикалық энергиясы
54км/сағ жылдамдықпен қозғалатын электровоздың қуаты 300кВт. Электровоздың тарту күшін анықтаңыз:
20 кН
QUOTE Семестр
Абсолют температура молекулалардың жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясына ...
тура пропорционал тәуелді.
Абсолют температурасын 4 есе арттырған кезде газдың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді?
2 есеге артады
Адиабаталық процесс үшін термодинамиканың 1-ші заңын көрсет:

Адиабаталық ұлғайған кезде идеал газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді?
ΔU<0.
Адиабаталық процесстің теңдеуін жаз:

Айналып тұрған дененің бұрылу бұрышы теңдеуімен берілген. Дененің бұрыштық жылдамдығы неге тең?
4t-6
Айналмалы қозғалыс динамикасы заңының негізгі теңдеуін көрсет:

Айналмалы қозғалыс теңдеуі:

Айнымалы қозғалыс теңдеуін табыңыз:

Айнымалы күштің жұмысы қалай анықталады?

Айналу осіне қатысты инерция моменті маховиктің бұрыштық жылдамдығы болса, онда оның кинетикалық энергиясы неге тең?
5∙10-3 Дж
Арақатынастың қайсысы сутегінің бір молекуласының ілгерілемелі қозғалысының энергиясын көрсетеді

Архимед заңын жаз:

Аталған физикалық шамалардың қайсысы жүйе күйінің функциясы болады:
ішкі энергия
Атомның массасы 3,52*10-25кг болатын заттың молярлық массасын есептеңіз. (NA=6.02*1023 МОЛЬ ).
0,21 кг/моль
Ауаның 22,4 дм3 көлемінде қалыпты жағдайда қанша молекула бар?
6*1023.
Бастапқы жылдамдығы автомобиль, бірқалыпты қозғала отырып, өткен соң тоқтады. Автомобильдің үдеуін және тежелу уақыты ішінде жүрген жолын табыңыз.
Бастапқы көлемі 0,4м3 газ изотермиялық жолмен сығылды. Соңғы көлемі 0,2м3 болғанда, оның қысымы 4·105 Па болды. Газдың бастапқы қысымын табыңыздар?
2·105 Па
Бойында тогы бар өткізгішке магнит өрісі тарапынан төмендегі көрсетілген күштердің қайсысы әсер етеді?

Бастапқы параметрлері , , идеал газды тұрақты қысымда көлемге дейін ұлғайтқанда істелетін жұмысты анықтаңыз.

Бастапқы жылдамдықпен жоғары вертикаль лақтырылған дене қанша уақытта ең жоғары биіктікке көтеріледі ()?
3c
Берілген газ үшін ср=14,7ּ103 Дж/(кгּК), сv=10,5ּ103 Дж/(кгּК). Осы газ үшін адиабата көрсеткішін анықтаңыз:
1,4
Бір циклде газ А=1 Дж жұмыс істеп, салқындатқышқы Q2 =4,2 Дж жылу мөлшерін берді. Осы циклдағы жылулық пайдалы әсер коэффициенті п.ә.к. қандай ?
0,192
Бірқалыпты қозғалыс теңдеуін жазыңыз:

Бүкіл әлемдік тартылыс заңын пайдалана отырып, гравитациялық тұрақтының өлшем бірлігін табыңдар:

Вакуумдағы электростатикалық өріс үшін Остроградский-Гаусс теоремасын көрсет:

Велосипедші уақыттың бірінші жартысын 16км/сағ жылдамдықпен, ал уақыттың екінші жартысында 12км/сағ жылдамдықпен қозғалды. Велосипедшінің орташа қозғалыс жылдамдығын анықтаңыздар.
14км/сағ
Газдар үшін шамасы қандай сандар мәнін алу мүмкін:
>1
Газдардың молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі

Газға 100 Дж жылу мөлшерін жұмсағанда сыртқы күштердің жұмысы 300 Дж болды. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі:
400 Дж
Газға 100 Дж мөлшерін жұмсағанда сыртқы күштердің жұмысы 300Дж болды. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең?
400 Дж
Газдың істеген жұмысы алған жылу мөлшері және ішкі энергия өзгерісінің арасындағы ара қатынастың қайсысы изохоралық процесс үшін дұрыс?


Газдың істеген жұмысы алған жылу мөлшері және ішкі энергия өзгерісінің арасындағы ара қатынастың қайсысы изотермиялық процесс үшін дұрыс?

Горизонталь орналасқан трубаның жуан бөлігіндегі су жылдамдығы υ2=0,2 м/с. Трубаның жіңішке бөлігінің диаметрі d1 жуан бөлігінің диаметрінен d2 1,5 есе аз болса, жіңішке бөлігіндегі су жылдамдығы неге тең болады?
0,45 м/с
Горизонталь жазықтық бойымен 300 бұрыш жасай 50Н күшпен массасы 10кг дене қозғалуда. Егер денемен жазықтық арасындағы сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,1-ге тең болса, онда денеге әсер ететін үйкеліс күші мынаған тең:
7,5Н
Дене қай уақыт орталығында бір қалыпты қозғалады? Суретте, таңдап алған жауаптың нөмерін жазыңыз:

3429001651000
1828800965200018288009652000800100965200080010096520003429009652000


34290010604500

,
Дене көлбеу жазықтың бойымен қозғалса, үйкеліс күші неге тең?
A) ,
Дене шеңбер бойымен модулі тұрақты жылдамдықпен қозғалып келеді. Жылдамдық 2 есе артқан кездегі центрге тартқыш үдеуінің өзгеруі қандай?
4 есе артады
Денеге тұрақты қозғалыс моменті әсер етеді. Келтірілген шамалардың қайсысы уақыттың өтуіне байланысты түзу сызық заңдылығымен өзгереді:
Бұрыштық жылдамдық
Дененің импульсі 8 кг м/с, кинетикалық энергиясы 32 Дж. Жылдамдығы қандай?
υ =8 м/с
Дененің потенциалдық энергиясы дегеніміз
серпінді деформацияланған денеің энергиясы.
Дененің ішкі энергиясы деп нені айтамыз?
Денені құрайтын бөлшектердің қозғалыс және өзара әсер энергиясы
Дененің серпімсіз соқтығысы кезінде төменде келтірілген шамалардың қайсысы сақталмайды?
Кинетикалық энергиясы
Джоуль-Ленц заңының дифференциал түрдегі формуласын көрсетіңіз.

Доңғалау үйкеліс күші қалай анықталады?
үйк
Дөңгелек процесс кезінде газ 1Дж жұмыс жасады және салқындатқышқа 4 Дж жылу берілді. Циклдің ПӘК-ін анықтаңыз
0,20
Егер аргон газының температурасы 270С болса, онда оның атомының орташа кинетикалық энергиясы (k=1,38*10-23 Дж/К)
6,21*10-21 Дж
Егер газдың ішкі энергиясы 200 Дж-ға артып, газдың атқарған жұмысы 100 Дж болса, қыздырғыштан газға қанша жылу мөлшері берілген:
300 Дж
Егер дененің бұрыштық жылдамдығы мен бұрыштық үдеуінің арасындағы бұрыш нольге тең болса, қозғалған қатты дененің қозғалысының сипаттамасы қандай?
үдемелі
Егер дененің кинетикалық энергиясын 4 есе арттырса оның импульсі қалай өзгереді:16 есе артады
Егер идеал газдың абсолют температурасын үш есе өсірсек, оның молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?
3 есе артады
Егер э.қ.к.-і 8 В және ішкі кедергісі 1 Ом ток көзін 3 Ом кедергімен қосатын болсақ, онда тізбектің сыртқы бөлігіндегі кернеу қандай?
6 В
Екі атомды молекуланың айналмалы қозғалыс үлесіне келетін еркіндік дәрежелер саны:
iайн=2
Екі өткізгіш (1,2) үшін ток күшінің кернеуден тєуелділік графигі берілген. Қай өткізгіштің кедергісі үлкен?
I
0121920001
2
2-ші өткізгіш
Жабық ыдыстың iшiнде газ қыздырылады. Бұл қай процеске жатады?
Изохоралық
Жазық бетпен доңғалап баратқан цилиндрдің кинетикалық энергиясын жаз?

Жалғыз нәтижесі жүйенің қыздырғыштан алған жылуын жұмысқа толығымен айналдыратын циклдік процесс табиғатта мүмкін емес. Бұл қай заң?
термодинамиканың 2-ші заңы
Жер бетінен (h=Rж) биіктіктегі еркін түсу үдеуінің теңдеуін жаз.

Жерде жатқан ұзындығы l массасы m бөренені тік көтеріп қою үшін істелінетін ең аз жұмысты тап:

Жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу заңының формуласы

Жылу машинасы бір циклде 1 кДж жылу мөлшерін жұтып 400 Дж жұмыс істеді. Машина қанша жылу мөлшерін бөліп шығарды?
C) 600 Дж
Жылу машинасының ПЭК ең үлкен мәні:
,
Идеал газ қысымының берілген температурадағы молекулалардың концентрациясына тәуелділігін сипаттайтын формула:


Идеал газ молекуласының орташа энергиясы және газ қысымы . Бірлік көлемдегі газ молекулаларының саны неге тең болады?

Идеал газ 8 Дж жұмыс жасап, 5 Дж жылу мөлшерін алады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі
3 Дж-ға кемиді
Идеал газбен өткен қандай да бір процесте, газдың көлемі мен температурасының V*T2 =const қатысында болатыны анықталды. Осы газдың температурасы 2 есе арттырса, онда оның қысымы қалай өзгереді? Газ массасы – тұрақты.
4 есе артады.
Идеал газды қыздырғанда молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 4 есе артса газдың абсолюттiк температурасы қалай өзгередi?
D) 16 есе артады
Идеал газдың изобаралық процесінің теңдеуін жаз:

Идеал жылу машинасы қыздырғыштан алған жылудың 60 % суытқышқа берді. Машинаның ПӘК-і неге тең?
40 %

Идеал жылу машинасы Карно циклімен жұмыс жасайды. ПӘК-і қандай? (Т1- қыздырғыш температурасы, Т2 – суытқыш температурасы):


Идеал сұйық ағысы үшін Бернулли теңдеуі:

Изобаралық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасын көрсетіңіз

Изотермиялық процесстің графигін көрсет:
34290010414000
16002004318000571500-635000 2
3429009652000 1
34290012319000 3


4
34290024892000

4
Изотермдік процесс кезінде газ қысымы 3 есе артса, көлемі қалай өзгереді?
3 есе кемиді
Импульс 8кг .м/с дененің кинетикалық энергиясы 16Дж. Дененің массасы мен жылдамдығын анықтаңыз:
2кг және 4м/с
Импульс моментінің сақталу заңын жаз:

Индуктивтіліктің өлшем бірлігін көрсетіңіз.
Гн (Генри).
Индуктивтілігі L катушкасы бар жабық контурдан I ток өткенде пайда болатын магнит өрісінің энергиясы:

Инерция моменті J=63,6кг .м2 цилиндр =31,4рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндр t=20c–та тоқтауы үшін оған әсер ететін М тежеуші күш моментін табыңыз.
100Н.м
Карно циклының ПӘК-кi дегенiмiз не?
Бiр циклде iстелгенжұмыстың қыздырғыштан алынған жылу мөлшерiне қатынасы.
Карно циклінің нәтижесінде жұмыстық зат қыздырғыштан Q1 =300 кДж жылу алады. Қыздырғыш пен суытқыш температуралары Т1=450 K және T2=270 K болса, бір циклдегі жұмыс шамасы қандай?
120 кДЖ
Кедергісі 50 Ом болатын 20 В –қа есептелген реостаттың ток күші
0,4 А
Келесі өрнектердің қайсысы мынадай анықтамаға сәйкес келеді: кез-келген құбырдың көлденең қимасы арқылы бірдей уақыт аралығында ағып өткен сұйық массалары тең-бұл теңдеуді ағыстың «үзіліссіздік теңдеуі» деп атайды.

Келтірілген формулалардың қайсысы бүкіл әлемдік тартылыс заңын білдіреді?
Келтірілген өрнектердің қайсысы нүктелік зарядтың электростатикалық өрісінің кернеулігін анықтайды?
A) ,
Кернеуді өлшейтін құралды көрсетіңіз
Вольтметр.
Кернеу өлшенетін бірлікті көрсетіңіз.
Вольт.
Кинетикалық энергия формуласын көрсетіңіз:

Кирхгофтың 1-ші ережесі:

Кирхгофтың 2-ші ережесі:

Клаузиус теңсіздігі:

Клапейрон-Менделеев теңдеуін көрсет?

Конденсаторды 1,2 В дейін зарядтаған кезде, ол 24 нКл заряд алды. Конденсатор сыйымдылығы қандай?
20 нФКөлемі V, қысымы Р және температурасы Т газ молекуласының N санын есептеуге қай өрнекті қолданасыз? Мұнда к-Больцман тұрақтысы, NA – Авогадро саны, R – газ тұрақтысы.

Көлемі 0,04 м3 газдың қысымы 200 кПа, ал температурасы 240 К. Ондағы зат мөлшері қандай? Жауап бүтін санға дейін дөңгелектеңіз.
6 моль
Көрсетілген ара қатынастың қайсысы бойынша айнымалы қозғалыстың лездік үдеуін есептеуге болады?

Көрсетілген физикалық шаманың қайсысы электр өрісінің энергетикалық сипаттамасы болады?
Кернеулік

Көрсетілген физикалық шаманың қайсысы электр өрісінің күштік сипаттамасы болады?
Кернеулік
Күш моментінің модулін анықтайтын формуланы көрсетіңіз:

Күштің өлшем бірлігі
кг∙ м/∙с
Кулон заңы:

Қай тұжырым қате «Политроптық процесс-...»
1. Тұрақты жылу сыйымдылықты процесс.
2. PV n =const теңдеуіне n=const болғанда жүретін процесс
3. Әртүрлі бағытта жүретін процесс
1,2
Қалыпты жағдайда сутегінің 22,4 дм3 көлемінде қанша молекула бар?
6*1023
Қандай х физикалық шаманы х= формуласымен анықтауға болады? Мұндағы Е – идеал газ молекулаларының немесе атомдарының орташа кинетикалық энергиясы.
Идеал газдың абсолют температурасы
Қандай процесте идеал газдың ішкі энергиясы өзгермейді?
изотермдік
Қандай процесте энтропия тұрақты болады?
адиабаттық
Қандай да бір процесте идеал газдың қысымы 3 есе артты? Ал көлемі 2 есе кеміді. Газдың ішкі энергиясы неше есе өзгерді. Газ массасы – тұрақты.
1,5 есе артты.
Қатаңдығы 200Н/м серіппе күштің әсерінен 5см-ге ұзарады. Серіппенің потенциалдық энергиясы қандай?
25∙10-2 Дж
Қатты дененің айналу осіне қатысты қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуін көрсетіңіз:

Қатты дененің айналмалы қозғалысының негізгі теңдеуін жаз?

Қысымның өлшем бірлігі Па халықаралық бірліктер жүйесінд
Н/м2
Қысым тұрақты кезде, 1 моль бір атомды идеал газдың көлемін 3 есе ұлғайту үшін, оған қандай жылу мөлшерін беру керек? Мұндағы Т1- бастапқы температура.
3RT1.
Ленц ережесі нені анықтайды?
Индукциялық токтың бағытын
Лифт еденінде салмағы дене жатыр. Лифті жоғары қарай үдеумен қозғалғанда, дененің ауырлық күші қандай болады?

Магнит ағынының өлшем бірлігі:
Вб
Магнит өрісінің энергиясы неге тең?
,
Магнит индукциясының өлшем бірлігі:
Тл
Майер теңдеуін көрсет:
Cp=Cv+R
Максвелл теңдеулерінің интегральдық түрі:
, , ,
Макроскопиялық жүйенің жылулық тепе-теңдік күйін сипаттайтын шама:
температура,
Массасы m идеал газдың ішкі энергиясының өрнегі:

Массасы m және радиусы R біртекті дискінің, диск жазықтығына перпендикуляр және O/ нүктесіне қатысты инерция моменті неге тең:

Массасы 10 кг денені 8 м/с үдеумен жоғары көтеру үшін қажет күш
(g = 10 м/с)
180 Н
Массасы 100кг, жылдамдығы 500м/с темір жол бойымен ұшып келе жатқан снаряд, массасы 10т қозғалмай тұрған платформаға тисе, платформа қандай жылдамдықпен қозғалады?
4,9м/с
Массасы m=160г оттегінің температурасын ∆T=12К-ге арттыру үшін Q=1,76 кДж жылу мөлшері кетті. Процесс қалай өткен:
P=const
Массасы 2кг дененің түзу жолмен қозғалыс теңдеуі берілген . Мұндағы деп алып, денеге 2секундтан кейін әсер ететін күшті анықтаңыз:
44Н
Массасы 2кг шар 4м/с жылдамдықпен тыныштықта тұрған массасы осындай шарға соқтығысты. Соқтығысу серпімсіз деп алып соқтыққаннан кейінгі шарлардың жылдамдығын анықта:
2м/с
Массасы 2кг тұтас диск горизонталь жазықтықта 4м/с жылдамдықпен сырғанаусыз домалап келеді. Дискінің кинетикалық энергиясы:
24Дж
Массасы 20кг, радиусы 20см тұтас диск 2рад/с бұрыштық жылдамдықпен бірқалыпты айналады. Дискінің импульс моменті:

Массасы 5 кг, мольдік массасы 4∙10-3 кг/моль газдың 500 К температурадағы қысымы 150 кПа. Газ тұрған ыдыстың көлемі қандай? (R=8,31 Дж/моль∙К)
V =34,6 м3
Массасы 5 кг, мольдік массасы 4∙10-3 кг/моль газдың 500 К температурадағы көлемі 34,6 м3 болса, газдың қысымы қандай? (R=8,31 Дж/моль∙К)
150 кПа
Массасы 5,4 кг-ға тең алюминий құймадағы заттың мөлшері (М(Al)=27*10-3 кг/моль):
200 моль
Массасы m= 50кг, радиусы R=0,5м дискі пішінді дөңгелек жиегіне F=100Н жанама күш әсер етеді. Дөңгелектің бұрыштық үдеуі енге тең:
4рад/с2
Массасы т=500т поезд бірқалапты баяу қозғала отырып, t=1мин ішінде өзінің жылдамдығын -тан -қа азайтты. Тежелу F күшін табу керек:
27,8кН
Массасы 60кг адам =8км/сағ, жылдамдықпен жүгіріп, массалы = 2,9км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан арбаны қуып жетіп, секіріп мінеді. Арба қандай жылдамдықпен қозғалады?
5,08км/сағ
Материалдық нүкте қисық сызықты бірқалыпты (an=0) қозғалыс жасайды. Тангенциалды үдеуі неге тең?

Меншікті жылу сыйымдылығын анықта:

Металл ыдысқа су құйылған. Төменде келтірілген іс-әрекеттің қайсысы судың ішкі энергиясын өзгертпейді?
1) суды ыстық плитада қыздыру
2) ыдыспен бірге суды қозғалту.
3) Суды миксермен араластыру
2
Мольдік массасы 4∙10-3кг/моль газдың 500 К температурадағы қысымы 150 кПа, көлемі 34,6 м3 болса, осы газдың массасы қандай? (R=8,31 Дж/моль∙К)
5кг
Молекуланың еркін жолының ұзындығы:
екі соқтығудың арасында жүрген жолын айтамыз
Молярлық жылу сыйымдылығын анықта:

Молярлық жылу сыйымдылығы дегеніміз...
1 моль газды 1К-ге қыздыруға жұмсалатын жылу мөлшеріне тең шама
Мылтықты атқаннан кейін, дыбыс жаңғырығы атқышқа 4 с өткенде естілді. Егер ауадағы дыбыс жылдамдығы 330 м/с болса, дыбыс шағылған тосқын атқыштан қанша қашықтықта орналасқан?
660м
Мына теңдеулердің қайсысы үдеу векторын анықтайды?

Нақты газ үшін Ван-дер-Ваальс теңдеуі:

Насос двигателі 10 минут уақыт ішінде 20м3 суды 6м биіктікке көтереді. Двигателдің қуатын анықтаңыз (g=9,8м/с2):
2кВт
Оқшауланған жүйенің қайтымды процесс кезінде энтропиясы қалай өзгереді
өзгермейді,
Оқшауланған жүйенің қайтымсыз процесс кезінде энтропиясы қалай өзгереді?
артады
Ом заңының дифференциалды түрде жазылған өрнегін жазыңыз:

Орнынан қозғалған автомобиль 6 с ішінде жылдамдығын 36 м/с-ке жеткізді. Автомобильдің үдеуі
6 м/с2
Орташа квадраттық жылдамдықтың формуласын көрсет:

Орташа арифметикалық жылдамдықтың формуласын жаз:

Остроградский-Гаусс теоремасының магнит өрісі үшін математикалық өрнегін көрсетіңіздер.

Ось бойынша дискінің инерция моменті неге тең?

Осі стерженнің центрі арқылы өтетін инерция моментінің формуласын көрсетіңіз:
B)
Паскальмен өлшенетін физикалық шама?
қысым
Парамагнетиктердің магниттік өтімділігі...:
Бірден үлкен
Парашют ашылардың алдында массасы 100кг парашютші а=8м/с2 үдеумен түсіп келе жатты. Парашютшінің салмағын табыңыз (g=10м/с2):
200Н
Политроптық процесте қандай физикалық шама тұрақты болады?
C= const
Пуассон теңдеуінің формуласы:

Радиусы 10 см сым сақинадан 4 А ток жүргендегі центріндегі магнит өрісінің кернеулігін табыңыз.
20 А/м
Сәйкестікті тағайында:
1. Тұрақты көлемдегі газдың молярлық жылу сыйымдылығы.
2.Тұрақты қысымдағы газдың молярлық жылу сыйымдылығы.
3. адиабат көрсеткіші.
4. Ср –Сv айырмасы
a)R в) с) d)
1b, 2c, 3d, 4a
Серпімділік күшінің жұмысын анықтайтын формула

Снарядтың зеңбіректен бөліне бергендегі импульсі . Бұл жағдайда зеңбірек қандай импульс алады:

Сырттан ешқандай күш әсер етпегенде, дененің өз жылдамдығы өзгермей сақталуы қалай аталады?
инерция
Система 1 күйден 2 күйге қай әдіспен көшірілген?
1371600128270002286005461000
2

1371600190500
4572001447800091440014478000 1

2286008318500
изохора-изотермиялық,
Суретте газды қыздыру кезінде алынған сызық көрсетілген газды қыздыру кезінде көлемі қалай өзгереді?
30480014605000
68580015684500 2


1
3048006223000
көлемі өзгерген жоқ,
Суреттегі 1-2, 2-3 және 3-1 процесстер:

1-2 –изотерма; 2-3 – изохора; 3-1 –изобара
Суретте көрсетілген Карно циклі қандай изопроцестерден тұрады?
34290026035005715001403350057150014033500 1
12573008953500 2


80010012573000
4 3
34290018478500
2 изотерма, 2 адиабатадан,
Суретте газдың 1 күйден 2 күйге өткендегі қысымның көлемге тәуелділік графигі көрсетілген. Осы кезде газдың атқарған жұмысы
2 2
1
200
100
Р,кПа
V,м3
0 2 4 6
2 2
1
200
100
Р,кПа
V,м3
0 2 4 6

600 кДж.
Суретте электр тізбегі бейнеленген. 1-ші резистордағы ток күші 3А. 2-ші резистордағы ток күші қандай?
0571500


R1= 1 Ом R2= 4 Ом


Тартылыс (гравитациялық) өрісінің энергетикалық сипаттамасы болатын физикалық шаманы көрсет.
потенциал
Температурасы 200С, қысымы 100 кПа және массасы 10г оттегінің алатын көлемін табыңыздар?
7,6 л
Температураның молекула-кинетикалық түсініктемесінің мәні неде:
молекулалар мен атомдардың жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі.
Теннис добы вертикаль жоғары 10м/с жылдамдықпен лақтырылды. Оның көтерілу биіктігін анықтаңыз:

Тең үдемелі қозғалыстағы дененің жүрілген жолын анықтайтын формула:
B)
Термодинамиканың I заңын жаз:
.
Термодинамиканың үшінші заңын (Нернст-Планк теоремасы) анықтайтын формуланы көрсетіңіз.

Термодинамикалық параметрлерді көрсетіңіз:
температура, қысым, көлем
Тогы бар өткізгіштердің магнит өрісінің кернеулігін қай заң бойынша анықтауға болады?
Ампер заңы
Ток күші дегеніміз не?

Тоқ күшін өлшейтін құралды көрсетіңіз.
Амперметр.
Ток күші қандай өлшем бірлікпен сипатталады?
Ампермен.
Ток қуаты қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?
Ваттпен (Вт).
Төмендегі өрнектің қайсысы Ампер заңының өрнегі болып табылады?

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы идеал газ күйінің теңдеуі болады?

Тұжырымдардың қайсысы универсал газ тұрақтысының физикалық мәнін көрсетеді?
изобаралық процесте 1 киломоль газды 1 градусқа қыздырғандағы ұлғаю жұмысы,
Тұйық тізбек үшін Ом заңы:

Тұйық электр тізбегінде электр зарядын тасымалдауда тосын күштердің жасаған жұмысының сол зарядқа қатынасын
ток көзінің электр қозғаушы күші
Тыныштық күйге сәйкес жол графигінің қисығын көрсет:
5715001079500 E
217170011049000160020011049000

26289004191000571500419100010287004191000


A
5715001397000 t
БВ
Тізбек бөлігі үшін Ом заңының формуласын көрсетіңіз

Универсал газ тұрақтысының өлшем бірлігін көрсетіңіз:
Дж/моль∙K
Ұшындағы кернеу 20 В, кедергісі 40 Ом өткізгіштен бөлінетін қуатты табыңыз.
800 Вт
Фарадей заңын түсіндіретін электромагниттік индукция құбылысының жалпы формуласын көрсет:
A)
Ферромагнетиктер дегеніміз
магнит өтімділігі өте үлкен денелер.
Физикалық шамаларды өлшем бірліктерімен сәйкестендіріңдер:
а) Импульс моменті; б) Инерция моменті; в) Күш моменті.
1. кгм/с; 2. кгм2; 3. Нм;
а-1, б-2, в-3;
Физикалық мағынасы бойынша шамалар арасындвғы сәйкестікті табу керек:
а) m - дене массасы; б) F - қорытқы күш; в) P - дене импульсі.
1. M - толық күш моменті; 2. J- инерция моменті; 3. L - импульс моменті;
а-2, б-1, в-3;
Физикалық шамаларды олардың өлшем бірліктерімен сәйкестендіріңдер:
І. зат мөлшері; 1. кг ;
ІІ. молярлық масса; 2. Дж;
ІІІ. бір молекуланың массасы; 3. Моль;
ІV. бір молекуланың кинетикалық энергиясы. 4. кг/моль
V. жылу сыйымдылығы; 5. Дж/кгּК
І-3; ІІ-4; ІІІ-1; ІV-2; V-5
Фурьенің жылу өткізгіштік заңы.
A)
Халықаралық бірліктер жүйесінде салмақ немен өлшенеді?
Н
ХБ (СИ) жүйесіндегі идеал газ бөлшектерінің концентрациясы өлшенеді:1/м3
Цельсий шкаласы бойынша қай температура абсолют шкала бойынша 200К температураға сәйкес келеді.
-730С
Чертежден адиабатаны көрсет?
53340014287500
P
1


2 3


4
V
4
Шамалар мен олардың сәйкес анықтамаларын табыңыздар:
а) Күш; б) Масса; в) Салмақ.
1. – дене инерттілігінің өлшемі;
2. – үдеу мен деформация пайда болатын бір дененің екінші денеге әсерінің өлшемі;
3. – тіреуге әсер ететін немесе өзі ілінген жіпті созатын күш.
а-2, б-1, в-3;
Штейнер теоремасын анықтайтын формуланы көрсетіңіз:

Шеңбер бойымен қозғалыстағы сызықтық және бұрыштық жылдамдықты байланыстыратын формула:

Ыдыстағы сұйық деңгейінің биіктігі қабырғасындағы тесіктен 1,5м жоғары болғандағы тесіктен шыққан сұйық ағынының жылдамдығын анықтау керек:
5,42м/с
Ыдыстағы гелийдің мөлшері 2 моль. Осы ыдыста гелийдің жуық шамамен неше атомы бар? Авогадро тұрақтысы NA =6 1023 моль-1.
12 1023

Ыдыстың түбіне түсірілген гидростатикалық қысым неге тәуелді?
Сұйық бағананың биіктігіне
Ықтимал жылдамдықтың формуласын жаз:

Ішкі үйкеліс (тұтқырлық) қай заңға бағынады?
A) Ньютон заңы
Электр өрісі энергиясының тығыздығы қандай өрнекпен есептелінеді?
A)
Ішінен механикалық қуаттың жалпы формуласын тап:

Электр қозғаушы күшінің өлшем бірлігі қандай?
Вольт
Электр тогы дегеніміз?
еркін электр зарядтарын тасымалдаушылардың реттелген қозғалысы;
Электр тізбегінің бөлігінде 5 кедергі тізбектей қосылған, әрбір кедергі 0,5 Ом. Жалпы кедергі қандай болады?
2,5 Ом
Электр тұрақтысының мәні ε0?

Энергияның сақталу заңы қайсысы:

Энтропияның термодинамикалық ықтималдықпен байланысын анықтайтын формула:


Приложенные файлы

  • docx 17745136
    Размер файла: 343 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий