BTZ_OM_fiz-1_kaz-1


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
БАЗА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ


по дисциплине
Физиология
-
1

курс обучения

2

специальность

Общая медицина

язык обучения

казахский

кафедра/модуль

Н
ормальная физиология

учебный год


2016
-
2017


*Қозғыш ұлпалар*


#1

!
Әрекет потенциалыныү деполяризация кезеүініү сипаттамасы

*
калийдіү клеткаға кiруi

*калийдіү

клеткадан шығуы

*
натрийдіү

клеткаға кiруi

*натрийдіү клеткадан шығуы

*кальцийдіү

клеткаға кіруі


#2

!
Қозудыү В типтi жүйке

талшығы бойымен қозғалыс жылдамдығы м/сек


*5
-
15

*
3
-
18

*15
-
40

*40
-
70

*70
-
120


#3

!
Бiрыүғай салалы бұлшықет қасиетiн сипаттайтын көрсеткiштер


*қозғыштығы жоғары

*
қозғыштығы төмен

*өткiзгiштiгi жоғары

*синапстық кідіріс

*лабильдiгi жоғары


#4

!
Қозуды жай
өткiзетiн миелинді жүйке талшықтары

альфа
бетта
гамма

*
В
#5

!
Бұлшықет жиырылуында негiзгi роль атқаратын ион


*натрий

*калий

*хлор

*
кальций

*магний


#6

!
Катодта қозу үрдісі пайда болады

тұрақты тоқ


*
тұйықталғанда

*ажыратылғанда

*пайда болмайды

*тұрақты ток өсер еткенде

*айнымалы ток өсер еткенде


#7

!
Анодта қозу үрдісі пайда болады тұрақты тоқ


*тұйықталғанда

*
ажыратылғанда

*пайда болмайды

*тұрақты токпен өсер еткенде

*айнымалы токпен ө
сер еткенде


#8

!
Қаүқа бұлшықеттерiнде қозудыү өту жылдамдығы 1сек


*
3,5
-
14м

*2
-
3,5м

*0,5мм
-
10см

*10
-
15см

*0,10
-
30мм#9

!
Бірыүгай салалы етте қозудыү өту жылдамдығы 1сек


*3,5
-
14м

*2
-
3,5м

*
0,5мм
-
10см

*10
-
15см

*0,10
-
30мм


#10

!
Бұлшықет жиырылуы үшiн
қажеттi бiрiншiлiк энергия көзi


*креатинфосфат

*аденилатциклаза

*глюкоза

*
АҮФ

*гликоген


#11

!
Ересек адамныү жүйке талшылыгыныү лабильдiлiгi имп/мин


*100
-
125

*
500
-

1000

*250
-
330

*30
-
50

*350
-
400


#12

!
Әрекет потенциалыныү реполяризация кезеүiніү сипа
ттамасы


*
калийдіү клеткаға кiруi

*
калийдіү

клеткадан шығуы

*натрийдіү

клеткаға кiруi

*натрийдіү клеткадан шығуы

*кальцийдіү

клеткаға кіруі


#13

!
Химиялық синапстан медиатордыү босап шығуына маүызды роль атқаратын
ион


*натрий

*калий

*
кальций

*магний

*хлор


#14

!
Ересектердегі жүйке талшығыныү абсолюттiк рефрактерлiк кезеүніү ұзақтығы м/сек


*0,2
-
0,3

*
1
-
2

*3
-
5

*6
-
8

*9
-
10


#15

!
Қозу үрдісін тудыратын тiтiркендiргiш күшініү еү аз өлшемі


*пайдалы уақыт

*хронаксия

*аккомодация

*
қозу табалдырығы

*лабильдiк


#16

!
Бұлшық еттi қо
зу табалдырығына теү күшпен, 1 гер
ц жиiлiкпен тiтiркендiргенде туатын
жиырылу


*
дара

*
сiресiп

*
изометрлiк

*ауксотониялық

*концентрлiк


#17

!
Қозу үрдісініү жүйке бойымен өту заүдары


*
қозудыү жин
ақталуы

*
бір бағытта өтуі

*ырғақтардыү трансформациясы

*ырғақтардыү конвергенциясы

*
морфологиялық бүтіндігі


#18

!
Қозу үрдісініү жүйке бойымен өту заүдары


*
қозудыү жинақталуы

*
бiр бағытта өтуі

*ырғақтардыү конвергенциясы

*ырғақтардыү трансформациясы

*
екi

жақты өтуі


#19

!
Қозу үрдісініү жүйке бойымен өту заүдары


*
жеке өткізу

*қозудыү жинақталуы

*ырғақтардыү конвергенциясы

*ырғақтардыү трансформациясы

*бiр бағытта өтуі


#20

!
Қозғыш тінніү тоқ күші үдеуіне біртіндеп бейімделуі


*трансформация

*
аккомодаци
я

*конвергенция

*лабилдік

*хронаксия


#21

!
Екiншiлiк
-
белсендi тасымал механизмiн қамтамассыз етеді


*натрий жөне хлор

*калий жөне

фосфор

*натрий жөне холестерин

*кальций жөне липид

*
глюкоза, аминқышқылы


#22

!
Миелиндi жүйке талшығымен қозудыү өту механизмi


*декрементті

*аритмиялық

*үздiксiз

*
сальтоторлық

*сканирлiк


#23

!
Миелинсiз жүйке талшығымен қозудыү өту механизмi


*декрементсіз

*аритмиялық

*сальтоторлық

*
үздiксiз

*сканирлiк


#24

!
Жүйке
талшығыныү абсолюттік рефрактерлік кезеүніү
ұзақтығы милл/
сек


*
1
-
2

*3
-
4

*8
-
10

*10
-
12

*12
-
15


#25

!
Қозатын тінніү тітіркендіруге қозу үрдісімен жауап беруі қабілеті


*өткізгіштік

*жиырылғыштық

*эластикалық

*пластикалық

*
қозғыштық


#26

!
С типті жүйке талшықтарынан қозудыү өту жылдамдығы м/сек


*
0,5
-
2

*3
-
18

*15
-
40


*40
-
70

*70
-
120


#27

!
В типті жүйке талшықтарынан қозудыү өту жылдамдығы м/сек


*0,5
-
2

*
3
-
14

*15
-
40

*40
-
70

*70
-
120


#28

!
Актин жөне миозин өрекеттесуі механизмінде маүызды роль атқаратын белок


*
глобулин, фибриноген

*
глобулин, протромбин

*
альбумин,
фибриноген

*миоглобин, гемоглобин

*
тропонин,тропомиозин


#29

!
Миелинді қабықтыү үзілген жері қамтамассыз етеді


*
қозудыү секіріп өтуін

*қозудыү декрементті өтуін

*қозудыү үздіксіз өтуін

*жүйке талшығыныү қажуын

*қозудыү синапстық кідіруін


#30

!
Ет талшы
ғы жиырылу үшін кальций ионы өректтеседі


*
тропонинмен

*тропомиозинмен

*актинмен

*миозинмен

*актомиозинмен


#31

!
Натрий
-
калий насосы механизмі болып табылады


*пиноцитоз, эндоцитоз

*жеүілдеген диффузия

*арнайы тасушы белоктар

*
біріншілік белсенді тасмал

*пассивті тасымалдау


#32

!
Тітіркендіру жиілігіне сөйкес бір секунд ішінде болатын қозудыү еү максималды cаны*реобаза

*пайдалы уақыт

*хронаксия

*аккомодация жылдамдығы

*
лабилдік


#33

!
Бұлшықеттіү жұмысқа қабілеттілігін анықтайтын өдіс


*спирометрия


ронаксиметрия

*велоргометрия

*
динамометрия

*электромиография


#34

!
Жасушаныү сыртқы бетіндегі потенциалмен протоплазма потенциал айырмашылығы


*
тыныштық потенциалы

*өрекет потенциалы

*іздік потенциал

*жергілікті жауап

*генераторлық потенциал


#35

!
Жасушаны

тiтiркендiру кезiнде пайда болатын мембраналық потенциалдыү тез тербелiсi


*жергiлiктi потенциал

*
өрекет потенциалы

*
іздiк потенциал

*
тыныштық потенциалы

*
генераторлы потенциал


#
36

!
Мембраналық потенциал мөлшерін анықтайтын концентрациялық градиент ионы


*
н
атри
й, хлор

*
к
али
й, натрий

*
х
лор
, кальций

*магний, натрий

*кальций, фтор


#37

!
Жүйке талшықтарында қозудыү секірмелі таралуы байқалады


*Гольджи жасушасында

*Шван жасушасында

*Пуркинье жасушасында

*
Ранвье үзілісінде

*Глиалды жасушада


#38

!
Қозатын
тіндердегі қозу үрдісін тудыруға жеткілікті тоқ күшініү еү аз мөлшері


*қозу табалдырығы

*хронаксия

*лабилділік

*
реобаза

*аккомо
дация


#39


!
Қозу үрдісін тудыратын тітіркендіргіштің ең төменгі күші


*
қозу табалдырығы

*хронаксия

*лабилділік

*реобаза

*аккомодация


#40

!
Қозу үрдісін тудыратын бiр реобазаға теү ток күшiніү еү қысқы уақыты*қозу табалдырығы

*хронаксия

*лабил
ь
ділік

*
пайдалы уақыт

*аккомадация


#41

!
Тінді қоздыратын екi реобазаға теү күш өсерініү еү қысқа уақыты


*қозу табалдырығы

*
хронаксия

*лабилділік

*пайдалы уақыт

*аккомадация


#42

*Тітіркендіру жиілігіне сөйкес 1 с ішінде пайда болатын қозудыү еү жоғарғы (максималды)
өрекеттік ширақтығы


*
лабильдігі

*
хронаксия

*
реобаза

*
қозу табалдырығы

*
пайдалы уақыт


#43

!
Әрекет потенциалы п
айда болатын мембрана деполяризациясыныү деүгейі


*субаумалы деүгей

*
аумалы деүгей

*тыныштық потенциал

*нолдiк деүгей

*аумалы деүгейден төмен


#44
.

!
Актин жiпшесiнен миозиннiү босап шығуы жүзеге асырады*кальций ионы

*калий ионы

*
АҮФ энергиясы

*тропонин

*натрий ионы


#45

!
Бұлшықет жиырылуыныү инициациясын жүзеге асырады


*
кальций ионы

*АТФ

*
екіншілік

заттар


*
натрий ионы

*
тропонин


#46

!
Тітіркендіргіштіү күші ұлғайған сайын жауаптыү жоғарылау заүдылығы


*«түгел не түк жоқ»

*катодтық депрессия

*
«күш» заүы

*физиологиялық электротон

*қозғыштық


#47

!
Қозу кезінде ретикулум цистернасынан саркоплазмаға босап шығады


*
кальций

*калий

*хлор

*
натрий

*
магний


#48

!
Қандай ауырлықтарда бұлшықет максималды қызмет атқарады*максималды

*минималды

*
орташа

*ауырлықтарға
байланысты емес

*ауыспалы


#49

!
Кальций
ионыныү депосы


*ет талшығы мембранасы

*ет тіні саркоплазмасы

*жасуша аппараты рибосомасы

*митохондрия кристасы

*
саркоплазма ретикулум цистернасы


#50

!
Бұлшықеттіү жұмысқа деген қабілетініү уақытша
төмендеп, демалыстан кейін жұмысқа
қабілеттілігі қалпына келуі байланысты


*
қажуымен

*жинақталып жиырлумен

*контрактурасмен

*қажымаумен

*жылдам ресинтезбен


#51

!
Бұлшықеттіү жұмысқа қабілетін қалпына келтіретін оптимальды жағдай


*толық тыныштық жағдай

*қо
сымша жүктеме

*орта температурасы

*
белсенді демалыс

*стресс жағдай


#
52

!
Әрекет потенциалыныү кезеүі


*
теріс ізді потенциал

*салыстырмалы рефрактерлі

*абсолютті рефрактерлі

*супернормалды

*субнормалды


#53

!
Ет талшығыныү лабильділігі имп/сек.


*5
-
25

*50
-
75

*100
-
125

*
250
-
330

*500
-
1000


#54

!
Ет
-
жүйке синапсыныү лабильділігі имп/сек.


*5
-
25

*50
-
75

*
100
-
125

*250
-
330

*500
-
1000


#55

!
Қозуды үрдісін өткізу жылдамдығы жоғары


*
миелинді жүйке талшығында

*миелинсіз жүйке талшығында

*көлденеү жолақты бұлшықетте

*жүрек етінде

*бірыүғай салалы бұлшықетте


#56

!
Электромиография

өдісі тіркейді биопотенциалдарын


*қарынныү

*жүректіү

*
бұлшықеттіү

*тыныс алу мүшелерініү

*қантамырлардыү


#57

!
Ұзақ уақыт тұрақты тоқпен өсер еткендегі катодта қозғыштықтыү төмендеуі


*
кат
одтық депрессия

*анодтық экзальтация

*катэлектрон

*катпериэлектрон

*анэлектрон


#58

!
Синапстарда қозудыү өту ерекшелігі


*антидромды

*декрементті

*екі жақты

*
жеке

*
бір бағытта


#59

!
Бұлшықет қысқармастан тек қатаятын болса, бұл бұлшықеттіү жиырлу түрі


*изотониялық

*
изометрлік

*ауксотониялық

*тетаниялық

*фазалық


#60

!
Парабиоз түсіндіріледі


*
лабилділіктіү төмендеуімен

*лабилділіктіү жоғарылауымен

*қозғыштықтыү жоғарылауымен

*лабилділіктіү өзгермеуімен

*қозғыштыү өзгермеуімен


#61

!
Жергілікті жауап кезеү
інде қозғыштық


*болмайды

*төмендейді

*
аздап жоғарылайды

*нөлге дейін түседі

*біртіндеп жоғарылайды


#62

!
Әрекет потенциалыныү реполяризация кезеүіне сөйкес қозғыштық кезеүі


*
салыстырмалы рефрактерлік

*абсолютті рефрактерлік

*супернормалды

*субнормалды

*деполяризация


#63

!
Әрекет потенциалыныү деполяризация кезеүіне сөйкес қозғыштық кезеүі


*салыстырмалы рефрактерлік

*
абсолютті рефрактерлік

*супернормалды

*субнормалды

*деполяризация


#
64

!
Парабиоздыү теүестіру кезеүініү пайда болу себебі


*тұрақты
тежелу

*тұрақты қозу

*
лабилділіктіү төмендеуі

*одан өрі лабилділіктіү төмендеуі

*қозғыштықтыү жоғарылауы


#65

!
Химиялық синапстыү қасиетіне жатады


*қозудыү жеке өтуі

*қозудыү екі жақты өтуі

*
синапстық кідіріс

*жоғарғы лабилділік

*тұрақты тежелу


#66

!
Бұлшықет жиырылғанда ет қысқарып,тонусы күшейсе, бұл бұлшықет жиырлу түрі


*изотониялық

*
ауксотониялық

*изометрлiк

*эксцентрлiк

*тетанустық


#67

!
Қозу кезінде ет талшықтарыныү қысқаруы мен ширығуы


*өткізгіштік

*
жиырылғыштық

*созылғыштық

*лабилділік

*қозғы
штық


#68

!
Электрлік синапстыү физиологиялық қасиетіне жатады


*
қозуды екі жақты өткізу

*қозуды бір жақты өткізу

*тез қажу

*төмен лабилдік

*медиаторлардыү азаюы


#69

!
Бұлшықеттiү жиырылуын жүзеге асырады


*
актин жіпшесініү миозин жiпшесініү арасына жылжып

енуi

*миозин жіпшесініү актин жіпшесініү арасына жылжып енуі

*миозин жіпшесініү ұзындығыныү қысқаруы

*
актин жіпшесініү ұзындығыныү қысқаруы

*саркомердіү ұзаруы


#70

!
АТФ қатысуымен электрохимиялық градиетке қарсы жасушалық мембранадан заттардыү АТФ
энергия шығынымен тасымалдануы*осмос

*жеүілдеген диффузия

*фильтрация

*пассивтi тасымалдау

*
бірінші
-
белсендi тасымалдау


#71

!
Синапстыү физиологиялық қасиетi


*
оттегі жетіспеушілігіне сезімталдық

*қозуды екі жақты өткізуі

*қозуды жеке өткiзуі

*жоғары
лабилділік

*жоғары қозғыштық


#
72

!
Натрий
-
калий насосы мембрана арқылы заттарды тасымалдайды


*
энергия шығынын пайдаланбай градиент концентрациясы бойынша

*тасымалдаушылар көмегімен, градиент концентрациясына қарсы

*
АТФ энергиясыныү қатысуымен электрохимия
лық градиентке қарсы

*градиент концентрациясына қарсы

*
энергия шығынын пайдаланып, градиент концентрациясы бойынша


#
73

!
Қозғыштықтыү супернормалдық кезеүі


*
1

*
2

*
3

*
4

*
5


#
74

!
Қозғыштықтыү субнормальды кезеүі


*
1

*
2

*
3

*
4

*
5
#
75

!
Қозғыштықтыү
салыстырмалы рефрактерлік кезеүі


*
1

*
2

*
3

*
4

*
5


#
76

!
Қозғыштықтыү абсолютті рефрактерлік кезеүі


*
1

*
2

*
3

*
4

*
5


#77

!
Бiрiншiлiк
-
белсендi тасымал механизмi


*градиентке қарсы, тасушы
-
белоктар көмегімен

*
градиентке қарсы, АҮФ энергия шығынымен

*градиентпен, энергия шығынымен

*градиентпен, энергия шығынысыз

*градиентіне қарсы


#78

!
Жеүілдеген диффузия механизмі


*энергия шығынынсыз градиент бойынша

*градиентке қарсы, тасушы
-
белоктар көмегімен

*градиентке қарсы

*градиентке қарсы, АҮФ энергия шығы
нымен

*
градиент бойынша, тасушы
-
белоктар көмегімен


#79

!
Заттардыү пассивті тасымалдану механизмі


*
энергия шығынысыз градиент бойынша

*
градиентке қарсы, тасушы
-
белоктар көмегімен

*АҮФ энергиясы шығынымен градиентке қарсы

*градиент бойынша тасушы
-
белоктар

көмегімен

*градиент бойынша, энергия шығынымен


#80

!
Электрлік синапстыү физиологиялық қасиеті


*
жоғары лабилдік

*қозудыү жинақталуы

*синапстық кідіру

*тез қажу

*төмен лабилділік


#81

!
Цитоплазма мен жасушадан тыс сұйықтықтағы натрий жөне калий иондарыныү

концентрациясыныү айырмашылығын қамтамасыз етедi


*натрий таүдамалы канал

*
арнайы емес натрий
-
калий каналы

*
натрий
-

калий насосы

*
мембраналық потенциал

*потенциалға төуелсiз натрий каналы


#82

!
Синапстардыү физиологиялық қасиеті


*
жоғары лабилділік

*
тез
қажу

*дивергенция

*конвергенция

*кері байланыс


#83

!
Тасушы
-
белоктар көмегімен, градиетке қарсы, энергия шығынымен клетка мембранасы арқылы
тасымалданатын заттар механизмі


*осмос

*жөй диффузия

*фильтрация

*пассивтi тасымалдау

*
екiншiлiк
-
белсендi тасымалда
у


#84

!
Толық емес жинақталуды алу үшiн келесі тiтiркендіргіш күші еттіү дара жиырылуыныү қай
кезеүiне сөйкес келеді?


*
босаүсу

*жасырын

*қысқару

*реполяризация

*контрактура


#85

!
Цитоплазма мен жасушадан тыс сұйықтықтағы натрий жөне калий иондарыныү
концентрациясыныү айырмашылығын қамтамасыз етедi


*натрий таүдамалы канал

*
натрий
-

калий насосы

*
арнайы емес натрий
-
калий каналы

*
мембраналық потенциал

*потенциалға төуелсiз натрий каналы


#86

!
Төменде көрсетілгенніү қайсысы Гоорвег
-
Вейс күш
-
уақыт қисық с
ызығындағы өсердіү пайдалы
уақытына сөйкес?


*ОF

*
OD

*
АС

*
OA

*
ОC#87

!
Төменде көрсетілгенніү қайсысы Гоорвег
-
Вейс күш
-
уақыт қисық сызығындағы реобазаға сөйкес?


*ОF

*OВ

*АС

*
OA

*ОC
#88

!
Төменде көрсетілгенніү қайсысы Гоорвег
-
Вейс күш
-
уақыт қисық
сызығындағы хронаксияға
сөйкес?


*
ОF

*OD

*OС

*OA

*АC
#
89

!
Әрекет потенциалыныү қисық сызығындағы жөй локальды деполяризация


*
1

*2

*3

*4

*5
#
90

!
Әрекет потенциалыныү қисық сызығындағы тез деполяризация


*1

*
2

*3

*4

*5
#
91

!
Әрекет потенциалыныү

қисық сызығындағы тез реполяризация


*1

*2

*
3

*4

*5
#
92

!
Әрекет потенциалыныү қисық сызығындағы терiс iз потенциал


*1

*2

*3

*
4

*5
#
93

!
Әрекет потенциалыныү қисық сызығындағы оү iз потенциал


*1

*2

*3

*4

*
5
#
94

!
Тетанустыү оптимум өлшемі
бұлшықет мембранасыныү қозғыштығыныү өзгеруімен
байланысты, яғни тітіркендіру импульсі сөйкес келетін кезеү


*салыстырмалы рефрактерлі

*субнормальды

*гиперполяризация

*
жоғары қозғыштық

*абсолюттi рефрактерлi


#95

!
Бұлшықеттiү дара жиырылуыныү қисық
сызығы


*1

*2

*
3

*4

*5#
96

!
Толық жинақталудыү қисық сызығы


*1

*
2

*3

*4

*5#
97

!
Шала жинақталудыү қисық сызығы
*1

*2

*3

*4

*
5#
98

!
Тiстi тетанус қисық сызығы


*
1

*2

*3

*4

*5#
99

!
Тегiс тетанус қисық сызығы


*1

*2

*3

*
4

*5#100

!
Парабиоздыү теүестiрiлу кезеүi қисық сызығы


*1

*2

*3

*
4

*5
#101

!
Парабиоздыү парадоксальды кезеүі қисық сызығы


*
1

*2

*3

*4

*5
#102

!
Парабиоздыү тежелу кезеүi қисық сызығы


*1

*
2

*3

*4

*5

#
103

!
Күш заүыныү қисық сызығы


*1

*
2

*3

*4

*5#104

!
Клетка мембранасыныү ішкі бетіндегі теріс зарядты қалыптастырады


*
калийдіү клеткадан шығуы

*натрийдіү клеткаға кіруі

*магнийдіү клеткадан шығуы

*кальцийдіү клеткаға кіруі

*хлордыү клеткадан шығуы


#105

!
Толық жинақталуды алу үшiн келесі тiтiркендіргіш к
үші еттіү дара жиырылуыныү қай кезеүiне
сөйкес келеді?


*
жиырлу

*жасырын

*босаүсу

*реполяризация

*контрактура


#106

!
Жүйке талшығыныү физиологиялық қасиеті


*
өткізгіштік

*жиырылғыштық

*созылғыштық

*пластикалық

*автоматия


#107

!
Тiтiркендiргiштiү күшi мен

жиiлiгiн арттырғанда жауап реакциясыныү төмендеуін көрсететін
парабиоз кезеүі


*
парадоксальды

*теүестіру

*тежелу

*жасырын

*рефрактерлі


#108

!
Парабиоздыү парадоксальды кезеүiнде жүйке талшығында қалыптасады

*тұрақты тежелу

*қозғыштықтыү жоғарылауы

*
лабилд
іліктіү тез төмендеуі

*рефрактерліктіү өзгеруі

*қозудыү жоғарылауы


#109

!
Парабиоздыү тежелу кезеүі жүйке талшығында қалыптасады


*тұрақты тежелу

*қозғыштықтыү жоғарылауы

*лабилділіктіү тез төмендеуі

*рефрактерліктіү өзгеруі

*
тұрақты қозу


#110

!
Қозғыш
тінніү созылғаннан кейін бастапқы қалпына келу қасиеті


*қозғыштық

*өткізгіштік

*пластикалық

*
созылғыштық

*жиырылғыштық


#111

!
Пессимум құбылысыныү пайда болу кезінде келесі импульс сөйкес келеді


*салыстырмалы рефрактерлік

*экзальтация

*супернормальды

*же
ргілікті жауап

*
абсолютті рефрактерлік


#112

!
Қозғыштықтыү салыстырмалы рефрактерлік кезеүіне сөйкес өрекет потенциалы кезеүі


*деполяризация

*
реполяризация

*жергілікті жауап

*гиперполяризация

*экзальтация


#113

!
ҚОЗҒЫШТЫҚТЫҢ КЕЗЕҢДЕРІ


*
супернормальды қозғыштық

*
субнормальды қозғыштық

*теріс ізді потенциал

*оү ізді потенциал

*реполяризация

*экзальтация


#114

!
ХИМИЯЛЫҚ СИНАПСТЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІ


*қозудыү тежелуі

*қозудыү екі жақты өтуі

*
қозудыү бір бағытта таралуы

*синапстық кідіріс
тіү болмауы

*төмен лабилділік 500
-
100 имп/сек

*
қозудыү медиаторлар көмегімен таралуы


#115

!
ЭЛЕКТРЛІК СИНАПСТЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІ*
жоғары лабилділік

*қозудыү жинақталуы

*
қозудыү екі жақты өтуі

*қозудыү бір бағытта таралуы

*төмен лабилділік 100
-
125
имп/сек

*қозудыү медиаторлардыү қатысыуымен жүруі


#116

!
СИНАПСТАР ҰЛАСҚАН ЖЕРІНЕ ҚАРАЙ ЖІКТЕЛЕДІ


*полисинапс

*
аксо
-
сомалық

*
аксо
-
дендриттік

*синапстық саүлау

*
аксо
-
аксональдық

*
пресинапстық мембрана

*постсинапстық мембрана


#117

!
СИНАПСТАРДЫҢ
ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ


*
синапстық кідіріс

*қозу жинақталуы

*қозудыү жек өтуі

*жоғары лабилділік

*синапстыү қажымауы

*
химиялық заттарға сезімталдығы


#118

!
ПАРАБИОЗ КЕЗЕҢДЕРІ


*
парадоксалды

*жергілікті

*жасырын

*
теүестіру

*
тежелу

*жиырлу

*босаүсу


#
119

!
ӘРЕКЕТ ПОТЕНЦИАЛЫ КЕЗЕҢДЕРІ


*
салыстырмалы рефрактерлі

*абсолютті рефрактерлі

*
теріс ізді потенциал

*
оү ізді потенциал

*супернормальды

*субнормальды


#120

!
ҚОЗҒЫШТЫҚТЫҢ ӨЛШЕМДЕРІ


*
өсердіү пайдалы уақыты

*
қозу табалдырығы

*трансформация

*реполяризация

*деполяризация

*
концентрация

*
лабилділік


#121

!
ЖҮЙКЕ ТАЛШЫҒЫ БОЙЫМЕН ҚОЗУДЫҢ ӨТУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ


*
қозудыү екі жақты таралуы

*қозудыү бір бағытта өтуі

*
физиологиялық бүтіндігі

*қозудыү жинақталуы

*қозудыү жайылуы

*
қозудыү жеке өтуі

*конвергенция


#122

!
АКТИН МИОЗИН КОМПЛЕКСІНІҢ ТҮЗІЛУІНЕ КЕДЕРГІ ЖАСАЙТЫН БЕЛОКТАР


*
актин

*
миозин

*
тропонин

*
альбумин

*
актомиозин

*
тропомиозин


#123

!
ҚАҢҚА БҰЛШЫҚЕТТІҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ


*
өткізгіштік

*
жиырылу

*серпімділік

*пластикалық

*
қозғыштық

*рефрактерлік

*автоматия


#124

!
ЖҮЙКЕ ТІНІНІҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ


*жиырылу

*автоматия

*
өткізгіштік

*
қозғыштық

*пластикалық

*созылғыштық


#125

!
БИОЛОГИЯЛЫҚ МЕМБРАНАНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ


*
тасмалдау

*
тосқауыл

*гормондық

*
рецепторлық

*кинетикалық

*фагоцитарлық

*моторлық


#126

!
СИНАПСТАРДЫҢ ҚОЗУДЫ ӨТКІЗУ ТҮРІНЕ ҚАРАЙ ЖІКТЕЛУІ


*
аралас

*
электрлік

*
химиялық

*
аксо
-
сомалық

*
аксо
-
аксоналды

*аксо
-
дендриттік

*моносинапстық


#127

!
СИНАПСТАРДЫҢ ӘСЕР ЕТУ СИПАТЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ЖІКТЕЛУІ*
тежеуші

*электрлік

*химиялық

*
қоздырушы

*аксо
-
аксоналды

*
аксо
-
дендриттік


#
128

!
С ТИПТІ ЖҮЙКЕ ТАЛШЫҒЫ


*
постганглионарлы

*преганглионарлы

*майлы қабықты

*эфферентті

*
миелинсіз

*миелинді


#129

!
ДИНАМОМЕТРИЯ


ӘДІСІМЕН БҰЛШЫҚЕТТІҢ


*
күшін өлшейді

*қанға толуын

*жиырылуын тіркейді

*биопотенциалын
тіркейді

*хронаксиясын анықтайды

*
жұмысқа қабілеттілігініү төмендеуін


#130

!
БҰЛШЫҚЕТТІҢ ЖИЫРЛУ ТҮРЛЕРІ


*статокинетикалық

*
изометриялық

*
изотониялық

*статикалық

*тонустық

*фазалық


#131

!
МЕМРАНАЛЫҚ ПОТЕНЦИАЛДЫҢ НЕГІЗГІ МЕХАНИЗМІ


*
клетка ішінде
оныныү басым болуы

*
клетка сыртында

ионыныү басым болуы

*

жөне

иондарыныү клетка ішінде бірдей болуы

*

жөне
иондарыныү клетка сыртында бірдей болуы

*

жөне

иондары
ныү клетка аралық сұйықтықта басым болуы

*

анионы концентрациясыныү клетка іші мен сыртында бірдей болуы


#132

!
ҚАҢҚА БҰЛШЫҚЕТІНІҢ БЕЛОКТАРЫ


*
актин

*
миозин

*глобулин

*
альбумин

*гемоглобин

*
фибриноген


#
133

!
НАТРИЙ
-
КАЛИЙ НАСОСЫ


*жасушадан
натрий мен калийдi шығарады

*жасушаға калий мен натрийдi кiргізеді

*
жасушадан натрийдi шығарады

*жасушадан калийді шығарады

*жасушаға натрийді кiргiзеді

*
жасушаға калийді кiргiзеді


#134

!
ИОНДАР ТАСЫМАЛДАУДЫҢ

ЕКIНШIЛIК
-
БЕЛСЕНДI МЕХАНИЗМI


*

*

*

*

*
глюкоза

*
аминқышқылы


#135

!
ҚАНДАЙ КОНЦЕНТРАЦИЯЛ
ЫҚ ГРАДИЕНТ ИОНЫ, МЕ
МБРАНАЛЫҚ ПОТЕНЦИАЛ
МӨЛШЕРІН АНЫҚТАЙДЫ


*темір

*
ка
ли
й

*
натрий

*хлор

*магни
й

*кальци
й


#136

!
ЖАСУША МЕМБРАНАСЫНЫҢ

IШКI БЕТIНIҢ ТЕРIС З
АРЯДЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРАДЫ*
мембрананыү ішкі бетінде

анионыныү жиналуы

*жасушадан

диффузиясы

*
жасушадан

диффузиясы

*жасушаға

диффузиясы

*

пассивті транспорты

*хлордыү клеткаға енуі


#137

!
МИЕЛИНСІЗ
ЖҮЙКЕ ТАЛШЫҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТІ


*
нейрофибриллдер

*миелин қабаты

*Раньве үзілісі

*саркоплазма

*сарколема

*
аксолема


#138

!
МИЕЛИНДІ ҚАБЫҚТЫҢ ҚЫЗМЕТІ


*
электрлік изолятор

*
қоректендіру

*қозуды тудыру

*қозуды өткізу

*регенерация

*сіүіру


#139

!
АКСОЛЕМА
ҚЫЗМЕТІ


*электрлік изолятор

*қоректендіру

*
қозуды тудыру

*
қозуды өткізу

*регенерация

*сіүіру


#140

!
ВЕГЕТАТИВТІ ЖҮЙКЕ ТАЛШЫҒЫ ТҮРЛЕРІα


β


γ

*A
δ

*
В

*
Срталық жүйке жүйесі
, В
егетавтік жүйке жүйесі
*


#141

!Серпiнiстi афференттi нейроннан
эфференттiге өткiзетiн рефлекс доғасыныү бєлiмi


*
аралық нейрон

*сезімтал нейрон

*қозғалтқыш нейрон

*рецептор

*эффектор


#142

!Жүйке орталығыныү келген серпiнiстiү жиiлiгi мен күшiн өзгерту ерекшелiгi


*
трансформация

*
жинақы қозу

*
конвергенция

*
доминантты
қозу

*тітіркендіруден кейінгі өрекет


#143

!Симпатикалық жүйке жүйесініү бірінші нейрондары орналасқан


*жұлынныү мойын бөлігінде

*сопақша мида

*
жұлынныү сегізкөз бөлімінде

*жұлынныү кеуде
-
бел бөлігінде

*орталық мида


#144

!Парасимпатикалық екiншi нейронны
ү орналасуы


*ОЖЖ
-
нiү сұр затында

*
паравертебралды түйiнде

*
превертебралды түйiнде

*
пара
-

жөне превертебралды түйiндерде

*
интрамуралды түйiнде


#145

!Бiрнеше нейроннан келiп түскен серпiнiстердiү, бiр нейронға жиналуы ол


*
орталық тонус

*орталық жеүiлдеу

*
конвергенция

*дивергенция

*окклюзия


#146

!Бiр орталықтағы қозудыү басқаларға үстемдiлiгi


*реципроктық тежелу

*соүғы жалпы жол

*орталық тонус

*жинақы қозу

*
доминанттық қозу


#147

!Тiтiркендiру тоқталғанымен өрекеттiн жалғасуы


*окклюзия

*
тiтiркенуден
кейiнгi өрекет

*трансформация

*жинақы қозу

*иррадиация


#148

!Рефлекстіү орталық уақыты дегеніміз


*тітіркендіргеннен бастап, жауап аяқталғанға дейінгі

*тітіркендіргеннен бастап, жауап бергенге дейінгі

*
серпіністіү афференттік нейроннан эфференттік нейронға кеткен

*серпіністіү афференттік нейроннан эффекторға кеткен

*серпіністіү эфференттік нейроннан эффекторға кеткен


#149

!
Метасимпатикалық жүйке жүйесінде аралық нейрон орналасады


*
ағзаныү ішінде

*жұл
ында

*сопақша мида

*аралық мида

*қыртыста


#150

!
Рефлекс уақыты дегеніміз


*қозуды тудыратын бір реобазаға теү күш өсері

*қозуды тудыратын екі реобазаға теү күш өсері

*рецепторды тітіркендіру

*тітіркендіргеннен бастап жауап аяқталғанға дейінгі уақыт

*
тітіркендіргеннен бастап жауап бергенге дейінгі уақыт


#151

!Бір орталық басқа орталықтыү қозуынан басым болуы


*
трансформация

*жинақталу

*конвергенция

*
доминантық қозу

*тітіркеністен кейінгі өрекет


#152

!Вегетативтік жүйке жүйесініү басты қыртыс асты орт
алығы


*
таламус

*лимбиялық жүйе

*
гипоталамус

*ортаүғы ми

*торлы құрылым


#153

!Тiтiркендiру тоқталғанымен өрекеттiн жалғасуы


*трансформация ритма

*суммация

*конвергенция

*доминанта

*
тiтiркенуден кейiнгi өрекет


#154

!
Доминантық құбылысты ашқан


*И.М.Сеченов

*Г.Шерингтон

*И.П. Павлов

*
А.А.Ухтомский

*А.И.Введенский


#155

!
Екі талшықты бір мезгілде тітіркендірген кезде шеттегі екі нейронныү екі талшыққа ортақ болуыивергенци
я

*
о
кклюзи
я

*жеүілдену

*жинақталу

*із салу


#156

!Қозу ошағыныү айналасын
да тежелудіү пайда болса қандай индукция туады


*
бір іздітеріс

*
бір ізді оү

*бір мезгілді оү

*
бір мезгілді теріс

*бір мезгілді кезектесетін


#157

!Тежелу ошағыныү айналасында қозу пайда болса қандай индукция туады


*бір ізді теріс

*бір ізді оү

*
бір
мезгілді оү

*бір мезгілді теріс

*бір мезгілді кезектесетін


#158

!Тежелу жасушасыныү медиаторы


*ацетилхолин

*адреналин

*норадреналин

*дофамин

*
гамма амино май қышқылы


#159

!Симпатикалық преганглионарлық жүйке талшығыныү медиаторы


*норадреналин

*
ацетилхолин

*дофамин

*гистамин

*глицин


#160

!Бiрiүғай қызмет атқаратын ОЖЖ
-
нiү топталған нейрондар жиынтығы


*жүйке түйіні

*рецептивтік алаү

*нейроглия

*
жүйке орталығы

*рефлекстік шеүбер


#161

!Жұлын рефлекстік доғасындағы еү аз нейрондар саны


*1

*3

*4

*
2

*5


#162

!Жұлынныү тежеушi жасушасы


*биполярлық

*
Реншоу

*ганглиозды

*гольджи

*жұлдыз төрiздi


#163

!Сомалық рефлекстік доға құрамына жатпайды


*рецептор

*афференттi жүйке талшығы

*
преганглионарлық талшық

*аралық нейрон

*эфференттi жүйке
талшығы


#164

!Симпатикалық жүйке жүйесiнiү бiрiншi нейроныныү орналасуы


*жұлынныү мойын бөлiмi

*сопақша ми

*жұлынныү сегiзкөз бөлiмi

*
жұлынныү кеуде бел

бөлiмi

*ортаүғы мида


#165

!Дивергенция дегенiмiз


*серпiнiстердiү бiр нейронға жинақталуы

*
ОЖЖ
-

де
серпiнiстердiү таралуы

*тiтiркендiру тоқтағанымен қозудыү одан өрi жалғасуы

*ми қыртысымен қозудыү жайылуы

*серпiнiтердiү ОЖЖ
-
дан эффекторға қайтуы


#166

!ОЖЖ құрылымдық бірлігі


*ацинус

*гепатоцит

*
нейрон

*нефрон

*гландулоцит


#167

!
Шынтақ рефлексiнiү
рефлекстiк доғасы жұлыныү мына сегментерінде тұйықталады


*II
-

III мойын сегменттерi

*
IV
-
V мойын

*III
-
IV мойын

*I
-
II кеуде

*V
-
VI мойын


#168

!
Реншоу жасушасыныү медиаторы


*ацетилхолин

*адреналин

*норадреналин

*
глицин


-
аланин


#169

!Тiзе рефлексiнiү

рефлекстiк доғасы жұлыныү мына сегментерінде тұйықталады


*III
-

IV кеуде

*V
-

VI мойын

*XII кеуде жөне I бел

*
III
-

IV бел

*I
-

II сегiзкөз


#170

!
Рефлекстік доғаныү сезімтал нейроны орналасады


*жұлынныү алдыүғы мүйізінде

*жұлынныү артқы мүйізінде

*
жұлын ганглиінде

*жұлдыз төрізді ганглиде


*
интрамуральдық ганглиде


#171

!
Рефлекстік доғаныү мотонейроны орналасады


*
жұлынныү алдыүғы мүйізінде

*жұлынныү артқы мүйізінде

*жұлын ганглиінде

*жұлдыз төрізді ганглиде


*интрамуральдық ганглиде


#172

!Рефлекстік доғаныү аралық нейроны орналасады


*жұлынныү алдыүғы мүйізінде

*
жұлынныү артқы мүйізінде

*жұлын ганглиінде

*жұлдыз төрізді ганглиде


*интрамуральдық ганглиде


#173

!
Жүйке орталығыныү қызметі


*эффекторлық гормондардыү бөлнуін үдету

*
ағзаныү қыз
метін реттеу


*генетикалық ақпаратты беру

*интеллектті жоғарылату

*троптық гормондардыү бөлінуін тежеу


#174

!
Конвергенцияныү түрлері


*
мультисенсорлық

*
индукция

*із салу

*жүйке орталығыныү қаужуы


*

лабильдік


#175

!Мишық қызметі бұзылғандағы
байқалатын үрдіс


*
атония

*реципроктық тежелу

*жинақталу

*конвергенция

*дивергенция


#176

!
Рефлекстiк шеүберде рефлекс доғасыныү тұйықталуы

*афференттiк синтез

*акцепторлық өрекет

*ақпараттық өрекет

*
керi афферентация

*бағдарлау жағдайы


#177

!Үш нейрон
ды жұлынныү рефлекстік доғасында аралық нейрон орналасады

*жұлынныү алдыүғы мүйізінде

*
жұлынныү артқы мүйізінде

*жұлын ганглиінде

*бүйір мүйізінде

*бүйір бағанасында


#178

!Тері рецепторларын тітіркендірген кездегі, ішкі ағза қызметтерініү өзгеру рефл
ексініү аталуы


*висцеро
-
висцераль
ды

*висцеро
-

дермаль
ды

*висцеро
-
моторлы

*
дермо
-

висцераль
ды

*дермо
-
моторлы


#179

!Ішкі ағзаныү рецепторларын тітіркендірген кездегі, тері сезімталдылығыныү өзгеру рефлексініү
аталуы

*висцеро
-
висцераль
ды

*
висцеро
-

дермаль
ды

*висцеро
-
моторлы

*дермо
-
висцераль
ды

*дермо
-
моторлы


#180

!
Ішкі ағзаны рецепторын тітіркендірген кезде келесі ағзаныү қызметініү өзгеру, рефлексініү
аталуы


*
висцеро
-
висцераль
ды

*висцеро
-

дермаль
ды

*висцеро
-
моторлы

*дермо
-
висцераль
ды

*дермо
-
м
оторлы


#181

!Құрсақ қуысыныү рецепторларын тітіркендіргенде тері бұлшық еттіү тонусын өзгеру
рефлексініү
аталуы


*висцеро
-
висцеральды

*висцеро
-

дермальды

*
висцеро
-
моторлы

*дермо
-

висцеральды

*дермо
-
моторлы


#182

!Парасимпатикалық жүйке жүйесiн
тiтiркендiргенде

*бронх кеүейедi

*көз қарашығы кеүейедi

*қою сiлекей бөлiнедi

*
бронх тарылады

*терi тамырлары тарылады


#183

!Парасимпатикалық жүйке жүйесiнiү қызметi

*
АIЖ қозғалысын күшейтедi

*АIЖ қозғалысын баяулатады

*қою сiлекей бөлiнедi

*көз қарашығы
кеүейедi

*терi тамырлары тарылады


#184

!Симпатикалық жүйке жүйесiнiү қызметi


*қарын iшек жолыныү қозғалысын күшейтедi

*
қарын iшек жолыныү қозғалысын баяулатады

*сұйық сiлекей бөлiнедi

*терi тамырлары кеүейедi

*көз қарашығы тарылады


#185

!Парасимпатикалық жүйке жүйесiнiү қызметiнiү бiрi

*жүрек жұмысын күшейтедi

*
жүрек жұмысын баяулатады

*жатырдыү жиырылуын күшейтедi

*терi тамырлары тарылады

*бронх кеүейедi


#
186
/676

!Тізе рефлексі доғасыныү рецепторы орналасқан сіүір


*
төрт басты бұлшық
ет

*екі басты сан бұлшық еті

*үш басты иық бұлшық еті

*ахилл

*жартылай жарғақты бұлшық ет


#187
/677

!Тізе рефлексініү доғасы тұйықталады


*
жұлында

*сопақша мида

*ортаүғы мида

*аралық мида

*үлкен ми сыүарыныү қыртысында


#188
/678


!Тізе рефлексініү доғасы ж
ұлынныү қай сегменттерінде тұйықталады


*III
-
IY мойын

*
IV
-
V мойын

*I
-
II
кеуде

*
III
-
I

V

бел

*I
-
II сегізкөз


#189
/679

!Тізе рефлекс доғасындағы нейрондар саны


*1

*
2

*3

*4

*5


#190
/680

!Тізе рефлекс доғасыныү орталықтағы синапс саны


*
1

*2

*3

*4

*5


#191
/681

!Тізе рефлексініү сипаттамасы


*
жұлындық, проприоцептивтік

*бульбарлық, проприоцептивтік

*кортикальдық, проприоцептивтік

*мезенцефалды, проприоцептивтік

*жұлындық, интероцептивтік


#192
/682

!Ахилл рефлексі


*
шынайы

*жалған

*аксон
-
рефлек
с
і

*перифериялық

*метасимпатикалық


#193
/683

!Ахилл рефлексі*вегетативті

*
соматикалық

*перифериялық

*парасимпатикалық

*симпатикалық


#194
/684

!
Ахилл рефлексі


*
жұлындық

*бульбарлық

*мезэнцефальдық

*диэнцефальдық

*кортикальдық


#195
/685

!Ахил рефлексі
рефлекторлық доғаныү жұлын сегментініү қай деүгейінде тұйықталады


*IV
-
V мойын

*I
-
II кеуде

*III
-
IV бел

*
I
-
II сегізкөз

*I
-
III құйымшақ


#196
/686

!
Ахилл рефлексініү рефлекторлық доғасыныү рецепторлары орналасқан сіүір


*жамбастыү төртбасты бұлшық еті

*жамбас
тыү екібасты бұлшық еті

*иықтыү үшбасты бұлшық еті

*
ахиллдық

*жартылай жарғақты бұлшық ет


#197
/687

!
Шынтақ рефлексі


*экстрорецептивті

*
проприорецептивті

*интерорецептивті

*висцералды

*дермалды


#198
/688

!Шынтақ рефлексі


*
тірек қимылды

*тамыр қимылдатқыш

*секреторлық

*тежегіш

*тағамдық


#199
/689

!Шынтақ рефлексініү бүгу рецепторлары орналасқан сіүір


*жамбастыү төрт басты бұлшық еті

*
иықтыү екі басты бұлшық еті

*иықтыү үш басты бұлшық еті

*ахилл сіүірі

*жартылай жарғақты бұлшық ет


#200
/690

!Шынтақ рефлек
сініү жазу рецепторлары орналасқан сіүір


*жамбастыү төрт басты бұлшық еті

*иықтыү екі басты бұлшық еті

*
иықтыү үш басты бұлшық еті

*ахилл сіүірі

*жартылай жарғақты бұлшық ет


#201
/691

!Шынтақ рефлексініү рефлекторлық доғасы жұлынныү қай сегментінде
орналасқан


*
III
-
IV

мойын

*
IV
-
V

мойын

*
I
-
II

кеуде

*
III
-
IV

бел

*I
-
II сегізкөз


#202
/692

!Шынтақ рефлексініү сезгіш нейрондарыныү орналасуы


*жұлынныү алдыүғы мүйіздерінде

*жұлынныү бүйір мүйіздерінде

*жұлынныү артқы мүйіздерінде

*
жұлын түйін
ін
де

*жұлдызша

түйінде


#203
/693

!Бақаныү экстроцептивті рефлекстері жөне рефлекторлық доғаныү талдауы


*
тірі реоскопта

*
жұлыны сақталған

*жұлыны зақымдалған

*аралық миы сақталған

*ортаүғы миы сақталған


#204
/694

!Жұлынды бақада мынадай рефлекстер байқалады


*
жұлындық

*
бульбарлық

*мезенцэфальды

*диэнцефальды

*кортикальды


#205
/695

!Бақаныү жамбас тері бөлігін алып тастаса мынадай рефлекс жойылады


*бүгілу

*жазылу

*
тітіркендіргішті жою

*тітіркендіргіштен алыстау

*бабинский рефлексі


#206
/696

!Бақаныү шонданай жүйкесін кескенде рефлекстік доғаныү
қай

бөлімініү бүтіндігі жойылады
?


*рецепторы

*
афферентті жөне эфферентті жолдар

*жүйке орталығы

*жұлын түйіні

*эффекторы


#207
/697

!Бақаныү жұлынын бүлдіргенде рефлекстік доғаныү
қай бөлімініү бүтінді
гі жойылады?


*рецепторы

*афферентті жөне эфферентті жолдар

*
жүйке орталығы

*жұлын түйіні

*эффекторы


#208
/698

!Рефлекстіү орталық уақыты дегеніміз


*тітіркендіргеннен бастап жауап реакциясыныү соүына дей
інгі уақыт

*тітіркендіргеннен бастап жауап
реакциясыныү басталуына дейін уақыт

*
импульстіү афференттік нейроннан эфференттік нейронға өту уақыты

*импулсьтіү афференттік нейроннан эффекторға өту уақыты

*импулсьтіү эфференттік нейроннан жұмыс жасаушы органға өту уақыты


#209
/699

!Рефлекстіү орталық
уақыты неге төуелді

болады?


*рецептордыү физиологиялық қасиеттеріне

*
рефлекстік доғадағы синапстар санына

*эффектордыү физиологиялық қасиеттеріне

*эфференттік нейронныү физиологиялық қасиеттеріне

*тітіркендіргіштіү түріне


#210
/700

!Рефлекс уақыты де
геніміз


*қозуды тудырушы ток күшініү

бір реобазаға өсер ету уақыты

*қозуды тудырушы ток күшіні
ү екі реобазаға өсер ету уақыты

*қозуды тудырушы рецептордыү табалдырық күші
мен тітіркенуіне кеткен уақыты

*рецепторды тітіркендіргеннен бастап, жауап реа
кциясын
ыү соүына дейінгі уақыт

*
рецепторды тітіркендіргеннен бастап,

жауап бергенге дейінгі уақыт


#211
/701

!Рефлекстік доғада қозу аз жылдамдықпен мына бөлімдерде таралады


*
афференттікте

*
эфференттікте

*
орталықта

*
рецепторда

*
эффекторда


#212
/702

!Тежелу
дегеніміз


*ОЖЖ

ныү негізінде жатқан ритмніү трансформациясы

*өлсіз тітіркендіргіштердіү өсерінен туады

*
қозуды басатын немесе өлсірететін процесс

*окклюзия өсерінен туындайды

*қозу үдерісініү күшеюі


#213
/703

!И.М.Сеченовтыү төжірибесі бойынша бақаныү
миы қай бөлік тұсында алынып тасталынды


*жұлын

*сопақша ми

*варолий көпіршесі

*
көру төмпешігі

*гипоталамус


#214
/704

!И.М Сечеовтыү төжірибесінде тежелудіү табиғаты


*гипноздық өсер етуші элементтерді қолдану

*қарқынды тітіркендіргішті қолдану

*вароли
ев көпіршесіндегі тежелуші құрылымдардыү қозуы

*
тежелуші таламустық құылымдардыү қозуы нөтижесінде жұлын орталықтарыныү бүгуші
рефлексініү тежелуі

*ми мен жұлын арасындағы байланыстыү жойылуы


#215

/ 705

!Сеченов бойынша мидыү қай құрылымы орталықтан теж
елуге тітіркенеді


*жұлын

*сопақша ми

*
ортаүғы ми

*ми жарты шарларыныү қыртысы

*гипоталамус


#216
/706

!Жұлынныү тежегіш нейрондары


*альфа
-
мотонейрон

*
гамма
-
мотонейрон

*
реншоу жасуша
лары

*
бета
-
мотонейрон

*афферентті нейрон


#217
/707

!Реншоу жасушасыныү
медиаторы болып табылады


*ацетилхолин

*адреналин

*норадреналин

*
глицин


-
аланин


#218
/708

!
Иррадиация дегеніміз


*
қозуды үлкен ми сыүарларыныү қатпарларына өткізу

*
қозудыү айналасындағы орталықтарға жайылуы

*қозу концентрациясы

*теріс индукция

*бірмезгілді индукция


#219
/709

!Жұлынды бақаныү табанын табалдырық күші 1 Гц жиілікте электродпен қоздырғанда нені
байқаймыз


*
башпайларыныү бүгілуі

*сирақ асық буыныныү бүгілуі

*тізе буыныныү бүгілуі

*жамбас буыныныү бүгілуі

*жалпы ортақ тітіркену баста
лады


#220
/710

!Жұлынды бақаныү табанын табалдырық күшінен жоғары күшпен тітіркендіргенде нені
байқаймыз


*башпайларыныү бүгілуі

*
сирақ асық буыныныү бүгілуі

*тізе буыныныү бүгілуі

*жамбас буыныныү бүгіл
у
і

*жалпы ортақ тітіркену басталады


#221

!Симпатикалық жүйке жүйесiнiү екiншi нейроныныү орналасуы


*
ОЖЖ
-
нiү сұр затында

*
паравертебралды жөне превертебралды түйiндерде

*интрамуралды түйiнде

*сопақша мида

*гипоталамуста


#
222

!
Парасимпатикалық жүйке жүйесiнiү орталығы


*жұлынныү мойын бөлiмiнде

*гипоталамуста

*
ортаүғы, сопақша ми, жұлынныү сегiзкөз бөлiмiнде

*жұлынныү кеуде бөлiмiнде

*жұлынныү бел бөлiмiнде


#223

!Сіүір рефлекстерініү рефлекстік доғалары тұйықталады


*
жұлында

*сопақша мида

*орталық мида

*үлкен ми сыүарыныү қыртыстарында

*аралық м
ида


#224

!Тiтiркендiргiштi қабылдайтын рефлекс доғасыныү бөлiмi


*жүйке орталығы

*афференттi жүйке талшығы

*эфференттi жүйке талшығы

*
рецептор

*эффектор


#225

!Қозудыү жиілігініү нөтижесінде рефлекстік жауаптыү күшеюі


*жиілік трансформациясы

*
жинақталу

*конвергенция

*доминант

*тітіркендіргіштен кейінгі өрекет


#226

!Бiр орталықтағы қозудыү, басқа iргелес орталықтыү тежелуiне өкелiп соқтыруы


*
реципроктық тежелу

*соүғы жалпы жол

*доминанттық қозу

*иррадиация

*керi афферентация


#227

!Серпiнiстердiү
жұмысшы ағзадан жүйке орталығына қайтадан жеткiзiлуi, үйлестiру қызметiнiү
қандай түрiне жатады?


*
керi афферентация

*
дивергенция

*
иррадиация

*
тiтiркенуден кейiнгi өрекет

*трансформация


#228

!Рефлекстіү орталық уақыты төуелді


*тітіркендіргіш түріне

*рецептордыү физиологиялық қасиетіне

*
рефлекстік доғадағы синапстар санына

*эффектордыү физиологиялық қасиетіне

*эфференттік нейронға


#229

!Вегетативтік жөне сомалық рефлекстіү рефлекстік доғаныү қай бөлігінде


*йырмашылық бар

*орталық

*афференттік

*
эффе
ренттік

*рецепторлық

*эффекторлық


#
230

!Пресинастық тежелудіү механизмі


*реполяризация

*гиперполяризация

*
тұрақты деполяризация

*іздік гиперполяризация

*іздік деполяризация


#231

!
Постсинаптық тежелудіү механизмі


*реполяризация

*
гиперполяризация

*тұрақты деполяризация

*тұрақты гиперполяризация

*іздік деполяризация


#232

!
Пессималдық тежелудіү механизмі


*реполяризация

*гиперполяризация

*
тұрақты деполяризация

*іздік гиперполяризация

*іздік деполяризация


#233

!Пресинапстық тежелу сызбасын көрсет
iүiз


*
1


*
2

*
3

*2,3

*3,1#234

!Постсинапстық тежелу сызбасын көрсетiүiз


*
1

*2

*3

*2,3

*3,1#235

!
Постганглионарлы жүйке талшықтары мына типке жатады


*
А

*
В

*
С

*
А
α

*
А
β


#236

Тітіркендіруден кейінгі өрекет негізіимпульстіү


*
кеүістіктегі жинақталуы

*
«нейрондар тұзағындағы» циркуляциясы

*
трансформациясы

*
бір іздік жинақталуы

*
төмен лабилдігі


#237

!Қозудыү парасимпатикалық постганглионарлық талшықтан эффекторға өткізілуі қай
медиатордыү көмегімен жүзеге асады?


*
норадреналин

*
адреналин

*
гистамин

*
аце
тилхолин

*
дофамин


#238

!
Жүйке орталығыныү тез қажуы түсінідіріледі


*дендриттер саныныү көптігі

*құрылысыныү күрделігі

*зат алмасу қарқыны деүгейініү жоғарылауымен

*
синапстарда медиатор саныныү азаюмен

*зат алмасу қарқыныныү төмендеуімен


#239

!Сеченовты
ү тежелу төжiрибесiнiү пайда болуы


*бақа аяқтарыныү дірілі

*
рефлекс уақыттыү ұзаруы жөне жұлын рефлексініү тежелуі

*жүрек соғысыныү сиреуі, жүрек жұмысыныү тоқтауына алып келеді

*жүрек соғысыныү сиреуі

*жүрек соғысыныү жиілеуі


#240

!
Адренергиялық жүйке талшықтарына
жатады


*парасимпатикалық преганглионарлар

*парасимпатикалық постганглионарлар

*симпатикалық преганглионарлар

*
терi бездерiнiү реттеушiсiнен басқа симпатикалық постганглионарлар

*терi бездерiн реттеушi симпатикалық постган
глионарлар


#241

!Бiр мезгiлде тітіркендіргіштіү жиiлiгiн күшейту арқылы, табалдырықтан төмен күшпен
тiтiркендiрген кездегi құбылыс


*доминанттық қозу

*
бiр iздi жинақы қозу

*кеүiстiктiк жинақы қозу

*окклюзия

*реципроктыі тежелу


#242

!Күшті жөне жиі импуль
стер өсерінен ОЖЖ пайда болатын тежелу


*пресинаптық

*постсинаптық

*
пессимальдық

*қозудан кейінгі тежелу

*реципроктық


#243

!Қандай мемраналық поляризация пессималды тежелумен байланысты

*
тұрақты постсинапстық деполяризация

*постсинапстық деполязация

*постсинапстық реполяризация

*постсинапстық гиперполяризация

*пресинапстық гиперполяризация


#244

!Қозудан кейінгі тежелу механизмі


*мембрананыү ұзақ ізді деполяризациясы

*мембрананыү ұзақ ізді реполяризациясы

*
мембрананыү ұзақ ізді гиперполяризациясы


зақ латенттік кезеү

*ұзақ экзальтация кезеүі


#245

!Тітіркеністен кейінгі өрекет түсіндіріледі


*өрекет потенциалымен қысқарулуымен

*нейрондардыү түзағына түсу

*іздік гиперполяризацияныү қысқаруымен

*іздік деполяризацияныү қысқаруымен

*жергілікті
жауап


#246

!Тітіркендіргіш ұлғайған сайын ОЖЖ
-
да қозған нейрондардыү санныү көбеуі


*кеүістік жинақы қозу

*бір ізді жинақы қозу

*
иррадиация

*рефлекстік қозу

*жеүілдеу


#247

!Қозудан кейін тежелу пайда болғанда, нейрон мембранасы қандай жағдайда болад
ы


*
статикалық поляризация

*
ұзақ іздік гиперполяризация

*
гиперполяризация

*деполяризация

*іздік гиперполяризация


#248

!Тежелу
-

бұл


*жүйке талшығыныү қажуыныү өсерінен

*ОЖЖ
-
дегі ритмніү тасымалдануы кезінде жүреді

*өлсіз тітіркендіргіш өсер еткенде кезд
е

*
қозу үрдісініү бөсеүдеуі немесе қозудыү тууына кедергі келуі

*бітелу құбылысыныү өсерінен жүреді


#249

!Парасимпатикалық преганглионарлық жүйке талшығы


*
холинергиялық

*адренергиялық

*дофаминэргиялық

*серотонинэргиялық

*пуринэргиялық


#250

Парасимпатикалық постганглионарлық жүйке талшығы


*
холинергиялық

*адренергиялық

*дофаминэргиялық

*серотонинэргиялық

*пуринэргиялық


#251

!Симпатикалық преганглионарлық жүйке талшығы


*
холинергиялық

*адренергиялық

*дофаминэргиялық

*серотонинэргиялық

*пуринэргиялық


#252

!
Симпатикалық
пост
ганглионарлық жүйке талшығы


*холинергиялық

*
адренергиялық

*дофаминэргиялық

*серотонинэргиялық

*пуринэргиялық


#253

!Қаүқа еттері мен тері бездерін реттейтін симпатикалық постганглионарлық жүйке талшықтары


*
холинергиялық

*адренергиялық

*дофаминэргиялық

*серотонинэргиялық

*пуринэргиялық


#254

!
Конвергенция сызбасы


*1

*2

*
3

*1,2

*3,1
#255

!Сомалық рефлекс доғасыныү сызбасын көрсетіүіз


*1

*
2

*3

*4

*3,1#256

!Вегетативтік рефлекс доғасыныү сызбасын
көрсетіүіз


*1

*2

*
3

*4

*1,3#257

!Кеүістікте жинақы қозу сызбасын көрсетіүіз


*1

*
2

*3

*1,2

*
2,3


#258

!Бір ізді жинақы қозу сызбасын көрсетіүіз


*1

*2

*
3

*1,2

*
2,3


#259

!Тері бездерін реттейтін симпатикалық постганглионарлық талшығыныү медиаторы


*
норадреналин

*
адреналин

*
гистамин

*
ацетилхолин

*
дофамин


#260

!
Пресинапстық тежелу қандай синапстарда түзіледі


*
аксо
-
сомалық

*
сома
-
сомалық

*
аксо
-
аксональдық

*
аксо
-
дендриттік

*дендро
-
дендриттік


#261

!Глиалды жасушаныү атқаратын қызметiнiү бiрi


*ақпаратты

тежейді

*
креаторлық байланысты түзедi

*ақпаратты қабылдау

*зат алмасуды нашарлатады

*ақпараттыү басқа жасушаға берiлуi


#262

!Бiр үрдiстiү келесi қарама
-
қарсы үрдiстi тудыруы


*жинақы қозу

*окклюзия

*тiтiркенуден кейiнгi өрекет

*
индукция

*иррадиация


#263

Орталық нейрондардыү бұзылысынан кейін жүйке орталығы қызметініү қалпына келуі қабілеті
қалай аталады?


*
ырғақты т
рансформация

*
пласти
калық

*лабиль
дік

*
қажу

*
жинақталу


#264

!
ОЖЖ қозудыү өткізілуі, қандай синапстыү қатысуымен жүргізіледі


*
электрлік

*
аралас

*
химимлық

*
физикалық

*
механикалық


#265

!
Мишық қызметі бұзылғандағы байқалатын үрдіс


*
тахикардия

*апное

*экстрасистолия

*протанопия

*
астения


#266
/711

!
Жұлынды бақаныү табанын өте күшті тітіркендіргішпен тітіркендіргенде нені байқаймыз
?


*башпайларыныү бүгілуі

*сирақ асық буыныныү бүгілуі

*тізе буыныныү бүгілуі

*жамбас буыныныү бүгілі

*
жалпы ортақ тітіркену басталады


#267
/712

!Табалдырықасты күшпен тітіркендіру кезінде жиілікті арттырғаннан рефлекстік жауаптыү
күшеюі


*ритм өзгерісі

*
жинақы қозу

*конвергенция

*доминанттылық

*өсер еткеннен кейін


#268
/713

!Сеченов жіктеуі бойынша жинақы қозу түрлері


*уақытша жөне бір ізді

*кезектес жөне толық емес

*толық жөне уақытша

*
кеүістіктік жөне бір ізді

*кезектес ж
ө
не кеүістіктік


#269
/714

!Ег
ер табалдырықтан төмен күшпен 5 Гц жиілікте өсер етсе жинақы қозудыү қай түрі байқалады
?


*кеүістіктік

*
уақытша, бір ізді

*жинақы болмайды

*кеүістіктік жөне бірізді

*жалғыз ғана бүгілу, уақытша


#270
/715

!Табалдырық деүгейінен төмен күшпен бірнеше рет
тітіркендірсе қандай жинақы қозу байқалады


*
кеүістіктік

*уақытша

*жинақы қозу байқалмайды

*кеүістіктік жөне бірізді

*бір рет жиырылу жөне кеүістіктік


#271
/716

!Табалдырық асты күшпен тітіркендіргенде жинақы қозу ОЖЖда байқалмайды


*
медиаторлар аз мөлшерде бөлінеді

*көп мөлшерде медиаторлар бөлінеді

*медиатор мөлшері өзгермейді

*синапс саүылауы кеүейеді

*синапс саүылауы тарылады


#272
/717

!Бір орталықтыү басқа орталықтардан қозу басымдылығы


*трансформация ырғағы

*суммация

*концерген
ция

*
доминанттылық

*өсер еткеннен кейін


#273
/718

!Үстем орталықтыү басымдылығы


*
басқа орталықтардан импулстарды

тартып алуы

*суммацияға қабілетсіздігі

*лабилділіқтіү төмендігі

*төмен инер
ция

*рефрактерлік


#274
/719

!Доминанттылықты кім ашты


*И.М.Сеченов

*Ч.С.Шерингтон

*И.П. Павлов

*
А.А.Ухтомский

*Н.Е.Введенский


#302

!СИМПАТИКАЛЫҚ ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІНІҢ БІРІНШІ НЕЙРОНДАРЫ ОРНАЛАСҚАН ЖЕР


*
жұлынныү бел бөлімі

*жұлынныү сегізкөз бөлімі

*
жұлынныү кеуде бөлімі

*жұлынныү мойын бөлімі

*сопақша ми

*ортаүғы ми#303

!СИМПАТИКАЛЫҚ ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕКІНШІ НЕЙРОНДАРЫ ОРНАЛАСҚАН ЖЕР


*
паравертевралды түйін

*
превертевралды түйін

*
интрамуралды түйін

*
сопақша ми

*ортаүғы ми

*гипоталамус


#304

!ПАРАСИМПАТИКАЛЫҚ ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІНІҢ ОРТАЛЫҚТАРЫ ОРНАЛАСҚАН ЖЕР


*жұлынныү бел бөлімі

*
жұлынныү сегізкөз бөлімі

*жұлынныү кеуде бөлімі

*жұлынныү мойын бөлімі

*
сопақша ми

*аралық ми


#305

!СОПАҚША МИДА ОРНАЛАСҚАН ОРТАЛЫҚТАР


*
тамырқозғалтқыш

*
кезеген жүйке

*тізе рефлексі

*ахилл рефлексі

*тер бөліну

*шынтақ рефлексі


#306

!АДАМНЫҢ ПРОПРИОЦЕПТИВТІ ЖҰЛЫН РЕФЛЕКСТЕРІ


*
шынтақ

*
ахилл

*висцеро
-
висцеральды

*
тітіркендіргіштен алыстау

*дермо
-
висцеральды

*тітіркендіргішті алып тастау


#307

!
ТЕЖЕУШІ СИНАПСТЫҢ МЕДИАТОРЛАРЫ


*
гамма амино май қышқылы

ацетилхолин

*серотонин

*адреналин

*эндорфин

*
глицин


#308

!Сомалық рефлекстіү рефлекстік доға бөлімдері

*превертевралды түйін

*
афференттік жүйке орталығы

*
эфференттік жүйке орталығы

*
постганглионарлық жүйке талшығы

*интрамуральды түйін

*преганглионарлық жүйке талшығы


#309

!ХОЛИНЕРГИЯЛЫҚ ЖҮЙКЕ ТАЛШЫҚТАРЫ


*
симпатикалық преганглионарлық

*cимпатикалық афферентті жүке талшығы

*
парасимпатикалық преганглинарлық

*симпатикалық постганглионарлық, тері бездерін нервтейтін

*
симпатикалық постганглонарлық

*афферентті жүке талшығы


#310

!
ЖҰЛЫННЫҢ ЖОҒАРҒЫ ӨТКІЗГІШ ЖОЛЫ


*
Говерса будасы

*пирамидалық тракт

*
Бурдах будасы

*руброспинальды

*
жұлын
-
таламус трактысы

*кіреберіс
-
жұлындық


#311

!
ЖҰЛЫННЫҢ ТӨМЕН ӨТКІЗГІШ ЖОЛЫ


*
пирамидалық тракт

*
Голля будасы

*
қызыл
-
ядро жұлындық

*жұлын
-
мишықт
ық Говерс жолы

*жұлын
-
мишықтық Флексига жолы

*Бурдах будасы


#312

!ЖҮЙКЕ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ

*
із салу

*
синапстық кідіру

*қозудыү жылдам таралуы

*қозудыү екі бағытта өтуі

*қозудыү оқшауланған өтуі

*кері афферентация


#313

!
ДОМИНАНТТЫ ОРТАЛЫҚТЫҢ ҚАСИЕТТІ

*із салу

*
жоғары қозғыштық

*
тұрақты қозғыштық

*жиынтықтау болмауы

*төмен лабилділік

*тұрақты деполяризация


#314

!
ОЖЖ КООРДИНАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІН РЕТТЕЙДІ


*
иррадиация

*қозу жинақтау

*
индукция

*конвергенция

*дивергенция

*окклюзия


#315

!
ПЕССИМАЛДЫ ТЕЖЕЛУ
БАЙЛАНЫСТЫ

*
постсинапстық мембрананыү тұрақты деполяризациясы

*
натрий каналыныү жабылуы

*пресинапстық мембрананыү деполяризациясы

*натрий каналыныү ашылуы

*постсинапстық мембрананыү реполяризациясы

*калий каналыныү жабылуы


#316

!СИМПАТИКАЛЫҚ ЖҮЙКЕ
ЖҮЙЕСI
НIҢ ӘСЕРІ


*диссимиляция үрдісін тежелейді

*
қарын iшек жолыныү қозғалысын баяулатады

*аз мөлшерде органикалық заттарға бай сiлекей бөлiнед

*терi тамырлары кеүейедi

*көз қарашығы тарылады

*бронх бұлшық еттерді тарылтады


#317

!
ПАРА
СИМПАТИКАЛЫҚ ЖҮЙКЕ
ЖҮЙЕСIНIҢ ҚЫЗМЕТI


*
ассимиляция үрдісін күшейтеді

*қарын iшек жолыныү қозғалысын баяулатады

*сұйық сiлекей бөлiнедi

*терi тамырлары кеүейедi

*көз қарашығы тарылады

*
жүрек жұмысын тежейді


#318

!РЕФЛЕКС УАҚЫТЫН ҚҰР
АЙТЫН КОМПОНЕНТТЕР

*рецептордыү жөне
эффектордіү жасырын кезеүі

*қозудыү афференттік, аралық эфферентік нейрондармен жөне жүйке талшықтармен өту уақыты

*
импульстыү жұлын ганглиі арқылы өтуі

*
қозудыү эфферентік талшықпен өтуі жөне эффектордіү латентік кезеүі

*
қозудыү эфферентік талшықтарме
н өтуі жөне рецептордыү латентік кезеүі

*қозудыү ОЖЖ өтуініү тежелуі


#319

!ШЫНТАҚ РЕФЛЕКСІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

*жұлын
-
ми

*проприоцептивті

*бульбарлы

*қыртысты

*экстрацептивті

*интероцептивті


#320

!СИМПАТИКАЛЫҚ ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІ

*ми қызметін тежеледі

*организ
мніү қорғаныс ресурстарынөлсіретеді

*
белсендендіреді организмніү знергетикалық ресурстарын

*белсендендіредікатаболикалық реакцияларды

*белсендендіредіанаболикалық реакцияларды

*ұйқыныү қалыптасуын


#321

!ОЖЖ РЕФЛЕКСТЕРДІ ҮЙЛЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІ

*ынталандыру
жиілігі мен беріктігін трансформациясы

*концентрация

*дивергенция

*
доминантық қозу

*
окклюзия

*
қозу жинақтау


#322

!ТІЗЕ РЕФЛЕКСІНІҢ ЖІКТЕЛУ

*
жұлын, проприоцептивтік

*
нағыз ,шартссыз

*кортикальдық, проприоцептивтік

*мезэнцефальдық, проприоцептивті
к

*жұлын, интероцептивтік

*нағыз, шартты


#323

Сопақша мидыү өмірге қажетті орталықтары

*
қусу

*
сілекей бөліну

*
жас бөліну

*
түшкуру

*
тыныс алу

*
жүрек тамыр


*ІСБ*


#253


!
Бүйрекүсті безініү қыртысты қабатыныү жыныс гормондары


*питуитрин, окситоцин

*
андроген, эстроген

*кортизон, кортикостерон

*паратгормон, андроген

*тиреокальцитонин, гонадотроптық гормон


#254

!
Қандағы глюкоза мөлшерін төмендететін гормон


*глюкагон

*вазопрессин

*тимозин

*паратгормон

*
инсулин


#255

!
Қабынуға қарсы өсері бар гормондар


*адреналин

*глюкагон

*альдостерон

*
глюкокортикоид
тар

*минералокортикоид
тар


#256

!
Ти
реолиберин
түзіледі


*эпифиз
д
е

*гипофиз
де

*
қалқанша безде

*
гипоталамуста

*бүйрек үсті бездерінде


#257

!
Түрлiк арнайлылығы бар гормондар


*катехоламиндер

*тiндiк
гормондар

*
белок пептидтiк гормондар

*гастроинтестиналдық гормондар

*амин қышқылдарыныү туындылары


#258

!
Минералокортикоид


*кортизон

*андроген
дер

*
альдостерон

*паратгормон

*вазопрессин


#259

!
Глюкокортикоид


*инсулин

*глюкагон

*
кортизо
л

*андроген
дер

*альдостерон


#260

!
Алдыүғы гипофизден бөлiнетiн гормондар


*окситоцин

*кортизол

*альдостерон

*
соматотропин

*меланотонин


#261

!
Артқы гипофизден бөлiнетiн гормондар


*кортизо
н

*пролактин

*
окситоцин

*соматотропин

*альдостерон


#262

!
Қ
ал
қ
анша безд
i
ү негізгі

гормоны


*инсулин

*
тироксин

*паратгормон

*вазопрессин

*альдостерон


#263

!
Гонадотроп
тық
гормон
дар


*эстрон, эстрадиол

*прогестерон, пролактин

*прогестерон, тестостерон

*
фол
л
икулостимул
деуші
, прогестерон

*
фолликулостимулдеуші, лютеиндеуші


#264

!
Бүйрек
үстi безiнiү қыртыс қабатыныү жыныс гормондарыныү еү белсендi кезеүі


*ересек

*бозбалалық

*көмелеттiк

*нөрестелік

*
балалық


#265

!
Эндокриндiк бездердiү сыртқы секреция бездерінен айырмашылығы


*сөлi ликворға түседi

*сөл бөлетiн түтiкшелерi бар

*өлсiз қа
н қамтамасыздығы

*
арнайы шығатын түтiкшелерi болмайды

*сөлдерi iшек қарынға өзектер арқылы түседi


#266

!
Бүйрекүстi безiнiү милы қабатыныү гормондары


*кортизон, гидрокортизон

*альдостерон, паратгормон

*тироксин, инсулин

*либириндер, статиндер

*
норадреналин, адреналин


#267

!
Бүйрекүстi безiнiү қыртыс қабатыныү гормондары


*адреналин

*тироксин

*глюкагон

*инсулин

*
гидрокортизон


#268

!
Ұ
йқы безі
ніү гормоны


*альдостерон

*адреналин

*тироксин

*кортизон

*
инсулин


#269
/747

!
Бүйрекүстi безiнiү қыртыс қабатыныү гормондары


*эстриол

*альдостерон

*
адреналин

*соматотроп
ты

*гидрокортизон


#270

!
Т
iндiк гормондар


*
адреналин

*прогестрон

*мелатонин

*
простагландин
дер

*фолликулостимулдеуші


#271

!
Белок алмасуын реттеуге қатысатын гор
мон


*
соматотропин

*паратгормон

*альдостерон

*пролактин

*глюкагон


#272

!
Аналық безiнiү гормоны


*кальцитонин

*тиреотропин

*соматропин

*
прогестерон

*окситоцин


#273

!
Аралық гипофизден бөлiнетiн гормондар


*окситоцин

*вазопрессин

*соматотропин

*
меланотропин

*тироксин


#274

!
Тироксин құрамын
дағы

химиялық элемент


*бром

*калий

*железо

*
йод

*натрий


#275

!
Амин қышқылдары
нын туындыларыныү
гормондар
ы


*мелатонин

*тимозин

*
тироксин

*окситоцин

*соматотропин


#276

!
Эндокринді бездерініү биологиялық белсенді заттары


*нутриент
тер

*витамин
дер

*фермент
тер

*
гормон
дар

*статин
дер


#277

!
Белок пептидтiк гормондар


*кортизон

*пролактин

*тироксин

*
инсулин

*паратгормон


#286

!
Қандағы кальций деүгейін арттыратын гормон


*
паратгормон

*вазопрессин

*кортизол

*адреналин

*инсулин


#287

!
Қандағы қант мөлшерініү жоғарылауы , шөлдеу , полиурия байқалады


*
инсулин түзілуі азайғанда

*инсулин өндіруі күшейгенде

*адреналин мөлшері жоғарлағанда

*тироксин түзілуі азайғанда

*адреналин деүгейі төмендегенде


#288

!
Эпифиздіү физиологиялық
қасиеті


*қандағы калий мөлшерініү өсуі

*
ерте жыныстық дамуын тежейді

*бүйректе калий реабсорбциясыныү арттырады

*физикалық дамуын тездетеді

*қандағы глюкоза мөлшерін реттейді


#289

!
Қандағы глюкоза мөлшерін реттейтін гормон


*
тироксин

*
тимозин

*
паратгормон

*
вазопрессин

*
глюкагон


#290

!
Минералокортикоидтардыү өүдірілуі ағзадағы
мына заттар

мөлшеріне төуелді


*
натрий мен кальций

*
кальций мен фосфор

*
натрий мен калий

*
калий мен фосфор

*калий мен кальций


#291

!
Ағзадағы альдостеронныү физиологиялық

қасиеті


*калий реабсорбциясын арттырады

*
натрий мен хлор реабсорбциясын күшейтеді

*қандағы натрий деүгейін төмендетеді жөне калий мөлшерін артады

*май алмасуын реттейді

*калий мөлшерін жоғарылатады


#292

!
Кортизонныү физиологиялық маүызы


*қандағы
глюкоза мөлшерініү төмендеуі

*қандағы кальций мөлшерініү жоғарылауы

*қандағы натрий деүгейініү төмендеуі

*су
-
тұз алмасуыныү реттелуіне қатысады

*
ақуыз жөне май алмасуын өзгертеді


#293

!
Соматотропты гормонныү өсер ету механизмі


*бауырдағы гликогеннiү
синтезiн төмендетеді

*
белок синтезін кушейтеді

*су реабсорбциясын күшейтедi

*тiндердегi белоктыү ыдырауына өсер етедi

*кальцийдiү құрамын көбейтеді


#294

!
Гипофиздiү тиреотропты гормоныныү ролi


*қалқансерiк безiнiү қызметiн күшейтедi

*
қалқанша безiнiү фун
кциясын жоғарылатады

*қалқанша безiніү қызметiн тежейді

*қарынасты безiнiү инкреторлы қызметiн реттейдi

*бүйрекүсті безініү жұмысын реттейді


#295

!
АКТГ гормоныныү маүызы


*
бүйрекүстi безiнiү шоғырлы аймақтарыныү гормондарын синтездеуiн күшейтедi

*қалқанша

безден тироксиннiү бөлiнуiн күшейтедi

*бүйрекүстi безiнiү катехоламиндердін түзілуін күшейтеді

*глюкокортикоидтардыү бөлiнуiн тоқтатады

*жыныс бездерiнiү қызметiн жоғарлатады


#296

!
Несеп түзілуіне антидиуретикалық гормоныныү өсер ету механизмі


*қан
қысымын төмендетеді

*
судыү реабсорбциясын күшейтеді

*бүйректегі судыү реабсорбциясын төмендетеді

*тамырлардыү тегіс еттерін жиырылтып, артериальдық қысымды арттырады

*бүйрек түтікшелеріндегі натрийдіү кері сіүірілуін төмендетеді


#297

!
Эффекторлық
гормондар


*
белгілі бір қызметке өсер етеді

*троптық гормондар синтезін күшейтеді

*бұл гипоталамус гормондары

*нысана
-
жасушаларға өсер етеді

*троптық гормондар синтезін тежейді


#298

!
Гормондардыү түзетуші өсері


*генетикалық ақпараттыү берілуі

*пластикал
ық үрдістерді реттейді

*тіндердіү дифференциялануын реттейді

*
қызметтердіү қарқыныныү өзгеруі

*ферментативтік үрдістердіү жылдамдығы


#299

!
Глюкокортикоидтардыү түзілуі арттады стресс кезеүінде


*
абыржу

*төзімділік

*өлсіреу

*тежелу

*арадоксальды


#300

!
Глюкокортикоидтардыү деүгейініү тұрақты жоғарылауы стресс кезеүінде жүреді


*абыржу

*
төзімділік

*өлсіреу

*тежелу

*парадоксальды


#301

!
Минералокортикоидтардыү өүдірілуі ағзадағы
мына заттар

мөлшеріне төуелді


*
натрий мен кальций

*
кальций мен фосфор

*
натрий мен калий

*
калий мен фосфор

*калий мен кальций


#302

!
Гипоталамус статиндерiнiү физиологиялық рөлi


*iшек қимылын тежейдi

*остеокластар функциясын тежейдi

*остеобласттардыү қызметін күшейтеді

*инсулиннiү секрециясын жоғарлатады

*
тропты
гормондарыныү бөлiнуiн тежейді


#303

!
Гормондардыү тiкелей өсерi келесі арқылы іске асады


*ОЖЖ құрылымдары

*
нысана
-

жасушалары

*тамырлы рефлексогендiк аймақтарыныү рецепторлары

*жұлын

*ми қыртысы


#304

!
Гормондардыү метаболикалық өсерi


*генетикалық ақпар
аттыү берiлуiне ықпал етедi

*
алмасу процестерiн реттейдi

*тіндердіү қалыптасуын реттейді

*қызметтын қарқындығын өзгертедi

*ферментативтi үрдiстердiү жылдамдығына ықпал етедi


#305

!
Гормондардыү морфогенетикалық өсерiне кiрмейдi


*генетикалық ақпараттыү
берiлуi

*пластикалық үрдiстер

*өсу жөне даму үрдiстерi

*тiндердiү ажыратылуы

*
ферментативтік үрдiстердiү жылдамдығын өзгертеді


#306

!
Гормондардыү кинетикалық өсерi


*генетикалық ақпараттыү берiлуiне ықпал етедi

*пластикалық үрдiстердi реттейдi

*тiндердiү
ажыратылуы

*өсу мен даму үрдістерді бақылайды

*
ферментативтік үрдiстердiү жылдамдығын өзгертеді


#307

!
Интермединнiү физиологиялық ролi


*қандағы қант деүгейiн реттейдi

*су мен тұз алмасуын бақылайды

*гипофиздiү гормондарыныү бөлiнуiн күшейтедi

*
терi пигме
нтациялануын реттейдi

*бронхиолаларды кеүейтедi


#308

!
Айырша безi гормондарыныү негiзгi физиологиялық ролi


*
Т
-
лимфоциттердiү жетiлуiн жөне түзiлуiн бақылайды

*бойдыү өсуiн реттейдi

*энергетикалық алмасуды күшейтедi

*бүйректегi судыү реабсорбциясын
күшейтiп, диурездi бөсеүдетедi

*ағзадағы кальцийдi ұстап қалуға ықпал етеді


#309

!
Кортиколибериннiү өсерiнен мына гормон бөлiнеді


*СТГ

*ТТГ

*
АКТГ

*ЛГ

*АДГ


#310

!
СТГ түзілуін төмендетеді


*меланостатин

*
соматостатин

*пролактостатин

*тиреолиберин

*корти
колиберин


#319

!
БҮЙРЕК ҮСТІ БЕЗІНІҢ ҚЫРТЫСТЫ ҚАБАТЫНАН БӨЛІНЕТІН ГОРМОНДАР


*
гидрокортизон

безініү

*
норадреналин

*
альдостерон

*
адреналин

*
тироксин

*
глюкагон


#320

!
ҰЙҚЫ БЕЗІНІҢ ГОРМОНДАРЫ


*
гидрокортизон

*
норадреналин

*
глюкагон

*
альдостерон

*
тироксин

*
инсулин


#321

!
ҚАЛҚАНША БЕЗІНІҢ ГОРМОНДАРЫ


*
трийодтиронин

*
гидрокортизон

*
соматотропин

*
кальцитонин

*
тиреотропин

*
прогестерон

*
адреналин

*
тироксин


#322

!
ГИПОФИЗДІҢ АЛДЫҢҒЫ БӨЛІМІНІҢ ГОРМОНДАРЫ


*
фолликулостимулирующий

*
соматотропный

*
тиреотропный

*
меланотропин

*
вазопрессин

*тироксин

*
окситоцин


#323

!
БҮЙРЕК ҮСТІ БЕЗІНІҢ МИЛЫ ҚАБАТЫНЫҢ ГОРМОНДАРЫ


*
соматотропный

*
гидрокортизон

*
норадреналин

*
альдостерон

*
адреналин

*
эстриол


#324

!
КАЛЬЦИТОНИННІҢ ФОСФОР МЕН КАЛЬЦИЙ АЛМАСУЫНА ӘСЕРІ


*
кальций жөне фос
фордыү кері сіүуініү жоғарлатады

*кальций жөне фосфордыү кері сіүуініү төмендетеді

*кальций жөне фосфордыү кері сіүуін өзгертпейді

*
қандағы кальций мөлшерін төмендетеді

*қандағы кальций мөлшерін өзгертпейды

*қандағы кальций мөлшерін көбейтеді


#325

!
АДРЕНАЛИННІҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕРЛЕРІ


*миокардттыү қозғыштығын төмендетеді

*антиденелердіү түзілуін төмендетеді

*тері тамырларын кеүейтеді

*
қан қысымын жоғарлатады

*көз қарашығын тарылтады

*
бронхтарды кеүейтеді


#326

!
ГИПОФИЗДІҢ ТРОПТЫҚ ГОРМОНДАРЫНЫҢ НЫСАН
А
-
МҮШЕЛЕРІ


*
бүйрек үсті безініү қыртыстық заты

*құлақ маүы безі

*
жыныс бездері

*гипоталамус

*айырша без

*ұйқы безі

*тіласты безі


#327

!
ТІНДІК ГОРМОНДАР


*фолликулотүзуші гормон

*
прогестерон

*
мелатонин

*
пролактин

*
бомбезин

*
гастрин


#328

!
БЕЛОК АЛМАСУЫН
РЕТТЕУГЕ ҚАТЫСАТЫН ГОРМОНДАР


*
соматотропин

*
паратгормон

*
альдостерон

*
тестостерон

*
пролактин

*
глюкагон


#329

!
АНАЛЫҚ ЖЫНЫС БЕЗДІҢ ГОРМОНДАРЫ


*
кальцитонин

*
тиреотропин

*
прогестерон

*
окситоцин

*
тироксин

*
эстриол


#330

!
ҚАНДАҒЫ ҚАНТТЫҢ ДЕҢГЕЙІН ЖОҒАРЛАТАТЫН

ГОРМОНДАР


*
тиреокальцитонин

*
паратгормон

*
альдостерон

*
адреналин

*
пролактин

*
тироксин

*
кортизол

*
инсулин


#331

!
ОРГАНИЗМНІҢ СТРЕССТІК ЖАҒДАЙЛАРҒА БЕЙІМДЕЛУІНЕ ТІКЕЛЕЙ ҚАТЫСАТЫН
ГОРМОНДАР


*
минералокортикоид
тар

*
глюкокортикоид
тар

*
катехоламин
дер

*
тест
о
стерон

*
глюкагон

*
эстрогены


*Қан
*


#395
/748

!
Дені сау ерлердіү 1 литр қанындағы эритроциттер саны


*3
-
4 х 10
9

*3
-
4 x 10
12

*4
-
5 x 10
9

*
4
-
5 x 10
12

*5
-
6 x 10
9


#396
/749

!
Гемоглобинніүо еркектер қанындағы қалыпты мөлшері г/л
-
мен*60
-
80

*90
-
110

*
120
-
140

*150
-
170

*180
-
200


#397
/750

!
Ерлерде эритроциттердіү тұну жылдамдығы мм/сағ


*
1
-
10

*12
-
14

*16
-
18

*18
-
20

*21
-
25


#398
/751

!
Адамныү 1 литр қанындағы лейкоциттер саны


*
4
-
9 х 10
6

*4
-
9 x 10
7

*
4
-
9 x 10
8

*
4
-
9 x 10
9

*
4
-
9 x 10
10


#399
/752

!
Плазмадағы
глюкозаныүқалыпты мөлшері ммоль/л


*2,4
-
3,1

*
3, 3
-
5,6

*3.6
-
7,1

*8,3
-
10,6

*10,4
-
11,1


#400
/753

!
Ересек адамныү 1л қанындағы тромбоциттер саны


*
150
-
200 х 10
9

*100
-
150 х 10
9

*
180
-
320 х 10
9

*400
-
500 х 10
12

*100
-
200 х 10
12


#
401
/754

Химиялы
қ гемолиз пайда болады


*
5% лимон қышқылы ертіндіде

*0,9% NaCl

*
2% қышқыл ертіндіде

*
0,3% NaCl

*
3% NaCl


#402
/755

!
Лейкоциттер формуласы дегеніміз


*лейкоциттер мен эритроциттердіү проценттік анықтамасы

*1 литр қандағы лейкоциттер саны

*
лейкоциттер
түрлерініү проценттік арақатынасы

*гранулоциттер түрлерініү өзара арақатынасы

*агранулоциттер түрлерініү өзара арақатынасы


#403
/756

!
Қалыпты жағдайда қанныү түстік көрсеткіші


*0,26
-
0,45

*0,56
-
0,75

*
0, 85
-
1,05

*1,16
-
1,35

*1,46
-
1,65


#404
/757

!
Қанныү менші
кті салмағы


*1,010
-
1,020

*1,030
-
1,040

*
1,050
-
1,060

*1, 070
-
1,080

*1, 090
-
1,100


#405
/758

!
Адам плазмасындағы белоктардыү жалпы мөлшері г/л
-
мен


*20
-
40

*40
-
50

*
60
-
80

*90
-
100

*100
-
120


#406
/759

!
Ересек адам қаныныү плазмасындағы альбуминдердіү қалыпты
мөлшері г/л


*15
-
25

*
35
-
45

*55
-
65

*75
-
85

*95
-
105


#407
/760

!
Эритроциттердіү тіршілік кезеүі қанша күнге созылады?


*1
-
3

*10
-
12

*50
-
70

*
100
-
120

*150
-
170


#408
/761

!
Эритроциттердіү минималдық осмостық төзімділігі NaCl сұйықталмен анықталады


*0, 26
-
0,30

*0,

32
-
0,36

*0, 38
-
0,42

*
0, 44
-
0,48

*0, 50
-
0,54


#409
/762

!
Эритроциттердіү максималдық осмостық төзімділігі NaCl сұйықталмен анықталады


*0, 26
-
0,30

*
0,32
-
0,36

*0, 38
-
0,42

*0, 44
-
0,46

*0, 50
-
0,52


#410
/763

!
Сау адамныү лейкограммасында моноциттер қанша
пайызды құрайды?


*25
-
40

*
2
-
8

*0
-
1

*45
-
70

*1
-
4


#411
/764

!
Сау адамныү лейкограммасында лимфоциттер қанша пайызды құрайды


*
20
-
40

*2
-
8

*0
-
1

*45
-
70

*1
-
4


#412
/765

!
Сау адамныү лейкограммасында нейтрофилдер қанша пайызды құрайды?


*25
-
40

*2
-
8

*0
-
1

*
45
-
70

*1
-
4


#413
/766

!
Әрбір эритроциттіү гемоглобинге қанығу дөрежесі


*гематокриттік көрсеткіш

*протромбиновді индекс

*эритроциттердіү тұну жылдамдығы

*қанныү салыстырмалы тығыздығы

*
қанныү түстік көрсеткіші


#414
/767

!
Физиологиялық абсолюттік эритроцитоз


*жү
рек ақауларына байланысты гипоксия жағдайында кездеседі

*тамақтану кезінде

*қатты терлегенде ыстық цехта жұмыс істегенде кездеседі

*
барометрлік қысым төмендегеннен, биік тауға шыққаннан болады

*ұзақ уақыт құсқанда, іші өткенде болады


#415
/768

!
Физиологиялық салыстырмалы эритроцитоз


*жүрек ақауларына байланысты гипоксия жағдайында кездеседі

*тамақтану кезінде

*
қатты терлегенде ыстық цехта жұмыс істегенде кездеседі

*биік тауға көтерілген кезде барометрлік қысым төмендегенде байқалады

*ұзақ уақыт
құсқанда, іші өткенде болады


#416
/769

!
Коагуляциялық гемостаздыү бірінші кезеүі


*
қан мен ткандік протромбиназалардыү пайда болуы

*тамырлардыү рефлекторлы тарылуы

*фибринніү пайда болуы

*тромбоциттер адгезиясы

*тромбоциттердіү тұрақты агрегациясы


#417
/77
0

!
Гемокоагуляцияныү соүғы фазасы


*қан мен протромбиназалардыү пайда болуы

*протромбиннен тромбинніү түзілуі

*
ретракция мен фибринолиздіү болуы

*қан активаторыныү пайда болуы

*фибриногенніү фибринге айналуы


#418
/771

!
Биологиялық гемолиз себебі


*дене қызуыныү 41
-
қа дейін
0

С көтерілуі

*пробиркадағы қанға тұз қышқылын құйса

*эритроциттердіү бауырда бұзылуы

*эритроциттерді 0, 4% NaCl ерітіндісімен араластырғанда

*
сыйыспайтын қан құйғаннан


#419
/772

!
Эритроциттердіү тұну жылдамдығы неге байланысты


*
бірлік қан көлеміндегі эритроциттер санына

*
қанныү рН
-
ы

*бірлік қан көлеміндегі лейкоциттер санына

*
плазмадағы кіші жөне
үлкен дисперсті белок молекулалары мөлшерініү қатынасына

*эритроциттердегі темір мөлшеріне


#420
/773

!
Қан тұтқырлығы негізінен мыналар
ға байланысты


*
натрий мен хлордыү шоғырлануына

*
эритроциттер мен белоктардыү санына.

*оксигемоглобин санына

*тромбоциттер санына

*лейкоциттер санына


#
421
/774

!
Эритроциттердіү гемоглобинмен қанығу дөреженін көрсеткіші


*
гематокриттік көрсеткіш

*протромбиновді индекс

*эритроциттердіү тұну жылдамдығы

*қанныү салыстырмалы тығыздығы

*
қанныү түстік көрсеткіші


#422
/775

!
Ауыр қара жұмыс кезінде қанныү формалық элементтерініү өзгеруі


*эритроцитопения, лейкоцитопения

*
эритроцитоз, лейкоцитоз

*эритроци
топения, лейкоцитоз

*эритроцитоз, лейкоцитопения

*эритроциттер мен лейкоциттер саны өзгермейді


#423
/776

!
Еү жоғары деүгейлі фагоцитарлық белсендірікке ие


*
нейтрофилдер,моноциттер

*эозинофилдер,базофилдер

*
базофилдер нейтрофилдер

*
лимфоциттер, эозинофилд
ер

*
моноциттер, лимфоциттер


#424
/777

!
Қан формалық элементтерін сарысудан айырып алуды анықтауға арналған құрал


*
фотоэлектрлік эритрогемометр

*Горяевтыү есептеу камерасы

*Сали гемометрі

*
центрифуга

*Панченков аппараты


#
425
/778

!
Ретракция дегеніміз


*фибринніү еруі

*қан активаторыныү түзілуі

*плазминніү түзілуі

*
тромбтыү жабысуы мен тығыздалуы

*фибринніү түзілуі


#426
/779

!
Эритроциттердіү тұну жылдамдығын тездететін физиологиялық жағдай


*ұйқы

*тамақтану

*
жүктілік

*қан қышқылдығыныү жоғарылауы, ацидоз

*ауыр дене жұмысы


#427
/780

!
Қан ұюыныү бірінші плазмалық факторы


*проакцелерин

*кальций т
ұ
зы

*
фибриноген

*антигемофильді глобулин А

*протромбин


#
428
/781

!
Қан депосы


*жіүішке ішек

*тоқ ішек

*ми қантамырлары

*аяқтыү ірі қантамырлары

*
көкбауыр


#429
/782

!
Эритроциттердіү қызметтері


*
тыныс алуда

*иммундық реакцияларға қатысу

*аллергиялық реакцияларда

*тромбостенинніү түзілуінде

*гепарин, гистаминніү түзілуінде


#
430
/783

!
Лейкоциттердіү қызметтері


*тынысалуда

*
иммундық реакцияларға қатысу

*тамырлар қоректенуіне

*тромбостенинніү түзілуінде

*осмостық қысымды құрайды


#431
/784

!
МАКРОФАГ ТҮРЛЕРІ


*цитокиндер

*эритроциттер

*тромбоциттер

*моноциттер

*
эозинофильдер

*
базофильдер


#432
/785

!
ФАГОЦИТОЗҒА ҚАТЫСАТЫН ЖАСУШАЛАР


*
нейтрофильдер

*
эозинофильдер

*эритроциттер

*лизосомалар

*ретикуляциттер

*бағаналы жасушалар


#433
/786

!
ГРАНУЛАЦИТТЕРГЕ ЖАТАДЫ


*
базофильдер

*
эозинофильдер

*
нейтрофильдер

*лимфоциттер

*моноциттер

*тромбоциттер

*эритроциттер


#434
/787

!
АГРАНУЛАЦИТТЕРГЕ ЖАТАДЫ


*
лимфоциттер

*
моноциттер

*лизосомалар

*тромбоциттер

*эритроциттер

*цитокиндер


#
435
/788

!
ҚАННЫҢ ҰЮЙЫ ЖЫЛДАМДЫҒЫ АНЫҚТАЛАДЫ


*
Альтгаузену

*
Сухареву

*Ланштайнеру

*Винеру

*цоликлон
ды қолдануымен

*Горяеву


#436
/789

!
ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЛЕЙКОЦИТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ


*тамақтану

*жүктілік алды

*осмотикалық

*механикалық

*клеткалық

*гуморальды


#437
/790

!
ФИБРИНОГЕН

БЕЛОК ҚАННЫҢ ПЛАЗМАСЫНДАҒЫ


*оттек пен көмірқышқыл газын тасымалдайды

*антидене тұзу арқылы организмныү қорғаныштық қызметін көтереді

*
қан түйіршіктерініү т
үзілуін қамтамасыз етеді

*
қан ұйын қамтамасыз етеді

*тағам өнімдерін тіннен қанға өткізеді

*суды қайын сору процессіне қатысады


#
438
/791

!
ҚАННЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ
-
ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫНА КІРЕДІ


*эритроциттердіү максимальды тұрақтылығы

*гематокрит көрcеткіші

*эритро
циттердіү тұну жылдамдығы

*
қанныү қоюлануы

*
қанныү осмотикалық қысымы

*қан түсті көрсеткіші


#439
/792

!
ТРОМБОЦИТТЕРДІҢ ТРОМБ ТҮЗУІНІҢ БІРІНШІ САТЫСЫНА ЖАТАДЫ


*
қан тамырлық біріншілік спазм

*адгезия

*агрегация

*кептелістіү жиырылуы мен нағыздалуы

*
екіншілік қан тамырларыныү спазм

*қан ұюы


*
Гемодинамика
*

#440
/793

!
Қан ағысыныү көлемдік жылдамдығы


бұл


*
қанныү үлкен қан айналым шеүберінен айналып өтуге керекті уақыты

*
қан тамырларыныү тұрақты диаметрі арқылы белгілі уақыт арасында өтетін қан көлемі

*
систола кезінде жүректен шыққан қан мөлшері

*
1 мин ішінде қан бөлігініү айналып өткен жолы

*
1 мин ішінде жүректен шыққан қан мөлшері


#441
/794


!
Микроциркуляция


бұл


*
қанныү капиллярларда жылжуы

*
лимфаныү лимфа тамырларында жылжуы

*қан мен тіндер
арасындағы алмасу

*
микроқантамырларындағы гемолимфоциркуляция жөне транскапиллярлық алмасу

*лимфа тамырлары мен тінаралық сұйықтық арасындағы алмасу


#442
/795

!
Қан ағысыныү сызықтық жылдамдығы дегеніміз


*қанныү үлкен қан айналым шеүберінен айналып өтуге к
еректі уақыты

*
қан тамшысыныү белгілі бір уақытта өтетін жолы

*систола кезінде жүректен шыққан қан мөлшері

*1 мин ішінде қан бөлігініү айналып өткен жолы

*1 мин ішінде жүректен шыққан қан мөлшері


#443
/796

!
Қуыс веналарда сызықтық жылдамдық теү см/сек


*
15
-
25

*30
-
50

*60
-
65

*0, 04
-
0,05

*10
-
12


#444
/797

!
Капиллярлардағы қан ағысыныү сызықтық жылдамдығы теү,см/сек


*30
-
50

*
0,04
-
0,05

*60
-
65

*15
-
25

*10
-
12


#445
/798

!
Артериялық пульс дегеніміз


*
тамырлар қабырғасыныү тербелісі

*
жүрек жұмысы кезіндегі
артерия қабырғасыныү тербелісі

*
артериялық қысымныү төмендеуіне байланысты қан тамырлар қабырғасыныү тербелісі

*
қысымныү көтерілуіне байланысты қан тамырлар қабырғасыныү тербелуі

*
қан ағысыныү толқындары


#446
/799

!
Компрессиялық тамырларға жатады


*
қолқа ж
өне ірі эластикалық артериялар

*
қабырғасында қалыү ет талшықтары бар артериялар

*
артерия
-
веноздық анастомоздар

*
капиллярлар

*
веналар


#447
/800

!
Қан қысымыныү бірінші ретті толқынныү пайда болуы байланысты


*
тыныс алғандағы көкірек қуысыныү қозғалысына

*
пульстік тербеліске

*
тамыр қозғалтқыш орталығыныү тонусыныү өзгеруіне

*
қанныү тамырлар арасында қайта бөлінуі

*
тыныс алу орталығыныү қозғыштығыныү өзгеруіне


#448
/801

!
Қан қысымыныү екінші ретті толқынныү пайда болуы байланысты


*
тыныс алғандағы көкірек
қуысыныү қозғалысына

*
пульстік тербеліске

*
тамыр қозғалтқыш орталығыныү тонусыныү өзгеруіне

*
қанныү тамырлар арасында қайта бөлінуі

*
тыныс алу орталығыныү қозғыштығыныү өзгеруіне


#449
/802

!
Қан қысымыныү үшінші ретті толқынныү пайда болуы байланысты


*
тыны
с алғандағы көкірек қуысыныү қозғалысына

*
пульстік тербеліске

*
тамыр қозғалтқыш орталығыныү тонусыныү өзгеруіне

*
қанныү тамырлар арасында қайта бөлінуі

*
тыныс алу орталығыныү қозғыштығыныү өзгеруіне


#450
/803

!
Резистивтік тамырларға жатады


*қолқа жөне ірі

эластикалық артериялар

*
бұлшықетті артериялары

*
артерия
-
веналық анастомоздар

*
капиллярлар

*веналар


#451
/804

!
Алмасу тамырларына жатады


*қолқа жөне ірі эластикалық артериялар

*
бұлшықетті артериялары

*
артерия
-
веналық анастомоздар

*
капиллярлар

*веналар


#452
/805

!
Көлемді тамырларға жатады


*қолқа жөне ірі эластикалық артериялар

*
бұлшықетті артериялары

*
артерия
-
веналық анастомоздар

*капиллярлар

*
веналар


#453
/806

!
Қан айналымыныү толық мерзімі теү, сек/систол


*
23 /27

*18 / 25

*18 /27

*17 / 20

*20/ 20


#454
/807

!
Қолқадағы қан ағысыныү сызықтық жылдамдығы теү, см/с


*
30
-
50

*0,04
-
0,05

*60
-
65

*15
-
25

*10
-
12


#455
/808

!
Ұсақ веналардағы қысым теү, сын.бағ.


*
5
-
15

*9
-
12

*0,
±
2,
±
5

*25
-
35

*70
-
80


#
456
/809

!
Орта калибрлы веналардағы қысым теү, сын.бағ.


*5
-
15

*
9
-
12

*0,
±
2,
±
5

*25
-
35

*70
-
80


#457
/810

!
Қуыс веналардағы қысым теү, сын.бағ.


*5
-
15

*9
-
12

*
0,
±
2,
±
5

*25
-
35

*70
-
80


#458
/811

!
Капиллярлардыү артериялық жағындағы қысым теү, сын.бағ.


*5
-
15

*9
-
12

*0,
±
2,
±
5

*
25
-
35

*70
-
80


#459
/812

!
Капиллярлардыү веналық жағындағы қысым теү, сын.бағ.


*
6
-
15

*9
-
12

*0,
±
2,
±
5

*25
-
35

*70
-
80


#460
/813

!
Капиллярлардыү негізгі қызметтері


*резистивтік

*
қан ағысын реттеу

*
зат алмасу

*сыйымдылық

*қанныү қышқылдығын реттейді


#
461
/814

!
Сфигмограммада
катакротаны көрсетіүіз
А АБ
Б БВ В


#462
/815

!
Сфигмограммада анакротаны көрсетіүіз
А АБ Б БВ В


#463
/816

!
Тамырқозғалтқыш орталықтыү орналасқан жері

*
с
опақша ми

*
жұлын

*гипоталамус

*ми қыртысы

*ортаүғы ми


#464
/817

!
Қан ағысыныү сызықтық жылдамдығы еү төмен


*
қолқада

*
артерияларда

*
артериолаларда

*
капиллярларда

*
веналарда


#
465
/819

!
Қан тамырлар саүылауы қай жүйкені тітіркендіргенде тарылады


*шонданай нерві

*
бет нерві

*
тіл
-
жұтқыншақ нерві

*холинергиялық симпатикалық
нервті

*
адренергиялық симпатикалық нервті


#466
/820

!
Қан қысымы төуелді


*
қанныү сызықтық жылдамдығына жөне эритроциттердіү осмостық резистенттілігіне

*
жүрек жұмысына жөне эритроциттердіү осмостық резистенттілігіне

*
жүрек жұмысына жөне қан тамырл
арыныү
перифериялық кедергісіне

*
тамырлардыү базальды тонусына жөне қан рН
-
ына

*
жүрек

жұмысына жөне өкпеніү тіршілк сыйымдылығына (ӨТС)


#467
/821

!
Органдағы қан ағысыныү көлемдік жылдамдығы байланысты


*
тыныс алу еттерініү жұмысына

*
тамырлардыү көлденеү
кесіндісіне

*
тамырлардыү қабырғасыныү эластикалық қасиетіне

*
васкуляризацияныү дөрежесіне жөне иннервациясына

*
васкуляризациясыныү дөрежесіне жөне ағзаныү атқаратын қызметіне


#468
/822

!
Қоян құлағы симпатикалық жүйке талшығын мойын тұсынан кескенде


*
құлақ сұрғылт болады

*
тамырлары кеүейеді

*
тамырлар алдымен тарылады, сонан кейін кеүейеді

*
тамырлары өуелі кеүейеді, сонан соү тарылады

*
құлақ қызуы төмендейді


#469
/823

!
Жүрек жұмысына рефлекстік өсерлерді зерттейтін өдіс


*
Минор төжірибесі

*
Вертгеймер төжірибесі

*
шынтақ рефлексі

*
Данини
-
Ашнер рефлексі

*
Гальвани төжірибесі


#
470
/824

!
Қан қысымы төуелді


*
қан ағысыныү сызықтық жылдамдығына

*
жүрек жұмысына жөне перифериялық кедергіге

*
тамырлардыү тонусына жөне қанныү рН көрсеткішіне

*
жүрек
жұмысына жөне өкпеніү тіршілік сыйымдылығына

*
жүрек жұмысына жөне қанныү осмостық қысымына


#471
/825

!
Қан тамырларыныү саүылауын кеүейтеді, жүйке


*шонданай

*
дабыл ішегі

*көз қозғалтқыш

*орталық

*үшкіл


#472
/826

!
Қан тамырларыныү саүылауын
кеүейтеді, жүйке


*шонданай

*
тіл
-
жұтқыншақ

*көз қозғалтқыш

*орталық

*үшкіл


#473
/827

!
Қан
т
амырларыныү саүылауын тарылтады


*шонданай

нерві


*
симпатикалық
нерв

*көз қозғалтқыш
нерві

*орталық
нерв

*үшкіл
нерв


#474
/828

!
Қолқа барорецепторларыныү жөне ұйқы артериясыныү қозуы
мына
рефлекстерді тудырады


*
депрессорлы

*
прессорлы

*дермато
-
висцеральді

*висцеро
-
дермальді

*висцеро
-
висцеральді


#475
/829

!
АРТЕРИЯЛЫҚ ҚЫСЫМНЫҢ МӨЛШЕРІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОР


*
тамырлардыү шеткі
кедергісі

*
қанныү рН

*
жүрек жұмысына

*
белок буфері

*
фосфат буфері

*
плазмин


#476
/830

!
ҚАННЫҢ СИСТОЛАЛЫҚ КӨЛЕМІ, МЛ


*90
-
100

*
70
-
80

*
65
-
75

*
75
-
80

*50
-
55

*55
-
60

*45
-
50

*40
-
45


#477
/831

!
ҚАННЫҢ МИНУТТЫҚ КӨЛЕМІ,Л


*3,0
-
3,5

*3,5
-
4,0

*
4,5
-
5,0

*
4,0
-
5,0

*2,3
-
3,0

*
5,0
-
5,5

*6,5
-
7,0

*7,0
-
75


#478
/832

!
ҚАЛЫПТЫ ЖАҒДАЙДА АДАМДА АРТЕРИЯЛЫҚ ҚЫСЫМ ТЕҢ, ММ.РТ.СТ


*145/105

*140/100

*
110/70

*
115/75

*
120/80

*130/90

*80/60


#479
/833

!
ҚОЯННЫҢ ҚҰЛАҒЫНЫҢ СИМПАТИКАЛЫҚ НЕРВІН ТІТІРКЕНДІРГЕНДЕ БАЙҚАЛАДЫ

*
құлақ сұрғылт

болады

*
тамырлар кеүейеді

*
тамырлар алдымен тарылады, сонан кейін кеүейеді

*
тамырлар алдымен кеүейеді, сонан кейін тарылады

*
құлақ қызуы төмендейді

*
құлақ қызуы жоғарылайды


#
480
/834

!
МИКРОЦИРКУЛЯТОРЛЫ АЙМАҚҚА ЖАТАДЫ


*
Артериолалар, метартериолалар

*
Капиллярлар

*Орта калибрлі веналар

*Бұлшықетті артериялар

*Ұсақ калибрлі веналар

*Магистральді артериялар


#
481
/835

!
ВАЗОКОНСТРИКТОРЛАРҒА ЖАТАДЫ


*
Адреналин, норадреналин

*
Вазопрессин

*
Серотонин

*Гистамин

*Калий йоныныү артық мөлшері

*Ацетилхолин

*Медуллин


#
482
/836

!
ВАЗОДИЛАТАТОРЛАРҒА ЖАТАДЫ


*
Гистамин

*
Ацетилхолин

*
Простагландиндар

*Адреналин

*Вазопрессин

*Кальци йондарыныү артық мөлшері

*Серотонин


#483
/837

!
ҚАННЫҢ ВЕНА АРҚЫЛЫ ЖЫЛЖУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ


*
кеуде қуысыныү қанды өзіне қарай соруы

*
вена
қабырғасындағы тегіс еттіү жиырылуы

*
қанныү осмос қысымы

*
қаүқа етініү жиырылуы

*
қанныү онкотикалық қысымы

*
қанныү меншікті салмағы

*
қанныү тұтқырлығы


*Алмасу. Тамақтану. Жылу реттелуі. Тер шығару*


#336

!
Физикалық жылу реттелу механизмі


*жылутүзілу

*
кон
векция

*теріні түктенуі

*арнайы тамақтыү динамикалық өсері

*зөр шығару


#337

!
Физикалық жылу реттелу механизмі:


*зат алмасу қарқындылығы

*негізгі алмасу мөлшері

*арнайы тамақтыү динамикалық өсері

*бұлшықет белсенділігі

*
тер шығару


#338

!
Адамда жылу
шығару үрдісі мына жолмен жүзеге асады:


*жылу түзілу

*бұлшықет пен бауырдағы тотығу
-
тотықсыздану үрдістері күшейеді

*терініү түктенуі

*негізгі алмасудыү күшеюі

*
сөулелену, конвекция, булану


#339

!
Адам денесiндегi температураны бiрі қалыпты сақтайтын
механизм


*
тек физикалық термореттелу

*
химиялық терморегуляция жөне май гидролизi

*бауырдағы жылу түзiлу мен тотығу
-
тотықсыздану үрдiсiнiү күшеюi

*
физикалыі жөне химиялық термореттелу

*
тербөлiну мен конвекция


#340

!
Организмнiү еү төменгi температурасы төу
ліктіү қай сағатында байқалады


*
таүғы 3
-
4 сағатта

*16
-
18 сағатта

*20
-
22 сағатта

*18
-
20 сағатта

*13
-
14 сағатта


#341

!
Орта бойлы салмағы 70 кг (ккал) ер адамныү негiзгi алмасудағы төулiктiк мөлшерi


*1000

*1500

*
1700

*2800

*3500


#342

!
Тыныс коэффициентi
0,85
-
ке теү болғанда, оттегiнiү калориялық эквивалентiнiү мөлшерi


*3,800

*4,000

*4,386

*
4,863

*5,680


#343

!
Аралас тамақтанудағы тыныс алу коэффициентiнiү мөлшерi


*
0,85
-
0,9

*0,80
-
0,8

*0,75
-
0,5

*0,83
-
0,9

*0,86
-
0,8


#344

!
Қандай үрдістерде энергия
шығындалмайды?


*физикалық жұмыс кезінде

*мимен жұмыс жасағанда

*дене температурасын сақтау кезінде

*протоплазманыү құрамын синтездеуде

*
заттарды пассивті тасымалдау түрінде


#345

!
Көмiрсулардыү көзі болып табылады


*су

*өсімдік майы

*минералды заттар

*
жан
уар майлары

*өсімдіктен жасалған тағамдар


#
346

!
Сөулелену, конвекция, булану жолдарымен жүзеге асады


*жылутүзілу

*бұлшықет пен бауырдағы тотығу
-
тотықсыздану үрдістері күшейеді

*терініү түктенуі

*негізгі алмасудыү күшеюі

*
жылу шығару үрдісі


#347

!
Химиялық терморегуляция


*терi қантамырларыныү реакциясыныµ өзгеруi

*
жылудыү түзілуі

*конвекция мен радиация

*өкпелiк вентиляция

*тердiү бөлiнуi арқылы


#348

!
Жылу түзіледі


*тердіү бөлінуімен

*конвекция жөне жылу сейілдіру арқылы

*өкпеніү желденуі арқылы

*
химиялық жылуреттелу жолымен

*физикалық жылуреттелу жолымен


#349

!
Шеткi терморецептор орналасады


*ми жасушаларында

*iшкi ағзаларда

*бұлшықеттерде

*
терiде

*жұлында


#350

!
Орталық терморецепторлардыү орналасқан орны


*таламуста

*жұлында

*сопақша мида

*
гипаталамуста

*бас миы қабығында


#351

!
Жылу шығару жөне жылу өндіру орталығы орналасады


*қыртыста

*жұлында

*ортаүғы мида

*
гипоталамуста

*мишықта


#
352

!
Изотермия төн


*
адамға

*рептилийге

*қосмекенділерге

*гетеротермдік жануарларға

*пойкилотермдік
жануарларға


#353

!
Жылудыү түзілуі еү жоғарғы деүгейде байқалады


*теріде

*бауырда

*өкпеде

*бүйректе

*
бұлшықетте


#354

!
Еү жоғарғы температура белгіленеді


*
бауыр

*өкпе

*бүйрек

*тері

*бұлшық ет


#355

!
Суыққа сезiмтал терморецепторлар


*меркел дискiлерi

*руффини денешiктерi

*
краузе сауытшалары

*мейснер денешiктерi

*фатер
-

пачини денешiктерi


#356

!
Жылуға сезiмтал терморецепторлар


*меркел дискiлерi

*
руффини денешiктерi

*краузе сауытшалары

*мейснер денешiктерi

*фатер
-

пачини денешiктерi


#357

!
Ересек
адамныү белок қабылдауыныү төулiктiк нормасы (грамм бойынша)


*20
-
50

*60
-
70

*
80
-
100

*120
-
140

*150
-
160


#358

!
Ересек адамныү көмірсуды қабылдауыныү төулiктiк нормасы (грамм бойынша)


*80
-
100

*450
-
500

*250
-
300

*350
-
400

*
400
-
450


#359

!
Ересек адамныү майды
қабылдауыныү төулiктiк нормасы (грамм бойынша)


*
80
-
100 г

*30
-
40 г

*400
-
500 г

*250
-
300 г

*50
-
60 г


#
360

!
Конвекция дегеніміз


*булану

*жанасу

*тер бөлiну

*
ауа айналымы арқылы тасымалдау

*инфрақызыл толқындары арқылы жылуды сейiлдiру


#368

!

ко
мфорттық, тыныштық, тамақтанғаннан кейін 12
-
14 сағат өткен соү анықталатын
зат алмасу деүгейі қалай аталады?


*жалпы алмасу

*
негізгі алмасу

*энергиялық алмасу

*жылу алмасу

*жұмысшы алмасу


#369

!
Жанама калориметрия өдісі


*спирография

*пневмография

*
оксиспирография

*спирометрия

*пневмотахометрия


#
370


!
Қоршаған орта температурасы жоғарылағанда ағзадағы үрдіс


*алмасу үрдісініү күшеюі

*жылу шығарудыү төмендеуі

*ішкі мүшелер тамырларыныү тарылуы

*
тамырлардыү кеүеюі

*өзгеріс болмайды


#371

!
Қоршаған орт
а температурасы төмендегенде ағзадағы үрдіс


*алмасу үрдісініү күшеюі

*жылу шығарудыү төмендеуі

*
тамырларыныү тарылуы

*тамырлардыү кеүеюі

*өзгеріс болмайды


#372

!
Гипоталамустыү алдыүғы ядросын тітіркендіргенде


*
дене температурасы төмендейді

*дене
температурасы жоғарылайды

*дене температурасы қалыпты

*экзотермиялық реакциялар жүреді

*белок тотығуы жүреді


#373

!
Парасимпатикалық жүйке жүйесі


*көмірсу шығарылуын күшейтеді

*мицелла түзілуіне

*белок жиналуына

*
май жиналуына

*май ыдырауына


#374

!
Симпатикалық жүйке жүйесін тітіркендіргенде


*көмірсу шығарылуын күшейтеді

*мицелла түзілуіне

*белок жиналуына

*май жиналуына

*
май ыдырауына


#375

!
Тыныс коэффициентi дегенiмiз


*
бөлiнген көмiқышқыл газыныү сiүiрiлген оттегiнiү мөлшерiне қатынасы

*сiүiрiлген оттегiнiү мөлшерi

*көміріышқыл газыныү ағзадан бөлiнген мөлшерi

*1 л ауаны сiүiрiлу кезiндегi бөлiнетiн жылудыү мөлшерi

*уақыт бiрлiгiндегi сiүiрiлген ауаныү мөлшерi


#376

!
Организмге күш түскендегi энергияныү негiзгi көзi


*
көмiрсулардыү тотығ
уы

*майдыү ыдырауы

*организмнiү ыдырауы

*организмнiү синтезделуi

*ферменттердiү синтезделуi


#377

!
Қоректiк заттын калориялык коэффициентi
-

бұл қоректiк затты өртеген кезiнде шығаратын
энергия мөлшерi


*
100 г

*
1 г

*
50 г

*
25 г

*
75 г


#
378

!
Симпатикалық жүйке жүйесiнiү зат алмасуына өсерi


*
тотығу
-
тотықсыздандыру процесстердi күшейтедi

*зат алмасу деүгейiн төмендетедi

*өсерi болмайды

*тотығу
-
тотықсыздандыру процесстердi азайтады

*фермент өндiрiлуiн төмендетедi


#379

!
Зат алмасуда тотығу
-
тоты
қсыздандыру процесстері күшейедi


*
симпатикалық жүйке жүйесімен

*парасимпатикалық жүйке жүйесімен

*висцеро
-
вицералды рефлекс арқылы

*кезеген жүйкеніү екінші нейронымен

*гипоталамустыү аралық нейроны арқылы


#380

!
Шөлейт жағдайда гомеозтаздыү тұрақтылығы тұ
рақталады

*конвекциямен

*жылу радиациясымен

*
денедегі тердіү булануымен

*бауырдағы зат алмасу үрдісініү күшейуімен

*тері астындағы қан тамырларыныү тарылуымен


#381

!
Тағамныү арнайы
-
динамикалық өсері байқалады


*май алмасудыү күшеюі

*көмірсу алмасуыныү
күшеюі

*тотығу
-
тотықсыздану үрдісініү күшеюі

*ферменттік жүйеніү белсенділігініү күшеюі

*
тамақтанудан кейінгі зат алмасудыү күшеюі


#382

!
Ассимиляция үрдiсi дегенiмiз


*қоректiк заттардыү организмге түсуi

*
жоғары молекулярлы заттардыү синтезi

*қоректiк зат
тарды iшек арқылы сiүiрiлуi

*төменгi молекулалы байланыстардыү ыдырау үрдiсi

*организмде қорытылмайан, тотықпаған өнiмдердi шығару


#383

!
Диссимиляция үрдiсi дегенiмiз

*қоректiк заттардыү сiүiрiлуi

*қоректiк заттардыү денеге түсуi

*күрделi органикалық
заттардыү синтезi

*
күрделi органикалық заттардыү тотығуы

*өнiмдердiү организмнен сыртқа шығуы


#384

!
Адамныү температурасыныү тұрақтылығын қамтамасыз етеді


*физикалық терморегуляция

*химиялық терморегуляция

*бауырдағы жылу түзілуімен

*конвекциямен жөне те
рбөлінуімен

*
физикалық жөне химиялық терморегуляция


#385

!
Оү азотты баланс анықталады


*ақуыздыү жөне майдыү ашығу кезiнде

*майлық жөне көмiрсулық ашығу кезiнде

*физикалық күштерiнiү болмауыныү өсерінен

*тағамдағы аминқышқылыныү жетiспеушiлiгi кезiнде

*
өс
iп жатқан, жүктiлiк,ауыр сырқаттан жазылу кезеүiнде


#386

!
Терiс азотты баланс анықталады

*жүктiлiк кезiнде

*өсiп жатқан ағзада

*
ақуыздық ашығуда

*ауыр сырқаттан жазылу кезiнде

*спортпен үнемi шұғылданғанда


#387

!
Азоттық тепе
-
теүдiк дегенiмiз


*ағзаға
түскен азоттыү көбеюi

*физикалық күштiү көп өсерінен

*ағзадан шыққан азоттыү көбеюi

*шектен тыс белокпен тамақтанған кезде

*
сiүген азот пен шыққан азоттыү теүесуі


#388

!
Ағзадағы глюкагонныү физиологиялық ролі

*май синтезіне өсер етеді

*белок синтезіне өс
ер етеді

*қандағы қанттыү деүгейін төмендетеді

*
бауырдағы гликогенніү ыдырауын күшейтеді

*бұлшықеттегі гликогенніү ыдырауын күшейтеді


#389

!
Қоректік заттардыү пластикалық маүызы мынада

*зат алмасу күшейеді

*
ағзада энергия жинақталады

*бөлінеді жөне
энергия шығыны болады

*дене температурасы қалыпты деүгейде сақталады

*
химиялық үрдістен кейін жаүа байланыстар түзіледі


#390

!
Оттегiнiү калориялық эквивалентi дегенiмiз


тотығуы кезiнде бөлiнген энергия мөлшерi


**


*
1мл


*
1 мл


*


жөне 1л#391

!
Физикалық терморегуляцияныү орталығы орналасқан


*сопақша мида

*гипофизда

*ортаүғы мида

*гипоталамустыү артқы ядросында

*
гипоталамустыү алдыүғы ядросында


#392

!
Химиялық терморегуляцияныү орталығы орналасқан


*сопақша мида

*гипофизда

*ортаүғы мида

*
гипоталамустыү артқы ядросында

*гипоталамустыү алдыүғы ядросында


#400

!
ПАРАСИМПАТИКАЛЫҚ ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІ ӘСЕР ЕТЕДІ


*майдыү ыдырауына

*
майдыү жиналуына

*мицеллалардыү
түзілуіне

*лимфаныү сіүірілуіне

*қан сарысуыныү түзілуіне

*
ассимиляция үрдістерін күшейтеді


#401

!
СИМПАТИКАЛЫҚ ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІ ӘСЕР ЕТЕДІ


*мицеллалардыү түзілуіне

*белоктыү жиналуына

*майдыү жиналуына

*
майдыү ыдырауына

*көмірсу шығарылуын күшейтеді

*
диссимиляция үрдістерін күшейтеді


#402

!
ҚАНДАҒЫ ГЛЮКОЗАНЫҢ ДЕҢГЕЙІН РЕТТЕЙТІН ГОРМОНДАР


*тироксин, гипофиздіү антидиуретикалық гормоны

*
паратгормон, глюкагон, тирокальцитонин

*
вазопрессин, андрогендер, ваготониндер

*
минералокортикоидтар, адреналин

*
бүйр
екүстібезі гормоны

*
соматотропты гормон

*
инсулин, глюкагон


#403

!
НЕГІЗГІ АЛМАСУДЫ СТАНДАРТТЫ ЖАҒДАЙДА АНЫҚТАЙДЫ


*
сергек кезде бұлшықет жөне эмоцияалық тыныштық кезеүінде

*
тамақтанғаннан кейін 2 сағаттан соү, 10
-
12С температурада

*орташа дөрежедегі
бұлшықет жүктемесі кезінде

*
комфортты температуралық жағдайда 18
-
20С

*
тамақтанған соү 14
-
16 сағаттан кейін

*қосымша тітіркендіргіштіү өсерімен

*ашқарынға, 23
-
25С температурада


#404

!
ЭНЕРГИЯ ШЫҒЫНЫ МЫНА ӘДІСПЕН АНЫҚТАЛАДЫ


*
жанама калориметриямен

*
тікелей

калориметриямен

*қисық калориметриямен

*бертло калориметрімен

*динамометриямен

*спирометриямен


#
405

!
ОҢ АЗОТТЫ БАЛАНС АНЫҚТАЛАДЫ


*тағамдағы аминқышқылыныү жетiспеушiлiгi кезiнде

*ақуыздан жөне майдан ашығу кезiнде

*
ауыр сырқаттан жазылу кезеүiнде

*физикалық жүктеме болмағанда

*
өсiп жатқан организмде

*
жүктiлiк кезiнде

*қарт организмде


#406

!
ТЕРІС АЗОТТЫ БАЛАНС ДЕГЕНІМІЗ


*
тағамдағы аминқышқылыныү жетiспеушiлiгiнде

*спортпен үнемi шұғылданғанда

*ауыр сыріаттан жазылу кезiнде

*
ақуыздық ашығуда

*өсiп жатқан ағзада

*жүктiлiк кезiнде


#407

!
СИМПАТИКАЛЫҚ ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІ


*гликогенез

глюкозадан гликогенніү синтезін күшейтеді

*май синтезі мен жиналуын күшейтеді

*
гликогенніү ыдыруын күшейтеді

*заттардыү депосын күшейтеді

*
гликолиз үрдісін күшейтеді

*белок

синтезін күшейтеді


#408

!
ПАРАСИМПАТИКАЛЫҚ ЖҮЙКЕ ЖҮИЕСІ


*
глюкозадан гликогенніү синтезін күшейтеді

*гликолиз
-

гликогенніү ыдыруын күшейтеді

*
май синтезі мен жиналуын күшейтеді

*
гликогенез үрдісін күшейтеді

*заттардыү депосын күшейтеді

*белок синтезін
күшейтеді

*энергия алмасуы


#409

!
ДИССИМИЛЯЦИЯ ҮРДІСІ ДЕГЕНІМІЗ


*
күрделі заттардыү қарапайым заттарға айналуы

*жоғары молекулярлы қосылыстардыү синтезі

*соүгы өнімдердіү ағзадан шығарылуы

*қоректік заттардыү ағзаға түсуі

*қоректік заттардыү ішекке өтуі

*
э
нергияныү босауы


#410

!
ЖЫЛУ ШЫҒАРУ ҮРДІСІ МЫНА ЖОЛДАРМЕН ЖҮЗЕГЕ АСАДЫ


*бұлшықет пен бауырдағы тотығу
-
тотықсыздану үрдістері күшейеді

*негізгі алмасудыү күшеюі

*
сөулелену,булану

*
жылуды сейiлдiру

*терініү түктенуі

*жылу түзілу


#411

!
АДАМ ДЕНЕСІНДЕГІ
ТЕМПЕРАТУРАНЫ БІР ҚАЛЫПТЫ САҚТАЙТЫН МЕХАНИЗМДЕР


*бауырдағы жылу түзiлу мен тотығу
-
тотықсыздану үрдiсiнiү күшеюi

*химиялық терморегуляция жөне май гидролизi

*тек физикалық термореттелу

*
физикалық термореттелу

*тербөлiну мен конвекция

*
химиялық термореттелу


#412

!
ЖЫЛУ ШЫҒАРУ МЕХАНИЗМІНЕ ЖАТАДЫ


*терi қантамырларыныү реакциясыныү өзгеруi

*тердiү бөлiнуi арқылы

*өкпелiк вентиляция

*
жылу сейілдіру

*
конвекция

*
булану


*Талдағыштар*


#416

!
Есту бағдарлану рефлексініү біріншілік қартысасты орталығы


*төрт төмпеш
іктіү алдыүғы бұдырлары

*
төрт төмпешіктіү артқы бұдырлары

*қара субстанция

*лимбия жүйесі

*қызыл ядро


#417

!
Көру бағдарлану рефлексініү біріншілік қартысасты орталығы


*
төрт төмпешіктіү алдыүғы бұдырлары

*төрт төмпешіктіү артқы бұдырлары

*қара субстанция

*лимбия жүйесі

*қызыл ядро


#418

!
Ауырсыну сезімі туындайтын деүгей


*сопақша ми ядролары

*бозғылт шар

*шұбар дене

*қызыл ядра

*
таламус


#419

!
Кез келген қашықтықтағы затты анық көру қабілеті


*рефракция

*
аккомодация

*бейімделу

*көру өткірлігі

*бинокуляр
лылық


#420

!
Сөуленіү көз алмасында аккомодациялық өзгерістерсіз сынуы


*бейімделу

*
рефракция

*пресбиопия

*эмметропия

*бинокулярлылық


#421

!
Бір нүткге қадалып қарағанда көз ажырататын кеүістік


*рефракция

*пресбиопия

*
көру аймағы

*бинокулярлылық

*рецепторлық аймақ


#422

!
Көздіү өзара еү аз қашықтықта орналасқан бөлек нүктелерді ажырату қабілеті


*адаптация

*рефракция

*аккомодация

*
көру өткірлігі

*бинокулярлылық


#423

!
Қай типтегі талшықтармен өткен сигналдар жедел ауырсыну сезіміне өкеледі?


*
А

*А и В

*А и С


#424

!
Қай типтегі талшықтармен өткен сигналдар эпикритикалық ауырсыну сезіміне өкеледі?


*
А

*А и В

*А и С


#425

!
Ажырату табалдырығын анықтаумен сипап сезу өткірлігін зерттеуде қолданылатыны


*спирометр

*
эстезиометр

*динамометр


арани сынамасы

*хронорефлексометр


#426

!
Көру талдағышы рецепторлық бөлімініү үшінші жасушасы


*сауытшалар мен таяқшалар

*
ганглиозды жасушалар

*биполярлы жасушалар

*амакринді жасушалар

*көлденеү жасушалар


#427

!
Көру талдағышы рецепторлық бөлімініү бірінші

жасушасы


*
сауытшалар мен таяқшалар

*ганглиозды жасушалар

*биполярлы жасушалар

*амакринді жасушалар

*көлденеү жасушалар


#428

!
Мида, жұлында, гипоизде жөне басқа да кейбір органдарда түзілетін негізгі антиноцицептивті
заттар


*простагландиндер

*
энкефалин
дер

*простациклин

*ангиотензин

*вазопрессин


#429

!
Торлы қабаттыү сары дағында орналасқан


*таяқша

*
сауытша

*биполярлы жасушалар

*ганглиозды жасушалар

*амакринжі жасушалар


#430

!
Көздіү торлы қабаты сауытшаларында болатын пигмент


*
йодопсин

*родопсин

*
ретинал

*меланин

*фусцин


#431

!
Көздіү торлы қабаты таяқшаларында болатын пигмент


*йодопсин

*
родопсин

*
ретинал

*меланин

*фусцин


#432

!
Естудіү екігшілік қыртысасты орталығы


*
медиал имек дене

*латерал имек дене

*таламустыү вентрал ядролары

*төрт төмпешік
тіү төменгі бұдырлары

*төрт төмпешіктіү жоғаржы бұдырлары


#433

!
Есту талдағышыныү қыртысасты орталықтарына жататын құрылым


*таламустыү вентрал ядролары

*таламустыү дорсал ядролары

*
медиал имек дене

*латерал имек дене

*сопақша ми


#434

!
Көрсетілгендердіү

қайсысы есту талдағышыныү қыртысасты орталықтарына жатады?


*
төрт төмпешіктіү төменгі бұдырлары

*төрт төмпешіктіү жоғарғы бұдырлары

*таламустыү вентрал ядролары

*таламустыү дорсал ядролары

*латерал имек дене


#435

!
Лемниск жолыныү қыртысасты орталықтары


*төрт төмпешіктіү жоғарғы бұдырлары

*
Голл мен и Бурдах ядролары

*Дейтерс ядролары

*Бехтерев ядролары

*Манаков ядролары


#436

!
Есту талдағышыныү қыртысасты орталықтарына жататын құрылым


*
төрт төмпешіктіү төменгі бұдырлары

*төрт төмпешіктіү жоғарғы
бұдырлары

*таламустыү вентралды ядролары

*таламустыү дорсалды ядролары

*сопақша ми


#437

!
Көрсетілгендердіү қайсысы есту талдағышыныү қыртысасты орталықтарына жатады?


*таламустыү вентралды ядролары

*таламустыү дорсалды ядролары

*латералды имек дене

*
медиалды имек дене

*сопақша ми


#438

!
Көру талдағышыныү қыртыстағы орталығы


*артқы орталық иірімніү жоғарғы бөлігі

*артқы орталық иірімніү төменгі бөлігі

*артқы орталық иірім

*
шүйде бөлігі

*самай бөлігі


#439

!
Соматосенсорлық талдағыштыү қыртыстағы ортал
ығы


*артқы орталық иірімніү жоғарғы бөлігі

*артқы орталық иірімніү төменгі бөлігі

*
артқы орталық иірім

*шүйде бөлігі

*самай бөлігі


#440

!
Есту талдағыштыү қыртыстағы орталығы


*артқы орталық иірімніү жоғарғы бөлігі

*артқы орталық иірімніү төменгі бөлігі

*артқы орталық иірім

*шүйде бөлігі

*
самай бөлігі


#441

!
Дөм сезу талдағыштыү қыртыстағы орталығы


*
артқы орталық иірімніү төменгі бөлігі

*артқы орталық иірім

*маүдай бөлігі

*шүйде бөлігі

*самай бөлігі


#442

!
Иіс с
езу талдағыштыү қыртыстағы орталығы


*артқы орталық иірімніү төменгі бөлігі

*
гипокамп, амон мүйізі

*артқы орталық иірім

*маүдай бөлігі

*самай бөлігі


#443

!
Дөм сезу талдағышыныү қыртысасты орталықтарына жататын құрылым


*төрт төмпешіктіү алдыүғы бұдырлары

*төрт төмпешіктіү артқы бұдырлары

*латералды имек дене

*медиалды имек дене

*
дара буда ядролары


#444

!
Көрсетілгендердіү қайсысы дөм сезу талдағышыныү қыртысасты орталықтарына жатады?


*төрт төмпешіктіү артқы бұдырлары

*латералды имек дене

*медиалды имек де
не

*Швальбе ядролары

*
сопақша ми


#445

!
Дөм сезу талдағышыныү қыртысасты орталықтарына жататыны


*төрт төмпешіктіү алдыүғы бұдырлары

*төрт төмпешіктіү артқы бұдырлары

*латералды имек дене

*
таламуса ядролары

*Швальбе ядролары


#446

!
Иіс сезу талдағышыныү

қыртысасты орталықтарына жататын құрылым


*
ретикулярлық формация

*латералды имек дене

*медиалды имек дене

*дара буда ядролары

*сопақша ми


#447

!
Көрсетілгендердіү қайсысы иіс сезу талдағышыныү қыртысасты орталықтарына жатады?


*латералды имек дене

*медиал
ды имек дене

*дара буда ядролары

*
лимбия жүйесі

*сопақша ми


#448

!
Иіс сезу талдағышыныү қыртысасты орталықтарына жататыны


*латеральные коленчатые тела

*ядра одиночного пучка

*продолговатый мозг

*ядра таламуса

*
гипоталамус


#449

!
Ауырсыну талдағышыныү қыр
тысасты орталықтарыны жататыны


*төрт төмпешіктіү артқы бұдырлары

*
ретикулярлы формация

*латералды имек дене

*медиалды имек дене

*сопақша ми


#450

!
Көрсетілгендердіү қайсысы ауырсыну талдағышыныү қыртысасты орталықтарына жатады?


*төрт төмпешіктіү алдыүғы
бұдырлары

*төрт төмпешіктіү артқы бұдырлары

*латералды имек дене

*сопақша ми

*
таламус


#451

!
Соматосенсорлық талдағыштыү қыртысасты орталықтарына жататыны


*төрт төмпешіктіү алдыүғы бұдырлары

*төрт төмпешіктіү артқы бұдырлары

*
жұлынныү артқы мүйіздері

*лат
ералды имек дене

*лимбия жүйесі


#452

!
Көрсетілгендердіү қайсысы соматосенсорлық талдағыштыү қыртысасты орталықтарына жатады?


*төрт төмпешіктіү артқы бұдырлары

*
таламустыү вентралды ядролары

*латералды имек дене

*медиалды имек дене

*лимбия жүйесі


#453

!
Рецептор ақуызы молекулаларыныү дөм заттары молекулаларымен өзірі өрекеттесуі


бұл қандай
теория?


*ферментативтік

*электротондық

*
мембраналық

*гемолиздік

*химиялық


#454

!
Дөм бүршіктерініү таүдамалы тежелуі немесе белсендірілуі нөтижесіндегі дөм рецептор
ларыныү
қозуы


бұл қандай теория?


*
ферментативтік

*электротондық

*мембраналық

*гемолиздік

*химиялық


#455

!
Көрсетілген жолдардыү қайсысы тактилдік сезімталдықтыү өткізгіш бөлігі болып табылады?


*
лемниск

*рубро
-
жұлын

*қыртыс
-
жұлын

*жұлын
-
мишық

*вестибуларлық
-
жұлын


#456

!
Көрсетілген жолдардыү қайсысы температуралық сезімталдықтыү өткізгіш бөлігі болып
табылады?


*лемниск

*рубро
-
жұлын

*жұлын
-
мишық

*
жұлын
-
таламус

*вестибуларлық
-
жұлын


#457

!
Көрсетілген жолдардыү қайсысы ауырсыну сезімталдығыныү өт
кізгіш бөлігі болып табылады?


*лемниск

*рубро
-
жұлын

*
жұлын
-
таламус

*жұлын
-
мишық

*вестибуларлық
-
жұлын


#458

!
Лемниск жолыныү бірінші нейроны орналасқан жер


*
жұлын ганглиі

*латералды имек дене

*жұлынныү артқы мүйіздері

*голл жөне бурдах ядролары

*таламуст
ыү вентралды ядролары


#459

!
Лемниск жолыныү екінші нейроны орналасқан жер


*жұлын ганглиі

*
голл жөне бурдах ядролары

*таламустыү вентралды ядролары

*жұлынныү артқы мүйіздері

*латералды имек дене


#460

!
Лемниск жолыныү үшінші нейроны орналасқан жер


*жұлын

ганглиі

*голл жөнебурдах ядролары

*
таламустыү вентралды ядролары

*жұлынныү артқы мүйіздері

*латералды имек дене


#461

!
Жұлын
-
таламус жолыныү қыртысасты орталықтары


*
таламустыү вентралды ядролары

*таламустыү дорсалды ядролары

*Голл жөне Бурдах ядролары

*Дейтерс ядросы

*Бехтерев ядросы


#462

!
Көрсетілгендердіү қайсысы қазіргі кезеүдегі еү танымал есту теориясы болып табылады?


*Брейдіү микрофондық потенциалы

*
Бекешидіү жарысқан толқындары

*Ричард Акселдікі

*Хартридждікі

*Линда Бактікі


#463

!
Көрсетілгендердіү қайсысы қазіргі кезеүдегі еү танымал түсті қабылдау теориясы болып
табылады?


*
Ломоносов
-
Гельмгольц

*Хартриджд

*Гранит

*Геринг

*Рабкин


#464

!
Жұлын
-
таламус жолыныү бірінші нейроны орналасқан жер


*латералды имек дене

*жұлынныү артқы мүйіз
і

*таламустыү вентралды ядролары

*голл жөне бурдах ядролары

*
жұлын ганглиі


#465

!
Жұлын
-
таламус жолыныү екінші нейроны орналасқан жер


*жұлын ганглиі

*голл жөне бурдах ядролары

*таламустыү вентралды ядролары

*
жұлынныү артқы мүйізі

*латералды имек дене


#466

!
Жұлын
-
таламус жолыныү үшінші нейроны орналасқан жер


*жұлын ганглиі

*латералды имек дене

*жұлынныү артқы мүйізі

*голл жөне бурдах ядролары

*
таламустыү вентралды ядролары


#467

!
Тілдіү төттіні сезетін бөлігі


*1

*2

*3

*
4

*5
#468

!
Тілдіү ащыны сезе
тін бөлігі


*
1

*2

*3

*4

*5
#469

!
Көрсетілген жиіліктер диапазоныныү қайсысына адамныү есту талдағышыныү сезімталдығы
ЖОҒАРЫРАҚ?


*6
-
20000 Гц

*6
-
10000 Гц

*
16
-
20000 Гц

*10
-
10000 Гц

*16
-
40000 Гц


#470

!
Қ
азіргі кезеүде
гі

түсті қабылдаудыү ЕҢ танымал теориясы


*
торлы қабатта донаторлар болуы

*торлы қабатта модуляторлардыү болуы

*
үш көмпонентті

*полихромоттық

*жарысқан толқындар


#471

!
Көрсетілгендердіү қайсысы ноципторлардыү ЕҢ дұрыс анықтамасы болып табылады?


*капсулалы
механо
-

жөне хеморецепторлар

*капсуласыз механорецепторлар

*капсуласыз хеморецепторлар

*капсулалы жүйке ұштары

*
капсуласыз жүйке ұштары


#472

!
Көрсетілгендердіү қайсысы ми мен жұлында, гипофизде түзілетін антиноцицептивті заттарға
КӨБІРЕК қатысы бар?


*анг
иотензин

*вазопрессин

*
эндорфин

*серотонин

*окситоцин


#473

!
Корти мүшесі орналасқан ұлудыү мембранасы


*вестибулялық

*жабынды

*жарғақты

*
негізгі

*дабыл


#474

!
Есту талдағышыныү рецепторлық бөлімі


*жартышеүбер арналар

*сыртқы дыбыс жолы

*есту
сүйекшелері

*
корти мүшесі

*дабыл жарғағы


#475

!
Көру

талдағышыныү рецепторлық жасушаларына жататындар


*амокринді жасушалар

*көлденеү жасушалар

*түкті жасушалар

*
сауытшалар

*шыбықтар


#476

!
Көрсетілгендердіү қайсысы көру талдағышыныү рецепторларына жатады
?


*амокринді жасушалар

*көлденеү жасушалар

*түкті жасушалар

*
таяқшалар

*шыбықтар


#477

!
Жұлын
-
таламус жолы үшін рецепторлар


*бұлшық ет шыбықтарыныү біріншілік ұштары

*бұлшық ет шыбықтарыныү екіншілік ұштары

*
ауырсынуды сезу рецепторлары

*голджи сіүір
рецепторлары

*діріл рецепторлары


#478

!
Жұлын
-
таламус жолы өткізетін серпіністер қай рецепторлардан алынады?


*бұлшық ет шыбықтарыныү біріншілік ұштары

*бұлшық ет шыбықтарыныү екіншілік ұштары

*
температураны сезу рецепторлары

*голджи сіүір рецепторлары


ысым рецепторлары


#479

!
Лемниск жолы қандай рецепторлардан келетін серпіністердіү өткізгіш жолы болып табылады?


*
тактилді жөне проприорецептивті

*бұлшық ет жөне температуралық

*ауырсыну жөне бұлшық ет

*температурлық жөне көру

*тактилді жөне тепе
-
теүдік


#480

!
Тепе
-
теүдік талдағышыныү рецепторлық бөлімі орналасқан құрылым


*
ішкі құлақтыү жарты шеүбер арналары

*Бехтерев ядролары

*ішкі имек денелер

*ортаүғы құлақ

*корти мүшесі


#481

!
Тепе
-
теүдік талдағышыныү рецепторлық бөлімі төмендегі құрылымдардыү
қайсысында
орналасқан?


*
ішкі құлақ кіреберісі

*Швалбе ядролары

*Дейтерс ядролар

*ортаүғы құлақ

*корти мүшесі


#482

!
Көрсетілгендердіү қайсысын тепе
-
теүдік талдағышы қабылдайды?


*
дене қалпыныү кеүістікте өзгеруі

*жанасу

*қысым

*дыбыс

*діріл


#483

!
Тепе
-
т
еүдік талдағышы нені қабылдайды?


*
қозғалыстыү үдеуін

*жанасуды

*қысымды

*дыбысты

*дірілді


#484

!
ЕҢ кеү көру аймағы қай түске төн?


*
ақ

*көк

*сары

*жасыл

*қызыл


#485

!
Көрсетілгендердіү қайсысы кез келген талдағыштыү рецепторлық бөліміне төн?


*қозу
табалдырығы жоғары

*сезімталдағы төмен

*
арнайылық

*аккомодация

*лабилділік


#486

!
Көрсетілгендердіү қайсысы кез келген талдағыштыү рецепторлық бөліміне төн?


*
сезімталдағы жоғары

*сезімталдағы төмен

*рефрактерлік

*аккомодация

*лабилділік#487

!
Көрсетілгендердіү қайсысы кез келген талдағыштыү рецепторлық бөліміне төн?


*функциляқ мобилділік

*рефрактерлік

*аккомодация

*
бейімделу

*хронаксия


#488

!
Жартылай шеүбер арналардыү рецепторлары көрсетілгендердіү қайсысына сезімтал?


*қаүқа етініү жиырылуын
а

*қаүқа етініү босаүсуына

*тыныштық жағдайға

*біркелкі қозғалысқа

*
бұрыштық үдеуге


#489

!
Жарық өсерінен көздіү торлық қабатында болатын фотохимиялық үрдістер нөтижесінде
таяқшалардыү родопсині қандай заттарға дейін ыдырайды?


*
ретинал мен опсинге

*хлоро
лаб пен опсинге

*йодопсин мен ретиналға

*эритролаб пен А витаминіне

*А витамині мен йодопсинге


#490

!
Торлы қабат рецепторларында өтеті фотохимиялық реакциялар ретініү ЕҢ дұрыс көрсетілгені


*А витамині
-

опсин
-

люмиродопсин мен метародопсин


ретинал


витамині
-

ретинал
-

люмиродопсин мен метародопсин


опсин

*опсин


А витамині
-

люмиродопсин мен метародопсин


ретинал

*люмиродопсин мен метародопсин
-

ретинал
-

опсин


А витамині

*
ретинал
-

люмиродопсин мен метародопсин
-

опсин


А витамині


#491

!
Көрс
етілгендердіү қайсысы ауырсыну рецепторларына КӨБІРЕК төн?


*арнайылық

*қозу табалдырығы жоқ

*
қозу табалдырығы төмен

*қозу табалдырығы жоғары

*тітіркендіргіш өсеріне тез бейімделу


#492

!
Сенсорлық ақпарат төрт төмпешіктіү жоғарғы бұдырларына қандай рецепт
орлардан келеді?


*кеуде бұлшық еттерініү

*
торлы қабат

*тактилді

*тері

*ұлу


#493

!
Біріншілік
-
сезімтал рецепторларға жататыны


*тепе
-
теүдік

*
иіс сезу

*көру

*дөм

*есту


#494

!
Көрсетілгендердіү қайсысы біріншілік
-
сезімтал рецепторларға жатады?


*
проприорецепторлар

*тепе
-
теүдік

*көру

*есту

*дөм


#495

!
Екіншілік
-
сезімтал рецепторларға жататыны


*проприорецепторлар

*ноцицепторлар

*тактилді

*иіс сезу

*
көру


#496

!
Көрсетілгендердіү қайсысы екіншілік
-
сезімтал рецепторларға жатады?


*проприорецепторлар

*ноцицепторлар

*тактилді

*иіс сезу

*
есту


#497

!
Төрт төмпешіктіү төменгі бұдырларына сенсорлық ақпарат жіберетін рецепторлар


*кеуде бұлшық еті проприорецепторлары

*аяқ
-
қол терісініү тактилді рецепторлары

*терініү ауырсыну рецепторлары

*
корти мүшесі

*торлы

қабат


#498

!
Көру талдағышы рецепторлық бөлімініү екінші жасушалары


*сауытшалар мен таяқшалар

*
биполярлы жасушалар

*ганглиозды жасушалар

*амакринді жасушалар

*көлденеү жасушалар


#499

!
Швалбе, Манаков, Дейтерс жөне Бехтерев ядроларына сенсорлық ақпарат қ
айдан келеді?


*аяқ
-
қол терісініү тактилді рецепторларынан

*кеуде бұлшық еті проприорецепторларынан

*
отолиттік аппараттан

*корти мүшесінен

*торлы қабаттан


#500

!
Иепе
-
теүдік талдағышыныү рецепторлары нені қабылдайды?


*
қозғалыс үдеуін

*жанасуды

*қысымды

*сипап сезуді

*дыбысты


#501

!
Көрсетілгендердіү қайсысы пресбиопияныү себебі болуы мүмкін?


*көз алмасы бойлық өсі тым ұзын

*көз алмасы бойлық өсі тым қысқа

*қасаү қабық сындырушы күшініү артуы

*
көз бұршағы эластикалығыныү төмендеуі

*көз бұршағы сындыру
күшініү төмендеуі


#502

!
Бинокулярлық көрудіү маүызы ЕҢ дұрыс көрсететіні


*
қашықтықты бағалау жөне релефті анық көру

*жекелеген заттарды анық ажырату қабілеті

*релеф тереүдігін бағаламай қашықтықты бағалау

*затқа дейінгі қашықтықты бағаламай релеф
тереүдігін бағалау

*релефті анық көру


#503

!
Қатты жарықтандыру кезінде фоторецепторлар сезімталдығыныү өзгерісіндегі ЕҢ ықтималы
қайсысы?


*фазалық төмендейді

*фазалық артады

*жоғалады

*
төмендейді

*артады


#504

!
Қандай талдағыштыү рецепторларын тітіркенд
іру жүрек айнуына өкеледі?


*локомоторлық

*
тепе
-
теүдік

*иіс сезу

*көру

*есту


#505

!
Қандай талдағыш рецепторын қоздыру «теүіз ауруыныү» себебі болу ықтималдығы жоғарырақ?


*локомоторлық

*
тепе
-
теүдік

*иіс сезу

*көру

*есту


#506

!
Сөулелер соқыр дақта
шоғырланғанда не болады?


*затқа дейінгі қашықтық анықталмайды

*зат ақ
-
қара түсте көрінеді

*заттыү бейнесі анық емес

*зат өте жақсы көрінеді

*
зат көрінбейді


#507

!
Сөулелер сары дақта шоғырланғанда не болады?


*затқа дейінгі қашықтық анықталмайды

*зат ақ
-
қ
ара түсте көрінеді

*заттыү бейнесі анық емес

*
зат өте жақсы көрінеді

*зат көрінбейді


#508

!
Көздіү жарық қабылдаушы құрылымы


*шыны төрізді дене

*
торлы қабат

*қасаү қабық

*бұршақ

*склера


#509

!
Ноцицепторлар


бұл бос


*капсулалы жүйке ұштары

*
капсуласыз
жүйке ұштары

*капсуласыз хеморецепторлар

*капсулалы механорецепторлар

*капсуласыз механорецепторлар


#510

!
Көрсетілгендердіү қайсысы дыбыс өткізуші жүйеге жатады?


*жарты шеүбер арналар

*вестибулярлық саты

*корти мүшесі

*
сыртқы құлақ

*кіреберіс


#511

!
Көрс
етілгендердіү қайсысы есту мүшесініү дыбыс өткізуші жүйесіне жатады?


*вестибулярлық мембрана

*негізгі мембрана

*ұлудыү кіреберісі

*корти мүшесі

*
балғашық


#512

!
МИОПИЯ КЕЗІНДЕ*қасаү қабық беткейі цилиндр төріздес болады

*
зат фокусы торлы қабат
алдында болады

*зат фокусы торлы қабат артында болады

*қасаү қабықтыү сындыру күші артады

*бұршақтыү сындыру күші артады

*көз алмасы бойлық өсі тым қысқа

*
көз алмасы бойлық өсі тым ұзын


#513

!
ГИПЕРМЕТРОПИЯ КЕЗІНДЕ


*қасаү қабық беткейі цилиндр төріздес
болады

*зат фокусы торлы қабат алдында болады

*
зат фокусы торлы қабат артында болады

*қасаү қабықтыү сындыру күші артады

*бұршақтыү сындыру күші артады

*
көз алмасы бойлық өсі тым қысқа

*көз алмасы бойлық өсі тым ұзын


#514

!
КӨЗ РЕФРАКЦИЯСЫНЫҢ АНОМАЛИЯЛА
РЫ


*
гиперметропия

*дейтеранопия

*
астигматизм

*эмметропия

*тритонопия

*ахромазия

*
миопия


#515

!
ТОРЛЫ ҚАБАТ САУЫТШАЛАРЫ ҚАБЫЛДАЙТЫН НЕГІЗГІ ТҮСТЕР


*қызғылт

*
қызыл

*
жасыл

*сары

*қара

*
көк

*ақ


#516

!
ЛЕМНИСК ЖОЛЫНЫҢ ҚЫРТЫС АСТЫ ОРТАЛЫҚТАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН

ЯДРОЛАР


*таламустыү вентралдық

*Бехтерев

*Монаков

*Дейтерс

*
Бурдах

*
Голл


#517

!
КӨРУ ТАЛДАҒЫШЫНЫҢ ҚЫРТЫС АСТЫ ОРТАЛЫҚТАРЫ


*гипоталамустыү вентралды ядролары

*гипоталамустыү дорсалы ядролары

*
төрт төмпешік жоғарғы бұдырлары

*төрт төмпешік төменгі
бұдырлары

*
латералды имек денелер

*медиалды имек денелер

*сопақша ми


#518

!
КӨЗ ТОРЛЫ ҚАБАТЫНЫҢ САУЫТШАЛАРЫНДА БОЛАТЫН ПИГМЕНТТЕР


*
эритролаб

*серотонин

*родопсин

*
йодопсин

*
хлоролаб

*меланин

*фусцин


#519

!
КӨРУ ТАЛДАҒЫШЫНЫҢ РЕЦЕПТОР ЖАСУШАЛАРЫ*көлдене
ү

*амакринді

*
таяқшалар

*ганглиозды

*биполярлы

*
сауытшалар


#520

!
КӨРУ ТАЛДАҒЫШЫ РЕЦЕПТОРЛЫҚ БӨЛІМІНІҢ НЕЙРОНДАРЫ


*
ганглиозды жасушалар

*
биполярлы жасушалар

*амакринді жасушалар

*көлденеү жасушалар

*сауытшалар

*таяқшалар


#521

!
ЕСТУ МҮШЕСІНІҢ ДЫБЫС
ӨТКІЗУШІ ЖҮЙЕСІН ҚҰРАЙТЫНДАР


*жарты шеүбер арналар

*вестибулярлық саты

*
дабыл жарғағы

*
ортаүғы құлақ

*
сыртқы құлақ

*корти мүшесі

*кіреберіс


#522

!
ТЕПЕ
-
ТЕҢДІК ТАЛДАҒЫШЫНЫҢ РЕЦЕПТОРЛЫҚ БӨЛІМІ


*
ішкі құлақ жарты шар арналары

*
ұлудыү кіреберісі

*ішкі имек
денелер

*корти мүшесі

*балғаша

*төсше

*үзеүгі


#523

!
ИІС ТАЛДАҒЫШЫНЫҢ ҚЫРТЫСТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ


*алдыүғы орталық иірім

*артқы орталық иірім

*
аммон мүйіздері

*самай бөлігі

*шүйде бөлігі

*
гиппокамп


#524

!
И.П. ПАВЛОВ БОЙЫНША ТАЛДАҒЫШТАРДЫҢ НЕГІЗГІ БӨЛІМДЕРІ


*
рец
епторлық

*ассоциативті

*арнайы емес

*таламустық

*булбарлық

*
өткізгіш

*
орталық

*арнайы


#525

!
ТІЛ БӨЛІКТЕРІНДЕГІ ДЕӘМ СЕЗІМТАЛДЫҒЫНЫҢ ОРНАЛАСУЫ


*түбі
-

қышқыл

*түбі
-

тұзды

*
түбі


ащы

*ұшы
-

қышқыл

*ұшы


ащы

*
ұшы


төтті

*
шеттері


қышқыл

*
шеттері
-

тұзды

*шеттері


төтті


#526

!
ОРТАҢҒЫ ҚҰЛАҚТЫҢ ДЫБЫС ӨТКІЗГІШ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ


*жарты шеүбер арналар

*ұлудыү кіреберісі

*негізгі мембрана

*
дабыл жарғағы

*евстахи түтігі

*корти мүшесі

*
балғаша

*
төсше

*
үзеүгі


#527

!
ЕСТУ ТАЛДАҒЫШЫНЫҢ ҚЫРТЫС АСТЫ ОРТАЛЫҚТАРЫ

*гип
оталамустыү вентралды ядролары

*гипоталамустыү дорсалы ядролары

*төрт төмпешік жоғарғы бұдырлары

*
төрт төмпешік төменгі бұдырлары

*латералды имек денелер

*
медиалды имек денелер

*сопақша ми


#528

!
ЖАРЫҚ ӘСЕР ЕТКЕНДЕ ФОТОХИМИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕР НӘТИЖЕСІНДЕ ТАЯҚШАЛАРДЫҢ
РОДОПСИНІ ЫДЫРАП, ОДАН БӨЛІНЕТІН ЗАТТАР


*А витамині

*эритролаб

*йодопсин

*хлоролаб

*
ретинал

*
опсин


#529

!
ТЕПЕ
-
ТЕҢДІК ТАЛДАҒЫШЫНЫҢ РЕЦЕПТОРЛЫҚ БӨЛІМІ ОРНАЛАСҚАН ЖЕР


*
жарты шеүбер арналар

*
ішкі құлақ кіреберісі

*Бехтерев ядролары

*Дейтерс ядролары

*Швалбе ядролары

*ішкі имек денелер

*ортаүғы құлақ

*корти мүшесі


#530

!
МИДА, ЖҰЛЫНДА, ГИПОФИЗДЕ ЖӘНЕ КЕЙБІР ОРГАНДАРДА ТҮЗІЛЕТІН НЕГІЗГІ
АНТИНОЦИЦЕПТИВТІК ЗАТТАР


*простагландиндер

*
энкефалиндер

*простациклин

*
эндорфиндер

*ангиотензин

*вазопрессин

*окситоцин

*адреналин


#531

!
ТЕПЕ
-
ТЕҢДІК ТАЛДАҒЫШЫНЫҢ ҚАБЫЛДАЙТЫНЫ


*
кеүістікте дене қалпыныү өзгерісі

*
қозғалыс үдеуі

*жанасу

*қысым

*дыбыс

*діріл


#532

!
БІРІНШІЛІК
-
СЕЗІМТАЛ РЕЦЕПТОРЛАР


*
проприореце
пторлар

*тепе
-
теүдік

*
иіс сезу

*
тактилді

*дыбыс

*көру

*есту


#533

!
КӨРУ ТАЛДАҒЫШЫНЫҢ РЕЦЕПТОРЛЫҚ ЖАСУШАЛАРЫ


*
сауытшалар

*
таяқшалар

*шыбықтар

*кірпікшелі

*амакринді

*көлденеү


#534

!
КЕЗ
-
КЕЛГЕН ТАЛДАҒЫШТЫ РЕЦЕПТОРЛЫҚ БӨЛІМІНЕ ТӘН ҚАСИЕТ


*қозу табалдырығы
жоғары

*
сезімталдығы жоғары

*сезімталдығы төмен

*рефрактерлік

*аккомодация

*
арнайылық

*лабилділік

*
бейімделу


#535

!
ДӘМ ТАЛДАҒЫШЫНЫҢ ҚЫРТЫС АСТЫ ОРТАЛЫҚТАРЫ


*төрт төмпешіктіү алдыүғы бұдырлары

*латералды имек денелер

*медиалды имек денелер

*төрт
төмпешіктіү артқы бұдырлары

*
дара буда ядролары

*
таламус ядролары

*
сопақша ми


*Жоғарғы жүйке іс
-
өрекеті*


#536

!
Еске сақтау қабілетініү уақытқа байланысты түрлері


*интеллектуалдық, қысқамерзімді, эмоционалды

*
мезеттік, қысқамерзімді, ұзақмерзімді

*мезетт
ік, еріксіз, интеллектуалдық

*эмоционалдық, сенсорлық, интеллектуалдық

*мезеттік, сенсорлық, ерікті


#537

!
ЭЭГ
-
ғы альфа
-
ритм амплитудасы (мкв)


*
20
-
25

*
45
-
50

*
75
-
80

*
120
-
125

*
150
-
160


#538

!
ЭЭГ
-
ғы бета
-
ритм амплитудасы (мкв)


*
20
-
25

*
45
-
50

*
75
-
80

*
120
-
125

*
150
-
160


#539

!
Дененiү оү жақ жартысы проекцияланады


*
сол жақ жартышарда

*лимбиялық қыртыста

*оү жақ жартышарда

*шүйде бөлімінде

*ми негізінде


#540

!
Дененiү сол жақ жартысы проекцияланады


*
оү жақ жартышарда

*лимбиялық қыртыста

*сол жақ жартышарда

*қатпар белдеуінде

*шүйде бөлімінде


#541

!
Сол жақ моторлы (қозғалыс) аймақты зақымдасақ, дененiү қай бөлiгiнiү қимыл
-
өрекетi
бұзылады?


*оү жөне жартылай сол жақта

*тек сол жағында

*
тек оү жағында

*дененiү жоғарғы бөлiгiнде

*дененiү төменгi бөлiгiнде


#542

!
Нақтылы қысқа мерзімге кешіктірілген шартты рефлекстерді қалыптастыруда келесі уақыт ішінде
шартты тітіркендіргішті шартсызбен нықтайды


*1
-
3 сек

*
5
-
30 сек

*1
-
2 мин

*3
-
4 мин

*4
-
6 мин


#543

!
Биологиялық мотивацияныү қалыптасуы орталық жүйке жүйесi
нiү қай бөлiмiнiү қатысуымен
жүредi?


*мишықтыү

*таламустыү

*жұлынныү

*
гипоталамустыү

*ретикулярлық формацияныү


544

!
Абстрактты сигналдарды (сөз) талдау жөне синтездеуде орталық жүйке жүйесiнiү қандай бөлiмi
басым болады?


*лимбиялық жүйе

*таламус

*гипоталамус

*
сол жакқ жартышар

*оү жақ жартышар


#545

!
Ұйқыныү қай кезеүiне түс көру көбірек төн?


*қалғу

*көз ілінуі

*бастапқы ұйқы

*тереү ұйқы

*
парадоксальды


#546

!
Сыртқы қыртыстық тежелудi атқаруда ОЖЖ
-
нiү қандай құрылымдары қатысады?


*орталық қат
пардыү алдыүғы бөлiмi

*қыртыстыү шүйде бөлiмi

*орталық қатпардыү артқы бөлiмi

*жұлын

*
қыртыс асты құрылымдары


#547

!
Ішкі қыртыстық тежелу пайда болғанда ОЖЖ
-
ніү қандай құрылымы іске қосылады?


*ретикулярлық формация

*лимбия жүйесі

*
ми қыртысы

*жұлынныү ақ

заты

*қыртыс асты құрылымдары


#548

!
Консолидация


бұл


*сенсорлық есте сақтауда ақпараттыү тiркелуi

*
қысқа мерзiмдi зердеден ұзақ мерзiмдiге ақпараттыү өтуi

*бiрiншiлiк зердеде ақпаратты бекiту

*саналы зердеден санасызға ақпараттыү өтуi

*ақпараттыү сақт
алуы


#549

!
Брока сөйлеу орталығыныү зақымдануы ненiү бұзылуына өкеледi?


*санаудыү (акалькулия)

*жазудыү бұзылуы

*
сөйлеудiү бұзылуы

*айтылған сөзді түсiну

*жазылған сөздi түсiнбеу


#550

!
Шартсыз рефлекстердіү сипаттамасы


*
туабіткен, түрлік

*тұрақсыз,
пайда болып жойылуы мүмкін

*жүре пайда болған, жеке

*қыртыстыү қызметі болып танылады

*кез келген тітіркендіргішке қалыптасады


#551

!
И.П.Павлов бойынша "ойшыл" типiндегi адамдар неніү басым болуымен сипатталады?


*1
-
шi сигналдық жүйеніү

*
2
-
шi сигналдық ж
үйеніү

*1
-
шi жөне 2
-
шi сигналдық жүйелер бірдей болуымен

*сенсорлық қабылдаудыү

*бейнелік ойлау түрініү


#552

!
Сөйлеу мен ойлаудыү физиологиялық негiзi


*бірінші сигналдық жүйе

*
екінші сигналдық жүйе

*динамикалдық стереотип

*шартсыз рефлекстер жүйесі

*шар
тсыз рефлекс


#553

!
Адамныү өлеуметтiк өмiр сүру барысында туындайтын сөздi қабылдап, оны айту ерекшелiгi
аталады


*инстинкт

*бірінші сигналдық жүйе

*есту талдағышы

*зерде

*
екінші сигналдық жүйе


#554

!
Сыртқы ортадан келген нақты сигналдарды (көру, есту)
талдау жөне синтездеуде орталық жүйке
жүйесiнiү қандай бөлiмi басым болады?


*сол жақ жартышар

*
оү жақ жартышар

*ортаүғы мидыү торлы құрылымы

*гипоталамус

*жұлын


#
555

!
Афференттік синтез кезінде доминанттық мотивацияныү саны


*ешқандай

*
біреу

*екеу

*үш

*төртеу немес одан да көп


#556

!
Жаүа ми қыртысы ненi қалыптастыруға қажет?


*инстинктi

*бағдарлау реакциясын

*
шартты рефлекстi

*тамақтану шартсыз рефлексiн

*статокинетикалық рефлекстi


#557

!
И.П. Павлов бойынша "көркемпаз" типiндегi адамдарда қандай
жартышар жөне сигналдық жүйе
басым?


*сол жақ жартышар, 1
-
шi сигналдық жүйе

*
оү жақ жартышар, 1
-
шi сигналдық жүйе

*сол жақ жартышар, 2
-
шi сигналдық жүйе

*оү жақ жартышар, 2
-
шi сигналдық жүйе

*сол жақ жартышар, 1
-
шi жөне 2
-
шi сигналдық жүйелер


#558

!
«Тез ұ
йқы» фазасына сөйкес келетін вегетативтік жылжулар


*жүректіү соғу жиілігініү азаюы, тыныстыү баяулауы

*тыныстыү жиілеуі, АҚ төмендеуі

*ішектін секрециясыныү жөне моторикасыныү күшеюі

*
ырғақсыз пульс, АҚ жоғарлауы

*дене температурасыныү төмендеуі


#559

!
«Тез ұйқы» фазасында қандай вегетативтік жылжулар байқалады?

*жүректіү соғу жиілігініү азаюы, тыныстыү баяулауы

*тыныс жолдарыныү тарылуы, қорылдау

*бұлшықет тонусыныү жоғарылауы, ішек моторикасыныү күшеюі

*дене температурасыныү төмен

*
ырғақсыз тыныс ал
у, апное


#560

!
И.П.Павлов бойынша "ойшыл" типiндегi адамдарда қандай жартышар жөне сигналдық жүйе
басым?


*оү жақ жартышар, 1
-
шi сигналдық жүйе

*сол жақ жартышар, 1
-
шi сигналдық жүйе

*оү жақ жартышар, 2
-
шi сигналдық жүйе

*
сол жақ жартышар, 2
-
шi сигналдық

жүйе

*оү жақ жартышар, 1
-
шi жөне 2
-
шi сигналдық жүйелер


#561

!
Афференттiк синтез немен аяқталады


*
афференттiк қозу бағдарламасыныү қалыптасуымен

*iс
-
өрекет нөтижесi акцепторыныү қалыптасуы

*керi афферентацияныү қалыптасуымен

*мұқтаждығтыү қанағаттануыме
н

*эфференттiк қозумен


#562

!
Екiншi сигналдық жүйе ақпараттарын өүдеу кезiндегi ойлау түрi


*эмоциялық

*
сөздік
-
логикалық

*нақтылы немесе көрнекі

*бейнелі

*сенсорлы
-
моторлық


#563

!
Оү шартты рефлекстердi терiске жылдам өтуiн қамтамасыз ететiн жүйкелiк
үрдiстердiү қасиетi


*
жылжымалылығы

*күші

*теүестірілуі

*инерттілігі

*иррадиация


#564

!
Сол жақ жартышар қандай функцияға жауапты?


*вербалды емес қабылдауға (көру)

*кеүстіктік қатынасқа

*
бірізді қабылдауға

*нақты ойлауға

*айырмашылықты анықтауға


#565

!
Оү жақ жартышар қандай функцияға жауапты?


*вербалды қабылдауға (сөз)

*уақыттық қатынасқа

*
біртұтас қабылдауға

*ұқсастықты анықтауға

*абстрактілі ойлауға


#566

!
Сол жақ жартышар қандай функцияға жауапты?


*вербалды қабылдауға (сөз)

*кеүістіктік қатынасқа

*нақтылы ойлауға

*айырмашылықты анықтауға

*
ретпен түйсінуге


#567

!
Генотип сипатталады


*
туа біткен, тұқым қуалайтын рефлекстермен

*туа біткен, тұқым қуаламайтын рефлекстермен

*шартты жөне шартсыз рефлекстердіү өзара қатынасына байланысты қасиеттермен


үре пайда болған ЖЖІӘ қасиеттерімен

*өмір жағдайына байланысты емес рефлекстермен


#568

!
Фенотип сипатталады


*туа біткен, тұқым қуалайтын рефлекстермен

*туа біткен, тұқым қуаламайтын рефлекстермен

*
шартты жөне шартсыз рефлекстердіү өзара қатынасына байланысты қасиеттермен

*жүре пайда болған ЖЖІӘ қасиеттерімен

*өмір жағдайына байланысты емес рефлекстермен


#
569

!
Гесс теориясы бойынша, ұйқы пайда болады


*
гипоталамустыү вентро
-
медиальды ядросы қозған
да

*гипоталамустыү вентро
-
медиальды ядросы тежелгенде

*сопақша ми мен таламусқа ретикулярлық формацияныү белсенді өсерінен

*сопақша ми мен таламусқа ретикулярлық формацияныү тежегіш өсерінен

*ми қыртысына ретикулярлық формацияныү белсенді өсерінен


#570

!
Косицкий бойынша эмоцияныү қандай кезеүі назар аударудыү, белсенділіктіү жөне жұмыс
қабілетініү жоғарылауын көрсетеді?


*
I ширығу кезеүі

*II теріс стеникалық эмоция кезеүі

*IIIтеріс астеникалық эмоция кезеүі

*IV невроз

*Vоү стеникалық эмоция кезеүі


#571

!
Косицкий бойынша эмоцияныү қай кезеүі ағза энергия ресурсыныү максимальды
жоғарылауымен жөне мүшелер мен жүйелердіү қатты ширығуымен сипатталады (ашу, ыза)?


*I ширығу кезеүі

*
II теріс стеникалық эмоция кезеүі

*IIIтеріс астеникалық эмоция кезеүі

*IV
невроз

*Vоү стеникалық эмоция кезеүі


#572

!
Косицкий бойынша эмоцияныү қай кезеүі ағза энергия ресурсыныү өлсіреуімен сипатталады
(қорқыныш, үрей, уайым)?


*I ширығу кезеүі

*II теріс стеникалық эмоция кезеүі

*
IIIтеріс астеникалық эмоция кезеүі

*IV невроз

*Vоү стеникалық эмоция кезеүі


#573

!
Косицкий бойынша эмоцияныү қай кезеүінде ауру туады жөне ағзалардыү реттелу механизмдері
бұзылады?


*I ширығу кезеүі

*II теріс стеникалық эмоция кезеүі

*IIIтеріс астеникалық эмоция кезеүі

*
IV невроз

*Vоү стеникалық эм
оция кезеүі


#574

!
Тез ұйқы сатысы ересек адамныү түнгі ұйқысыныү қанша пайызын құрайды?


*
20

*40

*50

*70

*
80


#
575

!
Шартсызбен салыстырғанда тек шартты рефлекстерге төн


*түрлік сипат

*жүйкелік байланыстардыү тұрақтылығы

*
жеке баста қалыптасуы

*рефлекс доғасыныү күрделілігі

*байланыстыү негізінен қыртысасты орталықтарда тұйықталуы


#576

!
Көп жағдайда меланхоликтерге төн жүйке үрдістерініү сипаттамасы


*инерттілік

*жылжымалылық

*теүестірілген

*теүестірілмеген

*
өлсіздік


#577

!
Электроэнцефалограмм
ада жарық немесе дыбыстыү өсерінен пайда болатын ырғақтар


*альфа

*
бета

*дельта

*тета

*сигма


#578

!
Электроэнцефалограммада ой жұмысыныү өсерінен пайда болатын ырғақтар


*альфа

*
бета

*дельта

*тета

*сигма


#
579

!
Гипоксия жөне орташа тереүдіктегі наркоз
кезінде электроэнцефалограммада қандай ырғақтар
ЖИІРЕК туындайды?


*альфа

*бета

*дельта

*
тета

*сигма


#580

!
Қандай жағдайда электроэнцефалограммада альфа ырғағы жазылады?


*дыбыстыү өсерінен

*тереү наркоз кезінде

*ой жұмыс кезінде

*
тыныштық жағдайда

*ұйқы
кезінде


#581

!
Шартты рефлекс қалыптастырудыү ережесі


*шартсыз тітіркендіргішті шартты мен нықтау

*шектен тыс шартты тітіркендіргішті қолдану

*шартты жөне шартсыз тітіркендіргіштерді бір рет ұштастыру

*
шартты жөне шартсыз тітіркендіргіштерді бірнеше рет ұ
штастыру

*биологиялық маүыздығы жағынан бірдей тітіркендіргіштерді қолдану


#582

!
Баяу ұйқыныү ұзақтығы неше пайыз құрайды?


*15
-
25

*35
-
45

*45
-
55

*65
-
75

*
75
-
85


#583

!
Дені сау адамда ми сыүарлары қызметін зерттеу үшін қандай өдісті қолданған ДҰРЫСЫРАҚ?


*жүйке орталықтарын бұзып алып тастау

*қыртысты тікелей түрде тітіркендіру

*
электроэнцефалография

*стереотаксикалық өдіс

*биохимиялық анализ


#
584

!
Дені сау адамда жоғарғы психикалық қызметтерді зерттеу үшін қандай өдісті қолданған
ДҰРЫСЫРАҚ?


*биохимиялық

анализ

*стереотаксикалық өдіс

*
психикалық тестілеу

*қыртысты тікелей түрде тітіркендіру

*жүйке орталықтарын бұзып алып тастау


#
585

!
Шартсызбен салыстырғанда тек шартты рефлекстерге төн


*түрлік сипат

*жүйкелік байланыстардыү тұрақтылығы

*
байланыстыү
қыртыс орталықтарда тұйықталуы

*рефлекс доғасыныү күрделілігі

*байланыстыү негізінен қыртысасты орталықтарда тұйықталуы


#586

!
Дельта ырғаққа төн жиілік


*8
-
13 Гц

*4
-
8 Гц

*13 Гц и выше

*
0,5
-

3,5 Гц

*13
-
50 Гц


#
587

!
Дельта ырғаққа төн амплитуда


*25
-

50
мкв

*100
-
150 мкв

*0
-

25 мкв

*50


100 мкв

*
150


300 мкв


#588

!
Тета ырғаққа төн жиілік


*8
-
13 Гц

*
4
-
8 Гц

*13 Гц и выше

*0,5
-

3,5 Гц

*13
-
50 Гц


#
589


!
Тета ырғаққа төн амплитуда


*25
-

50 мкв

*
100
-
150 мкв

*0
-

25 мкв

*50


100 мкв

*150


300 мкв


#590

!
Зерде туралы ақпаратты электрондық сигналдар тасымалдайды. Бұл қандай теория?


*шартты рефлекстік

*
нейрондық модельдер

*асоциациялық

*химиялық

*глиялық


#591

!
Оқиғаларды есте сақтау оныү бірін жаүғырту басқаларыныү жаүғыруына өкелуімен байланысты
болады. Бұл қандай теория?


*шартты рефлекстік

*нейрондық модельдер

*
асоциациялық

*химиялық

*глиялық


#592

!
Шартты рефлекстердi қалыптастыру ережелерiнiү бiрi болып саналады


*шартты жөне шартсыз тiтiркендiргiштердiү бiр мезгiлде берiлуi

*шартсыз
тiтiркендiргiш шарттыныү алдында берiлуi

*физиологиялық сипаттамасы бойынша шартсыз тiтiркендiргiш шарттыға қарағанда өлсiз болуы

*
биологиялық маүызы бойынша шартсыз тiтiркендiргiш шарттыдан күштi болуы

*биологиялық маүызы бойынша шартты жөне шартсыз тiтiр
кендiргiштер бiрдей болуы


#593

!
Шектен тыс тежелу пайда болады


*шартты тітіркендіргішті шартсызбен нықтамағанда

*кешенді шартты тітіркендіргіш қолданғанда

*
тітіркендіргіштіү күші мен ұзақтығын өте жоғарылатқанда

*ұқсас тітіркендіргішті қолданғанда

*ша
ртты тітіркендіргішті шартсыздан кейін берілгенде


#594

!
Шартты рефлекстік байланыстар қабаттасқан күрделі шартсыз рефлекстер жиынтығы
-
бұл


*
инстинкт

*стереотип

*шектен тыс тежелу

*бағдарлау рефлексі

*шартты рефлекстер кешенi


#595

!
Өшетiн тежелу пайда

болады


*шартсыз тiтiркендiргiш кешенi шарттымен нықталса

*
шартты тiтiркендiргiш шартсызбен нықталмаса

*өте күштi шартты тiтiркендiргiш берiлсе

*бiр шартты тiтiркендiргiш шартсызбен нықталып, келесiсi нықталмаса

*кезектестiрiлген шартты тiтiркендiргiштi
қолданады


#596

!
Ажыратылатын тежелу қалыптастырылады:


*қосымша шартты тiтiркендiргiш нықталмай, жеке қолданған шартты сигнал нықталса

*өте күштi шартты тiтiркендiргiш берiледi

*бiр шартты тiтiркендiргiш шартсызбен нықталып, келесiсi нықталмаса

*шартты т
ітiркендiрштiү шартсызбен нықталу уақытыныү созылуы

*
табиғаты жағынан ұқсас шартты тiтiркендiргiштiү бiреуi шартсызбен нықталып, келесiсi
нықталмаса


#597

!
Бiрнеше шартты тiтiркендiргiштердiү ретiн нақты сақтай отырып, өр қайсысын жеке шартсызбен
нықтаған
жағдайда шартты рефлекстыү қандай түрi қалыптасады?


*
динамикалық стереотип

*комплексті

*жинақы

*жалпылама

*ажыратылған


#598

!
Қыртыста уақытша байланыс пайда болғанда конвергенцияныү қандай түрі маүызды роль
атқарады?


*
сенсор
лы
-
биологи
ялық


ультисенсор
лық


ультибиологи
ялық

*п
роекци
ялық

*
аксон
-
сенсор
лық


#599

!
Итте шартты сiлекей бөлу рефлексiн қалыптастырғанда тамақпен нығайтуды қоүырау бергеннен
кейiн 1 минут өткен соү пайда болатын тежелудiн түрi


*шартты тежегіш

*өшетін

*
кешіктірілген


жыратылатын

*шектен тыс


#600

!
Қысқа мерзiмдi зерденiү қалыптасу негiзi


*белоктыү белсендi синтезi

*синапстық өткiзгiштiктiү тұрақты өзгерiстерi

*аксон ұшындағы бүртiктердiү көбеюi

*
импульстердiү нейрондар тұзағы арқылы айналуы

*рецепторлық бөлiмде бiр
сөтте өсер етушi сигналдыү iзiнiү қалуы


#601

!
Ажыратылатын тежелу


*жүйке орталықтарын артық ақпараттан қорғайды

*энергия қорын сақтауға мүмкiндiк бередi

*
ұқсас тiтiркендiргiштердi ажыратуға мүмкiндiк бередi

*тыйым салу сияқты өлеуметтiк дағдыларды қалыпт
астыруға ықпал етедi

*бөгде тiтiркендiргiштiү маүыздығын зерттеуге организмдi бағыттайды


#602

!
Функциялық iс
-
өрекет жүйесiнде П.К.Анохиннiү биологиялық теориясы бойынша эмоция пайда
болады?


*iс
-
өрекет бағдарламасын құру

*
акцепторда болжамалы нөтиже мен а
лынған нөтиженi салыстырғанда

*шешiм қабылдау

*афференттiк синтез

*iс
-
өрекеттiү iске асырылуы


#603

!
Тез ұйқы кезеүiнiү биологиялық маүызы


*iшкi ағзалар мен жүйке жүйесiндегi пластикалық жөне репаративтiк үрдiстердiү белсендi болуы

*
психикалық үрдiстердiү

қалпына келуi, ұзақ мерзiмдi зердеге ақпараттыү өүделiп сақталуы

*организмде ДНК жөне РНК, белок синтезiнiү жоғарлауы

*сыртқы тітiркендiргiштерге сезiмталдықтыү жоғарлауы

*артық мотивациялық энергиядан организмді босату


#604

!
Тым күшті шартты
тiтiркендiргштi бергенде пайда болытын тежелу түрi?


*
шектен тыс

*шартты тежегiш

*өшетiн

*ажыратылатын

*кешiктiрiлетiн


#605

!
Мұқтаждығын қанағаттандыруға бағытталған ми құрылымыныү белсендi жағдайы


*сезімталдық

*эмоция

*ықылас

*
мотивация

*зерде


#606

!
Бөгде тiтiркендiргiштiү өсерiнен пайда болатын тежелу


*ажыратылатын

*ішкi

*
сыртқы

*ажырататын тежелу

*шартты тежегiш


#607

!
Бөтен адамды көрген кезде қандай тежелуден кейiн ит тамақ iшуiн тоқтатады?


*реципроктiк

*
сыртқы

*шартты тежелу

*ажыратылатын

*кешiктiрiлетiн


#608

!
Мақсатты іс
-
өрекет жүйесінде болашақ нөтиженіү мінсіз моделі қалай аталады?


*мотивация

*афференттік синтез

*
іс
-
қимыл нөтижесініү акцепторы

*іс
-
өрекет бағдарламасы

*зерде


#609

!
Шартты рефлекстер мен олардыµ тежелуiн тұрақтылығын қам
тамасыз ететiн жүйке үрдiстерiнiү
қасиетi


*жылдамдық

*
күш

*теүдесулік

*инерттік

*индукция


#610

!
И.П. Павлов тежелудiү қандай түрiн сақтаныстық деп атады?


*кешіктірілген

*ажыратылатын

*шартты тітіркендіргіш

*
шектен тыс

*өшетін


#611

!
Қандай рефлекстiү
қалыптасуында шартты рефлекс шартсыз нықталудыү рөлiн атқарады?


*динамикалық стереотип

*инстинкт

*
екiншi реттiк шартты рефлекс

*бiрiншi реттiк шартты рефлекс

*бағдарлау рефлексi


#612

!
И.П.Павлов бойынша "сабырлы" типiнiү сипаттамасы


*өлсiз, жылжымалы,
теүестiрiлмеген

*
күштi, жылжымалығы баяу, теүестiрiлген

*күштi, жылжымалы, теүестiрiлген

*өлсiз, жылжымалы, теүестiрiлген

*өлсiз, өте жылжымалы, теүестiрiлмеген


#613

!
И.П.Павлов бойынша "қағiлез" типiнiү сипаттамасы


*
күштi, жылжымалы, теүестiрiлген

*күштi, жылжымалығы тғмен, теүестiрiлген

*өлсiз, жылжымалы, теүестiрiлген

*күштi, жылжымалы, теүестiрiлмеген

*күштi, өте жылжымалы, теүестiрiлмеген


#614

!
Қыртыс нейрондарында күрделі белоктардыү синтезімен байланысты еске сақтаудыү түрі


*қысқамерзімді

*
ұзақмерзімді

*эмоционалдық

*оперативтік

*бейнелік


#615

!
И.П.Павлов бойынша "ұстамсыз" типiнiү сипаттамасы


*күштi, жылжымалы, теүестiрiлген

*өлсiз, жылжымалы, теүестiрiлген

*
күштi, жылжымалығы өте жоғары, теүестiрiлмеген, қозу басым

*өлсiз, жылжымалығы

тғмен, теүестiрiлмеген

*күштi, жылжымалығы төмен, теүестiрiлген


#616

!
И.П.Павлов бойынша "өлсiз" типiнiү сипаттамасы:


*өлсiз, жылжымалығы өте жоғары

*өлсiз, жылжымалы, теүестiрiлген

*өлсiз, теүестiрiлген

*
өлсiз, жылжымалығы төмен, теүестiрiлмеген,
тежелу басым

*өлсiз, жылжымалы, теүестiрiлмеген


#617

!
Екінші сигналдық жүйемен байланысты үрдістерді көрсетіүіздер


*иіс сезген кезде сілекей бөлінуі

*қатты жарық өсер еткенде көз қарашығыныү тарылуы

*
дөрігердіү анализ қорытындыларын хабарлаған кезіндегі, науқастағы тахикардия

*дөрігердіү қолындағы инені көрген кезде, баланыү жылауы

*ыстық плитаға қолды тигізгенде бірден тартып алу


#618

!
Шартты тiтiркендiргiштi шартсызбен нықтауды тоқтатқан жағдайда

тежелудiү қандай түрi
қалыптасады?


*шартты тежегіш

*сыртқы

*шектен тыс

*
өшетін

*кешіктірілетін


#619

!
Бірінен кейін бірі берілетін шартты тітіркендіргіштерді бір рет қана шартсыз тітркендіргішпен
нықтаса қандай шартты рефлекс қалыптасады?


*ІІ реттік

*
кешенді

*жинақталған

*генерациялық

*ажыратылған


#620

!
Бiр неше шартты тiтiркендiргiштердiү ретiн нақты сақтай отырып, өр қайсысын жеке шартсызбен

нықтаған жағдайда шартты рефлекстыү қандай түрi қалыптасады?


*
динамикалық стереотип

*комплексті

*жинақ
ы

*жалпылама

*ажыратылған


#621

!
Биологиялық мотивация қалыптасуыныү басты себебi


*эмоция

*зерде

*
организм iшкi ортасыныү тұрақты көрсеткiшiнiү өзгеруi

*ми қыртысындағы тежелу үрдiсi

*инстинкт


#622

!
«Бұл не?» рефлексі қандай тежелу түріне жатады?


*ажыратылған

*ішкі

*
сыртқы

*шектен тыс

*шартты тежелуге


#623

!
Уақытша байланыстыү түзілуі мен сақталуымен түсіндірілетін зерде теориясы


*
шартты
-
рефлекстік

*нейрондық моделдер

*ассоциативтік

*химиялық

*глиялық


#624

!
Негізі РНҚ мен ДНҚ молекулаларында
жатқан ақпаратты кодтау болып табылатын есте сақтау
теориясы


*шартты
-
рефлекстік

*нейрондық моделдер

*ассоциативтік

*
химиялық

*глиялық


#625

!
И.П. Павлов теориясы бойынша ОЖЖ төменгі құрылымдарына таралатын жайылған қыртыстық
ішкі тежелу


бұл


*
ұйқы

*гипноз

*шектен тыс тежелу

*сыртқы тежелу

*пресинапстық тежелу


#626

!
Гистологиялық теория бойынша ұйқы пайда болады


*синапстық саүлаудыү тарылуы жөне дендриттердіү ұзаруы

*синапстық саүлаудыү кеүеюі жөне дендриттердіү қысқаруы

*
синапстық саүлаудыү тар
ылуы жөне дендриттердіү қысқаруы

*синапстық саүлаудыү кеүеюі жөне жасушааралық байланыстыү бұзылуы

*жүйке жасушасы өсінділерініү ұзаруы жөне жасушааралық байланыстыү жақсаруы


#627

!
Вазомоторлық теория бойынша ұйқыныү пайда болуы неніү өзгеруімен сипатт
алады


*
ми қанайналмыныү

*миды қоректендіретін қан құрамыныү

*ликвор құрамыныү

*нейрондардыү электрлік белсенділігініү

*нейроглия қызметініү


#628

!
Шартты тітіркендіргішті бірнеше рет беріп, оны шартсызбен нықтамаса нені байқауға болады?


*
өшуден
тежелуді

*шартты рефлекстердіү жинақталуын

*шартты рефлекстіү тұрақтануын

*динамакалық стереотиптіү қалыптасуын

*ажыратылатын шартты рефлекстіү қалыптасуын


#629

!
П.К. Анохинніү өрекеттік жүйесініү афференттік синтез кезеүінде туатын үрдіс жөне ол «Не істе
у
керек?» деген сұраққа жауап береді


*жағдайлық афферентация

*қозғаушы түрткі афферентация

*зерде

*
доминанттық мотивация

*іс
-
өрекет бағдарламасыныү қалыптасуы


#630

!
Әрекеттік жүйесініү афференттік синтез кезеүінде туатын үрдіс жөне ол «Қалай жасау керек?
»
деген сұраққа жауап береді:


*доминанттық месел

*
зерде

*жағдайлық афферентация

*қозғаушы түрткі афферентация

*іс
-
өрекет бағдарламасыныү қалыптасуы


#631

!
Әрекеттік жүйесініү афференттік синтез кезеүінде туатын үрдіс жөне ол «Жасауға бола ма?» деген
сұраққа жауап береді


*доминанттық месел

*зерде

*
жағдайлық афферентация

*қозғаушы түрткі афферентация

*іс
-
өрекет бағдарламасыныү қалыптасуы


#632

!
Әрекеттік жүйесініү афференттік синтез кезеүінде туатын үрдіс жөне ол «Қашан жасау керек?»
деген сұраққа жа
уап береді


*доминанттық месел

*зерде

*жағдайлық афферентация

*
қозғаушы түрткі афферентация

*іс
-
өрекет бағдарламасыныү қалыптасуы


#633

!
Мотивацияныү қалыптасу негізі


*эмоция

*ықылас

*
қажеттілік

*түсінік

*оқыту


#634

!
Сыртқы функциялық жүйеніү ЕҢ
пайдалы бейімделу нөтижесі болып табылады?


*
организмніү сыртқы ортамен өзара байланысын қамтамасыз ету

*гомеостаз көрсеткіштерін қамтамасыз ету

*коммуникативтік дағдыларды игеру

*өлеуметтік жетістіктерге қол жеткізу

*білім алу


#635

!
Ішкі функциялық жүй
еніү пайдалы бейімделу нөтижесі


*
организмніү сыртқы ортамен өзара байланысын қамтамасыз ету

*
гомеостаз көрсеткіштерін қамтамасыз ету

*коммуникативтік дағдыларды игеру

*өлеуметтік жетістіктерге қол жеткізу

*білім алу


#636

!
Ажырататын тежелу қалыптасуын
ыү бастапқы кезеүдерінде қыртыста басым болатын үрдіс


*
шоғырлану

*индукци
я

*доминанта

*
жайылу

*
бітелу

#637

!
Реципроктік тежелуге төн


*орталықтын қозуы оны Реншоу жасушасы арқылы тежейді

*
бір орталықтын қозуы қарама
-
қарсы рефлекс орталығын тежейді

*қозған орталық тежелу аймағымен қоршалады

*бір орталықтын тежелуі көрші орталықтардыү қозуын туғызыды

*рефлекс жауабыныү тежелуі


#638

!
Төменде аталған тітіркендіргіштіү қайсысына шартты рефлекс ЖЫЛДАМРАҚ қалыптасады?


*
ауырсыну

*тамақтану

*дыбыс

*жа
рық

*сусын


#639

!
Корсетілген шартты рефлекстердіү ЕҢ тұрақтысы қайсысы?


*жасанды

*
табиғи

*жайылған

*теріс

*кешенді


#640

!
Шартсыз тежелуге жатады


*
шектен тыс

*шартты тежегіш

*кешіктірілген

*өшетін

*ажыратылған


#641

!
НЕГІЗІНЕН сангвиниктерге төн қасиет


*жайбасарлық

*
ашықтық

*ренжігіштік

*тынымсыздық

*жуастық


#642

!
НЕГІЗІНЕН флегматиктерге төн қасиет


*белсенділік

*ұяүдық

*
жайбасарлық

*ашықтық

*білімпаздық


#643

!
Шынайы немесе елес қауып туралы белгілер өсерінен пайда болатын эмоция


*ашу

*
қорқыныш

*кінө

*қуаныш

*таүдану


#644

!
Жасампаздыққа, шығармашылыққа бастайтын, қашанда қалаулы эмоция


*ашу

*қорқыныш

*кінө

*
қуаныш

*таүдану


#645

!
Өзі жасаған рухани, этикалық немесе діни қателіктер үшін жеке жауапкершулікті сезіну
жағдайында болатын


*ашу

*қорқыныш

*
кінө

*қуаныш

*қызығушылық


#646

!
Биологиялық жауаптыү жалпы жиынтығында қозу жөне тежелу үрдістерініү арақатынасын
сипаттайтын қасиет


*қалпына келу

*ширығу

*жылжымалылық

*
теүесу

*күш


#647

!
Қозу жөне тежелу үрдістерініү айқындық дөрежес
ін сипаттайтын қасиет


*жылжымалылық

*теүесу

*
күш

*қалпына келу

*ширығу


#648

!
ШАРТТЫ РЕФЛЕКСТЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ


*
жеке

*түрлік

*тұрақты

*туабіткен

*
уақытша

*тұқым қуалайтын

*
жүре пайда болған


#649

!
ЖАНҒАН ШАМҒА КІРПІК ҚАҒУ РЕФЛЕКСІ


*шартты

*
шартсыз

*жасанды

*
қорғаныш

*вегетативтік

*кешіктірілген


#650

!
ШАРТТЫ РЕФЛЕКС


*көз
-
жүрек рефлексі

*түшкіру жөне жөтелу

*
жануардын циркте ойнауы

*тағамды көру кезінде слекейдіү бөлінуі

*жарықтын өсерінен көзқарашықтын тарылуы

*
старт алдында спортшыныү тынысыныү жиілеуі


#651

!
ШАРТТЫ, ШАРТСЫЗ ТІТІРКЕНДІРУЛЕРДІҢ ҚАРЫМ
-
ҚАТЫНАСЫНА ЖӘНЕ
ҰШТАСТЫРЫЛҒАН МЕРЗІМІНЕ СӘЙКЕС ШАРТТЫ РЕФЛЕКСТЕР


*
ілеспелі

*сомалық

*аспаптық

*
кідіретін

*
дөлденген

*вегетативтік

*локомоторлық


#652

!
ШАРТСЫЗ
РЕФЛЕКС


*
шаршаған кезде ұйқыныү келуі

*
иттіү кенеттен шыққан дыбысқа реакциясы

*иттіү өз мойындырығын көрген кезде есікке қарай ұмтылуы

*
қолды кенеттен шаншу кезінде тартып алуы

*старт алдында спортшыныү тынысыныү жиілеуі

*лимон корген кезде, адамныү с
лекей бөлініуніү үдеуі

*бағдаршамныү жасыл түсіне жүргізушініү реакциясы


#653

!
ҚЫРТЫСТЫҚ ТЕЖЕЛУ ЫҚПАЛЫМЕН


*организмніү бейімделу процестері нашарлайды

*қозғалу дағдылардыү қалыптасуы нашарлайды

*
қыртыста қажетсіз уақытша байланыс жойылады

*
сипаттама бойынша ұқсас тітіркендірулер ажыратылады

*
тыйым салу сияқты өлеуметтік дағдылар қалыптасады

*координациялық рефлекстердіү қалыптасуы нашарлафйды

*қуат қоры үнемделеді


#654

!
ҚЫРТЫСТЫҚ ТЕЖЕЛУДІҢ ТҮРЛЕРІ


*
өшетін

*қайтымды

*
шектен тыс

*пессимумдық

*пресинапстық

*
кешіктірілетін

*постсинапстық


#655

!
МИ ҚЫРТЫСЫНЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН ҚАЛЫПТАСАДЫ


*инстинкт

*
өшетін тежелу

*
шартты рефлекс

*шектен тыс тежелу

*бағдарлау реакциясы

*шартсыз тамақтану рефлексі

*
бірінші реттік шартты рефлекс


#656

!
АДАМНЫҢ ШАРТСЫЗ РЕФЛЕКСТЕРІ


*
тұрақты болады

*
тұқым қуалайды

*тұқым қуаламайды

*жеке түрлік болады

*жеүіл түрде жойылады

*жеүіл түрде қалыптасады

*
арнайы тітіркендіргішке қалыптасады

*кез келген тітіркендіргішке қалыптасады


#657

!
АДАМДА ШАРТТЫ
РЕФЛЕКСТЕР ҚАЛЫПТАСАТЫН ҮДЕРІСТЕР


*
оқу

*
жеке түрде даму

*эволюциялық даму

*ұрықтын қалыптасу

*биологиялық түрдін қалыптасу

*
төжірибелік дағдылардыү қалыптасу

*пренаталдық даму


#658

!
БӨТЕЛКЕДЕГІ СҮТКЕ БАЛАНЫҢ РЕАКЦИЯСЫ ТҮРІНДЕГІ РЕФЛЕКС


*тұқым қуалайды

*
жүре пайда болады

*өмір бойы сақталады

*
өмір сүру барысында өлсірейді

*
қыртыстыү қатысуымен қалыптасады

*қыртысасты орталықтар деүгейінде қалыптасады

*жұлын деүгейінде қалыптасады


#659

!
ТҮШКІРУ РЕФЛЕКСІ


*шартты болып табылады

*
шартсыз
болып табылады

*тұқым қуаламайды

*
өмір бойы сақталады

*өмір сүру барысында өлсірейді

*
организмніү қорғаныс реакциясы болып табылады

*жеке организмдерге ғана төн


#660

!
ШАРТТЫ РЕФЛЕКСТЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮШІН ҚАЖЕТ ЖАҒДАЙЛАР


*бөтен сигналдармен өсер ету

*
бө
тен сигналдардыү өсерін болдырмау

*шартсыз тітіркендіргішті шартты мен нығайту

*біртіндеп шартты тітіркендіргіштіү күшін үдету

*
шартсыз тітіркендіргішті шарттыдан кейін беру

*
шартты жөне шартсыз тітіркендіргіштердіү ұштасуын 5
-
6 рет қайталау

*шартты ті
тіркендіргішті бергеннен кейін 2 сағаттан соү шартсызбен нықтау


#661

!
ЕКІНШІ СИГНАЛДЫҚ ЖҮЙЕМЕН БАЙЛАНЫСЫ БАР ШАРТТЫ РЕФЛЕКСТЕР БАСЫМ
БОЛАТЫН МАМАНДЫҚТАР


*биші

*
өнші

*зергер

*
өртіс

*
дөріскер

*шаштараз

*жүргізуші


#662

!
ЖОҒАРҒЫ ЖҮЙКЕ
-
ІС ӘРЕКЕТІНІҢ
«ӘЛСІЗ» ТИПІНЕ ТӘН


*жоғары қозғыштыққа бейім

*бейімделу қабілеті өте жоғары

*
невротикалық өзгерістерге бейім

*
қоршаған ортаға бейімделуі нашар

*өмірдіү ауыр жағдайларына төзімді

*флегматикке төн темпераментті көрсетеді

*
меланхоликке төн темпераментті көр
сетеді

*жеткіліксіз тежелуді жаттықтырып күшейтуге қабілетті


#663

!
ЖОҒАРҒЫ ЖҮЙКЕ
-
ІС ӘРЕКЕТІНІҢ «ШИРАҚ» ТИПІНЕ ТӘН


*жұмсақ мінезді, өлсіз

*
өзі өзін мықты үстай білу

*
қыйындықтарды оүай жеүу

*белсенділік, бірақ ұстамсыздық

*невротикалық өзгерістерге бейім

*холерикке төн темпераментті көрсетеді

*
өте күшті шарттырефлекстік реакциялар


#664

!
«ҰСТАМСЫЗ» ТИП ҮШІН ТӘН ҚАСИЕТТЕР


*өзі өзін мықты үстай білу

*
ашушандық, қақтығыстық

*төмен белсенділік жөне өлсіз ерік

*
жоғары бел
сенділік, ұстамсыздық

*сыртқы өсерлерге ұстамды реакция

*шартты рефлекстердіү тұрақтылығы

*
өте күшті шарттырефлекстік реакциялар


#665

!
«САЛҒЫРТ» ТИП ҮШІН ТӘН ҚАСИЕТТЕР


*жұмсақ мінезді, өлсіз

*
сабырлы, шабан қимылды

*жоғары қозғыштыққа бейім

*ашушандық, қақтығыстық

*
күшті шарттырефлекстік реакциялар

*шартты рефлекстердіү тұрақсыздығы

*
қалыптасқан дағдылардыү тұрақтылығы


#666

!
И.П.ПАВЛОВТІҢ ЖОҒАРЫ ЖҮЙКЕ
-
ІС ӘРЕКЕТІ ТИПТЕРІНІҢ ЖІКТЕЛУІ НЕГІЗДЕЛЕДІ


*ми қыртысыныү құрылысына

*
қозу мен тежелуд
іү теүдігіне

*
қозу мен тежелу үрдістердіү күшіне

*мидағы белсенді жасушалардыү санына

*ми қыртысында қызметтердіү орналасуына

*нервтік импульстерді өткізудіү белгілі ретіне

*
қозу мен тежелу үрдістердіү таралу жылдамдығына


#667

!
МЕЛАНХОЛИКТЕР ҚАТАРЫНА ЖАТА
ТЫН АДАМДАРДЫҢ ЭМОЦИЯЛЫҚ КӨРІНІСІ


*
қарапайым, өдепті, сыпайы

*өткір, қызба, тітіркенгіш

*
ұялшақ, жұмсақ мінезді

*сабырлы, шабан қимылды

*
сезімтал, жасқаншақ

*бастамашыл, бірақ мазасыз

*парасатты, табанды

*мейірімді, көүілді


#668

!
САНГВИНИКТЕР
ҚАТАРЫНА ЖАТАТЫН АДАМДАРДЫҢ ЭМОЦИЯЛЫҚ КӨРІНІСІ


*қарапайым, өдепті, сыпайы

*
мейірімді, көүілді

*сезімтал, осал

*бастамашыл, бірақ мазасыз

*байсалды, асықпайтын

*парасатты, табанды

*
ақжарқын, көпшіл

*
белсенді, білгенге өуес


#669

!
ФЛЕГМАТИКТЕР ҚАТАРЫНА
ЖАТАТЫН АДАМДАРДЫҢ ЭМОЦИЯЛЫҚ КӨРІНІСІ


*ұялшақ, жұмсақ мінезді

*
мейірімді, көүілді

*өткір, қызба, тітіркенгіш

*
байсалды, асықпайтын

*
парасатты, табанды

*ақжарқын, көпшіл

*белсенді, білгенге өуес


#670

!
И.П.ПАВЛОВ БОЙЫНША ІШКІ (ШАРТТЫ) ТЕЖЕЛУДІҢ ТҮРІ


*
өшетін

*шектен тыс

*пессимумдық

*
кешіктірілген

*пресинапстық

*постсинапстық


#671

!
СӨЙЛЕУ ОРТАЛЫҚТЫҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ


*шүйде

*гиппокамп

*сопақша ми

*алдынғы орталық қатпар

*
самай бөлімі, Вернике орталығы

*
солжақ маүдай бөлімі, Брока орталығы


#672

!
ХОЛЕРИК ТИПІНЕ ЖАТАТЫН БАЛАЛАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ


*
жоғары белсенділік

*төмен жылдамдық

*жалқаулық

*
тез достасып, тез ұрысып қалу қабылеті

*қорқақтық

*
күрделі мінез

*ұялшақтық


#673

!
МИ ҚЫРТЫСЫНЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН ҚАЛЫПТАСҚАН РЕФЛЕКСТЕР


*тізе рефлексі

*нөрестеніү етпеттеп аударылуы

*
жануардыү өз атына реакциясы

*
анасын көргенде баланыү күлімсіреуі

*жауап ретінде тамаққа сілекейдіү бөлінуі

*
туралған лимонды көрген кездегі реакция

*инемен шаншу кезінде қолды тартып алу


#674

!
ЭМОЦИЯЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ


*
реттелу

*қорғану

*тамақтану

*өлеуметтік

*
сигналдық

*
компенсаторлық

*қайта қалыпқа келу


#675

!
СЫРТҚЫ ҚЫРТЫСТЫҚ ТЕЖЕЛУ ТҮРЛЕРІ


*өшетін

*
бағдарлау

*
шектен тыс

*кешіктірілген

*шартты тежегіш

*ажыратылатынПриложенные файлы

  • pdf 17745129
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий